Internationella erfarenheter från övergången till euro - Lägesrapport 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationella erfarenheter från övergången till euro - Lägesrapport 3"

Transkript

1 RAPPORT TILL REGERINGEN DNR Internationella erfarenheter från övergången till euro - Lägesrapport 3 1 april 2002

2 SAMMANFATTNING 1 1. UPPDRAG 2 2. KONTAKTER MED MYNDIGHETER I EMU-LÄNDER 3 3. ENKÄTSVAR FRÅN TILLSYNSMYNDIGHETER I EU 5

3 Sammanfattning Några större problem i myndigheternas egna förberedelser och genomförande har inte framkommit av svaren. Redovisningsfrågorna. I vissa fall har det skett utgivande av allmänna råd om att redovisningsrapporteringen ska vara denominerad i Euro. ITförberedelserna. Ett huvudområde för myndigheterna. En stor del av det förberedande arbetet gjordes före den 1 januari Under övergångsperioden har myndigheterna oftast erbjudit s.k. Full Euro Option, vilket innebär valfrihet mellan den nationella valutan och Euro. Anpassning av föreskrifter och allmänna råd. Myndigheterna har oftast givit ut euroanpassade allmänna råd före övergångsperiodens inledning. Speciella allmänna råd om penningtvätt har i vissa fall utarbetats. Institutens löpande inrapportering av statistiska uppgifter. Under övergångsperioden kunde instituten ofta välja mellan att rapportera i euro eller nationell valuta. Ibland gav myndigheten ut nya allmänna råd rörande denna inrapportering. Kund och konsumentfrågorna. Framför allt har kravet på att dessa grupper hållits väl informerade varit påtagligt. I vad mån kreditinstituten har haft rätt att ta ut avgift för konverterings- och övergångstransaktioner och huruvida ekvivalens ska råda i avgifterna för banktjänster i den nationella valutan och Euro, har varit framträdande frågor. Vissa länder har löst detta lagstiftningsvägen. Utbildning av anställda. Stor variation. Vissa myndigheter har satsat på utbildning av egna anställda medan andra inte alls haft någon utbildning. Information till externa grupper. Tycks framför allt ha sköts av centralbanker, finansministerier och bankföreningar. Tillsynsmyndigheterna har noga följt institutens förberedande arbete. Krav har ställts på instituten om att utveckla arbetsplaner inom olika områden. Arbetsplaner omfattande bl.a. strategier, tidsplanering, systemarbete och beredskapsplaner. Utgivande av rekommendationer samt löpande platsundersökningar, enkäter och inrapporteringar från instituten har utgjort de huvudsakliga tillsynsinstrumenten. Frågor om penningtvätt, förfalskningar och annan kriminell verksamhet har haft en framträdande plats i tillsynsarbetet. I huvudsak, på basis av de svar som inkommit, har tillsynsarbetet och institutens förberedelser förlöpt smärtfritt. På frågan om vilken tid som lagts ner på myndighetens egna förberedelser samt för tillsynsaktiviteterna har enbart Finland gett ett relevant svar. Den finländska finansinspektionen har för övergångsperioden och den slutliga övergången behövt ett och ett halvt manår för det interna förberedelsesearbetet inom myndigheten. För samma tidsperiod behövdes en tredjedels manår för tillsynen av institutens euroförberedelser. Ingen av de svarande myndigheterna har ansett det nödvändigt att genomföra förändringar i tillsynspolicies eller tillsynsstrategier. Myndigheterna har framför allt samarbetat med finansministerier och centralbanker. En del menar att övergångsperioden på tre år var nödvändig. Andra hävdar att två år hade räckt. 1

4 1. Uppdrag Regeringen uppdrog den 22 november 2001 (Fi 2001/4430) Statskontoret att biträda Finansdepartementet med insamling och analys av euroländernas förberedelse- och övergångsarbete till euro inom den offentliga sektorn. Uppdraget innefattar fortsatt koordinering av internationell erfarenhetsinsamling bland de myndigheter som ingår i samverkansgruppen. Statskontoret ska redovisa arbetet i en huvudrapport till Finansdepartementet senast den 15 april I det nedanstående följer dels en kort avrapportering av Finansinspektionens kontakter med myndigheter i EU och euroområdet, dels en sammanfattning av svaren på en i januari 2002 utsänd enkät till EU:s tillsynsmyndigheter. Enkäten omfattar övergången till euro, Questionnaire concerning the euro changeover. Resultatet av enkäten föranleder inte Finansinspektionen att på någon punkt ändra de bedömningar och slutsatser som FI framfört i sin senaste lägesrapport Finansinspektionens euroförberedande arbete lägesrapport 2, från den 1 oktober

5 2. Kontakter med myndigheter i EMU-länder Finansinspektionen bedriver ett omfattande internationellt samarbete. Här kan bl.a. nämnas den verksamhet som bedrivs i ett antal arbetsgrupper i EUkommissionens, Baselkommitténs och Europeiska Centralbankens regi. I dessa arbetsgrupper ingår representanter från deltagarländernas tillsynsorganisationer, däribland EMU-länderna. Eurofrågorna återkommer ofta i dessa sammanhang. Finansinspektionen har träffat avtal, s.k. Memorandum of Understanding, om samverkan och informationsutbyte med ett antal länders tillsynsmyndigheter, däribland ett flertal av EMU-länderna. Besök för erfarenhetsutbyte utgör ett moment i dessa avtal. Samarbetet med bland andra den finländska tillsynsmyndigheten är speciellt utvecklat p.g.a. den nordiska bankgruppen Nordea. Erfarenhetsutbytet med detta EMU-land har därför fördjupats väsentligt. I övrigt gör Finansinspektionens anställda då och då studiebesök på tillsynsmyndigheter i andra EMU-länder samtidigt som Finansinspektionen får besök från dessa länders tillsynsmyndigheter. Vid de inspektioner som görs i svenska företags filialer i EMU-länder sker också en kontakt med tillsynsmyndigheterna i dessa länder. I samband med det förra regeringsuppdraget, (regeringens beslut , Uppdrag till vissa myndigheter att analysera praktiska frågor vid ett eventuellt senare deltagande i den ekonomiska och monetära unionen ), samt deltagandet i Statskontorets samverkansgrupp, kompletterade Finansinspektionen ovannämnda informationsinhämtning, som mer berör tillsynen, med svar på en enkät ( ) om de interna euroförberedelserna till tillsynsmyndigheterna i EMU-länderna Finland, Frankrike, Holland och Tyskland. I samband med det nuvarande regeringsuppdraget, (regeringens beslut , Tilläggsuppdrag till vissa myndigheter att analysera praktiska frågor vid ett eventuellt senare deltagande i den tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen ) har Finansinspektionen vidtagit följande: En kort enkät ( ) skickades i december 2000 till medlemsländerna i gruppen Groupe de Contact. Gruppen är en kontaktgrupp för banktillsyn med representanter från de 18 EEAmedlemsländernas tillsynsmyndigheter. Vid sammanträdet i Finansinspektionens interna EMU-arbetsgrupp den 19 januari 2001, om tilläggsuppdraget från regeringen, erhöll respektive representant uppgiften att upprätta förbindelser med sina tillsynskolleger i valfria EMU-länder. Detta för att kunna inhämta information om det euroförberedande arbete som tillsynsmyndigheten bedriver inom bank-, försäkrings- respektive värdepappersområdet, inkluderande IT-, redovisnings-, konsument- och informationsområdet. 3

6 En enkät ( ) skickades i januari i år till medlemsländerna i gruppen Groupe de Contact. Gruppen är en kontaktgrupp för banktillsyn med representanter från de 18 EEA-medlemsländernas tillsynsmyndigheter. De två förstnämnda punkterna har tidigare avrapporterats till Finansdepartementet. I det nedanstående följer en sammanfattning av den information som inhämtats via den sistnämnda enkäten. Av euroområdets elva länder har tillsynsmyndigheterna i åtta av dessa avgivit någon form av svar. 4

7 3. Enkätsvar från tillsynsmyndigheter i EU Redovisning av svaren (enkät ) från respektive tillsynsmyndighet inom EU om erfarenheterna från övergången till euro 1. Finansinspektionen has identified below main areas where the preparatory work of the authority/ies had to be carried out. Could you please give a brief description on how the work has been carried out during the changeover in each of these main areas, as well as major problems encountered. Belgien Huvuddelen av det förberedande arbetet, the Transition Plan, har utförts inom en speciell enhet på centralbanken, High Commissioner for The Euro at the Central Bank. Finland Redovisningsfrågorna. Det var Finlands Centralbank som ansvarade för konverteringen till euro. IT-förberedelserna. För tillsynsavgifterna är systemen flexibla. Historiska data är och kommer att förbli i FIM medan avgifter fr.o.m. 1 januari 2002 lagras i euro. Användare kan välja mellan euro och FIM vid utskrifter. Budgeten gjordes i euro första gången för år Anpassning av föreskrifter och allmänna råd. Myndigheten gav ut anpassade allmänna råd redan före inledningen av övergångsperioden. Före den slutgiltiga övergången publicerades också allmänna råd om penningtvätt. Företagens löpande inrapportering av statistiska uppgifter. Under övergångsperioden kunde företag under tillsyn välja mellan att rapportera i euro eller FIM. En gång vald valuta fick inte ändras. Finlands finansinspektion gav ut nya allmänna råd rörande denna inrapportering. Fr.o.m får inrapporteringen endast ske i euro. Under övergångsperioden lagrades inrapporterad data i FIM. I slutet av januari 2002 konverterade Finansinspektionen databasen till euro. De som utnyttjar data från databasen kan fritt välja mellan de båda valutorna i rapporterna. Kund och konsumentfrågor. Finansinspektionen konstaterar här att kontrollen av företagskundernas inlåning var svårare och mera tidsödande än förväntat. Utbildning av anställda. Vissa expertgrupper inom Finansinspektionen erhöll skräddarsydd utbildning. Andra anställda erhöll utbildning och information om de nya eurosedlarnas och myntens karaktäristika. Information till externa grupper. All sådan information sköttes av Finlands Centralbank, Finansministeriet och Finländska Bankföreningen. Luxemburg IT-förberedelserna. Den luxemburgska tillsynsmyndigheten la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) påbörjade sina interna euroförberedelser 1996 med att analysera och förbereda system etc. Den faktiska övergången av CSSF:s egna system skedde 1 januari Inga problem noterades då i systemen för redovisning och övriga IT-system. Företagens löpande inrapportering av statistiska uppgifter. Anpassningen av inrapporteringssystemen förorsakade inga problem då det från början är ett flervalutasystem. Tester utfördes före den 31 december 1998 (det datum då de fasta växelkurserna sattes) för att garantera att samtliga felkällor 5

8 neutraliserades. Kund och konsumentfrågor. Dessa sköttes av Luxemburgs centralbank i samarbete med Finansministeriet och Handelskammaren. Portugal - Redovisningsfrågorna. Banco de Portugal (avdelningen för tillsyn) har gett ut allmänna råd omfattande a) krav på att all redovisningsrapportering ska vara denominerad i euro fr.o.m. den 1 januari 1999, b) redovisningsreglerna rörande kreditinstitutens frontloading i euro som antogs i augusti 2001 samt redovisningsreglerna som antogs i oktober 2001 rörande sub-frontloading i euro till detaljhandeln och fysiska personer. IT-förberedelserna. Allt arbete har utförts av Banco de Portugals IT-avdelning. Anpassning av föreskrifter och allmänna råd. Anpassningsarbetet har framför allt berört ändring av denominering från ESC till Euro. Företagens löpande inrapportering av statistiska uppgifter. Se det ovanstående. Kund och konsumentfrågor. Informationen har framför allt getts av företagen till kunderna. Informationen har berört datum för konvertering av betalningsmedel som checkar, betalkort etc. samt konton. Denna typ av informationsgivning har kontrollerats av Banco de Portugal. Banco de Portugal har vidare kontrollerat kostnader i samband med växling av EMU-valutor samt internutbildningen av de finansiella institutens personal. Ur tillsynssynvinkel, vilket indirekt påverkar kunderna, så har Banco de Portugal följt företagens informations- och IT-förberedelser samt kontrollerat deras beredskapsplanering. Utbildning av anställda. Banco de Portugal har framför allt utbildat sina anställda inom avdelningen för betalningssystem samt personalen på centralbankens filialer. Dessa personalkategorier har sedan varit ansvariga för utbildningsinsatser hos företagen under tillsyn. Information till externa grupper. Banco de Portugal har gett ut ett antal broschyrer i ämnet och har vidare samarbetat med andra myndigheter beträffande informationsgivningen. Spanien - Redovisningsfrågorna. Det var Spaniens Centralbank som ansvarade för konverteringen till euro. IT-förberedelserna. För tillsynsmyndigheten var det enbart övergångsperiodens inledning den 1 januari 1999 som krävde IT-förberedelser. Konvertering skedde då till euro. Den slutgiltiga övergången den 1 januari 2002 krävde inte några ITförberedande åtgärder. Företagens löpande inrapportering av statistiska uppgifter. Under övergångsperioden kunde företag under tillsyn välja mellan att rapportera i euro eller PES. Kund och konsumentfrågor. En huvudfråga var i vad mån kreditinstitut har rätt att ta ut en avgift för konverterings- och övergångstransaktioner. Frågan reglerades i lag den 17 september 1998 och trädde i kraft den 1 januari Konverteringar från PES till euro utförda av kreditinstitut ska vara avgiftsfria. Detta gällde både för kontokrediteringar och växling av den fysiska valutan. Vidare heter det i lagen att avgifter för banktjänster i PES och euro ska vara ekvivalenta. Utbildning av anställda. De anställda har inte erhållit någon utbildning. Information till externa grupper. Finansdepartementet ansvarade för den allmänna informationen. Spanska Finansinspektionen har enbart informerat via sin hemsida. 2. The monitoring by the authority/ies of how the institutes carry out their work during the changeover. a) Could you please give a brief description of the work that has been carried out by the authority/ies, as well as major problems encountered. 6

9 b) Have the authority/ies put forward any specific requirements for the institutes? c) How has the authority/ies handled the risks of money laundering and other criminal activities? Belgien Huvuddelen av arbetet för tillsynsmyndigheten har handlat om att granska hur förberedelsearbetet fortskridit hos tillsynsobjekten. Tillsynsobjektens arbete med det organisatoriska, produktanpassningen och IT har utgjort de viktigaste områdena för myndigheten. Myndigheten har utformat ett antal strikta rekommendationer till tillsynsobjekten. Finland En speciell arbetsgrupp arbetade under 1998 med att förbereda Finansinspektionens aktiviteter under övergångsperioden. Under perioden 1998 och 2001 genomfördes platsundersökningar rörande förberedelserna inför den slutgiltiga övergången hos samtliga viktiga banker och företag. Vi dessa platsundesökningar noterades inga väsentligare problem. Slutomdömet var att företagens förberedelser var fullgoda. Finansinspektionen krävde att företagen skulle kartlägga riskerna med övergången. De skulle också utveckla beredskapsplaner för övergången. Finansinspektionen krävde vidare att de på kvartalsbasis sände in speciella rapporter om konverteringen till euro och valutaväxling. Finansinspektionen gav ut allmänna råd rörande penningtvätt och andra kriminella aktiviteter. Vidare utfördes platsundersökningar inom penningtvättsområdet. Företagen avkrävdes också kartläggningar av riskerna inom penningtvätt och andra kriminella aktiviteter. Frankrike Commission Bancaire följde under hösten 2001 noga de franska kreditinstitutens övergångsarbete. Övergångsplaner, budgetärenden, IT- och redovisningssystem var de områden som Commission Bancaire fokuserade mest på. Myndigheten bedömde operativa risker med ryktesriskerna som de mest påtagliga. I stort har de franska kreditinstituten genomfört övergången enligt de tidsplaner de var rekommenderade att utveckla. Commission Bancaire gav ut ett antal rekommendationer för kreditinstituten. Dessa omfattade bl.a. krav på att utveckla arbetsplaner inför den slutgiltiga övergången. Vidare omfattades granskningsplaner för konvertering av konton, kontrakt och kontantlösa transaktioner. Commission Bancaire kontrollerade att dessa rekommendationer följdes genom regelbundna undersökningar och platsbesök. Luxemburg CSSF ansvarade för tillsynen av kreditinstitutens systemförberedelser. CSSF:s egna förberedeser i detta avseende påbörjades före den 1 januari Vid denna tidpunkt hade ett stort antal banker beslutat att konvertera sitt aktiekapital till euro. Denna anpassning förorsakade inga problem då den finansiella sektorn alltid har använt sig av redovisningssystem baserade på flera valutor. CSSF genomförde ett antal undersökningar. Kreditinstituten ombads att ge information om hur förberedelserna framskred, strategier, tidsplanering, systemarbetet samt beredskapsplanering. 7

10 Portugal Banco de Portugal (avdelningen för tillsyn) har sedan år 2000 utfört ett antal platsundersökningar rörande det euroförberedande arbetet. I september 2001 skickade avdelningen ut en enkät till samtliga kreditinstitut. Enkäten omfattade områdena kundinformation, utbildning av de anställda, prisinformation i både ESC och euro, konvertering av bankkonto, valuta denominering av kontrakt som löper ut efter den 1 januari 2002, redovisningsanpassning och beredskapsplanering. Inga större problem har uppstått även om några mindre institut var försenade med att konvertera bankkonton. Några av kreditinstituten har uttryckt oro för otillräckligt utbud av sedlar och mynt, förfalskningar och problem i samband med arbetsöverbelastning under den period då både nationell valuta och euro fanns i cirkulation. Myndigheten har enbart ställt krav på företagen inom områdena redovisning och prudential information samt penningtvätt. Banco de Portugal gav i början av sista kvartalet 2001 ut allmänna råd där bankerna rekommenderades att, trots ökade volymer, strikt följa gällande rutiner beträffande penningtvätt. Kraven på identifikation av transaktioner och kunder skulle strikt följas. Vidare rekommenderades företagen att försöka korta inrapporteringstiden till myndigheten av misstänkta fall. Banco de Portugal har i en speciell arbetsgrupp för förfalskningsfrågor samarbetat med polismyndigheten. Spanien Myndigheten genomförde sin uppgift med en kombination av regleringar och överenskommelser. Specifika regleringar hölls till ett minimum och berörde mer generella frågor som övergångsperioder, kritiska datum, legala frågor, avrundningar etc. Spanska centralbanken organiserade sju arbetsgrupper för koordinering av arbetsinsatserna. En av dem omfattade kreditinstituten. I Spanien tillämpas reglerna, lag 18 från den 28 december 1983, för att förebygga att det finansiella systemet används för penningtvätt, även under övergången. Lagen är anpassad till EU-direktivet 91/308/EEC. Tyskland Enda åtgärd vidtagen av Bundesbank var ett pressmeddelande den 23 oktober 2001 som underströk den viktiga roll som kreditinstituten har inför övergången. Bundesbank syftade då främst på rollen som distributör av den nya valutan. I samma pressmeddelande informerade Bundesbank i samförstånd med tyska finansinspektionen Bundesaufsichtamt fuer das Kreditwesen att hänsyn inte behöver tas till kredit- och motpartsrisker som uppstår vid hanteringen under hösten av den nya valutan. Något svar från den tyska finansinspektionen har inte erhållits. 3. What is the total time in manhours that the authority/ies has used during the three-year transition to the euro as well as the final euro changeover end of 2001 and beginning of 2002 (For the internal preparatory work of the supervisory authority/ies and for the supervision of how the institutes have been carrying out their preparatory work)? 8

11 Belgien På tillsynsområdet har en rådgivare sedan 1997 arbetat på deltid med policyfrågor. Vidare har det under samma tidsperiod gått åt mer än en heltidstjänst för att bevaka tillsynsobjektens förberedelser. Finland Finansinspektionen har för övergångsperioden och den slutliga övergången behövt ett och ett halvt manår för det interna förberedelsesearbetet inom myndigheten. För samma tidsperiod behövdes en tredjedels manår för tillsynen av institutens euroförberedelser. 4. In what way is the supervisory policy influenced by the introduction of the euro? E.g the adaption to new risks, necessary organisational and/or legal changes etc. Finland Inga förändringar har ansetts nödvändiga. Frankrike - Inga förändringar har ansetts nödvändiga. Portugal - Inga förändringar har ansetts nödvändiga. Spanien Eurofrågan har varit aktuell och närvarande vid alla diskussioner som tillsynsmyndigheten fört när det gäller riskreduktion. 5. Did the authority/ies cooperate with other organisations (central bank, ministries etc.) during the changeover? Belgien Tillsynsmyndighetens samarbete med centralbankens eurokoordinator har varit av avgörande betydelse. Samarbetet har varit intensivt under hela övergångsperioden samt under själva övergången. Finland Samarbete har skett med Finlands Centralbank och Finansministeriet. Luxemburg Luxemburgs centralbank var ytterst ansvarig för förberedelsarbetet inför introduktionen av euron den 1 januari I detta arbete togs kontakter med ett flertal parter. CSSF var inte involverade i detta arbete. Portugal Banco de Portugals avdelning för tillsyn var inte direkt involverad i samarbeten med andra myndigheter under övergången. Andra icke tillsynsrelaterade avdelningar hade dock utvecklade samarbeten. Spanien Nära samarbete har vid behov skett med t.ex. departementen. Tyskland Samarbete skedde mellan Bundesbank och tyska finansinspektionen Bundesaufsichtamt fuer das Kreditwesen. 6. Was the three-year transition period ideal in length? Belgien Övergångsperioden var tillräcklig. Finland Finansinspektionen anser att den var för lång. En tvåårsperiod hade räckt. 9

12 Frankrike En treårig övergångsperiod var nödvändig för tillförsäkran om smidiga och effektiva tekniska förberedelser. Perioden var också nödvändig för produktion av sedel och mynt samt för att ge instituten tillräckligt med tid för sina egna IT-förberedelser. Portugal - Övergångsperioden var tillräcklig. 7. Any other comment that you consider important. 10

Brussels, 7 January 2002

Brussels, 7 January 2002 Brussels, 7 January 2002 EU-kommissionären för ekonomiska och monetära frågor Pedro Solbes säger: "Europeiska unionen har framgångsrikt klarat en historisk utmaning. Vi har byggt upp euron och inlett en

Läs mer

FI:s förberedelser för euron

FI:s förberedelser för euron Slutrapport den 1 oktober 2003 Dnr 00-7783- 003 FI:s förberedelser för euron 2003-10-01 Slutrapport den 1 oktober 2003 SAMMANFATTNING 1 1. TILLÄGGSUPPDRAGET FRÅN REGERINGEN 2 2. FI:S ORGANISATION FÖR DET

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland SV SV MOTIVERING

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen SV SV MOTIVERING

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.1.2004 KOM(2004) 32 slutlig 2004/0009 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som

Läs mer

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG)

Läs mer

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.5.2000 KOM(2000) 346 slutlig 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Lättläst. Finland tar euron i bruk. Inväxlingsperiod 1.1 28.2.2002. Spara instruktionerna

Lättläst. Finland tar euron i bruk. Inväxlingsperiod 1.1 28.2.2002. Spara instruktionerna Lättläst Finland tar euron i bruk Inväxlingsperiod 1.1 28.2.2002 Spara instruktionerna Innehåll Mark blir euro 3 Så här övergår vi till euro 4 Så här räknar du om mark till euro 6 Euromynten 7 Eurosedlarna

Läs mer

EMU:S INSTITUTIONER RÄTTSLIG GRUND MÅL RESULTAT

EMU:S INSTITUTIONER RÄTTSLIG GRUND MÅL RESULTAT EMU:S INSTITUTIONER Ekonomiska och monetära unionens institutioner bär huvudansvaret för att besluta om den europeiska penningpolitiken, för bestämmelser som rör euroutgivningen och för prisstabiliteten

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN 13.12.2005 C 316/25 EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE av den 1 december 2005 över ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 974/98 om införande av euron

Läs mer

Euron i den svenska finansiella sektorn sedlar och mynt lägesrapport 7

Euron i den svenska finansiella sektorn sedlar och mynt lägesrapport 7 Euron i den svenska finansiella sektorn sedlar och mynt lägesrapport 7 Publikationen kan beställas från Sveriges riksbank, Förrådet, 103 37 Stockhom. Fax: 08-21 05 31, e-post: forradet@riksbank.se eller

Läs mer

2b 2008. Eurons inverkan på konsumentpriserna

2b 2008. Eurons inverkan på konsumentpriserna EURONS INVERKAN PÅ KONSUMENTPRISERNA 1/1 2b 2008 Eurons inverkan på konsumentpriserna Euron togs i användning som kontantvaluta i tolv EU-länder 1.1.2002, då sedlar och mynt i euro sattes i omlopp. Förutom

Läs mer

Euron och bankärendena

Euron och bankärendena I denna broschyr har vi samlat nyttig information om hur euron kommer att påverka bankärendena. Läs igenom broschyren och spara den för kommande behov. Den innehåller också viktig information för årsskiftet.

Läs mer

Enligt 8 i lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska bankfullmäktige fastställa Finansinspektionens arbetsordning.

Enligt 8 i lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska bankfullmäktige fastställa Finansinspektionens arbetsordning. Arbetsordning för Finansinspektionen Inledning Enligt 8 i lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska bankfullmäktige fastställa Finansinspektionens arbetsordning. Bankfullmäktige ska 1) övervaka den allmänna

Läs mer

Standard RA4.4. Rapportering av länderrisker. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA4.4. Rapportering av länderrisker. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA4.4 Rapportering av länderrisker Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN tills vidare dnr 1/120/2005 2 (10) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 2 Syfte 4 3 Rättsgrund 5 4 Rapportering till Finansinspektionen

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Finansinspektionens remiss förslag till ändringar i redovisnings- och rapporteringsföreskrifterna

Finansinspektionens remiss förslag till ändringar i redovisnings- och rapporteringsföreskrifterna REMISSYTTRANDE Vår referens: 2017/06/025 Er referens: FI Dnr 17-717 1 (5) 2017-08-16 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Skickat via e-post till Finansinspektionen@fi.se Finansinspektionens remiss

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Framställan om vissa ändringar i lagen(1988:1385) om Sveriges riks ban k

Framställan om vissa ändringar i lagen(1988:1385) om Sveriges riks ban k Till riksdagen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 O0 Fax +46 8 21 05 31 registrator@riksbank.se www.riksbank.se DNR 2003-1035-DIR Framställan om vissa ändringar

Läs mer

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser. Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan

Läs mer

Anvisningar till mallarna för sammanlagda tillgångar och total riskexponering för insamling av tillsynsavgiftsfaktorer

Anvisningar till mallarna för sammanlagda tillgångar och total riskexponering för insamling av tillsynsavgiftsfaktorer Anvisningar till mallarna för sammanlagda tillgångar och total riskexponering för insamling av tillsynsavgiftsfaktorer Februari 2015 1 Allmänna anvisningar till båda mallarna "Namn", "MFI-kod" och "LEI-kod"

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i sekretessförordningen (1980:657); SFS 2008:44 Utkom från trycket den 19 februari 2008 utfärdad den 7 februari 2008. Regeringen föreskriver att 1 c, 3

Läs mer

ZA6287 Flash Eurobarometer 418 (Introduction of the Euro in the Member States That Have Not Yet Adopted the Common Currency)

ZA6287 Flash Eurobarometer 418 (Introduction of the Euro in the Member States That Have Not Yet Adopted the Common Currency) ZA687 Flash Eurobarometer 8 (Introduction of the Euro in the Member States That Have Not Yet Adopted the Common Currency) Country Questionnaire Sweden Q Har du redan sett? (LÄS UPP - ETT SVAR PER RAD)

Läs mer

Erfarenheter av övergången till euro

Erfarenheter av övergången till euro Fi2002/2289 Erfarenheter av övergången till euro en rapport från Expertgruppen till Referensgruppen för svenska euroförberedelser Finansdepartementet juni 2002 2 3 Hur gick det och varför? En sammanfattning

Läs mer

Standard RA1.2. Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA1.2. Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA1.2 Förvärv av bestämmande inflytande i Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN tills vidare dnr 5/120/2006 2 (2) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 2 Syfte 4 3 Rättsgrund och internationella

Läs mer

,QI UDQGHW DY HXURQ NRPPLVVLRQHQ UHGRJ U LQJnHQGH I U I UEHUHGHOVHUQD RFK I UHVOnU WMXJR

,QI UDQGHW DY HXURQ NRPPLVVLRQHQ UHGRJ U LQJnHQGH I U I UEHUHGHOVHUQD RFK I UHVOnU WMXJR ,3 Bryssel den 3 april 2001,QI UDQGHW DY HXURQ NRPPLVVLRQHQ UHGRJ U LQJnHQGH I U I UEHUHGHOVHUQD RFK I UHVOnU WMXJR OlPSOLJDnWJlUGHU GDJDU I UH HXURGDJHQ ODGH NRPPLVVLRQHQ IUDP HWW PHGGHODQGH RP I UEHUHGHOVHUQDI

Läs mer

Brussels, 4 January 2002

Brussels, 4 January 2002 Brussels, 4 January 2002 Enligt uppgifter från det europeiska nätverket för snabb informationsutväxling hade i genomsnitt nästan 97 % av alla uttagsautomater ställts om till euro den 3 januari, ungefär

Läs mer

Hur känna igen eurosedlarna och euromynten?

Hur känna igen eurosedlarna och euromynten? Mark byts ut mot euro Hur känna igen eurosedlarna och euromynten? EUROGUIDE FINLANDS BANK Spara euroguiden! Mark byts ut mot euro Den 1 januari 2002 börjar Finland och elva andra europeiska länder använda

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag;

Läs mer

Direktiv för utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010 2014

Direktiv för utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010 2014 Direktiv för utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010 2014 Riksbanken är en myndighet under riksdagen med ansvar för den svenska penningpolitiken. Sedan 1999 har Riksbanken en självständig ställning

Läs mer

I artikel 11 i mervärdesskattedirektivet föreskrivs angående mervärdesskattegrupper följande.

I artikel 11 i mervärdesskattedirektivet föreskrivs angående mervärdesskattegrupper följande. 2008-11-19 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter, S2 Christoffer Andersson Calafatis Telefon +46 8 405 12 30 Telefax +46 8 10 98 41 E-post christoffer.andersson-calafatis@finance.ministry.se

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag;

Läs mer

Svenskt beslut om att ansöka Svenskt inträde Eurosedlar och mynt introduceras Endast eurosedlar och mynt är legalt betalningsmedel förvarningsperiod kvalificerad förberedelseperiod övergångsperiod sedelutbytesperiod

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2013

Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Handelsparter från tredjeland Dnr FIVA 15/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 30 april 2010 Nr 290 304 INNEHÅLL Nr Sidan 290 Betaltjänstlag... 1121 291 Lag om ändring av 7 kap. 19 i konsumentskyddslagen... 1144 292 Lag

Läs mer

Konsekvensutredning vid införande av ny rapportering av krediter för kreditdatabas (KRITA)

Konsekvensutredning vid införande av ny rapportering av krediter för kreditdatabas (KRITA) PM Beslutsunderlag DATUM: 2016-10-21 AVDELNING: HANDLÄGGARE: HANTERINGSKLASS Avdelningen för Penningpolitik Maria Eriksson och Daniel Hansson ÖPPEN SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Har företaget verkliga huvudmän som har skatterättslig hemvist utomlands? Ja Om ja, hur många? Om ja, vilket land/vilka länder?

Har företaget verkliga huvudmän som har skatterättslig hemvist utomlands? Ja Om ja, hur många? Om ja, vilket land/vilka länder? OBS! Formuläret ska ej besvaras! 1 Information om företagets verksamhet Frågan avser verkliga huvudmän för det företag som är föremål för denna periodiska rapportering. Med verklig huvudman avses samma

Läs mer

Chefdirektörens hälsning

Chefdirektörens hälsning Finlands Bank Chefdirektörens hälsning Ett stabilt penningvärde och ett väl fungerande finanssystem är viktiga för oss alla. Att sörja för det är centralbankernas uppgift. Centralbankerna i de länder

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om särskild tillsyn och kapitalbuffertar; SFS 2014:993 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Har företaget gränsöverskridande verksamhet i Sverige (filial, ombud) Ja Om ja, i vilket land ligger moderbolaget? Nej

Har företaget gränsöverskridande verksamhet i Sverige (filial, ombud) Ja Om ja, i vilket land ligger moderbolaget? Nej Exempel på frågeformulär periodisk rapportering enligt de nya penningtvättsföreskrifterna OBS! Exempelformuläret ska ej besvaras! Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Europeiska unionens historia, grundläggande fördrag och politiska system

Europeiska unionens historia, grundläggande fördrag och politiska system Europeiska unionens historia, grundläggande fördrag och politiska system 1 Europeiska unionens historia 2 Europeiska unionens historia Utvecklingen som ledde till dagens Europeiska union uppstod ur ruinerna

Läs mer

Standard RA4.10. Rapportering av exponeringar mot närstående. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA4.10. Rapportering av exponeringar mot närstående. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA4.10 Rapportering av exponeringar mot närstående Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN tills vidare närstående dnr 14/120/2006 2 (2) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 2 Syfte 4 3 Internationella

Läs mer

Finansplats Stockholm

Finansplats Stockholm PROMEMORIA Datum 2006-06-30 FI Dnr 05-7920-000 Finansplats Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

Euroguide för varje hushåll Spara guiden

Euroguide för varje hushåll Spara guiden Euroguide för varje hushåll Finland tar euron i bruk Inväxlingsperiod 1.1 28.2.2002 Spara guiden Innehåll Mark blir euro 3 Inväxlingsperiod 4 Så här räknar du om mark till euro 6 Euro som betalningsmedel

Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 2 februari 2016 följande dom (mål nr 7101-13).

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 2 februari 2016 följande dom (mål nr 7101-13). HFD 2016 ref. 6 Transaktioner i form av växling av traditionell valuta till den virtuella valutan bitcoin och omvänt utgör omsättning av tjänster som omfattas av undantag från skatteplikt för finansieringstjänster.

Läs mer

Föreläggande att göra rättelse

Föreläggande att göra rättelse 2017-02-15 Najnawa Exchange EF FI Dnr 15-12953 att. A (Anges alltid vid svar) Ystadsgatan 6 214 24 Malmö Föreläggande att göra rättelse Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel

Läs mer

Yttrande över Riksbankens förslag till föreskrifter om rapportering av krediter KRITA

Yttrande över Riksbankens förslag till föreskrifter om rapportering av krediter KRITA Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2016-12-20 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om tillstånd för kreditinstitut utanför

Läs mer

Svar på kommissionens offentliga samråd Grönbok Den europeiska arbetskraften inom vården

Svar på kommissionens offentliga samråd Grönbok Den europeiska arbetskraften inom vården Promemoria 2009 03 27 S2009/2697/HS Socialdepartementet Enheten för hälso- och sjukvård Kommissionen Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd Samråd om Grönboken Den europeiska arbetskraften inom

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM22. Förordning om naturgas- och elprisstatistik. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM22. Förordning om naturgas- och elprisstatistik. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om naturgas- och elprisstatistik Finansdepartementet 2015-12-18 Dokumentbeteckning KOM (2015) 496 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att

Läs mer

Standard RA6.1. Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster

Standard RA6.1. Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster Standard RA6.1 Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster Föreskrifter och allmänna råd Så här läser du standarderna Standarden är en

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 28.9.2010

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 28.9.2010 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.9.2010 K(2010) 6418 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 28.9.2010 om erkännande av att Japans rättsliga och tillsynsmässiga ramar motsvarar kraven i Europaparlamentets

Läs mer

F örslag till riksdagen 1987/88:24

F örslag till riksdagen 1987/88:24 F örslag till riksdagen 1987/88:24 Fullmäktiges i riksbanken förslag angående 10 000-kronorssedeln Förs. 1987/88:24 l Sammanfattning Dnr 88-078-002 I denna skrivelse framlägger fullmäktige i riksbanken

Läs mer

Föreläggande att göra rättelse

Föreläggande att göra rättelse 2017-02-15 Exchangehuset Hatam Naji AB FI Dnr 15-12948 att. Verkställande direktör (Anges alltid vid svar) Gustav Adolfs torg 2 252 25 Helsingborg Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN L 36/22 Europeiska unionens officiella tidning 5.2.2009 EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 11 december 2008 om ändring av beslut ECB/2006/17 om Europeiska centralbankens årsbokslut

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (6) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2009 (SVA -ÅRSENKÄT 2009): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användaruppgifter... 2 3 Enkätens uppbyggnad... 3 3.1 Basuppgifter... 3

Läs mer

1. Antagande av den preliminära dagordningen. 2. Godkännande av A-punktslistan. 3. Ordförandeskapets arbetsprogram - presentation

1. Antagande av den preliminära dagordningen. 2. Godkännande av A-punktslistan. 3. Ordförandeskapets arbetsprogram - presentation Kommenterad dagordning 2007-01-19 Finansdepartementet Peter Holmgren Ekofinrådets möte den 30 januari 2007 i Bryssel - enligt den preliminära dagordning som framkom vid Coreper den 18 januari 1. Antagande

Läs mer

Bättre utveckling i euroländerna

Bättre utveckling i euroländerna Bättre utveckling i euroländerna I denna skrift presenteras fakta rörande BNP, tillväxt, handel och sysselsättning för Sverige och övriga utanförländer jämfört med euroländerna. Den gängse bilden av att

Läs mer

Överenskommelse mellan Finansinspektionen och Sveriges riksbank om arbetsfördelning och samarbete rörande finansiell stabilitet och effektivitet

Överenskommelse mellan Finansinspektionen och Sveriges riksbank om arbetsfördelning och samarbete rörande finansiell stabilitet och effektivitet Överenskommelse mellan Finansinspektionen och Sveriges riksbank om arbetsfördelning och samarbete rörande finansiell stabilitet och effektivitet Bakgrund och syfte Den verksamhet som Riksbanken och Finansinspektionen

Läs mer

Nationellt forum efaktura 121024

Nationellt forum efaktura 121024 Nationellt forum efaktura 121024 Agenda Välkomna! Ulrica Storset Avrapportering från mötet i Bryssel 26 september Karina Duvinger och Peter Norén o Arb.grupp 1 Temperaturmätning o Arb.grupp2 Goda exempel

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Labour Cost Index. Bakgrund. Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25

Labour Cost Index. Bakgrund. Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25 Fokus på arbetsmarknad och utbildning Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25 Som medlemsland i EU är Sverige, liksom övriga medlemsländer, skyldiga att för varje kvartal leverera ett arbetskostnadsindex,

Läs mer

Finlands Bank. Finlands Bank Snellmansplatsen PB 160, 00101 Helsingfors Telefon 010 8311 (växel) Telefon 010 19 57 01 (informationen)

Finlands Bank. Finlands Bank Snellmansplatsen PB 160, 00101 Helsingfors Telefon 010 8311 (växel) Telefon 010 19 57 01 (informationen) Finlands Bank Snellmansplatsen PB 160, 00101 Helsingfors Telefon 010 8311 (växel) Telefon 010 19 57 01 (informationen) www.finlandsbank.fi www.rahamuseo.fi/sv www.euro.fi/s Finlands Bank ISBN 978-952-462-580-7

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-10-30 BESLUT Friends Life Group Ltd. FI Dnr 14-12395 One New Change London EC4M 9EF England Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen P.O. Box

Läs mer

STATRÅDETS REDOGÖRELSE TILL RIKSDAGEN

STATRÅDETS REDOGÖRELSE TILL RIKSDAGEN STATRÅDETS REDOGÖRELSE TILL RIKSDAGEN Försättande av en militär avdelning i hög beredskap som en del av EU-stridsgruppen som ställs upp av Sverige, Finland, Estland, Irland och Norge för beredskapsturen

Läs mer

Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014

Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 med byråns svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Läs mer

2 RIKTLINJER FÖR REGLERING AV HUVUDAVSNITT UPPFÖRANDEREGLER

2 RIKTLINJER FÖR REGLERING AV HUVUDAVSNITT UPPFÖRANDEREGLER 1 (5) 2 RIKTLINJER FÖR REGLERING AV HUVUDAVSNITT UPPFÖRANDEREGLER Syfte, bakgrund och rättsgrund I sina uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster har Finansinspektionen som mål att

Läs mer

EBA:s riktlinjer. för jämförelse av ersättningar EBA/GL/2012/4

EBA:s riktlinjer. för jämförelse av ersättningar EBA/GL/2012/4 EBA:s riktlinjer för jämförelse av ersättningar EBA/GL/2012/4 London den 27 juli 2012 Innehåll I. Sammanfattning...3 II. Bakgrund och motiv...4 III. EBA:s riktlinjer för jämförelse av ersättningar (EBA/GL/2012/4)...6

Läs mer

Yttrande över Förstärkt insättningsgaranti

Yttrande över Förstärkt insättningsgaranti Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Överenskommelse om samarbete avseende finansiell stabilitet och krishantering

Överenskommelse om samarbete avseende finansiell stabilitet och krishantering 2016-12-07 Finansiella stabilitetsrådet Överenskommelse om samarbete avseende finansiell stabilitet och krishantering Överenskommelsen är upprättad mellan Regeringskansliet (Finansdepartementet), Sveriges

Läs mer

Ändrade föreskrifter om kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag

Ändrade föreskrifter om kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag 2015-02-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 14-14349 Ändrade föreskrifter om kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Åbo stads Euro-projekt. Thorbjörn Andersson, FL Datateknikchef Åbo stads datateknikavdelning epost: thorbjorn.andersson@turku.fi

Åbo stads Euro-projekt. Thorbjörn Andersson, FL Datateknikchef Åbo stads datateknikavdelning epost: thorbjorn.andersson@turku.fi Åbo stads Euro-projekt Thorbjörn Andersson, FL Datateknikchef Åbo stads datateknikavdelning epost: thorbjorn.andersson@turku.fi Innehållsförteckning Bakgrund Kort om Åbo Introduktion Huvudpunkter Erfarenheter

Läs mer

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision Vårt uppdrag Det här är Finansinspektionen FI FI är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Riksdag och regering har gett oss i uppdrag att bidra till att det finansiella systemet fungerar

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001 R-2008/0031 Stockholm den 13 mars 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9001 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens rapport

Läs mer

ZA6778 Flash Eurobarometer 440 (Introduction of the Euro in the Member States That Have Not Yet Adopted the Common Currency)

ZA6778 Flash Eurobarometer 440 (Introduction of the Euro in the Member States That Have Not Yet Adopted the Common Currency) ZA6778 Flash Eurobarometer 0 (Introduction of the Euro in the Member States That Have Not Yet Adopted the Common Currency) Country Questionnaire Sweden FL0 Introduction of the euro SE D Hur gammal är du?

Läs mer

Gemenskapsmekanismen

Gemenskapsmekanismen Gemenskapsmekanismen Bakgrund Europa har på senare tid drabbats av extrema väderförhållanden. Översvämningar i Central- och Östeuropa sommaren 2002 följdes av en värmebölja och omfattande skogsbränder

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Agneta Bäcklund. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljö- och energidepartementet 2016-04-01 Dokumentbeteckning KOM (2016) 87 Meddelande från

Läs mer

Högre priser med euron

Högre priser med euron Högre priser med euron Föreningen Medborgare Mot EMU Box 45050, 104 30 Stockholm Tel. +46 8 540 23 395 info@mmemu.org Den svenska ja-kampanjen har hävdat att priserna sjunker om Sverige ansluter sig till

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM59. Förordning om kontroller av kontanta medel. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM59. Förordning om kontroller av kontanta medel. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om kontroller av kontanta medel Finansdepartementet 2017-01-25 Dokumentbeteckning KOM(2016) 825 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kontroller

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism? Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att omvandlas

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

Standard 4.1. Organisation av intern kontroll. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 4.1. Organisation av intern kontroll. Föreskrifter och allmänna råd Standard 4.1 Organisation av intern kontroll Föreskrifter och allmänna råd Så här läser du standarderna Standarden är en ämnesvis indelad helhet av föreskrifter och råd som förpliktar eller vägleder tillsynsobjekt

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0286 (NLE) 15495/15 FÖRSLAG från: inkom den: 11 december 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: FISC 192 ECOFIN

Läs mer