Seminarier Svenska Demensdagarna 2013 Karlstad maj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Seminarier Svenska Demensdagarna 2013 Karlstad 30-31 maj"

Transkript

1 Seminarier Svenska Demensdagarna 2013 Karlstad maj 1) Urin- och avföringsinkontinens - går det att förebygga Karin Stenzelius, arbetar som klinisk lektor vid Malmö högskola och urologiska kliniken i Malmö. Har disputerat på en avhandling om inkontinens hos äldre och driver utbildingar och skrivit en del bokkapitel i detta område. Normal funktion och dysfunktion av tarm och blåsfunktion med fokus hos äldre och personer med kognitiv nedsättning. Presentationen innehåller också några fallbeskrivningar. 2) Går psykoterapi och Alzheimers ihop? Gunilla Schiölde, Leg psykolog och fil kand på samhällsvetarlinjen. Arbetar sedan 2008 med demensutredningar på Geriatrikmottagningen i Västerås. Gunilla möter i sitt arbete människor i de tidigare skedena av olika demenssjukdomar och personer som upplever minnesbesvär av andra anledningar. En del av dem får också samtalsstöd eller psykoterapi. Gunillas yrkeserfarenhet innefattar också psykiatri, arbetspsykologi, jämställdhet samt flykting- och invandrarfrågor. Alla människor kan någon gång i livet behöva psykoterapi. Seminariet kommer att handla om hur psykoterapin kan se ut då patienten är drabbad av demenssjukdom. Vilka teman kan bli aktuella för behandling? Hur behöver utformningen av terapin och målen anpassas då patienten har kognitiva svårigheter? Skildringen utgår från erfarenheter som illustreras med konkreta fall, men kommer också att innehålla inslag från forskning och litteratur om samtal och psykoterapi med personer med demenssjukdom. Seminariet vänder sig till alla som samtalar med personer med demenssjukdom - även om de inte själva bedriver regelrätt terapi. 3) Psykotiska symtom och paranoida tankar hos de äldre i befolkningen. Förekomst, utredning och behandling Svante Östling, äldrepsykiater med medicinskt ansvar för den äldrepsykiatriska öppenvården i Göteborgsområdet. Han är också docent i psykiatri på Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet och forskar om den äldre befolkningens psykiska hälsa samt leder undervisningen i psykiatri på Läkarprorammet i Göteborg.

2 4) Checklista demens för särskilt boende/checklista demens för hemtjänsten Tove Ahner, utvecklingsledare och projektledare på Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum som är Stockholms stads FoU-enhet inom äldreområdet. Tove är leg. arbetsterapeut och med. magister och har flera års erfarenhet av äldreområdet inom geriatrik, primärvård, äldreomsorg och som projektledare i olika utvecklingsprojekt. Laila Becker, arbetar som undersköterska på Stortorps Äldrecentrum i Huddinge på ett demensgruppboende. Laila och hennes arbetsplats har varit med i arbetet med att ta fram checklistan för särskilt boende genom att testa och utvärdera den i olika omgångar. Checklista demens bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Den finns både för det särskilda boendet och för hemtjänstverksamheter. Syftet med checklistan är att ge verksamheterna ett redskap och stöd att arbeta efter och föra in riktlinjerna i det dagliga arbetet. Tyngdpunkten ligger på den personcentrerade omvårdnaden där vården och omvårdnaden utgår från den enskilde personens behov och önskemål. Genom att arbetsteamet fyller i checklistan individuellt för varje äldre person får verksamheterna en bild av hur väl riktlinjerna följs på individnivå. En regelbunden användning av checklistan kan innebära att samarbetet kring de äldre personerna stärks och att ett lärande av riktlinjerna sker. Checklista demens är framtagen av Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum och Svenskt Demenscentrum i samarbete med SveDem. 5) "Glöm det! Det kommer inte att funka. Vi har redan provat" Inom lärcenter för en god demensvård utvecklas den vardagsnära kunskapen. Idéer prövas och blir verklighet Christina Holmberg, demensvårdsutvecklare och undersköterska. Mångårig erfarenhet av demensvård och arbete på demensboende. Christina arbetar idag på dagverksamhet och i Lärcenter för en god demensvård med utveckling, utbildning och handledning. I samarbete med FoU och med hjälp av statliga stimulansmedel har vi arbetat fram modeller för att utveckla, förankra och genomföra arbetsmetoder i våra verksamheter. Vi har tagit tillvara den kunskap och erfarenhet undersköterskor har genom att dokumentera och skapa nätverk. Vi har bildat en plattform för privata och kommunala utförare där vi arbetar med att gemensamt förbättra vården i Linköping, bl a genom att ta fram gemensamma dokument som sprids via nätverket. Allt i enlighet med nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. 6) Kan demens bero på stress? Lena Johansson, sjuksköterska och medicine doktor, psykiatrisjuksköterska sedan Disputerade 2012 med avhandlingen "Psychological Stress in Relation to Dementia and Brain Structural Changes", i neuropsykiatrisk epidemiologi vid Göteborgs Universitet.

3 I en longitudinell populationsstudie ses samband mellan psykologisk stress i medelåldern och utveckling av demens senare i livet. Studien baserar sig på kvinnor i Göteborg som har undersökts kontinuerligt sedan ) Larm - ett sätt att underlätta vardagen och öka tryggheten Åsa Hannerz och Bodil Evertsson, verksamma i 25 år, de sista drygt 10 åren i kommunal verksamhet med hemsjukvård. Båda har jobbat en tid i demensteamet. Åsa det senaste året då hon även jobbat halvtid med ett projekt om larm för personer med demenssjukdom. Bodil arbetar nu som medicinskt ansvarig arbetsterapeut (MAR). Resultatet från projektet kommer att redovisas. Vi har under ett år i projektform provat dörrlarm, anhöriglarm samt positioneringslarm för personer med demenssjukdom i eget boende. Målet för projektet har dels varit att utveckla en metod för larmförskrivning och dels att öka kunskapen kring nyttan av olika larm både ur ett brukar/anhörigperspektiv och ett samhällsekonomiskt perspektiv. Larmen har förskrivits av arbetsterapeut och sjukgymnast och samtycket har säkrats genom att följa brukarnas välmående. Resultatet från projektet kommer att redovisas. 8) Samverkan - förhoppningar och farhågor Anna-Lena Möllstam, som sedan 2010 har ett uppdrag att i Nacka utveckla samverkan mellan kommun och landsting när det gäller vård och omsorg om våra mest sjuka äldre och bland annat reviderat och utvecklat en "Vård i samverkansöverenskommelse". Anna-Lena har också sedan våren 2011 varit projektledare för "Projekt Demensteam Nacka" inom ramen för statligt stimulansbidrag. Har en bakgrund inom såväl landstingsdriven som kommunal verksamhet. Solveig Håkansson-Chavez, distriktssköterska på Boo vårdcentral och en av medlemmarna i projektgruppen. En berättelse om projektet Demensteam Nacka och om hur ett vårdprogram i samverkan växte fram. Vilka förutsättningar krävdes? Vilka fallgropar upptäckte vi? Och hur gick det sen? 9) Låt mig vara den jag är - Jag har en annan hjärna nu. Marte Meo: Av egen kraft Lena Degerrot och Marlen Nilsson, vårdare i Örnsköldsviks kommun med inriktning demens. Båda har både bas- och informatörsutbildning i Marte Meo och använder detta dagligen i eget arbete. Filmvisning, rollspel och dialog med åhörarna. Innehållet berör, väcker känslor och tankar.

4 10) Att ha roligt i rörelse Nina Berglund, leg sjukgymnast i Västerås stads hälso- och sjukvårdsteam. Har tidigare drivit ett framgångsrikt hälsofrämjandeprojekt för äldre i Torshälla, Eskilstuna kommun och fick både pris för årets förbättringsarbete. Har gett ut boken "Dans och rörelse i demensvården" med tillhörande DVD-film om ett praktiskt program som man kan använda på boenden eller dagverksamheter. Betydelsen av fysisk aktivitet vid demenssjukdom och vad de nationella riktlinjerna säger. Hur sätter man igång träning och planerar för aktiviteter i grupp och individuellt. Hur kan man som sjukgymnast bedöma funktionsförmåga under gruppaktivitet. Att ta tillvara de demenssjukas förmågor. Du får se inspirerande filmsekvenser och bilder. 11) Kan jag göra något för att personen med demens ska ha välbefinnande? Iréne Ericsson, universitetslektor på Institutet för gerontologi vid Hälsohögskolan i Jönköping. Hennes område är demens och vård och omsorg för personer med demens. Iréne är leg sjuksköterska och har arbetat främst med utredningar av personer med misstänkt demenssjukdom. Sedan 2008 har Iréne gett uppdragsutbildningar i flera kommuner för att höja kompetensen hos vårdpersonal som arbetar inom demensvården. Iréne Ericsson disputerade i september 2011 med avhandlingen "Välbefinnande och demens. Aspekter på välbefinnande hos äldre personer med måttlig till svår demenssjukdom" Att uppleva psykologiskt välbefinnande är ett starkt och mänskligt behov. Enligt "Nationell värdegrund för äldreomsorgen" är upplevelsen av att ha välbefinnande en rättighet för alla inom vård och omsorg. Det finns aspekter av betydelse för att kunna möjliggöra upplevelsen av välbefinnande hos personen med demenssjukdom, som på grund av sin sjukdom har svårt att upprätthålla den känslan. Frågan vi kan ställa oss är om, och framför allt hur, vi som finns runt personen med demenssjukdom kan möjliggöra och främja dessa stunder av välbefinnande. 12) 27 poäng på MMSE-SR och med viss tvekan godkänd Klocktest - men hur är det egentligen med minnet? 5x3: Ett minnestest för kompletterande kognitiv screeningundersökning vid basal demensutredning Ragnar Åstrand, överläkare vid Minnesmottagningen, Centralsjukhuset i Karlstad. Han har tidigare bland annat utvecklat hjälpmedel för anamnes och symptomanalys vid demensutredning: Anhörigintervju för identifiering av demens och demensliknande symptom och den vetenskapligt validerade Neurokognitiv/Psykogeriatrisk Symptomenkät, vilken tidigare presenterats på Svenska Demensdagarna.

5 Behovet av metodutveckling för kognitiv undersökning vid basal demensutredning diskuteras. Idén bakom och utvecklingen av det nya instrumentet 5x3 presenteras liksom resultat från den grundläggande valideringen. Autentiska patientfall presenteras och testproceduren demonstreras. 13) Att bedöma behov om bistånd hos personer med kognitiv svikt och demenssjukdomar. Ingrid Hjalmarson, socionom och arbetar som utredare vid Stiftelsen Äldrecentrum. Ingrid har tidigare varit chef inom socialtjänsten och äldreomsorgsinspektör i Stockholms stad. Något om förutsättningarna för biståndshandläggare att bedöma behov hos personer med demenssjukdomar och deras anhöriga. Seminariet behandlar några av de förhållanden som gör det så speciellt för biståndshandläggare att möte personer med demenssjukdomar. 14) Utredning av medicinska förutsättningar för körkortsinnehav vid demens eller kognitiv svikt Cecilia Bråkenhielm Olsson och Charlotta Ryd, legitimerade arbetsterapeuter som sedan 5 respektive 8 år arbetar med bedömning av förutsättningar för körkortsinnehav vid Trafikmedicinskt Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Den primära arbetsuppgiften är bedömning i aktivitet, d v s genomförandet av praktiska körtester inom ramen för den körkortsmedicinska utredningen. Därutöver görs även kognitiv screening, simultantester och bedömning av rörelseförmåga inklusive eventuell förskrivning av bilanpassningar som hjälpmedel. Vi berättar om verksamheten vid Trafikmedicinskt Centrum. Arbetet styrs i stor utsträckning av lagar och regler kring körkortsinnehav. Allvarlig kognitiv störning är hinder för körkortsinnehav, men lindrig demens behöver inte var ett hinder. Bedömningarna är ibland svåra när de medicinska föreskrifterna ska tolkas och förarerfarenhet och anhörigas uppgifter kan vägas in. I vissa fall får praktiska körtester bli utslagsgivande. 15) 365 meningsfulla dagar på Cypressen Kristina Samuelsson, Cypressen, dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Cypressen är en biståndsbedömd dagverksamhet som är öppen under årets alla dagar. Vårt motto är att varje gäst skall få en meningsfull dag utan krav och när man åker hem gör man det med en bra känsla. För att nå dit arbetar vi med att stimulera sinnen genom olika aktiviteter utifrån varje individs behov. Vi som arbetar på Cypressen är sex personer med fördjupad kunskap och lång erfarenhet av personer med demenssjukdom samt två pigga hundar som hjälper oss att skapa en meningsfull dag för varje gäst.

6 Presentation av det nu permanentade projektet med en utökning av öppettider till 365 dagar. Vidare kommer vi berätta hur en dag ser ut i vår verksamhet. 16) Tänd läslampan och följ med på en resa bland minnen - Om högläsning för äldre med demens AnnMarie Lindman kommer från Centrum för lättläst i Stockholm och arbetar där särskilt med frågor kring högläsningens betydels för äldre med demens. Hon är intresserad av läsningens och språkets betydelse för alla människor. AnnMarie är på ständig jakt efter alla de goda citat och exempel som bara väntar på att spridas till fler. Alla människor har rätt till litteratur, nyheter och samhällsinformation utifrån sina egna förutsättningar. Även den som inte kan läsa själv har behov av läsning. För gruppen äldre med demens är oftast litteraturen allra viktigast. Högläsning ger stimulans och livskvalitet. Läsningen öppnar minnet och leder till goda samtal om både det glada och det sorgsna som livet har innehållit och fortfarande kan ge. Föreläsningen handlar om hur man kan skapa goda läsestunder och vad läsningen kan betyda. 17) Kan, vill och bör äldre personer med demenssjukdom delta i intensiv fysisk träning? Nina Lindelöf, sjukgymnast och filosofie doktor. Arbetar både kliniskt och med forskning. Forskningsämne: Effekter och upplevelser av högintensiv funktionell träning bland äldre personer med kognitiva eller fysiska funktionsnedsättningar. Föreläsningen kommer att presentera en stor randomiserad och kontrollerad studie som undersökt effekter och upplevelser av intensiv funktionell träning bland äldre personer boende på särskilda boenden. Resultat från studien kommer att redovisas beträffande fysisk kapacitet, funktioner i dagliga livet, välbefinnande, genomförbarhet av träningen samt upplevelse av att delta. För att undersöka om dessa resultat även gäller för personer med demenssjukdom genomförs nu en ny studie bland enbart personer med demenssjukdom. Utifrån dessa två studier kommer Nina att belysa frågan om äldre personer med demenssjukdom kan, vill och bör delta i intensiv fysisk träning. 18) Mobila demensteamet - personcentrerad vård vid svåra symtom Anita Källman, sjuksköterska som arbetat många år inom demensvården, från tidig utredning till svårt sjuka. Arbetar nu på Minnesmottagningen på Geriatriska kliniken Universitetssjukhuset i Linköping och i det Mobila demensteamet. Är projektledare för vårdprocessprogram demens inom Närsjukvården i Centrala Östergötland.

7 Kerstin Angvik, demensvårdsutvecklare och undersköterska i Linköping kommun med mångårig erfarenhet av demensvård. Har arbetat på demensboende, dagverksamhet och anhörigstöd. Arbetar i ett Mobilt demensteam och som projektledare för Lärcenter för en god demensvård med utveckling, utbildning och handledning. Mobila demensteamet är ett landstingskommunalt team som vänder sig till personer med svår BPSD på särskilda boenden. Teamet utgår från ett strukturerat arbetssätt som omfattar livsberättelsen, omvårdnad, miljö, bemötande, aktiviteter och det medicinska perspektivet. En personcentrerad vårdplan upprättas tillsammans med ordinarie personal. Svenskt BPSDregister är ett pedagogiskt stöd för att tydliggöra symtom, åtgärder och utvärdering. 19) Dirigent saknas - behov hos sköra äldre och systemhinder Ulla Gurner, utredare på Stiftelsen Äldrecentrum och författat ett 15-tal rapporter och tillsammans med Mats Thorslund författat boken "Dirigent saknas i vård och omsorg för äldre". Har under arbetat på SKL som projektledare för "Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre i ordinärt boende" enligt en metod Ulla utvecklat och prövat i ett flertal områden i Stockholms län samt i Gävleborg och Gävle. Metoden innefattar intervjuer med multisjuka äldre och deras anhöriga samt register-, journal-, läkemedels- och ekonomiska data. Den samlade kunskap som tas fram på individnivå ger en beskrivning av systemhinder för en grupp äldre där ansvaret för vård och omsorg delas mellan huvudmän, vård- och omsorgsnivåer. Äldre i ordinärt boende med många diagnoser, t ex demenssjukdomar, symptom och funktionsnedsättningar kräver annan organisering av vård, omsorg och stöd till närstående. 20) Förebygg och bemöt utagerande/våldsamma beteenden inom demensvården med ett fysiskt gott bemötande Joana Svensson, diplomerad utbildare och huvudansvarig instruktör inom Durewall Institutet. Hon har sedan slutet av 90-talet utbildat inom förflyttningskunskap, bemöta utagerande beteenden och mjukt självskydd. Alla med durewallmetoden som grund där det goda fysiska bemötandet är en viktig del. På senare år har fokus legat på utbildningar kring att bemöta utagerande beteenden inom demensvården. Sedan en tid tillbaka samarbetar Durewall Institutet med Silviahemmet och Svenskt demenscentrum. Ett gott fysiskt bemötande är en viktig del i att förhindra att utagerande situationer uppstår inom demensvården. Att i det dagliga arbetet vara medveten om våra händer. Hur tar vi och var tar vi? Vad förmedlar vi med våra händer? Om en fysiskt utagerande situation ändå skulle uppstå är det viktigt att kunna bemöta den på ett mjukt, tryggt och värdigt sätt genom ett bemötande som känns bra både för boende och för personal. Ett medvetet arbete kring det fysiska bemötandet kan leda till en lugnare miljö och färre begränsningsåtgärder. Under

8 föreläsningen får du prova det goda fysiska bemötandet både i vardagliga och i fysiskt utagerande situationer. 21) Att se Alzheimers sjukdom i blodspegeln Magnus Sjögren, specialistläkare och forskare som doktorerade 1999 vid Göteborgs universitet med en avhandling om frontotemporal demens. Han blev docent 2002 och har på senare år haft olika seniora positioner inom läkemedelsindustrin och är nu chefläkare vid DiaGenic, ett norskt företag som utvecklar diagnostiska produkter för bland annat Alzheimers sjukdom. Seminariet handlar om sjukdomsbiologi vid Alzheimers sjukdom och diagnostiska metoder. Särskild tonvikt läggs på de förändringar som återspeglas i blodet vid Alzheimers sjukdom och hur dessa kan användas för att ställa diagnos. 22) Utvecklingsstörning och åldrande Barry Karlsson, specialist i neuropsykologi och forskare i Uppsala. Barry har arbetat fram vård- och utredningsprogram vid demens och utvecklingsstörning där det ingår specialistutredningar och kartläggningsinstrumentet Tidiga Tecken. Seminariet belyser demografi och förekomst av demens vid utvecklingsstörning. Det diskuteras också behovet av varierande insatser vid särskilda behov vid åldrande hos denna grupp.

Nya synsätt och arbetssätt

Nya synsätt och arbetssätt KONFERENS 2 MAJ 2012 Nya synsätt och arbetssätt för att skapa ett demensboende som ger nöjda boenden, anhöriga och personal ANMÄLAN E-post hb@kkskaraborg.se Telefon 0733 26 27 23 Sista anmälningsdag 25

Läs mer

Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation

Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 2 maj 2012 På konferensen presenteras nya synsätt och arbetssätt inom demensvården. Det unika

Läs mer

Föreläsare - Skånska demensdagen 6 oktober 2015

Föreläsare - Skånska demensdagen 6 oktober 2015 1 Föreläsare - Skånska demensdagen 6 oktober 2015 Nollvision Lars Sonde Utredare och forskare vid Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum Engagerad i Svenskt Demenscentrums utbildningsarbete. Under föreläsningen

Läs mer

LOKALT DEMENSVÅRDSPROGRAM SÖDERKÖPINGS KOMMUN

LOKALT DEMENSVÅRDSPROGRAM SÖDERKÖPINGS KOMMUN LOKALT DEMENSVÅRDSPROGRAM SÖDERKÖPINGS KOMMUN Reviderad 2016-10-31, ansvar kommunens demenssjuksköterska INLEDNING Demenssjukdom innebär att man lever med en nedsatt kognitiv förmåga. Demenssjukdom är

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Område Rehabilitering

Område Rehabilitering Redovisning av avslutade projekt och aktiviteter finansierade av statliga stimulansbidrag för utveckling av vården och omsorgen om äldre personer. Område Rehabilitering KomSam projektet Äldreenheten, Nacka

Läs mer

Stimulansmedel inom demensområdet

Stimulansmedel inom demensområdet VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Stefan Ivarsson Projektledare Rapport Stimulansmedel 1 (6) Stimulansmedel inom demensområdet Katrineholms kommun 2 (6) Sammanfattning Demens är en av de vanligaste folksjukdomarna

Läs mer

Demens Anna Edblom Demenssjuksköterska

Demens Anna Edblom Demenssjuksköterska Demens Anna Edblom Demenssjuksköterska Demens en folksjukdom Demens, ett samlingsnamn för nästan 100 olika sjukdomstillstånd där hjärnskador leder till kognitiva funktionsnedsättningar. 160 000 människor

Läs mer

Rutin vid demens. för kommunens baspersonal, sjuksköterskor och demensteam

Rutin vid demens. för kommunens baspersonal, sjuksköterskor och demensteam Rutin vid demens för kommunens baspersonal, sjuksköterskor och demensteam Bakgrund Till grund för rutinen ligger den länsgemensamma demensmodellen Annas led- för trygg och säker demensvård. Annas led är

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 1 (6) i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 2 (6) Presentation Demensteamet i Jönköping har ett unikt arbetssätt där samarbetet mellan landsting och kommun är den stora hörnstenen.

Läs mer

God vård och omsorg vid demenssjukdom

God vård och omsorg vid demenssjukdom God vård och omsorg vid demenssjukdom i Värmland Eskilstuna 19 sep 2014 Bakgrund: Implementering Nationella riktlinjer Demens Värmland År 2009-2014 Dialogseminarium Information till allmänläkare och slutenvården

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Demensteam i Sverige

Demensteam i Sverige 20 april 2010 Folkets Hus i Umeå Konferens Demensteam i Sverige Konsten att lyckas med teamarbete Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Demensteam i Sverige! Runt om i landet

Läs mer

Nationella riktlinjer för f och omsorg

Nationella riktlinjer för f och omsorg Nationella riktlinjer för f god vård v och omsorg Helle Wijk Institutionen för f r Vårdvetenskap V och HälsaH Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet Fakta om demenssjukdom Ca 148 000 demenssjuka -

Läs mer

Kvalitativ demensvård och omsorg är en självklarhet

Kvalitativ demensvård och omsorg är en självklarhet Kvalitativ demensvård och omsorg är en självklarhet - Men hur når vi dit? Wilhelmina Hoffman - Svenskt Demenscentrum & Stiftelsen Silviahemmet Demens betyder - Att jag behöver din hjälp - Att jag behöver

Läs mer

Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom

Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Vera Gustafsson, Socialstyrelsen Lars-Olof Wahlund, Karolinska institutet Per-Olof Sandman, Umeå universitet Nationell utvärdering - syfte Värdera

Läs mer

Prognos antal personer med demensrelaterad sjukdom pågotland

Prognos antal personer med demensrelaterad sjukdom pågotland Vad är demens? Sjukdomsprocess som drabbar hjärnan. Progredierande. Påverkar högre kortikala funktioner minnet/intellektet, personligheten. Orsakar funktionsbortfall. Demenssjukdomar är vanliga och kommer

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

Föreläsare och föreläsningar Skånska demensdagen 2017, den 11 och den 12 oktober

Föreläsare och föreläsningar Skånska demensdagen 2017, den 11 och den 12 oktober Föreläsare och föreläsningar Skånska demensdagen 2017, den 11 och den 12 oktober Presentation av föreläsningar och föreläsare Vårdmiljöns betydelse för äldre personer med nedsatt kognitiv förmåga Susanna

Läs mer

Kunskap är nyckeln. Solbohöjden Dagverksamhet och hemtjänst för personer med minnessvikt

Kunskap är nyckeln. Solbohöjden Dagverksamhet och hemtjänst för personer med minnessvikt Kunskap är nyckeln Bemötande vad skall man tänka på i mötet med demenssjuka och deras anhöriga/närstående Trine Johansson Silviasjuksköterska Enhetschef Solbohöjdens dagverksamhet och hemtjänst för personer

Läs mer

TEMA PSYKISK OHÄLSA/KONFUSION

TEMA PSYKISK OHÄLSA/KONFUSION Modell för att finna personer med demenssjukdom tidigt och därefter kunna erbjuda relevanta stödåtgärder Varje år är det cirka 24 000 personer som nyinsjuknar i demenssjukdom. Vi kan räkna med att år 2050

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

VÄGLEDNING. Checklista demens. Hemtjänst

VÄGLEDNING. Checklista demens. Hemtjänst VÄGLEDNING Checklista demens Hemtjänst Känns mycket tryggare och bättre. Vi lär oss nya saker om personen. Alla blir mer delaktiga. Kvalitetslyftande för alla. Bättre struktur. Det är några erfarenheter

Läs mer

Helle Wijk. Sahlgrenska Akademin Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa Göteborgs Universitet

Helle Wijk. Sahlgrenska Akademin Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa Göteborgs Universitet Att möta personer med demens Helle Wijk Docent Sahlgrenska Akademin Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa Göteborgs Universitet Vad innebär det att vara demenssjuk? Kropp som sviktar Intellekt som

Läs mer

Demenssjukdom. Stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Sammanställt av Signe Andrén leg. sjuksköterska dr med vetenskap

Demenssjukdom. Stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Sammanställt av Signe Andrén leg. sjuksköterska dr med vetenskap Demenssjukdom Stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående Sammanställt av Signe Andrén leg. sjuksköterska dr med vetenskap 1 NATIONELLA RIKTLINJER Hur kan de nationella riktlinjerna hjälpa

Läs mer

Syfte/process 2011-12-07. Margaretha Häggström

Syfte/process 2011-12-07. Margaretha Häggström Margaretha Häggström Processledare, Senior Göteborg Medarbetaren Göteborgaren Ekonomin Verksamheten Syfte/process Kompetensmodellen syftar till att utifrån verksamhetens uppställda mål leda, utveckla och

Läs mer

Demenssjuksköterskor Kommuner, Vårdcentraler i Värmland, Minnesmottagningen Csk

Demenssjuksköterskor Kommuner, Vårdcentraler i Värmland, Minnesmottagningen Csk Demenssjuksköterskor Kommuner, Vårdcentraler i Värmland, Minnesmottagningen Csk Karlstad 28 april 2015 NÄTVERKSTRÄFF DEMENSSJUKSKÖTERSKOR Nya Perspektiv- äldres hälsa Madelene Johanzon Regional handlingsplan

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2012 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

Yttrande över motion 2016:12 av Tara Twana (S) och Tuva Lund (S) om behovet av en bättre och mer jämlik demensvård i Stockholm län

Yttrande över motion 2016:12 av Tara Twana (S) och Tuva Lund (S) om behovet av en bättre och mer jämlik demensvård i Stockholm län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Gunilla Benner-Forsberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-27 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 1 (3) HSN 2016-1149 Yttrande över motion 2016:12 av Tara Twana

Läs mer

Geriatriska kliniken. Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Geriatriska kliniken. Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö Geriatriska kliniken Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö Höstterminen 2014 Höstterminen 2015 Hej! I din hand har du ett nytt och utökat kursprogram från Geriatriska kliniken,

Läs mer

Hur stimulera förbättringsarbete? Hur stimulera till Q-arbete? VÅRDKEDJAN FÖR PERSONER MED DEMENS I UPPSALA LÄN

Hur stimulera förbättringsarbete? Hur stimulera till Q-arbete? VÅRDKEDJAN FÖR PERSONER MED DEMENS I UPPSALA LÄN Hur stimulera förbättringsarbete? Hur stimulera till Q-arbete? VÅRDKEDJAN FÖR PERSONER MED DEMENS I UPPSALA LÄN C-läns kommuner och antal innevånare (345.481) 20.144 9.132 13.450 40.656 19.986 21.352 205.199

Läs mer

KOMMUNENS DEMENSSJUKSKÖTERSKA FÖRVALTNINGARNA FÖR ÄLDREOMSORG OCH FUNKTIONSSSTÖD UPPDRAGSHANDLING

KOMMUNENS DEMENSSJUKSKÖTERSKA FÖRVALTNINGARNA FÖR ÄLDREOMSORG OCH FUNKTIONSSSTÖD UPPDRAGSHANDLING 2011-11-24 KOMMUNENS DEMENSSJUKSKÖTERSKA FÖRVALTNINGARNA FÖR ÄLDREOMSORG OCH FUNKTIONSSSTÖD 1994 50.000 INVÅNARE 2011 75.000 INVÅNARE UPPDRAGSHANDLING Genomföra uppsökande och förebyggande hembesök hos

Läs mer

Verksamhetsberättelse 1/8 2010 31/7 2011

Verksamhetsberättelse 1/8 2010 31/7 2011 Svenskt register för BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) Verksamhetsberättelse 1/8 2010 31/7 2011 Bakgrund I Sverige finns idag ca 148 000 personer med demenssjukdom och ca 50 % av dessa

Läs mer

Så arbetar Socialstyrelsen med uppföljning och revidering av demensriktlinjerna

Så arbetar Socialstyrelsen med uppföljning och revidering av demensriktlinjerna Så arbetar Socialstyrelsen med uppföljning och revidering av demensriktlinjerna För ett anhörig- och demensvänligt samhälle, 11 mars 2015 Margareta Hedner, Nationella riktlinjer, Socialstyrelsen Vera Gustafsson,

Läs mer

Demensutredning för personer i ordinärt boende (inkl hemsjukvårdspatienter och korttidsboende/växelvårdsplats Fastställd av:

Demensutredning för personer i ordinärt boende (inkl hemsjukvårdspatienter och korttidsboende/växelvårdsplats Fastställd av: 1(5) Demensutredning för personer i ordinärt boende (inkl. hemsjukvårdspatienter och korttidsboende/väelvårdsplats Västmanlandsmodellen Demensutredning och uppföljning för personer i ordinärt boende Patientansvarig

Läs mer

Kurser inom områdena demens och anhörigstöd vid Geriatriska kliniken och Kunskapscentrum för geriatrik, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Kurser inom områdena demens och anhörigstöd vid Geriatriska kliniken och Kunskapscentrum för geriatrik, Skånes universitetssjukhus, Malmö Kurser inom områdena demens och anhörigstöd vid Geriatriska kliniken och Kunskapscentrum för geriatrik, Skånes universitetssjukhus, Malmö Höstterminen 2015 Höstterminen 2016 Hej! I din hand har du ett

Läs mer

RUDAS en väg till jämlik, rättvisande kognitiv utredning!

RUDAS en väg till jämlik, rättvisande kognitiv utredning! RUDAS en väg till jämlik, rättvisande kognitiv utredning! Svenska Demensdagarna 3-4 maj 2017 Kristin Frölich, Överläkare, Specialist i allmän psykiatri Rozita Torkpoor, Vårdutvecklare, leg. sjuksköterska

Läs mer

Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom

Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Vera Gustafsson, Socialstyrelsen Lars-Olof Wahlund, Karolinska institutet Per-Olof Sandman, Umeå universitet Länsseminarium Uppsala 2014-11-21 Nationell

Läs mer

Demensriktlinje. Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13

Demensriktlinje. Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13 Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13 Innehåll 1 Vad är demens? 5 2 Målen för demensverksamheten i Arboga kommun 6 3 Kommunalt stöd 7 4 Uppföljning och utvärdering, ett levande dokument 10 3

Läs mer

Ettdemensvänligtsamhälle

Ettdemensvänligtsamhälle Ettdemensvänligtsamhälle Men hurnårvi dit? Wilhelmina Hoffman - Svenskt Demenscentrum& Stiftelsen Silviahemmet Vad innebär då ett demensvänligt samhälle? Demens betyder -Att jag behöver din hjälp - Att

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser Inledning Socialstyrelsen har baserat rekommendationerna på bästa tillgängliga kunskap om åtgärders effekter, kostnader och kostnadseffektivitet för personer

Läs mer

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Denna vägledning kan ses som ett stöd vid framtagandet av medarbetarens utbildnings- och introduktionsplan. Förslag på

Läs mer

Öka välbefinnande och livskvalitet vid demens

Öka välbefinnande och livskvalitet vid demens Öka välbefinnande och livskvalitet vid demens Christèl Åberg Demenssjuksköterska Öckerö kommun ÖCKERÖ KOMMUN ÖCKERÖ KOMMUN ÖCKERÖ KOMMUN Befolkning 12 500 invånare 20,6% över 65 års ålder, dvs ca 2575st

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2015-10-15 Dnr von/2015:129. Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin

Vård- och omsorgsförvaltningen 2015-10-15 Dnr von/2015:129. Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin TJÄNSTESKRIVELSE 1[5] Referens Petra Oxonius Mottagare Vård- och omsorgsnämnden Demensstrategi Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin Sammanfattning Antalet äldre ökar och

Läs mer

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1( 6) 2009-03-20 Handläggare: Kjell O Jansson Telefon: 08-508 14 542 Marie Kelpe Telefon: 076-12 20 583 Till

Läs mer

Ett samverkansprojekt mellan Geriatriska kliniken US, primärvården och Linköpings kommuns äldreomsorg

Ett samverkansprojekt mellan Geriatriska kliniken US, primärvården och Linköpings kommuns äldreomsorg Mobila Demensteamet Ett samverkansprojekt mellan Geriatriska kliniken US, primärvården och Linköpings kommuns äldreomsorg Anita Källman, sjuksköterska och vårdprocessledare Geriatriska kliniken, Universitetssjukhuset

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser hösten 2012 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med D Det är viktigt med spetskompetens i demensvården för att behålla, utveckla

Läs mer

Social omsorg - äldreomsorg. Magnus Nilsson, fil.dr. Universitetslektor i socialt arbete Karlstad universitet

Social omsorg - äldreomsorg. Magnus Nilsson, fil.dr. Universitetslektor i socialt arbete Karlstad universitet Social omsorg - äldreomsorg Magnus Nilsson, fil.dr. Universitetslektor i socialt arbete Karlstad universitet Gerontologi Gerontologi vad är det? Gerontologi samhällsvetenskapligt orienterad Geriatrik medicinskt

Läs mer

Sammanställning av hur beviljade stimulansmedel fördelats och vilka aktiviteter som genomförts alternativt pågått

Sammanställning av hur beviljade stimulansmedel fördelats och vilka aktiviteter som genomförts alternativt pågått Sammanställning av hur beviljade stimulansmedel fördelats och vilka aktiviteter som genomförts alternativt pågått 2010-2011 Rehabilitering Verksamhet Utförare/anordnare Fördelad Sinnenas Trädgård Socialtjänsten,

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för distriktssköterska på vårdcentral

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för distriktssköterska på vårdcentral Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för distriktssköterska på vårdcentral 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom och stöd till närstående. Hälso- och sjukvårdsavdelningen, LB/WJ

Nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom och stöd till närstående. Hälso- och sjukvårdsavdelningen, LB/WJ Nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom och stöd till närstående. Prioritering Skala från 1 10 1 är viktigt och bör genomföras 10 är minst viktigt Kvalitetsindikatorer 7

Läs mer

Demensvård Vellinge kommun

Demensvård Vellinge kommun Demensvård Vellinge kommun -stöd, resurser och kompetens Nationella demensriktlinjer Basal demensutredning kontra utvidgad demensutredning Personcentrerad vård och omsorg Uppföljning minst en gång per

Läs mer

Erfarenheter av Tidiga tecken. Josefin Wikner Christina Karlsen

Erfarenheter av Tidiga tecken. Josefin Wikner Christina Karlsen Erfarenheter av Tidiga tecken Josefin Wikner Christina Karlsen Kungsbacka kommun En av sex kommuner i Halland 78890 invånare Ger stöd åt ca 750 personer (LSS) 25 bostäder med särskild service 20 dagliga

Läs mer

ABCD. Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport. Värmdö kommun. 2011-12-09 Antal sidor:12

ABCD. Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport. Värmdö kommun. 2011-12-09 Antal sidor:12 Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport Antal sidor:12 Värmdö Kommun Innehåll 1. Sammanfattning. 2 2. Bakgrund 3 3. Syfte 4 4. Revisionskriterier 4 5. Ansvarig nämnd/styrelse 4 6. Genomförande/metod

Läs mer

Utvärdering Kvalitetsområde demens. augusti 2008 - december 2009

Utvärdering Kvalitetsområde demens. augusti 2008 - december 2009 Utvärdering Kvalitetsområde demens augusti 2008 - december 2009 Carina Edholm Ulla Edwardsson December 2009 Innehållsförteckning 1 Bakgrund.3 2 Syfte.4 3 Metod.5 4 Resultat.6 5 Analys.9 6 Diskussion...10

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2011 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

Indikatorer. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 Bilaga 3

Indikatorer. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 Bilaga 3 Indikatorer Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 Bilaga 3 Innehållsförteckning Indikatorer som är uppföljningsbara med dagens datakällor... 3 Indikator 1: Behandling med demensläkemedel...

Läs mer

Vikten av att få en demensdiagnos och att leva med kognitiv svikt. Sonja Modin Allmänläkare - SFAM

Vikten av att få en demensdiagnos och att leva med kognitiv svikt. Sonja Modin Allmänläkare - SFAM Vikten av att få en demensdiagnos och att leva med kognitiv svikt Sonja Modin Allmänläkare - SFAM Samverkan vid demens För att sätta diagnos Kring hälsoproblem och sjukdomar Kring demenssjukdomen Uppföljning

Läs mer

Nationell utvärdering

Nationell utvärdering Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Vera Gustafsson, Socialstyrelsen Lars-Olof Wahlund, Karolinska institutet Per-Olof Sandman, Umeå universitet Länsseminarium Värmland 2015-03-04 Nationell

Läs mer

2016 Utbildningar & Konferenser

2016 Utbildningar & Konferenser 2016 Utbildningar & Konferenser Enligt beslut i HSN 2015-04-01 skall kriterier för ett kunskapscentrum, inom ett specifikt område, vara att: Bevaka, sammanställa och sprida kunskap Analysera, utvärdera

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Nationell utvärdering

Nationell utvärdering Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Vera Gustafsson, Socialstyrelsen Lars-Olof Wahlund, Karolinska institutet Per-Olof Sandman, Umeå universitet Region Skåne 2014-11-04 Nationell utvärdering

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Styrgruppen... 4 Extra satsning... 4 Referensgrupp... 4 Utbildning... 5 Årligt möte för användarna... 5 IT-utveckling... 6 Samarbete med

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för volontärverksamhet

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för volontärverksamhet Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för volontärverksamhet 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Dirigent saknas så vem samordnar

Dirigent saknas så vem samordnar Dirigent saknas så vem samordnar Sköra äldres vård, omsorg & systemhinder Folkhälsoseminarium III/Åldrande befolkning Ulla Gurner 076-762 50 39 ulla.gurner@telia.com Ronneby Brunn 15 nov 2013 Inte fel

Läs mer

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde 2011-03-24 Äldrenämnden Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde För ytterligare information kontakta äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (kd), telefon 013-20 71 84 eller 070-590 71 84

Läs mer

Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad

Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad Geriatriskt Utvecklingscentrum Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad Kurser vid Geriatriskt Utvecklingscentrum Vår- och höstterminen 2011 Besöksadress Postadress Telefon 040 39 13 14 Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Ett redskap för kvalitetsutveckling

Ett redskap för kvalitetsutveckling CHECKLISTA DEMENS SÄRSKILT BOENDE Ett redskap för kvalitetsutveckling SveDem Svenska Demensregistret Börja med att läsa vägledningshäftet och ha det sedan tillgängligt vid genomgången. Där finns fördjupningstips

Läs mer

Vårda vårdarna! Anna-Karin Edberg Professor omvårdnad, Forskningschef Högskolan Kristianstad

Vårda vårdarna! Anna-Karin Edberg Professor omvårdnad, Forskningschef Högskolan Kristianstad Vårda vårdarna! Anna-Karin Edberg Professor omvårdnad, Forskningschef Högskolan Kristianstad Positive care experiences are dependent on individual staff action Dawn Brooker Vad döljer sig bakom tidningsrubrikerna?

Läs mer

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon.

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon. Redovisning av 2008 års projekt Hembesök av distriktssköterska till sjuka äldre över 65 år som inte är inskrivna i hemsjukvården, för Primärvårdsområdena, och Bakgrund För beviljade medel från stimulansbidrag

Läs mer

Riktlinje gällande dagverksamhet för hemmaboende personer med demenssjukdom

Riktlinje gällande dagverksamhet för hemmaboende personer med demenssjukdom Vård, omsorg och IFO Lena Mossberg lena.mossberg@bengtsfors.se Riktlinjer Antagen av Kommunstyrelsen 8 juni 2016 1(5) Diarienummer KSN 2016 000144 167 Riktlinje gällande dagverksamhet för hemmaboende personer

Läs mer

Demensteam i Sverige

Demensteam i Sverige 29 september 2009 Scandic Crown i Göteborg Konferens Demensteam i Sverige Konsten att lyckas med teamarbete arrangörer: Svenskt demenscentrum och Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Demensteam i

Läs mer

Case: Fortsatt aktivt och tryggt liv med GPSlarm

Case: Fortsatt aktivt och tryggt liv med GPSlarm Case: Fortsatt aktivt och tryggt liv med GPSlarm SAMMANFATTNING Östersunds kommuns satsning på positioneringslarm med GPS-funktion ger kommunens demenssjuka möjlighet att med större trygghet fortsätta

Läs mer

Uppdragsutbildning. Våra föreläsningar kombinerar förståelse och praktiska strategier för att underlätta vardagen.

Uppdragsutbildning. Våra föreläsningar kombinerar förståelse och praktiska strategier för att underlätta vardagen. Uppdragsutbildning Provivus har en mängd olika föreläsningar och skräddarsyr gärna utifrån verksamhetens behov. Här nedan beskriver vi våra olika föreläsningar. Kolla även gärna in våra populära processutbildningar:

Läs mer

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE Slutrapport för förbättringsarbete Tidiga och samordnade insatser vid demenssjukdom Team Berg Bakgrund Omsorgen i Bergs kommun ska präglas av ett salutogent och rehabiliterande

Läs mer

äldre i vården Miljöpartiet de gröna i Östergötland

äldre i vården Miljöpartiet de gröna i Östergötland äldre i vården Grön strategi för hur vården bättre kan anpassas till den äldre människans behov och förutsättningar Miljöpartiet de gröna i Östergötland 1 Inledning Inom en snar framtid kan vi förvänta

Läs mer

Kvalitetsregister för att utveckla vården för personer med demenssjukdom!

Kvalitetsregister för att utveckla vården för personer med demenssjukdom! Ann-Katrin Edlund, leg ssk, landskoordinator SveDem Eva Granvik, leg ssk, landskoordinator BPSD-registret Kvalitetsregister för att utveckla vården för personer med demenssjukdom! Ordet kvalitetsregister

Läs mer

Nationell utvärdering

Nationell utvärdering Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Vera Gustafsson, Socialstyrelsen Lars-Olof Wahlund, Karolinska institutet Per-Olof Sandman, Umeå universitet Länsseminarium Gävleborg 2015-03-17

Läs mer

2014-02-17. Attityd. Meningsfull vardag. Vad är det för mig och för dig?

2014-02-17. Attityd. Meningsfull vardag. Vad är det för mig och för dig? Ann-Christin Kärrman, Ansvarig vård & omsorg, Svenskt Demenscentrum Leg. sjuksköterska, fil.mag. Meningsfull vardag Vad är det för mig och för dig? Attityd Attityder till vårt arbete är grunden till vårt

Läs mer

Samverkan inom kost och nutrition är inte aktuellt, var och en av kommunerna genomför sina projekt och Länssjukhuset har sitt projekt.

Samverkan inom kost och nutrition är inte aktuellt, var och en av kommunerna genomför sina projekt och Länssjukhuset har sitt projekt. Samverkan mellan landstinget och kommunerna i länet angående Socialstyrelsens stimulansmedel för 2007 när det gäller vården av äldre, 2007-08-24 Ledningen för Landstingets Primärvård bjöd in representanter

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom

Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Vera Gustafsson, Socialstyrelsen Lars-Olof Wahlund, Karolinska institutet Per-Olof Sandman, Umeå universitet 2014-09-19 Nationell utvärdering - syfte

Läs mer

Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens BPSD

Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens BPSD BPSD-registret Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens BPSD Lennart Minthon Professor, överläkare, registerhållare http://www.bpsd.se/ 11/28/2014 Det finns 160 000 personer med demenssjukdom i Sverige

Läs mer

Äldreomsorgskontoret Öppen träffpunkt

Äldreomsorgskontoret Öppen träffpunkt Äldreomsorgskontoret Öppen träffpunkt för demenssjuka och närstående PROJEKTPLAN Öppen träffpunkt för demenssjuka och närstående Bakgrund Den demografiska utvecklingen leder till att en ökande andel av

Läs mer

SveDem Svenska Demensregistret

SveDem Svenska Demensregistret SveDem Svenska Demensregistret Karin Westling Administratör Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 2015-03-17 Syfte Syfte och Mål att förbättra kvaliteten av demensvården i Sverige genom att samla in

Läs mer

Utbildningens mål och inriktning. Yrkesroll Demensspecialiserad undersköterska

Utbildningens mål och inriktning. Yrkesroll Demensspecialiserad undersköterska Utbildningens mål och inriktning Yrkesroll Demensspecialiserad undersköterska Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om olika former av demenssjukdomar och deras konsekvenser för individen

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Utlåtande 2013:13 RV (Dnr /2012)

Utlåtande 2013:13 RV (Dnr /2012) Utlåtande 2013:13 RV (Dnr 327-984/2012) Överenskommelse om vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och stöd till deras närstående Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka

Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka Närvård i Sörmland Bilaga 4 Kommuner Landsting i samverkan Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka Länsstyrgruppen för Närvård i Sörmland Missiv till Programmets uppföljning av kvalitetsindikatorer

Läs mer

Michael Holmér Överläkare Geriatriska Kliniken. 2015-09-29 Michael Holmér

Michael Holmér Överläkare Geriatriska Kliniken. 2015-09-29 Michael Holmér Michael Holmér Överläkare Geriatriska Kliniken 2015-09-29 Michael Holmér 1 GERONTOLOGI 2015-09-29 Geriatriska kliniken Universitetssjukhuset Michael Holmér 2 2015-09-29 3 Den gamla patienten Det normala

Läs mer

Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad

Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad Geriatriskt Utvecklingscentrum Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad Kurser vid Geriatriskt Utvecklingscentrum Vår- och höstterminen 2010 Besöksadress Postadress Telefon 040 39 13 14 Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer