Utvärderingsverkstad PROJEKT IMRI. Ann-Marie Englund Maria Hedman Mona Larsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärderingsverkstad PROJEKT IMRI. Ann-Marie Englund Maria Hedman Mona Larsson"

Transkript

1 1 Utvärderingsverkstad PROJEKT IMRI Ann-Marie Englund Maria Hedman Mona Larsson

2 2 BAKGRUND: Under våren 2009 ansökte och beviljades Socialförvaltningen statliga medel för implementering av nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. I de nationella riktlinjerna gällande demensvård rekommenderas bland annat följande: 1. Grundläggande förutsättningar för en god vård och omsorg - Personcentrerad omvårdnad, multiprofessionellt arbete, utbildning 2. Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom - Orsaksanalys 3. Utredning och uppföljning efter fastställd diagnos - Tidig social utredning, läkemedelsbehandling, kognition, funktionsförmåga, allmäntillstånd, eventuella beteendeförändringar, beviljade biståndsinsatser 4. Stöd till anhöriga - utbildning, stödsamtal, dagverksamhet, avlastningsplats, växelvård, avlösarservice i hemmet etc. 5. Omvårdnad och omsorg - Förebygga malnutrition, förstoppning, fallskador, trycksår, vanvård etc. För en hållbar kompetensutveckling över tid är det även viktigt att tidigare satsningar inom området tillvaratas. Det är också viktigt att tillvarata befintliga stödresurser i form av t.ex. uppsökande verksamhet, frivillig organisationer och dagvård. SYFTE: Syftet med projektet är att utveckla vård och omsorg för personer med demenssjukdom utifrån de nationella riktlinjerna i Karlskoga kommun. PROJEKTMÅL: Kartläggning och visat behov utifrån rekommendationerna i de Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom skall ligga som grund för vidareutveckling av demensvården i Karlskoga Kommun.

3 3 METOD: Personal i projektet: Från anställdes 2 sjuksköterskor i projektet och tillkom en arbetsterapeut. Målgrupp för kartläggningen: Ca 60 personal och ca 40 anhöriga. Efter att ha satt oss in i de Nationella riktlinjerna gjordes en plan för implementering. En del av den planen grundades på sedan tidigare planerade insatser på ett särskilt boende. För att inkludera vård och omsorg i eget boende informerades enhetschefer för vårdlagen om projektet och en intresseanmälan av deltagande i projektet skulle lämnas in. Det var två vårdlag som visade intresse av att delta och ett vårdlag valdes ut, kallas här utevårdlaget. Enhetscheferna för både utevårdlaget och särskilt boende ombads att ta fram adresser till anhöriga till brukarna som fanns. Från Särskilt boende fick vi 40 adressuppgifter till anhöriga, men inte någon från utevårdlaget trots flera påstötningar. Två informationsträffar för personal och en informationsträff för anhöriga till brukare på särskilt boende anordnades. Där informerades om innehållet i Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom och vi presenterade hur vi tänkt att implementeringen skulle gå till. På informationsmötet var det personal från utevårdlaget som tyckte att det vi planerat var mer riktat för personal inom särskilt boende. En enkät har utarbetats för personalen som består av två delar. Den första delen syftar till att bedöma hur vårdarna själva skattar sin kompetens med hjälp av en 6-gradig skala, utifrån en indelning av kompetens som tidigare gjorts av bland annat P-O Sandman (Sandman 1998). Enligt denna infallsvinkel kan kunskap och kompetens indelas i tre olika dimensioner: faktakunskap om demenssjukdomar, förståelse för vad sjukdomen kan innebära för personen (innebördskunskap) och förmåga att känna engagemang, medkänsla och närvaro i vårdarbetet (dygdkunskap). Den andra delen av enkäten syftar till att skatta huruvida vårdarna har ett person- eller realitetsorienterat förhållningssätt utifrån en fallbeskrivning och enkäten är konstruerad av Normann med flera (1999). Enkäten besvaras i början av projekttiden. En enkät med liknande utgångspunkt som ovan har utarbetats för anhöriga som också besvarades. Under våren fick personalen på särskilt boende två timmars föreläsning om de vanligaste demenssjukdomarna. De har också haft reflektionssamtal utifrån förutbestämda teman: Goda möten, svåra möten, Vad är aktivitet och valfritt tema. När det gällde valfritt tema önskades mer diskussioner om demenssjukdomar. I reflektionssamtalen framkom också önskemål om områden för vidareutveckling av demensvården i Karlskoga kommun. Personalen i utevårdlaget fick samma tvåtimmarsföreläsning om demenssjukdomar under hösten.

4 4 Fokusgrupper Efter handledning som vi hade i augusti insåg vi att vi startat implementeringen med utbildning, utan att veta vilka behov som fanns. För att kartlägga demensvårdens behov av utveckling bestämde vi oss för att ha fokusgrupper. Vi tog hjälp av en person i kommunen som var en erfaren fokusgruppledare. I en fokusgrupp utgår man från att alla i gruppen har lika värde, samtalet skall präglas av respekt. Basen är samtal i grupp under bestämda former med avgränsning till ett tema fokus. En processledare ger gruppen möjlighet att lyfta fram deras idéer om ämnet. Grupperna bör bestå av 8-10 deltagare och pågå under ca två timmar per gång. Fokusgrupper med anhöriga En anhörig till varje brukare på särskilda boendet bjöds in att delta i fokusgruppen. Vi hoppades på 8-10 deltagare, men det var 20 personer som anmälde sig. Vi valde att alla som anmält sig skulle få delta. Frågeställningen var: Vad tycker du är viktigt för att brukarna här på särskilda boendet skall få uppleva bra dagar? Anhöriga fick fundera en stund och sedan hade man brainstorming. Utifrån detta valdes sedan de 14 viktigaste områdena ut, men de rangordnades inte. Fokusgrupper på Särskilt boende Till vårdpersonalen har fokusgrupperna skett i två steg. Steg 1: Personalen på särskilda boendet delades in i tre grupper. Frågeställningen var: Vad tycker du är viktigt för att brukaren ska få en bra dag? Personalen fick fundera en stund och sedan hade man brainstorming. Utifrån detta rangordnades områdena och de tre viktigaste valdes ut. Det blev Trygghet, meningsfull vardag och bra bemötande. I steg 2 ingår representanter från de tidigare grupperna. Inför detta har de viktigaste områdena i steg 1 sammanställts och presenteras i en jämförelse med vad verksamhetsplanen, anhöriga och de nationella riktlinjerna säger om områdena. Eftersom anhörigas områden inte rangordnats, men ändå stämde med personalens områden, kunde en jämförelse göras. Efter att ha läst jämförelsen hade personalen brainstorming utifrån frågeställningen: Vad tycker du är viktigt för att kunna säkra kompetensen i demensvården, utifrån de områden som redovisats? Fokusgrupper i utevårdlaget Steg 1: Personalen delades in i 2 grupper. Frågeställningen var: Vad tycker du är viktigt för att brukaren ska få bra omsorg i hemmet? Personalen fick fundera en stund och sedan hade man brainstorming. Utifrån detta valdes sedan de fyra viktigaste områdena ut. Områdena var Trygghet, behov, självbestämmande, tid/resurser. I steg 2 ingår fyra deltagare från vardera gruppen från steg 1. Här har de viktigaste områdena i steg 1 sammanställts och presenterats i en jämförelse med vad verksamhetsplanen och vad de nationella riktlinjerna säger om områdena. Efter att ha läst sammanställningen från steg 1 hade de brainstorming utifrån frågeställningen: Vad tycker du är viktigt för att kunna säkra kompetensen i demensvården, utifrån de områden som redovisats? Fokusgrupp enhetschefer Särskilt boende Enhetscheferna på särskilt boende bjöds in till en fokusgrupp. Det var med relativt kort varsel. Detta kan vara anledningen till att det var två av tio enhetschefer som kom. Frågeställningen var: Vilka områden är viktigast för att stödja personalen att öka kompetensen angående demens, så att de boende får bra dagar?

5 5 DEL RESULTAT Enkätsvar Kort sammanfattning av enkätsvar från anhöriga som har närstående på särkskilt boende. Enkäten besvarades av 12 kvinnor och 11 män vilket gör att vi kan utläsa att det finns skillnad mellan mäns och kvinnors svar. Övervägande delen är vuxna barn och några är vuxna barnbarn. Svaren graderades enlig Mycket goda, goda, ganska goda, ganska dåliga, dåliga och mycket dåliga. Övervägande är svaren positiva endast ett fåtal hamnar på dåliga-sidan. Man kan se att kvinnornas svar ofta är mer positiva än männens. Frågor som handlar om den närstående: Boendemiljö, anhörigs känsla av trygghet för hur dennes närstående har det på boendet, personals bemötande mot närstående och hur den närstående får sina behov tillgodosedda, där är bedömningarna mycket positiva. Frågor som handlar om den anhörige: Om anhöriga upplever att dom har möjlighet att känna sig delaktiga i vården, får information om vård och tillstånd för den närstående, hur den anhöriges kunskap om sin närstående värderas och tas tillvara av personal samt samarbete mellan anhöriga och personal, då blir bedömningarna mindre positiva, är kvar på positiva sidan men här kan vi även se att några svar hamnat på dåliga-sidan. Frågor om anhörigas kunskaper om den närståendes sjukdom och förståelse för beteenden som kan följa därav gav mindre positiva svar. Delar av resultatet av enkäten till personal på särskilt boende och i utevårdlag. I Utevårdlaget har 16/16 besvarat enkäten och det är 13 undersköterskor och tre sjukvårdsbiträden. Fem har arbetat 1-10 år, sex har arbetat år och fem har arbetat mer än 21 år. Av de senare finns sjukvårdsbiträdena. Två har gått kortare utbildning i kommunen om demensomsorg efter sin grundutbildning. På Särskildaboendet var det 21/44 som besvarade enkäten och det är 15 undersköterskor (varav två arbetar natt), fyra sjukvårdsbiträden en sjuksköterska och en arbetsterapeut. Fem har arbetat 1-10 år, sju har arbetat år och nio har arbetat mer än 21 år. En har gått grundutbildningen och en har gått introduktion i Validationsmetoden och två har gått kortare utbildning i kommunen om demensomsorg efter sin grundutbildning. Svaren graderades enlig Mycket goda, goda, ganska goda, ganska dåliga, dåliga och mycket dåliga eller I mycket hög grad, I hög grad, I ganska hög grad, I ganska låg grad, I låg grad, I mycket låg grad Faktakunskap om demenssjukdomar: I både Utevårdlaget och på Särskilt boende svarar majoriteten goda och ganska goda

6 6 Innebördeskunskap (Förståelse för vad sjukdomen kan innebära för personen): I Utevårdlaget svarar majoriteten ganska goda och goda. Den fråga som har fått högst bedömning handlar om att i varje omvårdnadssituation ha en dialog med personen med demens. Den med lägst bedömning handlar om förmågan att tillvarata funktionerna hos personen med demens. På Särskilt Boende har majoriteten svarat mycket goda, ganska goda och goda. Den fråga som fått högst bedömning är att förstå beteendet hos en person med demens och den fråga som fått lägst bedömning handlar om att samspela med personer med demens i svåra vårdsituationer. Anhörigkontakten: Både med närstående som man är kontaktperson till och inte är det svarar majoriteten i utevårdlaget mycket goda, ganska goda och goda. En har inte svarat alls. På Särskilt Boende svarar också majoriteten mycket goda, ganska goda och goda. Här är det fler som inte svarat på frågan med motiveringen att de inte är kontaktperson för personer med demens. Dygdkunskap (förmåga att känna engagemang, medkänsla och närvaro i vårdarbetet): Meningsfullhet i arbetet - alla i utevårdlaget svarade positivt på frågan. På Särskilda boendet hade alla utan tre svarat positivt på frågan Stress i arbetet: I Utevårdlaget verkar man inte uppleva någon större stress. Svaren låg i mitten med hälften åt det lite mer negativa hållet och andra hälften åt det mer positiva hållet. Har ej angett vad stress kan bero på På särskilt Boende var svaren fördelade på alla 6 svarsgraderingar. Majoriteten svarade dock att de upplevde stress. Stressen kunde bero på att det var ovana vikarier, låg bemanning kväll- och natt, flera brukare ville ha hjälp samtidigt, oroliga eller arga brukare och matsituationen Upplever egen trygghet i arbetet: Alla i Utevårdlaget svarade positivt på frågan. På Särskilt Boende svarade alla utan två positivt på frågan. Trygghet i arbetet var mycket beroende av en bra och förstående chef Känsla av egen betydelse i vården av personer med demens: I utevårdlaget svarade majoriteten att de upplevde detta i mycket hög grad eller i hög grad. På särskilt boende svarade också majoriteten positivt på frågan, men de flesta har svarat I ganska hög grad Målsättning för enhetens demensvård: I både utevårdlaget och på särskilda boendet har de flesta svarat att de inte vet. Enkät om personcentrerat förhållningssätt: I utevårdlaget är det 7/16 som besvarat den delen av enkäten. De tyckte att den var för svår bland annat för att damen i patientfallet var för sjuk att bo i eget boende. Ungefär hälften av svaren tyder på ett personcentrerat förhållningssätt. På särskilt boende är det 4/21 som inte besvarat den delen av enkäten. Majoriteten av svaren på frågorna tyder på ett personcentrerat förhållningssätt.

7 7 Reflektionssamtal All omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och arbetsterapeut på Särskilt Boende var inbjudna att delta i reflektionssamtal. Särskilda boendet består av 5 avdelningar varav tre är gruppboende för personer med demens. Personalen på gruppboende för personer med demens var indelade i två grupper, de andra avdelningarna gick avdelningsvis och nattpersonalen utgjorde en egen grupp. Det som framkom under reflektionssamtalen var att man behövde ha mer kunskap om: Demenssjukdomarna, framförallt Lewy Body demens och alkoholdemens och hur dessa kan påverka personen i sitt dagliga liv. Hur demensutredningar går till Bemötande i svåra situationer Att stimulera till individuell- och gruppaktivitet Det kom också fram behov av förändringar av mer organisatorisk art: Bättre teamarbete Förbättrad dialog med Biståndsenheten Inte blanda personer som har demens med personer som inte har det. Fokusgrupper Särsklilt boende Vad tycker du är viktigt för att kunna säkra kompetensen i demensvården, utifrån trygghet, meningsfull vardag och bra bemötande? 1. Reflektion i teamet - Organiserade träffar där IVP diskuteras i hela teamet (omvårdnadspersonal, sjuksköterska och arbetsterapeut). Det ska vara öppet klimat där vi pratar med varandra om både lätta och svåra saker som händer. 2. Personalen upplever att enheten måste arbeta tydligare med verksamhetens mål och utvecklingsplanerna från utvecklingssamtalen. 3. God handledning med någon utifrån. Fokusgrupper utevårdlag (bilaga 7) Vad tycker du är viktigt för att kunna säkra kompetensen i demensvården, utifrån trygghet, behov, självbestämmande, tid/resurser 1. Utbildning - i demenssjukdomar, bemötande, verktyg i svåra möten, anhörigsituationen. 2. Bra kommunikation i organisationen. Att alla i teamet (omvårdnadspersonal, sjuksköterska, arbetsterapeut, biståndshandläggare osv.) runt brukaren har bra kontakt med varandra 3. Att anhöriga är med på tåget bra samarbete med bland annat information och återkoppling. 4. Att dagvården finns i tillräcklig utsträckning och att vi vet vad brukaren gör där Sammanfattning av vad som framkommit om behov av utveckling i demensvården enligt omvårdnadspersonalen på Särskilt boende och i utevårdlag. Det som framkom av faktakunskap och innebördeskunskap i enkäten visar på att man anser sig ha ganska bra kunskap på områdena. Men i reflektionssamtal och i fokusgrupper framkommer motsatsen, att man behöver ha mer utbildning på områdena. Utvecklingen av demensvården handlar inte bara om ökad kunskap, utan även om nödvändiga organisatoriska förändringar. Något som man hela tiden återkommit till i båda personalgrupperna är att samarbetet med alla parter som är av betydelse för både omsorg och

8 8 vård av brukaren (d.v.s anhöriga, arbetsterapeut, biståndshandläggare, sjuksköterska, dagvård, läkare, demensteam och omvårdnadspersonal) måste förbättras. Det framkommer också i enkäten att de flesta upplever att de har ett meningsfullt arbete och att de känner sig betydelsefulla i vården. I stort sett all omvårdnadspersonal svarar att de inte vet om det finns mål för verksamheten. Eftersom alla verksamheter har en verksamhetsplan så måste detta innebära att målen i verksamhetsplanen inte diskuteras och följs upp så mycket i verksamheten. Fokusgrupp enhetschefer Vilka områden är viktigast för att stödja personalen att öka kompetensen angående demens, så att de boende får bra dagar? 1. Kontinuerlig utbildning kring demens - ta vara på kompetensen som finns i organisationen så blir det inte så dyrt. Personalen måste få känna att man satsar på dem 2. Intresserad enhetschef. Introduktion i validationsmetoden är viktigt för att kunna stödja personalen. Validationsmetoden ska genomsyra hela verksamheten inom både VO1 och VO2. Chefen måste vilja det här. Om inte chefen visar intresse så avspeglas det i personalens engagemang 3. Reflektionstid över hur personalen arbetar. Detta är viktigt för att få personalen intresserad, måste ske kontinuerligt. Korta kurser ger inte så mycket. 4. Synen på anhöriga - de är en resurs. Viktigt att inflyttningen får ta tid så att både närstående och brukare "hinner med". 5. Ökat inflytande vid rekrytering av personal. Personalen som jobba inom demensvården måste vara intresserad av att jobba där. Det är bra om bemanningsenheten har en administrativ funktion, men enhetschefen ska göra intervju och anställa. 6. Motarbeta stuprörstänket och utveckla teamarbetet Så här ser det ut i dag Så här vill vi ha det Biståndsenheten Särskilt boende Biståndsenheten Särskilt boende Sjuksköterske enheten Rehab enheten Sjuksköterske enheten Rehab enheten

9 9 HUR ARBETAR VI VIDARE: Vi kommer att fortsätta med fokusgrupper under våren. De grupper som är kvar är: Närstående till brukare som bor kvar i hemmet Enhetschefer för vårdlagen Biståndshandläggare Sjuksköterskor Arbetsterapeuter

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014 2014-10-29 SID 1 (5) Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014 Bakgrund Verksamheten på Frösunda vård- och omsorgsboende drivs av Attendo Care. Frösunda har 44 lägenheter uppdelade på fyra

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2015-10-15 Dnr von/2015:129. Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin

Vård- och omsorgsförvaltningen 2015-10-15 Dnr von/2015:129. Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin TJÄNSTESKRIVELSE 1[5] Referens Petra Oxonius Mottagare Vård- och omsorgsnämnden Demensstrategi Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin Sammanfattning Antalet äldre ökar och

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

Kunskap är nyckeln. Solbohöjden Dagverksamhet och hemtjänst för personer med minnessvikt

Kunskap är nyckeln. Solbohöjden Dagverksamhet och hemtjänst för personer med minnessvikt Kunskap är nyckeln Bemötande vad skall man tänka på i mötet med demenssjuka och deras anhöriga/närstående Trine Johansson Silviasjuksköterska Enhetschef Solbohöjdens dagverksamhet och hemtjänst för personer

Läs mer

Demens Anna Edblom Demenssjuksköterska

Demens Anna Edblom Demenssjuksköterska Demens Anna Edblom Demenssjuksköterska Demens en folksjukdom Demens, ett samlingsnamn för nästan 100 olika sjukdomstillstånd där hjärnskador leder till kognitiva funktionsnedsättningar. 160 000 människor

Läs mer

Demensriktlinje. Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13

Demensriktlinje. Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13 Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13 Innehåll 1 Vad är demens? 5 2 Målen för demensverksamheten i Arboga kommun 6 3 Kommunalt stöd 7 4 Uppföljning och utvärdering, ett levande dokument 10 3

Läs mer

4. Gruppboende - personer med demenssjukdom och med särskilda behov

4. Gruppboende - personer med demenssjukdom och med särskilda behov Förfrågningsunderlag 2015-07-03 Upphandlande organisation Malmö stad Anna Bassmann Upphandling Särskilda boende- och korttidsplatser STK-2015-151 Sista anbudsdag: 2015-09-01 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Kognitiv nedsättning och anhörigperspektiv

Kognitiv nedsättning och anhörigperspektiv Kognitiv nedsättning och anhörigperspektiv Janina Stenlund, Leg. sjuksköterska, Silviasjuksköterska Uppläggning Kognitiv svikt Anhörigsjukdom och anhörigstöd Nationella riktlinjer för vård och omsorg Metoder/förhållningssätt

Läs mer

Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom

Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Vera Gustafsson, Socialstyrelsen Lars-Olof Wahlund, Karolinska institutet Per-Olof Sandman, Umeå universitet Nationell utvärdering - syfte Värdera

Läs mer

Område Rehabilitering

Område Rehabilitering Redovisning av avslutade projekt och aktiviteter finansierade av statliga stimulansbidrag för utveckling av vården och omsorgen om äldre personer. Område Rehabilitering KomSam projektet Äldreenheten, Nacka

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Remissversion publicerad 23 november 2016

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Remissversion publicerad 23 november 2016 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Remissversion publicerad 23 november 2016 Övergripande tidsplan 23 nov HöstenHö 2016 10 feb 2017 vår/sommar 2017 Publicering av Remissversionen

Läs mer

Ansökan om stimulansmedel för ökad bemanning ÄO Ansökan avser HEMTJÄNST år: 2016

Ansökan om stimulansmedel för ökad bemanning ÄO Ansökan avser HEMTJÄNST år: 2016 1 (10) Ansökan om stimulansmedel för ökad bemanning ÄO Ansökan avser HEMTJÄNST år: 2016 Planerar ni att ansöka om stimulansmedel nästa år: Ja Företag/Sdf Enhet Ansvarig chef Tel.nr Mejladress Regiform

Läs mer

Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2014

Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2014 2015-01-09 SID 1 (5) Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2014 Bakgrund Verksamheten på Ametistens vård- och omsorgsboende drivs av Vardaga. Ametisten har 80 lägenheter uppdelade på fem våningar

Läs mer

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun PROJEKTPLAN Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun Titel: PROJEKTPLAN kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundsvalls kommun Projekt: Stimulansmedel Idnr:

Läs mer

Diskussionsfrågor till workshop demens 23 febr 2011

Diskussionsfrågor till workshop demens 23 febr 2011 Identifiera minst en person som kan tänka sig att vara med i fortsatt utvecklingsarbete. Fråga 1 Hans D. Enligt riktlinjerna Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör säkerställa ett multiprofessionellt

Läs mer

Välkommen till. vår hemtjänst

Välkommen till. vår hemtjänst Välkommen till vår hemtjänst Vi har alltid nära hem till dig Vi har alltid nära hem till dig Hemtjänsten i Kungsbacka kommun är namnet på den kommunala hemtjänsten. Vi som arbetar här är anställda av kommunen.

Läs mer

Samtalsguide för att tydliggöra värdegrunden i planering av genomförandeplanen i Alingsås kommun

Samtalsguide för att tydliggöra värdegrunden i planering av genomförandeplanen i Alingsås kommun Samtalsguide för att tydliggöra värdegrunden i planering av genomförandeplanen i Alingsås kommun Det här är en samtalsguide som är tänkt att vara ett stöd till dig som kontaktperson vid planeringsamtal.

Läs mer

Trygg Hemma. Teamet som ger dig en trygg och fungerande tillvaro efter din sjukhusvistelse

Trygg Hemma. Teamet som ger dig en trygg och fungerande tillvaro efter din sjukhusvistelse Trygg Hemma Teamet som ger dig en trygg och fungerande tillvaro efter din sjukhusvistelse Trygg Hemma teamet Teamet ska ge dig förutsättningar att så långt det är möjligt få komma tillbaka till din invanda

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

Utvärdering Kvalitetsområde demens. augusti 2008 - december 2009

Utvärdering Kvalitetsområde demens. augusti 2008 - december 2009 Utvärdering Kvalitetsområde demens augusti 2008 - december 2009 Carina Edholm Ulla Edwardsson December 2009 Innehållsförteckning 1 Bakgrund.3 2 Syfte.4 3 Metod.5 4 Resultat.6 5 Analys.9 6 Diskussion...10

Läs mer

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Vi tar uppdraget på allvar Hemtjänsten i Mörbylånga kommun har till uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg i ditt hem.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN Senast gjord revidering: 12 10 15 Beslutet fattat av: Utförd av: Äldreomsorgsutskottet och IFO/LSS-utskottet Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 14 Eva Thimfors HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I

Läs mer

LOKALT DEMENSVÅRDSPROGRAM SÖDERKÖPINGS KOMMUN

LOKALT DEMENSVÅRDSPROGRAM SÖDERKÖPINGS KOMMUN LOKALT DEMENSVÅRDSPROGRAM SÖDERKÖPINGS KOMMUN Reviderad 2016-10-31, ansvar kommunens demenssjuksköterska INLEDNING Demenssjukdom innebär att man lever med en nedsatt kognitiv förmåga. Demenssjukdom är

Läs mer

Att leva gott med demens. Projekt med stimulansbidrag Högsbo

Att leva gott med demens. Projekt med stimulansbidrag Högsbo Att leva gott med demens Projekt med stimulansbidrag Högsbo 2007-2010 Mötesplats äldreomsorg 5 maj 2011 Monika Häggh demensundersköterska Malin Birath demenssjuksköterska 10 maj 2011 1 Innehåll Målsättning

Läs mer

DEMENSTILLSYN - SÄRSKILT BOENDE

DEMENSTILLSYN - SÄRSKILT BOENDE DEMENSTILLSYN - SÄRSKILT BOENDE Det krävs kunskap hos personalen för att äldre med demenssjukdom ska få åldras med värdighet. LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN RAPPORT NR 2007:12 Foton på framsidan: Länsstyrelsen,

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (6) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (6) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 1 (6) i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 2 (6) Presentation Demensteamet i Jönköping har ett unikt arbetssätt där samarbetet mellan landsting och kommun är den stora hörnstenen.

Läs mer

Rutin vid demens. för kommunens baspersonal, sjuksköterskor och demensteam

Rutin vid demens. för kommunens baspersonal, sjuksköterskor och demensteam Rutin vid demens för kommunens baspersonal, sjuksköterskor och demensteam Bakgrund Till grund för rutinen ligger den länsgemensamma demensmodellen Annas led- för trygg och säker demensvård. Annas led är

Läs mer

Syfte/process 2011-12-07. Margaretha Häggström

Syfte/process 2011-12-07. Margaretha Häggström Margaretha Häggström Processledare, Senior Göteborg Medarbetaren Göteborgaren Ekonomin Verksamheten Syfte/process Kompetensmodellen syftar till att utifrån verksamhetens uppställda mål leda, utveckla och

Läs mer

Trygghet. Vår vision. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende och

Trygghet. Vår vision. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende och Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2015 2019 Vår vision Köpings kommuns insatser inom Vård & Omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Alla människor har lika värde och ska känna att de har samma

Läs mer

Svar på socialnämndens ansökan från resultatutjämningsreserven (RUR) för utveckling av stödet till personer med demenssjukdom

Svar på socialnämndens ansökan från resultatutjämningsreserven (RUR) för utveckling av stödet till personer med demenssjukdom Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson,0550-88021 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2015-12-11 Ks/2015:225 043 Statsbidrag/kommunbidrag Svar på

Läs mer

Verksamhetsplan för Hemvårdsområdet Hästen

Verksamhetsplan för Hemvårdsområdet Hästen Verksamhetsplan för Hemvårdsområdet Hästen Socialnämnden 2006-04-26 2 Verksamhetsplan för hemvården Hästen... 3 Uppdrag... 3 Värdegrund synsätt... 3 Respektfullt bemötande... 3 Engagemang... 3 Flexibilitet...

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

LÄMPLIG BEMANNING i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom

LÄMPLIG BEMANNING i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom LÄMPLIG BEMANNING i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum; 2010:10 www.aldrecentrum.se Vårt uppdrag Uppdrag från kommunfullmäktige i Stockholms

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN LÖNASHULTS HEMTJÄNSTOMRÅDE TORSGÅRDEN 2011-2013

VERKSAMHETSPLAN LÖNASHULTS HEMTJÄNSTOMRÅDE TORSGÅRDEN 2011-2013 VERKSAMHETSPLAN LÖNASHULTS HEMTJÄNSTOMRÅDE TORSGÅRDEN 2011-2013 SÖDERNS PÄRLA!!! En plats där den enskilde alltid är i fokus och alla vet sitt uppdrag. Där vi känner delaktighet, tar ett eget ansvar för

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Demensvård Vellinge kommun

Demensvård Vellinge kommun Demensvård Vellinge kommun -stöd, resurser och kompetens Nationella demensriktlinjer Basal demensutredning kontra utvidgad demensutredning Personcentrerad vård och omsorg Uppföljning minst en gång per

Läs mer

Palliativ vård. Vård vid. slutskede

Palliativ vård. Vård vid. slutskede Palliativ vård Vård vid slutskede Grafisk produktion: Mediahavet Foto: Cia Lindkvist/Mediahavet att leva tills man dör Palliativ vård handlar om sjukdomar som vi inte kan läka och hela. Inför svår sjukdom

Läs mer

Vill ge anhöriga partners stöd

Vill ge anhöriga partners stöd Vill ge anhöriga partners stöd Ett utvecklingsarbete på Gynavdelning 45 Norra Älvsborgs Länssjukhus SLUTRAPPORT gör det jämt! Gynavdelning 45, NÄL, Trollhättan 2 Innehållsförteckning Allmänt 3 Inledning

Läs mer

2. Gruppboende - Personer med demenssjukdom

2. Gruppboende - Personer med demenssjukdom Förfrågningsunderlag 2015-07-03 Upphandlande organisation Malmö stad Anna Bassmann Upphandling Särskilda boende- och korttidsplatser STK-2015-151 Sista anbudsdag: 2015-09-01 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

9. Korttidsboende - Demens

9. Korttidsboende - Demens Förfrågningsunderlag 2012-06-13 Upphandlingsansvarig Malmö kommun Upphandling Särskilda boende- och korttidsplatser Anna Bassmann 2010-00110 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Vad tycker du om bemanningen i demensvården?

Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Resultat av Socialstyrelsens webbenkät 14 september 7 november 2011 2011-11-08 Om enkäten Enkäten har genomförts som en webbenkät under perioden 14 september

Läs mer

SAMMANFATTNING AV ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

SAMMANFATTNING AV ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 SAMMANFATTNING AV ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 1 Inledning I din hand håller du en sammanfattning av Sigtuna kommuns äldreomsorgsplan. Äldreomsorgsplanen ska vara ett verktyg för att styra och

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

Demenssjukdom. Stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Sammanställt av Signe Andrén leg. sjuksköterska dr med vetenskap

Demenssjukdom. Stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Sammanställt av Signe Andrén leg. sjuksköterska dr med vetenskap Demenssjukdom Stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående Sammanställt av Signe Andrén leg. sjuksköterska dr med vetenskap 1 NATIONELLA RIKTLINJER Hur kan de nationella riktlinjerna hjälpa

Läs mer

DEMENSTILLSYN ORDINÄRT BOENDE. Det krävs kunskap hos personalen för att äldre med demenssjukdom ska få åldras med värdighet...

DEMENSTILLSYN ORDINÄRT BOENDE. Det krävs kunskap hos personalen för att äldre med demenssjukdom ska få åldras med värdighet... DEMENSTILLSYN ORDINÄRT BOENDE Det krävs kunskap hos personalen för att äldre med demenssjukdom ska få åldras med värdighet... LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN PUBL NR 2008:29 Rapporten är sammanställd av

Läs mer

Äldreomsorgens demensteam. Skellefteå kommun

Äldreomsorgens demensteam. Skellefteå kommun Äldreomsorgens demensteam Skellefteå kommun Bakgrund Nationella riktlinjer Västerbottens läns vårdprogram Projektidé och syfte Finansieras med stimulansmedel 2011-2012 Syftet med ett demensteam inom äldreomsorgen

Läs mer

Personcentrerad vård och omsorg

Personcentrerad vård och omsorg Personcentrerad vård och omsorg Ledningsgruppen för Vård och Omsorg har beslutat att vi ska ha en personcentrerad Vård och Omsorg i Hjo kommun. Det innebär att all personal som arbetar inom Vård och Omsorg

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Berga vård- och omsorgsboende år 2014

Berga vård- och omsorgsboende år 2014 2014-10-09 SID 1 (5) Berga vård- och omsorgsboende år 2014 Bakgrund Verksamheten på Berga vård- och omsorgsboende drivs av Temabo AB. Berga har 96 lägenheter uppdelade på tolv våningar. Verksamheten har

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Fyrislundsgatan 62 plan 1, 4 och 5 Kontaktuppgifter Besöksadress: Fyrislundsgatan 62 Telefon: 018-727 69 45 vardochomsorg.uppsala.se www.sober.uppsala.se www.uppsala.se Sida 2 av

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 MÅNGKULTURELL HEMTJÄNST I STOCKHOLM AB 2016-01-08 verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 Mångkulturell Hemtjänst bedriver hemtjänst i Solna. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Norgegatan

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Uppföljning av verksamheten vid Väderkvarnens vård- och omsorgsboende

Uppföljning av verksamheten vid Väderkvarnens vård- och omsorgsboende Äldre- och socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-06-29 Handläggare Ida Öhman Pils Telefon: 08-508 09 560 Till Norrmalms stadsdelsnämnd 2016-08-25 Uppföljning av verksamheten vid Väderkvarnens

Läs mer

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- och diskussionsmaterial till webbutbildningen i BPSD-registret Materialet kan användas som underlag för gruppdiskussioner vid till exempel arbetsplatsträffar

Läs mer

Validation / Feil. Människosyn och värdegrund i praktiken. Karlstad maj 2014 Maria Hedman& Rita Schwarz

Validation / Feil. Människosyn och värdegrund i praktiken. Karlstad maj 2014 Maria Hedman& Rita Schwarz Validation / Feil Människosyn och värdegrund i praktiken Karlstad 14 15 maj 2014 Maria Hedman& Rita Schwarz Ett förhållningssätt En metod för att kommunicera En modell att klassificera beteenden med Specifika

Läs mer

Helle Wijk. Sahlgrenska Akademin Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa Göteborgs Universitet

Helle Wijk. Sahlgrenska Akademin Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa Göteborgs Universitet Att möta personer med demens Helle Wijk Docent Sahlgrenska Akademin Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa Göteborgs Universitet Vad innebär det att vara demenssjuk? Kropp som sviktar Intellekt som

Läs mer

Geriatriska kliniken. Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Geriatriska kliniken. Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö Geriatriska kliniken Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö Höstterminen 2014 Höstterminen 2015 Hej! I din hand har du ett nytt och utökat kursprogram från Geriatriska kliniken,

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Vad är god kvalité i mötet med din biståndsbedömare Älvsjö stadsdelsområde?

Vad är god kvalité i mötet med din biståndsbedömare Älvsjö stadsdelsområde? Vad är god kvalité i mötet med din biståndsbedömare Älvsjö stadsdelsområde? Rapport från en fokusgrupp April 2016 stockholm.se Vad är god kvalitet i mötet med din biståndsbedömare i Älvsjö stadsdelsområde?

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

Studiematerial till webbutbildningen i svenskt BPSD-register

Studiematerial till webbutbildningen i svenskt BPSD-register Studiematerial till webbutbildningen i svenskt BPSD-register Detta material kan användas som underlag till diskussioner i grupp, till exempel vid arbetsplatsträffar eller internutbildningar. Det kan även

Läs mer

Ett redskap för kvalitetsutveckling

Ett redskap för kvalitetsutveckling CHECKLISTA DEMENS SÄRSKILT BOENDE Ett redskap för kvalitetsutveckling SveDem Svenska Demensregistret Börja med att läsa vägledningshäftet och ha det sedan tillgängligt vid genomgången. Där finns fördjupningstips

Läs mer

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga SUNDBYBERGS STAD OCH STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga Upprättat

Läs mer

Stimulansmedel inom demensområdet

Stimulansmedel inom demensområdet VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Stefan Ivarsson Projektledare Rapport Stimulansmedel 1 (6) Stimulansmedel inom demensområdet Katrineholms kommun 2 (6) Sammanfattning Demens är en av de vanligaste folksjukdomarna

Läs mer

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1( 6) 2009-03-20 Handläggare: Kjell O Jansson Telefon: 08-508 14 542 Marie Kelpe Telefon: 076-12 20 583 Till

Läs mer

Uppföljning av kvalitetsgarantier i äldreboendet

Uppföljning av kvalitetsgarantier i äldreboendet FALKÖPINGS KOMMUN Socialförvaltningen Socialkontoret Elisabeth Gerhardsson, Verksamhetsutvecklare Tfn 0515-85322 E-post elisabeth.gerhardsson@falkoping.se Datum 2004-03-29 Dnr 1 (8) Uppföljning av kvalitetsgarantier

Läs mer

Erfarenheter av Tidiga tecken. Josefin Wikner Christina Karlsen

Erfarenheter av Tidiga tecken. Josefin Wikner Christina Karlsen Erfarenheter av Tidiga tecken Josefin Wikner Christina Karlsen Kungsbacka kommun En av sex kommuner i Halland 78890 invånare Ger stöd åt ca 750 personer (LSS) 25 bostäder med särskild service 20 dagliga

Läs mer

Demensteam i hemtjänsten i Sundsvalls kommun Utveckling och implementering i ordinarie verksamhet

Demensteam i hemtjänsten i Sundsvalls kommun Utveckling och implementering i ordinarie verksamhet Demensteam i hemtjänsten i Sundsvalls kommun Utveckling och implementering i ordinarie verksamhet Slutrapport september 2010 Ulla Edwardsson Carina Edholm Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...3

Läs mer

Liv och hälsa för personer med psykisk funktionsnedsättning. Umeå FH 2009-12-02

Liv och hälsa för personer med psykisk funktionsnedsättning. Umeå FH 2009-12-02 Liv och hälsa för personer med psykisk funktionsnedsättning Umeå FH 2009-12-02 Aktuella förutsättningar år 1 2010 Fokus Grundkartläggning på brukarnivåintervjuer, reflektionsgrupper Identifiering behov

Läs mer

Vad tycker Du om anhörigstöd?

Vad tycker Du om anhörigstöd? Vad tycker Du om anhörigstöd? Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna dig trygg när du vårdar din närstående? Hur tycker du att du blir bemött i din kontakt med kommunens anhörigstöd? Vad är viktigt

Läs mer

Kvalitetsdeklarationer för. Särskilt boende. i Varbergs kommun

Kvalitetsdeklarationer för. Särskilt boende. i Varbergs kommun Kvalitetsdeklarationer för Särskilt boende i Varbergs kommun Kort om kvalitetsdeklarationer Varbergs kommun ska vara en bra kommun att leva i. Ett av kommunens prioriterade mål är Bättre hälsa genom att

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74 Socialnämnden 2012 10 25 170 21 Dnr 2012/471 74 Tema rörande vård om de mest sjuka äldre, kvalitetsregister inom hälso och sjukvård, sociala innehållet, rehabgruppens arbete och övertagande av hemsjukvården

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Fungerande team med den enskilde i centrum

Fungerande team med den enskilde i centrum Fungerande team med den enskilde i centrum Andra undersökningen Peter Mattsson 2013-10-01 Resultatet visar att 92 % tycker att samarbetet mellan yrkesprofessionerna är mycket gott/gott. Det är en procent

Läs mer

KOMMUNENS DEMENSSJUKSKÖTERSKA FÖRVALTNINGARNA FÖR ÄLDREOMSORG OCH FUNKTIONSSSTÖD UPPDRAGSHANDLING

KOMMUNENS DEMENSSJUKSKÖTERSKA FÖRVALTNINGARNA FÖR ÄLDREOMSORG OCH FUNKTIONSSSTÖD UPPDRAGSHANDLING 2011-11-24 KOMMUNENS DEMENSSJUKSKÖTERSKA FÖRVALTNINGARNA FÖR ÄLDREOMSORG OCH FUNKTIONSSSTÖD 1994 50.000 INVÅNARE 2011 75.000 INVÅNARE UPPDRAGSHANDLING Genomföra uppsökande och förebyggande hembesök hos

Läs mer

Närståendestöd. Svenska palliativregistret. För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede

Närståendestöd. Svenska palliativregistret. För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede Närståendestöd Svenska palliativregistret För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede Svenska palliativregistret Södra Långgatan 2 392 32 Kalmar Telefon 0480-41 80 40 http://palliativ.se Steget

Läs mer

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde 2011-03-24 Äldrenämnden Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde För ytterligare information kontakta äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (kd), telefon 013-20 71 84 eller 070-590 71 84

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa

Ansökan om utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa Piteå 2012-08-14 Till Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM Ansökan om utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa Bakgrund Organisation Piteå kommuns socialtjänst är organisatoriskt uppdelad

Läs mer

Social omsorg - äldreomsorg. Magnus Nilsson, fil.dr. Universitetslektor i socialt arbete Karlstad universitet

Social omsorg - äldreomsorg. Magnus Nilsson, fil.dr. Universitetslektor i socialt arbete Karlstad universitet Social omsorg - äldreomsorg Magnus Nilsson, fil.dr. Universitetslektor i socialt arbete Karlstad universitet Gerontologi Gerontologi vad är det? Gerontologi samhällsvetenskapligt orienterad Geriatrik medicinskt

Läs mer

Demensplan INLEDNING SYFTE

Demensplan INLEDNING SYFTE SOCIALFÖRVALTNINGEN Demensplan INLEDNING På uppdrag av socialnämnden i Kils kommun har en verksamhetsplan för personer med demenssjukdom utarbetats. Demensplanen kommer att användas i Kils kommun där hela

Läs mer

Kunskapsbaserad vård av personer med demenssjukdom Socialstyrelsens riktlinjer PO Sandman

Kunskapsbaserad vård av personer med demenssjukdom Socialstyrelsens riktlinjer PO Sandman Kunskapsbaserad vård av personer med demenssjukdom Socialstyrelsens riktlinjer PO Sandman Ca 140 000 personer - de flesta mycket gamla 5 % av befolkningen 65 år och äldre 40 % av befolkningen 90-95 år

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Centralupphandling av Vård- och omsorgsboenden Henrik Svenonius /2010

Centralupphandling av Vård- och omsorgsboenden Henrik Svenonius /2010 Utvärderingsrapport 2010-05-24 Upphandlingsansvarig Upphandling Stockholms stad Centralupphandling av Vård- och omsorgsboenden Henrik Svenonius 125-102/2010 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd?

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Fokusgrupper med anhöriga och närstående i Skaraborg 007. Innehållsförteckning...Sida Inledning... Fokusgrupp som metod... Fokusgrupper

Läs mer

Piren. Hjo kommuns korttidsavdelning

Piren. Hjo kommuns korttidsavdelning Piren Hjo kommuns korttidsavdelning Lite fakta om Piren Piren ligger på andra våning i samma byggnad som Sjöryds äldreboende med närhet till Stadsparken och Vättern. Du ansöker hos biståndshandläggaren

Läs mer

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT Sida 1 av 26 Svarsfrekvenser Referensdata Korrigerad svarsfrekvens riket Korrigerad svarsfrekvens regionen Svarsfrekvenser Antal 35,2 37,6 Procent Totalt utskickade Returnerade

Läs mer