2014 års priser för utbildningar inom naturbruksgymnasierna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014 års priser för utbildningar inom naturbruksgymnasierna"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) Datum Diarienummer RS Skolförvaltningen Christer Henriksson, utvecklare, Anders Hallberg, ekonomichef, Regionstyrelsen 2014 års priser för utbildningar inom naturbruksgymnasierna Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar priser för 2014 Inriktning djurvård till kronor Inriktning lantbruk till kronor Inriktning skog till kronor Inriktning trädgård till kronor Inriktning florist till kronor Gymnasiesärskolan till kronor Spår 1till kronor Bakgrund Under vintern 2012/2013 genomfördes en utredning i skolförvaltningen som resulterade i ett underlag för övergång från program- till inriktningspriser vid naturbruksgymnasierna. Detta var bland annat föranlett av nationell styrning. Den 28 augusti 2013 fattade regionstyrelsen beslut om övergång till inriktningspriser i naturbruksverksamheten med start från vårterminen Under innevarande år har det genomförts dialoger i den politiska styrgruppen för gymnasiesamverkan där skolförvaltningen fått styrning mot att ta ut de verkliga kostnaderna utifrån varje års olika förutsättningar. Detta kan då innebära att inriktningspriserna år till år kan komma att variera beroende av antalet elever vid de olika inriktningarna. Den interkommunala ersättningen för Region Hallands utbildningar inom naturbruksprogrammet på Munkagårds- och Plönningegymnasiet har hittills beräknats på programnivå. Nivån på kostnaden har bestämts genom indexuppräkning av föregående års kostnad. Den ursprungliga beräkningsmodellen härrör från tiden för skatteväxlingen Denna beräkningsmodell måste betraktas som föråldrad. Därför utvecklas nu en beräkningsmodell baserad på kostnader per inriktningarna djur, lantbruk, skog och trädgård inom naturbruksprogrammet och för floristinriktningen inom hantverksprogrammet. Beräkningsmodellen baseras på

2 2 (9) skollagens regler för interkommunal ersättning och regler för bidrag till fristående skolor. Den följer också till större delen den modell för uträkning av interkommunal ersättning som överenskommits mellan Region Halland och de halländska kommunerna. Beräkningen av kostnaderna baseras på budget för aktuellt kalenderår och beräknat elevantal för vårterminen, som är känt, och bedömt elevantal för höstterminen. I samband med att den nya beräkningsmodellen för inriktningspriser utarbetats har skolförvaltningen också inarbetat beräkningsförutsättningar för gymnasiesärskolan och spår 1 elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i samma modell. Detta ger nu förutsättningar att fördela de samlade kostnaderna på alla utbildningarna inom verksamheten. Omvärldsbevakning Omvärldsbevakning har skett genom att studera andra kommuners och regioners anvisningar, beskrivningar och beräkningar av kostnader för interkommunal ersättning för olika gymnasieutbildningar. Detta har kompletterats med dialoger med handläggare. Studierna gäller både naturbruksprogramsanordnare och andra program. Följande kommuner/regioner har kontaktats eller har deras hemsidor har studerats: Norrbottens län Kommunförbundet Skåne Tyresö kommun Kommunalförbundet GR Örebro kommun Region Västerbotten Västra Götalandsregionen Jönköpings landsting Slutsatsen från omvärldsbevakningen innebär bland annat att: prissättningen på gymnasieutbildningar är en mycket aktuell och ibland kontroversiell fråga beräkningsmodell för interkommunala ersättningen varierar inriktningspris genom att följa riksprislistan används av många anordnare inriktningspris genom att anordnaren tar ut den verkliga kostnaden används av en del anordnare olika överenskommelser görs inom ramen för samverkansavtalsreglerna generellt följer anordnarkommunerna skollagens anvisningar med undantag för ersättningen till administration där det varierar mellan att följa anvisningen om självkostnad till att följa anvisningen för bidrag till fristående skolor med tre procent av samtliga andra kostnader

3 3 (9) Skollagen 16 kap 51 Om inte den anordnande huvudmannen och hemkommunen kommer överens om annat, och inte annat följer av andra och tredje styckena, (andrahandsantagning, riksrekryterande utbildning eller särskilda varianter) ska den interkommunala ersättningen motsvara anordnarens självkostnad. Bilaga 1 Modell för kostnads- och intäktsfördelningsfördelning Bilaga 2 Anvisningar för kostnadsfördelning Bilaga 3 Beskrivning av innehåll i administrativ verksamhet Skolförvaltningen Torbjörn Svanberg Förvaltningschef

4 4 (9) Bilaga 1 - Modell för kostnads- och intäktsfördelning 1. Undervisning Här ingår kostnader för: Lärarpersonal övriga pedagoger, inklusive köpta lärartjänster. Skolledare/rektor. Kompetensutveckling mm för pedagogisk personal. Kostnader för APL, APL ansvarig, uppföljning, handledarutbildning. Ersättning till handledare och företag. Kostnader för studie och yrkesvägledning av skolans elever. Statsbidrag inom området skall reducera kostnaderna. 2. Lärverktyg Här ingår kostnader kopplade till undervisning för: Läromedel och förbrukningsmaterial mm. Kopiering. Anskaffningskostnad eller leasingavgift, drift- och övriga kostnader för djur, utrustning, datorer och övriga inventarier. Personalkostnader för driftspersonal inklusive instruktörsuppgifter. Bibliotek och AV media. IT exempelvis licenser, data/institutionstekniker för knutna till elever och undervisning. Studiebesök eller liknande kostnader. Rese- och boendekostnader för elever på APL eller lärlingsplats. Kostersättning för elever på APL eller lärlingsplats. Kostnader för internationalisering. 3. Elevhälsa Här ingår material och personalkostnader för: Elevhälsovård med skolsköterska och skolläkare, skolpsykolog och kurator. 4. Skolmåltider Här ingår personal- råvaru- och övriga kostnader för: Skollunchverksamheten 5. Administration Här ingår samtliga personal och övriga kostnader för: Förvaltningschef och funktionsansvariga inom förvaltningsledning. Centrala OH kostnader. Central och lokal facklig verksamhet och skyddskommitté. Skolornas administration.

5 5 (9) Marknadsföring och information om utbildningen för eventuella sökande. Gemensam antagningsorganisation. Elevförsäkringar. 6. Mervärdesskatt Mervärdesskatt debiteras inte mellan kommuner. 7. Lokalkostnader Här ingår kostnader för: Hyror Förbrukningskostnader för el, vatten, mm. Vaktmästare, fastighetsskötare, interna och externa hantverkare och material för fastighetsskötsel. Städning, personal- och övriga kostnader. Intäkter för fastighetsskötsel skall reducera kostnaderna. Kompletterande upplysningar Mallen är utarbetad för att redovisa samtliga kostnader i nämnda utbildningar. Beräkningarna görs i samband med och baseras på ekonomisk budget för kommande kalenderår och beräknat antal elever för vårterminen och prognostiserat antal för höstterminen och motsvarar självkostnad för utbildningarna Beräkningarna bildar också underlag för rapportering till SCBs underlag till riksprislistan efter att kostnaderna för punkt 5 administration förändras genom att de beräknas till tre procent av övriga kostnader och punkt 6 mervärdesskatt förändras genom att beräknas till sex procent av kostnader enligt punkt 1-5 och punkt 7. Beräkningar redovisas per verksamhetsområde enligt punkt 1-7, inte för de enskilda kostnadsposterna.

6 6 (9) Bilaga 2 - Anvisning för kostnadsfördelningen Kostnader och intäkter fördelas enligt följande. Denna anvisning är underlag för den ekonomiska beräkningsmodellen, återfinns även i den och baseras på budgetmall. 1. Undervisning Här ingår kostnader för: Lärarpersonal övriga pedagoger, inklusive köpta lärartjänster. Fördelas per utbildning, inriktning och elev. Kompetensutveckling m m för pedagogisk personal. Fördelas per utbildning, inriktning och elev. Skolledning. Båda skolornas kostnader fördelas per alla elever. Kostnader för APL, APL ansvarig, uppföljning, handledarutbildning och ersättningar till handledare och företag. Fördelas per elev på respektive skola. Kostnader för studie och yrkesvägledning av skolans elever. Båda skolornas kostnader fördelas per alla elever. Statsbidrag inom området skall reducera kostnaderna. 2. Lärverktyg Här ingår kostnader kopplade till undervisning för: Läromedel och förbrukningsmaterial mm. Fördelas per utbildning, inriktning och elev Kopiering. Fördelas per elev på respektive skola Anskaffningskostnad eller leasingavgift, drift- och övriga kostnader för djur, utrustning, datorer och övriga inventarier. Fördelas per utbildning, inriktning och per elev. Personalkostnader för driftspersonal, inklusive instruktörsuppgifter, OBS ej fastighetsskötsel. Fördelas per utbildning, inriktning och elev. Bibliotek och AV media. Båda skolornas kostnader fördelas per alla elever. IT exempelvis licenser, data/institutionstekniker. Båda skolornas kostnader fördelas per alla elever.

7 7 (9) Studiebesök eller liknande kostnader. Fördelas per utbildning, inriktning och elev Rese- och boendekostnader för elever på APL eller lärlingsplats. Fördelas per utbildning, inriktning och elev. Kostersättning för elever på APL eller lärlingsplats. Fördelas per utbildning, inriktning och elev. Kostnader för internationella elevkostnader. Fördelas per utbildning, inriktning och elev. 3. Elevhälsa Här ingår material och personalkostnader för: Elevhälsovård med skolsköterska och skolläkare, skolpsykolog och kurator. Fördelas per utbildning, inriktning och elev. Vuxenresurs dagtid motsvarande skolvärd, men inte kostnader som hör till internat. Fördelas per utbildning, inriktning och elev. 4. Skolmåltider Här ingår personal- råvaru- och övriga kostnader för: Skollunch, för- och eftermiddagsfika för gymnasieelever. Båda skolornas kostnader fördelas per alla elever. Intäkter för personal, vuxenelever och externa ska reducera kostnaderna. 5. Administration Här ingår personal och övriga kostnader för: Förvaltningschef och funktionsansvariga inom förvaltningsledning. Båda skolornas kostnader fördelas per alla elever. Övriga OH kostnader samt ersättning till regionservice. Båda skolornas kostnader fördelas per alla elever. Central och lokal facklig verksamhet och skyddskommitté. Båda skolornas kostnader fördelas per alla elever. Skolans administration, administrationspersonal, administrativa data och övriga administrativa kostnader. Båda skolornas kostnader fördelas per alla elever. Marknadsföring och information om utbildningen till presumtiva sökande. Båda skolornas kostnader fördelas per alla elever.

8 8 (9) Gemensam antagningsorganisation Båda skolornas kostnader fördelas per alla elever. Elevförsäkringar. Båda skornas kostnader fördelas per alla elever. 6. Mervärdesskatt Mervärdesskatt debiteras inte mellan kommuner. 7. Lokalkostnader Här ingår kostnader för: Hyror. Fördelas med lokalanvändning per utbildning, inriktning och elev. Förbrukningskostnader för el, vatten, m m. Fördelas genom lokalanvändning per utbildning, inriktning och elev. Vaktmästare, fastighetsskötare, interna och externa hantverkare. Fördelas genom lokalanvändning per utbildning, inriktning och elev. Städning, personal- och övriga kostnader. Fördelas per utbildning, inriktning och elev.

9 9 (9) Bilaga 3 - Beskrivning av innehåll i administrativ verksamhet Förvaltningsledning Chef Funktionsansvariga Centrala OH-kostnader för Administrativt IT-system för ekonomi, löneoch personalsystem Ekonomi, juridik, arkiv och Nämnds administration Chefsutbildning Hallandskatalogen Intern företagshälsovård Central facklig verksamhet Centrala kostnader för Upphandling Löneservice Personaladministrativ tjänst IT-service för arbetsplatser och infrastruktur Effekt av förrådsomställning och transport av förrådsvaror Skolornas kostnader för egen administration Administrationspersonal, data och övriga administrationskostnader Marknadsföring och information om utbildning till presumtiva elever Gemensam antagningsorganisation Elevförsäkringar Ovanstående poster motsvarar cirka sju procent av skolornas (naturbruksgymnasiernas) totala omsättning. Skolförvaltningen omfattar fyra skolor med olika styrningsprinciper. Folkhögskoloror med huvudsakliga intäkter från stats- och regionbidrag och kursavgifter samt naturbruksgymnasierna med huvudsakliga intäkter från interkommunal ersättning skolpeng samt avkastningen från produktionen. Ovanstående administrativa verksamhet fördelas på de fyra skolorna med olika nyckeltal beroende på nyttjandegrad.

Styrning och ledning av naturbruksgymnasierna

Styrning och ledning av naturbruksgymnasierna Revisionsrapport Styrning och ledning av naturbruksgymnasierna Region Hallands revisorer Viktor Prytz Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdraget...

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011 Strängnäs kommun Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Tydligare skolpengsbeslut

Tydligare skolpengsbeslut 2012-11-22 Tydligare skolpengsbeslut PM om hur kommunernas skolpengsbeslut kan utformas för att bli mer transparenta Bakgrund Sedan de nya reglerna om bidrag på lika villkor började tillämpas år 2010 har

Läs mer

Frågor och svar. En bakgrundsbeskrivning. Frågor om beslutsprocessen

Frågor och svar. En bakgrundsbeskrivning. Frågor om beslutsprocessen 2014-03-26 1(5) Frågor och svar En bakgrundsbeskrivning Region Halland äger och driver fyra skolor, varav två är gymnasieskolor, Plönningegymnasiet och Munkagårdsgymnasiet. På de båda skolorna går i dagsläget

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-06-17

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-06-17 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-06-17 Programförkortningar Förkortning BF BP EC EN ES FP HP HR IB IP MP NV-KG NV-SN OP SP-KG SP-SN SP-SR TE BF BF lär BA BA lär EE EK ES FT HA HA

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående skola Allmän information

Läs mer

Interkommunala ersättningar och ersättningar till friskolor. Tyresö kommun

Interkommunala ersättningar och ersättningar till friskolor. Tyresö kommun Revisionsrapport Interkommunala ersättningar och ersättningar till friskolor Tyresö kommun November 2011 Frida Enocksson Wikström Samir Sandberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående skola Allmän information

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Bildningsförvaltningen rev TJÄNSTESKRIVELSE 2012-03-12 Dnr 2011/6067 2012-03-13 1(2) Bildningsnämnden Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Förslag till beslut

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 29 april 2014, kl. 15.00. Frejaskolans konferensrum Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 23 Remiss från Skolinspektionen: Ansökan från Frösunda omsorg AB om godkännande som huvudman för IKASUS gymnasiesärskola

Läs mer

Översyn av den gemensamma gymnasieprislista Bör prislistan och index justeras?

Översyn av den gemensamma gymnasieprislista Bör prislistan och index justeras? www.pwc.se Kommunförbundet Stockholms Län Cecilia Högberg, Henrik Berggren, Joanna Hägg Översyn av den gemensamma gymnasieprislista Bör prislistan och index justeras? Kommunförbundet Stockholms Län Rådgivningsrapport

Läs mer

Värmdö kommun. Resursfördelning inom Finansieringsnämnden för utbildning Revisionsrapport

Värmdö kommun. Resursfördelning inom Finansieringsnämnden för utbildning Revisionsrapport Resursfördelning inom Finansieringsnämnden för Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2012-09-04 Antal sidor: 14 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning

Läs mer

Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning

Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning 2012-06-18 ALL 2012/30, 31, 32, 33 Innehåll Förord... 3 Riksgymnasieverksamheten... 4 Omvårdnadshuvudmän... 5 Skola... 6 Habilitering... 7 Elevhem... 8 Finansiering

Läs mer

Nyheter från Regionstyrelsens sammanträde

Nyheter från Regionstyrelsens sammanträde PRESSINFORMATION Regionstyrelsen 2 oktober 2013 Nyheter från Regionstyrelsens sammanträde Plus och minus i uppföljning av regionens resultat Vid Regionstyrelsens möte behandlades idag den rapport som visar

Läs mer

Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning

Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning i Västerbottens län 2011-01- 01 Samverkande kommuner: Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman,

Läs mer

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 29 april klockan 15.00 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 15.00-17.

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 29 april klockan 15.00 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 15.00-17. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-22 Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 29 april klockan 15.00 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 15.00-17.00 Plats: Utbildningskontorets

Läs mer

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986)

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-18 UAN-2014-0089 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sveriges Ridgymnasium

Läs mer

Remiss - Ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Huddinge kommun svar till Skolinspektionen

Remiss - Ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Huddinge kommun svar till Skolinspektionen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-27 GN-2013/84.603 1 (2) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra 08-535 36081 Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Remiss -

Läs mer

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen har under flertalet år dragits med stora underskott inom de olika skolverksamheterna.

Läs mer

VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING

VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Rapportutkast 2013-12-03 VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Henrik Natt och Dag Anders Pettersson Karl Alfredsson Per Ahrenberg Firma/Regnr/VAT no. Adress/Adress Telefon/Telephone

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

Fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna - Region 8 + Arjeplog, Arvidsjaur

Fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna - Region 8 + Arjeplog, Arvidsjaur Fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna - Region 8 + Arjeplog, Arvidsjaur SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 Bakgrund till uppdraget... 4 Tidigare utredningar på området... 4 Samverkansavtal...

Läs mer

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare 2 KALLELSE 2012-12-06 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 (3) Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-12-06, kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer