Detaljplan för Östra Vilunda inom Fyrklövern

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för Östra Vilunda inom Fyrklövern"

Transkript

1 Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad Mats Jakobsson Dnr Fax BN/2014:283 Detaljplan för Östra Vilunda inom Fyrklövern Bakgrund till planarbetet och planens syfte Planen syftar till att skapa förutsättningar för ambitionerna i kommunens översiktsplan om en levande stadskärna i Fyrklövern genom förtätning av bostäder och verksamheter inom området. En framtida förtätning om ca 1700 nya bostäder bedöms vara möjlig inom Fyrklövern. Denna detaljplan möjliggör bostadsbebyggelse för ca 300 lägenheter samt lokaler för förskola, verksamheter och vårdboende. Som utgångspunkt för planarbetet ligger ett program som arbetats fram av kontoret för samhällsbyggnad. Synpunkterna inkomna under programsamrådet är sammanfattade i en samrådsredogörelse för programmet (daterad ). Programmet godkändes av kommunstyrelsen den 5 mars Hur plansamrådet genomförts Vid byggnadsnämndens sammanträde den 14 oktober 2014 redovisade kontoret för samhällsbyggnad ett samrådsförslag. Nämnden beslutade då att sända förslaget till sakägare, hyresgäster, myndigheter och organisationer som är berörda för samråd. Samrådet varade mellan den 21 oktober 1 december Samrådsförslaget har varit utställt i kommunhusentrén, på biblioteket i Messingenhuset och på kontoret för samhällsbyggnad. Ett samrådsmöte hölls den 19 november i Messingenhuset. Samrådsförslaget fanns även tillgängligt på kommunens hemsida. Nedanstående har fått skriftlig information om samrådet och beretts tillfälle att yttra sig. Fullständiga samrådshandlingar har gått att få hemskickade. Länsstyrelsen 3 ex Lantmäteriet Berörd fastighetsägare inom plan enl fastighetsförteckning Berörd fastighetsägare utom plan enl fastighetsförteckning Speciella hyresgäster, boende, verksamhetsutövare Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Social- och äldrenämnden KS Teknik och fastighetsutskott Miljö- och hälsoskyddsnämnden Brandkåren Attunda

2 2 (16) Cykelfrämjandet, Upplands Väsby E.ON Elnät Stockholm AB AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Förpacknings- och tidningsinsamlingen Hammarby församling Handikappföreningarnas Samorganisation, HSO Hembygdsföreningen, Upplands Väsby Hyresgästföreningen Käppalaförbundet Norrorts polismästardistrikt Norrvatten Posten Sverige AB PRO Pensionärernas Riksorganisation, Väsby PRO Upplands Väsby Finska SITA SPF Väsbyveteranerna, Väsby Svenska Kraftnät Swedavia AB Stockholm-Arlanda Airport Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting (SL) Telia Sonera Skanova Access AB Trafikverket Upplands Väsby Promotion Vattenfall Eldistribution Väsby Centrums Företagarförening Berörd idrotts- och övrig förening Väsby Bangolf Förskolan Visselpipan Yttrandena är sammanfattade av kontoret för samhällsbyggnad. Fullständiga inkomna yttranden finns i planakten på kontoret för samhällsbyggnad, enheten för stadsutveckling och hållbar planering. Yttranden har inkommit från följande: Obligatoriska 1. Länsstyrelsen enheten för planfrågor 2. Lantmäteriet Sakägare 3. Bostadsrättsföreningen Kavalleristen Bostadsrättsföreningen Glädjen 5. Bostadsrättsföreningen Brunkebergsåsen Kommunala instanser 6. Social- och äldrenämnden, SÄN 7. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, MHN 8. Utbildningsnämnden, UBN Övriga 9. Brandkåren Attunda 10. Cykelfrämjandet Stockholm Norrort 11. EON 12. Fortum värme 13. Hyresgästföreningen Upplands Väsby, Lokala hgf Dragonen 14. Norrvatten 15. Swedavia 16. Svenska kraftnät 17. SGU, Sveriges geologiska undersökning 18. Telia Sonera Skanova Access

3 3 (16) 19. Trafikverket 20. Trafikförvaltningen (fd SL) 21. Upplands Väsby hembygdsförening 22. Väsby promotion 23. Vattenfall Sammanfattning av inkomna synpunkter och kontoret för samhällsbyggnads kommentarer (kontorets kommentar redovisas med indragen text). I kontoret för samhällsbyggnads kommentar redovisas om synpunkterna lagts till grund för en bearbetning av planen eller/och om inte, varför de inte kunnat tillmötesgås. Fullständiga yttranden finns i planakten på kontoret för samhällsbyggnad. Obligatoriska 1. Länsstyrelsen enheten för planfrågor: Länsstyrelsens bedömning: Länsstyrelsen bedömer att förslaget, under nu kända förhållanden, inte strider mot de intressen som Länsstyrelsen har att bevaka enligt 11 kap 10 PBL. Länsstyrelsen har, i detta skede, följande synpunkter på de områden som Länsstyrelsen har att bevaka enligt 11 kap 10 PBL. Synpunkterna nedan syftar till att ge kommunen underlag, råd och synpunkter inför nästa skede i planprocessen. Kommunen får på så sätt möjlighet att förtydliga och/eller komplettera planförslaget, så att ett statligt ingripande kan undvikas. Arlanda flygplats, riksintresse, buller Allmänt Stockholm-Arlanda är utpekad som riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8 miljöbalken. Enligt hushållningsbestämmelserna ska riksintressen skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utnyttjandet. Hela planområdet berörs av Arlandas influensområde för flygbuller. Hela planområdet berörs av influensområde med mer än tre bullerhändelser över 70 dba maximal ljudnivå per medeldygn och delar av området ligger också inom område med mer än 55 dba ekvivalent FBN (flygbullernivå). Synpunkter under programmet Generellt anser Länsstyrelsen att planering för ny bostadsbebyggelse bör undvikas inom Arlandas influensområde. Av Länsstyrelsens yttrande över programmet ( ) framgår det dock att man för programområdet beaktat att det är fråga om komplettering med flerbostadshus i befintliga bostadskvarter som är centralt belägna i tätorten. Under förutsättning att kompensationsåtgärder säkerställs gjorde därför Länsstyrelsen utifrån dåvarande underlag bedömningen att skadan på riksintresset inte blir av den omfattningen att den bör betraktas som påtaglig. Länsstyrelsen framförde i sitt yttrande över programmet också att störande buller är både en komfort- och en hälsofråga, och att de tär svårt att med tekniska åtgärder begränsa störningarna i utomhusmiljön eftersom flygstråket går i princip rakt över tätorten. Enligt Länsstyrelsen behövde kommunen därför

4 4 (16) i det fortsatta planarbetet se över alternativ som förstärkt ljudisolering i bostädernas fasader, fönster, dörrar och ventiler för att säkerställa en god inomhusmiljö samt se över möjligheter till avskärmning av vistelseytor på gårdar, uteplatser och balkonger. Då flygbuller även påverkar möjligheten att sova med öppet fönster framförde Länsstyrelsen också att detta behöver kompenseras t.ex. med möjligheter till god ventilation och att föreslagna kompensationsåtgärder bör regleras med bestämmelser i planen. Arlandas miljötillstånd Mark- och miljööverdomstolen har nyligen ( , M ) meddelat dom i målet rörande miljötillstånd för Arlanda flygplats. Målet har i huvudsak rört vilka skyddsåtgärder som ska gälla för att kunna minska och begränsa den bullerstörning som ska gälla för att kunna minska och begränsa den bullerstörning som flygverksamheten alstrar. Domen innebär bland annat att förbudet mot raka inflygningar till bana 01R upphävs fr.o.m. den 1 januari Det ersätts med ett villkor som innebär att inflygningsprocedurer som undviker Upplands Väsby tätort ska användas när så är möjligt med hänsyn till flygplatsens kapacitet, regelverket för flygtrafiktjänsten, flygsäkerhetsskäl och väderleksförhållanden. Swedavia ska enligt domen också utreda förutsättningarna för att minska bullerexponeringen över bl.a. Upplands Väsby tätort genom alternativ bananvändning. Vart tredje år ska Swedavia också informera tillsynsmyndigheten om utvecklingen av och förutsättningarna för att använda teknik som möjliggör icke-raka inflygningsförfaranden vid Arlanda flygplats. Bullerstörningar Planområdet påverkas förutom av flygbuller av vägtrafikbuller framförallt från Husarvägen, Drabantvägen och E4:an, och många av de tillkommande bostadshusen kommer att exponeras för buller från vägtrafik som överskrider gällande riktvärden vid nybyggnation. Området är som helhet mycket bullerutsatt med särskilt höga maxvärden. Ett flertal specialåtgärder har föreslagits i de bullerutredningar som tagits fram. Bland annat föreslås fönster som endast kan öppnas inåt, särskild vägbeläggning, hastighetssänkningar och tjocka fasader. Om specialåtgärder inte genomförs kommer det sannolikt bli mycket svårt att klara riktvärden för buller. Följande planbestämmelser har föreslagits: - Bostäder ska utformas så att ekvivalent ljudnivå från vägtrafik uppgår till högst 55 dba utanför fönster vid minst hälften av bostadsrummen. - Varje bostad har tillgång till en balkong/uteplats, privat eller gemensam, i nära anslutning till bostaden, där trafikbullernivåerna inte överskrider 55 dba ekvivalent ljudnivå och högst 70 dba maximalnivå (frifältsvärden) - Väg- och flygtrafikbullret inomhus får inte överskrida 26 dba ekvivalentnivå respektive 41 dba maximalnivå med stängda fönster. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att avsteg från riktvärden avseende vägtrafikbuller på den mest störda sidan kan motiveras och ställer sig bakom de kompensationsåtgärder som föreslagits i planen. Länsstyrelsen vidhåller sitt ställningstagande från programsamrådet avseende påverkan på riksintresset.

5 5 (16) Transporter med farligt gods I just denna detaljplan bedöms riskfrågan inte utgöra ett problem då avståndet till närmaste bensinstationer eller rekommenderad led för farligt gods (Mälarvägen) är längre än 200 meter. Utifrån ett riskperspektiv så behöver dock närheten till Mälarvägen och bensinstationer hanteras innan kommunen går vidare med andra detaljplaner inom programområdet som påverkas av detta förhållande. Övriga synpunkter Träd och vegetation Utmed Drabantvägen och Husarvägen finns rader med träd som kan omfattas av biotopskydd för alléer enligt 7 kap 11, MB. För att de inte ska omfattas av biotopskyddet ska flertalet av de aktuella träden vara yngre än 30 år och klenare än 20 cm i stamdiameter vid brösthöjd. Enligt uppgift från Artportalen (fynd år 2007 och 2008) ska det också förekomma mistel i allén/trädraden längs Drabantvägen. Det är då också sannolikt att mistel förekommer i planområdet i övrigt. Misteln är fridlyst enligt Artskyddsförordningen (2007:845). Med hänsyn till ovanstående kan det alltså finnas skäl att alléerna/trädraderna sparas, liksom förekomsten av mistel. Biotopskyddet behöver då noteras både i planbeskrivningen och på plankartan. Om kommunen har för avsikt att göra eventuella ingrepp i alléerna som strider mot biotopskyddet, så behöver en dispensprövning föregå fastställelsen av planen. Behovsbedömning Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planens genomförande inte kan förväntas medföra betydande miljöpåverkan. Kommentar: Bullerutredningarna för de olika projekten inom planområdet har bearbetats för att även innehålla en diskussion om flygbuller. En naturvärdesinventering har genomförts för Fyrklövernområdet. Planbeskrivningen kompletteras med denna information. Inventeringen visar på förekomst av mistel i planområdets norra del, och detaljplanen kommer att kompletteras med en bestämmelse som skyddar träden och information om förekomsten av mistel. 2. Lantmäteriet: Under rubriken fastighetsrättsliga frågor bör det tydliggöras bättre vad som egentligen händer, vart mark ska föras och vad följden kommer att bli. Det framgår inte heller hur minskningen av tomträtten kommer att hanteras. I södra delen ligger byggrätter som ska delas upp i minst två byggnadskroppar. Däremellan ska det bildas passage för allmän gångtrafik på kvartersmark. Det framgår inte hur denna rättighet ska tryggas. Då det inte finns någon minsta fastighetsstorlek angiven i planen kan fastighetsbildningen inom dessa områden bli både fristående fastigheter eller kanske bostadsrättsradhus. Beroende på vilket som väljs blir det olika resultat för hur områdena som

6 6 (16) uppstår mellan husen kommer att skötas. Det bör finnas en beskrivning hur detta är tänkt att genomföras. Ledningsrätt ansöks om av respektive ledningsägare hos Lantmäteriet. Grundkartan är lite svår att se alla fastighetsbeteckningar på. Kommentar: Planhandlingen förtydligas gällande de fastighetsrättsliga frågorna och hur de är tänkt att genomföras. Passagernas läge anges på plankartan i ett spann för att möjliggöra flera olika bebyggelsealternativ. Planbestämmelsen x 1 till x 2 (marken ska vara tillgänglig för en tre meter bred allmännyttig gång- och cykeltrafik). Detaljplanen kommer inte att styra fastighetsstorleken då detaljplanen ska vara så flexibel som möjligt. Grundkartan justeras så att fastighetsbeteckningarna tydliggörs. Sakägare 3,4 och 5: Brf Kavalleristen 2009, Brf Brunkebergsåsen, Brf Glädjen: Bostadsrättsföreningarna anser att enligt tidigare diskussioner skulle inga höghus byggas i anslutning till Kavallerigatan. Enligt nuvarande förslag ligger ett punkthus/höghus på 5-7 våningar närmast Kavallerigatan 13. De ställer sig mycket kritiska till detta förslag då de anser att man inte tagit hänsyn till dialogen som förts under möten och deras synpunkter om att inte rita in eller planera höghus i anslutning till Kavallerigatan. De motsätter sig allmänna genomfartsleder, offentliga stråk eller offentliga gång- och cykelvägar genom mittengången som går mellan Brf Brunkebergsåsen och Brf Glädjen samt genom Kavalleristen De anser också att det endast är de boende som ska röra sig i området. De vill värna om ett säkert och tryggt boende i sitt område, utan skadegörelse, vandalism och nedskräpning. De anser att kommunen måste se över planerade vägar in/ut från sina områden. De vill även i fortsättningen kunna ansluta med de idag befintliga gång- och cykelvägar så att boende kan komma igenom den nya bebyggelsen mot Djäknevägen. De vill samtidigt poängtera att de inte heller här vill ha en allmän genomfartsled genom området. De anser att ingen permanent lösning för sophanteringen har tagits fram för deras område och vill se en helhetslösning. Även för framtida parkeringsplatser inom Fyrklövern vill de se en helhetslösning. De påpekar att deras hus inte är isolerade mot buller och att många kommer att bli påverkade av kommande byggnation. De hyser oro för att även markens

7 7 (16) beskaffenhet kan påverka deras hus med vibrationer och sättningar. De önskar en oberoende besiktning före och efter byggtiden för att kunna fastställa skador som uppkommit på grund av byggnationen. De önskar även att en bullerutredning görs för de befintliga byggnaderna så att se vilka bullernivåer man kommer upp till. Om värdena mot Husarvägen är för höga önskar de sig bullerplank eller vall. Kommentar: Mötet mellan planerad och befintlig bebyggelse har studerats under samrådet och i planbeskrivningen finns en redovisning av skalan i området. Kommunen vill uppnå en variation och mångfald inom Fyrklövern. Det gäller bland annat olika bostadstyper och en varierad arkitektur, men även en variation i skalan. Mycket av den nya bebyggelsen i Fyrklövern föreslås få en skala kring fyra till fem våningar. En lägre bebyggelse planeras söder om Djäknevägen mot befintlig bebyggelse. Mot bland annat Mälarvägen och Husarvägen, som är mer trafikerade och har ett större gaturum kan bebyggelsen bli något högre. Den del av bebyggelsen söder om Djäknevägen som föreslås bli högre är placerad mot Husarvägen. Byggrätten ligger som närmast 12 m från befintligt bostadshus och den föreslagna byggnaden kommer inte ur ett skuggperspektiv att påverka befintlig bebyggelse. Mellan bostadshusen finns ett välutvecklat gångvägnät. Det är viktigt att området inte skärmas genom bommar eller stängsel som helt omöjliggör genomsilning vilket är en betydande kvalitet i staden. Det allmänna gång- och cykelstråket som går genom brf Kavalleristen 2009 s fastighet och som har karaktären av huvudstråk genom området är nu planlagd som kvartersmark i detaljplan Fyrklövern 1. I fyra lägen längs Djäknevägen planeras kopplingar mellan planerad Djäkneväg och den befintliga bebyggelsen, varav en planläggs i detaljplanen Fyrklövern 1, de övriga tre säkerställs i denna detaljplan. Detta görs för att säkra allmänhetens tillgänglighet mellan Djäknevägen och befintlig bebyggelse söder om planområdet. Frågan gällande avfallshantering har studerats efter samrådet och det finns en lösning som fungerar för bostadsrättsföreningarna. Frågan hanteras dock inte i denna detaljplan utan vid kommande detaljplanering norr om Mälarvägen. En parkeringsutredning har tagits fram inom Fyrklövernområdet där även befintlig bebyggelse ingår. Den beskriver vilka åtgärder som behövs för att klara parkeringsbehovet för befintlig och tillkommande bebyggelse. I denna detaljplan planeras för ett parkeringsgarage som täcker en del av det framtida behovet. I kommande detaljplaner planeras för ytterligare parkeringsplatser.

8 8 (16) Det har tagits fram en generell bullerutredning för hela Fyrklövernområdet och den befintliga bebyggelsen ingår i denna. Utredningen visar att ett genomförande av Fyrklövernområdet innebär en bättre ljudmiljö för de tre bostadsrättsföreningarna genom att den planerade bebyggelsen fungerar som avskärmning. Beräkningen visar att vid ett fullt utbyggt Fyrklövernområde kommer bostadsrättsföreningarnas hela bestånd att få en förbättrad bullersituation och kommer att ligga lägre än rekommenderat högsta bullernivå. Angående besiktningar av befintliga byggnader innan och efter byggnation kan det hanteras i det tekniska samrådet i bygglovprocessen. Kommunala instanser 6. Social- och äldrenämnden, SÄN: Äldre- och omsorgsenheten-/kontoret är positiv till etablering av nya bostäder i Östra Vilunda inom Fyrklövern och ser det som lämpligt att inom området även planera för en bostad med särskild service enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Kommentar: Detaljplanen möjliggör bland annat bostäder, vilket innefattar LSS-bostäder. Inom detaljplanen planeras även ett vårdboende. Detaljplanen styr inte upplåtelseformen, men i dagsläget planeras även hyresrätter i en del av planområdet, vilket skulle kunna innebära en möjlighet att inrymma LSSbostäder. 7. Utbildningsnämnden, UBN: Förskolan Visselpipan, med cirka 140 platser, har tidigare bedrivit verksamhet inom området men har från hösten 2014 flyttat till temporära paviljonger på före detta Smedsgärdsskolans tomt. Visselpipans tidigare lokaler är slitna och rivs under 2015 för att ge plats åt den nya kvartersstrukturen i området. Förskolan har för avsikt att flytta tillbaka till området när det är färdigbyggt. I ett tidigare remissvar till kontoret för samhällsbyggnad angående nybyggnation i Fyrklövern påtalade dåvarande kundvalskontoret att nya bostäder skulle generera ett behov av 100 nya förskoleplatser. Utbildningsnämnden gör bedömningen att det i hela det centrala området, där Fyrklövern ligger, kommer att behövas 190 nya platser i förskola utöver de platser som Visselpipan behöver. Diskussioner pågår med privata entreprenörer och fastighetsägare inom Fyrklövernområdet för att kunna möta upp dessa behov (den kommunala marken kommer att anvisas till fem olika byggherrar genom reglerade markanvisningsavtal). Förskolelokalerna avses förläggas i bottenplanet i något av de nya bebyggelsekvarteren.

9 9 (16) Utbildningsnämnden ser positivt på att förskolan Visselpipans slitna lokaler ersätts med nya lokaler i området. Det är vid planeringen av förskolelokaler viktigt att dels tillskapa det antal platser som nybyggnationen medför, dels kompensation fullt ut för den förskola som tidigare fanns i planområdet. Det är också viktigt vid planeringen av förskolelokaler att tillse att verksamheten har tillgång till utemiljöer som ger förskolebarnen möjlighet till lek och andra fysiska aktiviteter. Kommentar: Detaljplanerna inom Fyrklövernområdet möjliggör enbart att det beräknade behovet av förskoleplatser kan täckas inom området, varför diskussionen med aktuella byggherrar för att säkerställa platserna är viktiga. I aktuell detaljplan föreslås ca 80 förskoleplatser. Planeringen av förskolegård inom detaljplanen sker i samråd med den planerade verksamheten. Det finns i dagsläget inga riktlinjer för hur stora friytor som ska finnas per barn, utan särskilda funktioner som ska uppfyllas. 8. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, MHN: Gård för förskola och vårdboende I ett av kvarteren planeras för en ny förskola och ett vårdboende. Miljö- och hälsoskyddskontoret vill framhålla vikten av att det ska finnas väl fungerande solskydd på gård både för både förskolan och vårdboendet. Storleken på förskolegården måste anpassas till det antal barn som förskolan kommer att ha. Luftkvalitet För programområdet Fyrklövern har gjorts en beräkning av luftkvaliteten vid de tillkommande bostäderna. Utredningen visar att inom denna detaljplan är luftkvaliteten närmast Husarvägen påverkad av utsläppen från trafiken på Husarvägen. Miljökvalitetsnormen för partiklar PM10 överskrids inte, men miljömålet överskrids. Av planbeskrivningen framgår att kommunen ska arbeta med miljömål samt genomföra möjliga åtgärder för att så långt som möjligt säkerställa att målet inte riskerar att uppfyllas. Miljö- och hälsoskyddskontoret anser att detta är en god ambition och ser fram emot att ta del av vilka åtgärder som kommer att föreslås och genomföras. Kontoret anser att planen ska reglera att luftintag till de närmaste husen ska placeras bort från Husarvägen, för att få så bra luft inomhus som möjligt. Buller Planområdet är påverkat av buller från både väg- och flygtrafik. Respektive byggherre har tagit fram en bullerutredning för sin bebyggelse. Detaljplanen reglerar hur bostäderna ska utföras för att boendemiljön ska skyddas mot buller. Bland annat regleras att bostäderna ska ha tillgång till en utemiljö där trafikbullret inte överstiger 55 dba ekvivalent och 70 dba maximal ljudnivå. Miljö- och hälsoskyddskontoret utgår ifrån att detta krav även gäller för flygtrafik. Detta kan behöva förtydligas i planbeskrivningen och planbestämmelsen. Dessutom behöver förtydligas vilken ljudnivå som ska uppfyllas på förskolegården.

10 10 (16) Dagvatten Planbeskrivningen anger allmänna principer för dagvattenhantering med en strävan om fördröjning. För de konkreta lösningarna inom respektive kvarter, hänvisas till de dagvattenutredningar som byggherrarna har tagit fram. Miljöoch hälsoskyddskontoret anser att det vore önskvärt om planbeskrivningen även innehöll en kort beskrivning av vilka konkreta åtgärder som planeras att genomföras. Vid behov skulle även planbestämmelse kunna ange om mark behöver reserveras för dagvattenhantering. Energianvändning Miljö- och hälsoskyddskontoret anser att av planbeskrivningen bör även framgå att fjärrvärmeledningar finns inom programområdet Fyrklövern. Behovsbedömningen Miljö- och hälsoskyddskontoret delar kontoret för samhällsbyggnads bedömning om att planens genomförande inte kan anses innebära risk för betydande miljöpåverkan. Kommentar: Planeringen av förskolegård inom detaljplanen sker i samråd med den planerade verksamheten, och förtydligas i planbeskrivningen. Under rubriken Information läggs följande text in på plankartan: Ventilationsintag ska placeras så att bästa möjliga luftkvalitet inomhus uppnås Efter samrådet har bullerutredningarna kompletterats gällande flygbuller. Utredningarna har även kompletterats med uppdaterade trafiksiffror. Utredningarna gällande dagvatten har kompletterats efter samrådet med konkreta och realistiska åtgärder. Plankartan har även kompletterats med planbestämmelser om ytor som ska utgöras av vegetation. Planbeskrivningen förtydligas gällande fjärrvärme. Övriga 9. Brandkåren Attunda: Planområdet befinner sig mer än 150 meter från Mälarvägen, E4:an och Ostkustbanan som är de närmaste transportlederna för farligt gods. Risker vad gäller väg- och järnvägstransporter av farligt gods kan därför anses vara hanterad. Inga ytterligare risker har identifierats i närheten till planområdet. Planområdet ligger inom 10 minuters insatstid från nuvarande brandstationsplacering i Upplands Väsby, och insatstiden avser summan av anspänningstid, körtid och angreppstid.

11 11 (16) Djäknevägen är idag tillgänglig för räddningstjänstens fordon. Då den flyttas kan insats till befintlig bebyggelse påverkas. I fortsatt planprocess måste krav på åtkomlighet för räddningstjänstens fordon bevakas och uppfyllas. Förslagsvis redovisas i granskningsskedet för räddningstjänsten åtkomliga vägar på planområdet och bland befintlig bebyggelse mellan planområdet och Kavallerigatan. Avståndet mellan räddningstjänstens fordon och punkten för insats ska vara maximalt 50 meter. Planbeskrivningen nämner utrymning genom räddningstjänstens stege via fönster. I Boverkets byggregler finns begränsningar i vilka sorters verksamheter som får utrymma via fönster. Kommentar: Inför granskningen har samtliga byggherrar inom området kompletterat sina förslag med en beskrivning över hur tillgängligheten för räddningstjänstens fordon samt hur utrymning ska ske, men hanteras vid bygglovprövningen. För befintlig bebyggelse söder om planområdet kan åtkomsten ske från söder alternativt norrifrån via de gång- och cykelstråk som planeras. 10. Cykelfrämjandet Stockholm Norrort: Cykelfrämjandet (CF) har tagit del av den övergripande visionen om att göra Sverige till en verklig cykelnation, och lokalt Upplands Väsby till en verklig cykelkommun. CF tillstyrker delar av planförslaget eftersom delar av planen innebär många bostäder i ett centralt läge. CF anser att följande ändringar av planförslaget bör ske: - Öka exploateringen. Radhusen bör byggas på med en eller två våningar. CF menar att man bör ta chansen att tillskapa många bostäder med blandade boendeformer. - Sänk p-talen. De menar att det är alldeles för högt parkeringstal med minst 0,7/lgh, då de anser att det kommer att bidra till ökade utsläpp, köer, olycksrisker och buller. 0,35/lgh borde vara rimligt maxtak. - Ställ krav på c-tal - Planera för separerade cykelbanor. De anser att begreppet gc-väg inte bör användas, utan cykeln bör ges egen plats i gaturummet. De anser att ambitionerna är goda, men att det finns brister som behöver åtgärdas för att kunna se till att det ska kunna kallas god cykelplanering. Ambitionen ska vara att prioritera gående, cyklister och kollektivtrafik. Kommentar: Den parkeringsutredning som tagits fram för Fyrklövernområdet har tagit hänsyn till det centrala läget sam det befintliga parkeringsbeståndet. Respektive byggherre har krav att uppnå minst 0,35 platser per lägenhet inom egen fastighet. Cykelparkering och cykelgarage premieras genom poängsystemet som pågår parallellt med detaljplanen. Cykelparkering ska uppnå minst 2 platser per lägenhet som grundkrav. GC-väg är en beteckning i detaljplan för att ange hur marken ska användas. Ytan som omfattas av markanvändningen GC-väg kan sedan behöva delas in i separata områden för gång- respektive cykeltrafik.

12 12 (16) Text om att cykelvägar inom projektet har setts över och bildar nu ett mer sammanhängande cykelnät inom Fyrklövern, bland annat mellan Husarvägen och Dragonvägen. 11. EON Elnät AB: E.ON Elnät uppmärksammar kommunen på att för en normalstorlek på nätstation behövs ett område på 6x6 meter med nätstatonen i centrum, samt ett brandskyddsområde på minst 5 meter från nätstationen till brännbar byggnad. Detta på grund av att transformatorn innehåller olja. Kommentar: Diskussion angående läge och storlek på transformatorstationen sker i samråd med byggherrar och E.ON och har kommit fram till en lämplig placering inom planområdet. 12. Fortum värme: Fortum kan erbjuda fjärrvärme. Hänsyn måste tas till befintlig fjärrvärmeledning inom området. Vidare utredning får visa om behov av flytt finns. Kommentar: Synpunkten noteras och hanteras i den ledningssamordning som pågår för Fyrklövernområdet. 13. Lokala Hyresgästföreningen Dragonen: Vision Väsby småstad är en trevlig vision, som kom till i slutet av 90-talet efter det att alla nuvarande högre hus om 7-13 våningar var byggda i Upplands Väsby. Vår vision om en småstad är att den innehåller hus med max 5-6 våningar i varierad höjd mot gata, varför vi motsätter oss bebyggelse upp till åtta våningar i planen. Byggherrarna bör möjliggöra gemensamhets-/samlingslokaler i bebyggelsen för att underläta hyresgästernas inflytande i sitt boende. Under rådande bostadsbrist i länet förordar vi hyresrätter i så stor utsträckning som möjligt eftersom många hyresrätter ombildas till bostadsrätter. 14. Norrvatten: Ingen erinran. Kommentar: Byggherrarna inom planområdet har bearbetat sina förslag och under processen har skala och stadsmässighet diskuterats. I flera lägen föreslår detaljplanen krav på lokaler i bottenvåningen för att på så vis bidra till en levande stad med många ögon mot gatan. 15. Swedavia: Flygbullerexponeringen av området härrör från så kallade raka inflygningar till bana 3 söderifrån, vilka enligt dom från Mark- och miljööverdomstolen (ej laga kraftvunnen) kommer att fortsätta även efter 2018, vilket är stoppdatum enligt nuvarande miljötillstånd. Baserat på det tillstånd flygplatsen har sökt bedöms bullerexponeringen i området understiga gällande

13 13 (16) riktvärden under den period ansökan omfattar. Området är även lokaliserat söder om den sk NRL-linjen. Vid en samlad bedömning av planområdets lokalisering, de i planen föreslagna kompensatoriska åtgärder, gjorda avvägningar mellan olika intressen motsätter Swedavia sig inte planförslaget i dess nuvarande utformning. Kommentar: noteras. 16. Svenska kraftnät: Ingen erinran. 17. SGU (Sveriges geologiska undersökning): Ingen erinran. 18. Telia Sonera Skanova Access: Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Skanova vill att detta noteras i planhandlingarna. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. Kommentar: Ledningssamordning sker under projekteringen av genomförandet av Fyrklövern 1 samt i samråd med Skanova och berörda byggherrar. 19. Trafikverket: Trafikverket anser att riktvärdena som anges i infrastrukturproposition prop. 1996/97:53 ska följas vid byggande av bostäder. Dessa riktvärden bör även följas där barn och ungdomar ofta vistas såsom lekplatser, dag- och fritidshem och skolgårdar. Kommunen ansvarar för eventuella avsteg från bullerriktvärdena och dess konsekvenser. Därmed är det också kommunen som ansvarar för eventuella bullerstörningar i framtiden. Vid avsteg från riktvärdena anser Trafikverket att avsteg inte ska göras gällande inomhusbuller. Om Trafikverket drabbas av kostnader till följd av kommunens planering eller bristande uppföljning kan Trafikverket ställa kommunen till svars för dessa. I de fall kommunen motiverat att avsteg kan vara rimligt anser Trafikverket att nedanstående ljudnivåer ska uppfyllas: Om den ekvivalenta ljudnivån vid byggnadens mest bullerexponerade fasad är mellan dba ska byggnaden ha tillgång till en tyst eller ljuddämpad sida. Om den ekvivalenta ljudnivån vid byggnadens mest bullerexponerade fasad är mellan dba ska byggnaden ha tillgång till en tyst sida. Trafikverket vill uppmärksamma kommunen om att byggrätter över 20 meter kan påverka luftfarten. Det framgår inte i planhandlingarna om en flyghinderanalys har gjorts. Om inte anser Trafikverket att en flyghinderanalys bör genomföras innan planarbetet går vidare. Detta för att berörd flygplats ska ha en möjlighet att yttra sig. LFV utför flyghinderanalyser samt prövar om det tilltänkta objektet utgör skada på

14 14 (16) LFV:s utrustning för navigation, övervakning och kommunikation. Även Försvarsmakten ska ges tillfälle att yttra sig. Kommentar: Bullerutredningar har tagits fram för de olika områdena inom planområdet. Dessa ger förslag till åtgärder för att hantera bullersituationen i området och ligger till grund för de planbestämmelser angående buller som anges på plankartan. Bullerutredningarna har även kompletterats så att hanteringen av störningar från flygbuller tydliggjorts. Om höjden på den föreslagen bebyggelse överstiger 20 meter, kommer flyghinderanalys att genomföras. 20. Trafikförvaltningen (fd SL): Trafikförvaltningen anser det positivt att kommunen förtätar i Väsbys centrala delar i ett område där det finns kollektivtrafik inom gångavstånd. Hållplats för bussarna finns i närområdet och busslinjernas huvudsakliga målpunkter är centrum och pendeltågsstationen. Vad gäller bullerstörningar från bussar är det oftast maximalnivåerna som genererar klagomål. Trafikförvaltningens erfarenhet är även att framförallt lågfrekvent buller vid tomgångskörning och start upplevs som störande. Dessa problem kan t.ex. uppkomma vid korsningar och busshållplatser. Förutom motorljud från bussarna kan även externa högtalarutrop från bussarna samt pratorer på hållplatsen orsaka störningar till omgivningen. Byggnader ska planeras så att Folkhälsomyndighetens riktvärden för lågfrekvent buller innehålls i sovrum. Det innebär att sovrum bör undvikas mot busstrafikerade gator på grund av risk för störningar från busstrafiken. Kommentar: Bullerutredningar har tagits fram för de olika områdena inom planområdet. Dessa ger förslag till åtgärder för att hantera bullersituationen i området och ligger till grund för de planbestämmelser angående buller som anges på plankartan. 21. Upplands Väsby Hembygdsförening: Hembygdsföreningen har inga invändningar mot denna delplan för området. Målsättningen är att få till en varierad bebyggelse med flera byggherrar är utmärkt. Förskolan Visselpipan föreslås rivas. I anslutning till detta anser Hembygdsföreningen att det under 1960 och 1970-talen byggdes många förskolor och skolor. Flera av dessa har tjänat ut och kommer att avvecklas/rivas. Spåren av de kommunala ambitionerna för förskolan/skolan under denna epok behöver bevaras. De önskar se en plan för hur ett representativt urval av dessa förskolor/skolor kan bevaras. För de anläggningar som rivs måste en ordentlig dokumentation ske, inte bara fotografier utan även med intervjuer. Kommentar: Förskolan Visselpipan har rivits under planprocessen och den dokumentation som har skett har hanterats i rivningslovet. Byggnadsritningar finns arkiverade. Någon ytterligare dokumentation har inte skett.

15 15 (16) 22. Väsby Promotion: Väsby Promotion anser att Fyrklövern, Östra Vilunda, är ett mycket viktigt område för Väsby stads fortsatta utveckling vad gäller bostäder. De ser positivt på att området innehåller en mångfald av boendeformer som passar människor i olika åldrar. Närheten till bra kommunikationer, Väsby centrum och annan närservice som underlättar vardagen gör detta område extra attraktivt. Att planen för Fyrklövern, Östra Vilunda medger tre till åtta våningar med lokaler i bottenvåningarna i husen från fyra våningar är bra. Området i stort ges en mer stadsmässig karaktär med ett integrerat och finmaskigt gatunät som främjar möjlighet till verksamheter och ger en större trygghetskänsla. Kvarteren med lägre radhusbebyggelse mot den befintliga bebyggelsen är bra för acceptansen hos grannarna till detaljplaneområdet. Kommentar: Kommentaren noteras. 23. Vattenfall: Ingen erinran. Förslag till förändringar av samrådsförslaget Följande ändringar och förtydliganden föreslås med anledning av inkomna yttranden under samrådstiden och fortsatt arbete med planförslaget. Plankarta: Passagernas läge på plankartan säkerställs genom planbestämmelsen x 1, x 2 (marken ska vara tillgänglig för ett tre meter brett område mellan x 1 och x 2 för allmännyttig gång- och cykeltrafik.) Grundkartan justeras så att fastighetsbeteckningarna tydliggörs. Under rubriken information läggs följande text till: Ventilationsintag ska placeras så att bästa möjliga luftkvalitet inomhus uppnås. Planbestämmelse för att skydda träden där mistel finns har lagts till. Ett 0,5 meter brett område har lagts till som allmän platsmark norr om radhusbebyggelsen efter bearbetning av föreslagen gatusektion. Parkmark söder om Vittraskolan har utökats. Planområdet har minskats väster om Vittraskolan. Bestämmelser för utformning och utseende har bearbetats. Planbeskrivning: Komplettering gällande förekomsten av mistel. Förtydligande gällande de fastighetsrättsliga frågorna och hur de är tänkt att genomföras. Förtydligande gällande tillgängligheten för räddningstjänstens fordon samt hur utrymning ska ske. Komplettering gällande buller-, vibrations- och vindstudie.

16 16 (16) Ett stycke som beskriver stads- och landskapsbilden har lagts till. Text om avfallshantering har förtydligats Myndigheter, organisationer och intressenter vars synpunkter inte tillgodosetts Cykelfrämjandet Stockholm Norrort Sakägare som lämnat skriftliga synpunkter under samrådsskedet och inte fått dem tillgodosedda. Följande sakägare, hyresgäster och boende på fastigheter i fastighetsförteckningen (berörda enligt plan- och bygglagens mening) har inkommit med synpunkter som inte alls eller endast delvis kunnat tillgodoses i utarbetandet av granskningshandlingarna. De kommer därmed att efter planens antagande i kommunfullmäktige informeras om möjligheten att överklaga antagandebeslutet: Brf Kavalleristen 2009 Brf Brunkebergsåsen Brf Glädjen Från yttrande i planprogrammet: Anna-Lisa Bergman, Vilunda 6:23, Kavallerigatan 18 Stig Andersson, Vilunda 6:62, Kavallerigatan 1 Kjerstin och Tommy Björkman, Vilunda 6:22, Dragonvägen 54 Kontoret för samhällsbyggnad Mats Jakobsson Planarkitekt

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel Bollstanäs,

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel Bollstanäs, Utställningsutlåtande Kontoret för samhällsbyggnad 2013-09-22 Anna Silver 08-590 000 00 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2008:487 anna.silver@upplandsvasby.se Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

Vårdboendet kastanjen SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING. Förslag till detaljplan för

Vårdboendet kastanjen SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING. Förslag till detaljplan för 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Vårdboendet kastanjen del av fastigheten Jakobsberg 17:1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planförslaget har varit utsänt på samråd under

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Centralskolan omfattande del av fastigheten Märsta 1:223, i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 25

Läs mer

Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan i Sundbyberg

Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan i Sundbyberg Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen Annika Colbengtson 2013-11-18 1 (5) DNR SMN-0273/2013 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Detaljplan för S I G M A i Vilunda i Upplands Väsby kommun

Detaljplan för S I G M A i Vilunda i Upplands Väsby kommun Utlåtande Stadsbyggnadskontoret 2011-01-11, rev 2011-02-22 Sara Bergvin 08 590 971 65 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2008:229 sara.bergvin@upplandsvasby.se Detaljplan för S I G M A i Vilunda i Upplands Väsby

Läs mer

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2013-05-13 Anna Silver 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 979 71 BN/2008:487 Anna.silver@upplandsvasby.se Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora)

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN för DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) i Hedemora stad, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad 24 april 2015 SAMRÅDET

Läs mer

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING Granskningsutlåtande 1(8) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Tulpanen 18 inom Gamla staden i Norrköping den 11 april 2013 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Fastighet 0:0 Detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer

Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län

Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Detaljplan för Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse Upprättad 2015-06-10 Planenheten FÖRSLAG TILL BESLUT HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS FÖRSLAG Kommunstyrelsen

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135 RAPPORT A 2 (7) Innehåll 1 BAKGRUND 2 2 BEDÖMNINGSGRUNDER 2 3 BERÄKNADE BULLERNIVÅER 3 4 KOMMENTARER 4 4.1 Högst 55 dba vid alla fasader 4 4.2 Nivå på uteplats 4 4.3 Nivå inomhus 4 5 TRAFIKUPPGIFTER 4

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för del av Börringe 3:1 m fl, Södra Börringe gård, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Börringe 3:1 m fl, Södra Börringe gård, Svedala kommun, Skåne län 2013-08-05 Dnr: 11.189 Projektnummer: D7256 Detaljplan för del av Börringe 3:1 m fl, Södra Börringe gård, Svedala kommun, Skåne län GRANSKNINGSUTLÅTANDE GRANSKNING Enligt bygg- och miljönämndens beslut

Läs mer

Under samrådstiden har sju remissinstanser och fem berörda fastighetsägare framfört synpunkter/erinringar.

Under samrådstiden har sju remissinstanser och fem berörda fastighetsägare framfört synpunkter/erinringar. 1(9) Diarienr: 2013-000320 Miljöreda: 12/1139c Upprättad: 2014-09-17 Samrådsredogörelse Detaljplan för Del av Klockarebolet m.fl. Vårgårda tätort, Västra Götaland Handläggning Handläggning av planen sker

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

DETALJPLAN AVSEENDE, DEL AV PERSTORP 23:4 JEANS DAMM, PERSTORPS KOMMUN, SKÅNE LÄN.

DETALJPLAN AVSEENDE, DEL AV PERSTORP 23:4 JEANS DAMM, PERSTORPS KOMMUN, SKÅNE LÄN. DETALJPLAN AVSEENDE, DEL AV PERSTORP 23:4 JEANS DAMM, PERSTORPS KOMMUN, SKÅNE LÄN. SAMRÅDSREDOGÖRELSE EFTER GENOMFÖRT SAMRÅD UNDER TIDEN 2009-06-16 TILL 2009-07-16 Vid utställningstidens utgång 2009-07-16

Läs mer

RAPPORT 15229 1 (10)

RAPPORT 15229 1 (10) RAPPORT 15229 1 (10) Kund Upplands Väsby kommun Datum Uppdragsnummer 15229 2015-10-09 Rapport A Fyrklövern, Upplands Väsby Trafikbullerutredning hus 4-8 Bilagor A01 Rapport 15229 A Fyrklövern, Upplands

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

Tanums-Gissleröd Anneberg

Tanums-Gissleröd Anneberg Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 5229-B / / Rolf Cedås Tanums-Gissleröd Kartläggning av vägbuller för bostad Till denna rapport hör karta över planområde 5229-1 samt bullerkartor

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22 Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje Upprättad 2010-11-22 Beslut Programhandlingar sändes ut på samråd under vinter

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN 1(5) 2014-09-10 BN 2013-8881 Detaljplan för Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden den 9 juni

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun 1(5) SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-31 Dnr TPN 2012/8 Teknik- och plannämnden Hallsbergs kommun Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun Rubricerad detaljplan handlades tidigare

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

Detaljplan för FALKEN

Detaljplan för FALKEN UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för FALKEN 2 Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län - modellbild över planområdet från öster. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad den 23 augusti 2011 SAMRÅDET Byggnadsnämnden beslutade

Läs mer

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Beräkning av buller från väg och flygtrafik Uppdragsnummer: 150510 Beställare: Sixten Jaskari Rapport: R150510-1 Datum: 2015-09-15 Antal sidor: 6 Handläggare: Rickard Hellqvist Granskare:

Läs mer

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn PM TRAFIK OCH BULLERUTREDNING 1 Datum 2013-11-27 PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn Anna-Ida Lundberg ÅF Lars Lindström ÅF Anders Bernhardsson M4Traffic ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2

Läs mer

Del av Östra Eklanda UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Mölndals stad, Västra Götalands län TIDIGARE BEHANDLING

Del av Östra Eklanda UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Mölndals stad, Västra Götalands län TIDIGARE BEHANDLING STADSBYGGNADSKONTORET Jan Kristoferson 031-315 14 21 2012-05-14 Sida 1 (6) Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad, Västra Götalands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE TIDIGARE

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Elvir Kovacic Trafikplanerare Stadsbyggnadskontor Malmö TRAFIKBULLER miljöstörning som berör flest människor i Sverige. ca 20-25 % av inneboende i flerbostadshus

Läs mer

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län 2014-08-15 Dnr: 12.906 Projektnummer: D7262 Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE SAMRÅDET Enligt bygg- och miljönämndens beslut 2013-11-21 har i rubricerad

Läs mer

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby Uppdrag: 552771 Rapport: 552771 A Datum: 2010-03-16 Antal sidor: 6 Bilagor: 552771 A01 Gripsvall, Täby Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Täby kommun Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Rissneleden 6 i Sundbyberg AB c/o BGC Marcus Leander 106 42 Stockholm Datum Uppdragsnummer Bilagor A01 2012-01-18 11124 Rapport A (Förhandskopia) Kv Freden Större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Bro Prästgård 6:31 m.fl. (Bagarvägen) nr 1205

Samrådsredogörelse Detaljplan för Bro Prästgård 6:31 m.fl. (Bagarvägen) nr 1205 1 (9) Tillväxtkontoret - avpersonifierad version Datum 2013-10-16 Vår beteckning 2012-000204 Detaljplan för Bro Prästgård 6:31 m.fl. (Bagarvägen) nr 1205 Bro Upplands-Bro kommun Innehållsförteckning Bakgrund

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Beställare: Ale kommun 449 80 Alafors Beställarens representant: Charlotte Lundberg Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan 12108 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (7) Kund Stena Fastigheter Projekt AB Tord Porsblad Box 16144 103 23 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-10 12108 Rapport (Förhandskopia) Bro station, Upplands Bro

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24.

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24. GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2012-03-28 Detaljplan för KOSKULLSKULLE 1:81 GÄLLIVARE KOMMUN NORRBOTTENS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

UTSTÄLLNING. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten Tumskruven 1 i Mjölby, Mjölby kommun

UTSTÄLLNING. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten Tumskruven 1 i Mjölby, Mjölby kommun UTSTÄLLNING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten Tumskruven 1 i Mjölby, Mjölby kommun Upprättad av byggnadskontoret i juni 2009. HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Lantmäteriet Samråd har bedrivits genom

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Hökedalens industriområde Charlottenberg Eda kommun Värmlands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE med samrådsredogörelse PLANENS SYFTE Planens syfte är att möjliggöra markanvändning för småindustri

Läs mer

Granskningsutlåtande antagandehandling

Granskningsutlåtande antagandehandling KS12.971 Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun Granskningsutlåtande antagandehandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Planenheten 2013-11-04 Innehåll

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620 1(11) 2012-12-11 STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder R03 Rev 01 2013-04-05 Uppdragsnummer: 230620 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

UTLÅTANDE 2013-02-11 Dnr: 2010.0584-214

UTLÅTANDE 2013-02-11 Dnr: 2010.0584-214 Detaljplan för Köpingebro 6:84 m.fl. (Köpingebro skola) I Köpingebro Ystads kommun, Skåne län GRANSKNINGEN (UTSTÄLLNINGEN) Detaljplan för Köpingebro 6:84 m.fl. (Köpingebro skola), upprättad 2012-12-07,

Läs mer

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Trafikbullerutredning Kv Bävern 1, Trelleborg Nybyggnad av bostäder 2015-02-02 Uppdragsnummer 260 675 1 (8) Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Uppdragsgivare Midroc

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad 1 (7) Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - vid planerad nybyggnad Uppdragsgivare Riksbyggen, Bonumbostaden, Malmö Ref: Jon Ossler Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat

Läs mer

Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan

Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan 12014 RAPPORT B 1 (8) Kund Ebab Johan Brodin Box 7031 121 07 Stockholm-Globen Datum Uppdragsnummer 12014 2012-10-15 Rapport B Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor B01-B04 Rapport

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

UNDERRÄTTELSEHANDLING

UNDERRÄTTELSEHANDLING V 130710 datum 2014-02-24 diarienummer 2011-00634 Dp 5208 UNDERRÄTTELSEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten BOLMÖRTEN 9 i Fosie i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Diarienummer Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Sakägare samt berörda förvaltningar och myndigheter

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Projekt: 31-04414 Rapport: 31-04414-A Datum: 2006-10-25 Antal sidor: 6 Bilagor: 31-04414-A01 Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Bo Hedberg Strömkarlsvägen 60, 6 tr 167 62 Bromma

Läs mer

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus 1 (6) Kv Willan 7, Ängelholm vid planerat bostadshus Uppdragsgivare Ängelholms kommun Ref: Ralph Blomqvist Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat bostadshus på kv Willan 7 i Ängelholm..

Läs mer

Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län

Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län Antagandehandling Dnr: MK BN 2015/00004 Detaljplan för del av fastigheten Utmeland 557:1 m.fl samt ersättning av detaljplan S 104 vid Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län UTLÅTANDE

Läs mer

BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län

BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län SAMRÅDSREDOGÖRESE Samrådsredogörelse BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län s.2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Samråd angående förslaget till detaljplan för Borgen 8 har hållits under tiden

Läs mer

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län B404 Dnr. 2013-1686 Ändring av detaljplan för Teglagärdet m.fl. Skara kommun, Västra Götalands län Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03 SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Enkelt planförfarande 2014-06-03

GRANSKNINGSHANDLING Enkelt planförfarande 2014-06-03 GRANSKNINGSHANDLING Enkelt planförfarande 2014-06-03 Tillägg till detaljplan för vård inom Starrkärr 1:42 m fl Ale kommun, Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE ÄRENDETS HANDLÄGGNING Sektor samhällsbyggnad

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL är en politiskt styrd arbetsgivar- och medlemsorganisation för landets kommuner, landsting och regioner SKL arbetar med intressebevakning, verksamhetsutveckling,

Läs mer

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå RAPPORT 582835-A 1 (8) Handläggare Jonas Aråker Tel +46 (0)10 505 85 16 Mobil +46 (0)73 184 11 17 Fax +46 920 148 58 Jonas.Araker@afconsult.com Datum 2013-03-07 Beställare MAF Arkitektkontor AB Storgatan

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Tempelriddarorden 10 i stadsdelen Bredäng (180 lägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för Tempelriddarorden 10 i stadsdelen Bredäng (180 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-09-16 Handläggare: Per Anders Olsson Tfn 08-508 27 293 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Tempelriddarorden

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 24 Kv Lektionen, Sollentuna Rapport 24-13120.doc Antal sidor: Bilagor: Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-1 k:\lime easy\dokument\24\24-13120.doc Soundcon

Läs mer

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015 TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen GRANSKNINGSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i juni 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer