SAMSPEL2012. Samhällskontraktet Mälardalens högskola i samverkan med regionens kommuner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMSPEL2012. Samhällskontraktet Mälardalens högskola i samverkan med regionens kommuner"

Transkript

1 SAMSPEL2012 Samhällskontraktet Mälardalens högskola i samverkan med regionens kommuner vision Eskilstuna och Västerås är en stark region som skapar värde för individer, organisationer och företag genom ett aktivt lärande i ett innovativt förtroendefullt samspel. 1

2 Om Samhällskontraktet Samhällskontraktet är ett fyraårigt avtal om fördjupad samverkan mellan Västerås stad, Eskilstuna kommun och Mälardalens högskola (MDH). Syftet med Samhällskontraktet är att höja kompetensnivån i regionen genom bland annat gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt, utbildningar som matchar arbetslivets behov och mötesplatser för lärande. Verksamheten har tre olika roller: Samhällskontraktet är en angelägen satsning och en gemensam arena där högskolan och kommunerna kraftsamlar för Mälardalsregionens tillväxt och välfärd. Det handlar om forskning som ger nytta genom kunskapsutveckling i kommuner och företag. Det handlar om ett starkt MDH som matchar utbildning och arbetsmarknad. MOTOR Initierar och driver egna projekt och aktiviteter MÄKLARE Fungerar som länk mellan högskolan och omvärlden MÖTESPLATS Skapar möten mellan forskning och praktik Ambitionsnivån för framtiden är hög! Under 2012 är siktet inställt på att skapa långsiktiga strukturer och samtidigt bjuda in fler kommuner i vår gemenskap. SAMSPEL 2012 ger en samlad bild av Samhällskontraktets kommande satsningar. Skola, omsorg, hållbar stadsutveckling och framtidens arbetskraft allt för regionens bästa! Övergripande mål 1. Höja kompetensnivån hos regionens medborgare. 2. Öka övergången till högre utbildning. 3. Öka orternas attraktionskraft för att locka nya studenter, få utexaminerade att stanna kvar samt få företag att etablera sig och expandera. 4. Forskning inom minst en av de prioriterade sektorerna ska vara internationellt erkänd. Monica Ericsson stadsdirektör Västerås stad Karin Röding rektor Mälardalens högskola 5. En högskola med bra praktikmöjligheter och stöd vid övergången från studier till arbetsliv. 6. Tydlig koppling mellan utbildning och efterfrågan på arbetskraft i näringsliv och offentlig förvaltning. 7. Öka kompetensen hos personal i kommunalt finansierad verksamhet och öka kvaliteten i verksamheterna. 8. Att utgöra ett framstående exempel på samverkan mellan akademi och samhälle i både nationell och internationell jämförelse. Pär Eriksson kommundirektör Eskilstuna 2

3 Lärande och mötesplatser Samhällskontraktet syftar bland annat till att professionalisera samverkan. Det innebär att verksamheten tar till vara erfarenheter och kunskaper kring hur samverkan styrs, organiseras och följs upp. Det handlar också om att testa olika metoder och modeller för gemensamt forsknings- och utvecklingsarbete. För att skapa ett professionellt samverkansarbete behövs kunskap om olika former och modeller för samverkan. Genom seminarieserien Samverkans ABC dokumenterar och analyserar Samhällskontraktet olika samverkansformer, till exempel kommundoktorander och mentorskapsprogram. Samhällskontraktet medverkar också till att utveckla koncept för samverkan som kan erbjudas högskolans samverkanspartners. Samhällskontraktet kommer att samverka internt på MDH med de forskare som ska bygga upp en ny verksamhet kring forskning om samverkan. Följeforskning och processtöd är tänkbara aktiviteter. Tillsammans med forskarna följer också Samhällskontraktet Västerås stads och Eskilstuna kommuns deltagande i det Nationella kommunforskningsprogrammet, som ger intressanta kontakter med andra lärosäten som driver kommunforskning. MÖTESPLATSER Samhällskontraktet är en länk mellan högskolan och omvärlden. En hörnsten i samverkansarbetet är att ordna möten mellan personer i kommunerna och på högskolan, men också andra aktörer i samhället. Ett viktigt syfte med mötesplatserna är dialog och kunskapsutbyte. Flera av Samhällskontraktets projekt slutförs eller kan delrapporteras under året, vilket gör det möjligt att anordna seminarier och konferenser för spridning av resultat och diskussion om fortsatt arbete. Under året kommer även Bemötandedagarna 2012 att genomföras för tredje året i rad. Samhällskontraktet kommer att vara delaktig i planering och förankring av den nationella konferensen Högskola och Samhälle i Samverkan (HSS) som MDH ska arrangera i maj Vad kan vi själva lära av Samhällskontraktets första år? Ernst & Young har fått i uppdrag att göra en halvtidsutvärdering av Samhällskontraktet med fokus på övergripande styrning, organisation och resultat. Uppdraget avrapporteras i mars Forskare vid MDH genomför en utvärdering av MOPS-modellen ur ett samhällsentreprenöriellt perspektiv. Uppdraget avrapporteras i juni Karriärtorget utvecklas vidare utifrån Kontigo AB:s uppföljning av projektet. 3

4 Organisation Samhällskontraktets styrelse ansvarar för övergripande visioner och mål. Styrelsen fattar också strategiska beslut om verksamhetens inriktning och budget. Styrelsen har inrättat fyra beredningsgrupper, så kallade sektorsgrupper, med olika inriktningar: Utbildning, Äldreomsorg och socialt arbete, Morgondagens studenter och arbetskraft samt Hållbar stadsutveckling. Sektorsgrupperna tar initiativ till nya projekt och aktiviteter. Ledamöterna har också en viktig roll som länkar tillbaka till sina egna organisationer. Som stöd i arbetet har styrelsen och sektorsgrupperna en processledning med ansvar för att driva det operativa arbetet. Processledningen består av personer med anställning på högskolan och Samhällskontraktet är inrättat som en centrumbildning på Enheten för externa relationer. Styrelse Processledning Sektorsgrupper Utbildning Morgondagens studenter och arbetskraft Hållbar stadsutveckling Äldreomsorg och socialt arbete 4

5 SAMSPEL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Samverkan för hållbar stadsutveckling Sektorsgruppen greppar över många områden från välfärdsfrågor till energi, miljö och samhällsbyggnad. För att starta upp den nya sektorn i Samhällskontraktet ska ett tvåårigt projekt genomföras med koppling till de pågående stadsdelsutvecklingsprojekten i Lagersberg, Eskilstuna och Bäckby, Västerås. Hållbar stadsutveckling har ett brett fokus och projektet kommer att lyfta dels energi och klimat, dels delaktighet och social/kulturell hållbarhet. är ett delvis obeforskat område. Karin Hjärpe framhåller att en stadsdel inte kan utvecklas enbart av kommunala aktörer. - Fler aktörer måste finnas med: Företagare, föreningsliv och boende i området behöver gemensamt arbeta för förändring. - På Bäckby ska vi framför allt jobba med att utvecklas stadsdelen socialt och kulturellt, säger Karin Hjärpe, välfärdsdirektör på Västerås stads stadsledningskontor. Vi hoppas med detta projekt kunna minimera segregation samt minska brott och skadegörelse. En tvärvetenskaplig forskargrupp Kunskapsarena Hållbar stadsutveckling ska bildas med kompetens som kan belysa både ekonomisk, ekologisk och social/kulturell hållbarhet. Utifrån en kartläggning av pågående samarbeten mellan högskolan och kommunerna som gjordes förra året, ska sektorsgruppen också främja insatser för bättre kontaktvägar mellan parterna. Forskningen kommer att belysa hur kommuner, näringsliv och högskola kan samverka för att utveckla en stadsdel, vilket idag 5 Karin Hjärpe, välfärdsdirektör, Västerås stad.

6 Sara Hägglund från MDH och Alexander Jonsson, lärare från Odlarskolan, Eskilstuna. En bra skolstart för alla barn Högskolan och kommunerna har kommit överens om ett långsiktigt samarbete kring skolutveckling och lärarutbildning. Målet för sektor Utbildning är att bidra till att alla barn och unga får förutsättningar att nå skolans mål. F orsknings- och utvecklingsprojekt genomförs inom fyra temaområden - matematik, mångfald, övergångar mellan förskola och skola samt entreprenörskap i skolan. Två kommundoktorander, en från Eskilstuna med inriktning på mångkulturella klassrum och en från Västerås med inriktning på matematikdidaktik, presenterar resultatet av sina forskningsprojekt under året. Odlarmodellen för entreprenörskap i skolan dokumenteras i form av en bok och en webbsida, som kan sprida erfarenheterna vidare. Genom forskningscirklar utvecklar kommunerna och högskolan tillsammans kunskap kring ledarskap och mångfald i skolan. 6

7 SAMSPEL Utbildning MKL en ny samverkansarena Under 2012 kommer sektor Utbildning övergå i en ny struktur: Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL). Målsättningen är att stärka högskolans lärarutbildning och dess forskningsbas, att utbilda fler behöriga lärare och att höja kompetensen bland redan behöriga lärare och skolledare. MKL inrättas som en samverkansarena vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation. MKL kommer att samordna verksamhet inom fyra områden: (1) skolutveckling, (2) forskning- och forskarutbildning, (3) kompetensutveckling samt (4) kompetensförsörjning. Alla kommuner i regionen bjuds in att delta i samarbetet, där forskningsbaserad skolutveckling blir en kärnfråga. Anders Garpelin, professor i pedagogik vid MDH. Forskningsprojekt om övergångar i skolan Ett av de projekt som startat inom sektor Utbildning och nu övergår i MKL är Gränsland, broar och passageriter som bland andra Anders Garpelin, professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid MDH, ansvarar för. Projektet handlar om de utmaningar som möter förskolebarn när de börjar skolan och varför förskoleklassen ibland blir ett dike för barnets utveckling istället för den bro som det var tänkt. - Förhoppningsvis ska studien bidra till att det skapas bättre förutsättningar för att förskolan, förskoleklassen och skolan kan ge alla barn förutsättningar att nå skolans mål och utveckla sin egen fulla potential i livet, säger Anders Garpelin. Jag vill kunna se mig själv i spegeln och säga att jag gjort vad jag kan för att alla barn ska få en bättre skolstart. "vi vill ge alla barn förutsättningar att nå skolans mål och utveckla sin egen fulla potential i livet." 7

8 Hälsoteknik till nytta för hela regionen Sektorsgruppen har ett brett ansvarsområde. Här finns kommunernas socialtjänst med områdena omsorg om äldre och funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg. Här finns också högskolans verksamhet inom hälsa, vård och välfärd. Under 2012 planeras för hur sektorsgruppen kan övergå i en mer långsiktigt hållbar struktur för samverkan. En utredning presenteras under våren och lägger grunden för hur gemensamma insatser inom socialtjänst, hälsa och välfärd ska organiseras. Några viktiga frågor är utveckling av samverkan kring verksamhetsförlagd utbildning samt lärande och långsiktig kunskapsutveckling på vetenskaplig grund i de kommunala verksamheterna. MOPS-PROJEKT MED BARN OCH FAMILJ I FOKUS Det kommer också att genomföras ett antal projekt som tagits fram utifrån MOPS Modell för Projektutveckling i Samhällskontraktet, i samverkan mellan högskolan, kommunerna och i några fall näringslivet. Under 2012 stödjer Samhällskontraktet BiFAMN Betydelsefulla möten i familjehemsvård, Livet för barn i skyddat boende, EKUALH Evidens, kompetens och utbildningscentrum samt Samordnat föräldrastöd. MOPS-modellen kommer även att utvärderas och följas utifrån ett samhällsentreprenöriellt perspektiv av forskare och doktorander vid högskolan. 8

9 SAMSPEL ÄLDREOMSORG OCH SOCIALT ARBETE "RoboCat har förutsättningar att utvecklas till ett hjälpmedel som bidrar till ett rikare liv." HÄLSOTEKNIK UR BRUKARPERSPEKTIV Ett nytt område för Samhällskontraktet är hälsoteknik och Technology for Independent Life (T4IL), med fokus på brukarperspektivet. T4IL är både ett forskarnätverk inom MDH som innebär akademioch ämnesövergripande samverkan och en regional satsning under ledning av Robotdalen. Samhällskontraktet kommer att ta fram en forskningsöversikt kring brukarperspektivet i användning av tekniska redskap i vardagen inom vård och omsorg av äldre och funktionshindrade. ROBOCAT Ett första delprojekt inom T4IL är RoboCat, som handlar om att utveckla en robotkatt som kan användas i vård och omsorg om äldre personer som har demens i ett sent skede. Med Samhällskontraktets stöd har projektet fått möjlighet att ta fram ett antal prototyper av RoboCat, som nu ska testas med målet att utvecklas till användarfärdig produkt som bland annat kan spinna och avge värme. RoboCat är ett hjälpmedel som är tänkt att användas i äldrevården. - RoboCat har förutsättningar att utvecklas till ett hjälpmedel som bidrar till ökad trygghet, lugn och aktivitet hos äldre personer med demens och därmed till ett rikare liv, säger Christine Gustafsson, forskare och projektledare för sektor Äldreomsorg och socialt arbete. Den kommer att vara till nytta för vård och omsorg om äldre, men också fungera som hjälpmedel för personal och anhöriga. Dessutom bidrar arbetet till att utveckla näringslivet i regionen, säger Christine. Utöver dessa möjligheter är RoboCat-projektet redan ett gott exempel på samverkan, ett grundläggande uppdrag för Samhällskontraktet. Christine Gustafsson, projektledare Samhällskontraktet. 9

10 Eva Liitle, Västerås stad och Marita Schwartz, Eskilstuna kommun. Stolta medarbetare gör arbetsgivare attraktiva Kompetensförsörjningen är viktig för den regionala utvecklingen. MDH förser redan idag regionen med arbetskraft, men målet är att fler studenter ska stanna i regionen efter sina studier och att arbetsgivarna i såväl offentlig som privat sektor ska hitta den kompetens de söker. Sektorsgruppen arbetar dels med ett brett regionalt fokus på kompetensförsörjning i alla branscher, dels med ett kommuninternt perspektiv som handlar om att stärka det egna arbetsgivarvarumärket. De två huvudspåren motsvaras främst av å ena sidan Karriärtorget och Akademikerbarometern, och å andra sidan av ett nystartat forskningsprojekt kring yrkesstolthet och organisationsidentitet - Stoltprojektet. STOLTHET GER GODA AMBASSADÖRER Bakgrunden till Stoltprojektet är de medarbetarenkäter som Västerås stad och Eskilstuna kommun har låtit göra bland sina anställda. Enkäterna visade att kommunernas personal ofta känner stolthet över sitt eget arbete, men inte alltid över kommunen som arbetsgivare. Jonas Welander har studerat till beteendevetare med inriktning psykologi på MDH, och har tidigare arbetat i olika verksamheter inom Västerås stad. Han har rekryterats in som kommundoktorand i projektet. 10

11 - Målet är att hitta vilka mekanismer som underbygger yrkes- och organisationsstolthet och vad det är som skapar en identitet hos medarbetaren, säger Jonas. I tidigare forskning kan man utläsa att yrkesstolthet bland annat tenderar att hänga ihop med tillhörigheten till en grupp där medarbetarens sociala identitet finns. Detta kan i sin tur bidra till att man känner sig delaktig och stolt över sin grupps framgångar. Projektet vill bland annat utforska vad det är som håller ihop gruppen och säkerställa om gruppidentiteten verkligen har ett samband med upplevd yrkes- och organisationsstolthet. Varför är projektet viktigt? - Eskilstuna kommun står, liksom de flesta andra kommuner, inför stora pensionsavgångar, säger Marita Schwartz, personaldirektör på Eskilstuna kommun. Av våra chefer är 65 procent över 50 år. Medelåldern på alla medarbetare är drygt 46 år. Vi funderar på hur vi ska rekrytera nya medarbetare inför framtiden, och vi vill ju även behålla våra nuvarande: vi är angelägna om att de känner glädje och stolthet över att gå till jobbet, - Det är viktigt att de som är unga idag ska tycka att kommunerna är attraktiva arbetsgivare, säger Eva Little, personaldirektör på Västerås stad. Hur upplever då kommunerna och högskolan att samarbetet fungerar? - Båda parter tjänar på det, säger Jonas Welander. Kommunerna gör det möjligt för högskolan att bedriva detta forskningsprojekt och kommunerna får forskningsresultat som de kan omvända till konkret utvecklingsarbete i sina verksamheter. SAMSPEL Morgondagens studenter & arbetskraft Karriärtorget har parallellt också utvecklat nya erbjudanden till arbetsgivare som önskar komma i kontakt med studenter. Nytt från 2011 är att arbetsgivarna kan möta studenter genom after school-träffar eller på de nya permanenta utställningsplatserna, de fysiska karriärtorgen, strategiskt placerade i huvudbyggnaderna i både Eskilstuna och Västerås. Karriärtorgets projektledning har i uppdrag att under 2012 fortsätta att utveckla Karriärtorget och dess tjänster, samt identifiera strukturer, metoder och arbetssätt med målet att integrera Karriärtorget i högskolans ordinarie verksamhet. AKADEMIKERBAROMETERN Sektorsgruppen är också en viktig kanal för frågor om matchning av utbildning och regionens behov av arbetskraft. Under våren avrapporteras projektet Akademikerbarometern med förslag på hur prognoser, statistik och andra uppföljningar kan ge en tydligare grund för högskolans utbildningsplanering och stärka devisen om utbildning som leder till jobb. Marita Schwartz och Eva Little tycker också att samarbetet fungerar bra. - De frågor man sätter i fokus får en bredare belysning våra kompetenser kompletterar varandra, säger Eva Little. KARRIÄRTORGET Karriärtorget sammanför studenter och arbetsliv genom att erbjuda olika former av karriärbyggande aktiviteter. Aktiviteterna arrangeras i samverkan med både högskolans studenter, medarbetare och arbetsgivare i regionen. Ambitionen är att hitta olika framgångskoncept som även motsvarar akademiernas behov. Därför har ett samarbete etablerats med programsamordnare och lärare för att koppla ihop aktiviteterna mot befintlig utbildning. Några koncept som formats och kommer att genomföras under året kopplat till olika utbildningar är mentorprogram, karriärdagar, branschmingel, exjobbsdagar samt föreläsningar och paneldebatter om jobb och arbetsmarknad. Sara Johansson och Linda Rönnlund har formgivit Karriärtorgets nya utställningsplatser. 11

12 Cecilia Vestman Processledare Terence Fell Projektledare Hållbar stadsutveckling Christine Gustafsson Projektledare Äldreomsorg och socialt arbete Elisabet Christoffersson Administratör Torbjörn Messing Projektledare Utbildning Sanna Henriksdotter Informatör Karolina Winbo Projektledare Morgondagens studenter och arbetskraft Produktion: Mälardalens högskola Form: Navii Tryck: Bäcklund Grafiska AB År: Upplaga: 1500 ex Foto: Mälardalens högskola, Jerker Berglin, Fotograf Niclas AB, Mauro Rongione, Alice Öberg, Eskilstuna kommun, Pia Nordlander/bildN och Clifford Shirley. 12

SAMSPEL2012. Samhällskontraktet Mälardalens högskola i samverkan med regionens kommuner

SAMSPEL2012. Samhällskontraktet Mälardalens högskola i samverkan med regionens kommuner SAMSPEL2012 Samhällskontraktet Mälardalens högskola i samverkan med regionens kommuner vision Eskilstuna och Västerås är en stark region som skapar värde för individer, organisationer och företag genom

Läs mer

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013.

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. TILLÄGGSAVTAL SAMHÄLLSKONTRAKTET Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. 1 Parter 1. Mälardalens högskola, org.nr. 202100-2916 ( MDH ) 2. Västerås

Läs mer

SAMSPEL. Mälardalens högskola i samverkan med regionens kommuner

SAMSPEL. Mälardalens högskola i samverkan med regionens kommuner 2013 SAMSPEL Mälardalens högskola i samverkan med regionens kommuner vision Eskilstuna och Västerås är en stark region som skapar värde för individer, organisationer och företag genom ett aktivt lärande

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

Samhällskontraktet. Högskolan + kommunerna = sant

Samhällskontraktet. Högskolan + kommunerna = sant Samhällskontraktet Högskolan + kommunerna = sant FAKTA KARIN RÖDING Karin Röding är sedan våren 2011 rektor vid Mälardalens högskola. Hon har tidigare varit bland annat chef för Universitets- och högskoleenheten

Läs mer

Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg

Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg 25/8 2011 kommunerna + högskolan = sant Fördjupningspass 2 A Samverkan: Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg Mälardalens högskola Grundad 1977 Campus i Eskilstuna och Västerås

Läs mer

VÄLFÄRDSSEKTORNS LÅNGSIKTIGA KOMPETENSFÖRSÖRJNING. högskolan + offentlig sektor = sant

VÄLFÄRDSSEKTORNS LÅNGSIKTIGA KOMPETENSFÖRSÖRJNING. högskolan + offentlig sektor = sant VÄLFÄRDSSEKTORNS LÅNGSIKTIGA KOMPETENSFÖRSÖRJNING högskolan + offentlig sektor = sant Välfärdssektorn behöver hållbar och långsiktig kompetensförsörjning. Hur kan nyutexaminerade sjuksköterskor och socialsekreterare

Läs mer

Samhällskontraktets verksamhetsplan 2016

Samhällskontraktets verksamhetsplan 2016 Samhällskontraktets verksamhetsplan 2016 Beslutad av Samhällskontraktets styrelse den 10/12 2015 1 Inledning Hösten 2013 fattade Eskilstuna kommun, Västerås stad och Mälardalens högskola (MDH) beslut om

Läs mer

Samproduktion inom området hälsa & välfärd

Samproduktion inom området hälsa & välfärd Samproduktion inom området hälsa & välfärd Per Tillgren, professor Cecilia Vestman, verksamhetsledare Kalmar 2014-05-29 per.tillgren@mdh.se cecilia.vestman@mdh.se Vägen fram till det samproducerande lärosätet

Läs mer

M som i MOPS. en del i Samhällskontraktet

M som i MOPS. en del i Samhällskontraktet M som i MOPS En processutvärdering av MOPS 2011 en del i Samhällskontraktet Karin Axelsson, doktorand och vicerektor samverkan Anna Kremel, doktorand vid akademin för innovation, design och teknik Erik

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Hjärtligt välkomna till Nyanländas lärande! Onsdagen 12 november 2014

Hjärtligt välkomna till Nyanländas lärande! Onsdagen 12 november 2014 Hjärtligt välkomna till Nyanländas lärande! Onsdagen 12 november 2014 Varför den här konferensen? Mer kunskap och samverkan ger bättre mottagande av nyanlända elever i skolan. Nyanlända elever är en heterogen

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet

Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet 2016-09-02 Sara Hägglund Mälardalens högskola Universitetsadjunkt i pedagogik Projektledare ELverket Vilka kunskaper,kompetenser/förmågor har

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Mälardalens Kompetenscentrum för Hälsa och Välfärd, MKHV 2014-12-03 1 1. Bakgrund Den gemensamma satsningen av Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Södermanland och Landstinget

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Karin Axelsson, projektledare & vicerektor för samverkan 15 november 2012 Högskolan i siffror 1977 grundas Mälardalens högskola (MDH) 30 utbildningsprogram

Läs mer

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar 1. Med samverkan i fokus Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar och långsiktigt utveckla lärosätenas forskning och

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

VerksAmhetsplAn. Enheten för externa relationer

VerksAmhetsplAn. Enheten för externa relationer 2013 VerksAmhetsplAn Enheten för externa relationer Inledning Mälardalens högskola (MDH) har som utgångspunkt att genom akademisk excellens, internationalisering och samproduktion bedriva verksamhet som

Läs mer

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 17 september 2012 Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 Helsingborgs stad behöver fokusera arbetet kring högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad för att stärka

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Samhälle, interkulturalitet, ledarskap och utvärdering (SILU)

Samhälle, interkulturalitet, ledarskap och utvärdering (SILU) Samhälle, interkulturalitet, ledarskap och utvärdering (SILU) Niclas Månsson Docent i pedagogik Mälardalens högskola MKL-DAGARNA 2014 Hans-Olof Gustavsson Lektor i pedagogik Mälardalens högskola 2014-11-19

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV Vägledning Bra lärmiljö Möten med andra Kontakt med UBA Tänka nytt Vara uppdaterad om teknikutv. Ha koll på vad som händer inom utb.omr. Servicenivå och bemötande

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Agenda för 20 februari 2013 09.30-10.00 Inledning (dekaner) 10.00-10.20

Läs mer

Missiv - Eskilstuna kommuns ansökan om bidrag för medverkan i utvecklingsverksamhet för romsk inkludering på kommunal nivå

Missiv - Eskilstuna kommuns ansökan om bidrag för medverkan i utvecklingsverksamhet för romsk inkludering på kommunal nivå Kommunstyrelsen 2016-03-17 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:82 Sirpa Lindelöf 016-710 12 55 1 (1) Kommunstyrelsen Missiv - Eskilstuna kommuns ansökan om bidrag för medverkan i utvecklingsverksamhet

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Överenskommelse gällande samverkan mellan Stockholms stad och Karolinska Institutet inom verksamhetsförlagd utbildning och kompetensutveckling

Överenskommelse gällande samverkan mellan Stockholms stad och Karolinska Institutet inom verksamhetsförlagd utbildning och kompetensutveckling PM 2007:136 RI (Dnr 022-1894/2007) Överenskommelse gällande samverkan mellan Stockholms stad och Karolinska Institutet inom verksamhetsförlagd utbildning och kompetensutveckling Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram Utbildningsförvaltningens Chefs- och ledarprogram Tillsammans skapar vi resultat Chefs- och ledarstrategi beskriver hur du som chef skapar resultat i förhållande till mål och uppdrag. Du: har en uttalad

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL) Beslutad av Samhällskontraktets styrelse den 10 december 2015.

Verksamhetsplan 2016 för Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL) Beslutad av Samhällskontraktets styrelse den 10 december 2015. Verksamhetsplan 2016 för Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL) Beslutad av Samhällskontraktets styrelse den 10 december 2015. 1 (7) Inledning MKL inrättades 2012 vid akademin för utbildning, kultur

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN INLEDNING Skolchef, ansvarig projektledare inom PRIOPOL och näringslivsrepresentant från Bjurholms kommun har haft i uppdrag att under

Läs mer

med dig utvecklar vi tillsammans talang ny kunskap samproduktion innovation forskningssamarbete global kunskap

med dig utvecklar vi tillsammans talang ny kunskap samproduktion innovation forskningssamarbete global kunskap med dig utvecklar vi tillsammans talang ny kunskap samproduktion innovation forskningssamarbete global kunskap 1 partnerskap Samverkan är viktigt för Malmö högskola. Vi samverkar aktivt med såväl näringsliv,

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Mälardalens Kompetenscentrum för Hälsa och Välfärd, MKHV. VERKSAMHETSPLAN 2016

Mälardalens Kompetenscentrum för Hälsa och Välfärd, MKHV. VERKSAMHETSPLAN 2016 Mälardalens Kompetenscentrum för Hälsa och Välfärd, MKHV. VERKSAMHETSPLAN 2016 Beslutad av Samhällskontraktets styrelse 10/12-2015 1 1. Inledning och bakgrund Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Samlad kunskap kring den äldre människan

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Samlad kunskap kring den äldre människan Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum Samlad kunskap kring den äldre människan Äldreforskningens Hus Vård och omsorg Folkhälsa ÄC Stockholms stad Stockholms läns landsting SDC Äldrecentrum Silviahemmet

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

LYSKRAFT Avtal för samverkan mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet

LYSKRAFT Avtal för samverkan mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet LYSKRAFT Avtal för samverkan mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet 2014-2016 Bakgrund och allmänna förutsättningar Mellan Norrköpings kommun (Kommunen) och Linköpings universitet (LiU) finns

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Bakgrund och inledning Högskolan Dalarnas styrelse fastställde i december 2014 en vision för Högskolan. Visionen är inte tidsatt

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Uppdraget för delprojekt 3 Syfte: att utveckla en plan för målinriktade och strategiskt långsiktiga insatser i hela länet för att samordna och matcha arbetslivets

Läs mer

Förutsättningar för styrning av etablerande av samverkan mellan kommun och högskola

Förutsättningar för styrning av etablerande av samverkan mellan kommun och högskola Förutsättningar för styrning av etablerande av samverkan mellan kommun och högskola Leif Jonsson, docent, Linköpings universitet Maria Mårtensson, docent, Stockholms universitet www.natkom.se Att initiera

Läs mer

Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015

Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015 Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015 Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015 Rapport 2013:1 ISSN 1402-876X Omslagsbild: CKS. Linköpings

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Skåne i siffror 33 kommuner Ca: 1,3 miljoner invånare Ca: 135 000 anställda inom kommunal sektor Vårt uppdrag Värna och stödja utvecklingen av det kommunala

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Så stärker vi forskningen

Så stärker vi forskningen Externa relationer Madelene Fryklind HANDLINGSPLAN UTIFRÅN KVALITET OCH FÖRNYELSE 2011-03-01 1 / 5 Så stärker vi forskningen Prioritering: Att analysera utfallet från forskningsutvärderingen (RED10) och

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsliv vid Högskolan i Gävle Forskning och forskarutbildningar, samverkan och framtid Sam Larsson

Hälsofrämjande arbetsliv vid Högskolan i Gävle Forskning och forskarutbildningar, samverkan och framtid Sam Larsson Högskolan i Gävle Hälsofrämjande arbetsliv vid Högskolan i Gävle Forskning och forskarutbildningar, samverkan och framtid 2016-11-22 Sam Larsson Verksamhetsidé: Högskolan i Gävle sätter människan i centrum

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 1 Under seminariedagarna som arrangerades i Trysil, Norge, den 22-23 oktober av Gränskommittén Hedmark Dalarna var temat demografi.

Läs mer

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP)

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Utlåtande 2012: RI (Dnr 231-1361/2011) Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Stadsledningskontorets uppdrag

Stadsledningskontorets uppdrag Stadsledningskontorets uppdrag KS är vår uppdragsgivare Vi utgör ett professionellt stöd till den politiska ledningen Vi är beredningsorgan till KS Vi verkställer och för ut politiska beslut Vi leder samordnar

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

» Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE

» Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE » Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE Upplägg: första halvan Utbildningssamverkan för jobb, innovation och

Läs mer

BEMÖTANDEDAGARNA. NÄR OCH VAR? Mälardalens högskola Västerås 6 november kl 8.00-16.30 Eskilstuna 7 november kl 8.00-16.30

BEMÖTANDEDAGARNA. NÄR OCH VAR? Mälardalens högskola Västerås 6 november kl 8.00-16.30 Eskilstuna 7 november kl 8.00-16.30 BEMÖTANDEDAGARNA VÄLKOMMEN till EN KONFERENS om hur vi möter VARANDRA OCH ANDRA NÄR OCH VAR? Mälardalens högskola Västerås 6 november kl 8.00-16.30 Eskilstuna 7 november kl 8.00-16.30 Årets huvudföreläsare:

Läs mer

Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap ett universitet, två städer

Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap ett universitet, två städer TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2016-12-06 KS 2016/1203 Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap ett universitet, två städer Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 BARN & UNGDOM Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplanen innehåller barn- och ungdomsnämndens strategiska mål och mål för vår verksamhet 2013. Målen är uppdelade utifrån delarna i kommunens

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2012-12-03 Nr 4:2012 69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning Beslut Högskolestyrelsen beslutar att lägga bilagd rapport till handlingarna.

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Vad skulle chefen säga...

Vad skulle chefen säga... Vad skulle chefen säga... Vi ser det så här; när du tillåts vara dig själv blir det roligare att jobba. Och nöjda medarbetare gör för det mesta ett bättre jobb. Arbetet och arbetsplatsen blir attraktivare

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012

Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012 Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012 Mångfaldsorientering en tillväxtfråga OECD:s Territorial Review for Stockholm (2006/2010): bristande integration på arbetsmarknaden största hot för tillväxt

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Forskningscirklar - erfarenheter från JämBreddprojektet. 2011-10-17 Ildiko Asztalos Morell Max Jakobsson

Forskningscirklar - erfarenheter från JämBreddprojektet. 2011-10-17 Ildiko Asztalos Morell Max Jakobsson Forskningscirklar - erfarenheter från JämBreddprojektet 2011-10-17 Ildiko Asztalos Morell Max Jakobsson JämBredd en regional plattform för utbildningsinsatser och kompetensutveckling inom genus och mångfaldsområdet.

Läs mer