SAMSPEL2012. Samhällskontraktet Mälardalens högskola i samverkan med regionens kommuner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMSPEL2012. Samhällskontraktet Mälardalens högskola i samverkan med regionens kommuner"

Transkript

1 SAMSPEL2012 Samhällskontraktet Mälardalens högskola i samverkan med regionens kommuner vision Eskilstuna och Västerås är en stark region som skapar värde för individer, organisationer och företag genom ett aktivt lärande i ett innovativt förtroendefullt samspel. 1

2 Om Samhällskontraktet Samhällskontraktet är ett fyraårigt avtal om fördjupad samverkan mellan Västerås stad, Eskilstuna kommun och Mälardalens högskola (MDH). Syftet med Samhällskontraktet är att höja kompetensnivån i regionen genom bland annat gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt, utbildningar som matchar arbetslivets behov och mötesplatser för lärande. Verksamheten har tre olika roller: Samhällskontraktet är en angelägen satsning och en gemensam arena där högskolan och kommunerna kraftsamlar för Mälardalsregionens tillväxt och välfärd. Det handlar om forskning som ger nytta genom kunskapsutveckling i kommuner och företag. Det handlar om ett starkt MDH som matchar utbildning och arbetsmarknad. MOTOR Initierar och driver egna projekt och aktiviteter MÄKLARE Fungerar som länk mellan högskolan och omvärlden MÖTESPLATS Skapar möten mellan forskning och praktik Ambitionsnivån för framtiden är hög! Under 2012 är siktet inställt på att skapa långsiktiga strukturer och samtidigt bjuda in fler kommuner i vår gemenskap. SAMSPEL 2012 ger en samlad bild av Samhällskontraktets kommande satsningar. Skola, omsorg, hållbar stadsutveckling och framtidens arbetskraft allt för regionens bästa! Övergripande mål 1. Höja kompetensnivån hos regionens medborgare. 2. Öka övergången till högre utbildning. 3. Öka orternas attraktionskraft för att locka nya studenter, få utexaminerade att stanna kvar samt få företag att etablera sig och expandera. 4. Forskning inom minst en av de prioriterade sektorerna ska vara internationellt erkänd. Monica Ericsson stadsdirektör Västerås stad Karin Röding rektor Mälardalens högskola 5. En högskola med bra praktikmöjligheter och stöd vid övergången från studier till arbetsliv. 6. Tydlig koppling mellan utbildning och efterfrågan på arbetskraft i näringsliv och offentlig förvaltning. 7. Öka kompetensen hos personal i kommunalt finansierad verksamhet och öka kvaliteten i verksamheterna. 8. Att utgöra ett framstående exempel på samverkan mellan akademi och samhälle i både nationell och internationell jämförelse. Pär Eriksson kommundirektör Eskilstuna 2

3 Lärande och mötesplatser Samhällskontraktet syftar bland annat till att professionalisera samverkan. Det innebär att verksamheten tar till vara erfarenheter och kunskaper kring hur samverkan styrs, organiseras och följs upp. Det handlar också om att testa olika metoder och modeller för gemensamt forsknings- och utvecklingsarbete. För att skapa ett professionellt samverkansarbete behövs kunskap om olika former och modeller för samverkan. Genom seminarieserien Samverkans ABC dokumenterar och analyserar Samhällskontraktet olika samverkansformer, till exempel kommundoktorander och mentorskapsprogram. Samhällskontraktet medverkar också till att utveckla koncept för samverkan som kan erbjudas högskolans samverkanspartners. Samhällskontraktet kommer att samverka internt på MDH med de forskare som ska bygga upp en ny verksamhet kring forskning om samverkan. Följeforskning och processtöd är tänkbara aktiviteter. Tillsammans med forskarna följer också Samhällskontraktet Västerås stads och Eskilstuna kommuns deltagande i det Nationella kommunforskningsprogrammet, som ger intressanta kontakter med andra lärosäten som driver kommunforskning. MÖTESPLATSER Samhällskontraktet är en länk mellan högskolan och omvärlden. En hörnsten i samverkansarbetet är att ordna möten mellan personer i kommunerna och på högskolan, men också andra aktörer i samhället. Ett viktigt syfte med mötesplatserna är dialog och kunskapsutbyte. Flera av Samhällskontraktets projekt slutförs eller kan delrapporteras under året, vilket gör det möjligt att anordna seminarier och konferenser för spridning av resultat och diskussion om fortsatt arbete. Under året kommer även Bemötandedagarna 2012 att genomföras för tredje året i rad. Samhällskontraktet kommer att vara delaktig i planering och förankring av den nationella konferensen Högskola och Samhälle i Samverkan (HSS) som MDH ska arrangera i maj Vad kan vi själva lära av Samhällskontraktets första år? Ernst & Young har fått i uppdrag att göra en halvtidsutvärdering av Samhällskontraktet med fokus på övergripande styrning, organisation och resultat. Uppdraget avrapporteras i mars Forskare vid MDH genomför en utvärdering av MOPS-modellen ur ett samhällsentreprenöriellt perspektiv. Uppdraget avrapporteras i juni Karriärtorget utvecklas vidare utifrån Kontigo AB:s uppföljning av projektet. 3

4 Organisation Samhällskontraktets styrelse ansvarar för övergripande visioner och mål. Styrelsen fattar också strategiska beslut om verksamhetens inriktning och budget. Styrelsen har inrättat fyra beredningsgrupper, så kallade sektorsgrupper, med olika inriktningar: Utbildning, Äldreomsorg och socialt arbete, Morgondagens studenter och arbetskraft samt Hållbar stadsutveckling. Sektorsgrupperna tar initiativ till nya projekt och aktiviteter. Ledamöterna har också en viktig roll som länkar tillbaka till sina egna organisationer. Som stöd i arbetet har styrelsen och sektorsgrupperna en processledning med ansvar för att driva det operativa arbetet. Processledningen består av personer med anställning på högskolan och Samhällskontraktet är inrättat som en centrumbildning på Enheten för externa relationer. Styrelse Processledning Sektorsgrupper Utbildning Morgondagens studenter och arbetskraft Hållbar stadsutveckling Äldreomsorg och socialt arbete 4

5 SAMSPEL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Samverkan för hållbar stadsutveckling Sektorsgruppen greppar över många områden från välfärdsfrågor till energi, miljö och samhällsbyggnad. För att starta upp den nya sektorn i Samhällskontraktet ska ett tvåårigt projekt genomföras med koppling till de pågående stadsdelsutvecklingsprojekten i Lagersberg, Eskilstuna och Bäckby, Västerås. Hållbar stadsutveckling har ett brett fokus och projektet kommer att lyfta dels energi och klimat, dels delaktighet och social/kulturell hållbarhet. är ett delvis obeforskat område. Karin Hjärpe framhåller att en stadsdel inte kan utvecklas enbart av kommunala aktörer. - Fler aktörer måste finnas med: Företagare, föreningsliv och boende i området behöver gemensamt arbeta för förändring. - På Bäckby ska vi framför allt jobba med att utvecklas stadsdelen socialt och kulturellt, säger Karin Hjärpe, välfärdsdirektör på Västerås stads stadsledningskontor. Vi hoppas med detta projekt kunna minimera segregation samt minska brott och skadegörelse. En tvärvetenskaplig forskargrupp Kunskapsarena Hållbar stadsutveckling ska bildas med kompetens som kan belysa både ekonomisk, ekologisk och social/kulturell hållbarhet. Utifrån en kartläggning av pågående samarbeten mellan högskolan och kommunerna som gjordes förra året, ska sektorsgruppen också främja insatser för bättre kontaktvägar mellan parterna. Forskningen kommer att belysa hur kommuner, näringsliv och högskola kan samverka för att utveckla en stadsdel, vilket idag 5 Karin Hjärpe, välfärdsdirektör, Västerås stad.

6 Sara Hägglund från MDH och Alexander Jonsson, lärare från Odlarskolan, Eskilstuna. En bra skolstart för alla barn Högskolan och kommunerna har kommit överens om ett långsiktigt samarbete kring skolutveckling och lärarutbildning. Målet för sektor Utbildning är att bidra till att alla barn och unga får förutsättningar att nå skolans mål. F orsknings- och utvecklingsprojekt genomförs inom fyra temaområden - matematik, mångfald, övergångar mellan förskola och skola samt entreprenörskap i skolan. Två kommundoktorander, en från Eskilstuna med inriktning på mångkulturella klassrum och en från Västerås med inriktning på matematikdidaktik, presenterar resultatet av sina forskningsprojekt under året. Odlarmodellen för entreprenörskap i skolan dokumenteras i form av en bok och en webbsida, som kan sprida erfarenheterna vidare. Genom forskningscirklar utvecklar kommunerna och högskolan tillsammans kunskap kring ledarskap och mångfald i skolan. 6

7 SAMSPEL Utbildning MKL en ny samverkansarena Under 2012 kommer sektor Utbildning övergå i en ny struktur: Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL). Målsättningen är att stärka högskolans lärarutbildning och dess forskningsbas, att utbilda fler behöriga lärare och att höja kompetensen bland redan behöriga lärare och skolledare. MKL inrättas som en samverkansarena vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation. MKL kommer att samordna verksamhet inom fyra områden: (1) skolutveckling, (2) forskning- och forskarutbildning, (3) kompetensutveckling samt (4) kompetensförsörjning. Alla kommuner i regionen bjuds in att delta i samarbetet, där forskningsbaserad skolutveckling blir en kärnfråga. Anders Garpelin, professor i pedagogik vid MDH. Forskningsprojekt om övergångar i skolan Ett av de projekt som startat inom sektor Utbildning och nu övergår i MKL är Gränsland, broar och passageriter som bland andra Anders Garpelin, professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid MDH, ansvarar för. Projektet handlar om de utmaningar som möter förskolebarn när de börjar skolan och varför förskoleklassen ibland blir ett dike för barnets utveckling istället för den bro som det var tänkt. - Förhoppningsvis ska studien bidra till att det skapas bättre förutsättningar för att förskolan, förskoleklassen och skolan kan ge alla barn förutsättningar att nå skolans mål och utveckla sin egen fulla potential i livet, säger Anders Garpelin. Jag vill kunna se mig själv i spegeln och säga att jag gjort vad jag kan för att alla barn ska få en bättre skolstart. "vi vill ge alla barn förutsättningar att nå skolans mål och utveckla sin egen fulla potential i livet." 7

8 Hälsoteknik till nytta för hela regionen Sektorsgruppen har ett brett ansvarsområde. Här finns kommunernas socialtjänst med områdena omsorg om äldre och funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg. Här finns också högskolans verksamhet inom hälsa, vård och välfärd. Under 2012 planeras för hur sektorsgruppen kan övergå i en mer långsiktigt hållbar struktur för samverkan. En utredning presenteras under våren och lägger grunden för hur gemensamma insatser inom socialtjänst, hälsa och välfärd ska organiseras. Några viktiga frågor är utveckling av samverkan kring verksamhetsförlagd utbildning samt lärande och långsiktig kunskapsutveckling på vetenskaplig grund i de kommunala verksamheterna. MOPS-PROJEKT MED BARN OCH FAMILJ I FOKUS Det kommer också att genomföras ett antal projekt som tagits fram utifrån MOPS Modell för Projektutveckling i Samhällskontraktet, i samverkan mellan högskolan, kommunerna och i några fall näringslivet. Under 2012 stödjer Samhällskontraktet BiFAMN Betydelsefulla möten i familjehemsvård, Livet för barn i skyddat boende, EKUALH Evidens, kompetens och utbildningscentrum samt Samordnat föräldrastöd. MOPS-modellen kommer även att utvärderas och följas utifrån ett samhällsentreprenöriellt perspektiv av forskare och doktorander vid högskolan. 8

9 SAMSPEL ÄLDREOMSORG OCH SOCIALT ARBETE "RoboCat har förutsättningar att utvecklas till ett hjälpmedel som bidrar till ett rikare liv." HÄLSOTEKNIK UR BRUKARPERSPEKTIV Ett nytt område för Samhällskontraktet är hälsoteknik och Technology for Independent Life (T4IL), med fokus på brukarperspektivet. T4IL är både ett forskarnätverk inom MDH som innebär akademioch ämnesövergripande samverkan och en regional satsning under ledning av Robotdalen. Samhällskontraktet kommer att ta fram en forskningsöversikt kring brukarperspektivet i användning av tekniska redskap i vardagen inom vård och omsorg av äldre och funktionshindrade. ROBOCAT Ett första delprojekt inom T4IL är RoboCat, som handlar om att utveckla en robotkatt som kan användas i vård och omsorg om äldre personer som har demens i ett sent skede. Med Samhällskontraktets stöd har projektet fått möjlighet att ta fram ett antal prototyper av RoboCat, som nu ska testas med målet att utvecklas till användarfärdig produkt som bland annat kan spinna och avge värme. RoboCat är ett hjälpmedel som är tänkt att användas i äldrevården. - RoboCat har förutsättningar att utvecklas till ett hjälpmedel som bidrar till ökad trygghet, lugn och aktivitet hos äldre personer med demens och därmed till ett rikare liv, säger Christine Gustafsson, forskare och projektledare för sektor Äldreomsorg och socialt arbete. Den kommer att vara till nytta för vård och omsorg om äldre, men också fungera som hjälpmedel för personal och anhöriga. Dessutom bidrar arbetet till att utveckla näringslivet i regionen, säger Christine. Utöver dessa möjligheter är RoboCat-projektet redan ett gott exempel på samverkan, ett grundläggande uppdrag för Samhällskontraktet. Christine Gustafsson, projektledare Samhällskontraktet. 9

10 Eva Liitle, Västerås stad och Marita Schwartz, Eskilstuna kommun. Stolta medarbetare gör arbetsgivare attraktiva Kompetensförsörjningen är viktig för den regionala utvecklingen. MDH förser redan idag regionen med arbetskraft, men målet är att fler studenter ska stanna i regionen efter sina studier och att arbetsgivarna i såväl offentlig som privat sektor ska hitta den kompetens de söker. Sektorsgruppen arbetar dels med ett brett regionalt fokus på kompetensförsörjning i alla branscher, dels med ett kommuninternt perspektiv som handlar om att stärka det egna arbetsgivarvarumärket. De två huvudspåren motsvaras främst av å ena sidan Karriärtorget och Akademikerbarometern, och å andra sidan av ett nystartat forskningsprojekt kring yrkesstolthet och organisationsidentitet - Stoltprojektet. STOLTHET GER GODA AMBASSADÖRER Bakgrunden till Stoltprojektet är de medarbetarenkäter som Västerås stad och Eskilstuna kommun har låtit göra bland sina anställda. Enkäterna visade att kommunernas personal ofta känner stolthet över sitt eget arbete, men inte alltid över kommunen som arbetsgivare. Jonas Welander har studerat till beteendevetare med inriktning psykologi på MDH, och har tidigare arbetat i olika verksamheter inom Västerås stad. Han har rekryterats in som kommundoktorand i projektet. 10

11 - Målet är att hitta vilka mekanismer som underbygger yrkes- och organisationsstolthet och vad det är som skapar en identitet hos medarbetaren, säger Jonas. I tidigare forskning kan man utläsa att yrkesstolthet bland annat tenderar att hänga ihop med tillhörigheten till en grupp där medarbetarens sociala identitet finns. Detta kan i sin tur bidra till att man känner sig delaktig och stolt över sin grupps framgångar. Projektet vill bland annat utforska vad det är som håller ihop gruppen och säkerställa om gruppidentiteten verkligen har ett samband med upplevd yrkes- och organisationsstolthet. Varför är projektet viktigt? - Eskilstuna kommun står, liksom de flesta andra kommuner, inför stora pensionsavgångar, säger Marita Schwartz, personaldirektör på Eskilstuna kommun. Av våra chefer är 65 procent över 50 år. Medelåldern på alla medarbetare är drygt 46 år. Vi funderar på hur vi ska rekrytera nya medarbetare inför framtiden, och vi vill ju även behålla våra nuvarande: vi är angelägna om att de känner glädje och stolthet över att gå till jobbet, - Det är viktigt att de som är unga idag ska tycka att kommunerna är attraktiva arbetsgivare, säger Eva Little, personaldirektör på Västerås stad. Hur upplever då kommunerna och högskolan att samarbetet fungerar? - Båda parter tjänar på det, säger Jonas Welander. Kommunerna gör det möjligt för högskolan att bedriva detta forskningsprojekt och kommunerna får forskningsresultat som de kan omvända till konkret utvecklingsarbete i sina verksamheter. SAMSPEL Morgondagens studenter & arbetskraft Karriärtorget har parallellt också utvecklat nya erbjudanden till arbetsgivare som önskar komma i kontakt med studenter. Nytt från 2011 är att arbetsgivarna kan möta studenter genom after school-träffar eller på de nya permanenta utställningsplatserna, de fysiska karriärtorgen, strategiskt placerade i huvudbyggnaderna i både Eskilstuna och Västerås. Karriärtorgets projektledning har i uppdrag att under 2012 fortsätta att utveckla Karriärtorget och dess tjänster, samt identifiera strukturer, metoder och arbetssätt med målet att integrera Karriärtorget i högskolans ordinarie verksamhet. AKADEMIKERBAROMETERN Sektorsgruppen är också en viktig kanal för frågor om matchning av utbildning och regionens behov av arbetskraft. Under våren avrapporteras projektet Akademikerbarometern med förslag på hur prognoser, statistik och andra uppföljningar kan ge en tydligare grund för högskolans utbildningsplanering och stärka devisen om utbildning som leder till jobb. Marita Schwartz och Eva Little tycker också att samarbetet fungerar bra. - De frågor man sätter i fokus får en bredare belysning våra kompetenser kompletterar varandra, säger Eva Little. KARRIÄRTORGET Karriärtorget sammanför studenter och arbetsliv genom att erbjuda olika former av karriärbyggande aktiviteter. Aktiviteterna arrangeras i samverkan med både högskolans studenter, medarbetare och arbetsgivare i regionen. Ambitionen är att hitta olika framgångskoncept som även motsvarar akademiernas behov. Därför har ett samarbete etablerats med programsamordnare och lärare för att koppla ihop aktiviteterna mot befintlig utbildning. Några koncept som formats och kommer att genomföras under året kopplat till olika utbildningar är mentorprogram, karriärdagar, branschmingel, exjobbsdagar samt föreläsningar och paneldebatter om jobb och arbetsmarknad. Sara Johansson och Linda Rönnlund har formgivit Karriärtorgets nya utställningsplatser. 11

12 Cecilia Vestman Processledare Terence Fell Projektledare Hållbar stadsutveckling Christine Gustafsson Projektledare Äldreomsorg och socialt arbete Elisabet Christoffersson Administratör Torbjörn Messing Projektledare Utbildning Sanna Henriksdotter Informatör Karolina Winbo Projektledare Morgondagens studenter och arbetskraft Produktion: Mälardalens högskola Form: Navii Tryck: Bäcklund Grafiska AB År: Upplaga: 1500 ex Foto: Mälardalens högskola, Jerker Berglin, Fotograf Niclas AB, Mauro Rongione, Alice Öberg, Eskilstuna kommun, Pia Nordlander/bildN och Clifford Shirley. 12

SAMSPEL2012. Samhällskontraktet Mälardalens högskola i samverkan med regionens kommuner

SAMSPEL2012. Samhällskontraktet Mälardalens högskola i samverkan med regionens kommuner SAMSPEL2012 Samhällskontraktet Mälardalens högskola i samverkan med regionens kommuner vision Eskilstuna och Västerås är en stark region som skapar värde för individer, organisationer och företag genom

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

Samhällskontraktet. Högskolan + kommunerna = sant

Samhällskontraktet. Högskolan + kommunerna = sant Samhällskontraktet Högskolan + kommunerna = sant FAKTA KARIN RÖDING Karin Röding är sedan våren 2011 rektor vid Mälardalens högskola. Hon har tidigare varit bland annat chef för Universitets- och högskoleenheten

Läs mer

Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg

Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg 25/8 2011 kommunerna + högskolan = sant Fördjupningspass 2 A Samverkan: Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg Mälardalens högskola Grundad 1977 Campus i Eskilstuna och Västerås

Läs mer

M som i MOPS. en del i Samhällskontraktet

M som i MOPS. en del i Samhällskontraktet M som i MOPS En processutvärdering av MOPS 2011 en del i Samhällskontraktet Karin Axelsson, doktorand och vicerektor samverkan Anna Kremel, doktorand vid akademin för innovation, design och teknik Erik

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

VerksAmhetsplAn. Enheten för externa relationer

VerksAmhetsplAn. Enheten för externa relationer 2013 VerksAmhetsplAn Enheten för externa relationer Inledning Mälardalens högskola (MDH) har som utgångspunkt att genom akademisk excellens, internationalisering och samproduktion bedriva verksamhet som

Läs mer

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar 1. Med samverkan i fokus Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar och långsiktigt utveckla lärosätenas forskning och

Läs mer

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Karin Axelsson, projektledare & vicerektor för samverkan 15 november 2012 Högskolan i siffror 1977 grundas Mälardalens högskola (MDH) 30 utbildningsprogram

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Rapport. - Uppdrag att utreda enheten för externa relationer

Rapport. - Uppdrag att utreda enheten för externa relationer Rapport - Uppdrag att utreda enheten för externa relationer Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 REKTORS UTREDNINGSDIREKTIV... 3 1.2 REFERENSGRUPPER... 3 1.3 SAMMANFATTNING AV FÖRSLAGET TILL ORGANISATORISKA

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Samordning och organisation för en En skola på vetenskaplig grund inom FoU Skåne

Samordning och organisation för en En skola på vetenskaplig grund inom FoU Skåne Datum Beteckning 2010-10-20 Siv Wilborgsson 0709-719938 Samordning och organisation för en En skola på vetenskaplig grund inom FoU Skåne Under hösten 2009 förde ett antal kommuner en dialog med Malmö högskola

Läs mer

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Agenda för 20 februari 2013 09.30-10.00 Inledning (dekaner) 10.00-10.20

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Samlad kunskap kring den äldre människan

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Samlad kunskap kring den äldre människan Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum Samlad kunskap kring den äldre människan Äldreforskningens Hus Vård och omsorg Folkhälsa ÄC Stockholms stad Stockholms läns landsting SDC Äldrecentrum Silviahemmet

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Nu startar Sveriges första masterprogram i socialt arbete med inriktning mot det civila samhället. Utbildningen

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Uppdraget för delprojekt 3 Syfte: att utveckla en plan för målinriktade och strategiskt långsiktiga insatser i hela länet för att samordna och matcha arbetslivets

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Forskningscirklar - erfarenheter från JämBreddprojektet. 2011-10-17 Ildiko Asztalos Morell Max Jakobsson

Forskningscirklar - erfarenheter från JämBreddprojektet. 2011-10-17 Ildiko Asztalos Morell Max Jakobsson Forskningscirklar - erfarenheter från JämBreddprojektet 2011-10-17 Ildiko Asztalos Morell Max Jakobsson JämBredd en regional plattform för utbildningsinsatser och kompetensutveckling inom genus och mångfaldsområdet.

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Delrapporter från respektive projekt utkast 2012013. Delrapporter Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Delrapporter från respektive projekt utkast 2012013. Delrapporter Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Delrapporter från respektive projekt utkast 2012013 Sammanställningen ovan baseras på underlag från respektive delprojekt. Det som behövs från delprojekten är en sammanställning enligt punkterna nedan.

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande Aktiviteterna skall bidra till att skapa

Läs mer

Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft

Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft BILD 1 2012-03-21 Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft BILD 2 2012-03-21 Högskolornas forskningsfinansiär KK-stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges nya universitet och

Läs mer

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram Utbildningsförvaltningens Chefs- och ledarprogram Tillsammans skapar vi resultat Chefs- och ledarstrategi beskriver hur du som chef skapar resultat i förhållande till mål och uppdrag. Du: har en uttalad

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012

Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012 Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012 Mångfaldsorientering en tillväxtfråga OECD:s Territorial Review for Stockholm (2006/2010): bristande integration på arbetsmarknaden största hot för tillväxt

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2012-12-03 Nr 4:2012 69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning Beslut Högskolestyrelsen beslutar att lägga bilagd rapport till handlingarna.

Läs mer

Sju nycklar för framgång. www.atvidaberg.se

Sju nycklar för framgång. www.atvidaberg.se 1 2 3 4 5 6 7 Sju nycklar för framgång www.atvidaberg.se barn- och utbildningsförvaltningen Amanda, 13 år Om lärarna samverkar med varandra, med oss elever och med föräldrarna får man flera perspektiv

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Stadsledningskontorets uppdrag

Stadsledningskontorets uppdrag Stadsledningskontorets uppdrag KS är vår uppdragsgivare Vi utgör ett professionellt stöd till den politiska ledningen Vi är beredningsorgan till KS Vi verkställer och för ut politiska beslut Vi leder samordnar

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost 1 Regionala aktiviteter i KNUT- projektet 2010 Kalmar, Kronoberg och Blekinge län Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3-4 2.

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

En resa in i framtiden Strategi 2010 2015. Kalmar Växjö

En resa in i framtiden Strategi 2010 2015. Kalmar Växjö En resa in i framtiden Strategi 2010 2015 Kalmar Växjö Rektor har ordet 5 Ett universitet i Linnés anda 6 Linnéuniversitetet en resa in i framtiden Strategi 2010 2015 En resa in i framtiden 9 Vägen mot

Läs mer

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN 2013:1 VÄRLDSKLASS 2015 Världsklass 2015 är kommunens utvecklingsarbete med huvudmål att Örnsköldsvik ska vara en kommun av världsklass att leva i,

Läs mer

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret GO:innovation Göteborg som testarena för hållbar stadsutveckling Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret 2015-09- 16 Älvstaden Opportunities in Attractive Areas - öppen för världen - inkluderande, grön

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Vision Krokoms framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden Inledning Krokoms kommun har gjort medvetna satsningar under årens

Läs mer

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 1 Under seminariedagarna som arrangerades i Trysil, Norge, den 22-23 oktober av Gränskommittén Hedmark Dalarna var temat demografi.

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Skåne i siffror 33 kommuner Ca: 1,3 miljoner invånare Ca: 135 000 anställda inom kommunal sektor Vårt uppdrag Värna och stödja utvecklingen av det kommunala

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Hållbart Socionomyrke - Ett program för aktiva ledare som vill utveckla tillsammans

Hållbart Socionomyrke - Ett program för aktiva ledare som vill utveckla tillsammans Hållbart Socionomyrke - Ett program för aktiva ledare som vill utveckla tillsammans Socionomyrket är fantastiskt vi citerar gärna ett blogginlägg från en socialsekreterare. Om ni bara visste hur mycket

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

» Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE

» Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE » Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE Upplägg: första halvan Utbildningssamverkan för jobb, innovation och

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer