Kvalitetsmanual. EP-Service Kyl & Maskin AB Org.nr: Ansvarig Juris Neret. Senast reviderad:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsmanual. EP-Service Kyl & Maskin AB Org.nr: 556143-6543. Ansvarig Juris Neret. Senast reviderad: 2011-10-10"

Transkript

1 Kvalitetsmanual EP-Service Kyl & Maskin AB Org.nr: Ansvarig Juris Neret Senast reviderad: Kvalitetsmanual EP-Service Kyl & Maskin AB

2 INLEDNING Det är för oss på EP-Service helt grundläggande att våra produkter och tjänster uppfyller de höga kvalitetskrav som våra kunder och partners kräver. Vi har ett uttalat internt kvalitetstänk där de produkter vi erbjuder alltid skall hålla högsta tänkbara kvalitet för kundens unikt specificerade behov, samt att våra tjänster i varje enskilt fall oupphörligt skall förse kunden med högsta möjliga servicenivå. Vi stället otroligt höga krav på oss själva. Varje kund är unik, och varje kund har sina egenskaper och önskemål. Men oberoende av vilken kund vi hanterar använder vi alltid samma grundläggande metoder för att uppfylla de krav som ställs på oss. Vi skall vara lyhörda och uppmärksamma på kundens behov och vi skall alltid eftersträva en servicenivå som överstiger kundens antagna uppfattning. EP Service ska med en aktiv affärsorienterad organisation, anpassad till kraven från marknaden och vara ett aktivt stöd i utvecklingen av våra kunders företag. För oss är högsta kvalitet ett måste - vi förutsätter annars att våra kunder inte återkommer. Nyckelorden i vårt kvalitetssträvande är: långsiktiga kundrelationer, hög kompetens, en öppen och rak kommunikation och motiverade medarbetare som samarbetar prestigelöst. Det är EP Services policy att enbart tillhandahålla tjänster/produkter med rätt och jämn kvalitet. Tjänsterna/produkterna ska överensstämma med kundens uttalade förväntningar, behov, avtalade specifikationer och gällande författningar. EP Services ambition är dessutom att inom utvalda områden framstå som den bästa leverantören med tjänster/produkter som överträffar kundens förväntningar och som är bättre än konkurrenternas alternativ. För att säkerställa att levererade produkter och tjänster uppfyller det av oss högt ställda förväntningarna, har ett internt kvalitetssäkringssystem upprättats. Nedan presenteras det som för allmän beskådan kan redovisas. Juris Neret VD 2 Kvalitetsmanual EP-Service Kyl & Maskin AB

3 KVALITETSPOLICY På EP-Service arbetar vi varje dag med att bli ännu bättre. Vi eftersträvar kontinuerligt en servicenivå som skall vara unik för branschen. Genom hela organisationen skall vår utpräglade serviceanda skapa en råd tråd som gör att våra kunder uppfattar oss som engagerade och pålitliga proffs. Genom EP-Service Kyl & Maskin AB:s Kvalitetsmanual kan vi i ett ständigt pådrivande arbete använda nämnda dokumentation som en måttstock för vår servicenivå. Vi kan luta oss mot vår kvalitetspolicy och rätta till fel där vi upptäcker dem. Vi vill att manualen skall fungera som ett rättsnöre som kan ledsaga oss mot att bli ännu bättre på att vårda våra kundrelationer och ge absolut bästa service i varje enskilt fall. DOKUMENTATION Internt arbetar vi med Manualen samt regelbunden utvärdering av personalen som värdemätare på var vi ligger i vårt kvalitetssäkringsprogram. Personalen får kontinuerligt internproducerad utbildning på hur ledningen vill att våra kunder skall bli bemötta och hur vi uppnår högsta möjliga servicenivå. Vidare så använder vi ett affärssystem och tillhörande dokumentation som hjälper oss att hela tiden hålla leveranstider på absolut minimum och även varnar oss då vi för stunden ej kan upprätthålla de leveranskrav vi själva satt upp. Vi försöker att varje år minst en gång komma tillbaka till kvalitetsmanualen och revidera den efter behov. I samband med detta görs också en total utvärdering av årets kvalitetsprocess och en djupare undersökning om vi lyckats upprätthålla de kvalitetsmål vi satt upp. Detta är en grundläggande del i vår strävan efter 100 % nöjda kunder. Vid varje nyanställning delas ett litet informationshäfte ut som berättar för den nyanställde hur vår företagskultur ser ut och vad man förväntas göra och hur man skall uppträda då man representerar EP-Service. Detta är för oss ett effektivt sätt att föra vår tradition av hög serviceanda vidare till varje ny medarbetare. OMFATTNING Kvalitetspolicyn täcker hela organisationen. Varje medarbetare förväntas känna till, kunna och respektera den dokumentation som finns. KUNDNYTTA Det huvudsakliga målet för oss med vårt kvalitetsarbete är ökad kundnytta. Ju nöjdare kunder vi får desto bättre kan vi bli. Det blir en god cirkel. Ökad kundnytta är ett stort begrepp. Vad vi vill är att arbeta på ett sätt där vi ger så hög och jämn kvalité som möjligt. Därför har vi satt upp några mer konkreta huvudmål: 3 Kvalitetsmanual EP-Service Kyl & Maskin AB

4 Alla våra kunder inom samma målgrupp ska få samma erbjudande. Vi ska verka för en effektivare resursanvändning hos kund. Vi ska fokusera på kundernas krav och önskemål. KUNDENS KRAV OCH ÖNSKEMÅL När vi träffar en ny kund - eller när vi diskuterar igenom vårt samarbete med de kunder vi redan känner - är det viktigt för oss att få så mycket uppgifter om företaget och dess organisation/tjänster/produkter som möjligt. Därför går vi systematiskt tillväga vid vårt samtal så att vi inte missar någon viktig detalj som skulle kunna innebära att vi inte ger de råd eller erbjuder de tjänster/produkter som skulle passa kundföretaget. Därefter kommer vi överens om vad vårt samarbete ska innehålla. För att vara säker på att vi båda uppfattat samarbetet på samma sätt bekräftar vi uppdraget/beställningen skriftligen. I samband med att vi gör denna genomgång kontrollerar vi också att vi har de specialister och andra medarbetare tillgängliga som behövs för att utföra uppdragen inom de tidsramar vi gemensamt kommit fram till. Under samarbetets gång antecknar vi sedan åtgärder, överenskommelser och arbetad tid samt även avvikelser i vårt datasystem för kundhantering. Med ett sådant tillvägagångssätt får vi en enhetlig struktur i vårt arbete. Det innebär att om den egna kontaktpersonen skulle vara borta kan kunden få hjälp av någon annan av våra medarbetare. Dessutom bidrar systemet till att ge ökad kundnytta och det ger oss möjlighet att ständigt förbättra oss. KUNDSERVICE OCH BEMÖTANDE Vi utgår från de normer och de värderingar vi fastställt i våra etiska riktlinjer. Det innebär ett förhållningssätt som förbinder oss att alltid sträva efter att bedriva verksamheten på ett sätt som gör att den förtjänar uppskattning, är trovärdig och försvarbar. Kunderna ska alltid stå i centrum. Det innebär att kundens helhetsupplevelse av EP Service ska motsvara förväntningar, krav och behov i så hög grad som möjligt. EP Service ska i alla relationer behandla alla lika samt sträva efter mänsklig mångfald. Med mångfald avser vi en ömsesidig respekt för människor oavsett religion, etnisk bakgrund, kön, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. Det ska finnas en ständig strävan mot förbättringar vad avser den utåtriktade och kundnära verksamheten samt inom företaget. MEDARBETARE Vår viktigaste tillgång är våra medarbetare. Att samtliga medarbetare är väl förtrogna med vår kvalitetspolicy är en självklarhet i vår strävan mot våra uppsatta kvalitetsmål. Fortbildning och personalutveckling är ett naturligt led i företagets ambition att kontinuerligt förbättra varje enskilds arbete. Företagets stimulerande arbetsmiljö ska även främja personlig utveckling och eget ansvar. 4 Kvalitetsmanual EP-Service Kyl & Maskin AB

5 Det är varje medarbetares ambition att verka och känna ansvar för att företagets upprättade kvalitetsledningssystem leder till ständig förbättring samt skapar ett kundfokuserat kvalitetsarbete med utgångspunkt i kundernas krav och upplevda tillfredsställelse. GRUNDPRINCIPER Vi har ett antal grundprinciper vi följer. Dessa är: Ordning och reda Ansvar Pålitlighet Trygghet Kompetens Dessa vägvisare är begrepp som hela personalen skall följa och eftersträva. De är så grundmurade i vår organisation och varje enskild medarbetare förväntas att dagligen leva upp till dem. TJÄNSTER EP-Service tjänsteutbud skall hålla så hög klass, och vara så kompetent fackmannamässigt utförd, att kundens förväntningar i varje enskilt fall överträffas. Gör det inte det har vi misslyckats. Vi skall vara ledande i vår bransch och ett föredöme som servicepartner. Vi skall vara lyhörda och ödmjuka, dynamiska och tillmötesgående. Vi på EP-Service eftersträvar något vi kallar för Totalservice. Med det menar vi att kunden inte bara skall vara nöjd med att få sitt problem uträttat, han skall också känna att det engagemang vi la ner på att lösa problemet var unikt för honom. Så höga krav ställer vi på oss själva, och vi anser att det är helt fundamentalt för vårt bolags framtid att vi lever upp till dem. PRODUKTER Vi har ett djupgående kvalitetstänk i vårt produktsortiment där vi i varje enskilt fall utvärderar vilka egenskaper varje unik kund eftersöker, och därefter erbjuder kunden endast de produkter vi anser uppfyller de höga kvalitetskrav vi stället på våra leverantörer. Vi accepterar inga tveksamheter från våra leverantörers sida. Då rekommenderar vi helt enkelt ett annat fabrikat eftersom vi är märkesoberoende. Vi har kraft att justera felaktigheter hos våra leverantörer då vi har en god dialog och stark köpkraft. De lyssnar på våra rekommendationer eftersom vår långa branscherfarenhet har skapat en djup produktkompetens. UPPFÖLJING Efter varje avslutat serviceärende återkopplar vi till slutkonsument för att säkerställa att vår kvalitetsplan håller. Om vi finner att problemet kvarstår åker vi ut ännu en gång, kostnadsfritt om problemet är detsamma, och gör en andra service. Detta är också en grundläggande princip hos oss då slutkonsuments uppfattning direkt påverkar våra kunders. 5 Kvalitetsmanual EP-Service Kyl & Maskin AB

6 AVVIKELSEHANTERING Vi har en väl utarbetad avvikelsehanteringsplan där vi försöker så tidigt som möjligt fånga upp de ärenden som faller utanför ramarna KORRIGERANDE ÅTGÄRDER I avvikelsehanteringen ingår vilka beslut om åtgärder som skall genomföras då en avvikelse, reklamation eller fel inträffat. Detta görs för att i framtiden förhindra återkommande problem. Ligger problemet hos leverantören utreds detta med denne. EVENTUELLA KLAGOMÅL Naturligtvis är vårt mål att ha så få klagomål som möjligt. Men skulle det ändå hända att någon av våra kunder inte är nöjd med oss är det viktigt att vi har bra rutiner för att ta hand om detta. När vi får ett klagomål eller en reklamation, skriftligen eller muntligen, ska den som mottager den notera omständigheterna och rapportera detta till företagsledningen. Därefter ansvarar företagsledningen för att klagomålet eller reklamationen utreds. Vi har rutiner för att utredningen dokumenteras och för att vi ska ta upp klagomålet eller reklamationen på ett av våra informationsmöten. På så sätt kan vi lära oss av de eventuella misstag vi gör. När utredningen är klar ska den berörda kunden informeras om beslut och eventuella åtgärder. För det ansvarar kundansvarig eller företagsledningen. Vid ärenden som omfattar skadeståndsanspråk informeras även styrelsen som då noga följer utredningen av ärendet. Genom vårt systematiska sätt att arbeta med eventuella klagomål och med de undersökningar vi gör bland våra kunder skapar vi en lärande organisation som ständigt kan förbättra verksamheten - och därmed även öka kundnyttan. KVALITETSORGANISATION Som kund hos oss kan man antingen vända sig till sin kontaktperson med frågor eller åsikter om vårt kvalitetsarbete eller direkt till företagsledningen, vilken är ansvarig för kvalitetsfrågorna inom företaget. Vårt kvalitetsarbete är uppbyggt av en rad kompetensområden/processer som beskriver hur vi ska arbeta inom dessa områden. Följande processer finns i vårt kvalitetsarbete: Arkivering Avtal Inköp Kompetens Lärande Redovisning Utveckling 6 Kvalitetsmanual EP-Service Kyl & Maskin AB

7 Ytterst ansvarig för vårt kvalitetsarbete är företagets styrelse/ledning/vd. 7 Kvalitetsmanual EP-Service Kyl & Maskin AB

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Kvalitet Vi är en kvalitetsleverantör av telefonisttjänster. Kvalitet Vår viktigaste källa i kvalitetsarbetet är våra egna kunder. Varje år gör vi därför en kundundersökning där vi mäter vårt NKI (Nöjd-kund-index).

Läs mer

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman Carema Care Kvalitetsbokslut 2011 2012 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning Foto: Nathan Grossman Carema Cares kvalitetsbokslut innefattar år 2011 samt första halvåret 2012 Foto där inte

Läs mer

Val inom. Hemvård. Godkända utförare i Uppsala kommun

Val inom. Hemvård. Godkända utförare i Uppsala kommun Val inom Hemvård Godkända utförare i Uppsala kommun Utförarkatalog senast ändrad 13 augusti 2015 Det här innebär eget val Hemvård är ett begrepp för den samordnade hemtjänsten och hemsjukvården. Hemtjänsten

Läs mer

Våra värderingar. Hållbart värdeskapande

Våra värderingar. Hållbart värdeskapande Våra värderingar 1 Våra värderingar Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra värderingar Affärskoncept Uppförandekod Framgångsfaktorer Policys Strategi "Våra affärsprinciper" och " Våra värderingar"

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE www.toyota-forklifts.eu 2 2 VD S PROLOG Toyota Material Handling Europe ska vara det självklara förstahandsvalet för alla kunder som söker lösningar

Läs mer

Värdet av integritet. Affärsetisk kod

Värdet av integritet. Affärsetisk kod Värdet av integritet Affärsetisk kod 01 Meddelande från VD:n... 02 Ordföranden har ordet... 04 Engagemang för våra värderingar... 06 Arbeta med vår kod... 10 Vårt ansvar... 14 Be om råd och hjälp och

Läs mer

FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Plan mot diskriminering,och kränkande behandling Analysera arbetet med arbete mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 2010 1 Innehåll Välkommen att utveckla din verksamhet... 3 SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling...4 5 Verksamhetsutveckling steg för

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Ansvarsfullt företagande

Ansvarsfullt företagande Nolatos själ 2 Ansvarsfullt företagande Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande. Det ligger djupt i vår själ att företaget ska vara en god arbetsgivare, en omtänksam samhällsmedborgare,

Läs mer

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse Uppförandekod Fastställd av LFABs styrelse Alla är vi ansvariga för hur vi representerar LFAB Det här är Länsförsäkringar ABs, i fortsättning LFAB, uppförandekod. De allra flesta företag, inte minst de

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Förskolan ska vara en plats där alla barn ska känna trivsel och uppleva trygghet. Förskolechef och personal i verksamheten tar klart

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Utfört i samarbete med Certway www.certway.

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Utfört i samarbete med Certway www.certway. Vårt arbetssätt Kvalitetsmanual enligt ISO 9001 Utfört i samarbete med Certway www.certway.se Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 1 av 13 Giltig fr o m: 2011-03-31 Innehållsförteckning 1. POLICY, MÅL OCH

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Uppförandekod. Envac Group

Uppförandekod. Envac Group Uppförandekod Envac Group Innehåll Därför har Envac en uppförandekod 3 Pålitlighet 4 Kvalitet och prestation 4 Tillit och integritet 4 Fri och öppen konkurrens 4 Otillåtna ersättningar 4 Gåvor och representation

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If?

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? - En artikel om klagomålshantering och beskrivning av If Skadeförsäkrings klagomålshantering. Johan Ohlsson - Klagomålsansvarig för

Läs mer

UNDERLAG FÖR KVALITETS- OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE

UNDERLAG FÖR KVALITETS- OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE Examensarbete 15 poäng C-nivå UNDERLAG FÖR KVALITETS- OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE Reg.kod: Oru-Te-AU3005-A102/08 Joel Björn och Fredrik Karlsson Ingenjörsprogrammet för projektledning 180 p Örebro Vårterminen

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer