Föreläsare - Skånska demensdagen 6 oktober 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreläsare - Skånska demensdagen 6 oktober 2015"

Transkript

1 1 Föreläsare - Skånska demensdagen 6 oktober 2015 Nollvision Lars Sonde Utredare och forskare vid Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum Engagerad i Svenskt Demenscentrums utbildningsarbete. Under föreläsningen beskrivs hur Sverige diskuterat kring frågan om det ska vara tillåtet att använda tvingande eller begränsande åtgärder i demensvården. En diskussion som pågått i mer än 30 år. Fortfarande saknas lagstiftning men samtidigt finns det alternativ till tvång. Svenskt Demenscentrums utbildningssatsning; Nollvision För en demensvård utan tvång och begränsningar, är högaktuell och presenteras under föreläsningen. Rosengårdsmodellen/Konsultativt tvärprofessionellt demensteam - ett team i samverkan Christina Larsson Undersköterska, Silviasyster Stadsområdesförvaltning Öster, Malmö stad Hajrija Gashi Undersköterska, Silviasyster Stadsområdesförvaltning Öster, Malmö stad Christina och Hajrija är demensteamets ambassadörer och deras kompetens används inom samtliga verksamheter i organisationen. Under åren har ett samarbetsprojekt mellan Europeiska Integrationsfonden, Region Skåne och Malmö stad bedrivits i syfte att förbättra vårdens förmåga att ta hand om utrikesfödda personer som lider av demenssjukdom. Under projekttiden har en gemensam vårdkedja, inriktad på målgruppen, bildats av vård och omsorg i Stadsområdesförvaltning Öster, vårdcentralerna Törnrosen och Rosengården samt Kunskapscentrum för demenssjukdomar i Region Skåne. Vårdkedjan har arbetat för att tidigt upptäcka kognitiv svikt inom målgruppen och har utvecklat arbetsmetoder som innebär en förbättrad anpassning till målgruppens behov. Representanter från projektet berättar om projektet och vad som hänt sedan.

2 2 Upplevelser av identitet hos personer med Alzheimers sjukdom Ragnhild Hedman Lektor, Ersta Sköndal Högskola Ragnhild är sjuksköterska som tidigare arbetat inom geriatrisk vård och kommunal äldreomsorg. För närvarande arbetar hon som lektor på Ersta Sköndal Högskola. Hon undervisar i vårdvetenskap på grundläggande och avancerad nivå. År 2014 disputerade hon vid Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och samhälle på en avhandling med titeln: Striving to be able and included. Expressions of sense of self in people with Alzheimer s disease. Alzheimers sjukdom innebär en successiv förlust av förmågor och ett ökande behov av hjälp för att klara sitt dagliga liv. För många är sjukdomen stigmatiserande och förknippad med negativ självbild. Självbilden påverkas både av symtomen och av omgivningens bemötande och syn på personer med demenssjukdom. I avhandlingsarbetet har hon följt 13 personer med Alzheimers sjukdom under en period av åtta månader. Syftet var att beskriva hur de uttryckte sin upplevelse av personlig identitet i enskilda intervjuer och i samtalsgrupper med varandra. Deltagarna beskrev omfattande förluster av förmågor och samtidigt kände sig i stort sett oförändrade som person. Att få tillhöra en gemenskap och bevara sin självständighet var viktigt för upplevelsen av en positiv identitet. I samtalsgrupperna hjälpte deltagarna varandra att förstärka en positiv självbild. Resultatet aktualiserar vikten av att personer med demenssjukdom bemöts på ett sätt som hjälper dem att bevara en positiv upplevelse av identitet. Sjukgymnastens roll oklar för äldre invandrare Javad Ghannad Fysioterapeut på Minneskliniken, Skånes universitetssjukhus Javad har under flera år arbetat med äldre demenssjuka patienter. Javad föreläser om vad som händer i mötet mellan fysioterapeut och äldre personer med demens och utländsk bakgrund. Han har intervjuat elva fysioterapeuter anställda i kommunal verksamhet i invandrartäta områden i södra Skåne.

3 3 MMSE, kub, klocka Vad är det vi mäter? Sebastian Palmqvist ST-läkare på neurologiska kliniken, Skånes Universitetsjukhus Post-doc forskare (med dr) Enheten för Klinisk Minnesforskning, Lunds universitet Genomgång av hur man bäst använder och tolkar MMSE (MMT) och klocktest. I föreläsningen tas fördelar och nackdelar upp, i vilka sammanhang de lämpar sig respektive inte lämpar sig, samt hur man kan komplettera dem för bästa möjliga kognitiva screening. Vad ser vi på röntgenbilden? Danielle van Westen Docent, överläkare på Bild och Funktion SUS Lund Neuroradiolog med intresse för demenssjukdomar Bilddiagnostik ingår i basutredningen vid misstanke om demenssjukdom för att utesluta organisk orsak men regional volymsminskning av hjärnan kan uppträda med ett sådant mönster att en specifik demenssjukdom kan misstänkas. Vi går igenom de olika mönstren och diskuterar hur denna kunskap kan användas. Nattsudd Musik till natten Gitte Pålsson Pedagog och musikterapeut Carolina Vargas Bjelk Äldrepedagog, Österbo i Lund Carolina har som huvuduppgift att erbjuda meningsfulla aktiviteter och ansvarar för det sociala innehållet i verksamheten. Carolina och Gitte har arbetat tillsammans med musik på Österbo sedan 2013, detta innebar att all personal fick möjlighet att lära sig att använda sång och musik som ett redskap i demensvården. Ett redskap för att skapa glädje och lättare kommunicera och bekräfta de boende. Musikprojektet är inte längre ett projekt utan ett arbetssätt på Österbo. Detta ledde till nästa steg Nattsudd - musik till natten.

4 4 Demens och utvecklingsstörning Barry Karlsson Specialist i neuropsykologi Forskningsledare sedan 2001 för projektet "Åldrande och utvecklingsstörning" inom Hälsa och habilitering vid Uppsala läns landsting Verksam som handledare, utredare och föreläsare inom psykiatri och habilitering Medellivslängden för personer med intellektuell funktionsnedsättning har under 1900-talet ökat dramatiskt. Den ökade livslängden och den ökade självständigheten hos personer med intellektuella funktionsnedsättningar medför att personal inom omsorg och sjukvård möter komplicerade livssituationer med delvis nya och annorlunda tecken på åldrande. Tidig demensutveckling kan vara en av flera orsaker till förvirringsstillstånd, beteendestörningar eller annan psykisk ohälsa, men det är viktigt att finna bra bemötandeformer för åldrande personer med intellektuella funktionsnedsättningar över huvud taget, även för dem som inte utvecklar demens. Vård och omsorg är idag valhänta/ovana inför flera av dessa situationer. Bemötandeformer behöver utvecklas, inklusionen på alla samhälleliga nivåer bör förbättras. Det är viktigt med evidensbaserade utredningsmetoder, tidig upptäckt och rätt diagnos. För många sjukdomar, som kan förväxlas med begynnande demens, finns möjligheter till terapeutisk och medicinsk behandling. Att skilja ut och fastställa en begynnande demensutveckling har blivit stor utmaning inom vård och omsorg. En konstaterad demensutveckling fordrar ett genomtänkt anpassat bemötande och rätt till medicinsk behandling. Välbefinnande vid demenssjukdom Iréne Ericsson Universitetslektor, Hälsohögskolan i Jönköping Filosofie doktor i Gerontologi Legitimerad sjuksköterska Iréne har arbetat med vård och omsorg för äldre och också med utredning av personer med misstänkt demenssjukdom. Sedan 2008 har Iréne utöver ordinarie undervisning på Hälsohögskolan också gett uppdragsutbildningar i flera kommuner för att höja kompetensen hos vårdpersonal som arbetar inom äldreomsorg och demensvård. Iréne Ericsson disputerade i september 2011 med avhandlingen Välbefinnande och demens. Aspekter på välbefinnande hos äldre personer med måttlig till svår demenssjukdom. Att uppleva psykologiskt välbefinnande är ett starkt, mänskligt behov. Enligt Nationell värdegrund för äldreomsorgen är upplevelsen av att ha välbefinnande en rättighet för alla

5 5 inom vård och omsorg. Det finns aspekter av betydelse för att kunna möjliggöra upplevelsen av välbefinnande hos personen med demenssjukdom, som på grund av sin sjukdom har svårt att upprätthålla den känslan. En viktig fråga att ställa sig är, hur vi kan främja välbefinnande hos personen med demenssjukdom. Djurassisterad terapi Öystein Johannessen Quiding och Othello Fysioterapeut och vårdhund Öystein har arbetat med specialutbildade hundar inom demensomsorgen sedan 2011 och är samordnare för djur i vården för Sveriges största vårdbolag. Han är ledamot i Skandinaviska vård- och terapihundsföreningen (SVTH) och en av Sveriges främsta föreläsare om djur i vården. Föreläsningen belyser effekter av arbete med hundar inom omsorg av demenssjuka samt visar flera patientfall. OBS! Det kommer finnas hundar i salen under föreläsningen.

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun Lokala riktlinjer för Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun 2013 INNEHÅLL: Sidnr 1.0 INLEDNING 1-3 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgrupp 1.3 Nationella riktlinjer 1.4 Vård och omsorgsfilosofi

Läs mer

SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA

SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA SVENSKA DEMENSDAGARNA Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA En konferens för uppbyggnad och utbyte av idéer mellan olika yrkeskategorier inom demensområdet Välkommen till Conventum Kongress

Läs mer

Specialistarbetsterapeuten - en resurs för handledning av kvalitets- och utvecklingsarbete

Specialistarbetsterapeuten - en resurs för handledning av kvalitets- och utvecklingsarbete Specialistarbetsterapeuten - en resurs för handledning av kvalitets- och utvecklingsarbete Christina Lundqvist, leg arbetsterapeut, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Nacka Kvalitet inom arbetsterapi

Läs mer

FÖR VEMS SKULL? Om tvång och skydd i demensvården

FÖR VEMS SKULL? Om tvång och skydd i demensvården FÖR VEMS SKULL? Om tvång och skydd i demensvården Förord Socialdepartementet har gett Svenskt demenscentrum i uppdrag att belysa frågor om tvångs- och skyddsåtgärder inom demensvården. Arbetet har genomförts

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13 BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND Fastställd: 2012-04-13 1 2 TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND BERÄTTELSESERIE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Bästa livsplatsen för

Läs mer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Demenssjukdom stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Redovisning av 2007 2009 års stimulansmedel. riktade till vård och omsorg om äldre personer

Redovisning av 2007 2009 års stimulansmedel. riktade till vård och omsorg om äldre personer Redovisning av 2007 2009 års stimulansmedel riktade till vård och omsorg om äldre personer Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Kompetens och kompetens försörjning

Kompetens och kompetens försörjning Kompetens och kompetens försörjning För att kunna bedriva vård och omsorg som motsvarar målen i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, och socialtjänstlagen (2001:453), SoL, krävs en gedigen yrkeskompetens

Läs mer

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner FoU Kronoberg FOU-RAPPORT 2010:11 Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner upplevd kvalitet, funktionsförändring, organisationsförutsättningar, resursförbrukning och statliga stimulansmedels

Läs mer

Lokala riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Lokala riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vård, omsorg och IFO Riktlinjer Antagen av KS Diarienummer 1(11) Lokala riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2 Innehåll Bakgrund... 3 Värdegrund... 3 Demenssjukdom... 3 BPSD... 3 Nationella

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 62:2010 Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv En studie om individuell genomförandeplan för social omsorg och vård

Läs mer

Arbetsplatsförlagd utbildning

Arbetsplatsförlagd utbildning Projektledare Marie Hertin Maj Berg Copyright: Lidingö stad och Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum. Ändringar i materialet får endast göras efter författarnas medgivande. Foto: Lars Bergström Arbetsplatsförlagd

Läs mer

Vård och omsorg för personer med demenssjukdom Diarienummer: VON 2015/0293 739

Vård och omsorg för personer med demenssjukdom Diarienummer: VON 2015/0293 739 Riktlinje 2015-03-18 Vård och omsorg för personer med demenssjukdom Diarienummer: VON 2015/0293 739 Riktlinjen har antagits av vård- och omsorgsnämnden 2015-03-18 Dokumentet ersätter Riktlinjer för vård-

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Postadress: Box 6401, 113 82 Stockholm Besöksadress: Olivecronas väg 4 (Sabbatsberg) Tel 08-690 58 00, Fax 08-33 52 75

Postadress: Box 6401, 113 82 Stockholm Besöksadress: Olivecronas väg 4 (Sabbatsberg) Tel 08-690 58 00, Fax 08-33 52 75 Äldreforskningens Hus består av två tvärvetenskapliga centra; Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och A R C (Aging Research Center). Det tvärvetenskapliga perspektivet ger möjligheter att se helheten;

Läs mer

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga Slutrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Socialt innehåll i äldreomsorgen. En kartläggning på uppdrag av Famnas äldreomsorgsnätverk

Socialt innehåll i äldreomsorgen. En kartläggning på uppdrag av Famnas äldreomsorgsnätverk Socialt innehåll i äldreomsorgen En kartläggning på uppdrag av Famnas äldreomsorgsnätverk Louise Gehandler och Helena Pettersson Stockholm, Mars 2013 Famna, Box 16355, 103 26 Stockholm Rapporten kan laddas

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

FAKTABLAD OM DEMENS OCH UTVECKLINGSSTÖRNING

FAKTABLAD OM DEMENS OCH UTVECKLINGSSTÖRNING Juni 2014 FAKTABLAD OM DEMENS OCH UTVECKLINGSSTÖRNING av Barry Karlsson, leg. psykolog, specialist i neuropsykologi, Hälsa och habilitering i Uppsala Brita Lindahl, leg. psykolog, neuropsykolog, Vuxenhabiliteringen

Läs mer

Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun

Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun Hälsohögskolan Jönköping Institutet för gerontologi Iréne Ericsson Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun 2 Innehåll Introduktion 3 Specialisten - vårdaren

Läs mer

Demensvård för livskvalitet

Demensvård för livskvalitet Demensvård för livskvalitet Stiftelsen Silviahemmets utbildningar 2015 Svenskt Demenscentrum För er som arbetar inom demensområdet och som söker kunskap, nätverk mm. För er som har identifierat ett problemområde

Läs mer

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga SUNDBYBERGS STAD OCH STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga Upprättat

Läs mer

Med rätt att komma till tals. Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning

Med rätt att komma till tals. Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Med rätt att komma till tals Handisam Serie A 2012:1 (diarienummer

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

Framtidens demensvård

Framtidens demensvård Framtidens demensvård Förstärkt vårdkedja Demensrådet bildades 2008 med uppgiften att ta ett innovativt helhetsgrepp på Stockholms demensvård och -omsorg och verka för en starkare och säkrare vårdkedja

Läs mer

LANDSKRONA STAD KOMMUN REVISIONEN 2014-12-16 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Granskning av Landskrona stads demensvård EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landskrona

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer