Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén"

Transkript

1 Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi

2 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag och organisationer för att bidra till ett samhälle anpassat för samtiden såväl som framtiden. Vi förstår de utmaningar som våra uppdragsgivare ställs inför, och bistår med kunskap som hjälper dem hantera det komplexa förhållandet mellan människor, natur och byggd miljö. Titel: Forskningsprojektet: Kunddrivna tjänster för äldre - Slutrapport WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen Stockholm-Globen Tel: , Fax: Org nr: Styrelsens säte: Stockholm Analys & Strategi

3 Innehåll SAMMANFATTNING INLEDNING & SYFTE KUNDINVOLVERING I TJÄNSTEUTVECKLING METODUTVECKLING - DET HÄR GJORDE VI DuoDesign...8 Fas 1 Rekrytering & Förberedelser... 9 Fas 2 Intervjustudie med två generationer... 9 Fas 3 Realtidsstudie med morgondagens kunder Analysarbetet timmarsdesign...11 Rekrytering & Förberedelser Genomförande Innovationsprocess...18 Rekrytering & Förberedelser Genomförande RESULTAT - DET HÄR FANN VI DuoDesign...22 Tankar inför den kommande ålderdomen Målgruppsprofiler Målgruppsprofilerna Livets viktigaste delar Aktörer och relationerna dem emellan Slutsatser timmarsdesign...43 Tankar inför den kommande ålderdomen Omgivande aktörer och relationerna dem emellan De tre slutgiltiga tjänsteidéerna Slutsatser Innovationsprocess...54 Tankar om och känslor inför en kommande ålderdom Livets viktigaste delar Omgivande aktörer och relationerna dem emellan Tjänsteidéer Slutsatser SLUTSATSER - DET HÄR LÄRDE VI OSS Erfarenheter av metoderna...62 Analys & Strategi

4 Lärdomar från DuoDesign Lärdomar från 12-timmarsdesign Lärdomar från Innovationsprocessen Slutsatser om metoderna Lärdomar om vård och äldreomsorg Vilka erfarenheter har man idag och vilka förväntningar har framtidens äldre på sin och närstående äldres, ålderdom? Vill och i så fall hur vill framtidens äldre vara delaktiga i utformandet och utvecklingen av framtidens tjänster? Vilka tjänster kommer att efterfrågas? Vad kan företag, kommunala och statliga organisationer göra för att förbättra äldreomsorgen? Vad händer nu med idéerna som kom fram? Möjlig fortsättning Projektgruppen REFERENSER BILAGOR Bilaga 1 Bruttolista med idéer från hela projektet Bilaga 2 Mall för Handlingsplan

5 Sammanfattning Denna rapport riktar sig till aktörer som vill utveckla nya tjänster till framtidens äldre med särskild tyngdpunkt på vård- och omsorgstjänster. Europa och Sverige står inför en dramatisk demografisk utveckling som innebär att gruppen äldre inom de närmsta decennierna kommer att bli allt större, både i relation till gruppens storlek i dag och till övriga åldersgrupper. Denna grupp beskrivs ofta som homogen, men i själva verket är gruppen mycket heterogen. Detta kommer med stor säkerhet medföra att kraven på individualiserade tjänster inom t ex vård och omsorg kommer att öka kraftigt. För att ha tid att ställa om, anpassa och utveckla såväl befintliga som nya boenden, verksamheter och tjänster är det viktigt att redan nu ta reda på de behov, krav och önskningar som den primära målgruppen har. Den primära målgruppen för detta projekt har vi definierat som framtidens äldre, det vill säga de som om 15 till 20 år, kommer ha ett behov av vård och omsorg och som kommer efterfråga och ställa krav på stöd- och kringtjänster utöver de som finns tillgängliga idag. En sekundär målgrupp är de människor som redan idag är i behov av vård- och omsorgstjänster och som efterfrågar ytterligare tjänster. Mot bakgrund av ovanstående är det relevant att undersöka vilka erfarenheter målgruppen har idag av vård- och omsorgstjänster, vilka tankar och förväntningar man själv har inför sin stundande ålderdom, hur man vill bo och vilka tjänster man tror att man kommer att efterfråga. Dessa frågor lyfter fram behovet av att involvera framtidens äldre i utvecklingen av nya tjänster för att i den mån det går, säkerställa att nya tjänster motsvarar och tillgodoser mottagarens behov. Detta forskningsprojekts huvudsakliga syfte och inriktning är metodutveckling. Syftet med projekt är således att designa, genomföra, utvärdera och vidareutveckla metoder för att involvera kunderna i utvecklingen av nya och befintliga vård- och omsorgstjänster. Projektet är ett samarbete mellan WSP Analys & Strategi, Carema Care, Nacka kommun, Stadsdelsförvaltningen Hässelby- Vällingby i Stockholms stad och Almega/Vårdföretagarna. Projektet har finansierats med stöd av Vinnova och är uppbyggt kring tre delstudier: Delstudie 1: DuoDesign genomfördes mars-september DuoDesign är uppbyggd kring två delstudier. Den första är en intervjustudie med två generationer där vi samlade till exempel far och dotter för att under samma intervju gemensamt höra deras syn på livet som äldre. Total intervjuades 33 personer. Att intervjua två generationer vid ett och samma tillfälle visade sig lyckat för att WSP Analys & Strategi Arenavägen Stockholm-Globen Telefon Fax

6 få den yngre generationen att tänka sig in i hur det verkligen är att bli gammal. Intervjuerna startade en process hos de yngre där de kopplade sina egna tankar och känslor till sin förälders situation. Samspelet mellan de två generationerna var även bra då den yngre generationen hjälpte till i intervjuerna med de som bor på särskilt boende och med första generationens invandrare som inte talade svenska. Intervjuerna resulterade i elva målgruppsprofiler vilka kan användas för att visualisera de olika målgrupper som man avser utveckla nya tjänster till. Genom att få ett ansikte och en beskrivning av en fiktiv person blir det lättare att koppla behov till nya tjänster för respektive målgrupp. Den andra delstudien var en realtidsstudie som endast riktade sig till den yngre generationen, det vill säga den primära målgruppen. Denna studie pågick juniseptember 2009 och syftade till att generera nya idéer om framtida tjänster kopplat till framtiden som äldre med utgångspunkt i de tidigare intervjuerna. Denna del av studien resulterade i information som beskriver såväl problem, behov, idéer, koncept, attityder och värderingar. Det rörde sig bland annat om idéer och problem som berör inte bara individer, utan även enheter, de kommunala och privata verksamheterna och attityder i samhället. Delstudie 2: 12-timmarsdesign genomfördes i september-december Tillsammans med företaget Struktur Design har vi i denna studie utvecklat och testat en metod som hämtar inspiration från metoden 24-timmarsdesign som utvecklats och använts i industridesign. Metoden mixar personer med olika kompetenser, bakgrund och erfarenheter som under tolv intensiva timmar jobbar tillsammans i en workshop med att lösa ett problem. Metoden har aldrig tidigare testas där fokus för utvecklingen har varit tjänster och också där potentiella kunder har spelat en framträdande och jämställd roll. Workshopen ägde rum den 11 november 2009 i WSP Analys & Strategis lokaler i Stockholm. I studien deltog utöver framtida potentiella kunder även vård- och omsorgspersonal, branschexperter samt industridesignstudenter. Dessa delades in tre mixade grupper och fick tillsammans reflektera över hur det är att vara gammal idag, identifiera dagens problem och utmaningar, beskriva nuvarande och framtida behov, generera nya idéer om framtida vård- och omsorgstjänster samt utveckla tre av dessa idéer till mer eller mindre färdiga koncept. De tre koncepten som utkristalliserades under dagen var Personal Assistent Programmet, Ålderscoaching och Volontärsamordnare. Dessa koncept har flera saker gemensamt och tar alla fasta på det sociala livet som äldre: Större självbestämmande: Man vill själv avgöra om och när man är i behov av hjälp och stöd och inte enbart vara utelämnad till kommunens biståndsanläggare. 2

7 Tydlighet från aktörerna vad gäller ansvar: Man vill veta till vem och var man ska vända sig med olika frågor och problem. Trygghet: Man vill känna trygghet i att någon känner ansvar för ens välbefinnande. Ofta fylls den funktionen av en anhörig. Men vem känner ansvar för en om man inte har någon anhörig? Ens ärende får inte hamnar mellan stolarna och man ska inte behöva slåss för att göra sig hörd. Man vill ha en kontaktyta till en person som känner ansvar. Sociala aspekter: Det måste finnas såväl fysiska som virtuella mötesplatser som möjliggör och stimulerar sociala relationer och möten. Delstudie 3: Innovationsprocessen. Den 11 och 16 februari 2010, under en och halv dag representanter från fyra målgrupper; framtidens äldre, personal inom äldreomsorgen, ledning inom äldreomsorgen och leverantörer av tjänster på Nacka seniorcenter i Ektorp. Totalt deltog 27 personer i studien. Syftet var att generera idéer för framtidens vård och omsorg. Under workshopen identifierades även utmaningar och behov inom äldreomsorgen samt de förväntade förändringar som kommer att påverka äldreomsorgen om 20 år. Idéer genererades och beskrevs i termer av tjänster. Tjänsteidéerna presenterades för några utvalda leverantörer i syfte att öka möjligheten att idéerna faktiskt förverkligas och en ny tjänst utvecklas. De tio tjänsterna som kom fram under dagarna var: 1. Servicejour - för allt man vill uppleva och få gjort 2. Boendeblomman för seniora boenden 3. Seniorbook 4. Seniorkonsulten 5. Seniorteknikhjälpen 6. Anhörigservice 7. Vårdguiden för pensionärstjänster 8. Robot-tjänster 9. Aktivitetscenter 10. Resetjänst I likhet med alla tillgängliga metoder så finns det begränsningar liksom förtjänster. I nedanstående tabell ges en sammanfattning av respektive metods för- och nackdelar samt en kommentar. DuoDesign Ger en grundlig behovsbild + - Kommentarer Fokus på behov och mindre på idéer Profiler för igenkänning och kommunikationsarbete Ger en utmärkt bild över kundernas behov och värderingar som kan användas för fortsatt utveckling av koncept 3

8 12- timmars design Spridning i ålder, kompetens ger stor dynamik i gruppen Strukturerad metod Kreativa övningar som passar många Fokus på att ta fram några idéer skapar fokus på svåra, stora frågor inom vården Fortsätt arbeta med industridesigners för att visualisera tjänsterna ytterligare Resultatet ett fåtal genomtänkta idéer Lång dag för äldre deltagare Innovationsprocess Upplägg bra om man vill initiera ett förändringsarbete i en organisation då personalen engageras Tjänsteleverantörer som ger deltagarna extra energi samt kan se till att tjänsteidéerna realiseras Leverantörernas engagemang kan troligtvis ökas om de är med från början Utarbeta handlingsplaner för vidare processarbete och tjänster Inom ramen för projektet har vi utvecklat och testat tre metoder. Den första metoden lade grunden för de två efterföljande och speglar hur kunskap och erfarenheter ackumuleras över tiden. De olika metoderna fyller delvis och olika syften och är har olika upplägg. Det är således inte möjligt eller ens önskvärt att rangordna de olika metoderna. Istället är det den utvecklande organisationens kontext och förutsättningar som avgör vilken metod som ger bäst resultat. Tillsammans genererade studierna över 170 idéer. Av dessa har 28 valts ut och beskrivits som mer eller mindre utvecklade tjänstekoncept. De flesta av dessa koncept kan härröras till ett av dessa tre områden: Sociala relationer: De äldre vittnar om att ensamheten och isolering är det jobbigaste att hantera. Man är gammal och sjuk och har svårt att förflytta sig. Gamla vänner går bort och barn och övriga släktingar har fullt upp med sina liv. Sociala kontaktytor, både fysiska och virtuella, efterfrågas därför och spås bli allt viktigare. Man vill också känna sig behövd och lyfter fram seniorjobb som en viktig framtida tjänst. Boendet: Kopplat till ovanstående vill man gärna bo nära och tillsammans med andra i samma situation. Självklart vill man också fortsätta att bo tillsammans med sin livskamrat eller varför inte i ett kompiskollektiv. Man vill få större inflytande över vart man ska bo och när i tiden detta ska ske. Småskalighet, flexibilitet och konceptboende är begrepp som beskriver framtida boenden. Integrationen med det övriga samhället är också viktig. De flesta gillar idén om ett antal grundtjänster kopplat till boendet, men understryker också behovet av att det måste finnas ett antal tilläggstjänster för de som vill och har betalningsförmåga. Vård och omsorg: I kontakten med kommun, landsting och myndigheter känner sig många utelämnade. Det är ofta otydligt vart man ska vända sig med sin fråga och inte alltför sällan hamnar man mellan två stolar. Man efterfrågar större självbestämmande och en person som 2

9 känner ansvar och bryr sig. Samordning och mellan olika samhällsfunktioner efterfrågas och man vill ha en webbadress och ett telefonnummer istället för 100. Man är ofta jättenöjd med den personal man träffar inom vård och äldreomsorg men inser också att mer måste göras och av andra. Anhöriga spås få en viktigare roll och flera lyfter fram behovet av volontärer. 3

10 1 Inledning & Syfte Sverige (och resten av Europa) står inför en dramatisk demografisk utveckling som innebär att antalet äldre över 85 år kommer att fördubblas under de närmsta 30 åren. Detta innebär inte bara en ökning i relation till gruppens storlek idag utan också till övriga åldersgrupper. Denna utveckling har bidragit till att vård och omsorgsbranschen står inför fler faktum och tillika utmaningar. För det första måste utvecklingen av nya vård- och omsorgstjänster se till båda könen och deras behov. Kvinnor blir i allmänhet äldre än män. Nära 70 procent av dem som finns i äldreomsorgen är kvinnor. Vidare är det framför allt kvinnor som tar hand om de äldre, både i den betalda och i den obetalda omsorgen. Över 90 procent av dem som jobbar i äldreomsorgen är kvinnor. Detta gör att det naturligtvis är oerhört viktigt att lyssna på kvinnor när man ska utveckla framtidens vård- och omsorgstjänster. Men vi får inte glömma männen, vilket man ofta gjort beträffande män som anhörigvårdare. För det andra beskrivs gruppen äldre ofta som homogen, men verkligheten ser annorlunda ut. Till exempel ökar antalet och andelen utrikes födda som är 65 år och äldre. Trots de väl dokumenterade svårigheterna som invandrade personer har att få arbete i Sverige, har den akuta bristen på arbetskraft bidragit till att många invandrade personer fått ett arbete inom vården. Inom framförallt Stockholms län, där drygt 25 procent av befolkningen idag har en annan etnisk bakgrund än svensk, har flera projekt genomförts kopplat till den etniska blandning som finns bland äldreomsorgens personal. Äldreomsorgen har däremot varit sämre på att utveckla nya tjänster som tillgodoser utrikes föddas specifika behov. Men mångfald omfattar inte bara etnicitet, kultur och religion, utan handlar också om sexuell läggning, socioekonomiska skillnader och kön. Den ökade mångfalden bidrar till att nya behov, krav och önskemål uppstår. För det tredje kommer andelen förvärvsarbetande att minska samtidigt som pensionskostnaderna ökar. När 40-talisternas vårdbehov blir stora omkring sammanfaller det också med att 60-talisterna börjar uppnå pensionsåldern. För att kompensera att vi blir allt äldre måste vi enligt Statistiska Centralbyråns beräkningar öka arbetstiden med en och en halv timme per vecka eller skjuta upp pensionen tills vi är 68,5 år gamla. Detta ställer krav på utvecklingen av nya och smarta lösningar. Mot bakgrund av detta är det relevant att undersöka: Vilka erfarenheter har man idag och vilka förväntningar har framtidens äldre på sin, och närstående äldres, ålderdom? Vill, och i så fall hur vill, framtidens äldre vara delaktiga i utformandet och utvecklingen av framtidens äldreomsorgstjänster? Vilka tjänster kommer de att efterfråga? 4

11 Vad kan företag, kommunala och statliga organisationer göra för att förbättra äldreomsorgen? Från tidigare forskning om produkt- och tjänsteutveckling vet vi att mellan procent av alla nya produkter och tjänster som når marknaden misslyckas (Griffin, 1997). En av de främsta anledningarna är att många av de nya produkterna/tjänsterna är sprungna ur intern kärnkompetens och ny teknik, snarare än en förståelse för kunder, och framförallt användares, behov. För att utveckla efterfrågade och kundanpassade tjänster hänvisar forskningen numera till kunder och användare men på ett annat sätt än tidigare. Att utveckla förmågan att bygga upp en djup kunskap och förståelse för användaren, dennes situation och behov erbjuder stor potential i form av differentiering och konkurrenskraft. Detta låter sig dock inte göras genom att endast använda traditionella kundundersökningsmetoder. Till skillnad från att undersöka kundernas åsikter om befintliga tjänster behöver företag i allt större utsträckning ta med kunderna mycket tidigare, på nya sätt och ge dem en större roll i utvecklingsprocessen. Det behövs helt enkelt nya angreppssätt, metoder och praktiska verktyg som syftar till att fånga behov som kunderna själva kan ha svårt att beskriva eller kanske inte ens är medvetna om att de har, så kallade latenta behov. Syftet med detta forskningsprojektet har varit att designa, genomföra, utvärdera och vidareutveckla metoder för att involvera framtida kunder 1 i utvecklingen av nya och befintliga vård- och omsorgstjänster. I projektet belyses kundinvolveringen i ett större sammanhang, från idégenereringen till realisation av en ny tjänst, för att följa om och hur användarnas idéer tillåts påverka och om de får en möjlighet att nå marknaden. Projektet ämnar söka svar på följande forskningsfrågor: Hur ska användare involveras i tjänsteutvecklingsprocessen om syftet är att fånga såväl befintliga som framtida kundbehov? Hur hanteras innovativa idéer i en organisation? Hur omsätts idéer till verkliga tjänster? Projektets relevans kan sammanfattas dels i att det ämnar utveckla nya metoder för att fånga kundbehov hos en heterogen grupp människor vars önskemål kommer få stor inverkan på samhällets utveckling och ekonomi under många decennier, dels i att metoderna testas så att företag och kommuner får ta del av ett stort antal kunddrivna idéer. Projektet har genomförts i nära samarbete med företag och organisationer som tillhandahåller vård- och omsorgstjänster, i detta 1 Med begreppet kund avser vi i denna rapport framtidens äldre det vill säga framtida brukare, användare eller mottagare av primärt vård- och omsorgstjänster, människor som idag inte är i behov av dessa tjänster men kan antas bli det om ett antal år. 5

12 fall Stadsdelsförvaltningen i Hässelby-Vällingby, Nacka kommun, Carema Care och Almega/Vårdföretagarna. Projektet har finansierats med stöd av Vinnova. 2 Kundinvolvering i tjänsteutveckling I detta avsnitt ges en kort introduktion till forskningsområdet Kundinvolvering i tjänsteutveckling. Den primära mottagaren för denna rapport har vi identifierat som praktiker vars uppgift är att utveckla nya tjänster till äldre. I rapporten har vi således lagt fokus på att beskriva hur man kan gå till väga om man vill involvera potentiella kunder i utvecklingsprocessen samt delge läsaren resultatet av våra ansträngningar, men källhänvisningarna nedan ger en fingervisning om var man kan söka vidare om man vill fördjupa kunskaperna inom ämnet. Kundens roll i produktutvecklingsprocessen har varit föremål för forskning i flera decennier men det är först under de senaste åtta-tio åren som forskningen om kundinvolvering i tjänsteutveckling tagit fart och vuxit fram som ett viktigt forskningsområde. Sverige har varit en starkt pådrivande part i den utveckling och har bidragit med ett stort antal publikationer (t ex Edvardsson et al., 2006; Björlin Lidén & Sandén, 2004; Matthing et al., 2004) och avhandlingar (Björkman, 2004; Dahlsten, 2004; Kristensson, 2003; Magnusson, 2003; Matthing, 2004; Sandén, 2007). Forskningsfronten inom forskningen om kundinvolvering tar sikte på de gap som finns i den nuvarande forskningen. Kritiker efterlyser metodutveckling och empirisk grundad forskning, och menar dessutom att forskningen misslyckats med att tillhandahålla riktlinjer för hur företag kan göra utvecklingsaktiviteter mer marknadsorienterade (Kok et al., 2004). Det tar sig uttryck i att chefer som inte vet hur de ska genomföra kunddrivna tjänsteutvecklingsprojekt, eller kan identifiera vad som måste ändras för att göra deras utvecklingsaktiviteter verkligt marknadsorienterade. Detta tar vi fasta på i denna rapport och hoppas kunna visa på tre exempel på hur man kan gå till väga och visa vilka resultat det ger. Kundinvolvering kan sägas vara ett paraplybegrepp som omfattar samarbetet mellan organisation och kund i utvecklingsprocesser. Syftet är att fånga befintliga och latenta kundbehov och utveckla nya tjänster som motsvarar dessa. Målet är att involvera kunden tidigare och djupare i utvecklingsarbetet för att tidigt försöka säkerställa att den nya produkten/tjänsten tar sin utgångspunkt i verkliga behov. När ska man då praktisera kundinvolvering? Svaret är när man avser utveckla nya produkter/tjänster antingen genom att tillämpa en ny teknik eller genom att med befintlig teknik söka en ny marknad: 6

13 Ny teknik Nya produkter och tjänster Radikala innovationer Befintlig teknik Utveckling av befintliga produkter och tjänster Nya produkter och tjänster Nuvarande marknad Nya marknader Figur 1 När kundinvolvering är lämpligt Metoden är ineffektiv vid radikal innovation då man i förväg inte kan veta vem som är kund och för resurskrävande när det gäller vidareutveckling av befintlig tjänst. Kundinvolvering bygger ofta på realtidsstudier. Realtidsstudier ökar chanserna att upptäcka latenta behov eftersom det är när kunden använder/nyttjar tjänsten och lever sitt dagliga liv som dessa behov kan uppträda. Det innebär också att man kombinerar olika metoder (till exempel observationer, enkäter och intervjuer) och verktyg (till exempel videokameror, stillbildskameror, diktafoner och dagböcker) för att passa den specifika kontexten. Kundinvolveringsstudier är oftast kvalitativa till sin karaktär och vänder sig till ett mindre antal kunder. Detta medför att resultaten i många fall bör verifieras i en kvantitativ uppföljning för att säkerställa att idéerna är attraktiva för en större målgrupp. Forskningen om kundinvolvering är fortfarande i sin linda och att arbeta med kundinvolvering är nytt i de flesta branscher. Vi har sett prov på mycket goda resultat inom till exempel Telecom och kollektivtrafik. När det gäller brukarmedverkan och brukarinflytande inom vården och omsorgen har forskning vid Högskolan i Borås visat att det finns tre kritiska faktorer att ta hänsyn till när man vill bli framgångsrik på att utveckla metoder för anhörigstöd med hjälp av informations- och kommunikationsteknik. Det ena är brukarmedverkan, att brukarna är med i hela designprocessen. Det andra är att arbetet att förändra attityder både hos äldre och hos personal så att äldre kan ta till sig och använda ny teknik. Och slutligen etiska aspekter, vilket är särskilt viktigt när man utvecklar tjänster till t ex demenssjuka (Magnusson, 2005). 7

14 3 Metodutveckling - Det här gjorde vi Hela forskningsprojektet är uppbyggt kring tre delstudier som var och en syftar till att designa och testa en metod för att involvera kunder i utvecklingsprocessen av nya vård- och omsorgstjänster (se Figur 2). Metodmässigt ligger fokus på att involvera morgondagens kunder i utvecklingen av nya tjänster. Anledningen är att företag, organisationer och myndigheter behöver kunskap och tid för att hinna rusta sig för de kommande behoven. Såväl tillväxt- och innovationsmässigt skulle förmågan att bättre kunna förstå framtida kundbehov, det vill säga möjliggöra att målgrupper i större utsträckning än tidigare skall kunna beskriva idag vad de väntar sig i morgon, vara mycket värdefull. Inom ramen för respektive kundinvolveringsstudie byggs kunskap upp om bland annat nuvarande kunders beteende, preferenser och missnöje med nuvarande tjänster men även kommande generations förhoppningar och farhågor. Kunskapen om kunden och dennes situation används sedan som underlag i utvecklingsarbetet i respektive företag för att (i den utsträckning det är möjligt) säkerställa att potentiella produkter och tjänster är drivna ur befintliga kundbehov och sannolikheten att de efterfrågas av kunderna när de realiseras. Förberedelser & Design Delstudie 1 DuoDesign Delstudie 2 12-timmarsdesign Delstudie 3 Innovationsprocess Realisering av idéerna Resultat: 1) Nya tankesätt, 2) nya verktyg och metoder för fortsatt utveckling av attraktiva kunderbjudande för dagens och morgondagens kunder samt 3) nya idéer och koncept. Figur 2 Grov projektskiss 3.1 DuoDesign DuoDesign kan beskrivas i tre faser, se Figur 3: 1) Rekrytering av deltagare/respondenter, 2) Intervjustudie med två generationer och 3) Realtidsstudie med framtida kunder. Dessa delmoment kommer nu att beskrivas närmare i efterföljande avsnitt. 8

15 Påminnelse Fas 1: Rekrytering & Förberedelser Fas 2: Intervjustudie med två generationer Workshop Fas 3: Realtidsstudie med morgondagens kunder Mars April Maj Juni Juli Augusti September Figur 3 DuoDesigns upplägg och genomförande i tiden En svårighet med studien, som vi förutsåg på förhand och som utgjorde själva utgångspunkten för studiens design, var att få huvudmålgruppen (den yngre generationen) att tänka sig in i situationen hur det verkligen är att bli gammal, att kanske vara handikappad, ha funktionsnedsättningar, att många i ens närhet inte lever längre, högst begränsad ekonomi och så vidare. För att överbrygga denna svårighet valde vi upplägget att samla två generationer vid en gemensam intervju. Förhoppningen var att få den yngre generationen att reflektera över hur den äldre generationens liv ser ut och få dem att tänka sig in den äldre anhörigas situation. Fas 1 Rekrytering & Förberedelser I samråd med våra partners enades vi om att båda involvera människor från både ordinärt och särskilt boende samt svenskfödda och utlandsfödda. Rekryteringen gjordes via våra samarbetspartners, Stadsdelsförvaltningen i Hässelby- Vällingby samt Carema. Intervjuguiden utformades kring ett antal öppna frågeställningar (Intervjuguiden återfinns i Delrapport 1). Vi gjorde ett medvetet val att ha ett fåtal bredare frågeställningar snarare än att ha ett stort antal fokuserade frågeställningar kopplat specifikt till nya vård- och äldreomsorgstjänster. Det kändes viktigare för oss att fånga in det som var väsentligt för de äldre oavsett område än att fånga in mindre viktigare saker kopplat till en specifik typ av tjänst. Fas 2 Intervjustudie med två generationer I de flesta intervjuerna deltog en person från den äldre generationen och en från den yngre. I ett fall deltog två äldre och en yngre. I tvågenerationsintervjuerna deltog totalt 33 personer. Den äldre generationen: Tolv kvinnor och fem män Av dessa bodde 13 personer i ordinärt boende (tre män och tio kvinnor) och fyra i särskilt boende (två män och två kvinnor) 9

16 Den yngre generationen: Tolv kvinnor och fyra män Av dessa var nio utländskt födda (två män och sju kvinnor) Intervjupersonerna fick själva välja var intervjuerna skulle hållas. Merparten av intervjuerna gjordes i de äldre personernas hem. Flera av de vi intervjuade var första generationens invandrare som trots många år i Sverige aldrig lärt sig svenska, varpå vi behövde hjälp av tolk. Av den anledningen gjordes nio intervjuer i Assyriska föreningens lokaler i Vällingby. Intervjuerna tog mellan en till tre timmar och syftet med intervjuerna var att öka forskarnas och den yngre generationens förståelse för hur det är att vara gammal idag. Fas 3 Realtidsstudie med morgondagens kunder I samband med intervjuerna fick den yngre generationen ett erbjudande om att delta i en realtidsstudie som tog vid efter avslutad intervju. 16 respondenter valde att delta i realtidsstudien. Av dessa var tio kvinnor och sex män varav fyra var utländskt födda (tre kvinnor och en man). Studien sträckte sig över tre månader. Det var viktigt att ge deltagarna en möjlighet att reflektera över dessa frågor samtidigt som de levde sitt vanliga liv. Studien sammanföll i tiden med sommar och semestertider varpå perioden på tre månader blev betydligt längre än vad som varit vår ursprungliga tanke men för att inte orsaka förseningar i projektet valde vi ändå att lägga studien över sommaren med den konsekvensen att vi i mitten av juli ringde runt till deltagarna för att 1) påminna om studien och 2) fråga hur det gick för dem samt 3) besvara eventuella frågor. Deltagarnas uppgift under perioden var att dokumentera de behov, problem, svårigheter och farhågor som de har inför kommande ålderdom samt komma på och dokumentera nya idéer och koncept kring framtida vård- och omsorgstjänster. Som stöd för idégenereringen fick deltagarna dagböcker, idéformulär med förformulerade frågor samt ett antal frågor att besvara och tips på hur de kunde gå till väga (All dokumentation kopplat till denna studie återfinns som bilagor i Delrapport 2). Två veckor innan slutdatumet för realtidsstudien hölls en workshop vars syfte var att deltagarna skulle få inspiration och energi från andra deltagare att slutföra realtidsstudien genom att berätta om egna idéer, höra andras och tillsammans vidareutveckla idéerna. 10

17 Analysarbetet Efterföljande analys syftade, dels till att utvärdera metoden, dels till att sammanställa, kategorisera, analysera framkomna idéer. Den första delen av analysen bygger primärt på våra erfarenheter som forskare men även samarbetspartners och deltagares upplevelser. Den andra delen bygger på en analys av det material som samlades in under studiens gång. Generellt kan vi konstatera att de breda frågeställningar kring vilket studien är uppbyggd speglar sig i det material som kom fram under studien. I analysen utkristalliserades det flera sätt på vilket man kan kategorisera och presentera materialet. I denna delstudie tog vi fasta på framför allt två olika sätt: 1) kring vilken eller vilka aspekter av livet härrör idén? och 2) vilken eller vilka aktörer berör idén? Deltagarnas uppgift i Duo- Design har varit att definiera upplevda problem och behov samt generera (för dem) nya idéer och tipsa om goda exempel. Vår (forskare och samarbetspartners) uppgift i processen har varit att sammanställa, kategorisera, analysera, vidareutveckla och sedermera konceptualisera dessa problem, behov och idéer. Resultaten, bl a ett antal målgruppsprofiler, beskrivs i nästa kapitel timmarsdesign I delstudie 2, 12-timmarsdesign, har vi inspirerats av en metod bruklig inom Industridesign. Från början kallades metoden för 24-timmarsdesign eftersom den genomfördes under ett dygn. Metoden utvecklades av Designstudio Värmland och går ut på att man mixar personer med olika kompetenser, bakgrunder och erfarenheter för att under 24 timmar arbeta tillsammans i en workshop med att lösa ett problem. Metoden som är vanligt förekommande inom förpackningsindustrin utgår från ett faktiskt behov som är inringat och väldefinierat. Alla delar från analys, problemformulering, idégenerering, konceptbeskrivning genomförs av denna kompetensblandade grupp utifrån ett faktiskt utvecklingsbehov som definierats av forskningsstudien och WSP. I detta fall vad man behöver/vill ha för behov/tjänster när man bli äldre. Designprocessen komprimeras och består av ett antal steg varav varje steg har ett delmål med en tydlig deadline. Struktur Design som är ett industridesignföretag anlitades för att genomföra planering och workshopen i samarbete med WSP. WSP formulerade vad som skulle åstadkommas utifrån övergripande syfte med forskningsprojektet Kunddrivna tjänster för äldre och satte ramarna för studien. Struktur Design stod för detaljplaneringen av workshopen och själva genomförandet. Till sin hjälp hade de bl a resultaten från delstudie 1. I studien deltog framtida potentiella kunder, vård- och omsorgspersonal, branschexperter och studenter som tillsammans fick reflektera över hur det är att vara gammal idag, identifiera dagens problem och utmaningar, beskriva nu- 11

18 varande och framtida behov samt generera nya idéer och koncept om framtida vård- och omsorgstjänster. Vi begränsade tidsramarna till 12 timmar då vi ansåg att vi skulle få in alla processteg samt att detta skulle passa vår målgrupp bättre. Det var en utmaning att använda 12-timmarsdesign då förutsättningarna särskiljer sig mellan hur denna metod brukar användas och de förutsättningar som fanns i detta projekt. De parametrar som skiljer sig: 1. Kunder brukar aldrig vara med i processen. 2. Metoden brukar utgå från att det finns ett väldefinierat och avgränsat problem. 3. Man har tidigare använt metoden till uteslutande fysiska produkter inte tjänster som i detta fall. Studien är uppbyggd kring tre övergripande faser: Förberedelser där rekrytering är en central och särskilt viktig aktivitet Genomförande av workshop Analys Figur 4 Upplägg av 12-timmarsdesign Rekrytering & Förberedelser Rekrytering av deltagarna i studien gjordes i samråd med våra samarbetspartners Carema Omsorg, Nacka kommun samt Struktur Design. Vi enades om att tre grupper om 5 deltagare (totalt 15 deltagare) skulle vara optimalt för den här typen av workshop. De olika kompetenserna vi efterfrågade och som skulle vara representerade i varje arbetsgrupp var: 1. En expert. Vi enades om att tre områden skulle vara med i varsin arbetsgrupp, en arkitekt, en läkare inom generatrik och en expert på sociala medier. 2. Två av framtidens äldre. De rekryterades inte med hänsyn till annat än att de hade kontakt med våra samarbetspartners Nacka kommun och Carema Omsorg och att de var potentiella framtida kunder inom äldrevården. 3. En industridesignstudent. Detta för att få en yngre person och student representerad och att det blev från industridesignlinjen var dels för att de är skolade att tänka i processer samt att de är vana att åskådliggöra ett komplext material. 12

19 4. En representant från våra samarbetspartners som arbetar med vård och omsorgsfrågor i sitt arbetsliv. Detta så att vi får med hur det ser ut idag och om perspektivet skiljer sig om man är i branschen eller inte. Genomförande Workshopen genomfördes den 11 november Dagen innehåll åtta olika moment, vilka beskrivs nedan. Figur 5 Workshopen upplägg och olika delmoment 1. Bakgrund och inledning. Dagen började med att WSP Analys & Strategi presenterade forskningsprojektet Kunddrivna tjänster för äldre i vilket denna delstudie ingår. Struktur Design som designade och genomförde workshopen tog därefter över och fortsatte leda dagens övningar (En detaljerad beskrivning av dagen och alla momenten samt resultaten och som Struktur Design sammanställt återfinns som bilaga till Delrapport 2). 2. Vision/Drömbild. Den första övningen, som var individuell, var att deltagarna presenterades för ett stort antal bilder vilka var kategoriserade inom olika grupper: 13

20 Miljö, natur Boende Familj, barnbarn, vänner Intressen, djur, sport, böcker Närhet, ensamhet, isolering Sällskapsliv, gemenskap, fest Lugn, stress Mat, dryck, fika Vård och omsorg, hjälpmedel, friskvård Transporter, fordon, cykel, resor Data, teknik, ekonomi Tro, livsåskådning Deltagarna fick sedan i uppgift att, genom att fritt välja ett antal bilder, presentera sin vision om hur deras ålderdom ska se ut. Deltagarna klistrade upp bilderna på varsitt papper och presenterade sin drömbild för övriga i gruppen. Denna övning fyllde två viktiga funktioner, dels fick deltagarna reflektera över hur de som individer skulle vilja ha det som äldre, dels bildade visionen underlag för nästa övning. 3. Problemformulering. Deltagarna delades nu in i tre grupper om fem personer. Grupperna var sammansatta så att det fanns två representanter av framtidens äldre, en designstudent, en representant från vård/kommunen och en expert i varje grupp. Gruppen fick nu i uppgift att utifrån en fiktiv person 2 (se ett exempel i Figur 6) se vilka problem som står i vägen för att drömbilden av ens liv som gammal ska kunna uppnås. 2 De fiktiva personer som presenterades tog sin utgångspunkt i de målgruppsprofiler som var ett resultat av delstudie 1 DuoDesign. För mer information läs Delrapport 1. 14

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 1 DuoDesign Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 1 DuoDesign Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 1 DuoDesign Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén September 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en

Läs mer

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 2 12-timmarsdesign Jennie Bäckman, Lisa Johnsson, Bodil Sandén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 2 12-timmarsdesign Jennie Bäckman, Lisa Johnsson, Bodil Sandén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 2 12-timmarsdesign Jennie Bäckman, Lisa Johnsson, Bodil Sandén Maj 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

Checklista workshopledning best practice Mongara AB

Checklista workshopledning best practice Mongara AB Checklista workshopledning best practice Mongara AB Detta dokument ska ses som ett underlag för vilka frågeställningar vi jobbar med inom ramen för workshopledning. I dokumentet har vi valt att se processen

Läs mer

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Innehåll Förord 5 Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8 Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Kreativa möten 27 Idédiamanten en strukturerad metod

Läs mer

Innehåll. Förord 7 Vad menas med värdegrund? 9 Lagstiftning om värdegrund 25

Innehåll. Förord 7 Vad menas med värdegrund? 9 Lagstiftning om värdegrund 25 Innehåll Förord 7 Vad menas med värdegrund? 9 Lagstiftning om värdegrund 25 Vad innebär lagtexten om värdegrund för äldre personer? 31 för anhöriga? 37 för personal? 43 Hur kan du stötta dina medarbetare

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

ATT FÅ BESTÄMMA SJÄLV AUTONOMI INOM ÄLDREOMSORGEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr

ATT FÅ BESTÄMMA SJÄLV AUTONOMI INOM ÄLDREOMSORGEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr ATT FÅ BESTÄMMA SJÄLV AUTONOMI INOM ÄLDREOMSORGEN Lars Sandman Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 Allt material på dessa sidor är upphovsrättsligt skyddade och får inte användas i kommersiellt

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 FoU Fyrbodal Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 besvarat av assistenternas chefer. På kursen för personliga assistenter har deltagare kommit från åtta av Fyrbodals 14 kommuner.

Läs mer

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC INSTRUKTION Sid: 1 (7) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Utförarenheten 3 2015-04-27 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 2 2014-12-02 Beslutande

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet Syftet med workshopen är att deltagarna ska få göra hela resan som ligger bakom inriktningen Socialdemokraterna framtidspartiet. De ska också få möjlighet att reflektera kring vad den innebär för dem själva

Läs mer

Helena Hammerström 1

Helena Hammerström 1 Helena Hammerström 1 Behov 52 kort för att bli medveten om mänskliga behov Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska Helena Hammerström Sociala Nycklar AB Vitkålsgatan 109 754 49 Uppsala www.socialanycklar.se

Läs mer

Handlingsplan för mångfald

Handlingsplan för mångfald Handlingsplan för mångfald Nämnden för individ- och familjeomsorg 2014 2016 Antagen av nämnden för individ- och familjeomsorg 2014-02-18 2 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför mångfald?... 3 Definition

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till/intervju med boende

Bilaga 1 Enkät till/intervju med boende Kvalitetsuppföljning, Pilegården (juli 2010) Bilaga 1. 1(5) Bilaga 1 Enkät till/intervju med boende NKI (Nöjd-Kund-Index) NKI (Nöjd-Kund-Index) är ett sammanfattande mått på hur nöjda kunderna är med en

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

➊ Nu börjar cirkeln! Presentationsrunda

➊ Nu börjar cirkeln! Presentationsrunda ➊ Nu börjar cirkeln! Det är viktigt att cirkeldeltagarna känner att starten blir bra. Ett sätt kan vara att göra starten lite mjuk, till exempel genom att börja fråga hur de olika deltagarna fick höra

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

En workshop om workshops

En workshop om workshops En workshop om workshops Idégenerering i grupp, Suniweb 2014 Processen i korthet Att vara i nuet Att ta fram hållbara kreativa idéer är en process och alla steg i processen är viktiga. Det är även viktigt

Läs mer

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Inspirationsfasen. Fortsättning på nästa sida. Hållbar utveckling B, vårterminen 2013. Cemus/CSD Uppsala, Uppsala universitet & SLU

Inspirationsfasen. Fortsättning på nästa sida. Hållbar utveckling B, vårterminen 2013. Cemus/CSD Uppsala, Uppsala universitet & SLU Inspirationsfasen Förvänta er framgång! Fokusera på problemet, men leta efter möjligheter. Titta på världen, observera och låt dig inspireras. Utforska det som kittlar din nyfikenhet! Ha med så många olika

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2015-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Kalmar November 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för, i bland annat kulturplanerna, själva ska få komma till tals.

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Ledarskap för mångfald och ett. Ett inkluderande arbetsklimat

Ledarskap för mångfald och ett. Ett inkluderande arbetsklimat Ledarskap för mångfald och ett inkluderande arbetsklimat KompoBib2020 Eva Löfgren Diversity AB eva.lofgren@diversity.se 070 211 98 68 Dagens program 8.30 12.00 Våra referensramar/ glasögon g och hur de

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

Working with parents. Models for activities in science centres and museums

Working with parents. Models for activities in science centres and museums Working with parents. Models for activities in science centres and museums 1 Index PRATA OM VETENSKAP FLYTA OCH SJUNKA... 3 1. Kort översikt över workshopens aktiviteter... 3 2. Mål och syfte... 3 3. Viktiga

Läs mer

Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015 SÄRSKILT BOENDE - 20 1 (1) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Underlaget

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

SKOLAN & NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR. Dags att prata om: Ett samtalsmaterial för föräldrargrupper

SKOLAN & NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR. Dags att prata om: Ett samtalsmaterial för föräldrargrupper Dags att prata om: SKOLAN & NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR Ett samtalsmaterial för föräldrargrupper Detta samtalsmaterial är framtagen inom Attentions projekt Min Skola med medel från Allmänna

Läs mer

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten?

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? L Ö S N I N G S F O K U S E R A T O C H H Ä L S O F R Ä M J A N D E GONGGÅNG för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? Vad är GongGång

Läs mer

Studiematerial Handledare

Studiematerial Handledare Studiematerial Handledare Leanlink Ao Äldreomsorg larcenter@linkoping.se Liselotte Björk Kicki Holmberg Instruktioner till handledaren Den här informationen är ett stöd för dig som handledare för hur strukturen

Läs mer

Guide till bättre balans i livet.

Guide till bättre balans i livet. Guide till bättre balans i livet. En praktisk handledning för både arbetsgivare och anställda. Balans i livet kan betyda mycket. Hur ska vi alla kunna kombinera arbete med privatliv utan att det kostar

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Se bilaga Upplägg för dagen Värdegrund och arbetsplatskultur Uppdraget genomförs på plats i Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal.

Se bilaga Upplägg för dagen Värdegrund och arbetsplatskultur Uppdraget genomförs på plats i Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal. KRAVSPECIFIKATION Uppdrag och syfte: Anbudet gäller det tredje utbildningstillfället i KOMPETENSNAVET utvecklingsprogram. Syftet med föreläsningen är att deltagarna ska få kunskap om kopplingen mellan

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Lär känna ditt ledarjag hjälp till självhjälp för ledare

Lär känna ditt ledarjag hjälp till självhjälp för ledare Lär känna ditt ledarjag hjälp till självhjälp för ledare Vad är unikt för mig? Det är du själv som är grunden för ditt ledarskap och för att fungera bra som ledare måste du veta mer om ur du själv fungerar

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Kvalitetsanalys. Björnens förskola

Kvalitetsanalys. Björnens förskola Kvalitetsanalys Björnens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 7 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål enligt

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Mer eller mindre, om att möta det som är annorlunda

Mer eller mindre, om att möta det som är annorlunda ÖVNING: Mer eller mindre, om att möta det som är annorlunda I denna övning får vi möjlighet att fundera kring vad jag själv och vi som grupp kan göra för att bidra till en välkomnande och inkluderande

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Tummelisagårdens och Apelgårdens förskola. 2010-10-01 t.o.m. 2011-10-01 1 3. Innehållsförteckning 4. Utvärdering av föregående plan...3 5. Barn och

Läs mer

Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009

Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009 2010-02-15 Ärendenr: Nf 60/2010 Handläggare: Annelie Fridman Sophia Greek Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009 Vård och Stöd Förvaltningen för funktionshindrare

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg?

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Frukostseminarium Äldrecentrum 16 maj 2017 Marta Szebehely, Anneli Stranz & Rebecka Strandell Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet Vem ska arbeta

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSARBETE SOM KONKURRENSFÖRDEL

JÄMSTÄLLDHETSARBETE SOM KONKURRENSFÖRDEL JÄMSTÄLLDHETSARBETE SOM KONKURRENSFÖRDEL DOKUMENTATION FRÅN WORKSHOP! SCHYST-KONFERENSEN 2014-10-15! STOCKHOLM REGION VÄRMLAND! www.addgender.se Pernilla Alexandersson Add Gender Workshopledare Marianne

Läs mer

➍ Mötas, lyssna och tala

➍ Mötas, lyssna och tala ➍ Mötas, lyssna och tala 26 Vi påverkas av hur möten genomförs. Vi kan också själva påverka möten. Bra möten kräver demokratiska mötesformer. Har du suttit på möte och inte förstått sammanhanget utan att

Läs mer

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen samt förskolans barnutvecklingsgrupp.

Läs mer

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND Vi som är anställda i handikappomsorgen i Huddinge kommun har ett uppdrag av invånarna. Uppdraget är att ge service, omsorg och stöd som bidrar

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR? Vem

Läs mer

Social omsorg - äldreomsorg. Magnus Nilsson, fil.dr. Universitetslektor i socialt arbete Karlstad universitet

Social omsorg - äldreomsorg. Magnus Nilsson, fil.dr. Universitetslektor i socialt arbete Karlstad universitet Social omsorg - äldreomsorg Magnus Nilsson, fil.dr. Universitetslektor i socialt arbete Karlstad universitet Gerontologi Gerontologi vad är det? Gerontologi samhällsvetenskapligt orienterad Geriatrik medicinskt

Läs mer

Våra liv. som gamla OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006

Våra liv. som gamla OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006 Våra liv OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006 som gamla Att bli gammal alla har vi både farhågor och förhoppningar för vår egen del när vi tänker på oss själva som pensionärer. Finns det något skyddsnät när jag

Läs mer

Hållbara kommunikationstjänster i äldreomsorgen, som utvecklats med seniorer i Täby och personal i Vallentuna Isabella Scandurra

Hållbara kommunikationstjänster i äldreomsorgen, som utvecklats med seniorer i Täby och personal i Vallentuna Isabella Scandurra Hållbara kommunikationstjänster i äldreomsorgen, som utvecklats med seniorer i Täby och personal i Vallentuna Isabella Scandurra FoU Seniorium Svärdvägen 27 182 33 Danderyd [T] Mörby Centrum 2 Hållbara

Läs mer

KARTLÄGGNING AV STÖD TILL ANHÖRIGA I VÄSTERVIKS KOMMUN

KARTLÄGGNING AV STÖD TILL ANHÖRIGA I VÄSTERVIKS KOMMUN Margareta Göransson, anhörigkonsulent Västerviks kommun och Ann-Christine Larsson, FoU-ledare Fokus Kalmar län KARTLÄGGNING AV STÖD TILL ANHÖRIGA I VÄSTERVIKS KOMMUN Anhörigstödets tre ben Formell organisering

Läs mer

Bilaga 1. Handledning till övningsledningen

Bilaga 1. Handledning till övningsledningen Bilaga 1. Handledning till övningsledningen I denna bilaga finns handledning till övningsledningen om hur övningen kan läggas upp. Metod (övningsupplägg) Övningen är en seminarieövning. Det innebär att

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Dialog Gott bemötande

Dialog Gott bemötande Socialtjänstlagen säger inget uttalat om gott bemötande. Däremot kan man se det som en grundläggande etisk, filosofisk och religiös princip. Detta avsnitt av studiecirkeln handlar om bemötande. Innan vi

Läs mer

Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är:

Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är: Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är: 2. Jag kan bestämma hur jag vill bli hjälpt 3. Personalen kommer på överenskommen tid 4. Jag får information

Läs mer

Beslut om bistånd enligt kapitel 4 socialtjänstlagen (SoL)

Beslut om bistånd enligt kapitel 4 socialtjänstlagen (SoL) 2 (3) säkerställ att det finns kontinuerlig information om kommunens äldreomsorg på andra språk. Ta fram en handlingsplan för hur äldreomsorgen ska arbeta med mångfaldsfrågor. Denna bör tas fram i samarbete

Läs mer

Maj 2017 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Eneryda förskola Enelyckan

Maj 2017 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Eneryda förskola Enelyckan Maj 2017 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Eneryda förskola Enelyckan INLEDNING Krav på likabehandling Enligt likabehandlingslagen, som började gälla fr.o.m 1 april 2006, ska varje

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Diskussionsmaterialet består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet

Diskussionsmaterialet består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet Syftet med studiecirkeln är att deltagarna ska få göra hela resan som ligger bakom inriktningen Socialdemokraterna framtidspartiet. De ska också få möjlighet att reflektera kring vad den innebär för dem

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att Du har rätt till kroppslig integritet i samband den personliga omvårdnaden

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19)

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka Nacka kommun får allt fler äldre och äldre som lever allt

Läs mer

Sagobackens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Sagobackens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Sagobackens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan a för planen Helen Peterson Vår vision På vår förskola ska alla

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet MÅNGFALD Arbetsmaterial Etnicitet Inledning Svensk innebandy är en del av Sverige och det svenska samhället. Det finns innebandyföreningar i över 90 procent av Sveriges 290 kommuner. Bland dessa 1 100

Läs mer

- Tips för att engagera unga och nya ledare

- Tips för att engagera unga och nya ledare Ledarrekrytering - Tips för att engagera unga och nya ledare Andreas Ingmarsson Robert Josefsson Köping, 2009-04-25 Svenska Bordtennisförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Telefon: 08-699 60 00 Fax:

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

REKRYTERA MERA. Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald

REKRYTERA MERA. Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald REKRYTERA MERA Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald Etnisk mångfald inom arbetslivet Etnisk mångfald utgörs av människor med olika etnicitet. Det är inte olikheterna i sig utan samspelet

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer