VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005/06

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005/06"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005/06 mi n n esv ä rd a v i n teru p p l evel ser SKISTAR.COM

2 Verksamheten: Året i sammandrag 4 Historik 4 VD har ordet 6 SkiStar-aktien 8 Aktieägarförmåner 12 Marknaden 14 Möjligheter och risker 18 Koncernens verksamhet 22 Vision, mål och strategier 24 Ledarskap och medarbetare 26 Marknad och försäljning 29 Miljö och socialt ansvar 32 Affärsområde Destinationerna 34 Sälen 36 Åre 38 Vemdalen 40 Hemsedal 42 Trysil 44 Affärsområde Fastighet 46 Årsredovisning: Förvaltningsberättelse 48 Resultaträkningar 52 Balansräkningar 53 Förändringar eget kapital 55 Kassaflödesanalyser 56 Redovisningsprinciper 57 Noter 63 Revisionsberättelse 75 Bolagsstyrning: Bolagsstyrningsrapport 76 Styrelsens rapport om intern kontroll 79 Styrelse 80 Finansiell information 81 Ledning 82 Bolagsordning 83 2

3 SkiStar ska skapa minnesvärda vinterupplevelser som den ledande operatören av europeiska alpindestinationer. 3

4 ÅRET i sammandrag VIKTIGA HÄNDELSER UNDER VERKSAMHETSÅRET: SkiStar förvärvar Trysil, Norges största skidanläggning. Nettoomsättningen ökade med 303 MSEK till MSEK (977), resultatet före skatt ökade med 82 MSEK till 276 MSEK (194) och resultatet efter skatt ökade med 58 MSEK till 242 MSEK (184). Resultatet per aktie ökade till 6:19 SEK (4:72). Aktieutdelningen föreslås höjas till 4:50 SEK (3:00) per aktie. VIKTIGA HÄNDELSER EFTER VERKSAMHETSÅRETS UTGÅNG Bokningsläget var i slutet på september 8% bättre i volym än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Den nya regeringens budgetproposition, som offentliggjordes i oktober 2006, innehåller en sänkning av mervärdesskatten på skidåkning från 12% till 6% från den 1 januari Året i siffror 2005/ /05 +/- +/-, % Nettoomsättning, MSEK Resultat före skatt, MSEK Resultat efter skatt, MSEK Kassaflöde, MSEK Resultat per aktie, SEK 6:19 4:72 +1: Utdelning, SEK 4:50 3:00 +1: Börskurs 31 augusti, SEK 119:00 75:00 +44: Direktavkastning, % 3,8 4,0 P/e-tal, ggr 19,2 17,0 Eget kapital, MSEK Soliditet, % Avkastning på sysselsatt kapital, % Avkastning på eget kapital, % Bruttomarginal, % Rörelsemarginal, % Nettomarginal, % Medelantal anställda, st Definitioner återfinns på sidan 51. HISTORIK 1994 Lindvallen noteras på Stockholmsbörsens O-lista Tandådalen & Hundfjället AB förvärvas. 1975/78 Bröderna Mats och Erik Paulsson köper skidanläggningen Lindvallen i Sälen. 4

5 minnesvärda n vinterupplevelser p evel 1999 Åre-Vemdalen AB förvärvas Hemsedal SkiSenter AS förvärvas Koncernen tar det nya namnet SkiStar AB Norges största skidanläggning, Trysil, förvärvas. 5

6 Verksamhetsåret 2005/06 SkiStars bästa resultat någonsin. VD HAR ORDET VERKSAMHETSÅRET 2005/06 SkiStar uppvisar det bästa resultatet någonsin. Resultatökningen kan till stor del förklaras av förvärvet av Trysil. Men även de befintliga destinationerna, med undantag av Hemsedal som hade ett dåligt natursnöläge ännu en vinter, redovisade ökad omsättning och vinst under verksamhetsåret. Särskilt glädjande är Åre som för andra året i rad uppvisar en kraftig omsättnings- och resultatökning. Nettoomsättningen för koncernen under verksamhetsåret ökade med 303 MSEK till MSEK (977), resultatet före skatt ökade med 82 MSEK till 276 MSEK (194) och resultatet efter skatt ökade med 58 MSEK till 242 MSEK (184). Förvärvet av Trysil har inneburit att rörelsens intäkter under perioden har ökat med 203 MSEK, varav 5 MSEK utgörs av reavinster, som redovisas under affärsområde Fastighet. Vidare kan 126 MSEK av rörelsens kostnader, 28 MSEK av avskrivningarna samt 12 MSEK av finansnettot, inklusive ränta på förvärvskrediter, hänföras till Trysil. Det innebär att Trysilförvärvet har haft en positiv påverkan på resultatet före skatt med 37 MSEK. Dessutom bidrog de 34 MSEK som vi återfick i inbetald moms och ränta under året till att förbättra resultatet. Affärsområde Fastighets verksamhet har inneburit en ökning av reavinsterna med 13 MSEK till 58 MSEK (45) jämfört med föregående år, främst från försäljning av lägenheter i Sälen och Trysil. Vinsten per aktie uppgick till 6:19 SEK (4:72). SkiStar som helhet överträffade samtliga lönsamhetsmål. Den organiska tillväxten var 7,2%. Rörelsemarginalen uppgick till 23%, avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 14% och avkastningen på eget kapital till 20%. Soliditeten minskade till 44% (54), beroende på förvärvet av Trysil som betalades kontant. TRYSILFÖRVÄRVET Den 19 maj 2005 lämnade SkiStar ett bud på att förvärva de bolag som driver Norges största skidanläggning, Trysil. Den 23 maj godtog ägarna SkiStars bud. Övertagandet var planerat till den 1 november 2005, men den 10 oktober varslade den norska konkurrensmyndigheten, Konkurransetilsynet, om ingrepp i förvärvet. I mitten av november godkände Konkurransetilsynet förvärvet och den 1 december konsoliderades Trysil i koncernen. Integrationen av Trysil har gått helt enligt plan och det är med glädje jag kan konstatera att Trysil redan har bidragit på ett fantastiskt sätt till SkiStars starka resultatutveckling under det gångna året. SKISTAR-AKTIEN Det övergripande målet för SkiStar är att värdet på aktieägarnas kapital ska öka. Under verksamhetsåret 2005/06 6

7 har aktiekursen stigit med 59% till 119:00 SEK och aktieutdelningen föreslås höjas med 50% till 4:50 SEK per aktie. Glädjande nog så har vi fått (20%) nya aktieägare under året och antalet aktieägare uppgår nu till närmare MED FOKUS PÅ TOTALUPPLEVELSEN För att ha trovärdighet i våra varumärken fokuserar vi på gästens totalupplevelse. Vi har sedan ett flertal år bedrivit ett arbete som inte bara syftar till att kommunicera samma budskap i alla kanaler, utan att också leva upp till vårt varumärkeslöfte i mötet med våra gäster. Detta har inneburit ett omfattande internt arbete med syftet att få alla medarbetare att känna sig delaktiga och förstå hur de var och en bidrar till gästens totalupplevelse. Arbetet har även inkluderat en utveckling av dialogen med våra gäster. Det är numera gästernas önskemål tillsammans med våra ambitioner som ligger till grund för utvecklingen av våra destinationer. Dessutom har vi strävat efter att öka genomslaget i den externa kommunikationen. Vi kommer givetvis att fortsätta detta arbete under nästa säsong och då kommer vi framförallt att rikta in oss på att förbättra integrationen av marknadsföring, försäljning och IT för att på så sätt bli mer effektiva. Dessutom ska vi sträva efter att i högre grad kommunicera och sälja alpin skidåkning till samtliga gäster på våra destinationer istället för att i huvudsak sälja logi till en begränsad del av gästerna. På detta sätt försöker vi nå nya gäster som exempelvis köper boende genom en annan aktör eller som äger eget boende på våra destinationer. Slutligen kommer vi att fortsätta utveckla och förbättra våra destinationer så att vi även i framtiden ska kunna ge våra gäster en minnesvärd vinterupplevelse. 91% NÖJDA ELLER MYCKET NÖJDA GÄSTER Nöjda och återkommande gäster är grunden till vår lönsamhet. Vi undersöker kontinuerligt hur våra gäster upplever sin vintersemester och varje vecka mäter vi vad gästerna tycker om våra olika produkter och tjänster. Utifrån resultaten vidtar vi åtgärder löpande för att hela tiden förbättra gästupplevelsen och överträffa gästernas förväntningar. Vi genomför sedan tre år tillbaka även en årlig extern studie som sammanställs till ett Nöjd kund-index avseende vad gästerna tycker om produkt och serviceutbud samt om de tycker att de får värde för pengarna. Nöjd kund-index för säsongen 2005/06 uppgick till 91%, vilket är en ökning med 2%-enheter jämfört med föregående år. Denna ökning visar att våra satsningar på löpande åtgärder har gett resultat. MEDARBETARNA VÅR VIKTIGASTE RESURS Motiverade medarbetare ger bra service och är en förutsättning för att vi ska få nöjda gäster som kommer tillbaka till oss. Genom SkiStar Academy, vår egen ledarskapsskola, genomgår våra chefer utbildning i bl a gästservice och affärsmannaskap. För att ta temperaturen på Nöjda och återkommande gäster är grunden till vår lönsamhet vår personals välmående genomför ett externt undersökningsföretag årligen en granskning, Nöjd medarbetar-index, bland alla medarbetare med avseende på hur de tycker att SkiStar är som arbetsgivare och om medarbetarna anser att de får tillbaka lika mycket från företaget som de ger, något som är helt avgörande för att vi ska kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. För vintersäsongen 2005/06 uppgick Nöjd medarbetar-index till 86%, vilket är en förbättring med 5 %-enheter jämfört med föregående säsong. ALPINA VM STÄRKER ÅRES VARUMÄRKE Mellan den 3 och 18 februari 2007 kommer världens bästa alpina skidåkare till Åre. Alpina VM är det största vinterarrangemanget näst efter vinter-os och det kommer att innebära en omfattande exponering av Åre i media. Över 600 timmar TV-tid kommer att sändas från Åre till omkring 300 miljoner TV-tittare över hela världen. Detta kommer att förstärka Åres position som en alpindestination av världsklass, något som givetvis kommer att stärka Åres varumärke och förbättra konkurrenskraften i allmänhet och på våra utländska marknader i synnerhet. INFÖR SÄSONGEN 2006/07 Efterfrågan att åka på vintersemester till någon av SkiStars destinationer är fortsatt stark. I slutet av september var aktuellt bokningsläge 8% bättre i volym än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet uthyrningsobjekt som förmedlas via våra försäljningskanaler har sedan föregående säsong ökat med 2% på våra destinationer. Utvecklingen av destinationerna fortsätter i hög hastighet. I Åre byggs Skandinaviens första Telemix-lift, en kombinerad stol- och gondollift, då den gamla Olympialiften byts ut. Dessutom investerar vi i en ny 6-stollift i Trysil, samt utbyggnad och förstärkning av snösystemen på samtliga destinationer för att snabbare kunna lägga snö på en större yta och därmed säkerställa att våra gäster alltid erbjuds bra skidåkning under sin semester. Den starka efterfrågan i kombination med en fortsatt utveckling av produkten och ökat fokus på att effektivisera organisationen borgar för en fortsatt positiv framtid för SkiStar. Sälen den 25 oktober 2006 Mats Årjes Verkställande direktör Foto Trons 7

8 Kursen på SkiStar-aktien har under verksamhetsåret ökat med 59% till 119 SEK. Utdelningen föreslås höjas med 50% till 4:50 sek. SKISTAR-AKTIEN HISTORIK B-aktien är noterad på OMX Mid Cap Stockholm sedan den 8 juli Vid noteringstillfället var aktiekursen 9 SEK. AKTIESTRUKTUR Den 31 augusti 2006 var aktiekapitalet SEK fördelat på aktier, varav A-aktier med 10 röster per aktie och B-aktier med vardera en röst per aktie. Alla aktier har lika rätt till utdelning. I slutet av december 2005 genomfördes en split 2:1 av aktien varvid antalet aktier fördubblades. I juli 2003 utgavs ett konvertibelt förlagslån till personalen om 25,0 MSEK. Per den 31 augusti 2006 hade 20,7 MSEK av förlagslånet konverterats till B-aktier och ytterligare 2,8 MSEK hade inlämnats för konvertering till B-aktier, men där konverteringen inte slutförts per bokslutsdatum. Konvertibellånet löper till den 1 juli 2008 och kvarvarande konvertibler om 1,5 MSEK kan konverteras till ytterligare B-aktier. Ej konverterade konvertibler per bokslutsdagen skulle vid konvertering till aktier medföra en utspädning av befintliga aktier om 0,3% SkiStar KURSUTVECKLING OCH OMSÄTTNING Under verksamhetsåret 2005/06 ökade aktiekursen med 59% till 119 SEK. Stockholmsbörsens totalindex (OMXS) ökade under samma period med 20%. Sedan börsintroduktionen 1994 har kursen ökat från 9 SEK till 119 SEK. Under samma period har utdelning lämnats med B-Aktien SIX Generalindex 13:18 SEK per aktie. Under perioden 1 september augusti 2006 omsattes på Stockholmsbörsen ( ) aktier i SkiStar till ett värde av 912 MSEK (486). Omsatt antal aktier 1000-tal (inkl.efteranm.) Omsättningshastigheten uppgick till 25% (19) jämfört med 141% för Stockholmsbörsen totalt. Lägsta betalkurs var 73:25 SEK noterad den 1 september 2005 och den högsta betalkursen var 123:00 SEK noterad den 31 augusti Den 31 augusti 2006 uppgick SkiStars börsvärde till MSEK (2 928). (c) SIX BETAVÄRDE SkiStars B-aktie hade den 31 augusti 2006 ett betavärde på 1,04. Betavärdet baseras på aktiens betalkurser under de senaste 24 månaderna och anger hur mycket aktiekursen fluktuerat i förhållande till börsindex. Om en aktie har samma kursvariation som börsindex är aktiens betavärde 1,0 och vice versa. SkiStar-aktiens betavärde på 1,04 innebär således att aktien uppvisar mer kurssvängningar än börsen i genomsnitt. AKTIEÄGARE Den 31 augusti 2006 var antalet aktieägare st (7 454), vilket innebar att antalet ägare under senaste verksamhetsåret ökat med st (20%). De tio största aktieägarna svarade vid utgången av verksamhetsåret för 64% (67) av kapitalet och 75% (77) av rös- 8

9 Vinst och utdelning per aktie, SEK SEK /02 02/03 03/04 04/05 05/06 Vinst/aktie Utdelning/aktie *Den höga vinsten per aktie 03/04 är en effekt av en stor skatteintäkt. Vinst/aktie Utdelning/aktie terna. Utländska ägare svarade för 12% (7) och svenskt institutionellt ägande för 27% (36) av kapitalet. Större förändringar av innehav bland de största ägarna under verksamhetsåret är bl a att norska Orkla ASA har kommit in som ny ägare med B-aktier. Mats och Erik Paulsson har via bolag utökat sitt ägande något samtidigt som SEB-Fonder och HQ-Fonder har minskat sina innehav. UTDELNINGSPOLICY SkiStars utdelningspolicy innebär att utdelning årligen ska utgå med minst 50% av resultatet efter skatt. Policyn är beslutad med underlag av att SkiStar har en stark finansiell bas i kombination med ett starkt kassaflöde, vilket möjliggör en generös utdelningspolicy samtidigt som investeringarna till största del kan finansieras via egna medel. Föreslagen utdelning på 4:50 SEK (3:00) per aktie motsvarar 73% (68) av resultatet efter skatt. Utdelningsförslaget innebär vidare en direktavkastning på 3,8% (4,0) utifrån börskursen den 31 augusti. Totalt uppgår föreslagen utdelning till 176 MSEK (117). För de svenska aktieägarna föreslås den 7 december 2006 som avstämningsdag för att erhålla utdelning. Utbetalning av utdelning sker genom VPCs försorg den 12 december ÄGARKATEGORIER Kategori Antal aktier Andel, % Svenska privatpersoner Svenskt institutionellt ägande Utländska privatpersoner Utländskt institutionellt ägande Totalt AKTIESTRUKTUR Aktieslag Antal aktier Antal röster Kapital, % Röster, % A 10 röster B 1 röst Totalt

10 ÄGARSTRUKTUR Storleksklasser Antal ägare % Antal aktier % Antal röster % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,41 Totalt , , , utländska ägare med ett totalt innehav om stycken aktier är registrerade som en aktieägare genom norska VPS. AKTIEKAPITALETS UTVECKLING År Förändringar Ökning av antalet aktier Nominellt belopp SEK/aktie Totalt antal aktier Förändring av aktiekapital, SEK Totalt aktiekapital, SEK Nyemission Konvertering Split 5: Nyemission Nyemission Konvertering Konvertering Nyemission Nyemission Split 2: Konvertering Konvertering Split 1: , Konvertering ,

11 DE STÖRSTA ÄGARNA Ägare A-aktier B-aktier Kapital, % Röster, % Mats Paulsson inkl bolag och familj ,72 42,06 Erik Paulsson inkl bolag och familj ,86 11,87 Investment AB Öresund ,26 7,93 Lima Besparingsskog ,71 3,32 Per-Uno Sandberg ,09 2,88 Orkla ASA ,41 2,40 SEB-Fonder ,35 2,36 HQ Fonder ,61 1,84 Handelsbanken Fonder ,86 1,31 Robur Fonder ,26 0,88 Nordea Bank Norge Nominee ,18 0,83 Nordea Bank SA ,61 0,43 Andra AP-fonden ,58 0,41 Jonas Mareniusson ,53 0,37 Dresdner Bank Luxembourg SA ,45 0,32 Anders Elsell ,45 0,32 Skandia Fonder ,44 0,31 Magnus Sjöholm ,43 0,30 Northern Trust CO ,38 0,27 Övriga ,82 19,59 Totalt ,00 100,00 DATA PER AKTIE 2005/ / /04* 2002/03* 2001/02* Genomsnittligt antal aktier D:o efter full konvertering Vinst, SEK 6,19 4,72 8,13 3,16 2,53 D:o efter full konvertering 6,17 4,70 8,05 3,16 2,53 Kassaflöde, SEK 8,51 6,30 7,14 7,25 6,17 Eget kapital, SEK 32,00 29,00 25,50 19,00 17,75 D:o efter full konvertering 32,00 29,00 25,50 19,50 17,75 Börskurs, SEK 119,00 75,00 56,00 41,25 25,75 Utdelning, SEK 4,50 3,00 2,50 2,00 1,50 P/e-tal, ggr 19,2 17,0 6,9 13,1 10,2 Kurs/kassaflöde, ggr 14,0 11,9 10,0 6,3 3,9 Kurs/eget kapital, % Direktavkastning, % 3,8 4,0 4,5 4,8 5,8 Jämförelseåren är justerade med anledning av genomförda aktiesplitar. *Siffrorna är redovisade enligt tidigare redovisningsprinciper. 11

12 Många av SkiStars aktieägare är stamgäster i Åre, Vemdalen, Sälen, Trysil eller Hemsedal. AKTIEÄGARFÖRMÅNER Som gäst får aktieägarna ett ytterligare perspektiv på bolagets kärnverksamhet och många tar möjligheten att genom gästundersökningar och egna initiativ vara med och påverka produktutvecklingen på destinationerna. Aktieägare som innehar minst 200 aktier i SkiStar kan beställa ett aktieägarkort, vilket ger rabatt på SkiStars samtliga destinationer. Rabatterna upp- går till 15% på SkiPass, skidhyra och skidskola som drivs i SkiStars regi. Per den 31 augusti 2006 fanns det (2 873) innehavare av aktieägarkort, vilket utgör 41% (39) av det totala antalet aktieägare. Vill du beställa ett eget aktieägarkort eller ha mer information om aktieägarförmånerna gå in på RÄKNEEXEMPEL Den 1 september 2005 köpte Kristina 200 SkiStar-aktier för kronor. På sportlovet åkte hon tillsammans med sin man och sina två barn som är 10 och 12 år gamla till Sälen på skidsemester. Efter ett år, den 31 augusti 2006, hade Kristina erhållit följande avkastning och förmåner på sina SkiStar-aktier. Aktiekursutveckling 1/ / Utdelning i december SEK*200=5 400 SEK 200*6 SEK=1 200 SEK 15% rabatt på familjens SkiPass (2*1470*0,15)+(2*1175*0,15)=793,50 SEK 15% rabatt på familjens skidhyra (2*640*0,15)+(2*510*0,15)=345 SEK 15% rabatt på familjens skidskola 735*4*0,15=441 SEK Totalavkastning % 8 179,50/15 000=55% Totalavkastning SEK , =8 179,50 SEK 12

13 minnesvärda vinterupplevelser 13

14 Turismindustrin är en av världens största branscher och en viktig sektor. Sektorn utgör enligt NUTEK 2,8% av Sveriges samlade BNP. MARKNADEN den globala turismindustrin DEN GLOBALA TURISMINDUSTRIN Turismindustrin är en av världens största sektorer. Den finns i princip i alla länder i mer eller mindre stor omfattning och den växer snabbt. Enligt FN-organet WTO (World Tourism Organization), som för statistik över världens turism, har den globala turismen ökat med omkring 45% i besöksvolym under de senaste tio åren. Bara under 2005 redovisar WTO en ökning av besöksvolymen med 5,5% globalt och med 7% för norra Europa. Resultaten från de första fyra månaderna 2006 visar på fortsatta ökningar både för den globala turismen med 4,5% och för norra Europa med 8%. DEN SVENSKA TURISMINDUSTRIN Även i Sverige är turismnäringen en stor och viktig sektor. Sektorn utgör enligt NUTEK omkring 2,8% av Sveriges samlade BNP. Enligt NUTEKs årsbokslut över svensk turistnäring för 2005 ökade exportvärdet, det vill säga utländska besökares konsumtion i Sverige, med 18,6%, mätt i löpande priser, under förra året. Denna siffra inkluderar dock både privat- och affärsresenärer. Något värde för enbart utländska privatresenärer finns inte att tillgå. För svenskarnas turistande 20 i Sverige finns däremot separat statistik över privatresenärernas konsumtion, som enligt NUTEK ökade med 5,5% i löpande priser under I ett tioårsperspektiv är motsvarande ökning 64%. Att bedöma storleken på svenska privatresenärers konsumtion i utlandet är svårt och någon tillförlitlig statistik finns inte att tillgå. Oavsett kan man dra slutsatsen att turismindustrin är en framtidssektor med ökande efterfrågan och med en allt större ekonomisk betydelse DEN ALPINA VÄRLDSMARKNADEN I samtliga fem världsdelar ägnar sig människor åt alpin utförsåkning. I Europa återfinns den största marknaden och årligen konsumeras här omkring 200 miljoner skiddagar (en dags utförsåkning med SkiPass räknas som en skiddag). Nordamerika är näst störst med ca 75 miljoner skiddagar per år. De största enskilda marknaderna utgörs av USA Turistiska besök globalt, miljoner miljoner 20 Turistkonsumtion i Sverige i löpande priser, MSEK MSEK Källa: World Tourism Organization Källa: NUTEK Svenska fritidsresenärers konsumtion i Sverige Utländska besökares konsumtion i Sverige 14

15 och Frankrike, med knappt 60 miljoner skiddagar per år. Norden, d v s Sverige, Norge och Finland, svarar för ca 10 miljoner skiddagar årligen. Marknadstillväxten globalt ligger historiskt på ett par procent årligen. Variationerna mellan marknaderna är dock stora. Exempelvis Japan har haft en negativ tillväxt under senare år, medan det har tillkommit många nya skidländer, framförallt i forna Östeuropa, som uppvisar en stark tillväxt. I samtliga länder besöks anläggningarna huvudsakligen av skidåkare från det egna landet. I USA och Kanada svarar andelen utländska åkare för knappt 5%. I länder som Japan, Sydafrika, Chile och Argentina är andelen utländska gäster mycket låg. Den högsta andelen utländska besökare återfinns i Alperna där ca en tredjedel av alla utförsåkare kommer från andra länder. De branschledande företagen arbetar huvudsakligen lokalt, men under senare år har vissa gränsöverskridande samarbeten och förvärv skett. I Sverige har SkiStar genomfört förvärv i Norge. I Frankrike har den börsnoterade koncernen Compagnie des Alpes (CDA) förvärvat skidanläggningar i både Schweiz och Italien. Ägandet av skidanläggningar är mycket fragmenterat, många är familjeägda och många företag är små. I Österrike domineras ägandet helt av privatägda mindre företag. I Italien finns ett starkt inslag av kreditinstitut i ägarbilden, i Schweiz och Frankrike finns några större företag med spritt ägande i aktiebolagsform varav ett par är publika och marknadsnoterade. I Japan ingår skidanläggningar och liftsystem vanligen i större privatägda konglomerat, ofta med tillhörande hotellverksamhet. I Sverige finns vid sidan av SkiStar bl a Strömma-gruppen med anläggningarna i Hemavan-Tärnaby och Riksgränsen. Den nordamerikanska marknaden skiljer sig inte från de övriga utan är också starkt fragmenterad. De börsnoterade skidföretagen Vail Resorts och Intrawest samt American Skiing Company och Booth Creek står för drygt 25% av den nordamerikanska marknaden. Sedan ett flertal år pågår en strukturomvandling mot allt större men färre företag. Bakom står möjligheterna till skalfördelar och behovet att skapa kritisk massa. Skalfördelarna finns inom såväl inköpssamordning, drift och underhåll, som inom marknadsföring och försäljning. Den kritiska massan byggs främst upp genom förvärv av konkurrenter. Det handlar dels om att bygga volym och dels om att skapa kassaflöden tillräckliga för att balansera de ofta omfattande investeringarna i liftar, nedfarter och snösystem. En annan drivkraft i branschens strukturomvandling är företagens strävan att arbeta på flera olika geografiska platser för att därigenom minska väderberoendet. Såväl Intrawest som CDA har tagit ytterligare steg genom att investera i varmvädertjänster såsom golfanläggningar samt nöjes- och temaparker. Försök görs också i olika omfattning med att bredda produktutbudet för att nå en större andel av gästernas totalkonsumtion. "I samtliga fem världsdelar ägnar sig människor åt alpin utförsåkning." SÄSONGEN 2005/06 Norden Enligt SLAO (Svenska Liftanläggningars Organisation) ökade försäljningen av SkiPass i Sverige med 10% till 990 miljoner SEK, exklusive mervärdesskatt, under vintern 2005/06 jämfört med säsongen innan. Den genomsnittliga prisökningen var 2,3%, vilket innebar att volymen ökade med 7,7%. Antalet skiddagar ökade från 6,7 miljoner till 7,1 miljoner. I Norge steg den totala försäljningen av SkiPass med 7,0% till 747 miljoner NOK. Prisökningen i Norge var i genomsnitt 4,0%, vilket innebar att volymen ökade med omkring 3,0%. Det totala antalet skiddagar ökade från 5,4 miljoner till 5,5 miljoner. Momsen på SkiPass höjdes i Norge den 1 januari 2006 från 7% till 8%. I Finland uppgick försäljningen av Ski-Pass till 48,8 miljoner euro (46) och antalet skiddagar ökade från 2,7 miljoner till 2,8 miljoner. Nordamerika Antalet skiddagar i USA uppgick till 58,8 miljoner (56,4), vilket var den högsta noteringen genom tiderna och i Kanada till 19,1 miljoner (18,4). Säsongen var bra, med tidiga snöfall, vilket innebar att många skidorter kunde öppna tidigt på säsongen. Överlag var snöförhållandena bättre jämfört med föregående år, med undantag för de nordöstra delarna som hade ett svagare snöläge. Något mer än hälften av det totala antalet skiddagar hänfördes till veckosluten, i linje med tidigare år. Andelen snowboardåkare uppgår till omkring en tredjedel, stora lokala avvikelser förekommer dock. Jämfört med Europa är andelen snowboardåkare i Nordamerika hög. Alperna Vädret var bättre i regionen 2005/06 än under föregående vinter. Snön kom tidigt i hela regionen, vilket innebar att många anläggningar kunde öppna redan i december. De nordligare delarna av Alperna, där flertalet av de större orterna är belägna, hade totalt sett en medelgod säsong, främst beroende på att de hade sämre med snö längre in på säsongen, vilket påverkade resultatet negativt under skolloven i februari. De södra Alperna däremot hade en bra säsong med mer snö än året innan. I genomsnitt hade orterna 111 öppetdagar under säsongen, vilket är 7 mer jämfört med föregående säsong. Under säsongen 2005/06 ökade det totala antalet skiddagar något i Alperna och regionens ställning som världens största är ohotad. I genomsnitt höjdes priserna på SkiPass med omkring 4%. Fler dagar med öppethållande i kombination med prisökningar medförde att de totala intäkterna från försäljningen av SkiPass steg. I likhet med Nordamerika och Norden svarar de största skidanläggningarna i Alperna för en majoritet av omsättningen. De 25 största anläggningarna beräknas svara för drygt 60% av branschens totala intäkter. TRENDER Marknadsföring Ökade resurser satsas på reklam och marknadsföring. Konkurrensen om uppmärksamheten är stor. Internet, direktreklam och multikanalsreklam används i ökande utsträckning. Familjen Allt fler skidanläggningar satsar på familjen som målgrupp. Det sker bland 15

16 annat genom bredare och flackare nedfarter, större tillgänglighet med kortare avstånd mellan boende och backe, barnpassningsmöjligheter, skidskola, ungdomsaktiviteter kvällstid, längdåkningsspår, bekvämare boende och möjligheter till visst självhushåll. Samtidigt ersätts släpliftar med moderna stolliftar som är driftsäkra, bekväma och har en hög kapacitet. Fler målgrupper Särskilt i USA arbetar branschen med att bredda målgrupperna för att nå fler afro-amerikaner, amerikaner med spanskt ursprung, etniska minoriteter, etc. Snöläggning Investeringar i snösystem ökar i syfte att minska beroendet av väderleken. Med motsvarande målsättning investerar skidanläggningarna i Alperna i liftar och nedfarter på hög höjd. Produktutveckling De ledande branschföretagen breddar verksamheten till att också omfatta skidskolor, skiduthyrning samt försäljning av skidkläder och utrustning. Befolkningsutveckling Demografiska faktorer, mer fritid och ett ökat intresse för friskvård, utomhusaktiviteter och rekreation, påverkar människors intresse för alpin utförsåkning i en gynnsam riktning. Fler och äldre skidåkare För Sveriges del kommer gruppen skidåkare i åldersgruppen 55+ sannolikt att ALPINDESTINATIONERNAS SKIPASSOMSÄTTNING, MSEK MSEK Sälen Åre Trysil Hemsedal Idre/Grövelsjön/ Fjätervålen Vemdalen Ruka Levi öka då den första stora skidgenerationen lärde sig åka skidor på sjuttiotalet. I den gruppen åker många fortfarande skidor och planerar att fortsätta med det många år framöver. Under antagandet att lika många barn och ungdomar börjar åka skidor som tidigare år så kommer den totala skidmarknaden att växa i Sverige. PRISJÄMFÖRELSE I oktober 2005 genomförde Institutet för Privatekonomi, vid dåvarande FöreningsSparbanken, en prisjämförelse rörande hur mycket det kostar för en barnfamilj att åka på vintersemester. Jämförelsen visade att det var mycket billigare för barnfamiljen att ha en veckas skidsemester i svenska fjällen jämfört med skidsemester i Bad Gastein i Alperna eller solsemester på Gran Canaria. BRANSCHJÄMFÖRELSE I vidstående analys jämförs SkiStar med tre andra börsnoterade skidanläggningsföretag. Det är Vail Resorts och Intrawest noterade på New York-börsen och Compagnie des Alpes (CDA) noterat på Paris-börsen. Vail och Intrawest bedriver även omfattande verksamhet inom fastighetsexploatering och Intrawest äger också en resebyrå. CDA driver, utöver skidverksamheten, även nöjes- och temaparker. 0 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 ANALYS NOTERADE SKIDANLÄGGNINGAR SkiStar CDA Vail Intrawest Skiddagar, milj Börsvärde (051018), MSEK Omsättning, MSEK Avkastning eget kapital, % Rörelsemarginal, % Vinst per aktie, SEK 6:19 39:95 8:89 17:42 Börskurs (051018), SEK P/e-tal, ggr Eget kapital per aktie, SEK Kurs/eget kapital, % Utdelning per aktie, SEK 4:50 15:40 0 1:76 Direktavkastning, % 3:8 2,9 0 0,8 Företagen redovisas på bokslutsdagen, för SkiStar , för Vail , för Intrawest Värdena för Vail och Intrawest är omräknade med dollarkursen 7,35 och CDA är omräknad med i EURO-kursen 9,25. CDA har bokslutsdag per den 30 september, vilket innebär att innevarande verksamhetsår inte har redovisats, därför är siffrorna för CDA för verksamhetsåret 04/05. 16

17 "Ett leende säger mer än tusen vurpor... Hon verkade vara runt fyra år, den där lilla tjejen som drogs fram på sina skidor av sin mor. Hon såg helt färdig ut, mössan hängde, overallen hängde, vantarna hängde, ögonlocken hängde och benen hängde knappt med. Och allt hängde på två distinkta krokar. Mungiporna. För mungiporna satt nämligen alldeles under öronen. Den här lilla tjejen var verkligen helt överlycklig. Trots att hon var täckt av snö från topp till tå. Trots att hon såg ut att kunna somna på fläcken.och trots att dagen i skidbacken var till ända lyste det kring henne. Det är svårt att hitta mer genuina leenden än de som syns kring ett skidområde." 17

18 Den alpina skidbranschen påverkas av ett antal omvärldsfaktorer som rätt hanterade kan vändas till möjligheter. MÖJLIGHETER OCH RISKER RÖRELSERELATERADE RISKER Säsongberoende Övervägande delen av SkiStars intäkter genereras under perioden december april. SkiStars verksamhet är väl anpassad till säsongvariationerna, inte minst arbetskraftsmässigt. Huvuddelen av vinterbokningarna sker före säsongen. Med en ökad andel försäljning i förskott tidigare- läggs affärsavslut, vilket i sin tur minskar risken i verksamheten. Väderberoende Antalet besökande gäster på SkiStars destinationer påverkas till viss del av väderförhållanden och snöläge. En sen vinter och svag tillgång på natursnö dämpar efterfrågan. Dock begränsas verksamhetsrisken genom att drygt 78% (76) av liftkapaciteten på SkiStars destinationer säkras med snö från snösystem. Följderna av den s k växthuseffekten debatteras. Enligt studier gjorda av det svenska Naturvårdsverket kommer det förväntade varmare klimatet inte att inne- bära snöfria vintrar. Tvärtom spås mer snö, men med fler milda perioder vintertid. Ett mildare klimat kan på lång sikt innebära kortare vintersäsonger. Skulle SkiStars destinationer exempelvis börja säsongen en vecka senare och sluta en vecka tidigare skulle resultatet endast påverkas i begränsad omfattning. I Alperna bedöms temperaturen föränd- ras mer än i Skandinavien varför växt- huseffekten även kan innebära nya affärsmöjligheter för SkiStar. Koncernens väderrisker har även minskats genom att destinationerna är geografiskt belägna på olika platser med olika väderförutsättningar. Konjunktur Förändring av människors disponibla inkomst påverkar den privata konsumtionen, som i sin tur har en påverkan på människors möjligheter att resa på SkiStar arbetar aktivt med säkerhetsfrågor vintersemester. SkiStars historiska försäljnings- och resultatutveckling visar att företaget kunnat parera svängningar i konjunkturen väl. Beroendet av konjunk- turen i Sverige minskas av att verksamheten också bedrivs i Norge samt att koncernens gäster kommer från olika länder. En stor del av SkiStars gäster är familjer som i hög grad återkommer år efter år och där vintersemestern har hög prioritet. Konkurrens Den alpina skidindustrin har höga in- trädeströsklar, vilket begränsar konkurrensen. Sol- och badresor samt week- endresor till storstäder betraktas som huvudkonkurrenter till SkiStar, men även andra branscher konkurrerar om människors disponibla inkomster, såsom sällanköpsvaror och investeringar i hemmet. Övriga konkurrenter utgörs av andra alpina skidanläggningar i Skandinavien och Alperna. Genom omfattande investeringar i serviceinriktade medarbetare, ledarskap, moderna liftar och snösystem, IT, restauranger m m, håller SkiStars alpindestinationer en hög kvalitetsnivå, där gästernas vinterupplevelse och komfort dessutom höjs varje år. SkiStars destinationer har god tillgänglighet till befolkningstäta områden genom geografisk närhet och prisvärda transportlösningar i form av tåg, flyg, buss och hyrbilar. Andra viktiga konkurrensfaktorer är en stark finansiell ställning, kända och attraktiva varu- märken samt höga kassaflöden. Expansion SkiStars strategi för tillväxt omfattar i första hand bättre utnyttjande av de befintliga destinationerna och i andra hand förvärv eller arrende av andra skid- anläggningar. Samtliga förvärv som SkiStar genomfört har utvecklats väl och har i stor utsträckning bidragit till SkiStars framgångsrika utveckling. Under 1997 förvärvades Tandådalen & Hundfjället AB, 1999 Åre Vemdalen AB, 18

19 minnesvärda vinterupplevelser 2000 Hemsedal SkiSenter AS och 2005 Trysilfjellet Alpin AS. SkiStars utvecklade och väl beprövade koncept för att driva alpindestinationer är en bra förutsättning för fortsatt framgångsrik expansion. Bäddkapacitet och beläggningsgrad Alpindestinationernas lönsamhet är beroende av antalet disponibla bäddar och dess beläggningsgrad. För SkiStar är det viktigt att ha kontroll över en stor bäddkapacitet för att optimera beläggningen genom att följa förändringar i efterfrågan och sätta rätt priser på boendet under alla delar av säsongen. SkiStar arbetar aktivt för att öka antalet bäddar på destinationerna samt att utöka andelen som förmedlas genom SkiStars försorg. Det är även viktigt att äldre stugor och lägenheter moderniseras för att hålla uppe efterfrågan. Nyinvesteringar i stugor och lägenheter genomförs förutom av SkiStar främst av externa intressenter eller i delägda bolag. Attraktionskraften i SkiStars destinationer drar till sig investeringsvilligt kapital, vilket leder till en långsiktig tillväxt av turistbäddar. Medarbetare SkiStars fortsatta framgångar är beroende av motiverade och engagerade medarbetare. För att behålla viktiga medarbetare arbetar SkiStar med ledarutveckling och incitamentsprogram, bl a har personalen erbjudits att köpa konvertibla skuldebrev. Företagsledningen i SkiStar ädge den 31 augusti 2006 tillsammans B-aktier i bolaget. Lönekostnaderna är företagets enskilt största kostnadspost. För att öka effektivitet, medvetenhet och engagemang bland de anställda arbetar SkiStar mycket med ledarskapsfrågor. Inom SkiStar Academy sker utbildning av chefer för att förbättra ledarskapet. Medarbetarnas servicenivå gentemot gästerna är en viktig del i gästens totala upplevelse. En risk är därför att möjligheten att rekrytera 19

20 kvalificerade säsongmedarbetare minskar under högkonjunktur, när arbetslösheten är låg. FINANSIELLA RISKER Valutarisker De inhemska valutornas rörlighet gentemot andra valutor påverkar människors resvanor och kan därmed påverka antalet gäster på SkiStars alpindestinationer. Koncernen påverkas även av relationen mellan den svenska och den norska kronan. SkiStar valutasäkrar inte den utländska verksamheten. Inköp av exempelvis liftar och pistmaskiner sker från utlandet och dessa priser påverkas vid förändring av valutakurser. Investeringar och räntor Den alpina skidbranschen fordrar stora kapitalinvesteringar för att behålla och öka konkurrenskraften. SkiStar har starka kassaflöden som möjliggör en hög och egenfinansierad investeringstakt. Skulle ränteläget bli högt kan kassaflödet användas till att i snabbare takt amortera av lån för att därigenom minska den finansiella belastningen. Den externa upplåningen sker idag endast i de lokala valutorna SEK och NOK. Lånestocken omfattar endast kortfristig räntebindning. Elkostnader SkiStars verksamhet förbrukar stora mängder el. Förändringar i elpriset påverkar därför koncernens kostnader och resultat. Enligt beslutad policy ska huvuddelen av koncernens elförbrukning låsas till fast pris. Elpriserna för säsongen 2006/07 har till ca 30% låsts till fast pris. Lokala elproducenter levererar ca 20% av koncernens elförbrukning till lokalpris som understiger marknadspriset på elbörsen Nordpool. Detta lokalpris har en betydligt mindre rörlighet än marknadspriset, varför dessa volymer inte prissäkras. Det innebär att ca 50% av vinterns förväntade elförbrukning blir direkt påverkad av fluktuationer i marknadspriset. Bensinpriser Många av SkiStars gäster åker egen bil till destinationerna. Dessa resvanor påverkas av bensinprisnivån och tjänstebilsbeskattningen. Alpindestinationernas närhet till befolkningstäta områden samt resealternativ som tåg och flyg minskar negativa konsekvenser av höjda bensinpriser. Mervärdesskatt Den nya regeringen har i budgetpropositionen med en sänkning av mervärdesskatten på skidåkning från 12% till 6% från den 1 januari SkiStar sänker från samma tidpunkt priserna på SkiPass motsvarande skattesänkningen. SÄKERHETSFRÅGOR SkiStar arbetar aktivt med säkerhetsfrågor genom att identifiera och åtgärda olyckrisker och aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågor. På samtliga destinationer genomförs riskanalyser för att säkerställa försäkringsskyddet och minimera olika typer av risker. En genomgripande krisplan för SkiStar har också framtagits för att bolaget ska ha bra beredskap vid eventuella olyckor och händelser framöver. PÅGÅENDE TVISTER Länsrätten har beslutat att SkiStar ska erlägga arbetsgivaravgifter för medarbetarnas tjänsteskipass, trots att medarbetarna behöver SkiPassen för att kunna utöva sitt arbete. SkiStar har överklagat detta beslut till Kammarrätten. I övrigt är SkiStar idag inte inblandat i någon tvist som bedöms ha någon väsentlig påverkan på bolagets resultat och ställning. KÄNSLIGHETSANALYS I nedanstående känslighetsanalys beskrivs hur koncernens resultat påverkas vid förändringar i några för koncernen viktiga variabler. Antagandena om resultatpåverkan genom förändring av beläggningsgrad utgår ifrån samtliga förmedlade objekt och avser endast dess påverkan på försäljning av SkiPass. Förändring av övriga intäktsslag bedöms i känslighetsanalysen att tas ut av ökade respektive minskade kostnader. Vid beräkning av känsligheten av en elprisförändring har endast hänsyn tagits till den del av elförbrukningen som direkt påverkas av förändringar av marknadspriset. Samtliga räntor är rörliga och en förändring av ränteläget har därför en direkt effekt på räntekostnaderna. Då en större andel av företagets verksamhet numera återfinns i Norge har växelkursen SEK/NOK en större påverkan på resultatet än tidigare och har därmed inkluderats i känslighetsanalysen. PROGNOSER SkiStar har sedan tidigare beslutat att inte lämna resultatprognoser. Istället lämnas i delårsrapporter information om aktuellt bokningsläge. KÄNSLIGHETSANALYS Förändring Resultatpåverkan Beläggning +/-10% +/-28 MSEK SkiPass-priser +/-10% +/-72 MSEK Ränta +/-1% -/+11 MSEK Lönekostnader +/-10% -/+33 MSEK Marknadspriset på el +/-10% -/+ 2 MSEK Valuta NOK/SEK +/-10% +/-5 MSEK 20

21 Förälskad i fjällen. Våra pistmaskinförare äger en alldeles särskild känsla för snö. Med millimeterprecision sveper de fram genom sovande skidsystem för att strax innan gryningen presentera 338 kilometer perfekt pistat underlag. Varje dag. Åke och hans kollegor är några av de allra viktigaste människorna hos oss. Tillsammans med skidlärare, pistörer, bokningspersonal och alla andra medarbetare gör de sitt yttersta för att erbjuda dig det vi alla älskar: utförsåkning av högsta kvalitet. Med kärleken till fjället som drivkraft är allt möjligt idag är vi Nordens ledande arrangör av vintersemestrar med fem välkända destinationer i Sverige och Norge. Vi ses på toppen! 21

22 Vinsten före skatt ökade med 82 MSEK till 276 MSEK (194). KONCERNENS VERKSAMHET HUVUDPUNKTER FRÅN ÅRET Förvärvet av Trysil, Norges största skidanläggning, godkändes av norska konkurrensmyndigheten. Omsättning och vinst: - Nettoomsättningen ökade med 303 MSEK till MSEK. - Resultatet före skatt ökade med 82 MSEK till 276 MSEK. - Resultatet efter skatt ökade med 58 MSEK till 242 MSEK. - Vinsten per aktie ökade till 6:19 SEK (4:72). Aktieutdelningen föreslås höjas till 4:50 SEK (3:00) per aktie. Aktuellt bokningsläge inför säsongen 2006/07 var i slutet av september 8% bättre i volym än vid motsvarande tidpunkt förra året. LEGAL ORGANISATION All verksamhet i Sverige drivs i moderbolaget SkiStar AB (publ), utom uthyrning av fastigheterna Högfjällshotellet i Sälen, som ligger i dotterbolaget Sälens Högfjällshotell AB, och viss mindre verk- samhet som ligger i dotterbolaget Tand- ådalens Fjällhotell Service AB. Verksamheten i Norge drivs under det helägda dotterbolaget SkiStar Norge AS. Samtliga dotterbolag inom koncernen ägs till 100% utom Hammarbybacken AB som ägs till 91% och det norska dotterbolaget Hemsedal Booking AS, som ägs till 65%. Hemsedal SkiSenter AS har en option att förvärva resterande aktier i Hemsedal Booking AS i juni OPERATIV ORGANISATION SkiStars verksamhet är uppdelad i två affärsområden och fem stabsområden. Affärsområde Destinationerna består av fem verksamhetsområden; Sälen, Åre, Vemdalen, Hemsedal och Trysil. Det andra affärsområdet är Fastighet. Stabsfunktionerna utgörs av Marknadsföring, Försäljning, IT, Ekonomi/finans/IR/ inköp samt HR/Gästservice. Strukturen och storleken på koncernens ledningsgrupp har under verksamhetsåret förändrats. Ledningsgruppen består sedan 1 januari 2006 av sju personer jämfört med tolv personer tidigare och har fokuserats på det operativa beslutsfattandet. Strategiska enheter såsom HR, IT, Marknadsföring och Försäljning är numera stödjande enheter och förser den operativa ledningen med beslutsunderlag. Den nya, mindre och mer operativt inriktade ledningsgruppen ger Ski- Star bättre möjligheter att agera snabbare i en allt mer föränderlig omvärld. Ledningsgruppen utgörs sedan den 1 januari 2006 av; Verkställande direk- tören, Ekonomi- och finansdirektören samt fem destinationschefer, en vardera i Åre, Vemdalen, Sälen, Hemsedal och Trysil. STABSFUNKTIONER Ekonomi, finans, inköp, CSR, miljö och IR Under Ekonomi- och finansdirektören samordnas ekonomi, finans, inköp, CSR, miljö och IR. Inom ekonomi samordnas bl a redovisningsprinciper och rapportrutiner för att uppnå enhetlig rapportering. Därutöver arbetas med enhetliga modeller för ekonomistyrning, bl a uppföljning av effektivitet och lönsamhet. All kreditriskhantering och räntesäkring hanteras centralt och följer beslutad policy. Inom Investor Relations, IR, hanteras information till aktiemarknaden i form av årsredovisningar, delårsrapporter, pressmeddelanden, analytikerträffar, kapitalmarknadsdagar och finansiell information via hemsidan. För att uppnå inköpssynergier hanteras vissa delar av inköpen centralt. SkiStars arbete inom miljö och socialt ansvarstagande presenteras på sid Human Resource och Gästservice För att koncernens samtliga delar ska prioritera och arbeta enhetligt med ledarskap och gästservice har Human Resource placerats koncernövergripande under en HR-chef. Se även sidorna IT IT är ett strategiskt viktig område inom SkiStar. Stabsområdet samordnas inom koncernen för att dra nytta av och få största möjliga effekt av SkiStars samlade resurser. Marknadsföring och Försäljning Marknadsföring och Försäljning sam- ordnas inom koncernen för att dra nytta av och få största möjliga effekt av Ski- Stars samlade resurser. Se även sidorna AFFÄRSOMRÅDE FASTIGHET Affärsområde Fastighet är verksamt sedan januari Affärsområdet har bl a till uppgift att skapa vinster och fri- göra finansiella resurser genom försäljning av äldre boende och utnyttja fri- gjorda resurser till att utveckla och bygga nytt modernt boende på SkiStars destinationer. Mer information om Affärsområde Fastighet finns på sidan AFFÄRSOMRÅDE DESTINATIONERNA Affärsområde Destinationerna delas in i fem verksamhetsområden; Sälen, Åre, Vemdalen, Hemsedal och Trysil. Affärsområdet presenteras på sidorna

23 Legal Organisation Operativ Organisation VD/ KONCERNCHEF 91% SKISTAR AB (PUBL) EKONOMI/FINANS/ IR/INKÖP HR/GÄSTSERVICE MARKNAD FÖRSÄLJNING IT HAMMARBYBACKEN AB SÄLENS HÖGFJÄLLSHOTELL AB SKISTAR NORGE AS NO TRYSILFJELLET ALPIN AS NO TRYSILFJELLET GOLF AS NO HEMSEDAL SKISENTER AS NO % TANDÅDALENS FJÄLLHOTELL SERVICE AB FASTIGHET VESLESTØLEN AS NO HEMSEDAL FJELLANDSBY AS NO HEMSEDAL BOOKING AS NO RÖRELSEINTÄKTERNAS OCH KOSTNADERNAS FÖRDELNING, MSEK Rörelsens intäkter 2005/ /05 +/- +/-, % Utförsåkning/lift Logi Skiduthyrning Skidskola Sportbutiker Fastighet Reavinster* Övrigt ** Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Varukostnader Personalkostnader Övriga kostnader Summa rörelsens kostnader *Övriga intäkter ökar främst med anledning av återbetald moms om 29 MSEK. RÖRELSEINTÄKTER OCH RÖRELSERESULTAT PER VERKSAMHETSOMRÅDE, MSEK Sälen Åre Vemdalen Hemsedal Trysil Fastighet 2005/ / / / / / / / / / / /05 Nettoomsättning Övriga intäkter Rörelsens intäkter Rörelsekostnader Avskrivningar Rörelseresultat Rörelsemarginal, % Koncerngemensamma kostnader är fördelade efter bedömd nytta. 23

24 Genom att skapa värde för SkiStars gäster, medarbetare och övriga intressenter ska värdet öka på aktieägarnas investerade kapital. VISION, MÅL OCH STRATEGIER för f ramgå ng VISION SkiStar ska skapa minnesvärda vinterupplevelser som den ledande operatören av europeiska alpindestinationer. SkiStar ska vara ledande inom koncept, helhetssyn och utveckling. MÅL Övergripande mål Genom att skapa värde för SkiStars gäster, medarbetare och övriga intressenter ska värdet på aktieägarnas investerade kapital öka. Detta fokus har varit en starkt bidragande orsak till SkiStars framgångar och ledande marknadsposition. Finansiella mål För att möjliggöra en offensiv strategi och samtidigt balansera rörelserisken ska SkiStar ha en finansiell bas som stödjer detta. Målsättningen är att soliditeten inte ska understiga 35%. Vid nuvarande räntenivå ska avkastningen på eget kapital uppgå till 14% och avkastningen på sysselsatt kapital till 11%. Målen är satta utifrån 3-månaders statsskuldväxlar där den genomsnittliga räntan under verksamhetsåret 2005/06 var 1,9%. Rörelsemarginalen ska långsiktigt överstiga 22%. Operativa mål SkiStars mål för tillväxt är att den organiska tillväxten ska överstiga inflationen med minst 3% årligen. Därutöver kan tillväxt genom förvärv tillkomma. Inflationen i Sverige uppgick under verksamhetsåret till 1,6% och den organiska tillväxten för jämförbara verksamheter var 7,2%. Måluppfyllelse Det övergripande målet är att värdet på aktieägarnas kapital ska öka. Under verksamhetsåret 2005/06 har aktiekursen stigit med 59% och aktieutdelningen föreslås höjas med 50% till 4:50 SEK. Måluppfyllelsen för de finansiella målen och den organiska tillväxten framgår av tabellen nedan. Samtliga finansiella mål uppnåddes under verksamhetsåret. STRATEGIER Koncept och affärsmodell Kärnverksamheten är alpin skidåkning med gästens skidupplevelse i centrum. Lönsamma och strategiska verksamheter inom alpin skidåkning, skidskola, skiduthyrning samt logiförmedling ska långsiktigt drivas inom den egna organisationen på respektive destination. Verksamheter utanför kärnområdet ska företrädesvis drivas av externa professionella aktörer. SkiStar ska verka för att samtliga aktörer på alpindestinationerna arbetar med hög kvalitet och servicenivå för att stärka destinationernas varumärke och ge gästerna en bättre upplevelse. MÅLUPPFYLLELSE FINANSIELLA MÅL 2005/ / /04 Mål Soliditet, % >35 Avkastning på sysselsatt kapital, % Avkastning på eget kapital, % Rörelsemarginal, % >22 Organisk tillväxt utöver inflation, % >3 *Siffrorna för 2003/04 är redovisade i enlighet med tidigare redovisningsprinciper. 24

VÄLKOMMEN TILL SKISTARS KAPITALMARKNADSDAGAR I ÅRE 3-4 APRIL 2006

VÄLKOMMEN TILL SKISTARS KAPITALMARKNADSDAGAR I ÅRE 3-4 APRIL 2006 VÄLKOMMEN TILL SKISTARS KAPITALMARKNADSDAGAR I ÅRE 3-4 APRIL 2006 Disposition SkiStar en introduktion Halvårsrapport 2005/06 Trysilförvärvet Investeringar inför 2006/07 Tillväxtmarknader SkiStar och framtiden

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Minnesvärda vinterupplevelser 2004/05 www.skistar.com Historik 1975/78 Bröderna Mats and Erik Paulsson köper skidanläggningen Lindvallen i Sälen 1994 Lindvallen noteras på Stockholmsbörsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006/07 MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER

Verksamhetsberättelse 2006/07 MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER Verksamhetsberättelse 2006/07 MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER SKISTAR.COM VERKSAMHETEN ÅRET I SAMMANDRAG 4 HISTORIK 5 VD HAR ORDET 6 SKISTAR-AKTIEN 8 AKTIEÄGARFÖRMÅNER 12 TURISMINDUSTRIN 14 MÖJLIGHETER OCH

Läs mer

Historik. 1975/78 Bröderna Mats och Erik Paulsson köper skidanläggningen Lindvallen i Sälen. 1994 Lindvallen noteras på Stockholmsbörsen

Historik. 1975/78 Bröderna Mats och Erik Paulsson köper skidanläggningen Lindvallen i Sälen. 1994 Lindvallen noteras på Stockholmsbörsen Historik 1975/78 Bröderna Mats och Erik Paulsson köper skidanläggningen Lindvallen i Sälen 1994 Lindvallen noteras på Stockholmsbörsen 1997 Förvärv av Tandådalen & Hundfjället AB (Sälen) 1999 Förvärv av

Läs mer

minnesvärda Vinter upplevelser Verksamhetsberättelse 2007/08

minnesvärda Vinter upplevelser Verksamhetsberättelse 2007/08 minnesvärda Vinter upplevelser Verksamhetsberättelse 2007/08 Verksamheten Året som gick 4 Vår HistoriA 5 Mats berättar 6 SkiStar-aktien 8 förmåner för Aktieägare 12 Vår bransch 14 risker och Möjligheter

Läs mer

SkiStar AB (publ) Bokslutsrapport 1 september 2002 31 augusti 2003

SkiStar AB (publ) Bokslutsrapport 1 september 2002 31 augusti 2003 SkiStar AB (publ) Bokslutsrapport 1 september 2002 31 augusti 2003 Nettoomsättningen ökade till 959 MSEK (886), resultatet före skatt till 176 MSEK (139) och resultatet efter skatt till 122 MSEK (97).

Läs mer

NIOMÅNADERSRAPPORT. 1 september 2003-31 maj 2004. Lokala försäljningsorganisationer slås ihop till ett eget gemensamt call center.

NIOMÅNADERSRAPPORT. 1 september 2003-31 maj 2004. Lokala försäljningsorganisationer slås ihop till ett eget gemensamt call center. NIOMÅNADERSRAPPORT 1 september 2003-31 maj 2004 Viktiga händelser under perioden Omsättning och vinst - Nettoomsättningen ökade till 972 MSEK (945). - Resultatet före skatt ökade till 276 MSEK (268). -

Läs mer

minnesvärda Vinter upplevelser Verksamhetsberättelse 2007/08

minnesvärda Vinter upplevelser Verksamhetsberättelse 2007/08 minnesvärda Vinter upplevelser Verksamhetsberättelse 2007/08 Verksamheten Året som gick 4 Vår HistoriA 5 Mats berättar 6 SkiStar-aktien 8 förmåner för Aktieägare 12 Vår bransch 14 risker och Möjligheter

Läs mer

minnesvärda Vinter upplevelser Verksamhetsberättelse 2007/08

minnesvärda Vinter upplevelser Verksamhetsberättelse 2007/08 minnesvärda Vinter upplevelser Verksamhetsberättelse 2007/08 Arsredovisning_081107.indd 1 081110 19.54.23 Verksamheten Året som gick 4 Vår HistoriA 5 Mats ber ättar 6 SkiStaraktien 8 förmåner för Aktieägare

Läs mer

Halvårsrapport 1 september 1999-29 februari 2000

Halvårsrapport 1 september 1999-29 februari 2000 Halvårsrapport 1 september 1999-29 februari 2000 Omsättningen uppgick till 351,4 Mkr (173,9 och proforma 304,7) och resultatet före skatt till 57,7 Mkr (21,7 och proforma 51,0). Vinsten före skatt beräknas

Läs mer

BOLAGSSTÄMMA 12 DECEMBER 2005

BOLAGSSTÄMMA 12 DECEMBER 2005 BOLAGSSTÄMMA 12 DECEMBER 2005 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av förslaget till dagordning 5. Val av två justeringsmän 6.

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT 1 SEPTEMBER 30 NOVEMBER 2010

TREMÅNADERSRAPPORT 1 SEPTEMBER 30 NOVEMBER 2010 TREMÅNADERSRAPPORT 1 SEPTEMBER 30 NOVEMBER 2010 Tandådalen, Sälen, november 2010 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN * Omsättning och vinst - Nettoomsättningen uppgick till 44 MSEK (41). - Resultatet före

Läs mer

Bokslutsrapport 1 september 1998 31 augusti 1999

Bokslutsrapport 1 september 1998 31 augusti 1999 Bokslutsrapport 1 september 1998 31 augusti 1999 Omsättningen ökade med 15% till 313,4 mkr (273,5) och resultatet före skatt ökade med 27% till 54,0 mkr (42,6). Resort cashflow ökade med 13 % till 119,6

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT. 1 september 2004-31 augusti 2005

BOKSLUTSRAPPORT. 1 september 2004-31 augusti 2005 BOKSLUTSRAPPORT 1 september 2004-31 augusti 2005 Viktiga händelser under perioden SkiStar förvärvar Trysil, Norges största skidort. Omsättning och vinst - Nettoomsättningen minskade till 977 MSEK (990).

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 1 SEPTEMBER 2010 28 FEBRUARI 2011

HALVÅRSRAPPORT 1 SEPTEMBER 2010 28 FEBRUARI 2011 HALVÅRSRAPPORT 1 SEPTEMBER 2010 28 FEBRUARI 2011 Skidåkning på toppen i Hemsedal VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN * Omsättning och vinst - Nettoomsättningen uppgick till 969 MSEK (996), varav 925 MSEK

Läs mer

VINTER- UPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VINTER- UPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE minnesvärda VINTER- UPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 20 VERKSAMHETEN ÅRET SOM GICK 4 VÅR HISTORIA 5 MATS BERÄTTAR 6 VÅR BRANSCH 8 VERKSAMHETEN 12 VISION, MÅL OCH STRATEGIER 14 MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING

Läs mer

MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010/11

MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010/11 MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 20 INNEHÅLL VERKSAMHETEN ÅRET SOM GICK 4 VÅR HISTORIA 5 MATS BERÄTTAR 6 VÅR BRANSCH 8 VERKSAMHETEN 12 VISION, MÅL OCH STRATEGIER 14 MARKNADSFÖRING OCH

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/12

MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/12 MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 20 1 INNEHÅLL VERKSAMHETEN ÅRET SOM GICK 4 VÅR HISTORIA 5 MATS BERÄTTAR 7 VÅR BRANSCH 8 VERKSAMHETEN 12 VISION, MÅL OCH STRATEGIER 14 MARKNADSFÖRING

Läs mer

NIOMÅNADERSRAPPORT 1 SEPTEMBER 2012 31 MAJ 2013

NIOMÅNADERSRAPPORT 1 SEPTEMBER 2012 31 MAJ 2013 NIOMÅNADERSRAPPORT 1 SEPTEMBER 2012 31 MAJ 2013 Skidåkning i Sälen VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN * Omsättning och vinst - Nettoomsättningen ökade till 1 618 MSEK (1 515), varav 602 MSEK (579) avsåg

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009/10

MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009/10 MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 20 INNEHÅLL VERKSAMHETEN ÅRET SOM GICK 4 VÅR HISTORIA 5 MATS BERÄTTAR 6 VÅR BRANSCH 8 VERKSAMHETEN 12 VISION, MÅL OCH STRATEGIER 14 MARKNADSFÖRING OCH

Läs mer

MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/12

MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/12 MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 20 1 INNEHÅLL VERKSAMHETEN ÅRET SOM GICK 4 VÅR HISTORIA 5 MATS BERÄTTAR 7 VÅR BRANSCH 8 VERKSAMHETEN 12 VISION, MÅL OCH STRATEGIER 14 MARKNADSFÖRING

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-mars 2015 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari mars 2015 Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 17 procent Nettoomsättning första

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2010

Bokslutskommuniké. januari december 2010 2011-02-18 Vår nya anläggning Edsviks Camping i Bohuslän på Västkusten Bokslutskommuniké januari december 2010 Kraftigt förbättrat resultat på helåret Tillväxten fortsätter och den jämförbara omsättningen

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2011. 26 januari 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Bokslutskommuniké januari-december 2011. 26 januari 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Bokslutskommuniké januari-december 2011 26 januari 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari december 2011 Under fjärde kvartalet ökade Byggmax rörelseintäkterna med 12,6 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Frågor och svar angående investering i Tegeliften

Frågor och svar angående investering i Tegeliften Frågor och svar angående investering i Tegeliften Varför ska bostadsrättsföreningarna satsa pengar? Räcker det inte om de privatpersoner som vill bli aktieägare blir det? En del av finansieringen kommer

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ)

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord den 26 november 2010. Kvartalsrapport Q3 2010 Kvartal 3, 2010-01-01 2010-09-30 Dala Energi AB har nyligen övergått till att upprätta kvartalsrapporter varför historisk jämförelse

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer