Framtidens skola i Norrtälje kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens skola i Norrtälje kommun"

Transkript

1 Framtidens skola i Norrtälje kommun Kommunalt självstyre i skolorna Stärk undervisningen för barn med särskilda behov En differentierad skolpeng Stärka ledarskapet i skolan Separera skolmaten från skolpengen Norrtäljemodellen Framtidens skola

2 Bakgrund Skolorna i Norrtälje kommun har under många år utsatts för hård kritik, vad gäller den kvalitet som uppnås. Det har även förekommit andra synpunkter. Skolinspektionen har vid ett flertal tillfällen riktat kritik mot skolor i kommunen. Vid valet 2010 var samtliga partier överens om, hur viktigt det är att kommunen kan erbjuda en högkvalitativ utbildning och lovade väljarna att stora resurser skulle satsas på skolan. Under hösten 2012 samlades politiker från Barn & skolnämnden samt gruppledare från de flesta av kommunens partier i ett Skolråd Uppdrag gavs till Skolförvaltningen att arbeta fram förslag, till hur utbildningens kvalitet ska förbättras i kommunens skolor. I det förslaget som Skolförvaltningen levererade, föreslogs en nedläggning av 10 mindre bygdeskolor. Förslaget togs ut för dialog på föräldramöten som arrangerdes av Skolförvaltningen. På dessa möten klargjorde uppretade föräldrar, att de var helt emot förvaltningens förslag och som en följd av detta, drog förvaltningen tillbaka förslaget, för att presentera ett nytt alternativ. Även detta förslag som omfattade nedläggning av sex bygdeskolor förkastades av föräldrar. C:a 1000 skrivelser diariefördes hos Skolförvaltningen med synpunkter på hur Framtidens skola ska kunna utformas i Norrtälje kommun. När så Centerpartiet klargjorde, vi har för avsikt att inte medverka till nedläggning av några bygdeskolor, om inte föräldrar och andra intressenter i skolan är överens om detta, upplöstes plötsligt skolrådet och debatten upphörde mer eller mindre. Om det ska ses något positivt med Skolförvaltningens förslag, så var det engagemanget detta skapade hos föräldrar och andra intressenter i skolan. Ett engagemang som vi i Centerpartiet i Norrtälje kommun vill ta till oss. Det är vår uppfattning att allt förändringsarbete som ska bedrivas i kommunens skolor måste vara väl förankrat med skolans intressenter, d v s elever, föräldrar, lärare, övrig personal, rektorer och andra intressenter. Skolans värld styrs av en mängd lagar och förordningar. Den styrs också av de ekonomiska resurser som ställs till förfogande samt hur resurserna fördelas/förvaltas. Det känns synnerligen angeläget att diskutera dessa frågor med varje skolas lokala intressenter. Inom ramarna för det, som styr skolans värld ska dessa intressenter ges, ett avgörande inflytande för hur varje lokal enhet skall drivas. 1

3 Övergripande struktur Vad gäller den övergripande strukturen för skolverksamheten och ledningen och styrningen av skolorna, är det vår bestämda uppfattning att en större del av resurserna ska ligga hos ledningen för de lokala enheterna, och att en delegering av ledningsansvaret till de lokala enheterna snarast ska genomföras. Direkt resultatstyrning av de lokala enheterna skapar ett större engagemang hos de lokala enheterna och stärker viljan att vara med och ta ansvar. Skolornas geografiska placering måste överensstämma med den infrastruktur som kommunen strävar efter att utveckla och vi ska i görligaste mån undvika långa resvägar framförallt för de yngre barnen. Vi ska erbjuda skolor med rätt kvalitet för våra medborgare som bor i Norrtälje stad, i mindre tätorter, på landsbygd eller i skärgården. Norrtälje kommuns styrka vad gäller boende är, att erbjuda många olika boendeformer, denna styrka kan bara förstärkas om infrastrukturen för kommunens skolor följer samma mönster. Dialogen med skolans intressenter. När strävan är att uppnå kvalitet i skolan anser vi, att det är absolut nödvändigt att det sker i en väl förankrad dialog med skolans intressenter. En sådan kontinuerlig dialog är möjlig endast om de lokala enheternas ledningsgrupper består av representanter för dessa intressenter. Det vår uppfattning att en lokal enhets ledningsgrupp ska bestå av representanter för elever. lärare, föräldrar, övrig skolpersonal och rektor. Att alla intressenter i skolan tidigt lär sig att ta ansvar för den egna skolmiljön, anser vi är en av de viktigaste framgångsfaktorerna, när det gäller att stärka skolans kvalitet. Varje representant i ledningsgruppen ska sedan ge dem han/hon representerar möjligheter att framföra sin uppfattning. Elevråd och föräldraråd och andra intressegrupper ska finnas kvar, så att så många som möjligt kan delta i den löpande dialogen, om hur den egna skolmiljön ska utvecklas. Skolans intressenter kommer på detta sätt att få en mer aktiv roll i en av skolans andra huvuduppgifter d..v. s. den att fostra barn och ungdomar till väl fungerande medlemmar i vårt samhälle. 2

4 Pedagogiken och skolans utveckling Den yrkesmässiga rollen som är en av skolans huvudfunktioner, är naturligtvis pedagogiken och i utvecklingen av denna, måste finnas ett praktiskt inslag som hämtas från klassrummet. Därför ska lärarna på varje resultatenhet ges tillfälle att delta i den pedagogiska utvecklingen och tid ska avsättas för detta. En viktig förutsättning för att lärarna ska kunna delta i den pedagogiska utvecklingen är också att, de i största möjliga utsträckning avlastas administrativa uppgifter. Resurser för dessa administrativa uppgifter ska finnas på den lokala resultatenheten, nära de lärare man ger support till. Vi anser att lärarens roll i klassrummet är en av de viktigaste faktorerna när det gäller vilka resultat som eleverna uppnår, och därmed vilken kvalitet skolan i Norrtälje kommun erbjuder sina elever. Precis som inom det medicinska området där läkarna i första hand ska arbeta med patienterna, så ska lärarnas tid i första hand vara förbehållen eleverna. Lärarnas engagemang och motivation måste skapas genom att man får förverkliga sig i såväl klassrumsmiljön som i samspelet med eleverna och i den dagliga pedagogiska utvecklingen. Skolförvaltningens roll i den Framtida skolan. Som alla stabsfunktioner ska Skolförvaltningen sträva efter att erbjuda resultatenheterna de tjänster dessa efterfrågar. Skolförvaltningen ska också ansvara för ledning och styrning i en decentraliserad arbetsmiljö av den totala verksamheten samt kontrollera att skolverksamheten till alla delar uppfyller myndigheternas och huvudmannens krav. Vi anser att det inte finns något egenvärde i Skolförvaltningen och att det är olyckligt om man centraliserar och bygger upp stabsresurser som belastar de lokala resultatenheterna. En effektiv chef för skolan ska ha de lokala resultatenheternas chefer rapporterande direkt, och därmed ha daglig kontakt med den verksamhet han/hon leder. Vi anser att skolorna i Norrtälje kommun inte behöver fler administrativa chefer utan ett mer direkt ledarskap. Centerpartiet och Framtidens skola i Norrtälje kommun På följande sidor finns vårt förslag, hur vi ska kunna utveckla en skola som erbjuder alla elever, oavsett var de bor, rätt kvalitet i deras utbildning. 3

5 Från ord till handling projekt Framtidens skola i Norrtälje kommun 1. Steg 1- Analysfasen (ca sex veckor) Det finns många uppfattningar och mycket tyckande om skolorna i Norrtälje kommun. Mot bakgrund av höstens misslyckade projekt med att skapa en förändring är det angeläget att, i ett första steg genomföra en analys, med målet att skapa ett underlag för dialog med skolans intressenter. Följande ska ingå i analysen: Verksamhetens infrastruktur relaterad till förväntad utveckling i kommunen. Styrning och ledning av verksamheten (tjänstemannanivå). Skolförvaltningen (stabens) roll och befogenheter. Pedagogisk utvecklingsmodell. Elevernas skolsituation. Lärarnas arbetssituation. Föräldrar och andra intressenters engagemang. Kompetensutveckling för skolpersonal. Digitala verktyg och nya metoder i skolarbetet. Ekonomiska ramar för verksamheten. Verksamhetens kostnadseffektivitet Politisk styrning av verksamheten (ansvarsområde). Förutsättningar för en decentraliserad organisation. Läsgaranti efter årskurs 2 Resurser för barn med behov av särskilt stöd. Differentierad skolpeng Separera skolmaten från skolpengen. Kostnader för skolmaten ska finnas i ett särskilt anslag till skolverksamheten. Sammantaget ska detta ge förslag till en Framtida skolmodell i Norrtälje kommun. 4

6 Enligt vår uppfattning ska analysen genomföras av externa resurser. Efter genomförd analys skapas en styrgrupp med uppgift att tillsammans med anlitade externa resurser, redovisa resultaten i dialogform vid möten med skolans intressenter. Vid dessa möten skall också informeras om de ramar, lagar och regler som gäller för verksamheten så att alla kan delta i dialogen med samma förutsättningar. Därefter sammanställer styrgruppen resultaten från de olika mötena i en rapport och arbetar fram ett förslag till Framtidens skola som tillställs Barn & skolnämnden. Barn & skolnämnden fattar därefter beslut om vidare handläggning. Från ord till handling projekt Framtidens skola i Norrtälje kommun 2. Steg 2- Genomförandefasen (efter beslut i Barn & skolnämnden) När Barn & skolnämnden fattat beslut om hur Framtidens skola skall se ut vidtar genomförandefasen. Denna ska byggas upp kring ett fortsatt arbete i dialogform med de olika resultatenheternas representanter för lokala intressenter. Dessa ska inom givna ramar ges stora möjligheter att påverka verksamheten. Förankring av lagda förslag är oerhört viktigt för att undvika liknande debatt som utspelade sig i höstens skolprojekt. Inför dialogmötena ska följande vara framtaget i förslagsform: Resultatenheternas arbetsuppgifter. Delegerad ledning och styrning av resultatenheterna (ansvarsområden/befogenheter) Resultatenheternas ledningsgrupper Skolförvaltningen (stabens) roll och befogenheter. De lokala enheternas roll i det pedagogiska utvecklingsarbetet. Lärarnas arbetssituation i Framtidens skola. Föräldrar och andra intressenters engagemang och inflytande. Ekonomiska ramar för verksamheten. Idéer och förslag i en kontinuerlig dialog. 3. Steg 3- Utvärderingsfasen Framtidens skola ska utvärderas senast två år efter införandet 5

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Värmdö skoldialog. Slutrapport

Värmdö skoldialog. Slutrapport Värmdö skoldialog Slutrapport Ann Lundqvist och Sara Blücher Maj 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 Inledning... 4 BAKGRUND... 4 DIALOGPROCESSEN... 5 Några utgångspunkter för dialogen... 5 Syfte och mål

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten Skolinspektionens rapport 2012:1 Diarienummer 40-2011:2236 Stockholm 2012 Foto: Monica Ryttmarker Kvalitetsgranskning

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap i praktiken

Pedagogiskt ledarskap i praktiken Integrerande fördjupningsarbete i Rektorsprogrammet, Block 5 Kursgrupp 5 Pedagogiskt ledarskap i praktiken - framgångsfaktorer och förutsättningar i skolledares vardag Författare: Pia Croona Leif Dickens

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Rapport Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Introduktion Malmö står inför stora utmaningar inom skolan de kommande åren. Skolresultaten behöver förbättras,

Läs mer

Framtidens skola. 6 april 2009

Framtidens skola. 6 april 2009 Yttrande till kommunstyrelsens utbildnings och arbetsmarknadsutskott i Sigtuna kommun Ärende 5 Detaljbudget 2009 (KS/2009:222 042) Framtidens skola 6 april 2009 Vår idé för Arlandagymnasiet utgår från

Läs mer

KOMMUNAL VALET 2014 Enkät Stockholms stad

KOMMUNAL VALET 2014 Enkät Stockholms stad Politikerna i stadshuset svarar på våra frågor om tillgänglighet och delaktighet i Stockholm KOMMUNAL Politikerna i stadshuset svarar på våra frågor Den 14 september 2014 ska stockholmarna välja vilka

Läs mer

! " # " $! " # " % % & ' (& " ) ' * %% ) ' 3

!  #  $!  #  % % & ' (&  ) ' * %% ) ' 3 2 ! "#" $! "#"%% &' (&")' * %% ) ' 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Elevernas rätt till särskilt

Elevernas rätt till särskilt Revisionsrapport Elevernas rätt till särskilt stöd Viktor Prytz Staffanstorps kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammafattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4. Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola

UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4. Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4 Lärande ledare Ledarskap för dagens och framtidens skola Lärande ledare Ledarskap för dagens och framtidens skola UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT

Läs mer

Ett gott liv var dag

Ett gott liv var dag Ingegerd Eriksson Projektledare SLUTRAPPORT 2015-06-18 Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet 2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 3. Resultatredovisning 5 4. Utvärdering av arbetet 7

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-06-19, 81 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: - Dokumentet gäller för: Alla

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Utbildningsinspektion i Sundsvalls kommun distrikten Höglunda, Nacksta och Selånger

Utbildningsinspektion i Sundsvalls kommun distrikten Höglunda, Nacksta och Selånger Inspektionsrapport från från Skolverket 2005:39 Utbildningsinspektion i Sundsvalls kommun distrikten Höglunda, Nacksta och Selånger Skolrapporter Skolrapporter Innehåll Skolrapporter Höglunda/Nacksta Höglundaskolan

Läs mer

Svar på frågor i samband med mötet 14 februari i Västerfärnebo, angående åk 7-9-organisationen i Sala kommun.

Svar på frågor i samband med mötet 14 februari i Västerfärnebo, angående åk 7-9-organisationen i Sala kommun. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) SKRIVELSE SKOLFÖRVALTNINGEN SKRIVELSE Svar på frågor i samband med mötet 14 februari i Västerfärnebo, angående åk 7-9-organisationen i Sala kommun. Närmare 60 frågor inkom

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse Inom området Grundskola 2005

Kvalitets- och kostnadsjämförelse Inom området Grundskola 2005 Kvalitets- och kostnadsjämförelse Inom området Grundskola 2005 F S H O F O A G E R S L U N T L VANSBRO S K I N N T S A L K H A M M A R E T D S Ä T E H E R M O R A B E R G Y RAPPORT FRÅN KVALITETSNÄTVERK

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Styrning och ledning av naturbruksgymnasierna

Styrning och ledning av naturbruksgymnasierna Revisionsrapport Styrning och ledning av naturbruksgymnasierna Region Hallands revisorer Viktor Prytz Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdraget...

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer