1. Förfrågningsunderlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Förfrågningsunderlag"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Anna Säwström Upphandling Jobbcoachning i ett valfrihetssystem Af-2011/ Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen 1. Förfrågningsunderlag 1.1. Inledning Bakgrund Under har Arbetsförmedlingen tillhandahållit personliga jobbcoacher som ett förstärkt stöd till människor som förlorat arbetet exempelvis till följd av finanskrisen, så att de så tidigt som möjligt kunde återgå till arbetsmarknaden och därigenom förhindra långtidsarbetslöshet. Coachningstjänsten upphandlades över hela Sverige enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Avtalet gällde fram till slutet av Arbetsförmedlingen upphandlar nu tjänsten jobbcoachning på nytt i ett valfrihetssystem Målsättning Målsättningen med jobbcoachningen är att deltagaren ska komma till arbete eller börja driva eget företag så snabbt som möjligt och därigenom förkorta tiden i arbetslöshet Målgrupp Tjänsten riktar sig till arbetssökande inskrivna på Arbetsförmedlingen och som är i behov av ökad kunskap och personligt stöd för att bli framgångrika i sitt arbetssökande. Målgruppen är abetssökande som behöver söka nytt arbete och/eller behöver förbättra sitt arbetssökande för att bryta sin arbetslöshet. Den person som kommer ifråga för att delta i jobbcoachningen kallas härefter deltagare. Deltagaren ska vara inskriven vid Arbetsförmedlingen som arbetssökande, ha fått sitt stödbehov bedömt av en arbetsförmedlare samt vara oförhindrad att ta arbete. Deltagarnas ålder, arbetslivserfarenhet, utbildningsnivå och kulturella bakgrund varierar. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om den arbetssökande skall erbjudas tjänsten Jobbcoachning. Deltagaren väljer sedan själv leverantör. Arbetssökande från hela landet kan komma att bli deltagare i jobbcoachning. Sida 1 av 24

2 1.2. Tjänsten som upphandlas Tjänstens innehåll Jobbcoachning är här benämningen på all aktivitet som är riktad till deltagaren personligen inom denna tjänst. Jobbcoach benämns den/de av leverantörens personal som har den huvudsakliga kontakten med deltagaren. Leverantören av jobbcoachningen ska bidra till att öka deltagarens möjligheter att komma till egen försörjning genom att matcha deltagarens kompetens och personliga förutsättningar mot arbetsmarknadens efterfrågan. Jobbcoachningen ska omfatta följande delar: Matchning Leverantören av jobbcoachning ska bidra till att öka deltagarens möjlighet att finna arbete genom att matcha deltagarens kompetens mot arbetsmarknadens efterfrågan. Det innebär att finna rekryteringsbehov, presentera deltagarens kompetens samt sammanföra deltagaren med lämpliga arbetsgivare. Detta sker genom aktuell kunskap om arbetsmarknaden ur ett generellt perspektiv, kännedom om efterfrågan lokalt och regionalt samt genom kontaktvägar via leverantörens befintliga eller nyutvecklade kontaktnätverk. Aktivt arbetssökande Under perioden i jobbcoachningen ska deltagaren vara aktiv med sitt arbetssökande och ha en återkommande kontakt med en jobbcoach för att få stöd med det. Jobbcoachen ska regelbundet ge personlig återkoppling på deltagarens arbetssökande samt stödja och visa på konkreta möjligheter för fortsatt arbetssökande. Jobbsökarfärdigheter Jobbcoachen ska från början försäkra sig om att deltagaren har aktuella ansökningshandlingar som deltagaren självständigt kan använda för att söka olika lediga arbeten. Om deltagaren inte har ansökningshandlingar ska jobbcoachen ansvara för att genomföra konkreta aktiviteter för att uppnå det. Varje aktivitet ska vara tydligt definierad och avgränsad med ett uttalat resultatmål och vara anpassad efter deltagarens individuella förutsättningar. Genom aktiviteterna ska deltagaren också få möjlighet att utveckla färdigheter för att på olika sätt hitta och söka lediga arbeten. Deltagaren ska även få övning i att presentera sig för arbetsgivare med anställningsbehov. Här ingår: - översiktlig kunskap om arbetsgivares rekryteringsprocesser och motsvarande jobbsökarprocess för den arbetssökande. Genomgång av vad olika former av anställningsmöjligheter innebär, till exempel tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning, konsultavtal etcetera. - att kunna finna lediga arbeten, dels de som annonseras i olika tidningar och via elektroniska medier, och dels de rekryteringsbehov som inte annonseras öppet. - att ha aktuella ansökningshandlingar; exempelvis cv, meritförteckning och ansökningsbrev. Deltagaren ska ha god kunskap gällande hur ansökningshandlingarna anpassas för olika platsannonser och för yrkesområden som är aktuella för deltagaren. - att ha en skriftlig personlig presentation som är lämplig att använda hos företag som inte Sida 2 av 24

3 har utannonserat sitt anställningsbehov. - att få stöd av jobbcoachen med att presentera sig i databaser för rekrytering inom lämpliga yrkesområden. - att öva muntlig presentation riktad mot potentiella arbetsgivare och övning inför anställningsintervjuer Tjänstens upplägg och genomförande Leverantören får ett skriftlig meddelande från Arbetsförmedlingen om en ny deltagare. Arbetsförmedlaren räknar fram startdatum för placeringen med tio arbetsdagar från deltagarens val av jobbcoach. Leverantören kontaktar deltagaren och bokar möte för att starta jobbcoachningen på startdatumet. Jobbcoachningen pågår som längst under tre månader. Jobbcoachningen inleds med ett första personligt samtal mellan deltagare och jobbcoach i leverantörens lokaler. Jobbcoachen och deltagaren börjar med att gemensamt planera aktiviteterna som sammantaget ska utgöra jobbcoachningen. Planeringen ska vara riktad mot målet för tjänsten, det vill säga deltagarens snabbaste väg till egen försörjning, samt vara individuellt anpassad. Här tydliggörs vilken eller vilka aktiviteter som väljs samt varje aktivitets syfte, innehåll, metodik och förväntade resultat. Finns deltagarens handlingsplan från Arbetsförmedlingen tillgänglig ska den utgöra ett underlag för planeringen. Fortsatta personliga uppföljningar sker sedan så långt som möjligt med samma jobbcoach under resten av jobbcoachningsperioden. Deltagarens regelbundna kontakt med jobbcoachen för personlig uppföljning är en obligatorisk aktivitet som ska genomföras individuellt och omfatta minst en halvtimmes möte per vecka i jobbcoachens lokaler på den adress som deltagaren valt. Utöver det kan avstämningar ske på annat sätt som jobbcoachen och deltagaren kommer överens om, till exempel per telefon eller via elektroniska medier eller dylikt. Leverantören ska planera och genomföra övriga aktiviteter flexibelt utifrån varje deltagares individuella behov. Upplägg, omfattning och fördjupning av aktiviteterna ska anpassas med hänsyn till deltagarens förkunskap, erfarenhet och stödbehov. Leverantören väljer vilken metodik som är lämplig för genomförandet av aktiviteten. Beroende på deltagarens förutsättningar kan aktiviteterna genomföras individuellt eller i mindre grupper om 2-5 deltagare, under förutsättning att varje deltagares personliga integritet kan bibehållas. Huvudsakligen ska aktiviteterna genomföras i leverantörens egna lokaler på den adress deltagaren valt från början. Undantag kan till exempel vara studiebesök, mässor eller seminarier. Vid dessa tillfällen kan gruppstorleken även vara större. Då varje aktivitet avslutas sammanfattas resultatet i samråd med deltagaren och förs in i den slutredovisning som leverantören är ansvarig för att skicka till Arbetsförmedlingen då placeringstiden är slut. Den totala tiden under placeringsperioden som deltagaren ska ta del av aktiviteter arrangerade av leverantören är minst 16 timmar, den veckovisa personliga jobbcoachningen inräknat (avstämningar per telefon eller andra elektroniska kontaktvägar räknas inte in). Om Arbetsförmedlingen beslutar att deltagaren får ha praktik hos en arbetsgivare innan tidsperioden är slut, fortgår den veckovisa kontakterna med jobbcoachen via telefon eller elektroniska kontaktvägar fram till slutdatumet. Övriga planerade aktiviteter kan utgå. Observera att jobbcoachningen inte innebär utredningsinsatser, medicinsk eller Sida 3 av 24

4 arbetslivsinriktad rehabilitering, terapeutiskt stöd eller utbildningsinsatser. Språkstöd/Tolk Det ingår i leverantörens uppdrag att för deltagare med bristande kunskaper i svenska språket erbjuda viss anpassning så att de kan tillgodogöra sig aktiviteterna. Leverantören kan exempelvis tillhandahålla utbildningsmaterial på enkel svenska och hålla särskilda genomgångar för förståelsen av nyckelbegrepp. Vid behov av språkstöd kan leverantören använda egna anställda flerspråkiga jobbcoacher. Om tolk behövs kontaktas Arbetsförmedlingen som i varje enskilt fall beslutar om anlitande av tolk och står för kostnaden. Detta gäller även för syn- eller teckenspråkstolk. Observera att anhörig till deltagaren inte får anlitas som tolk Tjänstens omfattning Leverantören ska ta emot deltagare och genomföra jobbcoachning under den tidsperiod som framgår av Arbetsförmedlingens skriftliga meddelande om placeringen. Jobbcoachningen pågår tills dess att deltagaren får en anställning eller börjar driva företag, dock som längst i tre månader. Tidsperioden kan avbrytas av ytterligare orsaker: - om deltagaren väljer en annan leverantör för jobbcoachningen. - om deltagaren blir förhindrad att ta arbete under en längre tid så att merparten av aktiviteterna i jobbcoachningen inte kan genomföras. - om deltagaren påbörjar studier som omfattar deltagarens hela arbetsutbud. - om Arbetsförmedlingen bedömer att deltagaren har behov av annat stöd än det som erbjuds genom jobbcoachningen. Undantaget är om Arbetsförmedlingen anvisar deltagaren till programmet Praktik på en arbetsplats, då kan jobbcoachen slutföra tidsperioden för jobbcoachning via andra kontaktvägar än med personliga möten och aktiviteter. - om både leverantör och deltagare är överens om att Arbetsförmedlingen har gjort en felaktig bedömning av behovet av jobbcoachning ska Arbetsförmedlingen kontaktas. I första hand är dock leverantören skyldig att tillsammans med deltagaren försöka hitta anpassningar som innebär att jobbcoachningen kan fullföljas. Om det inte lyckas ska en skriftlig motivering till avbrottet lämnas till Arbetsförmedlingen. I samråd med Arbetsförmedlingen avbryts placeringen och deltagaren återgår till Arbetsförmedlingen för ny planering. Jobbcoachningen är avsedd att endast omfatta tidsmässigt avgränsade aktiviteter som planeras in under dagtid, måndag till fredag. Som lägst ska den totala tiden i jobbcoachning hos leverantören omfatta 16 timmar, varav minst en halvtimme fördelas per vecka för den individuella avstämningen (avstämningar per telefon eller andra elektroniska kontaktvägar räknas inte in i detta). Övrig tid och antal mötestillfällen kommer deltagaren och coachen gemensamt överens om utifrån deltagarens behov av aktiviteter, vilket kan variera under placeringstiden. Jobbcoachningen kan som mest omfatta deltagarens hela arbetsutbud. I normalfallet är deltagarens arbetsutbud heltid, 40 timmar per vecka. Då deltagarens arbetsutbud är mindre än heltid ska det vara känt och dokumenterat av Arbetsförmedlingen i Sida 4 av 24

5 den arbetssökandes handlingsplan. Om jobbcoachen inte fått ta del av den ska planering utgå från heltidsutbud Dokumentation Leverantören ansvarar för att löpande dokumentera deltagarens aktivitet skriftligen under hela placeringstiden och vid begäran kunna överföra denna dokumentation till Arbetsförmedlingen. Leverantören ska iaktta personuppgiftslagen (1998:204), med tillhörande förordning, vid all hantering av personuppgifter. Se vidare Allmänna bestämmelser till avtalet. Utöver den löpande dokumentationen omfattar åtagandet följande delar: Gemensam planering Det första dokument som alltid ska överföras till Arbetsförmedlingen är en Gemensam planering som beskriver vilka aktiviteter deltagaren ska ta del av samt aktiviteternas syfte och förväntade resultat. Jobbcoachen ansvarar för att dokumentera planeringen och skicka den till Arbetsförmedlingen för godkännande inom fem arbetsdagar från startdatum. Efter godkännandet ger leverantören en kopia till deltagaren. Slutredovisning Då placeringstiden är slut sammanfattar alltid leverantören deltagarens aktiviteter och resultat under jobbcoachningen i en Slutredovisning. Den ska även upprättas om deltagaren avbryter jobbcoachningen innan tre månader gått. Slutredovisningen skickas till Arbetsförmedlingen senast fem arbetsdagar efter slutdatum. Avvikelserapportering I de fall deltagarens agerande kan påverka rätten till arbetslöshetsersättning och/eller fortsatt deltagande i jobbcoachningen ska leverantören meddela händelsen till Arbetsförmedlingen via Avvikelserapport. Arbetsförmedlingen tillhandahåller instruktioner för detta Krav på leverantören Lagenliga krav Enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) 7 kap. 1 får den upphandlande myndigheten utesluta en ansökande leverantör som 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt, 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna bestämmelse. Om den ansökande leverantören är en juridisk person, får denne uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för sådant brott som avses i punkt 3 ovan eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i punkt 4 ovan. Arbetsförmedlingen kan komma att begära in bevis för att det inte finns grund för uteslutning Sida 5 av 24

6 av den ansökande leverantören genom utdrag ur officiella register eller annan likvärdig handling. Den ansökande leverantören skall bekräfta att det inte finns grund för uteslutning enligt LOV 7 kap 1. Arbetsförmedlingen kan begära in ytterligare upplysningar angående punkt 1-6. Den ansökande leverantören försäkrar att denne inte är föremål för något av ovanstående: (/ svar) Ekonomisk förmåga Den ansökande leverantören skall ha en stabil ekonomisk bas. För att försäkra sig om detta kommer Arbetsförmedlingen att inhämta kreditupplysning där leverantören prövas mot kreditnivån "kreditvärdig" (se nedan). Om den ansökande leverantören får omdömet avslag i kreditupplysningen skall leverantören, i sin ansökan, göra sannolikt för Arbetsförmedlingen att denne har ekonomisk förmåga att genomföra aktuellt uppdrag. Om leverantören får omdömet prövning i kreditupplysningen kommer Arbetsförmedlingen att utföra en enskild prövning och kommer då att bedöma om den sökande är kvalificerad eller inte. En leverantör som får omdömet godkänd anses ha en stabil ekonomisk bas. Om ett företag är nystartat eller har en associationsform som medför att det inte får en kreditrating eller har omdömet avslag eller prövning kan den ekonomiska förmågan styrkas genom exempelvis vidimerad balans- och resultaträkning för senaste 3 månaderna, intyg från revisor, eventuellt bankgaranti, moderbolagsgaranti eller annat som visar att företaget har en stabil ekonomisk bas. Utländska företag som lämnar anbud kan bifoga ett kreditvärdighetsintyg från sitt hemland som motsvarar ovanstånde kreditprövning. Kreditnivå "Kreditvärdig" Avslag Konkurs Likviderat Upphört Avregistrerat Fusionerat Under företagsrekonstruktion Företag med rating under nivån kreditvärdig (motsvarande 40 i rating enligt Creditsafe) Företag som av någon anledning saknar rating Utredningsrapport (utmätning) Skuldsanering Prövning Avsaknad av F-skatt Ej registrerad för arbetsgivaravgift Ej registrerad för moms Förekomsten av skuldsaldo Förekomst av registrerad betalningsanmärkning Sida 6 av 24

7 Godkänd Genereras om företaget klarar gränserna för avslag och prövning. Bilagor får bifogas Den ansökande leverantören har här möjlighet att lägga till information utöver den som Arbetsförmedlingen inhämtar. Om ingen information önskas tilläggas anges "ej aktuellt" i denna ruta: (Fritextsvar) Har den ansökande leverantören en stabil ekonomisk bas? (/ svar) Skatter och avgifter Arbetsförmedlingen kommer att genomföra en kontroll av den ansökande leverantören hos Skatteverket för att kontrollera om denne har ett skuldsaldo hos Skatteverket, är registrerad för arbetsgivaravgift och mervärdesskatt samt om leverantören innehar F-skattsedel. En utsedd leverantör är skyldig att inför avtalstecknande registrera sig för vederbörliga skatter och avgifter hos Skatteverket Underleverantörer Underleverantörer som den ansökande leverantören avser att anlita för att utföra hela eller delar av tjänsten skall redovisas för Arbetsförmedlingen i ansökan. Sådana underleverantörer som eventuellt tillkommer under avtalstiden redovisas snarast till En ny underleverantör måste anmälas senast en månad innan det är tänkt att underleverantören ska påbörja leverans av tjänsten. Se vidare allmänna bestämmelser till avtalet. Leverantören ansvarar för att eventuella underleverantörer uppfyller de ställda kraven i förfrågningsunderlaget. Redovisningen skall minst inkludera företagens namn, adress, organisationsnummer samt, namn, telefonnummer och e-postadress till person på företaget som kan verifiera att överenskommelse om samarbete finns. Efter att leverantörens ansökan godkänts, och det fastslagits vilken fysisk eller juridisk person som kommer att bli avtalspart, är leverantören skyldig att lämna samarbetsavtal eller liknande till Arbetsförmedlingen som visar att denne förfogar över underleverantörernas kapacitet under avtalstiden (se avsnitt 1.6.7). Den ansökande leverantören redovisar här vilka underleverantörer denne avser anlita för att utföra hela eller delar av tjänsten. Om underleverantörer ej används anges "ej aktuellt" i denna ruta: (Fritextsvar) Är kravet uppfyllt? (/ svar) Referensuppdrag Ansökan skall innehålla en kortfattad beskrivning av ett liknande uppdrag som utförts av den ansökande leverantören och där denne har tagit emot deltagare. Syftet med referensuppdraget är att styrka den ansökande leverantörens förmåga att genomföra den Sida 7 av 24

8 aktuella tjänsten. Det krävs att denne har erfarenhet av att arbeta med liknande uppdrag som det nu aktuella. Med liknande uppdrag avses uppdrag vars målsättning, innehåll, längd och målgrupp helt eller delvis motsvarar beskrivningen av den aktuella tjänsten. Av beskrivningen skall framgå: a) Referensuppdragets innehåll och upplägg b) Referensuppdragets målgrupp, längd och omfattning. Med omfattning avses det genomförda uppdragets antal deltagare och längd. c) Den ansökande leverantören skall även lämna namn och telefonnummer till person/er som representerar uppdragsgivaren för referensuppdraget. Det förutsätts att kontaktpersonerna är vidtalade. d) Referensuppdraget skall vara utfört inom den senaste 3-årsperioden räknat från den dag då ansökan inlämnats. Även pågående uppdrag godtas. Vid behov, om företaget är nystartat eller av andra skäl inte utfört något likartat uppdrag, kan som alternativ lämnas referensuppdrag som genomförts av företagets företrädare eller person som avses vara huvudansvarig för offererat uppdrag. a) Beskriv referensuppdragets innehåll och upplägg: (Fritextsvar) Är kravet a) uppfyllt? (/ svar) b) Beskriv referensuppdragets målgrupp, längd och omfattning: (Fritextsvar) Är kravet b) uppfyllt? (/ svar) c) Ange namn och telefonnummer till de personer som representerar uppdragsgivaren för referensuppdraget som kan kontaktas. Det förutsätts att kontaktpersonerna är vidtalade. (Fritextsvar) Är kravet c) uppfyllt? (/ svar) d) Referensuppdragets slutdatum skall ligga inom den senaste 3-årsperioden räknat från dagen då ansökan inlämnats. Även pågående uppdrag godtas. När är ovanstående uppdrag utfört? Ange start- och slutdatum. (Fritextsvar) Är kravet d) uppfyllt? (/ svar) Kvalitetsstyrning av verksamheten För att säkerställa efterfrågad kvalitet i uppdraget skall leverantören ha dokumenterade rutiner för kvalitetsstyrning av sin verksamhet. Sida 8 av 24

9 Kvalitetsstyrning av en verksamhet innebär att leverantören har ett dokumenterat system för kvalitetsstyrning som omfattar företagets organisatoriska strukturer, roller och ansvar, processer och rutiner för områden som till exempel rekrytering av medarbetare och underleverantörer, kompetensutveckling av medarbetare, avvikelserapportering, hantering av klagomål, uppföljning av kvaliteten på levererade tjänster. Leverantören måste inte vara certifierad utan kan ha byggt upp och använda sig av ett eget system. På begäran av Arbetsförmedlingen är leverantören skyldig att skritftligen redovisa hur företaget arbetar med kvalitetsstyrning enligt ovan. Den ansökande leverantören försäkrar att denne har dokumenterade rutiner för kvalitetsstyrning av sin verksamhet: (/ svar) Kvalitetssäkring av efterfrågad tjänst Leverantören skall ha ett system för att säkerställa kvalitetssäkringen av aktuell tjänst, det vill säga jobbcoachning. Systemet för detta skall minst omfatta rutiner för: - Hur leverantören säkerställer att varje jobbcoach är väl insatt i avtal och villkor för jobbcoachningen. - Hur kompetens och arbetsmarknadskunskap hos varje jobbcoach, samt leverantörens branschkännedom hålls aktuell och uppdateras kontinuerlig. - Hur leverantören säkerställer bemanning vid sjukdom, semesterperioder etcetera. - Hur egen uppföljning och utvärdering av jobbcoachningen genomförs, både för varje deltagare och för genomförda aktiviteter samt hur resultatet av detta tas tillvara. - Hur klagomål eller avvikelser gällande avtalad jobbcoachning hanteras i förhållande till deltagarna, Arbetsförmedlingen och internt i företaget, på vilket sätt detta dokumenteras och hanteras vidare för att förbättra verksamheten. Ansökan skall innehålla en tydlig beskrivning av hur den ansökande leverantören kommer att arbeta med kvalitetssäkring enligt ovan. Den ansökande leverantören beskriver här det system denne kommer att använda för att säkerställa jobbcoachningens kvalitet: (Fritextsvar) Är kravet uppfyllt? (/ svar) Personella resurser Leverantören skall, själv eller med hjälp av underleverantörer, ha personella resurser i tillräcklig omfattning för att klara av att leverera jobbcoachningen enligt avtal under hela avtalstiden. Som lägst krävs en jobbcoach som är tillgänglig då deltagare ska starta. Utöver den eller de jobbcoacher som har den huvudsakliga kontakten med deltagaren, Sida 9 av 24

10 kan leverantören erbjuda ytterligare personal med annan kompetens under specifika moment i jobbcoachningen. Den ansökande leverantören försäkrar att denne kommer tillhandahålla personella resurser i efterfrågad omfattning: (/ svar) Jobbcoachens kompetens Varje jobbcoach skall vara väl insatt i avtal och villkor för jobbcoachningen liksom ha bred allmän kunskap om arbetsmarknadens behov och efterfrågan, både övergripande och lokalt, samt goda kunskaper om olika branscher och enskilda yrkesområden. I övrigt gäller att jobbcoachen/jobbcoacherna skall ha: - Minst 1 års erfarenhet av professionellt coachningsarbete med inriktning mot människan i arbetslivet. - Dokumenterad eftergymnasial utbildning eller dokumenterad motsvarande kunskap genom arbetslivserfarenhet utöver coachningsarbetet, inom ett eller flera av områdena arbetsledning med personalansvar, rekryteringsarbete, arbetsförmedlande, omställningsarbete, personaladministration, arbetslivspsykologi eller beteendevetenskap riktad mot vuxna. - Aktuell kunskap om arbetsmarknad och arbetsliv genom minst 2 års dokumenterad egen arbetslivserfarenhet under de senaste 8 åren. - Förmåga att kommunicera tydligt på svenska i tal och skrift. - Mycket goda kunskaper i att använda datorbaserade ordbehandlings- och presentationsprogram, e-post samt internet. Endast jobbcoacher som uppfyller ovanstående villkor kan komma ifråga för tjänsten. På begäran av Arbetsförmedlingen är leverantören skyldig att redovisa CV eller meritförteckning som visar att jobbcoachen/jobbcoacherna har den erfarenhet som efterfrågas Den ansökande leverantören försäkrar att jobbcoachen/jobbcoacherna har efterfrågad kompetens och erfarenhet: (/ svar) Branschkunskap och kontaktnät Den ansökande leverantören ansvarar för att upparbeta ett kontaktnät bland arbetsgivare för att snabbt fånga upp kompetenskrav och rekryteringsbehov som kan vara av intresse för deltagaren. Den ansökande leverantören måste ha en god generell kännedom om det aktuella läget på arbetsmarknaden. Utöver den generella branschkunskapen har leverantören möjlighet att profilera sig och utveckla mer ingående kontakter inom specifika branschinriktningar. Sida 10 av 24

11 Det är viktigt att varje jobbcoach har tillgång till leverantörens samlade branschkunskap och företagets hela kontaktnät för genomförandet av jobbcoachningen Krav på lokaler För lokaler där jobbcoachning kommer att bedrivas gäller följande krav: - Lokalerna skall vara belägna på angiven leveransadress (se avsnitt 1.6.1). - Lokalerna skall vara lämpliga för jobbcoachningen och erbjuda utrymme för aktiviteternas genomförande samt avskilt utrymme för individuella möten mellan deltagaren och jobbcoachen, då det behöver tas hänsyn till den enskilde deltagarens integritet. Lokalerna skall även erbjuda toalett och pausutrymme för deltagarna. - Lokalerna skall uppfylla de riktlinjer om tillgänglighet som finns framtagna av myndigheten för handikappolitisk samverkan (www.handisam.se). I de fall enskilda deltagare har behov av särskilda anpassningar utöver de generella riktlinjerna skall leverantören samråda med Arbetsförmedlingen. - Lokalerna skall vara godkända av brandskyddsmyndighet för den typ av verksamhet som bedrivs i lokalen. På begäran av Arbetsförmedlingen är leverantören är skyldig att redovisa hyresavtal eller liknande där det framgår att denne disponererar över de lokaler där tjänsten levereras. Arbetsförmedlingen kommer att inspektera lokalerna för att kontrollera att dessa uppfyller ovan ställda krav, se avsnitt Den ansökande leverantören försäkrar att lokalerna följer ovanstående krav: (/ svar) Utrustning Leverantören skall tillhandahålla lämplig utrustning för genomförandet av de planerade aktiviteterna, som till exempel skrivmaterial, datorer med internetuppkoppling, skrivare och telefon. Observera att deltagarna inte ska ha några egna kostnader för deltagandet i jobbcoachningen. Den ansökande leverantören intygar att denne accepterar ovanstående krav. (/ svar) Försäkringar Deltagarna omfattas vanligtvis inte av försäkringar via Arbetsförmedlingen under tiden i jobbcoachning varför leverantören under hela kontraktstiden skall ha en företagsförsäkring med ansvarsförsäkring. På begäran av Arbetsförmedlingen är leverantören skyldig att redovisa en kopia av försäkringsbrevet. Den ansökande leverantören försäkrar att denne har en företagsförsäkring med ansvarsförsäkring: (/ svar) Sida 11 av 24

12 Miljö Det är eftersträvansvärt att minska negativ miljöpåverkan i största möjliga mån. Leverantören har ansvar för att bidra till detta under genomförandet av jobbcoachningen Arbetsmiljö, mångfald och jämställdhet Leverantören förväntas genomgående följa gällande arbetsmiljölag och föreskrifter, se Arbetsmiljöverket, av.se. Diskriminering som har samband med kön eller könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder får inte förekomma i samband med tjänsten. Leverantören har ansvar för att aktivt motverka diskriminering. Med jämställdhet menas att män och kvinnor har lika rättigheter och samma värde. Leverantören förväntas främja jämställdheten och bidra till att inte föra vidare traditionella könsroller Kommersiella villkor Avtalstid Avtal tecknas allteftersom ansökningar godkänts. Avtalet gäller tills vidare med tre månaders ömsesidig uppsägningstid Volymer och geografisk fördelning Arbetsförmedlingen kan inte garantera leverantören någon specifik deltagarvolym då denna tjänst upphandlas som ett valfrihetssystem. Förändringar i Arbetsförmedlingens uppdrag kan innebära dels att insatsen erbjuds i varierande omfattning och dels att den ibland riktas till personer med specifika förutsättningar inom målgruppen. Tjänsten omfattar hela Sverige. Ansökande leverantörer ska ha tillgång till lämpliga lokaler på minst en adress. Av administrativa skäl indelas Sverige i leveransområden som motsvarar Arbetsförmedlingens organisation av arbetsmarknadsområden år Flera leveransadresser kan anges. Leverantören kan välja att ange kapacitetstak för leveransen på en viss adress. Om kapacitetstak ej anges förväntas leverantören kunna utöka sin verksamhet med bibehållen kvalitet i takt med att antalet deltagare stiger Deltagarens val av leverantör Arbetsförmedlingen publicerar information om leverantörerna via ett valfrihetssystem på Informationen baseras på den text som leverantören får formulera i entjänstedeklaration via Arbetsförmedlingens webbstöd (se avsnitt 1.6.8). Den person som Arbetsförmedlingen bedömt behöva ta del av jobbcoachning väljer själv leverantör och leveransadress för tjänsten med hjälp av valfrihetssystemet. Arbetsförmedlingen kan vara behjälplig i valet genom att hjälpa till med sökningen och förklara den skriftliga informationen Mottagande av deltagare Leverantören är skyldig att ta emot alla deltagare som valt denne under förutsättning att inte eventuellt kapacitetstak är nått. Sida 12 av 24

13 Meddelande om deltagarens val av jobbcoachföretag, startdatum och tidsperiod skickas till den administrativa adress som leverantören angivit i avsett webbstöd (mer om webbstöd i avsnitt och på Deltagarens rätt till omval Deltagaren har möjlighet att göra omval av leverantör. Om deltagaren byter leverantör under jobbcoachningstidens första månad överför Arbetsförmedlingen återstående tid till den nya leverantören. Sker byte efter den första månaden gör Arbetsförmedlingen en bedömning om huruvida deltagaren fortfarande har behov av jobbcoachning och om det i så fall ska innebära en ny placering om tre månader hos en ny leverantör. Beträffande ersättning i samband med byte av leverantör, se avsnitt Ersättningsmodell Leverantörerna arbetar inte i priskonkurrens utan i kvalitetskonkurrens och här beskrivs en fast ersättningsmodell för en deltagare och villkoren för betalning. Den innehåller tre möjliga betalningssteg: startersättning, slutersättning samt resultatersättning. Informationsöverföring och begäran om utbetalningar ska ske via det webbstöd som Arbetsförmedlingen tillhandahåller. Efter att begäran och korrekta underlag inkommit förbehåller Arbetsförmedlingen sig en handläggningstid på maximalt 20 dagar. Om handläggningstiden överskrids utan att godkännande eller avslag meddelas, har leverantören rätt att begära utbetalning med risk för återkrav om granskningen visar att grunderna för begäran är felaktiga. Betalningsfrist för utbetalning av ersättning är 30 dagar efter att samtliga underlag godkänts. Om Arbetsförmedlingen inte kan godkänna underlaget skall leverantören komplettera detta på det sätt Arbetsförmedlingen beskriver. Om förutsättningarna för att erhålla ersättning inte är uppfyllda, exempelvis genom att leverantören inte tagit emot deltagare i rätt tid, inte upprättat gemensam planering eller liknande, utgår ingen ersättning. Startersättning Ersättningsbelopp kr exklusive moms. Vid start hos en leverantör vid ny placeringsperiod om 3 månader, eller om deltagaren bytt till leverantören under tidsperioden. För att ersättningen ska betalas ut krävs att den gemensamma planeringen först ska vara godkänd av Arbetsförmedlingen. Leverantören kan därefter begära startersättningen. Startersättning betalas endast ut en gång per deltagare och placeringsperiod om deltagaren byter leverantör av jobbcoachning inom samma organisationsnummer. Slutersättning Ersättningsbelopp kr exklusive moms. Då deltagaren slutat jobbcoachningen med anledning av: Sida 13 av 24

14 1. att placeringsperioden om 3 månader är slut. 2. att Arbetsförmedlingen tar beslut om avbrott innan placeringsperioden är slut på grund av att deltagaren - fått arbete eller startat företag. - Arbetsförmedlingen gör bedömningen att deltagaren ska ta del av annat stöd hos Arbetsförmedlingen eller annat arbetsmarknadspolitiskt program. För programmet Praktik ska dock inte jobbcoachningsperioden avbrytas i förtid. Andra avbrottsorsaker genererar inte slutersättning. Begäran om slutersättning kräver att slutredovisningen först ska vara godkänd av Arbetsförmedlingen. Slutersättning betalas inte ut då deltagaren bytt till annan leverantör. Resultatersättning Ersättningsbelopp kr exklusive moms. Begärs av leverantören då deltagaren arbetat under 2 sammanhängande månader alternativt drivit eget företag utan stöd från Arbetsförmedlingen i samma omfattning. Med föregående avses heltidsarbete eller mindre än heltid om det motsvarar deltagarens önskade arbetsomfattning och deltagaren därmed inte längre uppbär eventuell arbetslöshetsersättning. Arbetsgivaren som anställt deltagaren kan dock ta del av ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen. Begäran kan ske först då slutredovisningen blivit godkänd av Arbetsförmedlingen. Arbetet ska ha startat (tillträtts) eller deltagaren ska ha registrerat eget företag senast inom 1 månad efter avslutad placeringsperiod. Leverantören ska ange vilken 2-månadersperiod fordran gäller. Flera anställningar kan räknas ihop om de tillsammans innebär att villkoren uppfylls. Det får då inte vara något uppehåll mellan anställningarna under de 2 månader begäran gäller. Det är endast den leverantör som deltagaren är placerad hos vid datumet för tillträde av arbetet eller vid registreringen av egna företaget, som kan begära resultatersättningen. Endast en resultatersättning per deltagare och placeringsperiod betalas ut. Resultatersättningen betalas inte ut om deltagaren har bytt till annan leverantör eller om deltagaren avbrutit placeringsperioden i förtid av annan orsak än arbete eller registrering av företag. Granskning för resultatersättning Leverantören bifogar skriftliga intyg till begäran om resultatersättningen till Arbetsförmedlingen. Intygen ska visa att deltagaren haft anställning eller drivit eget företag, heltid eller i önskad omfattning, som varat under 2 sammanhängande månader. Intygen ska vara originalhandling eller vidimerad kopia av original. Om intyg inte är möjliga att bifoga ska Arbetsförmedlingen undersöka om deltagaren varit i en situation som innebär avaktualisering från Arbetsförmedlingen eller ändring till en sökandekategori som innebär arbete i önskad omfattning, för att kunna godkänna Sida 14 av 24

15 resultatersättning. Om inte ändring av sökandekategori eller avaktualisering skett i Arbetsförmedlingens register ska Arbetsförmedlingen ta kontakt med deltagaren för att undersöka om arbete fortgått under de 2 månader leverantören hänvisar till Allmän information om upphandlingen Upphandlande myndighet Upphandlande myndighet är Arbetsförmedlingen, Stockholm. Organisationsnummer Arbetsförmedlingen rekommenderar de ansökande leverantörerna att orientera sig om myndighetens uppdrag och tjänster på Allmän information om upphandlingen Upphandlingen genomförs enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Alla ansökande leverantörer som uppfyller de krav som uttryckts i detta förfrågningsunderlag kommer att få teckna avtal med Arbetsförmedlingen. Fysiska och juridiska personer kan tillsammans med andra lämna en ansökan. En sådan grupp av leverantörer som gemensamt lämnar ansökan ska senast innan avtalstecknandet ha bildat någon av bolagsformerna aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag Information om valfrihetsystemet Målsättningen med valfrihetssystemet är att den arbetssökande ska kunna välja den leverantör som denne uppfattar tillhandahålla den bästa jobbcoachningen, sett ur ett personligt perspektiv. Tjänstens innehåll och omfattning ska vara likvärdig men leverantörerna konkurrerar med varandra genom olikheter i genomförandet av jobbcoachningen, vilket innebär att tillämpad metodik, personalens kompetens och företagets fördjupade kunskaper och kontakter inom specifika branschinriktningar skiljer olika leverantörer åt. Hur många deltagare som kommit till egen försörjning och hur nöjda deltagarna är kan också visa på leverantörens kvalitet i jobbcoachningen Ickevalsalternativ Arbetssökande som ska delta i insatsen men inte gjort något eget val kommer att hänvisas till ett ickevalsalternativ. Ickevalsalternativet kommer att vara den leverantör som finns närmast den arbetssökande geografiskt närmast den arbetssökandes bostadsadress. Arbetsförmedlingen fastställer vilken leverantör som är närmast med hjälp av det webbaserade sökverktyget på Arbetsförmedlingen placererar därefter deltagaren hos aktuell leverantör, och skickar ett skriftligt meddelande till leverantör och deltagare om tidsperioden för jobbcoachningen Publicering av resultat Arbetsförmedlingen följer upp leverantörernas resultat och kan komma att redovisa det offentligt för att ge arbetssökande ytterligare underlag inför sitt val av leverantör. På grund av sekretesskäl visas dock inte resultaten från de leverantörer som endast haft fåtalet deltagare. De uppgifter som kan komma att redovisas är främst: - resultat från kundnöjdhetsundersökningar. Sida 15 av 24

16 - andel av leverantörens deltagare som är i arbete eller har startat företag efter avslutad tjänst. - resultat av Arbetsförmedlingens inspektion av leverantören Att lämna ansökan Omfattning Ansökan kan endast lämnas på hela förfrågningsunderlaget och ansökan skall omfatta hela tjänsten. Den ansökande leverantören anger vilken/vilka leveransadresser denne vill utföra tjänsten på genom att fylla i den bifogade bilagan Adressuppgifter enligt angiven instruktion och bifogar den ifyllda bilagan Adressuppgifter i ansökan Ansökansföreskrifter - Ansökan skall lämnas elektroniskt via upphandlingssystemet TendSign. Arbetsförmedlingen kommer inte att beakta ansökningar som lämnas i annan form eller på annat sätt. - Ansökan skall vara på svenska. - Ansökan skall vara bindande i fyra månader från det att ansökan lämnas in Ansökan Ansökan skall lämnas på de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget och får inte innehålla egna villkor eller förbehåll. Arbetsförmedlingen tar inget ansvar för förfrågningsunderlag som erhållits via annan part, som till exempel mäklare. Svar skall lämnas i svarsfälten i TendSign. Bilagor kommer endast beaktas om sådana begärts av Arbetsförmedlingen eller där det uttryckligen medges att bilagor får lämnas för visst avsnitt. Arbetsförmedlingen ser helst att den ansökande leverantören svarar så kortfattat som möjligt och koncentrerar sig på den information som efterfrågas och som har betydelse för prövningen. Annan mindre relevant information, till exempel marknadsföringsmaterial, bör utelämnas. I samband med det elektroniska inlämnandet får den ansökande leverantören ett kvitto på att ansökan är inlämnad. Vid prövning av ansökan kommer hänsyn endast att tas till de uppgifter som lämnats i ansökan Handläggning av ansökningar Handläggningen av ansökningar om att bli leverantör av tjänsten jobbcoach består av följande steg: 1. Den ansökande leverantörens ansökan i TendSign granskas av Arbetsförmedlingen. 2. För eventuell ansökan som inte blir godkänd begär Arbetsförmedlingen komplettering av ansökan i TendSign. Kompletteringar skickas in av ansökande leverantör via TendSign och granskas av Arbetsförmedlingen. 3. När ansökan är godkänd skickar Arbetsförmedlingen meddelande om det tillsammans med begäran om uppgifter enligt avsnitt och kontrakt för signering av behörig Sida 16 av 24

17 firmatecknare. Meddelandet skickas till den e-postadress som den ansökande leverantören har registrerat i TendSign. 4. Leverantören skickar begärda uppgifter enligt avsnitt tillsammans med signerade kontrakt till Arbetsförmedlingen som kontrollerar att handlingarna uppfyller de uppställda kraven. 5. Arbetsförmedlingen signerar därefter kontraktet och återsänder ett exemplar till leverantören samt följebrev med information om registrering av uppgifter i Arbetsförmedlingens webbstöd. 6. Arbetsförmedlingen granskar och godkänner de av leverantören registrerade uppgifterna i webbstödet, vilka ska överensstämma med avtalade uppgifter enligt ansökan. Därefter blir leverantören sökbar och valbar för tjänsten. Om en ansökande leverantör vill komplettera med ytterligare leveransadresser eller annan ej begärd komplettering av ansökan efter att ansökan lämnats i TendSign ska uppgifterna skickas till e-postadressen Underrättelse om beslut Inkomna ansökningar kommer endast att prövas utifrån huruvida de uppfyller samtliga krav eller ej. Ansökningarna rangordnas inte. Arbetsförmedlingen kommer att teckna avtal med samtliga leverantörer som uppfyller de uppställda kraven. Bindande avtal föreligger först då en av båda parter underskriven handling finns. En ansökande leverantör som inte blivit godkänd kan lämna in förnyad fullständig ansökan till Arbetsförmedlingen enligt de villkor som gäller för detta förfrågningsunderlag. En ansökande leverantör som inte får sin ansökan godkänd och som anser att Arbetsförmedlingen brutit mot någon bestämmelse i lagen (2008:962) om valfrihetssystem får ansöka om rättelse hos Förvaltningsrätten i Stockholm. Ansökan ska ha inkommit till rätten inom tre veckor från att underrättelse om beslut lämnats Frågor och svar Frågor om förfrågningsunderlaget ska ställas via frågor- och svarsfunktionen i TendSign. Arbetsförmedlingen besvarar frågor via samma funktion. Frågor- och svarsfunktionen är tillgänglig via annonsen till upphandlingen under Frågor och svar. De som inte registrerat sig i systemet har skyldighet att själva bevaka eventuella frågor och svar i upphandlingen. Om förfrågningsunderlaget upplevs som oklart eller otydligt i något avseende är det viktigt att Arbetsförmedlingen kontaktas så att missförstånd kan undvikas Tecknande av kontrakt Efter att ansökan godkänts, och det fastslagits vilken fysisk eller juridisk person som kommer att bli avtalspart, är leverantören skyldig att lämna följande information till Arbetsförmedlingen på det sätt Arbetsförmedlingen vid varje tidpunkt bestämmer: 1. Dokument som visar vem som är behörig firmatecknare: registreringsbevis (max tre månader gammalt), protokollsutdrag eller motsvarande. 2. Avtal om behörighet till webbstöd. Observera att behörigheten till webbstöd inte aktiveras förrän båda parter undertecknat avtalet. Sida 17 av 24

18 3. Samarbetsavtal eller liknande med eventuella underleverantörer. Arbetsförmedlingen kommer löpande att informera om på vilket sätt leverantören ska skicka in sin information till Arbetsförmedlingen. En rekommendation är att den ansökande leverantören i god tid förbereder de dokument som kommer att krävas in i ett senare skede Tjänstedeklaration Efter att kontrakt är påskrivet av båda parter ska leverantören registrera begärda uppgifter i Arbetsförmedlingens webbstöd. Tjänstedeklaration ingår i dessa uppgifter och ska fyllas i enligt mall. Arbetsförmedlingen kommer att kvalitetsgranska och följa upp informationen i tjänstedeklarationen. Det är viktigt att informationen är korrekt och att tjänstedeklarationen speglar verksamheten på den leveransadress som tjänstedeklarationen avser Avtalskontroll Arbetsförmedlingen kommer att genomföra avtalskontroll på leverantörens angivna leveransaddresser. Vid denna granskning kommer Arbetsförmedlingen kontrollera att: - lokalerna uppfyller ställda krav enligt förfrågningsunderlaget. - att personalen har efterfrågad kompetens i enlighet med kraven i förfrågningsunderlaget genom att leverantören redovisar personalens CV/meritförteckningar. - efterfrågad försäkring i enlighet med kravet i förfrågningsunderlaget finns genom att leverantören lämnar en kopia på försäkringsbrevet. - att leverantören har skriftlig dokumentation rörande kvalitetsstyrning av verksamheten (se avsnitt 1.3.6). Avtalskontrollen sker lokalt i det avtalade leveransområdet Uppföljning Den ansökande leverantören skall förbinda sig att medverka i de samrådsgrupper, kvalitetsgranskningar, avtalskontroller och utvärderingar som Arbetsförmedlingen avser att genomföra, på det sätt och vid den tidpunkt som Arbetsförmedlingen beslutar. Den ansökande leverantören accepterar ovanstående krav. (/ svar) Sekretess Ansökan blir allmän handling när den inkommer till upphandlande myndighet och därmed blir uppgifterna i en ansökan som huvudregel offentliga. Uppgifter i ansökan kan hemlighållas endast om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs, eller om det av särskild anledning kan antas att sökanden lider skada om uppgifterna röjs, i enlighet med 19 kap. 3 respektive 31 kap Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Arbetsförmedlingen lämnar inget förhandsbesked om uppgifter kommer att sekretessbeläggas. En ansökande leverantör som vill skydda uppgifter i ansökan Sida 18 av 24

19 rekommenderas att lämna in en begäran om sekretess till Arbetsförmedlingen samt ange vilka uppgifter denne vill skydda och vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs. Ange för vilka delar sekretess begärs samt motivera varför dessa ska omfattas av sekretess. Om sekretess inte begärs ange "ej aktuellt": (Fritextsvar) 1.7. Företagsuppgifter Uppgifter om den ansökande leverantören Ange företagets fullständiga namn så som det är registrerat hos Skatteverket/Bolagsverket: (Fritextsvar) Ange organisationsnummer: (Fritextsvar) Ange administrativ adress: (Fritextsvar) Ange telefonnummer: (Fritextsvar) Ange faxnummer: (Fritextsvar) Ange företagets e-postadress: (Fritextsvar) Ange hemsidesadress: (Fritextsvar) Ange kontaktperson för ansökan och kontaktuppgifter för denne: (Fritextsvar) Ange kontaktperson för tjänsten och kontaktuppgifter för denne: (Fritextsvar) Sida 19 av 24

20 2. Kontraktsvillkor Kontrakt 1 Avtalshandlingar Avtalet består av följande handlingar: 1. Detta kontrakt med tillhörande bilagor 2. Förfrågningsunderlaget, inklusive eventuella förtydliganden och kompletteringar 3. Vid varje tidpunkt gällande allmänna bestämmelser 4. Leverantörens ansökan Om motsättning råder mellan handlingarna gäller de i ovan angiven ordning om inte omständigheterna i det enskilda fallet uppenbarligen föranleder något annat. Leverantören förbinder sig att inte vidta åtgärd som kan medföra åsidosättande av lag eller förordning eller annars strida mot vad som är allmänt godtaget inom Leverantörens arbetsområde. 2 Kontraktstid Kontraktet gäller från och med det datum då båda parter undertecknat kontraktet och tillsvidare, med en ömsesidig uppsägningstid på tre månader. Leverantörens uppsägning ska ske skriftligen och vara undertecknad av behörig(a) firmatecknare. Registreringsbevis, ej äldre än tre månader utvisande behörighet att teckna firma, ska bifogas uppsägningen. Uppsägningen ska sändas till Arbetsförmedlingen, Upphandlingsavdelningen, STOCKHOLM. Uppsägningstiden ska, om inte annat framgår av uppsägningsmeddelandet, räknas från och med den dag som meddelandet inkom till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ska skriftligen bekräfta mottagandet. 3 Ändringar Kontraktet och förfrågningsunderlaget kan komma att förändras under tiden som valfrihetssystemet är i kraft. Leverantören ska i dessa fall godkänna förändringen på det sätt som Arbetsförmedlingen meddelar. Om leverantören inte godkänner förändringen kommer kontraktet att fortsätta att gälla mellan parterna i oförändrad form i som längst ytterligare tre månader varefter det upphör att gälla utan föregående uppsägning. Ändringar och tillägg i detta kontrakt ska - för att vara giltiga - genomföras skriftligen och undertecknas av behöriga företrädare för båda parter. 4 Leveransområde Avtalet gäller för leveransområde 5 Rekryteringsstopp Arbetsförmedlingen har rätt att besluta om rekryteringsstopp på en leverantörs samtliga eller enstaka leveransadresser vid misstanke om att motparten bryter mot avtalet. 6 Ersättningssystem Ersättning till Leverantören sker enligt avsnitt Ersättningsmodell i förfrågningsunderlaget. 7 Betalningsvillkor Sida 20 av 24

21 Arbetsförmedlingen ska utbetala ersättning till Leverantören i enlighet med fastslagen ersättningsmodell för tjänsten Jobbcoachning i ett valfrihetssystem. Leverantören ska följa de instruktioner för utbetalning som Arbetsförmedlingen vid varje tidpunkt beslutat och förbinder sig att i samband med begäran om utbetalning för levererad tjänst att inkomma med fullständigt underlag för utbetalning. Arbetsförmedlingen utbetalar inte ersättning för levererad tjänst innan fullständigt underlag inkommit. Betalningsfrist för utbetalning av ersättning är 30 dagar efter godkännande av inkommet underlag för utbetalning av ersättning och mottagen begäran om ersättning. I samband med ombildning av bolag eller företagsöverlåtelse kan utbetalning komma att ske senare än inom 30 dagar från godkännande av inkommet underlag för utbetalning av ersättning. Leverantören har rätt till dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen vid utebliven eller försenad betalning. Leverantören ska framställa krav på dröjsmålsränta till Arbetsförmedlingen senast inom tre månader från det att kravet uppstod. 8 Tystnadsplikt och sekretess Leverantören och andra personer som Leverantören ansvarar för (personal, underleverantörer etc) får inte röja uppgifter om deltagare för utomstående och är skyldig att även i övrigt iaktta tystnadsplikt för uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 9 Antidiskriminering Leverantören ska vid utförande av tjänsten i Sverige följa vid varje tidpunkt gällande diskrimineringslagstiftning. Leverantören ska senast 31 december varje år skriftligen lämna de upplysningar som begärs enligt 11 första stycket i diskrimineringslagen (2008:567). Leverantörens skriftliga redogörelse till Arbetsförmedlingen ska innehålla följande: 1. Upplysning om att Leverantören har blivit skyldig att betala skadestånd enligt ovan nämnda lag. Om så är fallet, ska skadeståndets storlek anges samt bakgrunden till att Leverantören blev skyldig att betala skadestånd samt vilka åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med de missförhållanden som lett till att Leverantören blivit skyldig att betala skadestånd. 2. Upplysning om Leverantören har fått vitesföreläggande enligt ovan nämnda lag. Om så är fallet, ska Leverantören ange bakgrunden till vitesföreläggandet och vilka åtgärder som Leverantören företagit med anledning av vitesföreläggandet. 3. Aktuell jämställdhetsplan enligt 3 kap. 13 i ovan nämnda lag (gäller endast om Leverantören är skyldig att ha jämställdhetsplan). 4. Redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att uppfylla skyldigheter enligt 3 kap. 3-7 i ovan nämnda lag. Leverantören kan ta kontakt med Arbetsförmedlingen för mer information. Det går också att vända sig till diskrimineringsombudsmännen för vägledning. Brott mot antidiskrimineringsparagrafen föreligger om Leverantören någon gång under kontraktsperioden blir skyldig att betala skadestånd eller blir föremål för vitesföreläggande enligt ovan. I bedömningen kommer att vägas in vilka åtgärder som Leverantören har vidtagit med anledning av skadeståndet eller vitesföreläggandet. När det gäller punkterna 3 och 4 i 3 kap i ovan nämnda lag föreligger brott mot antidiskrimineringsparagrafen om Leverantören senast tre månader före kontraktstidens Sida 21 av 24

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-06-05 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Anna Säwström Upphandling Jobbcoachning i ett valfrihetssystem Af-2011/307555 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Handledning för utförare Jobbcoachning

Handledning för utförare Jobbcoachning Handledning för utförare Jobbcoachning Revisionshistorik... 2 Jobbcoachning... 3 Målgrupp för jobbcoachning... 3 Beskrivning av Jobbcoachning... 3 Omfattningen av tjänsten... 4 Informationen om jobbcoachföretagen...

Läs mer

2. Kontraktsvillkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Kontrakt Symbolförklaring:

2. Kontraktsvillkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Kontrakt Symbolförklaring: Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-04-10 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Anna Säwström Upphandling Jobbcoachning i ett valfrihetssystem Af-2011/307555 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 1.1. Inledning 2011-09-29. Arbetsförmedlingen

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 1.1. Inledning 2011-09-29. Arbetsförmedlingen Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-09-29 Upphandlingsansvarig Arbetsförmedlingen Bo Berntsson Upphandling Coacher över tröskeln - en insats med fokus på psykosocialt arbetsmiljöarbete och introduktion

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-29 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

3. Kvalificering av utföraren

3. Kvalificering av utföraren Förfrågningsunderlag 2015-06-30 Upphandlande organisation Upphandling Mariestads Kommun Eget val inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård Katrin Jedselius SN 2009/0048-700 Symbolförklaring: Sista ansökansdag:

Läs mer

Hälsoval Västerbotten

Hälsoval Västerbotten VLL 1854-2014 1 (8) Hälsoval Västerbotten Föreskrifter för ANSÖKAN VLL 1854-2014 2 (8) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 3 1.1 UPPDRAG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÄLSOVAL VÄSTERBOTTEN... 3 1.2 GEOGRAFISKT OMRÅDE...

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Haninge kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Diarie SUN 127/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL Statens Institutionsstyrelse Skallkrav Diarie 2.2-3614-2014 Namn Konsulterande läkare för SiS ungdomshem Råby Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne:

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne: Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-402 Namn Revisionstjänster Linköpings Stadshus AB Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras

Läs mer

Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare inom Borås Stads valfrihetssystem för daglig verksamhet

Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare inom Borås Stads valfrihetssystem för daglig verksamhet Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare inom Borås Stads valfrihetssystem för daglig verksamhet Gäller från 1 juni 2010 Reviderat genom beslut i Sociala omsorgsnämnden 2012-01-02 Reviderat genom

Läs mer

Dnr. 100/

Dnr. 100/ Socialnämnden i Täby kommun vill bjuda in leverantörer att ansöka om att ingå i kommunens valfrihetssystem för dagverksamhet. Täby kommun arbetar aktivt med att öka valfriheten för kommunens invånare inom

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning... 1 Arbetsförmedlingens kundval -

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan Vårdval Västernorrland Bilaga 1 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2017 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på Vårdgivare juridisk person

Läs mer

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN Tyresö kommun Tel: 08-5782 9100 Org.nr: 212000-0092 Upphandlingsenheten Fax: 08-5782 9154 Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö 1(6) INNEHÅLL Beställare:... 3 BESTÄLLARENS

Läs mer

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-17 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. Ansökan avser uppdrag om

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-12-19 Upphandlande organisation Upphandling Västmanlands läns landsting Program för primärvården i Västmanland - LOV - 2017 Anette Öhrn DU-UPP16-0363 Symbolförklaring:

Läs mer

Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem

Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem BILAGA Ansökan om godkännande Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem 1. Kontaktuppgifter för sökande/utförare a) Företagsnamn/firma/gruppens namn b) Organisationsnummer

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser Stenungsunds kommun Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1. Allmänt om kommunen 3 1.2. Allmänt om LOV 3 2. OMFATTNING 3 2.1.

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Information om start av enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Möjlighet finns från och med 2009-07-01

Läs mer

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Primär Hörselrehabilitering

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Primär Hörselrehabilitering ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Primär Hörselrehabilitering VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 2 (15) Inledning Stockholms läns landsting har beslutat att

Läs mer

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag Inledning Arbetsförmedlingen

1. Generell del. Förfrågningsunderlag Inledning Arbetsförmedlingen Förfrågningsunderlag 2011-09-30 Upphandlingsansvarig Arbetsförmedlingen Bo Berntsson Upphandling Coacher över tröskeln - en insats med fokus på psykosocialt arbetsmiljöarbete och introduktion på arbetsplats

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 INNEHÅLL 2 (15) 1 Inledning Stockholms läns landsting har beslutat att införa

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

2014-03-06. ARBETSFÖRMEDLINGEN Preliminärt förfrågningsunderlag - Arbetsförmedlingens kundval - Kompletterande stöd och matchning till arbete AUTO

2014-03-06. ARBETSFÖRMEDLINGEN Preliminärt förfrågningsunderlag - Arbetsförmedlingens kundval - Kompletterande stöd och matchning till arbete AUTO Inbjudan - Upphandlarversion 2014-03-06 Upphandlande organisation Upphandling ARBETSFÖRMEDLINGEN Preliminärt förfrågningsunderlag - Arbetsförmedlingens kundval - Kompletterande stöd och matchning till

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Valfrihet med politiska våndor

Valfrihet med politiska våndor Valfrihet med politiska våndor Lagen om valfrihetssystem LOV Stefan Elg Allego AB www.allego.se De gemenskapsrättsliga principerna EGdirektiven Beslut 1 Beskriva vad Beskriva hur Beskriva när AVTAL Beslut

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Rangordnat avtal Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning Diarie UH-2013-630 Upphandlare Pia Sundell Detta dokument är en kopia på

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Steg 1 Om leverantören är ett standardformulär där uppgifter om anbudsgivaren enligt förfrågningsunderlagets

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2015-12-07 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling, utredning och omvårdnad vid HVB-hem för vuxna med missbruk/beroende. Skåne, Kronoberg och Halland

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

VÅRDVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne

VÅRDVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne VÅRDVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-12-14 Upphandlande organisation Kommunförbundet Skåne Håkan Jönsson Upphandling Rollatorer Extern remiss Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ifylld ansökan skickas till: Arvika kommun Inköp LOV Östra Esplanaden 5 671 81 Arvika. Bilaga 1 Fyll i samtliga uppgifter, OBS! Ansökan skall vara på papper

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Nacka kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Diarie TN 2014/175 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Markera de gråa fälten och fyll i. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Granskning av externa jobbcoacher

Granskning av externa jobbcoacher 1 (5) Stockholm den 2 februari 2010 Granskning av externa jobbcoacher Bakgrund Den 18 december 2008 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag att upphandla kompletterande aktörer som ska erbjuda arbetssökande

Läs mer

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform Omsorgsförvaltningen 2013-12-11 1(5) 6 - ansökan om godkännande som utförare inom Stadens valfrihetssystem för hemvården Undertecknad ansöker härmed att nedanstående företag godkänns som utförare av hemvård

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-04-05 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Social rehabilitering i arbetskooperativ eller motsvarande verksamheter för vuxna med missbruk/beroende (dygnsvård)

Läs mer

Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun

Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun Bilaga1Ansökan2010-12-15.doc Bilaga 1. Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun Sänds till Vingåkers kommun Socialkontoret 643 80 Vingåker Undertecknad ansöker härmed om godkännande

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas.

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik, diarienummer HSN11-119-2013 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM)

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst Uddevalla kommun. Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom hemtjänst Uddevalla kommun. Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare KRAVKATALOG UTFÖRARE 1 (7) Valfrihetssystem inom hemtjänst Uddevalla kommun Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Ledning www.uddevalla.se POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO 451 81 UDDEVALLA

Läs mer

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN Ansökan kan delvis fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut för underskrift. Efterfrågade uppgifter och intyg ska biläggas ansökan. Ansökan med

Läs mer

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning.

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning. Ansökan om godkännande inom Vårdval Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan

Övertorneå kommun Offertförfrågan Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-09-02 Nya värmefläktar samt installation i Aapua, Juoksengi, Pello och Svansteins avloppsreningsverk Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

1 Ansökningsblankett

1 Ansökningsblankett 1 Ansökningsblankett 2 Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst i Aneby kommun samt underlag för information om utförare på webben Undertecknad ansöker om godkännande av nedanstående företag

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans.

Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans. Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans. 1(12) Innehåll INNEHÅLL... 2 1ALLMÄNT... 3 1.1Instruktioner för ifyllnad av detta svarsformulär... 3 2KRAV... 3 2.1Anbudsgivarens

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Diarie Ange namn, telefon och e-post till kontaktperson under handläggningstiden.

Diarie Ange namn, telefon och e-post till kontaktperson under handläggningstiden. Karlstads inköpscentral Skallkrav Diarie 9910-14 Namn Valfrihet inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård (LOV) Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer