Slutrapport för programmet Soluppgång i Väst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för programmet Soluppgång i Väst"

Transkript

1 Slutrapport för programmet Soluppgång i Oktober 2006 December 2008 Foto: Lisa Ossman Lisa Ossman, projektledare Hållbar utveckling Göteborg,

2 Inledning Programmet Soluppgång i startade upp i oktober 2006 efter flera års arbete med nätverk och förstudier. Syftet med programmet är att öka antalet solenergiinstallationer i a Götaland samt att stimulera tillväxten bland solenergiföretagen i regionen. Detta är slutrapporten för programmet, som pågått under perioden oktober 2006 december Organisation ra Götalandsregionen äger projektet och finansierar detsamma bredvid Energimyndigheten, Länsstyrelsen samt de deltagande kommunerna och företagen. Lisa Ossman på Hållbar utveckling (fd ) är projektledare och samordnar även den kommunala delen. Lars Andrén på Svensk Solenergi samordnar branschklustret. Samordningsgrupp För att styra arbetet i Soluppgång i bildades vid starten en samordningsgrupp bestående av; Jan-Olof Dalenbäck, Chalmers Lars Andrén, föreningen Svensk Solenergi och Drivkraft Peter Kovacs/Ulrik Pettersson, SP Flemming Åkesson, Länsstyrelsen i ra Götaland Erika Brokvist/Lisa Ossman (fd Löfving), (numera Hållbar utveckling ) Jessica Algehed/Kristina Käck/Tomas Österlund/Åsa Lindell, ra Götalandsregionen Marie Claesson/Malin Fransson, KanEnergi Erik Andersson, Effecta (solvärme) Petter Sjöström, Switchpower (solel) Gunnar Lennermo, Alingsås kommun och Energianalys Maria Gerd/Sara Borgström, Trollhättan stad Resultatredovisning Resultatredovisningen ska särskilt belysa måluppfyllelse samt genomförandet, detta finns behandlat i avsnittet nedan. Kursiv text är hämtad ur beslut. Mål Målformulering från beslut Uppnådd nivå Kommentar installationer av solvärmeanläggningar genomförs 1424 lägenheter har fått stöd via länsstyrelsen för installation av solfångare under perioden. Ett okänt antal har med största sannolikhet utöver detta installerat utan att söka stöd. 1 MW solel installeras Ca 260 kw solel har installerats under projekttiden i ra Götaland. I förhållande till övriga Sverige ligger ra Götaland väldigt högt på antal installationer enligt Länsstyrelsens statistik. Målet var väl ambitiöst satt. Totalt har det installerats ca 1,5 MW i hela Sverige under perioden. Målet var väl ambitiöst satt. Se även bilagan Marknadsfaktorer för kommentarer om marknadsläget och Soluppgång i s påverkan på detta.

3 Skäl för beslut Projektet förutsätter att kommunerna i ra Götaland på ett tydligt sätt är villiga att satsa egna resurser i programmet, via deltagande och/eller investeringar. Varje deltagande kommun har tagit ett politiskt beslut om deltagande i Soluppgång i, de har därmed godtagit följande villkor: Det finns en politisk vilja att utveckla användningen av solenergi i kommunen. Kommunen avsätter tid för medverkan vid nätverksträffar med de andra kommunerna (genom planerings- fastighets- bygglov- energi- tjänstemän och/eller bostads- /energibolag). Kommunen installerar minst 50 m 2 solfångare eller solceller (under perioden ). En undersökning om möjligheten att koppla in solvärme på fjärrvärmenätet görs. Därmed anses att kommunerna mycket tydligt visat att de är villiga att satsa både tid och pengar i programmet Soluppgång i. Genomförande Projektledningen ska inledningsvis bearbeta länets kommuner för att säkerställa form och omfattning av kommunernas engagemang och finansiering av projektet. Detta har skett i två omgångar. Första gången vid projektstart hösten 2006, då gick 7 kommuner i ra Götaland med i programmet. Hösten 2007 gjordes en nystart och ett omfattande arbete lades ner på att engagera fler kommuner. Nystarten gjordes i fyra steg 1. Identifiera nyckelpersoner i kommunerna 2. Attraktiv och tydlig inbjudan skickades ut till dessa (Se bilaga) 3. Uppföljande telefonsamtal till nyckelpersonerna 4. Seminarium där de fick träffas och höra mer om nyttan med att medverka i programmet Detta arbetssätt måste ses som mycket lyckat då det resulterade i ytterligare 17 deltagande kommuner, nu alltså totalt 24 av länets 49 kommuner. Genomförda aktiviteter enligt projektbeslut Aktivitet Redovisning av genomförda aktiviteter Aktör Tid Samordning av aktiviteter och nätverksarbete har varit sammankallande för samordningsgruppen som under projektet haft 11 möten. Utskick av diverse nyheter, omvärldsbevakning samt uppdatering av hemsidan har genomförts regelbundet. Samordning av samtliga aktiviteter inom programmet har varit en viktig uppgift, detta har skett genom regelbundna möten samt genom diskussioner på samordningsgrupps- möten. höst höst 2008

4 Kommunikationsstrategi Uppmärksamma sol- /biosystem med hög status, låga driftkostnader och hög driftsäkerhet. Information om installationsbidrag till solvärme och ROT-avdrag till offentliga byggnader. Utbildningar av yrkesfolk Gör så här - folder Årlig solenergikonferens Projektarbeten och exjobb En uppgift har också varit att sprida resultaten av projektet och detta har gjorts via medverkan vid ett antal seminarier och möten. Kommunikationsföretaget IVY Communications anlitades för att ta fram en kommunikationsplan för SiV. Underlaget och resultatet diskuterades flera gånger i samordningsgruppen. (Bilaga) Goda exempel har varit efterfrågat från kommunerna och har varit något vi jobbat mycket med. I dagsläget finns det 7 st olika Goda solexempel framtagna i form av informationsblad där anläggningen beskrivs tillsammans med bild, teknisk data samt kontaktuppgifter till ansvarig person. Exemplen är olika typer av anläggningar med både solel och solvärme representerade. Dessa finns att ladda ner från hemsidan (under Verktygslådan) samt har spridits vid olika seminarier och möten. (Bilaga) I samarbete med Länsstyrelsen och energirådgivarna har ett informationstillfälle ägt rum och ytterligare ett äger rum i december givarna informerar regelbundet allmänheten om solvärmebidraget. Det har också genomförts en utbildning för energirådgivarna i solvärmeteknik och då togs även frågan om bidragen upp. I kommungruppen har både solvärmestöd och Off ROT (solceller) diskuterats. Under 2008 utarbetas ett system för certifiering av installatörer tillsammans med verksamma företag i regionen samt en konsultinformation tillsammans med VVS Tekniska Föreningen i Göteborg. En säljutbildning för installatörer och återförsäljare genomfördes i februari Genomförda utbildningar motsvarar inte planen utan man har valt att rikta in sig på specifika grupper och teman istället. Hela budgeten har inte heller använts. Produktion av en enkel och konkret folder som beskriver steg för steg hur man går till väga för att skaffa en solvärmeanläggning och vilket stöd som finns att få för detta. Sprids med hjälp av energirådgivarna till privatpersoner. Foldern har titeln Varmvatten nästan gratis. (Bilaga) I samband med Energisession, sveriges motsvarighet till Energitinget, anordnades 2008 en solsession med inriktning mot solvärme. Under hösten har arbetet med att arrangera en session på Energisession 2009 om solel pågått. I april 2007 anordnades ett seminarium på temat Sol i fjärrvärme. (Se Bilagor) Under projekttiden har ett exjobb och fyra projektarbeten genomförts inom programmet. (Bilaga ) Länsstyrels en och SP och Svenska Solenergiföreningen och Svenska Solenergiföreningen Chalmers, och Vår 2007 Höst 2007 höst 2008 Feb 2006 Dec 2008 Feb 2008 Nov 2008 Dec 2008 Höst 2007 April 2007 Feb 2008 Feb 2009 Höst 2007 höst 2008

5 Marknadsföring och försäljning Kommunal energiframsyn (Har bytt namn till Kommunal samverkan) Arbete med att initiera fler projektarbeten och exjobb har gjorts genom insatser riktade mot både studenter och solenergiföretag. Hela budgetposten har inte använts främst på grund av att vi inte lyckats få till fler arbeten. Under 2008 har en säljkurs genomförts för återförsäljare och installatörer i regionen. I samband med kursen togs ett verktyg fram som de kan använda i säljprocessen. (se bilaga) En typ av konsultcheckar har använts där kommunerna har fått tillgång till en solenergiexpert som gjort en förstudie över lämpliga solenergiobjekt i kommunen. Bygglov En kartläggning av de deltagande kommunernas inställning till bygglov för solfångare har gjorts. Intresset för frågan är stort och vi räknar med att arbeta vidare med det i SiV 2. Sol i fjärrvärme Ett seminarium anordnades i april 2007 ihop med Svensk Fjärrvärme för att öka intresset för frågan (Bilaga). Vi har också gjort en undersökning bland fjärrvärmebolagen för att kartlägga intresset att koppla in solenergi på fjärrvärmenätet. Resultatet blev att 63% av de svarande var positiva till att själva bygga en solvärmeanläggning som försörjde fjärrvärmenätet och hela 88% skulle tillåta att en större kund byggde. (Bilaga) Solel i elnätet Detta har under projekttiden varit föremål för en statlig utredning och har därför inte varit något som programmet arbetat med. Nätverk Spridning av erfarenheterna som kommit ur kommunernas tidigare anläggningar men även experters erfarenheter har skett genom nätverksträffar med kommunernas kontaktpersoner. Under programtiden har vi haft 14 möten med kommungruppen. Mötena har haft olika teman så som bidrag, solel, framgångsfaktorer för solenergi, provning av solfångare och systemlösningar. Vid några tillfällen har mötet kombinerats med ett studiebesök. Miljöbron Svenska Solenergiföreningen Höst höst En extern utvärdering gjordes av Bill Romanus på EkoSofia AB, hösten 2007 då programmet hade kommit halvvägs (se bilaga). En slututvärdering har gjorts av samma person i december 2008 (se bilaga).

6 Övriga genomförda aktiviteter Tidigt i projektet valde man att dela upp det i tre delar; Branschkluster, Kommunal samverkan och Samordning/Information. Detta för att lättare kunna skapa arbetsgrupper och hantera aktiviteterna. Här nedan följer en mer detaljerad redovisning av dessa delar, utöver det som redovisats ovan. Samordning/Information Samordningsgruppen (se ovan) har på ett effektivt sätt prioriterat insatser och arbetat med att genomföra dessa i olika arbetsgrupper. Våren 2007 togs initiativ till att ta fram en kommunikationsplan för programmet, detta arbete lades ut på Ivy Communication. Programmet har också tagit fram en hemsida (www.soluppgangivast.se) vars mål är att förmedla lättillgänglig information om solenergi till allämenheten men också fungera som projekthemsida och informera om de deltagande aktörerna och programmet. Efter halva programtiden gjordes, på uppdrag av samordningsgruppen, en utvärdering av EkoSofia. (Bilaga) Den fokuserade på förbättringsmöjligheter inom programmet och belyste alla tre delarna. En av slutsatserna var att starten varit knagglig och att det var nödvändigt att få med fler kommuner, något som samordningsgruppen tog tag i genom att göra en nystart. En slutredovisning av projektet gjordes i december I den konstaterades att projektet, efter nystarten, blivit mycket lyckat och uppskattades av de flesta tillfrågade. Programmet har presenterats i flera olika sammanhang. På Energisession 2008 i Göteborg var Soluppgång i arrangör av en session om solens möjligheter som energikälla. Sessionen blev mycket lyckad och lockade över 40 deltagare. På Energisession 2009 i februari i Skövde planerar projektet en session med namnet; Solel den nya tillväxtmarknaden. Soluppgång i blev nyligen accepterat som en partner i Sustainable Energy Europé Campaign, det innebär att programmet redan fungerar som ett gott exempel för andra runt om i Europa. Branschkluster Ett första möte med de aktiva solenergiföretagen i regionen hölls i Göteborg i januari 2007 för att diskutera aktiviteter och genomförande. Ett uppföljningsmöte anordnades i januari 2008 då i kombination med ett branschmöte om provning på SP i Borås. Under båda mötestillfällena fördes diskussioner med deltagarna vilka insatser som prioriteras. Resultaten dokumenterades och har sedan diskuterats inom samordningsgruppen och legat till grund för vilka insatser som genomförts. Branschföreträdare på uppföljningsmötet i Borås. Foto: Lisa Ossman Något som branschföretagen tyckte var viktigast var opinionsbildning. För det tog branschgruppen kontakt med Tomas Tengby som guidade i hur man får medial uppmärksamhet för solenergi. Strategin är att leta fram objekt och händelser som kan vara intressanta och försöka få media intresserade. Branschgruppen har haft ett arbetsmöte med Tomas Tengby och sedan utnyttjades dennes tjänster vid en av de studieresor som genomfördes våren I januari genomfördes en säljkurs för ett 40-tal installatörer. Företaget INDEA anlitades för att dels ta fram utbildningen, i samarbete med branschgruppen, och dels ta fram ett verktyg i excel som installatörerna ska kunna använda sig av i säljprocessen. Utbildningen blev mycket lyckad och flera av installatörerna menade att de skulle få stor nytta av verktyget. Den 30 januari medverkade Lars Andrén på en regionträff med SCR på Daftö Camping i Strömstad. Ett knappt 100 tal campingvärdar från sverige deltog på mötet och fick under en timmes

7 presentation ta del av solvärmens möjligheter och tekniska och ekonomiska förutsättningar på campinganläggningar. I mars genomfördes en solkonferens på Stenungsbaden i samband med SCRs (Sveriges Camping- och stugföretagares Riksorganisation) årsstämma med ett 80-tal campingägare som åhörare. Intresset var stort och innehållet uppskattat. Förutom att projektet Soluppgång i presenterades fick deltagarna redovisat några referensprojekt som nyligen installerat solvärme, vilka bidragsregler som gäller samt vad man primärt behöver tänka på i samband med en solvärmeinvestering. Svenska solenergiföreningen får genom sin hemsida (www.svensksolenergi.se) in solintressenter via ett formulär som utgår ifrån tekniska förutsättningar, energianvändning och mycket annat. Under sommaren 2007 ringdes ett antal konsumenter i ra Götaland upp för att se hur de blev bemötta och för att se vad som bromsar upp eller påskyndar köp av solfångare. Resultatet presenterades för företagen på branschmötet och diskuterades. Även under säljkursen redovisades resultaten och diskuterades för att göra deltagarna uppmärksamma på vad konsumenter och intressenter ser som kommunikativa svagheter hos branschen. Under hösten 2008 har kontakter tagits med SHR (Sveriges Hotell och Restaurangägares Riksförbund) för att planera en liknande konferens som med SCR. Planeringen för en sådan konferens pågick fram till finanskrisen satte käppar i hjulet. Hotell- och restaurangnäringen ligger tidigt i konjunkturcykeln och bedömningen gjordes att skulle vara svårt att locka deltagare under rådande omständigheter. Beslut togs att ta upp planeringen under våren Det kommer att genomföras en informationsinsats riktat mot VVS-konsulter den 18 november i Göteborg. Arrangemanget sker i samarbete med VVS Tekniska Föreningens lokalkontor i Göteborg. I händelse av stort intresse kommer liknande informationsmöten att hållas under Branschklustret i Soluppgång i har tagit initiativet till att starta upp en certifiering av solvärmeinstallatörer inom regionen, i samarbete med branschorganisationen Svensk Solenergi. Under hösten 2008 arbetas en soltenta fram som ska testas av mot några av de ledande företagens återförsäljare och installatörer. Planerna är sedan att utarbeta en installatörskurs med utgångspunkten att deltagarna ska genomföra en godkänd tenta för att bli certifierade solvärmeinstallatörer. Faller certifieringen väl ut är ambitionen att göra den nationell. Kommunal samverkan Varje kommun som väljer att delta i programmet förbinder sig genom ett politiskt taget beslut att; Installera minst 50 m 2 solfångare eller solceller Avsätta tid för deltagande vid nätverksträffar Utreda möjligheten att koppla in solvärme på fjärrvärmen (om det finns fjärrvärme i kommunen). 6 av kommunerna har redan klarat kravet på 50 m 2 och ytterligare 6 kommuner har byggt en eller flera anläggningar men har alltså inte nått upp till 50 m 2. Ytterligare 6 av kommunerna har hittills genomfört förstudier på lämpliga objekt och är nu på gång att ta nästa steg i processen. Detta betyder att det är en pågående process i sammanlagt 18 av kommunerna. Verktygslåda Under projektets första år kom flera önskemål upp från kommunerna på en verktygslåda med olika typer av material, detta har genomförts och nu finns det en verktygslåda innehållandes; 7 olika goda solexempel, 2 beräkningsprogram, solvärmebroschyr till allmänheten, solpriskort samt urvalskriterier vid val av anläggningar. Alla dessa verktyg ligger (i dagsläget eller inom kort) tillgängliga på hemsidan för nedladdning, även till de kommuner som ännu inte deltar i programmet.

8 Studieresor Studieresa till Eksta Bostads ABs solcellsanläggning. Foto: Erik André Ett sätt att lyfta frågan i kommunerna är att ta med beslutande tjänstemän och politiker på studieresor. Vi har anordnat 3 studieresor till solenergianläggningar inom programmet där totalt över 100 personer besökt några av de allra bästa exemplen på lyckade solenergiinstallationer i sverige. (Bilaga) Workshop I två av kommunerna genomfördes under våren 2008 en workshop för att samla krafterna i kommunen. Detta koncept har erbjudits till samtliga kommuner men än så länge har inga fler nappat. Vi planerar att arbeta vidare med detta i SiV 2. Programmet har också anordnat ett seminarium om sol i fjärrvärme som belyste möjligheterna med denna kombination. Seminariet genomfördes i samarbete med Svensk Fjärrvärme. Under programtiden har det genomförts 14 möten med kommunernas kontaktpersoner. Mötena har haft olika teman så som bidrag, solel, framgångsfaktorer för solenergi, provning av solfångare och systemlösningar där solfångare ingår. Vid några tillfällen har mötet kombinerats med ett studiebesök. Bilagor Kommunikationsplan Program från Energisession 2008 och 2009 Extern utvärdering halvtid Slututvärdering Marknadsfaktorer Genomförda exjobb/uppsats och projektarbeten Inbjudan till kommunerna inför nystarten, hösten 2007 Goda solexempel (7 st olika) Solbroschyr Varmvatten nästan gratis Resultatet av bygglovsenkäten Sol i fjärrvärme seminarium (inbjudan och dokumentation) Sol i fjärrvärme kartläggning (studentarbete) Inbjudan till studieresor Säljverktyg för branschen Lägesrapporter från Soluppgång i s projektledare

Solenergi- från ord till handling

Solenergi- från ord till handling Göteborg 2009-12-11 Solenergi- från ord till handling En handledning i den kommunala processen för att få till en solvärmeeller solelsanläggning. Soluppgång i Väst är ett projekt som syftar till att öka

Läs mer

Utvärdering av externa företagsprojekt 2012

Utvärdering av externa företagsprojekt 2012 RAPPORT Utvärdering av externa företagsprojekt 2012 För Energimyndigheten Anja Karlsson, Susanna Roth och Daniel Holm, IVL Filip Ekander, Energimyndigheten 2012-10-19 Arkivnummer: U3957 Rapporten godkänd:

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Utvärdera med effekt Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor Projektägare: Föreningen Sveriges Regionala

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Kontaktnät i teknik II

Kontaktnät i teknik II SLUTRAPPORT 2005-05-31 Kontaktnät i teknik II Ett utvecklingsprojekt för aktivt teknikarbete i Norrbottens skolor Innehållsförteckning Bakgrund...2 Genomförande...4 Uppföljning...9 Effekter...9 Måluppföljning...9

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Slutrapport för projektet. Den goda maten

Slutrapport för projektet. Den goda maten Slutrapport för projektet Den goda maten Stockholm den 30 november 2011 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund...5 3. Syfte och målgrupp...5 4. Projektets mål...6 5. Genomförandeplan och

Läs mer

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge -

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Kompetensutvecklingsprojekt i LRF s regi Finansierat av Europeiska Socialfonden Anna Tegel Maj 2013 Sammanfattning Projektet Grön kompetens i Blekinge har pågått

Läs mer

Rapporten kan också laddas ned från Klimatkommunernas webbplats: www.klimatkommunerna.se

Rapporten kan också laddas ned från Klimatkommunernas webbplats: www.klimatkommunerna.se Klimatcoachning SLUTRAPPORT FRÅN PROJEKTEN Klimatcoachning Stöd till regionalt och kommunalt klimatarbete i ett pilotlän Klimatcoachning stöd till lokalt klimatarbete i småkommuner Klimatkommunerna kansliet@klimatkommunerna.se

Läs mer

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen RAPPORT 2015:4 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 1 Delrapport 1 Regeringsuppdrag Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan-

Läs mer

Edsvik Anette - Gävle Dala Energikontor 2013-06-19

Edsvik Anette - Gävle Dala Energikontor 2013-06-19 REGION GÄVLEBORG SMEEFFEN 2 Slutrapport Edsvik Anette - Gävle Dala Energikontor 2013-06-19 En slutrapport av projekt SMEEFFEN 2, projekttid 20101101-20130431. Projektet handlar främst om att konkretisera

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 Projektet KUSE Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 INNEHÅLL 1. BAKGRUND PROJEKTET KUSE... 3 2. LÄRANDE OCH RESULTAT - EFFEKTER... 4 2.1 ANALYSMODELL... 4 3. URVAL OCH DATAINSAMLING... 5 4.

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport Hållbar jämställdhet

Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport Hållbar jämställdhet Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport stockholm.se Resultatrapport projektet November 2013 Dnr: 09-112/499 Utgivare: Utbildningsförvaltningen Kontaktperson: Emma Laurin Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 N 2010/8069/ENT, N2011/4050/ENT Tillväxtverkets dnr: 012-2011-2501 Sammanfattning Det här är en delrapport

Läs mer

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008 1(13) Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008 Rampost 7 Andra kommunikationsinsatser Ansvarig myndighet/organisation: Jordbruksverket Projektnamn: Miljömålen till näringen Diarienummer:

Läs mer

Projektet kustzonsplanering och landsbygdsutveckling

Projektet kustzonsplanering och landsbygdsutveckling Projektet kustzonsplanering och landsbygdsutveckling Verksamhet 2007-2009 Författare: Ann-Carin Andersson Datum: 2010-01-17 Innehållsförteckning 1 Projektet kustzonsplanering och landsbygdsutveckling...

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer

Vägar till arbete Slutrapport

Vägar till arbete Slutrapport Vägar till arbete Slutrapport Titel: Vägar till arbete Utredare: Anita Boman Omslagsbild: Lasse Hejdeberg URN:NBN:se:hi201414310pdf Artikelnummer: 14310pdf Rapporten finns att ladda ner från www.hi.se

Läs mer

Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen

Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen Gotlands Kommun Ledningskontoret Avdelningen för regional utveckling Tillväxtenheten Slutrapport gällande projekt Dnr KS 2009/17-14 Mål: De 20 deltagarna/företagen ska ha nyanställt minst 6 personer inom

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Jag ser en ny gnista. Jag ser en personlig utveckling hos deltagarna och jag ser hur det sprids bland personalen. Utbildningen har gett oss energi och kunskap.

Läs mer