Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum (34) ZF:s E_A,;~DLINC NR Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun Dnr 2011/288 INLEDNING Eva Axelsson (KD) och Håkan Pettersson (KD) har inkommit med rubricerade motion. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att kartlägga förekomsten av hjärtstartare i Sala kommun, föreslå lämpliga platser för placering av hjärtstartare samt medverka vid finansiering vid inköp av hjärtstartare och utbildning. Beredning Bilaga KS 2012/97/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande Bilaga KS 2012/97/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning Bilaga KS 2012/97/3, motion Kommunstyrelsens arbetsutskott , 117 Yrkanden Per-Olov Rapp (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. BESLUT Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. Utdrag kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 .~ ~~b~ Bilaga KS 2012/97/1 KOMMUNSTYRELSEN 1 (2) DNR 2011/288 SALA KOMMUN Kommon,tvrelsens förvaltning Ink Kommunstyrelsen Svar på motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun Eva Axelsson (KO) och Håkan Pettersson (KO) har den 21 november 2011 inkommit med rubricerade motion. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att kartlägga förekomsten av hjärtstartare i Sala kommun, föreslå lämpliga platser för placering av hjärtstartare samt medverka vid finansiering vid inköp av hjärtstartare och utbildning. Motionen har remitterats till kommunstyrelsens förvaltning/enheten för planering och utveckling för yttrande. I yttrandet från kommunstyrelsens förvaltning beskrivs hur man på hemsidan kan se på karta över Sala var hjärtstartare finns. Det kan konstateras att hjärtstartare saknas på småorterna. Lämpliga platser är lokala samlingsplatser som är öppna eller tillgängliga stora delar av dygnet, till exempel skolor, äldreboende, arbetsplatser, bondgårdar, affärer och bygdegårdar. En hanterbar utökningstakt bedöms vara mellan fem till tio hjärtstartare varje år, tills man uppnår en bra täckning av kommunens område, med prioritering på orter utanför Sala. En hjärtstartare kostar idag cirka kronor och livslängden är cirka tio år. Räddningstjänsten har haft utbildning i hur hjärtstartaren fungerar och hittills har utbildningen inte kostat något för de som utbildats. När någon drabbas av plötsligt hjärtstopp måste hon eller han få hjälp så fort som möjligt. Tiden är avgörande för om personen kan räddas till livet. Den hjälp man som medmänniska enkelt kan ge någon som drabbats av plötsligt hjärtstopp är hjärt- och lungräddning. Numera finns hjärtstartare som, om det är nödvändigt, kan leverera en strömstöt mot hjärtat och på så sätt återställa den normala rytmen och få hjärtat att slå igen. I realiteten kan vem som helst, oavsett ålder, utbildning eller tidigare erfarenhet använda en hjärtstartare. De flesta hjärtstartare är i stort sett självinstruerande och hjälper och vägleder användaren genom de olika moment som ska ske, en del ger även instruktioner i hur hjärt- och lungräddning ska utföras korrekt. I de kartor som Eniro och Sveriges hjärtstartregister tillhandahåller framgår att hjärtstartare i Sala kommun för närvarande saknas såväl på viktiga strategiska punkter och bostadsområden i innerstaden (t ex Måns Ols och Emmylund, som i de "större" orterna Västerfärnebo, Salbohed, Sätra brunn, Ransta och Broddbo. Informationen kan vara gammal och inte helt uppdaterad men ger bild av nuläget.

3 ~SAlA ~ KOMMUN 2 (2) Kommunstyrelsen Motionärerna föreslår att en kartläggning görs av förekomsten av hjärtstartare i Sala kommun, att lämpliga platser för placering av hjärtstartare identifieras samt att Sala kommun medverkar vid finansiering vid inköp av hjärtstartare och utbildning. Motionen är vällovlig och angelägen. Kommunledningsförvaltningen anger en utökningstakt om 5-10 hjärtstartare per år. Finansieringen hittills att hjärtstartare har skett via sponsring. Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen Per-Olov Rapp (S) Kommunstyrelsens ordförande

4 Bilaga KS 2012/97/2 112) DJARIENR: 2011/288 YTTRANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering- och utveckling Per Skog Kommunstyrelsen SALA KOM UN Kommunstyrelsens förvaltning Ink Yttrande över motion om tillgången av hjärtstartare I snitt så drabbas en person i timmen per år i Sverige av ett plötsligt oväntat hjärtstopp. Chansen att överleva minskar med ca 10 % för varje minut som går utan hjälp. Tidig hjärtlungräddning och tidig defibrillering är avgörande för att överleva. Det har lämnats in en motion om hjärtstartare till kommunstyrelsen där vi har fått i uppdrag att 1. Kartlägga förekomsten av hjärtstartare i Sala kommun 2. Föreslå lämpliga platser för placering av nya hjärtstartare 3. Medverka i finansieringen av inköp av hjärtstartare och utbildning 1. KARTLÄGGNING Kartläggning av hjärtstartare är lätt att göra. Gå in på och söka på kartor över Sala och klicka fram hjärtstartare eller hjärtstartareregistret.se. Där ser man på kartan var dessa finns med adress och allt. Vi kan se att det saknas hjärtstartare på småorterna. Enirokarta med hjärtstartare. SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Box Sala Besöksadress: Stora Torget 1 Växel: Fax: Per Skog Säkerhetsansvarig Planering" och utveckling Direkt:

5 2 (2) Kommunstyrelsens förvaltning 2. LÄMPLIGA PLATSER Lämpliga platser för nya hjärtstartare är lokala samlingsplatser som är öppna eller tillgängliga stora delar av dygnet. Det kan vara skolor, äldreboende, arbetsplatser, bondgårdar, affärer och bygdegårdar. Placeringen av hjärtstartaren bör vara tillgänglig på något sätt så vem som helst kan komma åt den utan hjälp. Hjärtstartaren behöver också underhållas och kontrolleras av någon ansvarig på plats. Det måste ske en enskild förhandling för varje utplacerad hjärtstartare. 3. FINANSIERING Ska kommunen medverka i finansieringen bör kostnaden budgeteras. En hjärtstartare kostar ca kr. Livslängden på en apparat är ca 10 år. Idag utbildar RTJ i hur hjärtstartaren fungerar och hittills har vi bjudit på utbildningskostnaden. UTÖKNING En hanterbar utökningstakt är mellan 5-10 hjärtstartare varje år tills vi har fått en bra täckning av kommunens område med prioritering på orter utanför Sala. SMS-L1VRÄDDARE Det pågår också ett försöksprojekt som heter SM S-livräddare i Stockholms län. I Sverige är över 2 miljoner människor utbildade i hjärt- och lungräddning. Det finns goda förutsättningar för att de som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus skall kunna överleva ifall bara hjälpen kan nå den drabbade. Genom att använda mobil positioneringsteknik dvs. geografisk lägesbestämning av mobiltelefoner kan du som är utbildad i hjärt- och lungräddning rädda liv genom att larmas via din mobiltelefon till platsen för ett misstänkt hjärtstopp om det inträffat i din närhet. När ett nödsamtal inkommer till 112 lägesbestäms inringaren av samtalet geografiskt. Vid misstanke om att ett hjärtstopp har skett aktiverar larm operatören ett positioneringssystem som lägesbestämmer de mobiltelefonanvändare som är anslutna till tjänsten SM S-livräddare. I de fall någon användare befinner sig i närheten av platsen för det misstänkta hjärtstoppet larmas livräddaren via mobiltelefon. Samtidigt larmas ambulans och räddningstjänst. Larmet till SMS-livräddarens mobiltelefon kommer som ett SMS. ISMS-meddelandet finns uppgifter från SOS-alarm om var det misstänkta hjärtstoppet har inträffat, meddelandet innehåller också en kartlänk som kan användas för att lättare hitta till platsen. Ett automatiskt genererat telefonsamtal sker också, för att göra användaren uppmärksam på att ett SMS anlänt till telefonen. Per Skog Säkerhetsansvarig Jan Lindberg Utbildningsansvarig för hjärtstartare

6 Bilaga KS 2012/97/3 r---fs'ii'alifta"olk=om"""'i\iiun Kommunstyre:30ns förvaltning Ink. ~!l~ 2 1 Kristdemokraterna i Sala Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun. Under senare år har antalet hjärtstartare ökat markant i Sverige. Moderna hjärtstartare är automatiska defibrillatorer och de kan till exempel finnas hos stora företag, taxibilar, idrottsanläggningar, folkparker och kontorshus. Varje år drabbas c:a personer av hjärtstopp. Redan efter några minuter avlider patienten om ingenting görs i form av hjärt-lungräddning. Chansen att överleva minskar med 10 procent för varje minut som går. Alla elever som lärunar grundskolan ska ha fått utbildning i hjärt-lungräddning varför kunskapen hos befolkningen om detta ökar för varje år. Trots detta så blir det många gånger tillgången till hjärtstartare som avgör om personen överlever hjärtstoppet eller inte. Rätt utförd hjärt-lungräddning innebär att blodet syresätts och att hjärnan hela tiden får syresatt blod vilket minskar risken för hjärnskador. Ibland får hjärt-lungräddning också effekten att hjärtat åter börjar slå. Om detta inte sker så kan hjärtstartaren ha en avgörande betydelse för en positiv utgång för den drabbade i väntan på ambulans. I vår kommun finns hjärtstartare på 10 platser, varav flertalet i centralorten men inte i alla stora möteslokaler, varför vi anser detta inte vara tillräckligt. Kommunen behöver göra en kartläggning av förekomsten av hjärtstartare och ta fram lämpliga platser där placeringen av hjärtstartare därmed ska öka tryggheten för de människor som vistas i Sala kommun. Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att kartlägga förekomsten av hjärtstartare i Sala kommun föreslå lämpliga platser för placering av hjärstartare * medverka vid finansieringen vid inköp av hjärtstartare och utbildning Sala För Kristdemokraterna i Sala '~/"t- l/j/f::{/(/~. Eva Axelsson -,~b~%~' ~: Pettersson

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida o/r~' ~~:~ :r SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (44) KOMMUNSTYRELSEN SALA KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-10-13 Y~F : s HANDLING NR 67 2011 202 Dnr 2011/111 Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Läs mer

Hjärtstartare räddar liv du kan bidra!

Hjärtstartare räddar liv du kan bidra! Hjärtstartare räddar liv du kan bidra! 10 000 personer i Sverige drabbas årligen av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Drygt 93 procent avlider. Hjärtstopp inträffar ofta på platser dit det tar minst

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-21. Motion om skydd för omsorgstagares pengar

Sammanträdesdatum 2014-10-21. Motion om skydd för omsorgstagares pengar SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ledningsutskottet Sammanträdesdatum 2014-10-21 10 (29) 207 Motion om skydd för omsorgstagares pengar Dnr 2014/80- + INLEDNING Mårten Öhrström (C) inkom den 14 januari

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2014-10-09 F~E' : S 23 (40) 172 Dnr 2014/453 Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget INLEDNING Carola Gunnarsson (C] och Gustaf

Läs mer

Svar på motion om att byta ut kommunens belysning mot Smarta LED lampor

Svar på motion om att byta ut kommunens belysning mot Smarta LED lampor SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2015-06-04, t L.L 21 (27) 122 1 Dnr 201j/1105 - f Svar på motion om att byta ut kommunens belysning mot Smarta LED lampor INLEDNING Erik Åberg (MP)

Läs mer

GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING

GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING NI N G GÖTEBORG SH LD TBI SU GRÄD D -LUN NI NG RT JÄ WW E W.GBG-HLR.S GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING Det händer plötsligt men med rätt kunskap kan du rädda liv! Du eller Jag? Presentation Syftet

Läs mer

Svar på motion om att hissa regnbågsflaggan

Svar på motion om att hissa regnbågsflaggan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-04-16 t, r T " Le.C, 25 (47) 74 Svar på motion om att hissa regnbågsflaggan Dnr 2015/214 INLEDNING johanna Ritvadatter (V) inkom den 25 februari 2015 med rubricerad

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-08. Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden

Sammanträdesdatum 2015-01-08. Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2015-01-08 :. '.. ~.r T,,,, 'j.u..l 13 (20) 10 Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden Dnr 2014/904 INLEDNING Emil Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-12-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-12-15 ~SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-12-15 14 (16).- 267 Svar på motion om mer idrott i skolan D nr 2014/885- la INLEDNING Lars Aldefors (FP) och Annica Aspenbom

Läs mer

Enligt bifogad lista

Enligt bifogad lista Högsby kommun Protokoll Kommunfullmäktige 1(25) Sammanträdesdatum 2007-02-15 Plats och tid Kommunhusets tingssal torsdagen den 15 februari 2007 kl 18.30-21.10. Ajournering mellan kl 20.15-20.35. Beslutande

Läs mer

Motion om laddstolpar för hållbar utveckling

Motion om laddstolpar för hållbar utveckling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSt~--- 19 (39) --;o:-:;:;,~~-~~---------- '' l' : s Sammanträdesdatum 2013-05-13 130 Motion om laddstolpar för hållbar utveckling D nr 2012/333 INLEDNING Motion från Erik

Läs mer

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget l (2) 2014-09-19 DIARlEN R: 2013/419 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltmng Ink. 2014-09- 2 4 Diarlenr..'

Läs mer

KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen

KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen Lär dig livsviktig kunskap i din surfplatta, mobil eller dator Innehåll Förord... 3 Grunder i hjärt och lungräddning vuxna... 4 Larma 112... 5 Medvetandekontroll...

Läs mer

Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar

Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar Utbildning i första hjälpen Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar Måndag 13 maj 8:00-12:00 i Västerås Vill du lära dig hjärt-lungräddning, HLR? Nu börjar vi med öppna utbildningar i Västerås.

Läs mer

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 n r Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 21 Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 Svar på motion om Mer spara än slösa Från Jörgen Johansson, C, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2009, 89, inkommit

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-05-13. Medborgarförslag om avtal mellan Ticnet och Sala Turistbyrå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-05-13. Medborgarförslag om avtal mellan Ticnet och Sala Turistbyrå SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 33 (39) Sammanträdesdatum 2013-05-13 144 D nr 2012/380 Medborgarförslag om avtal mellan Ticnet och Sala Turistbyrå INLEDNING Gunnel E dl und inkom den16 november 2012

Läs mer

Införande av bilpool. Bilaga KS 2012/7/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering- och utveckling Per Skog. Kommunstyrelsen

Införande av bilpool. Bilaga KS 2012/7/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering- och utveckling Per Skog. Kommunstyrelsen Bilaga KS 2012/7/1 1 (2) 2011-12-15 MISSIV KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering- och utveckling Kommunstyrelsen MISSIV Införande av bilpool En arbetsgrupp har arbetat fram ett förslag till införande

Läs mer

Utredning om fri kollektivtrafik för pensionärer i Sala kommun

Utredning om fri kollektivtrafik för pensionärer i Sala kommun Bilaga KS 2011/121/1 B~~~~ Planering- och utveckling Anders Johansson YTIRANDE SALA KOMIV1~f'l Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2011-05- 1 1 Diarj\'l'r _ J',~, IAktpilaga ";)1(; 1:/\ I 1-;.. I 1 (3) 2011-05-11

Läs mer

Svar på motion om!t-kommunikation samt marknadsföring riktad mot unga i Sala

Svar på motion om!t-kommunikation samt marknadsföring riktad mot unga i Sala SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2012-11-08 ~I.ANDLI!'TG 26 (37) ~JR 72 2012 252 Svar på motion om!t-kommunikation samt marknadsföring riktad mot unga i Sala Dnr 2012/45 INLEDNING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Medborgarförslag om boende för de som inte är kreditvärdiga

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Medborgarförslag om boende för de som inte är kreditvärdiga l SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-09-30 28 (36} 192 Dnr2014/40 Medborgarförslag om boende för de som inte är kreditvärdiga INLEDNING Per Tjärnström inkom 2014-01-08

Läs mer

Företagshälsovårdens roll i utbildning av HLR och hjärtstartare

Företagshälsovårdens roll i utbildning av HLR och hjärtstartare Företagshälsovårdens roll i utbildning av HLR och hjärtstartare Författare: Maria Dahlin Handledare: Gunnar Lundqvist Arbets- och Miljömedicin Universitetssjukhuset i Linköping Projektarbete 7,5 hp Företagssköterskeutbildning

Läs mer

Öppen utbildning i HLR, D-HLR och första hjälpen

Öppen utbildning i HLR, D-HLR och första hjälpen Utbildning i första hjälpen Öppen utbildning i HLR, D-HLR och första hjälpen Måndag 8 april 8:00-16:30 i Västerås Vill du lära dig hjärt-lungräddning och hur man räddar liv med hjälp av hjärtstartare?

Läs mer

Stefan Svalö (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Stefan Svalö (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) 1(17) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Stefan Svalö (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 2 mars 2013 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: 113 13 Nytt nationellt informationsnummer Snabbare

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde 1(2) 2013-05-16 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Kallelse till sammanträde Organ Kommunfullmäktige Plats Ekebyskolans aula Tid Måndagen den 27 maj 2013, kl19.00 l Val av protokolljusterare 2 Anmälningsärenden

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 november 2013 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post

Läs mer

SAM MANTRÄOESP ROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2011-02-10

SAM MANTRÄOESP ROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2011-02-10 SAM MANTRÄOESP ROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-02-10 KF:s HANDLING NR 4 2011 23 (31) 33 Svar på motion om att krisledningsnämnden uppdaterar sin beredskap för det fall att elförsörjningen

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Vård- och omsorgsnämnden

Kallelse till sammanträde med Vård- och omsorgsnämnden 1 (1) Kallelse till sammanträde med Vård och omsorgsnämnden Datum: Måndag den 12 januari 2015 Tid: Kl. 13.00 Sammanträde Plats: Sammanträdesrum Astrakanen Ärendepunkt/rubrik Handläggare Beslutsinstans

Läs mer

Telefoni i Örebro kommun - riktlinjer

Telefoni i Örebro kommun - riktlinjer Telefoni i Örebro kommun - riktlinjer Fastställda av kommundirektören den 7 november 2008 Riktlinjerna grundar sig på Internet, intranät, e-post, fax och telefoni i Örebro kommun policy för användning,

Läs mer