Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20."

Transkript

1 Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde. 1. Bokslut/årsredovisning för Årsbudget för Ansökan om att själv få rengöra (sota): Mats Lindberg, Piteå. 4. Uppdrag av Kommunfullmäktige ( 222) till Räddnings- och beredskapsnämnden. 5. Information angående frister för inlämnande av skriftlig redogörelse för brandskyddet samt taxor. 6. Information Fördjupad samverkan mellan räddningstjänsterna inom fyrkanten. 7. Information om Projektplan för framtagande av handlingsprogram och riskhanteringsplan. 8. Kontaktpolitikerverksamhet. 9. Rapporter och delgivningar. 10. Övriga frågor. 11. Rapport från brandskyddsavdelningen. 12. Rapport från räddningsavdelningen.

2 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Sammanträdesrummet, Räddningstjänsten torsdagen den 20 januari 2005, kl Sida Beslutande Anders Wikström (s), ordförande Marianne Lindberg (s) Kristina Karlsson (s) Monika Isaksson (v) Maj Magnusson-Lundgren (fp) Lennart Olofsson (s), tjänstgörande ersättare 3-5 Övriga deltagande Lennart Olofsson (s), adjungerad ersättare Gösta Turesson (v), adjungerad ersättare Torbjörn Johansson, räddningschef Krister Östrén, stf räddningschef Ulf Svärdsudd, vik avd chef räddningsavd, 1-9 Dennis Bergdahl, vik avd chef brandskyddsavd Maud Ström, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Onsdagen den 26 januari Räddningstjänsten, Kolugnsvägen 1, Piteå Underskrifter Sekreterare Paragrafer Maud Ström 1-12 Ordförande Justerande Anders Wikström Marianne Lindberg Organ Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Räddnings- och beredskapsnämnden Anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Anslags nedtagande Räddningstjänsten, Kolugnsvägen 1, PITEÅ Maud Ström

3 2 RBn 1 Bokslut/årsredovisning för Årsredovisning och kompletteringsbudget redovisas i bilaga 1. Räddningschef Torbjörn Johansson redovisade bokslut/årsredovisning för 2004 samt kompletteringsbudget att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

4 3 RBn 2 Årsbudget för Förslag till årsbudget för 2005 har upprättats. Budgeten följer de ramar som kommunfullmäktige antagit samt de ändringar av ansvar, verksamhet och aktivitet som fastställts för Budgeten redovisas i bilaga 2 a. Protokoll från samverkansgruppen redovisas i bilaga 2 b. Räddningschef Torbjörn Johansson redovisade förslag till internbudget för 2005 samt protokoll från samverkansgruppmötet. att godkänna upprättat förslag till årsbudget för 2005.

5 4 RBn 3 Ansökan om att själv få rengöra (sota): Mats Lindberg, Borgforsheden 22, SIKFORS. Mats Lindberg har ansökt om att själv få rengöra (sota) på sin fastighet, se bilaga 3. Vid kontakt med Mats Lindberg konstaterades att nämnda fastighet är en bostad vars sökandens förälder är bosatt i. Citat: SRVFS 2004:5 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om rengöring (sotning) När en fastighetsägare ansöker om att själv få utföra sotningen inom den fastighet där denne själv är bosatt bör kommunen ta särskild hänsyn till att fastighetsägaren normalt har viss kunskap om anläggningens konstruktion och funktion samt ett eget intresse av att sotningen sker på ett sätt som ger god brandsäkerhet. För de fall en fastighetsägare ansöker om att låta någon annan utföra sotningen bör kompetenskraven på utföraren inte skilja sig från vad som gäller för de personer som utför sotning för kommunens räkning. Förslag till beslut: att Räddnings- och beredskapsnämnden avslår ansökan med hänvisning till skrivningen i SRVFS 2004:5 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om rengöring (sotning), d.v.s. Mats Lindberg är ej bosatt på aktuell fastighet. att återremittera ärendet i avvaktan på Länsstyrelsens beslut avseende ett liknande överklagat ärende. Jäv Kristina Karlsson (s) deltar ej i handläggningen av ärendet p.g.a. jäv. Lennart Olofsson (s) tjänstgörande ersättare.

6 5 RBn 4 Uppdrag av Kommunfullmäktige ( 222) till Räddnings- och beredskapsnämnden. I samband med att Kommunfullmäktige beslutade om ny sotningstaxa (KF 222), fick Räddnings- och beredskapsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten till taxa med incitament att använda sig av miljögodkända pannor, se bilaga 4. att ge räddningschef Torbjörn Johansson i uppdrag att utreda frågan vidare och återkomma i ärendet. Jäv Kristina Karlsson (s) deltar ej i handläggningen av ärendet p.g.a. jäv. Lennart Olofsson (s) tjänstgörande ersättare.

7 6 RBn 5 Information angående frister för inlämnande av skriftlig redogörelse för brandskyddet, taxa tillsyn Lag om skydd mot olyckor, taxa tillsyn Lag om brandfarliga och explosiva varor samt taxa för brandskyddskontroll. Under våren skall Räddnings- och beredskapsnämnden och Kommunfullmäktige fatta beslut om rubricerat. Information om pågående arbeten och tidplaner redovisas under sammanträdet. Vik avdelningschef Dennis Bergdahl redovisade framtagna förslag och utkast avseende ovanstående frister, taxor och tidplaner. att ge Räddningstjänsten i uppdrag att fortsätta arbetet med framtagande av frister och taxor för redovisning och underlag till beslut till Räddnings- och beredskapsnämndens extra sammanträde Jäv Kristina Karlsson (s) deltar ej i handläggningen av ärendet avseende taxa för brandskyddskontroll p.g.a. jäv. Lennart Olofsson (s) tjänstgörande ersättare.

8 7 RBn 6 Information Fördjupad samverkan mellan räddningstjänsterna inom fyrkanten. Räddningschef Torbjörn Johansson redovisade fyrkantssamarbetets verksamhet för Operativ verksamhet Sambandshandbok Resurshandbok Gemensam utalarmeringsutrustning (infolarm, snabbhet mm) AFS testmetoder läkarundersökningar Inköp, drift och underhåll Stations- och utryckningskläder Skum Fordonsplan Utbildning/övning Preparandutbildning Stab- och ledning Gemensamma övningar Tung losstagning Förebyggande verksamhet Taxor, frister Metodik tillsyn Skriftlig redogörelse, pressrelease Förebyggande dagar länet att godkänna informationen.

9 8 RBn 7 Information om Projektplan för framtagande av handlingsprogram och riskhanteringsplan. Stf räddningschef Krister Östrén redovisade en lägesrapport över projektgruppens arbete. Den februari åker projektgruppen till Medlefors. Där kommer man primärt att arbeta med framtagande av kommunens plan för extraordinära händelser. Information om kommunens krishanteringsarbete i samband med flodvågskatastrofen i sydostasien samt arbetet med det interna skyddet kommer att ges. En seminariedag planeras med kommunens krisledningsnämnd med flera där förslaget till plan för extraordinära händelser kommer att presenteras och testas. Arbetet med framtagande av handlingsprogrammen för perioden startar igen till hösten. att godkänna informationen.

10 9 RBn 8 Kontaktpolitikerverksamhet Julavslutning i Långträsk samt avtackning av Gråträsk räddningsvärn. Deltagare: Ordförande Anders Wikström Julavslutning Piteå deltid samt räddningsvärnet Infjärden. Deltagare: Ordförande Anders Wikström.

11 10 RBn 9 Rapporter och delgivningar. a) Personal b) Ekonomi c) Arbetsmiljö d) Delegationsärenden: Medgivande att fastighetsägare själv får rengöra (sota) på den egna fastigheten. Totalt har 304 ansökningar beviljats under år e) Information Framtids- och utbildningsdagarna i Medlefors. f) Granskning av lönehanteringen i Piteå kommun, Revisorerna. att med godkännande lägga rapporter och delgivningar a) f) till handlingarna.

12 11 RBn 10 Övriga frågor. Räddningschef Torbjörn Johansson berättade att Räddningstjänstens verksamhet kommer att presenteras på mittuppslaget i Årsredovisning Räddningsverket kommer på tillsynsbesök den 23 februari 2005 avseende lagen om brandfarliga och explosiva varor.

13 12 RBn 11 Rapport från brandskyddsavdelningen. Brandskyddsavdelningen har från föregående sammanträde tom utfört 25 (268) st. brandsyner och 11 (31) st. tillsyner. Avgivit 7 st. skriftliga yttranden enligt följande: 7 st. polistillstånd 0 st. tillfälligt tillstånd heta arbeten 0 st. detaljplaner (MoB) 0 st. brandfarlig vara (MoB) 0 st. brandtekniska yttranden (ny- och ombyggnad) Extern utbildning: Brandskydd 3 kurser 43 deltagare Heta Arbeten 2 kurser 30 deltagare ADR Brand 0 kurser HLR/LABC 1 kurser 14 deltagare Hjälp på väg 0 kurser Ägare av byggnader eller andra anläggningar, där det med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på en kontroll av brandskyddet, skall i skriftlig form lämna en redogörelse av brandskyddet, LSO 2 kap, 3. Redogörelsen skall vara kommunen till handa senast Vid skrivande stund har ca 158 inkommit av ca 195. att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

14 13 RBn 12 Rapport från räddningsavdelningen. Räddningstjänstutryckningar Från föregående sammanträde t.o.m har 27 st. räddningstjänstutryckningar registrerats, totalt 478 st. under 2004 (571 st. 2003), se sammanställning, bilaga 12. Av inträffade händelser kan nämnas: 22/12 Trafikolycka med lastbil E4 (470) 27/12 Brand Hortlaxgården (462) 30/12 Lägenhetsbrand Degeränget (474) Räddningsvärnet i Markbygden har under år 2004 larmats ut 11 gånger på PRIO 1 larm/akuta sjukvårdslarm tillsammans med ambulans. Personal Torbjörn Andersson, Piteå deltid har beviljats tjänstledighet under perioden Kristoffer Lundström går in som vikarie. 5 personer kommer till en början att ingå i räddningsvärnet Norrfjärden. Utbildning/övning kommer att börja vecka 4. att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Har erforderlig kunskap om eldstaden och tillkommande anordningar för att kunna utföra rengöring

Har erforderlig kunskap om eldstaden och tillkommande anordningar för att kunna utföra rengöring Skickas till: Piteå räddningstjänst Kolugnsvägen 1 941 38 Piteå ANSÖKAN OM ATT SJÄLV FÅ RENGÖRA (SOTA) SÖKANDE/FASTIGHETSÄGARE Efternamn, Förnamn Adress Personnummer Postnummer/ort Telefonnummer Fastighet

Läs mer

Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask (M), 1-14 t.o.m. 16.15 Patrik Kvarndal (C) Andreas Wändahl (FP) Gun Gustafsson (S)

Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask (M), 1-14 t.o.m. 16.15 Patrik Kvarndal (C) Andreas Wändahl (FP) Gun Gustafsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid: Brandstationen, Skara kl. 13.30 16.50, rast 14.50 15.10 Beslutande: Ersättare: Övriga närvarande: Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skydd mot olyckor; SFS 2003:778 Utkom från trycket den 28 november 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Elin Lestander, sekreterare Siw Lidström, sekreterare Anna-Karin Lundberg, 4,5,11 Marika Nilsson, 5

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Elin Lestander, sekreterare Siw Lidström, sekreterare Anna-Karin Lundberg, 4,5,11 Marika Nilsson, 5 Sammanträdesdatum Sida 2011-01-20 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Fyrkanten, stadshuset, Piteå, torsdag den 20 januari 2011, kl. 08:00 12:00 ande Björn Berglund, S, ordförande Christer Berglund, S Daniel

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen 2007-02-07

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen 2007-02-07 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 7 februari 2007, kl. 10.30-17.30. Ajournerat kl. 11.00-11.05, 11.30-11.40, 16.20-16.35. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2000-05-23

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2000-05-23 Grundskolenämnden 2000-05-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Tuna Torg 1, Vallentuna tisdagen den 23 maj 2000 kl. 19.00 21.45 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2004-12-14 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN Tid och plats Torsdag 27 mars kl. 9.00 11.35 Kommunkontoret Torsby Beslutande Gösta Kihlgren, ordförande (S) Kari Lewin (S) Marianne Ohlsson (S) Lennart Uppvall (S) Lennart

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Kommunstyrelsen 2008-04-08 1 (37) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Olof Röstin (M), tjg ers för Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin Jansson (S) Maria Lund (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Olof Röstin (M), tjg ers för Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin Jansson (S) Maria Lund (C) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), tjg ers för Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Närvarande ej tjänstgörande ersättare Håkan Gusteus, (fp) ordf Matti Hansson (c) 79-93 Inga-Lill Thoren (s)

Närvarande ej tjänstgörande ersättare Håkan Gusteus, (fp) ordf Matti Hansson (c) 79-93 Inga-Lill Thoren (s) 1(1) Protokollet är rensat enligt sekretesslagen och personuppgiftslagen Plats och tid: Kommunkontoret, sessionssalen torsdag 2 september 2004, Klockan 13.00 16.50 Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2002-11-05

Socialnämndens arbetsutskott 2002-11-05 197 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-16.15 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Kristina Valtersson (c) Ally

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2013-09-05 1 [36] Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15.00-16.50 Beslutande Martin Johansen (FP), ordförande Filip Malm (FP) Bo Bertelsen

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-12-04

Kommunstyrelsen 2012-12-04 Kommunstyrelsen 2012-12-04 Ks 209 Svar på medborgarförslag om vatten och avlopp... 2 Ks 210 Förslag till avfallsplan 2013-2017 för Säters kommun... 3 Ks 211 Rapport om förbättrat företagsklimat, Förenkla

Läs mer

Peter Molin, ersättare, Sala kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare. Ulla Långbacka... Norra Västmanlands Samordningsförbund

Peter Molin, ersättare, Sala kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare. Ulla Långbacka... Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-05-22 1 Plats och tid Skinnskattebergs kommun kl 09.00-13.45 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Henry Komulainen, vice ordförande, Försäkringskassan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer