Stadgar för Uppsala BridgeAllians

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar för Uppsala BridgeAllians"

Transkript

1 Stadgar för Uppsala BridgeAllians Antagna vid årsmöte Gällande från Alliansen bildad Målsättning Uppsala BridgeAllians (nedan kallad Alliansen) skall främja bridgen i Uppsala genom att tillhandahålla en lämplig lokal för klubb- och distriktstävlingar. I lokalen skall ingå utrustning för bridgespel, särskild möblering, erforderlig köksutrustning samt IT-utrustning. 2 Medlemskap Alliansen består av följande två bridgeklubbar: Uppsalabridgen Pensionärernas Bridgeförening i Uppsala 3 Andelar Uppsalabridgen 75% PBF Uppsala 25% Vid var tredje ordinarie årsstämma sker en kontroll av deltagarantalet i klubbarnas arrangemang på vardagar. Utgångsvärden: Uppsalabridgen % PBF Uppsala % När deltagarantalet för respektive klubb hamnar utanför ovanstående spann skall en revidering av andelsförhållandet göras. 4 Räkenskapsår Alliansens räkenskapsår skall vara 1/1 31/12.

2 5 Avgifter I den budget som antas vid ordinarie stämma fastställes ett belopp som benämns Årsavgiften. De i Alliansen ingående klubbarna betalar under året sin andel av Årsavgiften i enlighet med klubbarnas andelar enligt 3. Årsavgiften delas upp i fyra poster som skall erläggas senast den 15 i mars, juni, september och december månad. Upplands Bridgeförbunds avgifter bestäms enligt avtal. Avgiften vid övriga arrangemang bestäms i samband med det enskilda arrangemanget. 6 Lokaldisponering Vardagar: PBF Uppsala: dagtid måndag, onsdag och fredag. Uppsalabridgen: dagtid torsdag och kvällstid måndag, tisdag, onsdag och torsdag. Vad gäller dagtid tisdag och kvällstid fredag disponeras lokalen gemensamt efter överenskommelse. Helger: Upplands BF fastställer distriktets spelprogram, därefter sköter Alliansen bokningen av lokalen men klubbarnas uppbokning har företräde framför extern uthyrning. Den externa uthyrningen regleras genom instruktioner från styrelsen. 7 Styrelsen Styrelsen har sitt säte i Uppsala. Ordförande tillika kassör väljs vid Alliansens årsstämma och skall vara medlem i någon av Alliansens klubbar. Dessutom består styrelsen av en ledamot från varje medlemsklubb. Respektive klubb utser sin representant och har rätt att vid varje tillfälle utse en ersättare.

3 8 Firmateckning Alliansen tecknas av styrelsens ledamöter, två i förening. Ordföranden har dock rätt att ensam teckna firman med undantag av köp och försäljning av aktieinnehavet, fast egendom samt ställande av garantier eller borgen. 9 Revision För granskning av Alliansens räkenskaper och förvaltning utses årligen vid ordinarie årsstämma två revisorer jämte en suppleant. 10 Stämmor Ordinarie stämma hålls varje år före mars månads utgång. Till extra stämma kallas när styrelsen så anser lämpligt eller när minst en klubb eller en revisor så kräver. Formell kallelse till ordinarie stämma skall jämte föredragningslista och ekonomisk berättelse sändas till klubbarna senast 14 dagar före stämman. Samma tid gäller för kallelse till extra stämma. 11 Dagordning vid stämmor Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas: 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 4 Godkännande av dagordning 5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 6 Stämmans behöriga utlysande 7 a) Verksamhetsberättelse för det gångna året b) Ekonomisk redogörelse för det gångna året c) Revisionsberättelse 8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av över-/underskott 9 Ansvarsfrihet för styrelseledamöter 10 Stadgeändringar

4 11 Budget för kommande räkenskapsår inklusive fastställande av Årsavgiften 12 Övriga frågor 13 Val av a) ordförande b) två revisorer samt en suppleant 14 Klubbarnas representanter till Alliansens styrelse 15 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer 16 Firmateckning 17 Stämmans avslutande Vid extra stämma skall dagordningen omfatta nedanstående punkter: 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 4 Godkännande av dagordning 5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 6 Stämmans behöriga utlysande 7 Frågor som föranlett den extra stämman 8 Stämmans avslutande 12 Närvaro-, yttrande- och rösträtt vid stämma Envar medlem i Alliansens klubbar har närvarooch yttranderätt vid stämma. För röstning gäller följande: Uppsalabridgen har tre röster (kan uppdelas på tre personer) och PBF Uppsala en. Skriftliga fullmakter skall vara inkomna till stämman och röstberättigad person får inte ha ingått i Alliansens styrelse under föregående år. Vid lika röstetal avgör lotten. 13 Stadgeändring För ändring av dessa stadgar fordras att beslutet är enhälligt. Beslut om stadgeändring kan ej tas om inte förslag till ändring finns med i de handlingar som medföljde kallelsen till stämman.

5 14 Enhälliga ärenden Vid stämma och vid styrelsemöte krävs enhälligt beslut i fråga som gäller användande av Alliansens medel till annat ändamål än att bestrida kostnader för förvaltning, underhåll och investeringar avseende Bridgens Hus och dess inventarier. 15 Klubbs utträde Om en klubb begär utträde ur Alliansen inkallas en extra stämma, varefter Alliansen upplöses. En stämma kan utesluta en klubb ur Alliansen, om klubben ej fullgör sina ekonomiska åligganden gentemot Alliansen. Om en klubb utesluts, upplöses Alliansen. Om Alliansen upplöses av något av ovanstående skäl har den klubb som lämnar Alliansen rätt till sin andel (enligt 3) av Alliansens värde men frånsäger sig alla andra anspråk på Alliansens tillgångar. Värdet definieras i detta sammanhang som summan av: Det Egna Kapitalet Periodens resultat 50 % av övervärdet 1 av Mark, Byggnader och Markanläggningar enligt värdering av ett oberoende värderingsinstitut 16 Alliansens upplösande Om Alliansens två klubbar kommer överens om att upplösa Alliansen kallas till extra stämma inom tre månader. Alliansens tillgångar delas mellan klubbarna i proportion till deras andelar enligt 3. 1 Skillnaden mellan marknadsvärde och bokfört värde, justerat för den latenta skatteskulden

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar Göteborg Lacrosse

Stadgar Göteborg Lacrosse Stadgar Göteborg Lacrosse 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Göteborg lacrosse med smeknamnet Seadrakes. Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 2 Syfte Föreningens syfte är att främja

Läs mer

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening.

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget och medlemmarnas

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening Stadgar 1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening 2. Ändamål: (hur ska medlemmarna ekonomiska intressen tillgodoses) Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 Stadgar för Montessoriförskolan Blåsippan Ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Montessoriförskolan Blåsippan ekonomisk förening.

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen Måsen ekonomisk förening

Stadgar för Fritidsföreningen Måsen ekonomisk förening Sida 1 av 7 Stadgar för Fritidsföreningen Måsen ekonomisk förening Antagna vid Föreningsstämma 2011-03-26 Sida 2 av 7 Stadgar för Fritidsföreningen Måsen. 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är Fritidsföreningen

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål

Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) är en ideell förening som har till ändamål : att vara branschorganisation för

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING 1 Föreningens firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Snigeln Ekonomisk Förening. 2 Ort och säte för styrelsen. Styrelsen har sitt säte i Söderköping.

Läs mer

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening 1 FIRMA STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening Föreningens namn är Kville Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer