PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL"

Transkript

1 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands Bank och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det i lagen om Finlands Bank intas en bestämmelse om rätt för Finlands Bank att meddela sammanslutningar som upprätthåller eller deltar i betalnings- och avvecklingssystem sådana föreskrifter gällande operativa detaljer i förvaltningen eller den interna kontrollen av systemet eller riskhanteringen som förutsätts av verkställigheten av de riktlinjer eller instruktioner eller förordningar som Europeiska centralbanken meddelat. Finlands Banks normgivningsbemyndiganden ses också över så att den rätt som nu tillkommer banken att meddela föreskrifter om sedel- och mynthanteringen utvidgas till att gälla alla sammanslutningar som sköter sådana penningförsörjningsuppgifter som avses i lagen. Det föreslås att lagens bestämmelser gällande Finlands Banks avsättningar och vinstanvändning ändras så att de motsvarar bankens ställning och uppgifter som en del av Europeiska centralbankssystemet. Bankens vinst skall intäktsföras till staten. Bankfullmäktige skall emellertid för att trygga skötseln av Europeiska centralbankssystemets uppgifter eller av andra särskilda skäl kunna besluta att vinsten skall användas även på något annat sätt. Bankfullmäktiges motivering till ett sådant beslut skall framföras i den berättelse om bankens verksamhet och förvaltning som bankfullmäktige avlåter till riksdagen. Lagens bestämmelser om avsättningar skall ändras så att i bokslutet kan göras avsättningar för att utjämna variationer i bankens resultat. Samtidigt preciseras förutsättningarna för att göra dessa avsättningar. Det skall inte längre kunna göras några avsättningar för att trygga fondernas realvärde. Det föreslås att behörighetsvillkoren för direktionsmedlemmarna preciseras. Enligt förslaget skall behörighetsvillkor för direktionsmedlemstjänsterna vara för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med penningekonomi eller finanssektorn samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap. Förfarandet för utnämning av direktionsmedlemmarna ändras så att andra direktionsmedlemmar än ordföranden utnämns av bankfullmäktige. Direktionsordföranden skall fortfarande utnämnas av republikens president. Det föreslås att till lagen fogas en bestämmelse enligt vilken Finlands Bank skall vara skyldig att utan dröjsmål informera finansministeriet om den fått veta något som enligt bankens bedömning kan äventyra finansmarknadens stabilitet eller orsaka betydande störningar i finansmarknadens funktion. I propositionen föreslås också att Finlands Banks balansräkning skall publiceras kvartalsvis i stället för månatligen. Det föreslås att bestämmelserna om tjänstemännens skyldighet att lämna en redogörelse för bindningar som eventuellt påverkar skötseln av tjänsten preciseras i lagen om Finlands Banks tjänstemän. I denna lag föreslås också en bestämmelse som motsvarar de ändringar som gjorts i lagen om statens pensioner beträffande Finlands Banks rätt att lämna och få nödvändiga upplysningar som behövs för att verkställa pensionsskyddet. Det föreslås att lagen om Finansinspektionen ändras så att rätten att utnämna Finansinspektionens direktör överförs från republikens president till bankfullmäktige. Avsikten är att de föreslagna lagarna skall träda i kraft senast den 31 december

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 ALLMÄN MOTIVERING Nuläge Gällande lagstiftning Finlands Banks konstitutionella ställning Lagen om Finlands Bank Tillsyn över betalnings- och avvecklingssystemen Bestämmelser om penningförsörjningen Eget kapital, avsättningar och vinstanvändning Utlämnande av upplysningar Ledningsorganisation Insiderbestämmelser Publicering av balansräkningen Europeiska gemenskapens reglering Fördraget ECB:s normgivning Betalnings- och avvecklingssystem Utlämnande av upplysningar Ledningsorganisation Insiderbestämmelser Internationell jämförelse Tillsyn över betalnings- och avvecklingssystem...12 Allmänt...12 Nederländerna...12 Belgien...12 Spanien...13 Irland...13 Italien...13 Österrike...13 Grekland...13 Portugal...14 Frankrike...14 Tyskland...14 Sverige Centralbankernas vinstanvändning...15 Nederländerna...15 Spanien...15 Irland...15 Italien...15 Österrike...16 Grekland...16

3 3 Portugal...16 Frankrike...16 Tyskland...16 Sverige Bedömning av nuläget och de viktigaste förslagen Normgivningen gällande betalnings- och avvecklingssystem Finlands Banks eget kapital och vinstfördelning Risker i centralbanksverksamheten Kapitalets och avsättningarnas tillräcklighet Behovet av att ändra bestämmelserna Andra ändringsbehov Meddelande av föreskrifter gällande penningförsörjningen Direktionsmedlemmarnas behörighetsvillkor Förfarandet för utnämning av direktionsmedlemmar Utnämning av Finansinspektionens direktör Finansministeriets rätt att få upplysningar Insiderbestämmelser Finlands Banks rätt att få och lämna upplysningar om pensionsskyddet Propositionens verkningar Ekonomiska verkningar Verkningar för den offentliga ekonomin Verkningar för företagen Verkningar i fråga om organisation och personal Beredningen av propositionen...29 DETALJMOTIVERING Lagförslag Lagen om Finlands Bank Lagen om Finlands Banks tjänstemän Lagen om ändring av 11 lagen om Finansinspektionen Ikraftträdande Lagstiftningsordning...37 LAGFÖRSLAGEN...40 om ändring av lagen om Finlands Bank...40 om ändring av lagen om Finlands Banks tjänstemän...42 om ändring av 11 lagen om Finansinspektionen...43 BILAGA...44 PARALLELLTEXTER...44 om ändring av lagen om Finlands Bank...44 om ändring av lagen om Finlands Banks tjänstemän...48 om ändring av 11 lagen om Finansinspektionen...50

4 4 ALLMÄN MOTIVERING 1. Nuläge 1.1. Gällande lagstiftning Finlands Banks konstitutionella ställning Enligt 91 Finlands grundlag står Finlands Bank under riksdagens garanti och vård enligt vad som bestäms genom lag. Riksdagen väljer bankfullmäktige för att övervaka Finlands Banks verksamhet. Behörigt riksdagsutskott och bankfullmäktige har rätt att få de upplysningar som de behöver för tillsynen över Finlands Bank. Att Finlands Bank står under riksdagens garanti har av hävd ansetts (GrUU 5/1997) betyda att riksdagen i sista hand ansvarar för bankens ekonomiska åtaganden om banken själv inte klarar av dem. Innebörden av att Finlands Bank står under riksdagens vård har åter ansetts vara (GrUU 5/1997) att banken i den riksdagsanknutna specialförvaltningen inte agerar inom den ordinarie statsförvaltningen. Riksdagens bankfullmäktige utgör den viktigaste permanenta funktionella länken mellan riksdagen och Finlands Bank. Grundlagens 91 skall på denna punkt också anses hänvisa till bankfullmäktiges ställning inom Finlands Banks beslutsfattande och tillsyn. I detta sammanhang är det också skäl att nämna Finlands Banks revisorer som utses av riksdagen. Funktionellt och juridiskt är Finlands Bank självständig i förhållande till riksdagen. Även om riksdagen väljer bankfullmäktige är det Finlands Banks organ. Riksdagens kan inte meddela bankfullmäktige enskilda juridiskt bindande föreskrifter. Riksdagen kan inte heller åta sig att besluta om saker som hör till bankfullmäktiges behörighet. Riksdagens kan påverka Finlands Banks verksamhet på ett juridiskt bindande sätt enbart genom att stifta en lag om saken Lagen om Finlands Bank Lagen om Finlands Bank (214/1998) trädde i kraft den 1 maj Lagen ersatte den lag om Finlands Bank som trätt i kraft den 1 januari 1998 (719/1997). Genom den sistnämnda lagen genomfördes en totalrevidering av den i många avseenden föråldrade lagens bestämmelser och centralbanken fick den självständiga ställning som den andra etappen av den ekonomiska och monetära unionen förutsatte. Genom 1998 års lag genomfördes de ändringar som var nödvändiga för att Finlands Bank skulle bli en del av Europeiska centralbankssystemet och de övriga ändringar i bestämmelserna om centralbanken som var nödvändiga för att genomföra den tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen. Bestämmelserna om Finlands Bank är nu ajour med tiden och det finns inga stora behov av att ändra dem. Lagen om Finlands Bank innehåller bestämmelser om Finlands Banks verksamhet som Finlands centralbank, bankens mål, uppgifter och befogenheter, bankens beslutsfattande och förvaltning, bokslut och vinstanvändning samt rättigheter och skyldigheter att få och lämna upplysningar. Enligt lagen fungerar Finlands Bank som en del av Europeiska centralbankssystemet, så som bestäms i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, nedan fördraget, samt i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, nedan stadgan. När Finlands Bank sköter Europeiska centralbankssystemets uppgifter skall den handla i överensstämmelse med Europeiska centralbankens riktlinjer och instruktioner. Finlands Bank skall genomföra den monetära politik som Europeiska centralbankens råd har utformat. När Finlands Bank sköter uppgifter inom Europeiska centralbankssystemet får den varken begära eller ta emot instruktioner om sin verksamhet från annat håll än Europeiska centralbanken. Å andra sidan har Finlands Bank i lagen ålagts att samarbeta: Finlands Bank skall vid behov i andra uppgifter än uppgifter inom Europeiska centralbankssystemet samarbeta med statsrådet och övriga myndigheter. Finlands Bank skall också för sin del svara för penningförsörjningen och sedelutgivningen och inneha och förvalta valutareser-

5 5 ven. Banken skall också för sin del sörja för betalningssystemets och det övriga finansiella systemets tillförlitlighet och effektivitet samt delta i utvecklandet av systemet. Finlands Bank skall också sörja för att det sammanställs och offentliggörs statistik som behövs för bankens verksamhet Tillsyn över betalnings- och avvecklingssystemen Det finns ingen speciallagstiftning om betalningssystem. Systemens funktion baserar sig på avtal mellan parterna, etablerad praxis och banksed. Lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem (1084/1999) tillämpas förutom på nettning i avvecklingssystem även på sådan nettning som gäller betalnings- och leveransförpliktelser förknippade med handel med värdepapper, derivatavtal och valuta och som inte utförs i ett avvecklingssystem. På betalningsöverföringar som getts i uppdrag åt ett kreditinstitut eller annat företag i sådana fall då uppdragsgivaren inte är ett kreditinstitut, en annan förmedlare av betalningar eller en finansiell sammanslutning tilllämpas lagen om betalningsöverföringar (821/1999). Lagen gäller i första hand det rättsliga förhållandet mellan den som beställer ett betalningsuppdrag och hans företag. Om avvecklingssystem bestäms i 4 a kap. värdepappersmarknadslagen (495/1989). Kapitlet innehåller bestämmelser om koncessionsplikt för clearingorganisationsverksamhet, ansökan om samt beviljande och återkallande av koncession, begränsning och avbrytande av clearingverksamhet samt clearingorganisationens regler, affärsverksamhet och tryggande av clearingorganisationsverksamheten. I kapitlet bestäms vidare om beviljande och återkallande av clearingmedlemmars rättigheter, tryggande av clearingmedlemmars ställning, skyldighet att förvissa sig om att leveransförpliktelserna gällande pengar eller värdepapper uppfylls och om clearingorganisationers och clearingmedlemmars panträtt. Finansministeriet har dessutom rätt att utfärda bestämmelser om innehållet i clearingorganisationsansökan, särskilt när det gäller clearingorganisationens riskhantering och interna kontroll, de bestämmelser som skall iakttas vid tryggande av clearingverksamhet samt om täckande av förlustrisk och om de krav som skall ställas på en clearingmedlem. Internationella Regleringsbanken (BIS) och centralbankerna i EU:s medlemsstater har på ett allmänt plan fastställt mål för utvecklande av betalningssystemen. Inom EU är utgångspunkten att främjandet av betalningssystemens effektivitet och tillförlitlighet samt den allmänna tillsynen över betalningssystemen hör till centralbankernas huvudsakliga ansvarsområden. Att detta ansvar läggs på centralbankerna motiveras med att transaktionerna i anslutning till verkställigheten av penning- och valutapolitiken måste kunna hanteras inom betalnings- och clearingsystem som fungerar snabbt, säkert och störningsfritt. Enligt 3 2 mom. 3 punkten lagen om Finlands Bank skall Finlands Bank för sin del sörja för betalningssystemets och det övriga finansiella systemets tillförlitlighet och effektivitet samt delta i utvecklandet av systemet. Bestämmelsen motsvarar den tidigare lagen (719/1997). Enligt detaljmotiveringen till regeringens proposition (RP 261/1996 rd) gällande denna lag är Finlands Banks ansvar partiellt eftersom också andra myndigheter, t.ex. finansinspektionen och i fråga om lagstiftningen särskilt finansministeriet, försöker främja finansmarknadens tillförlitlighet och effektivitet. Finlands Banks tillsynsansvar omfattar betalningssystemet i dess helhet och är således generellt till sin natur. Finansinspektionen svarar för tillsynen över de i betalningssystemen deltagande enskilda sammanslutningarna. Betalningssystemets och det övriga finansiella systemets stabilitet kan stödas genom penningpolitik. En penningpolitik som bygger upp förtroendet för penningvärdet stabiliserar priserna på de finansiella instrumenten och skapar således grundläggande förutsättningar för en stabil finansmarknad. Inom Europeiska centralbankssystemet har Finlands Bank emellertid ingen självständig penningpolitisk beslutanderätt. Finlands Bank kan tillfälligt stödja enskilda kreditinstituts likviditet med specialkrediter, om svårigheter av detta slag i större utsträckning äventyrar det finansiella systemets störningsfria funktion.

6 6 Enligt 7 lagen om Finlands Bank skall banken ha tillräckliga säkerheter i sin kreditgivning. Andra påverkningsmetoder som centralbanken förfogar över är för närvarande avtal, anvisningar av avtalsnatur samt utlåtanden. Genom att ge utlåtanden kan Finlands Bank påverka andra sådana myndigheters beslut som behandlar finansmarknadsärenden. I vissa fall är det enligt speciallagstiftning obligatoriskt att inhämta sådana utlåtanden. När Finlands Bank beviljar kreditinstitut rättigheter i anslutning till centralbanksfinansieringen, kan den med stöd av Europeiska centralbankens riktlinjer förena rättigheterna med villkor i syfte att förbättra det finansiella systemets tillförlitlighet och penningpolitikens effektivitet. Finlands Bank kan också genom avtal med marknadsparterna påverka verksamhetsprinciperna för den marknad som har en central betydelse för ekonomins totallikviditet. I fråga om betalningssystemen inskränker sig Finlands Banks ansvar å ena sidan till att säkerställa att betalningssystemen fungerar så störningsfritt som möjligt. Å andra sidan skall banken när den utövar sina i lagen angivna befogenheter främja effektiviteten och tillförlitligheten i betalningssystemen och de finansiella systemen. Finlands Banks uppgift på området för avvecklingssystem för värdepapper hänför sig till finansmarknadens allmänna stabilitet och den internationella utvecklingen. Avvecklingssystemen för värdepapper är nära förbundna med betalningssystemen, så störningar i avvecklingssystemen för värdepapper förmedlas också till betalningssystemen Bestämmelser om penningförsörjningen Finlands Bank kan också påverka betalnings- och det övriga finansiella systemens tillförlitlighet och effektivitet på andra sätt. Finlands Bank kan enligt 5 1 mom. 6 punkten i den gällande lagen meddela banker och andra penninginstitut samt motsvarande samfund föreskrifter och anvisningar om sedeloch mynthanteringen. Utöver de tekniska anvisningarna om sedel- och mynthanteringen har Finlands Bank meddelat en anvisning om de åtgärder för att förhindra förfalskning av euron som rådets förordning (EG) nr 1338/2001 förutsätter. Bemyndigandet att meddela tekniska föreskrifter om penningförsörjningen överfördes i samband med att lagen om Finlands Bank stiftades från 13 myntlagen, som då ännu var i kraft, till den förstnämnda lagen. Bemyndigandet att meddela föreskrifter har alltså även tidigare baserat sig på en lagbestämmelse. Finlands Bank bär det övergripande ansvaret för penningförsörjningssystemet, och banken sköter detta genom bl.a. föreskrifter, anvisningar, tillsyn samt kvalitets- och äkthetskontroll av sedlar och mynt. Finlands Bank ansvarar för tillgången på pengar så att det finns tillräckligt även med tanke på undantagsförhållanden. I sista hand är det således alltid Finlands Bank som ansvarar för skötseln av penningförsörjningen. Med penningförsörjning avses i första hand beställning av sedlar och mynt, räkning, transport, distribution, lagring samt bortdragande av skadade eller förfalskade betalningsmedel Eget kapital, avsättningar och vinstanvändning När Finland anslöt sig till ekonomiska och monetära unionen intogs i lagen om Finlands Bank nya eller ändrade bestämmelser om de monetära vinster som hänför sig till Europeiska centralbankssystemet, grunderna för bankens bokslut, eget kapital, avsättningar och vinstanvändning samt om beslutsförfarandet gällande dessa. Finlands Bank skall enligt 8 lagen om Finlands Bank ha en grundfond och en reservfond. Reservfonden kan användas till att öka grundfonden eller till att enligt 21 täcka förlust. Enligt bestämmelsen skall av Finlands Banks vinst, efter fördelningen av de monetära inkomster som hänför sig till Europeiska centralbankssystemet, hälften överföras till reservfonden. Återstoden av vinsten skall reserveras för statens behov. Bankfullmäktige kan besluta att vinsten skall användas på något annat sätt, om detta är motiverat med hänsyn till bankens ekonomiska ställning eller reservfondens storlek.

7 7 Riksdagen beslutar om användningen av den del av vinsten som reserverats för statens behov. Om bankens bokslut uppvisar förlust skall denna täckas med medel ur reservfonden. Till den del reservfonden inte räcker för ändamålet kan förlusten tills vidare lämnas utan täckning. De följande årens vinst skall i första hand användas till att täcka förluster som har lämnats utan täckning. Enligt 20 kan i Finlands Banks bokslut göras avsättningar, om detta är nödvändigt för att trygga realvärdet av bankens fonder eller för att utjämna sådana variationer i resultatet som orsakas av förändringar i valutakurserna eller marknadspriserna på värdepapper. I bokslutet kan också göras de avsättningar som är nödvändiga för att täcka bankens pensionsansvar. De ändringar som gjordes i samband med anslutningen till euroområdet var inte speciellt betydande i sak, eftersom man i samband med införandet av den gemensamma valutan ville försäkra sig om att bankens ekonomiska ställning förblir så stabil som möjligt. I motiveringen till lagen konstateras att Finlands Banks ekonomiska ställning och balansräkningsstruktur skall vara så starka att banken i alla situationer kan fullgöra sina uppgifter. För att trygga Finlands Banks ekonomiska verksamhetsbetingelser skall därför hälften av bankens årliga vinst överföras till reservfonden medan den andra hälften skall reserveras för statens behov. I motiveringen konstateras emellertid att på grundval av bankens ekonomiska ställning eller reservfondens storlek kan man också besluta att överföra mera eller mindre än hälften av vinsten till reservfonden eller att det inte är nödvändigt att överföra något alls till reservfonden. Bankfullmäktige skall motivera sitt beslut om användningen av vinsten med Finlands Banks ekonomiska ställning eller reservfondens storlek. Bankfullmäktige skall också ta hänsyn till de risker som är förknippade med bankens balansräkning. Vid beslutsfattande skall vidare noteras att Finlands Banks handläggning av Europeiska centralbankssystemets uppgifter inte får äventyras Utlämnande av upplysningar Med stöd av 26 i den gällande lagen är Finlands Bank utan hinder av bestämmelserna om tystnadsplikt skyldig att lämna uppgifter till den myndighet som utövar tillsyn över finansmarknaden. Paragrafen motsvarar en bestämmelse i den tidigare lagen om Finlands Bank, varmed syftet var att underlätta samarbetet mellan de myndigheter som reglerar och övervakar finansmarknadens funktion. Bestämmelser gäller inte upplysningar om uppgifterna inom Europeiska centralbankssystemet, utan de regleras i Europeiska gemenskapens lagstiftning. Finansinspektionen har åter med stöd av 36 1 mom. lagen om Finansinspektionen (587/2003) utan hinder av vad som i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) föreskrivs om sekretess rätt att lämna ut uppgifter till bl.a. Försäkringsinspektionen och till andra myndigheter som övervakar finansmarknaden eller svarar för dess funktion och till Statens säkerhetsfond, för att de skall kunna sköta sina uppgifter. Med myndigheter som svarar för finansmarknadens funktion avses här i första hand finansministeriet. Andra myndigheter som övervakar finansmarknaden eller svarar för dess funktion är t.ex. social- och hälsovårdsministeriet och Finlands Bank. Enligt 18 om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter i lagen om statens säkerhetsfond (379/1992) har Finlands Bank, utan hinder av vad som någon annanstans i lag föreskrivs om tystnadsplikt, skyldighet att till tjänstemän som sköter fondens uppgifter vid finansministeriet, till fondens revisorer och till Statens säkerhetsfonds fullmäktige lämna ut sådana uppgifter som behövs för skötseln av uppgifter enligt lagen om statens säkerhetsfond. De gällande bestämmelserna ger inte Finlands Bank rätt att lämna ut sekretessbelagda uppgifter till den myndighet som svarar för finansmarknadens funktion, t.ex. finansministeriet. Finlands Banks skyldighet att lämna ut uppgifter enligt lagen om statens säkerhetsfond gäller åter endast tjänstemän som sköter fondens uppgifter vid finansministeriet Ledningsorganisation Direktionen skall sköta Finlands Banks

8 8 uppgifter och förvaltning, om ett ärende inom genom lag har förbehållits bankfullmäktige eller om något annat inte följer av lagen om finansinspektionen. Direktionen har således allmän behörighet när det gäller skötseln av bankens uppgifter och förvaltning. Bankfullmäktiges behörighet är av särskild natur: bankfullmäktige ansvarar endast för de uppgifter som fullmäktige skall sköta enligt lag. Direktionen har rätt att meddela närmare föreskrifter om bankens enheters och anställdas uppgifter och befogenheter. Direktionens ordförande, som är Finlands Banks chefdirektör, och de övriga direktionsmedlemmarna är skyldiga att regelbundet rapportera till bankfullmäktige om genomförandet av den monetära politiken samt om bankens övriga verksamhet. I en instruktion kan meddelas närmare föreskrifter om direktionens beslutsförfarande och föredragningen i samband därmed. Instruktionen fastställs av bankfullmäktige på framställning av direktionen. Direktionen består av en ordförande och högst fem andra medlemmar som utnämns av republikens president utan att tjänsterna förklaras lediga. Ordföranden utnämns för en sju års mandatperiod och de övriga medlemmarna för en fem års mandatperiod. Direktionsmedlemmarna skall ha den sakkunskap som uppgiften kräver. Några andra behörighetsvillkor föreskrivs inte i lagen. En direktionsmedlem får avsättas endast om medlemmen inte uppfyller de krav som ställs för att han eller hon skall kunna utföra sina uppgifter eller om han eller hon har gjort sig skyldig till en allvarlig försummelse. Beslut om avsättning fattas av republikens president. Direktionen är beslutför när minst tre medlemmar är närvarande. Som beslut anses den mening som de flesta omfattar. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst. En betydande undantag från direktionens gemensamma beslutsfattande utgör dock de ärenden som gäller Finlands Banks chefdirektörs agerande i Europeiska centralbankens råd. Enligt fördraget och stadgan agerar Finlands Banks chefdirektör självständigt i rådet. Han eller hon företräder inte den nationella centralbanken på rådets sammanträden. Enligt stadgan utser Finlands Banks chefdirektör själv sin ersättare till Europeiska centralbankens råds sammanträden. Inom Europeiska centralbankssystemet har den nationella centralbankens beslutsorgan inga självständiga penningpolitiska befogenheter. Finlands banks direktion deltar alltså inte i beslutsfattandet om ändringar i styrräntorna inom euroområdet och inte heller i det övriga beslutsfattande som enligt fördraget tillkommer Europeiska centralbanken. Direktionens beslutsfattande i fråga om Europeiska centralbankssystemets uppgifter gäller genomförandet av Europeiska centralbankens beslut Insiderbestämmelser Finlands Banks insiderreglering baserar sig på 6 lagen om Finlands Banks tjänstemän (1166/1998). Där bestäms om skyldighet för bankens högsta tjänstemän, dvs. direktionsmedlemmar, avdelningschefer och enhetschefer samt direktionens rådgivare, att redogöra för sin ekonomiska ställning, dvs. förmögenhet och ansvar samt sina bindningar gällande andra omständigheter som uppräknas i bestämmelsen och som kan vara av betydelse vid bedömningen av deras förutsättningar att sköta sina tjänsteuppdrag. Motsvarande redogörelseskyldighet för de högsta statstjänstemännen ingår i 8 a och 26 statstjänstemannalagen (750/1994). Ett särdrag i den bestämmelse som gäller banken är dock den rätt som getts bankfullmäktige att fastställa närmare bestämmelser om lämnandet av redogörelsen och innehållet i skyldigheten att lämna redogörelse. Härigenom har man velat begränsa insamlingen av onödig information som hör till tjänstemännens privatliv genom att inrikta redogörelseskyldigheten endast på sådan privatekonomisk verksamhet som är av betydelse med tanke på orättmätigt utnyttjande av insiderinformation Publicering av balansräkningen I 19 lagen om Finlands Bank, som gäller Finlands Banks bokslut, ingår en bestämmelse om hur ofta bankens balansräkning skall publiceras. Enligt den skall bankens balansräkning under räkenskapsperioden publiceras månatligen.

9 Europeiska gemenskapens reglering Fördraget Enligt artikel 8 i fördraget skall Europeiska centralbankssystemet, härefter kallat ECBS och Europeiska centralbanken, härefter kallad ECB handla inom ramen för de befogenheter som de har tilldelats genom fördraget och stadgan som är fogad till fördraget. I artikel 14 i stadgan bestäms om de nationella centralbankernas ställning. Enligt punkt 3 i denna artikel är de nationella centralbankerna en integrerad del av ECBS och skall handla i överensstämmelse med ECB:s riktlinjer och instruktioner. Enligt artikel i fördraget skall huvudmålet för ECBS vara att upprätthålla prisstabilitet. ECBS skall också stödja den allmänna ekonomiska politiken inom gemenskapen. Enligt artikel skall ECBS:s grundläggande uppgifter vara att utforma och genomföra gemenskapens monetära politik, att genomföra valutatransaktioner, att inneha och förvalta medlemsstaternas officiella valutareserver samt att främja ett väl fungerande betalningssystem. ECB skall enligt artikel höras om varje förslag till gemenskapsrättsakt inom ECB:s behörighetsområde. ECB skall också höras av nationella myndigheter om varje förslag till rättsregler inom ECB:s behörighetsområde, dock inom de ramar och på de villkor som fastställs av rådet enligt förfarandet i artikel Till detta hänför sig rådets beslut (98/415/EG), enligt vilket medlemsstaternas myndigheter skall höra ECB om varje förslag till rättsregler inom dess behörighetsområde enligt fördraget. Detta gäller särskilt i fråga om valutafrågor, betalningsmedel, nationella centralbanker, insamling, sammanställning och distribution av monetär och finansiella statistik samt statistik rörande banker, betalningssystem och betalningsbalanser, clearing- och betalningssystem samt regler som gäller finansiella institut i den mån de har en påtaglig inverkan på de finansiella institutens och marknadernas stabilitet. Enligt artikel i fördraget skall ECBS medverka till att de behöriga myndigheterna smidigt kan genomföra sina politik när det gäller tillsyn över kreditinstitut och det finansiella systemets stabilitet. Uppgiften är förpliktande och gäller hela ECBS, inte bara ECB. Betoningen är också lagd på medverkan, i sista hand ankommer tillsynsansvaret i enlighet med subsidiaritetsprincipen på de nationella myndigheterna ECB:s normgivning För att fullgöra de uppgifter som har anförtrotts ECBS har Europeiska centralbanken i artikel 110 i fördraget getts rätt att utfärda rättsakter, en rätt som har preciserats i artikel 34 i stadgan. ECB kan utfärda förordningar, som till alla delar skall vara bindande och direkt tillämplig i varje medlemsstat. Förordningarna kan gälla utformningen och genomförandet av gemenskapens monetära politik (artikel 3.1 i stadgan), kreditinstitutens minimireserver hos ECB eller de nationella centralbankerna (artikel 19.1) samt clearing- och betalningssystem (artikel 22). ECB kan också fatta beslut som är bindande för dem som besluten är riktade till. Dessutom kan ECB-rådet enligt artikel 12.1 i stadgan anta de riktlinjer som behövs för att säkerställa att de uppgifter utförs som har anförtrotts ECBS enligt fördraget och stadgan. Enligt artikel 14.3 i stadgan skall de nationella centralbankerna handla i överensstämmelse med ECB:s riktlinjer och instruktioner. En motsvarande bestämmelse finns i 1 3 mom. lagen om Finlands Bank. I artikel 14.3 i stadgan konstateras ytterligare att ECB-rådet skall vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa att ECB:s riktlinjer och instruktioner följs. Gemenskapens domstol skall vara behörig att avgöra tvister om en nationell centralbanks fullgörande av sina förpliktelser enligt stadgan (artikel 35.6) och ECB kan väcka talan vid domstolen. Riktlinjerna är en del av gemenskapslagstiftningen och riktlinjer som är avsedda att vara offentliga publiceras i EG:s officiella tidning. Riktlinjerna kan gälla endast centralbankerna, men de kan indirekt ha rättsverkningar även för en tredje part, när centralbankerna genomför dem nationellt. Riktlinjerna är den viktigaste och mest använda rättsaktstypen för styrningen av eurosystemets funktion. Hittills har publicerade riktlinjer meddelats

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den 229334N PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Den lag om Finansinspektionen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och vissa lagar i samband med den samt om godkännande av avtalet om överföring av och

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av lagen om Kommunernas

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 17 december 2012 749/2012 Lag om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012 I enlighet med riksdagens

Läs mer

RP 43/2007 rd. om värdepappersföretags minimikapital.

RP 43/2007 rd. om värdepappersföretags minimikapital. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om värdepappersföretag, lag om ändring av värdepappersmarknadslagen och vissa lagar i samband därmed PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av bokföringslagen samt vissa andra lagar med anknytning till den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.9.2012 COM(2012) 511 final 2012/0242 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken

Läs mer

RP 287/2009 rd. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 287/2009 rd. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om placeringsfonder PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om placeringsfonder ska

Läs mer

RP 61/2012 rd. personer som ägs eller där bestämmande inflytande utövas av ovan avsedda personer, enheter eller grupper. Det föreslås att bestämmelser

RP 61/2012 rd. personer som ägs eller där bestämmande inflytande utövas av ovan avsedda personer, enheter eller grupper. Det föreslås att bestämmelser RP 61/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om frysning av tillgångar i syfte att bekämpa terrorism och till lagar om ändring av 46 kap. 1 i strafflagen och av 35 och 36 i

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande och utredningavpenningtvättoch32kap.1 strafflagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

RP 94/2013 rd. I propositionen föreslås att det stiftas en lag Förvaltare av alternativa investeringsfonder

RP 94/2013 rd. I propositionen föreslås att det stiftas en lag Förvaltare av alternativa investeringsfonder Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om förvaltare av alternativa investeringsfonder PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det stiftas en lag

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om brottsbekämpning inom Tullen och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1195/2014 Lag om myndigheten för finansiell stabilitet Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet med riksdagens beslut,

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till stiftelselag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en ny stiftelselag,

Läs mer

(Lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 27.7.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 201/1 I (Lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av elmarknadslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att elmarknadslagen skall ändras. Det föreslås

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till förvaltningslag och till lag om ändring av förvaltningsprocesslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till marknadsdomstolslag samt lagstiftning som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det stiftas en marknadsdomstolslag.

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av

Rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av Rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/92 Rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den

Läs mer

FINLANDS BANKS ÅRSBERÄTTELSE

FINLANDS BANKS ÅRSBERÄTTELSE FINLANDS BANKS ÅRSBERÄTTELSE 2002 FINLANDS BANKS ÅRSBERÄTTELSE 2002 1 2 FINLANDS BANK FINLANDS BANKS ÅRSBERÄTTELSE 2002 3 FINLANDS BANK Grundad 1811 Besöksadress Snellmansplatsen, Helsingfors Postadress

Läs mer

1. Promemorians huvudsakliga innehåll

1. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemoria 1999-07-15 Fi1999/2510 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen PM om Finalitydirektivets införlivande med svensk rätt 1. Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att en

Läs mer

KONVERGENSRAPPORT MAJ 2010

KONVERGENSRAPPORT MAJ 2010 SV KONVERGENSRAPPORT MAJ 2010 Alla :s publikationer under 2010 kommer att ha ett motiv från 500-eurosedeln. KONVERGENSRAPPORT MAJ 2010 Europeiska centralbanken, 2010 Besöksadress Kaiserstrasse 29 60311

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG L 302/32 Europeiska unionens officiella tidning 17.11.2009 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag

Läs mer

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut 2013-06-25 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 11-5610 Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

RP 11/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. Finlands del således träder i kraft först när Utöver det nämnda beslutet har Europaparlamentet,

RP 11/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. Finlands del således träder i kraft först när Utöver det nämnda beslutet har Europaparlamentet, RP 11/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av beslutet av företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater om finansiering av konventet om Europeiska unionens

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 26/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till revidering av konkurslagstiftningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att en ny konkurslag skall stiftas.

Läs mer

RP 318/2010 rd. ska börja omfattas av yrkesetiska skyldigheter och tillsyn, vilket sker genom att det inrättas ett nytt tillståndssystem för

RP 318/2010 rd. ska börja omfattas av yrkesetiska skyldigheter och tillsyn, vilket sker genom att det inrättas ett nytt tillståndssystem för Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om rättegångsbiträden med tillstånd och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer