BOLAGSSTÄMMA 12 DECEMBER 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOLAGSSTÄMMA 12 DECEMBER 2005"

Transkript

1 BOLAGSSTÄMMA 12 DECEMBER 2005

2 1. Stämmans öppnande

3 2. Val av ordförande vid stämman

4 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

5 4. Godkännande av förslaget till dagordning

6 5. Val av två justeringsmän

7 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

8 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

9 8. Anförande av verkställande direktör Mats Årjes

10 Disposition Marknaden Affären SkiStar Verksamhetsåret 2004/05 Trysilaffären Framtid

11 Världsmarknaden FÖRDELNINGEN AV ANTALET SKIDDAGAR INTERNATIONELLT Skandinavien, 4% (Sverige 1.8%, Norge 1.4%, Finland 0.7%) Övriga, 29% Alperna, 46% Nordamerika, 21%

12 Skiddagar i Norden

13 Flödeskarta Sverige FLÖDESKARTA AVSEENDE SVENSKA SKIDÅKARES ÅRLIGA SKIDRESOR - INOM SVERIGE - TILL NORGE - TILL EUROPA/ALPERNA

14 Flödeskarta Norge FLÖDESKARTA AVSEENDE SVENSKA SKIDÅKARES ÅRLIGA SKIDRESOR - INOM NORGE - TILL SVERIGE - TILL EUROPA/ALPERNA

15 Flödeskarta Danmark FLÖDESKARTA AVSEENDE SVENSKA SKIDÅKARES ÅRLIGA SKIDRESOR - TILL SVERIGE - TILL NORGE - TILL EUROPA/ALPERNA

16 Flödeskarta Finland

17 Destinationer

18 Gäster per nationalitet Åre Vemdalen Sälen Hemsedal SkiStar Sverige 78,4 96,4 88,4 22,1 77,8 Norge 4,5 0,2 1,1 42,2 7,4 Danmark 4,1 1,0 9,6 26,6 9,5 Finland 6,7 0,7 0,4 0,2 2,0 Övriga 6,3 1,7 0,5 8,9 3,3

19 Gäster per nationalitet Trysil

20 Koncept Skidområde Logi Skiduthyrning Skidskola

21 Försäljning Förhandsbokningar På destinationen Skidskola 0% Innan avfärd föregående vinter Telefon Web Researrangörer Kassa 40% 27% 0% 33% Skidhyra 0% 10% 7% 0% 83% Transport 0% 70% 18% 12% 0% Boende 16% 43% 29% 12% 0% Skidkort 0% 7% 6% 0% 87% Totalt 5% 21% 15% 5% 54% 46% 54%

22 Marknadssatsningar SkiStar katalog

23 Marknadssatsningar Kampanj 2 - destinationer

24 Marknadssatsningar Annonskampanj 1 - målgrupper

25 Verksamhetsåret 2004/05 Ogynnsam kalender Ökade reavinster Förbättrat finansnetto Förvärv av Trysil

26 Finansiell översikt 04/05 03/04 02/03 Mål Nettoomsättning, MSEK Vinst före skatt, MSEK Avkastning på eget kapital, % Rörelsemarginal, % Soliditet, % >35

27 Nyckeltal aktien 04/05 03/04 02/03 Börskurs 31/8, SEK 150:00 112:00 82:50 Vinst per aktie, SEK 8:83 16:26 6:32 P/E tal, ggr 16,99 6,89 13,05 Utdelning, SEK 6:00 5:00 4:00 Eget kapital, SEK 55:22 51:11 38:13

28 Verksamhetsområdena i siffror Sälen Åre Vemdalen Hemsedal Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Rörelsemarginal, %

29 Reavinster

30 Nöjd kund- och medarbetarindex SkiStar 03/04 04/05 Nöjd kundindex 87,9% 89,2% Nöjd medarbetarindex 78,7% 80,9%

31 Trysil Norges största skidort 15% marknadsandel Omsättning 2004, 230 MNOK redovisad vinst före skatt,24 MNOK Modern anläggning med 27 liftar och 64 nedfarter

32 Tidsaxel för Trysilförvärvet 19/5 23/5 10/10 18/11 1/12 Bud Accept Varsel Godkännande Tillträde

33 Marknadsandel weekend Trysil och Hemsedal 100 % 80 % 60 % 40 % Andel all omsetning Andel uten dansker Andel uten utlendinger 20 % 0 %

34 Pistkarta Trysil

35 Positionering Avancerad Hemsedal Åre Traditionell Vemdalen Trysil Modern Sälen Nybörjare

36 Synergier genom Trysilförvärvet IT Marknad Försäljning Inköp, finansiering, försäkringar etc Synergierna beräknas till 8-10 MSEK under en tvåårsperiod

37 Aktuellt bokningsläge 5,2% högre bokningsläge jämfört med motsvarande tidpunkt förra året Sälen Åre Vemdalen Hemsedal Trysil Aktuellt bokningsläge, %

38 Framtid Sälen Stor volym återkommande gäster Starkt kassaflöde Hög lönsamhet God tillväxt av turistbäddar Ledig kapacitet i bäddbeståndet Närheten till Trysil

39 Framtid Åre VM 2007 marknadsföring investeringar i skidområdet Hög investeringstakt stor bäddtillväxt Ledig kapacitet i befintliga bäddar Ökade volymer genom tåg och flyg Hög prioritet Finland och Trondheimsområdet i Norge

40 Framtid Vemdalen Stor volym återkommande gäster Ledig bäddkapacitet Bra tillväxt av kommersiella bäddar Ökad attraktivitet genom skidåkning Skalspasset

41 Framtid Hemsedal Populär internationell skidort Stor andel helggäster Ledig bäddkapacitet Bättre transportlösningar

42 Framtid Trysil 72 % utländska gästnätter Stor volym återkommande gäster 85 % av de kommersiella bäddarna Ski in-ski out Stark tillväxt på både kommersiella och privata bäddar

43 Framtid SkiStar Långsiktigt stabil affär - Hög andel återkommande gäster - Attraktiva destinationer nära befolkningen - Väl utbyggda snösystem Tillväxtmöjligheter -Trysil - Ledig kapacitet 82% beläggning - Gynnsamt investeringsklimat - Stark marknadskraft - Ökade transportmöjligheter

44 Aktiens utveckling

45 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

46 10. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till TSEK. Till bolagsstämmans förfogande står vinstmedel om :50 SEK Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas SEK 6:00 per aktie att till nästa år balanseras :00 SEK :50 SEK :50 SEK

47 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören

48 12. Beslut om fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden

49 13. Val av styrelse Nomineringskommitténs förslag till omval: Nomineringskommittén i SkiStar AB (publ) består av Erik Paulsson, Mats Qviberg, Mats Paulsson och Knekt Mats Olofsson Erik Paulsson Olof Larsson Mats Paulsson Mats Qviberg Per-Uno Sandberg Eva-Karin Sjödin Dahl Mats Årjes Verkställande direktör i Fabege AB. Styrelseordförande i Wihlborgs Fastigheter AB. Styrelseledamot Nolato AB. Verkställande direktör i Fiskarheden Trävaru AB. Styrelseordförande i Sälen Timber AB. Verkställande direktör i Peab AB. Styrelseledamot i Brinova Fastigheter AB. Verkställande direktör i Investment AB Öresund. Styrelseordförande i Hagströmer & Qviberg AB, Fabege AB och Bilia AB samt styrelseledamot i Sapa AB och Johnson Pump AB. Styrelseledamot i Johnson Pump AB. Vice President Sales & Distribution Airline Commercial vid Scandinavian Airlines Verkställande direktör i SkiStar AB. Styrelseledamot i Bilia AB

50 14. Beslut om styrelsens förslag om uppdelning av bolagets aktier (split 2:1) och ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om en uppdelning av bolagets aktier varigenom varje befintlig aktie om nominellt 1 krona uppdelas på 2 nya aktier om nominellt 50 öre, utan ändring av bolagets aktiekapital. Motivet till att genomföra uppdelningen är att förbättra likviditeten i bolagets aktie samt att möjliggöra för fler aktieägare att ta del av bolagets aktieägarrabatt.

51 Nuvarande lydelse: Aktie ska lyda på 1 krona Av bolagets aktier ska högst stycken utgöras av A-aktier med 10 röster per aktie och högst stycken ska utgöras av B-aktier med en röst per aktie. Föreslagen lydelse: Aktie ska lyda på 50 öre. Av bolagets aktier ska högst stycken utgöras av A-aktier med 10 röster och högst stycken utgöras av B-aktier med en röst per aktie.

52 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier 1. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier i enlighet med följande villkor: a) Förvärv ska ske på Stockholmsbörsen eller genom ett erbjudande som riktats till samtliga aktieägare i bolaget. b) Förvärv på Stockholmsbörsen ska avse bolagets aktier av aktieslaget B. c) Förvärv genom erbjudande till samtliga aktieägare ska avse aktieslaget B. d) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller fler flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma. e) Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget, varvid det fulla antalet aktier får avse aktieslaget.

53 f) Förvärv av aktier på Stockholmsbörsen får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs g) Förvärv av aktier genom erbjudande som riktas till samtliga aktieägare i bolaget ska ske till lägst 1 krona och högst 200 kronor per aktie. 2. Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med följande villkor: a) Överlåtelse ska ske på Stockholmsbörsen eller i samband med förvärv av företag eller verksamhet b) Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning ska kunna ske med annat än pengar c) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller fler tillfällen vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma d) Högst så många aktier får överlåtas som förvärvats med stöd av bemyndigandet i punkt 1 ovan.

54 e) Överlåtelse på Stockholmsbörsen får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs f) Överlåtelse i samband med förvärv av företag eller verksamhet ska ske till ett pris som väsentligen motsvarar marknadsvärdet för bolagets aktie vid tidpunkten för ingående av förvärvsavtalet Syftet med bemyndigandena är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med Bolagets kapitalstruktur och att, om så skulle anses lämpligt, möjliggöra förvärv. Skälet till avvikelse från företrädesrätten vid överlåtelse i samband med förvärv av företag och verksamheter är att skapa alternativa betalningsformer vid sådana förvärv. Beslut och bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna av egna aktier fordrar för dess giltighet att besluten biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna som de vid stämman företrädda aktierna.

övrigt var närvarande skulle äga rätt

övrigt var närvarande skulle äga rätt Protokoll från årsstämma i Fastighets AB Balder (pubi), 556525-6905, tisdagen den 7 maj 2013, kl 16.00, på Restaurang Palace, Södra Hamngatan 2, Brunnsparken i Göteborg 1 Mötets öppnande Stämman öppnades

Läs mer

Förslag till Dagordning vid årsstämma i Fabege AB (publ) i Stockholm tisdagen den 31 mars 2009 kl 16.00

Förslag till Dagordning vid årsstämma i Fabege AB (publ) i Stockholm tisdagen den 31 mars 2009 kl 16.00 Förslag till Dagordning vid årsstämma i Fabege AB (publ) i Stockholm tisdagen den 31 mars 2009 kl 16.00 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman, bilaga A 3. Upprättande och godkännande av

Läs mer

Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005

Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005 Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005 Punkt 9 Kontant utdelning och avstämningsdag Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,75

Läs mer

Årsstämma i. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Slagthuset i Malmö

Årsstämma i. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Slagthuset i Malmö Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Slagthuset i Malmö 2008 04 23 Dagordning vid Wihlborgs Fastigheter AB (publ) årsstämma i Malmö onsdagen den 23 april 2008 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL) Aktieägarna i Wallenstam AB (publ), org nr 556072-1523, kallas till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 kl. 16.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn

Läs mer

Dagordning vid årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) i Malmö onsdagen den 29 april 2015

Dagordning vid årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) i Malmö onsdagen den 29 april 2015 Dagordning vid årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) i Malmö onsdagen den 29 april 2015 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman, bilaga 3 3. Upprättande och godkännande av röstlängd,

Läs mer

Förslag till Dagordning vid årsstämma i Fabege AB (publ) i Stockholm tisdagen den 25 mars 2014 kl 15.00

Förslag till Dagordning vid årsstämma i Fabege AB (publ) i Stockholm tisdagen den 25 mars 2014 kl 15.00 Förslag till Dagordning vid årsstämma i i Stockholm tisdagen den 25 mars 2014 kl 15.00 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman, bilaga A. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd, bilaga

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

Kallelse till årsstämma Betsson AB (publ)

Kallelse till årsstämma Betsson AB (publ) 9 APRIL 2015 PRESSMEDDELANDE Kallelse till årsstämma Betsson AB (publ) Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 8 maj 2015 kl. 10.00 på bolagets kontor med adress Regeringsgatan

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Ullberg,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i BE Group

Kallelse till årsstämma i BE Group Kallelse till årsstämma i BE Group Aktieägarna i BE Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015 kl. 15.00 på bolagets huvudkontor, Spadegatan 1 i Malmö. Rätt till deltagande Rätt

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ) Kallelse till årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ) Aktieägarna i Lagercrantz Group AB (publ) ( bolaget ) kallas härmed till årsstämma tisdag den 28 augusti 2012, kl. 16.00 i Hotell Anglais, Humlegårdsgatan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005/06

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005/06 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005/06 mi n n esv ä rd a v i n teru p p l evel ser SKISTAR.COM Verksamheten: Året i sammandrag 4 Historik 4 VD har ordet 6 SkiStar-aktien 8 Aktieägarförmåner 12 Marknaden 14 Möjligheter

Läs mer

Innovative Vehicle Solutions

Innovative Vehicle Solutions Innovative Vehicle Solutions PRESSMEDDELANDE Årsstämma i Haldex Aktiebolag (publ) Landskrona den 14 Mars, 2012 Aktieägarna i Haldex AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 april 2012 kl. 16:00

Läs mer

minnesvärda Vinter upplevelser Verksamhetsberättelse 2007/08

minnesvärda Vinter upplevelser Verksamhetsberättelse 2007/08 minnesvärda Vinter upplevelser Verksamhetsberättelse 2007/08 Verksamheten Året som gick 4 Vår HistoriA 5 Mats berättar 6 SkiStar-aktien 8 förmåner för Aktieägare 12 Vår bransch 14 risker och Möjligheter

Läs mer

Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ)

Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ) Sida 1 av 6 Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ) Välkommen till Precise Biometrics AB:s årsstämma tisdagen den 27 april 2015, kl. 16.00 på Precise Biometrics huvudkontor, Scheelevägen

Läs mer

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna Styrelsens fullständiga förslag till beslut till Sportjohan AB:s (publ) årsstämma torsdagen den 28 juni 2012 kl. 12.00 hos Gärde Wesslau Advokatbyrå, Hamngatan 2 i Jönköping. Resultatdisposition (punkt

Läs mer

KALLELSE. JM ABs webbplats: www.jm.se (endast för privatpersoner) monica.charron@jm.se JM AB, 169 82 Stockholm Telefon: 08-782 87 00 Fax: 08-782 86 24

KALLELSE. JM ABs webbplats: www.jm.se (endast för privatpersoner) monica.charron@jm.se JM AB, 169 82 Stockholm Telefon: 08-782 87 00 Fax: 08-782 86 24 KALLELSE Aktieägarna i JM AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2013 kl. 16.00 på JMs huvudkontor med adress Gustav III:s boulevard 64, Solna. ANMÄLAN Aktieägare, som önskar deltaga

Läs mer

minnesvärda Vinter upplevelser Verksamhetsberättelse 2007/08

minnesvärda Vinter upplevelser Verksamhetsberättelse 2007/08 minnesvärda Vinter upplevelser Verksamhetsberättelse 2007/08 Verksamheten Året som gick 4 Vår HistoriA 5 Mats berättar 6 SkiStar-aktien 8 förmåner för Aktieägare 12 Vår bransch 14 risker och Möjligheter

Läs mer

(iii) bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för split samt vidta de övriga åtgärder som erfordras för att genomföra spliten

(iii) bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för split samt vidta de övriga åtgärder som erfordras för att genomföra spliten Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på årsstämma den 25 augusti 2015 samt yttranden enligt 18 kap 4 och 19 kap 22 aktiebolagslagen 9 Disposition beträffande bolagets vinst enligt den

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 Aktieägarna i Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713, kallas härmed till årlig bolagsstämma, tillika första kontrollstämma, den

Läs mer

Årsstämma i Eltel AB (publ) den 19 maj 2015

Årsstämma i Eltel AB (publ) den 19 maj 2015 Pressmeddelande 20 april 2015 kl. 08:00 CET Årsstämma i (publ) den 19 maj 2015 Aktieägarna i (publ) ( Eltel ) kallas till årsstämma att äga rum tisdagen den 19 maj 2015 klockan 15.00 på bolagets huvudkontor

Läs mer

KLÖVERN. Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm.

KLÖVERN. Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm. KLÖVERN Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Styrelseordföranden Fredrik Svensson hälsade

Läs mer

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Pressmeddelande 17 mars, 2015 Kallelse till årsstämma i Swedish Match AB (publ) Aktieägarna i Swedish Match AB (publ), org.nr 556015-0756, kallas till årsstämma torsdagen den 23 april 2015, kl. 16.30 på

Läs mer

Handlingar Eneas årsstämma

Handlingar Eneas årsstämma Handlingar Eneas årsstämma 7 maj 2015 Enea AB (publ) 556209-7146 Förslag till dagordning Årsstämma 7 maj 2015 Enea AB (publ) 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRADEDOUBLER AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRADEDOUBLER AB (publ) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRADEDOUBLER AB (publ) Aktieägarna i TradeDoubler AB (publ) org. nr. 556575-7423 kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 maj 2015 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan

Läs mer

Kallelse till årsstämma 2011

Kallelse till årsstämma 2011 PRESSMEDDELANDE Kallelse till årsstämma 2011 Aktieägarna i Nobia AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 30 mars 2011 klockan 17:00 på Summit, Grev Turegatan 30 i Stockholm Rätt att delta i årsstämman

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

1(8) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i. Sectra AB (publ)

1(8) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i. Sectra AB (publ) 1(8) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i Sectra AB (publ) tisdagen den 28 juni 2005 2(8) Dagordning för ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i Sectra AB (publ) tisdagen den 28 juni 2005 kl. 16.00

Läs mer