Min syn på design management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Min syn på design management"

Transkript

1 Sophie Danilov Min syn på design management KPP 306 Produkt och processutveckling 0

2 Contents Inledning... 2 Design management... 3 Definitioner... 3 Design management i en produktutvecklingsprocess... 4 Design management processen enlig Best... 5 Steg 1 Design strategin... 5 Steg2 Design process... 5 Steg 3 Design implementation... 5 Design management processen enligt Borja de Mozota... 6 Den operativa nivån... 6 Den funktionella nivån... 7 Den strategiska nivån... 8 Framgångsfaktorer för Design management... 9 Konsekvenserna av design management Summering... Fel! Bokmärket är inte definierat. Referenser

3 Inledning Denna essä handlar om min syn på design management och utifrån ett par frågeställningar kommer jag söka information kring ämnet och därefter föra en diskussion kring min syn på design management. Jag har valt att ställa följande frågor: Vad är design management? Hur använder man sig av design management? Vad blir konsekvenserna av design management? Anledning till att jag valde att skriva min essä om design management var att jag efter avslutat kursen i design management här på högskolan, fortfarande saknade en bild av vad design management egentligen innebär och hur organisationer arbetar med det. För att få en djupare, bredare och mer strukturerad bild tänker jag läsa, analyser och kommentera kring litteratur och annan dokumentation i ämnet och försöka hitta svaren på mina frågeställningar. Att design management blir allt mer använt och implementerat i företag och medvetenheten kring begreppet ökar, leder till att fler och fler företag börjar se över hur de arbetar med design i utvecklingen av sitt varumärke. Därför känns det viktigt för mig, för oss som vill arbeta med design att få en djupare kunskap i hur design management fungerar i en organisation och i en produktutvecklingsprocess. 2

4 Design management Det finns en rad uppfattningar om vad design management är och eftersom det inte finns en universellt accepterad definition, så är det ingen som kan vara sig verkligen rätt eller fel i sin beskrivning av vad Design management är 1. Gemensamt för alla är att de ser design management som ett starkt och viktigt verktyg för att stärka ett varumärke. Nedan följer några av de definitioner jag hittat i mitt sökande på vad design management är. Definitioner Gorb: the effective deployment by line managers of the design resource available to the organization in the pursuance of its corporate objectives (Best, 2006, s. 12) Österlin: Design management innebär att man använder design som instrument i företagsledningen, med en designpolicy som utgår från företagets affärsidé och mål (Österlin, 2010, s. 128) Borja de Mozota: Design management is the implementation of design as a formal program of activity within a corporation by communicating the relevance of design to long term corporate goals and coordinating design resources at all levels of corporate activity to achieve the objectives of the corporation (Borja De Mozota, 2003, s.71) Design management institute: Design management encompasses the ongoing processes, business decisions, and strategies that enable innovation and create effectively designed products, services, communications, environments, and brands that enhance our quality of life and provide organizational success (Design management institute, 2012) Design management Europe: Design management is the cultural, strategic and operational use of the design resources (internal and external) available to an organisation, directed towards the creation and attainment of business and organisational objective (Design management Europe, 2011) 1 Design management Managing design strategy, process and implementation, Best Kathryn, 2006, s.12 3

5 Design management i en produktutvecklingsprocess Enligt litteraturen finns det tre olika nivåer inom en organisation där design management påverkar 2. Första nivån, den operativa nivån av projektet, där används design management för att ge uttryck för organisationens visioner, värderingar och föreställningar. Implementering av projekt och processer som kunden kan ta på. Andra nivån, den funktionella nivån, design management används här för att uppnå företagsmålen. Det innefattar team, processer, olika affärsenheter och funktioner Tredje nivån, den strategiska, design management används för att sammanbinda och förändra företagets vision. Innehåller allmänna policys, missioner samt PM, det är mot dessa PM som designen återkopplas till. Strategisk design Taktisk design Operationell design 2 Design management Managing design strategy, process and implementation, Best Kathryn, 2006, s.17, s.92 4

6 Design management processen enlig Best Best (2006) har delat upp sin bok i tre delar för att beskriva design management, första delen handlar om design strategin, andra om design processen och tredje om design implementationen. Design startegi Design process Design implementation Steg 1 Design strategin Första steget är att identifiera och skapa förutsättningar för designprojektet. I organisationen införs designtänk, designmöjligheter identifieras, organisationen och kundernas behov fastställs och man tittar på hur design kan bidra till företaget som helhet. 3 Steg2 Design process Andra steget fokuserar på hur design management kan påverka hur en organisations varumärke uttrycks och upplevs. Vikten ligger vid hur strategin ska demonstreras på ett synligt och påtagligt sätt. I detta steg är designmetoder och designprocesser viktiga för arbetet. Steg 3 Design implementation I steg tre levereras designprojektet, fokus ligger på processen och ledningen av projektet, där designstrategier och processer ska tolkas till resultat. I detta steg planeras och koordineras resurserna för projektet i form av tidsramar och människor. 3 Design management Managing design strategy, process and implementation, Best Kathryn, 2006, s.27, s

7 Design management processen enligt Borja de Mozota Sättet att beskriva design management processen skiljer sig något mellan de två, trots att de har sin utgångspunkt i samma modell. Den operativa nivån Målet med design management är att skapa förtroende och trovärdighet för varumärket på långsikt. Design management styr över tre områden; hantering av designens mervärde, relationer och processerna 4. Nedan följer en checklista för den operativa nivån. Strategi: Definiera designnormen inom produkten och kommunikation. Samt normen för hur designen får påverka varumärket. Planering: Skapa en designbreif. Struktur: Bilda arbetsgrupper och utse designers, samt skapa en förbindelse mellan arbetsgruppen och designers. Tillsätt en designchef i toppen av ledningsnivån. Finansiering: Skapa en budget för designprojektet och uppskatta kostnader. Personal: Identifiera designfärdigheter. Information: Skapa en gemensam förståelse för företagets mål tillsammans med designerna. Kommunikation: Skapa en grafisk profil. Forskning & utveckling: Utveckla tekniköverföring Projekthantering: Hantera och vårda relationer genom utvärderingsmöten. Varumärke: Befäst designens plats i företagets policy, samt se till att marknadsundersökningar innefattar designinputs. Utvärdering: Utvärdera resultatet med avseende på designen, designbriefen, varumärket samt marknaden. 4 Design management Using design to build brand value and corporate innovations, Borja de Mozota Brigitte, 2003, s.186, s.213 6

8 Den funktionella nivån På den funktionella nivån av designmanagement ändras typen av design. Här handlar designen om en funktion eller avdelning inom företaget istället för en produkt eller projekt och är beroende av självständighet från andra avdelningar inom företaget. För att implementeringen av design management ska lyckas är den viktigaste faktorn att stöd finns på högsta ledningsnivå, samt att design finns med i utvecklingen av varumärkesstrategin. 5 Nedan följer en checklista för den funktionella nivån. Strategi: Koordinera design strategin med marknadsföring, innovation och kommunikation Planering: Definiera program och standarder inom designutförande, samt relationen mellan design och kvalitet. Struktur: Definiera designmanagers roll, plats och uppgifter. Skapa strukturer för innovation och projekt. Upprätta en designavdelning. Finansiering: Lista valda leverantörer och designers. Säkra budget för dessa. Personal: Bilda förståelse för design bland partners. Information: Bred ut Marknads/ design/ Produktionsplaner samt designkunskaper inom företaget Kommunikation: Organisera designkommunikation. Se över relationer mellan arkitektuella och grafiska normer. Forskning & utveckling: Vårda relationer med leverantörer, inför kvalitetspolicy Projekthantering: Integrera design i idé och konceptfaser. Behandla visualisering kring koncept och beslutsprocesser. Varumärke: Designa och tillför värde till varumärket. Tillsätt testgrupper för kunder och designen. Utvärdering: Utvärdera hur designen påverkar kunden samt hur investeringar avlönar sig. 5 Design management Using design to build brand value and corporate innovations, Borja de Mozota Brigitte, 2003, s.214, s

9 Den strategiska nivån Här skapas relationen mellan design, strategi och företagets identitet och kultur. Ansvaret för detta ligger hos den som har rollen som design manager, målet för design managern är att kontrollera konsekvenserna av designarbetet i företaget, samt introducera design i den strategiska formuleringsprocessen. I denna nivå syns fyra viktiga roller, visualisera affärsstrategin, söka efter kärnkompetens, samla in marknadsinformation samt innovation i användningssätt av processer. 6 Nedan följer en checklista för den strategiska nivån. Strategi: Upprätta en designstrategi som innefattar designmål. Planering: Planera designprojektet. Starta designtester. Definiera designstandarder, grafik, produktarkitektur och strukturella normer. Struktur: Lyft upp designen i ledningstoppen på företaget. Finansiering: Budgetera för implementeringen av en designstrategi. Personal: Skapa ett bra klimat för design Information: Kommunicera designmissionen i företaget och genomför trendspaning. Kommunikation: Skapa designtävlingar. Kommunicera produktkoncept. Forskning & utveckling: Skapa relationer mellan design, marknad och tekniska trendspaning. Projekthantering: Integrera design uppåt i organisationen. Varumärke: Inför designresearch för den strategiska marknadsföringen. Utvärdering: Jämför designpresentation med företagspresentation. Samt utvärdera konsekvenserna av designsystem. 6 Design management Using design to build brand value and corporate innovations, Borja de Mozota Brigitte, 2003, s.238 och

10 Framgångsfaktorer för Design management Det finns inget färdigt recept på hur man når framgång genom design, men enighet råder kring vilka faktorer som gör skillnad i en design process. Faktorer som ger framgång genom design management är 7 : Högsta ledningen är engagerad. Tydlig koncept definition. Kundernas röster hörs hängivenhet till marknadens och kundernas inputs genom hela projektet. Produktfördelar unika fördelar, överlägset kundvärde. Välplanerad och tillräckligt finansierad lansering. Tidig upptäckt av problem minskar risken för onödigt arbete. Tuffa beslutspunkter och en stegmodell med noggrann bevakning vid varje steg. Överlappande/parallellt arbete. Samtidigt eller simultant ingenjörsarbete för att stödja en snabbare utveckling och samtidigt behålla ett tvärfunktionellt engagemang. Val av struktur matris, linje, projekt för att passa förhållanden och uppgift Tvärfunktionellt grupparbete, engagemang för olika perspektiv, användning av Teambuilding för att säkerställa ett effektivt grupparbete och utveckla kapacitet i flexibel problemlösning. Avancerade stödverktyg, så som CAD, rapid prototyping, data stött samarbete som Stöd (exempel Lotus Notes), för att stödja kvalitet och en snabb utveckling. Lärande och ständiga förbättringar. Föra vidare erfarenheter, via tidigare projekt revisioner etc. Kontinuerlig lärande förbättringskultur. 7 Design in business Strategic innovation through design, Bruce Margaret & Bessant John, 2002, s.49 9

11 Konsekvenserna av design management I sin bok listar Best 8 hur betydelsen av design management ökar i fyra olika grundläggande banor. Nedan följer en översatt tolkning och sammanfattning av dessa. 1 Då företag av olika typer beror av deras förståelse för designens roll i en innovation, kommer de se design management som en viktig resurs för innovation. 2 Då kunderna upptäcker fler och fler valmöjligheter och mer beslutsamma att öka livskvalitén, kommer de att kräva mer av vad endast ett effektivt design management arbete kan erbjuda, bra design. 3 Skiftet i attityden kring design management kommer öka möjligheterna för design 4 Den ökade vikten av design kommer spela en betydande roll i överbyggandet av grundläggande ekonomiska och kulturella skillnader kring enskilda länder och världen. Design kommer göra ett betydande bidrag för att skapa fungerande, balanserade samhällen världen över. 8 Design management Managing design strategy, process and implementation, Best Kathryn, 2006, s.18 10

12 Summering och diskussion kring design management Vad är design management? Att design management är ett svår definierat begrepp med flertalet definitioner är kanske inte helt oväntat. Det tar tid för nya begrepp och metoder att etableras och samordna till en gemensam tydlig definition. För några år sedan, ganska många var design något nytt och alla skulle hålla på med design utan att egentligen veta vad det menade med det. Det betydde en sak för den ena och en annan för nästa. Men numera börjar definitioner och synsättet om vad design är att bli mer och mer likformade. Jag tror att detta är vad som kommer hända med design management med, definitionen kommer att bli tydligare och det kommer att tydligare finnas rätt och fel sätt att arbeta med design management. Men just nu är design management för mig ett sätt att strategisk arbeta med design för att stärka och bibehålla en identitet hos ett varumärke. Att göra medvetna val kring hur en produkt ser ut även om design by accident kan vara lyckosamma i vissa fall tror jag att ett mer kontrollerat design arbete kommer vara ett säkrare kort i längden. Det finns många företag som försöker fånga in så många som möjligt alternativ finnas på så många marknader som möjligt, detta kan ge vinster på kort sikt, men risken är stor tror jag att man vattnar ur varumärket om man inte är försiktig med dess identitet. Det bildas en osäkerhet. Hur använder man sig av design management? Design management verkar i tre nivåer inom en organisation vilket gör att det har stor inverkan på hela organisationen och dess arbetssätt. Genom modellerna som Best och Borja de Mozota arbetat fram kan organisationer arbeta strukturerat och målmedvetet med design. Jag tror även att modellerna gör det lättare för organisationen att skapa en gemensam samsyn på vision och mål och förankra denna genom hela organisationen. Hade det varit så att design management endast hade implementerats på en nivå i organisationen tror jag att processen skulle blivit mer tungrodd och risken stor att organisationen skulle uppfattas som spretig. Det skulle även bli svårt att förankra och skapa en samsyn kring designmålen om det endast implementerats på en nivå i organisationen. Jag föredrar nog Borja de Mozotas modell framför Bests, då checklistor känns rakare och mer strukturerat och det är mindre chans att missa någon del i modellen. Bests modell känns något luddigare och det kanske var därför som det var svårt att skapa sig en bild av vad 11

13 design management innebar i kursen design management eftersom enda kurslitteratur vi använde var Bests. Vad blir konsekvenserna av design management? Genom att arbeta med design management kan en djupare förståelse för design och vikten av denna skapas i företaget. Jag tror att det är otroligt viktigt för alla typer av företag att hela organisationen från toppen till botten i organisationen. Best beskriver i sin bok fyra viktiga delar som design management ger en organisation som arbetar med detta. Främst anses förståelsen för design som skapas genom design management och hur denna i sin tur är en viktig resurs för innovation. Jag håller helt med om att utan en förståelse så blir det svårt att skap innovationer. Att konsumenterna blir mer och mer kräsna och att kravet på bra design gått från att vara attraktivt till att bli mer eller mindre ett krav behöver jag inte gå längre än till mig själv för att se. Jag nöjer mig inte med en produkt tjänst som löser mitt problem, jag ställer krav på att den även ska göra det bra, enkelt och effektivt. Vidare beskriver Best att ändringen i attityden kring design management kommer att öka möjligheterna för design. Att detta redan har hänt kan man tydligt se på de produkter som finns idag, ta mobiltelefonerna, hur många är vi inte som knappt klarat oss utan våra smartphones idag? Ytterligare en del av hur design management kommer påverka är i att överbygga de ekonomiska och kulturella skillnader som finns världen över genom design. Detta tror jag kommer att utvecklas mer, men redan nu så har Sida och andra organisationer börjat titta på design och gjort samarbeten med bland andra Ergonomidesign för att skapa förändrade levnadssätt och ekonomiska förutsättningar för tredje världen. 12

14 Referenser Litteratur Borja de Mozota, B. (2003) Design management using design to build brand value and corporate innovation, New York: Allworth Press Best, K. (2006) Design management managing design strategy, process and implementation, Lausanne: AVA Publishing SA Bruce, M & Bessant, J. (2002) Design in business Strategic innovation trough design, Harlow: Pearson Education Limited Internet Design management institute, Design management Europe,

Min syn på. DESIGN MANAGEMENT i en PU-process

Min syn på. DESIGN MANAGEMENT i en PU-process Min syn på DESIGN MANAGEMENT i en PU-process Keng Su KPP306 Essä VT 2012 Sammanfattning I en global marknad där produkter och tjänster med enkelhet kan distribueras finns det behov av allt fler sätt att

Läs mer

Design Management 2011

Design Management 2011 Design Management 2011 Min syn på design management i en PU-process Figur 1. Porsche Singer Malin Bånghammar, cke20 Mälardalens Högskola Produkt och processutveckling, KPP306 Vårtermin 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

/ Petra Liljenroth. Management ger en bättre produktutvecklingsprocess samt bättre resultat i

/ Petra Liljenroth. Management ger en bättre produktutvecklingsprocess samt bättre resultat i Denna essä behandlar ämnet: Essäns huvudsyfte är att beskriva hur användning och medvetenhet om Design Management ger en bättre produktutvecklingsprocess samt bättre resultat i form av såväl produkt som

Läs mer

Utvärdering av Ledningsprocesser. Fredrik Kjellberg Mannheimer

Utvärdering av Ledningsprocesser. Fredrik Kjellberg Mannheimer Utvärdering av Ledningsprocesser Fredrik Kjellberg Mannheimer 0 Tre distinkta utvecklingsfaser Harvard Business School böcker Harvard Business Review - artiklar 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 Mastering

Läs mer

Glöm inte: Kritik. Bidrag. Plans are nothing planning is everything (Eisenhower)

Glöm inte: Kritik. Bidrag. Plans are nothing planning is everything (Eisenhower) Corporate & Business strategy Kent Thorén INDEK - KTH de Wit & Meyer, Strategy, Process, Content, Context, THOMSON BUSINESS PRESS. Ett företag kan behöva flera typer av strategier Inledning Design - den

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Asset Management ISO 55000

Asset Management ISO 55000 Asset Management ISO 55000 SSG 27 maj - 2014 Jan-Olof Hilmerstam 1 Varför är Asset Management viktigt? Fysiska anläggningstillgångar representerar en stora värden i många organisationer 90% fysiska anläggningstillgångar

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn T0008N Operations management Datum LP3 10-11 Material Kursexaminator Tentamen Diana Chronéer Betygsgränser 3 = 30-39,5 ; 4 = 40-49,5 ; 50 = 50-60

Läs mer

Organisering och ekonomistyrning. Professor Fredrik Nilsson Uppsala

Organisering och ekonomistyrning. Professor Fredrik Nilsson Uppsala Organisering och ekonomistyrning Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2013-01-23 Föreläsningens inriktning Tema: Organisering och ekonomistyrning Vad är ekonomistyrning? Ekonomistyrningens nya sammanhang

Läs mer

Packbridge Frukostmöte om Open Innovation. Susanna Bill, Sustenance AB

Packbridge Frukostmöte om Open Innovation. Susanna Bill, Sustenance AB Packbridge Frukostmöte om Susanna Bill, AB Innovation Incremental Innovation Process Innovation Innovation Incremental Innovation Process Innovation Innovation Systemn Customer driven Innovation External

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

TNS SIFO & The Core Company, 2011

TNS SIFO & The Core Company, 2011 1 2 Bekymmerslös Äventyrlig Vänlig Självsäker Försiktig Kompetent 3 Om denna person var VD, hur skulle företagskulturen vara? Vilka värderingar, ledarskap och struktur skulle företaget ha? 4 Företagskultur

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation DynaMO-modellen TM Dynamisk varumärkeskommunikation Bygg varumärket vid varje kontakt DynaMO-modellen är en av de mest kostnadseffektiva metoderna för att uppnå en tydlig kommunikation och ett starkt varumärke.

Läs mer

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN By the use of true lean concepts all necessary attention to customer needs are secured. High quality implementations of incident, change and problem

Läs mer

Innovation och produktutveckling. Joakim Lilliesköld & Liv Gingnell

Innovation och produktutveckling. Joakim Lilliesköld & Liv Gingnell Innovation och produktutveckling Joakim Lilliesköld & Liv Gingnell KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Med innovation menar vi kunskap som omsätts till nya värden Turning traditional ways uppsida down Var

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Concept Selection Chaper 7

Concept Selection Chaper 7 Akademin för Innovation, Design och Teknik Concept Selection Chaper 7 KPP306 Produkt och processutveckling Grupp 2 Johannes Carlem Daniel Nordin Tommie Olsson 2012 02 28 Handledare: Rolf Lövgren Inledning

Läs mer

Automation av internlogistik - Utmaningar och framgångsfaktorer. Anna Granlund

Automation av internlogistik - Utmaningar och framgångsfaktorer. Anna Granlund Automation av internlogistik - Utmaningar och framgångsfaktorer Anna Granlund 2014-05-13 Vem är jag och varför är jag här? Forskare Mälardalens högskola Robotdalen Logistikautomation Doktorandstudier Fokus

Läs mer

Information Technology and Security Governance

Information Technology and Security Governance Technology Security and Risk Services Information Technology and Security Governance Internetdagarna 2006-10-25 Andreas Halvarsson Lapp på anslagstavlan hos IT-leverantör Förr Prästen Kyrkan Exekutionen

Läs mer

Business Design. Creosa är ett företag specialiserat på kreativ intelligens ihopkopplat med entreprenörskap och affärsutveckling.

Business Design. Creosa är ett företag specialiserat på kreativ intelligens ihopkopplat med entreprenörskap och affärsutveckling. Creosa är ett företag specialiserat på kreativ intelligens ihopkopplat med entreprenörskap och affärsutveckling. Våra lösningar lär dig hur du kan använda din kreativa intelligens som motor i ditt företag,

Läs mer

Rapport över sociala webben

Rapport över sociala webben Rapport över sociala webben Rebecca Andersson WD201I Webbdesign för social interaktion Högskolan Kristianstad 2015-02-15 Crowdsourcing Crowdsourcing är ett sätt för företag att engagera sin omvärld och

Läs mer

SWOT Copyright Dansk & Partners

SWOT Copyright Dansk & Partners SWOT 2011-03-03 Copyright Dansk & Partners Innehåll Datasökning Strukturkapital Analysmodeller SWOT Analysmodeller Analysmetoder är idéer och koncept som utvecklas över tiden. Faktorer som teknologisk

Läs mer

Företagsstrategi. Affärsidé. Ledningsfilosofi (exempel Volvo) Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring. Mission Vision.

Företagsstrategi. Affärsidé. Ledningsfilosofi (exempel Volvo) Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring. Mission Vision. Företagsstrategi Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring ME1002 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 4 Tomas Sörensson 1 Affärsidé Mission Vision Mission Övergripande uppgift Vision Önskvärt

Läs mer

Gina Tricot Modeinriktad underrättelsetjänst Uppgift delkurs 2

Gina Tricot Modeinriktad underrättelsetjänst Uppgift delkurs 2 Gina Tricot Modeinriktad underrättelsetjänst Uppgift delkurs 2 Linus Jönsson Underrättelseanalys A Lunds universitet Inledning I denna rapport lämnas ett förslag på ett strukturerat underrättelsearbete

Läs mer

Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten

Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten Värdeväxlaren guidar ledning och strategiskt förändringsarbete Mission Rikta Beskriva Prioritera Förändra Mäta. management M. M.

Läs mer

Kundorienterad verksamhetsutveckling

Kundorienterad verksamhetsutveckling - Makes people and business successful - Passion för kunderna Kundorienterad verksamhetsutveckling Tommy Ytterström www.proandpro.se HÅLLPUNKTER Introduktion Spaningar och utmaningar Samtal kring kundorientering

Läs mer

Participatory Design III

Participatory Design III Participatory Design III Participatory Design & Språkmönster Vecka 3 Summering av förra veckan Participatory Design Utgår från artikelseminariet Framtidsverkstad Språkmönster Binda ihop SUMMERING AV VECKA

Läs mer

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det?

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det? Att välja verktyg för portföljhantering - Vad vet en leverantör om det? Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och välja verktyg Egenutvecklat eller standard Förankring

Läs mer

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för?

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Titel En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Angelica Hafström, Innovationsstrateg, Innovare R&D och kommittérepresentant SIS/TK 532 Nationell innovationskonferens, Luleå 2015-02-05

Läs mer

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se Strategic Health Consultants Seminarium 23 september 2009 Välkomna! Strategic Health Consultants AB Unika lösningar med inriktning på Hälsa Affärsidé Ge stöd i förändringsprocesser som inleds när en organisation

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Silf Competence.ppt 1 K229 Supply Chain och Lean Six Sigma+LEAN Silf Competence.ppt 2 K229 Vad är Supply Chain? Innehåll Vad är Lean, Six Sigma och Six Sigma+Lean

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 3, 33, 25, 8 DEFINITION, TEORI OCH CENTRALA BETEENDEN Catrin johansson Vernon D. Miller Solange Hamrin CORE COMMUNICATION, ORGANIZATION, RESEARCH, EDUCATION DEMICOM DEPARTMENT OF

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Platsar människan i morgondagens företag?

Platsar människan i morgondagens företag? Platsar människan i morgondagens företag? - att ta utgångspunkt i den mänskliga naturen Lasse Berg och Bo Rex HR-dagarna 2013-09-26 Hur människan blev människa om människans evolution Lasse Berg 1 Vad

Läs mer

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Cai Strand, Silverhanden AB [Agenda] 1. Bakgrund och Ericssons krav 2. Lösning 3. Resultat 4. Framgångsfaktorer 5. Nästa steg 6. Betydelsen av

Läs mer

Bilaga 1 Beslutsförslag Policy för Region Skånes varumärken

Bilaga 1 Beslutsförslag Policy för Region Skånes varumärken Bilaga 1 Beslutsförslag 2012-09-06 Policy för Region Skånes varumärken 1 1. Region Skåne som modermärke I dokumentets första del presenteras resultatet av arbetet att definiera Region Skånes identitet

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Välkommen till Creosa.

Välkommen till Creosa. Välkommen till Creosa. Vi hjälper företag och organisationer att tänka kreativt, hitta nya lösningar på olika typer av problem och utmaningar och skapa förutsättningar för att förverkliga kreativa idéer.

Läs mer

Jag fastnad för en mening i Daniel Van der Veldens essä We no longer have. any desire for design that is driven by need (Van der Velden, 2006) Vad

Jag fastnad för en mening i Daniel Van der Veldens essä We no longer have. any desire for design that is driven by need (Van der Velden, 2006) Vad To Need or not to Need Jag fastnad för en mening i Daniel Van der Veldens essä We no longer have any desire for design that is driven by need (Van der Velden, 2006) Vad betyder behov? Vad är skillnaden

Läs mer

Innovation och Design

Innovation och Design Innovation och Design Robin Edman VD Stiftelsen Svensk Industridesign IVA-SVID, Stockholm den 29 mars, 2011 1 Innovation och design Strategiskt mål Att öka välstånd och konkurrenskraft genom design Vilka

Läs mer

Forskning + Entreprenörskap = Innovation

Forskning + Entreprenörskap = Innovation Forskning + Entreprenörskap = Innovation Professor Mikael Jern Visualiserare Från berg av siffror till interaktiva bilder NCVA forskar och NComVA hjälper kunder att analysera och visa upp sin statistik

Läs mer

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna? Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2010-02-12 Föreläsningens inriktning Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

Är du redo att ta ditt företag till nya höjder?

Är du redo att ta ditt företag till nya höjder? Är du redo att ta ditt företag till nya höjder? ETT TILLVÄXTPROGRAM SOM DRIVS AV BUSINESS REGION GÖTEBORG Marknadslyftet ger dig redskapen till fokusering och expansion Bra kan bli bättre Är du ledare

Läs mer

Gösta Ljungberg 31 mars 2014

Gösta Ljungberg 31 mars 2014 VARFÖR GÅR IT UPPHANDLINGAR FEL OCH VAD KAN DU GÖRA ÅT DET? FRUKOSTSEMINARIE Gösta Ljungberg 31 mars 2014 Agenda Vad brukar gå fel vid IT upphandlingar? Vad kan man göra åt det? Sammanfattning Frågor och

Läs mer

ETT TILLVÄXTPROGRAM SOM DRIVS AV BUSINESS REGION GÖTEBORG. Är du redo att ta ditt företag till nya höjder?

ETT TILLVÄXTPROGRAM SOM DRIVS AV BUSINESS REGION GÖTEBORG. Är du redo att ta ditt företag till nya höjder? ETT TILLVÄXTPROGRAM SOM DRIVS AV BUSINESS REGION GÖTEBORG Är du redo att ta ditt företag till nya höjder? Marknadslyftet ger dig redskapen till fokusering och expansion Bra kan bli bättre Är du ledare

Läs mer

Design Management - historia & frontlinjeperspektiv, 7,5 hp

Design Management - historia & frontlinjeperspektiv, 7,5 hp Konstnärliga fakultetsnämnden Kursplan Design Management - historia & frontlinjeperspektiv, 7,5 hp Forskarnivå/Third cycle History and contemporary perspectives within design management research. Doctoral

Läs mer

Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen

Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen 1. Definiera behov/kundnytta 2. Planera hur problemet skall lösas 3. Förstå problemet genom att ta fram kravspec 4. Generera många lösningsförslag (koncept)

Läs mer

ANDRA CHANSEN. Analys och förslag för att möblera återanvänt och skapa ett gott exempel

ANDRA CHANSEN. Analys och förslag för att möblera återanvänt och skapa ett gott exempel ANDRA CHANSEN Analys och förslag för att möblera återanvänt och skapa ett gott exempel VARFÖR GÖR VI DETTA? Att möblera återbrukat Målsättningen är att möblera mer hållbart genom att använda begagnat -

Läs mer

Ledningssystem för IT-tjänster

Ledningssystem för IT-tjänster Styrning och ledning av IT med stöd av internationella standarder Ledningssystem för IT-tjänster sixten.bjorklund@sipit.se 2013-11-05 Sip It AB, Sixten Björklund 1 Kort om Sixten Konsult i eget bolag Ledning

Läs mer

Befattningsbeskrivning

Befattningsbeskrivning Befattningsbeskrivning Produktionschef Zetterbergs 2010-06-10 Befattningsbeskrivning Befattning: Placering: Tillträde: Produktionschef Östervåla Snarast Vill du vara med och påverka framtiden för ett anrikt,

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 Introduktion Tidigare ISO-standarden för miljöledning har funnits länge; sedan 2004. Under dessa år har omvärlden förändrats, miljöfrågor blivit allt viktigare och begreppet

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

C h a n g e M a n a g e m e n t - F å u t m e s t a m ö j l i g a a v e r s a t s n i n g. Richard Silvekroon Utbildningskonsult

C h a n g e M a n a g e m e n t - F å u t m e s t a m ö j l i g a a v e r s a t s n i n g. Richard Silvekroon Utbildningskonsult C h a n g e M a n a g e m e n t - F å u t m e s t a m ö j l i g a a v e r s a t s n i n g Richard Silvekroon Utbildningskonsult Change management Strategier och tillvägagångssätt som organisationer använder

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter

Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter Ramverk för: Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Identiteten skapas från toppen

Läs mer

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding blir mer effektiv på att attrahera och behålla medarbetare Bristen på rätt kompetens

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017

Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017 Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017 Eget mätsystem på ICA ger kontroll inom supporten och på SLA:er med strategiska partners Föredraget kommer att handla om hur vi har tillgodosett behovet

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

PRAKTIKFALL FRÅN KEYNOTE SPEAKER PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG:

PRAKTIKFALL FRÅN KEYNOTE SPEAKER PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 november 2012 PRAKTIKFALL FRÅN VP, Head of Market Strategy and Consumer Insight Torbjörn Johansson Management Consultant Product Manager VP Marketing Technical

Läs mer

01 Brand and Design Consultant Liberty Stockholm LIBERTY STHLM BRAND AND DESIGN CONSULTANCY

01 Brand and Design Consultant Liberty Stockholm LIBERTY STHLM BRAND AND DESIGN CONSULTANCY 01 Brand and Design Consultant Liberty Stockholm Erbjudandet 02 LIBERTY STHLM BRAND AND DESIGN CONSULTANCY Förslag till samarbete Hej Anders, Här kommer en beskrivning av det arbete vi ser som nästa steg.

Läs mer

Nyttorealisering Frukostseminarium Stockholm

Nyttorealisering Frukostseminarium Stockholm Nyttorealisering Frukostseminarium 2017-04-10 Stockholm 1 Problembeskrivning 2009 Ökade krav på behovsdriven samverkan och utveckling över myndighetsgränser Många och kostsamma misslyckade IT-projekt När

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se 2014 LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 Omvärldsbevakning Vision var vill du vara om xx år Strategi hur kommer du dit Ditt varumärke Mission vad brinner du för Mål och delmåll Mål och

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Vad menar vi med ett innovationssystem?

Vad menar vi med ett innovationssystem? Vad menar vi med ett innovationssystem? 1 Teknisk specifikation SIS-CEN/TS 16555-1:2013 Ett ledningssystem för innovation är en vägledning för en organisation för att leda och organisera innovation Kan

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN 2 Förord Innehåll Ett av de främsta konkurrensmedlen för svenska företag i framtiden är utan tvekan möjlig heten att utveckla bättre och mer intressanta produkter än konkurrenterna. En viktig komponent

Läs mer

Att välja projektverktyg eller ska vi säga portföljverktyg. Lena Dubbelman Marknadsansvarig PMI Semcon Project Management

Att välja projektverktyg eller ska vi säga portföljverktyg. Lena Dubbelman Marknadsansvarig PMI Semcon Project Management Att välja projektverktyg eller ska vi säga portföljverktyg Lena Dubbelman Marknadsansvarig PMI Semcon Project Management Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och

Läs mer

Checklista workshopledning best practice Mongara AB

Checklista workshopledning best practice Mongara AB Checklista workshopledning best practice Mongara AB Detta dokument ska ses som ett underlag för vilka frågeställningar vi jobbar med inom ramen för workshopledning. I dokumentet har vi valt att se processen

Läs mer

FMV användning av ISO/IEC 15288 för ledningssystem implementering. Harold Bud Lawson Styrelsemedlem och Consulting Partner

FMV användning av ISO/IEC 15288 för ledningssystem implementering. Harold Bud Lawson Styrelsemedlem och Consulting Partner FMV användning av ISO/IEC 15288 för ledningssystem implementering Harold Bud Lawson Styrelsemedlem och Consulting Partner Roller FMV har nära och långsiktiga samarbeten Regeringen Uppgifter Anslag Finansiella

Läs mer

LÖNSAM PRODUKTUTVECKLING

LÖNSAM PRODUKTUTVECKLING inbjudan till konferens i Stockholm den 20-21 februari 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Scania Högre lönsamhet kräver tydlig prioritering och styrning Sapa Profiles WORKSHOP PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: Förstå

Läs mer

KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING

KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena som

Läs mer

Från botten till toppen Hur ledarskapet är grunden för en framgångsrik resa från lågt förtroende till att vara ett föredöme

Från botten till toppen Hur ledarskapet är grunden för en framgångsrik resa från lågt förtroende till att vara ett föredöme Från botten till toppen Hur ledarskapet är grunden för en framgångsrik resa från lågt förtroende till att vara ett föredöme Mattias Forsberg, Systembolaget Stockholm 25:e september 2014 1 Agenda Introduktion

Läs mer

Struktur och Ledning i små organisationer

Struktur och Ledning i små organisationer Kungl. Tekniska Högskolan ME1010, Organisation och kundskapsintensivt arbete Fredrik Bergenlid, 870510-0157 Christian Rane, 810105-0279 Struktur och Ledning i små organisationer Innehåll 1 Inledning 1

Läs mer

Framgångsfaktorer för slutanvändares engagemang för Office 365

Framgångsfaktorer för slutanvändares engagemang för Office 365 Framgångsfaktorer för slutanvändares engagemang för Office 365 Kritiska framgångsfaktorer som påverkar utrullningen av Office 365 och hur du använder dem framgångsrikt under din utrullning Office 365 ändrar

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist

Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist VD, Sandholm Associates Docent, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Vice President, International Academy for Quality (IAQ) Agenda

Läs mer

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

Implementationsstrategier för PLCS

Implementationsstrategier för PLCS Implementationsstrategier för PLCS Dr Mattias Johansson Director Software Products Eurostep AB Typically complex systems environment Point to Point Integration Operational Objectives CM CM CM CM 5. Requirements

Läs mer

Trenger innovasjon ledelse?

Trenger innovasjon ledelse? Trenger innovasjon ledelse? Åpen arena, 14-16 januari Peter E Johansson, PhD, Universitetslektor innovationsteknik Akademin för innovation, design och teknik Mälardalens högskola Trenger innovasjon ledelse?

Läs mer

www.pianoflygelservice.com

www.pianoflygelservice.com PRESENTERAR KLIMATANLÄGGNING FÖR PIANON OCH FLYGLAR. Varför blir ett piano eller en flygel ostämd? Det kan vara många orsaker, t.ex. hårdhänt bruk, flyttning av instrument, stora skillnader i luftfuktighet

Läs mer

Vad är en designprocess?

Vad är en designprocess? Vad är en designprocess? En designprocess är organisation och ledning av människor och den information och kunskap de tar fram vid utvecklingen av en produkt Vilka variabler kan vi kontrollera? Hur mäter

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Styr och utveckla ditt IT-stöd utifrån internationella standarder

Styr och utveckla ditt IT-stöd utifrån internationella standarder Styr och utveckla ditt IT-stöd utifrån internationella standarder Frukostseminarium 2008-09-19 Anita Myrberg BiTA Service Management Agenda ISO/IEC 20000 Relation till andra standarder Varför styra en

Läs mer

bättre kategoristyrning

bättre kategoristyrning TIO TIO TIPS TIPS FÖR FÖR bättre kategoristyrning INNEHÅLL Tio tips för bättre kategoristyrning Sätt tydliga mål för kategoristyrningsarbetet...4 Använd nyckeltal för att följa upp målen...5 Använd tvärfunktionella

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag Företagens anseende i Sverige 2011 Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag 1 TNS SIFOs Anseendeindex 2011 Denna rapport innehållet Fakta om studien och kontaktuppgifter

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Equips people for better business

Equips people for better business Equips people for better business The Corn Philosophy When I was young, I used to spend time with my grandparents on their farm. One day my granddad asked me to fix the fence. Instead I went swimming with

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Öppen Innovation & Innovation Management

Öppen Innovation & Innovation Management Öppen Innovation & Innovation Management Håkan Ozan Föreståndare, Föreståndare, Interactive Institute Uppsala 08.04.2014 Vad är innovation? Invention is the first occurrence of an idea for a new product

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer