Mervä rde med ekologiskt ko tt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mervä rde med ekologiskt ko tt"

Transkript

1 Seminarium och dialogmöte på Garveriet i Floda den 3 oktober 2012 Mervä rde med ekologiskt ko tt Föreläsningar Marknadsutvecklingen för ekologiska livsmedel Cecilia Ryegård från Ekoweb gjorde en bred presentation av marknadsläget för ekologiska livsmedel i Sverige med Ekoweb: s marknadsrapport för år 2011 som bas. Genom fortsatta intervjuer med dagligvaruhandeln, export företag m.fl. under 2012 bedömde Cecilia utvecklingen som något svagare än den prognos som Ekoweb presenterade i januari. Prognosen angav att värdeökningen under helåret 2012 skulle blir ca 1 mdr kronor eller 9-11 % samt att milstolpen 10 mdr per år kommer att nås under senare delen av år De stora aktörerna inom dagligvaruhandeln har liksom Systembolaget signalerat att försäljningsökningen stagnerar och inte ökar lika mycket hittills i år så som prognosen angav. Menigo och Servera har beskrivit fortsatt kraftigt ökande försäljningssiffror för handeln med offentlig sektor och i viss mån även med privata restauranger. Ekoweb har utifrån flera nyligen gjorda konsumentundersökningar dragit några slutsatser: En typisk ekokonsument är: En högutbildad kvinna i 30- eller 50-års ålder och bor i en större stad. En av de viktigaste trenderna i Sverige och världen är: Hälsa Inköpen av ekologisk mat till offentlig sektor fortsätter att öka och andelen var år % De mest sålda ekoprodukterna var år 2011 (med fjolårets placering inom parentes): 1: Mjölk (1) 2: Filmjölk och naturell yoghurt (2) 3: Kaffe (4) 4: Ägg (3) 5: Bananer (ny) Raketen 2011 och 2012: Kött! Några data från råvarumarknaden år 2011 visas nedan: Invägning av mjölkråvara: +30 % Överskott av ägg från ca hönsplatser Nötkött: hyfsad balans Griskött: 90 % av KRAV-grisen nyttjas och 75 % av EU-ekologiska grisen Spannmål: Akut brist ton Prognosen för den framtida utvecklingen i Sverige fram till år 2020 är enligt Ekoweb: Snittökning: 1 mdr/år Totalt värde: 18 mdr Ekoandel: 6 % Arealbehov: nya ekohektar 1

2 Cecilia redovisade även hur efterfrågan och försäljningen av köttdjur utvecklas. Med uppgifter från de större aktörerna uppvisas den sammantagna försäljningen och avsättningen av ekologiska djur i tabellen nedan. Djurslag Slakt, djur per vecka Avsättning som ekologisk vara Nöt % Lamm % Gris 350 > 90 % Gris, EU-ekologisk % Cecilia avslutade sin presentation med synpunkten att det skulle behövas en rejäl kampanj för att stimulera marknaden så att hela produktionen av nöt- och griskött kan säljas som ekologisk. Hur påverkar åtgärder i odlings- och beteslandskapet den biologiska mångfalden? Vilka mervärden skapar det för konsumenten och för samhället? Camilla Winqvist från EPOK vid SLU inledde sin presentation med ett klargörande om vad begreppen biologisk mångfald och ekosystemtjänster betyder. Se faktarutorna nedan. Därefter gav hon en översikt över hur den biologiska mångfalden påverkas av olika faktorer i olika grödor och under ekologiska och konventionella förutsättningar. Hela presentationen lämnas som bilaga. Biologisk Mångfald Variationen bland levande organismer; mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem Ekosystemtjänster Tjänster till människor Går att räkna i pengar Exempelvis pollinering, kvävefixering, nedbrytning, bekämpning av skadedjur, vattenrening, matproduktion! Camilla hade utifrån sitt pågående arbete med en syntesrapport om biologisk mångfald dragit fyra slutsatser: 1. Endast svenska betesdjur (nöt och får) kan beta svenska betesmarker och är därmed oumbärliga för att bibehålla den biologiska mångfalden på naturbetesmarker 2. Ekologisk odling ökar (oftast) den biologiska mångfalden och gynnar ekosystemtjänster! 3. Vallar är en värdefull biotop i landskapet som bidrar till att minska användningen av bekämpningsmedel 4. Ett varierat landskap ger flest arter en chans att överleva eftersom det innehåller fler livsmiljöer och resurser 2

3 Samtal och dialog mellan företrädare för handel och producenter A. Kort presentation av aktörerna och hur de arbetar med ekologiskt kött idag Ingemar Hjelm, Garveriet Ingemar Hjelm presenterade, utifrån sina tidigare roller inom dagligvaruhandeln, sin syn på vad som är betydelsefullt för att utveckla marknaden för ekologiskt kött. De mervärden som Ingemar bedömer att de finns redovisas i punkterna nedan: Djuren får ekologiskt foder o Inga bekämpningsmedel o Ingen konstgödning o Minst 50 % av fodret från egen gård (kretslopp) o Biologisk mångfald gynnas Djurhållning o Utegång och andra bättre livsvillkor för djuren o KRAV har tillkommande regler, t.ex. att grisar ska få möjlighet till naturliga beteenden som bökning och slakten följer ett regelverk som syftar till att minimera stressen för djuren. o Mer restriktiv medicinering Hälsa för konsumenten o Omega 3 innehåll o Frihet från rester av bekämpningsmedel och antibiotika o Övriga hälsofördelar? Smak Subjektivt men uppfödningen kan ge smakfördelar Ett mervärde förutsätter att det finns ett basvärde. Vilka är basvärdena för ekologiskt kött? Ingemar menade att köttkvaliteten i sig liksom förpackning och presentation som ger en upplevelse i butiken. Basvärdena ska uppfyllas för att mervärdena ska gälla. Vilka mervärden föredrar då konsumenten? Ingemars presentation som bifogas har rubriken Ekologiskt kött Hur ökar vi försäljningen? Kaprifolkött Jan Johansson och Bo Olsson, Kaprifolkött, presenterade sin ekonomiska förening som har drygt 100 medlemmar. I bilaga visas deras presentation av föreningen och konceptet som kombinerar ekologisk uppfödning enligt KRAV med ett eget krav eller mervärde som innebär att djuren ska beta på naturbetesmarker till viss del. De menade att djur som betar och äter grovfoder (hö och ensilage) ger följande fördelar. Klimatsmart - ca 2 ha naturbetesmark kompenserar metanutsläpp från 1 ko Bättre köttkvalitet Gynnar biologisk mångfald Jan och Bo visade en stolthet för de allmänna mervärden som deras koncept står för men deras upplevelse av konsumenternas preferenser eller önskemål framförallt handlar om köttets ätkvalitet 3

4 med smak och mörhet som viktigaste delar samt även vilket utbyte man får i stekpannan av färdig mat. Öppna landskap och biologisk mångfald är det bara vissa konsumenter som värdesätter. Under den öppna diskussionen som följde fördes resonemang och förslag till enskilda och gemensamma aktiviteter enligt punkterna nedan lyftes fram: Allmänt Många eller en stor andel av konsumenterna vill gärna köpa produkter som skapar en må bra-känsla eller feel-good dvs. att man stödjer något bra utan att behöva sätta sig in i detaljer eller komplicerade regelverk Utbildning för konsumenter om ekologiska produkter och för att höja medvetenheten om de mervärden som skapas i det ekologiska lantbruket Läs Naturskyddsföreningens köttguide för att få ytterligare trovärdiga argument i marknadsföringssyfte Dagligvaruhandeln Utbildning för butikspersonal via praktiskt inriktade studiebesök på ekologiska gårdar Enkla inspirationsträffar med provsmakning t.ex. i samband med butikspersonalens lunch Förslag och inspiration till att alltid ha ekologiskt kaffe och ekologiska produkter i personalmatsalar Samordning av insatser och marknadsaktiviteter mellan olika aktörer för att nå butiker med personal och konsumenter med information och ett budskap. Demonstration och provsmakning i butik är en bra metod. Handeln måste vilja satsa på ekologiskt och se nyttan av det, även ekonomiskt. Nyckelpersoner att påverka: kategoriansvariga centralt o köpmän/butikschefer lokalt. Största vikt att varan finns i butiken och att det är lätt att beställa och fylla på Ta kontakt med Coop-online, Bäckebol, för att öppna ytterligare en försäljningskanal samt se till att ha färdiga paket så att det är lätt att beställa och fylla på i hyllorna Exponeringen i butik spelar stor roll eftersom kunderna ofta inte prioriterar och lägger mycket tid när de handlar Nyblivna barnfamiljer bra målgrupp för ekologiskt Ta vara på ungdomars förmåga att skapa visuella beskrivningar med korta videoproduktioner eller likande för användning i sociala medier och i kampanjer Utlys en tävling för ungdomar om att skapa en tilltalande videoproduktion. Se goda exempel på både hemsidor (Jord på trynet), videos som den engelska Yeo valley som marknadsför den ekologiska mjölkproduktionen i sin hembygd Tillfråga och stimulera aktörerna som bygger upp Ekologiskt Forum så att de satsar ekonomiska resurser till tävlingen Genomför en ekokampanj på ett lite nytt sätt med hela kedjan från jord till bord involverad? Slogan: Ät svenskt kött, inte argentinsk soja, Ät en ko du känner eller Köp mer grönt så har du råd med bättre kött Kampanj för svensk mat utan att markera skillnaderna mellan produktionsformer för mycket men markera att ekologiskt är ett framgångskoncept i frontlinjen Lönsammare vara ekobonde väg framåt för svenskt jordbruk För att öka andelen eller volymen ekologiskt kött i offentlig sektor: - hela kedjan måste engageras: politiker, nyckelpersoner tjänstemän, kökspersonal, hela menyer måste ses över och bytas, inte bara enskilda varor 4

5 Producenternas organisationer När vi kom in på frågan om vilket ansvar som ligger hos dagligvarukedjorna studsade bollen tillbaka. Det fanns en insikt bland deltagarna om att vi inte har så stora möjligheter att ändra kedjornas arbetssätt utan att producentorganisationerna måste höja kompetensen beträffande hela införsäljningsprocessen och ha kunskap om vad marginalkrona betyder och hur all hantering med särhållning kan göras så smidig som möjligt. Tillgänglighet med kontinuerliga leveranser och placering i butiken hänger samman med vikten av exponering för konsumenten i det stora utbud som idag finns i de flesta butiker. Säljorganisationen måste vara både aktiv och professionell för att försvara positionerna i butiken. Höj kompetensen/utbilda funktionärer inom producenternas organisationer så att de kan delta i offentliga upphandlingar med väl anpassade anbud som lyfter fram den ekologiska produktionen parallellt med de gällande svenska djurskyddsreglerna Angående regelrevision för slakt inom ekologiskt lantbruk Konsumenternas kännedom om hur slakten går till är antagligen blandad och bristfällig. Deltagarna på dialogmötet menade att konsumenterna värdesätter att djurens välbefinnande under transport är så bra som möjligt med en stressfri hantering och vistelse på slakteriet. Det är inte troligt att alla konsumenter är intresserade av detaljkunskap men de vill känna förtroende för att djuren behandlas väl under den sista transporten och slakten såväl som under uppfödningen på gården Sammanfattning och slutsatser av diskussionen Det kan vara framgångsrikt att förbereda och genomföra en omfattande kampanj för ekologiskt kött där ett stort antal aktörer samverkar och utvecklar marknaden i flera steg? Viktigt att samla tillräckligt med resurser så att det inte blir en punktinsats utan en mer långtgående insats som verkligen ger bestående resultat Samordning av marknadsföring och försäljning i butik med kampanj i sociala medier baserad på ovan föreslagen tävling bland unga filmskapare Tillräcklig produktions- och leveranskapacitet Resurser för marknadsföring Beredskap för att kunna ta kostnader för rabatter som hänger samman kampanjpriser Diskutera och överväga om det går att göra en gemensam kampanj för svenskt kött med mervärden (ekologiskt och konventionellt) där alla/många koncept deltar aktivt För att öka försäljningen bör producenterna prioritera vissa grupper som enligt undersökningar är mer villiga att lägga pengar på ekologiska varor än andra grupper. Kvinnor med hög utbildning och i åldern år samt barnfamiljer är två viktiga målgrupper För små aktörer skulle det kanske vara framgångsrikt att slå sig samman och köpa in tjänsten marknadsföring och eventuellt också försäljning av en dokumenterat duktig och välrenommerad firma. Om många företag tar ett gemensamt initiativ borde det vara ett attraktivt uppdrag för ett företag inom marknadsföring och PR. 5

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Ekologiskt Forum Juni 2013 1 Samling ger eko! 1. Samling ger eko Ekologiskt Forum är sedan år 2002 ett nätverk för alla som är

Läs mer

Konkurrenskraft Ekokött slutrapport

Konkurrenskraft Ekokött slutrapport 1. Slutrapport för projekt Konkurrenskraft Ekokött Jordbruksverket, dnr 19-8003/8 Länsstyrelsen Södermanland, journalnr 2008-5676 samt Metodutveckling försäljning av ekologiska nischprodukter, journalnr

Läs mer

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE Kartläggningen är gjord av MIND Research på uppdrag av Landsbygdsnätverket. Hösten 2013 Landsbygdsnätverket 551 82 Jönköping

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Varför köpa ekologisk mat? Får vi det vi förväntar oss?

Varför köpa ekologisk mat? Får vi det vi förväntar oss? EPOK Centrum för ekologisk produktion och konsumtion Varför köpa ekologisk mat? Får vi det vi förväntar oss? Ruben Hoffmann, Maria Wivstad, Axel Mie, Anna Wallenbeck & Karin Ullvén Att förstå vad som avgör

Läs mer

KRAV-aktuellt. KRAV fick Konsumentpris

KRAV-aktuellt. KRAV fick Konsumentpris Vi ser till att skillnaden märks KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V J U N I 2 0 0 5 FÖR MILJÖN DJUREN 1985-2005 OCH MÄNNISKORNA 20år KRAV fick Konsumentpris

Läs mer

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten April 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Bakgrundsfrågor 4 3. Beskrivning

Läs mer

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror Hållbar konsumtion av jordbruksvaror vad får du som konsument när du köper närproducerat? Konsumenter köper närproducerade livsmedel av olika anledningar; närhet, småskalighet, klimathänsyn, kvalitet,

Läs mer

Målet var att nio av Dalarnas kommuner skulle vara delaktiga innan projekttidens utgång.

Målet var att nio av Dalarnas kommuner skulle vara delaktiga innan projekttidens utgång. Bild Steve Johnson EKO-tåget i Dalarna Bakgrund Riksdagen har sedan slutet av 90-talet satt mål för den ekologiska produktionen i landet. Flera av de nationella miljökvalitetsmålen berör ekologisk produktion;

Läs mer

DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel. Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier

DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel. Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier LRFS RIKSFÖRBUNDSSTÄMMA 2014 Energi & livsmedel Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier LRFs

Läs mer

NLL-2014-10. Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014

NLL-2014-10. Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014 NLL-2014-10 Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014 Innehåll Regionala beredningens verksamhetsrapport... 1 Uppdraget 2014... 1 Metod... 1 Nära Mat konferensen 24 april... 1 Tack till... 3 Vad är

Läs mer

Ekologisk livsmedelsmarknad

Ekologisk livsmedelsmarknad Ekologisk livsmedelsmarknad Rapport om den ekologiska branschen sammanställd av Ekoweb.nu 29 januari 2015 Svenska marknaden Danska marknaden Världsmarknaden Prognos för 2015 Sverige Prognos för 2025 Sverige

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

SVENSKA LIVSMEDEL VARFÖR? RESTAURANGERS, GROSSISTERS OCH OFFENTLIG UPPHANDLARES INSTÄLLNING TILL LIVSMEDEL FRÅN SVERIGE

SVENSKA LIVSMEDEL VARFÖR? RESTAURANGERS, GROSSISTERS OCH OFFENTLIG UPPHANDLARES INSTÄLLNING TILL LIVSMEDEL FRÅN SVERIGE Examensarbete inom Lantmästarprogrammet 2005:43 SVENSKA LIVSMEDEL VARFÖR? RESTAURANGERS, GROSSISTERS OCH OFFENTLIG UPPHANDLARES INSTÄLLNING TILL LIVSMEDEL FRÅN SVERIGE SWEDISH FOOD PRODUCTS WHY? RESTAURANTS,

Läs mer

Fakta, frågor och myter om ekologiskt jordbruk

Fakta, frågor och myter om ekologiskt jordbruk 1 Till Sveriges lantbrukare, frukt- och grönsaksproducenter! Marknaden för ekologiska produkter är i obalans. Den ekologiska konsumtionen förväntas öka till det dubbla inom åtta år. Det borde innebära

Läs mer

Kungälvsmat. Slutrapport. Jornalnummer: 2010-7842

Kungälvsmat. Slutrapport. Jornalnummer: 2010-7842 Kungälvsmat Slutrapport Jornalnummer: 2010-7842 Slutrapport Kungälvsmat Innehållsförteckning Slutrapport Kungälvsmat 2 1. Redovisning av projektet Kungälvsmat 3 1.1 Journalnummer 3 1.2 Stödmottagare 3

Läs mer

Ansökningar till. Sverige det nya Matlandet 2014

Ansökningar till. Sverige det nya Matlandet 2014 Ansökningar till Sverige det nya Matlandet 2014! 1 !!! Stöd%till%insatser%inom%livsmedelsområdet! Du är en av de som har ansökt om stöd till insatser inom livsmedelsområdet. Stödet är ett medel för att

Läs mer

NÄRPRODUCERAT- ETT MERVÄRDE FÖR LÖNSAMMARE NÖTKÖTT?

NÄRPRODUCERAT- ETT MERVÄRDE FÖR LÖNSAMMARE NÖTKÖTT? Examensarbete inom Lantmästarprogrammet NÄRPRODUCERAT- ETT MERVÄRDE FÖR LÖNSAMMARE NÖTKÖTT? [LOCAL PRODUCED- AN ADDED VALUE FOR BEEF?] Hans Gradén Examinator: Pol. Mag. Thomas Björklund Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer

Prisbildning och efterfrågan på ekologiska livsmedel

Prisbildning och efterfrågan på ekologiska livsmedel R A P P O R T 2 0 0 1 : 1 Prisbildning och efterfrågan på ekologiska livsmedel Christian Jö rgensen Livsmedelsekonomiska institutet Prisbildning och efterfrågan på ekologiska livsmedel Livsmedelsekonomiska

Läs mer

Senast uppdaterad 2015-05-12/cg. Livsmedelsstrategi för Kalmar län

Senast uppdaterad 2015-05-12/cg. Livsmedelsstrategi för Kalmar län Senast uppdaterad 2015-05-12/cg Växande värde UTKAST Livsmedelsstrategi för Kalmar län Innehåll Förord?... 3 Inledning... 3 Analys... 4 Mål och framgångsfaktorer... 5 Strategier... 7 Åtgärder (regional

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1 Upplaga 5 Vision utbildningar Vision-ombud Vision-ombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En framtidsidé kan dock

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Ekologiskt i Sigtunas livsmedelsbutiker 2014

Ekologiskt i Sigtunas livsmedelsbutiker 2014 Ekologiskt i Sigtunas livsmedelsbutiker 2014 Inventering utförd 2014 av Ekomatcentrum och Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden. Rapport skriven av Eva och Gustaf Fröman, Sigtuna april 2015. Inventering

Läs mer

Ekologiska spannmålsprodukter. i Skåne

Ekologiska spannmålsprodukter. i Skåne Ekologiska spannmålsprodukter i Skåne Delrapport nr 3, 2004 Projekt Marknadskommunikation Ekologiskt Marknadscentrum i Skåne Ekologiskt Marknadscentrum Nordenskiöldsgatan 17, 211 19 Malmö Telefon: 040-35

Läs mer

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling Gör Leader skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling Text: Jacob Käll

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer