Personal- och kompetensförsörjning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personal- och kompetensförsörjning"

Transkript

1 Revisionsrapport Maria Strömbäck Revisionskonsult Personal- och kompetensförsörjning Pajala kommun

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning Bakgrund och uppdrag Metod och avgränsning Revisionskriterier Resultat Vidtagna åtgärder efter tidigare granskning Intern kontroll av personalpolitiska riktlinjer och policydokument är säkerställd och sker regelbundet Ansvar, styrning och mål personalpolitik Uppföljning och intern kontroll av mål och riktlinjer Intern kontroll av strategiskt kompetensförsörjningsarbete är säkerställd Ansvar och styrning mål för kompetensförsörjning Uppföljning och intern kontroll av mål Övriga aktiviteter inom området kompetensförsörjning Följer socialnämnden personalpolitiska riktlinjer gällande kompetensförsörjning Ansvar och mål för område kompetensförsörjning Kommunövergripande riktlinjer är kända och tillämpas gällande kortsiktig och långsiktig kompetensförsörjning Chefer har tillgång till stöd utifrån behov gällande aktiviteter inom kompetensförsörjningsarbete Uppföljning av socialnämnd och information till kommunstyrelsen Hans Forsström Uppdragsledare Maria Strömbäck Projektledare Pajala kommun

3 1. Sammanfattning och revisionell bedömning har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljande granskning avseende personal- och kompetensförsörjning. Tidigare granskning skedde i början av 2013 och då konstaterades att analysen av framtida personalbehovet var tillräcklig, men att kommunstyrelens uppföljning och interna kontroll av policydokument endast delvis var säkerställd gällande personal- och kompetensförsörjning. Inom ramen för tidigare genomförd granskning gavs rekommendationer om att upprätta plan för uppföljning och revidering av personalhandboken, samt tydliggöra vilken metod som ska användas för att uppfylla vald strategi. Revisorerna har även i samband med ansvarsutövandet av socialnämnden efterlyst ett mer aktivt agerande från nämnden vad gäller bl.a. kompetensförsörjningsfrågor. Följande revisionsfrågor ska besvaras i granskningen: Har kommunstyrelsen vidtagit åtgärder mot bakgrund av revisorernas tidigare granskning gällande personal- och kompetensförsörjning Vår bedömning är att kommunstyrelsen har vidtagit åtgärder mot bakgrund av tidigare granskning. Personalriktlinjer har varit uppe för beslut i styrelsen och har reviderats. Samtidigt konstaterar vi att kommunstyrelsen, mot bakgrund av det ansvar de har för kommunens personalpolitik, bör arbeta för en tydligare styrning och uppföljning av det personalpolitiska området. Vi menar att ett sätt att säkerställa en god intern kontroll för området kompetensförsörjning är att fastställa mål med indikatorer som är möjliga att på ett tydligare sätt följa upp. En än tydligare personalpolitik från kommunstyrelsens sida anser vi även i ett långsiktigt perspektiv kan ge positiva effekter i form av ett starkare kommunalt varumärke vad gäller ett attraktiv arbetsgivare - perspektiv. Kommunstyrelsen har även ett ansvar att i sitt arbete verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas. Mot bakgrund av den information vi ser att styrelsen fått, gällande socialnämndens prognostiserade personalbehov, anser vi att styrelsen även behöver ta initiativ till ett tydligare kommungemensamt arbete med kompetensförsörjningsfrågor. Vi menar att goda förutsättningar för ett sådant arbete finns, och det anser vi kan bidra till att säkerställa att rätt kompetens finns tillgänglig för att tillgodose medborgares behov av kommunala tjänster även i framtiden. Vi uppmanar även kommunstyrelsen att ta initiativ för att säkerställa att arbetsgivaren följer författningskrav vad gäller årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom kommunens verksamheter. Pajala kommun 1 av 14

4 Följer socialnämnden kommunövergripande personalpolitiska riktlinjer gällande kort- och långsiktig kompetensförsörjning. En kännedom om kommunövergripande riktlinjer för det kortsiktiga rekryteringsarbetet bedömer vi finns. Samtidigt konstaterar vi att en strukturerad intern kontroll vad gäller efterlevnad av personalpolitiska riktlinjer inom socialnämndens område inte sker. Här menar vi att nämnden bör ta initiativ till aktiviteter som stärker den interna kontrollen. Socialnämnden bör ta initiativ till aktiviteter som stärker nämndens interna kontollen vad gäller personalpolitiska riktlinjer för kort- och långsiktig kompetensförsörjning. Kännedom om mål för kompetensförsörjning finns framförallt vad gäller ett kortsiktigt perspektiv. För det långsiktiga kompetensförsörjningsarbetet efterfrågas dock tydligare mål av intervjuade chefer. Trots tillgång till nya datastöd för rekrytering upptas en stor del av enhetschefernas arbetsvardag av att tillsätta rekryteringsbehov. Planeringen inför sommaren 2014 beskrivs som det värsta året hittills med liten tillgång till vikarier och ett sämre rekryteringsunderlag. Vidare visar granskningen att Socialnämnden får information om kompetensförsörjningsarbetet, och t.ex. de svårigheter som finns vad gäller vikarietillgång och att vikariebrist ger ökade verksamhetskostnader. Vi anser att nämnden bör ta initiativ till ytterligare aktiviteter gällande kompetensförsörjningsområdet och vi menar att goda förutsättningar finns bl.a. genom chefers engagemang i frågan. Pajala kommun 2 av 14

5 2. Bakgrund och uppdrag Kompetens kan beskrivas som förmågan att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. Begreppet kompetensförsörjning kan beskrivas som en organisations säkerställande att rätt kompetens finns tillgänglig för att utföra organisationens uppdrag och verksamhet. Kompetensförsörjningsprocessen bör utifrån ställda mål mynna i att organisationens samlade kompetens leds, utvecklas och upprätthålls, så att inte bara verksamhetens mål uppnås utan även en utveckling av verksamheten både kort- och långsiktigt. Kortsiktig kompetensförsörjning innebär bl.a. att tillgodose ett vikariebehov som ibland snabbt uppstår inom en verksamhet såsom ersättare för sjuk medarbetare. Innebörden av långsiktigt kompetensförsörjningsarbete kan t.ex. utgöras av organisationens arbete för att upprätthålla eller öka sin attraktionskraft (attraktiv arbetsgivare) i förhållande till nuvarande men även nya, potentiella medarbetare. En annan innebörd av begreppet är att säkerställa tillgång till kompetens utifrån verksamhetens kommande långsiktiga behov. Det med utgångspunkt från kunskap om ev. förändrade arbetssätt eller uppdrag, samt den påverkan det kan ha på kommande kompetensbehov. Uppskattningsvis arbetar en halv miljon människor med vård och omsorg i Sverige enligt SKL (Sveriges kommuner och landsting), och många av dessa uppnår pensionsålder under de närmaste tio åren. Behovet av undersköterskor och vårdbiträden inom landets äldreomsorg bedöms idag motsvara personer årligen. Vad gäller antalet äldre medborgare, anger SKL att antalet förväntas öka med 35 procent mellan 2010 och Trots att äldres hälsa blir allt bättre ökar deras behov av äldreomsorg, och behovet av undersköterskor förväntas bli större i landets glesbygd än i storstadsområdena. 1 Pajala kommun har landets fjärde högsta medelålder, 48,5 år (2013) vilket dock är en viss minskning mot föregående år (48,8). Männen i kommunen har en medelålder på 48 år medan kvinnornas medelålder är 49, 1 år. 2 Socialstyrelsen anger att den första oktober 2013, fanns det i Pajala kommun 156 personer (äldre än 65 år, boende i ordinärt boende) som var beviljade hemtjänst och antalet personer, (äldre än 65 år) som bodde permanent i särskild boendeform var vid samma tidpunkt 127 stycken. 3 I början av förra året genomfördes på uppdrag av kommunens revisorer en granskning gällande personalpolitik och kompetensförsörjning. Då konstaterades att analysen av det framtida personalbehovet var tillräcklig, men att kommunstyrelens uppföljning och interna kontroll av policydokument endast delvis var säkerställd gällande personal och kompetensförsörjning. 1 Här finns Sveriges viktigaste jobb. En rekryteringsprognos för välfärdssektorn. SKL, ( ) 3 Äldre och personer med funktionsnedsättning regiform år Vissa kommunala insatser enligt socialtjänstlagen. Socialstyrelsen, mars Pajala kommun 3 av 14

6 Inom ramen för granskningen gavs rekommendationer om att upprätta plan för uppföljning och revidering av personalhandboken, samt tydliggöra vilken metod som ska användas för att uppfylla vald strategi. Revisorerna har i samband med ansvarsutövandet av socialnämnden efterlyst ett mer aktivt agerande från nämnden vad gäller bl.a. kompetensförsörjningsfrågor. Mot bakgrund av ovan beskriven tidigare genomförd granskning samt risk- och väsentlighetsbedömning har kommunens revisorer uppdragit till att genomföra en uppföljande granskning avseende personal- och kompetensförsörjning. Följande revisionsfrågor ska i granskningen besvaras: - Har kommunstyrelsen vidtagit åtgärder mot bakgrund av revisorernas tidigare granskning gällande personal- och kompetensförsörjning - Följer socialnämnden kommunövergripande personalpolitiska riktlinjer gällande kort- och långsiktig kompetensförsörjning. Följande kontrollmål har utarbetats för att ge svar på ovanstående revisionsfrågor: Intern kontroll av personalpolitiska riktlinjer och policydokument är säkerställd och sker regelbundet Intern kontroll av strategiskt kompetensförsörjningsarbete är säkerställd Chefer har tillgång till stöd utifrån behov vad gäller aktiviteter inom kortsiktigt och långsiktigt kompetensförsörjningsarbete Kommunövergripande riktlinjer är kända och tillämpas gällande kortsiktig kompetensförsörjning, t.ex. gällande vikarieanskaffande och rekrytering Kommunövergripande riktlinjer är kända och tillämpas gällande långsiktig kompetensförsörjning, t.ex. inventering av medarbetares arbetstillfredsställelse och trivsel hos medarbetar och deltagande vid arbetsgivaraktiviteter. Pajala kommun 4 av 14

7 2.1. Metod och avgränsning Granskningen har genomförts dels genom dokumentstudier och dels intervjuer. Inläsning och analys av styrande dokument; Årsbudget 2014, rutin/riktlinjer, reglemente, delegationsordning, Årsredovisning 2013, Äldreomsorgens verksamhetsberättelse 2013, Äldreomsorgens verksamhetsplan 2014 samt protokoll har skett. Insamling har skett genom kommunens förfrågan samt tillgång via kommunens hemsida. Protokoll (vilka även finns tillgängliga på kommunens hemsida) som läst och analyserats är; kommunstyrelsen ( till ), personalutskott ( till ), socialnämndens arbetsutskott ( till ) samt socialnämnden ( till ). Även kommunstyrelsens måldokument och verksamhetsplan för personal- och löneenheten 2014 och måldokument för socialförvaltningen avseende 2014 har erhållits, lästs och analyserats. Intervju har genomförts med kommunchef (vilken även i sitt uppdrag innehar rollen som personalchef i kommunen), administrative chefen (chef personal- och löneenheten), äldreomsorgschef samt fem enhetschefer inom äldreomsorgen. Granskningen har genomförts under perioden maj 2014 oktober För besvarande av revisonsfråga avseende socialnämnden, har avgränsning skett till att omfatta äldreomsorgens verksamhet inom kommunen. Intervjuade har beretts möjlighet att faktakontrollera utkast till granskningsrapport Revisionskriterier Kommuninterna styrdokument såsom Årsbudget 2014, reglemente för kommunstyrelse och socialnämnden. Pajala kommun 5 av 14

8 3. Resultat 3.1. Vidtagna åtgärder efter tidigare granskning Tidigare granskning gällande personal- och kompetensförsörjning konstaterade att analysen av framtida personalbehov var tillräcklig, men att styrelsens uppföljning och interna kontroll av policydokument endast delvis var säkerställd gällande personal och kompetensförsörjning. Inom ramen för granskningen gavs även rekommendationer om att upprätta plan för uppföljning och revidering av personalhandboken, samt tydliggöra vilken metod som ska användas för att uppfylla vald strategi. Revisorernas skrivelse utifrån granskningsrapporten, Uppföljande granskning avseende personalpolitik och kompetensförsörjning var ställd till kommunstyrelsen samt för kännedom till kommunfullmäktiges presidium samt partiernas gruppledare. I personalutskottets protokoll , framkommer att utskottet fattat följande beslut gällande denna granskning; Arbetet med revidering av policydokument och personalpolitiska riktlinjer är ett pågående arbete samt att personalhandboken överförs till hemsidan. I samband med detta arbete kan säkerställas att rätt riktlinjer används. Uppdatering av personal- och kompetensförsörjningsprogrammet sker kontinuerligt. Revisorernas rapport läggs med beaktande till handlingarna. Enligt uppgift har uppföljande granskning även tagits upp i chefsrapport till kommunstyrelsen Intern kontroll av personalpolitiska riktlinjer och policydokument är säkerställd och sker regelbundet Ansvar, styrning och mål personalpolitik Iakttagelser: Enligt sitt reglemente har kommunstyrelsen ansvaret för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Styrelsen har även ett ansvar för att leda och samordna kommunens personalpolitik. Kommunstyrelsens styrfunkton innebär enligt 3 i reglementet bl.a. att leda arbetet och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för hela den kommunala verksamhetens styrning, övervaka att fullmäktiges fastställda mål och planer för verksamheten följs, samt verka för en god personalpolitisk kompetens och personalförsörjning. Utifrån delegation fungerar personalutskottet som kommunens centrala organ för personal-, löne- och pensionsärenden. Pajala kommun 6 av 14

9 Pajala kommun arbetar sen en kortare tid tillbaka utifrån en styrmodell med fem målområden som kommunfullmäktige antagit (bostäder, näringsliv, hållbart samhälle, kommunal service samt kommunal ekonomi). I styrdokumentet Årsbudget 2014 Verksamhetsplan Investeringsbudget framkommer bl.a. skrivningen; ett strategiskt fokus med omvärldsanalyser krävs för att säkerställa servicen i ett långsiktigt perspektiv. I dokumentet återfinns inga angivna målsättningar för området personal- och kompetensförsörjning med utskrivna målindikatorer. Vid intervju med kommunchef och administrativ chef redogörs för kommunstyrelsens dokument, Måldokument. Här framkommer hur kommunstyrelsen brutit ner fullmäktiges mål som har koppling till personalområdet. Ett är att flerspråkighet bör vara en tillgång vid rekryteringar och det andra är; en ansvarsfull och modern personalpolitik. Bägge målen saknar angivet målvärde och angiven beskrivning av utvärdering. Kommunen har flertalet personalriktlinjer, bl.a. personalpolicy, delegationsordning för personalärenden, rekryteringsriktlinjer och arbetsmiljöpolicy. Samtliga dokument för personal- och kompetensförsörjningsområdet finns samlat och tillgängliga i kommunens personalhandbok. Denna är tillgänglig via kommunens externa webb 4 (vilket inte var möjligt vid föregående granskning). Av protokoll framkommer även att kommunstyrelsen beslutat om riktlinjer för fritidsstudier. Revidering av riktlinjer bl.a. delegationsordning i personalärenden, rekryteringsriktlinjer, pensionsriktlinjer har skett sedan föregående granskning. I personal- och löneenhetens verksamhetsplan framkommer att översyn av riktlinjer är en aktivitet för år I personalutskottets protokoll ( 20, september 2014) anges att utskottet antagit förslag till personalpolitiska mål 2014, och föreslås att kommunstyrelsen antar dem. Ett personalpolitiskt mål är; Ansvarsfull och modern personalpolitik Kvalitetssäkring av samverkansavtalets tillämpning och efterlevnad Uppföljning och intern kontroll av mål och riktlinjer Iakttagelser: Plan för revidering av personalriktlinjer med viss regelbundenhet uppges vid intervju inte finnas, utan revidering sker oftast på förekommen anledning, d v s utifrån ett identifierat revideringsbehov. En plan för intern kontroll där någon kontroll omfattar personal- och kompetensförsörjningsarbetet uppges inte finnas. Vid förfrågan uppges att någon strukturerad insamling inte sker avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet som bedrivs inom kommunens olika verksamheter, utan att uppföljning sker inom ramen för huvudskyddskommitténs arbete. Årligen sammanställs uppskattade personalbehov inom kommunernas verksamheter. Dels i Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut (vilken ingår som en bilaga till Årsredovisning 2013), och dels i dokumentet Personalavgångar och rekryteringar i Pajala kommun En utmaning för framtiden. 4 Pajala kommun 7 av 14

10 Antalet medarbetare som förväntas gå i pension varje år från inom kommunstyrelsens, kultur- och utbildningsnämnden samt socialnämndens verksamheter anges. Störst andelen personer finns inom socialnämnden, 105 personer. I det senare nämnda dokumentet framkommer även att samarbete med utbildningsanordnare inom vård och omsorg, distansstudier, marknadsföring samt aktivt locka till oss högskolepraktikanter är verktyg för att lyckas rekrytera. Som beskrivits tidigare har kommunen en styrmodell som är ett relativt nytt arbetssätt, och vid intervjutillfället är det oklart för intervjuade hur verksamhetsmål ska utvärderas. Kommunchef har under den tid som denna granskning avgränsats till informerat kommunstyrelsen i ett antal personalpolitiska ärenden, och förfrågan från kommunstyrelsen har även kommit gällande lämnande av specifik information i vissa ärenden Intern kontroll av strategiskt kompetensförsörjningsarbete är säkerställd Vid tidigare genomförd granskning av revisorerna noterades att kommunen aktivt arbetade med att öka intresset för Pajala kommun som arbetsgivare. Granskningen kunde dock inte med säkerhet bedöma om aktiviteterna var tillräckliga i förhållande till kommunens kommande behov, inga speciella strategier fanns för att locka till sig viss specifik kompetens och kompetensförsörjningsfrågor behandlades i olika former på förvaltnings- och politisk nivå Ansvar och styrning mål för kompetensförsörjning Iakttagelser: Mål finns formulerat av kommunstyrelsen som tidigare beskrivits, avsnitt , om att kommunen ska ha en ansvarsfull och modern personalpolitik samt att flerspråkighet bör vara en tillgång vid rekryteringar. Enligt intervju finns i nuläget ingen (vilket även tidigare granskning funnit) utöver Måldokument, personalpolicy och övriga personalriktlinjer, uttalad strategi med utskrivna målvärden för kort- och långsiktig kompetensförsörjning formulerad av kommunstyrelsen. I den av kommunfullmäktige antagna personalpolicyn, avsnitt Förnyelse och utveckling återfinns dock följande text: I Pajala kommun värnar vi den kompetens som finns i organisationen genom att främja intern rörlighet och synliggöra karriärvägar. Genom olika former av kompetensutveckling blir vi bättre på det vi gör, samtidigt som vi skapar förutsättningar för att utföra våra uppgifter när krav och behov förändras. Kompetens är en kombination av kunskap, förmåga och vilja; tre delar som alla behöver stödjas och underhållas. Kompetenta och engagerade medarbetar skapar professionella och förtroendefulla möten med dem som bor och verkar i Pajala kommun. Vidare framkommer följande beskrivning: Pajala kommun 8 av 14

11 Som medarbetare: -tar du initiativ för att utveckla din kompetens utifrån verksamhetens behov, -medverkar du aktivt till att utveckla den egna verksamheten, -söker du information och kunskap som du behöver för ditt dagliga arbete och i mötet med medborgarna. Som chef: -ansvarar du för att hålla medarbetarsamtal med dina anställda minst en gång per år, -skapar du möjligheter och inspirerar till lärande, kreativitet, utveckling och ansvarstagande Uppföljning och intern kontroll av mål Iakttagelser: Som tidigare beskrivits är det vid intervjutillfälle oklart hur utvärdering av de mål som kommunstyrelsen antagit inom personalområdet ska ske, och dessa mål saknar även utskrivna målvärden. Uppgift ges även om att det inte heller inom ramen för en internkontrollplan finns något som tangerar personal- och kompetensförsörjningsområdet. Information om medarbetarundesökning som genomförts har enligt protokoll delgivits personalutskottet Övriga aktiviteter inom området kompetensförsörjning Iakttagelser: Vid intervju framkommer att en del externa aktiviteter har genomförts inom det långsiktiga kompetensförsörjningsarbetet. Exempelvis beskrivs deltagande vid mässor där möten med ungdomar skett. Deltagare vid mässorna har varit kommunalstyrelsens ordförande, kommunchef samt ibland har även administrativa chefen deltagit. Vidare har personalutskottet enligt protokoll handlagt frågor som kan ses ur ett kompetensförsörjningsperspektiv. De har handlagt frågan gällande projekt heltid/deltid som påbörjats inom socialnämndens ansvarsområde. Projektet har beslutats att vidare utredas av förvaltningen (personal- och löneenheten). Beslut har även fattats gällande ersättningar till ordinarie personal inom socialförvaltningen som flyttar semesterveckor under sommarperioden. Det senare mot bakgrund av förväntade svårigheter med vikarierekryteringar. Revisionell bedömning: Vi konstaterar att revidering av ett antal personalriktlinjer, i kommunens personalhandbok, varit uppe för beslut i kommunstyrelsen samt att personalhandboken gjorts tillgänglig via webb sedan föregående granskning, Samtidigt som vi ser att Ks fattat en del beslut inom personalområdet anser vi att Ks bör arbeta för en än tydligare styrning och uppföljning gällande det personalpolitiska området. Ett sätt att uppnå det kan vara att styrelsen fastställer mål med indikatorer som är mer tydliga ur ett uppföljningsperspektiv. Tydligare styrning och uppföljning menar vi skulle synliggöra hur styrelsen tar sitt ansvar för kommunens personalpolitik. Samtidigt menar vi att styrning och uppföljning i sig möjliggör en bättre internkontroll av området från styrelsens sida. Det kan därigenom bidra till en än tydligare personalpolitik. Det tror vi även ur ett långsiktigt perspektiv kan ge positiva effekter i form av ett starkare kommunalt varumärke vad gäller ett attraktiv arbetsgivare - perspektiv. Pajala kommun 9 av 14

12 Vi noterar att en strukturerad uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inte uppges ske. Här vill vi uppmärksamma det ansvar arbetsgivare har enligt arbetsmiljöverkets författning 5 om att en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ske. Denna uppföljning ska även dokumenteras skriftligt om arbetsgivaren har mer än 10 arbetstagare Följer socialnämnden personalpolitiska riktlinjer gällande kompetensförsörjning Personalförsörjning inom Socialnämndens verksamhetsområde beskrivs enligt Årsredovisning 2013, avsnitt verksamhetsberättelse, bli allt svårare. Detta gäller främst tillgången till vikarier för vård- och omsorgspersonal. Behov av personalförstärkningar har varit nödvändigt inom hemtjänsten mot bakgrund av ökade behov. Inom socialförvaltningen har tidigare funnits en vikariepool som sedan våren 2014 är avslutad och datastödet, Time Care Pool, har införts under 2014 för vikariehanterande Ansvar och mål för område kompetensförsörjning Iakttagelser: Kommunstyrelsen ansvarar enligt reglemente för att leda och samordna kommunens personalpolitik. Reglementet anger även att styrelsen har ett ansvar att uppmärksamt följa socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas. Socialnämnden har ett ansvar enligt Reglemente för Socialnämnden 6 att till kommunstyrelsen rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. I Årsbudget 2014 Verksamhetsplan Investeringsbudget framkommer socialnämndens vision och mål för De skrivningar som har en koppling till kompetensförsörjningsområdet är följande; - som arbetsgivare säkerställa en trygg och stimulerande arbetsmiljö och kompetens till personalen samt de människor som kommer i kontakt med Socialnämnden ska mötas av trygghet, respekt, integritet och kompetens. Engagemang och gott bemötande ska genomsyra verksamheternas uppdrag. Angivna åtgärder som ska ske under år 2014 är bl.a. Arbete med att säkra personal- och kompetensförsörjningen. Även Verksamhetsplan år 2014, Äldreomsorgen i Pajala kommun anger verksamhetsmål med koppling till kompetensförsörjning. Äldreomsorgens personal ska få utbildning i bemötande av hot- och våldssituationer, men även andra inslag som höjer personalens beredskap och kompetens att hantera hot och våld. Målet anges vara kopplat till Socialnämndens inriktningsmål 4: Socialnämnden ska som arbetsgivare säkerställa en trygg och stimulerande arbetsmiljö och kompetens till personalen. 5 Arbetsmiljöverkets författningssamling. AFS 2001:1. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Pajala kommun 10 av 14

13 Vid intervju med enhetschefer inom äldreomsorgen, vilka samtliga har flerårig chefserfarenhet, framkommer att de saknar en tydlig uttalad riktning för kompetensförsörjningsarbetet från politiken. Tveksamhet finns även hos flera om vilka antagna mål som finns gällande personal- och kompetensförsörjning Kommunövergripande riktlinjer är kända och tillämpas gällande kortsiktig och långsiktig kompetensförsörjning. Iakttagelser: Kännedom finns hos enhetschefer om befintliga riktlinjer vad gäller kortsiktig kompetensförsörjning. Samtidigt beskrivs en pressad vardag vad gäller tillsättning av personalbehov inom deras verksamheter. En osäkerhet upplevs kring vad det är som avgör vilken personal som erbjuds vikariat via datastödet Time Care Pool och synpunkter ges om den påverkan personalkontinuiteten hos vårdtagare eventuellt kan ha. Datastödet beskrivs vidare i nästa avsnitt. Vad gäller aktiviteter inom långsiktig kompetensförsörjning beskrivs att det inom socialförvaltningen tidigare funnits en Framtidsgrupp som arbetade med riktade aktiviteter gällande rekrytering inom det sociala området. Innan sommaren 2014 fick intervjuade enhetschefer besked om att sommarersättning för anställd som flyttar på sina semesterveckor kan erbjudas, vilket är en ny form av ersättning inom socialförvaltningen. Synpunkter ges om att besked om detta upplevdes komma nog så sent utifrån planeringsperspektiv av sommarens personalbemanning. Utvärdering och uppföljning av sommarersättningen uppges ska ske under november månad Chefer har tillgång till stöd utifrån behov gällande aktiviteter inom kompetensförsörjningsarbete Iakttagelser: Enhetscheferna ger uttryck för ett stort engagemang vad gäller området kompetensförsörjning, och en stor del av deras arbetsvardag åtgår till personalrekrytering och tillsättande av personalbehov inom deras verksamheter. Stöd för personalbemanning och planering finns i form av datastöd och stöd från personal- och administrativa enheten. Enheten hjälper bl.a. till med annonsering vid rekrytering, förfrågningar om medarbetares arbetstid samt frågeställningar som kan finnas i samband med förflyttning av personal. Beskrivning ges även att de, mot bakgrund av att de har längre chefserfarenhet, har utvecklat ett arbetssätt och metod för att arbeta med kompetensförsörjning. Datastödet HR- supporten är ett rekryteringsverktyg som införts i kommunen under sommaren Införandet uppges ha inneburit en del inkörningsproblem men positiva synpunkter ges också. Planeringen med årets sommarbemanning beskrivs som - det värsta året hittills, och förklaras delvis bero på att rekryteringsunderlaget varit av annan karaktär än tidigare år. Inför sommaren har planeringsmöten hållits där enhetschefer, äldreomsorgschef samt medarbetare från personal- och löneenheten deltagit. Pajala kommun 11 av 14

14 Enhetscheferna har även tillgång till datastödet, Time Care Planering och Time Care Pool. Systemen ger möjlighet till schema- och personalplanering och synpunkter ges av både positiv och negativ karaktär. Time Care Pool, vilket infördes i början av år 2014, är ett datastöd för arbete med tillsättande av vikariebehov inom verksamheterna. Systemet beskrivs innebära att personer som är intresserade av arbetspass, viss tid och dag, kan lägga sig som tillgänglig och sedan sker en matchning utifrån det rekryteringsbehov verksamheterna har. Systemet omfattar endast verksamheter inom socialförvaltningen och det finns utsedda huvudadministratörer som arbetar dagtid för att tillsätta vikariebehov. Dessa administratörer samt enhetschefer fick i samband med att systemet infördes i kommunen utbildning av leverantören. Kommunspecifika riktlinjedokument, utöver den manual som medföljde datastödet, är under utarbetande. En utvärderingsgrupp av datastöden uppges finnas inom förvaltningen Intervjuade enhetschefer har sen en tid tillbaka deltagit i en tvåårig ledarutbildning som arrangeras av Umeå Universitet. Beskrivning ges även om att chefernas arbetsgrupper, i lite olika utsträckning, utbildats vad gäller värdegrund, har fått handledning samt har möjlighet till webbutbildningar gällande demens. Kommunen har genomfört medarbetarundersökning under år 2013 där bl.a. medarbetares upplevda trivsel på sin arbetsplats var möjlig att utläsa. Kommentarer ges gällande utformningen av vissa frågor, och det mot bakgrund av att medarbetare misstolkat vad som egentligen avsågs i några frågor. Deltagande i forum, där kompetensförsörjning som område tas upp och är ett tema, sker bl.a. av socialchef och äldreomsorgschef. Det inom Programrådet där representanter för skolan (gymnasium och vuxenutbildning) möts, samt inom Lapplands kommunalförbund Uppföljning av socialnämnd och information till kommunstyrelsen Iakttagelser: I Årsredovisning 2013 i avsnitt verksamhetsberättelse anges, vilket även tidigare beskrivits, att tillgången på vikarier för vård- och omsorgspersonal blivit allt svårare. Dessutom framkommer att hemtjänsten visar på ett underskott som förklaras av ökat behov av insatser. Även i Verksamhetsberättelse år 2013 för Äldreomsorgen framkommer att timvikariekostnaderna för året var högre än budgeterat, att förstärkning av personal vid ett äldreboende krävts, samt att det fortsatt är svårt att rekrytera vikarier och att det finns områden som har större svårigheter än andra. För år 2014 prognostiseras enligt delårsuppföljningen ett underskott (protokoll Socialnämnden september 2014) inom Socialnämndens verksamhetsområde. Det beskrivs till viss del bero på ökade kostnader inom äldreomsorgen och förklaras bero på personalförstärkningar inom äldreboenden, ökade hemtjänstinsatser inom visst område samt en brist på vikarier vilket i sig medför ökade kostnader. Av protokollet framkommer även att en arbetsgrupp tillsatts för att se över kostnaderna i verksamheten. Pajala kommun 12 av 14

15 Ytterligare exempel på åtgärder som vidtagits av socialnämnden utifrån information om personalbrist inom hemtjänsten finns i protokoll (juli 2013). Socialnämnden får enligt protokoll (september 2014) information och redovisning av antalet beslut vad gäller bl.a. hemtjänst redovisat till sig via verksamhetsuppföljning för januari september. Inför sommaren 2014 fick enligt protokoll (maj 2014) socialnämnden information av socialchef om personaltillgången inför sommarens semesterperioder. Vid intervju beskrivs nämnden ha ett intresse för kompetensförsörjningsområdet. Information har efterfrågats av nämnden och information har även lämnats till nämnden på initiativ av chefer inom förvaltningen. Tillgång till kompetens inom äldreomsorgen är en högst aktuell fråga och rekryteringsläget avseende vikarier uppges ha blivit svårare för socialförvaltningen sen några år tillbaka. Förändrad omvärld med ny verksamhet på orten anses vara en förklaring samtidigt som ett, i likhet med övriga landet, minskande intresse för arbete inom området. Ingen strukturerad intern kontroll av efterlevnad av personalpolitiska riktlinjer sker inom äldreomsorgen på ett regelmässigt sätt. En strukturerad uppföljning sker dock från centralt håll inom personalområdet och det gäller, t.ex. statistik över tillbud, frisk- och sjukfrånvaro. Strukturerad utvärdering av sommarens rekryteringsarbete uppges inte ske. Däremot anges att äldreomsorgschef i samband med möte med enhetschefer lyfter frågan. Enhetschefer anger att de var och en för sig själv gör en uppföljning av sitt eget rekryteringsarbete för sin verksamhet. Kommunstyrelsen har enligt protokoll fått information avseende socialnämndens verksamhetsmässiga samt ekonomiska uppföljning i samband med årsredovisning och delårsrapportering. Bl.a. framkommer i protokoll att underskott beror på förstärkning av personalresurser inom äldreboenden samt en ökad ärendemängd inom hemtjänsten. Dessutom har kommunstyrelsen enligt protokoll fått information om att Socialnämnden har stora pensionsavgångar och ett stort behov finns av att rekrytera undersköterskor men även om att en förväntan finns om att sjuksköterskor kommer bli ett bristyrke. De nya föreskrifter som är på gång gällande demensvård i äldreomsorgen omnämns även i förhållande till kompetensförsörjningen. Revisionell bedömning: Intervjuade enhetschefer har stöd i sitt arbete med rekrytering genom datastöd och i viss utsträckning även från personal- och administrativa enheten. En kännedom om kommunövergripande riktlinjer för det kortsiktiga rekryteringsarbetet bedömer vi finns. Samtidigt konstaterar vi att en strukturerad intern kontroll vad gäller efterlevnad av personalpolitiska riktlinjer inom socialnämndens område inte sker. Här menar vi att nämnden bör ta initiativ till aktiviteter som stärker den interna kontrollen. Pajala kommun 13 av 14

16 Granskningen visar dock att Socialnämnden på ett flertal sätt får information om kompetensförsörjningsarbetet, och t.ex. de svårigheter som finns vad gäller vikarietillgång och att vikariebrist ger ökade verksamhetskostnader. Nya datastöd har införts inom förvaltningen gällande rekrytering vilket vi uppfattar som en aktiv åtgärd för att underlätta rekryteringsarbetet. Samtidigt menar vi att det finns signaler som synliggör ett behov av att socialnämnden även arbetar för att fastställa tydligare målsättningar ur ett långsiktigt kompetensförsörjningsperspektiv. Vi noterar även att kommunstyrelsen fått kännedom om prognostiserade och nuvarande personalbehov inom socialnämndens område. Vi menar att Ks, mot bakgrund av sitt ansvar för kommunens personalpolitik, bör än mer aktivt arbeta så att långsiktiga kompetensbehov inom äldreomsorgen kan tillgodoses. Även styrelsen har ju ett ansvar att i sitt arbete att verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas. Vi kan se att behov finns av att kommunstyrelsen tar initiativ till aktiviteter som stärker det kommungemensamma arbetet med kompetensförsörjningsfrågor. Vi anser att goda förutsättningar finns för ett sådant arbete. Pajala kommun 14 av 14

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Kompetensförsörjning och generationsskiften

Kompetensförsörjning och generationsskiften Revisionsrapport Kompetensförsörjning och generationsskiften Piteå kommun Datum Helena Lundberg, Certifierad kommunal revisor 2009-09-03 Helena Lundberg, uppdragsansvarig Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...4

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Margareta Irenaeus Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig. Botkyrka kommun Personal- och kompetensförsörjning. Revisionsrapport Oktober 2014

Margareta Irenaeus Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig. Botkyrka kommun Personal- och kompetensförsörjning. Revisionsrapport Oktober 2014 Margareta Irenaeus Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig Botkyrka kommun Personal- och kompetensförsörjning Revisionsrapport Oktober 2014 Innehållsförteckning Inledning 1 Ansvar för och styrning av

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Sjukfrånvaro och rehabilitering

Sjukfrånvaro och rehabilitering www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Sjukfrånvaro och rehabilitering Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Granskning av Personalfunktionen

Granskning av Personalfunktionen www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av Personalfunktionen Kerstin Svensson, Cert. kommunal revisor Johan Sjöberg februari 2015 Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning Revisionsrapport Personal- och kompetensförsörjning September 2013 Smedjebackens kommun Annika Smedman Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund och revisionskriterier 2 1.2 Uppdrag

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Lärarnas arbetsmiljö

Lärarnas arbetsmiljö www.pwc.se Revisionsrapport Marie Lindblad Cert. kommunal revisor Lärarnas arbetsmiljö Skellefteå kommun Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie 14 september 2012 Lena Joelsson Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 4 Metod 5 Frågeställningar 6 Omvärldsanalys 7 Analys av kompetensbehov

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-08-31 För kännedom; Kommunstyrelsen Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Miljö- och byggnämnden Socialnämnden Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten I egenskap

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna Revisionsrapport* Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna kommun Mars 2007 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Kompetensförsörjning Nyköpings kommun Innehållsförteckning 1. Uppdrag... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Metod och

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning

Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning Nynäshamns kommun Anders Hägg Lars-Åke Claesson Februari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av kompetens- och personalförsörjning. Nynäshamns kommun

Granskning av kompetens- och personalförsörjning. Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av kompetens- och personalförsörjning Nynäshamns kommun Lars Åke Claesson Oskar Lannerhjelm November 2011 Innehåll 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund och revisionsfråga 3 3 Metod,

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult 4 november 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport 5 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2009. Lidingö stad. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 5 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2009. Lidingö stad. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 5 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2009 Lidingö stad Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Mönsterås kommun. Granskning av kommunens långsiktiga personal- och kompetensförsörjning. Revisionsrapport

Mönsterås kommun. Granskning av kommunens långsiktiga personal- och kompetensförsörjning. Revisionsrapport www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Gustaf Folkeson Revisionskonsult Kristina Berglund Revisionskonsult Granskning av kommunens långsiktiga personal- och kompetensförsörjning Mönsterås kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinje. Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 2015-08-31 KS 2013/0559

Riktlinje. Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 2015-08-31 KS 2013/0559 Riktlinje 2015-08-31 Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0559 Fastställd av kommundirektören den 28 februari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011. Ändringar

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Allmänna utskottet 2012 06 07 49 5 Socialnämnden 2012 06 20 103 8 Dnr 2011/645 70 Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Bilagor: Övergripande granskning av socialnämnden 2011 Tjänsteutlåtande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-08-22, kl. 1300-1515 ande Anne Niska, S Jan Larsson, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

Revisionsrapport Söderhamns kommun

Revisionsrapport Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Söderhamns kommun Bengt Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Resultat

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-03-23, kl 1300-1640 ande Britta Tervaniemi, V Laila Mäki, S, 1-6 Anita Weinz, NS Eva Alldén, V, 7-14 Övriga deltagande

Läs mer

Policy för kompetensförsörjning

Policy för kompetensförsörjning Kommunstyrelseförvaltningen POLICY Policy för kompetensförsörjning Dokumentnamn Policy för kompetensförsörjning Dokumenttyp Policy Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Kommunfullmäktige

Läs mer

Uppföljande granskning av tillgänglighet

Uppföljande granskning av tillgänglighet SLUTDOKUMENT 1(2) 2013-01-28 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Revisionsrapport Systematiskt arbetsmiljöarbete Marks kommun 18 mars 2009 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Marks kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska kommunens

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna Arvidsjaurs kommun Revisorerna För kännedom: Fullmäktiges presidium Gruppledarna Datum 2014-04-03 Arvidsjaurs kommun Kommunstyrelsen 2014-04- 09 Dnr '/, }, ~ 1- I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument 1 (5) Typ: Riktlinje Version: 2.0 Fastställd: KS 2013-01-29, 24 Giltighetstid: Tills vidare Uppdateras: 2017 Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument Innehållsförteckning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz & Sandra Marcusson 17 Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader Emmaboda kommuns revisorer Uppföljning av granskning om grundskolans resultat

Läs mer

Askersunds kommun. Förändringsarbete och projekt inom socialförvaltningen. Revisionsrapport. KPMG AB 28 september Antal sidor: 8

Askersunds kommun. Förändringsarbete och projekt inom socialförvaltningen. Revisionsrapport. KPMG AB 28 september Antal sidor: 8 ABCD Askersunds kommun Förändringsarbete och projekt inom socialförvaltningen Revisionsrapport KPMG AB 28 september Antal sidor: 8 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

Yttrande avseende revisionsrapport Kommunens systematiska arbetsmiljöarbete ledning och styrning

Yttrande avseende revisionsrapport Kommunens systematiska arbetsmiljöarbete ledning och styrning Kommunstyrelsen 2007-02-12 51 92 Arbets- och personalutskottet 2007-01-29 14 34 Personalkontoret, Kommunrevisionen, KPMG 06.812 007 febks20 Yttrande avseende revisionsrapport Kommunens systematiska arbetsmiljöarbete

Läs mer

Samverkansavtal 2005-05-09

Samverkansavtal 2005-05-09 2005-05-09 Samverkansavtal Inom kommuner och landsting har parterna på arbetsmarknaden träffat en överenskommelse om Förnyelse, Arbetsmiljö Samverkan (FAS 05), som är en utveckling av tidigare centrala

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 Verksamhetsplan 2014-01-20 Personalkontorets verksamhetsplan 2014 KS 2014/0044 012 Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 PERSONALKONTORET 2 (5) Inledning Personalkontoret är ett av kommunstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av försörjningsstöd

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av försörjningsstöd Revisorerna i Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en uppföljning avseende tidigare granskning av försörjningsstöd. Revisionen hemställer

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun Sollefteå kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Revisionsuppdraget 1 3 Revisionsplanering 1 3.1 Bedömning av väsentlighet och risk 1 3.2 Revisionsprojekt

Läs mer

Granskning av anskaffning av vikarier inom äldreomsorgens särskilda boenden

Granskning av anskaffning av vikarier inom äldreomsorgens särskilda boenden Revisionsrapport Granskning av anskaffning av vikarier inom äldreomsorgens särskilda boenden Övertorneå kommun Christina Karlsson December 2012 Övertorneå kommun Granskning av anskaffning av vikarier inom

Läs mer

Uppdraget som arbetsgivarföreträdare. Politikerutbildning 2015-03-30

Uppdraget som arbetsgivarföreträdare. Politikerutbildning 2015-03-30 1 Uppdraget som arbetsgivarföreträdare Politikerutbildning 2015-03-30 2 Kommunallagen Fullmäktige ansvarar för att nämnderna får resurser och ett tydligt uppdrag för att kunna bedriva verksamheterna enligt

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program STYRDOKUMENT Sida 1(5) Personalpolitiskt program Område Styrning och ledning Fastställd Kommunfullmäktige, 2012-04-23, 41 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid 2015-06-30 Plan Riktlinje Reviderad

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Sandra Marcusson Oktober 2014 Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon Karlshamn kommun Uppföljning av tidigare granskning

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg

Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg Carl-Gustaf Folkeson Båstads kommun Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte 2 1.1 Uppdrag och revisionsfråga

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Avesta kommun Februari 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 1 1.2

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR 2014/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh,1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport. Lekebergs kommun. Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Marlen Dagersten.

Revisionsrapport. Lekebergs kommun. Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Marlen Dagersten. Revisionsrapport Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering Lekebergs kommun Marlen Dagersten 2013 2013-06-19 Fredrik Alm Uppdragsledare 2013 Lekebergs kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av styrdokument.

Revisionsrapport Granskning av styrdokument. Revisionsrapport Granskning av styrdokument. Ragunda kommun 27 Juni 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning En av de viktigaste

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer