ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 22 april 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 22 april 2014"

Transkript

1

2

3 ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN 22 april

4 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (23) h ti Delegationsordning Beslut Kommunstyrelsen beslutar att fastställa kommunstyrelsens delegationsordning enligt föreliggande förslag att ändringarna gäller från och med den 1 maj 2014 samt att kommunstyrelsens delegationsordning 6/2013, 66/2013 och 130/2013 upphör att gälla från samma datum. Bakgrund Kommunstyrelsen har 6/2013 fastställt delegationsordning för kommunstyrelsen samt 66/2013 och 130/2013 beslutat om komplettering (ändring/tillägg) till densamma. Med anledning av kommunfullmäktiges beslut 48/2014 om reviderad tjänstemannaorganisation behöver delegationsordningen ändras. Samtidigt föreslås ytterligare ändringar under serierna A och S. Beslutsunderlag Föreligger förslag till ändringar enligt bifogat underlag (ändringar markerad med kursiv stil) Delges Berörda delegater Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

5 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet (37) 20 Yttrande över granskningsrapport om studie- och yrkesvägledning - revisorerna Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna yttrandet till revisorerna. Bakgrund Revisorerna har den 28 januari 2014 överlämnat granskningsrapport genomförd av PwC, avseende studie- och yrkesvägledning. Av granskningen framgår bland annat att "Elevers kunskap om arbetsmarknaden och utbildningsvägar är mycket viktiga för såväl individens framtid som för hela samhället. Hur arbetslivet fungerar och vad det finns för olika yrken och möjligheter är en central fråga för skolan och en mycket viktig fråga för att ra få fler ungdomar att På få lust att börja studera i unga år och få ra en tidigare och tydligare matchning där ungdomar väljer utbildning som på sikt leder till ett arbete." Revisorernas bedömning är att granskningen ger indikationer på att kommunen inte har tillräckligt effektiv studie- och yrkesvägledning för skolans elever. Kommunstyrelsen rekommenderas att se över styrning och ledning av studie- och yrkesvägledningen för att utveckla verksamheten. Svaret som föreslås lämnas, sammanfattas enligt följande: "En väl fungerande studie- och yrkesvägledning är av stor vikt och den kan utvecklas i Tierps kommuns skolor, men som utgångspunkt bör man göra en fylligare granskning. Som exempel sker under skoltiden ett flertal aktiviteter kopplat till arbetslivet: alltifrån vägledning, medicinska samtal, studiebesök, besök på gymnasiet, öppet hus, yrkesdagar, temaveckor, PRAO under 4 veckor, till undervisning kring arbetslivets villkor. Dessa aktiviteter behöver värderas. Vidare bör ledningens syn på planering och genomförande av uppdraget i samverkan med SYV och lärare belysas i en sådan granskning." Beslutsunderlag: Yttrande som beretts av produktionschefen för skolan samt ordförande i Utskottet barn och unga. Delges Revisorerna Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

6 TIERPS KOMMUN Dokumentnamn Yttrande Datum Diarienummer 1(2) Adress Kommunstyrelsen Yttrande angående revisionsrapport gällande studie- och yrkesvägledning På uppdrag av kommunens revisorer har PwC gjort en översiktlig granskning av hur studie- och yrkesvägledningen (SYV) fungerar i Tierps kommun. Granskningen ska besvara - Har kommunen har en effektiv studie- och yrkesvägledning för skolans elever? - Anser eleverna att de fått en tillräckligt bra studie- och yrkesväg- ledning? Granskningen bygger på intervjuer med kommunens studievägledare. Det framgår inte hur många av kommunens 6 vägledare som intervjuats, ej heller om strukturerade frågor ställts. I svaren som redovisas finns ingen beskrivning av hur studie- och yrkesvägledaren genomför sitt uppdrag i Tierps kommun, utan allmänna synpunkter som borde kunna analyseras utifrån tillförlitlighet. Vidare har elever i åk 9 svarat på en enkät. 30 % har besvarat enkäten och resultaten visar att information är viktig. Skolverkets allmänna råd och dess pågående revidering belyser nationella svagheter i studie- och yrkesvägledning av vilka en del har relevans för Tierps kommun. Revisionsrapporten gör dock bara en generell redovisning av den nationella nivån utan kommentarer om huruvida detta är relevant för granskningen i Tierps kommun. Ytterligare ett avsnitt innehåller synpunkter från en revisorskonferens i Västerås och en regionkonferens i Sörmland. Vad av innehållet som är relevant kopplat till granskningen av SYV i Tierps kommun framgår ej. Några citat indikerar att de nationella programmen som riksdagen fastställt ej bör sökas. 1 övrigt innehåller det en beskrivning av utmaningar inom det framtida arbetslivet som är väl kända inom utbildningssektorn. Utifrån detta material gör revisionen bedömningen att Tierps kommun inte har en tillräckligt effektiv studie- och yrkesvägledning för skolan elever. Bedömningen kan vara relevant men inte utifrån det material som revisionen förelägger. Produktion Handläggare Tierp Lars Broberg Produktionschef Telefon: E-post:

7 2(2) En väl fungerande studie- och yrkesvägledning är av stor vikt och den kan utvecklas i Tierps kommuns skolor, men som utgångspunkt kommer det att genomföras en djupare granskning. Som exempel sker under skoltiden ett flertal aktiviteter kopplat till arbetslivet: alltifrån vägledning, medicinska samtal, studiebesök, besök på gymnasiet, öppet hus, yrkesdagar, temaveckor, PRAO under 4 veckor, till undervisning kring arbetslivets villkor. Dessa aktiviteter behöver värderas. Vidare bör ledningens syn på planering och genomförande av uppdraget i samverkan med SYV och lärare belysas i en sådan granskning. Bengt-Olov Eriksson Kommunstyrelsens ordförande Yvette Axelsson kommunchef

8 TIERPS KOMMUN REVISORERNA r TIERPS KOMMUN KOMUN KOMMUNS-Mil:ISEN KOMMUNISMIELSEN L IM ZUPf (0) Beteckning: VI, i, i ii. Handi.nr: 2QL 2Q2,1 t Y-1 i Kommunstyrelsen Granskning av studie- och yrkesvägledning i Tierps kommun PwC har på vårt uppdrag genomfört en granskning av studie- och yrkesvägledning i Tierps kommun. Elevers kunskap om arbetsmarknaden och utbildningsvägar är mycket viktiga för såväl individens framtid som för hela samhället. Hur arbetslivet fungerar och vad det finns för olika yrken och möjligheter är en central fråga för skolan och en mycket viktig fråga för att få fler ungdomar att få lust att börja studera i unga år och få en tidigare och tydligare matchning där ungdomar väljer utbildning som på sikt leder till ett arbete. För samhället är det avgörande att få utbildad personal inom de områden som snart kommer att sakna personal. För Tierps del ger granskningen en indikation att denna fråga inte är tillräckligt prioriterad i skolan. I flera kommuner har olika satsningar gjorts för att öka elevernas kunskaper inom detta område både genom ideella insatser och genom kommunen. Kompetensen hos de som ska förmedla kunskapen om arbetsmarknad och utbildning måste höjas väsentligt. En avgörande faktor är att kunna förmedla det stora utbud av möjligheter som finns på arbetsmarknaden inom olika yrken, vilken utbildning som krävs och var de stora behoven av arbetskraft kan förväntas. Det är också viktigt att kunna förmedla hur egna intresseområden kan hanteras i relation till arbetsmarknaden. Av Skolverkets utredning framgår att ett stort problem i studie- och yrkesvägledningen i dag är bristande styrning och ledning av verksamheten. I råden nämns att rektorn bör se till att det finns "rutiner och metoder för att planera, utvärdera och utveckla studie- och yrkesvägledningen".

9 TIERPS KOMMUN REVISORERNA Vår bedömning är att granskningen ger indikationer på att Tierps kommun inte har en tillräckligt effektiv studie- och yrkesvägledning för skolans elever. Vi rekommenderar kommunstyrelsen att se över styrning och ledning av studie- och yrkesvägledningen för att utveckla verksamheten. Vi översänder rapporten för synpunkter och önskar svar från kommunstyrelsen senast den 30/ För kommunens revisorer Bo Sandström Ordförande Gufi illa Lundkvist ordförande

10 i Revisionsrapport Studie- och yrkesvägledning i Tierps kommun Roger Burström Januari 2014

11 Granskning av ekonomiskt bistånd r Innehållsförteckning Bakgrund 1 Uppdrag 1 Revisionsfrågor 1 Metod 1 Skolverkets revidering av allmänna råd om arbete med studie- och yrkesvägledning 1 Synpunkter på studie- och yrkesvägledning från andra kommuner 2 Synpunkter från studievägledare i Tierps kommun 3 Elevenkät om studie- och yrkesvägledning 4 Slutsatser och kommentarer 5 Svar på revisionsfrågor 6 Bilaga: Sammanställning av enkätsvar från 65 elever i årskurs 9 november- december Tierps kommun PwC

12 Bakgrund Lärarnas Riksförbund anser att krafttag måste tas för att förbättra förutsättningarna för studie- och yrkesvägledningen i den svenska skolan. Förbundet har i tidigare undersökningar bland annat kunnat visa att eleverna inte får studie- och yrkesvägledning i den omfattning de har rätt till och som de själva efterfrågar. Spridningen är också mycket stor i landet, både avseende kvaliteten på studie- och yrkesvägledningen och elevernas tillgång till densamma. I den konsekvensutredning Skolverket genomfört i samband med framtagandet av de nya allmänna råden anges dessa brister som en av huvudanledningarna till att råden måste revideras. Uppdrag Kommunens revisorer har givit PwC i uppdrag att göra en översiktlig granskning av hur studie- och yrkesvägledningen fungerar i Tierps kommun. Revisionsfrågor Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: Har kommunen en effektiv studie- och yrkesvägledning för skolans elever? Anser eleverna att de fått en tillräckligt bra studie- och yrkesvägledning? Metod Granskningen grundas på intervjuer med studievägledare och genomgång av aktuella utredningar inom området samt en web-baserad enkät riktas till elever i årskurs 9 på Aspenskolan, Centralskolan, 01 Andersskolan och Örbyhus skola. Skolverkets revidering av allmänna råd om arbete med studie- och yrkesvägledning Skolverkets har gjort ett förslag till revidering av allmänna råd om arbete med studie- och yrkesvägledning. Förslaget har sänts på remiss till olika intressenter. Av skolverkets konsekvensutredning och av remissvar framgår bl a följande synpunkter: krafttag måste tas för att förbättra förutsättningarna för studie- och yrkesvägledningen i den svenska skolan. eleverna får inte studie- och yrkesvägledning i den omfattning de har rätt till och som de själva efterfrågar. Spridningen är mycket stor i landet, både avseende kvaliteten på studie- och yrkesvägledningen och elevernas tillgång till densamma. Tierps kommun 1 av 16 PwC

13 en revidering av de allmänna råden kommer inte att vara en tillräcklig åtgärd för att komma tillrätta med bristerna i studie- och yrkesvägledningen. bristerna beror snarare på avsaknaden av tvingande lagstiftning på området. Denna avsaknad av tvingande lagstiftning ger huvudmännen för stora möjligheter att göra avkall på, eller helt avstå, att erbjuda sina elever en välfungerande studie- och yrkesvägledning. lärarnas riksförbund efterlyser dels tydligare behörighetsregler för studieoch yrkesvägledare i skollagen, dels en garanterad miniminivå av studie- och yrkesvägledning som varje elev har rätt att få under sin skoltid. en stor brist i studie- och yrkesvägledningen i dag är bristande styrning och ledning av verksamheten. i råden nämns att rektorn bör se till att det finns "rutiner och metoder för att planera, utvärdera och utveckla studie- och yrkesvägledningen". studie- och yrkesvägledningen måste ges kontinuerligt under skoltiden. behörighetskrav som ställs på studie- och yrkesvägledarfunktionen i skollagen är för låga. rektor måste tillse att det finns resursmässiga förutsättningar för alla elever att få denna information. Olika elever har olika behov och behöver därför olika insatta resurser. Det kan gälla såväl tids-, metod- som hjälpmedelsmässiga resurser. Synpunkter på studie- och yrkesvägledning från andra kommuner Vissa yrken saknar idag personal medan andra yrken inte har behov av mer personal. De finns de som hävdar att många elever utbildar sig till arbetslöshet samtidigt som vissa yrken ropar efter utbildad personal. Många elever känner bara till ett fåtal yrken. Enligt statistiska centralbyrån finns olika yrken registrerade. Idag kräver de flesta yrken en speciell utbildning. 1 en konferens för revisorer i Västerås kommun informerade Björn NordCn, Nor&n, chef för den ekonomiska föreningen Jobba i Västerås, att ett problem är att alltför många utbildas till arbetslöshet. Jobba i Västerås bidrar med att åka runt i skolorna och undervisa om arbetsmarknaden. Föreningen hjälper också till med att rekrytera ingenjörer utomlands. "Varför utbildas barnskötare när ingen arbetsgivare längre frågar efter barnskötare? Varför utbildas inte tillräckligt många för att ta sig an de stora utmaningar som finns inom de tekniska områden där Västerås och Västmanland är världsledande? Energieffektiviseringar. Teknik för överföring av högspänd likström. Robotar som hjälper äldre. Teknik som förändrar världen. Vi måste säga som det är: det behövs mer styrning av utbildningen. Vi måste bli mer proaktiva. Tierps kommun 2 av 16 PwC

14 Det är många gånger svårt för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Den kompetens de har med sig när de lämnar gymnasiet eller högskolan är många gånger långt ifrån den kompetens som efterfrågas av arbetsgivaren. Hos vissa arbetsgivare börjar kompetens- och arbetskraftsbristen dessutom bli akut. Samtidigt upplever ungdomar ett utanförskap där enklare jobb saknas. Vägen till anställning kan därför kännas avlägsen. Det är knepigt att orientera sig bland alla utbildningsvägar, branscher och kompetensnivåer samtidigt som framtidens efterfrågan på arbetskraft måste vägas in. Vi tror att glappet mellan ungdomar och arbete kan minska om det redan i skolan pratas mer om arbetsmarknad med barn, ungdomar och deras föräldrar. Vi tror också att arbetsgivarna från privata och offentliga verksamheter är bäst på att göra det tillsammans med rektorer, lärare samt studie- och yrkesvägledare." Regionförbundet Sörmland genomförde november 2012 en konferens där det bland annat efterlystes bättre matchning mellan arbetssökande och arbetsgivare. "För att klara de framtida pensionsavgångarna är Sörmland, precis som i resten av Sverige, i stort behov av utbildad personal. Befolkningsförändringen innebär en ökad efterfrågats av utbildad personal inom de flesta kommunala verksamheterna. Genom projektet Arbetsmarknadskunskap hoppas vi att ungdomar hädanefter ska se fram emot ett långt och utvecklande arbetsliv, förstå och bejaka arbetsmarknadens spelregler och välja en kompetensnivå som skapar långsiktiga förutsättningar för anställbarhet. Projektets syfte är att förenkla och förklara arbetsmarknaden för barn och ungdomar. Det är viktigt att öka kunskapen och få en fördjupad förståelse för hur arbetsmarknaden fungerar och hur man blir en del av den. Vi vill få fler ungdomar att få lust att börja studera i unga år och med en tidigare och tydligare matchning där ungdomar väljer utbildning som på sikt leder till ett arbete. Det är den stora okunskapen om hur arbetslivet fungerar och vad det finns för olika yrken och möjligheter som vi tar oss an. Det finns så mycket myter kring hur det är att jobba som vi måste slå hål på." Synpunkter från studievägledare i Tierps kommun Vi studie- och yrkesvägledare i Tierp tycker att Skolverkets och Lärarnas riksförbunds utredningar tydligt visar på vår verklighet. Vi hoppas att ansvariga i kommunen ser samma sak och startar ett arbete utifrån de förslag som ges för att förbättra verksamheten. Lärarna prioriterar inte studie- och yrkesvägledning tillräckligt Tierp är i bakvatten när det gäller studie- och yrkesvägledning Det är inte bara yrkesvägledarna som har ansvar för studie- och yrkesvägledning. Även lärarna och hela skolan har ansvar. Men det tar kanske inte sitt ansvar tillräckligt inom detta område. Tierps kommun 3 av 16 PwC

15 En plan ska finnas enligt skolverket för studie- och yrkesvägledning. Det finns inte i Tierp. Det är generellt mycket få yrken som eleverna känner till. Högbergs program motsvarar ofta vad de känner till. Eleverna väljer traditionellt. Vi studievägledare känner inte heller till alla yrken. Det finns för många. Elevenkät om studie- och yrkesvägledning Mot bakgrund av ovanstående information har kommunens revisorer genomfört en elevenkät om studie- och yrkesvägledning till elever i årskurs 9. Följande frågor har ställts till eleverna: 1. Hur viktigt tycker du det är att få information om vilka olika typer av yrken som finns när du ska välja gymnasieutbildning? 2. Hur viktigt tycker du det är få information om vilka yrken som efterfrågas på arbetsmarknaden just nu och vad man tror kommer att efterfrågas i kommande år? 3. Tycker du att du fått information om vilka yrken som efterfrågas just nu och vad man tror kommer att efterfrågas i kommande år? 4. Skulle du vilja ha mer information inom detta område? 5. Hur viktigt tycker du det är få information om vilka olika yrken en viss utbildning kan leda till? 6. Tycker du att du fått information om vilka olika yrken en viss utbildning kan leda till? 7. 7 Skulle Skulle du du vilja vilja ha ha mer mer information inom detta område? 8. Hur Hur viktigt viktigt tycker du du det det är är få få information om om hur arbetsmarknaden kan förväntas se ut om du väljer en viss utbildning? 9. 9 Tycker du du att att du du fått fått information om om hur hur arbetsmarknaden kan förväntas se ut efter att ha läst en viss utbildning? lo. to. Skulle du vilja ha mer information inom detta område? Enkäten har riktats till elever i årskurs 9 på. Aspenskolan, Centralskolan, 01 Andersskolan och Örbyhus skola. Enkäten har besvarats av 65 elever i årskurs 9. Enkätresultatet redovisas som bilaga nedan. Någon svarsfrekvens har inte kunnat redovisas då. det praktiska genomförandet stått utanför vår kontroll och delvis gjorts på olika sätt i skolorna. De svar som redovisas står för de som svarat och ger en indikation om elevernas uppfattning om den studie- och yrkesvägledning de fått i skolan. Sammanfattning av resultatet av elevenkäten Nästa alla elever som besvarat enkäten anser att det är viktigt få information om vilka yrken olika gymnasieprogram så småningom kan leda fram till. Nästa alla som svarat på. enkäten anser också att det är viktigt få information om vilka olika yrken som finns. Flertalet anser även att det är viktigt eller ganska viktigt att få information om vilka yrken som efterfrågas på arbetsmarknaden just nu och vad man tror kommer att efterfrågas kommande år. Elevernas svar på om de fått tillräcklig information om dessa frågor är delvis motsägelsefulla och därmed mer svårtolkade (en anledning till detta kan vara att frågorna är snarlika och kan ha varit svåra att skilja åt). På frågan om eleverna fått tillräcklig information vilka olika yrken en viss utbildning kan leda till anser flertalet Tierps kommun 4 av 16 PwC

16 (knappt 60 procent) att de fått tillräcklig information medan 70 procent på följande fråga anger att de vill ha mer information om detta. När det gäller frågan om eleverna fått tillräcklig information om hur arbetsmarknaden kan förväntas se ut beroende på vilken utbildning man väljer anser drygt 25 procent att de fått tillräcklig information medan ca 35 procent svarat att de inte fatt det och ytterligare något fler svarat "vet ej". På frågan om eleverna tycker att den information de fått från skolan om studie- och yrkesvägledning varit tillräcklig har drygt hälften svarat "ja" och den andra hälften "nej" eller "vet ej". Knappt 30 procent av de som svarat på enkäten anger att de fått sin huvudsakliga kunskap om yrken och arbetsmarknad från skolan. Huvuddelen av kunskapen uppges komma från föräldrar, internet, kompisar, öppet hus mm. Slutsatser och kommentarer Våra slutsatser av ovanstående material är att elevers kunskap om arbetsmarknaden och utbildningsvägar är mycket viktiga för såväl individens framtid som för hela samhället. Hur arbetslivet fungerar och vad det finns för olika yrken och möjligheter är en central fråga för skolan och en mycket viktig fråga för att få fler ungdomar att få lust att börja studera i unga år och få en tidigare och tydligare matchning där ungdomar väljer utbildning som på sikt leder till ett arbete. För samhället är det avgörande att fa få utbildad personal inom de områden som snart kommer att sakna personal. För Tierps del ger granskningen en indikation att denna fråga inte är tillräckligt prioriterad i skolan. I flera kommuner har olika satsningar gjorts för att öka elevernas kunskaper inom detta område både genom ideella insatser och genom kommunen. Kompetensen hos de som ska förmedla kunskapen om arbetsmarknad och utbildning måste höjas väsentligt. En avgörande faktor är att kunna förmedla det stora utbud av möjligheter som finns på arbetsmarknaden inom olika yrken, vilken utbildning som krävs och var de stora behoven av arbetskraft kan förväntas. Det är också viktigt att kunna förmedla hur egna intresseområden kan hanteras i relation till arbetsmarknaden. Av Skolverkets utredning framgår att et stort problem i studie- och yrkesvägledningen i dag är bristande styrning och ledning av verksamheten. I råden nämns att rektorn bör se till att det finns "rutiner och metoder för att planera, utvärdera och utveckla studie- och yrkesvägledningen". Tierps kommun 5 av 16 PwC

17 SVOL7' Svar på revisionsfrågor Har kommunen en effektiv studie- och yrkesvägledning för skolans elever? Anser eleverna att defått en tillräckligt bra studie- och yrkesvägledning? Vår bedömning är att granskningen ger indikationer på att Tierps kommun inte har en tillräckligt effektiv studie- och yrkesvägledning för skolans elever. Rekommendationer Vi rekommenderar kommunstyrelsen att se över styrning och ledning av studie- och yrkesvägledningen för att utveckla verksamheten. Tierps kommun 6 av 16 PwC

18 Bilaga: Sammanställning av enkätsvar från 65 elever i årskurs 9 november-december Hur viktigt tycker du det är att få information om vilka yrken olika gymnasieprogram så småningom kan leda fram till? 60% 50% 40% IY I 30% 20% _! 10% 0%. Mycket Ganska Inte så så Inte alls Vet ej viktigt viktigt viktigt viktigt Kommentarer Om man är osäker kanske blir säkrare på vilken linje man ska gå. Jag tycker att det är viktigt så att man vet vad det är man ska jobba för, och om det är något speciellt man vill bli så är det viktigt att få den informationen. För det är viktigt att jag får information om yrket, utbildningen så jag inte slipper ångra mig eller göra någonting jag inte är intresserad av. Man vill veta hur framtiden kan se ut när man väljer program. Om man inte har någon som helst aning om vad man vill bli är det viktigt att få reda på ungefär vad det kan finnas för arbeten i framtiden utifrån vilket program man väljer att gå, då man troligtvis väljer något som man åtminstone är intresserad av. Annars vet man inte vad det går ut på. Tierps kommun 7 av 16 PwC

19 2. Hur viktigt tycker du det är att ha fått fatt kunskap vilka olika yrken som finns? 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Mycket Ganska Inte så Inte alls Vet ej viktigt viktigt viktigt viktigt Kommentarer Så jag vet vad jag ska jobba med föresten av mig liv det är viktigt att jag jobbar med någonting jag är intresserad av Det som är viktigt för mig är väl det yrke jag vill arbeta med. Det är viktigt att få reda på vilka möjligheter som man kan tänkas ha. Tierps kommun 8 av 16 PwC

20 3. Hur viktigt tycker du det är få information om vilka yrken som efterfrågas på arbetsmarknaden just nu och vad man tror kommer att efterfrågas i kommande år? 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% n Mycket Ganska Inte så Inte alls Vet ej viktigt viktigt viktigt viktigt Kommentarer Det är bra att veta vad det finns möjlighet till att bli i framtiden. Man borde få kunskaper om vilka yrken det kan bli svårt att få och vilka som det finns en stor möjlighet till. Om man vill vara åtminstone ganska säker på att det finns jobb är det viktigt. Jag tycker att det är viktigt att man får information om det, så att man är medveten om att det finns eller kanske inte finns jobb inom det man vill arbeta med. Men samtidigt tycker jag inte att man bara ska välja ut ifrån vilka jobb som är lediga, jag tycker man ska göra det man tycker är kul för att orka. Men det är viktigt att man får reda på det så man kan tänka över det. Så att man kan få jobb. Är man osäker på vad man vill bli kan man få förslag av det. Tierps kommun 9 av 15 PwC

21 4. Tycker du att du fått tillräcklig information om vilka yrken som efterfrågas just nu och vad man tror kommer att efterfrågas kommande år? 35,00% 34,50% 34,00% 33,50% 33,00% 32,50% 32,00% 31,50% Ja Nej Vet ej Kommentarer Jag har fått mycket information av programmet jag ska gå på. Jaghar praoat där så jag vet vad för ämnen de läser. Jag fick lära mig vad kommunikation, naturkunskap var och hur man skulle göra för att ett barn skulle lära sig krypa och gå. Nu är jag rätt så förberedd för att börja på Högbergskolan. Jag trivs där och känner några där ifrån. Jag skulle vilja veta mer om hur arbetsmarknaden ser ut och vilka jobb som troligtvis kommer efterfrågas i framtiden. Det har inte varit så jättemycket information om det, fast jag tycker att det är bra att ta upp då man kan känna sig säkrare eller utesluta ett alternativ. Jag har fått reda på om yrket jag vill arbeta inom är efterfrågat eller inte, dock har jag inte fått veta så mycket kring andra yrken. Sådär. Tierps kommun 10 av 16 PwC

22 5. Tycker du att du fått tillräcklig information om vilka olika yrken en viss utbildning kan leda till? 70,00% i 60,00% I 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Ja Nej Vet ej Kommentarer Några Det har vi inte heller pratat så mycket om. Till exempel så kanske man inte vet att det finns flera utbildningar som man kan välja, och därmed utesluter yrket då man tycker att programmet inte passar för en själv. Jag har läst lite kring det själv, men vi pratade inte så mycket om det när jag hade syv-samtal. Inte så mycket tycker jag. Tierps kommun 11 av 16 PwC

23 6. Skulle du vilja ha mer information om vilka olika yrken en viss utbildning kan leda till? 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 4.g L4.....,, Ja Nej Vet ej Kommentarer Helst mer info med lite mer detalj på vad man ska göra mm när man är volontär. Sådant är alltid bra att veta och det gör att man kan känna sig tryggare. Jag vill få så mycket information som möjligt kring det jag vill gå, så man vet vad man ger sig in i. Jag tycker att jag ska få mer information. Så jag vet vilken utbildning kan leda till. Tierps kommun 12 av 16 PwC

24 7. Tycker du du att att du du fått fått tillräcklig information om hur arbetsmarknaden kan förväntas se ut om du väljer en viss utbildning? 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Ja Nej Vet ej Kommentarer Syv har inte berättat så mycket om just det. Lite gran men inte så mycket. Tierps kommun 13 av 16 PwC

25 9. Hur Hur stor stor roll roll spelar information om yrken och arbetsmarknad för ditt val av gymnasiepro gymnasieprogram? ram? 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Mycket Spelar Spelar Spelar Vet inte stor roll ganska mycket inte alls stor roll liten roll roll Kommentarer Allts jag vill ju gärna bli volontär. Det är väl det jag har valt. Jag vill ju såklart veta vad det finns för alternativ utanför mitt första val om det skulle vara så att det inte gick vägen. Jag kommer välja något jag tycker är roligt så att jag kommer att orka med tre år till. Man ska orka med alla läxor och pendlande då de jag vill gå inte finns i Tierp så kommer jag få pendla i över två timmar varje dag och därför kommer jag välja något som jag verkligen brinner för så jag orkar. Tierps kommun 15 av 16 PwC

26 10. Varifrån har du fått din huvudsakliga kunskap om yrken och arbetsmarknad? 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% co c tu CO ro "0 7(.12 :0 IL i:i. E g4 (53 E co - < > c C Q) c C 0) C Kommentarer Både i skolan och även hemma har vi pratat om gymnasiet. Jag har fått information från skolan, föräldrar, internet och lite sånt. Vi var på besök på Högbergskolan och fick höra om olika program. Jag vill gå barnoch fritidsprogrammet och jobba utomlands. SYV sa att man kunde jobba som volontär. Vill hjälpa barn som behöver extra hjälp t.ex. matte, bild och sånt i Indien. Har länge viljat åka utomlands och jobba. Så det passar bra Från alla alternativ. Jag vill jobba med barn. Gärna på ett hotell eller liknande. Jag har fått iden efter alla gånger jag varit utomlands och sett de som tar hand om barnen, det verkar vara kul. Man kan säga att jag har fått från alla fyra. Jag har varit på öppethus och så också för att få ännu mer information för att lättare kunna avgöra bra- och dåliga saker med programmet/skolan. Jag har sökt mycket på internet och varit på öppethus och fått veta mycket från skolorna jag kollat på. Sen har jag även pratat med olika yrkesvägledare som gett mycket information. Blandning mellan skola och internet Både i skolan och från förledarna egentligen. Både skolan och mina föräldrar. Skolan & föräldrar Jag har fått information ifrån allt Tierps kommun 16 av 16 PwC

27 41 KOMMUN TIERPS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (23) Dnr Ks Närvårdsplatser i Tierps kommun fördjupad ekonomisk analys Beslut Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till den politiska styrgruppen för närvård att redovisa resultatet av en fördjupad ekonomisk analys under hösten Bakgrund Vid ett samråd den 18 mars 2014, enades landstingsledningen och kommunledningarna i Tierps och Älvkarleby kommuner om att göra en fördjupad ekonomisk analys kring förslaget om närvårdsplatser ser i Tierps kommun innan beslut fattas. Resultatet av analysen redovisas under hösten Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ordförande har den 14 april 2014 lämnat förslag till beslut i ärendet. Delges Närvårdskoordinator i Tierp Styrgruppen för Närvård i Tierp 1 I Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

28 TIERPS KOMMUN Dokumentnamn Datum Diarienummer Adress Kommunstyrelsen Närvårdsplatser i Tierps kommun fördjupad ekonomisk analys Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att uppdra till den politiska styrgruppen för närvård att redovisa resultatet av en fördjupad ekonomisk analys under hösten Bakgrund Vid ett samråd den 18 mars 2014, enades landstingsledningen och kommunledningarna i Tierps och Älvkarleby kommuner om att göra en fördjupad ekonomisk analys kring förslaget om närvårdsplatser i Tierps kommun innan beslut fattas. Resultatet av analysen redovisas under hösten Bengt-Olov Eriksson Kommunstyrelsens ordförande Gemensam service Handläggare Enheten för processtöd Helena Broberg Tierp Chef Processtöd Besöksadress: Centralgatan 7 Telefon: Telefon: Fax: E-post

29 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (299) 176 Dnr Ks Närvårdsplatser i Tierp Beslut Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning att motsvarande beslut fattas i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, uppdra till den politiska styrgruppen för Närvård i Tierp att återkomma i mars 2014 med ett fullständigt underlag innehållande omfattning, tidplan och ekonomiska konsekvenser för Närvårdsplatser i Tierp samt förslag på projektetablering för genomförandet. Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet. Kommunstyrelsen har 88/2013 godkänt förslag om inriktning mot ett Närvårdscentrum i Tierp samt uppdragit till den politiska styrgruppen att under hösten återkomma med omfattning, tidplan och ekonomiska konsekvenser. Samma beslut fattades av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen den 19 juni Närvårdskoordinator Tierp har den 24 oktober 2013 överlämnat förslag till beslut samt en lägesbeskrivning daterad 23 oktober Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse upprättad av Närvårdskoordinator Tierp Delges Närvårdskoordinator Tierp fvb Landstinget Uppsala län Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr Sek( sign Utdragsbestyrkande

30 40 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet (37) 21 Avtal om mottagande av ensamkommande asylsökande barn Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att teckna avtal om att utöka mottagandet av ensamkommande asylsökande barn till det för Tierp aktuella kommuntalet, nämligen sju platser, samt att ge Sociala enheten och WO i uppdrag att utreda hur det utökade behovet av PUT-platser kan tillgodoses. Bakgrund Föreligger underlag den 21 mars 2014 från socialchefen Randi Graungaard: "Den 1 januari 2014 inträdde en ny lag, utvidgade möjligheter att anvisa kommuner (UMA) som innebär att kommunernas mottagande av ensamkommande barn kommer att öka. Enligt den nya lagstiftningen kan Migrationsverket fatta beslut om anvisning till en kommun med eller utan överenskommelse. Migrationsverkets prognos över antalet som förväntas komma under 2014 är 4200 personer. I februari 2014 saknades 800 platser i landet. Med anledning av den nya lagen har Länsstyrelserna tagit fram fördelningstal för landets kommuner. Aktuellt fördelningstal avseende asylplatser för Tierps kommun är enligt Länsstyrelsen sju platser. 1 I december 2013 fattade kommunstyrelsen beslut om att teckna avtal med Migrationsverket om att från och med år 2014 utöka antalet platser från tre till fyra för asylsökande ensamkommande barn. Anledningen till att Tierps kommun valde att teckna avtal om mottagande av endast fyra var att kommunens eget HVB-boende (Bergis) inte hade utrymme att ta emot flera. Under början av 2014 har en möjlighet att flytta boendet till större lokaler uppkommit. Det kräver smärre ormbyggnationer ombyggnationer som gör att själva flytten beräknas kunna vara genomförd under september månad Med anledning av detta föreslås kommunstyrelsen besluta att från hösten 2014 utöka mottagandet av antalet ensamkommande asylsökande barn till det för Tierps kommun aktuella fördelningstalet, nämligen sju platser. Anledningen till detta är att Tierps kommun riskerar tvångsanvisningar då kommunen inte når upp till fördelningstalet. Kommunen kan inte styra dessa tvångsanvisningar medan kommuner som uppnått sitt fördelningstal är undantagna. Dessa anvisningar tar ingen hänsyn till ålder eller kön och det är sannolikt att kommunen skulle tvingas till att använda externa aktörer då det inte är säkert att dessa ungdomar kan placeras på Bergis. forts. Ordf sign Justerandes sign 1 Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

31 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet (37) 21 forts. Detta kan i sin tur innebära högre kostnader då schablonersättningen för asylsökande är 1900 kronor/dygn för HVB-placeringar enligt SoL, vilket är i stort sett alla, och att vårdavgiften hos de externa aktörerna kan vara betydligt högre. Externa placeringar ger också mindre effektivitet för socialtjänsten genom t ex långa resor och att det då hinns med bara ett möte/dag. Det innebär också samarbete med flera aktörer t ex gode män, man, skolor, BUP och boendepersonal. Trots utökningen är bedömningen att bemanningen på det "nya" Bergis enbart behöver utökas marginellt. För närvarande finns en handläggare som arbetar med ensamkommande asylsökande barn och det är oundvikligt att den bemanningen behöver utökas till det dubbla. Detta bedöms dock kunna täckas rent ekonomiskt inom ramen för ersättningen från Migrationsverket. Ett utökat antal platser för asylsökande ensamkominande ensatnkonunande flyktingbarn kommer med största sannolikhet att generera ett utökat behov av PUT-platser (Permanent Upphålls Tillstånd). Inom ramen för "nya" Bergis kan några stycken hanteras, men det är inte en optimal lösning att blanda PUT och asylsökande barn. Förvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att utreda hur behovet av flera PUT-platser kan tillgodoses." Delges Sociala enheten Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

32 TIERPS KOMMUN Dokumentnamn Datum Diarienummer 1(2) Adress Kommunstyrelsen Avtal om mottagande av ensamkommande asylsökande barn Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att teckna avtal om att utöka mottagandet av ensamkommande asylsökande barn till det för Tierp aktuella kommuntalet, nämligen sju, samt att ge Sociala enheten och IFO i uppdrag att utreda hur det utökade behovet av PUT-platser kan tillgodoses. Bakgrund Den 1 januari 2014 inträdde en ny lag, utvidgade möjligheter att anvisa kommuner (UMA) som innebär att kommunernas mottagande av ensamkommande barn kommer att öka. Enligt den nya lagstiftningen kan Migrationsverket fatta beslut om anvisning till en kommun med eller utan överenskommelse. Migrationsverkets prognos över antalet som förväntas komma under 2014 är 4200 personer. I februari 2014 saknades 800 platser i landet. Med anledning av den nya lagen har Länsstyrelserna tagit fram fördelningstal för landets kommuner. Aktuellt fördelningstal avseende asylplatser för Tierps kommun är enligt Länsstyrelsen sju. I l december 2013 fattade kommunstyrelsen beslut om att teckna avtal med Migrationsverket om att från och med år 2014 utöka antalet platser från tre till fyra rör asylsökande ensamkommande barn. Anledningen till att Tierps kommun valde att teckna avtal om mottagande av endast fyra var att kommunens eget HVB-boende (Bergis) inte hade utrymme att ta emot flera. Under början av 2014 har en möjlighet att flytta boendet till större lokaler uppkommit. Det kräver smärre ombyggnationer som gör att själva flytten beräknas kunna vara genomförd under september månad Med anledning av detta föreslås kommunstyrelsen besluta att från hösten 2014 utöka mottagandet av antalet ensamkommande asylsökande barn till det för Tierps kommun aktuella fördelningstalet, nämligen sju platser. Anledningen till detta är att Tierps kommun riskerar tvångsanvisningar då kommunen inte når upp till fördelningstalet. Kommunen kan inte styra Medborgarservice Handläggare Sociala enheten, Medborgarservice Randi Graungaard Tierp Verksamhetschef Besöksadress: Centralgatan 7 E-post: Randi.Graungaarntierp se

33 2(2) dessa tvångsanvisningar medan kommuner som uppnått sitt fördelningstal är undantagna. Dessa anvisningar tar ingen hänsyn till ålder eller kön och det är sannolikt att kommunen skulle tvingas till att använda externa aktörer då det inte är säkert att dessa ungdomar kan placeras på Bergis. Detta kan i sin tur innebära högre kostnader då schablonersättningen för asylsökande är 1900 kronor/dygn för HVB-placeringar enligt SoL, vilket är i stort sett alla, och att vårdavgiften hos de externa aktörerna kan vara betydligt högre. Externa placeringar ger också mindre effektivitet för socialtjänsten genom t ex långa resor och att det då hinns med bara ett möte/dag. Det innebär också samarbete med flera aktörer t ex gode män, skolor, BUP och boendepersonal. Trots utökningen är bedömningen att bemanningen på det "nya" Bergis enbart behöver utökas marginellt. För närvarande finns en handläggare som arbetar med ensamkommande asylsökande barn och det är oundvikligt att den bemanningen behöver utökas till det dubbla. Detta bedöms dock kunna täckas rent ekonomiskt inom ramen för ersättningen från Migrationsverket. Ett utökat antal platser för asylsökande ensamkommande flyktingbarn kommer med största sannolikhet att generera ett utökat behov av PUTplatser (Permanent Upphålls Tillstånd). Inom ramen för "nya" Bergis kan några stycken hanteras, men det är inte en optimal lösning att blanda PUT och asylsökande barn. Förvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att utreda hur behovet av flera PUT platser kan tillgodoses. Bengt-Olov Eriksson Kommunstyrelsens ordförande Yvette Axelsson kommunchef Sociala enheten, Medborgarservice

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 Å TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Tri.,-.17 K (23) Anmälan av delegationsbeslut Beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga ärendet till handlingarna. Bakgrund Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla delegationsbesluten till kommunstyrelsens enligt 6 kap KL, inklusive beslut som fattats med stöd av vidaredelegation. Kommunchef A034 Beslut avseende godkännande på ansökan om att bedriva hemtjänst, LOV A041 Antagande av av hemvärnsmän handl.nr handl.nr Chef Gata/Park A074A Yttrande till till Polismyndighet handl.nr , 1846, 1847, 1965, 1966, 1986, 2234 Trafikhandläggare A083 Beslut om parkeringstillstånd nr 8-15/14 A084 Beslut om färdtjänst, nya beslut nr 29-47/14 A084 Beslut om färdtjänst, omprövning nr 18-23/14 A084 beslut om färdtjänst i annan kommun nr 4-5/14 A085 Beslut om riksfårdtjänst, enkelresor nr 49-82/14 Personalansvariga A087 - Anställa, omplacera, rehabilitera, entlediga, uppsäga, avstänga och avskeda personal A088 Lönesätta personal varvid för för resultatansvariga krävs samråd med respektive chef såvitt gäller lönesättning vid andra tillfällen än i samband med nyanställning A089 Bevilja partiell tjänstledighet, ledighet för fritidsstudier och icke lagstadgad ledighet Se sammanställning av delegeringsbeslut nr 3/14 Kultursekreterare A098 Bidrag till till kulturarrangemang handl.nr forts. Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

47 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (23) forts. Fritidsintendent Al 02B Bevilja aktivitetsbidrag (LOK) Al 02C - Fastställa belopp för aktivitet (LOK) A102E Bevilja bidrag för ledarutbildning A103A Bevilja "övriga bidrag" Myndighetsgruppen Sociala enheten Delegationslistor, månadsvis Beslut om insatser enligt FB, LSS och SoL bl.a. punkterna 0025, 0026, 0030,0031, Godkännande av faderskapsbekräftelse "S-protokoll" handl.nr handl.nr , 1992,1993 handl.nr , 1639, 1642 handl.nr nr 11 3/14 Kommunekolog S008 Yttranden till till Länsstyrelsen i i ärende angående anmälan om vattenverksamhet handl.nr , 1772 Kommunarkitekt S122 Godkänna förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärkning Tjänstemän Medborgarservice S078-S081, S093,S103,S108-Bygglov S088-Marklov S010-S011, S013 Avlopp S020-S023 Miljöskydd S055-Radon S014, S022-Värmepumpar S039-S048, S050, S052-Renhållning handl.nr Alkoholhandläggaren S132 Beslut om om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap S133 Tillfälligt tillstånd för för utskänkning till allmänheten nr 3/14 nr 2/14 Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

48 ;4 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (23) ti Delgivning av protokoll Beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga ärendet till handlingarna. Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott har överlämnat protokoll från sammanträde , Utskottet arbete och omsorg har överlämnat protokoll från sammanträde , , sekr. sekt. Utskottet barn och ungdom har överlämnat protokoll från sammanträde , , sekr Utskottet samhällsbyggnad har överlämnat protokoll från sammanträde , Ordf sign Justerandes sign I Vidi sign Sela sign Utdragsbestyrkande

49 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (23) Delgivning Beslut Kommunstyrelsen beslutar att delgivningen tas som en anmälan till protokollet. Bakgrund Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare delges: Dnr Ks Handl nr 1827 Arbetsmiljöverket har översänt information IRM 2014/10713 avseende inspektion vid Wesslandia, Karlholmsbruk. Arbetsmiljöverket inspekterar arbetsförhållanden i verksamheten där personal hjälper till med och/eller utför personförflyttningar. Dnr Ks Handl nr 2027 Arbetsmiljöverket har översänt information IRM 2014/10714 avseende inspektion vid Åskarbygården, Tierps köping. Arbetsmiljöverket inspekterar arbetsförhållanden i verksamheten där personal hjälper till med och/eller utför personförflyttningar. Dnr Ks Handl nr 1928 Svar till Arbetsmiljöverket avseende tidigare inspektion vid Högbergsskolan i Tierps köping, IMS 2013/ Dnr Ks Handl nr 1929 Svar till Arbetsmiljöverket avseende tidigare inspektion vid 01 Andersskolan i Skärplinge, IMS 2013/ Ordf sign Justerandes sign Vidi Vidd sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

50 ARBETSMILJÖ VERKET Datum Vår beteckning Sid IRM 2014/ (2) Enheten för region mitt Stefan Reis, Tierps Kommun Tierp TIERPS TIERFS KOMMUN ;.(ommun3rs'relsen KomMIJN3TYRELSEN KV , Beteckning: 1,1_, 1 1,9, -- Har9IfirL,,..k ,Q1.9, Har 91.6 rl. k-3f 2 Q1 4 t 1 5_ Arbetsmiljöverket inspekterar arbetsmiljön vid personförflyttningar Arbetsmiljöverket utvecklar och genomför under åren särskilda insatser med syfte att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av arbetsmiljörelaterade problem. Arbetsmiljöverket planerar att genomföra en inspektion hos er på adress Wesslandia, Stockvägen 1, Karlholmsbruk den 9 april kl Besöket beräknas ta ca 2 timmar. Vi kommer framför allt att inspektera arbetsförhållanden i er verksamhet där er personal hjälper till med och/eller utför personförflyttningar. Inspektionen Under besöket ska företrädare för arbetsgivaren och skyddsombud närvara. Om lokalt skyddsombud saknas bör ni ta kontakt med det regionala skyddsombudet för att ge denne möjlighet att delta i inspektionen. ombudet för att ge denne möjlighet att delta i inspektionen. Från Arbetsmiljöverket kommer jag, Stefan Reis, att närvara. Var vänlig och bekräfta, tid och plats för inspektionen till Den bifogade broschyren "Belasta rätt vid personförflyttningar" kommer att fungera som checklista och stöd under inspektionen. Broschyren kommer även att delas ut vid inspektionen. Postadress: Stockholm Besöksadress: Fabriksgatan 20, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webbplats: Organisationsnummer:

51 oirtjk 1411P ARBETSMILJÖ VERKET Datum Vår beteckning Sid IRM 2014/ (2) Vi kommer också att be er berätta om hur ert systematiska arbetsmiljöarbete bedrivs och be er visa ett exempel på en bedömning av risker för belastningsskador ni har genomfört. Vilka åtgärder har ni utfört för att förebygga risk för belastningsskada hos era arbetstagare? Om vi upptäcker brister i arbetsmiljön kommer ni att få ett inspektionsmeddelande där vi redovisar de krav vi ställer för att ni ska uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Information Besök Arbetsmiljöverkets webbplats när ni vill veta mer om dessa insatser eller om oss och lagar och föreskrifter om arbetsmiljö. Hör gärna av er om något är oklart. Stefan Reis Arbetsmiljöinspektör

52 ARBETSMI LJÖ VERKET Datum Vår beteckning Sid 1RM 2014/ (2) Enheten för region mitt Stefan Reis, if'171u rt<3,::vpi'vl" il, _ K:). ;,, i,.jSi:i.-:Eit,s N Tierps Kommun " s,...i. ;h ) Tierp Tierp g.urit -U.1-0 / r: N I..jA f6-1-c----7e ,6-2 i!;8e.teckning: Beteckning. 1,1,0_..._... [191111st Handis:kr 14 ts-.29,eyer4, MV. 2,s_Kki 1 i i Arbetsmiljöverket inspekterar arbetsmiljön vid personförflyttningar Arbetsmiljöverket utvecklar och genomför under åren särskilda insatser med syfte att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av arbetsmiljörelaterade problem. Arbetsmiljöverket planerar att genomföra en inspektion hos er på adress Särskilt boende Åskarbygården, Toftaliden 6, Tierp den 23 april kl Besöket beräknas ta ca 2 timmar. Vi kommer framför allt att inspektera arbetsförhållanden i er verksamhet där er personal hjälper till med och/eller utför personförflyttningar. Inspektionen Under besöket ska företrädare för arbetsgivaren och skyddsombud närvara. Om lokalt skyddsombud saknas bör ni ta kontakt med det regionala skyddsombudet för att ge denne möjlighet att delta i inspektionen. ombudet för att ge denne möjlighet att delta i inspektionen. Från Arbetsmiljöverket kommer jag, Stefan Reis, att närvara. Var vänlig och bekräfta, tid och plats för inspektionen till Den bifogade broschyren "Belasta rätt vid personförflyttningar" kommer att fungera som checklista och stöd under inspektionen. Vi kommer också att be er berätta om hur ert systematiska arbetsmiljöarbete bedrivs och be er visa ett exempel på en bedömning av risker för belastningsskador ni har genomfört. Vilka åtgärder har ni utfört för att förebygga risk för belastningsskada hos era arbetstagare? Postadress: Stockholm Besöksadress: Fabriksgatan 20, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webbplats: Organisationsnummer:

53 oftles lur ARBETSMILJÖ. VERKET Datum Vår beteckning Sid IRM 2014/ (2) Om vi upptäcker brister i arbetsmiljön kommer ni att få ett inspektionsmeddelande där vi redovisar de krav vi ställer för att ni ska uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Information Besök Arbetsmiljöverkets webbplats när ni vill veta mer om dessa insatser eller om oss och lagar och föreskrifter om arbetsmiljö. Hör gärna av er om något är oklart. Stefan Reis Arbetsmiljöinspektör

54 uki5 b.`s Kerstin Jonasson 9,-v19 9,R Från: Skickat: Till: Kopia: Ämne: Bifogade filer: Kenneth Karlsson den 28 mars :28 Kerstin Jonasson; Gunilla Olsson; Jonas Egehult; Erik Ekström; Petra Selberg; Eeva-Liisa Purolainen VB: Svar på inspektionsmeddelande IMS 2013/43177 Rutiner för APL.docx; Avtal med företag för APL.doc; Arsplan SAM 2014.docx Hej Adam! Här kommer vårt svar på ert inspektionsmeddelande från Högbergsskolan. Resultatet från inspektionen meddelades arbetslagen vid APT (arbetsplatsträff) där alla deltar, direkt veckan efter inspektionen. Huvudarbetet med hur vi ska uppfylla kraven enligt ert meddelande har gjorts av mig själv som sammanhållande, tillsammans med huvudskyddsombudet Jonas Egehult och rektor Gunilla Olsson som övergripande ansvarig för SAM. Till olika delar har ledningsgruppen, programlag och ämneslag bidragit med information och lösningar. 1.1 Rutiner vid arbetsplatsförlagd utbildning (APU) och arbetsplatsförlagt lärande (APL) Efter att ha samverkat med BYN, STAR, skolledare och politiker från Enköping och Uppsala inom Bygg & Anläggningsprogrammen, så finns det ingen skola som är ett bra exempel på hur man löser de krav på riskbedömning som ni framför. Ingen ser någon möjlighet att klara kraven att göra riskanalyser på An-platserna. De flesta gör som vi. a) Väljer APL-platser på företag som vi vet har ett fungerande SAM med skyddsorganisation, riskanalyser och ronder. b) Upprättar avtal med företaget där det framgår att företaget har arbetsmiljöansvar för eleven och att det finns utsedd handledare med rätt kunskaper. c) Besöker eleven på APL-platsen och kontrollerar att det fungerar med utbildning och arbetsmiljöfrågor. 1.2 Arbetsmiljökunskaper hos handledare/instruktörer a) Väljer företag som vi vet utbildar sina handledare och instruktörer. b) Upprättar avtal med företaget där det framgår att de har ansvar för att handledaren har rätt kunskaper samt att handledaren namnges i avtalet. c) Besöker handledaren i samband med elevbesöket för att diskutera utbildningen och arbetsmiljöfrågor. 2.1 Årlig uppföljning Den årliga uppföljningen kommer att ske under första kvartalet varje år. Aktiviteten läggs in i det s k "Årshjulet" och ligger då i planeringen för varje läsår. År 2013 följs upp på möte 8 april kl då ledningsgruppen, fackliga företrädare, huvudskyddsombud, och elevskyddsombud från elevrådet deltar. 3.1 Arbetsbelastning undersökning, riskbedömning och handlingsplan Riskbedömning och handlingsplan kommer att upprättas per programlag och ämneslag fr o m 2014 där den psykosociala arbetsmiljön diskuteras enligt ett frågebatteri och dokumenteras i en handlingsplan. 4.1 Fysisk arbetsmiljö buller, undersökning - mätning Bullermätning och analys kommer att beställas under VT14 för hela skolan från vår kontrakterade leverantör av företagshälsovård Länshälsan Uppsala AB. 1

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Gymnasie & Vuxenutbildning

Gymnasie & Vuxenutbildning KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Gymnasie & Vuxenutbildning Sammanträde 2015-06-08 klockan 16.00, Gottskärs hotell 1 (3) Datum 2015-06-08 Ärende Tid Sid Beslutsförslag 1 Val av protokolljusterare Marianne Hultén

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

It i skolan Nr 9, 2014. Projektrapport från Stadsrevisionen

It i skolan Nr 9, 2014. Projektrapport från Stadsrevisionen Nr 9, 2014 Projektrapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.3-151/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser. Stadsrevisionen

Läs mer

Organisering och samverkan för elevhälsa

Organisering och samverkan för elevhälsa Organisering och samverkan för elevhälsa En kartläggning av elevhälsans organisering i Norrbotten och behovet av samverkan mellan kommunerna. Sammanfattning Kurs: Utredning- och utvärderingsarbete 15 hp

Läs mer

Datum zot5-o6-25. Falkenbergs kommun Revisorerna

Datum zot5-o6-25. Falkenbergs kommun Revisorerna Falkenbergs kommun Revisorerna Datum zot5-o6-25 6verf

Läs mer

Kl. 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor

Kl. 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Sekretariat FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) LANDSTINGSSTYRELSEN 2015-04-20 LK/150786 Plats Galaxen Landstingshuset Tid Kl. 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Föredragningar -Region Värmland årsredovisning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Godkännande av föredragningslistan samt godkännande av föregående protokoll

Godkännande av föredragningslistan samt godkännande av föregående protokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2014-10-16 Sida 2(11) Socialnämnden SN Punkt 1 Godkännande av föredragningslistan samt godkännande av föregående protokoll Beslut Socialnämndens arbetsutskott godkänner föredragningslistan

Läs mer

Äldrenämnden. Kommunens revisorer har begärt äldrenämndens synpunkter på PWC.s granskning av hemvården i Uppsala kommun (bilaga 2).

Äldrenämnden. Kommunens revisorer har begärt äldrenämndens synpunkter på PWC.s granskning av hemvården i Uppsala kommun (bilaga 2). KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Lennart Gröndal Datum 2014-03-24 Diarienummer ALN-2014-0087.30 Äldrenämnden Synpunkter på granskning av hemvården i Kommunens revisorer har begärt äldrenämndens

Läs mer

Kallelse till sammanträde 1(2)

Kallelse till sammanträde 1(2) DANDERYDS KOMMUN Kallelse till sammanträde 1(2) Nämnd/Styrelse: Barn- och utbildningsnämnd Tid: Tisdagen den 10 december 2013, kl. 19.00 Mötet inleds med en öppen frågestund för allmänheten Sammanträdeslokal:

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Hantering av IT inom Vimmerby kommun

Hantering av IT inom Vimmerby kommun www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Göran Persson- Lingman Certifierad kommunal revisor Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor 10 april 2015 Hantering av IT

Läs mer

Värmdö Kommun. Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2014 Antal sidor: 12

Värmdö Kommun. Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2014 Antal sidor: 12 Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig

Läs mer

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Bildningsförvaltningen rev TJÄNSTESKRIVELSE 2012-03-12 Dnr 2011/6067 2012-03-13 1(2) Bildningsnämnden Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Förslag till beslut

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 13 juni 2013

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 13 juni 2013 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 13 juni 2013 Sidan 3 av 126 Ärende 1 Sidan 4 av 126 Sidan 5 av 126 TJÄNSTESKRIVELSE Socialkontoret Marianne Iggmark Datum Vår beteckning 08-58169563 2013-05-22

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning Rapport 2012 Dnr 403-2011:5237 Grundläggande vuxenutbildning En granskning av uppföljning och anpassning av utbildningen Innehåll 1. Sammanfattande slutsatser... 2 2. Inledning... 6 2.1 Frågor... 6 2.1.1.

Läs mer

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt 28 juni 2002 Barbro Köhler Krantz, projektbeställare Anita

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Kvalitetsgranskning Rapport 2010:2 Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Elever får inte den undervisning de har rätt till Skolinspektionens rapport 2010:2 Diarienummer 40-2009:1790 Stockholm

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunens Handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Mellannyckeln Deltagande kommuner: Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm,

Läs mer