ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 22 april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 22 april 2014"

Transkript

1

2

3 ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN 22 april

4 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (23) h ti Delegationsordning Beslut Kommunstyrelsen beslutar att fastställa kommunstyrelsens delegationsordning enligt föreliggande förslag att ändringarna gäller från och med den 1 maj 2014 samt att kommunstyrelsens delegationsordning 6/2013, 66/2013 och 130/2013 upphör att gälla från samma datum. Bakgrund Kommunstyrelsen har 6/2013 fastställt delegationsordning för kommunstyrelsen samt 66/2013 och 130/2013 beslutat om komplettering (ändring/tillägg) till densamma. Med anledning av kommunfullmäktiges beslut 48/2014 om reviderad tjänstemannaorganisation behöver delegationsordningen ändras. Samtidigt föreslås ytterligare ändringar under serierna A och S. Beslutsunderlag Föreligger förslag till ändringar enligt bifogat underlag (ändringar markerad med kursiv stil) Delges Berörda delegater Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

5 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet (37) 20 Yttrande över granskningsrapport om studie- och yrkesvägledning - revisorerna Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna yttrandet till revisorerna. Bakgrund Revisorerna har den 28 januari 2014 överlämnat granskningsrapport genomförd av PwC, avseende studie- och yrkesvägledning. Av granskningen framgår bland annat att "Elevers kunskap om arbetsmarknaden och utbildningsvägar är mycket viktiga för såväl individens framtid som för hela samhället. Hur arbetslivet fungerar och vad det finns för olika yrken och möjligheter är en central fråga för skolan och en mycket viktig fråga för att ra få fler ungdomar att På få lust att börja studera i unga år och få ra en tidigare och tydligare matchning där ungdomar väljer utbildning som på sikt leder till ett arbete." Revisorernas bedömning är att granskningen ger indikationer på att kommunen inte har tillräckligt effektiv studie- och yrkesvägledning för skolans elever. Kommunstyrelsen rekommenderas att se över styrning och ledning av studie- och yrkesvägledningen för att utveckla verksamheten. Svaret som föreslås lämnas, sammanfattas enligt följande: "En väl fungerande studie- och yrkesvägledning är av stor vikt och den kan utvecklas i Tierps kommuns skolor, men som utgångspunkt bör man göra en fylligare granskning. Som exempel sker under skoltiden ett flertal aktiviteter kopplat till arbetslivet: alltifrån vägledning, medicinska samtal, studiebesök, besök på gymnasiet, öppet hus, yrkesdagar, temaveckor, PRAO under 4 veckor, till undervisning kring arbetslivets villkor. Dessa aktiviteter behöver värderas. Vidare bör ledningens syn på planering och genomförande av uppdraget i samverkan med SYV och lärare belysas i en sådan granskning." Beslutsunderlag: Yttrande som beretts av produktionschefen för skolan samt ordförande i Utskottet barn och unga. Delges Revisorerna Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

6 TIERPS KOMMUN Dokumentnamn Yttrande Datum Diarienummer 1(2) Adress Kommunstyrelsen Yttrande angående revisionsrapport gällande studie- och yrkesvägledning På uppdrag av kommunens revisorer har PwC gjort en översiktlig granskning av hur studie- och yrkesvägledningen (SYV) fungerar i Tierps kommun. Granskningen ska besvara - Har kommunen har en effektiv studie- och yrkesvägledning för skolans elever? - Anser eleverna att de fått en tillräckligt bra studie- och yrkesväg- ledning? Granskningen bygger på intervjuer med kommunens studievägledare. Det framgår inte hur många av kommunens 6 vägledare som intervjuats, ej heller om strukturerade frågor ställts. I svaren som redovisas finns ingen beskrivning av hur studie- och yrkesvägledaren genomför sitt uppdrag i Tierps kommun, utan allmänna synpunkter som borde kunna analyseras utifrån tillförlitlighet. Vidare har elever i åk 9 svarat på en enkät. 30 % har besvarat enkäten och resultaten visar att information är viktig. Skolverkets allmänna råd och dess pågående revidering belyser nationella svagheter i studie- och yrkesvägledning av vilka en del har relevans för Tierps kommun. Revisionsrapporten gör dock bara en generell redovisning av den nationella nivån utan kommentarer om huruvida detta är relevant för granskningen i Tierps kommun. Ytterligare ett avsnitt innehåller synpunkter från en revisorskonferens i Västerås och en regionkonferens i Sörmland. Vad av innehållet som är relevant kopplat till granskningen av SYV i Tierps kommun framgår ej. Några citat indikerar att de nationella programmen som riksdagen fastställt ej bör sökas. 1 övrigt innehåller det en beskrivning av utmaningar inom det framtida arbetslivet som är väl kända inom utbildningssektorn. Utifrån detta material gör revisionen bedömningen att Tierps kommun inte har en tillräckligt effektiv studie- och yrkesvägledning för skolan elever. Bedömningen kan vara relevant men inte utifrån det material som revisionen förelägger. Produktion Handläggare Tierp Lars Broberg Produktionschef Telefon: E-post:

7 2(2) En väl fungerande studie- och yrkesvägledning är av stor vikt och den kan utvecklas i Tierps kommuns skolor, men som utgångspunkt kommer det att genomföras en djupare granskning. Som exempel sker under skoltiden ett flertal aktiviteter kopplat till arbetslivet: alltifrån vägledning, medicinska samtal, studiebesök, besök på gymnasiet, öppet hus, yrkesdagar, temaveckor, PRAO under 4 veckor, till undervisning kring arbetslivets villkor. Dessa aktiviteter behöver värderas. Vidare bör ledningens syn på planering och genomförande av uppdraget i samverkan med SYV och lärare belysas i en sådan granskning. Bengt-Olov Eriksson Kommunstyrelsens ordförande Yvette Axelsson kommunchef

8 TIERPS KOMMUN REVISORERNA r TIERPS KOMMUN KOMUN KOMMUNS-Mil:ISEN KOMMUNISMIELSEN L IM ZUPf (0) Beteckning: VI, i, i ii. Handi.nr: 2QL 2Q2,1 t Y-1 i Kommunstyrelsen Granskning av studie- och yrkesvägledning i Tierps kommun PwC har på vårt uppdrag genomfört en granskning av studie- och yrkesvägledning i Tierps kommun. Elevers kunskap om arbetsmarknaden och utbildningsvägar är mycket viktiga för såväl individens framtid som för hela samhället. Hur arbetslivet fungerar och vad det finns för olika yrken och möjligheter är en central fråga för skolan och en mycket viktig fråga för att få fler ungdomar att få lust att börja studera i unga år och få en tidigare och tydligare matchning där ungdomar väljer utbildning som på sikt leder till ett arbete. För samhället är det avgörande att få utbildad personal inom de områden som snart kommer att sakna personal. För Tierps del ger granskningen en indikation att denna fråga inte är tillräckligt prioriterad i skolan. I flera kommuner har olika satsningar gjorts för att öka elevernas kunskaper inom detta område både genom ideella insatser och genom kommunen. Kompetensen hos de som ska förmedla kunskapen om arbetsmarknad och utbildning måste höjas väsentligt. En avgörande faktor är att kunna förmedla det stora utbud av möjligheter som finns på arbetsmarknaden inom olika yrken, vilken utbildning som krävs och var de stora behoven av arbetskraft kan förväntas. Det är också viktigt att kunna förmedla hur egna intresseområden kan hanteras i relation till arbetsmarknaden. Av Skolverkets utredning framgår att ett stort problem i studie- och yrkesvägledningen i dag är bristande styrning och ledning av verksamheten. I råden nämns att rektorn bör se till att det finns "rutiner och metoder för att planera, utvärdera och utveckla studie- och yrkesvägledningen".

9 TIERPS KOMMUN REVISORERNA Vår bedömning är att granskningen ger indikationer på att Tierps kommun inte har en tillräckligt effektiv studie- och yrkesvägledning för skolans elever. Vi rekommenderar kommunstyrelsen att se över styrning och ledning av studie- och yrkesvägledningen för att utveckla verksamheten. Vi översänder rapporten för synpunkter och önskar svar från kommunstyrelsen senast den 30/ För kommunens revisorer Bo Sandström Ordförande Gufi illa Lundkvist ordförande

10 i Revisionsrapport Studie- och yrkesvägledning i Tierps kommun Roger Burström Januari 2014

11 Granskning av ekonomiskt bistånd r Innehållsförteckning Bakgrund 1 Uppdrag 1 Revisionsfrågor 1 Metod 1 Skolverkets revidering av allmänna råd om arbete med studie- och yrkesvägledning 1 Synpunkter på studie- och yrkesvägledning från andra kommuner 2 Synpunkter från studievägledare i Tierps kommun 3 Elevenkät om studie- och yrkesvägledning 4 Slutsatser och kommentarer 5 Svar på revisionsfrågor 6 Bilaga: Sammanställning av enkätsvar från 65 elever i årskurs 9 november- december Tierps kommun PwC

12 Bakgrund Lärarnas Riksförbund anser att krafttag måste tas för att förbättra förutsättningarna för studie- och yrkesvägledningen i den svenska skolan. Förbundet har i tidigare undersökningar bland annat kunnat visa att eleverna inte får studie- och yrkesvägledning i den omfattning de har rätt till och som de själva efterfrågar. Spridningen är också mycket stor i landet, både avseende kvaliteten på studie- och yrkesvägledningen och elevernas tillgång till densamma. I den konsekvensutredning Skolverket genomfört i samband med framtagandet av de nya allmänna råden anges dessa brister som en av huvudanledningarna till att råden måste revideras. Uppdrag Kommunens revisorer har givit PwC i uppdrag att göra en översiktlig granskning av hur studie- och yrkesvägledningen fungerar i Tierps kommun. Revisionsfrågor Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: Har kommunen en effektiv studie- och yrkesvägledning för skolans elever? Anser eleverna att de fått en tillräckligt bra studie- och yrkesvägledning? Metod Granskningen grundas på intervjuer med studievägledare och genomgång av aktuella utredningar inom området samt en web-baserad enkät riktas till elever i årskurs 9 på Aspenskolan, Centralskolan, 01 Andersskolan och Örbyhus skola. Skolverkets revidering av allmänna råd om arbete med studie- och yrkesvägledning Skolverkets har gjort ett förslag till revidering av allmänna råd om arbete med studie- och yrkesvägledning. Förslaget har sänts på remiss till olika intressenter. Av skolverkets konsekvensutredning och av remissvar framgår bl a följande synpunkter: krafttag måste tas för att förbättra förutsättningarna för studie- och yrkesvägledningen i den svenska skolan. eleverna får inte studie- och yrkesvägledning i den omfattning de har rätt till och som de själva efterfrågar. Spridningen är mycket stor i landet, både avseende kvaliteten på studie- och yrkesvägledningen och elevernas tillgång till densamma. Tierps kommun 1 av 16 PwC

13 en revidering av de allmänna råden kommer inte att vara en tillräcklig åtgärd för att komma tillrätta med bristerna i studie- och yrkesvägledningen. bristerna beror snarare på avsaknaden av tvingande lagstiftning på området. Denna avsaknad av tvingande lagstiftning ger huvudmännen för stora möjligheter att göra avkall på, eller helt avstå, att erbjuda sina elever en välfungerande studie- och yrkesvägledning. lärarnas riksförbund efterlyser dels tydligare behörighetsregler för studieoch yrkesvägledare i skollagen, dels en garanterad miniminivå av studie- och yrkesvägledning som varje elev har rätt att få under sin skoltid. en stor brist i studie- och yrkesvägledningen i dag är bristande styrning och ledning av verksamheten. i råden nämns att rektorn bör se till att det finns "rutiner och metoder för att planera, utvärdera och utveckla studie- och yrkesvägledningen". studie- och yrkesvägledningen måste ges kontinuerligt under skoltiden. behörighetskrav som ställs på studie- och yrkesvägledarfunktionen i skollagen är för låga. rektor måste tillse att det finns resursmässiga förutsättningar för alla elever att få denna information. Olika elever har olika behov och behöver därför olika insatta resurser. Det kan gälla såväl tids-, metod- som hjälpmedelsmässiga resurser. Synpunkter på studie- och yrkesvägledning från andra kommuner Vissa yrken saknar idag personal medan andra yrken inte har behov av mer personal. De finns de som hävdar att många elever utbildar sig till arbetslöshet samtidigt som vissa yrken ropar efter utbildad personal. Många elever känner bara till ett fåtal yrken. Enligt statistiska centralbyrån finns olika yrken registrerade. Idag kräver de flesta yrken en speciell utbildning. 1 en konferens för revisorer i Västerås kommun informerade Björn NordCn, Nor&n, chef för den ekonomiska föreningen Jobba i Västerås, att ett problem är att alltför många utbildas till arbetslöshet. Jobba i Västerås bidrar med att åka runt i skolorna och undervisa om arbetsmarknaden. Föreningen hjälper också till med att rekrytera ingenjörer utomlands. "Varför utbildas barnskötare när ingen arbetsgivare längre frågar efter barnskötare? Varför utbildas inte tillräckligt många för att ta sig an de stora utmaningar som finns inom de tekniska områden där Västerås och Västmanland är världsledande? Energieffektiviseringar. Teknik för överföring av högspänd likström. Robotar som hjälper äldre. Teknik som förändrar världen. Vi måste säga som det är: det behövs mer styrning av utbildningen. Vi måste bli mer proaktiva. Tierps kommun 2 av 16 PwC

14 Det är många gånger svårt för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Den kompetens de har med sig när de lämnar gymnasiet eller högskolan är många gånger långt ifrån den kompetens som efterfrågas av arbetsgivaren. Hos vissa arbetsgivare börjar kompetens- och arbetskraftsbristen dessutom bli akut. Samtidigt upplever ungdomar ett utanförskap där enklare jobb saknas. Vägen till anställning kan därför kännas avlägsen. Det är knepigt att orientera sig bland alla utbildningsvägar, branscher och kompetensnivåer samtidigt som framtidens efterfrågan på arbetskraft måste vägas in. Vi tror att glappet mellan ungdomar och arbete kan minska om det redan i skolan pratas mer om arbetsmarknad med barn, ungdomar och deras föräldrar. Vi tror också att arbetsgivarna från privata och offentliga verksamheter är bäst på att göra det tillsammans med rektorer, lärare samt studie- och yrkesvägledare." Regionförbundet Sörmland genomförde november 2012 en konferens där det bland annat efterlystes bättre matchning mellan arbetssökande och arbetsgivare. "För att klara de framtida pensionsavgångarna är Sörmland, precis som i resten av Sverige, i stort behov av utbildad personal. Befolkningsförändringen innebär en ökad efterfrågats av utbildad personal inom de flesta kommunala verksamheterna. Genom projektet Arbetsmarknadskunskap hoppas vi att ungdomar hädanefter ska se fram emot ett långt och utvecklande arbetsliv, förstå och bejaka arbetsmarknadens spelregler och välja en kompetensnivå som skapar långsiktiga förutsättningar för anställbarhet. Projektets syfte är att förenkla och förklara arbetsmarknaden för barn och ungdomar. Det är viktigt att öka kunskapen och få en fördjupad förståelse för hur arbetsmarknaden fungerar och hur man blir en del av den. Vi vill få fler ungdomar att få lust att börja studera i unga år och med en tidigare och tydligare matchning där ungdomar väljer utbildning som på sikt leder till ett arbete. Det är den stora okunskapen om hur arbetslivet fungerar och vad det finns för olika yrken och möjligheter som vi tar oss an. Det finns så mycket myter kring hur det är att jobba som vi måste slå hål på." Synpunkter från studievägledare i Tierps kommun Vi studie- och yrkesvägledare i Tierp tycker att Skolverkets och Lärarnas riksförbunds utredningar tydligt visar på vår verklighet. Vi hoppas att ansvariga i kommunen ser samma sak och startar ett arbete utifrån de förslag som ges för att förbättra verksamheten. Lärarna prioriterar inte studie- och yrkesvägledning tillräckligt Tierp är i bakvatten när det gäller studie- och yrkesvägledning Det är inte bara yrkesvägledarna som har ansvar för studie- och yrkesvägledning. Även lärarna och hela skolan har ansvar. Men det tar kanske inte sitt ansvar tillräckligt inom detta område. Tierps kommun 3 av 16 PwC

15 En plan ska finnas enligt skolverket för studie- och yrkesvägledning. Det finns inte i Tierp. Det är generellt mycket få yrken som eleverna känner till. Högbergs program motsvarar ofta vad de känner till. Eleverna väljer traditionellt. Vi studievägledare känner inte heller till alla yrken. Det finns för många. Elevenkät om studie- och yrkesvägledning Mot bakgrund av ovanstående information har kommunens revisorer genomfört en elevenkät om studie- och yrkesvägledning till elever i årskurs 9. Följande frågor har ställts till eleverna: 1. Hur viktigt tycker du det är att få information om vilka olika typer av yrken som finns när du ska välja gymnasieutbildning? 2. Hur viktigt tycker du det är få information om vilka yrken som efterfrågas på arbetsmarknaden just nu och vad man tror kommer att efterfrågas i kommande år? 3. Tycker du att du fått information om vilka yrken som efterfrågas just nu och vad man tror kommer att efterfrågas i kommande år? 4. Skulle du vilja ha mer information inom detta område? 5. Hur viktigt tycker du det är få information om vilka olika yrken en viss utbildning kan leda till? 6. Tycker du att du fått information om vilka olika yrken en viss utbildning kan leda till? 7. 7 Skulle Skulle du du vilja vilja ha ha mer mer information inom detta område? 8. Hur Hur viktigt viktigt tycker du du det det är är få få information om om hur arbetsmarknaden kan förväntas se ut om du väljer en viss utbildning? 9. 9 Tycker du du att att du du fått fått information om om hur hur arbetsmarknaden kan förväntas se ut efter att ha läst en viss utbildning? lo. to. Skulle du vilja ha mer information inom detta område? Enkäten har riktats till elever i årskurs 9 på. Aspenskolan, Centralskolan, 01 Andersskolan och Örbyhus skola. Enkäten har besvarats av 65 elever i årskurs 9. Enkätresultatet redovisas som bilaga nedan. Någon svarsfrekvens har inte kunnat redovisas då. det praktiska genomförandet stått utanför vår kontroll och delvis gjorts på olika sätt i skolorna. De svar som redovisas står för de som svarat och ger en indikation om elevernas uppfattning om den studie- och yrkesvägledning de fått i skolan. Sammanfattning av resultatet av elevenkäten Nästa alla elever som besvarat enkäten anser att det är viktigt få information om vilka yrken olika gymnasieprogram så småningom kan leda fram till. Nästa alla som svarat på. enkäten anser också att det är viktigt få information om vilka olika yrken som finns. Flertalet anser även att det är viktigt eller ganska viktigt att få information om vilka yrken som efterfrågas på arbetsmarknaden just nu och vad man tror kommer att efterfrågas kommande år. Elevernas svar på om de fått tillräcklig information om dessa frågor är delvis motsägelsefulla och därmed mer svårtolkade (en anledning till detta kan vara att frågorna är snarlika och kan ha varit svåra att skilja åt). På frågan om eleverna fått tillräcklig information vilka olika yrken en viss utbildning kan leda till anser flertalet Tierps kommun 4 av 16 PwC

16 (knappt 60 procent) att de fått tillräcklig information medan 70 procent på följande fråga anger att de vill ha mer information om detta. När det gäller frågan om eleverna fått tillräcklig information om hur arbetsmarknaden kan förväntas se ut beroende på vilken utbildning man väljer anser drygt 25 procent att de fått tillräcklig information medan ca 35 procent svarat att de inte fatt det och ytterligare något fler svarat "vet ej". På frågan om eleverna tycker att den information de fått från skolan om studie- och yrkesvägledning varit tillräcklig har drygt hälften svarat "ja" och den andra hälften "nej" eller "vet ej". Knappt 30 procent av de som svarat på enkäten anger att de fått sin huvudsakliga kunskap om yrken och arbetsmarknad från skolan. Huvuddelen av kunskapen uppges komma från föräldrar, internet, kompisar, öppet hus mm. Slutsatser och kommentarer Våra slutsatser av ovanstående material är att elevers kunskap om arbetsmarknaden och utbildningsvägar är mycket viktiga för såväl individens framtid som för hela samhället. Hur arbetslivet fungerar och vad det finns för olika yrken och möjligheter är en central fråga för skolan och en mycket viktig fråga för att få fler ungdomar att få lust att börja studera i unga år och få en tidigare och tydligare matchning där ungdomar väljer utbildning som på sikt leder till ett arbete. För samhället är det avgörande att fa få utbildad personal inom de områden som snart kommer att sakna personal. För Tierps del ger granskningen en indikation att denna fråga inte är tillräckligt prioriterad i skolan. I flera kommuner har olika satsningar gjorts för att öka elevernas kunskaper inom detta område både genom ideella insatser och genom kommunen. Kompetensen hos de som ska förmedla kunskapen om arbetsmarknad och utbildning måste höjas väsentligt. En avgörande faktor är att kunna förmedla det stora utbud av möjligheter som finns på arbetsmarknaden inom olika yrken, vilken utbildning som krävs och var de stora behoven av arbetskraft kan förväntas. Det är också viktigt att kunna förmedla hur egna intresseområden kan hanteras i relation till arbetsmarknaden. Av Skolverkets utredning framgår att et stort problem i studie- och yrkesvägledningen i dag är bristande styrning och ledning av verksamheten. I råden nämns att rektorn bör se till att det finns "rutiner och metoder för att planera, utvärdera och utveckla studie- och yrkesvägledningen". Tierps kommun 5 av 16 PwC

17 SVOL7' Svar på revisionsfrågor Har kommunen en effektiv studie- och yrkesvägledning för skolans elever? Anser eleverna att defått en tillräckligt bra studie- och yrkesvägledning? Vår bedömning är att granskningen ger indikationer på att Tierps kommun inte har en tillräckligt effektiv studie- och yrkesvägledning för skolans elever. Rekommendationer Vi rekommenderar kommunstyrelsen att se över styrning och ledning av studie- och yrkesvägledningen för att utveckla verksamheten. Tierps kommun 6 av 16 PwC

18 Bilaga: Sammanställning av enkätsvar från 65 elever i årskurs 9 november-december Hur viktigt tycker du det är att få information om vilka yrken olika gymnasieprogram så småningom kan leda fram till? 60% 50% 40% IY I 30% 20% _! 10% 0%. Mycket Ganska Inte så så Inte alls Vet ej viktigt viktigt viktigt viktigt Kommentarer Om man är osäker kanske blir säkrare på vilken linje man ska gå. Jag tycker att det är viktigt så att man vet vad det är man ska jobba för, och om det är något speciellt man vill bli så är det viktigt att få den informationen. För det är viktigt att jag får information om yrket, utbildningen så jag inte slipper ångra mig eller göra någonting jag inte är intresserad av. Man vill veta hur framtiden kan se ut när man väljer program. Om man inte har någon som helst aning om vad man vill bli är det viktigt att få reda på ungefär vad det kan finnas för arbeten i framtiden utifrån vilket program man väljer att gå, då man troligtvis väljer något som man åtminstone är intresserad av. Annars vet man inte vad det går ut på. Tierps kommun 7 av 16 PwC

19 2. Hur viktigt tycker du det är att ha fått fatt kunskap vilka olika yrken som finns? 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Mycket Ganska Inte så Inte alls Vet ej viktigt viktigt viktigt viktigt Kommentarer Så jag vet vad jag ska jobba med föresten av mig liv det är viktigt att jag jobbar med någonting jag är intresserad av Det som är viktigt för mig är väl det yrke jag vill arbeta med. Det är viktigt att få reda på vilka möjligheter som man kan tänkas ha. Tierps kommun 8 av 16 PwC

20 3. Hur viktigt tycker du det är få information om vilka yrken som efterfrågas på arbetsmarknaden just nu och vad man tror kommer att efterfrågas i kommande år? 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% n Mycket Ganska Inte så Inte alls Vet ej viktigt viktigt viktigt viktigt Kommentarer Det är bra att veta vad det finns möjlighet till att bli i framtiden. Man borde få kunskaper om vilka yrken det kan bli svårt att få och vilka som det finns en stor möjlighet till. Om man vill vara åtminstone ganska säker på att det finns jobb är det viktigt. Jag tycker att det är viktigt att man får information om det, så att man är medveten om att det finns eller kanske inte finns jobb inom det man vill arbeta med. Men samtidigt tycker jag inte att man bara ska välja ut ifrån vilka jobb som är lediga, jag tycker man ska göra det man tycker är kul för att orka. Men det är viktigt att man får reda på det så man kan tänka över det. Så att man kan få jobb. Är man osäker på vad man vill bli kan man få förslag av det. Tierps kommun 9 av 15 PwC

21 4. Tycker du att du fått tillräcklig information om vilka yrken som efterfrågas just nu och vad man tror kommer att efterfrågas kommande år? 35,00% 34,50% 34,00% 33,50% 33,00% 32,50% 32,00% 31,50% Ja Nej Vet ej Kommentarer Jag har fått mycket information av programmet jag ska gå på. Jaghar praoat där så jag vet vad för ämnen de läser. Jag fick lära mig vad kommunikation, naturkunskap var och hur man skulle göra för att ett barn skulle lära sig krypa och gå. Nu är jag rätt så förberedd för att börja på Högbergskolan. Jag trivs där och känner några där ifrån. Jag skulle vilja veta mer om hur arbetsmarknaden ser ut och vilka jobb som troligtvis kommer efterfrågas i framtiden. Det har inte varit så jättemycket information om det, fast jag tycker att det är bra att ta upp då man kan känna sig säkrare eller utesluta ett alternativ. Jag har fått reda på om yrket jag vill arbeta inom är efterfrågat eller inte, dock har jag inte fått veta så mycket kring andra yrken. Sådär. Tierps kommun 10 av 16 PwC

22 5. Tycker du att du fått tillräcklig information om vilka olika yrken en viss utbildning kan leda till? 70,00% i 60,00% I 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Ja Nej Vet ej Kommentarer Några Det har vi inte heller pratat så mycket om. Till exempel så kanske man inte vet att det finns flera utbildningar som man kan välja, och därmed utesluter yrket då man tycker att programmet inte passar för en själv. Jag har läst lite kring det själv, men vi pratade inte så mycket om det när jag hade syv-samtal. Inte så mycket tycker jag. Tierps kommun 11 av 16 PwC

23 6. Skulle du vilja ha mer information om vilka olika yrken en viss utbildning kan leda till? 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 4.g L4.....,, Ja Nej Vet ej Kommentarer Helst mer info med lite mer detalj på vad man ska göra mm när man är volontär. Sådant är alltid bra att veta och det gör att man kan känna sig tryggare. Jag vill få så mycket information som möjligt kring det jag vill gå, så man vet vad man ger sig in i. Jag tycker att jag ska få mer information. Så jag vet vilken utbildning kan leda till. Tierps kommun 12 av 16 PwC

24 7. Tycker du du att att du du fått fått tillräcklig information om hur arbetsmarknaden kan förväntas se ut om du väljer en viss utbildning? 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Ja Nej Vet ej Kommentarer Syv har inte berättat så mycket om just det. Lite gran men inte så mycket. Tierps kommun 13 av 16 PwC

25 9. Hur Hur stor stor roll roll spelar information om yrken och arbetsmarknad för ditt val av gymnasiepro gymnasieprogram? ram? 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Mycket Spelar Spelar Spelar Vet inte stor roll ganska mycket inte alls stor roll liten roll roll Kommentarer Allts jag vill ju gärna bli volontär. Det är väl det jag har valt. Jag vill ju såklart veta vad det finns för alternativ utanför mitt första val om det skulle vara så att det inte gick vägen. Jag kommer välja något jag tycker är roligt så att jag kommer att orka med tre år till. Man ska orka med alla läxor och pendlande då de jag vill gå inte finns i Tierp så kommer jag få pendla i över två timmar varje dag och därför kommer jag välja något som jag verkligen brinner för så jag orkar. Tierps kommun 15 av 16 PwC

26 10. Varifrån har du fått din huvudsakliga kunskap om yrken och arbetsmarknad? 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% co c tu CO ro "0 7(.12 :0 IL i:i. E g4 (53 E co - < > c C Q) c C 0) C Kommentarer Både i skolan och även hemma har vi pratat om gymnasiet. Jag har fått information från skolan, föräldrar, internet och lite sånt. Vi var på besök på Högbergskolan och fick höra om olika program. Jag vill gå barnoch fritidsprogrammet och jobba utomlands. SYV sa att man kunde jobba som volontär. Vill hjälpa barn som behöver extra hjälp t.ex. matte, bild och sånt i Indien. Har länge viljat åka utomlands och jobba. Så det passar bra Från alla alternativ. Jag vill jobba med barn. Gärna på ett hotell eller liknande. Jag har fått iden efter alla gånger jag varit utomlands och sett de som tar hand om barnen, det verkar vara kul. Man kan säga att jag har fått från alla fyra. Jag har varit på öppethus och så också för att få ännu mer information för att lättare kunna avgöra bra- och dåliga saker med programmet/skolan. Jag har sökt mycket på internet och varit på öppethus och fått veta mycket från skolorna jag kollat på. Sen har jag även pratat med olika yrkesvägledare som gett mycket information. Blandning mellan skola och internet Både i skolan och från förledarna egentligen. Både skolan och mina föräldrar. Skolan & föräldrar Jag har fått information ifrån allt Tierps kommun 16 av 16 PwC

27 41 KOMMUN TIERPS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (23) Dnr Ks Närvårdsplatser i Tierps kommun fördjupad ekonomisk analys Beslut Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till den politiska styrgruppen för närvård att redovisa resultatet av en fördjupad ekonomisk analys under hösten Bakgrund Vid ett samråd den 18 mars 2014, enades landstingsledningen och kommunledningarna i Tierps och Älvkarleby kommuner om att göra en fördjupad ekonomisk analys kring förslaget om närvårdsplatser ser i Tierps kommun innan beslut fattas. Resultatet av analysen redovisas under hösten Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ordförande har den 14 april 2014 lämnat förslag till beslut i ärendet. Delges Närvårdskoordinator i Tierp Styrgruppen för Närvård i Tierp 1 I Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

28 TIERPS KOMMUN Dokumentnamn Datum Diarienummer Adress Kommunstyrelsen Närvårdsplatser i Tierps kommun fördjupad ekonomisk analys Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att uppdra till den politiska styrgruppen för närvård att redovisa resultatet av en fördjupad ekonomisk analys under hösten Bakgrund Vid ett samråd den 18 mars 2014, enades landstingsledningen och kommunledningarna i Tierps och Älvkarleby kommuner om att göra en fördjupad ekonomisk analys kring förslaget om närvårdsplatser i Tierps kommun innan beslut fattas. Resultatet av analysen redovisas under hösten Bengt-Olov Eriksson Kommunstyrelsens ordförande Gemensam service Handläggare Enheten för processtöd Helena Broberg Tierp Chef Processtöd Besöksadress: Centralgatan 7 Telefon: Telefon: Fax: E-post

29 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (299) 176 Dnr Ks Närvårdsplatser i Tierp Beslut Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning att motsvarande beslut fattas i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, uppdra till den politiska styrgruppen för Närvård i Tierp att återkomma i mars 2014 med ett fullständigt underlag innehållande omfattning, tidplan och ekonomiska konsekvenser för Närvårdsplatser i Tierp samt förslag på projektetablering för genomförandet. Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet. Kommunstyrelsen har 88/2013 godkänt förslag om inriktning mot ett Närvårdscentrum i Tierp samt uppdragit till den politiska styrgruppen att under hösten återkomma med omfattning, tidplan och ekonomiska konsekvenser. Samma beslut fattades av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen den 19 juni Närvårdskoordinator Tierp har den 24 oktober 2013 överlämnat förslag till beslut samt en lägesbeskrivning daterad 23 oktober Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse upprättad av Närvårdskoordinator Tierp Delges Närvårdskoordinator Tierp fvb Landstinget Uppsala län Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr Sek( sign Utdragsbestyrkande

30 40 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet (37) 21 Avtal om mottagande av ensamkommande asylsökande barn Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att teckna avtal om att utöka mottagandet av ensamkommande asylsökande barn till det för Tierp aktuella kommuntalet, nämligen sju platser, samt att ge Sociala enheten och WO i uppdrag att utreda hur det utökade behovet av PUT-platser kan tillgodoses. Bakgrund Föreligger underlag den 21 mars 2014 från socialchefen Randi Graungaard: "Den 1 januari 2014 inträdde en ny lag, utvidgade möjligheter att anvisa kommuner (UMA) som innebär att kommunernas mottagande av ensamkommande barn kommer att öka. Enligt den nya lagstiftningen kan Migrationsverket fatta beslut om anvisning till en kommun med eller utan överenskommelse. Migrationsverkets prognos över antalet som förväntas komma under 2014 är 4200 personer. I februari 2014 saknades 800 platser i landet. Med anledning av den nya lagen har Länsstyrelserna tagit fram fördelningstal för landets kommuner. Aktuellt fördelningstal avseende asylplatser för Tierps kommun är enligt Länsstyrelsen sju platser. 1 I december 2013 fattade kommunstyrelsen beslut om att teckna avtal med Migrationsverket om att från och med år 2014 utöka antalet platser från tre till fyra för asylsökande ensamkommande barn. Anledningen till att Tierps kommun valde att teckna avtal om mottagande av endast fyra var att kommunens eget HVB-boende (Bergis) inte hade utrymme att ta emot flera. Under början av 2014 har en möjlighet att flytta boendet till större lokaler uppkommit. Det kräver smärre ormbyggnationer ombyggnationer som gör att själva flytten beräknas kunna vara genomförd under september månad Med anledning av detta föreslås kommunstyrelsen besluta att från hösten 2014 utöka mottagandet av antalet ensamkommande asylsökande barn till det för Tierps kommun aktuella fördelningstalet, nämligen sju platser. Anledningen till detta är att Tierps kommun riskerar tvångsanvisningar då kommunen inte når upp till fördelningstalet. Kommunen kan inte styra dessa tvångsanvisningar medan kommuner som uppnått sitt fördelningstal är undantagna. Dessa anvisningar tar ingen hänsyn till ålder eller kön och det är sannolikt att kommunen skulle tvingas till att använda externa aktörer då det inte är säkert att dessa ungdomar kan placeras på Bergis. forts. Ordf sign Justerandes sign 1 Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

31 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet (37) 21 forts. Detta kan i sin tur innebära högre kostnader då schablonersättningen för asylsökande är 1900 kronor/dygn för HVB-placeringar enligt SoL, vilket är i stort sett alla, och att vårdavgiften hos de externa aktörerna kan vara betydligt högre. Externa placeringar ger också mindre effektivitet för socialtjänsten genom t ex långa resor och att det då hinns med bara ett möte/dag. Det innebär också samarbete med flera aktörer t ex gode män, man, skolor, BUP och boendepersonal. Trots utökningen är bedömningen att bemanningen på det "nya" Bergis enbart behöver utökas marginellt. För närvarande finns en handläggare som arbetar med ensamkommande asylsökande barn och det är oundvikligt att den bemanningen behöver utökas till det dubbla. Detta bedöms dock kunna täckas rent ekonomiskt inom ramen för ersättningen från Migrationsverket. Ett utökat antal platser för asylsökande ensamkominande ensatnkonunande flyktingbarn kommer med största sannolikhet att generera ett utökat behov av PUT-platser (Permanent Upphålls Tillstånd). Inom ramen för "nya" Bergis kan några stycken hanteras, men det är inte en optimal lösning att blanda PUT och asylsökande barn. Förvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att utreda hur behovet av flera PUT-platser kan tillgodoses." Delges Sociala enheten Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

32 TIERPS KOMMUN Dokumentnamn Datum Diarienummer 1(2) Adress Kommunstyrelsen Avtal om mottagande av ensamkommande asylsökande barn Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att teckna avtal om att utöka mottagandet av ensamkommande asylsökande barn till det för Tierp aktuella kommuntalet, nämligen sju, samt att ge Sociala enheten och IFO i uppdrag att utreda hur det utökade behovet av PUT-platser kan tillgodoses. Bakgrund Den 1 januari 2014 inträdde en ny lag, utvidgade möjligheter att anvisa kommuner (UMA) som innebär att kommunernas mottagande av ensamkommande barn kommer att öka. Enligt den nya lagstiftningen kan Migrationsverket fatta beslut om anvisning till en kommun med eller utan överenskommelse. Migrationsverkets prognos över antalet som förväntas komma under 2014 är 4200 personer. I februari 2014 saknades 800 platser i landet. Med anledning av den nya lagen har Länsstyrelserna tagit fram fördelningstal för landets kommuner. Aktuellt fördelningstal avseende asylplatser för Tierps kommun är enligt Länsstyrelsen sju. I l december 2013 fattade kommunstyrelsen beslut om att teckna avtal med Migrationsverket om att från och med år 2014 utöka antalet platser från tre till fyra rör asylsökande ensamkommande barn. Anledningen till att Tierps kommun valde att teckna avtal om mottagande av endast fyra var att kommunens eget HVB-boende (Bergis) inte hade utrymme att ta emot flera. Under början av 2014 har en möjlighet att flytta boendet till större lokaler uppkommit. Det kräver smärre ombyggnationer som gör att själva flytten beräknas kunna vara genomförd under september månad Med anledning av detta föreslås kommunstyrelsen besluta att från hösten 2014 utöka mottagandet av antalet ensamkommande asylsökande barn till det för Tierps kommun aktuella fördelningstalet, nämligen sju platser. Anledningen till detta är att Tierps kommun riskerar tvångsanvisningar då kommunen inte når upp till fördelningstalet. Kommunen kan inte styra Medborgarservice Handläggare Sociala enheten, Medborgarservice Randi Graungaard Tierp Verksamhetschef Besöksadress: Centralgatan 7 E-post: Randi.Graungaarntierp se

33 2(2) dessa tvångsanvisningar medan kommuner som uppnått sitt fördelningstal är undantagna. Dessa anvisningar tar ingen hänsyn till ålder eller kön och det är sannolikt att kommunen skulle tvingas till att använda externa aktörer då det inte är säkert att dessa ungdomar kan placeras på Bergis. Detta kan i sin tur innebära högre kostnader då schablonersättningen för asylsökande är 1900 kronor/dygn för HVB-placeringar enligt SoL, vilket är i stort sett alla, och att vårdavgiften hos de externa aktörerna kan vara betydligt högre. Externa placeringar ger också mindre effektivitet för socialtjänsten genom t ex långa resor och att det då hinns med bara ett möte/dag. Det innebär också samarbete med flera aktörer t ex gode män, skolor, BUP och boendepersonal. Trots utökningen är bedömningen att bemanningen på det "nya" Bergis enbart behöver utökas marginellt. För närvarande finns en handläggare som arbetar med ensamkommande asylsökande barn och det är oundvikligt att den bemanningen behöver utökas till det dubbla. Detta bedöms dock kunna täckas rent ekonomiskt inom ramen för ersättningen från Migrationsverket. Ett utökat antal platser för asylsökande ensamkommande flyktingbarn kommer med största sannolikhet att generera ett utökat behov av PUTplatser (Permanent Upphålls Tillstånd). Inom ramen för "nya" Bergis kan några stycken hanteras, men det är inte en optimal lösning att blanda PUT och asylsökande barn. Förvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att utreda hur behovet av flera PUT platser kan tillgodoses. Bengt-Olov Eriksson Kommunstyrelsens ordförande Yvette Axelsson kommunchef Sociala enheten, Medborgarservice

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 Å TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Tri.,-.17 K (23) Anmälan av delegationsbeslut Beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga ärendet till handlingarna. Bakgrund Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla delegationsbesluten till kommunstyrelsens enligt 6 kap KL, inklusive beslut som fattats med stöd av vidaredelegation. Kommunchef A034 Beslut avseende godkännande på ansökan om att bedriva hemtjänst, LOV A041 Antagande av av hemvärnsmän handl.nr handl.nr Chef Gata/Park A074A Yttrande till till Polismyndighet handl.nr , 1846, 1847, 1965, 1966, 1986, 2234 Trafikhandläggare A083 Beslut om parkeringstillstånd nr 8-15/14 A084 Beslut om färdtjänst, nya beslut nr 29-47/14 A084 Beslut om färdtjänst, omprövning nr 18-23/14 A084 beslut om färdtjänst i annan kommun nr 4-5/14 A085 Beslut om riksfårdtjänst, enkelresor nr 49-82/14 Personalansvariga A087 - Anställa, omplacera, rehabilitera, entlediga, uppsäga, avstänga och avskeda personal A088 Lönesätta personal varvid för för resultatansvariga krävs samråd med respektive chef såvitt gäller lönesättning vid andra tillfällen än i samband med nyanställning A089 Bevilja partiell tjänstledighet, ledighet för fritidsstudier och icke lagstadgad ledighet Se sammanställning av delegeringsbeslut nr 3/14 Kultursekreterare A098 Bidrag till till kulturarrangemang handl.nr forts. Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

47 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (23) forts. Fritidsintendent Al 02B Bevilja aktivitetsbidrag (LOK) Al 02C - Fastställa belopp för aktivitet (LOK) A102E Bevilja bidrag för ledarutbildning A103A Bevilja "övriga bidrag" Myndighetsgruppen Sociala enheten Delegationslistor, månadsvis Beslut om insatser enligt FB, LSS och SoL bl.a. punkterna 0025, 0026, 0030,0031, Godkännande av faderskapsbekräftelse "S-protokoll" handl.nr handl.nr , 1992,1993 handl.nr , 1639, 1642 handl.nr nr 11 3/14 Kommunekolog S008 Yttranden till till Länsstyrelsen i i ärende angående anmälan om vattenverksamhet handl.nr , 1772 Kommunarkitekt S122 Godkänna förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärkning Tjänstemän Medborgarservice S078-S081, S093,S103,S108-Bygglov S088-Marklov S010-S011, S013 Avlopp S020-S023 Miljöskydd S055-Radon S014, S022-Värmepumpar S039-S048, S050, S052-Renhållning handl.nr Alkoholhandläggaren S132 Beslut om om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap S133 Tillfälligt tillstånd för för utskänkning till allmänheten nr 3/14 nr 2/14 Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

48 ;4 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (23) ti Delgivning av protokoll Beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga ärendet till handlingarna. Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott har överlämnat protokoll från sammanträde , Utskottet arbete och omsorg har överlämnat protokoll från sammanträde , , sekr. sekt. Utskottet barn och ungdom har överlämnat protokoll från sammanträde , , sekr Utskottet samhällsbyggnad har överlämnat protokoll från sammanträde , Ordf sign Justerandes sign I Vidi sign Sela sign Utdragsbestyrkande

49 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (23) Delgivning Beslut Kommunstyrelsen beslutar att delgivningen tas som en anmälan till protokollet. Bakgrund Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare delges: Dnr Ks Handl nr 1827 Arbetsmiljöverket har översänt information IRM 2014/10713 avseende inspektion vid Wesslandia, Karlholmsbruk. Arbetsmiljöverket inspekterar arbetsförhållanden i verksamheten där personal hjälper till med och/eller utför personförflyttningar. Dnr Ks Handl nr 2027 Arbetsmiljöverket har översänt information IRM 2014/10714 avseende inspektion vid Åskarbygården, Tierps köping. Arbetsmiljöverket inspekterar arbetsförhållanden i verksamheten där personal hjälper till med och/eller utför personförflyttningar. Dnr Ks Handl nr 1928 Svar till Arbetsmiljöverket avseende tidigare inspektion vid Högbergsskolan i Tierps köping, IMS 2013/ Dnr Ks Handl nr 1929 Svar till Arbetsmiljöverket avseende tidigare inspektion vid 01 Andersskolan i Skärplinge, IMS 2013/ Ordf sign Justerandes sign Vidi Vidd sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

50 ARBETSMILJÖ VERKET Datum Vår beteckning Sid IRM 2014/ (2) Enheten för region mitt Stefan Reis, Tierps Kommun Tierp TIERPS TIERFS KOMMUN ;.(ommun3rs'relsen KomMIJN3TYRELSEN KV , Beteckning: 1,1_, 1 1,9, -- Har9IfirL,,..k ,Q1.9, Har 91.6 rl. k-3f 2 Q1 4 t 1 5_ Arbetsmiljöverket inspekterar arbetsmiljön vid personförflyttningar Arbetsmiljöverket utvecklar och genomför under åren särskilda insatser med syfte att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av arbetsmiljörelaterade problem. Arbetsmiljöverket planerar att genomföra en inspektion hos er på adress Wesslandia, Stockvägen 1, Karlholmsbruk den 9 april kl Besöket beräknas ta ca 2 timmar. Vi kommer framför allt att inspektera arbetsförhållanden i er verksamhet där er personal hjälper till med och/eller utför personförflyttningar. Inspektionen Under besöket ska företrädare för arbetsgivaren och skyddsombud närvara. Om lokalt skyddsombud saknas bör ni ta kontakt med det regionala skyddsombudet för att ge denne möjlighet att delta i inspektionen. ombudet för att ge denne möjlighet att delta i inspektionen. Från Arbetsmiljöverket kommer jag, Stefan Reis, att närvara. Var vänlig och bekräfta, tid och plats för inspektionen till Den bifogade broschyren "Belasta rätt vid personförflyttningar" kommer att fungera som checklista och stöd under inspektionen. Broschyren kommer även att delas ut vid inspektionen. Postadress: Stockholm Besöksadress: Fabriksgatan 20, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webbplats: Organisationsnummer:

51 oirtjk 1411P ARBETSMILJÖ VERKET Datum Vår beteckning Sid IRM 2014/ (2) Vi kommer också att be er berätta om hur ert systematiska arbetsmiljöarbete bedrivs och be er visa ett exempel på en bedömning av risker för belastningsskador ni har genomfört. Vilka åtgärder har ni utfört för att förebygga risk för belastningsskada hos era arbetstagare? Om vi upptäcker brister i arbetsmiljön kommer ni att få ett inspektionsmeddelande där vi redovisar de krav vi ställer för att ni ska uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Information Besök Arbetsmiljöverkets webbplats när ni vill veta mer om dessa insatser eller om oss och lagar och föreskrifter om arbetsmiljö. Hör gärna av er om något är oklart. Stefan Reis Arbetsmiljöinspektör

52 ARBETSMI LJÖ VERKET Datum Vår beteckning Sid 1RM 2014/ (2) Enheten för region mitt Stefan Reis, if'171u rt<3,::vpi'vl" il, _ K:). ;,, i,.jSi:i.-:Eit,s N Tierps Kommun " s,...i. ;h ) Tierp Tierp g.urit -U.1-0 / r: N I..jA f6-1-c----7e ,6-2 i!;8e.teckning: Beteckning. 1,1,0_..._... [191111st Handis:kr 14 ts-.29,eyer4, MV. 2,s_Kki 1 i i Arbetsmiljöverket inspekterar arbetsmiljön vid personförflyttningar Arbetsmiljöverket utvecklar och genomför under åren särskilda insatser med syfte att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av arbetsmiljörelaterade problem. Arbetsmiljöverket planerar att genomföra en inspektion hos er på adress Särskilt boende Åskarbygården, Toftaliden 6, Tierp den 23 april kl Besöket beräknas ta ca 2 timmar. Vi kommer framför allt att inspektera arbetsförhållanden i er verksamhet där er personal hjälper till med och/eller utför personförflyttningar. Inspektionen Under besöket ska företrädare för arbetsgivaren och skyddsombud närvara. Om lokalt skyddsombud saknas bör ni ta kontakt med det regionala skyddsombudet för att ge denne möjlighet att delta i inspektionen. ombudet för att ge denne möjlighet att delta i inspektionen. Från Arbetsmiljöverket kommer jag, Stefan Reis, att närvara. Var vänlig och bekräfta, tid och plats för inspektionen till Den bifogade broschyren "Belasta rätt vid personförflyttningar" kommer att fungera som checklista och stöd under inspektionen. Vi kommer också att be er berätta om hur ert systematiska arbetsmiljöarbete bedrivs och be er visa ett exempel på en bedömning av risker för belastningsskador ni har genomfört. Vilka åtgärder har ni utfört för att förebygga risk för belastningsskada hos era arbetstagare? Postadress: Stockholm Besöksadress: Fabriksgatan 20, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webbplats: Organisationsnummer:

53 oftles lur ARBETSMILJÖ. VERKET Datum Vår beteckning Sid IRM 2014/ (2) Om vi upptäcker brister i arbetsmiljön kommer ni att få ett inspektionsmeddelande där vi redovisar de krav vi ställer för att ni ska uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Information Besök Arbetsmiljöverkets webbplats när ni vill veta mer om dessa insatser eller om oss och lagar och föreskrifter om arbetsmiljö. Hör gärna av er om något är oklart. Stefan Reis Arbetsmiljöinspektör

54 uki5 b.`s Kerstin Jonasson 9,-v19 9,R Från: Skickat: Till: Kopia: Ämne: Bifogade filer: Kenneth Karlsson den 28 mars :28 Kerstin Jonasson; Gunilla Olsson; Jonas Egehult; Erik Ekström; Petra Selberg; Eeva-Liisa Purolainen VB: Svar på inspektionsmeddelande IMS 2013/43177 Rutiner för APL.docx; Avtal med företag för APL.doc; Arsplan SAM 2014.docx Hej Adam! Här kommer vårt svar på ert inspektionsmeddelande från Högbergsskolan. Resultatet från inspektionen meddelades arbetslagen vid APT (arbetsplatsträff) där alla deltar, direkt veckan efter inspektionen. Huvudarbetet med hur vi ska uppfylla kraven enligt ert meddelande har gjorts av mig själv som sammanhållande, tillsammans med huvudskyddsombudet Jonas Egehult och rektor Gunilla Olsson som övergripande ansvarig för SAM. Till olika delar har ledningsgruppen, programlag och ämneslag bidragit med information och lösningar. 1.1 Rutiner vid arbetsplatsförlagd utbildning (APU) och arbetsplatsförlagt lärande (APL) Efter att ha samverkat med BYN, STAR, skolledare och politiker från Enköping och Uppsala inom Bygg & Anläggningsprogrammen, så finns det ingen skola som är ett bra exempel på hur man löser de krav på riskbedömning som ni framför. Ingen ser någon möjlighet att klara kraven att göra riskanalyser på An-platserna. De flesta gör som vi. a) Väljer APL-platser på företag som vi vet har ett fungerande SAM med skyddsorganisation, riskanalyser och ronder. b) Upprättar avtal med företaget där det framgår att företaget har arbetsmiljöansvar för eleven och att det finns utsedd handledare med rätt kunskaper. c) Besöker eleven på APL-platsen och kontrollerar att det fungerar med utbildning och arbetsmiljöfrågor. 1.2 Arbetsmiljökunskaper hos handledare/instruktörer a) Väljer företag som vi vet utbildar sina handledare och instruktörer. b) Upprättar avtal med företaget där det framgår att de har ansvar för att handledaren har rätt kunskaper samt att handledaren namnges i avtalet. c) Besöker handledaren i samband med elevbesöket för att diskutera utbildningen och arbetsmiljöfrågor. 2.1 Årlig uppföljning Den årliga uppföljningen kommer att ske under första kvartalet varje år. Aktiviteten läggs in i det s k "Årshjulet" och ligger då i planeringen för varje läsår. År 2013 följs upp på möte 8 april kl då ledningsgruppen, fackliga företrädare, huvudskyddsombud, och elevskyddsombud från elevrådet deltar. 3.1 Arbetsbelastning undersökning, riskbedömning och handlingsplan Riskbedömning och handlingsplan kommer att upprättas per programlag och ämneslag fr o m 2014 där den psykosociala arbetsmiljön diskuteras enligt ett frågebatteri och dokumenteras i en handlingsplan. 4.1 Fysisk arbetsmiljö buller, undersökning - mätning Bullermätning och analys kommer att beställas under VT14 för hela skolan från vår kontrakterade leverantör av företagshälsovård Länshälsan Uppsala AB. 1

Entledigande från uppdrag som ersättare i utskottet samhällsbyggnad - Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)

Entledigande från uppdrag som ersättare i utskottet samhällsbyggnad - Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) [lltierps A ' 21 (39) Entledigande från uppdrag som ersättare i utskottet samhällsbyggnad - Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) beslutar att bevilja Lars-Göran Birkehorn Karlsens framställan om entledigande.

Läs mer

Justering av arbetsutskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av arbetsutskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2014-04-08 27 (37) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet kl 08.30-11.00 Beslutande Bengt-Olov Eriksson (S) ordförande Pia Wårdsäter (S) Anette Pettersson (S) Daniel Blomstedt (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2014-04-22 92 (114) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierps köping, kl. 13.00 16.30 ande Se sida 93 Övriga närvarande Yvette Axelsson, kommunchef Kerstin Jonasson, sekreterare Utses att justera Göran

Läs mer

Tid: Måndagen den 18 november kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Måndagen den 18 november kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Omsorgsnämnden Tid: Måndagen den 18 november kl. 15.30 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Val av justerare 2. Tillkommande och utgående ärenden 3. Öppna jämförelser LSS Dnr

Läs mer

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-07 KS 2014/1003 Kommunfullmäktige Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag

Läs mer

Datum K@PIA 391.28 KALMAR

Datum K@PIA 391.28 KALMAR ARBETSMILJö 201.4-12-29 IRS 201418068 K@PIA s d 1(5) Enheten för reg on syd Ann-Helen Johansson, 010-730 91, 28 Gymnasiesärskolan Box 804 391.28 KALMAR KALMARSUNDS GYMITI \SIËFÖRBUND 201tr -12-29 D-pl;rn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 66 Godkännande av ärendelista... 82 67 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021 - remiss... 83 68 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för

Läs mer

Underskrifter Paragrafer Kerstin Jonasson. Jonas Nyberg. Kenneth Gunnarsson

Underskrifter Paragrafer Kerstin Jonasson. Jonas Nyberg. Kenneth Gunnarsson 2012-12-18 418 (424) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Rådrummet, Tierps köping Kl. 08.30 12.30 Jonas Nyberg (S), ordförande Åsa Sikberg (M), vice ordförande Björn Hellstedt (C) Kenneth

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen 2013-03-20 IMS 2013/9936 1 (4) Distriktet i Stockholm Agneta Karlström, 010-730 9037 Uppsala läns landsting Box 602 751 25 UPPSALA Resultatet av inspektionen Ert org. nr 232100-0024 Arbetsställe Akademiska

Läs mer

Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015

Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015 Överförmyndarnämnden Mitt Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015 Sid Justering... 3 1 Fastställande av ärendelistan... 4 2 Ekonomi... 5 3 Information från ordförande och överförmyndarchef... 6 4 Ändring

Läs mer

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen 2013-02-20 IMS 2012/36270 1 (5) Distriktet i Stockholm Åke Johansson, 010-730 9042 Stockholms kommun Stadsledningskontoret 105 35 Stockholm Delgivning Föreläggande efter framställning om ingripande enligt

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Taxor och avgifter inom äldreomsorgen. BILAGA. 4. Dokumenthanteringsplan för IFO. BILAGA

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Taxor och avgifter inom äldreomsorgen. BILAGA. 4. Dokumenthanteringsplan för IFO. BILAGA NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och lärandenämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 25 mars 2009 kl. 08:30 1. Val av justerare 2. Ekonomirapport

Läs mer

Svar till arbetsmiljöverket

Svar till arbetsmiljöverket Svar till arbetsmiljöverket Verksamhet Bildning ISM 2013/33012 Svar enligt krav, punkt 1-8 Bilagor Bilaga 1 Arbetsmiljöpolicy för Östra Göinge kommun Bilaga 2 Protokoll, Centrala samverkansgruppen 2014-02-24

Läs mer

Justering av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2012-12-18 104 (112) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet kl 08.30-11.10 ande Bengt-Olov Eriksson (S) ordförande Pia Wårdsäter (S) Anette Pettersson (S) Catarina Deremar (C) Daniel Blomstedt (M) Övriga

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa

91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-06-18 1 (1) SOCIALNÄMNDEN Dnr SN 2013/183 91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa Beslut Socialnämnden ställer sig bakom det från socialchefens

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Bohusrummet, stadshuset, klockan 13:00-16:15 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda Åshamre (S) Sekreterare

Läs mer

~ ~~~~ ililaga i\s 2014/117/1

~ ~~~~ ililaga i\s 2014/117/1 ~ ~~~~ ililaga i\s 2014/117/1 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Mauro Pliscovaz 1 (3) SALJ,\ KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-05- 1 4 Diarienry r" J u ~:r~-"'!,,,, i IAklbilaga l Nytt avtal gällande

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK 'Uppsala r "KOMMUN KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Sun ZaH-cfc-Xi Alf t{\

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-05-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-05-19 1,... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-05-19 9 {26) 122 Nytt avtal gällande flyktingmottagning samt mottagande av ensamkommande asylsökande ungdomar Dnr 2014/732-3

Läs mer

Skolan som arbetsmiljö!! Tips! Denna text ändras via menyfliken Infoga -> gruppen Text -> knappen Sidhuvud/sidfot 2011-10-28 1

Skolan som arbetsmiljö!! Tips! Denna text ändras via menyfliken Infoga -> gruppen Text -> knappen Sidhuvud/sidfot 2011-10-28 1 Skolan som arbetsmiljö!! Tips! Denna text ändras via menyfliken Infoga -> gruppen Text -> knappen Sidhuvud/sidfot 2011-10-28 1 Tips! Denna text ändras via menyfliken Infoga -> gruppen Text -> knappen Sidhuvud/sidfot

Läs mer

--l. _.. r ' .. ~A As fkommum SAMMANTRADESPROTOKOLLKl~Förvdltr'in~en. Ank... :i.',j!'j'~-j..::1:'

--l. _.. r ' .. ~A As fkommum SAMMANTRADESPROTOKOLLKl~Förvdltr'in~en. Ank... :i.',j!'j'~-j..::1:' 182 Dnr BU 164/14 Anvisningsplatser nyanlända Arbetsutskottet föreslår nämnden Att ställa sig bakom remissvaret.. ~A As fkommum SAMMANTRADESPROTOKOLLKl~Förvdltr'in~en _.. r ' Ank... :i.',j!'j'~-j..::1:'

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-11-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-11-18 M sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-11-18 s (2.4) 237 Nytt avtal om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar Sala kommun 2015; information Dnr 2011+/ 1185

Läs mer

Justering av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2012-01-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet kl 09.00-11.00 Beslutande Bengt-Olov Eriksson (S) ordförande Pia Wårdsäter (S) Annette Pettersson (S) Catarina Deremar (C) Daniel Blomstedt (M) Övriga

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Resultat av inspektionen

Resultat av inspektionen ARBETSMILJÖ Datum 2015-03-30 Vår beteckning 2015/003299 Sid 1(5) Avdeiningen för inspektion JÖNKÖPINGS KOMMUN Pia Skoglund, 010-730 9817 arbetsmiljoverket@av.se 55189 lönköping Resultat av inspektionen

Läs mer

Utökad budgetram för överförmyndaren KS/2016:104

Utökad budgetram för överförmyndaren KS/2016:104 Ärende 8 TJÄNSTESKRIVELSE 2016-02-23 Kommunstyrelsen Linda Olsson Utredare/Jurist Telefon 08 555 010 53 linda.olsson@nykvarn.se Utökad budgetram för överförmyndaren KS/2016:104 Förvaltningens förslag

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 20 maj 2008

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 20 maj 2008 Socialnämnden 20 maj 2008 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 20 maj 2008 kl 18.30. Genomgång av handlingar kl 17.30

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002 Socialnämnden 3 december 2002 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Väsbygården. Allévägen, Vallentuna Tisdag den 3 december 2002 kl 18.30-19.30

Läs mer

KALLELSE 2014-12-11. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11. Kallelse

KALLELSE 2014-12-11. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11. Kallelse KALLELSE 2014-12-11 Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-11 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Rum 429, stadshuset Ängelholm, 2014-12-11, klockan 14:00 Ärenden:

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(11) Plats och tid Förbundsdirektionen kl. 09.00 11.15 på Lärcenter Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Seija Ojala Shiro Biranvand Sten Nordström Stig Henriksson Jan

Läs mer

Råd vid kontakter med Arbetsmiljöverket. till arbetsgivare inom välfärdssektorn

Råd vid kontakter med Arbetsmiljöverket. till arbetsgivare inom välfärdssektorn till arbetsgivare inom välfärdssektorn Råd vid kontakter med Arbetsmiljöverket Sveriges Kommuner och Landsting har sammanställt följande råd vid kontakt med Arbetsmiljöverket. Råden är till för dig som

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Datum. Per Ågren (S) Lars Andersson (C) Anne-Marie Düring (L) Karolina Glogowska (SD) Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Datum. Per Ågren (S) Lars Andersson (C) Anne-Marie Düring (L) Karolina Glogowska (SD) Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Datum Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 13.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen 2014-06-03 IRS 2014/8518 1 (1) Enheten för region syd Hans Barkenfelt, 010-730 9676 Trelleborgs kommun 231 83 TRELLEBORG Resultatet av inspektionen Ert org. nr 212000-1199 Arbetsställe Bildningsförvaltningen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Resultatet av utredningen

Resultatet av utredningen 2012-03-29 ISV 2011/40932 1 (5) Er beteckning T5792-11 Distriktet i Växjö Maria Funcke, 0470-74 80 31 Polismyndigheten i Jönköpings län Box 618 551 18 Jönköping Resultatet av utredningen Ert org. nr 202100

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

Motion gällande utökningsmöjligheten av administrativ personal på de olika skolorna i kommunen, yttrande (KS/2011:46-034)

Motion gällande utökningsmöjligheten av administrativ personal på de olika skolorna i kommunen, yttrande (KS/2011:46-034) KF 17 c:1 KF 17 c:2 TJÄNSTEUTLÅTANDE Utbildningskontoret Dnr BUN/2011:62-034 Administration 2011-04-26 1/2 Handläggare Helena Ekström Tel. 0152-293 69 KF 17 c:3 Motion gällande utökningsmöjligheten av

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Inspektion Arbetsmiljöverket november 2013. 2014-03-04 Vår referens. Anne Wolf Kvalitetscontroller. anne.wolf@malmo.

Tjänsteskrivelse. Inspektion Arbetsmiljöverket november 2013. 2014-03-04 Vår referens. Anne Wolf Kvalitetscontroller. anne.wolf@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-03-04 Vår referens Anne Wolf Kvalitetscontroller Tjänsteskrivelse anne.wolf@malmo.se Inspektion Arbetsmiljöverket november 2013 SOFV-2014-447

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Överenskommelse

Läs mer

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 5 april 2016

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 5 april 2016 Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 5 april 2016 Föredragningslistan är reviderad och finns filen kallelse handlingar kf 2016-04-05, bifogas även trn e- postmeddelandet om

Läs mer

Resultat av inspektion 2017 hos Produktion

Resultat av inspektion 2017 hos Produktion TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Lexinger/Martina Adiels Balk 2017-04-18 SFN 2017/0076 50446 Servicenämnden Resultat av inspektion 2017 hos Produktion Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Uppdrag att ta fram mätbara prestationer för den verksamhet som bedrivs av regionala skyddsombud

Uppdrag att ta fram mätbara prestationer för den verksamhet som bedrivs av regionala skyddsombud 2011-11-08 AG 2011/100384 1 (9) Ert datum Er beteckning 2011-03-03 2009/2948/ARM Enheten för generaldirektörens stab Kerstin Lindberg, 08-730 92 64 arbetsmiljoverket@av.se Uppdrag att ta fram mätbara prestationer

Läs mer

181 Dnr Kon 2016/105 Remiss Arbetslinjen in i gymnasieskolan. Motion från Cecilia Löfgreen (M).

181 Dnr Kon 2016/105 Remiss Arbetslinjen in i gymnasieskolan. Motion från Cecilia Löfgreen (M). UTDRAG Sid 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kompetensnämnden 2016-11-09 Expedieras till Kommunstyrelsen 181 Dnr Kon 2016/105 Remiss Arbetslinjen in i gymnasieskolan. Motion från Cecilia Löfgreen

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

BILAGA - Sammanställning av påtalade brister - Vidtagna åtgärder - Arbetsmiljöverkets inspektion våren 2014

BILAGA - Sammanställning av påtalade brister - Vidtagna åtgärder - Arbetsmiljöverkets inspektion våren 2014 Uppgiftsfördelning Vid inspektionstillfället saknades en tydlig, skriftlig fördelning av de arbetsmiljöuppgifter som ska utföras av skolledare och berörd skolintendent. Ni ska upprätta en tydlig fördelning

Läs mer

PM TILL UTSKOTTETS BEREDNING DEN 9 APRIL 2014 KLOCKAN I PEDAGOGEN

PM TILL UTSKOTTETS BEREDNING DEN 9 APRIL 2014 KLOCKAN I PEDAGOGEN PM TILL UTSKOTTETS BEREDNING DEN 9 APRIL 2014 KLOCKAN 09.00 I PEDAGOGEN 1(8) Ärende nr 2 Information om Kulturhuset Kristallen Sammanfattning - Öppet under hela sommaren. - Två klasser kvar från Paradisskolan

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

Datum. MINNESANTECKNINGAR möte den 1 december 2005

Datum. MINNESANTECKNINGAR möte den 1 december 2005 ti"j ARBETSMILJÖ MINNESANTECKNINGAR Vår betecknini:i 2005-12-02 AIGÖ 2005/56091 --Sid 1 (2) Handläggare, telefon Jonas Pehrson, 031-743 72 95 jonas.pehrson@av.se GÖTEBORGS HAMN AKTIEBOLAG 403 38 GÖTEBORG

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn

Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:199-723 2015-04-13 1/6 Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn KS Ärende 3 Nytt boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse 2014-10-20 KS 2014.0303 Handläggare: Sandra A Karlsson Ny överenskommelse avseende kommunens mottagande av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

att bevilja de satsningar på personalpolitik som beskrivs i tjänsteskrivelsen daterad ,

att bevilja de satsningar på personalpolitik som beskrivs i tjänsteskrivelsen daterad , Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-11-21 200 Ansökan av medel ur posten Aktiv personalpolitik 2017 KS-2016/756 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att bevilja de satsningar

Läs mer

Begäran om godkännande av tillsättning av tjänster inom huvuduppdraget Lärande och familj

Begäran om godkännande av tillsättning av tjänster inom huvuduppdraget Lärande och familj SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-07 Välfärdsnämndens utskott VFNU 135 Dnr VFN 2016/129 Begäran om godkännande av tillsättning av tjänster inom huvuduppdraget Lärande och familj Ärendebeskrivning

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(25)

Sammanträdesprotokoll 1(25) Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Öjersbo konferens, 15.00 18.00 ande Övriga närvarande Annika Hedberg Roth (S) ordförande Ulf Olofsson (S) vice ordförande Fredrik Johansson (V) Åke Andersson (V)

Läs mer

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen.

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammantrådesdatum 2014-10-07 Blad 7 Ks 142 Au 120 Dnr 157/2014-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 Från socialnämndens sammanträde

Läs mer

Ks 382 Dnr Kommunstyrelsen beslutar. Beskrivning av ärendet

Ks 382 Dnr Kommunstyrelsen beslutar. Beskrivning av ärendet 2014-10-20 2 Ks 382 Dnr 2014.0297.007 Uppföljning av granskning av kommunens mottagande av ensamkommande flyktingbarn Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 15.00 16.20 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lars-Erik Larsson (NP), Nora, tjänstgörande

Läs mer

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mary Nilsson Datum KS-2014/151 2014-02-27 Kommunstyrelsen Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Förslag

Läs mer

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2017-12-05 325 Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS 2017-440 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Lidingö stads policy för arbete mot våld i nära relationer (KS/2014:272)

Lidingö stads policy för arbete mot våld i nära relationer (KS/2014:272) Reviderad kallelse Kommunstyrelsen Nr 2 Tid: Måndag den 2 februari 2015, kl 18:00 - Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Justering: utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringsdag:

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-02-02 13 Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-03-07 BUN 21 VERKSAMHETSBESÖK... 1 BUN 22 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 2 BUN 23 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 24 PLAN FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 14 december 2015 kl. 17.25 19.15, konferensrum Yngern, kommunhuset Peter Ohlsson (m), ordförande Jan Lindehielm (np) Eva

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-03 121 Revidering av socialnämndens reglemente (SN 2015.162) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialnämnden

Läs mer

Tillsyn i skolan en blick bakåt en blick framåt!!

Tillsyn i skolan en blick bakåt en blick framåt!! Tillsyn i skolan en blick bakåt en blick framåt!! Tips! Denna text ändras via menyfliken Infoga -> gruppen Text -> knappen Sidhuvud/sidfot 2011-09-30 1 Tips! Denna text ändras via menyfliken Infoga ->

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-16 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.10 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Per Thorsell (M) Lise Lidbeck (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare kristoffer@framtid.se 1 (10)

Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare kristoffer@framtid.se 1 (10) Framtid.se en undersökning om arbetsmarknadskunskap hos unga Denna undersökning baseras på frågeställningar under två olika perioder, mot två olika åldersgrupper. Totalt antal respondenter är 3.982 unga,

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 1 (7) Transumt Protokoll Socialnämnden Nr 9 Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00 Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 Ledamöter: Amelie Tarschys Ingre (FP), ordförande Björn Engström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:13 Dnr. KS 2014/223-750 Revidering av Arbetsmiljöpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf 2017-06-19, 110 Kommunfullmäktige Reglemente Socialnämnden REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Rapport internkontroll - Dokumentation boendestöd

Rapport internkontroll - Dokumentation boendestöd Protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-03 Sida 14(25) Socialnämndens arbetsutskott SNau 103 Rapport internkontroll - Dokumentation boendestöd Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden föreslås tacka

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Delårsbokslut per 30 juni 2015 för Nordanstigs kommun. 7. Rapport: Kvalitetssäkring av mål och budget

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Delårsbokslut per 30 juni 2015 för Nordanstigs kommun. 7. Rapport: Kvalitetssäkring av mål och budget NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 17 september 2015 kl. 08:15. 1. Val av justerare.

Läs mer

Uppdrag till Skolnämnden att se över möjligheten att införa ett system med lokalpeng för idrottshallarna i Österåkers kommun

Uppdrag till Skolnämnden att se över möjligheten att införa ett system med lokalpeng för idrottshallarna i Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0338 Uppdrag till Skolnämnden att se över möjligheten att införa ett system med lokalpeng för idrottshallarna

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen

15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen Bilaga KS 2013/9/3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Personalkontoret HR-konsult Hans-Göran Noren Kommunstyrelsen 1{3) 2013-04-0 SALA KOMMUN KommunstvrelsePs

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Oktober 2014 Söderhamns kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av hanteringen av ensamkommande flyktingbarn Habo kommun Johan Bokinge 2012-02-2 Johan Bokinge Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2

Läs mer