SkiStar AB (publ) Bokslutsrapport 1 september augusti 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SkiStar AB (publ) Bokslutsrapport 1 september 2002 31 augusti 2003"

Transkript

1 SkiStar AB (publ) Bokslutsrapport 1 september augusti 2003 Nettoomsättningen ökade till 959 MSEK (886), resultatet före skatt till 176 MSEK (139) och resultatet efter skatt till 122 MSEK (97). I resultatet ingår reavinster med 27 MSEK (12). Vinsten per aktie förbättrades till 12:64 SEK (10:10). Rörelsemarginalen steg till 22% (21) och avkastningen på eget kapital ökade till 17% (15). Höjd utdelning föreslås till 8:00 SEK (6:00) per aktie. Förvärv av ytterligare 30% av Hemsedal Booking AS har genomförts, varefter ägandet uppgår till 65% och drygt bäddar tillförts SkiStars stugförmedling. Aktuellt bokningsläge inför vintersäsongen 2003/04 är i volym 4% bättre än vid motsvarande tidpunkt förra året. Eventuella frågor besvaras av: Mats Årjes, verkställande direktör, tel Magnus Sjöholm, finanschef, tel

2 Bokslutsrapport 1 september augusti 2003 Detta är SkiStar SkiStar är noterat på Stockholmsbörsens Attract40-lista. Koncernen äger och driver alpindestinationer i Sälen, Åre och Vemdalen i Sverige samt Hemsedal i Norge. Marknadsandelen av liftkortsförsäljningen är i Sverige 51%, i Norge 13% och totalt i Skandinavien 33%. Kärnverksamheten är alpin skidåkning med gästens skidupplevelse i centrum. Övriga verksamheter är logiförmedling, skidskola och skiduthyrning. Visionen är att SkiStar skall skapa minnesvärda alpinupplevelser som den ledande operatören av europeiska alpindestinationer. SkiStar skall vara ledande inom koncept, helhetssyn och utveckling. Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick under verksamhetsåret till 959 MSEK (886) och vinsten före skatt till 176 MSEK (139). Vinsten per aktie förbättrades till 12:64 SEK (10:10). I resultatet ingår reavinster främst från försäljning av bostadsrätter i Åre och exploateringsmark i Åre och Sälen med 27 MSEK (12). Rörelsens kostnader belastas under verksamhetsåret med kostnader för extra fastighetsunderhåll med 11 MSEK och ökade elkostnader p g a ett högre elpris med 8 MSEK. Det andra kvartalet (december februari) uppvisade ökad omsättning och vinst medan övriga tre kvartal inte uppvisat samma utveckling. Hela bolagets intjäning sker under kvartalen två och tre. En gynnsam säsongstart och ett stigande intresse för alpin skidåkning har bidragit till omsättnings- och vinstökningen under det andra kvartalet. Dock medverkade den tidiga våren i kombination med en sen påsk till lägre försäljning än normalt under april, vilket hade en negativ påverkan på det tredje kvartalets omsättning och resultat. Under fjärde kvartalet (juni augusti) minskade nettoomsättningen med 4 MSEK till 14 MSEK och resultatet före skatt ökade till -92 MSEK (-96). Under det fjärde kvartalet avyttrades mark i Sälen med en reavinst om 7 MSEK. Marknadsutveckling Enligt branschorganisationen SLAO (Svenska Liftanläggningars Organisation) ökade liftkortsförsäljningen i Sverige säsongen 2002/03 med 13% till 875 MSEK jämfört med säsongen innan. I Norge steg samtidigt liftkortsförsäljningen enligt Norske Skiheisers Forening med 12% till 672 MNOK. Den genomsnittliga prisökningen på liftkort var i Sverige 5% och i Norge 4%. Verksamheten SkiStars samtliga destinationer kunde erbjuda skidåkning tidigt i november. Sälen och Vemdalen öppnade redan i slutet av oktober. Koncernens liftkortsförsäljning steg med 56 MSEK (11%) till 548 MSEK, varav 4% var volymökning. Marknadsandelen av liftkortsförsäljningen i Sverige minskade med 1%-enhet till 51% medan marknadsandelen i Norge var oförändrat 13%. Aktuell beläggningsgrad förbättrades till 90% (86) i koncernens egna och förmedlade stugor och lägenheter under vintersäsongen 2002/03 (julveckan 1 maj). Samtidigt ökade antalet objekt i egen uthyrning inför vintersäsongen med 7%. Ett antal strukturåtgärder genomfördes i linje med koncernens strategi, bl a utarrenderades samtliga restauranger i Hemsedal samt två restauranger i Åre. I Sälen tecknade SkiStar förmedlingsavtal på bäddar med Tandådalens Fjällhotell. SkiStar har under verksamhetsåret 2002/03 uppnått en rörelsemarginal på 22% (21) och en avkastning på eget kapital på 17% (15). Verksamhetsområden Sälen ökade nettoomsättningen med 64 MSEK till 498 MSEK och resultatet före avskrivningar förbättrades med 16 MSEK till 182 MSEK. I resultatet ingår realisationsvinster med 12 MSEK, främst från försäljning av exploateringsmark till ett konsortium som påbörjat byggnation av ett lägenhetshotell i Lindvallen med initialt ca 500 bäddar. Resultatet i Sälen belastades under verksamhetsåret av kostnader för extra fastighetsunderhåll med 8 MSEK samt för el p g a högre prisnivå med 6 MSEK. Liftkortsförsäljningen steg med 14% till 245 MSEK. I Åre var nettoomsättningen oförändrat 261 MSEK jämfört med föregående år och resultatet före avskrivningar ökade med 1 MSEK till 70 MSEK. Resultatet har belastats av kostnader för extra fastighetsunderhåll med 3 MSEK. I resultatet ingår realisationsvinster från försäljning av 31 bostadsrätter med 6 MSEK (8) och försäljning av exploateringsmark med 8 MSEK (-). De genomförda försäljningarna av 31 bostadsrätter innevarande år och 59 föregående år har medfört att logiintäkterna har minskat med 8 MSEK jämfört med året innan. Den avyttrade marken har förvärvats av den finska koncernen Holiday Club, som påbörjat byggnation av ett hotell med 200 rum och 800 bäddar samt en s k Multihall med bl a badanläggning och konferenslokaler. Liftkortsförsäljningen i Åre steg under perioden med 6% till 148 MSEK. I Vemdalen ökade nettoomsättningen med 5 MSEK till 68 MSEK och resultatet före avskrivningar förbättrades med 6 MSEK till 21 MSEK. Liftkortsomsättningen steg med 10% till 52 MSEK. I Hemsedal ökade nettoomsättningen med 5 MSEK till 132 MSEK och resultatet före avskrivningar förbättrades med 6 MSEK till 53 MSEK. Liftkortsförsäljningen steg med 12% till 84 MNOK/103 MSEK. Förändringen i valutarelationen SEK/NOK, jämfört med samma period förra året, har endast marginell påverkan på koncernens resultat. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick under perioden till 279 MSEK (238) och efter förändring av rörelsekapital till 263 MSEK (217). Periodens kassaflöde efter investerings- och finansieringsverksamheterna uppgick till -21 MSEK (63). Investeringar Under verksamhetsåret uppgick investeringarna, inklusive avyttring av bostadsrätter i Åre och stugor i Hemsedal om 53 MSEK, till netto 94 MSEK (134). Av investeringarna avser 40 MSEK investeringar som påbörjats inför vintersäsongen 2003/04. Den 1 april 2003 förvärvade SkiStar 90% av aktierna i Spray AB. Därefter har ytterligare aktier förvärvats och kvarvarande utestående aktier har tvångsinlösts. Spray AB har den 20 augusti genom fusion uppgått i det helägda dotterbolaget Sälens Högfjällshotell AB. Den totala köpeskillingen, inklusive kostnader kring anskaffningen, var 81 MSEK och bolagets egna kapital var 33 MSEK. Bolaget bedöms innehålla skattemässiga förluster överstigande 700 MSEK. Resterande investeringar under verksamhetsåret är två nya liftar i

3 Åre och nya stugor med 100 turistbäddar i Hemsedal. Likviditet och finansiering Koncernens likvida medel uppgick till 114 MSEK (135) inklusive outnyttjade krediter. Den räntebärande nettoskulden har under perioden minskat med 90 MSEK till 708 MSEK. Den genomsnittliga räntekostnaden (finansnetto/genomsnittlig räntebärande nettoskuld), exklusive reavinst på en revers om 4 MSEK, uppgick till 5,4% (6,1). Per 1 juli 2003 emitterades ett konvertibelt förlagslån om totalt 25,0 MSEK varav 13,8 MSEK har tecknats av helårsanställd personal i SkiStar. Resterande del av konvertibeln har tills vidare placerats i ett dotterbolag. De tecknade konvertiblerna kan under en period om fem år konverteras till totalt B-aktier till kurs 159 SEK, vilket innebär en utspädning av befintliga aktier om 0,9%. SkiStar-aktien är sedan 1 juli 2003 noterad på Stockholmsbörsens Attract40- lista vilken omfattar O-listans mest omsatta aktier. Antal aktieägare uppgick den 31 augusti 2003 till st, vilket innebär en ökning med 575 st (16%) sedan den 31 augusti Personal Medelantalet anställda uppgick till 843 personer, vilket är en ökning med 30 anställda jämför med förra året. Ökningen av antalet gäster under vintersäsongen har medfört nyanställningar. Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgick under verksamhetsåret till 24 MSEK (25) och avsåg fakturering till dotterbolag. Resultatet efter finansnetto var -15 MSEK (-15). Inför 2003/04 Strukturåtgärder I Hemsedal har SkiStar förvärvat ytterligare 30% av aktierna i Hemsedal Booking AS, varefter ägandet uppgår till 65%. Därutöver har SkiStar tecknat en option om att förvärva resterande aktier om fem år. Genom förvärvet har ytterligare drygt bäddar tillförts SkiStars stugförmedling. SkiStar har i enlighet med koncernens strategi även förvärvat en skiduthyrningsverksamhet i Hemsedal. I Åre har all livsmedelsverksamhet och kvarvarande restauranger utarrenderats till kommande vintersäsong. SkiStars försäljningssystem Ski*Online har inför säsongen 2003/04 även tagits i drift i Vemdalen och Hemsedal. Samtliga destinationer är nu bokningsbara online. Under augusti och september 2003 har andelen bokningar via Internet varit inom Logi 27%, Skidhyra 74% och Skidskola 49%. Från den 1 september 2003 drivs all verksamhet i Sverige i en juridisk person, SkiStar AB, i syfte att underlätta samordning och minska kostnader. Vidare har organisationen för marknadsföring centraliserats för att uppnå ett effektivare utnyttjande av marknadsföringsresurserna. Det elpris som SkiStar betalar under vintersäsongen 2003/04 säkrades under våren 2003 till en för koncernen gynnsam nivå, betydligt under de elpriser som koncernen betalade under verksamhetsåret 2002/03. Investeringar Pågående investeringar till vintersäsongen 2003/04 är en ny snabbgående 8-stollift i Hundfjället, Sälen, förstärkning av snöproduktionskapaciteten i Åre och Sälen, utökad skidåkningsareal genom förlängning av en lift och nybyggnation av en värmestuga i Vemdalen samt byggnation av nya stugor med 96 bäddar i Hemsedal. Dessutom går SkiStar in som delägare i ÅreCentrum AB, ett bolag som påbörjat byggnation av 400 lägenheter och affärslokaler i Åre och med färdigställande av 200 lägenheter till säsongen 2004/05 och ytterligare 200 lägenheter till säsongen 2005/06. ÅreCentrum AB nyemitterar 30 MSEK, varav SkiStar erlägger 14 MSEK. Totalt bedöms koncernens investeringar under verksamhetsåret 2003/04 uppgå till ca 145 MSEK, vilket underskrider koncernens kassaflöde. Pågående externa projekt I Sälen bygger ett konsortium ett lägenhetshotell i Lindvallen, innehållande 82 lägenheter med 492 bäddar. I Vemdalen bygger en extern investerare stugor med 128 turistbäddar. I Åre bygger den finska koncernen Holiday Club ett hotell med 200 rum och 800 bäddar samt en Multihall, bl a innehållande bad- och konferensanläggningar. Hotellet kommer att färdigställas till vintersäsongen 2004/05. Bokningsläge Bokningsläget inför vintersäsongen 2003/04 är i volym 4% bättre än vid samma tidpunkt föregående år. Antal uthyrningsobjekt har, exklusive tillkomsten av Hemsedal Booking, ökat med 2%. Förslag till utdelning Styrelsen och verkställande direktören föreslår en utdelning om 8:00 SEK (6:00) per aktie. Sammanlagt uppgår föreslagen utdelning till 77 MSEK (58), vilket utgör 63% (59) av resultatet efter skatt. Som avstämningsdag för att erhålla utdelning föreslås den 12 december Utdelningen utbetalas genom VPCs försorg den 17 december Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 9 december 2003, kl 15.00, på Berns Salonger, Berzelii Park, Stockholm. Årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägarna i slutet av november och finns då även tillgänglig på bolagets kontor i Sälen samt på Finansiell information Delårsrapporter och bokslutsrapport under verksamhetsåret 2003/04 offentliggörs enligt följande; - tremånadersrapporten 1 september 30 november 2003, den 19 december 2003, - halvårsrapporten 1 september februari 2004, den 19 mars 2004, - niomånadersrapport 1 september maj 2004, den 19 juni 2004, - bokslutsrapport 1 september augusti 2004, den 30 september Redovisningsprinciper Bokslutsrapporten är upprättad i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendation RR20, Delårsrapportering. Koncernens redovisningsprinciper är oförändrade i förhållande till föregående år. Metoden för periodisering av avskrivningar under löpande år har ändrats till att ske linjärt. För att uppnå jämförbarhet mellan kvartalen har tidigare års siffror justerats.

4 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, TSEK 1 september -31 augusti 2002/ /02 Ingående kapital Utdelning Omräkningsdifferenser Periodens resultat Utgående kapital Utdelning har lämnats med 6:00 SEK (3:50) per aktie och antalet aktier var st. KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG, TSEK 1 september 31 augusti 2002/ / /01 Den löpande verksamheten Resultat före avskrivningar Finansiellt netto Betald skatt Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut NYCKELTAL OCH DATA PER AKTIE 1 september - 31 augusti 2002/ / /01 Nyckeltal Räntabilitet på - sysselsatt kapital, % eget kapital, % totalt kapital, % Bruttomarginal, % Rörelsemarginal, % Nettomarginal, % Soliditet, % augusti Data per aktie Börskurs, SEK 165:00 103:00 79:00 Antal aktier, st D:o efter full konvertering *) Vinst, SEK 12:64 10:10 5:70 D:o efter full konvertering 12:63 *) 10:10 5:70 P/e-tal, ggr 13,1 10,2 13,9 Kassaflöde, SEK 28:98 24: Kurs/kassaflöde, ggr 5,7 4,2 4,5 Utdelning, SEK (förslag) 8:00 6:00 3:50 Direktavkastning, % 4,8 5,8 4,4 Eget kapital, SEK D:o efter full konvertering 78 *) Börskurs/eget kapital, % *) Den 1 juli 2003 utgavs ett konvertibelt förlagslån om totalt 25 MSEK, varav 13,8 MSEK tecknades av personalen. Vid full konvertering av den del som tecknats skulle antalet aktier öka med Vid beräkning av vinst per aktie efter full konvertering har hänsyn tagits till att de tillkommande aktierna endast funnits i två månader. OMSÄTTNING OCH RESULTAT PER VERKSAMHETSOMRÅDE, MSEK Omsättning och resultat per verksamhetsområde 1 september - 31 augusti. Koncerngemensamma kostnader om 31 MSEK (42) har fördelats efter bedömd nytta med 50% på Sälen, 30% på Åre, 7% (10) på Vemdalen och 13% (10) på Hemsedal. Sälen Åre Vemdalen Hemsedal 2002/ / / / / / /02 Nettoomsättning Övriga intäkter Rörelsens intäkter Kostnader Resultat före avskrivningar

5 KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG, TSEK 1 juni - 31 augusti 1 september - 31 augusti 3 månader 12 månader / / /01 Nettoomsättning Övriga intäkter Rörelsens intäkter Handelsvaror Personalkostnader Övriga externa kostnader Summa rörelsens kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Finansiellt netto Resultat före skatt Minoritetsintressen Skatt Periodens resultat Resultat per aktie, SEK - 6:84-6:99-6:01 12:64 10:10 5:70 D:o efter full konvertering - 6:78-6:99-6:01 12:63 10:10 5:70 Antal aktier, st D:o efter full konvertering SkiStar har förvärvat Spray AB, som bedöms innehålla skattemässiga förluster överstigande 700 MSEK I samband med förvärvet har en skattefordran om netto 48 MSEK uppbokats. Av denna skattefordran har 22 MSEK upplösts per 31 augusti OMSÄTTNINGENS FÖRDELNING, MSEK Sept- Aug +/- +/- % 2002/ /02 Utförsåkning/lift Logi Skiduthyrning Skidskola/Aktiviteter Sportbutiker Restauranger Fastighet Övrigt Summa RESULTAT FÖRE SKATT, PERIODFÖRDELAT, TSEK 2002/ / /01 September - november December - februari Mars - maj Juni - augusti KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG, TSEK 31 augusti TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Räntebärande Ej räntebärande Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Minoritetsintressen Avsättningar Långfristiga skulder Räntebärande Ej räntebärande Kortfristiga skulder Räntebärande Ej räntebärande SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 AKTIENS KURSUTVECKLING OCH OMSÄTTNING Sälen den 2 oktober 2003 Styrelsen Granskningsrapport Vi har översiktligt granskat bokslutsrapporten för SkiStar AB (publ) per den 31 augusti 2003 enligt den rekommendation FAR utfärdat. En översiktlig granskning är begränsad till diskussion med företagets personal och till analytisk granskning av finansiell information och ger således en lägre säkerhet än en revision. Vi har inte utfört någon revision av denna kommuniké och avger således inget revisionsuttalande. Det har inte kommit fram något som tyder på att bokslutsrapporten inte uppfyller kraven på delårsrapporter enligt årsredovisningslagen. Sälen den 2 oktober 2003 Lennart Danielsson Ola Blumenberg Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB SkiStar AB (publ) SE SÄLEN Org.nr: Tel: Fax: E-post: Internet:

minnesvärda Vinter upplevelser Verksamhetsberättelse 2007/08

minnesvärda Vinter upplevelser Verksamhetsberättelse 2007/08 minnesvärda Vinter upplevelser Verksamhetsberättelse 2007/08 Verksamheten Året som gick 4 Vår HistoriA 5 Mats berättar 6 SkiStar-aktien 8 förmåner för Aktieägare 12 Vår bransch 14 risker och Möjligheter

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari December 2003

Bokslutskommuniké Januari December 2003 Bokslutskommuniké Januari December Nettoomsättning 2 819,1 (3 118,5) MSEK, -10 % Resultat efter skatt -11,9 (24,3) MSEK Resultat per aktie -0,68 (1,38) SEK Rörelseresultat före goodwillavskrivningar -3,9

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Stark tillväxt med hög marginal

Stark tillväxt med hög marginal lindab fjärde kvartalet och helåret Stark tillväxt med hög marginal Fjärde kvartalet Nettoomsättningen ökade med 15% till 2 485 MSEK (2 152) Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 31% till 37 MSEK (282), exklusive

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2005 JLT Mobile Computers AB (publ)

Delårsrapport januari till juni 2005 JLT Mobile Computers AB (publ) Delårsrapport januari till juni JLT Mobile Computers AB (publ) 1 Stärkt position på USA marknaden JLT har under första halvåret ytterligare stärkt sin position på USA marknaden genom en affär med FedEx

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Delårsrapport januariseptember för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 5565446522 Omsättning och rörelseresultat före goodwill uppgick för tredje kvartalet till 85,8 MSEK respektive

Läs mer

SälenStjärnan. årsredovisning 97/98. www.salen.com

SälenStjärnan. årsredovisning 97/98. www.salen.com SälenStjärnan årsredovisning 97/98 www.salen.com 1 Innehåll och bolagsstämma Året i sammandrag... 3 VDs kommentar... 4 Vision, affärsidé, mål och strategi... 6 Marknadsbeskrivning... 7 Aktien... 10 Historik...

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ.)

Wilh. Sonesson AB (publ.) Wilh. Sonesson AB (publ.) Bokslutskommuniké 2003 1 januari 31 december 2003 Helåret Nettoomsättningen 715,6 (707,7) MSEK Rörelseresultatet 32,0 (28,2) MSEK Resultatet efter skatt 24,8 (20,3) MSEK Vinsten

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2004

Delårsrapport januari juni 2004 Delårsrapport januari juni 2004 2004-07-22 april-juni januari - juni jan-dec juli-juni Nyckeltal 2004 2003 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 967 2 406 5 780 4 752 9 273 10 301 Rörelseresultat

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

CONCORDIA BUS KONCERNEN

CONCORDIA BUS KONCERNEN CONCORDIA BUS KONCERNEN Concordia Bus AB, (Publ), 556576-4569 Säte: Stockholm DELÅRSRAPPORT MARS 2009 MAJ 2009 1 av 13 Concordia Bus AB (publ) org.nr 556576-4569 Concordia Bus AB delårsrapport 1 mars 31

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT Tredje kvartalet 1 juli 30 september 2012 Nettoomsättning 321 MSEK (326) Rörelseresultat 18 MSEK (4) Rörelsemarginal 5,5

Läs mer

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige.

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige. Perioden juli-september Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamheter exklusive Dedicare Assistans AB som avyttrades den 10 juli 2014. Intäkterna uppgick till 144,8

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009 Stark försäljningstillväxt och rekordresultat Fjärde kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,0 (18,4) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 19 procent

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009. Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009.

Bokslutskommuniké 2009. Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009. Bokslutskommuniké 2009 Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009. Bokslutskommuniké 2009 JANUARI - DECEMBER 2009 I SAMMANDRAG Intäkter

Läs mer

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16)

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16) Knowit AB Delårsrapport Januari September 2012 Nettoomsättningenn ökade till 1 410,3 (11 337,6) MSEK Rörelseresultatet ( EBITA) uppgick till 108,2 (137, 7) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 56,0

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer