Egenkontroll enligt Lagen om skydd mot olyckor. Svar till Länsstyrelsen Västmanlands län, dnr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Egenkontroll enligt Lagen om skydd mot olyckor. Svar till Länsstyrelsen Västmanlands län, dnr. 425-2989-11."

Transkript

1 RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA-HEBY Bo Söderlund Bilaga KS 2011/169/1 Kommunstyrelsen Sala kommun 1(3) DNR SALA KflMMUN Komm' 'HtvreIHens förvaltning Ink. ZGil O Egenkontroll enligt Lagen om skydd mot olyckor. Svar till Länsstyrelsen Västmanlands län, dnr Sala kommun har valt att hantera både rättningstjänst och förebyggande verksamhet tillsammans i vår Handlingsplan mot skydd mot olyckor enligt LSO. Den förebyggande verksamheten sprids ut på olika förvaltningar och redovisningen är inte lika tydlig som räddningstjänstens redovisning. De mål som togs fram till nuvarande handlingsplan arbetades fram av Risk och säkerhetsgruppen där en utpekad representant från varje förvaltning finns med, tillsammans med en representant från räddningstjänsten och polisen. Gruppens roll är att följa upp, analysera och samordna det förebyggande arbetet i hela kommunen. Gruppen, som leds av Säkerhetsansvarige, träffas en gång i månaden och har kontinuerliga avstämningar av målen och andra aktuella ärenden. Risk och säkerhetsgruppen har ingen egen verksamhetsplan eller redovisning utan arbetet ska redovisas i förvaltningarnas verksamhetsplaner. I bilaga 2 redovisas målen tillsammans med kommentarer om vad som görs för att uppnå målen. I bilaga 6 redovisas en utvärdering av målet att Sala kommun ska bli en trygg och säker kommun som inte är uppfyllt. Räddningstjänsten Sala Heby. Räddningstjänsten Sala Heby har efter året utvärderat år 2010 och återspeglat detta i bokslut för året. Detta är redogjort för båda kommunerna. Förhoppningsvis tillfredställer bilagda handlingar länsstyrelsens förfrågan. Det är svårt att separera kommunerna från varandra men i Sala kommun finns brandstationerna och i Heby kommun brandstationerna SALA KOMMUN Räddningstjänsten Sala-Heby Väsbygatan Sala Besöksadress: Vasbygatan 1 Växel: Fax: Bo Söderlund Räddningsthef Bo.soderl u Direkt: 0224-S5181

2 2 (3) Räddningstjänsten Sala-Heby Systemet för Sala och Heby kommuner är att räddningstjänsten redovisar sin operativa och förebyggande verksamhet i Sala kommuns system. Samtliga handlingar delges Heby kommun. Politisk samverkan sker genom möten i den politiska samverkansgruppen för den gemensamma räddningstjänsten. Med start våren 2009 har systemet utökats med en gemensam ägardialog som även omfattar den gemensamma Bygg- och Miljöförvaltningen. Uppföljning sker genom månadsvis ekonomisk redovisning, verksamhetsuppföljning per 31/7, bokslutsredovisning samt internkontroll i vissa utvalda delar av verksamheten. Därutöver lämnas en särskild månadsvis redovisning till Heby kommun som omfattar utryckningar, övningar och andra kompetenshöjande åtgärder på räddningstjänstens personal, myndighetstillsyner, externa utbildningsinsatser samt övrigt underhåll och förbättringar av räddningstjänstens egen verksamhet. Politisk behandling (Bilaga 1) Den politiska beredningen av föregående verksamhetsår sker under 3 dagar i mars. Vid samma tillfälle behandlas den strategiska planeringen för nästa år. Det politiska uppdraget utförs av Ks Au. Dessutom deltar alla förvaltningschefer för att öka samsynen för hela kommunens verksamhet. Tyvärr kan inte redovisas något protokoll för räddningstjänstens del. Det som kan redovisas är kommunstyrelsens beslut för kommunens hela verksamhet. Det är kanske möjligt att inför nästa år utfärda särskilda protokollsanteckningar för räddningstjänsten för att bättre tillfredställa tillsynsmyndighetens önskemål. Utfallet från utfört år är noggrant genomgånget av Ks Au i vad som uppfyllts, fungerat bra och vad som kan förbättras. Verksamhetsplan (Bilaga 3) Sidorna 6-7 i planen anger vilka mål som finns i handlingsprogrammet inom olycksförebyggande och skadeavhjälpande åtgärder. Det finns även angivet vilka åtgärder som skall utföras av räddningstjänsten. Verksamhetsuppföljning 2010, internkontroll och fördjupad analys (Bilaga 4 och 5) Utfallet på verksamhetsplanen finns att hitta i verksamhetsuppföljningen. I denna finns en indikatorsammanställning som mäter aven del av åtgärderna för Handlingsprogrammet är ett 4-årigt uppdrag. För att kunna utvärdera och i övrigt följa upp verksamheten finns en grundläggande analys av räddningstjänstens verksamhet för Denna är en nödvändig grund för beskrivningen i "året som gått" i verksamhetsuppföljningen. Det finns några åtgärder i verksamhetsplanen som inte tagits med i verksamhetsuppföljningen. En är att räddningstjänsten skall verka för att fler bostäder uppfyller kraven för brandsäkra hem. Under året har drygt 40 bostäder tillkommit som uppfyller detta och under 2011 beräknas att så blir fallet för ytterligare ett 60-tal. En annan åtgärd är att verka för att anlagda bränder minskar. Detta är en pågående process där kommunen ingår i ett nätverk som arbetar med frågan. En indikator

3 3(3) Räddningstjänsten Sala-Heby avser MSB:s årsstatistik "räddningstjänst i siffror" där målet är att ligga under medel i jämförbar statistikgrupp_ Denna statistik fanns inte tillgänglig i början av året. Slutsats Måluppfyllelsen för Sala kommuns räddningstjänst i den förebyggande och skadeavhjälpande verksamheten måste anses som mycket god under år Antalet allvarliga bränder har varit få. Personskadebilden har varit låg med ingen omkommen på grund av brand eller i trafiken. Flera goda förstahjälpinsatser har utförts av både kommunal personal och privatpersoner och vissa kan kopplas till den kontinuerliga utbildningen mot brand och sjukvård. Förslag till beslut Härmed framställs att kommunstyrelsen godkänner förslaget enligt denna skrivelse och dess bilagor, till redovisning avegenkontroll enligt lagen om skydd mot olyckor för år Bo Söderlund Räddningschef Per Skog Säkerhetsansvarig Bilaga 1: Utdrag ur bokslut. Politiskt behandlat Bilaga 2: Mål och kommentarer risk och säkerhetsgruppen. Bilaga 3: Utdrag ur verksamhetsplanering Bilaga 4: Verksamhetsberättelse 2010,indikatorsammanställning och internkontroll. Bilaga 5: Analys över räddningsbehoven i de olika stationsområdena. Bilaga 6: Utvärdering av trygghetsmål.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRELSEN 25129) Sammanträdesdatum Bokslut för Sala kommun 2010 Dnr 2011/97 BEREDNING Bilaga KS 2011/84/1, årsredovisning 2010 Bilaga KS 2011/84/2, indikatorsammanställning Bilaga KS 2011/84/3, nämndernas/forvaltningarnas begäran om tilläggsbudget och överföring av investerings anslag Bilaga KS 2011/84/4, protokoll Bilaga KS 2011/84/5, nämndernas/förvaltningarnas intern kontroll 2010 Bilaga KS 2011/84/6, bolagens årsredovisningar Bilaga KS 2011/84/7, hälsobokslut 2010 Bilaga KS 2011/84/8, strategisk plan , nämndernas underlag Bilaga KS 2011/84/9, utdelat material vid bokslutsberedningen Bilaga KS 2011/84/10, Framtid Salas förslag till bokslut 2010 (även nämnd bilaga 1) Bilaga KS 2011/84/11, resultaträkning Arbetsutskottets protokoll , 56 Arbetsutskottets protokoll , 57 Arbetsutskottets protokoll , 58 Arbetsutskottets protokoll , S9 Arbetsutskottets protokoll , 87 Lennart Björk och Inger Lindström deltar vid ärendets behandling. Yrkanden Per-Olov Rapp (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen dels hemställer att kommunfullmäktige beslutar i!ll godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna, il!! godkänna de av nämnderna/styrelsen redovisade budgetavvikelserna.an fastställa tilläggsbudget och justering av investeringsbudget för i enlighet med Bilaga 1, samt i!ll fastställa Hälsobokslut 2010 för Sala kommun dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar mgodkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för Ulrika Spårebo (S), Alaittin Temur (S), Alexandra Gustafsson (S), Erik Åberg (MP), Lotta Johansson-Arnqvist (V), Daniel Ahlin (SBÄ), Carola Gunnarsson (C). Lars Alderfors (FP), Peter Molin (M), Michael PB Johansson (M), Eva Axelsson (KD) och Allan Westin (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. BESLUT Kommunstyrelsen hemställer dels att kommunfullmäktige beslutar i!ll godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna, an godkänna de av nämnderna/styrelsen redovisade budgetavvikelserna r;"'~ 1 01: 1

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 26 j29) Samm~nträdesdatum forts iltt fastställa tilläggsbudget och justering av investeringsbudget för i enlighet med Bilaga l, samt iltt fastställa Hälsobokslut 2010 för Sala kommun dels beslutar för egen del m godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för Utdrag ~ nämnder jförvaltningar Cl'.f I Jct; jg kommunfullmäktige I Utdr.lgsbestyrk,nde

6 BILAGA 2. Redovisning av Kommunens mål för den förebyggande verksamheten enligt Handlingsprogram för skydd mot olyckor enl LSO. Här kommer en sammanställning av målen och kommentarer med kursiv stil för målen. Antalet olyckor som föranleder räddningsinsats ska minska. Se redovisningfrån RTJ. Antalet olyckor med svåra skador eller stora konsekvenser ska minska. Se redovisning från RTJ ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN. Kommunen ska arbeta med att förebygga bränder och skador till följd av bränder genom: att verka för att bostäder ska uppfylla kraven för brandsäkra hem enligt Svenska brandskyddsföreningen definition. att kommunens samlingsplatser ska ha godkända brandlarm en handlingsplan för åtgärder mot anlagd brand ska göras inom l år. Alla skolor och andra samlingsplatser har godkända brandlarm för tidigt upptäckt. Vi arbetar med en ny organisation för att bli effektivare att upptäcka barn som mår dåligt, som ett led i åtgärder mot anlagd brand. Hemtjänsten har fltt i uppdrag att hjälpa till med att förebygga bränder hos dem de besöker. Kommunen ska verka för att adekvata insatser görs av anställda vid olyckor innan räddningstjänstinsats påbörjas. Exempel är att alla kommunanställda: har återkommande utbildning om livräddande åtgärder vart 3:e år. har återkommande utbildning i Första insats vid brandtiilbud vart 3:e år. ska utbildas i Hjärt-Lung-Räddning inom 3 år. Risk och säkerhetsgruppen följer upp att alla anställda skickas på utbildning enligt ovan. Redan idag har minst 3 liv räddats tack vare ovan utbildningsinsats, bl a har hjärtstartare räddat livet på minst en person, en kvävningsolycka slutade lyckligt och hemtjänsten har släckt en lägenhets brand. Kommunen ska göra myndighetstillsyn, där även sotningsverksamheten ingår, enligt LSO och LBE (Lagen om brandfarliga och explosiva varor). Tillsynen syftar till att anläggningar är brand- och utrymningssäkra mm. Se redovisningfrån RTJ Kommunen ska verka för att höja kunskapen hos kommunens innevånare så att alla dessa ska kunna göra: insatser vid "vardagsolyckor". en första räddningsinsats vid större och komplicerade olyckor Se redovisningfrån RTJ Vi utnyttjar också Grannsamverkanför att nå ut med information till bostadsområden osv.

7 Kommunen ska verka för att ett avtal tecknas med Landstinget om IVPA (I väntan på ambulans, RTJ larmas ut även på sjukvårdslarm prio I) inom 3 år. Genomfört. Kommunen ska genomföra åtgärder för att: reducera antalet fallolyckor bland äldre reducera olyckor med oskyddade trafikanter bl.a. genom utbyggnad av gång och cykelvägar, säkra övergångar användningen av cykelhjälm ska öka reducera övriga trafikolyckor genom att öka säkerheten i vägnätet För att reducera antaletfallolyckor arbetar vi för att sänka åldern för att pensionärer ska få utnyttja Fixarmalte. Vidare har vi föreläst på pensionärsföreningar om fallolyckor. Ett stort arbete med att bygga bort genomfartsleden genom Sala är påbörjad. Detta för att fo ned hastigheten och öka möjligheten att passera gatan på ett säkrare sätt. I det arbetet ska nya säkrare busshållplatser till Vallaskolan och nya rondeller byggas. Parallellt pågår ett arbete med att tillgänglighetsanpassa övergångsställen och gångpassager. Kommunen ska verka för att: plankorsningen på Rv 70 vid Kumla ska ersättas med planskild korsning inom lo år. Sala tätort ska ha en planskild korsning till norra stadsdelarna inom 10 år. Olika arbetsgrupper arbetar tillsammans med Banverket och Trafikverket för att få till en planskild korsning vid Saladammsvägen och en planskild gång och cykelbana vid Stationsområdet. Drunkningsolyckor ska minimeras genom att: alla elever ska från årskurs 2 erhålla simundervisning och ska i slutet av årskurs 5 kunna simma. alla kommunala badplatser ska uppfylla Räddningsverkets allmänna råd SRVFS 2007:5. Alla elever är simkunniga och inför varje badsäsong genomförs besiktningar och undersökningar med dykare på alla kommunala badplatser. Kommunen ska i planarbetet bevaka risk- och säkerhetsfrågor. Säkerhetsansvarige samarbetar med planfolket och bevakar säkerhetsfrågorna. Kommunen ska genom sin myndighetsutövning se till att olyckor minimeras genom: att bevaka risk-och säkerhetsfrågor i bygglovsskedet att samordna tillsyn enligt olika lagstiftningar Bygg- och miljönämnden tillämpa1 de bestämmelser i PBL som behandlar förebyggande av olyckor, brand och tillgänglighet. Det förebyggande arbetet finns dokumenterat i de rutiner och instruktioner som är framtagng för handläggning av bygglovsärenden. l bygglovsskedet,

8 tar vi hjälp av räddningstjänsten för yllrande om bl a brandskydd för all säkerställa all räll förebyggande krav ställs. Bygg- och miljö förvaltningen samverkar i sin tillsyn med övriga kommunala förvaltningar för all ge en samlad bild av kommunens verksamheter. Samverkan sker även med utomstående aktörer såsom polis skallemyndigheten m fl. Kommunen ska ha så låga halter av föroreningar att de inte utgör någon risk för människors hälsa och miljö. Följande ska genomföras: gruvområdet ska utredas hur riskerna kan minskas och ett åtgärdsprogram för detta, ska tas fram inom I år. Under 2011 kommer en åtgärdsutredning all genomföras. åtgärderna enligt programmet för att minska riskerna i Gruvområdet, ska påbörjas inom 4 år. Efter åtgärdsutredningen ska åtgärder beslutas c~h i så fall påbörjas. kommunen ska ta på sig huvudmannaskapet för projekt med förorenade områden där ansvarig saknas och där staten beviljar bidrag för efterbehandling. Aktuella projekt är bl.a. Sands Såg och Kvarn som ska saneras inom 4 år och Gamla Hyttan som ska undersökas inom 4 år. Kommunen är huvudman för Sala silvergruva (aktuellt med åtgärdsutredning), Sand såg och kvarn (aktuell under 20 Il med projektering inför åtgärd). Gamla hyllan är inte aktuell under 2011 för statliga bidrag, och därmed huvudmannaskap. Under 2011 har LST genomfört utredningar i Hedåker vid nedlagt impregneringsanläggning som har klassats till riskklass 1- mycket stor risk. Diskussioner med LST kringfartsalla undersökningar pagår. ett styrdokument för hantering av föroreningar i tätorten inklusive platsspecifika riktvärden ska tas fram inom 4 år. Ell styrdokument för Sala tätorts strategi för förorenad mark som bygger på platsspecijika värden, blev framtaget men kommer all reviderats under 2011 då nya regler har kommit från Naturvårdsverket. Per Skog Säkerhetsansvarig för Sala kommun.

9 BILAGA 3 VÅR VERKSAMHET Varje kommun skall enligt LSO anta ett handlingsprogram för hur olyckor som föranleder räddningsinsats minskas och avhjälps. Handlingsprogrammen fastställs av kommunfullmäktige för en mandatperiod i taget och är styrande för kommunens olycksförebyggande och skadeavhjälpande arbete. Därutöver har kommunerna en utökad skyldighet att verka för att även andra olyckor minskar. Detta sker utifrån kommunernas riskoch säkerhetsgrupper där all kommunal verksamhet är representerad. Organisation och mål för att förebygga olyckor och bedriva utryckningstjänst är fastställda av kommunfullmäktige och gäller till Handlingsprogram Olycksförebyggande verksamhet Kommunens mål i handlingsprogrammet är att: Kommunens innevånare ska uppleva att de bor i en trygg och säker kommun och upplevelsen skall enligt statistik från nationella myndigheten öka. Antalet olyckor som föranleder räddningsinsats skall minska. Antalet olyckor med svåra skador eller stora konsekvenser skall minska. Åtgärder för att nå målen och där särskilt ansvar vilar på räddningstjänsten är: Verka för att fler bostäder uppfyller kraven för brandsäkra hem. Kommunens samlingsplatser skall ha godkända brandlarm. Bättre organisera arbetet mot anlagda bränder. Skolans elever är en viktig målgrupp. Kommunens anställda skall kunna göra adekvat insats vid olyckor innan räddningsinsats påbörjas. Utföra myndighetstillsyn enligt LSO och LBE. Öka kunskapen hos kommuninnevånarna så att adekvat insats görs vid olyckor innan räddningsinsats påbörjas. Verka för att avtal med landstinget sker och där räddningstjänsten får rycka ut vid sjukvårdslarm, S.k IVPA (i väntan på ambulans). 2,5 årsarbeten arbetar heltid med förebyggande. Därutöver deltar all personal i olika projekt. I grundskolan möter eleverna vår personal

10 vid 3 tillfällen på olika teman. I dessa projekt deltar även den skiftgående utryckningspersonalen. Därutöver sker många andra utbildningar på temat brandskydd och sjukvård. Skadeavhjälpande verksamhet. Kommunens mål i handlingsprogrammet är att: Tillse att anspänningstid (tid mellan larm och att utryckning påbörjas) och insatstid (tid mellan larm och arbete på olycksplats påbörjas) bibehålls med nuvarande förmåga, dvs. att insats påbörjas för 85 % av kommuninnevånarna inom 10 minuter och för 99 % inom 20 minuter. Åtgärder för att nå målen och där ansvar vilar på räddningstjänsten är: Räddningstjänsten Sala Heby ska kontinuerligt utnyttja hela organisationens resurser så att vardagsolyckorna effektivt och snabbt avhjälps. Detta skall ske med effektiv utrustning, välutbildad och övad personal, välutvecklade larmplaner och god ledningsförmåga. Räddningstjänsten Sala Heby ska ha förmåga att utnyttja avtalskårernas- och övriga räddningstjänstgrannars resurser, så att stora eller komplicerade olyckor avhjälps eller begränsas snarast möjligt. Inom 4 år utreda och vid behov införa räddningstjänstavtal och gränslös samverkan med Södra Dalarnas Räddningstjänst. Inom 4 år fortsätta utvecklingen av heltidskårens arbetssätt och metoder utifrån behovet av att förebygga och avhjälpa olyckor. Inom 4 år utveckla alternativa metoder för rökdykning vid deltidsstationerna. Inom 4 år fortsätta anpassning av deltidsorganisationen efter de räddningstjänstbehov som föreligger. Under planperioden fortsätta utveckling av system för värdering av räddningstjänstbehoven. Räddningstjänsten Sala Heby omfattar 7 brandstationer med varsitt primärområde och den enda heltids bemannade stationen finns i Sala. Med heltidsbemannad menas att det finns personal i jour dygnet runt. De övriga stationerna har s.k. deltidsbemanning och detta är organiserat så att personalen måste ta sig till stationen från arbetsplats eller bostad. Utryckningen sker i detta fall högst 5 minuter efter larm. Det finns ständigt 28 personer i jour eller beredskap.

11 Bilaga 4 Räddningstjänstens verksamhetsberättelse VERKSAMHETSANSVAR Räddningstjänst Räddningstjänstens kärnverksamhet är att bedriva utryckningsverksamhet samt att förebygga brand. Kommunen är också skyldig att utföra risk- och sårbarhetsanalyser, i detta arbete ingår även räddningstjänsten. Verksamheten är lagstyrd. Utryckningsverksamheten som faller inom kommunens räddningstjänstskyldighet, regleras enligt LSO (lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778). Det förebyggande arbetet som sker genom tillsyn av vissa verksamheter sker enligt LSO och LBE (Lag om brandfarliga och explosiva varor). Arbetet med att utföra risk- och sårbarhetsanalyser sker utifrån lagen om extraordinära händelser. Då utryckningsverksamheten är lagstyrd, utförs insatserna som myndighetsutövning. Detta innebär att dessa måste vara korrekt utförda utifrån lagstiftningen. Ansvaret innebär att hindra och begränsa skador för människor, egendom och miljö. Behovet av räddningsinsatser skall utgå från bedömning av snabbhet, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt. Utförandet av varje insats skall även följas upp. Kommunen har även ansvar för sotningsverksamhet som består av rengöring och brandskyddskontroll. Detta regleras även i LSO. Utförandet sker vanligtvis via entreprenad som upphandlas. Fastighetsägare kan ansöka om dispens för att få rengöra sina eldstäder själv. Regler och rutiner för detta har fastställts av Sala och Heby kommuner. Krisberedskap Kommunen ska ha en modern och effektiv krisledningsorganisation. Kommunen ska ha god förmåga att hantera extraordinära händelser i fredstid, men också ha förmåga att ställa om organisationen för höjd beredskap och krig. Verksamheten styrs av lagen om extraordinära händelser. För vissa kommunala arbetsuppgifter utifrån denna lag utgår statlig ersättning till kommunerna.

12 Bilaga 4 MÅLAVSTÄMNING Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar ur tre perspektiv. Perspektiv samhällsutveckling Tabell! Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar i perspektivet samhällsutveckling. Fullmäktiges mål Ett växande Sala Räddningstjänsten bidrar genom att Biträda kommunen så att riskhänsyn tas 1 sa mhällsutvecklingen Bedömning av måluppfyllelse Målet saknar indikatorer (endast aktivi teter). Rtj(räddningstjänsten) deltar i plangrupper i båda kommunerna. Rtj är remissorgan för planärenden, byggnads lov enligt plan och bygglagen och tillståndsärenden enligt LBE. Tillsyn sker regelbundet enligt båda lagarna LSO och LBE. Ha korta handläggningstider med bibehållen kvalitet vid etableringar och annan utveckling Målet är uppfyllt. Remissvar för planärenden lämnas så fort som möjligt. Detta sker som regel betydligt snabbare än remisstiden. Remissvar för alkoholtillstånd, polistillstånd, delegationsbeslut för egensotning samt skrivning av tillsynsprotokoll hålls inom högst 2 dagar. Perspektiv verksamhet Tabell 2 Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar i perspektivet verksamhet. Fullmäktiges mål Nöjda medborgare och brukare Räddningstjänsten bidrar genom att Så långt som möjligt förebygga olyckor. Det ska vara tryggt och säkert för de som bor och verkar i Sala kommun Bedömning av måluppfyllelse Målet är delvis uppfyllt. Av 7 indikatorer mätta i medborgarenkäter av SCB och MSB (myndigheten för samhällets beredskap) har Sala 5 indikatorer som överstiger snittet för riket och 2 som understiger. Heby har av 6 indikatorer 4 som överstiger och 2 som understiger.

13 Bilaga 4 Fullmäktiges mål God service av hög kvalitet Räddningstjänsten bidrar genom att Snabbt och effektivt avhjälpa eller begränsa olyckor som sker. Bedömning av måluppfyllelse Målet är delvis uppfyllt. Av 6 indikatorer har Sala positivt resultat på 4 och negativt på 2. Heby har positivt resultat på 5 av 6. Den indikator som avser brand i byggnad försämras av utfallet som gäller viuabrand.1 Sala har 82 % och i Heby 77 % varit eldstadsrelaterade. Rikssnittet är 44 %. Effektivt kunna hantera kriser som faller inom lag om extraordinära händelser. Målet saknar indikatorer. Atgärder under året har varit övning för krisledningen, kompetensutbildning, fortsatt krisplanering och viss lokaiförbättring. Perspektiv medarbetare Tabell 3 Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar i perspektivet medarbetare. Fullmäktiges mål Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö Delaktighet och Inflytande för medarbetarna Tydligt och bra ledarskap Räddningstjänsten bidrar genom att Räddningsarbetet utförs väl utan att personalen skadas. Bedriva utvecklingsprojekt i arbetsgrupper. Informera deltidskåren om pågående verksamheter Uppmuntra omvärldskontakter och nätverksbyggande. Anordna interna övnings och utbildningsprogram för befäl. Skapa god kunskap om organisationer och anläggningar i utryckningsområdet Skapa goda omvärldskontakter Bedömning av måluppfyllelse Målet delvis uppfyllt då ambitionen skall vara ett nollresultat. Målet delvis uppfyllt. Samtliga aktiviteter pågår men allt kan vidareutvecklas. Man skall aldrig vara nöjd för då stannar utvecklingen. Målet delvis uppfyllt avseende att program finns. Det finns alltid utrymme för förbättringar. Samsyn och gemensamma värderingar är viktiga utvecklingsområden.

14 Bilaga 4 Ekonomi Tabell 4 Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter Driftbudget Bokslut -08 Bokslut -09 Bokslut -10 Budget Avvikelse Kostnader Intäkter Nettokostnad Verksamheternas nettokostnaderi Räddningstjänst Totalförsvar Summa Tabell 5 Sammanställning av nämndens nettoutgifter för investeringar Investeringar Bokslut -08 Bokslut-09 Bokslut-lO Budget Avvikelse Nettoutgifter Året som gått Förebyggande arbete mot olyckor. Tillsyn över explosiva varor övertogs från polisen pga. av ändrad lagstiftning. Samverkan med BoM (bygg- och miljöförvaltningen) vid bygglov har förbättrats under året. Detta är troligen en "frukt" från utbildningssatsningen i konsultativt förhållningssätt. För att underlätta för näringsidkaren har gemensam tillsyn tillsammans med BoM utvecklats under året. Brand- och sjukvårdsutbildning mot privata sektorn och medborgarorganisationer har ökat under året. Skadeavhjälpande verksamhet. Ingen person har omkommit på olycksplats vid brand eller i vägtrafiken. Brandvarnare har räddat livet på en person som tvingades hoppa från sin övervåning. Mycket bra statistik mot brand i byggnad utom för villor där eldstadsrelaterade orsaker är dubbelt så högt som riksgenomsnittet. Bra utfall gäller

15 Bilaga 4 våra industrier och affarer där endast 2 mindre allvarliga tillbud inträffat under hela året. Hemtjänsten i Sala har gjort ett mycket bra ingripande innan räddningstjänsten kommit fram vid en brand. På ett kommunalt grupp boende, Solgläntan, har personalen genomfört en HLR-Iivräddning med lyckat resultat fram till ambulans anlänt. Detta gäller även personalen vid Lindgården vid ett tillfaile med ett mindre brandtillbud. Personalen på Jakobbergsgården har gjort en lyckad HLR- livräddning samt hävt flera fall med luftvägsstopp. Utbildningsinsatserna som gjorts ger positiv avkastning. Vid 4 tillfällen har privatpersoner gjort bra ingripanden innan räddningstjänsten hunnit fram. I några fall är framkörningstiden så lång att husen sannolikt skulle blivit totalskadade. Vid sex tillfällen under året har räddningstjänstens insats varit avgörande för att hindra eller begränsa totalskador på villor. Det vanligaste scenariot är brand i en närliggande komplementbyggnad. Räddade värden vid dessa tillfällen uppgår enligt räddningstjänstens bedömning till 11,4 mkr. Den årliga "klantigheten" vid privatpersoners utomhuseldning var lindrig detta år. Endast 4 fall. Fortsatt stor personalomsättning inom deltidsorganisationen. Största problemet har varit på stationen i Tärnsjö där 2 av 4 gruppbefäl slutat. Totalförsvar. Merparten av risk- och sårbarhetsanalysen är utfört under året. MSB har under året antagit direktiv vilket medför att arbetet utvidgats. Analysen skall fastställas av kommunen och tillsändas länsstyrelsen senast i september. Ett nytt större planeringsprojekt, s.k. styre!, där samhällsviktiga verksamheter skall identifieras av kommun och prioriteras av Svenska Kraftnät på förslag av länsstyrelsen. En övning med gemensamt scenario för krislednings- och räddningsstaberna utfördes under hösten. Införande av radiosystemet Rakel har påbörjats under året. Ansökan om statligt kompetensstöd har sökts och beviljats under året. "Efterdyningarna" av influensapandemin sträckte sin även in på Problemen kring detta visade sig som vanligt minst sagt överdrivet. Personalsamverkan med bygg- och miljöförvaltningen har skett under året. Syftet är att öka avdelningens utredningskapacitet i de tyngre projekten. Ga-salen, Borgmästarlokalen och lokalen Nya Rådmannen har försetts med trådlös dataförbindelse under året.

16 Bilaga 4 EKONOMISK ANALYS Driftbudget Avvikelser beror på för: Räddningstjänsten. Ändrade kapitaltjänstkostnader, 2 långtidssjukskrivningar där inte vikarie kunnat/behövt tas in och ett större ekonomiskt åtagande från MSB vid utbildning av nya deltidsbrandmän. l övrigt har sedvanlig ekonomisk återhållsamhet vidtagits. Totalförsvaret. På grund av de strikta reglerna för vad den statliga ersättningen får användas till föreligger vissa problem att utnyttja hela anslaget. Utnyttjandet av den statliga ersättningen är föremål för länsstyrelsens tillsyn. Investeringar Avvikelser beror på för: Räddningstjänsten. Det skiljer 7 % mellan beviljade anslag och utnyttjade. Detta är ofrånkomligt att hamna exakt på kronan. Det finns en skillnad mellan prognos och utfallet av upphandling. Totalförsvaret. I väntan på MSB:s utredning av lämpliga lokaler för kommunens krisledningsnämnd och stab bör pengarna stanna på anslaget. När lokalutredningen blir av så kommer medlen att behövas för ändamålet.

17 Bilaga 4 FRAMTIDEN Vägverkets nollvision mot dödsfall i trafiken har varit framgångsrik. Från att vara kritiskt bemött i början, har resultaten inspirerat mot att fler skapar nollvisioner. MSB kommer att fatta beslut om nollvision mot dödsfall vid bränder. År 2040 kommer Sveriges befolkning äldre än 65 år att öka från 1,6 miljoner till 2,5. Om inget görs kommer antalet dödbränder att stiga med drygt en tredjedel. Särskilt utsatta grupper är äldre som vårdas i hemmet, ensamstående män med missbruksproblem och till viss del personer med invandrarbakgrund. 90 % av dödsbränderna inträffar i den egna bostaden. Den vanligaste brandorsaken är rökning som antänder bostadens inredning. Samhällets brandkrav på bostadens möbler och textilier är låga i förhållande på de krav som ställs på byggnaden. Där kan förväntas att brandkraven kommer/måste öka. År 2012 kommer självslocknande cigaretter att finnas. Bättre varningssystem i kombination med avhjälpande/släckande system, anpassade till individens förmåga att åtgärda brand och förmåga att utrymma sin bostad, S.k. smarta och förlåtande system måste utvecklas för att få en positiv utveckling. Nollvisionens huvuddelar är nationella informationskampanjer, sprida kunskap, tekniska lösningar och lokal samverkan. Det är inte svårt att inse att vi som lokal räddningstjänst måste anpassa oss till framtidens krav. En grund är att den traditionella indelningen mellan förebyggande och utryckande personal suddas ut. Den viktigaste uppgiften är att förebygga olyckor när akuta utryckningar inte utförs. Den traditionellt höga självförsörjningsgraden kommer att minska. Morgondagens brandman är inte längre en f.d. bilmekaniker utan en person med en 2-årig utbildning i skydd mot olyckor. Personen har goda kunskaper i att förbygga olyckor. Utvecklingen mot att utöver ha förmåga att utföra räddningsinsatser av hög kvalitet, på bred personell front bedriva olycksförebyggande arbete startade vid lagen om skydd mot olyckors införande år Denna utvecklig kommer att fortsätta och fördjupas i framtiden.

18 Bilaga 4 VERKSAMHETSFAKTA Text Antal räddningstjänst larm. Personskador vid L1 L l, S l 51 brand i byggnad Personskador övrig brand Personskador trafik Dl L 48, S 12, D l L39,S29,D3 L 64, S 19 Antal sjukvårdslarm Personskador L+S 151, D 10 L+S 58, D 10 L+S 45, D 11 Utförda i tillsynsplan 100% 100% 100% planerade tillsyner enligt LSO och LBE. Utryckning mot brand i Sala Heby byggnad. Villor (därav eldstads- 22 (18) 22(17) relaterade). Flerbostadshus. Industri. Instutitioner. Offentliga lokaler. Övergivna lokaler. Sopstationer. Panncentral eller gårdscentral. 6 l l 2 l 3 2 l l 2 * L = lätt skadad på olycksplats, S = svårt skadad på olycksplats, D = död på olycksplats

19 Bilaga 4 BILAGA INDIKATORSAMMANSTÄLLNING Räddningstjänstens indikatorer Mål Indikator Mål för perspektivet Samhällsutveckling: Ett växande Sala Minst hålla eller helst förkorta Uppfyllt. Ej mätt Ej mätt remisstiden för lbe- och plan- Svar ärenden. oftast inom ett par dagar. Remissvar vid ansökan av alko- Uppfyllt Ej mätt Ej mätt holtillstånd skall skickas inom 2 dagar. Remissvar från polisen om olika Uppfyllt Ej mätt Ej mätt tillståndsärende, t.ex. offentliga sammankomster, fyrverkerier, etc., skall skickas inom 2 dagar. Delegationsbeslut för egensot- Uppfyllt Ej mätt Ej mätt nlng skall skickas inom 2 dagar.

20 Bilaga 4 Mål för perspektivet verksamhet: Nöjda medborgare och brukare Indikator Heby Sala Riket Heby Sala Riket Heby Sala Riket Andelen som aldrig 49% 54% 53% 29,1% 26,3% 29,5% Som Som Som är orolig för brand ej understiger riket Andelen som anger 45% 50% 47% 48,9% 49,1% 45,6% " " -"- att möjligheten att påverka sin egen säkerhet vid brand i bostaden är ganska stor, ej understiger riket Andelen som har 91% 90% 92% 91,3% 89,2% 90% " " " brandvarnare ej understiger riket Andelen som har 70% 63% 50% 64,2% 53,9% 44,8% " " " brandsläckare ej understiger riket Andelen som gått 57% 56% 54% 55,8% 62,1% 53,2% " " " kurs i första hjälpen ej understiger riket. Andelen som gått 37% 35% 35% 37,9% 42,1% 34,3% " " - - kurs i olycksförebyggande arbete (t. ex. brandskydd) ej understiger riket Kommunens SCB- 78% Medundersökning. "Hur verkande nöjda är medbor- kommuner. garna med räddningstjänsten". 74%

21 Bilaga 4 Mål Indikator God service av hög kvalitet De planerade tillsynerna enligt LSO Sala Heby Sala Heby och LBE är utförda. Minst 10 % (3500 personer) av kommunbefolkningen årligen genomgår utbildning i brandkunskap eller sjukvård. Avvikelserapporterna om fel inom SOS Alarms hantering av 112- samtalen är noll. Antal utryckningar i förhållande till jämförbar statistikgrupp i MSB:s riksstatistik är under medel. Sala Heby Antal utryckningar där våra stationer biträtt i annan stations primärområde inom våra kommuner. Anspänningstiderna hålls. (Tid från larm tills fordonet lämnar brandstationen). Mäts i avvikelserapportering Från MSB hösten 201l Över Under O % Över Under 49 1 Mål Indikator Mål för perspektivet medarbetare: Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Delaktighet och inflytande för medarbetare Räddningsarbetet utförs väl utan att personalen skadas. (Angivna händelser är av mindre allvarlig karaktär). Sjukfrånvaron understiger 4 % ,83% 1,04% 2008 O 1,55 % Tydligt och bra ledarskap Medarbetarenkät ej utförd ännu. Rapport INTERN KONTROLL Handlingsplanen har följts under året. Räddningstjänstens olika avdelningar har i huvudsak fungerat bra och har inte tillfogat känd skada genom felaktigt agerande. De ekonomiska transaktionerna har kunnat kontrolleras. Nedan följer korta kommentarer över de olika processdelarna. Fakturahantering. Samtliga inköp har kontrollerats att de med pris och kvalitet motsvarar beställningarna. Därefter har attestering skett av främst undertecknad. Samtliga fakturor har kunna styrkas och att de är rätt prissatta.

22 Bilaga 4 Betalkortanvändning. Kort innehas av räddningschef, en stf räddningschef och beredskapsplaniäggare. Dessa används så lite som möjligt. Samtliga transaktioners kvitton sparas i akt till respektive kort och kontrolleras mot kontoutdragen från kortieverantören av förvaltningsassistenten. Samtliga utgifter har kunnat styrkas. Dessa har godkänts av räddningschefen vid attestering och av stf räddningschef vad avser räddningschefens kort. Personalomsättning deltidsanställda. Naturlig avgång genom pensionering har skett av 2 befäl. Därutöver har ytterligare 6 brandmän eller befäl slutat av privata skäl. En station som drabbats extra hårt är Tärnsjö. Där har 2 av 4 gruppbefäl slutat. Nuvarande lagstiftning medger inte att brandman utan befälsutbildning tillförordnas som befäl. Tidigare kunde ett sådant beslut fattas av länsstyrelsen. Vid en utryckning fattas myndighets besluten aven räddningsledare. I den nya lagstiftningen behöver inte räddnings l eda ren vara på plats utan räddningsledarens beslut har i detta fall fattas av vår insatsledare i Sala. För att leda arbetet på olycksplatsen kan man utse en arbetsledare och denna behöver inte fatta några myndighetsbeslut. Därutöver har SOS Alarm uppdragits att dra totallarm (larm även till de som inte har beredskap) i förhoppning att få in behöriga befäl. Salas insatsledare har ryckt ut vid flera tillfällen till Tärnsjö än vad som normalt. Ingen skada har på grund av vakanserna drabbat våra kommuninnevånare. Utalarmering. I 6 fall finns awikelse från avtalad rutin i SOS utlarmningsuppdrag. Rapportrutin finns att anmäla detta och SOS skall redovisa skriftligt svar på sin utredning. Två av fallen gäller adress vid larm. Ett fall gäller utlarmning av två stationer istället för bara en. Två fall gäller att inte alla befälsnivåer larmats. Ett fall gäller att fellarmplan använts och ett fall varför sjukvårdiarm dragits på en sedan länge avliden person. Efter utredning av dessa awikelser kan konstateras att SOS har gjort fel vid endast ett tillfälle. Räddningstjänsten har haft fel på inlämnat utalarmeringsunderlag vid ett tillfälle. Vid två fall har SOS dragit rätt slutsatser utifrån det underlag som funnits tillgängligt vid intervjun med larmande person. Problemet med felaktiga adresser kvarstår då inget tekniskt fel funnits ännu. Det som händer är att det kommer upp gamla utlarmningar från helt andra räddningstjänster. Felen är så uppenbara att risken att åka till fel adress är små. Det fördröjer insatsen något då rätt adress måste skaffas på annat sätt. Det är endast vid enstaka tillfällen det händer.

23 Bilaga 4 Det finns en kvalitetsgrupp organiserad mellan SOS och räddningstjänsten. Denna grupp arbetar för att inga problem skall finnas. Insats. Samtliga uppdrag har kontrollerats. Vid 98 % av 418 uppdrag har insatserna skett utan erinran av de ansvariga befälen. Vid 4 tillfällen har verksamheten fungerat bättre än vad som var skäligt och vid 8 tillfällen sämre. Något misslyckande så att uppdraget inte kunnat lösas på ett acceptabelt sätt har inte förekommit. Utvärderingen är ett led i ett kvalitetsförbättrande arbete. Av de fall där förbättring kan ske berör i några fall dåliga vägkorsningar. Ett annat gäller dåligt fungerande vattenavstängning i tomtgräns vid villa. Ett fall gäller att vedeldarna borde få information om hur man eldar utan tjärbildning. Två fall berör den egna utrustningen. I de positiva utlåtandena gäller det mest att samverkan med andra berörda organisationer fungerat bättre än förväntat. Godkända rökdykare. Arbetsmiljöverket har föreskrift om vad som gäller räddningstjänstens rökdykare. Dessa genomgår årlig kontroll enligt föreskriften. Grundorganisationen kräver 71 godkända rökdykare. Vid läkarundersökningarna 2010 godkändes 82 rökdykare. Förebyggande brandskydd. Den årliga planeringen av myndighetstillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor samt Lag om brandfarliga och explosiva varor, har utförts. Inom Sala och Heby kommuner har 77 tillsyner utförts. I tillsynsplanen för 2010 var det tänkt att 85 tillsyner skulle ske. Det har under året försvunnit 8 objekt så tillsyn har skett till 100 % av de anläggningar som varit tillgängliga. Ett objekt, rättspsyk, har lagts in bland dessa då de tar en nyanläggning i bruk i början av Tillsynen är en kontroll av egenansvaret och frekvensen anpassas till hur väl verksamheterna fungerar. Bo Söderlund räddningschef

24 Bilaga 5 Analys av räddningstjänsten Sala Hebys verksamhet l RÄDDNINGS- INSATSER 2010 (2009 INOM PARANTES) Stn 30 Stn32 Stn 33 Stn 34 Stn35 Stn36 Stn 37 Sala Hedåker Möklinta Ransta Heby Tärnsjö Östervåla EC-ET OMRÅDE A 11 larm i eget 240 (241) 20 (24) 15 (17) 7 (5) 77 (69) : 30 (30) 29 (27) område. Därav: p )matlarm 104 (96) 5 (6) 2 (1) - (-) 25 (20) 13 (8) 4 (8) Soteld 7 (9) l (3) 3(1) J 1 (-) 2 (7), 6 (4) 4(3t I Insatstal* I Insatstal 419 (415) 142 (49) 37 (47) 120 (14) 1163 (158) 73 (67) 74 (56) Medel /larm 1, 1 Antal I beredskapsdygn! 4 Insatstal I Brand Byggnad 3 (7) l (l) 1- (_) 1-(2) 2 (5) l (1) l (l) 4 - SInsatstal I Trafik 4 - SInsatstal 4 (6) 1- (3) - (1 ) l (-) 5 (8) l (3) 5 (1) Övrigt 4-5 Insatstal - (-) l (-) 1- (-) - (-) 1- (l) - (l) - (-) I I 1 1 Personskador vid Stn 30 Stn 32 Stn 33 Stn 34 1 Stn 35 Stn 36 Stn 37 utryckninl( 1 P di l Ssk (ILsk) 1-(-) - (-) - (-) - (l Ssk) - (-) 1-(-) byggnad Brand i det fria - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) Trafik 32 Lsk (17) 6 Lsk (5) - Lsk (-) 4 Lsk (-) 16 Lsk ILsk (1) 5 Lsk (2) 6 Ssk (7) - Ssk (2) - Ssk (-) l Ssk (-) 1(14) l Ssk (6) 7 Ssk (l) - D (1) - D (l) - D (-) - D (-) 5 Ssk - D (l) - D (-) (13) I-D(-) Övrigt Lsk (l) - '- 1-D (1) -D (1) I- Lsk= ej akut Ssk= akut D=död vid ambulans- ambulans- olycksplats transport transport I I, l I, I, I,

25 Bilaga 5 UPPDRAG I ANNAT STATIONS- OMRÅDE Beredskap 2/ Brand byggnad / /33 1Nås / Brand fria Nås 2/ /36 2/36! I i i Trafik 1Nås Aut.larm Övrigt / ; 19 (41) - (1) - (-) 7 (11) 1 3 (1) 3 (3) 5 (-) SJUKVARDS- 30 (39) 17 (18) LARM Antal utryckningar Personskador en! Inga 2 Inga rapp LSK+ LSK+SSK SSK 6D ID Terrängtransport 2 Lyfthjälp privatpers. 5 l Utr. pga. ingen 2 ambulans. Lyfthj. Hemtjänst l l Biträtt ambulansen l 20 (24) 2 Inga 14 LSK+SSK 4D I ) Insatstal* Utryckningen var falsklarmad eller att inget fanns att göra vid framkomst. T.ex. automatiskt brandlarm. 2 Något som självslocknat eller åtgärdats av personer på plats vid framkomst. Smärre kompletterande uppgifter t.ex. utvädring av rök, vägsanering, avklingande soteld, etc. Inget tidsakut. 3 En insats behöver göras men är inte tidsakut. Det skulle kunna utförts av annan station med längre insatstid. T.ex. aktiv soteld.

26 Bilaga 5 4 Behov av snabb insats, risk för utökad skada. Värdenivå villa. 5 Behov av snabb insats. Person nära avlida eller stora värden förstöras. Värdenivå flerbostadshus, företag eller samhällsviktig verksamhet. 3 Insatstal 4-5. R = räddat ekonomiskt värde. Brand i Station Alarmos- Händelse byggnad nummer Totalbrand villa under renovering vid gruvan. Avancerad rökdykning då besked om personer fanns i byggnaden saknades Brand i kök i flerbostadshus, bra agerande av hemtjänsten, en kvinna svårt skadad, räddat värde ca 0,5 mkr Brand i garagelänga närma bostadshus, räddat värde ca 2 mkr Brand i sidobyggnad, nära spridning till bostadshus. Räddat värde 2 mkr Brand i gammalt förråd av större format, räddat 2 villor värde ca 4 mkr Brand i uthus nära villa, 3 stationer i arbete, räddat värde ca 2 mkr Takbrand i panncentral påjordbruksanläggning, räddat värde ca 0,4 mkr Utvecklad brand i större villas övervåning. Byggnaden är under renovering. Räddat värde ca l mkr. Trafik Kollision lastbil-minibuss, l Ssk, ILsk Kollision lastbil - personbil, l sk Singelolycka personbil, l S.sk Kollision lastbil-personbil, l Ssk fastklämd Kollision mellan 2 personbilar, 3 Ssk Singelolycka personbil, 3 Ssk Mc-olycka l Ssk Kollision 2 personbilar, l Ssk. Korsning Rv Tåg-gående, J död Kollision 2personbilar i OK-korset, 2 Ssk Mopedolycka, l Ssk Personbil kör in i buss, l Ssk Personbil in i träd, J Ssk, ILsk Kollision mellan 2 personbilar, J Ssk Kollision mellan 2 personbilar, 2 Ssk, 2 Lsk Singelolyc\a lastbil med släp. Bilen lastad med gasflaskor. Övriet Brandvarnare väcker person på övervåning i en villa.

27 Positivt Negativt Bilaga 5 Brand utvecklad på undervåning. Hoppar från övervånings fönster. Klarar sig utan skador Rådigt ingripande av kvinna vid anlagd brand på barnvagn i trapphus. Kvinnan anger utbildning som skäl till att hon gjorde rätt Bra ingripande av hemtjänsten vid brand i bostad Bra ingripande av Lindgårdens personal vid brand i vattenkokare på spisplatta Brand på spis, spridning till köksfläkten. Bra ingripande av de boende som släckt med handbrandsläckare Brand i garageports elstyming som sprider sig till porten. Stort 3-våningshus om 300 kvm i Huddunge. Lång instastid pga. halt väglag samt avlägsen plats. Ungdomar på plats släckte branden Rådigt ingripande av granne som kyler vägg till bostadshus till vår framkomst. Brinner i större sidobyggnad ca 10 meter bort. Person i 40-årsåldem ramlar ihop på ett gruppboende i Sala. Personalen agerar direkt och påbörjar återupplivning med HLR tills ambulanspersonalen tar över. Personen överlever. Mkt kredit från hjärtläkaren. - - Personalen vid Jakobsbergsgården räddat liv på 60- åring genom HLR. De har även gjort flera ingripanden vid stopp i luftvägarna Privatperson tappat kontroll på eldning. I hektar, 3 stationer Privatperson tappat kontroll på gräseldning, ca 0,5 hektar Privatperson eldar för stor hög för nära sitt hus, larmar själva innan brandspridning Privatperson tappat kontroll på gräseldning, ca 1000 kvm Privatperson tappat kotroll på gräseldning, ca 1000 kvm Ingen HLR av hemtjänst Ingen HLR av hemtjänst och distriktssköterska. 4 Utvärdering egen insats. Under året har 418 räddningstjänstutlarmningar skett till eget område och i dessa ingår utvärdering av egen insats. Vid alla utom 8 st. har utryckningsbefålet varit nöjd med insatsen. Detta innebär att det finns en 98 %-ig nöjsarnhet med förmågan. Nedan är de insatser som är under eller över berättigat normalläge sammanställda. I Negativt I Station I Alarmos- I Händelse/ synpunkt

28 Bilaga 5 5 ni MODUl fl. inte vid,:,,1, " '''slann Mc-olycka på höghastighetsväg skall inte lannas som sil'" Singelolycka personbil på läg skall inte lannas som.,:.1..lllorrn Olycksdrabbad korsning Rv 72 - Lv 254,2 Ssk. Rondell behövs. Gäller även Rv placerad hl1«hhll<niht< där buss är kvar på vöo,,; ~~ Bättre information borde ske till fastighetsägare hur man eldar utan ti;.: Svårsläckt brand på torvrik mark. Begäran om totallann på stn 32 utfördes inte av SOS Bromssystemet på släckbil utan tillräckligt tryck. Fördröjer franrryckningen med I -2 min. Vid olyckan fanns som tur var endast lätt skadad Dålig kvalitet på villornas vattenavstängningar utanför huset. Även dålig l1tmörknino; på ni ~'-." l " med f':in""k"ts väpl"clhr" Ii Frp släcker lastbilsbrand mellan hytt och flak med : bra. Alla Fördjupad undersökning högtryck. Trolig brandspridning till hytt innan huvud, _1. onlönt Bra agerande av ambulanspersonal mot anhöriga vid slukvård<ihrm med clöclli", ~tgånp Bra 0=" ' ~'h=' med ambulans och sjukvårdshelikopter vid trofi~ "'rek" med 4 skadade. Vid 98% av insatserna har räddningsledaren varit nöjd med insatsens genomförande av personal, materiel och omgivnings faktorer. Rutiner, materiel, samverkan har fungerat enligt planering. Särskilt skall poängteras att samverkan med ambulansen påtalas ofta att den fungerar bra. En tydlig förbättring i samverkan med polisen har skett. Utbyggnaden av NÄPO-organisationen ger positiv effekt. Har skett vid 2 tilwill"n En pga. brand och en pga. upprepade kollisioner vid vägkorsning. Vid flera olyckor, företrädesvis trafikolyckor, har fördjupning påbörjats men det har visat sig ganska snart att det inte finns något att tillföra med arbetet. Brand i Station Alarmos-~ måttlig omfattning, "l nummer SAT.A 3 tsroooi InPM 20 FIl 46 Nils,~. 52 Sol,

29 ?:~!~~ villor Flerbostadshus Instuti-., Offentliea Bilaga S 65 T Muren 123, " L 124, Möklinta 128 Kanikeho l 06, ~ 185 M. ' R~noto 651 Gruwägen Sala 43 T,okaleldstad trolipen för hård eldnin!', Liten omf. 96 Rökutveckling från anslutning av lokaleldstad i murstock. Liten Omf. 618 K1\ibo i irnkanal. Brand orsakad av gnistor från rökkanalen. 679 Krafti g; rök,, från '''Ul,,,:;lJ, Lite även inne i huset. 616 Isolering som tryckts in i skorsten och fattat eld. Liten omf. 627 Rmnd i, efter s"tn;n" R~t"nggolv. 115 Person väckt av v. =.u Huset helt övertänt vid 11 >md ~!~o~;;~;no~to 199 Hus vid gruvan som är obebott och under renovering totalförstört. 626 pi o~pro~ i pannrum. ::~: i ~~~~.,,,or;ok 690 Kraftig utvecklad brand på övervåning till stor träbyggnad. Det &+n: mantimmar för. ~ 133 Anl~"r1 brand i l i Stor '" 153. fimp i t+. ; till källare. Liten Omf. 216 Kvarglömd hushållsrulle på spis hos äldre person. Spridning till fläkt och grytlappar på vägg. Kunde gått illa. Hemti~not,.n gjorde bra insats. 386 K rl kastrull på spis. avjök. Liten Omf. 558 K mat på spis. Vpnt;bt;,,'1 av rök. Liten Omf. 686 Röl, utan lågor från fl,. i fl< Slipdamm i frånsug på fabrik antändes. Ingen fara för snr'idnin!' 220 Mindre anlagd brand i toalett på fångeiset. Spolats ner innan ankomst lömt. i några~o{)noii~~~;ja.u killlar~ Spridit sig till 6

30 Bilaga 5 7 InlrQI.. r brand i trall 293 Hög med skräp vid en,rl Ringa omf. 314 Någon släpat in gamla brädor i en gammal jordkällare och tänt på. Ar.." omf..1q. 336 Krafti" brand i lp &fp,",,;nn;n,. för sopor. 396 Brand i stort. 2 villor 3D 531 Brand i Nmto;nPT i lp HMSY uvrlgr. 19 G~rlrl<;i\ Svina I.: 8, Heby Stalbo Up'""""' J:.\ Ingesb,wöapn Bärby 111, C Ila Forts 41 RT"nn i ruv till fl;,. i värm, 57 Kraftig rökutveckling från braskamin, tveksamt om det är soteld, 66 : rök, Hl II< Hål i. 69 l med nell, in. 134 Kajbo som fattat eld i ; venti' 488 Rök från i källare. Liten omf. 602 Hemmagjord eldstad av oljefat, placerad i uthus. Brand i : väj ~I~~ktc vid fr"mlmm<t Brand under takpannor invid skorsten på gårdscentral i J.. Branden i taket. villor 224 Misslyckad påfyllning av gräsklippare i uthuslänga. Längan nerbränd. Personen försökte släcka själv men misslyckades. Mkt nära spridning till bostadshuset \. rkta ro" 'J. 383 Brand i större sidobyggnad med bostad, garage och lada. n ~.,hll' <:<l..10 meter bort. c-,". omf. 455 l brand i : hus. 551 Rök pga. av mus i,.1 liten omf. 539 Brand i sidobyggnad. Mycket nära brandspridning till större fritidshus, 587 Rmnq i LJuck-TV. Agaren med vatten och bar ut TV:n Fler

VERKSAMHETSPLAN 2010 2012. Kommunstyrelsen Räddningstjänsten Sala Heby

VERKSAMHETSPLAN 2010 2012. Kommunstyrelsen Räddningstjänsten Sala Heby VERKSAMHETSPLAN 2010 2012 Kommunstyrelsen Räddningstjänsten Sala Heby - RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA-HEBY ANTAGEN 183 2010-11-10 DIARIENUMMER 2009/231 SALA KOMMUN KONTORSSERVICE 2009 3 (22) PRESENTATION AV KOMMUNENS

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013 KOMMUNSTYRELSEN RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA HEBY

Verksamhetsplan 2011-2013 KOMMUNSTYRELSEN RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA HEBY 2011-2013 KOMMUNSTYRELSEN RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA HEBY RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA-HEBY RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA- HEBY 3 (28) 2011-2013 PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2015:58 Infördes i författningssamlingen den 22 december 2015 Handlingsplan för skydd mot olyckor Kommunfullmäktige beslutade 15

Läs mer

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun.

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Kapitel 1 Inledning Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) föreskriver i sin första paragraf att denna lag syftar till att i

Läs mer

Vårt jobb är din säkerhet

Vårt jobb är din säkerhet Vårt jobb är din säkerhet Tärnsjö Ransta Möklinta Hedåker Sala Heby Östervåla Räddningstjänsten Sala-Heby, Väsbygatan 1, Box 304, 733 25 Sala Välkommen till Räddningstjänsten Sala-Heby Räddningstjänsten

Läs mer

Ett antal bostadsbränder i kommunen är relaterade till eldstäder och rökkanaler.

Ett antal bostadsbränder i kommunen är relaterade till eldstäder och rökkanaler. Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Den 1 januari 2004 trädde lagen om skydd mot olyckor (LSO) i kraft och ersatte den tidigare Räddningstjänstlagen. Enligt lagen skall kommunen i brand- förebyggande syfte ansvara

Läs mer

sammanträdesdatum 2011-02-10 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden

sammanträdesdatum 2011-02-10 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2011-02-10.. ~. s 'r:7 ~ l.a; ',:DLIHG NR (, 2011 26 (31) 35 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden Dnr 2010/6 INLEDNING Motion från Lars Alderfors

Läs mer

IIOK 21111 I~ 2 6. Svar på motion om säkerheten i äldreboenden. A '~q :,\',JlvJiV;t::f\l" Kommunstyrelsen

IIOK 21111 I~ 2 6. Svar på motion om säkerheten i äldreboenden. A '~q :,\',JlvJiV;t::f\l Kommunstyrelsen ~ ---rc;;:-i :)!~,"""i~'~ A '~q :,\',JlvJiV;t::f\l" '\R1' I'"!(omn:" nswreisi3i") förvaltning IIOK 21111 I~ 2 6 1(2) 2011-01-24 ONR 2010/6 Kommunstyrelsen Svar på motion om säkerheten i äldreboenden Lars

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask (M), 1-14 t.o.m. 16.15 Patrik Kvarndal (C) Andreas Wändahl (FP) Gun Gustafsson (S)

Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask (M), 1-14 t.o.m. 16.15 Patrik Kvarndal (C) Andreas Wändahl (FP) Gun Gustafsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid: Brandstationen, Skara kl. 13.30 16.50, rast 14.50 15.10 Beslutande: Ersättare: Övriga närvarande: Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask

Läs mer

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING LSO-MÅLSTYRD LAGSTIFTNING skapat nya behov i tillsynen - Stort mått av uppföljning och utvärdering ÅRSUPPFÖLJNING LSO KOMMUNER OCH LST Kontroll av preciserade

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Gäller för perioden 2014-01-01 2015-12-31 Detta program kommer under perioden att integreras

Läs mer

Datum 1(6) Tomas Gustafsson, 016-710 74 78 540-2012.00409.7366

Datum 1(6) Tomas Gustafsson, 016-710 74 78 540-2012.00409.7366 Räddningstjänsten 2013-01-18 Handläggare, telefon Vår beteckning Tomas Gustafsson, 016-710 74 78 540-2012.00409.7366 Datum 1(6) BRANDUTREDNING Insatsrapport nr. 2012/01229 Larmtid 2012-11-03 kl. 07,37

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR LINDESBERGS KOMMUN RÄDDNINGS- OCH SÄKERHETSNÄMNDEN Fastställd i Kommunfullmäktige LINDESBERGS

Läs mer

SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Avesta SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Fagersta Långshyttan Norberg Hedemora Horndal Fors Postadress: Axel Johnsons väg 70 774 34 AVESTA Tfn: 0226-64 58 00 E-post: sdr@avesta.se Hemsida: wwww.sdrf.nu

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 TRYGGHET OCH SÄKERHET I BORLÄNGE, FALUN, SÄTER OCH GAGNEF Innehåll 1. Brottsförebyggande arbete Samverkansavtal mellan kommun och polis 2. Skydd mot olyckor Brandförebyggande

Läs mer

Preliminär statistik räddningsinsatser Värnamo kommun 2017

Preliminär statistik räddningsinsatser Värnamo kommun 2017 Preliminär statistik räddningsinsatser Värnamo kommun 2017 Räddningstjänsten den 28 december 2018 Skriven av: Pär Liljekvist Preliminär statistik räddningsinsatser Värnamo kommun 2017 Sammanfattning Räddningstjänstens

Läs mer

Verksamhetsplan Räddningstjänsten

Verksamhetsplan Räddningstjänsten Verksamhetsplan 2018-2020 Räddningstjänsten Innehållsförteckning 1 Styrkort och mätetal Kommunstyrelse - Räddningstjänsten... 3 Räddningstjänsten, Verksamhetsplan 2018-2020 2(9) 1 Styrkort och mätetal

Läs mer

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20.

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20. Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde. 1. Bokslut/årsredovisning för 2004. 2. Årsbudget för 2005. 3. Ansökan om att själv få rengöra (sota): Mats Lindberg, Piteå. 4. Uppdrag

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 OCH TILLSYNSPLAN 2012-2014 Räddningstjänsten 2012-08-03 Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 Dokumentet Brandförebyggande

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 108 Den 2015-09-21 Kommunfullmäktige 2015-09-21 16 Kommunstyrelsen 2015-09-08 25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-25 19 Kf 108

Läs mer

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Vi behöver arbeta långsiktigt För att människor inte ska omkomma

Läs mer

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar!

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! 1 Innehåll Brandinstruktörsutbildning... 3 Brandombud... 4 Brandutbildning... 5 Information

Läs mer

Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun

Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2012-05-10 26 (34) ZF:s E_A,;~DLINC NR 35 2012 113 Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun Dnr 2011/288 INLEDNING Eva Axelsson

Läs mer

Brandsäkerhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Antaget av kommunfullmäktige

Brandsäkerhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Antaget av kommunfullmäktige Brandsäkerhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2016-02-25 38 Dokumentet Brandsäkerhet är framtaget av räddningstjänsten och är ett delprogram

Läs mer

Arne Svärm, räddningschef Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare. Stig Axelsson Kommunstyrelsekontoret den 16 mars 2011

Arne Svärm, räddningschef Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare. Stig Axelsson Kommunstyrelsekontoret den 16 mars 2011 Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (9) Plats och tid Räddningsstationen, Åbacken Gnosjö, kl 14.00 16.00 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S)

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE

HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE Enligt lagen om skydd mot olyckor Västra Mälardalens räddningstjänstförbund Köping Arboga Kungsör Antagen av direktionen 2005-12 -16 1 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2012-2015 Bilaga 1 - Styrande dokument Handlingsprogram MRF 2012-2015 Upprättad av: Tommy Forsberg Innehållsförteckning 1. Lagar, förordningar

Läs mer

Handlingsprogram enligt LSO. Vad behöver förändras?

Handlingsprogram enligt LSO. Vad behöver förändras? Handlingsprogram enligt LSO Vad behöver förändras? Handlingsprogram enligt LSO - Kommunens uppgifter och målstyrning - Mål för verksamheten - Riskanalys - Förebyggande verksamheten; ordnad och planerad

Läs mer

OLYCKSUNDERSÖKNING. Innformation om olyckan: SOS ärendenummer: Eget larmnr: Larmtid: kl: 21:31

OLYCKSUNDERSÖKNING. Innformation om olyckan: SOS ärendenummer: Eget larmnr: Larmtid: kl: 21:31 RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG Datum: 2013-10-31 Diarienr: E1108 OLYCKSUNDERSÖKNING, Mariestad Innformation om olyckan: SOS ärendenummer: 19-4479464 - 2 Eget larmnr: 4479464 Larmtid: 2013-10-15 kl:

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Räddningstjänst

Årsredovisning verksamheter 2013. Räddningstjänst Årsredovisning verksamheter 2013 Räddningstjänst Räddningstjänst, Årsredovisning verksamheter 2013 2(9) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Dals Eds kommun, omfattar en yta av 730 km2 och har ett invånarantal på ca 4

Läs mer

Olycksundersökning enligt lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778 kap.3 10 )

Olycksundersökning enligt lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778 kap.3 10 ) Olycksundersökning enligt lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778 kap.3 10 ) Inledande uppgifter. Handläggare: Bho Eklund räddningschef Åtvidaberg/Valdemarsviks räddningstjänst. Olycksdatum: 2012-04-24.

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 Dokumentet Brandförebyggande verksamhet är framtaget av räddningstjänsten och är ett delprogram till Handlingsprogram

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser 1 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser Antagen av kommunfullmäktige 2 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga

Läs mer

Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr 08.0084/171. Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010

Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr 08.0084/171. Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010 Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010 Bakgrund Kommunfullmäktige i Karlskrona och Ronneby kommun har fattat beslut om handlingsprogram för förebyggande åtgärder till

Läs mer

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 1/8 Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun 2015-2018, enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 2/8 Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018 Överenskommelsen om kommunernas

Läs mer

Hur används insatsstatistiken? Hur utvärderar ni enskilda insatser?

Hur används insatsstatistiken? Hur utvärderar ni enskilda insatser? Hur används insatsstatistiken? Analyser till politiker Trender i samhället, fungerar för stora organisationer Sporadiska analyser av trender för att få åtgärder vidtagna Verksamhetsberättelse Lokal analys

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

En bad- och vattensäker kommun

En bad- och vattensäker kommun En bad- och vattensäker kommun s handlingsprogram för en bad- och vattensäker kommun inom ramen för lagen om skydd mot olyckor. Antagen i Kommunstyrelsen den 10 april 2013 Reviderat 2015-12-10 Hallindenvägen

Läs mer

~S~l~ Bilaga KS 2013/3/1

~S~l~ Bilaga KS 2013/3/1 ~S~l~ Bilaga KS 2013/3/1 ~KOMMUN Ink 2013 -lll O 9 130102 Kommunstyrelsen Information om utredning ang. alternativa driftformer för räddningstjänst Kommunstyrelsen har under hösten 2012 beslutat att utreda

Läs mer

Olycksundersökning efter brand på

Olycksundersökning efter brand på Sida 1 Datum: 2011-08-12 Vår beteckning: 516-2011-00502 Utredare: Anna Henningsson Granskad av: Olycksundersökning efter brand på, Nora Larmtid: 2011-08-10, 11:10:16 Adress:, Nora Objektstyp: Vårdanläggning

Läs mer

Hur används insatsstatistiken?

Hur används insatsstatistiken? Hur används insatsstatistiken Hur används insatsstatistiken? Årlig statistik till politiker, årsredovisning och uppföljning handlingsprogram Brister t.ex utrustning, förseningar tas upp vid ledningsgruppsmöten

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR Brandskyddsutbildning (BKA) Kursen vänder sig till företag, organisationer och föreningar som vill öka sitt brandskydd. Kursdeltagaren får en grundläggande utbildning i

Läs mer

Tillsynsplan 2010 för räddningstjänsten Luleå enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) SFS 2003:778

Tillsynsplan 2010 för räddningstjänsten Luleå enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) SFS 2003:778 Kommunstyrelsen 2010-02-08 46 96 Räddnings- och beredskapsutskottet 2010-01-20 4 1 Dnr 10.43-17 febks27 Tillsynsplan 2010 för räddningstjänsten Luleå enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) SFS 2003:778

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker

Läs mer

Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund

Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund Antagen av direktionen 2012-03-16, 6 Bilaga till Handlingsprogram för skydd och säkerhet 1.2 Innehållsförteckning Inledning...3 Tillsynsverksamhet

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Revisionsrapport* Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Mora kommun Mars 2010 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, uppdrag, revisionsfråga... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 2 Metod

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Utbildningskatalog sförteckning Brandkunskap för alla 3 Praktiska släckövningar. 4 Heta Arbeten.. 5 HLR & L-ABC 6 Brandskyddskontrollant. 7 Brandskyddsansvarig 8 Föreståndare brandfarlig vara mindre omfattning

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

STRATEGI FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET I ESKILSTUNA KOMMUN

STRATEGI FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET I ESKILSTUNA KOMMUN STRATEGI FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET I ESKILSTUNA KOMMUN 1 Eskilstuna ska vara tryggt och säkert att bo, vistas och bedriva verksamhet i. INLEDNING Eskilstuna ska vara tryggt och säkert att bo, vistas och

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET ANTAGNA AV KOMMUN- STYRELSEN 2013-01-14, 10

Läs mer

Räddningsnämndens protokoll Räddningsnämnden

Räddningsnämndens protokoll Räddningsnämnden Sida 2 Räddningsnämnden 2011 2014 Ledamöter s Christer Johansson, ordförande, 2011 2012, vice ordförande 2013 2014 kd Dan Hovskär, vice ordförande, 2011 2012, ordförande 2013 2014 s Per-Erik Thurén m Michael

Läs mer

fs 1 Malung-Salens kommun

fs 1 Malung-Salens kommun fs 1 Malung-Salens kommun Sammantriefesprotokol! 1 Plats och tid Brandstationen, Malung, kl. 18:30 Beslutande Jan Jespersen (S), ordförande Håkan Oskarsson (S) Lars-Åke Nilsson (M) Daniel Johansson (FP)

Läs mer

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Händelse/Diarienr: 511.2014.01017 Sida 1(8) 2014-10-08 OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Brand i byggnad Utredare Magnus Östlund Medutredare --------------------------- Olycksdatum 2014-09-04 Utredningsdatum 2014-09-04

Läs mer

Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst

Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionens vilja 2012-2015 Antaget 2012-04-26 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 ANSVAR... 3 OMVÄRLDSBESKRIVNING... 4

Läs mer

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Händelse/Diarienr: 511.2015,00611 Sida 1(6) 2015-06-08 OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Brand i lägenhet i Gävle Utredare Magnus Östlund Medutredare Johan Melin Olycksdatum 2015-03-20 Utredningsdatum 2015-03-20

Läs mer

Yttrande över remiss av förslag till Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor

Yttrande över remiss av förslag till Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN 106-0501/ 2007 SID 1 (5) Handläggare: Sture Svedjedal Telefon: 08/ 508 25 072 Till Socialtjänstnämnden Yttrande över remiss av förslag till Stockholms stads

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Olycksundersökning enligt lagen om skydd mot olyckor 3 kap 10

Olycksundersökning enligt lagen om skydd mot olyckor 3 kap 10 Räddnings- och beredskapsförvaltningen Olycksundersökning enligt lagen om skydd mot olyckor 3 kap 10 Trafikolycka 2014-05-01 Elljusspår, Harads Eget larmnummer: 2014A00147 SOS larmnummer: 8_2151645_2 Postadress

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-12-10. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-12-10. Miljönämnden 2015-12-10 56 Verksamhetsplan 2016 för miljönämndens verksamhet... 91 57 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet 2015... 92 58 Handlingsplan för det systematiska arbetsmiljö-

Läs mer

Räddningsnämndens protokoll Plats och tid Räddningstjänsten, Falköping, klockan Sida 1 (14) Paragrafer 1 (11)

Räddningsnämndens protokoll Plats och tid Räddningstjänsten, Falköping, klockan Sida 1 (14) Paragrafer 1 (11) Sida 1 (14) Paragrafer 1 (11) Plats och tid Räddningstjänsten, Falköping, klockan 13.30 16.00 Beslutande Dan Hovskär, ordförande Christer Johansson, vice ordförande Lennart Rehn, tjänstgörande ersättare

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun

Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET 18 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 182 Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun Dnr 2013/89 INLEDNING Peter Molin (M), Andreas Weiborn (M),

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn Alltid redo? Du har säkert funderat på vad som skulle kunna hända om det börjar brinna i din verksamhet. Likaså hur du och din personal skulle hantera en eventuell brand. Om inte då är det dags att börja

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus Lite om regler Vid ny- och ombyggnation är det plan och bygglagen och lagen om tekniska egenskaper som reglerar hur brandskyddet skall vara utformat. När byggnaden tas i

Läs mer

sammanträdesdatum 2011-12-06 Gustav Adolfsalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.05

sammanträdesdatum 2011-12-06 Gustav Adolfsalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.05 o SAM MANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 1 (13) sammanträdesdatum Plats och tid Gustav Adolfsalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.05 Beslutande Ledamöter Per-Olov Rapp (S) Daniel Ahlin (SBÄ) Lotta

Läs mer

Olycksundersökning Trafikolycka länsväg 629, Hallsbergs kommun

Olycksundersökning Trafikolycka länsväg 629, Hallsbergs kommun Sida 1 Datum: 2013-0310 Olycksundersökning nummer: 2013-03 Vår beteckning: 517-2013-00290 Utredare: Anna Henningsson Granskad av: PO-Staberyd Olycksundersökning Trafikolycka länsväg 629, Hallsbergs kommun

Läs mer

Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151)

Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151) Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151) Ordningsföljd: - gemensamma mål för samtliga er mål för - kommunstyrelsen

Läs mer

Uppdrag till VSR. angående räddningstjänstverksamhet

Uppdrag till VSR. angående räddningstjänstverksamhet 2011-12-30 Uppdrag till VSR angående räddningstjänstverksamhet 1 Bakgrund Katrineholms och Vingåkers kommuner har bildat ett kommunalförbund för att bedriva gemensam räddningstjänstverksamhet, Västra Sörmlands

Läs mer

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19 Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergripande i LSO 2004 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor Minskad detaljreglering

Läs mer

Operativa riktlinjer. Beslutad 2014-02-14

Operativa riktlinjer. Beslutad 2014-02-14 Operativa riktlinjer Beslutad 24-2-4 Revideringar Datum Noteringar Utförd av Beslutad av 24-2-4 :a beslutad version HS JK Innehållsförteckning INLEDNING 3 KOMPETENSER FÖR OLIKA BEFATTNINGAR 4 LEDNINGSPRINCIPER

Läs mer

SBA Systematiskt BrandskyddsArbete

SBA Systematiskt BrandskyddsArbete SBA Systematiskt BrandskyddsArbete Anders Lundberg Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enheten för brandskydd och brandfarlig vara Mars/April 2015 Var kommer SBA ifrån? Ett brandskydd i skälig

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor 2015-2018

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor 2015-2018 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor 2015-2018 2 (22) Innehåll Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor 2015-2018...1 Håbo

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Plats och tid: Kristinehedsvägen 2, Castler, kl 14:00-17:00

Plats och tid: Kristinehedsvägen 2, Castler, kl 14:00-17:00 Räddningsnämnden 2013-03-14 1(9) Plats och tid: Kristinehedsvägen 2, Castler, kl 14:00-17:00 ande: Lennart Eriksson (M), ordförande Naser Zeqiri (S) Christoffer Linden (M) Anna Carlsson (S) Roy Aronsson

Läs mer

Internkontrollplan och systematiskt kvalitetsarbete 2017

Internkontrollplan och systematiskt kvalitetsarbete 2017 SKRIVELSE Anders Karlsson 160926 Vårt Dnr: 2015-G033 Kommunens revisorer Miljö- och byggen Internkontrollplan och systematiskt kvalitetsarbete 2017 Bakgrund Kommunfullmäktige har 2005-11-28 antagit ett

Läs mer

Uppföljn dokumentation

Uppföljn dokumentation Uppföljn dokumentation Hur följer ni upp olyckorna i ert område? utvärdering av insatser (internt) skriftligt för skiftlagen, pärm återkoppling via insatsutvärderare fritextfält för befälsnivå påpekar

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Brand på Textes HVB-hem i Norrtälje den 27 augusti 2013. Urban Kjellberg, ersättare för Patrik Dahlberg

Brand på Textes HVB-hem i Norrtälje den 27 augusti 2013. Urban Kjellberg, ersättare för Patrik Dahlberg Brand på Textes HVB-hem i Norrtälje den 27 augusti 2013 Urban Kjellberg, ersättare för Patrik Dahlberg Brand i vårdboende. Vad hände? Varför? Hur undviks något liknande?? Foto: Räddningstjänsten Norrtälje

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Handlingsprogram 2011-2014

Handlingsprogram 2011-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.32) Handlingsprogram 2011-2014 enligt Lag om Skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Dokumenttyp Styrdokument Ämnesområde Räddningstjänst, intern säkerhet och krisberedskap Ägare/ansvarig

Läs mer

För en säkrare och tryggare kommun! Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor samt Styrdokument för Kommunens Krisberedskap

För en säkrare och tryggare kommun! Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor samt Styrdokument för Kommunens Krisberedskap För en säkrare och tryggare kommun! Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor samt Styrdokument för Kommunens Krisberedskap Antaget av Kommunfullmäktige 2016-01-DD 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Svar på medborgarförslag om att se över och individanpassa boendestödet

Svar på medborgarförslag om att se över och individanpassa boendestödet KS 2013/132/1 1 (1) 2013-04-28 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Svar på medborgarförslag om att se över och individanpassa boendestödet Per Tjärnströ m, har den 18 oktober 2012 inkommit med rubricerat medborgarförslag.

Läs mer

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Remissvar. KS 2015-404

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Remissvar. KS 2015-404 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-03-01 72 Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Remissvar. KS 2015-404 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Räddningsnämnden 2012-04-26 1 Plats och tid Brandstation i Transtrand 16:00-21:30 Beslutande Jan Jespersen (S) Ordförande Lars-åke Nilsson (M) Ledamot Daniel Johansson (FP) Ledamot Håkan Oskarsson (S)

Läs mer

Olycksförloppsutredning

Olycksförloppsutredning 1 (10) Räddningstjänsten Gert Lönnqvist, brandinspektör Telefon: 0370-37 79 06 E-post: gert.lonnqvist@varnamo.se Dnr: Olycksförloppsutredning Trafikolycka Väg 27, Bredaryd Lördagen den 20 augusti 2011,

Läs mer