Textile and Fashion Center. Simonsland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Textile and Fashion Center. Simonsland"

Transkript

1 Textile and Fashion Center Simonsland LOKALRESURSPLAN

2 Inledning Varje år genomför Lokalförsörjningsnämnden (LFN) en lokalrevision tillsammans med de olika verksamheterna som får utreda sina lokaler samt lämna in information om nuläge och kommande verksamhetsutveckling. Denna revision omfattar även Borås Stads samtliga anläggningar. I lokalresursplanen vill LFN ta hänsyn till alla faktorer som strategi, organisation, lokalernas långsiktiga utformning och tillgänglighet, så att beslutsfattare får en god grund i verksamhetens lokalplaneringsfrågor. Framtida lokalbehov är den enskilt viktigaste uppgiften som Lokalförsörjningsförvaltningen djupare undersöker och sedan arbetar efter. Tillsammans med övriga förvaltningarnas lokalutredningar arbetar man för att samordna och effektivisera. Denna utredning är komplex och att kommer sträcka sig över en längre tid då det är många faktorer som måste vägas in i resultatet. Samtliga nämndtexter är sammanfattade och tolkad av lokalförsörjningsförvaltningen, den ursprungliga nämndtexten bifogas i detta dokument. Då vissa förvaltningstexter ej har varit tillfylles har viss komplettering behövs göras från tidigare nämndbeslut, vid de fallen finns fotnot. Till nästa års lokalresursplan kommer original nämndtext användas under respektive förvaltningsrubrik och det som förvaltningen inte redovisar i lokalresursplanen på ett tydligt sätt kan inte lokalplaneras. Utan lokalplanering riskerar därmed berört projekt att falla utanför såväl investerings- som inhyrningsprocessen. För att få anslag till investeringar skall önskemålen behandlas i lokalresursplanen samt att skrivelse skall göras i varje enskilt fall. Enligt Lokalförsörjningsförvaltningens process med Lokalresursplanen samt investeringsplanen behöver förvaltningarna med projekt som har investeringsstart år 2015 skickat in anslagsframställan senast december Sida 2

3 Sammanfattning Nulägesbeskrivning Stadsdel Väster förväntas öka invånarantalet med personer, Öster förväntas öka med 546 personer och Norr med personer. Alla kommundelar utom Dalsjöfors och Viskafors förväntas öka i invånarantal de närmaste 5 åren. Marginell förändring förväntas ske i Brämhult och Sandhult. Kommundelarna Centrum, Fristad, Sjöbo och Trandared förväntas få mellan 400 och 600 personers ökning. Norrby beräknas få ca 700 personer i ökning och Göta över 2000 fler personer. 1 Trycket på investeringsplanen är fortsatt hög. Verksamheternas behov av nybyggnad och upprustning av lokaler har under flera års tid varit mycket stort, vilket har gjort att utrymmet för investeringar snabbt har ianspråktagits. I 2014 års investeringsplan finns därför ett mycket begränsat utrymme för nya projekt. Under rubrik Lokalförsörjningsnämnden förklaras mer ingående konsekvenserna av detta. En faktor som påverkar investeringsplanen starkt är att Samhällsbyggnadsförvaltningen under våren 2013 har informerat att nämndens nya inriktning och tolkning av den nya bygglovslagen innebär att samtliga tillfälliga lokaler skall endast få vara etablerade i 10 år 2. Tolkningen av lagstiftningen påverkar verksamheterna som kraftigast under åren , vilket innebär att samtliga förvaltningar och nämnder omgående måste gemensamt hjälpas åt för att kunna förse stadens invånare med de lokallösningar som behövs framgent. Utifrån verksamheternas omedelbara behov av ersättningslokaler samt de ökade antal barnsomsorgsplatser som behövs blir konsekvenserna att nya detaljplaner snabbt måste tas fram och bli byggbara. Verksamheterna har beskrivit att planbehov finns som starkast i områdena kring Norrby, Centrum, Brämhult/Kärra, Sjömarken och Dalsjöfors. Ytterligare information finns under bilaga 4. I denna upplaga av lokalresursplanen har fler boendeformer integreras i lokalresursplanen (Ex. Borås stads arbete mot Hemlöshet.) och Lokalförsörjningsnämnden har tagit fram förslag på ID-kort som skall användas för att skapa en ögonblicksbild av stadens fastigheter, samt ett förtydligande av lokalresursplanens (LRP) årshjul och arbetsprocess. Verksamhetsutveckling Lokalförsörjningsnämnden framförhåller att det är viktigt att ansvarsfördelningen mellan olika verksamhetsnämnder är tydliga och att nämnderna är engagerade, då detta är avgörande för arbetet med lokalresursplanen. Det som förvaltningarna inte redovisar i lokalresursplanen kan inte lokalplaneras och riskerar därmed att falla utför såväl investerings- som inhyrningsprocessen. Därför berör kommande verksamhetsutveckling arbetet om att integrerar samtliga av stadens berörda förvaltningar i lokalresursplanen. Nyckeltal skall arbetas fram för nytillkomna verksamheter och boendeformer och processen för att skapa en ännu bättre arbetsstruktur skall påbörjas. 1 Se bilaga 2 Befolkningsprognos 2 Tidigare fick tillfällig bygglov vara 20 år. Läs mer under rubrik Lokalförsörjningsnämnden Sida 2

4 INLEDNING...2 SAMMANFATTNING...2 Innehållsförteckning Lokalresursplan STADSDELSNÄMNDER...3 Stadsdelsnämnd Öster (Sdn Ö)... 3 Stadsdelsnämnd Norr (Sdn N)... 5 Stadsdelsnämnd Väster (Sdn V)... 7 NYCKELTAL...9 Stadsdel Öster Stadsdel Norr Stadsdel Väster Kommungemensam KOMMUNGEMENSAMT...20 Förskola/skola Äldreomsorg och funktionshinderverksamhet Individ och familjeomsorg / Kost och lokalvård 23 CENTRALA FÖRVALTNINGAR...24 Arbetslivsnämnden (AN) Utbildningsnämnden (UN) Kulturnämnden (KN) Fritids- och folkhälsonämnden (FoF) Sociala omsorgsnämnden (SoN) Borås Stads arbete mot Hemlöshet LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN (LFN)...31 Förslag till investeringar Problembeskrivning och mål Lokalförsörjningsnämndens sammanfattning BILAGOR...40 Bilaga 1 Lokalresursplanens principer Bilaga 2 - Befolkningsprognos Bilaga 3 Friskolor F Bilaga 3B Förtydligande prognos, friskolor Bilaga 4 Paviljonger Bilaga 5 Kommungemensam Äldreomsorg Bilaga 6 - Lokalresursplaneringens årshjul Bilaga 7 ID-kort Bilaga 8 Förvaltningstexter Sida 2

5 Stadsdelsnämnder Samtliga nämndstexter är sammanfattade och tolkade av lokalförsörjningsförvaltningen, den ursprungliga nämndtexten bifogas dokumentet. Stadsdelsnämnd Öster (Sdn Ö) 3 Stadsdelsförvaltningen Öster består av tidigare kommundelarna Trandared, Dalsjöfors och Brämhult. Öster är en av Borås tre stadsdelsförvaltningar med särskilt ansvar för de kommungemensamma områdena inom äldreomsorgen. Den centrala administrationen sitter på stadsdelskontoret på Hässleholmen, besöksadress Våglängdsgatan 21. Stadsdel Öster har stor variation inom sitt geografiska område. På skolorna finns det i vissa fall överkapacitet i lokalerna medan andra skolor har hög nyttjandegrad. Befolkningsprognos för området visar på ett ökande barnafödande. Elevantalet fortsätter att minska under prognosperioden. För- och grundskola Ökat barnafödande och nybyggnation gör att behovet av barnomsorgsplatser troligen kommer att öka under prognosperioden. Majoriteten av lokalerna anses vara anpassade för verksamheten om förvaltningen ser till utformning etc. Befolkningsökningen och de fåtal lokaler som behöver viss förändring i stadsdel Öster planeras att inrymmas på följande sätt: Projektering av tillbyggnad 2 avd Trandaredsgården pågår. Bostadsbyggandet på Södervallen ligger i startgroparna och behovet av förskoleplatser bedöms som stort. Stadsdelen anser att en förskola med 120 platser vid Kransmossen måste prioriteras. Milstensgården, nybyggnation av 120 platser + nattis 20 platser. För prognosperioden ser stadsdelen även ett behov av nyproduktion av förskola med 120 platser i Brämhult/ Kärra. En ny förskola innebär att paviljonglösningar och lägenhetsförskolor kan avvecklas samt tillgodose behovet från tillkommande barn som en följd av de nya bostadsområden som planeras i området. Ny förskola med sex avdelningar är önskvärd vid området kring Folkets park i Dalsjöfors. Det är en långsiktig planering som kan ersätta Alprosgårdens paviljong samt Dalsjöhallen och ge ett tillskott på två avdelningar för tillkommande behov. Befolkningsprognosen visar en fortsatt minskning av elevantalet i grundskolorna under perioden. I Dalsjöfors har stadsdelen begränsat det negativa lokalutnyttjandet genom att anvisa Gånghestereleverna till Dalsjöskolan i åk 7-9. Stadsdelen uppger att de anpassar lokalerna efter förändringarna i verksamhetens storlek samt att det finns ett behov av renovering på Gånghesterskolan och Tummarpskolan under prognosperioden. På Trandaredsområdet räknar Stadsdelsnämnd Öster med att elevantalet kommer att börja stiga inom ett par år. I dagsläget har dessa lokaler en överkapacitet som gör att befintliga lokaler beräknas kunna ta emot det ökade elevantalet. Alla skolor är anpassade till verksamheten. Ombyggnationen av Bodaskolan etapp 1 genomfördes under 2011 för F-6 och inflyttning skedde i januari Ombyggnad för etapp 2 Bodaskolan, åk 7-9, beräknas börja hösten Fristående skolor samt frågeställningen om stadsdelskontorets placering påverkat Bodaskolans byggnation och storlek. Verksamheten ser dessutom över sin organisation. Ett område där inflyttningen kommer att fortsätta i är Kärraområdet med Myråsskolan som anvisningsskola. I dagsläget är det mest förskolan som efterfrågas men fram till kommer dessa bli skolbarn. Myråsskolan är på sikt i behov av en om- och tillbyggnad samt anpassning av icke ändamålsenliga lokaler, bland annat matsal och skolbibliotek. 3 Se bilaga för ursprunglig nämndtext i sin helhet. Sida 3

6 Fritid och kultur Överlag så fungerar stadsdelens fritid och kulturverksamhet bra, några lokaler är dock i behov av en anpassning/ översyn. Stadsdelsnämnd Öster har tagit fram nedanstående punkter för utredning. Dalsjöfors bibliotek har väl fungerande lokaler men det finns ett önskemål om att hitta lokaler för barnteaterverksamheten. Biblioteket har inte något utrymme anpassat för barnteater utan använder idag konstrummet. Trandaredsbiblioteket är ett folk- och skolbibliotek beläget på Trandaredskolan. Lokalen är i minsta laget för verksamheten. Det finns inget utrymme för att ta emot grupper eller utställningar. Myråsskolans bibliotek är beläget i ett skyddsrum och inte anpassat för verksamheten. Lokalerna för VI-hässleholmen, medborgarkontor, är idag föremål för översyn. Planer finns för att samordna Medborgarkontoret med Hässlehus bibliotek under samma tak tillsammans med fritidsgården. Ombyggnad krävs medan utformningen påverkas av vad som händer med utvecklingen av HässleTorg och dess ombyggnation. Utredning pågår. Hulta fritidsgård bedriver sin verksamhet i stora lokaler fördelade på två plan. Detta upplägg kräver hög personaltäthet. Ett alternativ är att hyra ut lokalerna på vardagar före klockan till annan nyttjande. Familjecentralen på Boda beräknas starta september 2013, innehållandes SFI, öppen förskola och mödravårdscentral. Vård och omsorg Sjuksköterskor i stadsdelen är främst placerade i tre lokaler. I Dalsjöfors har sjuksköterskor i hemsjukvård sin placering på Tummarpskolan. Denna lokal upplevs inte som optimal utan verksamheten bör på sikt flytta till mer lämpliga lokaler. I Brämhult har sjuksköterskor sina kontorslokaler på Tunnlandsgatan. Denna sjuksköterskeorganisation hoppas stadsdelen på sikt kunna placera närmare kärnverksamheten. Trandareds sjuksköterskor är placerade i väl fungerande lokaler på Hulta Ängar. Stadsdelens sjukgymnaster och arbetsterapeuter är placerade i väl fungerande lokaler på Hulta Ängar och Våglängdsgatan 153. I Dalsjöfors är verksamheten placerad på Uppegården. Uppegårdens verksamhet kan under 2013 behöva flytta till nya lokaler. Nämnden ser eventuellt möjligheter till samordning av lokaler vid eventuell flytt av Brämhults hemtjänst. Stadsdelen har tre olika träffpunkter för äldre. På Våglängdsgatan 153, Dalsjövägen 25 samt på Söderkullagatan Lokalerna är välfungerande men upplevs som trångbodda vid vissa större aktiviteter. De förändringar som eventuellt sker under prognosperioden är i relationen till ökat eller minskat vårdbehov hos den äldre befolkningen. Med en ökande äldre befolkning, samtidigt som sjukhusvården förkortar sina vårdtider, kan man ana en viss förskjutning av vårdbehovet till den kommunala hemsjukvården samt omsorgen. Detta kan leda till ökade behov på lokaler inom den verksamheten. Sida 4

7 Stadsdelsnämnd Norr (Sdn N) 4 Stadsdelsförvaltning Norr har ansvar över kommungemensam förskola/skola och består av de före detta kommundelskontoren Centrum, Sjöbo och Fristad. Efter omorganisationen 2011 har den centrala administrationen flyttat till kvarteret Hästen på Olofsholmsgatan 32. Stadsdelen har 54 % förskolor med 1-2 avdelningar och endast 21 % är 4-6 avdelningar. Detta är kostnadsineffektivt enligt stadsdelen och små förskolor har svårt att tillgodose kraven om inne- och utemiljö enligt Läroplan för förskolan 5. Därför anser stadsdelen det ytterst angeläget att avveckla så många 1-3 avdelningsförskolor som möjligt genom att tillskapa fler 5-6 avdelningsförskolor inom tiden för prognosperioden. I grundskolan är elevströmmarna positiva, 2013 finns ca 2800 barn i åldrarna 6-15 år och enligt prognoser kan stadsdelen förvänta sig att ha ca barn år Maxkapaciteten i stadsdelens tio grundskolor beräknas uppgå till c:a elever. Stadsdelens skollokaler har följaktligen kapacitet för att kunna erbjuda grundskoleplats för det antal elever som förväntas efterfråga plats under den period som nu kan överblickas. Siffrorna antyder dessutom att den totala elevkapaciteten inte, till fullo, kommer att utnyttjas, vilket innebär att vissa skollokaler kan användas för annat ändamål för tillfället. Längre prognoser visar på en stor ökning (32 %) av grundskoleelever och brist på elevplatser. Centrum, men även Fristadområdet riskerar att inte kunna erbjuda förskola i den omfattning som behövs om inte nettoökningen av platser samspelar med områdets tänkta expansion. För- och grundskola Stadsdelen ser en ökning av förskolebarn totalt och största ökningen, enligt prognosen, kommer ske i centrum med ca 200 barn. I Fristad och Sjöbo är större delen av förskolorna 1-3 avdelningar (över 80%) För att kunna möta det förväntade ökade behovet av förskoleplatser, samt kunna avveckla någon/några mindre förskolor anser stadsdelen att de under perioden behöver bygga ut förskoleplatser på bl.a: Frufällegården, 2 avdelningar klar sommaren Nedre Sjöbo, 120platser. Byggstart oktober Förskola Sparsör. Tidigare har förskola 120 platser diskuteras på Vinkelvägen men pga. trafiksituationen utreds annan tomtplacering, Kullebo, Sparsör Centrum, 120platser. ( 2 nya förskolor efterfrågas.) Fristad, 120 platser, (2 nya förskolor efterfrågas.) Den närmaste kommande fyraårsperioden beräknas antalet barn och unga i grundskoleålder att öka i stadsdel Norr med ca elever. I stort sett sker dock hela ökningen av antalet grundskoleelever i Fristad. Genomsnittliga antalet barn per årskull i åldersgruppen 6-15 år beräknas att öka från 280 till 308 barn och denna ökning spås även fortsätta efter Maxkapaciteten i stadsdelens tio grundskolor beräknas uppgå till c:a elever. Stadsdelens skollokaler har följaktligen kapacitet för att kunna erbjuda grundskoleplats för det antal elever som förväntas efterfråga plats under den period som nu kan överblickas. Det är dock viktigt att poängtera och ta hänsyn till den beräknade ökning som sker i ännu yngre åldrar. Genomsnittligt antal barn per ålderskull i ålder 0-5 år har år 2010 varit 318 barn och 2015 beräknas ålderskullarna uppgå till 376 antal barn. Det innebär att det totala antalet grundskolelever, inkl förskoleklass, i stadsdel Norr kommer att uppgå till 3750 vilket motsvarar en ökning med 32% vid en jämförelse med läsåret 2010/2011. Slår denna långsiktiga prognos ut i sin helhet kommer stadsdelen inte att kunna erbjuda plats till alla kommunens elever. En utökning av antalet friskoleplatser kan komma att påverka behovet av dessa grundskoleplatser. För närvarande har ca 9 % av de grundskoleelever som är bosatta i stadsdel Norr plats i fristående skola. Om antalet platser i fristående skola ökar kan andelen elever från stadsdelen som söker sig till icke kommunal skola också öka. Centrumskolorna, d v s Engelbrektskolan och Bergdalskolan, fortsätter ha fler elever inskrivna än de elever som är bosatt inom skolornas upptagningsområde. År 2011 överskred skolornas det anvisade elevantal med 9% och 2012 var denna siffran 8%. Detta skiljer sig markant från Sjöbo/Erikslund där c:a 13 % (14% föregående år) av de elever som är bosatta inom skolornas upptagningsområden väljer annan skola, fristående skola eller annan kommunal grundskola än den som är deras anvisningsskola. I Fristad är den siffran 6%. 4 Se bilaga för ursprunglig nämndtext i sin helhet. 5 LPfö-98 Sida 5

8 Trots den kommande nettoökningen, jämte förväntade frisök, anser stadsdelen att lokalkapaciteten motsvarar det antal grundskoleelever som förväntas efterfråga plats. Om elevantalet utvecklas så som prognosen antyder, om elevströmmarna mellan stadsdelarna fortsättningsvis ser ut som de gör idag och antalet köpta grundskoleplatser i fristående skola ligger kvar på oförändrad nivå kan stadsdelen dock behöva se över skolornas nuvarande upptagningsområden på grund av elevökningens skiftande utbredning. Vissa anvisningsskolor, tex. Asklandaskolan kommer inte att kunna erbjuda plats för alla elever bosatta inom nuvarande upptagningsområde även om stadsdelen som helhet har tillräcklig lokalkapacitet. Pågående projekt i grundskolan är en omfattande om- och tillbyggnation av Bergdalskolan. Under ombyggnadstiden 2013 bedrivs undervisningen i Björkängsgymnasiets lokaler. Utöver detta har även bl.a. energieffektiviseringen och ventilationsombyggnad pågått Fristadsskolan. Fritid och kultur SDN N har lokaler för tre fritidsgårdar, Munkågården i Fristad, Sjöbo Fritidsgård och Alideberg på Skogshyddegatan. Lokaler för två bibliotek finns, Fristad bibliotek och Sjöbo bibliotek. Biografen vid Sjöbo Torg är uppsagd av SDN N from Det pågår en diskussion om att inrätta en fritidsgård på Norrmalm där Engelbrektskolan är ett alternativ. Vilka lokaler som ev. ska användas är beroende på vilka beslut som fattas i denna fråga. Även när det gäller Sjöbo/ Alidebergsområdet finns en diskussion om fritidsgårdssituationen. Även här påverkar framtida beslut vilka lokaler som eventuellt kommer att beröras. Vård och omsorg Hemtjänsten på Sjöbo uppgav 2011 att de var trångbodda och behövde nya lokaler snarast för att säkerställa arbetsmiljön. För att klara förändringen flyttar sjuksköterskor och rehabpersonal, som arbetar mot ordinärt boende inom Sjöboområdet, från Sjöboklint och in på Herrljungagatan och hemtjänsten tar således över lokalerna på Sjöboklint. Detta är en lösning i avvaktan på beslut om hur korttidsverksamhet och dagverksamhet med inriktning mot demens samt trygghetsplatser i Borås Stad ska lokaliseras. Förslaget har varit på remiss och sammanfattas under Kommungemensam äldreomsorg SDF N har genomfört en översyn av Hälso- och sjukvårdsorganisationen samt en förändring av larm- och nattorganisationen. Dessa förändringar kan komma att påverka lokalbehovet. Sida 6

9 Stadsdelsnämnd Väster (Sdn V) 6 Stadsdelsförvaltning Väster har sin placering i kv. Cedern, precis intill Särlaskolan. SDN V har ansvaret för kommungemensam kost och lokalvård och består av områdena Norrby, Sandhult, Göta och Viskafors. Samtliga verksamheter som finns inom SDN Väster ingår i den översyn av lokalerna som görs, där ser man över möjligheter att samordna och anpassa enheter och arbetssätt för att nå verksamhetsmålen. Hittills har det bl.a. inneburit förändring av lokalerna i Norrbyskolan samt delar av hemtjänst, larm- och nattpatrullens verksamheter. Vidare utredning kan leda till ytterligare lokalförändringar framgent. Sammanfattningsvis är antalet förskolebarn stort och blir planerad bostadsbyggnation av, visar prognosen på ytterligare expansion. Byggs inget så minskar däremot befolkningen i stadsdelen. I grundskolan däremot finns det en strukturell snedfördelning av lokalkapacitet i SDN Väster. Vissa skolor har problem med att ta emot elever i upptagningsområdet, beroende på att det är för trångt och på andra finns det möjlighet att ta emot fler än de som finns i upptagningsområdet. Ett långsiktigt helhetsgrepp kommer att tas, men kortsiktigt kan anvisning av skola för elever förändras under kommande prognosperiod uppger stadsdelen. För- och grundskola Nybyggnation är påbörjad av förskola på Hestra och inflyttning är planerad till 2014 för bl.a. enheterna på Vindelgatan 7 A och B. Under det gångna året har Götagårdens enhet övertagit Götaskolan lokaler och i samband med flytten även bytt namn till Moldeparkens förskola för att minimera möjligheten till missförstånd. I samband med Götagårdens flytt till Moldeparkens förskola (f.d Götaskolan) har även paviljong Satteliten/Videbusken avetableras. För att göra Götaområdets platsplanering möjlig placerades därför Götaskolans elever på Daltorpskolan, som nu är en F-9 skola med fritidshem. Detta föranledes av att antalet förskolebarn i stadsdelen Väster fortsätter att öka i prognoserna fram till Ökningen är dock endast inom området Göta (259 barn) och påverkas starkt av bostadsbyggandet och planeringen av detta. Sker byggnation är det viktigt att ny förskola i området prioriteras. Detaljplan för Dammsvedjan, innehållandes en förskoletomt, var upp för granskning våren 2013 och detta kan vara en del av lösningen för stadsdelens platsbrist. Förutom förskola på Dammsvedjan kan regementsområdet vara ett alternativ för att tillgodose antalet platser som stadsdelen kan behöva planera för, detta bör dock samordning med Särla- och Erikslundskolan enligt stadsdelen. Kommer inte byggnationen att ske blir det en minskning av antalet barn i stadsdelen. Utöver detta finns behov av förskoleplatser i Sjömarken. Planuppdrag har startats för Norra Gränsvägen, utredning behöver göras för att ta reda på om det är det lämpligaste alternativet för förskoletomt. SDF V har till LFF gett i uppdrag att förhyra ny förskola av Viskaforshem i Rydboholm, Ängsjögården, med en expansion på 60 platser. Dessa platserna ska ersätta paviljonger vid Solgläntan! Beräknad byggstart hösten Stadsdelen inväntar planärende kring Rydboholm 1:342 som innebär att 28 nya villor byggs i området. Går förslaget igenom kan detta i sin tur kräva tillbyggnation av närmaste förskola, dvs. Pumpkällaregården. I grundskolan har Kristinebergskolan beviljats medel för ombyggnation. I kommunstyrelsen beslut den 17 december 2012 beslutades det fast att inriktningen skall vara en ny Kristinebergskola med plats för 500 elever från förskoleklass till årskurs 6. Målet är att verksamheten skall flytta under sommaren 2013 till ersättningslokaler på bl.a. regementsområdet. Utöver lokalöversynens ovanstående punkter analyseras även stadsdelens snedfördelning av skolornas lokalkapacitet. Särlaskola, tillsammans med Viskafors tidigare kommundel, har en överkapacitet i motsats till Hestra Midgård och Sjömarkenskolan som upplevs som trångbodda. Stadsdelen har i en skrivelse begärt vidare utredning av ovannämnda fastigheters förhyrda ytor så att mer effektvitet kan skapas. Stadsdel Väster efterfrågar vägledning hos kommunstyrelsen och Lokalförsörjningsförvaltningen för att hitta den mest optimala lösningen för stadsdelen. Denna vägledning kan således påverka lokalerna för både för- och grundskolan. Fritid och kultur I stadsdel Väster finns sex fritidsgårdar, Göta, Hestra Midgård, Norrby, Kristineberg, Viskafors samt Sandared. De två sistnämnda är placerade i anslutning till 7-9 skolorna på respektive ort. Sandareds fritidsgårds lokaler i verkstadsbyggnaden renoverades sommaren Det finns fem bibliotek, Göta, Kristineberg, Byttorp, Sandared samt Viskafors. 6 Se bilaga för ursprunglig nämndtext i sin helhet. Sida 7

10 De tre sistnämnda har lokaler i skolbyggnaderna. Sandareds bibliotek är ett integrerat folk- och skolbibliotek. Byttorps bibliotek är ett kommundelsbibliotek med en skolbiblioteksfunktion samtidigt som det tjänar en stor allmänhet. Mötesplats Norrby har lokaler på Östgötagatan. I samverkan med regionen hyrs lokaler på Norrby Tvärgata för Familjecentralen. Det finns inte några planerade lokalförändringar för de två verksamheterna. I lokalutredningen för fritid och kultur ser stadsdelen bland annat över de verksamheter som har lokaler i Centrumhuset Kristineberg, på Älvsborgsgatan 4 (Göta) samt på Hestra Midgård. Fritidsgårdsverksamhet finns på alla tre platser. Bibliotek finns på två, i Centrumhuset och på Älvsborgsgatan 4. Några klara ställningstaganden är inte gjorda ännu. Framställan har gjorts om förlängning av avtalet, med 1 år, för fritidsgården på Älvsborgsgatan 4. Jössagården och biblioteket på Älvsborgsgatan har kontrakt till , eventuellt kan man se över att minska omfånget av dessa verksamheters lokaler. Om stadsdelen går ur Älvsborgsgatan 4, behöver det finnas annan lokal i stadsdel Göta med god tillgänglighet för bibliotek och mötesplats för äldre. Hemsjukvården har flyttat från Centrumhuset och hemtjänsten på Kristineberg kommer att minska sina lokaler där. Fritid- och kulturverksamheten kommer från årsskiftet att använda delar av de lokalerna, med inriktning på kultur för äldre. Arbete görs för att förbättra utemiljön vid Centrumhuset. Vård och omsorg Även Vård och omsorg ingår i SDN Väster lokalöversyn och har hittills bl.a. inneburit förändring av HSL samt delar av hemtjänst, larm- och nattpatrull. Nästa steg som skall göras är en mindre ombyggnation på Fagersro Äldreboende. Detta för att övrig verksamhet som finns på Fagerhultsvägen skall flytta in till Fagersro. Ombyggnationen har beställts, och planeras starta våren I Fageros byggnad kommer det att finnas SÄBO, korttid, hemtjänst och dagverksamhet. Stadsdelen har även en förhoppning om att omflyttningen kan skapa fler trygghetsplatser i området. Ytterligare projekt som planeras att starta våren 2013 är Sanderöd 2. Det är en inhyrd lokal som verksamheten haft önskemål om anpassningar. Diskussion och förhandling har skett med det kommunala bolag som äger fastigheten och Kommunstyrelsen tog beslut om ombyggnation den 19 november En projektgrupp inom SDF Väster är startad och arbetar med att se över lokalanvändningen för samtliga verksamheter på Hestra Midgård. Byggnaden innehåller flera verksamheter, varav några av dem har bytt inriktning. Därför upplever stadsdelen att det finns behov att se över lokalanvändningen och planera för den ombyggnad som behöver göras för att lokalerna ska användas så optimalt och resurseffektivt som möjligt. En liknande frågeställning, med lokalytor som inte används optimalt, finns även för Byttorpsklint. I Borås Stads planering ingår att ett äldreboende ska byggas på regementsområdet. Då äldreboende byggs på regementsområdet, bör det även innehålla lokaler för den övrig äldreomsorg, för att ge möjlighet till en samordning av all äldreomsorg i närområdet. Sida 8

11 Nyckeltal Nedan finns en sammanställning över nyttjandegraden för Borås stads verksamhet. Eftersom all statistik går att läsa på olika sätt är det viktigt att ta del av bilaga 1 Lokalresursplanens principer innan granskning sker av nedanstående tabelldokument. I bilaga 1 finns förklaring över vad som ingår i respektive begrepp och nyckeltal som används i samband med stadens lokalresursplanering. Statistiken tas in en gång varje år och grundar sig på stadsdelsförvaltningarnas uppgifter och debiteringsunderlag. Staden använder sig av självkostnadsprincipen och hyran för ägda fastigheter baseras således på kapitalkostnader och driftkostnader, utan avräkning från 2 år bakåt i tiden. Den ekonomiska fördelningen mellan verksamheterna kan ibland skilja sig, vissa är baserade på area och andra på ett procentuellt fördelningstal. Elev/barnantalet är en ögonblicksbild från september föregående år. Självklart varierar antalet över åren men för att få en rättvis jämförelse så är barnantalet det faktiska antalet platser på denna dag. Vidare anger tabellen siffror för verksamhetsår, inte läsår varför det skiljer lite mellan befolkningsprognosen och elevutvecklingssiffrorna, skillnaden anses vara försumbara. Ta hänsyn till att förändringar sker fortlöpande, t.ex. om en paviljong har tillkommit/tagits bort eller om verksamheten ändrats från skola till förskola eller tvärtom kan vara två exempel på förändringar som skapar förändrade förutsättningar eller ändrad maxkapacitet över tid. Det är därför viktigt att beakta hur statistiken är framtagen. Bl.a. är hyran och ytan är bestämda tal medan nyttjandegraden bara ger en fingervisning om hur trenden för respektive skola/verksamhet ser ut. Nyttjandegraden går att se för varje verksamhet (Vitmarkerad cell längst till höger) men tabellen ger även en fingervisning om hur effektivt lokalen används utanför skoltid om man ser till hela fastigheten. Gulmarkerad cell visar detta, hur lokalen nyttjas i jämförelse med maxkapaciteten. Dessa rader visar alltså inte antal platser utan tiden som lokalen används. Har stadsdelen ett tal över 100% (sett till hela fastigheten) så behöver inte verksamheterna vara överbelagda, utan mer kostnadseffektiva eftersom verksamheter delar samma yta fler timmar på dygnet. Fritidshemmen är således inkluderade i totalsumman för antal barn men inte i maxkapaciteten. För förvaltningar, som generellt sett har många verksamheter i samma fastighet, ger det höga procenttal. Mindre enheter med barn på fritidshem får också hög nyttjandegrad med detta mätverktyg. Sida 9

12 Stadsdel Öster Förskola och skola Kostn (kr) Fastighet Hyra utan avräkning 2013 Area Kostnad /m² Elever/ barn Kostnad/ elev Area/ elev Maxkap byggnad s tekniskt Maxkap pedagog isk Nyttjande grad (%) BRÄMHULT Bodaskolan (inkl 30 st trän. Klass) Skola Fritidshem Förskoleklass Träningsklass (tillhör norr) Fjärdingskolan Skola Fritidshem Förskoleklass Träningsskola (tillhör Norr) Myråsskolan exkl paviljong Förskoleklass Skola Fritidshem Pav. Myråsskolan (fritids) Förskoleklass Skola Fritidshem % % % % % % % % % % % % % % % Brämhultsgården Fritidshem Förskoleklass Pav. Brämhults fritidsgård % Ängsgården 8avd % Ängsgården % Pav. Ängsgården % Tunnlandsgården 2avd % Våglängdsg. 59, Öppna förskolan Berggården, G:a Brämhultsv % Bäckaryd (ny förskola) 5avd % Bodagården 6avd % Holmens förskola nattis 3avd % Hässlegården 6avd % Siviagården, Distansgatan 59 3avd % Pav. Bodaskolan (Milstensgatan) % Sida 10

13 DALSJÖFORS Aplaredskolan exkl pav Förskoleklass Förskola Skola Fritidshem Pav. Aplaredskolan Dalsjöskolan exkl pav Pav. Dalsjöskolan (förskola) Dannikeskolan Förskoleklass Förskola, 2 avd Skola Fritidshem Gånghesterskolan exkl. pav Pav. Gånghesterskolan Förskoleklass Skola Fritidshem Kerstinsgården Förskoleklass Förskola Skola Fritidshem Målsrydskolan Förskoleklass Skola Fritidshem Rångedalaskolan Förskoleklass Skola Förskola Fritidshem Rångedalahallen Förskola Tummarpskolan exkl pav. Förskoleklass Fritidshem Skola % % % % % % % % % % % % % % % % Inga barn % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Kommunalhus (Tummarpskolan) % Förskoleklass % Skola % Fritidshem % Ej medtaget i totalen Sida 11

14 Gula villan (Tummarpskolan) Förskoleklass Bibliotek/ Hälsa Skola Bibliotek Äsperedskolan % Förskoleklass % Skola % Förskola, Äsperedsgården % Fritidshem % Aplareds IF, klubbstugan Ekbacken % Tummarp, Dalhem 2avd (prel) % Dalsjöhallen 2avd, f.d läkarbostaden % Dalsjögläntan, kommande förskola Tummarpsgården 2avd % Pav. Tummarpskolan/-gården 2avd % Lövängen 3avd, målsryd % Skogsgläntan 6avd, Gångehester % TRANDARED Ekarängskolan Förskoleklass Skola Fritidshem Trandaredskolan Förskoleklass Skola Fritidshem % % % % % % % % Hulta Ängar, Ekarängsgården % Pav. Kransmossens förskola % Södergården % Sörmarksgården % Trandaredsgården % Tåmarksgården % Summa Stadsdel Öster kr kr kr 14 93,09% *Notera att fastigheter med låg beläggningsgrad kan innehålla annan verksamhet såsom fritidsgård, bibliotek, samlingslokal etc. Rydsgatan borttagen från 2011, barnen har flyttat till paviljong Brämhultfritidsgård. Lägg märke till maxkapaciteten på fritidshemmen. Många inlämnande scheman är inte justerade, det gör siffrorna inte helt tillförlitliga Sida 12

15 Stadsdel Norr Förskola och skola Kostn (kr) Fastighet Hyra utan avräkning 2013 Area Kostnad /m² Elever/ barn Kostnad/ elev Area/ elev Maxkap byggnad stek. Maxkap pedagog isk Nyttjand e grad (%) CENTRUM Bergdalskolan kr kr % Förskoleklass Fritidshem Skola kr % Pav. Bergdalskolan kr kr % Förskoleklass % Fritidshem Skola kr 0 0 Engelbrektskolan exkl. Pav kr kr % Skola kr % Fritidshem Förskoleklass Pav. Engelbrektskolan kr kr % Skola kr kr % Förskoleklass kr Fritidshem kr Björkängens förskola, Klinikvägen 2avd kr % Kvarngården2avd (blåbär/smultron) kr % Lugnets förskola, Tsongatan kr % Lugnets förskola 2, Tsongatan kr % Mariagården 5avd kr % Pav. Sagavallen 2avd (Körsbärsdal) kr kr % Tokarpsbergs förskola 4avd kr % Villan, (lasarettsområdet) kr % Östermalmsgården kr % Förskola Liljeberget 5avd kr % FRISTAD Nya Asklandaskolan kr kr 938 kr % Förskoleklass Fritidshem Skola kr % Sida 13

16 Bredaredskolan kr kr % Förskoleklass Fritidshem Skola kr % Växthuset Bredared (fsk) kr % Borgstenaskolan kr kr % Förskoleklass Fritidshem Skola kr % Fristadskolan kr kr % Förskoleklass Fritidshem Skolan kr % Gula skola % Klockarbolet LOKALBANK Kil/ Slättängskolan kr kr % Förskoleklass Fritidshem Skola kr % Pav. Slättäng NY Lilla safiren kr % Rosenv. 6/ Villan (vid slättäng) kr 0 0 Adm. 0% Asklandagården 3avd kr % Blåklinten kr kr % Pav Blåklinten kr Fastighet Blåklinten kr Frufällegården inkl paviljong kr kr % Frufällegården kr % Pav. Frufällegården kr % Kröcklinggården 1avd kr % Ljungagården 5 avd kr % Sikgården (Hammarbyv. 10) 1avd kr % Skogsstjärnan 3avd kr % Smörbollen 2avd kr % Sparsörs AIK, I ur och skur kr kr % Förskoleklass Fritidshem Torggården 2avd kr % Lekåsen (Backvägen 1) 2avd kr % Sida 14

17 SJÖBO Sjöboskolan 2avd kr kr % Sjöboskolan, (grundskola) kr % Sjöboskolan, (grundsärskola) % Förskoleklass Fritidshem Nolhaga Förskola 2avd % Erikslundskolan kr kr % Erikslundskolan (grundskola) kr % Erikslundskolan (grundsärskola) % Förskoleklass Fritidshem Alidebergsgården kr % Pav Trollgården kr % Sjöbogården kr % Skattkistan/Trumpetsvampen kr % Solgården Daghem kr % Trollskogen, Barnhemsgatan kr % 54 Summa stadsdel Norr kr kr kr 15 95,49% *Notera att fastigheter med låg beläggningsgrad kan innehålla annan verksamhet såsom fritidsgård, bibliotek, samlingslokal etc. Munkegården med öppen förskola är ej medtagen. Inga placerade barn. I maxkapacitet pedagogiskt har inga lokaler (klassrum) räknats av för fritidsverksamhet. Sida 15

18 Stadsdel Väster Förskola och skola Kostn (kr) Fastighet Hyra utan avräkning 2013 Area Kostnad/ m² Elever/ barn Kostnad/ elev Area/ elev Maxkap byggnad s tekniskt Maxkap pedagog isk Nyttjand e grad (%) GÖTA Daltorpskolan % Daltorpskolan inkl gymnastiksal Daltorp förskoleklass % Daltorpskolan fritidshem Moldeparkens förskola (fd. Götaskolan) % Förskola % Pav Götaskolan 2 NY % Kristinebergskolan % Kristinebergskolan förskoleklass % Kristinebergskolan Fritidshem % Kristinebergskolan % Svedjeskolan (exkl pav) % Svedjeskolan % Svedjeskolan förskoleklass % Svedjeskolans fritidshem % Pav. Svedjeskolan % Kristinegården 6avd % Linnéagården 4avd % Lorensbergsgården 3avd % Hedvigsborgsgården 3avd % Pav. Svedjeförskola 3avd % NORRBY Byttorpskolan % Byttorpskolan fritidshem % Byttorpskolan Förskoleklass % Byttorpskolan Träningsskola % Byttorpskolan % Pav byttorpskolan, virvelvinden % Särlaskolan % Särlaskolan fritidshem % Särlaskolan förskoleklass % Särlaskolan % Norrbyskolan % Norrbyskolan Förskola % Norrbyskolan, adm ÄO end. Adm Annexet % Almgården, Pav. Norrbyskolan % Sida 16

19 Gärdesgården 1avd % Gärdesgården Gärdesgården Vindelgatan 7A "hörförskola" % Vindelgatan 7A, vindelgården Vindelgatan 7A (vrivelvinden) Hestramidgårdskolan 3avd % Hestramidgårdskolan % HestraMidgård Fritidshem % HestraMidgård Förskoleklass % HestraMidgård Förskola 3avd % Byttorpsgården, Byttorps Klint % Elfsborgsgården 1avd % Hällegården 4avd % Kronängsgården 2avd % Norrbygården % Parkgården 2avd % Positivgården 1avd % Tullagården 1avd % SANDHULT Sandgärdskolan % Sandaredskolan % Sandaredskolan F % Fritidshem % Förskoleklass % Sandhultskolan % Förskoleklass % Fritidshem % Skola % Sjömarkenskolan % Sjömarkenskolan % Fritidshem % Förskoleklass % Paviljonger Sjömarkenskolan % Pav. Sjömarkenskolan % Pav. Sjömarkenskolan2 NY % Björkgården 6avd % Ekegården 4avd (inkl pav) % Ekegården % Pav. Ekegården % Kullagården 5avd % Nordtorp 2avd % Pav. Sjögården 3avd % Rullan 3avd % Kvarnens förskola 1avd % Sida 17

20 Sjömarkens förskola, Melltorp % VISKAFORS Kinnarummaskolan % Kinnarummaskolan % Falkungens förskola 1 avd % Förskoleklass % Falkens fritidshem 1avd % Svaneholmskolan % Svaneholmskolan % Svanungens förskola 4avd % Förskoleklass % Svanens fritidshem 1avd % Viskaforsskolan % Viskaforsskolan (F-6) % Viskaforsskolan (7-9) % Förskoleklass % Fritidshem (inkl Dalen) % Springaren, förskola % Ryttarens fritidshem 1avd % Björkehovsgården, 2 avd % Herrgårdsleken 3avd % Pumpkällargården 3avd % Ängsjögården 2avd % Enhet Solgläntan/Sörgården % Pav. Solgläntan 3avd Pav. Sörgården Summa stadsdel Väster kr kr kr 14 94,89% *Notera att fastigheter med låg beläggningsgrad kan innehålla annan verksamhet såsom fritidsgård, bibliotek, samlingslokal etc. Sida 18

21 Kommungemensam Förskola och skola Kostn (kr) Fastighet Hyra utan avräkning 2013 Area Kostnad /m² Elever/ barn Kostnad/ elev Area/ elev Byggnad stekn iskt maxkap pedagoi skt Nyttjand e grad (%) Funningeskolan Byttorpskolan Grundsär Sjöhagenskolan (Norr) kr kr % kr kr % kr kr % Skolgatan 21, flerspråkigt lärande kr Kvarngården summerad kr kr % Kvarngården mini (1) kr Kvarngården 2 (2) kr Kvarngården kr Sjöboskolan Grundsär kr kr % Erikslund Grundsär kr kr % Bodaskolan kom.klass kr kr % Fjärdingskolan Grundsär kr kr % Summa Kommungemensam kr Verksamhetsutveckling Efter ytterligare utveckling av mätverktyget till året lokalresursplan kan lokalförsörjningsförvaltningen konstatera att jämförelse av nyttjandegraden över tid är som att jämföra äpplen med päron om man inte är insatt i specifika verksamhetsdetaljer. För att kunna lättare läsa statistiken inventeras varje enskild fastighet och tillskapas ett IDkort. Resultatet kommer Lokalförsörjningsförvaltningen att presentera under våren Med det nya mätverktyget skall maxkapacitet pedagogiskt under de kommande åren bli ett medeltal, istället för att verksamheten skall uppge siffran varje år. Detta för att minimera risken för felaktiga uppgifter. Målet är att Maxkapacitet byggnadstekniskt och maxkapacitet pedagogiskt skall vara så likvärdiga som möjligt. Skiljer sig schablonen kraftig jämfört med den pedagogiska maxkapaciteten kan det finnas tre anledningar. 1. Byggnad som skiljer sig kraftigt från dagens byggideal. 2. Verksamhet som kan effektiviseras. 3. Felaktigt uppgiven siffra/strategiskäl. 7 Se bilaga ID-kort Sida 19

22 Kommungemensamt Förskola/skola (Sdn N) Kommungemensam förskola och skola, som har sitt säte på Olovsholmsgatan 32 plan 5, ansvarar över Utvecklingsenheten, Specialpedagogiskt kompetenscentrum (SPKC), Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) och Borås stads kommungemensamma skolor och förskola. Dessa enheter är i skrivande stund grundsärskolorna på Fjärdingskolan, Erikslundskolan, Sjöboskolan och Byttorpskolan. Fritidshem och korttidstillsyn ingår också. Det finns även resursenheter för grundskolan i kommunikationsklasserna på Bodaskolan, Funningen, Sjöhagenskolan samt sjukhusundervisning. Det sistnämnda är en verksamhet som finns till för att säkra skolpliktiga barns och ungas skolgång vid sjukhusvistelse. Skollokalerna är placerade vid respektive klinik. Förskolan Kvarngården Mini ligger på Övre Kvarngatan. SDN N är angelägen att lokalmässigt skapa en organisation där grundsärskolans elever flexibelt kan gå i olika grupperingar utifrån sina förutsättningar. I arbetet med nästa investeringsbudget framförs därför behovet av en samlad åldersrelevant och lättintegrerad verksamhet i grundskolan 8. Nulägesbeskrivning Grundsärskolan Verksamheterna bedrivs med god kvalité i befintliga lokaler, enligt ansvarig förvaltning. Enligt beslut i fullmäktige ( ) skall verksamheten vid grundsärskolan vid Byttorpskolan föras över till de andra grundsärskolorna. Då endast 8 elever kvarstår i gruppen och två slutar till ht 2013 kommer verksamheten upphöra till ht Elever och personal förs över till grundsärskolan vid Fjärdingskolan. Det tidigare framskrivna behovet av anpassningar och renovering vid Sjöbooch Erikslundskolorna är inte längre så akut för att klara de elever som är inskrivna våren Dock innebär fullmäktiges beslut att grundsärskolan ska kunna ha elever med större funktionsnedsättningar även på Sjöbo/Erikslund så behovet kvarstår. Särskilda undervisningsgrupper Verksamheterna bedrivs med god kvalité i befintliga lokaler. Hyreskostnaderna har de senaste tre åren höjts framförallt för Kommunikationsklasserna, Sjöhagen och Funningen. Kommunikationsklasserna har flyttat in i nyrenoverade/ nybyggda lokaler i Bodaskolan och det är förenat med en betydligt högre kostnad. Hyran för Funningen och Sjöhagen däremot är nu svår att bära på ett så pass litet elevantal 9. Stadsdelsnämnd Norr har därför gett verksamheten i uppdrag att utreda en sammanslagning av Sjöhagen och Funningen under Sjukhusundervisningen bedrivs i ändamålsenliga lokaler som Lasarettet tillhandahåller. Kvarngården mini har fått en utrymningsväg på andra våning och klarar nu brandutrymningskraven. Verksamheten med barn med grava funktionsnedsättningar skulle helst bedrivas i markplan, varför en flytt kan vara aktuell om lämpliga lokaler skulle bli lediga. CFL Lokalerna på Skolgatan har sagts upp till oktober 2013 för att byggas om. Viss omflyttning kan eventuellt behöva ske, men verksamheten kommer vara kvar i lokalerna, möjligen med förändrat antal kvadratmetrar. Förvaltningen anser att lokalerna på Engelbrektskolan är undermåliga. Stadsdelen måste därför i dialog med rektor för Engelbrektskolan, LFF och ansvariga politiker hitta en lösning på lokalfrågan. Framställan inskickad till LFF under våren Lokalerna på Saltemad, där Sdn N tillfälligt bedriver verksamhet, fungerar bra. 8 Protokoll kommunstyrelsen, , 35 sidan 4 9 Hyran har höjts med 145% (!) och 10% sedan 2011 till Sida 20

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed SAMMANFATTNING 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande

Läs mer

Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun

Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun Jan Olofsson 2011-04-04 Barn- och familjenämnden Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun I Eslövs kommun finns f n endast en fristående skola. Eslövs Montessori driver

Läs mer

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012 Kvalitetsrapport Barn och elever i behov av särskilt stöd februari 2012 Kommungemensam förskola och skola Utvecklingsenheten Inledning... 3 A. Tidig upptäckt resultat och organisation... 4 Skriftliga omdömen...

Läs mer

Utbildningsinspektion i Borås kommun

Utbildningsinspektion i Borås kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:120 Utbildningsinspektion i Borås kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Grundskolor Aplaredskolan och Gånghesterskolan

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-12. Plats och tid: Våglängdsgatan 153, 18:00 19.30 Ajournering: - Omfattning: 68 81

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-12. Plats och tid: Våglängdsgatan 153, 18:00 19.30 Ajournering: - Omfattning: 68 81 Plats och tid: Våglängdsgatan 153, 18:00 19.30 Ajournering: - Omfattning: 68 81 Ledamöter: Ulf Sjösten (M), Ordförande Petter Löberg (S), Förste vice ordförande Patric Cerny (FP), Andre vice ordförande

Läs mer

Strukturförändring Svanens skola

Strukturförändring Svanens skola TJÄNSTESKRIVELSE 1(8) 2012-04-01 BUN-390/2012 610 Handläggare, titel, telefon Peter Tellman, programsekreterare 011-15 77 73 Barbro Vallhagen, programsekreterare 011-15 18 12 Barn- och ungdomsnämnden Strukturförändring

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

Skollokalutredning. Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30

Skollokalutredning. Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30 Skollokalutredning Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30 Inledning Våren 2012 presenterade Barn- och utbildningsförvaltningen utredningen Skollokalorganisation Ovanåkers kommun 2012. Utredningen beskriver

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan

Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan 2015-04-30 MEDBORGARDIALOG - SAMRÅDSHANDLING Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan Samrådshandlingen upprättad i april 2015 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro 771 82 LUDVIKA

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2013

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2013 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2013 Kvalitetsrapport om skolformerna i Borås Stad Kommungemensam förskola och skola Utvecklingsenheten 0 Sammanfattning Tidig upptäckt förskola Rutiner och verktyg

Läs mer

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 16,4 m²/elev 74 184 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet I huvudbyggnaden finns verksamhet

Läs mer

Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra F-9

Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra F-9 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-04-23 Utbildningssamordnare Mats Sandberg 0410-733936, 0708-817491 mats.sandberg@trelleborg.se Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2012. Lokalförsörjningsnämnden

Årsredovisning facknämnder 2012. Lokalförsörjningsnämnden Årsredovisning facknämnder Lokalförsörjningsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges övergripande verksamhets- och kvalitetsmål... 4 2.1 Egen organisation... 4 3 Nämndens egna

Läs mer

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 19:10 19:25

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 19:10 19:25 1 (11) Tid: 18:00-19:50 Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 19:10 19:25 Plats: Sessionssalen, Ramnåsgatan 1 Paragrafer: 39-52 Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Ersättare:

Läs mer

Sammanträdet ägde rum tisdagen den 25 augusti 2009 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. 2. Val av sekreterare.

Sammanträdet ägde rum tisdagen den 25 augusti 2009 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. 2. Val av sekreterare. BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2009-08-25 BYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet ägde rum tisdagen den 25 augusti 2009 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. Claes Palmén Lisbeth

Läs mer

Befolkningsprognos för åren 2010-2014. Kommunprognos. Sammanfattning

Befolkningsprognos för åren 2010-2014. Kommunprognos. Sammanfattning 1 Befolkningsprognos för åren 2010-2014 Kommunprognos Sammanfattning Prognos innebär en förväntad framtidsbild med dagens kunskap och kan betraktas som en kvalificerad gissning. Underlagssiffror för denna

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-09-22. Plats och tid: Våglängdsgatan 153, 18:00 19:45 Ajournering: kl. 19.15 19.30 (15 min) Omfattning: 116-134

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-09-22. Plats och tid: Våglängdsgatan 153, 18:00 19:45 Ajournering: kl. 19.15 19.30 (15 min) Omfattning: 116-134 Plats och tid: Våglängdsgatan 153, 18:00 19:45 Ajournering: kl. 19.15 19.30 (15 min) Omfattning: 116-134 Ledamöter: Ida Legnemark (V), Ordförande Ulf Sjösten (M), Förste vice ordförande Eva Österlund Hjort

Läs mer

2014-08-08. Göran Björklund

2014-08-08. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-08-08 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 18 augusti 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 Kommunfullmäktige Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Dessa regler och villkor gäller för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borås Stad. Reglerna grundar sig på

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016 Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-07 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Rev. 2015-04-13 BUN/2015:156 Ledningsgruppen Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov

Läs mer

Strukturförändring Pärlan och Silverdansen

Strukturförändring Pärlan och Silverdansen TJÄNSTESKRIVELSE 1(8) 2012-03-20 BUN-389/2012 610 Handläggare, titel, telefon Peter Tellman, programsekreterare 011-15 77 73 Barbro Vallhagen, programsekreterare 011-151812 Barn- och ungdomsnämnden Strukturförändring

Läs mer

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Nämnd 2011 2012 2013 Kommunfullmäktige Revisionen -1 127-707 -1 155-725 -1 184-743 Valnämnd -72-74 -75 Överförmyndare -603-618 -634 Kommunstyrelse Barn- & utbildningsnämd

Läs mer

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal Sida 1 av 21 Södertörns nyckeltal Verksamhetslokaler 212 Sida 2 av 21 Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund 4 3 Nulägesbeskrivning 4 4 Resultat 5 4.1 Fastighetsförvaltning 6 4.2 Lokalanvändning

Läs mer

Barngruppernas storlek inom förskolan

Barngruppernas storlek inom förskolan Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen förskola och äldreomsorg i egen regi Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-04-29 Handläggare Susanne Forss Gustafsson Telefon: 08-508 22 064 Till Hägersten-Liljeholmens

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1 TID efter behov» kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor Beställd tid i äldreomsorgen 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning

Läs mer

Konsekvensbeskrivning Centrala skolområdet

Konsekvensbeskrivning Centrala skolområdet Skolförvaltningen Margaretha Karlsson margareta.karlsson@kristinehamn.se KONSEKVENSBESKRIV- Sida NING CENTRALA S:O 1(8) Datum Referens 2007-04-17 MK Bilaga 1 elevantal Bilaga 2 matsalen Till Skolnämnden

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Fritidshem Knopen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef.

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef. MAXTAXA Förskola i Ockelbo kommun Verksamhet i förskolegrupp omfattar barn från 1 års ålder fram till och med vecka 31 det år barnet fyller 6 år. Verksamhet i förskola styrs av skollag, läroplan för förskolan

Läs mer

2015-06-04. Göran Björklund

2015-06-04. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-06-04 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 15 juni 2015, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Här nedan redovisas frågor inkomna på mötet och via mejl samt svar. De synpunkter som inkommit redovisas inte här men tas med i arbetet.

Läs mer

Kultur- och fritidskontorets, utbildningskontorets och kommundelarnas kontors gemensamma tjänsteskrivelse daterad 2009-05-12, med Bilaga.

Kultur- och fritidskontorets, utbildningskontorets och kommundelarnas kontors gemensamma tjänsteskrivelse daterad 2009-05-12, med Bilaga. 1 (6) 2009-05-12 Tjänsteskrivelse Dnr KFN Dnr 09/38 UN Dnr 09/48 Jä Dnr 09/55 Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Heinz Stucki Gabriel Bozyel Björn Ohlsson Utbildningskontoret 08-550 222 41

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BIDRAGSBELOPP SKOLA 2013-10-21 GSN-2013/496.182 1 (7) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Utförare med elev från Susanne.Stahlberg@huddinge.se Beslut om bidragsbelopp 2014

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05

Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 0,0 m²/elev 0 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet Pitholmsskolan har nyligen genomgått

Läs mer

Ang. förslag till budget 2015, jämte ekonomisk planering för åren 2016 2017

Ang. förslag till budget 2015, jämte ekonomisk planering för åren 2016 2017 Sidan 1 av 6 Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid Er referens: Vår referens: Eva Albihn Direkttel: 040-641 13 06 Direktfax: 040-641 13 03 E-postadress: eva.albihn@lomma.se Diarienr: Barn-

Läs mer

Barn och elevpeng 2015

Barn och elevpeng 2015 Skolförvaltningen Barn och elevpeng 2015 Under 2011 infördes ett nytt resursfördelningssystem, en så kallad barn- och elevpeng. Enheterna har under åren anpassat sig till den nya fördelningen och budgeterna

Läs mer

Översyn av chefsorganisation

Översyn av chefsorganisation PM 1 (5) Datum Diarienr/Dplankod 2011/295 Centrala förvaltningen Staben Åsa Nylander, Controller 0224 361 75 (även mobil) asa.nylander@heby.se Kommunstyrelsen Översyn av chefsorganisation Förslag till

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

CRAMO FLYTTBARA SKOLLOKALER

CRAMO FLYTTBARA SKOLLOKALER CRAMO FLYTTBARA SKOLLOKALER SKA NI SKAFFA FLER BARN? Eller har ni kanske redan för många barn och alldeles för lite utrymme? Då har vi den perfekta lösningen. Med Cramos flyttbara lokaler får ni mer plats

Läs mer

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen Juni 2006 Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN...

Läs mer

Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen.

Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen. 1(7) Gemensamt förslag till budget 2010 för Bollebygds kommun Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen. Omvärlden

Läs mer

Verksamhets- och lokalutvecklingsstrategi för Vingåkers Barn- och utbildningsnämnd

Verksamhets- och lokalutvecklingsstrategi för Vingåkers Barn- och utbildningsnämnd Verksamhets- och lokalutvecklingsstrategi för Vingåkers Barn- och utbildningsnämnd BAKGRUND Kommunfullmäktige beslutade 2007-11-26 vid fastställande av budgetdirektiven för åren 2009-2011 bland annat:

Läs mer

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Malmö Stad Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Inledning Barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning,

Läs mer

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola Datum 2015-01-14 Diarienummer Förvaltningsområde Lärande Christina Halling, vikarierande ekonom Tel: 0304-33 41 82 E-post: christina.halling@orust.se Delegeringsbeslut Bidrag till enskild verksamhet; förskola,

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2014. Lokalförsörjningsnämnden

Årsredovisning facknämnder 2014. Lokalförsörjningsnämnden Årsredovisning facknämnder 2014 Lokalförsörjningsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer... 3 2.1 Människor möts i Borås... 3 2.2 Ekologisk hållbarhet

Läs mer

Lokalbehovsanalys Martinskolan Söders Waldorfskola Läsår 2013-2020 Kortsiktiga projekt

Lokalbehovsanalys Martinskolan Söders Waldorfskola Läsår 2013-2020 Kortsiktiga projekt Lokalbehovsanalys Martinskolan Söders Waldorfskola Läsår 2013-2020 Kortsiktiga projekt 2014-05- 07 1 Innehåll Innehåll... 2 Bakgrund... 3 Nuläge... 3 Beslut enligt Stiftelserådets styrelse den 8 jan 2014...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Revisionsrapport Inhyrda fastigheter Halmstads kommun

Revisionsrapport Inhyrda fastigheter Halmstads kommun Revisionsrapport Inhyrda fastigheter Halmstads kommun Rebecca Lindström Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 3 SAMARBETE

Läs mer

Ny hyresmodell i offentlig verksamhet

Ny hyresmodell i offentlig verksamhet Ny hyresmodell i offentlig verksamhet Fakta Region Skåne Här arbetar 31 000 medarbetare Omsättningen är 37 miljarder kronor 93 procent av all verksamhet är Hälso- och sjukvård. Övrigt är Trafik, Kultur,

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

Det finns alternativ!

Det finns alternativ! Lokalförsörjningsplanering i Lyckebo och Storvreta. Betänkande från föräldrar och boende i Lyckebo den 11 mars 2007. Det finns alternativ! Vi vill med denna skrivning försöka bidra till en så bra lösning

Läs mer

Skolförvaltningen. Grundskolans åk 7-9

Skolförvaltningen. Grundskolans åk 7-9 Grundskolans åk 7-9 Åk 7-9 december 2014 Gerestaskolan 130 192 Kiörningskolan 779 elever Landgrenskolan 243 192 Murbergsskolan 22 Kastellskolan Befolkningsprognos enligt SCB 2013-2023 ca 780 elever i åk

Läs mer

Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor!

Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor! Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor! Piteå befäster sin ställning som en av landets bästa skolkommuner. Lärarförbundet utser årligen Sveriges bästa skolkommuner. Piteå, som 2012 kom

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Bilaga till styrdokument Modell för attraktiv skola respektive Modell för attraktiv förskola.

Bilaga till styrdokument Modell för attraktiv skola respektive Modell för attraktiv förskola. Bilaga till styrdokument Modell för attraktiv skola respektive Modell för attraktiv förskola. Exempel på alternativ för västra området Efter förändringar i modell för attraktiv skola/förskola påverkas

Läs mer

FAQ inför AB-klassernas flytt från Norskolan till Näsbypark

FAQ inför AB-klassernas flytt från Norskolan till Näsbypark FAQ inför AB-klassernas flytt från Norskolan till Näsbypark Här nedan presenteras frågor och svar som kan vara intressanta för alla elever/föräldrar inför att AB-klasserna på Norskolan flyttas till Näsbyparksskolan

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde:

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 27 augusti klockan 15.00 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 15.00-17.00 Plats: Utbildningskontorets sammanträdesrum, Stora

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Sidan 3 av 33 Ärende 1 Sidan 4 av 33 Sidan 5 av 33 Utbildningskontoret Handläggare Datum Vår beteckning Karin Soffiantini-Yildiz 2013-10-17

Läs mer

Ungdomsrådets nyhetsbrev mars

Ungdomsrådets nyhetsbrev mars Ungdomsrådets nyhetsbrev mars Ännu en månad har gått och vi går nu mot varmare tider och sakta men säkert mot sommaren. För ungdomsrådets del har mars månad varit fullspäckad med massa roliga och intressanta

Läs mer

Så arbetar vi fram nya Annedalsskolan

Så arbetar vi fram nya Annedalsskolan Så arbetar vi fram nya Annedalsskolan Projektgrupp Områdeschef Lokalförvaltningens projektledare Utvecklingsavdelningen Intressenter & konsulter Brukargrupp Med representanter för: medarbetare, facken

Läs mer

2013-12-06. Göran Björklund

2013-12-06. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2013-12-06 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 december 2013 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG

REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG Antaget av kommunfullmäktige den 22 april 2010, 30 Förskoleverksamhet är ett samlingsbegrepp för förskola,

Läs mer

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden 1(5) KS 2011/0056 Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-02-14 uppdragit åt kommunledningskontoret att, i samråd med socialförvaltningen,

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och översiktlig beskrivning av Handelshögskolans lokalbehov vid en ombyggnation av hörnet Vasagatan och Haga kyrkogata

Verksamhetsbeskrivning och översiktlig beskrivning av Handelshögskolans lokalbehov vid en ombyggnation av hörnet Vasagatan och Haga kyrkogata Per Cramér, dekanus Anders Grund, campuschef Catharina Tillman, kanslichef 2013-11-26 kompletterad 2014-05-28 1 / 5 Verksamhetsbeskrivning och översiktlig beskrivning av Handelshögskolans lokalbehov vid

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 Innehållsförteckning Förskola... 3 Tider i förskolan... 4 Riktlinjer för förskola på obekväm arbetstid... 4 Förskoleklass... 5 Fritidshem...

Läs mer

Handlingsplan för omorganisationen av flytt av delar av Kyrkbyns skola till Bergets skola

Handlingsplan för omorganisationen av flytt av delar av Kyrkbyns skola till Bergets skola Handlingsplan för omorganisationen av flytt av delar av Kyrkbyns skola till Bergets skola När Process Ansvariga Beslut (tidpunkt) Övrig info November Upptagningsområden utarbetas och bereds inför beslut

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016. Budget för Göteborg 2016

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016. Budget för Göteborg 2016 Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016 Budget för Göteborg 2016 Omvärld Stark ekonomi trots svag europeisk utveckling Stora investeringsbehov på grund av befolkningsutvecklingen Miljö- och

Läs mer

Remiss från Skolinspektionen - ansökan från Integrations Förening För Framtiden

Remiss från Skolinspektionen - ansökan från Integrations Förening För Framtiden SIGNERAD 2015-03-06 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-03-06 Vår referens Jan Walhagen Utredningssekreterare jan.walhagen@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen - ansökan

Läs mer

2012-01-27. Göran Björklund

2012-01-27. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2012-01-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 6 februari 2012. Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

Övergripande verksamhetsmål

Övergripande verksamhetsmål Övergripande verksamhetsmål Borås Stad har från 2008 nya sätt att mäta kvalitet och måluppfyllelse. Dels är det nöjd kund-undersökningar, dels är det mätbara mål i verksamheterna. Sådana kan vara t ex

Läs mer

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4:1 4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4.1 Befolkning och bostäder Vallentunas befolkning uppgick den 2001-12-31 till 25 643 personer. Kommunen har idag en relativt ung befolkning med en hög

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Totalt 174 lärare har svarat på enkätundersökningen fördelat på

Läs mer

16.00-17.30, Mus-Olle (kommunhuset i Krokom)

16.00-17.30, Mus-Olle (kommunhuset i Krokom) KROKOMEN TJ1ELTE 31 mars 2014 1 (5) Plats och tid Beslutande 16.00-17.30, Mus-Olle (huset i Krokom) Karin Wallén, C, ordf Leif Olsson, C Leo Olofsson, M, 1:e vice ordf. Roger Nilsson, M Marianne Hallsten,

Läs mer

BORÅS 2011-09-20. Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7.

BORÅS 2011-09-20. Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2011-09-20 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. Bertil

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

En biblioteksflytt ger sämre verksamhet

En biblioteksflytt ger sämre verksamhet Lilla Edet 2015-06-02 En biblioteksflytt ger sämre verksamhet Med anledning av majoritetens förslag till biblioteksflytt till Folkets Hus vill oppositionen lämna följande yttrande. Barn och ungdomsverksamhet

Läs mer

Ställningstagande till lokaler för särskilt boende demens

Ställningstagande till lokaler för särskilt boende demens Sida 1/9 Vårt dnr: 1151-2012:120 Vård- och omsorgsutskottet Ställningstagande till lokaler för särskilt boende demens Förslag till vård- och omsorgsutskottet för förslag till kommunstyrelsen för beslut

Läs mer

30 månader mot Miljöer värdiga våra barn

30 månader mot Miljöer värdiga våra barn 30 månader mot Miljöer värdiga våra barn Bakgrund Huvuddelen av beståndet från 1950-1970 talen med stora brister vilka kräver stora reinvesteringar Ett fastighetsbestånd som förlorar i värde Tydlig ansvarsfördelning

Läs mer

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa Budget 2012 264 miljoner till utbildning 140 miljoner för att bryta arbetslösheten 10 öres skattehöjning Stadens resurser används mer aktivt för att investera i utbildning och jobb Ett Stockholm där alla

Läs mer

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas Ersättare underrättas

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas Ersättare underrättas 666 1 Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-08 KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas Ersättare underrättas Barn- och utbildningsnämnden sammanträder torsdag den 15 maj, kl 17.00, Stora Tjörnsalen, kommunhuset

Läs mer