1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlingsansvarig Arbetsförmedlingen Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/ Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen 1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar 1. Allmän orientering 1.1 Upphandlande myndighet Arbetsförmedlingen, Stockholm. Organisationsnummer Uppgifter om Arbetsförmedlingen Information om Arbetsförmedlingen finns på 1.3 Uppdraget Enligt Regeringens uppdrag ska Arbetsförmedlingen tillhandahålla Etableringslotsar för nyanlända invandrare och tillämpa Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) för tjänster som är upptagna som B-tjänster i kategori 22, 25 och 27 (CPV-kod ) i bilaga 3 till lagen (2007:1091) om offentlig upphandling Bakgrund Enligt Lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, kommer Arbetsförmedlingen att från och med 1 december 2010 få utökat ansvar för nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden. Lagen innebär bl.a. att: Arbetsförmedlingen får ett samordnande ansvar för etableringsinsatserna. Arbetsförmedlingen ska tillsammans med den nyanlände upprätta en etableringsplan med utgångspunkt i tidigare utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet. En ny ersättning som är lika för alla oberoende var i landet man bor införs och utgår vid aktivt deltagande i etableringsinsatser. En ny aktör - Etableringslots - ska stödja den nyanlände att hitta sin väg till arbete. Etableringslotsen är en fristående aktör som arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Nyanlända som har en etableringsplan ska delta i Svenska För Invandrare (SFI). Sida 1 av 26

2 1.5 Syfte och mål Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja sig själv. För att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden krävs ofta, förutom lämplig utbildning och erfarenhet, personliga nätverk, språkkunskaper och kunskaper om det svenska samhället och arbetslivet. Genom att stärka den nyanländes nätverk kan en snabbare etablering på arbetsmarknaden åstadkommas. En Etableringslots förväntas att vara ett stöd för den nyanlände i dennes ansträngningar för att få ett arbete. Etableringslotsen kan upparbeta kontakter med t.ex. arbetsgivare, branschorganisationer, rekryteringsföretag och idéburna organisationer. På detta sätt kan Etableringslotsen använda sitt nätverk för att den nyanlände ska kunna söka arbete på bred front. För den nyanlände blir också Etableringslotsen en personlig kontakt som kan tydliggöra de krav som ställs på den nyanlände under den första tiden i Sverige och målet om en snabb övergång till arbete. Syftet är att Etableringslotsen bidrar till att den nyanlände: får kontakter och nätverk mot arbetslivet i Sverige. får orientering om det svenska arbetslivets allmänna villkor och krav. får möjlighet till socialt stöd som kan röra bostadssituationen, behov av hälso- och sjukvård, eller familjesituation. Målet är att den nyanlände under eller efter tiden hos Etableringslotsen når en egen försörjning på snabbast möjliga sätt genom att erhålla ett förvärvsarbete eller påbörjar en reguljär utbildning. 1.6 Målgrupp Målgruppen är nyanlända invandrare. Med nyanländ avses här den som har fyllt 20 men inte 65 år och som har uppehållstillstånd, beviljat efter den 1 december 2010, som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller anhöriga till dessa. Även nyanlända som har fyllt 18 men inte 20 år när uppehållstillstånd beviljades och som saknar föräldrar här i landet omfattas av den nya lagen. Undantagna från etableringsinsatser är personer som arbetar heltid, går i gymnasieskola eller eftergymnasial utbildning, eller på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan är förhindrad att ta del av insatser på minst 25 procent. Målgruppen för etableringsinsatser är en heterogen grupp, deltagarnas ursprung, utbildningsnivå, kulturella bakgrund etc. kan variera mycket. Arbetsförmedlingen har identifierat två delgrupper med specifika behov inom aktuell målgrupp. En delgrupp är arbetssökande som har kort utbildning (sex år eller kortare) och ibland med vissa svårigheter att lära sig funktionell svenska. Viktiga insatser för delgruppen kan t.ex. vara yrkesvägledning och praktik inom väglett yrke för att komma vidare till arbete eller utbildning. Den andra delgrupp har utbildning längre än sex år och eventuellt även arbetslivserfarenhet som bedöms mer eller mindre direkt överförbar till svenska förhållanden. I den här delgruppen ingår även akademiker. Viktiga insatser för delgruppen kan t.ex. vara validering, yrkeskompetensbedömning eller en Prova på-plats(1) för att kontrollera och bekräfta kompetensen samt för att lära sig arbetsplatsens funktionssätt och det svenska språket inom det aktuella yrket. (1)Prova på-platser syftar till att ge arbetslösa med ingen eller begränsad erfarenhet av svenskt arbetsliv möjlighet att få en tidig kontakt med arbetslivet. Tid på Prova på-plats är normalt tre månader men kan även användas kortare perioder. Programmet ska utformas så att det är förenligt med vad som anges i 3 och 4 förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Sida 2 av 26

3 Den gemensamma nämnaren för målgruppen är att de är i början av sin vistelsetid i landet och därför ofta har bristfälliga kunskaper i svenska språket samt saknar eller har liten erfarenhet från den svenska arbetsmarknaden. De nyanlända saknar ofta kunskap om var jobben finns och har inte prövats på den svenska arbetsmarknaden. I målgruppen finns deltagare som kan ha ett funktionshinder som kan medföra en nedsatt arbetsförmåga. Ett funktionshinder innebär någon form av begränsning på grund av skada, sjukdom eller nedsättning i någon psykologisk eller fysiologisk funktion. Funktionshindret kan leda till att individen blir begränsad i vissa situationer. Det betyder att faktorer i omgivningen kan underlätta eller begränsa individens möjligheter. I arbetslivet innebär detta att en person med funktionshinder kan vara begränsad i förhållande till en viss arbetsuppgift eller i en viss arbetsmiljö, men inte i en annan. Funktionshinder styrks i regel genom läkarutlåtande men vissa funktionshinder kan även fastställas genom Arbetsförmedlingens arbetspsykologiska utredningar eller socialmedicinska utredningar. 1.7 Beskrivning av tjänsten Etableringslotsen arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen som har det samordnande ansvaret för etableringsinsatserna. Det åligger Etableringslotsen att tillhandahålla tjänster för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i samhälle och arbetsliv. Det är Etableringslotsens uppdrag att bidra till att syftet och målet med etableringsinsatserna uppfylls. Arbetsförmedlingen upprättar en etableringsplan tillsammans med den nyanlände, och därefter kan den nyanlände välja en Etableringslots. Arbetsförmedlingen hjälper den nyanlände att boka plats hos den valda Etableringslotsen. Om inte den nyanlände själv väljer någon Etableringslots erbjuder Arbetsförmedlingen ett ickevalsalternativ enligt avsnitt 5.2 i detta förfrågningsunderlag. Etableringslotsens arbete inleds med att tillsammans med den nyanlände göra en gemensam planering på det sätt Arbetsförmedlingen beslutar vid varje tidpunkt. Den gemensamma planeringen ska utgå ifrån etableringsplanen som Arbetsförmedlingen har upprättat tillsammans med den nyanlände. Det ingår i Etableringslotsens uppdrag att ta initiativ för att utveckla den nyanländes etableringsplan och föreslå förändringar. Observera att det är Arbetsförmedlingen som har det samordnande ansvaret och som vid behov kan revidera etableringsplanen och kontrollera att den nyanlände deltar i de aktiviteter som etableringsplanen föreskriver. 2. Krav på Leverantören 2.1 Uteslutning av ansökande leverantör Enligt Lag (SFS 2008:962) om valfrihetssystem 7 kap. 1 får den upphandlande myndigheten utesluta en ansökande leverantör som; 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud. 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller annat liknande förfarande. 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott som avser yrkesutövningen. Sida 3 av 26

4 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta. 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i hemlandet eller annan stat inom EES-området. 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf. Arbetsförmedlingen kan komma att begära in bevis för att det inte finns grund för uteslutning av den ansökande leverantören genom utdrag ur officiella register eller annan likvärdig handling. Ansökande Leverantör skall bekräfta att det inte finns grund för uteslutning enligt LOV 7 kap. 1. Genom att svara ja bekräftar Leverantören att det inte finns grund för uteslutning enligt LOV 7 kap. 1. (/ svar) Kravgräns Uppfyller Leverantören krav och villkor så att det inte föreligger grund för uteslutning enligt LOV 7 kap. 1. (/ svar) Kravgräns 2.2 Ansökande Leverantörs ekonomiska ställning Ansökande Leverantör ska ha en stabil ekonomisk bas. För att försäkra sig om detta kommer Arbetsförmedlingen att ta in kreditupplysning där Leverantören prövas mot kreditnivån "kreditvärdig" (se nedan). Om en Leverantören får omdömet rött i kreditupplysningen är Leverantören inte kvalificerad. Om Leverantören får omdömet gult i kreditupplysningen kommer Arbetsförmedlingen att utföra en enskild prövning och kommer då att bedöma om Leverantören är kvalificerad eller inte. Leverantör som får omdömet grönt anses ha en stabil ekonomisk bas. Om en Leverantör är nystartat eller har en associationsform som medför att det inte får en kreditrating kan den ekonomiska förmågan styrkas genom exempelvis intyg från revisor, bankgaranti, moderbolagsgaranti eller annat som visar att Leverantören har en stabil ekonomisk bas. Utländska Leverantörer som lämnar ansökan skall till sitt anbud bifoga ett kreditvärdighetsintyg från sitt hemland som motsvarar ovanstående kreditprövning Leverantör som vill inräkna underleverantörer i sin ekonomiska förmåga redovisar i anbudet hur den ekonomiska fördelningen dem emellan är löst. Kreditnivå "Kreditvärdig" Avslag (röd signal) Konkurs Likviderat Upphört Avregistrerat Fusionerat Företag med mindre än 40 i rating (kreditvärdig) Sida 4 av 26

5 Utredningsrapport (utmätning) Skuldsanering Prövning (gul signal) Avsaknad av F-skatt Ej registrerad för arbetsgivaravgift Ej registrerad för moms Förekomsten av skuldsaldo Förekomst av registrerad betalningsanmärkning Godkänd (Grön signal) Genereras om företaget klarar gränserna på röd och gul signal Ansökande Leverantör redovisar kompletterande information om sin ekonomiska förmåga, utöver den information Arbetsförmedlingen hämtar in. (Fritextsvar) Uppfyller ansökande Leverantör den ekonomiska förmåga som krävs för att fullgöra aktuellt uppdrag? (/ svar) Kravgräns 2.3 Kvalitetssäkring För att säkerställa efterfrågad kvalitet i uppdraget måste ansökande Leverantör ha dokumenterade rutiner för kvalitetsstyrning av sin verksamhet. Kvalitetsstyrning av en verksamhet innebär att ansökande Leverantör har ett dokumenterat system för kvalitetsstyrning av företaget och företagets verksamhet. Ansökande Leverantör skall till ansökan bifoga en tydlig beskrivning av hur företaget arbetar med kvalitetsstyrning. Den dokumentation ansökande Leverantör lämnar på frågorna nedan skall säkerställa att leverantören kvalitetssäkrar tjänsten på ett tillfredsställande sätt. Observera att det inte räcker att enbart nämna att man arbetar efter något kvalitetssystem/kvalitetsmetod. Hur säkerställs Leverantörens och personalens bransch- och omvärldskunskap? (Fritextsvar) Hur säkerställs att offererad personal har och upprätthåller efterfrågad kompetens? (Fritextsvar) Hur säkerställs offererad personaltäthet? (Fritextsvar) Hur säkerställer Leverantören bemanning vid sjukdom, semesterperioder etc? (Fritextsvar) Hur genomförs uppföljning av tjänsten både på individnivå och ur ett helhetsperspektiv? (Fritextsvar) Hur sker utvärdering och återkoppling av varje deltagares resultat och på vilket sätt dokumenteras detta? (Fritextsvar) Hur hanteras klagomål både i förhållande till deltagare, Arbetsförmedlingen och internt och hur dokumenteras detta? (Fritextsvar) Hur hanteras och säkerställs den avvikelserapportering som åligger leverantören enligt allmänna bestämmelser punkten 16? (Fritextsvar) Uppfyller Leverantören skall-kraven på kvalitetssäkring? (/ svar) Sida 5 av 26

6 Kravgräns 2.4 Beskrivning av ansökande Leverantör För att klara av att leverera den efterfrågade tjänsten ser Arbetsförmedlingen det som en förutsättning att den verksamhet som ansökande Leverantör redan idag bedriver anknyter till det aktuella uppdraget. Ansökande Leverantör skall i ansökan lämna en kortfattad beskrivning av sitt företag som visar att dess nuvarande verksamhet ligger i linje med den efterfrågade tjänsten. Om ansökan avser en grupp av leverantörer lämnas en kort redovisning för respektive i gruppen ingående leverantör (för mer information om grupp av leverantörer, se avsnitt 5.1 "Upphandlingsform"). Om ansökan avser ett nystartat företag eller ett företag under bildande får beskrivningen anpassas därefter. Leverantören beskriver sin verksamhet (alternativt gruppens verksamheter). (Fritextsvar) Leverantören beskriver ägarstruktur och organisation (alt. gruppens kommande organisation). (Fritextsvar) Leverantören anger antalet anställda. (Fritextsvar) Leverantören ger exempel på nuvarande kunder. (Fritextsvar) Uppfyller leverantören skall-kraven ovan? (/ svar) Kravgräns 2.5 Ansökande Leverantörs kapacitet Enligt lagen om valfrihetssystem kan den nyanlände välja vilken Etableringslots hon eller han vill. Arbetsförmedlingen har beslutat att varje anställd hos Etableringslotsen, exklusive administrativ personal, får lotsa maximalt 30 nyanlända samtidigt. Vissa arbetsmarknadspolitiska program och aktiviteter kan vara öppna för nyanlända efter beslut av Arbetsförmedlingen och pågå parallellt med placering hos Etableringslots. Vissa andra program som beslutas av Arbetsförmedlingen kan inte pågå parallellt med placering hos Etableringslots, och i dessa fall sker avbrott i placeringen hos Etaleringslotsen. Läs mera på Arbetsförmedlingens hemsida Om ansökande Leverantör har begränsad kapacitet är det viktigt att Leverantören anger ett kapacitetstak. Ansökande Leverantör skall i ansökan ange maximalt antal nyanlända som Leverantören kan ta emot samtidigt. Kapacitetstaket kan när som helst förändras av Leverantören om denne önskar expandera eller minska sin verksamhet. Om Leverantören har obegränsade möjligheter att ta emot nyanlända anges detta. Leverantören anger antalet nyanlända som kan lotsas samtidigt (kapacitetstak), alternativt anges ordet "obegränsat" (Fritextsvar) Har Leverantören svarat på frågan om kapacitettak? (/ svar) Kravgräns 3. Krav på tjänsten 3.1 Tjänstens innehåll Sida 6 av 26

7 Etableringslotsens uppdrag är att vara ett professionellt stöd till den nyanlände i dennes ansträngingar att etablera sig i arbets- och samhällsliv. Utifrån den etableringsplan som Arbetsförmedlingen och den nyanlände upprättar ska Etableringslotsen genom sin kompetens, sin bransch- och omvärldskunskap samt olika nätverk påskynda den nyanländes etablering på arbetsmarknaden. Ansökande Leverantör skall i ansökan lämna en utförlig beskrivning av sitt erbjudande för att säkerställa att Leverantören kan utföra tjänsten i enlighet med förfrågningsunderlagets krav. Arbetsförmedlingen rekommenderar Leverantören att ge konkreta och tydliga beskrivningar med fokus på hur Leverantören avser gå tillväga för att påskynda den nyanländes etablering på arbetsmarknaden. Leverantören beskriver sin bransch- och omvärldskunskap. (Fritextsvar) Leverantören beskriver hur man avser arbeta med företagskontakter och olika nätverk för att påskynda den nyanländes etablering på arbetsmarknaden. (Fritextsvar) Leverantören beskriver hur man avser informera den nyanlände om de generella samhällsinsatser som finns. (Fritextsvar) Leverantören beskriver hur man avser att arbeta för att tillvarata den nyanländes utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet. (Fritextsvar) Leverantören beskriver egna förslag på lämpliga aktiviteter för att stödja den nyanlände i sina ansträngningar till etablering på arbetsmarknaden. (Fritextsvar) Uppfyller Leverantören skall-kraven enligt ovan? (/ svar) Kravgräns 3.2 Personal och krav på kompetens Aktuellt uppdrag ställer höga krav på Leverantörens förmåga att flexibelt kunna utforma och anpassa insatserna. Det är viktigt att aktiviteterna utgår från den nyanländes förutsättningar och behov, i samspel och dialog med densamme. Ansökande Leverantör förväntas ha en bred kompetens vad det gäller den service och det stöd som samhället kan erbjuda den nyanlände och goda kunskaper och kontakter när det gäller arbetsmarknadens krav och möjligheter. Det är en fördel om Leverantören har flerspråkig personal. Leverantören behöver inte ha kompetens att ta emot alla grupper av nyanlända. Leverantörer med specialistkunskap inom olika branscher, för olika målgrupper och/eller leverantörer med geografisk begränsning kan vara en fördel för att individualisera verksamheten. Ansökande Leverantör skall erbjuda en eller flera samordnare med dokumenterad erfarenhet av att samordna och koordinera verksamhet liknande det aktuella uppdraget. Uppdraget innebär många löpande kontakter med Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, kommuner, branschorganisationer med flera. Därför är det av största vikt att Leverantören kan samordna och koordinera verksamheten med berörda parter. I uppdraget som samordnare ingår bland annat ansvar för löpande kontakter med de berörda myndigheterna, kommuner och andra samhällsaktörer liksom logistik, uppföljning, kvalitetssäkring och rapportering. Ansökande Leverantör skall erbjuda och beskriva övrig personalresurs: Sida 7 av 26

8 - med minst ett års dokumenterad erfarenhet av att arbeta med den aktuella målgruppen i Sverige och därmed ha erfarenhet av bland annat integrationsprocessen. - med minst ett års dokumenterad erfarenhet av att leda coachande samtal. - med dokumenterad god kunskap i arbetsmarknad och samhälle. - med dokumenterad erfarenhet av studie- och yrkesvägledning. - med dokumenterad branschkunskap. Ovannämnda krav på kunskaper och erfarenheter kan givetvis vara fördelade på flera personer hos Leverantören. Om Leverantören nyttjar underleverantörer för tjänsten är det underleverantörens personalresurs som skall beskrivas. Nedan följer ett antal frågor som skall besvaras på ett sådant sätt att det klart och tydligt framgår att erbjuden personalresurs uppfyller skall-kraven. Leverantören beskriver samordnare med dokumenterad erfarenhet av liknande uppdrag: (Fritextsvar) Leverantören beskriver personalresurs med minst ett års dokumenterad erfarenhet av att arbeta med den aktuella målgruppen i Sverige och därmed har erfarenhet av bland annat integrationsprocessen. (Fritextsvar) Leverantören beskriver personalresurs med minst ett års dokumenterad erfarenhet av att leda coachande samtal. (Fritextsvar) Leverantören beskriver personalresurs med dokumenterad god kunskap i arbetsmarknad och samhälle. (Fritextsvar) Leverantören beskriver personalresurs med dokumenterad erfarenhet av studie- och yrkesvägledning. (Fritextsvar) Leverantören beskriver personalresurs med dokumenterad branschkunskap. (Fritextsvar) Uppfyller Leverantören skall-kraven på erbjuden personalresurs? (/ svar) Kravgräns 3.3 Lokaler Ansökande Leverantör kan välja geografisk lokalisering för sin verksamhet. I den geografiska spridningen har Arbetsförmedlingen bedömt att det inledningsvis kommer att finnas en koncentration av asylsökande som får uppehållstillstånd på följande orter; Luleå, Skellefteå, Umeå, Östersund, Sundsvall, Gävle, Borlänge, Uppsala, Västerås, Örebro, Eskilstuna, Stockholm, Södertälje, Norrköping, Linköping, Karlstad, Trollhättan, Göteborg, Halmstad, Jönköping, Växjö, Kalmar, Kristianstad och Malmö. Ansökande Leverantör skall i ansökan bekräfta att man under avtalstiden disponerar lämpliga lokaler för de delar av aktiviteten som Leverantören själv genomför. Lokaler skall presenteras för samtliga orter som ansökan avser. Arbetsförmedlingen kan komma att inspektera lokalerna och adress till den tilltänkta lokalen skall framgå av ansökan. Arbetsförmedlingen kommer att använda den angivna adressuppgiften i sin bedömning avseende närhetsprincip i ickevalsalternativ, se avsnitt 5.2. Med lämplig lokal avses en lokal som enkelt kan nås med allmänna kommunikationsmedel eller likvärdigt. Sida 8 av 26

9 För att bedömas som lämpliga ska lokalerna ha utrustning och vara utformade på ett sådant sätt att de riktlinjer och rekommendationer för offentliga lokaler som ställs av Arbetsmiljöverket följs (se Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 2009:02 Arbetsplatsens utformning, på ) Det åligger ansökande Leverantör att tillse att nödvändiga tillstånd finns (ex brandskydd) för att bedriva den avtalade verksamheten i lokalerna samt att lokaler och utrustning är tillgängliga för deltagare med funktionsnedsättningar. Riktlinjer finns framtagna av Myndigheten för handikappolitisk samordning, För optimal tillgänglighet åligger det Etableringslotsen att samråda med ansvarig arbetsförmedlare i de fall då den nyanlände har behov utöver vad som sägs ovan. Etableringslotsen är skyldig att samarbeta med Arbetsförmedlingens specialister eller leverantörer av Flexibla anpassningsmoduler (FAM). I målgruppen kan det finnas nyanlända med behov av möten i andra lokaler än Etableringslotsens egna lokaler. Om den situationen skulle uppstå ska både Arbetsförmedlingen och deltagaren godkänna aktuella lokaler. En skriftlig överenskommelse tecknas mellan deltagaren, Arbetsförmedlingen och Etableringslotsen angående andra lokaler än Etableringslotsens egna lokaler. Observera att det inte är lämpligt att förlägga möten till lokaler där skydd för personlig integritet rörande den nyanlände inte kan garanteras. Ansökande Leverantören skall ange vilka orter ansökan avser, samt innehålla beskrivning av erbjudna lokaler. Leverantören anger ort/orter för ansökan samt beskriver lokaler för respektive ort. (Fritextsvar) Uppfyller Leverantören ställda skall-krav angående lokaler? (/ svar) Kravgräns 4. Kommersiella villkor 4.1 Tjänstens volym Enligt lagen om valfrihetssystem väljer den nyanlände själv Etableringslots varför Arbetsförmedlingen inte kan ge några garantier till kontrakterad Leverantör om antal placerade nyanlända deltagare. För information om antalet asylsökande i Sverige hänvisas till Migrationsverket 4.2 Tjänstens längd Det är Arbetsförmedlingen som tillsammans med den nyanlände och samverkande myndigheter och organisationer beslutar om etableringsplanen. Beslut om etableringsplan kan omfatta som längst tjugofyra (24) månader. Under den tid etableringsplanen gäller kan den nyanlände välja Etableringslots. Placering hos Etableringslots kan variera i tid, men kan omfatta som längst 24 månader minus det antal arbetsdagar som det tar för Etableringslotsen att fysiskt ta emot den nyanlände. Det datum som Etableringslotsen fysiskt tar emot den nyanlände är tjänstens startdatum. Startdatum ska vara senast inom 10 arbetsdagar från och med det datum Arbetsförmedlingen avsänt meddelande till berörd Etableringslots om placering hos Etableringslotsen. Under placeringen hos Etableringslotsen kan det uppkomma situationer som berättigar till överhoppningsbar tid. Det kan till exempel gälla sjukdom, föräldraledighet eller liknande. Överhoppningsbar tid kan uppgå till maximalt tolv (12) månader. Sida 9 av 26

10 Den nyanländes placering hos Etableringslots kan förlängas i tid som motsvaras av den överhoppningsbara tiden. Förlängning kan även ske om den nyanlände vid revidering av etableringsplan bedöms ha behov av längre placeringstid hos Etableringslots än vad som ursprungligen beslutats. Vid eventuell förlängning utgår ej ny startersättning till Etableringslotsen (se avsnitt 4.6 samt bilagan "Ersättningsmodellen för etableringslots") Om den nyanlände inte fullföljer aktiviteterna kan Arbetsförmedlingen besluta om avbrott av placering hos Etableringslots. Vid avbrott av placering hos Etableringslots på grund av frånvaro erhåller Etableringslotsen ersättning till och med det datum då Arbetsförmedlingen beslutar om avbrott. Den nyanlände kan periodvis komma att övergå till annan aktivitet under placeringstiden hos Etableringslotsen. Vissa arbetsmarknadspolitiska program och aktiviteter kan vara öppna för nyanlända invandrare efter beslut av Arbetsförmedlingen, samt pågå parallellt med placeringen hos Etableringslotsen. I dessa fall förväntas Etableringslotsen behålla kontakten med den nyanlände under tiden som aktiviteten pågår, och Etableringslotsen erhåller ersättning enligt Ersättningsmodellen för etableringslots. Vissa andra program kan inte pågå parallellt med placeringen hos Etableringslots och då kan det bli aktuellt med avbrott i placeringen hos Etableringslots. Vid avbrott av placering hos Etableringslots erhåller Etableringslotsen ersättning till och med det datum då Arbetsförmedlingen beslutar om avbrott. För mer information om olika arbetsmarknadspolitiska program se 4.3 Tjänstens tidsomfattning Det åligger Etableringslotsen att personligen träffa den nyanlände minst tre timmar per månad under hela den nyanländes placeringstid hos Etableringslotsen, varav minst två timmar skall vara individuella möten. Etableringslotsen är skyldig att bidra till att den nyanlände under den resterande tiden har aktiviteter d.v.s genomför aktiviteter i etableringsplanen, som kan påskynda att den nyanlände når egen försörjning. Observera att den nyanlände till exempel kan delta i Svenska För Invandrare (SFI) på deltid parallellt med Etableringslotsens aktiviteter. 4.4 Mottagande av deltagare Etableringslotsen är skyldig att ta emot alla nyanlända som väljer Etableringslotsen ifråga så länge inte eventuellt kapacitetstak är nått. Etableringslots har skyldighet att ta emot nyanlända senast inom 10 arbetsdagar räknat från och med det datum Arbetsförmedlingen sänt ut meddelande om den nyanländes val av berörd Etableringslots. Meddelande om den nyanländes val av Etableringslots skickas till den administrativa adress som Leverantören angivit i för denna tjänst avsett webbstöd (mer om webbstödet i avsnitt 5.9 samt på Om Etableringslotsen har flera leveransadresser kommer meddelandet att innehålla besked om vilken leveransadress som är aktuell i det enskilda fallet. Startdatum = senast 10:e arbetsdagen räknat från det datum då Arbetsförmedlingen skickade ut meddelande till Etableringslotsen om den nyanländes val av Etableringslots. 4.5 Omval av etableringslots Sida 10 av 26

11 Den nyanlände har möjlighet att göra omval av Etableringslots. Byte av Etableringslots kan ske omgående efter det datum den nyanlände har meddelat Arbetsförmedlingen att han/hon vill byta Etableringslots och Arbetsförmedlingen har beslutat detta. Etableringslots hos vilken den nyanlände slutar, kommer att erhålla ersättning till och med den dag avbrottet sker enligt beslut från Arbetsförmedlingen. Ersättningen beräknas som ett bestämt belopp per dag och lämnas på högst fem dagar per kalendervecka. Ersättningen utbetalas månadsvis i efterskott. 4.6 Dokumentation och redovisning Gemensam planering När den nyanlände börjar hos Etableringslotsen inleder Etableringslotsen sitt arbete med att tillsammans med den nyanlände upprätta en gemensam planering av vilka aktiviteter den nyanlände bedöms behöva för att öka möjligheten att få ett arbete. Denna planering dokumenteras och redovisas till Arbetsförmedlingen enligt beskrivning nedan. Etableringslotsen registrerar själv den gemensamma planeringen i av Arbetsförmedlingen tillhandahållet webbstöd. Webbstödet innehåller ett antal förutbestämda aktiviteter som Etableringslotsen har att välja bland och därutöver ett fritextfält. Den gemensamma planeringen ska vara Arbetsförmedlingen tillhanda inom tio arbetsdagar fr.o.m. placeringens startdatum (se definition av startdatum under avsnitt 4.4). Den gemensamma planering som Etableringslotsen och den nyanlände upprättar skall godkännas av Arbetsförmedlingen och utgör underlag för Arbetsförmedlingen att följa upp att etableringsplanen efterlevs Deltagarbekräftelse/månatlig rapportering När den gemensamma planeringen inkommit till Arbetsförmedlingen och godkänts, kan Etableringslotsen registrera den första deltagarbekräftelsen i webbstödet. Därefter åligger det Etableringslotsen att varje månad rapportera till Arbetsförmedlingen vilka aktiviteter som genomförts. Aktiviteterna skall vara förankrade i den av Arbetsförmedlingen upprättade etableringsplanen. Deltagarbekräftelsen innebär att Etableringslotsen intygar att den nyanlände har deltagit i aktiviteterna hos Etableringslotsen i enlighet med den gemensamma planeringen. Deltagarbekräftelse/månatlig rapportering görs genom registrering av deltagarbekräftelse i webbstödet. Deltagarbekräftelse/månatlig rapportering kan godkännas först efter att kontroll av underlaget och avvikelserapportering har skett. Upplysning: Först efter att den gemensamma planeringen och den första deltagarbekräftelsen inkommit till Arbetsförmedlingen kan utbetalning av startersättning ske. Därefter sker utbetalning av ersättning månadsvis i efterskott efter registrering och godkännande av deltagarbekräftelse för varje månad. Månadsersättning utgår från och med startdatum. Se vidare ersättningsmodellen för etableringslots Dokumentation för utbetalning av resultatersättning: För att resultatersättning ska kunna utbetalas till Etableringslotsen krävs att Etableringslotsen inkommer med något av följande dokument. Anställningsbevis utfärdat av arbetsgivaren intyg om anställning enligt formulär som finns tillgängligt för nedladdning, se intyg om utbildning utfärdat av utbildningsanordnaren Sida 11 av 26

12 registreringsbevis avseende ett av den nyanlände nystartat eget företag. Registeringsbevis tillhandahålls av Bolagsverket eller om företaget är enskild firma av Skatteverket. Dokumenten skickas in per post till Arbetsförmedlingens handläggare. Begäran om utbetalning av resultatersättning kan göras när Arbetsförmedlingen har granskat och godkänt inkommet underlag och etableringslots har skickat in begäran om utbetalning. Begäran om komplettering kan komma att ske. Upplysning: För ytterligare information om ersättning till Etableringslotsen hänvisas till bilaga "Ersättningsmodellen för etableringslots" vilken utgör en del av detta förfrågningsunderlag Slutrapportering: När en deltagare slutar hos Etableringslotsen ska Etableringslotsen senast fem arbetsdagar efter placeringens slut lämna en utförlig slutredovisning till Arbetsförmedlingen på det sätt Arbetsförmedlingen vid varje tidpunkt bestämmer, se Avvikelserapportering: Etableringslotsen ansvarar för den nyanländes aktiviteter under placeringstiden hos densamme. Etableringslotsen ska dokumentera och inkomma med uppgifter om alla avvikelser från etableringsplanen och/eller den gemensamma planeringen som lotsen och den nyanlände upprättat. Dokumentationen kan komma att ligga till grund för Arbetsförmedlingens beslut om bl.a. nedsättning av etableringsersättningens storlek. Dokumentationen ska ske på det sätt Arbetsförmedlingen vid varje tidpunkt bestämmer, se allmänna bestämmelser samt Avvikelserapportering kommer att kontrolleras innan utbetalning av ersättning till Etableringslotsen sker. 4.7 Betalningsvillkor Betalningsvillkoren framgår av Kontraktsförslag Etableringslotsar, Ersättningsmodellen för etableringslots och Allmänna bestämmelser. Samtliga dokument utgör en del av detta förfrågningsunderlag. 4.8 Uppföljning av kontraktet och verksamhet Arbetsförmedlingen genomför inom ramen för myndighetens rutiner olika typer av ekonomiska kontroller och kvalitetsuppföljningar. Dessa kan genomföras både i form av stickprov eller på förekommen anledning, eller som ett led i den löpande förvaltningen av en tjänst. Upptäckt av felaktigheter kan leda till återkrav. För närvarande används verktygen avtalskontroll, kvalitetskontroll, kvalitetsinspektioner och kundnöjdhetsenkäter. Ansökande Leverantör skall förbinda sig att medverka vid de ekonomiska kontroller och kvalitetsuppföljningar som Arbetsförmedlingen beslutar om. Leverantören förbinder sig att medverka vid de kvalitetsuppföljningar som Arbetsförmedlingen beslutar om. (/ svar) Kravgräns Sida 12 av 26

13 5. Administrativa föreskrifter 5.1 Upphandlingsform Upphandlingen genomförs enligt (SFS 2008:962) Lag om valfrihetssystem (LOV) Alla leverantörer som uppfyller kvalificeringskraven och samtliga skall-krav i detta förfrågningsunderlag får teckna kontrakt med Arbetsförmedlingen. Enligt Lag (SFS 2008:962) om valfrihetssystem 5 kap 1 får fysiska eller juridiska personer var för sig eller tillsammans med andra leverantörer lämna en ansökan. Den upphandlande myndigheten får inte ställa upp villkor om att en grupp ska ha en bestämd juridisk form för att få lämna en ansökan. Den upphandlande myndigheten får dock begära att en grupp ska ha en viss juridisk form när ansökan är godkänd och kontrakt tilldelat, om det krävs för att kontraktet ska kunna fullgöras på ett godtagbart sätt. Arbetsförmedlingen har beslutat att en grupp av leverantörer som lämnar in gemensam ansökan ska anta juridisk form som Aktiebolag, Handelsbolag eller Kommanditbolag innan kontraktsskrivning. 5.2 Ickevalsalternativ Om den nyanlände inte vill eller kan välja Etableringslots själv är Arbetsförmedlingen skyldig att tillhandahålla ett ickevalsalternativ. Enligt 9 kap 2 LOV har Arbetsförmedlingen beslutat att tillämpa ickevalsalternativ genom en närhetsprincip. Metoden närhetsprincip innebär att närhet till Etableringslotsen beslutas med utgångspunkt från den nyanländes bostadsadress (Den adress som den nyanlände angivit vid etableringssamtalet. Bostadsadressen behöver inte sammanfalla med folkbokföringsadress). För att Arbetsförmedlingen ska kunna tillämpa närhetsprincip, är en förutsättning att Etableringslotsen har angett en fastställd leveransadress. Etableringslotsen kan ha flera leveransadresser på olika platser, och samtliga leveransadresser ska anges i ansökan. Arbetsförmedlingen ansvarar för att ha ett datorbaserat verktyg som kan mäta avståndet fågelvägen. För det fall två eller flera Etableringslotsar har samma leveransadress fastställer Arbetsförmedlingen en inbördes rullande turordning mellan Etableringslotsarna vid utseende av ickevalsalternativ. Turordningen fastställs senast den dag som den sist godkända av Leverantörerna angivit som sin första dag för möjlig leverans av tjänsten Den inbördes turordningen bestäms på följande sätt: 1) den Leverantör som uppgivit det tidigaste datumet för leverensstart ges nr 1 i turordningen, därefter rangordnas Leverantörerna i följd efter nästkommande tidigast datum. 2) om en eller flera Leverantörer konstateras ha uppgivit samma datum enligt 1) skall turordningen dem emellan fastställas genom att det tidigaste datum då både Arbetsförmedlingen och Leverantör undertecknat avtalet skall avgöra. 3) om en eller flera Leverantörer konstateras ha samma datum enligt 1) och 2) skall turordningen dem emellan fastställas genom att tidigaste datum för inkommen fullständig ansökan skall avgöra. 4) om det fortfarande inte går att fastställa turordningen mellan Leverantörerna skall lottning ske, varvid Arbetsförmedlingen kommer att erbjuda representant för berörd Leverantör närvara. Sida 13 av 26

14 Arbetsförmedlingen kommer att utse lottningsförättare och beslutar plats för lottningen, med beaktande av förvaltningslagens regler om jäv. Lottningen kommer att tillgå så att Leverantörernas namn skrivs upp en (1) gång på en (1) lottsedel var. Lottsedeln viks med namnet inåt så att namnet inte går att läsa utan att lotten viks upp. Lotterna placeras i en ogenomskinlig behållare och blandas av lottningsförättaren. Lottningsförättaren drar sedan en lottsedel i taget och noterar namnen i den ordning de dragits. Det namn som dras först kommer att få nr 1 turordningen och så vidare till dess alla lotter har dragits och samtliga Leverantörer har givits en plats i turordningen. När turordningen är fastställd kommer Leverantörerna att tilldelas uppdrag i löpande ordning, dvs Leverantör 1 får uppdrag 1, Leverantör 2 får uppdrag 2 och så vidare till samtliga Leverantörer i turorningen har fått 1 uppdrag var. Därefter påbörjas en ny omgång där Leverantör 1 får nästkommande uppdrag osv. Vid händelse att Etableringslots ej går att tillhandahålla, varken inom ramen för beslut om Etableringslots eller inom ramen för ickevalsalternativ, samt inom pendlingsavstånd enligt Arbetsförmedlingens gällande regelverk, framgår av Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare; (SFS 2010:197) att Arbetsförmedlingen är skyldig att tillhandahålla de aktiviteter i etableringsplanen som är upprättad mellan Arbetsförmedlingen och den nyanlände. 5.3 Information om elektronisk ansökan Arbetsförmedlingen använder upphandlingssystemet TendSign. Leverantör som vill delta skall lämna in elektronisk ansökan via TendSign. Leverantören får genom TendSign: - Tillkommande information under ansökningstiden. - Kontroll av att alla frågor i förfrågningsunderlaget är besvarade innan avlämnandet av ansökan. - En tydlig information om inte alla obligatoriska krav (skall-krav) är uppfyllda. För tillgång till TendSign krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom en enkel registrering på Det är kostnadsfritt för leverantören att använda TendSign och att lämna ansökan. Efter genomförd registrering erhålls omedelbar tillgång till TendSign. Har ni frågor eller behöver support kring hanteringen av systemet går det bra att kontakta TendSign support på telefon , vardagar mellan klockan och Observera: Samtliga handlingar finns att hämta genom TendSign, såsom Förfrågningsunderlag, Kontraktsmall, Allmänna bestämmelser och Ersättningsmodell. Ansökan lämnas genom att på avsedd plats i förfrågningsunderlag och kontraktsmall lämna de svar som efterfrågas. I de fall fritextsvar kan lämnas rekommenderar Arbetsförmedlingen leverantören att koncentrera sig på den information som efterfrågas. Annan mindre relevant information bör utelämnas och hänvisning till bilagor önskas endast i det fall det framgår av förfrågningsunderlaget eller är nödvändigt av annan anledning. 5.4 Upplysningar, frågor och svar: Frågor, med anledning av förfrågningsunderlaget, ska ställas via frågor- och svarsfunktionen i TendSign. Arbetsförmedlingen besvarar inkomna frågor via samma funktion. Frågor- och svarsfunktionen är tillgänglig via annonsen till detta förfrågningsunderlag. Alla leverantörer har skyldighet att själva bevaka eventuella frågor och svar i denna Sida 14 av 26

15 anskaffning. Om leverantören upplever förfrågningsunderlaget som oklart eller otydligt i något avseende är det viktigt att Arbetsförmedlingen kontaktas så att missförstånd kan undvikas. Kontakt sker via följande e-postadress: 5.5 Ansökans form Ansökan skall: - Vara avfattad på svenska. - Vara bindande i fyra månader räknat från den dag ansökan lämnas in. - Insänd av behörig företrädare för leverantören. - Innehålla svar på alla de frågor som ställs i förfrågningsunderlaget. - Inte innehålla reservationer. De möjligheter som finns till förtydliganden och kompletteringar av ansökningar finns angivna i LOV kap 6 2, och är begränsade. Ansökan som inte innehåller samtliga begärda uppgifter kan komma att förkastas utan att leverantören ges tillfälle till förtydligande eller komplettering. Uppfyller ansökan kraven ovan? (/ svar) Kravgräns 5.6 Handläggningstid för ansökan Ansökan som inkommer till och med kommer att erhålla svar senast Ansökan som inkommer från och med kommer att erhålla svar inom fyra veckor. 5.7 Utredning och bedömning av ansökan Prövning av inkomna ansökningar kommer att genomföras med utgångspunkt från de uppgifter som leverantören har redovisat i sin ansökan. 5.8 Underrättelse om beslut Ansökningar kommer endast att prövas utifrån huruvida ansökan uppfyller eller inte uppfyller ställda skall-krav. Ansökningarna kommer inte att rangordnas. Arbetsförmedlingen kommer att skriva kontrakt med alla leverantörer som uppfyller ställda skall-krav. Efter underrättelse om beslut kommer Arbetsförmedlingen att teckna kontrakt med godkända leverantörer som inkommer med nödvändiga handlingar enligt avsnitt 5.9 nedan. Kontraktet är giltigt först när det undertecknats av båda parter. Leverantör som inte blivit godkänd kan lämna in ny förnyad ansökan till Arbetsförmedlingen. En leverantör som inte får sin ansökan godkänd, och som vill göra gällande att Arbetsförmedlingen brutit mot någon bestämmelse i Lag (SFS 2008:962) om valfrihetssystem får ansöka om rättelse hos Förvaltningsrätten i Stockholm inom tre veckor från det att underrättelse om beslut lämnats. Sida 15 av 26

16 5.9 Tecknande av kontrakt Efter att ansökan godkänts, och det fastslagits vilken fysisk eller juridisk person som kommer att bli avtalspart är leverantören skyldig att inom 10 arbetsdagar lämna följande information till Arbetsförmedlingen på det sätt Arbetsförmedlingen vid varje tidpunkt bestämmer: 1. Registreringsbevis 2. F-skattsedel 3. Momsregistreringsbevis i förekommande fall. Om leverantören inte är momsregistrerad måste anledningen anges i ansökan. 4. Avtal för behörighet för webbstöd, se Observera att behörigheten för Webbstöd aktiveras ej förrän båda parter undertecknat avtalet! 5. Bekräftelse av rättsliga förutsättningar inklusive sekretessregler. 6. Intyg av leverantören att i ansökan presenterad personalresurs och kompetens finns på plats vid leveransstart. 7. Samarbetsavtal med eventuella underleverantörer. 8. Dokument som påvisar att man under avtalstiden disponerar lämpliga lokaler för de delar av aktiviteten som leverantören själv genomför, t ex genom kopia av hyresavtal, optionsavtal med fastighetsägare eller liknande. Arbetsförmedlingen kommer att informera löpande på sin hemsida på vilket sätt leverantören ska skicka in sin information till Arbetsförmedlingen. Leverantören skall acceptera ovanstående. Leverantören accepterar. (/ svar) Kravgräns 5.10 Tjänstedeklaration och Leverantörsuppgifter Efter att kontraktet är påskrivet av båda parterna skall Leverantören lämna in följande information till Arbetsförmedlingen på det sätt Arbetsförmedlingen vid varje tidpunkt bestämmer: 1. Tjänstedeklaration enligt mall, se 2. Följande uppgifter per leveransadress inom denna tjänst: - Leverantörens administrativa adress med telefonnummer och e-postadress samt eventuellt faxnummer. - Leverantörens administrativ kontaktperson, telefonnummer alternativt mobilnummer, e-postadress. - Leverantörens bank- eller plusgironummer eller bankkontonummer. - Leverantörens organisationsnummer. - Adressen till leverantörens verksamhetslokal eller lokalerna om leverantören avser att leverera på flera platser. - Uppgifter om leverantörens lokala kontaktperson/kontaktpersoner, telefonnummer och Sida 16 av 26

17 e-postadress. Arbetsförmedlingen gör Leverantören sökbar i webbstödet först efter Leverantören har lämnat in alla begärda handlingar enligt ovan till Arbetsförmedlingen. Leverantören skall acceptera ovanstående. Leverantören accepterar. (/ svar) Kravgräns Sida 17 av 26

18 2. Kontraktsförslag Etableringslotsar Kontrakt 1 Kontraktsparter Mellan Arbetsförmedlingen, organisationsnummer och...med organisationsnummer...(nedan kallad Leverantören) träffas följande kontrakt. 2 Kontraktets omfattning Leverantören förbinder sig att utföra tjänsten Etableringslots i enlighet med de krav och förutsättningar som anges i förfrågningsunderlaget daterat 2010-xx-xx vid anskaffning enligt Lag ( SFS 2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Leverantören förbinder sig att inte vidta åtgärd som kan medföra åsidosättande av lag eller förordning eller annars strida mot vad som är allmänt godtaget inom Leverantörens arbetsområde. I tjänsten etableringslots som den beskrivs i förfrågningsunderlagets ingår inte utredningsinsatser, terapeutiskt stöd eller medicinska rehabiliteringsinsatser. 3 Kontraktshandlingar Kontraktet består av följande handlingar: 1. Skriftliga av båda parter undertecknade ändringar och tillägg till tecknat kontrakt. 2. Detta kontrakt med tillhörande bilagor 3. Förfrågningsunderlaget daterat 2010-xx-xx 4. Vid varje tidpunkt gällande allmänna bestämmelser 5. Leverantörens ansökan daterad 20xx-xx-xx Om motsättning råder mellan handlingarna gäller de i ovan angiven ordning om inte omständigheterna i det enskilda fallet uppenbarligen föranleder något annat. 4 Kontraktstid Kontraktstiden gäller från och med kontraktets undertecknande åååå-mm-dd och tills vidare, med en ömsesidig uppsägningstid på tre (3) månader. Leverantörens uppsägning skall ske skriftligen och vara undertecknad av behörig(a) firmatecknare. Registreringsbevis, ej äldre än tre (3) månader utvisande behörighet att teckna firma skall bifogas uppsägningen. Uppsägningen skall sändas till Arbetsförmedlingen, Avdelningen Kompletterande Arbetsförmedlingstjänster, Enheten Beställning och Upphandling, Stockholm. Uppsägningstiden skall, om inte annat framgår av uppsägningsmeddelandet, räknas från och med den dag som meddelandet inkom till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen skall skriftligen bekräfta mottagandet 5 Ändringar Kontraktet och förfrågningsunderlaget kan komma att förändras under tiden som valfrihetssystemet är i kraft. Leverantören skall i dessa fall godkänna förändringen på det sätt som Arbetsförmedlingen meddelar. Om leverantören inte godkänner förändringen kommer kontraktet att fortsätta att gälla mellan parterna i oförändrad form i som längst ytterligare 6 månader varefter det upphör att gälla utan föregående uppsägning. Ändringar och tillägg i detta kontrakt skall - för att vara giltiga - göras skriftligen och undertecknas av behöriga företrädare för båda parter. Sida 18 av 26

19 6 Ersättningssystem Ersättning till Leverantören sker enligt Ersättningsmodell för etableringslots, vilken redovisas i separat bilaga till detta kontrakt. 7 Betalningsvillkor Arbetsförmedlingen skall utbetala ersättning till Leverantören i enlighet med fastslagen Ersättningsmodell för etableringslots. Leverantören skall följa de instruktioner för utbetalning som Arbetsförmedlingen vid varje tidpunkt beslutat. Leverantören förbinder sig att i samband med begäran om utbetalning för levererad tjänst inkomma med fullständigt underlag för utbetalning. Arbetsförmedlingen utbetalar inte ersättning för levererad tjänst innan fullständigt underlag inkommit. Betalningsfrist för utbetalning av ersättning är 30 dagar efter godkännande av inkommet underlag för utbetalning av ersättning och mottagen begäran om ersättning. I samband med ombildning av bolag eller företagsöverlåtelse kan utbetalning komma att ske senare än inom 30 dagar från godkännande av inkommet underlag för utbetalning av ersättning. Leverantören har rätt till dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen vid utebliven eller försenad betalning. Leverantören skall framställa krav på dröjsmålsränta till Arbetsförmedlingen senast inom tre (3) månader från det att kravet uppstod. Arbetsförmedlingen uppmuntrar leverantören att använda e-faktura. 8 Försäkringar Leverantören ska teckna och under hela kontraktstiden vidmakthålla ansvarsförsäkring och andra nödvändiga försäkringar som innebär att Arbetsförmedlingen och de personer som valt leverantören som tillhandahållare av tjänsten etableringslots hålls skadelös i händelse av skada, förlust, brott eller olyckshändelse som medför ekonomisk eller ideell skada för den enskilde eller Arbetsförmedlingen 9 Tystnadsplikt och sekretess Leverantören och andra personer som Leverantören ansvarar för (personal, underleverantörer etc.) får inte röja uppgifter för utomstående rörande deltagare om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att deltagaren eller någon honom närstående lider skada. Leverantören och andra personer som Leverantören ansvarar för är skyldig att även i övrigt iaktta tystnadsplikt för uppgifter som omfattas av sekretess enligt sekretesslagen (2009:400). 10 Antidiskriminering Leverantören skall vid utförande av tjänsten i Sverige följa vid varje tidpunkt gällande diskrimineringslagstiftning. För kontrakt där den ordinarie kontraktsperioden är minst ett år skall Leverantören senast tre månader före den ordinarie kontraktsperiodens utgång skriftligen lämna de upplysningar som begärs enligt följande: Lag som avses i 10 första stycket är Diskrimineringslag (2008:567). Leverantörens skriftliga redogörelse till Arbetsförmedlingen skall innehålla följande: 1. Upplysning om Leverantören har blivit skyldig att betala skadestånd enligt ovan nämnda lag. Om så är fallet, skall Leverantören ange skadeståndets storlek, bakgrunden till Sida 19 av 26

20 att Leverantören blev skyldig att betala skadestånd samt vilka åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med de missförhållanden som lett till att Leverantören blivit skyldig att betala skadestånd. 2. Upplysning om Leverantören har fått vitesföreläggande enligt någon av ovan nämnda lag. Om så är fallet, skall Leverantören ange bakgrunden till vitesföreläggandet och vilka åtgärder som Leverantören företagit med anledning av vitesföreläggandet. 3. Aktuell jämställdhetsplan enligt 3 kap. 13 i ovan nämnda lag (gäller endast om Leverantören är skyldig att ha jäm-ställdhetsplan). 4. Redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att uppfylla skyldigheter enligt 3 kap. 3-7 i ovan nämnda lag. Leverantören kan ta kontakt med Arbetsförmedlingen för mer information. Det går också att vända sig till diskrimineringsombudsmännen för vägledning. Brott mot antidiskrimineringsparagrafen föreligger om Leverantören någon gång under kontraktsperioden blir skyldig att betala skadestånd eller blir föremål för vitesföreläggande enligt ovan. I bedöm-ningen kommer att vägas in vilka åtgärder som Leverantören har vidtagit med anledning av skadeståndet eller vitesföreläggandet. När det gäller punkterna 3 och 4 i 3 kap i ovan nämnda lag föreligger brott mot antidiskrimineringsparagrafen om Leverantören senast tre månader före kontraktstidens utgång inte inger en jämställdhets -plan som uppfyller lagens krav eller visar att sådana åtgärder vidtagits som anges i 3 kap. 3-7 i ovan nämnda lag. Fullgör inte Leverantören sina skyldigheter enligt första och andra stycket skall Leverantören betala ett vite på upp till ett halvt prisbasbelopp enligt lagen 1962:381 om allmän försäkring som gäller vid tidpunkten för kontraktets tecknande. Arbetsförmedlingen bestämmer vitets storlek utifrån vad som är skäligt med hänsyn till Leverantörens kontraktsbrott. Arbetsförmedlingen kan avstå från att utkräva vite om Leverantörens bristande uppfyllelse är ringa. Vitet förfaller till betalning vid an-fordran. Upplupet vite får avräknas från den avtalade ersättningen för uppdraget. 11 Språkstöd och Tolk Det ingår i Leverantörens uppdrag att anlita tolk om behov föreligger, alternativt ha egen personal som behärskar det aktuella främmande språket. Leverantören står för eventuella tolkkostnader. 12 Underleverantör Leverantören har rätt att anlita underleverantör för utförande av hela eller delar av den avtalade tjänsten. Villkoren för att anlita underleverantör framgår av Allmänna bestämmelser. 13 Överlåtelse av kontrakt Leverantören får inte överlåta detta avtal till annan utan Arbetsförmedlingens i förväg inhämtade godkännande. Godkännande ges, om det inte medför några negativa konsekvenser för leverens av tjänsten, endast för överlåtelser i samband med ombildning eller försäljning av leverantörsföretaget. I övriga fall krävs att leverantören inkommer med ny ansökan om att få ingå i valfrihetssystemet för etableringslotsar. Sida 20 av 26

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

2. Kontraktsvillkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Kontrakt Symbolförklaring:

2. Kontraktsvillkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Kontrakt Symbolförklaring: Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-04-10 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Anna Säwström Upphandling Jobbcoachning i ett valfrihetssystem Af-2011/307555 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-17 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare

Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare Sida: 1 av 11 Version 2.0 Avdelningen för Integration och Etablering Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare Etableringslotsen en länk mellan den nyanlände och arbetsmarknaden Sida: 2 av

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-29 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 1.1. Inledning 2011-09-29. Arbetsförmedlingen

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 1.1. Inledning 2011-09-29. Arbetsförmedlingen Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-09-29 Upphandlingsansvarig Arbetsförmedlingen Bo Berntsson Upphandling Coacher över tröskeln - en insats med fokus på psykosocialt arbetsmiljöarbete och introduktion

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Hälsoval Västerbotten

Hälsoval Västerbotten VLL 1854-2014 1 (8) Hälsoval Västerbotten Föreskrifter för ANSÖKAN VLL 1854-2014 2 (8) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 3 1.1 UPPDRAG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÄLSOVAL VÄSTERBOTTEN... 3 1.2 GEOGRAFISKT OMRÅDE...

Läs mer

3. Kvalificering av utföraren

3. Kvalificering av utföraren Förfrågningsunderlag 2015-06-30 Upphandlande organisation Upphandling Mariestads Kommun Eget val inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård Katrin Jedselius SN 2009/0048-700 Symbolförklaring: Sista ansökansdag:

Läs mer

Dnr. 100/

Dnr. 100/ Socialnämnden i Täby kommun vill bjuda in leverantörer att ansöka om att ingå i kommunens valfrihetssystem för dagverksamhet. Täby kommun arbetar aktivt med att öka valfriheten för kommunens invånare inom

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan Vårdval Västernorrland Bilaga 1 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2017 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på Vårdgivare juridisk person

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare inom Borås Stads valfrihetssystem för daglig verksamhet

Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare inom Borås Stads valfrihetssystem för daglig verksamhet Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare inom Borås Stads valfrihetssystem för daglig verksamhet Gäller från 1 juni 2010 Reviderat genom beslut i Sociala omsorgsnämnden 2012-01-02 Reviderat genom

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-12-19 Upphandlande organisation Upphandling Västmanlands läns landsting Program för primärvården i Västmanland - LOV - 2017 Anette Öhrn DU-UPP16-0363 Symbolförklaring:

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas.

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik, diarienummer HSN11-119-2013 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-12-14 Upphandlande organisation Kommunförbundet Skåne Håkan Jönsson Upphandling Rollatorer Extern remiss Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL Statens Institutionsstyrelse Skallkrav Diarie 2.2-3614-2014 Namn Konsulterande läkare för SiS ungdomshem Råby Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Vad händer om villkor för resultat 2 uppnås efter avslutad lotstjänst?

Vad händer om villkor för resultat 2 uppnås efter avslutad lotstjänst? Sida: 1 av 6 Leverantörer Vad händer med vår ersättning? Svar: Ni fortsätter att leverera tjänsten enligt avtal under uppsägningstiden, med bibehållen ersättning. Innan ni skickar in den sista månadsrapporten

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. Ansökan avser uppdrag om

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Valfrihet med politiska våndor

Valfrihet med politiska våndor Valfrihet med politiska våndor Lagen om valfrihetssystem LOV Stefan Elg Allego AB www.allego.se De gemenskapsrättsliga principerna EGdirektiven Beslut 1 Beskriva vad Beskriva hur Beskriva när AVTAL Beslut

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ifylld ansökan skickas till: Arvika kommun Inköp LOV Östra Esplanaden 5 671 81 Arvika. Bilaga 1 Fyll i samtliga uppgifter, OBS! Ansökan skall vara på papper

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Primär Hörselrehabilitering

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Primär Hörselrehabilitering ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Primär Hörselrehabilitering VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 2 (15) Inledning Stockholms läns landsting har beslutat att

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

VÅRDVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne

VÅRDVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne VÅRDVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2013-06-20 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Anna Säwström Upphandling Jobbcoachning i ett valfrihetssystem Af-2011/307555 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem

Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem BILAGA Ansökan om godkännande Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem 1. Kontaktuppgifter för sökande/utförare a) Företagsnamn/firma/gruppens namn b) Organisationsnummer

Läs mer

Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun

Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun Bilaga1Ansökan2010-12-15.doc Bilaga 1. Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun Sänds till Vingåkers kommun Socialkontoret 643 80 Vingåker Undertecknad ansöker härmed om godkännande

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2015-12-07 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling, utredning och omvårdnad vid HVB-hem för vuxna med missbruk/beroende. Skåne, Kronoberg och Halland

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne:

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne: Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-402 Namn Revisionstjänster Linköpings Stadshus AB Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter och Ansökan

1. Administrativa föreskrifter och Ansökan Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Medicinsk fotvård - LOV DU-UPP15-0194 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

1 Ansökningsblankett

1 Ansökningsblankett 1 Ansökningsblankett 2 Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst i Aneby kommun samt underlag för information om utförare på webben Undertecknad ansöker om godkännande av nedanstående företag

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Markera de gråa fälten och fyll i. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Information om start av enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Möjlighet finns från och med 2009-07-01

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 INNEHÅLL 2 (15) 1 Inledning Stockholms läns landsting har beslutat att införa

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Diarie Ange namn, telefon och e-post till kontaktperson under handläggningstiden.

Diarie Ange namn, telefon och e-post till kontaktperson under handläggningstiden. Karlstads inköpscentral Skallkrav Diarie 9910-14 Namn Valfrihet inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård (LOV) Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN Tyresö kommun Tel: 08-5782 9100 Org.nr: 212000-0092 Upphandlingsenheten Fax: 08-5782 9154 Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö 1(6) INNEHÅLL Beställare:... 3 BESTÄLLARENS

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst Uddevalla kommun. Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom hemtjänst Uddevalla kommun. Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare KRAVKATALOG UTFÖRARE 1 (7) Valfrihetssystem inom hemtjänst Uddevalla kommun Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Ledning www.uddevalla.se POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO 451 81 UDDEVALLA

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-06-05 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Anna Säwström Upphandling Jobbcoachning i ett valfrihetssystem Af-2011/307555 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Förfrågningsunderlag 2015-11-19 Upphandlande organisation Skatteverket Upphandling UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Maj Välimaa 131613036-15/21 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-12-16 23:59 Texten/frågan

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN Ansökan kan delvis fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut för underskrift. Efterfrågade uppgifter och intyg ska biläggas ansökan. Ansökan med

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Haninge kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Diarie SUN 127/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-04-05 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Social rehabilitering i arbetskooperativ eller motsvarande verksamheter för vuxna med missbruk/beroende (dygnsvård)

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 5 Ansökan Primärvård. Rev

Vårdval Västernorrland. Bilaga 5 Ansökan Primärvård. Rev Vårdval Västernorrland Bilaga 5 Ansökan 2016 Primärvård Rev. 2015-06-02 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på vårdgivare*: juridisk person eller enskild

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter Förfrågningsunderlag 2013-02-01 Upphandlingsansvarig Försäkringskassan Upphandling Jag-stärkande aktiviteter Annika Fridh 069608-2012 Sista anbudsdag: 2013-03-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag Inledning Arbetsförmedlingen

1. Generell del. Förfrågningsunderlag Inledning Arbetsförmedlingen Förfrågningsunderlag 2011-09-30 Upphandlingsansvarig Arbetsförmedlingen Bo Berntsson Upphandling Coacher över tröskeln - en insats med fokus på psykosocialt arbetsmiljöarbete och introduktion på arbetsplats

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan

Övertorneå kommun Offertförfrågan Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-09-02 Nya värmefläktar samt installation i Aapua, Juoksengi, Pello och Svansteins avloppsreningsverk Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans.

Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans. Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans. 1(12) Innehåll INNEHÅLL... 2 1ALLMÄNT... 3 1.1Instruktioner för ifyllnad av detta svarsformulär... 3 2KRAV... 3 2.1Anbudsgivarens

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Rangordnat avtal Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning Diarie UH-2013-630 Upphandlare Pia Sundell Detta dokument är en kopia på

Läs mer

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning.

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning. Ansökan om godkännande inom Vårdval Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg En leverantör har möjlighet att erhålla godkännande för en eller flera vårdenheter inom primärvården i Landstinget Kronoberg, förutsatt att vissa grundläggande

Läs mer