Förstudie. Genomlysning av övriga kostnader för barn- och utbildningsnämnden. Östersunds kommun. Februari Roland Svensson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie. Genomlysning av övriga kostnader för barn- och utbildningsnämnden. Östersunds kommun. Februari 2013. Roland Svensson"

Transkript

1 Förstudie Genomlysning av övriga kostnader för barn- och utbildningsnämnden Östersunds kommun Februari 2013 Roland Svensson Av Skyrev certifierad kommunal revisor Marianne Harr Av Skyrev certifierad kommunal revisor

2 Innehåll 1. Inledning Bakgrund Syfte, revisionsfråga Revisionskriterier, metod och avgränsning Resultat förstudien Vilka kostnadsslag ingår i övriga kostnader och administrationskostnader? Är kostnaderna redovisade enligt gällande riktlinjer och praxis? Sammanfattande kommentarer... 5

3 1. Inledning 1.1 Bakgrund En förstudie av grundskolans resursfördelning genomfördes av revisorerna i september Den förstudien avsåg både nationella jämförelser och tillämpad resursfördelning internt i kommunen. För att komplettera den förstudien bedömde revisorerna att det var lämpligt att genomlysa kostnadsslagen övriga kostnader och administrationskostnader och vad som ingår i dessa i en förstudie del Syfte, revisionsfråga Projektet syftar till att undersöka om övriga kostnader och administrationskostnader avviker från riket i stort och vilka kostnader som inbegrips i dessa båda begrepp. Övergripande revisionsfråga är om nämndens kostnader för övriga kostnader och administrationskostnader avviker med jämförbara kommuners kostnader. Granskningen/förstudien ska besvara följande kontrollmål: Vilka kostnadsslag ingår i övriga kostnader och administrationskostnader? Är kostnaderna redovisade enligt gällande riktlinjer och praxis? 1.3 Revisionskriterier, metod och avgränsning Underlag för bedömning är offentlig statistik för kostnader samt förvaltningens interna redovisning. Därutöver har förstudien genomförts genom intervjuer med ansvariga ekonomer på förvaltningen samt personal på Skolverket med ansvar för relevant statistik. Förstudien avser enbart att jämföra posten övriga kostnader med andra jämförbara kommuner samt reda ut vad den innehåller i Östersunds kommun. Ingen detaljgranskning har skett av övriga kommuners kostnadsposter då detta material inte går att tillgå i skolverkets databas (SIRIS). Underlaget grundar sig på Räkenskapssammandraget. Förstudien grundar sig på år 2011 eftersom statistiken för verksamhetsåret 2012 inte var färdigställt under den tidsperiod då förstudien genomfördes. Rapporten har varit föremål för sakgranskning av berörda tjänstemän. Deloitte 1

4 2. Resultat förstudien 2.1 Vilka kostnadsslag ingår i övriga kostnader och administrationskostnader? Den modell för beräkning av kostnader per elev som tillämpas i Räkenskapssammandraget utgår från ett antal olika parametrar, bland annat lokaler och inventarier, skolmåltider, undervisning/ personal samt övriga kostnader. Vad gäller posten övriga kostnader består den bland annat av följande delar enligt nämnda modell: SYV-verksamhet Administration Kostnader för kompetensutveckling Diverse overheadkostnader från förvaltningen Kostnader för utvecklingsarbete Fackligt arbete Elevassistenter, skolvärdar, tolkar med flera Det innebär således att de administrativa kostnaderna ingår i övriga kostnader varmed denna förstudie enbart är inriktad mot övriga kostnader. I Östersunds kommun ingår följande kostnadsslag under posten övriga kostnader för verksamhetsåret 2011: Kostnad per elev 2011 Pedagoger, ej undervisning 4100 Skolområdeschef, rektor 800 Elevassistenter 1300 Administration på skolnivå 1000 Köpta tjänster 1000 Studiehandledning 1000 Räntor m m 700 Vaktmästare 700 Personalvård m m 500 Studie- och yrkesvägledning 400 Förbrukningsmaterial 400 Telekostnader 200 Fortbildning 200 Skjuts till aktiviteter 200 Tolkar 100 Gem. kostnader förv. nivå 3100 Deloitte 2

5 Gem. kostnader kommunnivå 1100 Total kostnad/elev Tabell 1, kostnadsslag för posten övriga kostnader. De kostnadsslag som är redovisade enligt tabell 1 har avrundats till jämnt hundratal kronor. I avsnitt 2.2 redovisas huruvida kostnaderna är redovisade enligt gällande praxis. Av tabellen framgår att de stora kostnadsposterna avser gemensamma kostnader på övergripande nivå samt på förvaltningsnivån. Därutöver är den stora posten pedagoger som ej deltar i undervisningen samt elevassistenter (se även 2.2). I diagram 1 och 2 görs en jämförelse av övriga kostnader med andra kommuner. För att få en jämförelse med hur det ser ut i andra jämförbara kommuner har Falun och Skövde använts i likhet med den föregående förstudien 1. Därutöver har vi lagt till Sundsvall samt stora städer i Sverige (se diagram 1). I denna jämförelse av de övriga kostnaderna har Skövde de klart högsta kostnaderna. Östersund ligger i sin tur en bit över både Falun, Sundsvall och stora städer. Värt att notera är dock att vi i denna förstudie inte har granskat detaljerna i övriga kommuners redovisning av denna post, eftersom dessa uppgifter inte går att få fram från befintlig statistik. Diagram 1, kostnad per elev för posten övriga kostnader i stora städer. I diagram 2 görs en jämförelse av Jämtlands kommuner. Denna jämförelse visar tydligt att det finns en väldigt stor diskrepans mellan Jämtlands olika kommuner, från kr/elev till kr/elev. Östersunds kommun har samma kostnadsnivå som genomsnittet i Jämtlands län. 1 En förstudie av grundskolans ekonomi resultat resursfördelning, september Deloitte 3

6 Diagram 2, kostnad per elev för posten övriga kostnader i Jämtlands län. 2.2 Är kostnaderna redovisade enligt gällande riktlinjer och praxis? Vid genomgången av posten övriga kostnader konstaterades att det fanns ett antal poster som inte var helt korrekt redovisade utifrån de kriterier som gäller (se 2.1). Nedan redovisas de avvikelser som kan konstateras: Förbrukningsmaterial 400 kr/elev: mindre summor borde ha redovisats som läromedel istället. Uppskattningsvis är det korrekta beloppet 300 kr/elev. Köpta tjänster kr/elev: 300 kr/elev borde ha redovisats som läromedel och 100 kr/elev som lokalkostnader istället för övriga kostnader. Uppskattningsvis är det korrekta beloppet 600 kr/elev. Pedagoger, ej undervisning kr/elev: delar av dessa pedagogers tid kan utgöra tid i undervisningen. Det har dock inte gått att få fram några exakta siffror på hur stor del detta kan utgöra. Däremot kan konstateras att Östersund har en betydligt större täthet av pedagoger som ej är lärare än riksgenomsnittet. Det motsvarar uppskattningsvis en påverkan på den övriga kostnaden med kr/elev. Skjuts till aktiviteter 200 kr/elev: denna post ska ligga under läromedel, utrustning och skolbibliotek istället för under övriga kostnader. Räntor, avskrivning på inventarier 700 kr/elev: denna post ska ligga under lokaler och inventarier samt under läromedel, utrustning och skolbibliotek istället för under övriga kostnader. Beloppet ska vara 500 respektive 200 kr/elev för respektive post. Det korrekta beloppet blir då 0 kr/elev under posten övriga kostnader. Sammantaget innebär detta att posten övriga kostnader ska vara kr/elev lägre än vad som redovisats vilket innebär kr/elev istället för kr/elev som idag finns redovisat i statistiken. Deloitte 4

7 Av diagram 3 nedan framgår att utvecklingen av posten övriga kostnader per elev för Östersunds kommun har legat relativt stabilt de tre senaste åren. Observera dock att för år 2011 har en anpassning gjorts till den nya definitionen av pedagoger, ej undervisning där kostnaden för rektorer ska tas bort. I diagram 3 finns kostnader för rektorer med för att kunna få en jämförbarhet mellan åren. Diagram 3, Utveckling av posten övriga kostnader per elev i Östersunds kommun I övrigt kan noteras att posten administrativa kostnader om kr/elev huvudsakligen består av personalkostnader för administrativa skolassistenter. Fördelningen av de gemensamma kostnader om kr/elev på förvaltningen sker utifrån omslutning, vilket innebär att grundskolan får 42,7% av dessa kostnader, förskolan 36,7%, särskolan 3,1 % och så vidare. Fördelningen av kommungemensamma kostnader om kr/elev sker utifrån bruttokostnader för år Att notera är att Östersund har ett omfattande internt köpsäljsystem. Kostnader för exempelvis lokalhyror, städning, lönekontor, ekonomikontor, HRavdelning och posthantering bokförs direkt i respektive förvaltning. Det är med andra ord enbart kostnader för sådant som ej omfattas av köp-sälj-systemet som ligger under kommungemensamma kostnader. Flera kommuner har uttryckt synpunkter på de anvisningar som getts avseende denna statistik varmed SCB kommer att förtydliga instruktionerna till kommunerna under 2013 vilket kommer att förbättra statistiken framdeles. För 2011 års statistik finns det troligtvis en del felaktigheter inbyggda vilket delvis gör jämförelserna missvisande mellan de olika kommunerna. 2.3 Sammanfattande kommentarer Den övergripande revisionsfrågan i denna förstudie är om nämndens kostnader för övriga kostnader och administrationskostnader avviker med jämförbara kommuners kostnader. Svaret på denna fråga är ja. Östersund ligger något över nivån för en av de kommuner som är jämförbara (Falun). Samtidigt är kommunen klart under Skövde kommun, som är den andra kommunen som är jämförbar med Östersund. Det finns dock en osäkerhet i denna redovisning då det inte är osannolikt att andra kommuner delvis redovisar detta kostnadsslag på annat sätt än vad Östersunds kommun gör. Därför går det inte heller att dra några långtgående slutsatser av denna förstudie. Deloitte 5

8 Eftersom posten övriga kostnader inte fullt redovisas enligt anvisningarna från Räkenskapssammandraget borde de åtminstone vara kronor lägre per elev än vad de är idag. Det innebär att de istället för kr/elev skulle vara kr/elev. Dock har vi inte gått igenom övriga kostnadsslag i denna förstudie där det skulle kunna finnas kostnadsposter som kanske till viss del borde ligga som en övrig kostnad. Vår rekommendation är att förvaltningen, så långt det är möjligt, redovisar alla kostnader på rätt kostnadsslag för att öka jämförbarheten av de olika kostnadsslagen mellan åren. Ett förslag är också att, om möjligt, göra en jämförelse med någon annan kommuns redovisning för att se om de har tolkat anvisningarna för statiskunderlaget på samma sätt som Östersunds kommun har gjort. Deloitte 6

Jämförelse av Lokalkostnader 2007

Jämförelse av Lokalkostnader 2007 l Jämförelse av Lokalkostnader 27 28-8-18 POSTADRESS Ekonomikontoret BESÖKSADRESS TELEFON 8-535 32 8 TELEFAX E-POST bo.garneij@huddinge.se 2(28) Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011 Strängnäs kommun Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Södertörns Nyckeltal. Jämförelse av Lokalkostnader 2006

Södertörns Nyckeltal. Jämförelse av Lokalkostnader 2006 Södertörns Nyckeltal Jämförelse av Lokalkostnader 26 POSTADRESS Ekonomikontoret BESÖKSADRESS TELEFON 8-535 32 8 TELEFAX E-POST bo.garneij@huddinge.se 2(26) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Lika betyg, lika kunskap?

Lika betyg, lika kunskap? En uppföljning av statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan RiR 2011:23 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Region Skåne. Projektredovisning Granskningsrapport. KPMG AB Offentlig sektor 7 januari 2015 Antal sidor: 12

Region Skåne. Projektredovisning Granskningsrapport. KPMG AB Offentlig sektor 7 januari 2015 Antal sidor: 12 KPMG AB Offentlig sektor 7 januari 2015 Antal sidor: 12 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4.

Läs mer

Hur används skolans resurser?

Hur används skolans resurser? Hur används skolans resurser? Alexandra Andersson-Stråberg, Jonas Berggren, Anders Morin maj, 2006 En jämförande studie av tre grundskolor 1 Förord...2 Sammanfattning...3 1. Inledning...5 1.1 MÅL, SYFTE

Läs mer

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Revisionsrapport Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Ängelholms kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen?

Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen? Revisionsrapport Kommunens kundtjänst - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen? Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av bokslut och. Syftet med

Läs mer

Granskning av rutiner för momsredovisning

Granskning av rutiner för momsredovisning www.pwc.se Revisionsrapport Camilla Engström Sandra Feiff Granskning av rutiner för momsredovisning Botkyrka kommun Granskning av rutiner för momsredovisning Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT KOMMUNREVISIONEN

REVISIONSRAPPORT KOMMUNREVISIONEN REVISIONSRAPPORT 2014-04-25 Sid 1 (3) Kommunfullmäktige Dnr: 12REK24 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Självkostnadsprissättning IT-avdelningen Granskningen Gävle kommun har en egen IT-avdelning som samordnar

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Driftprojekt inom Miljönämnden. Projektledare: Lotta Onsö. Beslutad av revisorskollegiet 2009-09-01. Malmö stad Revisionskontoret

GRANSKNINGSRAPPORT. Driftprojekt inom Miljönämnden. Projektledare: Lotta Onsö. Beslutad av revisorskollegiet 2009-09-01. Malmö stad Revisionskontoret GRANSKNINGS Driftprojekt inom Miljönämnden Projektledare: Lotta Onsö Beslutad av revisorskollegiet 2009-09-01 RAPP Driftprojekt inom Miljönämnden.doc Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress:

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse Inom området Grundskola 2005

Kvalitets- och kostnadsjämförelse Inom området Grundskola 2005 Kvalitets- och kostnadsjämförelse Inom området Grundskola 2005 F S H O F O A G E R S L U N T L VANSBRO S K I N N T S A L K H A M M A R E T D S Ä T E H E R M O R A B E R G Y RAPPORT FRÅN KVALITETSNÄTVERK

Läs mer

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden e Växjö Kommun Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun Kristina Lindstedt Åke Andersson Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Verkställighet och uppföljning av beslut

Verkställighet och uppföljning av beslut www.pwc.se Revisionsrapport Jan Nilsson Certifierad kommunal revisor Verkställighet och uppföljning av beslut Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 3

Läs mer

Granskning av leasing inom Lunds kommun

Granskning av leasing inom Lunds kommun Kommunrevisionen 2008-02-13 Utbildningsnämnden BSN Lunds stad Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av leasing inom Lunds kommun På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har Öhrlings

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom förskolan

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom förskolan Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom förskolan Rapport från nätverket 3KV (Kalmar, Karlskrona, Kristianstad och Växjö kommuner) Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom förskolan 2006-2007 1. Sammanfattning...

Läs mer

Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet. Barn- och utbildningsnämnd

Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet. Barn- och utbildningsnämnd Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Uppdrag och avgränsning... 3 2 Förvaltningens synpunkter i sammandrag... 3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Mats Andersson, Risk Manager Henrik Friang, Risk Manager September 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

It i skolan Nr 9, 2014. Projektrapport från Stadsrevisionen

It i skolan Nr 9, 2014. Projektrapport från Stadsrevisionen Nr 9, 2014 Projektrapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.3-151/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser. Stadsrevisionen

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Advisory KPMG AB 27 mars 2015 Antal sidor: 13 Rapport beträffande årsredovisning KTM 2014-12-31.docx Innehåll 1. Sammanfattning 2 1.1 Räkenskaperna

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Lindström Jean Odgaard Kerstin Sikander Carl-Magnus Stenehav Mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Region Halland Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar.

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade

Läs mer

Strategisk kompetens- försörjning

Strategisk kompetens- försörjning Strategisk kompetens- försörjning Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Hallsbergs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2. Uppdrag och bakgrund 3 2.1. Revisionsfråga

Läs mer