Egenkontroll enligt Lagen om skydd mot olyckor. Svar till Länsstyrelsen Västmanlands län, dnr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Egenkontroll enligt Lagen om skydd mot olyckor. Svar till Länsstyrelsen Västmanlands län, dnr. 425-2989-11."

Transkript

1 RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA-HEBY Bo Söderlund Bilaga KS 2011/169/1 Kommunstyrelsen Sala kommun 1(3) DNR SALA KflMMUN Komm' 'HtvreIHens förvaltning Ink. ZGil O Egenkontroll enligt Lagen om skydd mot olyckor. Svar till Länsstyrelsen Västmanlands län, dnr Sala kommun har valt att hantera både rättningstjänst och förebyggande verksamhet tillsammans i vår Handlingsplan mot skydd mot olyckor enligt LSO. Den förebyggande verksamheten sprids ut på olika förvaltningar och redovisningen är inte lika tydlig som räddningstjänstens redovisning. De mål som togs fram till nuvarande handlingsplan arbetades fram av Risk och säkerhetsgruppen där en utpekad representant från varje förvaltning finns med, tillsammans med en representant från räddningstjänsten och polisen. Gruppens roll är att följa upp, analysera och samordna det förebyggande arbetet i hela kommunen. Gruppen, som leds av Säkerhetsansvarige, träffas en gång i månaden och har kontinuerliga avstämningar av målen och andra aktuella ärenden. Risk och säkerhetsgruppen har ingen egen verksamhetsplan eller redovisning utan arbetet ska redovisas i förvaltningarnas verksamhetsplaner. I bilaga 2 redovisas målen tillsammans med kommentarer om vad som görs för att uppnå målen. I bilaga 6 redovisas en utvärdering av målet att Sala kommun ska bli en trygg och säker kommun som inte är uppfyllt. Räddningstjänsten Sala Heby. Räddningstjänsten Sala Heby har efter året utvärderat år 2010 och återspeglat detta i bokslut för året. Detta är redogjort för båda kommunerna. Förhoppningsvis tillfredställer bilagda handlingar länsstyrelsens förfrågan. Det är svårt att separera kommunerna från varandra men i Sala kommun finns brandstationerna och i Heby kommun brandstationerna SALA KOMMUN Räddningstjänsten Sala-Heby Väsbygatan Sala Besöksadress: Vasbygatan 1 Växel: Fax: Bo Söderlund Räddningsthef Bo.soderl u Direkt: 0224-S5181

2 2 (3) Räddningstjänsten Sala-Heby Systemet för Sala och Heby kommuner är att räddningstjänsten redovisar sin operativa och förebyggande verksamhet i Sala kommuns system. Samtliga handlingar delges Heby kommun. Politisk samverkan sker genom möten i den politiska samverkansgruppen för den gemensamma räddningstjänsten. Med start våren 2009 har systemet utökats med en gemensam ägardialog som även omfattar den gemensamma Bygg- och Miljöförvaltningen. Uppföljning sker genom månadsvis ekonomisk redovisning, verksamhetsuppföljning per 31/7, bokslutsredovisning samt internkontroll i vissa utvalda delar av verksamheten. Därutöver lämnas en särskild månadsvis redovisning till Heby kommun som omfattar utryckningar, övningar och andra kompetenshöjande åtgärder på räddningstjänstens personal, myndighetstillsyner, externa utbildningsinsatser samt övrigt underhåll och förbättringar av räddningstjänstens egen verksamhet. Politisk behandling (Bilaga 1) Den politiska beredningen av föregående verksamhetsår sker under 3 dagar i mars. Vid samma tillfälle behandlas den strategiska planeringen för nästa år. Det politiska uppdraget utförs av Ks Au. Dessutom deltar alla förvaltningschefer för att öka samsynen för hela kommunens verksamhet. Tyvärr kan inte redovisas något protokoll för räddningstjänstens del. Det som kan redovisas är kommunstyrelsens beslut för kommunens hela verksamhet. Det är kanske möjligt att inför nästa år utfärda särskilda protokollsanteckningar för räddningstjänsten för att bättre tillfredställa tillsynsmyndighetens önskemål. Utfallet från utfört år är noggrant genomgånget av Ks Au i vad som uppfyllts, fungerat bra och vad som kan förbättras. Verksamhetsplan (Bilaga 3) Sidorna 6-7 i planen anger vilka mål som finns i handlingsprogrammet inom olycksförebyggande och skadeavhjälpande åtgärder. Det finns även angivet vilka åtgärder som skall utföras av räddningstjänsten. Verksamhetsuppföljning 2010, internkontroll och fördjupad analys (Bilaga 4 och 5) Utfallet på verksamhetsplanen finns att hitta i verksamhetsuppföljningen. I denna finns en indikatorsammanställning som mäter aven del av åtgärderna för Handlingsprogrammet är ett 4-årigt uppdrag. För att kunna utvärdera och i övrigt följa upp verksamheten finns en grundläggande analys av räddningstjänstens verksamhet för Denna är en nödvändig grund för beskrivningen i "året som gått" i verksamhetsuppföljningen. Det finns några åtgärder i verksamhetsplanen som inte tagits med i verksamhetsuppföljningen. En är att räddningstjänsten skall verka för att fler bostäder uppfyller kraven för brandsäkra hem. Under året har drygt 40 bostäder tillkommit som uppfyller detta och under 2011 beräknas att så blir fallet för ytterligare ett 60-tal. En annan åtgärd är att verka för att anlagda bränder minskar. Detta är en pågående process där kommunen ingår i ett nätverk som arbetar med frågan. En indikator

3 3(3) Räddningstjänsten Sala-Heby avser MSB:s årsstatistik "räddningstjänst i siffror" där målet är att ligga under medel i jämförbar statistikgrupp_ Denna statistik fanns inte tillgänglig i början av året. Slutsats Måluppfyllelsen för Sala kommuns räddningstjänst i den förebyggande och skadeavhjälpande verksamheten måste anses som mycket god under år Antalet allvarliga bränder har varit få. Personskadebilden har varit låg med ingen omkommen på grund av brand eller i trafiken. Flera goda förstahjälpinsatser har utförts av både kommunal personal och privatpersoner och vissa kan kopplas till den kontinuerliga utbildningen mot brand och sjukvård. Förslag till beslut Härmed framställs att kommunstyrelsen godkänner förslaget enligt denna skrivelse och dess bilagor, till redovisning avegenkontroll enligt lagen om skydd mot olyckor för år Bo Söderlund Räddningschef Per Skog Säkerhetsansvarig Bilaga 1: Utdrag ur bokslut. Politiskt behandlat Bilaga 2: Mål och kommentarer risk och säkerhetsgruppen. Bilaga 3: Utdrag ur verksamhetsplanering Bilaga 4: Verksamhetsberättelse 2010,indikatorsammanställning och internkontroll. Bilaga 5: Analys över räddningsbehoven i de olika stationsområdena. Bilaga 6: Utvärdering av trygghetsmål.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRELSEN 25129) Sammanträdesdatum Bokslut för Sala kommun 2010 Dnr 2011/97 BEREDNING Bilaga KS 2011/84/1, årsredovisning 2010 Bilaga KS 2011/84/2, indikatorsammanställning Bilaga KS 2011/84/3, nämndernas/forvaltningarnas begäran om tilläggsbudget och överföring av investerings anslag Bilaga KS 2011/84/4, protokoll Bilaga KS 2011/84/5, nämndernas/förvaltningarnas intern kontroll 2010 Bilaga KS 2011/84/6, bolagens årsredovisningar Bilaga KS 2011/84/7, hälsobokslut 2010 Bilaga KS 2011/84/8, strategisk plan , nämndernas underlag Bilaga KS 2011/84/9, utdelat material vid bokslutsberedningen Bilaga KS 2011/84/10, Framtid Salas förslag till bokslut 2010 (även nämnd bilaga 1) Bilaga KS 2011/84/11, resultaträkning Arbetsutskottets protokoll , 56 Arbetsutskottets protokoll , 57 Arbetsutskottets protokoll , 58 Arbetsutskottets protokoll , S9 Arbetsutskottets protokoll , 87 Lennart Björk och Inger Lindström deltar vid ärendets behandling. Yrkanden Per-Olov Rapp (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen dels hemställer att kommunfullmäktige beslutar i!ll godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna, il!! godkänna de av nämnderna/styrelsen redovisade budgetavvikelserna.an fastställa tilläggsbudget och justering av investeringsbudget för i enlighet med Bilaga 1, samt i!ll fastställa Hälsobokslut 2010 för Sala kommun dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar mgodkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för Ulrika Spårebo (S), Alaittin Temur (S), Alexandra Gustafsson (S), Erik Åberg (MP), Lotta Johansson-Arnqvist (V), Daniel Ahlin (SBÄ), Carola Gunnarsson (C). Lars Alderfors (FP), Peter Molin (M), Michael PB Johansson (M), Eva Axelsson (KD) och Allan Westin (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. BESLUT Kommunstyrelsen hemställer dels att kommunfullmäktige beslutar i!ll godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna, an godkänna de av nämnderna/styrelsen redovisade budgetavvikelserna r;"'~ 1 01: 1

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 26 j29) Samm~nträdesdatum forts iltt fastställa tilläggsbudget och justering av investeringsbudget för i enlighet med Bilaga l, samt iltt fastställa Hälsobokslut 2010 för Sala kommun dels beslutar för egen del m godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för Utdrag ~ nämnder jförvaltningar Cl'.f I Jct; jg kommunfullmäktige I Utdr.lgsbestyrk,nde

6 BILAGA 2. Redovisning av Kommunens mål för den förebyggande verksamheten enligt Handlingsprogram för skydd mot olyckor enl LSO. Här kommer en sammanställning av målen och kommentarer med kursiv stil för målen. Antalet olyckor som föranleder räddningsinsats ska minska. Se redovisningfrån RTJ. Antalet olyckor med svåra skador eller stora konsekvenser ska minska. Se redovisning från RTJ ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN. Kommunen ska arbeta med att förebygga bränder och skador till följd av bränder genom: att verka för att bostäder ska uppfylla kraven för brandsäkra hem enligt Svenska brandskyddsföreningen definition. att kommunens samlingsplatser ska ha godkända brandlarm en handlingsplan för åtgärder mot anlagd brand ska göras inom l år. Alla skolor och andra samlingsplatser har godkända brandlarm för tidigt upptäckt. Vi arbetar med en ny organisation för att bli effektivare att upptäcka barn som mår dåligt, som ett led i åtgärder mot anlagd brand. Hemtjänsten har fltt i uppdrag att hjälpa till med att förebygga bränder hos dem de besöker. Kommunen ska verka för att adekvata insatser görs av anställda vid olyckor innan räddningstjänstinsats påbörjas. Exempel är att alla kommunanställda: har återkommande utbildning om livräddande åtgärder vart 3:e år. har återkommande utbildning i Första insats vid brandtiilbud vart 3:e år. ska utbildas i Hjärt-Lung-Räddning inom 3 år. Risk och säkerhetsgruppen följer upp att alla anställda skickas på utbildning enligt ovan. Redan idag har minst 3 liv räddats tack vare ovan utbildningsinsats, bl a har hjärtstartare räddat livet på minst en person, en kvävningsolycka slutade lyckligt och hemtjänsten har släckt en lägenhets brand. Kommunen ska göra myndighetstillsyn, där även sotningsverksamheten ingår, enligt LSO och LBE (Lagen om brandfarliga och explosiva varor). Tillsynen syftar till att anläggningar är brand- och utrymningssäkra mm. Se redovisningfrån RTJ Kommunen ska verka för att höja kunskapen hos kommunens innevånare så att alla dessa ska kunna göra: insatser vid "vardagsolyckor". en första räddningsinsats vid större och komplicerade olyckor Se redovisningfrån RTJ Vi utnyttjar också Grannsamverkanför att nå ut med information till bostadsområden osv.

7 Kommunen ska verka för att ett avtal tecknas med Landstinget om IVPA (I väntan på ambulans, RTJ larmas ut även på sjukvårdslarm prio I) inom 3 år. Genomfört. Kommunen ska genomföra åtgärder för att: reducera antalet fallolyckor bland äldre reducera olyckor med oskyddade trafikanter bl.a. genom utbyggnad av gång och cykelvägar, säkra övergångar användningen av cykelhjälm ska öka reducera övriga trafikolyckor genom att öka säkerheten i vägnätet För att reducera antaletfallolyckor arbetar vi för att sänka åldern för att pensionärer ska få utnyttja Fixarmalte. Vidare har vi föreläst på pensionärsföreningar om fallolyckor. Ett stort arbete med att bygga bort genomfartsleden genom Sala är påbörjad. Detta för att fo ned hastigheten och öka möjligheten att passera gatan på ett säkrare sätt. I det arbetet ska nya säkrare busshållplatser till Vallaskolan och nya rondeller byggas. Parallellt pågår ett arbete med att tillgänglighetsanpassa övergångsställen och gångpassager. Kommunen ska verka för att: plankorsningen på Rv 70 vid Kumla ska ersättas med planskild korsning inom lo år. Sala tätort ska ha en planskild korsning till norra stadsdelarna inom 10 år. Olika arbetsgrupper arbetar tillsammans med Banverket och Trafikverket för att få till en planskild korsning vid Saladammsvägen och en planskild gång och cykelbana vid Stationsområdet. Drunkningsolyckor ska minimeras genom att: alla elever ska från årskurs 2 erhålla simundervisning och ska i slutet av årskurs 5 kunna simma. alla kommunala badplatser ska uppfylla Räddningsverkets allmänna råd SRVFS 2007:5. Alla elever är simkunniga och inför varje badsäsong genomförs besiktningar och undersökningar med dykare på alla kommunala badplatser. Kommunen ska i planarbetet bevaka risk- och säkerhetsfrågor. Säkerhetsansvarige samarbetar med planfolket och bevakar säkerhetsfrågorna. Kommunen ska genom sin myndighetsutövning se till att olyckor minimeras genom: att bevaka risk-och säkerhetsfrågor i bygglovsskedet att samordna tillsyn enligt olika lagstiftningar Bygg- och miljönämnden tillämpa1 de bestämmelser i PBL som behandlar förebyggande av olyckor, brand och tillgänglighet. Det förebyggande arbetet finns dokumenterat i de rutiner och instruktioner som är framtagng för handläggning av bygglovsärenden. l bygglovsskedet,

8 tar vi hjälp av räddningstjänsten för yllrande om bl a brandskydd för all säkerställa all räll förebyggande krav ställs. Bygg- och miljö förvaltningen samverkar i sin tillsyn med övriga kommunala förvaltningar för all ge en samlad bild av kommunens verksamheter. Samverkan sker även med utomstående aktörer såsom polis skallemyndigheten m fl. Kommunen ska ha så låga halter av föroreningar att de inte utgör någon risk för människors hälsa och miljö. Följande ska genomföras: gruvområdet ska utredas hur riskerna kan minskas och ett åtgärdsprogram för detta, ska tas fram inom I år. Under 2011 kommer en åtgärdsutredning all genomföras. åtgärderna enligt programmet för att minska riskerna i Gruvområdet, ska påbörjas inom 4 år. Efter åtgärdsutredningen ska åtgärder beslutas c~h i så fall påbörjas. kommunen ska ta på sig huvudmannaskapet för projekt med förorenade områden där ansvarig saknas och där staten beviljar bidrag för efterbehandling. Aktuella projekt är bl.a. Sands Såg och Kvarn som ska saneras inom 4 år och Gamla Hyttan som ska undersökas inom 4 år. Kommunen är huvudman för Sala silvergruva (aktuellt med åtgärdsutredning), Sand såg och kvarn (aktuell under 20 Il med projektering inför åtgärd). Gamla hyllan är inte aktuell under 2011 för statliga bidrag, och därmed huvudmannaskap. Under 2011 har LST genomfört utredningar i Hedåker vid nedlagt impregneringsanläggning som har klassats till riskklass 1- mycket stor risk. Diskussioner med LST kringfartsalla undersökningar pagår. ett styrdokument för hantering av föroreningar i tätorten inklusive platsspecifika riktvärden ska tas fram inom 4 år. Ell styrdokument för Sala tätorts strategi för förorenad mark som bygger på platsspecijika värden, blev framtaget men kommer all reviderats under 2011 då nya regler har kommit från Naturvårdsverket. Per Skog Säkerhetsansvarig för Sala kommun.

9 BILAGA 3 VÅR VERKSAMHET Varje kommun skall enligt LSO anta ett handlingsprogram för hur olyckor som föranleder räddningsinsats minskas och avhjälps. Handlingsprogrammen fastställs av kommunfullmäktige för en mandatperiod i taget och är styrande för kommunens olycksförebyggande och skadeavhjälpande arbete. Därutöver har kommunerna en utökad skyldighet att verka för att även andra olyckor minskar. Detta sker utifrån kommunernas riskoch säkerhetsgrupper där all kommunal verksamhet är representerad. Organisation och mål för att förebygga olyckor och bedriva utryckningstjänst är fastställda av kommunfullmäktige och gäller till Handlingsprogram Olycksförebyggande verksamhet Kommunens mål i handlingsprogrammet är att: Kommunens innevånare ska uppleva att de bor i en trygg och säker kommun och upplevelsen skall enligt statistik från nationella myndigheten öka. Antalet olyckor som föranleder räddningsinsats skall minska. Antalet olyckor med svåra skador eller stora konsekvenser skall minska. Åtgärder för att nå målen och där särskilt ansvar vilar på räddningstjänsten är: Verka för att fler bostäder uppfyller kraven för brandsäkra hem. Kommunens samlingsplatser skall ha godkända brandlarm. Bättre organisera arbetet mot anlagda bränder. Skolans elever är en viktig målgrupp. Kommunens anställda skall kunna göra adekvat insats vid olyckor innan räddningsinsats påbörjas. Utföra myndighetstillsyn enligt LSO och LBE. Öka kunskapen hos kommuninnevånarna så att adekvat insats görs vid olyckor innan räddningsinsats påbörjas. Verka för att avtal med landstinget sker och där räddningstjänsten får rycka ut vid sjukvårdslarm, S.k IVPA (i väntan på ambulans). 2,5 årsarbeten arbetar heltid med förebyggande. Därutöver deltar all personal i olika projekt. I grundskolan möter eleverna vår personal

10 vid 3 tillfällen på olika teman. I dessa projekt deltar även den skiftgående utryckningspersonalen. Därutöver sker många andra utbildningar på temat brandskydd och sjukvård. Skadeavhjälpande verksamhet. Kommunens mål i handlingsprogrammet är att: Tillse att anspänningstid (tid mellan larm och att utryckning påbörjas) och insatstid (tid mellan larm och arbete på olycksplats påbörjas) bibehålls med nuvarande förmåga, dvs. att insats påbörjas för 85 % av kommuninnevånarna inom 10 minuter och för 99 % inom 20 minuter. Åtgärder för att nå målen och där ansvar vilar på räddningstjänsten är: Räddningstjänsten Sala Heby ska kontinuerligt utnyttja hela organisationens resurser så att vardagsolyckorna effektivt och snabbt avhjälps. Detta skall ske med effektiv utrustning, välutbildad och övad personal, välutvecklade larmplaner och god ledningsförmåga. Räddningstjänsten Sala Heby ska ha förmåga att utnyttja avtalskårernas- och övriga räddningstjänstgrannars resurser, så att stora eller komplicerade olyckor avhjälps eller begränsas snarast möjligt. Inom 4 år utreda och vid behov införa räddningstjänstavtal och gränslös samverkan med Södra Dalarnas Räddningstjänst. Inom 4 år fortsätta utvecklingen av heltidskårens arbetssätt och metoder utifrån behovet av att förebygga och avhjälpa olyckor. Inom 4 år utveckla alternativa metoder för rökdykning vid deltidsstationerna. Inom 4 år fortsätta anpassning av deltidsorganisationen efter de räddningstjänstbehov som föreligger. Under planperioden fortsätta utveckling av system för värdering av räddningstjänstbehoven. Räddningstjänsten Sala Heby omfattar 7 brandstationer med varsitt primärområde och den enda heltids bemannade stationen finns i Sala. Med heltidsbemannad menas att det finns personal i jour dygnet runt. De övriga stationerna har s.k. deltidsbemanning och detta är organiserat så att personalen måste ta sig till stationen från arbetsplats eller bostad. Utryckningen sker i detta fall högst 5 minuter efter larm. Det finns ständigt 28 personer i jour eller beredskap.

11 Bilaga 4 Räddningstjänstens verksamhetsberättelse VERKSAMHETSANSVAR Räddningstjänst Räddningstjänstens kärnverksamhet är att bedriva utryckningsverksamhet samt att förebygga brand. Kommunen är också skyldig att utföra risk- och sårbarhetsanalyser, i detta arbete ingår även räddningstjänsten. Verksamheten är lagstyrd. Utryckningsverksamheten som faller inom kommunens räddningstjänstskyldighet, regleras enligt LSO (lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778). Det förebyggande arbetet som sker genom tillsyn av vissa verksamheter sker enligt LSO och LBE (Lag om brandfarliga och explosiva varor). Arbetet med att utföra risk- och sårbarhetsanalyser sker utifrån lagen om extraordinära händelser. Då utryckningsverksamheten är lagstyrd, utförs insatserna som myndighetsutövning. Detta innebär att dessa måste vara korrekt utförda utifrån lagstiftningen. Ansvaret innebär att hindra och begränsa skador för människor, egendom och miljö. Behovet av räddningsinsatser skall utgå från bedömning av snabbhet, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt. Utförandet av varje insats skall även följas upp. Kommunen har även ansvar för sotningsverksamhet som består av rengöring och brandskyddskontroll. Detta regleras även i LSO. Utförandet sker vanligtvis via entreprenad som upphandlas. Fastighetsägare kan ansöka om dispens för att få rengöra sina eldstäder själv. Regler och rutiner för detta har fastställts av Sala och Heby kommuner. Krisberedskap Kommunen ska ha en modern och effektiv krisledningsorganisation. Kommunen ska ha god förmåga att hantera extraordinära händelser i fredstid, men också ha förmåga att ställa om organisationen för höjd beredskap och krig. Verksamheten styrs av lagen om extraordinära händelser. För vissa kommunala arbetsuppgifter utifrån denna lag utgår statlig ersättning till kommunerna.

12 Bilaga 4 MÅLAVSTÄMNING Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar ur tre perspektiv. Perspektiv samhällsutveckling Tabell! Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar i perspektivet samhällsutveckling. Fullmäktiges mål Ett växande Sala Räddningstjänsten bidrar genom att Biträda kommunen så att riskhänsyn tas 1 sa mhällsutvecklingen Bedömning av måluppfyllelse Målet saknar indikatorer (endast aktivi teter). Rtj(räddningstjänsten) deltar i plangrupper i båda kommunerna. Rtj är remissorgan för planärenden, byggnads lov enligt plan och bygglagen och tillståndsärenden enligt LBE. Tillsyn sker regelbundet enligt båda lagarna LSO och LBE. Ha korta handläggningstider med bibehållen kvalitet vid etableringar och annan utveckling Målet är uppfyllt. Remissvar för planärenden lämnas så fort som möjligt. Detta sker som regel betydligt snabbare än remisstiden. Remissvar för alkoholtillstånd, polistillstånd, delegationsbeslut för egensotning samt skrivning av tillsynsprotokoll hålls inom högst 2 dagar. Perspektiv verksamhet Tabell 2 Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar i perspektivet verksamhet. Fullmäktiges mål Nöjda medborgare och brukare Räddningstjänsten bidrar genom att Så långt som möjligt förebygga olyckor. Det ska vara tryggt och säkert för de som bor och verkar i Sala kommun Bedömning av måluppfyllelse Målet är delvis uppfyllt. Av 7 indikatorer mätta i medborgarenkäter av SCB och MSB (myndigheten för samhällets beredskap) har Sala 5 indikatorer som överstiger snittet för riket och 2 som understiger. Heby har av 6 indikatorer 4 som överstiger och 2 som understiger.

13 Bilaga 4 Fullmäktiges mål God service av hög kvalitet Räddningstjänsten bidrar genom att Snabbt och effektivt avhjälpa eller begränsa olyckor som sker. Bedömning av måluppfyllelse Målet är delvis uppfyllt. Av 6 indikatorer har Sala positivt resultat på 4 och negativt på 2. Heby har positivt resultat på 5 av 6. Den indikator som avser brand i byggnad försämras av utfallet som gäller viuabrand.1 Sala har 82 % och i Heby 77 % varit eldstadsrelaterade. Rikssnittet är 44 %. Effektivt kunna hantera kriser som faller inom lag om extraordinära händelser. Målet saknar indikatorer. Atgärder under året har varit övning för krisledningen, kompetensutbildning, fortsatt krisplanering och viss lokaiförbättring. Perspektiv medarbetare Tabell 3 Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar i perspektivet medarbetare. Fullmäktiges mål Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö Delaktighet och Inflytande för medarbetarna Tydligt och bra ledarskap Räddningstjänsten bidrar genom att Räddningsarbetet utförs väl utan att personalen skadas. Bedriva utvecklingsprojekt i arbetsgrupper. Informera deltidskåren om pågående verksamheter Uppmuntra omvärldskontakter och nätverksbyggande. Anordna interna övnings och utbildningsprogram för befäl. Skapa god kunskap om organisationer och anläggningar i utryckningsområdet Skapa goda omvärldskontakter Bedömning av måluppfyllelse Målet delvis uppfyllt då ambitionen skall vara ett nollresultat. Målet delvis uppfyllt. Samtliga aktiviteter pågår men allt kan vidareutvecklas. Man skall aldrig vara nöjd för då stannar utvecklingen. Målet delvis uppfyllt avseende att program finns. Det finns alltid utrymme för förbättringar. Samsyn och gemensamma värderingar är viktiga utvecklingsområden.

14 Bilaga 4 Ekonomi Tabell 4 Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter Driftbudget Bokslut -08 Bokslut -09 Bokslut -10 Budget Avvikelse Kostnader Intäkter Nettokostnad Verksamheternas nettokostnaderi Räddningstjänst Totalförsvar Summa Tabell 5 Sammanställning av nämndens nettoutgifter för investeringar Investeringar Bokslut -08 Bokslut-09 Bokslut-lO Budget Avvikelse Nettoutgifter Året som gått Förebyggande arbete mot olyckor. Tillsyn över explosiva varor övertogs från polisen pga. av ändrad lagstiftning. Samverkan med BoM (bygg- och miljöförvaltningen) vid bygglov har förbättrats under året. Detta är troligen en "frukt" från utbildningssatsningen i konsultativt förhållningssätt. För att underlätta för näringsidkaren har gemensam tillsyn tillsammans med BoM utvecklats under året. Brand- och sjukvårdsutbildning mot privata sektorn och medborgarorganisationer har ökat under året. Skadeavhjälpande verksamhet. Ingen person har omkommit på olycksplats vid brand eller i vägtrafiken. Brandvarnare har räddat livet på en person som tvingades hoppa från sin övervåning. Mycket bra statistik mot brand i byggnad utom för villor där eldstadsrelaterade orsaker är dubbelt så högt som riksgenomsnittet. Bra utfall gäller

15 Bilaga 4 våra industrier och affarer där endast 2 mindre allvarliga tillbud inträffat under hela året. Hemtjänsten i Sala har gjort ett mycket bra ingripande innan räddningstjänsten kommit fram vid en brand. På ett kommunalt grupp boende, Solgläntan, har personalen genomfört en HLR-Iivräddning med lyckat resultat fram till ambulans anlänt. Detta gäller även personalen vid Lindgården vid ett tillfaile med ett mindre brandtillbud. Personalen på Jakobbergsgården har gjort en lyckad HLR- livräddning samt hävt flera fall med luftvägsstopp. Utbildningsinsatserna som gjorts ger positiv avkastning. Vid 4 tillfällen har privatpersoner gjort bra ingripanden innan räddningstjänsten hunnit fram. I några fall är framkörningstiden så lång att husen sannolikt skulle blivit totalskadade. Vid sex tillfällen under året har räddningstjänstens insats varit avgörande för att hindra eller begränsa totalskador på villor. Det vanligaste scenariot är brand i en närliggande komplementbyggnad. Räddade värden vid dessa tillfällen uppgår enligt räddningstjänstens bedömning till 11,4 mkr. Den årliga "klantigheten" vid privatpersoners utomhuseldning var lindrig detta år. Endast 4 fall. Fortsatt stor personalomsättning inom deltidsorganisationen. Största problemet har varit på stationen i Tärnsjö där 2 av 4 gruppbefäl slutat. Totalförsvar. Merparten av risk- och sårbarhetsanalysen är utfört under året. MSB har under året antagit direktiv vilket medför att arbetet utvidgats. Analysen skall fastställas av kommunen och tillsändas länsstyrelsen senast i september. Ett nytt större planeringsprojekt, s.k. styre!, där samhällsviktiga verksamheter skall identifieras av kommun och prioriteras av Svenska Kraftnät på förslag av länsstyrelsen. En övning med gemensamt scenario för krislednings- och räddningsstaberna utfördes under hösten. Införande av radiosystemet Rakel har påbörjats under året. Ansökan om statligt kompetensstöd har sökts och beviljats under året. "Efterdyningarna" av influensapandemin sträckte sin även in på Problemen kring detta visade sig som vanligt minst sagt överdrivet. Personalsamverkan med bygg- och miljöförvaltningen har skett under året. Syftet är att öka avdelningens utredningskapacitet i de tyngre projekten. Ga-salen, Borgmästarlokalen och lokalen Nya Rådmannen har försetts med trådlös dataförbindelse under året.

16 Bilaga 4 EKONOMISK ANALYS Driftbudget Avvikelser beror på för: Räddningstjänsten. Ändrade kapitaltjänstkostnader, 2 långtidssjukskrivningar där inte vikarie kunnat/behövt tas in och ett större ekonomiskt åtagande från MSB vid utbildning av nya deltidsbrandmän. l övrigt har sedvanlig ekonomisk återhållsamhet vidtagits. Totalförsvaret. På grund av de strikta reglerna för vad den statliga ersättningen får användas till föreligger vissa problem att utnyttja hela anslaget. Utnyttjandet av den statliga ersättningen är föremål för länsstyrelsens tillsyn. Investeringar Avvikelser beror på för: Räddningstjänsten. Det skiljer 7 % mellan beviljade anslag och utnyttjade. Detta är ofrånkomligt att hamna exakt på kronan. Det finns en skillnad mellan prognos och utfallet av upphandling. Totalförsvaret. I väntan på MSB:s utredning av lämpliga lokaler för kommunens krisledningsnämnd och stab bör pengarna stanna på anslaget. När lokalutredningen blir av så kommer medlen att behövas för ändamålet.

17 Bilaga 4 FRAMTIDEN Vägverkets nollvision mot dödsfall i trafiken har varit framgångsrik. Från att vara kritiskt bemött i början, har resultaten inspirerat mot att fler skapar nollvisioner. MSB kommer att fatta beslut om nollvision mot dödsfall vid bränder. År 2040 kommer Sveriges befolkning äldre än 65 år att öka från 1,6 miljoner till 2,5. Om inget görs kommer antalet dödbränder att stiga med drygt en tredjedel. Särskilt utsatta grupper är äldre som vårdas i hemmet, ensamstående män med missbruksproblem och till viss del personer med invandrarbakgrund. 90 % av dödsbränderna inträffar i den egna bostaden. Den vanligaste brandorsaken är rökning som antänder bostadens inredning. Samhällets brandkrav på bostadens möbler och textilier är låga i förhållande på de krav som ställs på byggnaden. Där kan förväntas att brandkraven kommer/måste öka. År 2012 kommer självslocknande cigaretter att finnas. Bättre varningssystem i kombination med avhjälpande/släckande system, anpassade till individens förmåga att åtgärda brand och förmåga att utrymma sin bostad, S.k. smarta och förlåtande system måste utvecklas för att få en positiv utveckling. Nollvisionens huvuddelar är nationella informationskampanjer, sprida kunskap, tekniska lösningar och lokal samverkan. Det är inte svårt att inse att vi som lokal räddningstjänst måste anpassa oss till framtidens krav. En grund är att den traditionella indelningen mellan förebyggande och utryckande personal suddas ut. Den viktigaste uppgiften är att förebygga olyckor när akuta utryckningar inte utförs. Den traditionellt höga självförsörjningsgraden kommer att minska. Morgondagens brandman är inte längre en f.d. bilmekaniker utan en person med en 2-årig utbildning i skydd mot olyckor. Personen har goda kunskaper i att förbygga olyckor. Utvecklingen mot att utöver ha förmåga att utföra räddningsinsatser av hög kvalitet, på bred personell front bedriva olycksförebyggande arbete startade vid lagen om skydd mot olyckors införande år Denna utvecklig kommer att fortsätta och fördjupas i framtiden.

18 Bilaga 4 VERKSAMHETSFAKTA Text Antal räddningstjänst larm. Personskador vid L1 L l, S l 51 brand i byggnad Personskador övrig brand Personskador trafik Dl L 48, S 12, D l L39,S29,D3 L 64, S 19 Antal sjukvårdslarm Personskador L+S 151, D 10 L+S 58, D 10 L+S 45, D 11 Utförda i tillsynsplan 100% 100% 100% planerade tillsyner enligt LSO och LBE. Utryckning mot brand i Sala Heby byggnad. Villor (därav eldstads- 22 (18) 22(17) relaterade). Flerbostadshus. Industri. Instutitioner. Offentliga lokaler. Övergivna lokaler. Sopstationer. Panncentral eller gårdscentral. 6 l l 2 l 3 2 l l 2 * L = lätt skadad på olycksplats, S = svårt skadad på olycksplats, D = död på olycksplats

19 Bilaga 4 BILAGA INDIKATORSAMMANSTÄLLNING Räddningstjänstens indikatorer Mål Indikator Mål för perspektivet Samhällsutveckling: Ett växande Sala Minst hålla eller helst förkorta Uppfyllt. Ej mätt Ej mätt remisstiden för lbe- och plan- Svar ärenden. oftast inom ett par dagar. Remissvar vid ansökan av alko- Uppfyllt Ej mätt Ej mätt holtillstånd skall skickas inom 2 dagar. Remissvar från polisen om olika Uppfyllt Ej mätt Ej mätt tillståndsärende, t.ex. offentliga sammankomster, fyrverkerier, etc., skall skickas inom 2 dagar. Delegationsbeslut för egensot- Uppfyllt Ej mätt Ej mätt nlng skall skickas inom 2 dagar.

20 Bilaga 4 Mål för perspektivet verksamhet: Nöjda medborgare och brukare Indikator Heby Sala Riket Heby Sala Riket Heby Sala Riket Andelen som aldrig 49% 54% 53% 29,1% 26,3% 29,5% Som Som Som är orolig för brand ej understiger riket Andelen som anger 45% 50% 47% 48,9% 49,1% 45,6% " " -"- att möjligheten att påverka sin egen säkerhet vid brand i bostaden är ganska stor, ej understiger riket Andelen som har 91% 90% 92% 91,3% 89,2% 90% " " " brandvarnare ej understiger riket Andelen som har 70% 63% 50% 64,2% 53,9% 44,8% " " " brandsläckare ej understiger riket Andelen som gått 57% 56% 54% 55,8% 62,1% 53,2% " " " kurs i första hjälpen ej understiger riket. Andelen som gått 37% 35% 35% 37,9% 42,1% 34,3% " " - - kurs i olycksförebyggande arbete (t. ex. brandskydd) ej understiger riket Kommunens SCB- 78% Medundersökning. "Hur verkande nöjda är medbor- kommuner. garna med räddningstjänsten". 74%

21 Bilaga 4 Mål Indikator God service av hög kvalitet De planerade tillsynerna enligt LSO Sala Heby Sala Heby och LBE är utförda. Minst 10 % (3500 personer) av kommunbefolkningen årligen genomgår utbildning i brandkunskap eller sjukvård. Avvikelserapporterna om fel inom SOS Alarms hantering av 112- samtalen är noll. Antal utryckningar i förhållande till jämförbar statistikgrupp i MSB:s riksstatistik är under medel. Sala Heby Antal utryckningar där våra stationer biträtt i annan stations primärområde inom våra kommuner. Anspänningstiderna hålls. (Tid från larm tills fordonet lämnar brandstationen). Mäts i avvikelserapportering Från MSB hösten 201l Över Under O % Över Under 49 1 Mål Indikator Mål för perspektivet medarbetare: Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Delaktighet och inflytande för medarbetare Räddningsarbetet utförs väl utan att personalen skadas. (Angivna händelser är av mindre allvarlig karaktär). Sjukfrånvaron understiger 4 % ,83% 1,04% 2008 O 1,55 % Tydligt och bra ledarskap Medarbetarenkät ej utförd ännu. Rapport INTERN KONTROLL Handlingsplanen har följts under året. Räddningstjänstens olika avdelningar har i huvudsak fungerat bra och har inte tillfogat känd skada genom felaktigt agerande. De ekonomiska transaktionerna har kunnat kontrolleras. Nedan följer korta kommentarer över de olika processdelarna. Fakturahantering. Samtliga inköp har kontrollerats att de med pris och kvalitet motsvarar beställningarna. Därefter har attestering skett av främst undertecknad. Samtliga fakturor har kunna styrkas och att de är rätt prissatta.

22 Bilaga 4 Betalkortanvändning. Kort innehas av räddningschef, en stf räddningschef och beredskapsplaniäggare. Dessa används så lite som möjligt. Samtliga transaktioners kvitton sparas i akt till respektive kort och kontrolleras mot kontoutdragen från kortieverantören av förvaltningsassistenten. Samtliga utgifter har kunnat styrkas. Dessa har godkänts av räddningschefen vid attestering och av stf räddningschef vad avser räddningschefens kort. Personalomsättning deltidsanställda. Naturlig avgång genom pensionering har skett av 2 befäl. Därutöver har ytterligare 6 brandmän eller befäl slutat av privata skäl. En station som drabbats extra hårt är Tärnsjö. Där har 2 av 4 gruppbefäl slutat. Nuvarande lagstiftning medger inte att brandman utan befälsutbildning tillförordnas som befäl. Tidigare kunde ett sådant beslut fattas av länsstyrelsen. Vid en utryckning fattas myndighets besluten aven räddningsledare. I den nya lagstiftningen behöver inte räddnings l eda ren vara på plats utan räddningsledarens beslut har i detta fall fattas av vår insatsledare i Sala. För att leda arbetet på olycksplatsen kan man utse en arbetsledare och denna behöver inte fatta några myndighetsbeslut. Därutöver har SOS Alarm uppdragits att dra totallarm (larm även till de som inte har beredskap) i förhoppning att få in behöriga befäl. Salas insatsledare har ryckt ut vid flera tillfällen till Tärnsjö än vad som normalt. Ingen skada har på grund av vakanserna drabbat våra kommuninnevånare. Utalarmering. I 6 fall finns awikelse från avtalad rutin i SOS utlarmningsuppdrag. Rapportrutin finns att anmäla detta och SOS skall redovisa skriftligt svar på sin utredning. Två av fallen gäller adress vid larm. Ett fall gäller utlarmning av två stationer istället för bara en. Två fall gäller att inte alla befälsnivåer larmats. Ett fall gäller att fellarmplan använts och ett fall varför sjukvårdiarm dragits på en sedan länge avliden person. Efter utredning av dessa awikelser kan konstateras att SOS har gjort fel vid endast ett tillfälle. Räddningstjänsten har haft fel på inlämnat utalarmeringsunderlag vid ett tillfälle. Vid två fall har SOS dragit rätt slutsatser utifrån det underlag som funnits tillgängligt vid intervjun med larmande person. Problemet med felaktiga adresser kvarstår då inget tekniskt fel funnits ännu. Det som händer är att det kommer upp gamla utlarmningar från helt andra räddningstjänster. Felen är så uppenbara att risken att åka till fel adress är små. Det fördröjer insatsen något då rätt adress måste skaffas på annat sätt. Det är endast vid enstaka tillfällen det händer.

23 Bilaga 4 Det finns en kvalitetsgrupp organiserad mellan SOS och räddningstjänsten. Denna grupp arbetar för att inga problem skall finnas. Insats. Samtliga uppdrag har kontrollerats. Vid 98 % av 418 uppdrag har insatserna skett utan erinran av de ansvariga befälen. Vid 4 tillfällen har verksamheten fungerat bättre än vad som var skäligt och vid 8 tillfällen sämre. Något misslyckande så att uppdraget inte kunnat lösas på ett acceptabelt sätt har inte förekommit. Utvärderingen är ett led i ett kvalitetsförbättrande arbete. Av de fall där förbättring kan ske berör i några fall dåliga vägkorsningar. Ett annat gäller dåligt fungerande vattenavstängning i tomtgräns vid villa. Ett fall gäller att vedeldarna borde få information om hur man eldar utan tjärbildning. Två fall berör den egna utrustningen. I de positiva utlåtandena gäller det mest att samverkan med andra berörda organisationer fungerat bättre än förväntat. Godkända rökdykare. Arbetsmiljöverket har föreskrift om vad som gäller räddningstjänstens rökdykare. Dessa genomgår årlig kontroll enligt föreskriften. Grundorganisationen kräver 71 godkända rökdykare. Vid läkarundersökningarna 2010 godkändes 82 rökdykare. Förebyggande brandskydd. Den årliga planeringen av myndighetstillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor samt Lag om brandfarliga och explosiva varor, har utförts. Inom Sala och Heby kommuner har 77 tillsyner utförts. I tillsynsplanen för 2010 var det tänkt att 85 tillsyner skulle ske. Det har under året försvunnit 8 objekt så tillsyn har skett till 100 % av de anläggningar som varit tillgängliga. Ett objekt, rättspsyk, har lagts in bland dessa då de tar en nyanläggning i bruk i början av Tillsynen är en kontroll av egenansvaret och frekvensen anpassas till hur väl verksamheterna fungerar. Bo Söderlund räddningschef

24 Bilaga 5 Analys av räddningstjänsten Sala Hebys verksamhet l RÄDDNINGS- INSATSER 2010 (2009 INOM PARANTES) Stn 30 Stn32 Stn 33 Stn 34 Stn35 Stn36 Stn 37 Sala Hedåker Möklinta Ransta Heby Tärnsjö Östervåla EC-ET OMRÅDE A 11 larm i eget 240 (241) 20 (24) 15 (17) 7 (5) 77 (69) : 30 (30) 29 (27) område. Därav: p )matlarm 104 (96) 5 (6) 2 (1) - (-) 25 (20) 13 (8) 4 (8) Soteld 7 (9) l (3) 3(1) J 1 (-) 2 (7), 6 (4) 4(3t I Insatstal* I Insatstal 419 (415) 142 (49) 37 (47) 120 (14) 1163 (158) 73 (67) 74 (56) Medel /larm 1, 1 Antal I beredskapsdygn! 4 Insatstal I Brand Byggnad 3 (7) l (l) 1- (_) 1-(2) 2 (5) l (1) l (l) 4 - SInsatstal I Trafik 4 - SInsatstal 4 (6) 1- (3) - (1 ) l (-) 5 (8) l (3) 5 (1) Övrigt 4-5 Insatstal - (-) l (-) 1- (-) - (-) 1- (l) - (l) - (-) I I 1 1 Personskador vid Stn 30 Stn 32 Stn 33 Stn 34 1 Stn 35 Stn 36 Stn 37 utryckninl( 1 P di l Ssk (ILsk) 1-(-) - (-) - (-) - (l Ssk) - (-) 1-(-) byggnad Brand i det fria - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) Trafik 32 Lsk (17) 6 Lsk (5) - Lsk (-) 4 Lsk (-) 16 Lsk ILsk (1) 5 Lsk (2) 6 Ssk (7) - Ssk (2) - Ssk (-) l Ssk (-) 1(14) l Ssk (6) 7 Ssk (l) - D (1) - D (l) - D (-) - D (-) 5 Ssk - D (l) - D (-) (13) I-D(-) Övrigt Lsk (l) - '- 1-D (1) -D (1) I- Lsk= ej akut Ssk= akut D=död vid ambulans- ambulans- olycksplats transport transport I I, l I, I, I,

25 Bilaga 5 UPPDRAG I ANNAT STATIONS- OMRÅDE Beredskap 2/ Brand byggnad / /33 1Nås / Brand fria Nås 2/ /36 2/36! I i i Trafik 1Nås Aut.larm Övrigt / ; 19 (41) - (1) - (-) 7 (11) 1 3 (1) 3 (3) 5 (-) SJUKVARDS- 30 (39) 17 (18) LARM Antal utryckningar Personskador en! Inga 2 Inga rapp LSK+ LSK+SSK SSK 6D ID Terrängtransport 2 Lyfthjälp privatpers. 5 l Utr. pga. ingen 2 ambulans. Lyfthj. Hemtjänst l l Biträtt ambulansen l 20 (24) 2 Inga 14 LSK+SSK 4D I ) Insatstal* Utryckningen var falsklarmad eller att inget fanns att göra vid framkomst. T.ex. automatiskt brandlarm. 2 Något som självslocknat eller åtgärdats av personer på plats vid framkomst. Smärre kompletterande uppgifter t.ex. utvädring av rök, vägsanering, avklingande soteld, etc. Inget tidsakut. 3 En insats behöver göras men är inte tidsakut. Det skulle kunna utförts av annan station med längre insatstid. T.ex. aktiv soteld.

26 Bilaga 5 4 Behov av snabb insats, risk för utökad skada. Värdenivå villa. 5 Behov av snabb insats. Person nära avlida eller stora värden förstöras. Värdenivå flerbostadshus, företag eller samhällsviktig verksamhet. 3 Insatstal 4-5. R = räddat ekonomiskt värde. Brand i Station Alarmos- Händelse byggnad nummer Totalbrand villa under renovering vid gruvan. Avancerad rökdykning då besked om personer fanns i byggnaden saknades Brand i kök i flerbostadshus, bra agerande av hemtjänsten, en kvinna svårt skadad, räddat värde ca 0,5 mkr Brand i garagelänga närma bostadshus, räddat värde ca 2 mkr Brand i sidobyggnad, nära spridning till bostadshus. Räddat värde 2 mkr Brand i gammalt förråd av större format, räddat 2 villor värde ca 4 mkr Brand i uthus nära villa, 3 stationer i arbete, räddat värde ca 2 mkr Takbrand i panncentral påjordbruksanläggning, räddat värde ca 0,4 mkr Utvecklad brand i större villas övervåning. Byggnaden är under renovering. Räddat värde ca l mkr. Trafik Kollision lastbil-minibuss, l Ssk, ILsk Kollision lastbil - personbil, l sk Singelolycka personbil, l S.sk Kollision lastbil-personbil, l Ssk fastklämd Kollision mellan 2 personbilar, 3 Ssk Singelolycka personbil, 3 Ssk Mc-olycka l Ssk Kollision 2 personbilar, l Ssk. Korsning Rv Tåg-gående, J död Kollision 2personbilar i OK-korset, 2 Ssk Mopedolycka, l Ssk Personbil kör in i buss, l Ssk Personbil in i träd, J Ssk, ILsk Kollision mellan 2 personbilar, J Ssk Kollision mellan 2 personbilar, 2 Ssk, 2 Lsk Singelolyc\a lastbil med släp. Bilen lastad med gasflaskor. Övriet Brandvarnare väcker person på övervåning i en villa.

27 Positivt Negativt Bilaga 5 Brand utvecklad på undervåning. Hoppar från övervånings fönster. Klarar sig utan skador Rådigt ingripande av kvinna vid anlagd brand på barnvagn i trapphus. Kvinnan anger utbildning som skäl till att hon gjorde rätt Bra ingripande av hemtjänsten vid brand i bostad Bra ingripande av Lindgårdens personal vid brand i vattenkokare på spisplatta Brand på spis, spridning till köksfläkten. Bra ingripande av de boende som släckt med handbrandsläckare Brand i garageports elstyming som sprider sig till porten. Stort 3-våningshus om 300 kvm i Huddunge. Lång instastid pga. halt väglag samt avlägsen plats. Ungdomar på plats släckte branden Rådigt ingripande av granne som kyler vägg till bostadshus till vår framkomst. Brinner i större sidobyggnad ca 10 meter bort. Person i 40-årsåldem ramlar ihop på ett gruppboende i Sala. Personalen agerar direkt och påbörjar återupplivning med HLR tills ambulanspersonalen tar över. Personen överlever. Mkt kredit från hjärtläkaren. - - Personalen vid Jakobsbergsgården räddat liv på 60- åring genom HLR. De har även gjort flera ingripanden vid stopp i luftvägarna Privatperson tappat kontroll på eldning. I hektar, 3 stationer Privatperson tappat kontroll på gräseldning, ca 0,5 hektar Privatperson eldar för stor hög för nära sitt hus, larmar själva innan brandspridning Privatperson tappat kontroll på gräseldning, ca 1000 kvm Privatperson tappat kotroll på gräseldning, ca 1000 kvm Ingen HLR av hemtjänst Ingen HLR av hemtjänst och distriktssköterska. 4 Utvärdering egen insats. Under året har 418 räddningstjänstutlarmningar skett till eget område och i dessa ingår utvärdering av egen insats. Vid alla utom 8 st. har utryckningsbefålet varit nöjd med insatsen. Detta innebär att det finns en 98 %-ig nöjsarnhet med förmågan. Nedan är de insatser som är under eller över berättigat normalläge sammanställda. I Negativt I Station I Alarmos- I Händelse/ synpunkt

28 Bilaga 5 5 ni MODUl fl. inte vid,:,,1, " '''slann Mc-olycka på höghastighetsväg skall inte lannas som sil'" Singelolycka personbil på läg skall inte lannas som.,:.1..lllorrn Olycksdrabbad korsning Rv 72 - Lv 254,2 Ssk. Rondell behövs. Gäller även Rv placerad hl1«hhll<niht< där buss är kvar på vöo,,; ~~ Bättre information borde ske till fastighetsägare hur man eldar utan ti;.: Svårsläckt brand på torvrik mark. Begäran om totallann på stn 32 utfördes inte av SOS Bromssystemet på släckbil utan tillräckligt tryck. Fördröjer franrryckningen med I -2 min. Vid olyckan fanns som tur var endast lätt skadad Dålig kvalitet på villornas vattenavstängningar utanför huset. Även dålig l1tmörknino; på ni ~'-." l " med f':in""k"ts väpl"clhr" Ii Frp släcker lastbilsbrand mellan hytt och flak med : bra. Alla Fördjupad undersökning högtryck. Trolig brandspridning till hytt innan huvud, _1. onlönt Bra agerande av ambulanspersonal mot anhöriga vid slukvård<ihrm med clöclli", ~tgånp Bra 0=" ' ~'h=' med ambulans och sjukvårdshelikopter vid trofi~ "'rek" med 4 skadade. Vid 98% av insatserna har räddningsledaren varit nöjd med insatsens genomförande av personal, materiel och omgivnings faktorer. Rutiner, materiel, samverkan har fungerat enligt planering. Särskilt skall poängteras att samverkan med ambulansen påtalas ofta att den fungerar bra. En tydlig förbättring i samverkan med polisen har skett. Utbyggnaden av NÄPO-organisationen ger positiv effekt. Har skett vid 2 tilwill"n En pga. brand och en pga. upprepade kollisioner vid vägkorsning. Vid flera olyckor, företrädesvis trafikolyckor, har fördjupning påbörjats men det har visat sig ganska snart att det inte finns något att tillföra med arbetet. Brand i Station Alarmos-~ måttlig omfattning, "l nummer SAT.A 3 tsroooi InPM 20 FIl 46 Nils,~. 52 Sol,

29 ?:~!~~ villor Flerbostadshus Instuti-., Offentliea Bilaga S 65 T Muren 123, " L 124, Möklinta 128 Kanikeho l 06, ~ 185 M. ' R~noto 651 Gruwägen Sala 43 T,okaleldstad trolipen för hård eldnin!', Liten omf. 96 Rökutveckling från anslutning av lokaleldstad i murstock. Liten Omf. 618 K1\ibo i irnkanal. Brand orsakad av gnistor från rökkanalen. 679 Krafti g; rök,, från '''Ul,,,:;lJ, Lite även inne i huset. 616 Isolering som tryckts in i skorsten och fattat eld. Liten omf. 627 Rmnd i, efter s"tn;n" R~t"nggolv. 115 Person väckt av v. =.u Huset helt övertänt vid 11 >md ~!~o~;;~;no~to 199 Hus vid gruvan som är obebott och under renovering totalförstört. 626 pi o~pro~ i pannrum. ::~: i ~~~~.,,,or;ok 690 Kraftig utvecklad brand på övervåning till stor träbyggnad. Det &+n: mantimmar för. ~ 133 Anl~"r1 brand i l i Stor '" 153. fimp i t+. ; till källare. Liten Omf. 216 Kvarglömd hushållsrulle på spis hos äldre person. Spridning till fläkt och grytlappar på vägg. Kunde gått illa. Hemti~not,.n gjorde bra insats. 386 K rl kastrull på spis. avjök. Liten Omf. 558 K mat på spis. Vpnt;bt;,,'1 av rök. Liten Omf. 686 Röl, utan lågor från fl,. i fl< Slipdamm i frånsug på fabrik antändes. Ingen fara för snr'idnin!' 220 Mindre anlagd brand i toalett på fångeiset. Spolats ner innan ankomst lömt. i några~o{)noii~~~;ja.u killlar~ Spridit sig till 6

30 Bilaga 5 7 InlrQI.. r brand i trall 293 Hög med skräp vid en,rl Ringa omf. 314 Någon släpat in gamla brädor i en gammal jordkällare och tänt på. Ar.." omf..1q. 336 Krafti" brand i lp &fp,",,;nn;n,. för sopor. 396 Brand i stort. 2 villor 3D 531 Brand i Nmto;nPT i lp HMSY uvrlgr. 19 G~rlrl<;i\ Svina I.: 8, Heby Stalbo Up'""""' J:.\ Ingesb,wöapn Bärby 111, C Ila Forts 41 RT"nn i ruv till fl;,. i värm, 57 Kraftig rökutveckling från braskamin, tveksamt om det är soteld, 66 : rök, Hl II< Hål i. 69 l med nell, in. 134 Kajbo som fattat eld i ; venti' 488 Rök från i källare. Liten omf. 602 Hemmagjord eldstad av oljefat, placerad i uthus. Brand i : väj ~I~~ktc vid fr"mlmm<t Brand under takpannor invid skorsten på gårdscentral i J.. Branden i taket. villor 224 Misslyckad påfyllning av gräsklippare i uthuslänga. Längan nerbränd. Personen försökte släcka själv men misslyckades. Mkt nära spridning till bostadshuset \. rkta ro" 'J. 383 Brand i större sidobyggnad med bostad, garage och lada. n ~.,hll' <:<l..10 meter bort. c-,". omf. 455 l brand i : hus. 551 Rök pga. av mus i,.1 liten omf. 539 Brand i sidobyggnad. Mycket nära brandspridning till större fritidshus, 587 Rmnq i LJuck-TV. Agaren med vatten och bar ut TV:n Fler

Verksamhetsplan 2011-2013 KOMMUNSTYRELSEN RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA HEBY

Verksamhetsplan 2011-2013 KOMMUNSTYRELSEN RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA HEBY 2011-2013 KOMMUNSTYRELSEN RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA HEBY RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA-HEBY RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA- HEBY 3 (28) 2011-2013 PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask (M), 1-14 t.o.m. 16.15 Patrik Kvarndal (C) Andreas Wändahl (FP) Gun Gustafsson (S)

Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask (M), 1-14 t.o.m. 16.15 Patrik Kvarndal (C) Andreas Wändahl (FP) Gun Gustafsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid: Brandstationen, Skara kl. 13.30 16.50, rast 14.50 15.10 Beslutande: Ersättare: Övriga närvarande: Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask

Läs mer

sammanträdesdatum 2011-02-10 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden

sammanträdesdatum 2011-02-10 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2011-02-10.. ~. s 'r:7 ~ l.a; ',:DLIHG NR (, 2011 26 (31) 35 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden Dnr 2010/6 INLEDNING Motion från Lars Alderfors

Läs mer

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20.

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20. Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde. 1. Bokslut/årsredovisning för 2004. 2. Årsbudget för 2005. 3. Ansökan om att själv få rengöra (sota): Mats Lindberg, Piteå. 4. Uppdrag

Läs mer

IIOK 21111 I~ 2 6. Svar på motion om säkerheten i äldreboenden. A '~q :,\',JlvJiV;t::f\l" Kommunstyrelsen

IIOK 21111 I~ 2 6. Svar på motion om säkerheten i äldreboenden. A '~q :,\',JlvJiV;t::f\l Kommunstyrelsen ~ ---rc;;:-i :)!~,"""i~'~ A '~q :,\',JlvJiV;t::f\l" '\R1' I'"!(omn:" nswreisi3i") förvaltning IIOK 21111 I~ 2 6 1(2) 2011-01-24 ONR 2010/6 Kommunstyrelsen Svar på motion om säkerheten i äldreboenden Lars

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 OCH TILLSYNSPLAN 2012-2014 Räddningstjänsten 2012-08-03 Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 Dokumentet Brandförebyggande

Läs mer

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING LSO-MÅLSTYRD LAGSTIFTNING skapat nya behov i tillsynen - Stort mått av uppföljning och utvärdering ÅRSUPPFÖLJNING LSO KOMMUNER OCH LST Kontroll av preciserade

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 Dokumentet Brandförebyggande verksamhet är framtaget av räddningstjänsten och är ett delprogram till Handlingsprogram

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR LINDESBERGS KOMMUN RÄDDNINGS- OCH SÄKERHETSNÄMNDEN Fastställd i Kommunfullmäktige LINDESBERGS

Läs mer

Hur används insatsstatistiken?

Hur används insatsstatistiken? Hur används insatsstatistiken Hur används insatsstatistiken? Årlig statistik till politiker, årsredovisning och uppföljning handlingsprogram Brister t.ex utrustning, förseningar tas upp vid ledningsgruppsmöten

Läs mer

Hur används insatsstatistiken? Hur utvärderar ni enskilda insatser?

Hur används insatsstatistiken? Hur utvärderar ni enskilda insatser? Hur används insatsstatistiken? Analyser till politiker Trender i samhället, fungerar för stora organisationer Sporadiska analyser av trender för att få åtgärder vidtagna Verksamhetsberättelse Lokal analys

Läs mer

Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun

Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2012-05-10 26 (34) ZF:s E_A,;~DLINC NR 35 2012 113 Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun Dnr 2011/288 INLEDNING Eva Axelsson

Läs mer

Handlingsprogram 2011-2014

Handlingsprogram 2011-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.32) Handlingsprogram 2011-2014 enligt Lag om Skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Dokumenttyp Styrdokument Ämnesområde Räddningstjänst, intern säkerhet och krisberedskap Ägare/ansvarig

Läs mer

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Vi behöver arbeta långsiktigt För att människor inte ska omkomma

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 108 Den 2015-09-21 Kommunfullmäktige 2015-09-21 16 Kommunstyrelsen 2015-09-08 25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-25 19 Kf 108

Läs mer

Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151)

Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151) Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151) Ordningsföljd: - gemensamma mål för samtliga er mål för - kommunstyrelsen

Läs mer

TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA

TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA FÄRRE SKA SKADAS OCH DÖ Färre ska dö och skadas i olyckor och bränder Det arbetar Brandförsvaret ständigt för. De som drabbas av olyckor ska få snabb och effektiv hjälp och så

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 6 {14) Sammanträdesdatum 2014-11-06 229 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Dnr 2014/1089 - lt INLEDNING Uppdatering av kommunens plan för räddningsinsats

Läs mer

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar!

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! 1 Innehåll Brandinstruktörsutbildning... 3 Brandombud... 4 Brandutbildning... 5 Information

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Händelse/Diarienr: 511.2014.01017 Sida 1(8) 2014-10-08 OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Brand i byggnad Utredare Magnus Östlund Medutredare --------------------------- Olycksdatum 2014-09-04 Utredningsdatum 2014-09-04

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR Brandskyddsutbildning (BKA) Kursen vänder sig till företag, organisationer och föreningar som vill öka sitt brandskydd. Kursdeltagaren får en grundläggande utbildning i

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-08. Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden

Sammanträdesdatum 2015-01-08. Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2015-01-08 :. '.. ~.r T,,,, 'j.u..l 13 (20) 10 Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden Dnr 2014/904 INLEDNING Emil Andersson

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

ftlii SALA Bilaga KS 2012/6/1

ftlii SALA Bilaga KS 2012/6/1 ftlii SALA Bilaga KS 2012/6/1 ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering- och utveckling Per Skog SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2011-12- 16 D~\!~ri '2 /l- jaklbjilaga I Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-01-18

Sammanträdesdatum 2011-01-18 1 (15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Gustaf Adolfssalen kl. 13.30-15.30 Per-Olov Rapp (S) Marcus Andersson (S BÄ) Carola Gunnarsson (C) Peter Molin (M) Ulrika Spårebo (S) ersätter

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FO R SKYDD MOT OLYCKOR SALA KOMMUN

HANDLINGSPROGRAM FO R SKYDD MOT OLYCKOR SALA KOMMUN HANDLINGSPROGRAM FO R SKYDD MOT OLYCKOR SALA KOMMUN 3 (32) HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR INNEHÅLL INLEDNING... 5 Syfte... 5 Avgränsningar... 6 KOMMUNENS MÅL... 7 KOMMUNENS FÖREBYGGANDE VERKSAMHET...

Läs mer

Årssammanställning över genomförda räddningsuppdrag

Årssammanställning över genomförda räddningsuppdrag 2014 Årssammanställning över genomförda räddningsuppdrag Sida 3 av 39 INLEDNING... 5 SYFTE... 5 UPPLÄGG... 5 FELKÄLLOR... 5 INSATSSTATISTIK... 6 A. HELSINGBORGS BRANDFÖRSVAR... 6 Nivå 2 och 3 larm...

Läs mer

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Revisionsrapport* Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Mora kommun Mars 2010 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, uppdrag, revisionsfråga... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 2 Metod

Läs mer

Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun

Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET 18 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 182 Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun Dnr 2013/89 INLEDNING Peter Molin (M), Andreas Weiborn (M),

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA När en olycka har inträffat, är det svårt att veta vad som kommer att hända. Hur man som enskild människa skall bete sig, vad som kommer att hända, vilka

Läs mer

Räddningstjänsten Åre. Kent Eriksson Organisationspresentation

Räddningstjänsten Åre. Kent Eriksson Organisationspresentation Räddningstjänsten Åre Kent Eriksson Organisationspresentation Kommunfakta Area åre kommun 7300 km2 Innevånare ca:10350 personer, 650 fler än lägstanivån 2001 Turistbäddar totalt i hela kommunen: 40 000

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Utbildningskatalog sförteckning Brandkunskap för alla 3 Praktiska släckövningar. 4 Heta Arbeten.. 5 HLR & L-ABC 6 Brandskyddskontrollant. 7 Brandskyddsansvarig 8 Föreståndare brandfarlig vara mindre omfattning

Läs mer

Finansiering av energi- och klimatprojekt; ansökan från Förbundet Agenda 21

Finansiering av energi- och klimatprojekt; ansökan från Förbundet Agenda 21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn 5(24) Sammanträdesdatum 2012-05-02 110 Finansiering av energi- och klimatprojekt; ansökan från Förbundet Agenda 21 Dnr 2012/90 INLEDNING Förbundet Agenda

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19 Förbundsdirektionen 12-19 2 12 Godkännande av dagordning... 5 13 Utseende av justeringsperson... 6 14 Firmatecknare för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund... 7 15 Vitesföreläggande asylboende

Läs mer

Sotning och brandskydd

Sotning och brandskydd Sotning och brandskydd Innehåll 3 Grundläggande information 5 Tidsintervaller för sotning 6 Tidsintervaller för brandskyddskontroll 7 Frågor och svar 8 Kontakta oss Räddningstjänsten Falköping Tidaholm

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN Postadress: 551 89 Jönköping, Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10 70 00 Telefax: 036-71 29 44 E-post: raddning@rtj.jonkoping.se www.jonkoping.se/rtj

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2015 2017 Mål 2015 2016 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål V 4.2, fastställd av direktionen 2011-12-08 Innehåll Inledning... 2 1. Uppdrag... 3 2. Ledningsfilosofi... 4 Värdegrund... 4 Ledningssystem i kvalitet...

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka EFTER OLYCKAN Information för dig som råkat ut för en olycka Att drabbas av en olycka Vi som arbetar på räddningstjänsten möter ofta människor som varit med om olyckor. Därför vet vi att när man just har

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19 Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergripande i LSO 2004 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor Minskad detaljreglering

Läs mer

Internt nr: 30-20. Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19 Jan Sjöstedt. Version: 1.5

Internt nr: 30-20. Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19 Jan Sjöstedt. Version: 1.5 1 Räddningstjänsten Väst Räddningstjänstens operativa förmåga Upprättad:2013-07-26 Jens Christiansson Reviderad: 2014-12-17 Jens Christiansson Internt nr: 30-20 Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19

Läs mer

Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser

Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser Konkretisering LSO-plan 1 (3) 8.J Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser 1 Syfte Kommunens handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor respektive

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Program Lagstiftning kring systematiskt brandskyddsarbete Förstå vikten med Systematiskt BrandskyddsArbete Kort introduktion i SBA Vad förväntar sig räddningstjänsten vid

Läs mer

Brand på hotell Swania i Trollhättan

Brand på hotell Swania i Trollhättan Brand på hotell Swania i Trollhättan Bakgrund (LSO 3 kap, 10 ) Syftet (att lära) Uppdrag Ledningsperspektiv (beslutsfattande, samverkan) Taktik Kommunikation Risk Strategisk och normativ ledning Hotell

Läs mer

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-02-07 KF:s 20 (27) 43 D nr 2012/331 Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland INLEDNING Peter Molin (M), Jan-Olov Eriksson

Läs mer

Allmän information om sotning

Allmän information om sotning Allmän information om sotning Innehåll Sotning och brandskyddskontroll... 2 Vem bestämmer om sotningen?... 2 Sotning och brandskyddskontroll... 2 Sotning... 2 Imkanaler... 3 Brandskyddskontroll... 3 Brandvarnare

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

Räddningsnämnden. Roger Almgren, räddningschef Joakim Ramåker, stf. räddningschef Tommy Hovbjer, brandman, 31 Ritha Selmosson, sekreterare

Räddningsnämnden. Roger Almgren, räddningschef Joakim Ramåker, stf. räddningschef Tommy Hovbjer, brandman, 31 Ritha Selmosson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid: Brandstationen, Skara kl 13.30 16.30 Beslutande: Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask (M), kl 13.30 14.35 19 del av 22, kl 15.05 16.30

Läs mer

Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22

Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22 Sid 1 (7) Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22 1 Stämmans öppnande Lennart Hellberg öppnade stämman som i år hölls i styrelserummet i föreningens fastighet och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 Åtvidaberg / Valdemarsviks Räddningstjänst ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 2014-01-24/BE ÅRSBERÄTTELSE (Analys). År 2013 blev ett förhållandevis lugnt år med tanke på antalet utryckningar. Trots att det under januari

Läs mer

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Antagen av kommunstyrelsen i Tranås 2010-12-20, 196. SB Kommunens plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Farlig verksamhet Då Carpenter

Läs mer

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 0 Öste rå 30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Allmän information om sotning

Allmän information om sotning Allmän information om sotning Innehåll Sotning och brandskyddskontroll sidan 3-5 Vem bestämmer om sotningen? Sotning och brandskyddskontroll Sotning Imkanaler Brandskyddskontroll Brandvarnare och släckutrustning

Läs mer

Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om skydd mot olyckor

Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om skydd mot olyckor Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om skydd mot olyckor Fastställd av kommunfullmäktige 2014-10-13, 148 Gäller från och med 2014-10-27 Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor Utgivare: Kommunfullmäktige Gäller från: Antagen: HANDLINGSPROGRAM FÖR FÖREBYGGANDE VERKSAMHET TILL SKYDD MOT OLYCKOR. Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor 1 kap. Organisation

Läs mer

Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda:

Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda: 1 av9 Bilaga 1. Avtal Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda: Mellan Gislaveds och Gnosjö kommuner avseende gemensam ledningsorganisation.

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

Preparandutbildning för deltagare i Räddningsinsats

Preparandutbildning för deltagare i Räddningsinsats Preparandutbildning för deltagare i Räddningsinsats Datum: 2011-09-26 10-07 (v 39 och 40) Plats: Swedish Rescue Training Centre i Skövde (Hasslum) Kursen vänder sig till personal inom kommunernas organisation

Läs mer

Trafikolycka bil-buss 2011-12-06

Trafikolycka bil-buss 2011-12-06 Olycksundersökning Trafikolycka bil-buss 2011-12-06 Händelse: Trafikolycka buss och bil, väg 2257 Larm: Stort larm kl. 12.14 Insatsledare: Lars-Ove Öhrn Samverkande myndigheter: Räddningstjänst, polis,

Läs mer

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun.

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Antagen av räddningschefen 2014-12-22 Information till allmänheten Inledning Lag

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-29 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Handlingsprogram Dokumentansvarig Risk- o säkerhetssamordnaren

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN Utbildnings- och kulturnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Måndag 12 mars 2012 kl. 08:30 1. Val av justerare 2. Godkännande

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR OCH NEGATIVA HÄNDELSER I JOKKMOKKS KOMMUN

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR OCH NEGATIVA HÄNDELSER I JOKKMOKKS KOMMUN 1(15) HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR OCH NEGATIVA HÄNDELSER I JOKKMOKKS KOMMUN Handlingsprogrammet är framtaget av riskhanteringsgruppen i Jokkmokks kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2008 10

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. sammanträdesdatum 2013-02-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. sammanträdesdatum 2013-02-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET lo (12) sammanträdesdatum 2013-02-12 34 Dnr 2013/19 Utredning angående alternativa driftformer för räddningstjänst "Räddningstjänstens framtida utveckling" INLEDNING

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Plan för räddningsinsats i Vaggeryds kommun

Plan för räddningsinsats i Vaggeryds kommun i Vaggeryds kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2006-01-11 Bilagor ändras av räddningschefen 1. Inledning... 3 2. Organisation... 4 3. Ledning av räddningsinsatser... 4 4. Beredskap för räddningsstyrkor...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h "~,.,, _).

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h ~,.,, _). l {10) Plats och tid Närvarande Gustaf Adolfssalen, kl 13.30-14.30 Se sidan 2 Underskrifter "'"""" (f'!- ~t""t-::--- --- ~ "'~"" 138-143 Ordförande \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- -c-;;~ i; c;~-~~-;~~~-~;;--c7~------------------------------------------------

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) avseende samverkan

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) avseende samverkan Presentation av Mål/syfte Att genom samverkan bli effektivare och kraftfullare i vår strävan att skapa trygghet och säkerhet för de som verkar, bor och vistas i RäddSamF:s område. RäddSamF skall kunna

Läs mer

Samverkan för att rädda liv Suicidprevention i praktiken Jönköpingsmodellen

Samverkan för att rädda liv Suicidprevention i praktiken Jönköpingsmodellen Samverkan för att rädda liv i praktiken Jönköpingsmodellen Margit Ferm Socionom, ordförande i SPES & vice ordförande i NSPH och projektledare YMHFA Jönköpings län Jönköpings län 10 475 km² (2,5% av Sverige)

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun 2008-02-10 Sid 2 (8) Plan för Syftet med denna plan är att ge vägledning i hur Sala kommun ska ledas under s.k. extraordinära händelser. Definitionen

Läs mer

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare.

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare. Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 B Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

Räddningstjänsten Väst

Räddningstjänsten Väst Räddningstjänsten Väst ett kommunalförbund för skydd mot oönskade händelser Gun Blomfelt Fredrik Åkesson Lättare locka undersköterskor med utökat uppdrag Vision, verksamhetsidé och slogan Vår vision som

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Kompendium om kris- och säkerhetsarbete för funktionärer på Friskis&Svettis

Kompendium om kris- och säkerhetsarbete för funktionärer på Friskis&Svettis Kompendium om kris- och säkerhetsarbete för funktionärer på Friskis&Svettis Viktiga telefonnummer SOS Alarm, larma på telefonnummer 112 Uppgifter att delge SOS-alarm: Företagsadress: Arnljothallen Öneslingan

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET. Sammanträdesdatum 2014-03-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET. Sammanträdesdatum 2014-03-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET 12 (21} Sammanträdesdatum 2014-03-04 53 Dnr 2014/239 Nybyggnation av gruppbostad enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS INLEDNING Projektering

Läs mer