Slutrapport för programmet Soluppgång i Väst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för programmet Soluppgång i Väst"

Transkript

1 Slutrapport för programmet Soluppgång i Oktober 2006 December 2008 Foto: Lisa Ossman Lisa Ossman, projektledare Hållbar utveckling Göteborg,

2 Inledning Programmet Soluppgång i startade upp i oktober 2006 efter flera års arbete med nätverk och förstudier. Syftet med programmet är att öka antalet solenergiinstallationer i a Götaland samt att stimulera tillväxten bland solenergiföretagen i regionen. Detta är slutrapporten för programmet, som pågått under perioden oktober 2006 december Organisation ra Götalandsregionen äger projektet och finansierar detsamma bredvid Energimyndigheten, Länsstyrelsen samt de deltagande kommunerna och företagen. Lisa Ossman på Hållbar utveckling (fd ) är projektledare och samordnar även den kommunala delen. Lars Andrén på Svensk Solenergi samordnar branschklustret. Samordningsgrupp För att styra arbetet i Soluppgång i bildades vid starten en samordningsgrupp bestående av; Jan-Olof Dalenbäck, Chalmers Lars Andrén, föreningen Svensk Solenergi och Drivkraft Peter Kovacs/Ulrik Pettersson, SP Flemming Åkesson, Länsstyrelsen i ra Götaland Erika Brokvist/Lisa Ossman (fd Löfving), (numera Hållbar utveckling ) Jessica Algehed/Kristina Käck/Tomas Österlund/Åsa Lindell, ra Götalandsregionen Marie Claesson/Malin Fransson, KanEnergi Erik Andersson, Effecta (solvärme) Petter Sjöström, Switchpower (solel) Gunnar Lennermo, Alingsås kommun och Energianalys Maria Gerd/Sara Borgström, Trollhättan stad Resultatredovisning Resultatredovisningen ska särskilt belysa måluppfyllelse samt genomförandet, detta finns behandlat i avsnittet nedan. Kursiv text är hämtad ur beslut. Mål Målformulering från beslut Uppnådd nivå Kommentar installationer av solvärmeanläggningar genomförs 1424 lägenheter har fått stöd via länsstyrelsen för installation av solfångare under perioden. Ett okänt antal har med största sannolikhet utöver detta installerat utan att söka stöd. 1 MW solel installeras Ca 260 kw solel har installerats under projekttiden i ra Götaland. I förhållande till övriga Sverige ligger ra Götaland väldigt högt på antal installationer enligt Länsstyrelsens statistik. Målet var väl ambitiöst satt. Totalt har det installerats ca 1,5 MW i hela Sverige under perioden. Målet var väl ambitiöst satt. Se även bilagan Marknadsfaktorer för kommentarer om marknadsläget och Soluppgång i s påverkan på detta.

3 Skäl för beslut Projektet förutsätter att kommunerna i ra Götaland på ett tydligt sätt är villiga att satsa egna resurser i programmet, via deltagande och/eller investeringar. Varje deltagande kommun har tagit ett politiskt beslut om deltagande i Soluppgång i, de har därmed godtagit följande villkor: Det finns en politisk vilja att utveckla användningen av solenergi i kommunen. Kommunen avsätter tid för medverkan vid nätverksträffar med de andra kommunerna (genom planerings- fastighets- bygglov- energi- tjänstemän och/eller bostads- /energibolag). Kommunen installerar minst 50 m 2 solfångare eller solceller (under perioden ). En undersökning om möjligheten att koppla in solvärme på fjärrvärmenätet görs. Därmed anses att kommunerna mycket tydligt visat att de är villiga att satsa både tid och pengar i programmet Soluppgång i. Genomförande Projektledningen ska inledningsvis bearbeta länets kommuner för att säkerställa form och omfattning av kommunernas engagemang och finansiering av projektet. Detta har skett i två omgångar. Första gången vid projektstart hösten 2006, då gick 7 kommuner i ra Götaland med i programmet. Hösten 2007 gjordes en nystart och ett omfattande arbete lades ner på att engagera fler kommuner. Nystarten gjordes i fyra steg 1. Identifiera nyckelpersoner i kommunerna 2. Attraktiv och tydlig inbjudan skickades ut till dessa (Se bilaga) 3. Uppföljande telefonsamtal till nyckelpersonerna 4. Seminarium där de fick träffas och höra mer om nyttan med att medverka i programmet Detta arbetssätt måste ses som mycket lyckat då det resulterade i ytterligare 17 deltagande kommuner, nu alltså totalt 24 av länets 49 kommuner. Genomförda aktiviteter enligt projektbeslut Aktivitet Redovisning av genomförda aktiviteter Aktör Tid Samordning av aktiviteter och nätverksarbete har varit sammankallande för samordningsgruppen som under projektet haft 11 möten. Utskick av diverse nyheter, omvärldsbevakning samt uppdatering av hemsidan har genomförts regelbundet. Samordning av samtliga aktiviteter inom programmet har varit en viktig uppgift, detta har skett genom regelbundna möten samt genom diskussioner på samordningsgrupps- möten. höst höst 2008

4 Kommunikationsstrategi Uppmärksamma sol- /biosystem med hög status, låga driftkostnader och hög driftsäkerhet. Information om installationsbidrag till solvärme och ROT-avdrag till offentliga byggnader. Utbildningar av yrkesfolk Gör så här - folder Årlig solenergikonferens Projektarbeten och exjobb En uppgift har också varit att sprida resultaten av projektet och detta har gjorts via medverkan vid ett antal seminarier och möten. Kommunikationsföretaget IVY Communications anlitades för att ta fram en kommunikationsplan för SiV. Underlaget och resultatet diskuterades flera gånger i samordningsgruppen. (Bilaga) Goda exempel har varit efterfrågat från kommunerna och har varit något vi jobbat mycket med. I dagsläget finns det 7 st olika Goda solexempel framtagna i form av informationsblad där anläggningen beskrivs tillsammans med bild, teknisk data samt kontaktuppgifter till ansvarig person. Exemplen är olika typer av anläggningar med både solel och solvärme representerade. Dessa finns att ladda ner från hemsidan (under Verktygslådan) samt har spridits vid olika seminarier och möten. (Bilaga) I samarbete med Länsstyrelsen och energirådgivarna har ett informationstillfälle ägt rum och ytterligare ett äger rum i december givarna informerar regelbundet allmänheten om solvärmebidraget. Det har också genomförts en utbildning för energirådgivarna i solvärmeteknik och då togs även frågan om bidragen upp. I kommungruppen har både solvärmestöd och Off ROT (solceller) diskuterats. Under 2008 utarbetas ett system för certifiering av installatörer tillsammans med verksamma företag i regionen samt en konsultinformation tillsammans med VVS Tekniska Föreningen i Göteborg. En säljutbildning för installatörer och återförsäljare genomfördes i februari Genomförda utbildningar motsvarar inte planen utan man har valt att rikta in sig på specifika grupper och teman istället. Hela budgeten har inte heller använts. Produktion av en enkel och konkret folder som beskriver steg för steg hur man går till väga för att skaffa en solvärmeanläggning och vilket stöd som finns att få för detta. Sprids med hjälp av energirådgivarna till privatpersoner. Foldern har titeln Varmvatten nästan gratis. (Bilaga) I samband med Energisession, sveriges motsvarighet till Energitinget, anordnades 2008 en solsession med inriktning mot solvärme. Under hösten har arbetet med att arrangera en session på Energisession 2009 om solel pågått. I april 2007 anordnades ett seminarium på temat Sol i fjärrvärme. (Se Bilagor) Under projekttiden har ett exjobb och fyra projektarbeten genomförts inom programmet. (Bilaga ) Länsstyrels en och SP och Svenska Solenergiföreningen och Svenska Solenergiföreningen Chalmers, och Vår 2007 Höst 2007 höst 2008 Feb 2006 Dec 2008 Feb 2008 Nov 2008 Dec 2008 Höst 2007 April 2007 Feb 2008 Feb 2009 Höst 2007 höst 2008

5 Marknadsföring och försäljning Kommunal energiframsyn (Har bytt namn till Kommunal samverkan) Arbete med att initiera fler projektarbeten och exjobb har gjorts genom insatser riktade mot både studenter och solenergiföretag. Hela budgetposten har inte använts främst på grund av att vi inte lyckats få till fler arbeten. Under 2008 har en säljkurs genomförts för återförsäljare och installatörer i regionen. I samband med kursen togs ett verktyg fram som de kan använda i säljprocessen. (se bilaga) En typ av konsultcheckar har använts där kommunerna har fått tillgång till en solenergiexpert som gjort en förstudie över lämpliga solenergiobjekt i kommunen. Bygglov En kartläggning av de deltagande kommunernas inställning till bygglov för solfångare har gjorts. Intresset för frågan är stort och vi räknar med att arbeta vidare med det i SiV 2. Sol i fjärrvärme Ett seminarium anordnades i april 2007 ihop med Svensk Fjärrvärme för att öka intresset för frågan (Bilaga). Vi har också gjort en undersökning bland fjärrvärmebolagen för att kartlägga intresset att koppla in solenergi på fjärrvärmenätet. Resultatet blev att 63% av de svarande var positiva till att själva bygga en solvärmeanläggning som försörjde fjärrvärmenätet och hela 88% skulle tillåta att en större kund byggde. (Bilaga) Solel i elnätet Detta har under projekttiden varit föremål för en statlig utredning och har därför inte varit något som programmet arbetat med. Nätverk Spridning av erfarenheterna som kommit ur kommunernas tidigare anläggningar men även experters erfarenheter har skett genom nätverksträffar med kommunernas kontaktpersoner. Under programtiden har vi haft 14 möten med kommungruppen. Mötena har haft olika teman så som bidrag, solel, framgångsfaktorer för solenergi, provning av solfångare och systemlösningar. Vid några tillfällen har mötet kombinerats med ett studiebesök. Miljöbron Svenska Solenergiföreningen Höst höst En extern utvärdering gjordes av Bill Romanus på EkoSofia AB, hösten 2007 då programmet hade kommit halvvägs (se bilaga). En slututvärdering har gjorts av samma person i december 2008 (se bilaga).

6 Övriga genomförda aktiviteter Tidigt i projektet valde man att dela upp det i tre delar; Branschkluster, Kommunal samverkan och Samordning/Information. Detta för att lättare kunna skapa arbetsgrupper och hantera aktiviteterna. Här nedan följer en mer detaljerad redovisning av dessa delar, utöver det som redovisats ovan. Samordning/Information Samordningsgruppen (se ovan) har på ett effektivt sätt prioriterat insatser och arbetat med att genomföra dessa i olika arbetsgrupper. Våren 2007 togs initiativ till att ta fram en kommunikationsplan för programmet, detta arbete lades ut på Ivy Communication. Programmet har också tagit fram en hemsida (www.soluppgangivast.se) vars mål är att förmedla lättillgänglig information om solenergi till allämenheten men också fungera som projekthemsida och informera om de deltagande aktörerna och programmet. Efter halva programtiden gjordes, på uppdrag av samordningsgruppen, en utvärdering av EkoSofia. (Bilaga) Den fokuserade på förbättringsmöjligheter inom programmet och belyste alla tre delarna. En av slutsatserna var att starten varit knagglig och att det var nödvändigt att få med fler kommuner, något som samordningsgruppen tog tag i genom att göra en nystart. En slutredovisning av projektet gjordes i december I den konstaterades att projektet, efter nystarten, blivit mycket lyckat och uppskattades av de flesta tillfrågade. Programmet har presenterats i flera olika sammanhang. På Energisession 2008 i Göteborg var Soluppgång i arrangör av en session om solens möjligheter som energikälla. Sessionen blev mycket lyckad och lockade över 40 deltagare. På Energisession 2009 i februari i Skövde planerar projektet en session med namnet; Solel den nya tillväxtmarknaden. Soluppgång i blev nyligen accepterat som en partner i Sustainable Energy Europé Campaign, det innebär att programmet redan fungerar som ett gott exempel för andra runt om i Europa. Branschkluster Ett första möte med de aktiva solenergiföretagen i regionen hölls i Göteborg i januari 2007 för att diskutera aktiviteter och genomförande. Ett uppföljningsmöte anordnades i januari 2008 då i kombination med ett branschmöte om provning på SP i Borås. Under båda mötestillfällena fördes diskussioner med deltagarna vilka insatser som prioriteras. Resultaten dokumenterades och har sedan diskuterats inom samordningsgruppen och legat till grund för vilka insatser som genomförts. Branschföreträdare på uppföljningsmötet i Borås. Foto: Lisa Ossman Något som branschföretagen tyckte var viktigast var opinionsbildning. För det tog branschgruppen kontakt med Tomas Tengby som guidade i hur man får medial uppmärksamhet för solenergi. Strategin är att leta fram objekt och händelser som kan vara intressanta och försöka få media intresserade. Branschgruppen har haft ett arbetsmöte med Tomas Tengby och sedan utnyttjades dennes tjänster vid en av de studieresor som genomfördes våren I januari genomfördes en säljkurs för ett 40-tal installatörer. Företaget INDEA anlitades för att dels ta fram utbildningen, i samarbete med branschgruppen, och dels ta fram ett verktyg i excel som installatörerna ska kunna använda sig av i säljprocessen. Utbildningen blev mycket lyckad och flera av installatörerna menade att de skulle få stor nytta av verktyget. Den 30 januari medverkade Lars Andrén på en regionträff med SCR på Daftö Camping i Strömstad. Ett knappt 100 tal campingvärdar från sverige deltog på mötet och fick under en timmes

7 presentation ta del av solvärmens möjligheter och tekniska och ekonomiska förutsättningar på campinganläggningar. I mars genomfördes en solkonferens på Stenungsbaden i samband med SCRs (Sveriges Camping- och stugföretagares Riksorganisation) årsstämma med ett 80-tal campingägare som åhörare. Intresset var stort och innehållet uppskattat. Förutom att projektet Soluppgång i presenterades fick deltagarna redovisat några referensprojekt som nyligen installerat solvärme, vilka bidragsregler som gäller samt vad man primärt behöver tänka på i samband med en solvärmeinvestering. Svenska solenergiföreningen får genom sin hemsida (www.svensksolenergi.se) in solintressenter via ett formulär som utgår ifrån tekniska förutsättningar, energianvändning och mycket annat. Under sommaren 2007 ringdes ett antal konsumenter i ra Götaland upp för att se hur de blev bemötta och för att se vad som bromsar upp eller påskyndar köp av solfångare. Resultatet presenterades för företagen på branschmötet och diskuterades. Även under säljkursen redovisades resultaten och diskuterades för att göra deltagarna uppmärksamma på vad konsumenter och intressenter ser som kommunikativa svagheter hos branschen. Under hösten 2008 har kontakter tagits med SHR (Sveriges Hotell och Restaurangägares Riksförbund) för att planera en liknande konferens som med SCR. Planeringen för en sådan konferens pågick fram till finanskrisen satte käppar i hjulet. Hotell- och restaurangnäringen ligger tidigt i konjunkturcykeln och bedömningen gjordes att skulle vara svårt att locka deltagare under rådande omständigheter. Beslut togs att ta upp planeringen under våren Det kommer att genomföras en informationsinsats riktat mot VVS-konsulter den 18 november i Göteborg. Arrangemanget sker i samarbete med VVS Tekniska Föreningens lokalkontor i Göteborg. I händelse av stort intresse kommer liknande informationsmöten att hållas under Branschklustret i Soluppgång i har tagit initiativet till att starta upp en certifiering av solvärmeinstallatörer inom regionen, i samarbete med branschorganisationen Svensk Solenergi. Under hösten 2008 arbetas en soltenta fram som ska testas av mot några av de ledande företagens återförsäljare och installatörer. Planerna är sedan att utarbeta en installatörskurs med utgångspunkten att deltagarna ska genomföra en godkänd tenta för att bli certifierade solvärmeinstallatörer. Faller certifieringen väl ut är ambitionen att göra den nationell. Kommunal samverkan Varje kommun som väljer att delta i programmet förbinder sig genom ett politiskt taget beslut att; Installera minst 50 m 2 solfångare eller solceller Avsätta tid för deltagande vid nätverksträffar Utreda möjligheten att koppla in solvärme på fjärrvärmen (om det finns fjärrvärme i kommunen). 6 av kommunerna har redan klarat kravet på 50 m 2 och ytterligare 6 kommuner har byggt en eller flera anläggningar men har alltså inte nått upp till 50 m 2. Ytterligare 6 av kommunerna har hittills genomfört förstudier på lämpliga objekt och är nu på gång att ta nästa steg i processen. Detta betyder att det är en pågående process i sammanlagt 18 av kommunerna. Verktygslåda Under projektets första år kom flera önskemål upp från kommunerna på en verktygslåda med olika typer av material, detta har genomförts och nu finns det en verktygslåda innehållandes; 7 olika goda solexempel, 2 beräkningsprogram, solvärmebroschyr till allmänheten, solpriskort samt urvalskriterier vid val av anläggningar. Alla dessa verktyg ligger (i dagsläget eller inom kort) tillgängliga på hemsidan för nedladdning, även till de kommuner som ännu inte deltar i programmet.

8 Studieresor Studieresa till Eksta Bostads ABs solcellsanläggning. Foto: Erik André Ett sätt att lyfta frågan i kommunerna är att ta med beslutande tjänstemän och politiker på studieresor. Vi har anordnat 3 studieresor till solenergianläggningar inom programmet där totalt över 100 personer besökt några av de allra bästa exemplen på lyckade solenergiinstallationer i sverige. (Bilaga) Workshop I två av kommunerna genomfördes under våren 2008 en workshop för att samla krafterna i kommunen. Detta koncept har erbjudits till samtliga kommuner men än så länge har inga fler nappat. Vi planerar att arbeta vidare med detta i SiV 2. Programmet har också anordnat ett seminarium om sol i fjärrvärme som belyste möjligheterna med denna kombination. Seminariet genomfördes i samarbete med Svensk Fjärrvärme. Under programtiden har det genomförts 14 möten med kommunernas kontaktpersoner. Mötena har haft olika teman så som bidrag, solel, framgångsfaktorer för solenergi, provning av solfångare och systemlösningar där solfångare ingår. Vid några tillfällen har mötet kombinerats med ett studiebesök. Bilagor Kommunikationsplan Program från Energisession 2008 och 2009 Extern utvärdering halvtid Slututvärdering Marknadsfaktorer Genomförda exjobb/uppsats och projektarbeten Inbjudan till kommunerna inför nystarten, hösten 2007 Goda solexempel (7 st olika) Solbroschyr Varmvatten nästan gratis Resultatet av bygglovsenkäten Sol i fjärrvärme seminarium (inbjudan och dokumentation) Sol i fjärrvärme kartläggning (studentarbete) Inbjudan till studieresor Säljverktyg för branschen Lägesrapporter från Soluppgång i s projektledare

Solenergi- från ord till handling

Solenergi- från ord till handling Göteborg 2009-12-11 Solenergi- från ord till handling En handledning i den kommunala processen för att få till en solvärmeeller solelsanläggning. Soluppgång i Väst är ett projekt som syftar till att öka

Läs mer

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik Solel och solvärme i villan Lisa Ossman, SP Energiteknik Hur mycket solenergi finns det egentligen? Instrålningen mot jorden täcker 10 000 ggr vårt årliga energibehov i världen 12 kvm solceller per person

Läs mer

Slutrapport, 2010-06-30. Soluppgång i Väst 2. Foto: Lisa Ossman. Samarbetspartners

Slutrapport, 2010-06-30. Soluppgång i Väst 2. Foto: Lisa Ossman. Samarbetspartners Slutrapport, 2010-06-30 Soluppgång i Väst 2 Foto: Lisa Ossman Samarbetspartners Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 5 3. Projektbeskrivning 6 3.1 Syfte 6 3.2 Mål och resultat 7 3.2.1 Övriga

Läs mer

Referensgrupp möte 2010:1

Referensgrupp möte 2010:1 Kallade: Roger Fredriksson, Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Folke Göransson, Gunnar Lennermo,, och Maj-Liz Hedendahl Närvarande: Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Jonas Wedebrand,

Läs mer

Sol i Väst. Välkomna! Göteborg: 22 September 2015. WIFI: Centralhuset Konferens Lösen: CentralKonferens2

Sol i Väst. Välkomna! Göteborg: 22 September 2015. WIFI: Centralhuset Konferens Lösen: CentralKonferens2 Välkomna! Sol i Väst Göteborg: 22 September 2015 WIFI: Centralhuset Konferens Lösen: CentralKonferens2 Program 9:30 Drop in med fika 10:00 Välkommen! Sari Strömblad Skövde Kommun och Therese Näsman Hållbar

Läs mer

Sol i Väst -Egenproducerad solel

Sol i Väst -Egenproducerad solel Sol i Väst -Egenproducerad solel Träff 1 Uppstart och förstudie Konsultstöd Stöd från SP Förstudie Upphandling Installation, drift, underhåll och uppföljning 2014 2015 2016 Träff 1- Förstudie Träff 2 -

Läs mer

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov 25 April, Malmö Program 08:30 08:45 Fika och registrering 08:45 09:20 Välkommen och Introduktion till solenergianläggningar 09:20 09:50 Kommunala riktlinjer

Läs mer

Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion. MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik

Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion. MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik SP-koncernen 2010 En resurs för tillväxt och förnyelse Antal medarbetare ca 950 Ägare Svenska staten

Läs mer

Referensgrupp möte 2010:2

Referensgrupp möte 2010:2 Kallade: Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Folke Göransson, Gunnar Lennermo, Jonas Wedebrand, Mats Danielsson,, Annelie Fredriksson och Maj-Liz Hedendahl Närvarande: Håkan Wedlund, Mats Danielsson, och

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

El och varmvatten från solen - åk på solsafari onsdag 22 maj kl 18-20

El och varmvatten från solen - åk på solsafari onsdag 22 maj kl 18-20 El och varmvatten från solen - åk på solsafari onsdag 22 maj kl 18-20 Energin från solinstrålningen mot ett tak i norrland är 6-8 ggr större än husets värmebehov. Fastighetsägare visar hur solfångaroch

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Energikontoret Skåne

Energikontoret Skåne Energikontoret Skåne HUT Skåne Spara & Slösa strategiska vägval i klimatförändringens tid Jon Andersson, 23 april 2008 Energikontoret Skåne Bildades 1998 Enhet inom Kommunförbundet Skåne Egen styrgrupp

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

Solenergidagarna 2014

Solenergidagarna 2014 Solenergidagarna 2014 1 Projekt solenergi Inledning... 3 Hemsida... 3 Marknadsföring solsafari och solinformations möte... 3 Sol energifrukost... 6 Mini solmässa... 6 Solsafari... 8 Vadstena kommun...

Läs mer

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Nätverk för Förnybar Värme Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Augusti 2012 Nätverk för Förnybar Värme Inledning Den här handboken syftar till att vara till hjälp

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

Ny vår för solel? Jan-Olof Dalenbäck Professor o. profilledare Chalmers tekn. högskola Sekr. Svensk Solenergi

Ny vår för solel? Jan-Olof Dalenbäck Professor o. profilledare Chalmers tekn. högskola Sekr. Svensk Solenergi Ny vår för solel? Jan-Olof Dalenbäck Professor o. profilledare Chalmers tekn. högskola Sekr. Svensk Solenergi ELMA 20 januari 2014 1 Jan-Olof Dalenbäck PV Sälja och köpa el?! DC/AC Mätare Egen elanvänd.

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Lars Andrén Jan-Olof Dalenbäck m fl.. Växjö 20-21 okt 2009 1 JOD/LA

Lars Andrén Jan-Olof Dalenbäck m fl.. Växjö 20-21 okt 2009 1 JOD/LA Lars Andrén Jan-Olof Dalenbäck m fl.. Växjö 20-21 okt 2009 1 JOD/LA Småskalig värmeförsörjning Biobränsle och solvärme A. Integrerade system för bio- och solvärme B. Komplett integrerat pellet/solvärmesystem

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

Projekt Solenergi Stockholm

Projekt Solenergi Stockholm Projekt Solenergi Stockholm Skriven av i samarbete med Solar Scandinavia 1 Innehållsförteckning Ursprunglig pitch... 3 Inledning... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8 Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005 Gruppens förväntningar på dagen 15/8 - sätta ner foten - kunna få med dem det handlar om - se en framtid för handeln i Eslöv, attraktivt och

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan deltagare.

Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan deltagare. Minnesanteckningar; möte för svenska partners i SkanKomp Datum: 2011-04-28 Plats: Lärcentrum Majorna, Göteborg Tid: 13:00 ca 15:00 Arrangör: Westum Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan

Läs mer

Projektplan för projekt buller

Projektplan för projekt buller 2011-09-12 Projektplan för projekt buller Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2012: Projektet är ett service- och kompetensprojekt, och fortsätter från 2011. Kurser och seminarier blir en viktig

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan för miljömyndigheterna i Västra Götaland och Halland Innehållet i Tillsynsutveckling i Väst ska leva vidare Aktivitetsplanen

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Solar Region Skåne. Verkar för ökad användning av solenergi i Skåne Studiebesök, seminarier, utbildningar, EU-projekt, regionala solenergiprojekt...

Solar Region Skåne. Verkar för ökad användning av solenergi i Skåne Studiebesök, seminarier, utbildningar, EU-projekt, regionala solenergiprojekt... Välkomna till seminariet Mer solenergi i el- och fjärrvärmenäten - hur går vi tillväga? Program 13.00 Introduktion Anna Cornander, Solar Region Skåne 13.10 Att sälja el till nätet - svårigheter och lösningar

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Energikontor Norra Småland

Verksamhetsplan 2013. Energikontor Norra Småland n Verksamhetsplan 2013 Energikontor Norra Småland Energikontorets verksamhetsplan är styrgruppens instrument för styrning av verksamheten. Styrgruppen fastslog Verksamhetsplan 2013 den 4 februari 2013.

Läs mer

Program för mentorprojekt

Program för mentorprojekt Program för mentorprojekt Upprättat av en arbetsgrupp inom ITQ Östra Kretsen 2000-05-22 Program för mentorprojekt Upprättad av: Arbetsgrupp inom ITQ Östra Kretsen Datum: 2000-05-22 Innehåll sida 1 Inledning

Läs mer

1 Solar Region Skåne

1 Solar Region Skåne Solar Region Skåne 1 2 3 Solenergi i fokus Intresset för solenergi ökar markant just nu. Orsaken är naturligtvis den ökande kunskapen och medvetenheten om klimatförändringarna och utsläppen av växthusgaser.

Läs mer

Inbjudan seminarier om egenkontroll och systemtillsyn

Inbjudan seminarier om egenkontroll och systemtillsyn Inbjudan seminarier om egenkontroll och systemtillsyn Inbjudan miljöbrottsträffar Anmälningsblankett Kartor 15 och 16 nov Kartor 17 och 18 nov Miljösamverkans seminarium om egenkontroll och systemtillsyn

Läs mer

Gårdsvindkraft i lantbruk

Gårdsvindkraft i lantbruk presenterar Gårdsvindkraft i lantbruk Förutsättningar, inköp och kommunikation Program Gårdsvindkraft i lantbruk Förutsättningar, inköp och kommunikation 8.45 Introduktion Anna Cornander, Energikontoret

Läs mer

Professor Jan-Olof Dalenbäck Maria Haegermark. Installationsteknik Energi och miljö Chalmers tekniska högskola

Professor Jan-Olof Dalenbäck Maria Haegermark. Installationsteknik Energi och miljö Chalmers tekniska högskola Professor Jan-Olof Dalenbäck Maria Haegermark Installationsteknik Energi och miljö Chalmers tekniska högskola You think you havesolar permitting problems? Try putting solar panels on the White House. (Eric

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Minnesanteckningar nätverksmöte Skårs gård 2008-11-19--20

Minnesanteckningar nätverksmöte Skårs gård 2008-11-19--20 Vi driver på utvecklingen mot ett hållbart samhälle och verkar genom samordning, nätverksbyggande och projektledning. Våra målgrupper är i första hand kommunerna i Västra Götaland, men även företag och

Läs mer

Lugna Lungor delrapport 2 projekt 2007/080

Lugna Lungor delrapport 2 projekt 2007/080 HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND 2009-11-09 Christina Fjellström Lugna Lungor delrapport 2 projekt 2007/080 INLEDNING Hösten 2007 startade Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund projektet Lugna Lungor med

Läs mer

MinBaS II. Slutrapport. TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad. Juni 2007 Dec 2010

MinBaS II. Slutrapport. TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad. Juni 2007 Dec 2010 MinBaS II Område 4 Applikationsutveckling - stenindustrin Delområde 4.2 Projekt 4.2 Slutrapport TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad Juni 2007 Dec 2010 Kurt Johansson,

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Återrapportering av tidigare motionsbehandling gällande satsning på solenergi. Dnr KS 2010-350 (2007-KS0167)

Återrapportering av tidigare motionsbehandling gällande satsning på solenergi. Dnr KS 2010-350 (2007-KS0167) Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2010-11-02 FALKENBERG 342 Återrapportering av tidigare motionsbehandling gällande satsning på solenergi. Dnr KS

Läs mer

Ständiga Förbättringar - Förslag till projektplan

Ständiga Förbättringar - Förslag till projektplan Sveriges PROJEKTPLAN 2013-02-05 1 (5) MOTALA KOMMUN Kommunsty relsen och Pe rs on aln äm nde n Ekonomi och styrn ing Demokrati och styrn ing 2013-02- 27 Lars Strid, Gun nar G idenstam, Le if Eldås Diari

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun

Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun MBN/-0044 Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun VERKSAMHETSPLAN FÖR Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Aktiviteter... 4 Telefonrådgivning... 4 Kvalitativa,

Läs mer

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN Var med och utveckla er kommuns strategiska arbete med ekonomiskt lönsam energieffektivisering i det kommunala byggnadsbeståndet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR ENINGE NS UPP DRAG SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Sex och samlevnad i en modern skola

Sex och samlevnad i en modern skola Processbeskrivning Sex och samlevnad i en modern skola Januari 2004 Per Blanck och Eva Annerås Sex och samlevnad i en modern skola processbeskrivning Inledning Detta är en kortfattad redogörelse för arbetsprocessen

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Solenergi projekt 2013

Solenergi projekt 2013 Solenergi projekt 2013 1 Projekt solenergi Inledning... 3 Hemsida... 3 Marknadsföring solsafari och solinformations möte... 3 Solseminarium... 4 Sol informations möte... 4 Solsafari... 5 Vadstena... 5

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell

Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell Bakgrund Kungsbacka kommun har under ett antal år arbetat med utveckling av verksamhetsstyrningen och kvalitetsarbetet. Något som bland annat resulterat i att

Läs mer

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30 Samordningsförbundet Utskriftsdatum 2014-04-30 Lägesrapport till Region Värmland Projektnamn: Förstudie Arena Organisation: Samordningsförbundet Samspelet Rekvisitionsperiod: 2014-02-01 till 2014-04-30

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013

Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013 Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013 I nyhetsbrevet om Program för samverkan Stockholmsregionen får du löpande information om satsningen som flera samhällsaktörer står bakom för att stärka förmågan att samverka

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: 2014-09-22, 9.00-12.00 Plats: Riverside, Uddevalla Beslutande Ej närvarande styrelseledamöter Övriga deltagare Ordförande Justerare Sekreterare Underskrifter: Sekreterare Elin

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora! Vansbro! Fil ipstad! Storfors! Kristinehamn! Gullspång! Mariestad! Skövde! Falköping! Tidaholm! Mullsjö! Jönköping! Gislaved! Hylte! Halmstad ANTECKNINGAR FRÅN

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: 2010-1976 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Välkomna Till EN EFFEKT. Ett projekt för att energieffektivisera företag i Halland

Välkomna Till EN EFFEKT. Ett projekt för att energieffektivisera företag i Halland Välkomna Till EN EFFEKT Ett projekt för att energieffektivisera företag i Halland Program för dagen 09:00 Fika och mingel 09:20 Presentation av Region Halland och början av ett samverkansprojekt. 09:30

Läs mer

Tillväxt Syd Hållbar Tillväxt Nätverk för företag i Ystad Österlen

Tillväxt Syd Hållbar Tillväxt Nätverk för företag i Ystad Österlen Tillväxt Syd Hållbar Tillväxt Nätverk för företag i Ystad Österlen Tillväxtsatsning för företagen i Ystad, Tomelilla och Simrishamnskommun Warren Greshes Seminarium och utbildningar för att stärka företagens

Läs mer

Var lyser solen bäst?

Var lyser solen bäst? Var lyser solen bäst? Bild: Institute för Environment and sustainability- European Commission Det strålar årligen in ca 10 000 gånger mer solenergi än den energi som används på jorden! Solceller (ger el)

Läs mer

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta Jordens klimat påverkas av vår användning av fossila bränslen. Den pågående klimatförändringen är ett av de allvarligaste hoten mot globalt hållbar utveckling, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Projektanalys för Projektutveckling.

Projektanalys för Projektutveckling. Projektanalys för Projektutveckling. Vilken är vår projekt idé? Vad krävs av oss för att genomföra vår projektidé? Hur kan vi dela på arbetet så att många personer har möjlighet att engagera sig? Hur skall

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten (1)9 Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 (2)9 Projektidé 140104-eTjänster Distansmöten Syftet med projektet är att minska resorna som görs i jobbrelaterade ärenden och möten. Finansiering (Uppskattad)

Läs mer

Stödsystem för solceller

Stödsystem för solceller Stödsystem för solceller Björn Sandén Miljösystemanalys, Energi och miljö Chalmers Visionen The industrial transition Energy, materials and knowledge High efficiency solar energy (>100 kwh/m 2 yr) Fossil

Läs mer

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan Kommunikationsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Syfte och målsättning med en kommunikationsplan... 2 Målgrupper... 2 Kommunikationskanaler... 2 Mallar och listor... 2 Utgående information från Miljösamverkan...

Läs mer

Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1

Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1 Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1 Bergkvara 2014-12-03 Ort och datum Pär Ahlgren Projektledare Innehållsförteckning 1 Bakgrund till projektet 3 1.1 Projektets

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Kommunikationsplan för Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (RA-FGS:er)

Kommunikationsplan för Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (RA-FGS:er) Divisionen för offentlig informationshantering Datum Dnr RA 20-2014/5237 Nora Liljeholm 2014-07-02 1 (6) Kommunikationsplan för Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (RA-FGS:er) Bakgrund

Läs mer

Projektplan. Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten

Projektplan. Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten Projektplan Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. UPPDRAGET... 3 3. SYFTE... 3 4. MÅL... 3 5. TIDPLAN... 4 6. PROJEKTSTRUKTUR... 4 6.1 ADMINISTRATION...

Läs mer