Halvårsrapport 1 september februari 2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halvårsrapport 1 september 1999-29 februari 2000"

Transkript

1 Halvårsrapport 1 september februari 2000 Omsättningen uppgick till 351,4 Mkr (173,9 och proforma 304,7) och resultatet före skatt till 57,7 Mkr (21,7 och proforma 51,0). Vinsten före skatt beräknas för helåret uppgå till Mkr (54,0), vilket motsvarar en vinst per aktie efter skatt på 7,00-8,00 kr (6,19). Resort cashflow förväntas uppgå till i storleksordningen Mkr (119,6) under 1999/00. Åre-Vemdalen, som ingår i koncernen från den 1 januari 2000, uppvisar innevarande säsong en mycket god resultatutveckling. Liftkortsförsäljningen har för jämförbara enheter ökat med 13% jämfört med motsvarande period förra året. SälenStjärnan har lagt bud på den norska skidanläggningen Hemsedal Skisenter AS. Antal aktieägare har ökat med 680 (38%) till sedan den 31 augusti Antalet besökare på Sälen*s hemsida med säljsystemet Ski*Online var närmare under januari och februari. Eventuella frågor besvaras av: Thorvald Sverdrup, verkställande direktör, tel Magnus Sjöholm, koncerncontroller, tel

2 SälenStjärnan AB (publ) Halvårsrapport 1 september februari 2000 Detta är SälenStjärnan AB ( Sälen* ) Sälen* äger och driver skidanläggningarna Lindvallen, Högfjället, Tandådalen och Hundfjället i Sälen, Åre och Duved i Åre samt Björnrike och Vemdalsskalet i Vemdalen. Inom koncernen ägs eller förmedlas stugor och lägenheter med närmare bäddar i Sälen och bäddar i Åre och Vemdalen. Visionen är att Sälen* skall utveckla produkter för nya skidgenerationer och vara ett av de branschledande skidortsföretagen i Europa. Affärsidén är att erbjuda marknaden en högkvalitativ gästanpassad alpin vinterupplevelse. Den största intäktskällan är försäljning av liftkort. Marknadsandelen av liftkortsförsäljningen i Sverige uppgår till drygt 50%. OMSÄTTNINGENS OCH KOSTNADERNAS FÖRDELNING Omsättning och resultat Koncernens omsättning uppgick under perioden till 351,4 Mkr (173,9 och proforma 304,7). Koncernens resultat före skatt uppgick till 57,7 Mkr (21,7 och proforma 51,0). Omsättningens och kostnadernas fördelning framgår av nedanstående tabell. Åre- Vemdalen ingår i koncernen från och med den 1 januari 2000 och har påverkat omsättningen med 121,9 Mkr (proforma 102,3) och vinsten före skatt med 35,5 Mkr (proforma 27,4). Sälens Högfjällshotell ingår i koncernen från 1 oktober 1999 och påverkade periodens omsättning med 33,2 Mkr (proforma 28,5) och vinsten före skatt med 2,7 Mkr (proforma 2,4). Det riksdagsbeslut avseende regional nedsättning av sociala avgifter om 8%-enheter som gäller till 31 december 2000 har ännu inte godkänts av EU. Ett beslut från EU väntas komma inom de närmaste sex månaderna. Av försiktighetsskäl har fulla sociala avgifter för januari och februari 2000 belastat periodens resultat, vilket inneburit en merkostnad på 3,1 Mkr. Omsättningens fördelning, mkr 1 september-29/28februari 1999/ / /00 Del av koncernens omsättning, % Lift 171,1 94,5 49 Logi 54,5 25,4 16 Sportbutiker 38,6 28,1 11 Aktiviteter 15,6 9,5 4 Fastighet 20,3 10,2 6 Övrigt 51,3 6,2 14 Summa 351,4 173,9 100 I övriga intäkter 1999/00 redovisas intäkter från restauranger i Åre-Vemdalen och Sälens Högfjällshotell. Kostnadernas fördelning, mkr 1 september-29/28 februari 1999/ / /00 Del av koncernens kostnader, % Varukostnader 31,7 11,6 13 Personalkostnader 99,9 51,2 43 Reklamkostnader 20,5 11,2 9 Fastighetskostnader 23,7 15,1 10 Övriga kostnader 58,8 23,4 25 Summa 234,6 112,5 100 Under 1999/00 har Sälens Högfjällshotell tillkommit från 1 oktober 1999 och Åre-Vemdalen från 1 januari Marknadsutveckling Trots en sen säsongstart i de svenska fjällanläggningarna har liftkortsförsäljningen i landet ökat kraftigt till och med februari God snötillgång samt ökad privat konsumtion har medverkat till att efterfrågan på alpin skidåkning i Sverige har ökat. Enligt SLAO (Svenska Liftanläggningars Organisation) ökade liftkortsförsäljningen i landet med hela 10% till och med februari 2000 jämfört med i fjol. SLAO bedömer att liftkortsförsäljningen under resterande delen av säsongen kommer att vara fortsatt god genom bra snöförhållanden, en sen påskhelg samt ett starkt bokningsläge i de svenska fjällanläggningarna. Pågående förvärv av Hemsedal Skisenter Sälen* lämnade den 19 januari ett villkorat erbjudande till aktieägarna i Hemsedal Skisenter AS. Budet innebar att för varje aktie i Hemsedal erbjöds NOK kontant alternativt 18 nyemitterade aktier. Den 17 mars har Sälen* höjt budet till NOK alternativt 19 nyemitterade aktier för varje aktie i Hemsedal. Det nya budet är villkorat av godkännande av extra bolagsstämma i Sälen*. Aktieägare i Sälen* som innehar drygt 70% av rösterna står bakom det höjda budet. Vid full anslutning till kontanterbjudandet uppgår köpeskillingen till 112 miljoner NOK och vid full anslutning till aktieutbyteserbjudandet nyemitteras B-aktier. Aktieägare motsvarande 45,5% av aktierna i Hemsedal har sedan den 19 januari accepterat erbjudandet. Hemsedals kommun, som äger 19% av aktierna i Hemsedal Skisenter, har för avsikt att på ett styrelsemöte den 22 mars ta beslut om försäljning av aktierna. Det finns även en norsk sammanslutning som har lämnat ett konkurrerande bud på Hemsedal Skisenter AS. Hemsedal har en marknadsandel på 14% av liftkortsförsäljningen i Norge. Under 1998 uppgick bolagets omsättning till ca 70 miljoner NOK

3 och resultatet efter finansnetto till ca 4 miljoner NOK. För 1999 föreligger ännu inga officiella siffror. Bolaget bedriver verksamheter inom lift, logi, skidskola och restaurang. Anläggningen har en mycket hög liftoch pistkapacitet med bl a fyra moderna snabbgående stolliftar som tillåter en stor ökning av antalet skidåkande gäster. I Hemsedal finns ca turistbäddar varav ca 200 ägs av skidanläggningen. Genom en ny kommunplan finns möjlighet att inom en period på tio år fördubbla antalet turistbäddar. Ett förvärv av Hemsedal är ytterligare ett steg i Sälen*s utveckling till en stor och finansiellt stark aktör inom europeisk vinterturism. Synergier finns inom försäljning med Sälen* nyutvecklade internetbaserade säljsystem Ski*Online. Samordningsfördelar finns vidare inom marknadsföring och inköp. Förvärvet medför även en geografisk riskspridning genom att Hemsedal är verksamt på en annan geografisk marknad. Teckningsperioden för Hemsedals aktieägare avslutas den 27 mars 2000 och affären beräknas kunna slutföras under mitten av april Verksamheten Förvärvet av Åre-Vemdalen slutfördes under slutet av december 1999 och bolaget ingår i koncernen sedan 1 januari Förvärvspriset uppgick till 253 Mkr och likviden utgjordes av nyemitterade B-aktier samt 70 Mkr kontant. Den delen av köpeskillingen som översteg Åre- Vemdalens egna kapital per förvärvsdatum har hänförts till latent skattefordran på ej utnyttjade förlustavdrag samt till mark. Arbetet med nyförvärvade Åre-Vemdalen fortlöper planenligt. Skidanläggningarna i Åre och Vemdalen, som ingår i koncernen från den 1 januari 2000, uppvisar en mycket god omsättnings- och resultatutveckling innevarande säsong. En lyckad pris- och marknadsstrategi, ett fint snöläge och ökad privat konsumtion i landet är bidragande orsaker till den fina utvecklingen i Åre och Vemdalen. Efter en sen säsongstart och en ovanligt svag period under jul och nyår har försäljningen utvecklats mycket positivt. Liftkortsförsäljningen ökade under januari och februari med 22% och ackumulerat sedan säsongstart (inklusive Åre-Vemdalen från 1 januari) har liftkortsförsäljningen för jämförbara enheter ökat med 13% jämfört med i fjol till 163,6 Mkr. Av intäktsökningen avser 8% pris, varav 2% kan hänföras till sänkt ålder för gratis knattekort i Åre, och 5% av ökningen är volym. Antal besökare på Sälen*s hemsida med det online-bokningsbara säljsystemet Ski*Online ökar stadigt. Under januari och februari var antalet besökare på hemsidan nära Ungefär 5% av antalet bokningar inom logi görs idag via hemsidan och Ski*Online. Därutöver bokas även en hel del skidskola, skidhyra och liftkort. Trenden att fler väljer att hyra sina skidor och att gå i skidskola har fortsatt. Under de tre senaste säsongerna har volymen uthyrda skidutrustningar i koncernens skidanläggningar i Sälen ökat med 60-70% och antalet elever i skidskolorna har ökat med 40-50%. Liftkortsförsäljningen i Sälen har under perioden ökat med 5% jämfört med förra året till 97,9 Mkr. Aktuell beläggningsgrad i egna och förmedlade stugor i Sälen för säsongen (julhelgen-1 maj) uppgår till 86% (82). När säsongen är slut beräknas beläggningsgraden att uppgå till 88% (84). Det innebär att beläggningsgraden i Sälen under de tre senaste säsongerna stärkts från 70% till ca 88%. I Åre och Vemdalen har liftkortsförsäljningen sedan 1 januari ökat med hela 26% till 65,7 Mkr jämfört med motsvarande period Från innevarande säsong har åldersgränsen för gratis knattekort sänkts från 10 år till 7 år vilket har givit ökade volymer sålda liftkort. Ett mycket fint snöläge i Åre har bidragit till ökade gästvolymer. Beläggningsgraden i egna stugor och lägenheter i Åre för säsongen (julhelgen 1 maj) var 74% (67) per vecka 10. Kassaflöde Resort cashflow, vilket definieras som intäkter minus kostnader hänförliga till skidanläggningarna, uppgick under perioden till 116,8 Mkr (61,4). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 135,3 Mkr (112,9) och periodens kassaflöde efter investerings- och finansieringsverksamheterna uppgick till 50,1 Mkr (5,0). Investeringar Under perioden uppgick investeringarna till 626,8 Mkr (47,4) varav 555,1 Mkr har tillförts genom förvärven av Sälens Högfjällshotell och Åre-Vemdalen. Under föregående verksamhetsår har 33,4 Mkr nedlagts som avser stuginvesteringar i Sälen till innevarande säsong. Periodens investeringar avser främst färdigställande av dessa stugor. KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG Tkr 1 september- 1 september- Den löpande verksamheten 1999/ / /99 Resort cashflow Finansiellt netto Betald skatt Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

4 Likviditet och finansiering Koncernens likvida medel uppgick till 111,1 Mkr (57,0). Den räntebärande nettoskulden har under perioden ökat med 301,8 Mkr till 557,8. Genom förvärvade bolag har räntebärande skulder på 269,7 Mkr tillförts. Genomsnittlig räntekostnad (finansnetto/genomsnittlig nettoskuld) uppgick till 6,2 % (7,5). Förvärvet av Åre-Vemdalen har finansierats med en nyemission av B-aktier till kurs 74,50 kr per aktie och kontant 70,0 Mkr. Personal Medelantalet anställda i Sälen uppgick till 535 vilket är en ökning med 145 personer jämfört med motsvarande period föregående år. Genom förvärvet av Sälens Högfjällshotell har 89 anställda tillförts koncernen. Medelantalet anställda i Åre-Vemdalen under januari och februari uppgick till 752 vilket är en ökning med 182 jämfört med motsvarande period i fjol. Den kraftiga ökningen är en effekt av att liftsystemen i Storhogna och Klövsjö samt centralanläggningarna i Vemdalen och Björnrike tillkommit. Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgick under perioden till 26,3 Mkr (11,8) varav 24,0 Mkr avser fakturering till dotterbolag. Resultatet efter finansnetto uppgick till 1,8 Mkr (1,5). Aktien SälenStjärnans B-aktie är noterad på Stockholms Fondbörs OTC-lista sedan Antalet aktier uppgår till st varav st utgör A-aktier med tio röster per aktie och st utgör B-aktier med en röst per aktie. Under perioden har antalet B-aktier ökat med st genom en riktad nyemission till Investment AB Bure (publ) som förvärvslikvid för Åre-Vemdalen. Därutöver har A-aktier under perioden omstämplats till B-aktier. Efter förvärvet av Åre-Vemdalen och genomförda omstämplingar har handeln i aktien ökat. Antalet aktieägare uppgick per den 29 februari 2000 till vilket är en ökning med 680 (38%) sedan den 31 augusti Aktieägarrabatten, som innebär att aktieägare med innehav om minst 200 aktier i Sälen* får rabatter i koncernens skidanläggningar, omfattar nu även skidanläggningarna i Åre och Vemdalen. Rabatterna, som uppgår till 15%, erhålls vid köp av liftkort, skidskola och skidhyra. Utsikter för innevarande år Vinsten före skatt beräknas för helåret uppgå till Mkr (54,0), vilket motsvarar en vinst per aktie efter skatt på 7,00 8,00 kr (6,19). Av försiktighetsskäl belastas prognostiserat resultat med 9 Mkr eftersom EU ännu inte godkänt de svenska reglerna om regional nedsättning av sociala avgifter. I helårsprognosen ingår Åre-Vemdalen 1 januari 31 augusti med 53 Mkr. En justerad helårsprognos för Åre-Vemdalen 1 september augusti 2000 bedöms uppgå till ca 22 Mkr. Finansiell information Nästa delårsrapport är niomånadersrapporten september 1999 april 2000 som publiceras den 20 juni Bokslutsrapporten för helåret september 1999 augusti 2000 publiceras den 29 september På Sälen*s hemsida med adressen finns den finansiella informationen tillgänglig. NYCKELTAL OCH DATA PER AKTIE 1 september-29/28 februari 1 september- 31 augusti (6 månader) (12 månader) 1999/ / / / / / /97 Nyckeltal Proforma Proforma Räntabilitet på - sysselsatt kapital, % eget kapital, % totalt kapital, % Bruttomarginal, % Rörelsemarginal, % Nettomarginal, % Soliditet, % Data per aktie Proforma Proforma Börskurs, kr 84,00 72,00 72,00 84,00 74,00 68,00 75,00 Antal aktier, st Vinst efter skatt, kr 4,19 3,81 2,21 2,22 6,19 4,22 3,47 Resort cashflow, kr 12,25 10,83 8,66 8,83 16,9 15,4 13,8 Eget kapital, kr Proformaredovisning 1998/99 inkluderar Åre-Vemdalen 1 januari-28 februari och Sälens Högfjällshotell 1 oktober-28 februari. Proforma 1996/97 inkluderar Tandådalen & Hundfjället. Avser efter full konvertering av då utestående konvertibla skuldebrev. På grund av den ojämna säsongsintjäningen beräknas vinsten per aktie proforma 1999 och 2000 utifrån fulla antalet aktier st trots att intjäningen på nyemitterade aktierna endast omfattar perioden januari och februari.

5 KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG, TKR 1 september- 1 september- 1999/ / / / /99 Proforma Rörelsens intäkter Handelsvaror Personalkostnader Övriga externa kostnader Summa rörelsens kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Finansiellt netto Resultat före skatt Skatt Minoritetsintressen Periodens resultat I proforma 1998/99 ingår Åre-Vemdalens resultaträkning 1 januari-28 februari 1999, Sälens Högfjällshotells resultaträkning 1 oktober-28 februari 1999 samt intäkter och kostnader från liftsystemen i Klövsjö och Storhogna och centralanläggningarna i Vemdalen och Björnrike vilka har tillkommit i koncernen till innevarande säsong. Avskrivningar har periodiserats med 60% av helårsprognos. RESULTAT FÖRE SKATT, PERIODFÖRDELAT, TKR 1999/ / /98 September-november December-februari Mars-maj Juni-augusti KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG, TKR Proforma TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Konvertibla förlagslån (räntebärande) Minoritetsintressen Avsättningar (ej räntebärande) Långfristiga skulder Räntebärande Ej räntebärande Kortfristiga skulder Räntebärande Ej räntebärande SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER I proforma 1999 ingår Åre-Vemdalens och Sälens Högfjällshotells balansräkningar per 28 februari 1999.

6 OMSÄTTNING OCH RESULTAT PER VERKSAMHETSOMRÅDE Omsättning och resultat per verksamhetsområde 1 september-29/28 februari, mkr. Åre-Vemdalen omfattar perioden 1 januari-29/28 februari. Sälen Åre-Vemdalen 1999/ / Omsättning 229,5 202,4 121,9 102,3 Kostnader -162,1-134,0-72,5-67,3 Resultat före avskrivningar 67,4 68,4 49,4 35,0 Redovisningen av Sälen*s verksamhetsområden har förändrats efter förvärvet av Åre-Vemdalen. De tidigare redovisade verksamhetsområdena Lindvallen och Tandådalen & Hundfjället har förts samman till verksamhetsområde Sälen tillsammans med det nyligen förvärvade Sälens Högfjällshotell. Åre-Vemdalen redovisas som ett eget verksamhetsområde. AKTIENS KURSUTVECKLING OCH OMSÄTTNING Aktien Affärsvärldens Generalindex kr Carnegie Small Cap Index Omsatt antal aktier 1000-tal (inkl.efteranm.) (c) SIX Sälen den 20 mars 2000 Thorvald Sverdrup, verkställande direktör Granskningsrapport Vi har översiktligt granskat denna halvårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att halvårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Sälen den 20 mars 2000 Lennart Danielsson Ola Blumenberg Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Lindvallen AB SälenStjärnan AB (publ) Tandådalen & Hundfjället AB SE Sälen SE Sälen SE Sälen Org nr Org nr Org nr Tel Tel Tel Fax Fax Fax Åre Resort AB Internet:www.salen.com Vemdalen Lift AB Box 36, SE Åre SE Vemdalen Org nr Org nr Tel Tel Fax Fax

Bokslutsrapport 1 september 1998 31 augusti 1999

Bokslutsrapport 1 september 1998 31 augusti 1999 Bokslutsrapport 1 september 1998 31 augusti 1999 Omsättningen ökade med 15% till 313,4 mkr (273,5) och resultatet före skatt ökade med 27% till 54,0 mkr (42,6). Resort cashflow ökade med 13 % till 119,6

Läs mer

SkiStar AB (publ) Bokslutsrapport 1 september 2002 31 augusti 2003

SkiStar AB (publ) Bokslutsrapport 1 september 2002 31 augusti 2003 SkiStar AB (publ) Bokslutsrapport 1 september 2002 31 augusti 2003 Nettoomsättningen ökade till 959 MSEK (886), resultatet före skatt till 176 MSEK (139) och resultatet efter skatt till 122 MSEK (97).

Läs mer

SälenStjärnan. årsredovisning 97/98. www.salen.com

SälenStjärnan. årsredovisning 97/98. www.salen.com SälenStjärnan årsredovisning 97/98 www.salen.com 1 Innehåll och bolagsstämma Året i sammandrag... 3 VDs kommentar... 4 Vision, affärsidé, mål och strategi... 6 Marknadsbeskrivning... 7 Aktien... 10 Historik...

Läs mer

SälenStjärnan årsredovisning 1999/00

SälenStjärnan årsredovisning 1999/00 SälenStjärnan årsredovisning 1999/00 www.i skion.com 1 Detta är SälenStjärnan Innehåll Året i sammandrag 3 VDs kommentar 4 Affärsidé, mål och strategi för värdeskapande 6 Marknadsbeskrivning 8 Branschjämförelse

Läs mer

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 Fyrdubblat resultat och stärkt finansiell ställning Perioden 1 september 2006 31 maj 2007 Nettoomsättningen uppgick till 2.529,3

Läs mer

minnesvärda Vinter upplevelser Verksamhetsberättelse 2007/08

minnesvärda Vinter upplevelser Verksamhetsberättelse 2007/08 minnesvärda Vinter upplevelser Verksamhetsberättelse 2007/08 Verksamheten Året som gick 4 Vår HistoriA 5 Mats berättar 6 SkiStar-aktien 8 förmåner för Aktieägare 12 Vår bransch 14 risker och Möjligheter

Läs mer

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000.

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB delårsrapport sex månader januari juni 2000, sid 2 Resultatet efter finansnetto ökade med 61 procent Resultatet efter finansnetto

Läs mer

RÖRELSERESULTATET UPP 12 %

RÖRELSERESULTATET UPP 12 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012 RÖRELSERESULTATET UPP 12 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2012 Nettoomsättning 278,8 Mkr (265,7) Resultat efter finansnetto 34,6 Mkr (30,2) Rörelsemarginal

Läs mer

Fin tillväxt och god vinst

Fin tillväxt och god vinst Sida 1 av 10 Fin tillväxt och god vinst Omsättningen under 2011 uppgick till 1 614 miljoner kronor och rörelsemarginalen till 4,3 procent. Omsättningen har aldrig varit högre i Uniflex historia. "Det är

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2001

Delårsrapport januari - juni 2001 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Delårsrapport januari - juni 2001 Delårsrapporten för perioden 1 januari 30 juni 2001 distribueras som en del av detta pressmeddelande. Koncernens omsättning

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport 2004-05-01 2004-10-31. Växjö

Delårsrapport 2004-05-01 2004-10-31. Växjö Delårsrapport 2004-05-01 2004-10-31 Försäljningen uppgick till 1 372,7 Mkr (1 155,3 Mkr) Resultatet efter skatt uppgick till 146,9 Mkr (121,2 Mkr) Vinsten per aktie efter skatt uppgår till 2,24 kr (1,85

Läs mer

VINST PER AKTIE UPP 24 %

VINST PER AKTIE UPP 24 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2014 VINST PER AKTIE UPP 24 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2014 Nettoomsättning 350,4 Mkr (278,9) Resultat efter finansnetto 42,4 Mkr (28,9) Rörelsemarginal

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Sammandrag Halvårsrapport 1 september 2000 28 februari 2001. Starkt rörelseresultat; koncernresultatet belastas av goodwill och engångskostnader

Sammandrag Halvårsrapport 1 september 2000 28 februari 2001. Starkt rörelseresultat; koncernresultatet belastas av goodwill och engångskostnader Intellecta AB (publ) PRESSINFORMATION Sammandrag Halvårsrapport 1 september 2000 28 februari 2001 Starkt rörelseresultat; koncernresultatet belastas av goodwill och engångskostnader Försäljningen för första

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Q3 2011 Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Nettoomsättningen var 697 (575) för tredje kvartalet och 2 162 (1 671) för januari september Resultatet efter finansnetto var 105,3 (100,2) under

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Delårsrapport januariseptember för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 5565446522 Omsättning och rörelseresultat före goodwill uppgick för tredje kvartalet till 85,8 MSEK respektive

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent. Sida 1 av 10 Vikande efterfrågan i Sverige och satsningar i Norge Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 KVARVARANDE VERKSAMHET Första kvartalet januari - mars 2013 Nettointäkterna uppgick till 47,6 (43,0) miljoner kronor Rörelseresultatet uppgick till 3,1 (5,0) miljoner

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2000

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2000 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2000 Börsportföljens värde ökade med 14 procent under första halvåret, jämfört med 6 procent för generalindex. Till och med den 14 augusti steg börsportföljens värde med

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Perioden januari december 2007 Nettoomsättningen 863,5 (542,9) MSEK, +59 % Rörelseresultatet (EBIT) 84,8 (63,9) MSEK, +33 % Resultatet efter skatt 149,5 (42,8)

Läs mer

Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007

Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007 Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007 Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2004

Delårsrapport januari - september 2004 Q 3Nocom AB (publ) Delårsrapport januari - september Stark försäljning gav lönsamt tredje kvartal För första gången i Nocoms historia är företaget lönsamt i det traditionellt svaga tredje kvartalet. En

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer