Finlands Bank. Finlands Bank Snellmansplatsen PB 160, Helsingfors Telefon (växel) Telefon (informationen)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finlands Bank. Finlands Bank Snellmansplatsen PB 160, 00101 Helsingfors Telefon 010 8311 (växel) Telefon 010 19 57 01 (informationen)"

Transkript

1 Finlands Bank Snellmansplatsen PB 160, Helsingfors Telefon (växel) Telefon (informationen) Finlands Bank ISBN (tryckt version) ISBN (webbversion)

2 Chefdirektörens hälsning Ett stabilt penningvärde och ett väl fungerande finanssystem är viktiga för oss alla. Att sörja för det är centralbankernas uppgift. Centralbankerna i de länder som har gått med i euroområdet bildar Eurosystemet, dit också Finlands Bank hör. Med gemensamma krafter arbetar vi för stabila monetära förhållanden i hela euroområdet. Finlands Bank är riksdagens och därmed alla finländares bank. Vi på Finlands Bank ser därför gärna att medborgarna känner till vårt arbete och vår arbetsplats så väl som möjligt. Med denna broschyr vill vi berätta vad Finlands Bank gör och vilka målen och ramarna för bankens verksamhet är. Foto: Timo Porthan. Finlands Bank

3 Finlands Bank och Eurosystemet Finlands valuta är euro. Alla EU-länder som har antagit euron som sin valuta hör till euroområdet. Centralbankerna i dessa euroländer och Europeiska centralbanken bildar tillsammans Eurosystemet. Finlands Bank, som grundades 1811, är Finlands nationella centralbank och medlem av Eurosystemet. Banken deltar i Eurosystemets penningpolitiska beredning och beslutsprocess och svarar för genomförandet av penningpolitiken i Finland. Europeiska centralbanken leder verksamheten i Eurosystemet, vars högsta beslutande organ är ECBrådet. Som medlem av ECB-rådet deltar Finlands Banks chefdirektör i de penningpolitiska besluten. Finlands Bank har fyra kärnfunktioner: penningpolitik och forskning, allmän övervakning av finanssystemet, bankrörelse och kontantförsörjning. Foto: Peter Mickelsson. Finlands Bank

4 Penningpolitiken inriktad på prisstabilitet ECB-rådets sammanträde i Frankfurt. Europeiska centralbanken. Fördraget om EU:s funktionssätt fastställer att det huvudsakliga målet för penningpolitiken ska vara att upprätthålla prisstabilitet. Enligt ECB-rådets definition innebär detta mål i praktiken att den årliga konsumentprisökningen ska ligga under men nära 2 % på medellång sikt. Ur ett penningekonomiskt perspektiv skapar prisstabilitet de bästa förutsättningarna för allmänt ekonomiskt välstånd. Eurosystemets viktigaste penningpolitiska instrument är styrräntorna, som ECB-rådet beslutar om. Styrräntorna påverkar marknadsräntorna och den makroekonomiska utvecklingen. Finlands Bank analyserar effekterna av den gemensamma penningpolitiken på Finlands ekonomi och tar ställning till den nationella ekonomiska politiken. Till bankens viktigaste uppgifter hör också att ta fram prognoser över Finlands ekonomi som ett led i de gemensamma prognoserna för euroområdet. Forskning av internationellt hög standard skapar grunden för Finlands Banks inflytande i Eurosystemet och stöder den penningpolitiska beredningen. Forskningsverksamheten är i huvudsak inriktad på dels penningpolitiska modeller och dels framtidsanalyser av den finansiella tjänstesektorn. Forskningsinstitutet för transitionsekonomier (BOFIT) följer den ekonomiska utvecklingen i Ryssland och Kina och fokuserar på ekonomisk forskning om dessa och andra tillväxtekonomier. 6 Finlands Bank 2010 Finlands Bank

5 För stabila och effektiva finansmarknader Finlands Bank bidrar till stabila och effektiva finansmarknader genom ingående analyser och god krishanteringsberedskap. Krishanteringsberedskapen bygger på aktuell lägesinformation om banksystemet och finansmarknaden och deras infrastrukturella funktion. Syftet är att förebygga och effektivt hantera eventuella finanskriser. På grund av de alltmer globaliserade finansmarknaderna är de internationella kontakterna mellan tillsynsmyndigheterna täta. Finlands Bank svarar för övervakningen av det finansiella systemet. Finansinspektionen, som verkar i anslutning till Finlands Bank, övervakar enskilda aktörer, såsom banker och försäkringsoch pensionsbolag. Finlands Bank svarar för sammanställningen av mångsidig finansiell statistik och betalningsbalansstatistik i Finland. Den ekonomiska statistiken tillgodoser den ekonomiska politikens, näringslivets och allmänhetens informationsbehov och stöder också centralbankens egen verksamhet i penningpolitiken och stabilitets analysen. Foto: Jaakko Koskentola. Finlands Bank

6 Bankrörelsen svarar för refinansiering och tillgångsförvaltning Finlands Bank är bankernas bank i Finland. Central - banken tillhandahåller bland annat betalningstjänster framför allt för stora interbankbetalningar och utländska betalningar. Kundbankerna får också vid behov tillgång till utlåningsfaciliteten mot godtagbara säkerheter. Finlands Bank deltar i penningpolitiken genom att genomföra Eurosystemets penningpolitiska transaktioner med finländska motparter, främst banker. Till bankrörelsen hör också en säker och räntabel förvaltning av Finlands Banks egna finansiella tillgångar. Av de finansiella tillgångarna står Finlands valuta- och guldreserv för en stor del. Utöver sina egna tillgångar förvaltar Finlands Bank också en del av ECB:s valuta reserv. Foto: Peter Mickelsson. 10 Finlands Bank 2010 Finlands Bank

7 Kontantförsörjningen svarar för sedlarnas kvalitet och äkthet Finlands Bank ansvarar för kontantförsörjningen i Finland och arbetar för att höja kvaliteten, effektiviteten och säkerheten i systemet. Banken sätter nya eurosedlar och -mynt i omlopp, sörjer för deras äkthet och kvalitet och drar in falska eller trasiga sedlar. Förvaring, sortering och annan logistisk hantering av sedlar sköter Finlands Bank i samarbete med bankerna och företag som är specialiserade på kontanthantering. Kontantförsörjningsuppgifterna handläggs av bankens regionkontor i Vanda, Tammerfors, Kuopio och Uleåborg. Foto: Jussi Aalto. Foto: Peter Mickelsson.

8 Finlands Banks ställning och organisation Enligt grundlagen står Finlands Bank under riksdagens garanti och vård. Bankens verksamhet övervakas av bankfullmäktige, som består av nio riksdagsvalda ledamöter. Direktionen har ansvaret för bankens verksamhet. Chefdirektören utnämns av republikens president på framställning av bankfullmäktige. De övriga direktionsmedlemmarna utnämns av bankfullmäktige. Mandatperioden för chefdirektören är sju år och för de övriga direktionsmedlemmarna fem år. I anslutning till banken verkar Finansinspektionen, som med självständig beslutsrätt svarar för tillsynen av finansmarknaden. Foto: Pekka Karhunen. Finlands Bank

9 Finlands Bank och allmänheten Finlands Bank sprider information både om sin egen verksamhet och om ECB:s beslut och mer allmänt om penningpolitiken och finansmarknaderna i euroområdet. Den viktigaste kommunikationskanalen är bankens webbplats med aktuell information om räntor, valutakurser och många andra monetära frågor. För ungdomar i åldern år tillhandahåller banken en egen webbplats, Mer om euron. Finlands Banks viktigaste publikation är tidskriften Euro & talous, som ges ut på finska. Den behandlar konjunkturutsikterna och det finansiella läget. Banken ger också ut Bank of Finland Bulletin på engelska och forskningspublikationer i huvudsak på finska eller engelska. Bankens myntmuseum i Helsingfors presenterar penningekonomins historia och nutid och åskådliggör Finlands Banks nuvarande roll som en del av Eurosystemet och ECB:s beslutsprocess. Myntmuseet har också en samling med finländsk sedelkonst och håller tillfälliga utställningar. Finlands Bank håller introduktionsföreläsningar om verksamheten i banken och Eurosystemet främst för gymnasieelever och andra studerandegrupper. Finlands Bank

10 Finlands Bank hösten Finlands Bank.

11 Kejsar Alexander I låter grunda Finlands Bank under namnet Wäxel-, Låne- och Depositions-Contoiret i Stor-Furstendömet Finland. Myntrealisationen. Finlands Banks egna rubelsedlar som löses in mot silver blir huvudsakliga betalningsmedel i Finland. Det svenska myntet, som då fortfarande är i omlopp i Finland, dras in. Finland får en egen myntenhet, mark, vars värde fastställs till en fjärdedel av sedelrubeln. Myntreform. Marken knyts till silvret och Finland lösgör sig i praktiken från det ryska valutasystemet. Finlands Bank underordnas ständerna Finland inför guldmyntfot. Marken får samma värde som franska francen. Guldmyntfoten gäller fram till första världskriget. Finland förklarar sig självständigt och Finlands Bank blir centralbank för den nya suveräna staten. Bretton Woods-systemet. Finland blir medlem i Internationella valutafonden (IMF) och i Världsbanken. Marken knyts till ett fast växelkurssystem baserat på dollarns värde i guld. Myntreform. En ny mark = 100 gamla mark. Markens fasta värde i guld överges som grund för växelkurserna och ett valutakorgbaserat index införs som mått på markens externa värde Kapitalrörelserna till och från utlandet avregleras stegvis och regleringen av medelräntan på banklån slopas. Finland går med i Europeiska växelkursmekanismen (ERM). Euroområdet bildas. Euron blir den officiella valutan i euroområdet. Finlands Bank blir medlem i Eurosystemet. Euron ersätter marken som kontantvaluta i Finland. Finlands Bank fyller 200 år.

FINLANDS BANKS ÅRSBERÄTTELSE 2006

FINLANDS BANKS ÅRSBERÄTTELSE 2006 FINLANDS BANKS ÅRSBERÄTTELSE 2006 FINLANDS BANKS ÅRSBERÄTTELSE 2006 Finlands Bank Grundad 1811 Besöksaddress Snellmansplatsen, Helsingfors Postadress PB 160, 00101 Helsingfors Telefon nationellt nummer

Läs mer

FINLANDS BANKS ÅRSBERÄTTELSE 2014

FINLANDS BANKS ÅRSBERÄTTELSE 2014 FINLANDS BANKS ÅRSBERÄTTELSE 2014 1 Fortsatt svag ekonomisk utveckling i Finland 2 Mer expansiv penningpolitik och starkare genomslag av penningpolitiken 3 ECB tog över ansvaret för banktillsynen i euroområdet

Läs mer

FINLANDS BANKS ÅRSBERÄTTELSE 2003

FINLANDS BANKS ÅRSBERÄTTELSE 2003 FINLANDS BANKS ÅRSBERÄTTELSE 2003 Finlands Bank Grundad 1811 Besöksadress Snellmansplatsen, Helsingfors Postadress PB 160, 00101 Helsingfors Telefon nationellt nummer 09-1831 internationellt nummer +358

Läs mer

FINLANDS BANKS ÅRSBERÄTTELSE 2008. Finlands Banks årsberättelse 2008

FINLANDS BANKS ÅRSBERÄTTELSE 2008. Finlands Banks årsberättelse 2008 FINLANDS BANKS ÅRSBERÄTTELSE 2008 Finlands Banks årsberättelse 2008 Finlands Banks årsberättelse 2008 Finlands Bank Grundad 1811 Besöksaddress Snellmansplatsen, Helsingfors Postadress PB 160, 00101 Helsingfors

Läs mer

F I N L A N D S B A N K S Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 07. Finlands Banks årsberättelse 2007

F I N L A N D S B A N K S Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 07. Finlands Banks årsberättelse 2007 F I N L A N D S B A N K S Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 07 Finlands Banks årsberättelse 2007 Finlands Banks årsberättelse 2007 Finlands Bank Grundad 1811 Besöksaddress Snellmansplatsen, Helsingfors Postadress

Läs mer

FINLANDS BANKS ÅRSBERÄTTELSE

FINLANDS BANKS ÅRSBERÄTTELSE FINLANDS BANKS ÅRSBERÄTTELSE 2002 FINLANDS BANKS ÅRSBERÄTTELSE 2002 1 2 FINLANDS BANK FINLANDS BANKS ÅRSBERÄTTELSE 2002 3 FINLANDS BANK Grundad 1811 Besöksadress Snellmansplatsen, Helsingfors Postadress

Läs mer

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2006

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2006 Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2006 Helsingfors 2007 B 10/2007 rd RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE 2006 * TILL RIKSDAGEN HELSINGFORS 2007 ISSN 1237-4342 (tryct) ISSN 1796-9808 (webbpublikation)

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE B 9/2008 rd RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE 2007 * TILL RIKSDAGEN HELSINGFORS 2008 ISSN 1237-4342 (tryckt) ISSN 1796-9808 (webbpublikation) EDITA PRIMA OY, HELSINGFORS 2008 INNEHÅLL Sivu Europeiska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Riksbanken är världens äldsta centralbank och vår verksamhet ska vara i takt med tiden och omvärlden. Riksbankschef Stefan Ingves

ÅRSREDOVISNING 2014. Riksbanken är världens äldsta centralbank och vår verksamhet ska vara i takt med tiden och omvärlden. Riksbankschef Stefan Ingves ÅRSREDOVISNING 2014 Riksbanken är världens äldsta centralbank och vår verksamhet ska vara i takt med tiden och omvärlden. Riksbankschef Stefan Ingves S V E R I G E S R I K S B A N K Väggur från 1770-talet.

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef

årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef s v e r I g e s r I k s b a n k Inledning Förvaltningsberättelse Balans-och resultaträkning

Läs mer

VARFÖR ÄR PRISSTABILITET VIKTIGT FÖR DIG?

VARFÖR ÄR PRISSTABILITET VIKTIGT FÖR DIG? VARFÖR ÄR PRISSTABILITET VIKTIGT FÖR DIG? INNEHÅLL 1 2 3 4 5 Förord 5 Varför är prisstabilitet viktigt för dig? 6 Sammanfattning 6 2 Kapitel 2 Pengars uppgift 15 2.1 Pengars funktion 16 2.2 Olika slags

Läs mer

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Ekonomiska och monetära För stabilitet, tillväxt och välstånd i hela EU unionen och euron En väl fungerande ekonomisk och monetär union och en stark och stabil euro är grunden för

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKEN ECB EZB EKT BCE EKP ÅRSRAPPORT

EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKEN ECB EZB EKT BCE EKP ÅRSRAPPORT SV EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKEN ECB EZB EKT BCE EKP ÅRSRAPPORT 1999 ÅRSRAPPORT 1999 EUROPEISKA CENTRALBANKEN ÅRSRAPPORT 1999 Europeiska centralbanken, 2000 Besöksadress Kaiserstrasse

Läs mer

Riksbankens räntestyrning penningpolitik i praktiken

Riksbankens räntestyrning penningpolitik i praktiken Riksbankens räntestyrning penningpolitik i praktiken S V E R I G E S R I K S B A N K Riksbankens räntestyrning penningpolitik i praktiken INFORMATION om denna publikation lämnas av Annika Otz, telefon

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKEN ECB EZB EKT BCE EKP ÅRSRAPPORT

EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKEN ECB EZB EKT BCE EKP ÅRSRAPPORT SV EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKEN ECB EZB EKT BCE EKP ÅRSRAPPORT 2000 ÅRSRAPPORT 2000 EUROPEISKA CENTRALBANKEN ÅRSRAPPORT 2000 Europeiska centralbanken, 2001 Besöksadress Kaiserstrasse

Läs mer

n Riks ban kens uppgifter och roll

n Riks ban kens uppgifter och roll Årsredovisning 2012 n Riks ban kens uppgifter och roll Riks ban ken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT

EUROPEISKA CENTRALBANKEN ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT SV EUROPEISKA CENTRALBANKEN ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT Under 2010 kommer alla publikationer att innehålla motiv från 500-eurosedeln. ÅRSRAPPORT Europeiska centralbanken, 2010 Besöksadress Kaiserstrasse 29 60311

Läs mer

2007 2007 RT 2007 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPO 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 KEN TRALBAN 2007 CEN 2007 PEISKA RO EU

2007 2007 RT 2007 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPO 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 KEN TRALBAN 2007 CEN 2007 PEISKA RO EU SV E U RO P E I S K A C E N T R A L B A N K E N Å R S R A P P O RT 2 0 0 7 ÅRSRAPPORT Alla ECBpublikationer under 2008 kommer att ha ett motiv från 10-eurosedeln. ÅRSRAPPORT Europeiska centralbanken, 2008

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Toimintakertomus Innehållsförteckning Direktörens översikt... 2 Finansinspektionen i korthet... 7 Förvaltning och ledning 8 Organisation 8 Personal 9 Finansiering och kostnader

Läs mer

KONVERGENSRAPPORT MAJ 2010

KONVERGENSRAPPORT MAJ 2010 SV KONVERGENSRAPPORT MAJ 2010 Alla :s publikationer under 2010 kommer att ha ett motiv från 500-eurosedeln. KONVERGENSRAPPORT MAJ 2010 Europeiska centralbanken, 2010 Besöksadress Kaiserstrasse 29 60311

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT

EUROPEISKA CENTRALBANKEN ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT SV EUROPEISKA CENTRALBANKEN ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT Alla ECB publikationer under 2009 kommer att ha ettmotiv från 200-eurosedeln. Europeiska centralbanken, 2009 Besöksadress Kaiserstrasse 29 60311 Frankfurt

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2014 S v e r i g e S r i k S b a n k Den svenska finansmarknaden 2014 Information om denna publikation lämnas av Emma Brattström, tel 08-787 06 71 eller e-post: emma.brattstrom@riksbank.se

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2013 S v e r i g e S r i k S b a n k Den svenska finansmarknaden 2013 Information om denna publikation lämnas av Jenny Mannent, tel 08-787 06 89 eller e-post: jenny.mannent@riksbank.se

Läs mer

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Varför finns Finansinspektionen? Finansinspektionen (FI) arbetar för att kunder i Finland tryggt ska kunna sköta sina ärenden hos tjänsteleverantörer

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT

EUROPEISKA CENTRALBANKEN ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT SV EUROPEISKA CENTRALBANKEN ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT Under 2011 kommer alla publikationer att innehålla motiv från 100-eurosedeln. ÅRSRAPPORT Europeiska centralbanken, 2011 Besöksadress Kaiserstrasse 29 60311

Läs mer

EMU SVERIGE ANSLUTA SIG? KONJUNKTURRÅDETS RAPPORT EFTER 10 ÅR SKA DANMARK, OCH STORBRITANNIEN

EMU SVERIGE ANSLUTA SIG? KONJUNKTURRÅDETS RAPPORT EFTER 10 ÅR SKA DANMARK, OCH STORBRITANNIEN KONJUNKTURRÅDETS RAPPORT Det har gått tio år sedan eu:s monetära union bildades. 2009 års Konjunkturrådsrapport analyserar den ekonomiska utvecklingen i de länder som vid starten anslöt sig till den monetära

Läs mer

Effektivitet i kontantförsörjningen

Effektivitet i kontantförsörjningen Effektivitet i kontantförsörjningen AV SONJA DALTUNG OCH MITHRA ERICSON Sonja Daltung är rådgivare på forskningsenheten. Mithra Ericson är funktionsansvarig på stabsavdelningen och var fram till den 1

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2015 S v e r i g e S r i k S b a n k Den svenska finansmarknaden 2015 Information om denna publikation lämnas av Lisa Marklund, tel 08-787 07 93 eller e-post: lisa.marklund@riksbank.se

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer