Textile and Fashion Center. Simonsland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Textile and Fashion Center. Simonsland"

Transkript

1 Textile and Fashion Center Simonsland LOKALRESURSPLAN

2 Inledning Varje år genomför Lokalförsörjningsnämnden (LFN) en lokalrevision tillsammans med de olika verksamheterna som får utreda sina lokaler samt lämna in information om nuläge och kommande verksamhetsutveckling. Denna revision omfattar även Borås Stads samtliga anläggningar. I lokalresursplanen vill LFN ta hänsyn till alla faktorer som strategi, organisation, lokalernas långsiktiga utformning och tillgänglighet, så att beslutsfattare får en god grund i verksamhetens lokalplaneringsfrågor. Framtida lokalbehov är den enskilt viktigaste uppgiften som Lokalförsörjningsförvaltningen djupare undersöker och sedan arbetar efter. Tillsammans med övriga förvaltningarnas lokalutredningar arbetar man för att samordna och effektivisera. Denna utredning är komplex och att kommer sträcka sig över en längre tid då det är många faktorer som måste vägas in i resultatet. Samtliga nämndtexter är sammanfattade och tolkad av lokalförsörjningsförvaltningen, den ursprungliga nämndtexten bifogas i detta dokument. Då vissa förvaltningstexter ej har varit tillfylles har viss komplettering behövs göras från tidigare nämndbeslut, vid de fallen finns fotnot. Till nästa års lokalresursplan kommer original nämndtext användas under respektive förvaltningsrubrik och det som förvaltningen inte redovisar i lokalresursplanen på ett tydligt sätt kan inte lokalplaneras. Utan lokalplanering riskerar därmed berört projekt att falla utanför såväl investerings- som inhyrningsprocessen. För att få anslag till investeringar skall önskemålen behandlas i lokalresursplanen samt att skrivelse skall göras i varje enskilt fall. Enligt Lokalförsörjningsförvaltningens process med Lokalresursplanen samt investeringsplanen behöver förvaltningarna med projekt som har investeringsstart år 2015 skickat in anslagsframställan senast december Sida 2

3 Sammanfattning Nulägesbeskrivning Stadsdel Väster förväntas öka invånarantalet med personer, Öster förväntas öka med 546 personer och Norr med personer. Alla kommundelar utom Dalsjöfors och Viskafors förväntas öka i invånarantal de närmaste 5 åren. Marginell förändring förväntas ske i Brämhult och Sandhult. Kommundelarna Centrum, Fristad, Sjöbo och Trandared förväntas få mellan 400 och 600 personers ökning. Norrby beräknas få ca 700 personer i ökning och Göta över 2000 fler personer. 1 Trycket på investeringsplanen är fortsatt hög. Verksamheternas behov av nybyggnad och upprustning av lokaler har under flera års tid varit mycket stort, vilket har gjort att utrymmet för investeringar snabbt har ianspråktagits. I 2014 års investeringsplan finns därför ett mycket begränsat utrymme för nya projekt. Under rubrik Lokalförsörjningsnämnden förklaras mer ingående konsekvenserna av detta. En faktor som påverkar investeringsplanen starkt är att Samhällsbyggnadsförvaltningen under våren 2013 har informerat att nämndens nya inriktning och tolkning av den nya bygglovslagen innebär att samtliga tillfälliga lokaler skall endast få vara etablerade i 10 år 2. Tolkningen av lagstiftningen påverkar verksamheterna som kraftigast under åren , vilket innebär att samtliga förvaltningar och nämnder omgående måste gemensamt hjälpas åt för att kunna förse stadens invånare med de lokallösningar som behövs framgent. Utifrån verksamheternas omedelbara behov av ersättningslokaler samt de ökade antal barnsomsorgsplatser som behövs blir konsekvenserna att nya detaljplaner snabbt måste tas fram och bli byggbara. Verksamheterna har beskrivit att planbehov finns som starkast i områdena kring Norrby, Centrum, Brämhult/Kärra, Sjömarken och Dalsjöfors. Ytterligare information finns under bilaga 4. I denna upplaga av lokalresursplanen har fler boendeformer integreras i lokalresursplanen (Ex. Borås stads arbete mot Hemlöshet.) och Lokalförsörjningsnämnden har tagit fram förslag på ID-kort som skall användas för att skapa en ögonblicksbild av stadens fastigheter, samt ett förtydligande av lokalresursplanens (LRP) årshjul och arbetsprocess. Verksamhetsutveckling Lokalförsörjningsnämnden framförhåller att det är viktigt att ansvarsfördelningen mellan olika verksamhetsnämnder är tydliga och att nämnderna är engagerade, då detta är avgörande för arbetet med lokalresursplanen. Det som förvaltningarna inte redovisar i lokalresursplanen kan inte lokalplaneras och riskerar därmed att falla utför såväl investerings- som inhyrningsprocessen. Därför berör kommande verksamhetsutveckling arbetet om att integrerar samtliga av stadens berörda förvaltningar i lokalresursplanen. Nyckeltal skall arbetas fram för nytillkomna verksamheter och boendeformer och processen för att skapa en ännu bättre arbetsstruktur skall påbörjas. 1 Se bilaga 2 Befolkningsprognos 2 Tidigare fick tillfällig bygglov vara 20 år. Läs mer under rubrik Lokalförsörjningsnämnden Sida 2

4 INLEDNING...2 SAMMANFATTNING...2 Innehållsförteckning Lokalresursplan STADSDELSNÄMNDER...3 Stadsdelsnämnd Öster (Sdn Ö)... 3 Stadsdelsnämnd Norr (Sdn N)... 5 Stadsdelsnämnd Väster (Sdn V)... 7 NYCKELTAL...9 Stadsdel Öster Stadsdel Norr Stadsdel Väster Kommungemensam KOMMUNGEMENSAMT...20 Förskola/skola Äldreomsorg och funktionshinderverksamhet Individ och familjeomsorg / Kost och lokalvård 23 CENTRALA FÖRVALTNINGAR...24 Arbetslivsnämnden (AN) Utbildningsnämnden (UN) Kulturnämnden (KN) Fritids- och folkhälsonämnden (FoF) Sociala omsorgsnämnden (SoN) Borås Stads arbete mot Hemlöshet LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN (LFN)...31 Förslag till investeringar Problembeskrivning och mål Lokalförsörjningsnämndens sammanfattning BILAGOR...40 Bilaga 1 Lokalresursplanens principer Bilaga 2 - Befolkningsprognos Bilaga 3 Friskolor F Bilaga 3B Förtydligande prognos, friskolor Bilaga 4 Paviljonger Bilaga 5 Kommungemensam Äldreomsorg Bilaga 6 - Lokalresursplaneringens årshjul Bilaga 7 ID-kort Bilaga 8 Förvaltningstexter Sida 2

5 Stadsdelsnämnder Samtliga nämndstexter är sammanfattade och tolkade av lokalförsörjningsförvaltningen, den ursprungliga nämndtexten bifogas dokumentet. Stadsdelsnämnd Öster (Sdn Ö) 3 Stadsdelsförvaltningen Öster består av tidigare kommundelarna Trandared, Dalsjöfors och Brämhult. Öster är en av Borås tre stadsdelsförvaltningar med särskilt ansvar för de kommungemensamma områdena inom äldreomsorgen. Den centrala administrationen sitter på stadsdelskontoret på Hässleholmen, besöksadress Våglängdsgatan 21. Stadsdel Öster har stor variation inom sitt geografiska område. På skolorna finns det i vissa fall överkapacitet i lokalerna medan andra skolor har hög nyttjandegrad. Befolkningsprognos för området visar på ett ökande barnafödande. Elevantalet fortsätter att minska under prognosperioden. För- och grundskola Ökat barnafödande och nybyggnation gör att behovet av barnomsorgsplatser troligen kommer att öka under prognosperioden. Majoriteten av lokalerna anses vara anpassade för verksamheten om förvaltningen ser till utformning etc. Befolkningsökningen och de fåtal lokaler som behöver viss förändring i stadsdel Öster planeras att inrymmas på följande sätt: Projektering av tillbyggnad 2 avd Trandaredsgården pågår. Bostadsbyggandet på Södervallen ligger i startgroparna och behovet av förskoleplatser bedöms som stort. Stadsdelen anser att en förskola med 120 platser vid Kransmossen måste prioriteras. Milstensgården, nybyggnation av 120 platser + nattis 20 platser. För prognosperioden ser stadsdelen även ett behov av nyproduktion av förskola med 120 platser i Brämhult/ Kärra. En ny förskola innebär att paviljonglösningar och lägenhetsförskolor kan avvecklas samt tillgodose behovet från tillkommande barn som en följd av de nya bostadsområden som planeras i området. Ny förskola med sex avdelningar är önskvärd vid området kring Folkets park i Dalsjöfors. Det är en långsiktig planering som kan ersätta Alprosgårdens paviljong samt Dalsjöhallen och ge ett tillskott på två avdelningar för tillkommande behov. Befolkningsprognosen visar en fortsatt minskning av elevantalet i grundskolorna under perioden. I Dalsjöfors har stadsdelen begränsat det negativa lokalutnyttjandet genom att anvisa Gånghestereleverna till Dalsjöskolan i åk 7-9. Stadsdelen uppger att de anpassar lokalerna efter förändringarna i verksamhetens storlek samt att det finns ett behov av renovering på Gånghesterskolan och Tummarpskolan under prognosperioden. På Trandaredsområdet räknar Stadsdelsnämnd Öster med att elevantalet kommer att börja stiga inom ett par år. I dagsläget har dessa lokaler en överkapacitet som gör att befintliga lokaler beräknas kunna ta emot det ökade elevantalet. Alla skolor är anpassade till verksamheten. Ombyggnationen av Bodaskolan etapp 1 genomfördes under 2011 för F-6 och inflyttning skedde i januari Ombyggnad för etapp 2 Bodaskolan, åk 7-9, beräknas börja hösten Fristående skolor samt frågeställningen om stadsdelskontorets placering påverkat Bodaskolans byggnation och storlek. Verksamheten ser dessutom över sin organisation. Ett område där inflyttningen kommer att fortsätta i är Kärraområdet med Myråsskolan som anvisningsskola. I dagsläget är det mest förskolan som efterfrågas men fram till kommer dessa bli skolbarn. Myråsskolan är på sikt i behov av en om- och tillbyggnad samt anpassning av icke ändamålsenliga lokaler, bland annat matsal och skolbibliotek. 3 Se bilaga för ursprunglig nämndtext i sin helhet. Sida 3

6 Fritid och kultur Överlag så fungerar stadsdelens fritid och kulturverksamhet bra, några lokaler är dock i behov av en anpassning/ översyn. Stadsdelsnämnd Öster har tagit fram nedanstående punkter för utredning. Dalsjöfors bibliotek har väl fungerande lokaler men det finns ett önskemål om att hitta lokaler för barnteaterverksamheten. Biblioteket har inte något utrymme anpassat för barnteater utan använder idag konstrummet. Trandaredsbiblioteket är ett folk- och skolbibliotek beläget på Trandaredskolan. Lokalen är i minsta laget för verksamheten. Det finns inget utrymme för att ta emot grupper eller utställningar. Myråsskolans bibliotek är beläget i ett skyddsrum och inte anpassat för verksamheten. Lokalerna för VI-hässleholmen, medborgarkontor, är idag föremål för översyn. Planer finns för att samordna Medborgarkontoret med Hässlehus bibliotek under samma tak tillsammans med fritidsgården. Ombyggnad krävs medan utformningen påverkas av vad som händer med utvecklingen av HässleTorg och dess ombyggnation. Utredning pågår. Hulta fritidsgård bedriver sin verksamhet i stora lokaler fördelade på två plan. Detta upplägg kräver hög personaltäthet. Ett alternativ är att hyra ut lokalerna på vardagar före klockan till annan nyttjande. Familjecentralen på Boda beräknas starta september 2013, innehållandes SFI, öppen förskola och mödravårdscentral. Vård och omsorg Sjuksköterskor i stadsdelen är främst placerade i tre lokaler. I Dalsjöfors har sjuksköterskor i hemsjukvård sin placering på Tummarpskolan. Denna lokal upplevs inte som optimal utan verksamheten bör på sikt flytta till mer lämpliga lokaler. I Brämhult har sjuksköterskor sina kontorslokaler på Tunnlandsgatan. Denna sjuksköterskeorganisation hoppas stadsdelen på sikt kunna placera närmare kärnverksamheten. Trandareds sjuksköterskor är placerade i väl fungerande lokaler på Hulta Ängar. Stadsdelens sjukgymnaster och arbetsterapeuter är placerade i väl fungerande lokaler på Hulta Ängar och Våglängdsgatan 153. I Dalsjöfors är verksamheten placerad på Uppegården. Uppegårdens verksamhet kan under 2013 behöva flytta till nya lokaler. Nämnden ser eventuellt möjligheter till samordning av lokaler vid eventuell flytt av Brämhults hemtjänst. Stadsdelen har tre olika träffpunkter för äldre. På Våglängdsgatan 153, Dalsjövägen 25 samt på Söderkullagatan Lokalerna är välfungerande men upplevs som trångbodda vid vissa större aktiviteter. De förändringar som eventuellt sker under prognosperioden är i relationen till ökat eller minskat vårdbehov hos den äldre befolkningen. Med en ökande äldre befolkning, samtidigt som sjukhusvården förkortar sina vårdtider, kan man ana en viss förskjutning av vårdbehovet till den kommunala hemsjukvården samt omsorgen. Detta kan leda till ökade behov på lokaler inom den verksamheten. Sida 4

7 Stadsdelsnämnd Norr (Sdn N) 4 Stadsdelsförvaltning Norr har ansvar över kommungemensam förskola/skola och består av de före detta kommundelskontoren Centrum, Sjöbo och Fristad. Efter omorganisationen 2011 har den centrala administrationen flyttat till kvarteret Hästen på Olofsholmsgatan 32. Stadsdelen har 54 % förskolor med 1-2 avdelningar och endast 21 % är 4-6 avdelningar. Detta är kostnadsineffektivt enligt stadsdelen och små förskolor har svårt att tillgodose kraven om inne- och utemiljö enligt Läroplan för förskolan 5. Därför anser stadsdelen det ytterst angeläget att avveckla så många 1-3 avdelningsförskolor som möjligt genom att tillskapa fler 5-6 avdelningsförskolor inom tiden för prognosperioden. I grundskolan är elevströmmarna positiva, 2013 finns ca 2800 barn i åldrarna 6-15 år och enligt prognoser kan stadsdelen förvänta sig att ha ca barn år Maxkapaciteten i stadsdelens tio grundskolor beräknas uppgå till c:a elever. Stadsdelens skollokaler har följaktligen kapacitet för att kunna erbjuda grundskoleplats för det antal elever som förväntas efterfråga plats under den period som nu kan överblickas. Siffrorna antyder dessutom att den totala elevkapaciteten inte, till fullo, kommer att utnyttjas, vilket innebär att vissa skollokaler kan användas för annat ändamål för tillfället. Längre prognoser visar på en stor ökning (32 %) av grundskoleelever och brist på elevplatser. Centrum, men även Fristadområdet riskerar att inte kunna erbjuda förskola i den omfattning som behövs om inte nettoökningen av platser samspelar med områdets tänkta expansion. För- och grundskola Stadsdelen ser en ökning av förskolebarn totalt och största ökningen, enligt prognosen, kommer ske i centrum med ca 200 barn. I Fristad och Sjöbo är större delen av förskolorna 1-3 avdelningar (över 80%) För att kunna möta det förväntade ökade behovet av förskoleplatser, samt kunna avveckla någon/några mindre förskolor anser stadsdelen att de under perioden behöver bygga ut förskoleplatser på bl.a: Frufällegården, 2 avdelningar klar sommaren Nedre Sjöbo, 120platser. Byggstart oktober Förskola Sparsör. Tidigare har förskola 120 platser diskuteras på Vinkelvägen men pga. trafiksituationen utreds annan tomtplacering, Kullebo, Sparsör Centrum, 120platser. ( 2 nya förskolor efterfrågas.) Fristad, 120 platser, (2 nya förskolor efterfrågas.) Den närmaste kommande fyraårsperioden beräknas antalet barn och unga i grundskoleålder att öka i stadsdel Norr med ca elever. I stort sett sker dock hela ökningen av antalet grundskoleelever i Fristad. Genomsnittliga antalet barn per årskull i åldersgruppen 6-15 år beräknas att öka från 280 till 308 barn och denna ökning spås även fortsätta efter Maxkapaciteten i stadsdelens tio grundskolor beräknas uppgå till c:a elever. Stadsdelens skollokaler har följaktligen kapacitet för att kunna erbjuda grundskoleplats för det antal elever som förväntas efterfråga plats under den period som nu kan överblickas. Det är dock viktigt att poängtera och ta hänsyn till den beräknade ökning som sker i ännu yngre åldrar. Genomsnittligt antal barn per ålderskull i ålder 0-5 år har år 2010 varit 318 barn och 2015 beräknas ålderskullarna uppgå till 376 antal barn. Det innebär att det totala antalet grundskolelever, inkl förskoleklass, i stadsdel Norr kommer att uppgå till 3750 vilket motsvarar en ökning med 32% vid en jämförelse med läsåret 2010/2011. Slår denna långsiktiga prognos ut i sin helhet kommer stadsdelen inte att kunna erbjuda plats till alla kommunens elever. En utökning av antalet friskoleplatser kan komma att påverka behovet av dessa grundskoleplatser. För närvarande har ca 9 % av de grundskoleelever som är bosatta i stadsdel Norr plats i fristående skola. Om antalet platser i fristående skola ökar kan andelen elever från stadsdelen som söker sig till icke kommunal skola också öka. Centrumskolorna, d v s Engelbrektskolan och Bergdalskolan, fortsätter ha fler elever inskrivna än de elever som är bosatt inom skolornas upptagningsområde. År 2011 överskred skolornas det anvisade elevantal med 9% och 2012 var denna siffran 8%. Detta skiljer sig markant från Sjöbo/Erikslund där c:a 13 % (14% föregående år) av de elever som är bosatta inom skolornas upptagningsområden väljer annan skola, fristående skola eller annan kommunal grundskola än den som är deras anvisningsskola. I Fristad är den siffran 6%. 4 Se bilaga för ursprunglig nämndtext i sin helhet. 5 LPfö-98 Sida 5

8 Trots den kommande nettoökningen, jämte förväntade frisök, anser stadsdelen att lokalkapaciteten motsvarar det antal grundskoleelever som förväntas efterfråga plats. Om elevantalet utvecklas så som prognosen antyder, om elevströmmarna mellan stadsdelarna fortsättningsvis ser ut som de gör idag och antalet köpta grundskoleplatser i fristående skola ligger kvar på oförändrad nivå kan stadsdelen dock behöva se över skolornas nuvarande upptagningsområden på grund av elevökningens skiftande utbredning. Vissa anvisningsskolor, tex. Asklandaskolan kommer inte att kunna erbjuda plats för alla elever bosatta inom nuvarande upptagningsområde även om stadsdelen som helhet har tillräcklig lokalkapacitet. Pågående projekt i grundskolan är en omfattande om- och tillbyggnation av Bergdalskolan. Under ombyggnadstiden 2013 bedrivs undervisningen i Björkängsgymnasiets lokaler. Utöver detta har även bl.a. energieffektiviseringen och ventilationsombyggnad pågått Fristadsskolan. Fritid och kultur SDN N har lokaler för tre fritidsgårdar, Munkågården i Fristad, Sjöbo Fritidsgård och Alideberg på Skogshyddegatan. Lokaler för två bibliotek finns, Fristad bibliotek och Sjöbo bibliotek. Biografen vid Sjöbo Torg är uppsagd av SDN N from Det pågår en diskussion om att inrätta en fritidsgård på Norrmalm där Engelbrektskolan är ett alternativ. Vilka lokaler som ev. ska användas är beroende på vilka beslut som fattas i denna fråga. Även när det gäller Sjöbo/ Alidebergsområdet finns en diskussion om fritidsgårdssituationen. Även här påverkar framtida beslut vilka lokaler som eventuellt kommer att beröras. Vård och omsorg Hemtjänsten på Sjöbo uppgav 2011 att de var trångbodda och behövde nya lokaler snarast för att säkerställa arbetsmiljön. För att klara förändringen flyttar sjuksköterskor och rehabpersonal, som arbetar mot ordinärt boende inom Sjöboområdet, från Sjöboklint och in på Herrljungagatan och hemtjänsten tar således över lokalerna på Sjöboklint. Detta är en lösning i avvaktan på beslut om hur korttidsverksamhet och dagverksamhet med inriktning mot demens samt trygghetsplatser i Borås Stad ska lokaliseras. Förslaget har varit på remiss och sammanfattas under Kommungemensam äldreomsorg SDF N har genomfört en översyn av Hälso- och sjukvårdsorganisationen samt en förändring av larm- och nattorganisationen. Dessa förändringar kan komma att påverka lokalbehovet. Sida 6

9 Stadsdelsnämnd Väster (Sdn V) 6 Stadsdelsförvaltning Väster har sin placering i kv. Cedern, precis intill Särlaskolan. SDN V har ansvaret för kommungemensam kost och lokalvård och består av områdena Norrby, Sandhult, Göta och Viskafors. Samtliga verksamheter som finns inom SDN Väster ingår i den översyn av lokalerna som görs, där ser man över möjligheter att samordna och anpassa enheter och arbetssätt för att nå verksamhetsmålen. Hittills har det bl.a. inneburit förändring av lokalerna i Norrbyskolan samt delar av hemtjänst, larm- och nattpatrullens verksamheter. Vidare utredning kan leda till ytterligare lokalförändringar framgent. Sammanfattningsvis är antalet förskolebarn stort och blir planerad bostadsbyggnation av, visar prognosen på ytterligare expansion. Byggs inget så minskar däremot befolkningen i stadsdelen. I grundskolan däremot finns det en strukturell snedfördelning av lokalkapacitet i SDN Väster. Vissa skolor har problem med att ta emot elever i upptagningsområdet, beroende på att det är för trångt och på andra finns det möjlighet att ta emot fler än de som finns i upptagningsområdet. Ett långsiktigt helhetsgrepp kommer att tas, men kortsiktigt kan anvisning av skola för elever förändras under kommande prognosperiod uppger stadsdelen. För- och grundskola Nybyggnation är påbörjad av förskola på Hestra och inflyttning är planerad till 2014 för bl.a. enheterna på Vindelgatan 7 A och B. Under det gångna året har Götagårdens enhet övertagit Götaskolan lokaler och i samband med flytten även bytt namn till Moldeparkens förskola för att minimera möjligheten till missförstånd. I samband med Götagårdens flytt till Moldeparkens förskola (f.d Götaskolan) har även paviljong Satteliten/Videbusken avetableras. För att göra Götaområdets platsplanering möjlig placerades därför Götaskolans elever på Daltorpskolan, som nu är en F-9 skola med fritidshem. Detta föranledes av att antalet förskolebarn i stadsdelen Väster fortsätter att öka i prognoserna fram till Ökningen är dock endast inom området Göta (259 barn) och påverkas starkt av bostadsbyggandet och planeringen av detta. Sker byggnation är det viktigt att ny förskola i området prioriteras. Detaljplan för Dammsvedjan, innehållandes en förskoletomt, var upp för granskning våren 2013 och detta kan vara en del av lösningen för stadsdelens platsbrist. Förutom förskola på Dammsvedjan kan regementsområdet vara ett alternativ för att tillgodose antalet platser som stadsdelen kan behöva planera för, detta bör dock samordning med Särla- och Erikslundskolan enligt stadsdelen. Kommer inte byggnationen att ske blir det en minskning av antalet barn i stadsdelen. Utöver detta finns behov av förskoleplatser i Sjömarken. Planuppdrag har startats för Norra Gränsvägen, utredning behöver göras för att ta reda på om det är det lämpligaste alternativet för förskoletomt. SDF V har till LFF gett i uppdrag att förhyra ny förskola av Viskaforshem i Rydboholm, Ängsjögården, med en expansion på 60 platser. Dessa platserna ska ersätta paviljonger vid Solgläntan! Beräknad byggstart hösten Stadsdelen inväntar planärende kring Rydboholm 1:342 som innebär att 28 nya villor byggs i området. Går förslaget igenom kan detta i sin tur kräva tillbyggnation av närmaste förskola, dvs. Pumpkällaregården. I grundskolan har Kristinebergskolan beviljats medel för ombyggnation. I kommunstyrelsen beslut den 17 december 2012 beslutades det fast att inriktningen skall vara en ny Kristinebergskola med plats för 500 elever från förskoleklass till årskurs 6. Målet är att verksamheten skall flytta under sommaren 2013 till ersättningslokaler på bl.a. regementsområdet. Utöver lokalöversynens ovanstående punkter analyseras även stadsdelens snedfördelning av skolornas lokalkapacitet. Särlaskola, tillsammans med Viskafors tidigare kommundel, har en överkapacitet i motsats till Hestra Midgård och Sjömarkenskolan som upplevs som trångbodda. Stadsdelen har i en skrivelse begärt vidare utredning av ovannämnda fastigheters förhyrda ytor så att mer effektvitet kan skapas. Stadsdel Väster efterfrågar vägledning hos kommunstyrelsen och Lokalförsörjningsförvaltningen för att hitta den mest optimala lösningen för stadsdelen. Denna vägledning kan således påverka lokalerna för både för- och grundskolan. Fritid och kultur I stadsdel Väster finns sex fritidsgårdar, Göta, Hestra Midgård, Norrby, Kristineberg, Viskafors samt Sandared. De två sistnämnda är placerade i anslutning till 7-9 skolorna på respektive ort. Sandareds fritidsgårds lokaler i verkstadsbyggnaden renoverades sommaren Det finns fem bibliotek, Göta, Kristineberg, Byttorp, Sandared samt Viskafors. 6 Se bilaga för ursprunglig nämndtext i sin helhet. Sida 7

10 De tre sistnämnda har lokaler i skolbyggnaderna. Sandareds bibliotek är ett integrerat folk- och skolbibliotek. Byttorps bibliotek är ett kommundelsbibliotek med en skolbiblioteksfunktion samtidigt som det tjänar en stor allmänhet. Mötesplats Norrby har lokaler på Östgötagatan. I samverkan med regionen hyrs lokaler på Norrby Tvärgata för Familjecentralen. Det finns inte några planerade lokalförändringar för de två verksamheterna. I lokalutredningen för fritid och kultur ser stadsdelen bland annat över de verksamheter som har lokaler i Centrumhuset Kristineberg, på Älvsborgsgatan 4 (Göta) samt på Hestra Midgård. Fritidsgårdsverksamhet finns på alla tre platser. Bibliotek finns på två, i Centrumhuset och på Älvsborgsgatan 4. Några klara ställningstaganden är inte gjorda ännu. Framställan har gjorts om förlängning av avtalet, med 1 år, för fritidsgården på Älvsborgsgatan 4. Jössagården och biblioteket på Älvsborgsgatan har kontrakt till , eventuellt kan man se över att minska omfånget av dessa verksamheters lokaler. Om stadsdelen går ur Älvsborgsgatan 4, behöver det finnas annan lokal i stadsdel Göta med god tillgänglighet för bibliotek och mötesplats för äldre. Hemsjukvården har flyttat från Centrumhuset och hemtjänsten på Kristineberg kommer att minska sina lokaler där. Fritid- och kulturverksamheten kommer från årsskiftet att använda delar av de lokalerna, med inriktning på kultur för äldre. Arbete görs för att förbättra utemiljön vid Centrumhuset. Vård och omsorg Även Vård och omsorg ingår i SDN Väster lokalöversyn och har hittills bl.a. inneburit förändring av HSL samt delar av hemtjänst, larm- och nattpatrull. Nästa steg som skall göras är en mindre ombyggnation på Fagersro Äldreboende. Detta för att övrig verksamhet som finns på Fagerhultsvägen skall flytta in till Fagersro. Ombyggnationen har beställts, och planeras starta våren I Fageros byggnad kommer det att finnas SÄBO, korttid, hemtjänst och dagverksamhet. Stadsdelen har även en förhoppning om att omflyttningen kan skapa fler trygghetsplatser i området. Ytterligare projekt som planeras att starta våren 2013 är Sanderöd 2. Det är en inhyrd lokal som verksamheten haft önskemål om anpassningar. Diskussion och förhandling har skett med det kommunala bolag som äger fastigheten och Kommunstyrelsen tog beslut om ombyggnation den 19 november En projektgrupp inom SDF Väster är startad och arbetar med att se över lokalanvändningen för samtliga verksamheter på Hestra Midgård. Byggnaden innehåller flera verksamheter, varav några av dem har bytt inriktning. Därför upplever stadsdelen att det finns behov att se över lokalanvändningen och planera för den ombyggnad som behöver göras för att lokalerna ska användas så optimalt och resurseffektivt som möjligt. En liknande frågeställning, med lokalytor som inte används optimalt, finns även för Byttorpsklint. I Borås Stads planering ingår att ett äldreboende ska byggas på regementsområdet. Då äldreboende byggs på regementsområdet, bör det även innehålla lokaler för den övrig äldreomsorg, för att ge möjlighet till en samordning av all äldreomsorg i närområdet. Sida 8

11 Nyckeltal Nedan finns en sammanställning över nyttjandegraden för Borås stads verksamhet. Eftersom all statistik går att läsa på olika sätt är det viktigt att ta del av bilaga 1 Lokalresursplanens principer innan granskning sker av nedanstående tabelldokument. I bilaga 1 finns förklaring över vad som ingår i respektive begrepp och nyckeltal som används i samband med stadens lokalresursplanering. Statistiken tas in en gång varje år och grundar sig på stadsdelsförvaltningarnas uppgifter och debiteringsunderlag. Staden använder sig av självkostnadsprincipen och hyran för ägda fastigheter baseras således på kapitalkostnader och driftkostnader, utan avräkning från 2 år bakåt i tiden. Den ekonomiska fördelningen mellan verksamheterna kan ibland skilja sig, vissa är baserade på area och andra på ett procentuellt fördelningstal. Elev/barnantalet är en ögonblicksbild från september föregående år. Självklart varierar antalet över åren men för att få en rättvis jämförelse så är barnantalet det faktiska antalet platser på denna dag. Vidare anger tabellen siffror för verksamhetsår, inte läsår varför det skiljer lite mellan befolkningsprognosen och elevutvecklingssiffrorna, skillnaden anses vara försumbara. Ta hänsyn till att förändringar sker fortlöpande, t.ex. om en paviljong har tillkommit/tagits bort eller om verksamheten ändrats från skola till förskola eller tvärtom kan vara två exempel på förändringar som skapar förändrade förutsättningar eller ändrad maxkapacitet över tid. Det är därför viktigt att beakta hur statistiken är framtagen. Bl.a. är hyran och ytan är bestämda tal medan nyttjandegraden bara ger en fingervisning om hur trenden för respektive skola/verksamhet ser ut. Nyttjandegraden går att se för varje verksamhet (Vitmarkerad cell längst till höger) men tabellen ger även en fingervisning om hur effektivt lokalen används utanför skoltid om man ser till hela fastigheten. Gulmarkerad cell visar detta, hur lokalen nyttjas i jämförelse med maxkapaciteten. Dessa rader visar alltså inte antal platser utan tiden som lokalen används. Har stadsdelen ett tal över 100% (sett till hela fastigheten) så behöver inte verksamheterna vara överbelagda, utan mer kostnadseffektiva eftersom verksamheter delar samma yta fler timmar på dygnet. Fritidshemmen är således inkluderade i totalsumman för antal barn men inte i maxkapaciteten. För förvaltningar, som generellt sett har många verksamheter i samma fastighet, ger det höga procenttal. Mindre enheter med barn på fritidshem får också hög nyttjandegrad med detta mätverktyg. Sida 9

12 Stadsdel Öster Förskola och skola Kostn (kr) Fastighet Hyra utan avräkning 2013 Area Kostnad /m² Elever/ barn Kostnad/ elev Area/ elev Maxkap byggnad s tekniskt Maxkap pedagog isk Nyttjande grad (%) BRÄMHULT Bodaskolan (inkl 30 st trän. Klass) Skola Fritidshem Förskoleklass Träningsklass (tillhör norr) Fjärdingskolan Skola Fritidshem Förskoleklass Träningsskola (tillhör Norr) Myråsskolan exkl paviljong Förskoleklass Skola Fritidshem Pav. Myråsskolan (fritids) Förskoleklass Skola Fritidshem % % % % % % % % % % % % % % % Brämhultsgården Fritidshem Förskoleklass Pav. Brämhults fritidsgård % Ängsgården 8avd % Ängsgården % Pav. Ängsgården % Tunnlandsgården 2avd % Våglängdsg. 59, Öppna förskolan Berggården, G:a Brämhultsv % Bäckaryd (ny förskola) 5avd % Bodagården 6avd % Holmens förskola nattis 3avd % Hässlegården 6avd % Siviagården, Distansgatan 59 3avd % Pav. Bodaskolan (Milstensgatan) % Sida 10

13 DALSJÖFORS Aplaredskolan exkl pav Förskoleklass Förskola Skola Fritidshem Pav. Aplaredskolan Dalsjöskolan exkl pav Pav. Dalsjöskolan (förskola) Dannikeskolan Förskoleklass Förskola, 2 avd Skola Fritidshem Gånghesterskolan exkl. pav Pav. Gånghesterskolan Förskoleklass Skola Fritidshem Kerstinsgården Förskoleklass Förskola Skola Fritidshem Målsrydskolan Förskoleklass Skola Fritidshem Rångedalaskolan Förskoleklass Skola Förskola Fritidshem Rångedalahallen Förskola Tummarpskolan exkl pav. Förskoleklass Fritidshem Skola % % % % % % % % % % % % % % % % Inga barn % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Kommunalhus (Tummarpskolan) % Förskoleklass % Skola % Fritidshem % Ej medtaget i totalen Sida 11

14 Gula villan (Tummarpskolan) Förskoleklass Bibliotek/ Hälsa Skola Bibliotek Äsperedskolan % Förskoleklass % Skola % Förskola, Äsperedsgården % Fritidshem % Aplareds IF, klubbstugan Ekbacken % Tummarp, Dalhem 2avd (prel) % Dalsjöhallen 2avd, f.d läkarbostaden % Dalsjögläntan, kommande förskola Tummarpsgården 2avd % Pav. Tummarpskolan/-gården 2avd % Lövängen 3avd, målsryd % Skogsgläntan 6avd, Gångehester % TRANDARED Ekarängskolan Förskoleklass Skola Fritidshem Trandaredskolan Förskoleklass Skola Fritidshem % % % % % % % % Hulta Ängar, Ekarängsgården % Pav. Kransmossens förskola % Södergården % Sörmarksgården % Trandaredsgården % Tåmarksgården % Summa Stadsdel Öster kr kr kr 14 93,09% *Notera att fastigheter med låg beläggningsgrad kan innehålla annan verksamhet såsom fritidsgård, bibliotek, samlingslokal etc. Rydsgatan borttagen från 2011, barnen har flyttat till paviljong Brämhultfritidsgård. Lägg märke till maxkapaciteten på fritidshemmen. Många inlämnande scheman är inte justerade, det gör siffrorna inte helt tillförlitliga Sida 12

15 Stadsdel Norr Förskola och skola Kostn (kr) Fastighet Hyra utan avräkning 2013 Area Kostnad /m² Elever/ barn Kostnad/ elev Area/ elev Maxkap byggnad stek. Maxkap pedagog isk Nyttjand e grad (%) CENTRUM Bergdalskolan kr kr % Förskoleklass Fritidshem Skola kr % Pav. Bergdalskolan kr kr % Förskoleklass % Fritidshem Skola kr 0 0 Engelbrektskolan exkl. Pav kr kr % Skola kr % Fritidshem Förskoleklass Pav. Engelbrektskolan kr kr % Skola kr kr % Förskoleklass kr Fritidshem kr Björkängens förskola, Klinikvägen 2avd kr % Kvarngården2avd (blåbär/smultron) kr % Lugnets förskola, Tsongatan kr % Lugnets förskola 2, Tsongatan kr % Mariagården 5avd kr % Pav. Sagavallen 2avd (Körsbärsdal) kr kr % Tokarpsbergs förskola 4avd kr % Villan, (lasarettsområdet) kr % Östermalmsgården kr % Förskola Liljeberget 5avd kr % FRISTAD Nya Asklandaskolan kr kr 938 kr % Förskoleklass Fritidshem Skola kr % Sida 13

16 Bredaredskolan kr kr % Förskoleklass Fritidshem Skola kr % Växthuset Bredared (fsk) kr % Borgstenaskolan kr kr % Förskoleklass Fritidshem Skola kr % Fristadskolan kr kr % Förskoleklass Fritidshem Skolan kr % Gula skola % Klockarbolet LOKALBANK Kil/ Slättängskolan kr kr % Förskoleklass Fritidshem Skola kr % Pav. Slättäng NY Lilla safiren kr % Rosenv. 6/ Villan (vid slättäng) kr 0 0 Adm. 0% Asklandagården 3avd kr % Blåklinten kr kr % Pav Blåklinten kr Fastighet Blåklinten kr Frufällegården inkl paviljong kr kr % Frufällegården kr % Pav. Frufällegården kr % Kröcklinggården 1avd kr % Ljungagården 5 avd kr % Sikgården (Hammarbyv. 10) 1avd kr % Skogsstjärnan 3avd kr % Smörbollen 2avd kr % Sparsörs AIK, I ur och skur kr kr % Förskoleklass Fritidshem Torggården 2avd kr % Lekåsen (Backvägen 1) 2avd kr % Sida 14

17 SJÖBO Sjöboskolan 2avd kr kr % Sjöboskolan, (grundskola) kr % Sjöboskolan, (grundsärskola) % Förskoleklass Fritidshem Nolhaga Förskola 2avd % Erikslundskolan kr kr % Erikslundskolan (grundskola) kr % Erikslundskolan (grundsärskola) % Förskoleklass Fritidshem Alidebergsgården kr % Pav Trollgården kr % Sjöbogården kr % Skattkistan/Trumpetsvampen kr % Solgården Daghem kr % Trollskogen, Barnhemsgatan kr % 54 Summa stadsdel Norr kr kr kr 15 95,49% *Notera att fastigheter med låg beläggningsgrad kan innehålla annan verksamhet såsom fritidsgård, bibliotek, samlingslokal etc. Munkegården med öppen förskola är ej medtagen. Inga placerade barn. I maxkapacitet pedagogiskt har inga lokaler (klassrum) räknats av för fritidsverksamhet. Sida 15

18 Stadsdel Väster Förskola och skola Kostn (kr) Fastighet Hyra utan avräkning 2013 Area Kostnad/ m² Elever/ barn Kostnad/ elev Area/ elev Maxkap byggnad s tekniskt Maxkap pedagog isk Nyttjand e grad (%) GÖTA Daltorpskolan % Daltorpskolan inkl gymnastiksal Daltorp förskoleklass % Daltorpskolan fritidshem Moldeparkens förskola (fd. Götaskolan) % Förskola % Pav Götaskolan 2 NY % Kristinebergskolan % Kristinebergskolan förskoleklass % Kristinebergskolan Fritidshem % Kristinebergskolan % Svedjeskolan (exkl pav) % Svedjeskolan % Svedjeskolan förskoleklass % Svedjeskolans fritidshem % Pav. Svedjeskolan % Kristinegården 6avd % Linnéagården 4avd % Lorensbergsgården 3avd % Hedvigsborgsgården 3avd % Pav. Svedjeförskola 3avd % NORRBY Byttorpskolan % Byttorpskolan fritidshem % Byttorpskolan Förskoleklass % Byttorpskolan Träningsskola % Byttorpskolan % Pav byttorpskolan, virvelvinden % Särlaskolan % Särlaskolan fritidshem % Särlaskolan förskoleklass % Särlaskolan % Norrbyskolan % Norrbyskolan Förskola % Norrbyskolan, adm ÄO end. Adm Annexet % Almgården, Pav. Norrbyskolan % Sida 16

19 Gärdesgården 1avd % Gärdesgården Gärdesgården Vindelgatan 7A "hörförskola" % Vindelgatan 7A, vindelgården Vindelgatan 7A (vrivelvinden) Hestramidgårdskolan 3avd % Hestramidgårdskolan % HestraMidgård Fritidshem % HestraMidgård Förskoleklass % HestraMidgård Förskola 3avd % Byttorpsgården, Byttorps Klint % Elfsborgsgården 1avd % Hällegården 4avd % Kronängsgården 2avd % Norrbygården % Parkgården 2avd % Positivgården 1avd % Tullagården 1avd % SANDHULT Sandgärdskolan % Sandaredskolan % Sandaredskolan F % Fritidshem % Förskoleklass % Sandhultskolan % Förskoleklass % Fritidshem % Skola % Sjömarkenskolan % Sjömarkenskolan % Fritidshem % Förskoleklass % Paviljonger Sjömarkenskolan % Pav. Sjömarkenskolan % Pav. Sjömarkenskolan2 NY % Björkgården 6avd % Ekegården 4avd (inkl pav) % Ekegården % Pav. Ekegården % Kullagården 5avd % Nordtorp 2avd % Pav. Sjögården 3avd % Rullan 3avd % Kvarnens förskola 1avd % Sida 17

20 Sjömarkens förskola, Melltorp % VISKAFORS Kinnarummaskolan % Kinnarummaskolan % Falkungens förskola 1 avd % Förskoleklass % Falkens fritidshem 1avd % Svaneholmskolan % Svaneholmskolan % Svanungens förskola 4avd % Förskoleklass % Svanens fritidshem 1avd % Viskaforsskolan % Viskaforsskolan (F-6) % Viskaforsskolan (7-9) % Förskoleklass % Fritidshem (inkl Dalen) % Springaren, förskola % Ryttarens fritidshem 1avd % Björkehovsgården, 2 avd % Herrgårdsleken 3avd % Pumpkällargården 3avd % Ängsjögården 2avd % Enhet Solgläntan/Sörgården % Pav. Solgläntan 3avd Pav. Sörgården Summa stadsdel Väster kr kr kr 14 94,89% *Notera att fastigheter med låg beläggningsgrad kan innehålla annan verksamhet såsom fritidsgård, bibliotek, samlingslokal etc. Sida 18

21 Kommungemensam Förskola och skola Kostn (kr) Fastighet Hyra utan avräkning 2013 Area Kostnad /m² Elever/ barn Kostnad/ elev Area/ elev Byggnad stekn iskt maxkap pedagoi skt Nyttjand e grad (%) Funningeskolan Byttorpskolan Grundsär Sjöhagenskolan (Norr) kr kr % kr kr % kr kr % Skolgatan 21, flerspråkigt lärande kr Kvarngården summerad kr kr % Kvarngården mini (1) kr Kvarngården 2 (2) kr Kvarngården kr Sjöboskolan Grundsär kr kr % Erikslund Grundsär kr kr % Bodaskolan kom.klass kr kr % Fjärdingskolan Grundsär kr kr % Summa Kommungemensam kr Verksamhetsutveckling Efter ytterligare utveckling av mätverktyget till året lokalresursplan kan lokalförsörjningsförvaltningen konstatera att jämförelse av nyttjandegraden över tid är som att jämföra äpplen med päron om man inte är insatt i specifika verksamhetsdetaljer. För att kunna lättare läsa statistiken inventeras varje enskild fastighet och tillskapas ett IDkort. Resultatet kommer Lokalförsörjningsförvaltningen att presentera under våren Med det nya mätverktyget skall maxkapacitet pedagogiskt under de kommande åren bli ett medeltal, istället för att verksamheten skall uppge siffran varje år. Detta för att minimera risken för felaktiga uppgifter. Målet är att Maxkapacitet byggnadstekniskt och maxkapacitet pedagogiskt skall vara så likvärdiga som möjligt. Skiljer sig schablonen kraftig jämfört med den pedagogiska maxkapaciteten kan det finnas tre anledningar. 1. Byggnad som skiljer sig kraftigt från dagens byggideal. 2. Verksamhet som kan effektiviseras. 3. Felaktigt uppgiven siffra/strategiskäl. 7 Se bilaga ID-kort Sida 19

22 Kommungemensamt Förskola/skola (Sdn N) Kommungemensam förskola och skola, som har sitt säte på Olovsholmsgatan 32 plan 5, ansvarar över Utvecklingsenheten, Specialpedagogiskt kompetenscentrum (SPKC), Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) och Borås stads kommungemensamma skolor och förskola. Dessa enheter är i skrivande stund grundsärskolorna på Fjärdingskolan, Erikslundskolan, Sjöboskolan och Byttorpskolan. Fritidshem och korttidstillsyn ingår också. Det finns även resursenheter för grundskolan i kommunikationsklasserna på Bodaskolan, Funningen, Sjöhagenskolan samt sjukhusundervisning. Det sistnämnda är en verksamhet som finns till för att säkra skolpliktiga barns och ungas skolgång vid sjukhusvistelse. Skollokalerna är placerade vid respektive klinik. Förskolan Kvarngården Mini ligger på Övre Kvarngatan. SDN N är angelägen att lokalmässigt skapa en organisation där grundsärskolans elever flexibelt kan gå i olika grupperingar utifrån sina förutsättningar. I arbetet med nästa investeringsbudget framförs därför behovet av en samlad åldersrelevant och lättintegrerad verksamhet i grundskolan 8. Nulägesbeskrivning Grundsärskolan Verksamheterna bedrivs med god kvalité i befintliga lokaler, enligt ansvarig förvaltning. Enligt beslut i fullmäktige ( ) skall verksamheten vid grundsärskolan vid Byttorpskolan föras över till de andra grundsärskolorna. Då endast 8 elever kvarstår i gruppen och två slutar till ht 2013 kommer verksamheten upphöra till ht Elever och personal förs över till grundsärskolan vid Fjärdingskolan. Det tidigare framskrivna behovet av anpassningar och renovering vid Sjöbooch Erikslundskolorna är inte längre så akut för att klara de elever som är inskrivna våren Dock innebär fullmäktiges beslut att grundsärskolan ska kunna ha elever med större funktionsnedsättningar även på Sjöbo/Erikslund så behovet kvarstår. Särskilda undervisningsgrupper Verksamheterna bedrivs med god kvalité i befintliga lokaler. Hyreskostnaderna har de senaste tre åren höjts framförallt för Kommunikationsklasserna, Sjöhagen och Funningen. Kommunikationsklasserna har flyttat in i nyrenoverade/ nybyggda lokaler i Bodaskolan och det är förenat med en betydligt högre kostnad. Hyran för Funningen och Sjöhagen däremot är nu svår att bära på ett så pass litet elevantal 9. Stadsdelsnämnd Norr har därför gett verksamheten i uppdrag att utreda en sammanslagning av Sjöhagen och Funningen under Sjukhusundervisningen bedrivs i ändamålsenliga lokaler som Lasarettet tillhandahåller. Kvarngården mini har fått en utrymningsväg på andra våning och klarar nu brandutrymningskraven. Verksamheten med barn med grava funktionsnedsättningar skulle helst bedrivas i markplan, varför en flytt kan vara aktuell om lämpliga lokaler skulle bli lediga. CFL Lokalerna på Skolgatan har sagts upp till oktober 2013 för att byggas om. Viss omflyttning kan eventuellt behöva ske, men verksamheten kommer vara kvar i lokalerna, möjligen med förändrat antal kvadratmetrar. Förvaltningen anser att lokalerna på Engelbrektskolan är undermåliga. Stadsdelen måste därför i dialog med rektor för Engelbrektskolan, LFF och ansvariga politiker hitta en lösning på lokalfrågan. Framställan inskickad till LFF under våren Lokalerna på Saltemad, där Sdn N tillfälligt bedriver verksamhet, fungerar bra. 8 Protokoll kommunstyrelsen, , 35 sidan 4 9 Hyran har höjts med 145% (!) och 10% sedan 2011 till Sida 20

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012 Kvalitetsrapport Barn och elever i behov av särskilt stöd februari 2012 Kommungemensam förskola och skola Utvecklingsenheten Inledning... 3 A. Tidig upptäckt resultat och organisation... 4 Skriftliga omdömen...

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande och kommande

Läs mer

Strategisk plan 2015-2017

Strategisk plan 2015-2017 Dnr BUN-2014-38 Dpl 01 sid 1 (14) BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteyttrande 2014-04-02 Christina Widén, 054-540 29 02 christina.widen@karlstad.se Strategisk plan 2015-2017 Dnr BUN-2014-38 Dpl 01 Ärende

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2014. Lokalförsörjningsnämnden

Årsredovisning facknämnder 2014. Lokalförsörjningsnämnden Årsredovisning facknämnder 2014 Lokalförsörjningsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer... 3 2.1 Människor möts i Borås... 3 2.2 Ekologisk hållbarhet

Läs mer

Utbildningsinspektion i Borås kommun

Utbildningsinspektion i Borås kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:120 Utbildningsinspektion i Borås kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Grundskolor Aplaredskolan och Gånghesterskolan

Läs mer

Strategisk lokalförsörjning

Strategisk lokalförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Hans Forsström Cert. kommunal revisor Strategisk lokalförsörjning Skellefteå kommun Jonas Wallin Revisionskonsult februari 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning, revisionell

Läs mer

Borås Stad budget 2010

Borås Stad budget 2010 Borås Stad budget 2010 Budget Borås Stad 2010 Produktion: Kommunledningskansliet, Borås Stad Tryck: Borås Stads Kommuntryckeri Barnen är vår framtid. För deras skull tar vi ansvar i en turbulent tid. Genom

Läs mer

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Här nedan redovisas frågor inkomna på mötet och via mejl samt svar. De synpunkter som inkommit redovisas inte här men tas med i arbetet.

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun 2015-2020. antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-23

Bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun 2015-2020. antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-23 Bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun 2015-2020 antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-23 Bostadsfo rso rjningsprogram fo r Avesta kommun 2015-2020 Sammanfattning I Avesta kommun växer befolkningen

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG - NULÄGE OCH FRAMTIDA INRIKTNING Bostadsförsörjning i Göteborg Mars 2014 DNR 0938/14 Projektledare Lars-Gunnar Krantz, Staffan Claesson Arbetsgrupp Erik Carles, Lukas Jonsson,

Läs mer

VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING

VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Rapportutkast 2013-12-03 VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Henrik Natt och Dag Anders Pettersson Karl Alfredsson Per Ahrenberg Firma/Regnr/VAT no. Adress/Adress Telefon/Telephone

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer

Utredning framtida äldreboenden Bilaga 1

Utredning framtida äldreboenden Bilaga 1 Dnr: KS 2010-69 Utredning framtida äldreboenden Bilaga 1 Innehållsförteckning 1. Utredningens inriktning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Mål... 4 1.3 Syfte... 4 1.4 Frågeställningar... 4 1.5 Kvalitet... 4 1.6

Läs mer

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 AN-2015/140.182 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Löfberg 08 535 378 17 christina.lofberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Gammal brandbil vid Hembygdsgården Kaserna Foto: JanOlof Karlsson. Årsredovisning 2014. Munkedals kommun

Gammal brandbil vid Hembygdsgården Kaserna Foto: JanOlof Karlsson. Årsredovisning 2014. Munkedals kommun Benchmarking norra Bohuslän 0 Årsredovisning Gammal brandbil vid Hembygdsgården Kaserna Foto: JanOlof Karlsson Årsredovisning 0 Munkedals kommun Pulkaåkning på Lilla Holmevatten Kynnefjäll Foto: Kjell

Läs mer

STRATEGISK FÖRSÖRJNING

STRATEGISK FÖRSÖRJNING STRATEGISK FÖRSÖRJNING AV PEDAGOGISKA LOKALER förskola grundskola gymnasium vuxenutbildning SFI 2013-09-19 ÅTGÄRDER 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND... 4 SYFTE och MÅL... 5 ORGANISATION...

Läs mer

Utredning Barn- och utbildning

Utredning Barn- och utbildning DNR: KS 2010-69 Utredning Barn- och utbildning Konsekvensanalyser för utredningsspår inom område Barn & Utbildning Bilaga 2 Innehåll 1 Bakgrund... 4 2 Personalens synpunkter... 4 2.1 Förskola... 5 2.1.1

Läs mer

Sammanfattning. Alliansens planeringsdirektiv med budget 2010-2012

Sammanfattning. Alliansens planeringsdirektiv med budget 2010-2012 Planeringsdirektiv med budget 2010 2012 Sammanfattning Alliansen tror på Halmstad. Vi tror på att Halmstads redan goda livsmiljö kan förbättras. Vi är säkra på att Halmstad även i fortsättningen kommer

Läs mer

Bostadsförsörjning i Göteborg

Bostadsförsörjning i Göteborg Fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg nuläge och framtida inriktning November 2014 www.goteborg.se/fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg Antagen av kommunfullmäktige 16 april 2015

Läs mer

PROGRAM FÖR BOSTADSBYGGANDE 2015 2019

PROGRAM FÖR BOSTADSBYGGANDE 2015 2019 PROGRAM FÖR BOSTADSBYGGANDE 2015 2019 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE NOVEMBER 2014 Omslagsbilden har tagits i sammanhang med stadsbyggnadspriset. Fotograf: Pernilla Sjöholm Byggherre: Småa Bostadsbyggande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun. Remissupplaga 2015-06-16

Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun. Remissupplaga 2015-06-16 1 Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun Remissupplaga 2015-06-16 2 Förslaget till Mark- och bostadsförsörjningsprogram har utarbetats av stadbyggnadsenheten. Arbetet inleddes med ett Bostadsseminarium

Läs mer

Kallelse till gymnasienämnden

Kallelse till gymnasienämnden GYMNASIENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till gymnasienämnden Tid Tisdag den 21 april 2015, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer 1 Godkännande

Läs mer

Budget 2015. Samt plan för 2016-17

Budget 2015. Samt plan för 2016-17 Samt plan för 2016-17 Innehåll Sida Förutsättningar för 2015 års budget 4 Kommunfullmäktiges mål 2015 10 Kommunstyrelsen 11 Servicenämnden 13 Miljö- och byggnadsnämnden 15 Bildningsnämnden 17 Socialnämnden

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning 2014 Utbildningsnämnden

Årsredovisning 2014 Utbildningsnämnden Årsredovisning 2014 Utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsredogörelse 2014, Utbildningsnämnden... 2 Driftsammandrag... 3 Investeringssammandrag... 3 Aktiviteter och kommentarer... 3 Viktiga

Läs mer

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun Boendet Maj 2014 Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun - ej politiskt antagna Planeringsförutsättningarna är sammanställda av arbetsgruppen för

Läs mer