Arbetsgrupper Tre Sang

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsgrupper Tre Sang"

Transkript

1 Arbetsgrupper Tre Sang Utgåva Grupp TK Tävlingskommittén Carina Stjernfeldt Jiri Polacek Leif Larsson Simon Nilsson Staffan Lindberg (adjung.) Shaun Jacobsen (S) Utformar tävlingsprogram en årstid i taget. Vårprogrammet senast 1/12, sommarprogrammet senast 1/5 och höstprogrammet senast 15/7. Samråder med TLG om tävlingsprogrammen för att säkerställa att uppläggen kan hanteras i datorsystemet. När TK och TLG är överens skickas förslaget till för godkännande. Har befogenhet att prova nya speltillfällen på eget initiativ efter kontroll av om intresse finns hos medlemmarna. Har befogenhet att besluta om deltagare i Gränsfejden och övriga klubbmästerskap. Har befogenhet att hantera frågor som rör spel på BBO. Informerar TLG och BLG när programändringar berör deras verksamhet. Skickar före den 30/4 uppgifter om klubbens sommarbridge till Skånes Bridgeförbund och Svenska Bridgeförbundets sommarkarta. Anmäler/ansöker om silvertävlingar till Skånes Bridgeförbund och bokar simultantävlingar hos Svenska Bridgeförbundet. Anmäler kval till DM-finaler till Skånes Bridgeförbund. Anslår information om tävlingar som faller utanför ordinarie spelprogram och lägger ut anmälningslistor. (Fester hanteras av TRG.) TLG Tävlingsledargruppen Laila Blomdahl Övriga TL Shaun Jacobsen (S) Utser tävlingsledare (TL) till alla tävlingar enligt tävlingsprogrammet samt tillkommande tävlingar utöver det. Ser till att så många som möjligt med tävlingsledarutbildning engageras som TL för att upprätthålla kompetensen. Utser nya TL i samråd med TK och ser till att de får genomgå föreskrivna utbildningar. Informerar om tillkommande TL. Ansvarar för att blivande TL (steg 1) som inte klarat första provet, får skriva om. Har befogenhet att godkänna omprov. Utformar och ajourhåller instruktion för detta. Kommer överens med om kostnadsersättning för TL och medhjälpare till TL. Har mandat att vid behov hyra in extern TL med licens för sanktionerade silvertävlingar. Kan utforma förslag på lokala tävlingsbestämmelser (t ex hantering av budkort) som tillställs för beslut. Utformar och ajourhåller en lokal juryinstruktion i samråd med TK och i enlighet med Svenska Bridgeförbundets juryinstruktion. Säkerställer att alla TL är uppdaterade om hantering av datorer, bridgemates, brickläggningsmaskin samt instruktioner för tävlingsledare. Kostnader för utbildningsinsatser stäms av med. Följer vid brickläggning Svenska Bridgeförbundets senaste regler (2015) för maskinell duplicering av brickor. Hanterar partnerservice och frispel. 1

2 Utformar och ajourhåller redovisningsblankett för tävlingsledare och brickläggare i samarbete med kassören. Håller budlådor kompletta och i god kondition. Utformar och ajourhåller lista över spelande icke-medlemmar som tillåts provspela 2 ggr utan att betala 40 kr extra. Ansvarar vid tävlingstillfällen för att instruktionerna Åtgärder om nödlägeshandtaget råkar slås ner av misstag samt Utrymning och återsamlingsplats vid brand följs. Sätter på ventilationen när man anländer till klubben före spelstart. Tömmer brevlådan och hanterar e-post till klubben. Distribuerar till rätt mottagare. Sköter tilläggsuppgifter som att koka kaffe, ställa fram mat, tömma diskmaskiner, torka bänkskivor och ställa ut avfall när kökshjälp inte finns att få. Släcker, låser och larmar på när lokalen lämnas. Stina Holm skriver ut rabattkorten till medlemmarna och utfärdar B-medlemsbevis. Ingår inte i TLGs normala arbetsuppgifter. Övertas av ordförande vid behov. MG Marknadsgruppen Magnus Dahl (S) Hans Stever Shaun Jacobsen Simon Nilsson Gunilla Berthagen Ansvarar för extern kommunikation, kommunikatör Ansvarar för utformning och ajourhållning av hemsidan, webbmaster. Ansvarar för medlemsrekrytering. Arbetar med att också rekrytera yngre medlemmar. Målet är att klubben ska finnas kvar även efter vår generation. Upprättar förslag till arbetsplan för det, med kostnadsberäkning som stäms av med. Ansvarar för att skaffa sponsorer. Samarbetar med ITG i tekniska frågor. TIG Teknik- och internetgruppen Jan-Inge Gustafsson (S) Hans-Arne Åkesson Kjell-Åke Pålsson Upprätthåller god funktion hos all IT-utrustning (datorer, bridgemates, tv-skärmar, tidtagare, högtalare). Tar fram beslutsunderlag till vid investeringsbehov. Köper in vid behov såväl mjukvara (SW) som hårdvara (HW). Uppdaterar programvaror. Uppdaterar löpande instruktioner till tävlingsledare och informerar TLG om ändringar. Lägger in kommande tävlingar i Spader. Sammanställer månads- och årsvis statistik på antal spelande par. BLG Brickläggningsgruppen Jan-Inge Gustafsson (S) Anders Hagen Britta Karnehed Följer vid brickläggning Svenska Bridgeförbundets senaste regler (2015) för maskinell duplicering av brickor. Ser till att nödvändiga resurser (personellt och maskinellt) finns tillgängliga för att brickläggningen ska fungera. Tar fram beslutsunderlag till vid investeringsbehov. Lägger brickor till de barometertävlingar som finns med i tävlingsprogrammet samt till Öresundsligan och Klöverligan. Enligt överenskommelse läggs också brickor till speciella tävlingstillfällen som fester. 2

3 Kommer överens med om kostnadsersättning för brickläggning. Köper in spelmaterial (kortlekar, brickor, systemkort, protokoll etc). Samordnar gärna med andra klubbar för att få bättre priser. Större inköp stäms av med kassören. Byter ut kortlekar - som används veckovis - varje tertial. Bytesmånader är: januari, maj samt september. Har ett roterande schema för barometerbrickorna där korten byts ut årligen vid behov i enlighet med seriespelsbrickorna. Byter ut plastbrickorna vid behov. UTG Utbildningsgruppen Christel Eklund Lars-Einar Larsson Eva Andersson Olu Kurol (S) Utformar utbildningsprogram och utbildar framtida medlemmar, normalt under vår och höst. Diskuterar idéer med MG om utveckling av kursverksamheten som kan bidra till att utöka tillflödet av nya medlemmar. Köper in kursmaterial och stämmer av kurskostnader med. Sätter in annons om kommande kurser och sköter kontakterna med kursdeltagarna. Anmäler utbildningarna till SISU för att få kursbidrag. Lägger brickor till spel vid utbildningstillfällena. Anmäler nya I-medlemmar till Svenska Bridgeförbundet och anmäler kursdeltagare till Nybörjarträffen. Ser till att kursdeltagarna får göra kursutvärderingar på blanketter som tillhandahålls av. Utvärderingarna lämnas till för sammanställning. Hanterar mentorverksamheten, vilken innebär att nybörjare bereds tillfälle att spela med en mentor, som kan bidra med råd om budgivning och spelföring. Mentorn ersätts med frispel. Ajourhåller deklarationskort för torsdagarnas Standard-grupp. Lämnar förslag till hur klubben kan bidra till att vidareutveckla de mer rutinerade spelarna om det finns önskemål om det. Medverkar till att lämpliga kursledare engageras. Ansvarar vid kurstillfällen för att instruktionerna Åtgärder om nödlägeshandtaget råkar slås ner av misstag samt Utrymning och återsamlingsplats vid brand följs. Sköter tilläggsuppgifter som att koka kaffe, ställa fram mat, tömma diskmaskiner, torka bänkskivor, ställa ut avfall, släcka, låsa och larma på. TRG Trivselgruppen Birgitta Bornestav Karin Ahlm Kjell-Åke Pålsson Gunilla Axelsson (S) Utformar program för festtillfällen såsom trivselkvällar, uteaktiviteter, vårfest, julfest, Champagnegaloppen och jubileum. Anslår information om fester och lägger ut anmälningslistor. Informerar TK och TLG om datum för fester. Köper in mat, drycker, dekorationsmaterial och tävlingspriser. Föreslår avgiftsuttag från medlemmarna. Avgiftsuttaget ska täcka kostnaderna. Om det behövs tillskott, ska det motiveras och stämmas av med för godkännande. Eventuella överskott får gruppen använda för festverksamhet. Får gärna undersöka medlemmarnas intresse av ytterligare trivselkvällar eller andra aktiviteter än de nuvarande och kan på eget initiativ utöka gruppen vid behov. 3

4 HVG Hantverksgruppen Bengt Svensson Stina Holm Per Mårtensson Gunvor Leghammar (S) Ser till att arbeten som kräver insats av händiga personer verkställs, om möjligt utan kostnad. Hjälper till att beställa hantverkare då nya installationer ska göras som kräver speciell behörighet (t ex elektriker). Arbetsuppgifter med kostnadsramar och deadlines fastställs av. Medverkar till inköp av möbler samt utrustning som kräver installation, t ex vitvaror. Håller förrådet av tillbehör i ordning och kompletterar vid behov. MIG Matinköpsgruppen Gunilla Axelsson (S) Jan-Inge Gustafsson Köper in mat och dryck för förtäring under spelkvällar. Inköpen initieras antingen själv eller från andra av klubbens funktionärer. Jan-Inge sköter tills vidare inköp av drycker i flaska. PIG Prisinköpsgruppen Carina Stjernfeldt Olu Kurol (S) Sammanställer säsongsvis, förslag på tävlingspriser samt fördelning av dessa. Förslag utarbetas tillsammans med TK. Årlig budgetram fastställs av. Köper in priser till ordinarie tävlingar inom av fastställd årlig budgetram. Översänder till TLG lista på tävlingspriser inför varje ny tävlingsmånad. HMS Hälsa, miljö, säkerhet Bill Nederman Stina Holm Matz Nilsson Gunvor Leghammar (S) Bevakar frågor om personskydd, brandskydd och elsäkerhet inom klubben. Ansvarar för att utrustningen till hjärtstartaren hålls uppdaterad och tillgänglig. Ansvarar för att upprätthålla kompetensen att hantera hjärtstartaren. Matz Nilsson kommer att anordna en uppföljande kurs under Kursen ska utvärderas och därefter lämnas förslag till om fortsatt utbildningsfrekvens. Ansvarar för att register över personer med grundutbildning och kompletterande utbildningar upprättas och ajourhålls. Anslår lista på klubben över personer som utbildats att hantera hjärtstartaren. Bevakar att sjukvårdslådan är komplett. Kollar att fastighetsägaren genomfört stipulerade kontroller av brandsläckarnas funktion. Kassör Sköter bokföring och övriga gängse kassörsuppgifter. Köper in kontorsutrustning och kontorsmaterial för klubbens verksamhet. Vid behov beslutar om kostnadsramar. Inköp initieras antingen själv eller från andra av klubbens funktionärer. Spelmaterial köps in av brickläggningsgruppen. Redovisar månadsvis ekonomiskt resultat vid styrelsemötena. Upprättar resultat- och balansräkning till årsredovisningen. Uppdaterar inventarielistan 1 gång/år. Håller beräkningen Skuld till medlemmar uppdaterad. 4

5 //OK Ordförande Leder och samordnar styrelsearbetet. Bereder inkomna styrelseärenden inför beslut. Kallar till styrelsemöte normalt 1 gång per månad med uppehåll för semester. Agendan skickas normalt ut 14 dagar före mötet. Administrerar arbetet inför årsmötena. Upprättar Förvaltnings- och verksamhetsberättelse till årsredovisningen. Inför stadgeändringar. Skickar kopia på justerade stadgar till Skånes Bridgeförbund tillsammans med kopia på årsmötesprotokoll med beslut om stadgeändringar. Ajourhåller dokumentet Arbetsgrupper Tre Sang. Anordnar årliga funktionärsträffar, normalt på våren. Sammanställer kursutvärderingar. Redovisar sammanställning till kursgivare och. Tillhandahåller utvärderingsblanketter. Ajourhåller listorna Underlag för intäkter och Underlag för utgifter. Kontaktperson gentemot JBT. Administrerar passerkort. Administrerar disciplinärenden. Ajourhåller Instruktion för in- och utpassering, Kompletterande instruktion och info om dörrhantering, Utrymning och återsamlingsplats vid brand. Medverkar till (efter bekräftad överenskommelse vid varje tillfälle) att lag som saknar passerkort i Skåneserien samt i Svenska Cupen blir in- och utsläppta via den larmade ytterdörren. Uppdaterar medlemsmatrikeln 1 gång per år. Upprättar lista över de som ska strykas. Listan skickas till Svenska Bridgeförbundets kansli som korrigerar matrikeln. 5

Styrelsen Styrelsen sköter klubbens administrativa och ekonomiska förvaltning under året.

Styrelsen Styrelsen sköter klubbens administrativa och ekonomiska förvaltning under året. Allmän information om UDK Tumlaren Uppsala Dykarklubb Tumlarens syfte UDK Tumlarens syfte är att genom utövande av sportdykning främja en god kamratanda. Klubben ska vara ett seriöst och ickekommersiellt

Läs mer

Artikelförfattaren Stefania Vestlund, här iförd kanslimundering, tar hand om era mästarpoäng

Artikelförfattaren Stefania Vestlund, här iförd kanslimundering, tar hand om era mästarpoäng Har du någon gång tänkt på hur lång kedjan är från det att du spelar hem din slam s det att de rätta mästarpoängen är registrerade på rätt person och du ser det på nätet?? Tänkte väl det, inte varje dag

Läs mer

Reglemente för Maskinteknologsektionen. Verksamhetsåret 2012/2013

Reglemente för Maskinteknologsektionen. Verksamhetsåret 2012/2013 Reglemente för Maskinteknologsektionen Verksamhetsåret 2012/2013 Reglemente för MTS verksamhetsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1 SEKTIONSSTYRELSEN... 5 1.1 Ordförande... 5 1.2 Vice ordförande... 5

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

8 Instruktörer (instruktörer, instruktörsutbildningar, instruktörsmöten, faddrar)

8 Instruktörer (instruktörer, instruktörsutbildningar, instruktörsmöten, faddrar) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Organisation 3. Styrelsen 4 Arbetsgrupper beskrivning gemensamt 5 ÖFSK Event 6 Flyg (flygverksamhetsansvarig, tekniskt ansvarig, pilotschema) 7 Anläggning (stugfogde/anläggningsansvarig,

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen Brf Vingen i Täby. Styrelsens ansvar. Allmänt. Ledamöter

Arbetsordning för styrelsen Brf Vingen i Täby. Styrelsens ansvar. Allmänt. Ledamöter Arbetsordning för styrelsen Brf Vingen i Täby Styrelsen i bostadsrättsföreningen Vingen i Täby har för verksamhetsåret 2015-2016 antagit denna arbetsordning för styrelsearbetet. Arbetsordningen sammanfattar

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Brf Safiren 11 Styrelsens arbetsordning mandatperioden 2005/2006

Brf Safiren 11 Styrelsens arbetsordning mandatperioden 2005/2006 Brf Safiren 11 Styrelsens arbetsordning mandatperioden 2005/2006 Antagen vid styrelsemöte 26 maj 2005 Denna arbetsordning skall uppdateras varje år. Styrelsens ordförande är ansvarig för att så sker och

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

NACKA BRUKSHUNDSKLUBB

NACKA BRUKSHUNDSKLUBB NACKA BRUKSHUNDSKLUBB Protokoll fört vid styrelsemöte den 11 jan 2011. Tid: Kl 19.00 Plats: Klubbstugan Närvarande: Patrik Gunnarsson ordförande Lars Magnusson vice ordf. Annette Ståhl sekreterare Peter

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

Teknologkårens instruktionssamling

Teknologkårens instruktionssamling Fastställd av KS 2012-09-21 Teknologkårens instruktionssamling 1. Utskott & arbetsgrupper 1. Arbetsmarknadsutskottet 2. Informationsutskottet 3. Studieutskottet 4. Utbildningsutskottet 5. Förvaltningsutskottet

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Handbok för kassörer

Handbok för kassörer 2012-04-11 Handbok för kassörer Tips och råd för föreningskassörer inom Sveriges Pensionärsförbund Rune Nilsson 1. Kassörens roll i styrelsen 2 Det är hela styrelsens ansvar att driva föreningen, ansvara

Läs mer

Regelverk 2015. IK Ymer Friidrott. Beslutade av IK Ymer Friidrotts styrelse 2014-12-10

Regelverk 2015. IK Ymer Friidrott. Beslutade av IK Ymer Friidrotts styrelse 2014-12-10 Regelverk 2015 IK Ymer Friidrott Beslutade av IK Ymer Friidrotts styrelse Välkommen till IK Ymer Friidrott IK Ymer Friidrott är en av flera sektioner i huvudklubben IK Ymer som är en ideell förening. IK

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen BRF Måttbandet i Stockholm Brf Måttbandet är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Opera Estrads Föreningsstadgar

Opera Estrads Föreningsstadgar 1 Namn och säte Föreningens namn är : Opera Estrad Föreningen har sitt säte i Västra Götaland och främst i Göteborg. 2 Mål & Syfte Föreningen Opera Estrad är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer