VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005/06

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005/06"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005/06 mi n n esv ä rd a v i n teru p p l evel ser SKISTAR.COM

2 Verksamheten: Året i sammandrag 4 Historik 4 VD har ordet 6 SkiStar-aktien 8 Aktieägarförmåner 12 Marknaden 14 Möjligheter och risker 18 Koncernens verksamhet 22 Vision, mål och strategier 24 Ledarskap och medarbetare 26 Marknad och försäljning 29 Miljö och socialt ansvar 32 Affärsområde Destinationerna 34 Sälen 36 Åre 38 Vemdalen 40 Hemsedal 42 Trysil 44 Affärsområde Fastighet 46 Årsredovisning: Förvaltningsberättelse 48 Resultaträkningar 52 Balansräkningar 53 Förändringar eget kapital 55 Kassaflödesanalyser 56 Redovisningsprinciper 57 Noter 63 Revisionsberättelse 75 Bolagsstyrning: Bolagsstyrningsrapport 76 Styrelsens rapport om intern kontroll 79 Styrelse 80 Finansiell information 81 Ledning 82 Bolagsordning 83 2

3 SkiStar ska skapa minnesvärda vinterupplevelser som den ledande operatören av europeiska alpindestinationer. 3

4 ÅRET i sammandrag VIKTIGA HÄNDELSER UNDER VERKSAMHETSÅRET: SkiStar förvärvar Trysil, Norges största skidanläggning. Nettoomsättningen ökade med 303 MSEK till MSEK (977), resultatet före skatt ökade med 82 MSEK till 276 MSEK (194) och resultatet efter skatt ökade med 58 MSEK till 242 MSEK (184). Resultatet per aktie ökade till 6:19 SEK (4:72). Aktieutdelningen föreslås höjas till 4:50 SEK (3:00) per aktie. VIKTIGA HÄNDELSER EFTER VERKSAMHETSÅRETS UTGÅNG Bokningsläget var i slutet på september 8% bättre i volym än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Den nya regeringens budgetproposition, som offentliggjordes i oktober 2006, innehåller en sänkning av mervärdesskatten på skidåkning från 12% till 6% från den 1 januari Året i siffror 2005/ /05 +/- +/-, % Nettoomsättning, MSEK Resultat före skatt, MSEK Resultat efter skatt, MSEK Kassaflöde, MSEK Resultat per aktie, SEK 6:19 4:72 +1: Utdelning, SEK 4:50 3:00 +1: Börskurs 31 augusti, SEK 119:00 75:00 +44: Direktavkastning, % 3,8 4,0 P/e-tal, ggr 19,2 17,0 Eget kapital, MSEK Soliditet, % Avkastning på sysselsatt kapital, % Avkastning på eget kapital, % Bruttomarginal, % Rörelsemarginal, % Nettomarginal, % Medelantal anställda, st Definitioner återfinns på sidan 51. HISTORIK 1994 Lindvallen noteras på Stockholmsbörsens O-lista Tandådalen & Hundfjället AB förvärvas. 1975/78 Bröderna Mats och Erik Paulsson köper skidanläggningen Lindvallen i Sälen. 4

5 minnesvärda n vinterupplevelser p evel 1999 Åre-Vemdalen AB förvärvas Hemsedal SkiSenter AS förvärvas Koncernen tar det nya namnet SkiStar AB Norges största skidanläggning, Trysil, förvärvas. 5

6 Verksamhetsåret 2005/06 SkiStars bästa resultat någonsin. VD HAR ORDET VERKSAMHETSÅRET 2005/06 SkiStar uppvisar det bästa resultatet någonsin. Resultatökningen kan till stor del förklaras av förvärvet av Trysil. Men även de befintliga destinationerna, med undantag av Hemsedal som hade ett dåligt natursnöläge ännu en vinter, redovisade ökad omsättning och vinst under verksamhetsåret. Särskilt glädjande är Åre som för andra året i rad uppvisar en kraftig omsättnings- och resultatökning. Nettoomsättningen för koncernen under verksamhetsåret ökade med 303 MSEK till MSEK (977), resultatet före skatt ökade med 82 MSEK till 276 MSEK (194) och resultatet efter skatt ökade med 58 MSEK till 242 MSEK (184). Förvärvet av Trysil har inneburit att rörelsens intäkter under perioden har ökat med 203 MSEK, varav 5 MSEK utgörs av reavinster, som redovisas under affärsområde Fastighet. Vidare kan 126 MSEK av rörelsens kostnader, 28 MSEK av avskrivningarna samt 12 MSEK av finansnettot, inklusive ränta på förvärvskrediter, hänföras till Trysil. Det innebär att Trysilförvärvet har haft en positiv påverkan på resultatet före skatt med 37 MSEK. Dessutom bidrog de 34 MSEK som vi återfick i inbetald moms och ränta under året till att förbättra resultatet. Affärsområde Fastighets verksamhet har inneburit en ökning av reavinsterna med 13 MSEK till 58 MSEK (45) jämfört med föregående år, främst från försäljning av lägenheter i Sälen och Trysil. Vinsten per aktie uppgick till 6:19 SEK (4:72). SkiStar som helhet överträffade samtliga lönsamhetsmål. Den organiska tillväxten var 7,2%. Rörelsemarginalen uppgick till 23%, avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 14% och avkastningen på eget kapital till 20%. Soliditeten minskade till 44% (54), beroende på förvärvet av Trysil som betalades kontant. TRYSILFÖRVÄRVET Den 19 maj 2005 lämnade SkiStar ett bud på att förvärva de bolag som driver Norges största skidanläggning, Trysil. Den 23 maj godtog ägarna SkiStars bud. Övertagandet var planerat till den 1 november 2005, men den 10 oktober varslade den norska konkurrensmyndigheten, Konkurransetilsynet, om ingrepp i förvärvet. I mitten av november godkände Konkurransetilsynet förvärvet och den 1 december konsoliderades Trysil i koncernen. Integrationen av Trysil har gått helt enligt plan och det är med glädje jag kan konstatera att Trysil redan har bidragit på ett fantastiskt sätt till SkiStars starka resultatutveckling under det gångna året. SKISTAR-AKTIEN Det övergripande målet för SkiStar är att värdet på aktieägarnas kapital ska öka. Under verksamhetsåret 2005/06 6

7 har aktiekursen stigit med 59% till 119:00 SEK och aktieutdelningen föreslås höjas med 50% till 4:50 SEK per aktie. Glädjande nog så har vi fått (20%) nya aktieägare under året och antalet aktieägare uppgår nu till närmare MED FOKUS PÅ TOTALUPPLEVELSEN För att ha trovärdighet i våra varumärken fokuserar vi på gästens totalupplevelse. Vi har sedan ett flertal år bedrivit ett arbete som inte bara syftar till att kommunicera samma budskap i alla kanaler, utan att också leva upp till vårt varumärkeslöfte i mötet med våra gäster. Detta har inneburit ett omfattande internt arbete med syftet att få alla medarbetare att känna sig delaktiga och förstå hur de var och en bidrar till gästens totalupplevelse. Arbetet har även inkluderat en utveckling av dialogen med våra gäster. Det är numera gästernas önskemål tillsammans med våra ambitioner som ligger till grund för utvecklingen av våra destinationer. Dessutom har vi strävat efter att öka genomslaget i den externa kommunikationen. Vi kommer givetvis att fortsätta detta arbete under nästa säsong och då kommer vi framförallt att rikta in oss på att förbättra integrationen av marknadsföring, försäljning och IT för att på så sätt bli mer effektiva. Dessutom ska vi sträva efter att i högre grad kommunicera och sälja alpin skidåkning till samtliga gäster på våra destinationer istället för att i huvudsak sälja logi till en begränsad del av gästerna. På detta sätt försöker vi nå nya gäster som exempelvis köper boende genom en annan aktör eller som äger eget boende på våra destinationer. Slutligen kommer vi att fortsätta utveckla och förbättra våra destinationer så att vi även i framtiden ska kunna ge våra gäster en minnesvärd vinterupplevelse. 91% NÖJDA ELLER MYCKET NÖJDA GÄSTER Nöjda och återkommande gäster är grunden till vår lönsamhet. Vi undersöker kontinuerligt hur våra gäster upplever sin vintersemester och varje vecka mäter vi vad gästerna tycker om våra olika produkter och tjänster. Utifrån resultaten vidtar vi åtgärder löpande för att hela tiden förbättra gästupplevelsen och överträffa gästernas förväntningar. Vi genomför sedan tre år tillbaka även en årlig extern studie som sammanställs till ett Nöjd kund-index avseende vad gästerna tycker om produkt och serviceutbud samt om de tycker att de får värde för pengarna. Nöjd kund-index för säsongen 2005/06 uppgick till 91%, vilket är en ökning med 2%-enheter jämfört med föregående år. Denna ökning visar att våra satsningar på löpande åtgärder har gett resultat. MEDARBETARNA VÅR VIKTIGASTE RESURS Motiverade medarbetare ger bra service och är en förutsättning för att vi ska få nöjda gäster som kommer tillbaka till oss. Genom SkiStar Academy, vår egen ledarskapsskola, genomgår våra chefer utbildning i bl a gästservice och affärsmannaskap. För att ta temperaturen på Nöjda och återkommande gäster är grunden till vår lönsamhet vår personals välmående genomför ett externt undersökningsföretag årligen en granskning, Nöjd medarbetar-index, bland alla medarbetare med avseende på hur de tycker att SkiStar är som arbetsgivare och om medarbetarna anser att de får tillbaka lika mycket från företaget som de ger, något som är helt avgörande för att vi ska kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. För vintersäsongen 2005/06 uppgick Nöjd medarbetar-index till 86%, vilket är en förbättring med 5 %-enheter jämfört med föregående säsong. ALPINA VM STÄRKER ÅRES VARUMÄRKE Mellan den 3 och 18 februari 2007 kommer världens bästa alpina skidåkare till Åre. Alpina VM är det största vinterarrangemanget näst efter vinter-os och det kommer att innebära en omfattande exponering av Åre i media. Över 600 timmar TV-tid kommer att sändas från Åre till omkring 300 miljoner TV-tittare över hela världen. Detta kommer att förstärka Åres position som en alpindestination av världsklass, något som givetvis kommer att stärka Åres varumärke och förbättra konkurrenskraften i allmänhet och på våra utländska marknader i synnerhet. INFÖR SÄSONGEN 2006/07 Efterfrågan att åka på vintersemester till någon av SkiStars destinationer är fortsatt stark. I slutet av september var aktuellt bokningsläge 8% bättre i volym än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet uthyrningsobjekt som förmedlas via våra försäljningskanaler har sedan föregående säsong ökat med 2% på våra destinationer. Utvecklingen av destinationerna fortsätter i hög hastighet. I Åre byggs Skandinaviens första Telemix-lift, en kombinerad stol- och gondollift, då den gamla Olympialiften byts ut. Dessutom investerar vi i en ny 6-stollift i Trysil, samt utbyggnad och förstärkning av snösystemen på samtliga destinationer för att snabbare kunna lägga snö på en större yta och därmed säkerställa att våra gäster alltid erbjuds bra skidåkning under sin semester. Den starka efterfrågan i kombination med en fortsatt utveckling av produkten och ökat fokus på att effektivisera organisationen borgar för en fortsatt positiv framtid för SkiStar. Sälen den 25 oktober 2006 Mats Årjes Verkställande direktör Foto Trons 7

8 Kursen på SkiStar-aktien har under verksamhetsåret ökat med 59% till 119 SEK. Utdelningen föreslås höjas med 50% till 4:50 sek. SKISTAR-AKTIEN HISTORIK B-aktien är noterad på OMX Mid Cap Stockholm sedan den 8 juli Vid noteringstillfället var aktiekursen 9 SEK. AKTIESTRUKTUR Den 31 augusti 2006 var aktiekapitalet SEK fördelat på aktier, varav A-aktier med 10 röster per aktie och B-aktier med vardera en röst per aktie. Alla aktier har lika rätt till utdelning. I slutet av december 2005 genomfördes en split 2:1 av aktien varvid antalet aktier fördubblades. I juli 2003 utgavs ett konvertibelt förlagslån till personalen om 25,0 MSEK. Per den 31 augusti 2006 hade 20,7 MSEK av förlagslånet konverterats till B-aktier och ytterligare 2,8 MSEK hade inlämnats för konvertering till B-aktier, men där konverteringen inte slutförts per bokslutsdatum. Konvertibellånet löper till den 1 juli 2008 och kvarvarande konvertibler om 1,5 MSEK kan konverteras till ytterligare B-aktier. Ej konverterade konvertibler per bokslutsdagen skulle vid konvertering till aktier medföra en utspädning av befintliga aktier om 0,3% SkiStar KURSUTVECKLING OCH OMSÄTTNING Under verksamhetsåret 2005/06 ökade aktiekursen med 59% till 119 SEK. Stockholmsbörsens totalindex (OMXS) ökade under samma period med 20%. Sedan börsintroduktionen 1994 har kursen ökat från 9 SEK till 119 SEK. Under samma period har utdelning lämnats med B-Aktien SIX Generalindex 13:18 SEK per aktie. Under perioden 1 september augusti 2006 omsattes på Stockholmsbörsen ( ) aktier i SkiStar till ett värde av 912 MSEK (486). Omsatt antal aktier 1000-tal (inkl.efteranm.) Omsättningshastigheten uppgick till 25% (19) jämfört med 141% för Stockholmsbörsen totalt. Lägsta betalkurs var 73:25 SEK noterad den 1 september 2005 och den högsta betalkursen var 123:00 SEK noterad den 31 augusti Den 31 augusti 2006 uppgick SkiStars börsvärde till MSEK (2 928). (c) SIX BETAVÄRDE SkiStars B-aktie hade den 31 augusti 2006 ett betavärde på 1,04. Betavärdet baseras på aktiens betalkurser under de senaste 24 månaderna och anger hur mycket aktiekursen fluktuerat i förhållande till börsindex. Om en aktie har samma kursvariation som börsindex är aktiens betavärde 1,0 och vice versa. SkiStar-aktiens betavärde på 1,04 innebär således att aktien uppvisar mer kurssvängningar än börsen i genomsnitt. AKTIEÄGARE Den 31 augusti 2006 var antalet aktieägare st (7 454), vilket innebar att antalet ägare under senaste verksamhetsåret ökat med st (20%). De tio största aktieägarna svarade vid utgången av verksamhetsåret för 64% (67) av kapitalet och 75% (77) av rös- 8

9 Vinst och utdelning per aktie, SEK SEK /02 02/03 03/04 04/05 05/06 Vinst/aktie Utdelning/aktie *Den höga vinsten per aktie 03/04 är en effekt av en stor skatteintäkt. Vinst/aktie Utdelning/aktie terna. Utländska ägare svarade för 12% (7) och svenskt institutionellt ägande för 27% (36) av kapitalet. Större förändringar av innehav bland de största ägarna under verksamhetsåret är bl a att norska Orkla ASA har kommit in som ny ägare med B-aktier. Mats och Erik Paulsson har via bolag utökat sitt ägande något samtidigt som SEB-Fonder och HQ-Fonder har minskat sina innehav. UTDELNINGSPOLICY SkiStars utdelningspolicy innebär att utdelning årligen ska utgå med minst 50% av resultatet efter skatt. Policyn är beslutad med underlag av att SkiStar har en stark finansiell bas i kombination med ett starkt kassaflöde, vilket möjliggör en generös utdelningspolicy samtidigt som investeringarna till största del kan finansieras via egna medel. Föreslagen utdelning på 4:50 SEK (3:00) per aktie motsvarar 73% (68) av resultatet efter skatt. Utdelningsförslaget innebär vidare en direktavkastning på 3,8% (4,0) utifrån börskursen den 31 augusti. Totalt uppgår föreslagen utdelning till 176 MSEK (117). För de svenska aktieägarna föreslås den 7 december 2006 som avstämningsdag för att erhålla utdelning. Utbetalning av utdelning sker genom VPCs försorg den 12 december ÄGARKATEGORIER Kategori Antal aktier Andel, % Svenska privatpersoner Svenskt institutionellt ägande Utländska privatpersoner Utländskt institutionellt ägande Totalt AKTIESTRUKTUR Aktieslag Antal aktier Antal röster Kapital, % Röster, % A 10 röster B 1 röst Totalt

10 ÄGARSTRUKTUR Storleksklasser Antal ägare % Antal aktier % Antal röster % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,41 Totalt , , , utländska ägare med ett totalt innehav om stycken aktier är registrerade som en aktieägare genom norska VPS. AKTIEKAPITALETS UTVECKLING År Förändringar Ökning av antalet aktier Nominellt belopp SEK/aktie Totalt antal aktier Förändring av aktiekapital, SEK Totalt aktiekapital, SEK Nyemission Konvertering Split 5: Nyemission Nyemission Konvertering Konvertering Nyemission Nyemission Split 2: Konvertering Konvertering Split 1: , Konvertering ,

11 DE STÖRSTA ÄGARNA Ägare A-aktier B-aktier Kapital, % Röster, % Mats Paulsson inkl bolag och familj ,72 42,06 Erik Paulsson inkl bolag och familj ,86 11,87 Investment AB Öresund ,26 7,93 Lima Besparingsskog ,71 3,32 Per-Uno Sandberg ,09 2,88 Orkla ASA ,41 2,40 SEB-Fonder ,35 2,36 HQ Fonder ,61 1,84 Handelsbanken Fonder ,86 1,31 Robur Fonder ,26 0,88 Nordea Bank Norge Nominee ,18 0,83 Nordea Bank SA ,61 0,43 Andra AP-fonden ,58 0,41 Jonas Mareniusson ,53 0,37 Dresdner Bank Luxembourg SA ,45 0,32 Anders Elsell ,45 0,32 Skandia Fonder ,44 0,31 Magnus Sjöholm ,43 0,30 Northern Trust CO ,38 0,27 Övriga ,82 19,59 Totalt ,00 100,00 DATA PER AKTIE 2005/ / /04* 2002/03* 2001/02* Genomsnittligt antal aktier D:o efter full konvertering Vinst, SEK 6,19 4,72 8,13 3,16 2,53 D:o efter full konvertering 6,17 4,70 8,05 3,16 2,53 Kassaflöde, SEK 8,51 6,30 7,14 7,25 6,17 Eget kapital, SEK 32,00 29,00 25,50 19,00 17,75 D:o efter full konvertering 32,00 29,00 25,50 19,50 17,75 Börskurs, SEK 119,00 75,00 56,00 41,25 25,75 Utdelning, SEK 4,50 3,00 2,50 2,00 1,50 P/e-tal, ggr 19,2 17,0 6,9 13,1 10,2 Kurs/kassaflöde, ggr 14,0 11,9 10,0 6,3 3,9 Kurs/eget kapital, % Direktavkastning, % 3,8 4,0 4,5 4,8 5,8 Jämförelseåren är justerade med anledning av genomförda aktiesplitar. *Siffrorna är redovisade enligt tidigare redovisningsprinciper. 11

12 Många av SkiStars aktieägare är stamgäster i Åre, Vemdalen, Sälen, Trysil eller Hemsedal. AKTIEÄGARFÖRMÅNER Som gäst får aktieägarna ett ytterligare perspektiv på bolagets kärnverksamhet och många tar möjligheten att genom gästundersökningar och egna initiativ vara med och påverka produktutvecklingen på destinationerna. Aktieägare som innehar minst 200 aktier i SkiStar kan beställa ett aktieägarkort, vilket ger rabatt på SkiStars samtliga destinationer. Rabatterna upp- går till 15% på SkiPass, skidhyra och skidskola som drivs i SkiStars regi. Per den 31 augusti 2006 fanns det (2 873) innehavare av aktieägarkort, vilket utgör 41% (39) av det totala antalet aktieägare. Vill du beställa ett eget aktieägarkort eller ha mer information om aktieägarförmånerna gå in på RÄKNEEXEMPEL Den 1 september 2005 köpte Kristina 200 SkiStar-aktier för kronor. På sportlovet åkte hon tillsammans med sin man och sina två barn som är 10 och 12 år gamla till Sälen på skidsemester. Efter ett år, den 31 augusti 2006, hade Kristina erhållit följande avkastning och förmåner på sina SkiStar-aktier. Aktiekursutveckling 1/ / Utdelning i december SEK*200=5 400 SEK 200*6 SEK=1 200 SEK 15% rabatt på familjens SkiPass (2*1470*0,15)+(2*1175*0,15)=793,50 SEK 15% rabatt på familjens skidhyra (2*640*0,15)+(2*510*0,15)=345 SEK 15% rabatt på familjens skidskola 735*4*0,15=441 SEK Totalavkastning % 8 179,50/15 000=55% Totalavkastning SEK , =8 179,50 SEK 12

13 minnesvärda vinterupplevelser 13

14 Turismindustrin är en av världens största branscher och en viktig sektor. Sektorn utgör enligt NUTEK 2,8% av Sveriges samlade BNP. MARKNADEN den globala turismindustrin DEN GLOBALA TURISMINDUSTRIN Turismindustrin är en av världens största sektorer. Den finns i princip i alla länder i mer eller mindre stor omfattning och den växer snabbt. Enligt FN-organet WTO (World Tourism Organization), som för statistik över världens turism, har den globala turismen ökat med omkring 45% i besöksvolym under de senaste tio åren. Bara under 2005 redovisar WTO en ökning av besöksvolymen med 5,5% globalt och med 7% för norra Europa. Resultaten från de första fyra månaderna 2006 visar på fortsatta ökningar både för den globala turismen med 4,5% och för norra Europa med 8%. DEN SVENSKA TURISMINDUSTRIN Även i Sverige är turismnäringen en stor och viktig sektor. Sektorn utgör enligt NUTEK omkring 2,8% av Sveriges samlade BNP. Enligt NUTEKs årsbokslut över svensk turistnäring för 2005 ökade exportvärdet, det vill säga utländska besökares konsumtion i Sverige, med 18,6%, mätt i löpande priser, under förra året. Denna siffra inkluderar dock både privat- och affärsresenärer. Något värde för enbart utländska privatresenärer finns inte att tillgå. För svenskarnas turistande 20 i Sverige finns däremot separat statistik över privatresenärernas konsumtion, som enligt NUTEK ökade med 5,5% i löpande priser under I ett tioårsperspektiv är motsvarande ökning 64%. Att bedöma storleken på svenska privatresenärers konsumtion i utlandet är svårt och någon tillförlitlig statistik finns inte att tillgå. Oavsett kan man dra slutsatsen att turismindustrin är en framtidssektor med ökande efterfrågan och med en allt större ekonomisk betydelse DEN ALPINA VÄRLDSMARKNADEN I samtliga fem världsdelar ägnar sig människor åt alpin utförsåkning. I Europa återfinns den största marknaden och årligen konsumeras här omkring 200 miljoner skiddagar (en dags utförsåkning med SkiPass räknas som en skiddag). Nordamerika är näst störst med ca 75 miljoner skiddagar per år. De största enskilda marknaderna utgörs av USA Turistiska besök globalt, miljoner miljoner 20 Turistkonsumtion i Sverige i löpande priser, MSEK MSEK Källa: World Tourism Organization Källa: NUTEK Svenska fritidsresenärers konsumtion i Sverige Utländska besökares konsumtion i Sverige 14

15 och Frankrike, med knappt 60 miljoner skiddagar per år. Norden, d v s Sverige, Norge och Finland, svarar för ca 10 miljoner skiddagar årligen. Marknadstillväxten globalt ligger historiskt på ett par procent årligen. Variationerna mellan marknaderna är dock stora. Exempelvis Japan har haft en negativ tillväxt under senare år, medan det har tillkommit många nya skidländer, framförallt i forna Östeuropa, som uppvisar en stark tillväxt. I samtliga länder besöks anläggningarna huvudsakligen av skidåkare från det egna landet. I USA och Kanada svarar andelen utländska åkare för knappt 5%. I länder som Japan, Sydafrika, Chile och Argentina är andelen utländska gäster mycket låg. Den högsta andelen utländska besökare återfinns i Alperna där ca en tredjedel av alla utförsåkare kommer från andra länder. De branschledande företagen arbetar huvudsakligen lokalt, men under senare år har vissa gränsöverskridande samarbeten och förvärv skett. I Sverige har SkiStar genomfört förvärv i Norge. I Frankrike har den börsnoterade koncernen Compagnie des Alpes (CDA) förvärvat skidanläggningar i både Schweiz och Italien. Ägandet av skidanläggningar är mycket fragmenterat, många är familjeägda och många företag är små. I Österrike domineras ägandet helt av privatägda mindre företag. I Italien finns ett starkt inslag av kreditinstitut i ägarbilden, i Schweiz och Frankrike finns några större företag med spritt ägande i aktiebolagsform varav ett par är publika och marknadsnoterade. I Japan ingår skidanläggningar och liftsystem vanligen i större privatägda konglomerat, ofta med tillhörande hotellverksamhet. I Sverige finns vid sidan av SkiStar bl a Strömma-gruppen med anläggningarna i Hemavan-Tärnaby och Riksgränsen. Den nordamerikanska marknaden skiljer sig inte från de övriga utan är också starkt fragmenterad. De börsnoterade skidföretagen Vail Resorts och Intrawest samt American Skiing Company och Booth Creek står för drygt 25% av den nordamerikanska marknaden. Sedan ett flertal år pågår en strukturomvandling mot allt större men färre företag. Bakom står möjligheterna till skalfördelar och behovet att skapa kritisk massa. Skalfördelarna finns inom såväl inköpssamordning, drift och underhåll, som inom marknadsföring och försäljning. Den kritiska massan byggs främst upp genom förvärv av konkurrenter. Det handlar dels om att bygga volym och dels om att skapa kassaflöden tillräckliga för att balansera de ofta omfattande investeringarna i liftar, nedfarter och snösystem. En annan drivkraft i branschens strukturomvandling är företagens strävan att arbeta på flera olika geografiska platser för att därigenom minska väderberoendet. Såväl Intrawest som CDA har tagit ytterligare steg genom att investera i varmvädertjänster såsom golfanläggningar samt nöjes- och temaparker. Försök görs också i olika omfattning med att bredda produktutbudet för att nå en större andel av gästernas totalkonsumtion. "I samtliga fem världsdelar ägnar sig människor åt alpin utförsåkning." SÄSONGEN 2005/06 Norden Enligt SLAO (Svenska Liftanläggningars Organisation) ökade försäljningen av SkiPass i Sverige med 10% till 990 miljoner SEK, exklusive mervärdesskatt, under vintern 2005/06 jämfört med säsongen innan. Den genomsnittliga prisökningen var 2,3%, vilket innebar att volymen ökade med 7,7%. Antalet skiddagar ökade från 6,7 miljoner till 7,1 miljoner. I Norge steg den totala försäljningen av SkiPass med 7,0% till 747 miljoner NOK. Prisökningen i Norge var i genomsnitt 4,0%, vilket innebar att volymen ökade med omkring 3,0%. Det totala antalet skiddagar ökade från 5,4 miljoner till 5,5 miljoner. Momsen på SkiPass höjdes i Norge den 1 januari 2006 från 7% till 8%. I Finland uppgick försäljningen av Ski-Pass till 48,8 miljoner euro (46) och antalet skiddagar ökade från 2,7 miljoner till 2,8 miljoner. Nordamerika Antalet skiddagar i USA uppgick till 58,8 miljoner (56,4), vilket var den högsta noteringen genom tiderna och i Kanada till 19,1 miljoner (18,4). Säsongen var bra, med tidiga snöfall, vilket innebar att många skidorter kunde öppna tidigt på säsongen. Överlag var snöförhållandena bättre jämfört med föregående år, med undantag för de nordöstra delarna som hade ett svagare snöläge. Något mer än hälften av det totala antalet skiddagar hänfördes till veckosluten, i linje med tidigare år. Andelen snowboardåkare uppgår till omkring en tredjedel, stora lokala avvikelser förekommer dock. Jämfört med Europa är andelen snowboardåkare i Nordamerika hög. Alperna Vädret var bättre i regionen 2005/06 än under föregående vinter. Snön kom tidigt i hela regionen, vilket innebar att många anläggningar kunde öppna redan i december. De nordligare delarna av Alperna, där flertalet av de större orterna är belägna, hade totalt sett en medelgod säsong, främst beroende på att de hade sämre med snö längre in på säsongen, vilket påverkade resultatet negativt under skolloven i februari. De södra Alperna däremot hade en bra säsong med mer snö än året innan. I genomsnitt hade orterna 111 öppetdagar under säsongen, vilket är 7 mer jämfört med föregående säsong. Under säsongen 2005/06 ökade det totala antalet skiddagar något i Alperna och regionens ställning som världens största är ohotad. I genomsnitt höjdes priserna på SkiPass med omkring 4%. Fler dagar med öppethållande i kombination med prisökningar medförde att de totala intäkterna från försäljningen av SkiPass steg. I likhet med Nordamerika och Norden svarar de största skidanläggningarna i Alperna för en majoritet av omsättningen. De 25 största anläggningarna beräknas svara för drygt 60% av branschens totala intäkter. TRENDER Marknadsföring Ökade resurser satsas på reklam och marknadsföring. Konkurrensen om uppmärksamheten är stor. Internet, direktreklam och multikanalsreklam används i ökande utsträckning. Familjen Allt fler skidanläggningar satsar på familjen som målgrupp. Det sker bland 15

16 annat genom bredare och flackare nedfarter, större tillgänglighet med kortare avstånd mellan boende och backe, barnpassningsmöjligheter, skidskola, ungdomsaktiviteter kvällstid, längdåkningsspår, bekvämare boende och möjligheter till visst självhushåll. Samtidigt ersätts släpliftar med moderna stolliftar som är driftsäkra, bekväma och har en hög kapacitet. Fler målgrupper Särskilt i USA arbetar branschen med att bredda målgrupperna för att nå fler afro-amerikaner, amerikaner med spanskt ursprung, etniska minoriteter, etc. Snöläggning Investeringar i snösystem ökar i syfte att minska beroendet av väderleken. Med motsvarande målsättning investerar skidanläggningarna i Alperna i liftar och nedfarter på hög höjd. Produktutveckling De ledande branschföretagen breddar verksamheten till att också omfatta skidskolor, skiduthyrning samt försäljning av skidkläder och utrustning. Befolkningsutveckling Demografiska faktorer, mer fritid och ett ökat intresse för friskvård, utomhusaktiviteter och rekreation, påverkar människors intresse för alpin utförsåkning i en gynnsam riktning. Fler och äldre skidåkare För Sveriges del kommer gruppen skidåkare i åldersgruppen 55+ sannolikt att ALPINDESTINATIONERNAS SKIPASSOMSÄTTNING, MSEK MSEK Sälen Åre Trysil Hemsedal Idre/Grövelsjön/ Fjätervålen Vemdalen Ruka Levi öka då den första stora skidgenerationen lärde sig åka skidor på sjuttiotalet. I den gruppen åker många fortfarande skidor och planerar att fortsätta med det många år framöver. Under antagandet att lika många barn och ungdomar börjar åka skidor som tidigare år så kommer den totala skidmarknaden att växa i Sverige. PRISJÄMFÖRELSE I oktober 2005 genomförde Institutet för Privatekonomi, vid dåvarande FöreningsSparbanken, en prisjämförelse rörande hur mycket det kostar för en barnfamilj att åka på vintersemester. Jämförelsen visade att det var mycket billigare för barnfamiljen att ha en veckas skidsemester i svenska fjällen jämfört med skidsemester i Bad Gastein i Alperna eller solsemester på Gran Canaria. BRANSCHJÄMFÖRELSE I vidstående analys jämförs SkiStar med tre andra börsnoterade skidanläggningsföretag. Det är Vail Resorts och Intrawest noterade på New York-börsen och Compagnie des Alpes (CDA) noterat på Paris-börsen. Vail och Intrawest bedriver även omfattande verksamhet inom fastighetsexploatering och Intrawest äger också en resebyrå. CDA driver, utöver skidverksamheten, även nöjes- och temaparker. 0 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 ANALYS NOTERADE SKIDANLÄGGNINGAR SkiStar CDA Vail Intrawest Skiddagar, milj Börsvärde (051018), MSEK Omsättning, MSEK Avkastning eget kapital, % Rörelsemarginal, % Vinst per aktie, SEK 6:19 39:95 8:89 17:42 Börskurs (051018), SEK P/e-tal, ggr Eget kapital per aktie, SEK Kurs/eget kapital, % Utdelning per aktie, SEK 4:50 15:40 0 1:76 Direktavkastning, % 3:8 2,9 0 0,8 Företagen redovisas på bokslutsdagen, för SkiStar , för Vail , för Intrawest Värdena för Vail och Intrawest är omräknade med dollarkursen 7,35 och CDA är omräknad med i EURO-kursen 9,25. CDA har bokslutsdag per den 30 september, vilket innebär att innevarande verksamhetsår inte har redovisats, därför är siffrorna för CDA för verksamhetsåret 04/05. 16

17 "Ett leende säger mer än tusen vurpor... Hon verkade vara runt fyra år, den där lilla tjejen som drogs fram på sina skidor av sin mor. Hon såg helt färdig ut, mössan hängde, overallen hängde, vantarna hängde, ögonlocken hängde och benen hängde knappt med. Och allt hängde på två distinkta krokar. Mungiporna. För mungiporna satt nämligen alldeles under öronen. Den här lilla tjejen var verkligen helt överlycklig. Trots att hon var täckt av snö från topp till tå. Trots att hon såg ut att kunna somna på fläcken.och trots att dagen i skidbacken var till ända lyste det kring henne. Det är svårt att hitta mer genuina leenden än de som syns kring ett skidområde." 17

18 Den alpina skidbranschen påverkas av ett antal omvärldsfaktorer som rätt hanterade kan vändas till möjligheter. MÖJLIGHETER OCH RISKER RÖRELSERELATERADE RISKER Säsongberoende Övervägande delen av SkiStars intäkter genereras under perioden december april. SkiStars verksamhet är väl anpassad till säsongvariationerna, inte minst arbetskraftsmässigt. Huvuddelen av vinterbokningarna sker före säsongen. Med en ökad andel försäljning i förskott tidigare- läggs affärsavslut, vilket i sin tur minskar risken i verksamheten. Väderberoende Antalet besökande gäster på SkiStars destinationer påverkas till viss del av väderförhållanden och snöläge. En sen vinter och svag tillgång på natursnö dämpar efterfrågan. Dock begränsas verksamhetsrisken genom att drygt 78% (76) av liftkapaciteten på SkiStars destinationer säkras med snö från snösystem. Följderna av den s k växthuseffekten debatteras. Enligt studier gjorda av det svenska Naturvårdsverket kommer det förväntade varmare klimatet inte att inne- bära snöfria vintrar. Tvärtom spås mer snö, men med fler milda perioder vintertid. Ett mildare klimat kan på lång sikt innebära kortare vintersäsonger. Skulle SkiStars destinationer exempelvis börja säsongen en vecka senare och sluta en vecka tidigare skulle resultatet endast påverkas i begränsad omfattning. I Alperna bedöms temperaturen föränd- ras mer än i Skandinavien varför växt- huseffekten även kan innebära nya affärsmöjligheter för SkiStar. Koncernens väderrisker har även minskats genom att destinationerna är geografiskt belägna på olika platser med olika väderförutsättningar. Konjunktur Förändring av människors disponibla inkomst påverkar den privata konsumtionen, som i sin tur har en påverkan på människors möjligheter att resa på SkiStar arbetar aktivt med säkerhetsfrågor vintersemester. SkiStars historiska försäljnings- och resultatutveckling visar att företaget kunnat parera svängningar i konjunkturen väl. Beroendet av konjunk- turen i Sverige minskas av att verksamheten också bedrivs i Norge samt att koncernens gäster kommer från olika länder. En stor del av SkiStars gäster är familjer som i hög grad återkommer år efter år och där vintersemestern har hög prioritet. Konkurrens Den alpina skidindustrin har höga in- trädeströsklar, vilket begränsar konkurrensen. Sol- och badresor samt week- endresor till storstäder betraktas som huvudkonkurrenter till SkiStar, men även andra branscher konkurrerar om människors disponibla inkomster, såsom sällanköpsvaror och investeringar i hemmet. Övriga konkurrenter utgörs av andra alpina skidanläggningar i Skandinavien och Alperna. Genom omfattande investeringar i serviceinriktade medarbetare, ledarskap, moderna liftar och snösystem, IT, restauranger m m, håller SkiStars alpindestinationer en hög kvalitetsnivå, där gästernas vinterupplevelse och komfort dessutom höjs varje år. SkiStars destinationer har god tillgänglighet till befolkningstäta områden genom geografisk närhet och prisvärda transportlösningar i form av tåg, flyg, buss och hyrbilar. Andra viktiga konkurrensfaktorer är en stark finansiell ställning, kända och attraktiva varu- märken samt höga kassaflöden. Expansion SkiStars strategi för tillväxt omfattar i första hand bättre utnyttjande av de befintliga destinationerna och i andra hand förvärv eller arrende av andra skid- anläggningar. Samtliga förvärv som SkiStar genomfört har utvecklats väl och har i stor utsträckning bidragit till SkiStars framgångsrika utveckling. Under 1997 förvärvades Tandådalen & Hundfjället AB, 1999 Åre Vemdalen AB, 18

19 minnesvärda vinterupplevelser 2000 Hemsedal SkiSenter AS och 2005 Trysilfjellet Alpin AS. SkiStars utvecklade och väl beprövade koncept för att driva alpindestinationer är en bra förutsättning för fortsatt framgångsrik expansion. Bäddkapacitet och beläggningsgrad Alpindestinationernas lönsamhet är beroende av antalet disponibla bäddar och dess beläggningsgrad. För SkiStar är det viktigt att ha kontroll över en stor bäddkapacitet för att optimera beläggningen genom att följa förändringar i efterfrågan och sätta rätt priser på boendet under alla delar av säsongen. SkiStar arbetar aktivt för att öka antalet bäddar på destinationerna samt att utöka andelen som förmedlas genom SkiStars försorg. Det är även viktigt att äldre stugor och lägenheter moderniseras för att hålla uppe efterfrågan. Nyinvesteringar i stugor och lägenheter genomförs förutom av SkiStar främst av externa intressenter eller i delägda bolag. Attraktionskraften i SkiStars destinationer drar till sig investeringsvilligt kapital, vilket leder till en långsiktig tillväxt av turistbäddar. Medarbetare SkiStars fortsatta framgångar är beroende av motiverade och engagerade medarbetare. För att behålla viktiga medarbetare arbetar SkiStar med ledarutveckling och incitamentsprogram, bl a har personalen erbjudits att köpa konvertibla skuldebrev. Företagsledningen i SkiStar ädge den 31 augusti 2006 tillsammans B-aktier i bolaget. Lönekostnaderna är företagets enskilt största kostnadspost. För att öka effektivitet, medvetenhet och engagemang bland de anställda arbetar SkiStar mycket med ledarskapsfrågor. Inom SkiStar Academy sker utbildning av chefer för att förbättra ledarskapet. Medarbetarnas servicenivå gentemot gästerna är en viktig del i gästens totala upplevelse. En risk är därför att möjligheten att rekrytera 19

20 kvalificerade säsongmedarbetare minskar under högkonjunktur, när arbetslösheten är låg. FINANSIELLA RISKER Valutarisker De inhemska valutornas rörlighet gentemot andra valutor påverkar människors resvanor och kan därmed påverka antalet gäster på SkiStars alpindestinationer. Koncernen påverkas även av relationen mellan den svenska och den norska kronan. SkiStar valutasäkrar inte den utländska verksamheten. Inköp av exempelvis liftar och pistmaskiner sker från utlandet och dessa priser påverkas vid förändring av valutakurser. Investeringar och räntor Den alpina skidbranschen fordrar stora kapitalinvesteringar för att behålla och öka konkurrenskraften. SkiStar har starka kassaflöden som möjliggör en hög och egenfinansierad investeringstakt. Skulle ränteläget bli högt kan kassaflödet användas till att i snabbare takt amortera av lån för att därigenom minska den finansiella belastningen. Den externa upplåningen sker idag endast i de lokala valutorna SEK och NOK. Lånestocken omfattar endast kortfristig räntebindning. Elkostnader SkiStars verksamhet förbrukar stora mängder el. Förändringar i elpriset påverkar därför koncernens kostnader och resultat. Enligt beslutad policy ska huvuddelen av koncernens elförbrukning låsas till fast pris. Elpriserna för säsongen 2006/07 har till ca 30% låsts till fast pris. Lokala elproducenter levererar ca 20% av koncernens elförbrukning till lokalpris som understiger marknadspriset på elbörsen Nordpool. Detta lokalpris har en betydligt mindre rörlighet än marknadspriset, varför dessa volymer inte prissäkras. Det innebär att ca 50% av vinterns förväntade elförbrukning blir direkt påverkad av fluktuationer i marknadspriset. Bensinpriser Många av SkiStars gäster åker egen bil till destinationerna. Dessa resvanor påverkas av bensinprisnivån och tjänstebilsbeskattningen. Alpindestinationernas närhet till befolkningstäta områden samt resealternativ som tåg och flyg minskar negativa konsekvenser av höjda bensinpriser. Mervärdesskatt Den nya regeringen har i budgetpropositionen med en sänkning av mervärdesskatten på skidåkning från 12% till 6% från den 1 januari SkiStar sänker från samma tidpunkt priserna på SkiPass motsvarande skattesänkningen. SÄKERHETSFRÅGOR SkiStar arbetar aktivt med säkerhetsfrågor genom att identifiera och åtgärda olyckrisker och aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågor. På samtliga destinationer genomförs riskanalyser för att säkerställa försäkringsskyddet och minimera olika typer av risker. En genomgripande krisplan för SkiStar har också framtagits för att bolaget ska ha bra beredskap vid eventuella olyckor och händelser framöver. PÅGÅENDE TVISTER Länsrätten har beslutat att SkiStar ska erlägga arbetsgivaravgifter för medarbetarnas tjänsteskipass, trots att medarbetarna behöver SkiPassen för att kunna utöva sitt arbete. SkiStar har överklagat detta beslut till Kammarrätten. I övrigt är SkiStar idag inte inblandat i någon tvist som bedöms ha någon väsentlig påverkan på bolagets resultat och ställning. KÄNSLIGHETSANALYS I nedanstående känslighetsanalys beskrivs hur koncernens resultat påverkas vid förändringar i några för koncernen viktiga variabler. Antagandena om resultatpåverkan genom förändring av beläggningsgrad utgår ifrån samtliga förmedlade objekt och avser endast dess påverkan på försäljning av SkiPass. Förändring av övriga intäktsslag bedöms i känslighetsanalysen att tas ut av ökade respektive minskade kostnader. Vid beräkning av känsligheten av en elprisförändring har endast hänsyn tagits till den del av elförbrukningen som direkt påverkas av förändringar av marknadspriset. Samtliga räntor är rörliga och en förändring av ränteläget har därför en direkt effekt på räntekostnaderna. Då en större andel av företagets verksamhet numera återfinns i Norge har växelkursen SEK/NOK en större påverkan på resultatet än tidigare och har därmed inkluderats i känslighetsanalysen. PROGNOSER SkiStar har sedan tidigare beslutat att inte lämna resultatprognoser. Istället lämnas i delårsrapporter information om aktuellt bokningsläge. KÄNSLIGHETSANALYS Förändring Resultatpåverkan Beläggning +/-10% +/-28 MSEK SkiPass-priser +/-10% +/-72 MSEK Ränta +/-1% -/+11 MSEK Lönekostnader +/-10% -/+33 MSEK Marknadspriset på el +/-10% -/+ 2 MSEK Valuta NOK/SEK +/-10% +/-5 MSEK 20

21 Förälskad i fjällen. Våra pistmaskinförare äger en alldeles särskild känsla för snö. Med millimeterprecision sveper de fram genom sovande skidsystem för att strax innan gryningen presentera 338 kilometer perfekt pistat underlag. Varje dag. Åke och hans kollegor är några av de allra viktigaste människorna hos oss. Tillsammans med skidlärare, pistörer, bokningspersonal och alla andra medarbetare gör de sitt yttersta för att erbjuda dig det vi alla älskar: utförsåkning av högsta kvalitet. Med kärleken till fjället som drivkraft är allt möjligt idag är vi Nordens ledande arrangör av vintersemestrar med fem välkända destinationer i Sverige och Norge. Vi ses på toppen! 21

22 Vinsten före skatt ökade med 82 MSEK till 276 MSEK (194). KONCERNENS VERKSAMHET HUVUDPUNKTER FRÅN ÅRET Förvärvet av Trysil, Norges största skidanläggning, godkändes av norska konkurrensmyndigheten. Omsättning och vinst: - Nettoomsättningen ökade med 303 MSEK till MSEK. - Resultatet före skatt ökade med 82 MSEK till 276 MSEK. - Resultatet efter skatt ökade med 58 MSEK till 242 MSEK. - Vinsten per aktie ökade till 6:19 SEK (4:72). Aktieutdelningen föreslås höjas till 4:50 SEK (3:00) per aktie. Aktuellt bokningsläge inför säsongen 2006/07 var i slutet av september 8% bättre i volym än vid motsvarande tidpunkt förra året. LEGAL ORGANISATION All verksamhet i Sverige drivs i moderbolaget SkiStar AB (publ), utom uthyrning av fastigheterna Högfjällshotellet i Sälen, som ligger i dotterbolaget Sälens Högfjällshotell AB, och viss mindre verk- samhet som ligger i dotterbolaget Tand- ådalens Fjällhotell Service AB. Verksamheten i Norge drivs under det helägda dotterbolaget SkiStar Norge AS. Samtliga dotterbolag inom koncernen ägs till 100% utom Hammarbybacken AB som ägs till 91% och det norska dotterbolaget Hemsedal Booking AS, som ägs till 65%. Hemsedal SkiSenter AS har en option att förvärva resterande aktier i Hemsedal Booking AS i juni OPERATIV ORGANISATION SkiStars verksamhet är uppdelad i två affärsområden och fem stabsområden. Affärsområde Destinationerna består av fem verksamhetsområden; Sälen, Åre, Vemdalen, Hemsedal och Trysil. Det andra affärsområdet är Fastighet. Stabsfunktionerna utgörs av Marknadsföring, Försäljning, IT, Ekonomi/finans/IR/ inköp samt HR/Gästservice. Strukturen och storleken på koncernens ledningsgrupp har under verksamhetsåret förändrats. Ledningsgruppen består sedan 1 januari 2006 av sju personer jämfört med tolv personer tidigare och har fokuserats på det operativa beslutsfattandet. Strategiska enheter såsom HR, IT, Marknadsföring och Försäljning är numera stödjande enheter och förser den operativa ledningen med beslutsunderlag. Den nya, mindre och mer operativt inriktade ledningsgruppen ger Ski- Star bättre möjligheter att agera snabbare i en allt mer föränderlig omvärld. Ledningsgruppen utgörs sedan den 1 januari 2006 av; Verkställande direk- tören, Ekonomi- och finansdirektören samt fem destinationschefer, en vardera i Åre, Vemdalen, Sälen, Hemsedal och Trysil. STABSFUNKTIONER Ekonomi, finans, inköp, CSR, miljö och IR Under Ekonomi- och finansdirektören samordnas ekonomi, finans, inköp, CSR, miljö och IR. Inom ekonomi samordnas bl a redovisningsprinciper och rapportrutiner för att uppnå enhetlig rapportering. Därutöver arbetas med enhetliga modeller för ekonomistyrning, bl a uppföljning av effektivitet och lönsamhet. All kreditriskhantering och räntesäkring hanteras centralt och följer beslutad policy. Inom Investor Relations, IR, hanteras information till aktiemarknaden i form av årsredovisningar, delårsrapporter, pressmeddelanden, analytikerträffar, kapitalmarknadsdagar och finansiell information via hemsidan. För att uppnå inköpssynergier hanteras vissa delar av inköpen centralt. SkiStars arbete inom miljö och socialt ansvarstagande presenteras på sid Human Resource och Gästservice För att koncernens samtliga delar ska prioritera och arbeta enhetligt med ledarskap och gästservice har Human Resource placerats koncernövergripande under en HR-chef. Se även sidorna IT IT är ett strategiskt viktig område inom SkiStar. Stabsområdet samordnas inom koncernen för att dra nytta av och få största möjliga effekt av SkiStars samlade resurser. Marknadsföring och Försäljning Marknadsföring och Försäljning sam- ordnas inom koncernen för att dra nytta av och få största möjliga effekt av Ski- Stars samlade resurser. Se även sidorna AFFÄRSOMRÅDE FASTIGHET Affärsområde Fastighet är verksamt sedan januari Affärsområdet har bl a till uppgift att skapa vinster och fri- göra finansiella resurser genom försäljning av äldre boende och utnyttja fri- gjorda resurser till att utveckla och bygga nytt modernt boende på SkiStars destinationer. Mer information om Affärsområde Fastighet finns på sidan AFFÄRSOMRÅDE DESTINATIONERNA Affärsområde Destinationerna delas in i fem verksamhetsområden; Sälen, Åre, Vemdalen, Hemsedal och Trysil. Affärsområdet presenteras på sidorna

23 Legal Organisation Operativ Organisation VD/ KONCERNCHEF 91% SKISTAR AB (PUBL) EKONOMI/FINANS/ IR/INKÖP HR/GÄSTSERVICE MARKNAD FÖRSÄLJNING IT HAMMARBYBACKEN AB SÄLENS HÖGFJÄLLSHOTELL AB SKISTAR NORGE AS NO TRYSILFJELLET ALPIN AS NO TRYSILFJELLET GOLF AS NO HEMSEDAL SKISENTER AS NO % TANDÅDALENS FJÄLLHOTELL SERVICE AB FASTIGHET VESLESTØLEN AS NO HEMSEDAL FJELLANDSBY AS NO HEMSEDAL BOOKING AS NO RÖRELSEINTÄKTERNAS OCH KOSTNADERNAS FÖRDELNING, MSEK Rörelsens intäkter 2005/ /05 +/- +/-, % Utförsåkning/lift Logi Skiduthyrning Skidskola Sportbutiker Fastighet Reavinster* Övrigt ** Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Varukostnader Personalkostnader Övriga kostnader Summa rörelsens kostnader *Övriga intäkter ökar främst med anledning av återbetald moms om 29 MSEK. RÖRELSEINTÄKTER OCH RÖRELSERESULTAT PER VERKSAMHETSOMRÅDE, MSEK Sälen Åre Vemdalen Hemsedal Trysil Fastighet 2005/ / / / / / / / / / / /05 Nettoomsättning Övriga intäkter Rörelsens intäkter Rörelsekostnader Avskrivningar Rörelseresultat Rörelsemarginal, % Koncerngemensamma kostnader är fördelade efter bedömd nytta. 23

24 Genom att skapa värde för SkiStars gäster, medarbetare och övriga intressenter ska värdet öka på aktieägarnas investerade kapital. VISION, MÅL OCH STRATEGIER för f ramgå ng VISION SkiStar ska skapa minnesvärda vinterupplevelser som den ledande operatören av europeiska alpindestinationer. SkiStar ska vara ledande inom koncept, helhetssyn och utveckling. MÅL Övergripande mål Genom att skapa värde för SkiStars gäster, medarbetare och övriga intressenter ska värdet på aktieägarnas investerade kapital öka. Detta fokus har varit en starkt bidragande orsak till SkiStars framgångar och ledande marknadsposition. Finansiella mål För att möjliggöra en offensiv strategi och samtidigt balansera rörelserisken ska SkiStar ha en finansiell bas som stödjer detta. Målsättningen är att soliditeten inte ska understiga 35%. Vid nuvarande räntenivå ska avkastningen på eget kapital uppgå till 14% och avkastningen på sysselsatt kapital till 11%. Målen är satta utifrån 3-månaders statsskuldväxlar där den genomsnittliga räntan under verksamhetsåret 2005/06 var 1,9%. Rörelsemarginalen ska långsiktigt överstiga 22%. Operativa mål SkiStars mål för tillväxt är att den organiska tillväxten ska överstiga inflationen med minst 3% årligen. Därutöver kan tillväxt genom förvärv tillkomma. Inflationen i Sverige uppgick under verksamhetsåret till 1,6% och den organiska tillväxten för jämförbara verksamheter var 7,2%. Måluppfyllelse Det övergripande målet är att värdet på aktieägarnas kapital ska öka. Under verksamhetsåret 2005/06 har aktiekursen stigit med 59% och aktieutdelningen föreslås höjas med 50% till 4:50 SEK. Måluppfyllelsen för de finansiella målen och den organiska tillväxten framgår av tabellen nedan. Samtliga finansiella mål uppnåddes under verksamhetsåret. STRATEGIER Koncept och affärsmodell Kärnverksamheten är alpin skidåkning med gästens skidupplevelse i centrum. Lönsamma och strategiska verksamheter inom alpin skidåkning, skidskola, skiduthyrning samt logiförmedling ska långsiktigt drivas inom den egna organisationen på respektive destination. Verksamheter utanför kärnområdet ska företrädesvis drivas av externa professionella aktörer. SkiStar ska verka för att samtliga aktörer på alpindestinationerna arbetar med hög kvalitet och servicenivå för att stärka destinationernas varumärke och ge gästerna en bättre upplevelse. MÅLUPPFYLLELSE FINANSIELLA MÅL 2005/ / /04 Mål Soliditet, % >35 Avkastning på sysselsatt kapital, % Avkastning på eget kapital, % Rörelsemarginal, % >22 Organisk tillväxt utöver inflation, % >3 *Siffrorna för 2003/04 är redovisade i enlighet med tidigare redovisningsprinciper. 24

minnesvärda Vinter upplevelser Verksamhetsberättelse 2007/08

minnesvärda Vinter upplevelser Verksamhetsberättelse 2007/08 minnesvärda Vinter upplevelser Verksamhetsberättelse 2007/08 Verksamheten Året som gick 4 Vår HistoriA 5 Mats berättar 6 SkiStar-aktien 8 förmåner för Aktieägare 12 Vår bransch 14 risker och Möjligheter

Läs mer

MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009/10

MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009/10 MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 20 INNEHÅLL VERKSAMHETEN ÅRET SOM GICK 4 VÅR HISTORIA 5 MATS BERÄTTAR 6 VÅR BRANSCH 8 VERKSAMHETEN 12 VISION, MÅL OCH STRATEGIER 14 MARKNADSFÖRING OCH

Läs mer

MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010/11

MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010/11 MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 20 INNEHÅLL VERKSAMHETEN ÅRET SOM GICK 4 VÅR HISTORIA 5 MATS BERÄTTAR 6 VÅR BRANSCH 8 VERKSAMHETEN 12 VISION, MÅL OCH STRATEGIER 14 MARKNADSFÖRING OCH

Läs mer

MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/12

MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/12 MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 20 1 INNEHÅLL VERKSAMHETEN ÅRET SOM GICK 4 VÅR HISTORIA 5 MATS BERÄTTAR 7 VÅR BRANSCH 8 VERKSAMHETEN 12 VISION, MÅL OCH STRATEGIER 14 MARKNADSFÖRING

Läs mer

BOLAGSSTYRNING BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 84 STYRELSE 88 FINANSIELL INFORMATION 89 LEDNING 90 BOLAGSORDNING, ADRESSER 91

BOLAGSSTYRNING BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 84 STYRELSE 88 FINANSIELL INFORMATION 89 LEDNING 90 BOLAGSORDNING, ADRESSER 91 VERKSAMHETEN ÅRET SOM GICK 4 VÅR HISTORIA 5 MATS BERÄTTAR 7 VÅR BRANSCH 8 VERKSAMHETEN 12 VISION, MÅL OCH STRATEGIER 14 MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING 16 MEDARBETARE 20 VÅRT ANSVAR 22 RISKER OCH MÖJLIGHETER

Läs mer

Årsredovisning 2001/02. www.skistar.com

Årsredovisning 2001/02. www.skistar.com Årsredovisning 2001/02 www.skistar.com SkiStar skapar vinterupplevelser SkiStar äger och driver alpindestinationer i Sälen, Åre och Vemdalen i Sverige samt Hemsedal i Norge. Kärnverksamheten är alpin skidåkning

Läs mer

SälenStjärnan. årsredovisning 97/98. www.salen.com

SälenStjärnan. årsredovisning 97/98. www.salen.com SälenStjärnan årsredovisning 97/98 www.salen.com 1 Innehåll och bolagsstämma Året i sammandrag... 3 VDs kommentar... 4 Vision, affärsidé, mål och strategi... 6 Marknadsbeskrivning... 7 Aktien... 10 Historik...

Läs mer

SälenStjärnan årsredovisning 1999/00

SälenStjärnan årsredovisning 1999/00 SälenStjärnan årsredovisning 1999/00 www.i skion.com 1 Detta är SälenStjärnan Innehåll Året i sammandrag 3 VDs kommentar 4 Affärsidé, mål och strategi för värdeskapande 6 Marknadsbeskrivning 8 Branschjämförelse

Läs mer

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007 007 AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007 Året i korthet Rörelseintäkterna ökade med 22 (60) procent till 557 (455) MSEK. Rörelseresultatet ökade till 307 (244) MSEK. Resultat per aktie förbättrades till 8,51 (6,85)

Läs mer

Årsredovisning. Europaskalan. 90% cyan. 100%gul. Färg

Årsredovisning. Europaskalan. 90% cyan. 100%gul. Färg Färg Europaskalan 100%gul 90% cyan Årsredovisning 2000 Året i sammandrag, Kort om Scandic II VD-kommentar 2 3 Aktieägarinformation 4 7 STRATEGISK ÖVERSIKT, VARUMÄRKE OCH KUNDRELATIONER 8 15 Vision Affärsidé

Läs mer

SkiStar AB (publ) Bokslutsrapport 1 september 2002 31 augusti 2003

SkiStar AB (publ) Bokslutsrapport 1 september 2002 31 augusti 2003 SkiStar AB (publ) Bokslutsrapport 1 september 2002 31 augusti 2003 Nettoomsättningen ökade till 959 MSEK (886), resultatet före skatt till 176 MSEK (139) och resultatet efter skatt till 122 MSEK (97).

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

Innehåll. Hakon Invests innehav 20 ICA AB 29 Finansiell översikt ICA AB 30 Forma Publishing Group AB 33 Finansiell översikt Forma

Innehåll. Hakon Invests innehav 20 ICA AB 29 Finansiell översikt ICA AB 30 Forma Publishing Group AB 33 Finansiell översikt Forma Innehåll 4 2005 i sammandrag 5 Historien bakom Hakon Invest 6 Kommentar från VD 8 Affärsidé, mål och strategi 9 Verksamhet 13 Marknad 16 Aktien och ägare 18 Finansiell översikt Hakon Invest och definitioner

Läs mer

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2 ÅRSREDOVISNING 2009/2010 INNEHÅLL MQ I KORTHET 4 ÅRET I KORTHET 5 VD-ORD 6 STRATEGISK INRIKTNING 8 HISTORIK 10 VERKSAMHETEN 12 VÄRDEKEDJAN 16 HÅLLBAR UTVECKLING 20 MEDARBETARE 22 AKTIEN 24 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2002. Våra tjänster för hantering av kundfordringar förbättrar våra kunders kassaflöden

Årsredovisning 2002. Våra tjänster för hantering av kundfordringar förbättrar våra kunders kassaflöden Årsredovisning 2002 Våra tjänster för hantering av kundfordringar förbättrar våra kunders kassaflöden 1 INTRUM JUSTITIA 2002 Intrum Justitia i korthet Intrum Justitia är Europas ledande företag för hantering

Läs mer

Årsredovisning 2005. Service är vårt jobb

Årsredovisning 2005. Service är vårt jobb Årsredovisning 2005 Service är vårt jobb Innehåll Årsredovisning 2005 1 2005 i korthet 2 VD har ordet Förvaltningsberättelse 5 Bilia ledande i Norden 6 Erbjudande med varaktigt mervärde 6 Kunder med höga

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2009

Avanza bank Årsredovisning 2009 009 Avanza bank Årsredovisning 2009 Året i korthet Rörelseintäkterna ökade med 1 ( 9) procent till 515 (509) MSEK. Rörelseresultatet ökade till 280 (239) MSEK. Resultat per aktie ökade till 8,27 (6,78)

Läs mer

Q4 Intäkterna ökade med 40 procent jämfört med motsvarande period förra året. Alla segment uppvisar lönsamhet och god tillväxt. 117,0 113,4 7,7 95,7

Q4 Intäkterna ökade med 40 procent jämfört med motsvarande period förra året. Alla segment uppvisar lönsamhet och god tillväxt. 117,0 113,4 7,7 95,7 Årsredovisning 2011 Innehåll 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Dedicare i korthet 5 Affärsidé, mål, utdelningspolicy och strategier 7 Verksamhetsbeskrivning 9 Affärsmodell 10 Marknaden 13 Organisation

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2007. Vi vill göra BilLivet enklare. Vi vill göra BilLivet enklare. Mekonomen Årsredovisning 2007

Innehåll. Årsredovisning 2007. Vi vill göra BilLivet enklare. Vi vill göra BilLivet enklare. Mekonomen Årsredovisning 2007 Mekonomen Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 Mekonomen Årsredovisning 2007 Innehåll Innehåll 5 Året i korthet 6 Mekonomen på 3 minuter 8 Koncernchefens ord 10 Affärsidé, vision och mål 12 Affären

Läs mer

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005 005 AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005 Året i korthet < Stark tillväxt under året. < Rörelseintäkterna ökade med 35,4 (40,4) procent till 285,1 (210,5) MSEK. < Rörelseresultatet ökade till 146,7 (101,2) MSEK.

Läs mer

9 Årsredo 8 visning 3

9 Årsredo 8 visning 3 Årsredovisning 98 3 BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålles onsdagen den 24 mars 1999 kl 17.30 i Berwaldhallen, Strandvägen 69, Stockholm. ANMÄLAN Aktieägare som vill delta i stämman måste den 12 mars

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

ZINZINO AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North DECEMBER 2014

ZINZINO AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North DECEMBER 2014 DECEMBER 2014 ZINZINO AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North Viktig information om Nasdaq First North Nasdaq First North ( First North ) är en alternativ marknadsplats som drivs

Läs mer

innehåll Året i korthet 2 Historik 4 Aktieägarservice 6 Investors ordförande 10 VD har ordet 11 Koncernöversikt 13 Affärsverksamheten 18

innehåll Året i korthet 2 Historik 4 Aktieägarservice 6 Investors ordförande 10 VD har ordet 11 Koncernöversikt 13 Affärsverksamheten 18 Investor årsredovisning 1999 innehåll Året i korthet 2 Historik 4 Aktieägarservice 6 Investors ordförande 10 VD har ordet 11 Koncernöversikt 13 Affärsverksamheten 18 Risker och riskkontroll 21 Investoraktien

Läs mer

Årsredovisning 2014. Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 SE-101 24 Stockholm Telefon: +46 (0)8-555 650 00

Årsredovisning 2014. Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 SE-101 24 Stockholm Telefon: +46 (0)8-555 650 00 Årsredovisning 2014 Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 SE-101 24 Stockholm Telefon: +46 (0)8-555 650 00 Fax: +46 (0)8-555 650 01 CRN: 556447-9912 www.poolia.com Inbjudan till årsstämma Aktieägarna

Läs mer

Innehåll Verksamheten. Portföljbolag. Årsredovisning

Innehåll Verksamheten. Portföljbolag. Årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2003 Innehåll Verksamheten 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Aktien 8 Omvärld 9 Skanditeks verksamhet 11 Risk 11 Skatt 12 Ägarstyrning 13 Femårsöversikt 14 Kvartalsdata Portföljbolag 16 Portföljanalys

Läs mer

Avanza Bank i korthet

Avanza Bank i korthet Avanza Bank Årsredovisning 2010 2010 Innehåll 3 Avanza Bank i korthet 5 Året i korthet 6 VD har ordet 11 Marknad och strategi 19 Avanza Banks samhällsansvar 20 Avanza Banks kunder 23 Avanza Banks medarbetare

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

2012 i sammandrag. Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet

2012 i sammandrag. Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet Årsredovisning 2012 2012 i sammandrag Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet Anticimex avyttrat IRR 24% Kvarvarande innehav

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 214 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum onsdagen den 29 april 215 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer