Lednings- och styrdokument KVALITET. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lednings- och styrdokument KVALITET. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011"

Transkript

1 Lednings- och styrdokument KVALITET Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni

2 sidan 1 av 5 Kvalitet... 2 Kommuninvånare och kund/brukare... 2 Bättre Vara... 2 Tjänstegarantier/servicedeklarationer... 2 Utvärdering & uppföljning... 2 Utvärdering... 3 Uppföljning... 3 Intern kvalitetsplan... 3 Gemensam systematik i alla verksamheter... 4 Intern och extern kvalitet... 4 En ständig strävan att nå det perfekta... 4 Mål... 5 Inriktning... 5 Effektmål... 5

3 sidan 2 av 5 Kvalitet Utgångspunkten för all verksamhet inom Vara kommun är att tillhandahålla en kommunal service av hög kvalitet där kunden/brukaren är i centrum. Kommuninvånarna ska ha ett reellt inflytande över de kommunala tjänsterna och kunderna/brukarna ska ges möjlighet att aktivt delta i att utforma och vara medskapande i den service som hon/han erhåller. Verksamheter som bedrivs i Vara kommuns namn, oavsett om det sker i kommunens egen regi, genom entreprenad eller kooperativ ska ha en kvalitetsnivå som utgår från de mål som finns angivna i den strategiska planen och i kommunens tjänstegarantier. Oavsett driftsform ska en intern kvalitetsplan finnas framarbetad vilken beskriver verksamheternas arbete samt hur organisationen arbetar för att systematiskt planera, genomföra, analysera och kontinuerligt förbättra verksamheten. Samtliga verksamheter, oavsett driftsform, ska utvärderas enligt den utvärderingsmodell som anges under avsnittet kring utvärdering och uppföljning. Kommuninvånare och kund/brukare Med begreppet kommuninvånare avses alla invånare och företag inom Vara kommun. I övergripande dokument används både begreppet kommuninvånare och kund/brukare för att markera att kommunen är till för att alla som bor och verkar inom kommunen och inte endast de som för tillfället nyttjar kommunens service. Bättre Vara Kommunen har ett stort intresse att få in synpunkter till sig om kommunens verksamheter. Det finns en systematik kring denna sk. synpunktshantering (BättreVara) vilken har till uppgift att dokumentera de synpunkter på kommunens verksamheter från invånare, företagare och kunder/brukare som inkommer för att kunna förbättra och utveckla servicen. Tjänstegarantier/servicedeklarationer För att nå en tydlighet i vad kunden/brukaren kan förvänta sig ska samtliga nämnder ha tjänstegarantier/servicedeklarationer inom sitt område. Dessa fastställer servicenivån inom vissa avgränsade, och av politikerna, prioriterade områden. Tjänstegarantierna/servicedeklarationerna är politiskt satta mål av operativ karaktär, de enda i sitt slag i kommunen. Utvärdering & uppföljning För att nå en effektiv verksamhet av hög kvalitet krävs att vi kontinuerligt följer upp och värderar de verksamheter som kommunen ansvarar för, oavsett driftsform. Uppföljning och utvärdering sker på många sätt, genom beskrivningar av verksamheten, enkäter till kund/brukare och kommuninvånare, genom att betrakta och granska verksamheten utifrån för att nämna några metoder.

4 sidan 3 av 5 Utvärdering Utvärdering är en viktig uppgift i det politiska uppdraget. I detta arbete ska kvalitet och effektivitet belysas. Kund/brukarundersökningar Utvärdering sker i form av regelbundna mätningar till kunder/brukare i form av kund/brukarundersökningar och till medarbetare i form av arbetsklimatundersökningar. Dessa undersökningar sker så långt som möjligt som totalundersökningar, dvs. att samtliga berörda ges möjlighet att besvara enkäten. Kund/brukarundersökningarna visar en bild av hur de som nyttjar kommunens service upplever den. Resultatet används i verksamheterna för att förbättra och utveckla den kommunala servicen. Invånarenkäter skickas ut till ett urval av kommunens invånare. En invånarenkät visar hur invånarna uppfattar kommunens verksamheter oavsett om de har erfarenhet av den eller inte. Samtliga mätningar sker vart annat år och med hjälp av utomstående konsult. Mätningarna görs för att se hur verksamhetens effektmål och aktuella tjänstegarantier/servicedeklarationer har uppnåtts under perioden. Dessutom utgör mätningarna en informationskälla om viktiga områden att utveckla för de olika verksamheterna. Intern kontrollplan Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. För detta finns en intern kontrollplan upprättad vilken gäller för samtliga styrelser och nämnder. Den centrala intern kontrollplanen omfattar både redovisningskontroller och administrativa kontroller. Eftersom kommunstyrelsen har ansvaret för all verkställighet inriktas nämndernas interna kontrollarbete på uppföljning av mål i delårsbokslutet och årsbokslutet. Uppföljning Uppföljning sker genom en årlig beskrivning av verksamheterna i form av verksamhetsberättelser och redovisningar enligt övergripande anvisningar. I uppföljningen kan hänvisningar och kommentarer till resultat från olika undersökningar göras. Avvikelser från måluppfyllelse ska alltid kommenteras och fastställda nyckeltal ska följas upp enligt plan. Intern kvalitetsplan Utgångspunkten med kvalitetsarbetet är att långsiktigt säkerställa en systematik som skapar värde för kund/brukare, medarbetare, kommuninvånare och samhälle. En förutsättning är att alla deltar i arbetet och att arbetslagen gemensamt tar små, men många målmedvetna steg framåt. Enkelhet och meningsfullhet ska genomsyra arbetet.

5 sidan 4 av 5 Gemensam systematik i alla verksamheter I Vara kommun finns en gemensam systematik i alla kommunens verksamheter. Utöver denna kommungemensamma systematik finns verksamhetsspecifika kvalitetssystem kring t.ex. dokumentation, kvalitetsredovisningar, avvikelsehantering och standardisering. ISO certifiering eller annan kvalitetscertifiering är ett sätt att säkerställa en tydlig systematik och kan med fördel på förvaltnings- eller enhetsnivå, kompletteras den kommunövergripande systematiken som samtliga verksamheter inom Vara kommun ska följa. Kommunens systematik och områden vad gäller kvalitetsarbetet kan visuellt beskrivas med följande bild; Intern och extern kvalitet Det finns en extern och en intern dimension av kvalitetsarbetet. Den externa kvalitetsdimensionen berör våra kunder/brukare och deras kvalitetsupplevelser. Det är alltid den externa kvalitetsdimensionen som ger en organisation sitt existensberättigande, även om en del av verksamheterna inte alltid ses av den externa kunden/brukaren direkt. Den interna kvalitetsdimensionen handlar om under vilka förutsättningar medarbetarna arbetar, hur man upplever sin arbetssituation och på vilket sätt värdeflödet i organisationen fungerar. I den interna dimensionen återfinns också internkundperspektivet, tillfällen då vi är kunder till varandra. En ständig strävan att nå det perfekta En av grundstenarna i kvalitetsarbetet är att sträva mot att nå det perfekta tillståndet, ett sådant kommer vi aldrig att uppnå men alltid att ha som drivkraft. Ett perfekt tillstånd kännetecknas av största möjliga värde skapas med minsta möjliga resursanvändning. I arbetet att nå det perfekta blir ett systematisk kontinuerligt förbättringsarbete en självklarhet. Detta förbättringsarbete utgår från Kvalitetscykeln PDCA som

6 sidan 5 av 5 är en förkortning av de engelska orden Plan, Do, Check, Act och som vi på svenska översätter till Planera, Genomföra, Följa upp, Förbättra. Mål Inriktning Våra invånare, kunder/brukare och medarbetare är goda ambassadörer för Vara kommun. De upplever att Vara kommun är en bra kommun att bo och verka i och de vill gärna berätta det för andra. Här litar invånarna på att skattemedlen används effektiv i kommunen. Effektmål Vara kommuns kommuninvånare blir allt nöjdare med att bo i Vara kommun. Målet följs upp genom ett nöjd invånar-index i invånarenkäten. Kommuninvånarna litar på att skattemedlen används effektivt. Mål följs upp genom påståendet Jag litar på att skattemedlen används effektivt i kommunen i invånarenkäten. För att målen ska anses som uppnådda ska 75% av kommuninvånarna instämma helt eller delvis i påståendet. Indikator Nöjd invånarindex (genomsnitt) Jag litar på att skattemedlen används effektivt i Vara kommun % 60% 75% Vara kommuns kunder/brukare är nöjda med kommunens service. Målet följs upp genom nöjd-kund/brukarindex i varje kund/brukarenkät. Indikator Nöjd kund/brukarindex (lägst) Vara kommun har mer nöjda medarbetare än genomsnittskommunen (mer än 5%) Målet följs upp genom nöjd-medarbetarindex i arbetsklimatundersökningen. Indikator Nöjdmedarbetarindex (genomsnitt Vara kommun/ genomsnitt Sveriges kommun & landstingsanställda) 77/73 Mer än 5% högre än genomsnittet Mer än 5% högre än genomsnittet

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

ETT FRAMGÅNGSRIKT HELSINGBORG. Riktlinjer mål- och resultatstyrning balanserad styrning

ETT FRAMGÅNGSRIKT HELSINGBORG. Riktlinjer mål- och resultatstyrning balanserad styrning ETT FRAMGÅNGSRIKT HELSINGBORG Riktlinjer mål- och resultatstyrning balanserad styrning Innehåll Förord 4 Läsanvisning 4 Helsingborgs vision 5 Balanserad styrning stadens styrmodell 7 Mål- och resultatstyrning

Läs mer

Utvärdering av verksamhetsutvecklingen

Utvärdering av verksamhetsutvecklingen Utvärdering av verksamhetsutvecklingen 2005 Utvärdering Sidan 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Inledning...2 Internatet...3 Bakgrund...3 Mål...3 Förväntade effekter...4 Utgångspunkter...4 Målgrupp...4

Läs mer

Granskning av måloch styrsystem

Granskning av måloch styrsystem Revisionsrapport Granskning av måloch styrsystem Botkyrka kommun Micaela Hedin Susanna Collijn Sofia Regnell Sep 2012 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och 1 1 Inledning 3 1.1

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Vägvisaren Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Varför ett ledningssystem?... 3 1.2 Definition av ledningssystem... 3 1.3 Definition av kvalitet...

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Motala kommun Datum 2010-12-15 Författare Karin Jäderbrink Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20 E-strategi Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. E-strategins omfattning och avgränsningar 5 4. Inriktningsmål

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens mål för kommunens hemsida

Granskning av kommunstyrelsens mål för kommunens hemsida Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens mål för kommunens hemsida Trelleborgs kommun Gabriella Fredriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Vägledning för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Internrevisionen är tillsammans med styrelsen, ledningen och externrevisionen de viktiga hörnstenarna för bolagsstyrning.

Läs mer

Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen?

Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen? Revisionsrapport Kommunens kundtjänst - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen? Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014 Satsa framåt täck bakåt 2.0 Strategisk plan samhällsbyggnadsförvaltningen 2012 2014 Mot nya utmaningar På unika Öland tar människor alltid nya kreativa initiativ, såväl under det lite lugnare vinterhalvåret

Läs mer

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman Carema Care Kvalitetsbokslut 2011 2012 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning Foto: Nathan Grossman Carema Cares kvalitetsbokslut innefattar år 2011 samt första halvåret 2012 Foto där inte

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL

SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL FÖRETAG I KIL NYHETSBREV TILL FÖRETAGARE OCH ENTREPRENÖRER EXTRANUMMER NR 3 2015 SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL Det är det lokala företagsklimatet som är i fokus för Svenskt

Läs mer

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 Nämndplan Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning 1.1 Marks kommuns vision Mark är känd som en attraktiv kommun. En kommun där det är bra att bo och verka. En kommun där

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program STYRDOKUMENT Sida 1(5) Personalpolitiskt program Område Styrning och ledning Fastställd Kommunfullmäktige, 2012-04-23, 41 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid 2015-06-30 Plan Riktlinje Reviderad

Läs mer