Geriatriska kliniken. Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Geriatriska kliniken. Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö"

Transkript

1 Geriatriska kliniken Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö Höstterminen 2014 Höstterminen 2015

2 Hej! I din hand har du ett nytt och utökat kursprogram från Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus! Vi är glada att förutom vårt tidigare kursutbud också få presentera två spännande nyheter som vi hoppas ska passa dig och den verksamhet du arbetar i. En av nyheterna är en tvådagars utbildning i specifik omvårdnad vid svår demenssjukdom som vänder sig till samtliga yrkesgrupper. Här presenteras steg för steg en strukturerad arbetsmetod som bygger på det salutogena synsättet. Metoden fokuserar på det friska och utgår från hur personer med demenssjukdom vill ha det för att må väl. Genom att stärka personens egenvärde och självkänsla, bidrar metoden till att höja livskvaliteten för personer med demenssjukdom. Detta är helt i enlighet med vad de Nationella riktlinjerna förespråkar om personcentrerad vård. Kursstart under vårterminen 2015, se sidan 3. En annan av våra nyheter är endagarsutbildningar för dig som ska anordna stödgrupper för anhöriga. Utbildningsdagen ger tips och råd inför uppstart av anhöriggrupper. Kursdeltagaren får ett färdigt utbildningspaket, samlat på ett USB-minne, som det sedan står verksamheterna fritt att använda i framtida anhörigstödgrupper. Kursstart redan nu i höst, se sidan 6! Inför 2015 pågår planeringen för Kurs III, en efterlängtad fortsättningskurs för sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och biståndsbedömare. Enligt önskemål från tidigare kursdeltagare fokuserar fortsättningskursen på den äldre personen som har många sjukdomar och en samtidig kognitiv svikt. Vi återkommer med information om kursstart, innehåll, med mera, så snart vi är färdiga med kursprogrammet. Praktisk information Utbildningarna är förlagda till Skånes universitetssjukhus i Malmö Anmälan görs enklast på den anmälningsblankett som medföljer kursplanen. Anmälan kan postas, faxas eller skannas och e-postas oss. Anmälan är bindande, men inte personlig. Kallelse med kursinformation och program skickas ut i god tid före kursstart och kursavgiften faktureras separat efter avslutad kurs. Har du frågor kring våra utbildningar eller förslag på nya utbildningar så är du välkommen att kontakta oss! Beth Dahlrup Kerstin Ring Telefon eller Fax Vi ser fram emot att få hälsa dig välkommen till någon av våra kurser! Beth och Kerstin 1

3 Demenssjukdomar -klinisk bild och omvårdnad, grund och fortsättningskurs - för sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, chefer, biståndshandläggare, lärare, kuratorer med flera. Utbildningarnas mål - att ge ökad kunskap om demenssjukdomarnas patologi, sjukdomsförlopp och behandling - att ge fördjupad insikt om etiska problem i vården av personer med demenssjukdom - att ge ökade kunskaper för att utveckla vården och omvårdnaden till personer med demens sjukdom - att verka för utbyte av kunskap och erfarenhet mellan olika arbetsplatser och professioner - att ge information om aktuell forskning Föreläsare i kurserna Läkare, sjuksköterskor, vårdutvecklare, dietist, arbetsterapeuter, fysioterapeut, jurist, instruktörer, forskare, etiker med flera. Ansvariga för utbildningarna Sölve Elmståhl, läkare, professor i geriatrik Beth Dahlrup, sjuksköterska, vårdutvecklare Kurs I, grundkurs Demenssjukdomars kliniska bild och sjukdomsförlopp Utredning, differentialdiagnostik och behandling Depression och förvirringstillstånd Etiska värderingar i relation till vården av personer med demenssjukdom Praktisk juridik Personcentrerad vård och omvårdnad med falldiskussion Fysioterapi och demens Arbetsterapeutisk utredning och kognitiva hjälpmedel Anhörigstöd Kurs II, fortsättningskurs Det normala åldrandet, risk- och friskfaktorer Multisjukligheten hos äldre, erfarenheter från longitudinella befolkningsstudier Lewy Body sjukdom Vaskulär demens och blanddemens Kognition, aktuella bedömningsinstrument Beteendestörningar och psykologiska symptom vid demens. Presentation av ett nationellt BPSD- register. Etik, det existentiella samtalet. Handledning i samtalsmetodik Falldiskussioner Aktuell forskning inom professionerna 79/I, /I, /I, /I, /I, /I, /II, /II, /II, kr (exkl. moms) inkl. kursmaterial, litteratur, för- och eftermiddagskaffe/te kr (exkl. moms) inkl. kursmaterial, litteratur, för- och eftermiddagskaffe/te. 2

4 Nyhet Våren 2015! Specifik omvårdnad vid demenssjukdom - för sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, chefer, biståndshandläggare, lärare, kuratorer med flera. Utbildningens mål Att ge det multiprofessionella teamet en djupare förståelse för personer med demenssjukdom i ett helhetsperspektiv genom: att öka kunskaperna om demenssjukdomarnas kliniska symptombild diskussion om hur andra sjukdomar påverkar personens dagliga liv diskussion kring vikten av levnadsberättelsen presentation av en metod för att kartlägga personens uttryck av välbefinnande att ta tillvara personens kvarvarande förmågor och resurser ökade kunskaper kring genomförandeplanens betydelse för samsyn i personalgruppen diskussion kring betydelsen av ett gott vårdklimat och en gemensam värdegrund Enligt önskemål så erbjuder vi olika utbildningsdagar för personal som arbetar i ordinärt respektive särskilda boenden. Spod/ I, (särskilda boende) Spod/II, (ordinärt boende) Spod III, (särskilda boende) Spod IV, (ordinärt boende) kr (exkl. moms) inkl. kursmaterial, litteratur, för- och eftermiddagskaffe/te. Föreläsare i kursen Kerstin Ring, vårdutvecklare och författare till boken Specifik omvårdnad vid svår demenssjukdom. Boken utgör del av kursmaterialet Sölve Elmståhl, professor i geriatrik Kerstin Ring, vårdutvecklare 3

5 Demenssjukdomar -klinisk bild och omvårdnad, grund och fortsättningskurser - för vård och omsorgspersonal Kurs I, grundkurs Utbildningens mål - att ge ökad kunskap om demenssjukdomar, sjukdomsbild, utredning och behandling - att ge fördjupad kunskap om och insikt i personcentrerad omvårdnad av personer med demenssjukdom - att ge fördjupad insikt om juridiska och etiska problemområden - att ge ökad förståelse för anhörigas situation - att ge information om aktuell forskning. - att verka för kunskaps och erfarenhetsutbyte mellan olika arbetsplatser Föreläsare Vårdutvecklare, jurist, instruktör och etiker. Sölve Elmståhl, professor i geriatrik Kerstin Ring, vårdutvecklare. Kurs II, fortsättningskurs Utbildningens mål - att ge fördjupad kunskap om demenssjukdomarnas kliniska bild - att ge ökade kunskaper om och förståelse för ett professionellt förhållningssätt - att ge möjlighet att reflektera över olika omvårdnadssituationer för att därmed kunna öka handlingsberedskapen - att ge fördjupad kunskap om etiska problem i livets slut vid demenssjukdom - att ge information om aktuell forskning Föreläsare Vårdutvecklare, dietist, sjuksköterska, undersköterska, dramapedagog, och etiker. Sölve Elmståhl, professor i geriatrik Kerstin Ring, vårdutvecklare Demensutredningar, vård och behandling. Aktuell forskning Demenssjukdomarnas kliniska bild - Alzheimers demens - Vaskulär demens - Lewy body demens Depression och förvirringstillstånd Specifik omvårdnad vid demenssjukdom Praktisk juridik Etik och vårdfilosofi Att vara anhörig Å 216/14, Å 217/14, Å 218/15, Å 219/15, Å 220/15, Å 221/15, kr (exkl. moms) inkl. kursmaterial, litteratur, studiebesök, för- och eftermiddagskaffe/te. Information om aktuell forskning Mindre vanliga demenssjukdomar Omvårdnad professionellt förhållningssätt. Beröringens betydelse Taktil massage Bibehållen matglädje vid demenssjukdom Aktiv stimulering i vardagen Övergrepp och försummelse Kulturmöten Etik vid livetslut Att vara anhörig till yngre personer med demenssjukdom ÅF 66/14, ÅF 67/15, ÅF 68/15, kr (exkl. moms) inkl. kursmaterial, litteratur, studiebesök, för- och eftermiddagskaffe/te. 4

6 Demenssjukdomar -klinisk bild och omvårdnad, grund och fortsättningskurser - för vård och omsorgspersonal Kurs III, fortsättningskurs Utbildningens mål - att vidareutveckla kunskaperna om demenssjukdomarnas kliniska bild - att medvetandegöra värdegrundens betydelse vid demenssjukdom - att ge en ökad förståelse för anhörigas situation - att verka för utbyte av erfarenheter mellan olika arbetsplatser - att utveckla yrkesidentiteten och det personliga ansvaret - att ge information om aktuell omvårdnadsforskning Föreläsare Vårdutvecklare, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och etiker. Sölve Elmståhl, professor i geriatrik Kerstin Ring, vårdutvecklare Nya forskningsrön vid demenssjukdom Omvårdnad vid svår demenssjukdom Rehabiliterande synsätt Tekniska/kognitiva hjälpmedel Smärta och demenssjukdom Etik värdegrund och etiska reflektioner Grupparbete och redovisning efter fallbeskrivning Förberedelse av förändrings/förbättringsarbete i kartläggning av välbefinnande i den egna verksamheten ÅFF 16/14, med en halvdags uppföljning i juni Datum meddelas under kursen ÅFF 17/15, med en halvdags uppföljning i juni Datum meddelas under kursen kr (exkl. moms) inkl. kursmaterial, litteratur, för- och eftermiddagskaffe/te.. 5

7 Nyhet Hösten 2014! Utbildning för er som vill anordna stödgrupper för anhöriga Stöd till anhöriga är sedan den 1 juli 2009 en skyldighet för kommunen enligt 5 kap. 10 socialtjänstlagen, Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för Vård och omsorg vid demenssjukdom 2010, påtalar också vikten av stöd till anhöriga och ger detta en hög prioritering. I en nyligen (april 2014) publicerad rapport från Riksrevisionen, påtalas att kommunernas stöd till anhöriga behöver utvecklas och riksrevisionen rekommenderar regeringen att överväga ett förtydligande av lagstiftningen. En kunskapsöversikt från Socialstyrelsen visar att en kombination av utbildning, psykosocialt stöd och färdighetsträning har positiva effekter både för anhöriga och för äldre personer med demenssjukdom. Översikten bygger bland annat på en svensk studie utförd hos oss på Geriatriska kliniken, SUS Malmö. Kunskapsöversikten visar att stöd till anhöriga leder till att: Anhörigas upplevda belastning minskar Depressionssymtom hos anhöriga minskar. Beteendeförändringar (BPSD) hos personerna med demens minskar Denna endagsutbildning baseras på den forskning som Socialstyrelsen presenterar i kunskapsöversikten och ger dig som har eller kommer att anordna anhöriggrupper, en god hjälp att genomföra detta. Information, tips och råd om hur man startar en anhöriggrupp t.ex. - Hur hittar jag anhöriga? - Hur många gånger skall vi träffas och hur länge vid varje tillfälle? - Ska andra föreläsare bjudas in? Genomgång av utbildningsmaterial Utbildning för närstående till personer med demenssjukdom I utbildningen ingår: USB-minne med utbildningsmaterial och tillhörande utbildningshäfte Sölve Elmståhl, professor i geriatrik Signe Andrén, sjuksköterska, Med dr A1/14, A2/14, A3/15, A4/15, A5/15, A6/15, : 1.950:- (exkl. moms) inkl. kursmaterial, litteratur, för- och eftermiddagskaffe/te och lunch. 6

8 Kunskapscentrum för geriatrik! - ny broschyr med uppdaterad information om alla våra utbilningar 7

Demensvård för livskvalitet

Demensvård för livskvalitet Demensvård för livskvalitet Stiftelsen Silviahemmets utbildningar 2012 Stiftelsen Silviahemmet, Box 142, 178 02 Drottningholm. Tel 08-759 00 71. Fax 08-759 00 74. Besöksadress: Gustav IIIs väg 17 vid Drottningholms

Läs mer

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun Lokala riktlinjer för Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun 2013 INNEHÅLL: Sidnr 1.0 INLEDNING 1-3 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgrupp 1.3 Nationella riktlinjer 1.4 Vård och omsorgsfilosofi

Läs mer

SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA

SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA SVENSKA DEMENSDAGARNA Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA En konferens för uppbyggnad och utbyte av idéer mellan olika yrkeskategorier inom demensområdet Välkommen till Conventum Kongress

Läs mer

Lokala riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Lokala riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vård, omsorg och IFO Riktlinjer Antagen av KS Diarienummer 1(11) Lokala riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2 Innehåll Bakgrund... 3 Värdegrund... 3 Demenssjukdom... 3 BPSD... 3 Nationella

Läs mer

Delrapport Äldreomsorgens demensteam

Delrapport Äldreomsorgens demensteam Delrapport Äldreomsorgens demensteam Juli 2012 Några kommentarer från personal Det har blivit lugnare både hos brukaren och jag har blivit tryggare Mot kaos hjälper struktur Värdefullt med bemötandeplan

Läs mer

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13 BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND Fastställd: 2012-04-13 1 2 TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND BERÄTTELSESERIE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Bästa livsplatsen för

Läs mer

Demensvård för livskvalitet

Demensvård för livskvalitet Demensvård för livskvalitet Stiftelsen Silviahemmets utbildningar 2014 Stiftelsen Silviahemmet, Box 142, 178 02 Drottningholm. Tel 08-759 00 71. Fax 08-759 00 74. Besöksadress: Gustav IIIs väg 17 vid Drottningholms

Läs mer

Demensvård för livskvalitet

Demensvård för livskvalitet Demensvård för livskvalitet Stiftelsen Silviahemmets utbildningar 2015 Svenskt Demenscentrum För er som arbetar inom demensområdet och som söker kunskap, nätverk mm. För er som har identifierat ett problemområde

Läs mer

Lokalt vård- och omsorgsprogram. Vård och omsorg vid demenssjukdomar

Lokalt vård- och omsorgsprogram. Vård och omsorg vid demenssjukdomar Lokalt vård- och omsorgsprogram Vård och omsorg vid demenssjukdomar i Botkyrka 2013 Vad är demenssjukdom? Demenssjukdomar orsakas av organiska hjärnskador. Beroende på var i hjärnan som skador uppkommer

Läs mer

Lokalt vård- och omsorgsprogram

Lokalt vård- och omsorgsprogram Lokalt vård- och omsorgsprogram vård och omsorg vid demenssjukdom i Tyresö kommun Bollmora vårdcentral Aleris Tyresöhälsan Trollbäckens vårdcentral Tyresö kommun Handengeriatriken Om demens Demens är ett

Läs mer

Lokalt vård- och omsorgsprogram

Lokalt vård- och omsorgsprogram Lokalt vård- och omsorgsprogram vård och omsorg vid demenssjukdomar för personer över 65 år i Haninge kommun Tungelstahälsan Brandbergens vårdcentral rudans vårdcentral Vendelsö vårdcentral Haninge kommun

Läs mer

Vårdprogram Demens. Ett samarbete mellan Söderhamns kommun och primärvården i Söderhamn.

Vårdprogram Demens. Ett samarbete mellan Söderhamns kommun och primärvården i Söderhamn. Vårdprogram Demens Ett samarbete mellan Söderhamns kommun och primärvården i Söderhamn. Fastställare primärvården: Janet Kling tillförordnad verksamhetschef Fastställare Söderhamns kommun: Else-Marie Nilsson

Läs mer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Demenssjukdom stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015

Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015 Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015 Foto Tony Österberg Den här katalogen är tillgänglig för dig som har kontakt med någon av Habiliteringens olika verksamheter. Den finns i samtliga

Läs mer

Seminarier Svenska Demensdagarna 2013 Karlstad 30-31 maj

Seminarier Svenska Demensdagarna 2013 Karlstad 30-31 maj Seminarier Svenska Demensdagarna 2013 Karlstad 30-31 maj 1) Urin- och avföringsinkontinens - går det att förebygga Karin Stenzelius, arbetar som klinisk lektor vid Malmö högskola och urologiska kliniken

Läs mer

Individanpassat bemötande på demensboende genom ett Jag-stödjande förhållningssätt - utifrån ett lärande perspektiv

Individanpassat bemötande på demensboende genom ett Jag-stödjande förhållningssätt - utifrån ett lärande perspektiv Individanpassat bemötande på demensboende genom ett Jag-stödjande förhållningssätt - utifrån ett lärande perspektiv Maria Hemgren FoU-rapport 67:2011 FoU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt arbete Kommunerna

Läs mer

LANDSKRONA STAD KOMMUN REVISIONEN 2014-12-16 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Granskning av Landskrona stads demensvård EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landskrona

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 62:2010 Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv En studie om individuell genomförandeplan för social omsorg och vård

Läs mer

Kurskatalog 2015. Solhaga gruppen

Kurskatalog 2015. Solhaga gruppen Kurskatalog 2015 Solhaga gruppen Välkommen till oss på Solhaga Enigma Education För oss är det en självklarhet att människor som har en funktionsnedsättning ska leva ett gott liv, hela livet. Det är också

Läs mer

Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer?

Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer? REVISIONSRAPPORT 2013-08-27 Sid 1 (2) Dnr: 12REK19 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer? Bakgrund Demenssjukas vård och omsorg kostar årligen

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare 2011 Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare Tove Ahner Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning Arthur Henningson, Consider AB Augusti 2011 2 INLEDNING Hässelby-Vällingby

Läs mer

Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland

Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-10-10 Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland Steg 1: Kurs Vårdpedagogik- och handledning 25 gymnasiepoäng 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna anvisningar sid.

Läs mer

Utbildningskatalog. ht 2014/vt 2015. Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling. För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg

Utbildningskatalog. ht 2014/vt 2015. Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling. För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg Utbildningskatalog ht 2014/vt 2015 Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg Innehåll Om Social utveckling 5 Nya möjligheter till fortbildning

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistutbildad undersköterska inom äldreomsorg Ansvarig utbildningsanordnare: Oskarshamn kommun/nova Högskolecentrum Utbildningens omfattning: 200 Yh-poäng Studieort: Oskarshamn

Läs mer

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga Slutrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

ATT FÅ LEVA TILLS MAN DÖR

ATT FÅ LEVA TILLS MAN DÖR ATT FÅ LEVA TILLS MAN DÖR Studiematerial kring palliativ vård och omsorg om äldre Sara Nordenhielm 1 Innehåll Förord... 6 Ordlista... 8 Om boken... 10 Tema 1. Vad är palliativ vård och omsorg?...18 Tema

Läs mer

Postadress: Box 6401, 113 82 Stockholm Besöksadress: Olivecronas väg 4 (Sabbatsberg) Tel 08-690 58 00, Fax 08-33 52 75

Postadress: Box 6401, 113 82 Stockholm Besöksadress: Olivecronas väg 4 (Sabbatsberg) Tel 08-690 58 00, Fax 08-33 52 75 Äldreforskningens Hus består av två tvärvetenskapliga centra; Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och A R C (Aging Research Center). Det tvärvetenskapliga perspektivet ger möjligheter att se helheten;

Läs mer

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning Personlig assistans utan vinstintresse utbildning 2015 1 vt Viktig info HEJ! Jag skulle vilja börja med att säga tack! Tack alla arbetsledare, assistenter samt anställda på GILkontoret och tack alla externa

Läs mer