Internationella erfarenheter från övergången till euro - Lägesrapport 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationella erfarenheter från övergången till euro - Lägesrapport 3"

Transkript

1 RAPPORT TILL REGERINGEN DNR Internationella erfarenheter från övergången till euro - Lägesrapport 3 1 april 2002

2 SAMMANFATTNING 1 1. UPPDRAG 2 2. KONTAKTER MED MYNDIGHETER I EMU-LÄNDER 3 3. ENKÄTSVAR FRÅN TILLSYNSMYNDIGHETER I EU 5

3 Sammanfattning Några större problem i myndigheternas egna förberedelser och genomförande har inte framkommit av svaren. Redovisningsfrågorna. I vissa fall har det skett utgivande av allmänna råd om att redovisningsrapporteringen ska vara denominerad i Euro. ITförberedelserna. Ett huvudområde för myndigheterna. En stor del av det förberedande arbetet gjordes före den 1 januari Under övergångsperioden har myndigheterna oftast erbjudit s.k. Full Euro Option, vilket innebär valfrihet mellan den nationella valutan och Euro. Anpassning av föreskrifter och allmänna råd. Myndigheterna har oftast givit ut euroanpassade allmänna råd före övergångsperiodens inledning. Speciella allmänna råd om penningtvätt har i vissa fall utarbetats. Institutens löpande inrapportering av statistiska uppgifter. Under övergångsperioden kunde instituten ofta välja mellan att rapportera i euro eller nationell valuta. Ibland gav myndigheten ut nya allmänna råd rörande denna inrapportering. Kund och konsumentfrågorna. Framför allt har kravet på att dessa grupper hållits väl informerade varit påtagligt. I vad mån kreditinstituten har haft rätt att ta ut avgift för konverterings- och övergångstransaktioner och huruvida ekvivalens ska råda i avgifterna för banktjänster i den nationella valutan och Euro, har varit framträdande frågor. Vissa länder har löst detta lagstiftningsvägen. Utbildning av anställda. Stor variation. Vissa myndigheter har satsat på utbildning av egna anställda medan andra inte alls haft någon utbildning. Information till externa grupper. Tycks framför allt ha sköts av centralbanker, finansministerier och bankföreningar. Tillsynsmyndigheterna har noga följt institutens förberedande arbete. Krav har ställts på instituten om att utveckla arbetsplaner inom olika områden. Arbetsplaner omfattande bl.a. strategier, tidsplanering, systemarbete och beredskapsplaner. Utgivande av rekommendationer samt löpande platsundersökningar, enkäter och inrapporteringar från instituten har utgjort de huvudsakliga tillsynsinstrumenten. Frågor om penningtvätt, förfalskningar och annan kriminell verksamhet har haft en framträdande plats i tillsynsarbetet. I huvudsak, på basis av de svar som inkommit, har tillsynsarbetet och institutens förberedelser förlöpt smärtfritt. På frågan om vilken tid som lagts ner på myndighetens egna förberedelser samt för tillsynsaktiviteterna har enbart Finland gett ett relevant svar. Den finländska finansinspektionen har för övergångsperioden och den slutliga övergången behövt ett och ett halvt manår för det interna förberedelsesearbetet inom myndigheten. För samma tidsperiod behövdes en tredjedels manår för tillsynen av institutens euroförberedelser. Ingen av de svarande myndigheterna har ansett det nödvändigt att genomföra förändringar i tillsynspolicies eller tillsynsstrategier. Myndigheterna har framför allt samarbetat med finansministerier och centralbanker. En del menar att övergångsperioden på tre år var nödvändig. Andra hävdar att två år hade räckt. 1

4 1. Uppdrag Regeringen uppdrog den 22 november 2001 (Fi 2001/4430) Statskontoret att biträda Finansdepartementet med insamling och analys av euroländernas förberedelse- och övergångsarbete till euro inom den offentliga sektorn. Uppdraget innefattar fortsatt koordinering av internationell erfarenhetsinsamling bland de myndigheter som ingår i samverkansgruppen. Statskontoret ska redovisa arbetet i en huvudrapport till Finansdepartementet senast den 15 april I det nedanstående följer dels en kort avrapportering av Finansinspektionens kontakter med myndigheter i EU och euroområdet, dels en sammanfattning av svaren på en i januari 2002 utsänd enkät till EU:s tillsynsmyndigheter. Enkäten omfattar övergången till euro, Questionnaire concerning the euro changeover. Resultatet av enkäten föranleder inte Finansinspektionen att på någon punkt ändra de bedömningar och slutsatser som FI framfört i sin senaste lägesrapport Finansinspektionens euroförberedande arbete lägesrapport 2, från den 1 oktober

5 2. Kontakter med myndigheter i EMU-länder Finansinspektionen bedriver ett omfattande internationellt samarbete. Här kan bl.a. nämnas den verksamhet som bedrivs i ett antal arbetsgrupper i EUkommissionens, Baselkommitténs och Europeiska Centralbankens regi. I dessa arbetsgrupper ingår representanter från deltagarländernas tillsynsorganisationer, däribland EMU-länderna. Eurofrågorna återkommer ofta i dessa sammanhang. Finansinspektionen har träffat avtal, s.k. Memorandum of Understanding, om samverkan och informationsutbyte med ett antal länders tillsynsmyndigheter, däribland ett flertal av EMU-länderna. Besök för erfarenhetsutbyte utgör ett moment i dessa avtal. Samarbetet med bland andra den finländska tillsynsmyndigheten är speciellt utvecklat p.g.a. den nordiska bankgruppen Nordea. Erfarenhetsutbytet med detta EMU-land har därför fördjupats väsentligt. I övrigt gör Finansinspektionens anställda då och då studiebesök på tillsynsmyndigheter i andra EMU-länder samtidigt som Finansinspektionen får besök från dessa länders tillsynsmyndigheter. Vid de inspektioner som görs i svenska företags filialer i EMU-länder sker också en kontakt med tillsynsmyndigheterna i dessa länder. I samband med det förra regeringsuppdraget, (regeringens beslut , Uppdrag till vissa myndigheter att analysera praktiska frågor vid ett eventuellt senare deltagande i den ekonomiska och monetära unionen ), samt deltagandet i Statskontorets samverkansgrupp, kompletterade Finansinspektionen ovannämnda informationsinhämtning, som mer berör tillsynen, med svar på en enkät ( ) om de interna euroförberedelserna till tillsynsmyndigheterna i EMU-länderna Finland, Frankrike, Holland och Tyskland. I samband med det nuvarande regeringsuppdraget, (regeringens beslut , Tilläggsuppdrag till vissa myndigheter att analysera praktiska frågor vid ett eventuellt senare deltagande i den tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen ) har Finansinspektionen vidtagit följande: En kort enkät ( ) skickades i december 2000 till medlemsländerna i gruppen Groupe de Contact. Gruppen är en kontaktgrupp för banktillsyn med representanter från de 18 EEAmedlemsländernas tillsynsmyndigheter. Vid sammanträdet i Finansinspektionens interna EMU-arbetsgrupp den 19 januari 2001, om tilläggsuppdraget från regeringen, erhöll respektive representant uppgiften att upprätta förbindelser med sina tillsynskolleger i valfria EMU-länder. Detta för att kunna inhämta information om det euroförberedande arbete som tillsynsmyndigheten bedriver inom bank-, försäkrings- respektive värdepappersområdet, inkluderande IT-, redovisnings-, konsument- och informationsområdet. 3

6 En enkät ( ) skickades i januari i år till medlemsländerna i gruppen Groupe de Contact. Gruppen är en kontaktgrupp för banktillsyn med representanter från de 18 EEA-medlemsländernas tillsynsmyndigheter. De två förstnämnda punkterna har tidigare avrapporterats till Finansdepartementet. I det nedanstående följer en sammanfattning av den information som inhämtats via den sistnämnda enkäten. Av euroområdets elva länder har tillsynsmyndigheterna i åtta av dessa avgivit någon form av svar. 4

7 3. Enkätsvar från tillsynsmyndigheter i EU Redovisning av svaren (enkät ) från respektive tillsynsmyndighet inom EU om erfarenheterna från övergången till euro 1. Finansinspektionen has identified below main areas where the preparatory work of the authority/ies had to be carried out. Could you please give a brief description on how the work has been carried out during the changeover in each of these main areas, as well as major problems encountered. Belgien Huvuddelen av det förberedande arbetet, the Transition Plan, har utförts inom en speciell enhet på centralbanken, High Commissioner for The Euro at the Central Bank. Finland Redovisningsfrågorna. Det var Finlands Centralbank som ansvarade för konverteringen till euro. IT-förberedelserna. För tillsynsavgifterna är systemen flexibla. Historiska data är och kommer att förbli i FIM medan avgifter fr.o.m. 1 januari 2002 lagras i euro. Användare kan välja mellan euro och FIM vid utskrifter. Budgeten gjordes i euro första gången för år Anpassning av föreskrifter och allmänna råd. Myndigheten gav ut anpassade allmänna råd redan före inledningen av övergångsperioden. Före den slutgiltiga övergången publicerades också allmänna råd om penningtvätt. Företagens löpande inrapportering av statistiska uppgifter. Under övergångsperioden kunde företag under tillsyn välja mellan att rapportera i euro eller FIM. En gång vald valuta fick inte ändras. Finlands finansinspektion gav ut nya allmänna råd rörande denna inrapportering. Fr.o.m får inrapporteringen endast ske i euro. Under övergångsperioden lagrades inrapporterad data i FIM. I slutet av januari 2002 konverterade Finansinspektionen databasen till euro. De som utnyttjar data från databasen kan fritt välja mellan de båda valutorna i rapporterna. Kund och konsumentfrågor. Finansinspektionen konstaterar här att kontrollen av företagskundernas inlåning var svårare och mera tidsödande än förväntat. Utbildning av anställda. Vissa expertgrupper inom Finansinspektionen erhöll skräddarsydd utbildning. Andra anställda erhöll utbildning och information om de nya eurosedlarnas och myntens karaktäristika. Information till externa grupper. All sådan information sköttes av Finlands Centralbank, Finansministeriet och Finländska Bankföreningen. Luxemburg IT-förberedelserna. Den luxemburgska tillsynsmyndigheten la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) påbörjade sina interna euroförberedelser 1996 med att analysera och förbereda system etc. Den faktiska övergången av CSSF:s egna system skedde 1 januari Inga problem noterades då i systemen för redovisning och övriga IT-system. Företagens löpande inrapportering av statistiska uppgifter. Anpassningen av inrapporteringssystemen förorsakade inga problem då det från början är ett flervalutasystem. Tester utfördes före den 31 december 1998 (det datum då de fasta växelkurserna sattes) för att garantera att samtliga felkällor 5

8 neutraliserades. Kund och konsumentfrågor. Dessa sköttes av Luxemburgs centralbank i samarbete med Finansministeriet och Handelskammaren. Portugal - Redovisningsfrågorna. Banco de Portugal (avdelningen för tillsyn) har gett ut allmänna råd omfattande a) krav på att all redovisningsrapportering ska vara denominerad i euro fr.o.m. den 1 januari 1999, b) redovisningsreglerna rörande kreditinstitutens frontloading i euro som antogs i augusti 2001 samt redovisningsreglerna som antogs i oktober 2001 rörande sub-frontloading i euro till detaljhandeln och fysiska personer. IT-förberedelserna. Allt arbete har utförts av Banco de Portugals IT-avdelning. Anpassning av föreskrifter och allmänna råd. Anpassningsarbetet har framför allt berört ändring av denominering från ESC till Euro. Företagens löpande inrapportering av statistiska uppgifter. Se det ovanstående. Kund och konsumentfrågor. Informationen har framför allt getts av företagen till kunderna. Informationen har berört datum för konvertering av betalningsmedel som checkar, betalkort etc. samt konton. Denna typ av informationsgivning har kontrollerats av Banco de Portugal. Banco de Portugal har vidare kontrollerat kostnader i samband med växling av EMU-valutor samt internutbildningen av de finansiella institutens personal. Ur tillsynssynvinkel, vilket indirekt påverkar kunderna, så har Banco de Portugal följt företagens informations- och IT-förberedelser samt kontrollerat deras beredskapsplanering. Utbildning av anställda. Banco de Portugal har framför allt utbildat sina anställda inom avdelningen för betalningssystem samt personalen på centralbankens filialer. Dessa personalkategorier har sedan varit ansvariga för utbildningsinsatser hos företagen under tillsyn. Information till externa grupper. Banco de Portugal har gett ut ett antal broschyrer i ämnet och har vidare samarbetat med andra myndigheter beträffande informationsgivningen. Spanien - Redovisningsfrågorna. Det var Spaniens Centralbank som ansvarade för konverteringen till euro. IT-förberedelserna. För tillsynsmyndigheten var det enbart övergångsperiodens inledning den 1 januari 1999 som krävde IT-förberedelser. Konvertering skedde då till euro. Den slutgiltiga övergången den 1 januari 2002 krävde inte några ITförberedande åtgärder. Företagens löpande inrapportering av statistiska uppgifter. Under övergångsperioden kunde företag under tillsyn välja mellan att rapportera i euro eller PES. Kund och konsumentfrågor. En huvudfråga var i vad mån kreditinstitut har rätt att ta ut en avgift för konverterings- och övergångstransaktioner. Frågan reglerades i lag den 17 september 1998 och trädde i kraft den 1 januari Konverteringar från PES till euro utförda av kreditinstitut ska vara avgiftsfria. Detta gällde både för kontokrediteringar och växling av den fysiska valutan. Vidare heter det i lagen att avgifter för banktjänster i PES och euro ska vara ekvivalenta. Utbildning av anställda. De anställda har inte erhållit någon utbildning. Information till externa grupper. Finansdepartementet ansvarade för den allmänna informationen. Spanska Finansinspektionen har enbart informerat via sin hemsida. 2. The monitoring by the authority/ies of how the institutes carry out their work during the changeover. a) Could you please give a brief description of the work that has been carried out by the authority/ies, as well as major problems encountered. 6

9 b) Have the authority/ies put forward any specific requirements for the institutes? c) How has the authority/ies handled the risks of money laundering and other criminal activities? Belgien Huvuddelen av arbetet för tillsynsmyndigheten har handlat om att granska hur förberedelsearbetet fortskridit hos tillsynsobjekten. Tillsynsobjektens arbete med det organisatoriska, produktanpassningen och IT har utgjort de viktigaste områdena för myndigheten. Myndigheten har utformat ett antal strikta rekommendationer till tillsynsobjekten. Finland En speciell arbetsgrupp arbetade under 1998 med att förbereda Finansinspektionens aktiviteter under övergångsperioden. Under perioden 1998 och 2001 genomfördes platsundersökningar rörande förberedelserna inför den slutgiltiga övergången hos samtliga viktiga banker och företag. Vi dessa platsundesökningar noterades inga väsentligare problem. Slutomdömet var att företagens förberedelser var fullgoda. Finansinspektionen krävde att företagen skulle kartlägga riskerna med övergången. De skulle också utveckla beredskapsplaner för övergången. Finansinspektionen krävde vidare att de på kvartalsbasis sände in speciella rapporter om konverteringen till euro och valutaväxling. Finansinspektionen gav ut allmänna råd rörande penningtvätt och andra kriminella aktiviteter. Vidare utfördes platsundersökningar inom penningtvättsområdet. Företagen avkrävdes också kartläggningar av riskerna inom penningtvätt och andra kriminella aktiviteter. Frankrike Commission Bancaire följde under hösten 2001 noga de franska kreditinstitutens övergångsarbete. Övergångsplaner, budgetärenden, IT- och redovisningssystem var de områden som Commission Bancaire fokuserade mest på. Myndigheten bedömde operativa risker med ryktesriskerna som de mest påtagliga. I stort har de franska kreditinstituten genomfört övergången enligt de tidsplaner de var rekommenderade att utveckla. Commission Bancaire gav ut ett antal rekommendationer för kreditinstituten. Dessa omfattade bl.a. krav på att utveckla arbetsplaner inför den slutgiltiga övergången. Vidare omfattades granskningsplaner för konvertering av konton, kontrakt och kontantlösa transaktioner. Commission Bancaire kontrollerade att dessa rekommendationer följdes genom regelbundna undersökningar och platsbesök. Luxemburg CSSF ansvarade för tillsynen av kreditinstitutens systemförberedelser. CSSF:s egna förberedeser i detta avseende påbörjades före den 1 januari Vid denna tidpunkt hade ett stort antal banker beslutat att konvertera sitt aktiekapital till euro. Denna anpassning förorsakade inga problem då den finansiella sektorn alltid har använt sig av redovisningssystem baserade på flera valutor. CSSF genomförde ett antal undersökningar. Kreditinstituten ombads att ge information om hur förberedelserna framskred, strategier, tidsplanering, systemarbetet samt beredskapsplanering. 7

10 Portugal Banco de Portugal (avdelningen för tillsyn) har sedan år 2000 utfört ett antal platsundersökningar rörande det euroförberedande arbetet. I september 2001 skickade avdelningen ut en enkät till samtliga kreditinstitut. Enkäten omfattade områdena kundinformation, utbildning av de anställda, prisinformation i både ESC och euro, konvertering av bankkonto, valuta denominering av kontrakt som löper ut efter den 1 januari 2002, redovisningsanpassning och beredskapsplanering. Inga större problem har uppstått även om några mindre institut var försenade med att konvertera bankkonton. Några av kreditinstituten har uttryckt oro för otillräckligt utbud av sedlar och mynt, förfalskningar och problem i samband med arbetsöverbelastning under den period då både nationell valuta och euro fanns i cirkulation. Myndigheten har enbart ställt krav på företagen inom områdena redovisning och prudential information samt penningtvätt. Banco de Portugal gav i början av sista kvartalet 2001 ut allmänna råd där bankerna rekommenderades att, trots ökade volymer, strikt följa gällande rutiner beträffande penningtvätt. Kraven på identifikation av transaktioner och kunder skulle strikt följas. Vidare rekommenderades företagen att försöka korta inrapporteringstiden till myndigheten av misstänkta fall. Banco de Portugal har i en speciell arbetsgrupp för förfalskningsfrågor samarbetat med polismyndigheten. Spanien Myndigheten genomförde sin uppgift med en kombination av regleringar och överenskommelser. Specifika regleringar hölls till ett minimum och berörde mer generella frågor som övergångsperioder, kritiska datum, legala frågor, avrundningar etc. Spanska centralbanken organiserade sju arbetsgrupper för koordinering av arbetsinsatserna. En av dem omfattade kreditinstituten. I Spanien tillämpas reglerna, lag 18 från den 28 december 1983, för att förebygga att det finansiella systemet används för penningtvätt, även under övergången. Lagen är anpassad till EU-direktivet 91/308/EEC. Tyskland Enda åtgärd vidtagen av Bundesbank var ett pressmeddelande den 23 oktober 2001 som underströk den viktiga roll som kreditinstituten har inför övergången. Bundesbank syftade då främst på rollen som distributör av den nya valutan. I samma pressmeddelande informerade Bundesbank i samförstånd med tyska finansinspektionen Bundesaufsichtamt fuer das Kreditwesen att hänsyn inte behöver tas till kredit- och motpartsrisker som uppstår vid hanteringen under hösten av den nya valutan. Något svar från den tyska finansinspektionen har inte erhållits. 3. What is the total time in manhours that the authority/ies has used during the three-year transition to the euro as well as the final euro changeover end of 2001 and beginning of 2002 (For the internal preparatory work of the supervisory authority/ies and for the supervision of how the institutes have been carrying out their preparatory work)? 8

11 Belgien På tillsynsområdet har en rådgivare sedan 1997 arbetat på deltid med policyfrågor. Vidare har det under samma tidsperiod gått åt mer än en heltidstjänst för att bevaka tillsynsobjektens förberedelser. Finland Finansinspektionen har för övergångsperioden och den slutliga övergången behövt ett och ett halvt manår för det interna förberedelsesearbetet inom myndigheten. För samma tidsperiod behövdes en tredjedels manår för tillsynen av institutens euroförberedelser. 4. In what way is the supervisory policy influenced by the introduction of the euro? E.g the adaption to new risks, necessary organisational and/or legal changes etc. Finland Inga förändringar har ansetts nödvändiga. Frankrike - Inga förändringar har ansetts nödvändiga. Portugal - Inga förändringar har ansetts nödvändiga. Spanien Eurofrågan har varit aktuell och närvarande vid alla diskussioner som tillsynsmyndigheten fört när det gäller riskreduktion. 5. Did the authority/ies cooperate with other organisations (central bank, ministries etc.) during the changeover? Belgien Tillsynsmyndighetens samarbete med centralbankens eurokoordinator har varit av avgörande betydelse. Samarbetet har varit intensivt under hela övergångsperioden samt under själva övergången. Finland Samarbete har skett med Finlands Centralbank och Finansministeriet. Luxemburg Luxemburgs centralbank var ytterst ansvarig för förberedelsarbetet inför introduktionen av euron den 1 januari I detta arbete togs kontakter med ett flertal parter. CSSF var inte involverade i detta arbete. Portugal Banco de Portugals avdelning för tillsyn var inte direkt involverad i samarbeten med andra myndigheter under övergången. Andra icke tillsynsrelaterade avdelningar hade dock utvecklade samarbeten. Spanien Nära samarbete har vid behov skett med t.ex. departementen. Tyskland Samarbete skedde mellan Bundesbank och tyska finansinspektionen Bundesaufsichtamt fuer das Kreditwesen. 6. Was the three-year transition period ideal in length? Belgien Övergångsperioden var tillräcklig. Finland Finansinspektionen anser att den var för lång. En tvåårsperiod hade räckt. 9

12 Frankrike En treårig övergångsperiod var nödvändig för tillförsäkran om smidiga och effektiva tekniska förberedelser. Perioden var också nödvändig för produktion av sedel och mynt samt för att ge instituten tillräckligt med tid för sina egna IT-förberedelser. Portugal - Övergångsperioden var tillräcklig. 7. Any other comment that you consider important. 10

Brussels, 7 January 2002

Brussels, 7 January 2002 Brussels, 7 January 2002 EU-kommissionären för ekonomiska och monetära frågor Pedro Solbes säger: "Europeiska unionen har framgångsrikt klarat en historisk utmaning. Vi har byggt upp euron och inlett en

Läs mer

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Läs mer

Euron i den svenska finansiella sektorn sedlar och mynt lägesrapport 7

Euron i den svenska finansiella sektorn sedlar och mynt lägesrapport 7 Euron i den svenska finansiella sektorn sedlar och mynt lägesrapport 7 Publikationen kan beställas från Sveriges riksbank, Förrådet, 103 37 Stockhom. Fax: 08-21 05 31, e-post: forradet@riksbank.se eller

Läs mer

Lättläst. Finland tar euron i bruk. Inväxlingsperiod 1.1 28.2.2002. Spara instruktionerna

Lättläst. Finland tar euron i bruk. Inväxlingsperiod 1.1 28.2.2002. Spara instruktionerna Lättläst Finland tar euron i bruk Inväxlingsperiod 1.1 28.2.2002 Spara instruktionerna Innehåll Mark blir euro 3 Så här övergår vi till euro 4 Så här räknar du om mark till euro 6 Euromynten 7 Eurosedlarna

Läs mer

Svenskt beslut om att ansöka Svenskt inträde Eurosedlar och mynt introduceras Endast eurosedlar och mynt är legalt betalningsmedel förvarningsperiod kvalificerad förberedelseperiod övergångsperiod sedelutbytesperiod

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Hur känna igen eurosedlarna och euromynten?

Hur känna igen eurosedlarna och euromynten? Mark byts ut mot euro Hur känna igen eurosedlarna och euromynten? EUROGUIDE FINLANDS BANK Spara euroguiden! Mark byts ut mot euro Den 1 januari 2002 börjar Finland och elva andra europeiska länder använda

Läs mer

Standard RA4.10. Rapportering av exponeringar mot närstående. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA4.10. Rapportering av exponeringar mot närstående. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA4.10 Rapportering av exponeringar mot närstående Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN tills vidare närstående dnr 14/120/2006 2 (2) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 2 Syfte 4 3 Internationella

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Euron och bankärendena

Euron och bankärendena I denna broschyr har vi samlat nyttig information om hur euron kommer att påverka bankärendena. Läs igenom broschyren och spara den för kommande behov. Den innehåller också viktig information för årsskiftet.

Läs mer

I artikel 11 i mervärdesskattedirektivet föreskrivs angående mervärdesskattegrupper följande.

I artikel 11 i mervärdesskattedirektivet föreskrivs angående mervärdesskattegrupper följande. 2008-11-19 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter, S2 Christoffer Andersson Calafatis Telefon +46 8 405 12 30 Telefax +46 8 10 98 41 E-post christoffer.andersson-calafatis@finance.ministry.se

Läs mer

Finlands Bank. Finlands Bank Snellmansplatsen PB 160, 00101 Helsingfors Telefon 010 8311 (växel) Telefon 010 19 57 01 (informationen)

Finlands Bank. Finlands Bank Snellmansplatsen PB 160, 00101 Helsingfors Telefon 010 8311 (växel) Telefon 010 19 57 01 (informationen) Finlands Bank Snellmansplatsen PB 160, 00101 Helsingfors Telefon 010 8311 (växel) Telefon 010 19 57 01 (informationen) www.finlandsbank.fi www.rahamuseo.fi/sv www.euro.fi/s Finlands Bank ISBN 978-952-462-580-7

Läs mer

Åbo stads Euro-projekt. Thorbjörn Andersson, FL Datateknikchef Åbo stads datateknikavdelning epost: thorbjorn.andersson@turku.fi

Åbo stads Euro-projekt. Thorbjörn Andersson, FL Datateknikchef Åbo stads datateknikavdelning epost: thorbjorn.andersson@turku.fi Åbo stads Euro-projekt Thorbjörn Andersson, FL Datateknikchef Åbo stads datateknikavdelning epost: thorbjorn.andersson@turku.fi Innehållsförteckning Bakgrund Kort om Åbo Introduktion Huvudpunkter Erfarenheter

Läs mer

Chefdirektörens hälsning

Chefdirektörens hälsning Finlands Bank Chefdirektörens hälsning Ett stabilt penningvärde och ett väl fungerande finanssystem är viktiga för oss alla. Att sörja för det är centralbankernas uppgift. Centralbankerna i de länder

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision Vårt uppdrag Det här är Finansinspektionen FI FI är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Riksdag och regering har gett oss i uppdrag att bidra till att det finansiella systemet fungerar

Läs mer

Sedlar och mynt i euro. Svenska

Sedlar och mynt i euro. Svenska Sedlar och mynt i euro Svenska En ny valuta föreuropa EURO Namnet på den europeiska valutan som Europeiska rådet fastställde vid sitt möte i Madrid den 15 och 16 december 1995. EUROOMRÅDET Euron har fungerat

Läs mer

Högre priser med euron

Högre priser med euron Högre priser med euron Föreningen Medborgare Mot EMU Box 45050, 104 30 Stockholm Tel. +46 8 540 23 395 info@mmemu.org Den svenska ja-kampanjen har hävdat att priserna sjunker om Sverige ansluter sig till

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Den internationella valutamarknaden är ett nätverk av banker, mäklare och valutahandlare runt om i världen Viktigaste marknaderna finns i London, New York, Zürich, Frankfurt, Tokyo,

Läs mer

Avsiktsförklaringen mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna rörande tillsynen av Nordea har uppdaterats och offentliggörs härmed.

Avsiktsförklaringen mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna rörande tillsynen av Nordea har uppdaterats och offentliggörs härmed. Avsiktsförklaringen mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna rörande tillsynen av Nordea har uppdaterats och offentliggörs härmed. Den avsiktsförklaring (MoU) som Finanstilsynet i Danmark, Finansinspektionen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Agneta Bäcklund. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring

Läs mer

Riksbankens yttrande över slutbetänkandet "Redovisning och eget kapital i euro" (SOU 1998:136)

Riksbankens yttrande över slutbetänkandet Redovisning och eget kapital i euro (SOU 1998:136) 1999-02-25 Justitiedepartementet Riksbankens yttrande över slutbetänkandet "Redovisning och eget kapital i euro" (SOU 1998:136) Sammanfattning Riksbanken delar utredarens bedömning att de föreslagna förändringarna

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Eurokrisen. Lars Calmfors Folkpartiets ledning 23 oktober 2011

Eurokrisen. Lars Calmfors Folkpartiets ledning 23 oktober 2011 Eurokrisen Lars Calmfors Folkpartiets ledning 23 oktober 2011 När bör krisländer stödjas? Solvens eller likviditetsproblem? Insolvens: Framtida primära budgetöverskott räcker inte för att klara räntor

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

BOKSLUTSBASERAD ENKÄT TILL FÖRETAG SOM HAR ETT UTLÄNDSKT MODERFÖRETAG VID UTGÅNGEN AV 2011 (SSS ÅRSENKÄT, Direktinvestering i Finland)

BOKSLUTSBASERAD ENKÄT TILL FÖRETAG SOM HAR ETT UTLÄNDSKT MODERFÖRETAG VID UTGÅNGEN AV 2011 (SSS ÅRSENKÄT, Direktinvestering i Finland) Finlands Bank Rapporteringsanvisning 1 (13) Finansmarknads- och statistikavdelningen BOKSLUTSBASERAD ENKÄT TILL FÖRETAG SOM HAR ETT UTLÄNDSKT MODERFÖRETAG VID UTGÅNGEN AV 2011 (SSS ÅRSENKÄT, Direktinvestering

Läs mer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer I slutet av 1999 påbörjade European Agency ett projekt för att undersöka processen för övergången från skola till arbetsliv runt om i Europa.

Läs mer

Yttrande över promemorian Förstärkt insättningsgaranti (Fi2015/3438)

Yttrande över promemorian Förstärkt insättningsgaranti (Fi2015/3438) 2015-09-15 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 15-9094 Finansmarknadsavdelningen/Bankenheten (Anges alltid vid svar) 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN C 345/6 SV EUROPEISKA CENTRALBANKEN AVTAL av den 1 september 1998 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euro-området avseende operativa förfaranden

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Varför finns Finansinspektionen? Finansinspektionen (FI) arbetar för att kunder i Finland tryggt ska kunna sköta sina ärenden hos tjänsteleverantörer

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001 R-2008/0031 Stockholm den 13 mars 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9001 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens rapport

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Eurokrisen. Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012

Eurokrisen. Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012 Eurokrisen Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012 Bakgrund Euron infördes elektroniskt som gemensam valuta 1999 Euron infördes fysiskt 2002 Ursprungligen 11 länder: Tyskland, Frankrike,

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (6) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2009 (SVA -ÅRSENKÄT 2009): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användaruppgifter... 2 3 Enkätens uppbyggnad... 3 3.1 Basuppgifter... 3

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER 20.2.2015 L 47/29 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/280 av den 13 november 2014 om inrättande av Eurosystemets tillverknings- och upphandlingssystem (ECB/2014/44) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

pelare 3 Årlig information om risk och kapitalhantering FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

pelare 3 Årlig information om risk och kapitalhantering FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 pelare 3 FOREX BANK AB 2009 Årlig information om risk och kapitalhantering FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 Inledning FOREX Bank AB, 516406-0104, är moderbolag i FOREX-koncernen (FOREX). Detta dokument utgör

Läs mer

RIKTLINJER. med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14.

RIKTLINJER. med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14. 19.6.2015 L 154/15 RIKTLINJER EURPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/948 av den 16 april 2015 om ändring av riktlinje ECB/2013/7 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2015/19) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

Gemenskapsmekanismen

Gemenskapsmekanismen Gemenskapsmekanismen Bakgrund Europa har på senare tid drabbats av extrema väderförhållanden. Översvämningar i Central- och Östeuropa sommaren 2002 följdes av en värmebölja och omfattande skogsbränder

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

2014-09-09 FI Dnr 14-5565

2014-09-09 FI Dnr 14-5565 2014-09-09 FI Dnr 14-5565 REMISSPROMEMORIA Ändrade föreskrifter om försäkringsföretags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar och kvartalsuppgifter för livförsäkringsföretag Sammanfattning Finansinspektionen

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

DELA BANKERNA MINSKA RISKERNA

DELA BANKERNA MINSKA RISKERNA DELA BANKERNA MINSKA RISKERNA En rapport från Vänsterpartiet Dela%bankerna% %minska%riskerna% Förord Eurokrisenbliralltdjupare.Idessspårblirmiljonermänniskorarbetslösaochfattiga.Andra tvingasemigrerafrånsinakrisdrabbadeländer.ikrisensspårangripsfackligarättigheteroch

Läs mer

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Finanskrisens händelser dramatiska, men var de aldrig tidigare skådade? We came very, very close to a global financial meltdown

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2009-03-13 BESLUT TPG-Axon Capital Management LP FI Dnr 08-7972 Finansinspektionen 888 Seventh Avenue Delgivning nr 2 New York, NY 10019 USA P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

Finansräkenskaper 2010

Finansräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 211 Finansräkenskaper Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar i fjol I slutet av år uppgick hushållens finansiella tillgångar till 223 miljarder euro. Detta var en

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

Lärkonferens Skellefteå 18 Juni. Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering)

Lärkonferens Skellefteå 18 Juni. Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering) Lärkonferens Skellefteå 18 Juni Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering) 2 Reflektioner efter föregående programperioder Riksrevisionen: För mycket detaljkontroll och övervakning för

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Eurokrisen: för och nackdelar med olika strategier. Lars Calmfors Finansutskottet och Sieps 13 oktober 2011

Eurokrisen: för och nackdelar med olika strategier. Lars Calmfors Finansutskottet och Sieps 13 oktober 2011 Eurokrisen: för och nackdelar med olika strategier Lars Calmfors Finansutskottet och Sieps 13 oktober 2011 Två parallella beslutsprocesser Förändrat regelsystem Europeisk termin Skärpt stabilitetspakt

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

NYHETSBREV. Offentliggörande av årsvis och periodisk information. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket

NYHETSBREV. Offentliggörande av årsvis och periodisk information. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket 2014-08-08 NYHETSBREV Offentliggörande av årsvis och periodisk information nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket (CRR och CRD IV) 1. Upphävda och nya föreskrifter

Läs mer

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism? Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att omvandlas

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

Hans Öhlander. Presentation. Finanspolisen. vid. Kriminalunderrättelsetjänsten. Rikskriminalpolisen. Rikskriminalpolisen.

Hans Öhlander. Presentation. Finanspolisen. vid. Kriminalunderrättelsetjänsten. Rikskriminalpolisen. Rikskriminalpolisen. Hans Öhlander Presentation av Finanspolisen Rikskriminalpolisen Finanspolisen vid Kriminalunderrättelsetjänsten Rikskriminalpolisen Rikskriminalpolisen Rikskriminalchef Sekretariat Huvudenhet för Kriminalunderrättelseverksamhet

Läs mer

Fondkommission och en ny kommissionslag (SOU 2005:120)

Fondkommission och en ny kommissionslag (SOU 2005:120) 2006-08-16 REMISSVAR Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Amina Lundqvist 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204)

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) BESLUT Dnr 2006-02-24 1344-2005 Svenska Bankföreningen Box 7603 103 94 Stockholm Såsom ombud för: Se bilaga. Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura 130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura Agenda för dagen 1. Välkomna, intro & sallad Ulrica 2. Kort beskrivning av det fortsatta arbetet Karina

Läs mer

Löner och arbetskraftskostnader i Sveriges konkurrentländer

Löner och arbetskraftskostnader i Sveriges konkurrentländer 1 Löner och arbetskraftskostnader i Sveriges konkurrentländer Av Bo Enegren Maj 2013 Tysk arbetsmarknad tillbaka efter finanskrisen Arbetsmarknaden i Tyskland fortsätter att hålla emot väl och under 2012

Läs mer

Internationell utblick - Cannabistrender

Internationell utblick - Cannabistrender Internationell utblick - Cannabistrender - statistik, policy, legalisering etc Joakim Strandberg, Internationell narkotikarapportering Cannabismarknaden i EU Ökad inhemsk produktion efter kunskapsutbyte

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om externa personer i verksamhet

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Möte mellan ekonomi- och finansministrarna, centralbankscheferna, Europeiska kommissionen och Europeiska monetära institutet Bryssel den 3 maj 1998

Möte mellan ekonomi- och finansministrarna, centralbankscheferna, Europeiska kommissionen och Europeiska monetära institutet Bryssel den 3 maj 1998 8172/98 (Presse 126) C/98/126 Möte mellan ekonomi- och finansministrarna, centralbankscheferna, Europeiska kommissionen och Europeiska monetära institutet Bryssel den 3 maj 1998 Ordförande : Gordon BROWN

Läs mer

gemensamma Innehåll: Direktdebitering SEPAs effekter för företag ALLMÄNT betalningarnas snabbhet är i framtiden är till fördel för Betalkort

gemensamma Innehåll: Direktdebitering SEPAs effekter för företag ALLMÄNT betalningarnas snabbhet är i framtiden är till fördel för Betalkort GENOMFÖRANDET AV DET GEMENSAMMA EUROBETALNINGSOMRÅDET SEPA I FINLAND FRÅGOR OCH SVAR Innehåll: Allmänt Girering Direktdebitering Betalkort SEPAs effekter för företag ALLMÄNT 1. VAD ÄR SEPA? SEPA är en

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

EUROSYSTEMET EUROPEISKA CENTRALBANKSSYSTEMET

EUROSYSTEMET EUROPEISKA CENTRALBANKSSYSTEMET EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROSYSTEMET EUROPEISKA CENTRALBANKSSYSTEMET INNEHÅLL 1 Vägen mot ekonomisk och monetär union 4 1.1 Europeisk integration 4 1.2 Ekonomisk integration 5 1.3 Konvergenskriterier

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Den ekonomiska och monetära unionen EMU

Den ekonomiska och monetära unionen EMU Den ekonomiska och monetära unionen EMU S V E R I G E S R I K S B A N K Innehåll Förord 5 3 Vägen till EMU 7 Ekonomiskt samarbete startar Vägen till EMU i tre etapper Sedlar och mynt fullbordar övergången

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Utredningen om Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning (SOU 2013:9)

Utredningen om Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning (SOU 2013:9) 2013-05-31 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 13-2574 103 33 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Standard of Competency for Customs Representatives (SoC)

Standard of Competency for Customs Representatives (SoC) Standard of Competency for Customs Representatives (SoC) Mattias Hermansson, 41 år Strömstad KGH Customs Services 20 år Transportindustriförbundets Tullkommitté 6 år CLECAT:s Customs and Indirect Taxation

Läs mer

Skuldkrisen i Europa. Lars Calmfors Executive Trust 17 november 2011

Skuldkrisen i Europa. Lars Calmfors Executive Trust 17 november 2011 Skuldkrisen i Europa Lars Calmfors Executive Trust 17 november 2011 När bör krisländer stödjas? Solvens eller likviditetsproblem? Insolvens: Det diskonterade nuvärdet av framtida primära budgetöverskott

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 7 FEBRUARI 2012 Ansvarig utgivare: Kerstin Hermansson Innehåll BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR s.1 ESMA, KONSULTATION BÖRSHANDLADE

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 1(7) 2006-02-28 Dnr 2006-428 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer