Detaljplan för S I G M A i Vilunda i Upplands Väsby kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för S I G M A i Vilunda i Upplands Väsby kommun"

Transkript

1 Utlåtande Stadsbyggnadskontoret , rev Sara Bergvin Dnr Fax BN/2008:229 Detaljplan för S I G M A i Vilunda i Upplands Väsby kommun Bakgrund till planarbetet Plan- och miljöutskottet (PMU) gav vid sitt sammanträde den 15 oktober 2008 stadsbyggnadskontoret (SBK) i uppdrag att arbeta fram ett förslag till detaljplan för området. Planen syftar till att möjliggöra tillbyggnader på befintliga byggnader samt att möjliggöra nyproduktion av bostäder och parkeringsdäck vid Sigmaområdet och norr om Hammarbyvägen. Fokus är att stärka och värna befintliga kvaliteter i 60-talshusen samt att nya hus ska få sitt gestaltningsuttryck av 2000-talets visioner. Totalt möjliggörs ca 250 nya lägenheter i området. Samråd Byggnadsnämnden beslutade den 20 april 2010 att ett plansamråd skulle genomföras. Samrådet varade den 27 april 2 juni 2010 och inkomna synpunkter är redovisade och bemötta i en samrådsredogörelse (daterad ). Efter samrådet bearbetades och kompletterades förslaget framför allt beträffande den norra delen av planområdet. Planområdet har utökats norrut för att möjliggöra ett parkeringsgarage vid befintlig parkering som tidigare låg utanför planområdet. Det planerade parkeringsgaraget under de planerade punkthusen norr om Hammarbyvägen begränsas till två garageplan under mark. Detta på grund av att grundvattnet inte ska påverkas negativt.

2 2 (10) Utställning Byggnadsnämnden beslutade den 19 oktober 2010 att ställa ut det bearbetade förslaget till detaljplan. Förslaget har varit utställt den 26 oktober 30 november Utställningskungörelsen var införd i Dagens Nyheter och utställningen annonserades även i lokaltidningen Mitt i Väsby. Fullständiga planhandlingar sändes till samtliga sakägare enligt fastighetsförteckningen. Utställningshandlingarna fanns också i kommunens informationscentrum, på stadsbyggnadskontoret, på huvudbiblioteket samt på kommunens hemsida. Följande myndigheter, förvaltningar och intresseföreningar har också fått utställningsmaterialet och beretts tillfälle att yttra sig: Länsstyrelsen i Stockholm län, planenheten Lantmäteriet Kommunala instanser Kommunledningskontoret, Kundvalskontoret Miljö- och hälsoskyddskontoret Stöd & Process Teknik & fastighet Övriga Brandkåren Attunda Cykelfrämjandet E.ON Elnät Stockholm AB (fd Graninge Elnät AB) AB Fortum Värme Friluftsfrämjandet Hammarby församling Handikappföreningarnas Samorganisation, HSO Hembygdsföreningen, Upplands Väsby Hyresgästföreningen Korpkulla Företagarförening Käppalaförbundet Naturskyddsföreningen, Väsby Norrortspolisen Norrvatten Posten Sverige AB PRO Pensionärernas Riksorganisation, Väsby SITA SPF Väsbyveteranerna, Väsby Stockholms läns landsting, regionplanekontoret Storstockholms Lokaltrafik, SL Svenska Cykelsällskapet Svenska Kraftnät Svensk Handel Region Stockholm Swedavia Stockholm-Arlanda Airport Telia Sonera AB Trafikverket Upplands Väsby Promotion Vattenfall Eldistribution AB Väsby Centrums Företagarförening Yttranden har inkommit från följande: Obligatoriska 1. Länsstyrelsens planenhet 2. Lantmäteriet Kommunala instanser 3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Övriga 4. AB Storstockholms Lokaltrafik

3 3 (10) 5. E.ON Elnät Sverige AB 6. Fortum Värme Samägt med Stockholms stad 7. Käppalaförbundet 8. Svenska Kraftnät 9. Swedavia, Stockholm-Arlanda Airport 10. Trafikverket 11. Upplands Väsby Hembygdsförening 12. Vattenfall Eldistribution AB Följande har svarat att de inte har några erinringar: Käppalaförbundet Svenska Kraftnät Vattenfall Eldistribution AB Sammanfattning av inkomna synpunkter och kontorets kommentarer (kontorets kommentar redovisas med indragen text) 1. Länsstyrelsen planenheten (yttrandet redovisas i sin helhet): Arlanda flygplats med dess nuvarande funktion och framtida utvecklingsmöjlighet är enligt 3 kap 8 miljöbalken utpekat som riksintresse för kommunikationer. Planområdet ligger inom influensområdet runt Arlanda flygplats. Länsstyrelsen har preciserat influensområdet i planeringsunderlaget Riksintresset Stockholm-Arlanda. Detta har därefter kompletterats med ny karta över det influensområde som berörs eller kan komma att beröras av flygbuller över FBN 55 db(a) och maxbuller över 70 db(a) minst tre gånger per årsmedeldygn. På kartans bullerredovisning för Upplands Väsby tätort har dock det röda influensområdet för FBN 55 db(a) och det blå influensområdet för maxbuller över 70 db(a) kommit att förskjutas något i förhållande till varandra. Det röda området bör egentligen vridas något längre västerut så att det hamnar centriskt i det blå fältet. Det innebär att hela det aktuella planområdet Sigma ligger inom det röda fältet, dvs berörs eller kan komma att beröras av FBN över 55 db(a). Länsstyrelsen har i samrådsyttrande framfört att det är positivt att kvarteret Sigma rustas upp, men har med hänsyn till störande flygbuller och riksintresset Arlanda ifrågasatt den omfattning av nybyggnation som kommunen föreslår. Efter samrådet har kommunen i samrådsredogörelsen och övriga planhandlingar utvecklat motiven för att uppföra fler bostäder inom området. Kommunen framhåller att de nya bostäderna är en väsentlig ekonomisk förutsättning för att genomföra den behövliga upprustningen och förnyelsen av Sigmaområdet, och att tillskottet är angeläget för att bredda variationen av lägenhetstyper, stärka områdets identitet och förbättra tillgängligheten. Merparten av de befintliga bostäderna finns idag i trevånings flerbostadshus som saknar hiss. Fler bostäder bidrar till att öka underlaget och möjligheterna att behålla service och handel inom

4 4 (10) kvarteret. Genom upprustningen kommer de befintliga husen att tilläggsisoleras och förses med nya energieffektiva fönster, åtgärder som samtidigt minskar bullerstörningarna inomhus för de boende. Ljudmiljön utomhus kommer att förbättras genom att åtgärder görs på balkonger och markterrasser som är utsatta för trafikbuller. Med bestämmelser i planen ställs krav på att nya bostäder ska kompenseras genom lägre ljudnivåer inomhus enligt ljudklass B och bullerdämpning av balkonger i utsatta lägen. Vidare anför kommunen att det även ur andra aspekter är lämpligt att bygga fler bostäder i Sigmaområdet. De nya bostadshusen planeras på redan ianspråktagen mark, i ett område med god tillgång till service och bra kollektivtrafik, flera busslinjer med direkt anslutning till Väsby centrum och Upplands Väsby station. Kommunen framhåller att flygbullret påverkar nästan hela Upplands Väsby tätort. I de mest centrala delarna av tätorten, mellan järnvägen och E4 bor ca personer. En stor del av dessa bor inom influensområdet och beräknas beröras av flygbuller över rekommenderade riktvärden. Det tillskott av bostäder som föreslås i Sigma kommer procentuellt sett att utgöra en mycket begränsad del av tätortens bebyggelse. Kommunen understryker att det med hänsyn till att så stor del av tätorten störs, är mycket angeläget att ansträngningarna att minska överflygningarna fortsätter. Länsstyrelsen har tidigare konstaterat att Upplands Väsby tätort är ett av de mest bullerutsatta tätbebyggda områdena kring Arlanda, men också en etablerad stadsdel med bostäder, service, handel och utbyggd kollektivtrafik, en utvecklad social miljö. Sådana faktorer har också stor betydelse för människors hälsa och trivsel. När tillskott av bostäder planeras ska det allmänna intresset av fler bostäder vägas mot såväl riksintresset som störnings- och hälsoaspekter, men också mot sociala och samhälleliga värden. Länsstyrelsen konstaterar att bostadssituationen i länet är mycket ansträngd, och att det finns ett stort behov av nya bostäder för att möta regionens starka befolkningstillväxt. Med hänsyn till miljö- och hushållningsaspekter bör utbyggnad i lägen med befintlig infrastruktur samt god tillgång till kollektivtrafik och service prioriteras. När regeringen lämnade tillstånd till utbyggnad av en tredje bana på Arlanda flygplats baserades detta på möjlighet att införa s.k kurvad, sned, inflygning till den tredje banan. Vidare var avsikten att Upplands Väsby tätort, söder om den s.k NRL-linjen som drogs strax norr om tätorten, skulle kunna fortsätta att utvecklas utan hinder av flygverksamheten. Trots flygplatsens ambition och ansträngningar har det hittills inte varit möjligt att genomföra sneda inflygningar i högtrafik för att undvika bullerstörning av centrala Upplands Väsby. Det kan därför inte uteslutas att raka inflygningar till tredje banan kommer att fortsätta, åtminstone i högtrafik. Swedavia Stockholm-Arlanda har inte motsatt sig planförslaget. Bolaget förbereder nu en ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken. Av bolagets yttrande över den utställda detaljplanen framgår att ansökan inte

5 5 (10) avses omfatta något åtagande om generellt införande av kurvade inflygningar till tredje banan. Det innebär att raka inflygningar över Upplands Väsby tätort kan komma att fortsätta under överskådlig tid. Trafikverket är positivt till den utbyggnad med ca 150 bostäder som föreslås inne i kvarteret. På grund av rådande osäkerhet om möjlighet till kurvad inflygning anser verket, som numera också företräder riksintresset flyg, att de ca 100 nya lägenheter som föreslås i fem nya punkthus inte bör accepteras, med hänsyn till riksintresset Arlanda flygplats. Länsstyrelsen konstaterar att gällande riktvärden avseende flygbuller beräknas överskridas utomhus i planområdet. Vid bedömningen av det utställda planförslaget har Länsstyrelsen förutom flygbullret och riksintresset också vägt in det för Sigmaområdet uttalade behovet att rusta och anpassa de befintliga bostäderna samt att området ingår i den befintliga stadsbygden med god tillgång till kollektivtrafik. Sammantaget och med hänsyn till att planbestämmelserna innebär krav på bullerbegränsande åtgärder såsom förstärkt ljudisolering inomhus och bullerdämpning av balkonger i utsatta lägen anser Länsstyrelsen att den föreslagna bostadsbebyggelsen kan accepteras. Då det rör sig om en begränsad utbyggnad i förhållande till tätortens befintliga bostadsbestånd och både de nya och de befintliga bostäderna inom planområdet kommer att utformas med särskild hänsyn till bullerstörningarna gör Länsstyrelsen bedömningen att planens genomförande inte innebär att riksintresset Arlanda flygplats kommer att hotas. Kommunen har under planarbetets senare del fått kunskap om att området för riksintresset Arlanda är felaktigt i de kartor som kommunen fått av länsstyrelsen. Kommunen har inte fått nytt kartmaterial gällande riksintresset Arlanda. Kommunens ställningstagande och avväganden som gjorts i samband med planarbetet kommer dock inte att förändras även om flygbullerkurvan för 55 FBN förskjuts något mot väster. Se även samlad kommentar gällande flygbuller på sid Lantmäterimyndigheten: Lantmäteriet vill ändra sitt föregående samrådsyttrande. Ordet avtalsservitut ändras till servitut under rubrikerna Avtal, Berörda fastigheter och ägare samt Gemensamhetsanläggning, servitut och dylikt. Genomförandebeskrivningen ändras enligt yttrandet. 3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN): MHN är mycket positiva till att en av de tre garagevåningarna under punkthusen tagits bort. Det ökar avståndet till grundvattnet och minskar risken för negativ påverkan genom risk för förorening eller ett behov av att under byggtiden, eller permanent, leda bort grundvatten.

6 6 (10) Gällande flygbuller finns det i samrådsredogörelsen och planbeskrivningen argument för varför de nya bostäderna i punkthusen ska få tillkomma trots eventuell kommande bullerpåverkan från flyget. Buller innebär risk för ohälsa, och MHN ska bevaka att människor inte utsätts för olägenheter som innebär risk för hälsan. MHN anser att kommunen vid alla tillfällen ska argumentera för att inflygning inte ska få ske över tätorten. MHN vill framhålla att torgets upphöjning måste utföras så att trafiken inte ger upphov till onödiga störningar. Dessa frågor behandlas i projekteringen av torget, men utgångspunkten i projektet är att torgets upphöjning ska utföras så att störningar inte uppkommer för såväl boende som trafikanter. Vid projektering av torget kommer bl.a. SL att medverka. Torgytan ska vara av avvikande material, dock inte gatsten eller annat material som kan ge onödiga vibrationer och ljud. MHN framhåller vikten av att miljön på befintlig förskolegård inte försämras. Gården har en uppväxt grönska med träd och buskar som ger en önskvärd skugga. Tillbyggnad måste ske med försiktighet för att inte skada vegetationen. Byggrätten för en eventuell utbyggnad av förskolan ligger till stor del där befintlig byggnad finns idag, vilket minskar risken för att befintlig vegetation skadas eller tas bort. 4. AB Storstockholms Lokaltrafik: SL förespråkar 2,5 meters bredd för kantstensparkering där det går busslinjetrafik. Många bilar idag har en tendens att stå utanför parkeringar som har en bredd på 2 meter. Det beror dels på att snövallar bildas i parkeringsytan som inte tas bort och dels på att många av dagens bilar är bredare än tidigare. SL förutsätter att parkeringslösningen inte påverkar SL-trafikens framkomlighet. Hammarbyvägen är en befintlig gata varför utrymmet är begränsat. I arbetet med att renovera och förnya i området ingår även att ge Hammarbyvägen en tydlig karaktär av en stadsgata, vilket bl.a. kan innebära kantstensparkering och planteringar. Kantstensparkeringarna har i förprojekteringen lagts in parvis längs gatan i samma rad som träden, vilket kommer att bidra till att bilarna enklare kan parkera i fickorna. Parkering planeras i stor grad enkelsidigt på Hammarbyvägens östra sida, vilket ger mer utrymme för snövallar på den västra sidan. SL kommer att beredas tillfälle att samråda kring projekteringen av gatorna. För de bostäder som vetter mot gator som trafikeras av buss ska utformning av lägenheterna ske så att Socialstyrelsens riktvärden för lågfrekvent buller innehålls i sovrum.

7 7 (10) Beträffande krav på byggnadernas utformning avseende skydd mot lågfrekvent buller anser stadsbyggnadskontoret att planens bestämmelse av störningsskydd är tillräcklig som skydd mot trafikbuller, och säkrar en i planeringssammanhang accepterad nivå. 5. E.ON Elnät Sverige AB: Vill att genomförandebeskrivningen ändras gällande flytt av serviskablar, till att det gäller även andra kablar än serviser. Genomförandebeskrivningen ändras enligt yttrandet. 6. Fortum Värme Samägt med Stockholms stad: Fortum kan erbjuda fjärrvärme till området. Synpunkten noteras. Projektet måste ta hänsyn till befintliga fjärrvärmeledningar som finns i området. I arbetet med detaljplanen har en av förutsättningarna varit att befintliga fjärrvärmeledningar ska kunna ligga kvar. 9. Swedavia, Stockholm-Arlanda Airport: Planområdet är lokaliserat söder om den sk NRL-linjen till skydd för Upplands Väsby tätort. I planen anges att området är lokaliserat inom influensområdet, vidare redovisas Miljööverdomstolens beslut avseende det sk villkor 6 vilket inom ramen för nu gällande miljötillstånds tillåts raka inflygningar över Upplands Väsby tätort fram till år Swedavia arbetar med en ny tillståndsansökan vilken i sitt huvudyrkande kommer att innehålla raka inflygningar över tätorten även efter Swedavia avser lämna in ansökan till miljödomstolen under början av Av detaljplaneunderlaget framgår att riktvärden för såväl flyg som vägtrafik överskrids/riskerar att överskridas men att planen anser att dessa avsteg kan motiveras. Planen framhåller det allmänna intresset att komplettera befintlig bebyggelse för att på så sätt kunna dra nytta av befintlig service och redan gjorda investeringar i infrastrukturen. Sammantaget gör Swedavia bedömningen att man ej bör motsätta sig planförslaget men vill göra kommunen medveten om att inflygningarna över tätorten kan komma att fortsätta även efter 2018 beroende på vad utfallet av Swedavias ansökan om nytt miljötillstånd blir. Se samlad kommentar gällande flygbuller på sid Trafikverket: Arlanda flygplats utgör ett riksintresse enligt 3 kap 8 Miljöbalken. Planen medger en komplettering av befintliga bostäder

8 8 (10) med ca 150 lägenheter samt fem nya punkthus om ca 100 lägenheter. Planområdet ligger inom det område som berörs av flygbuller över 55 db(a) till dess att kurvad inflygning till bana 3 införts. I dagsläget går det inte att göra kurvad inflygning i högtrafik på grund av de säkerhetsmarginaler som krävs. Swedavia kommer därför att i sin nya tillståndsansökan yrka på att fortsätta med raka inflygningar över tätorten även efter Trafikverket anser, i enlighet med Länsstyrelsens yttrande i samrådsskedet, att en komplettering genom påbyggnad på befintliga hus samt en smärre nybyggnation om ca 150 lägenheter kan godtas. I och med den osäkerhet som råder kring kurvade inflygningar kan dock inte nybyggnation om ca 100 lägenheter i fem nya punkthus accepteras med hänsyn till riksintresset Stockholm Arlanda flygplats. Se samlad kommentar gällande flygbuller på sid Upplands Väsby Hembygdsförening: Hembygdsföreningen står fast vid de synpunkter de framförde i samrådsskedet o Ja till kompletteringsbebyggelse i form av 5 punkthus norr om Hammarbyvägen o Ja till de två nya byggnaderna på själva centrumanläggningen o Nej till påbyggnad med två våningar på tre av de befintliga 3- våningshusen o Ta tillvara områdets kvaliteter i detaljutformningen Hembygdsföreningen efterlyser ett svar till varför ombyggnadsarbetena påbörjats före den aktuella detaljplanen antagits. Det har gjorts en genomgripande analys av områdets karaktär och att stor vikt lagts vid att bevara befintliga kvaliteter samtidigt som ett tillskott sker med 2000-talets visioner. Kommunen har tagit ställning till att detta område klarar en förtätning, då har bland annat frågor som kollektivtrafiknära läge, nära kommunal och offentlig service samt områdets karaktär och skala vägts in. De kompletteringar som sker på hörnhusen är väl studerade och kommunens bedömning är att området klarar den förändringen. Ombyggnationen av de befintliga husen i Sigmaområdet har påbörjats då det ryms inom gällande detaljplan, och inte strider med syftet till den pågående planen. Den pågående planen anger bestämmelser för varsamhet av den befintliga bebyggelsen, vilket också den renovering som påbörjats tar hänsyn till. Till exempel flyttas fönstren utåt till fasadliv för att inte förändra fasaduttrycket, och de karaktäristiska tegelgavlarna sparas. De smidesdetaljer som finns i den befintliga miljön tas upp i de nya balkongräckena, som ger mer ljus i lägenheterna än de tidigare täckta balkongfronterna.

9 9 (10) Samlad kommentar gällande flygbuller Upplands Väsby kommuns åsikt och argumentering vid Svea Hovrätts förhandling gällande överflygning över Upplands Väsby tätort var att inga överflygningar ska ske över Upplands Väsby tätort. För att tillförsäkra en övergång den 1 januari 2018 måste Luftfartsverket testa/öva sneda/kurvade procedurer under lång tid. Kommunen har samma åsikt idag, och anser att Upplands Väsby tätort ska kunna fortsätta att utvecklas i de centrala, kollektivtrafiknära och redan ianspråktagna områdena. I Upplands Väsby kommun bor ca invånare varav ca bor i de mest centrala delarna, mellan järnvägen och E4. Flygbullret påverkar nästan hela Upplands Väsby tätort. Kommunen anser att motiven är starka för att förtäta i detta område. Bebyggelsen planeras på redan ianspråktagen mark och ligger mycket kollektivtrafiknära med flera busslinjer på Hammarbyvägen med direkt anslutning till Väsby centrum och Upplands Väsby station. Det tillskott som föreslås genom denna detaljplan är en procentuellt mycket liten del i Upplands Väsby. Genom detaljplanen kommer ljudmiljön även för de befintliga bostäderna i området att förbättras då åtgärder görs på balkonger och markterrasser i utsatta trafikbullerlägen. Förslag till ändring Följande redaktionella ändringar föreslås med anledning av inkomna yttranden under utställningstiden. Genomförandebeskrivningen ändras gällande servitut samt flytt av kablar. Då ändringarna endast är av redaktionell karaktär har datum för upprättande inte ändrats. Följande ändringar föreslås med anledning av inkomna synpunkter efter utställningstiden. Berörda har givits tillfälle att lämna synpunkter på ändringen. Inga synpunkter har inkommit. Förklaringstexten för bestämmelsen BC ändras till Bostäder i flerbostadshus med möjlighet till centrumändamål för att befintlig verksamhet på plan 2 i befintligt hus ska kunna finnas kvar.

10 10 (10) Berörda vars synpunkter inte tillgodosetts AB Storstockholms lokaltrafik Trafikverket Upplands Väsby Hembygdsförening Följande sakägare, hyresgäster och boende på fastigheter i fastighetsförteckningen (berörda enligt plan- och bygglagens mening) har senast under utställningstiden inkommit med synpunkter som inte alls eller endast delvis kunnat tillgodoses. De kommer därmed att efter planens antagande i kommunfullmäktige informeras om möjligheten att överklaga beslutet: Ingemar Carlsson, Vilunda 28:72, Länkvägen 2 Stadsbyggnadskontoret Per Lagheim Chef stadsbyggnadskontoret/ stadsarkitekt Sara Bergvin Planarkitekt

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel Bollstanäs,

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel Bollstanäs, Utställningsutlåtande Kontoret för samhällsbyggnad 2013-09-22 Anna Silver 08-590 000 00 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2008:487 anna.silver@upplandsvasby.se Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel

Läs mer

Detaljplan för Sigma, i Vilunda i Upplands Väsby kommun

Detaljplan för Sigma, i Vilunda i Upplands Väsby kommun : Samrådsredogörelse Stadsbyggnadskontoret 2010-10-08 Sara Bergvin 08 590 971 65 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2008:229 sara.bergvin@upplandsvasby.se Detaljplan för Sigma, i Vilunda i Upplands Väsby kommun

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Centralskolan omfattande del av fastigheten Märsta 1:223, i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 25

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län

Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Detaljplan för Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse Upprättad 2015-06-10 Planenheten FÖRSLAG TILL BESLUT HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS FÖRSLAG Kommunstyrelsen

Läs mer

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2013-05-13 Anna Silver 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 979 71 BN/2008:487 Anna.silver@upplandsvasby.se Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN 1(5) 2014-09-10 BN 2013-8881 Detaljplan för Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden den 9 juni

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Vårdboendet kastanjen SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING. Förslag till detaljplan för

Vårdboendet kastanjen SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING. Förslag till detaljplan för 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Vårdboendet kastanjen del av fastigheten Jakobsberg 17:1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planförslaget har varit utsänt på samråd under

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 1(6) UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2012-02-01 DETALJPLAN för Kroksdal 1:170 Tjörns kommun - normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2011-02-16

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun 1(5) SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-31 Dnr TPN 2012/8 Teknik- och plannämnden Hallsbergs kommun Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun Rubricerad detaljplan handlades tidigare

Läs mer

Detaljplan för del av Börringe 3:1 m fl, Södra Börringe gård, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Börringe 3:1 m fl, Södra Börringe gård, Svedala kommun, Skåne län 2013-08-05 Dnr: 11.189 Projektnummer: D7256 Detaljplan för del av Börringe 3:1 m fl, Södra Börringe gård, Svedala kommun, Skåne län GRANSKNINGSUTLÅTANDE GRANSKNING Enligt bygg- och miljönämndens beslut

Läs mer

Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan i Sundbyberg

Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan i Sundbyberg Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen Annika Colbengtson 2013-11-18 1 (5) DNR SMN-0273/2013 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2014-03-06 Handläggare: Tony Andersson Tfn 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten

Läs mer

UTLÅTANDE. efter utställning av detaljplan för del av Ludvika 4:39 med flera ABB HVDC i Ludvika kommun Utlåtandet upprättat i mars 2011

UTLÅTANDE. efter utställning av detaljplan för del av Ludvika 4:39 med flera ABB HVDC i Ludvika kommun Utlåtandet upprättat i mars 2011 efter utställning av detaljplan för del av Ludvika 4:39 med flera i Ludvika kommun Utlåtandet upprättat i mars 2011 Plankartan med två planerade spår enligt Banverkets funktionsutredning Postadress Besöksadress

Läs mer

Del av Östra Eklanda UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Mölndals stad, Västra Götalands län TIDIGARE BEHANDLING

Del av Östra Eklanda UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Mölndals stad, Västra Götalands län TIDIGARE BEHANDLING STADSBYGGNADSKONTORET Jan Kristoferson 031-315 14 21 2012-05-14 Sida 1 (6) Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad, Västra Götalands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE TIDIGARE

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 2/5 INLEDNING

Läs mer

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Beräkning av buller från väg och flygtrafik Uppdragsnummer: 150510 Beställare: Sixten Jaskari Rapport: R150510-1 Datum: 2015-09-15 Antal sidor: 6 Handläggare: Rickard Hellqvist Granskare:

Läs mer

UTLÅTANDE 2013-02-11 Dnr: 2010.0584-214

UTLÅTANDE 2013-02-11 Dnr: 2010.0584-214 Detaljplan för Köpingebro 6:84 m.fl. (Köpingebro skola) I Köpingebro Ystads kommun, Skåne län GRANSKNINGEN (UTSTÄLLNINGEN) Detaljplan för Köpingebro 6:84 m.fl. (Köpingebro skola), upprättad 2012-12-07,

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Östra Vilunda inom Fyrklövern

Detaljplan för Östra Vilunda inom Fyrklövern Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-05-25 Mats Jakobsson 08-590 970 96 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2014:283 Mats.jakobsson@upplandsvasby.se Detaljplan för Östra Vilunda inom Fyrklövern Bakgrund

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Diarienummer Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Sakägare samt berörda förvaltningar och myndigheter

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt miljötillstånd för verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt miljötillstånd för verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport 1 (6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2010-06-15 Dnr 542-3334-10 Rv Stockholm-Arlanda Airport Swedavia Att: Anette Näs 190 45 Stockholm-Arlanda Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för bostäder vid Veronikagränd, Bollmora i Tyresö kommun

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för bostäder vid Veronikagränd, Bollmora i Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret maj 2009 Annika Almqvist, planarkitekt UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för bostäder vid Veronikagränd, Bollmora i Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret upprättade i mars

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Prövning av antagen detaljplan för Krillans Krog 1, Hjalmar Söderbergs väg i stadsdelen Kristineberg, Stockholms stad (utl.

Prövning av antagen detaljplan för Krillans Krog 1, Hjalmar Söderbergs väg i stadsdelen Kristineberg, Stockholms stad (utl. 1 (6) Enheten för planfrågor Ragnvi Josefsson 08-7855181 Stockholms stad Registraturen Box 8314 104 20 STOCKHOLM Prövning av antagen detaljplan för Krillans Krog 1, Hjalmar Söderbergs väg i stadsdelen

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR PLANOMRÅDE Vy över Högalidområdet i Töcksfors ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län Oktober 2008 HANDLINGAR Antagandehandlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling Gällande detaljplan Ändring av denna detaljplan antogs 2004-04-26. Ändringsbeslutet vann laga kraft 2004-06-01 Genomförandetiden för hela detaljplanen utgår 2009-06-01 Antagandehandling HANDLINGAR! Tillägg

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Enkelt planförfarande 2014-06-03

GRANSKNINGSHANDLING Enkelt planförfarande 2014-06-03 GRANSKNINGSHANDLING Enkelt planförfarande 2014-06-03 Tillägg till detaljplan för vård inom Starrkärr 1:42 m fl Ale kommun, Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE ÄRENDETS HANDLÄGGNING Sektor samhällsbyggnad

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING Granskningsutlåtande 1(8) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Tulpanen 18 inom Gamla staden i Norrköping den 11 april 2013 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Fastighet 0:0 Detaljplanen

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora)

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN för DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) i Hedemora stad, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad 24 april 2015 SAMRÅDET

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Detaljplan för FALKEN

Detaljplan för FALKEN UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för FALKEN 2 Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län - modellbild över planområdet från öster. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad den 23 augusti 2011 SAMRÅDET Byggnadsnämnden beslutade

Läs mer

HÖNÖ 26:1 M.FL. - HEINÖVALLEN

HÖNÖ 26:1 M.FL. - HEINÖVALLEN Datum 2012-04-27 Diarienummer 0158/11 Sida 1/9 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR HÖNÖ 26:1 M.FL. - HEINÖVALLEN HÖNÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-04-27 Diarienummer 0158/11 Sida 2/9 INLEDNING

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

NETTOVÄGEN fastigheterna Veddesta 2:18 och 2:83, Järfälla kommun

NETTOVÄGEN fastigheterna Veddesta 2:18 och 2:83, Järfälla kommun 2013-05-24 1 (6) Kst 2012/290 Detaljplan för NETTOVÄGEN fastigheterna Veddesta 2:18 och 2:83, Järfälla kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 13 mars 10 april 2013.

Läs mer

Granskningsutlåtande antagandehandling

Granskningsutlåtande antagandehandling KS12.971 Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun Granskningsutlåtande antagandehandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Planenheten 2013-11-04 Innehåll

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135 RAPPORT A 2 (7) Innehåll 1 BAKGRUND 2 2 BEDÖMNINGSGRUNDER 2 3 BERÄKNADE BULLERNIVÅER 3 4 KOMMENTARER 4 4.1 Högst 55 dba vid alla fasader 4 4.2 Nivå på uteplats 4 4.3 Nivå inomhus 4 5 TRAFIKUPPGIFTER 4

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Tanums-Gissleröd Anneberg

Tanums-Gissleröd Anneberg Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 5229-B / / Rolf Cedås Tanums-Gissleröd Kartläggning av vägbuller för bostad Till denna rapport hör karta över planområde 5229-1 samt bullerkartor

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Detaljplan för område vid Västerled

Detaljplan för område vid Västerled SIDAN 1 Detaljplan för område vid Västerled Samrådsmöte 17 maj 2011 Kvällens upplägg Presentation av stadens och byggherrarnas representanter Information om planprocessen Bromma i Stockholms nya översiktsplan

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för kv Spaken 1 och 2 Uppdragsgivare: JM AB Referens: Lennart Fahlström Uppdragsnummer: K00393 Antal sidor + bilagor: 6 + 4 Rapportdatum: 2015-02-12 Handläggande akustiker

Läs mer

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till detaljplan för del av Sicklaön 369:34 m fl (del av Dp 4 samt del av dp 75), Nacka kommun Enkelt planförfarande Upprättad på i oktober

Läs mer

Program för Högvreten Nibble

Program för Högvreten Nibble : Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2013-10-22 Elisabet Eriksson 08-590 970 54. Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2009:215, BN/2005:421 elisabet.eriksson@upplandsvasby.se Program för Högvreten Nibble

Läs mer

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län 2014-08-15 Dnr: 12.906 Projektnummer: D7262 Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE SAMRÅDET Enligt bygg- och miljönämndens beslut 2013-11-21 har i rubricerad

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Tempelriddarorden 10 i stadsdelen Bredäng (180 lägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för Tempelriddarorden 10 i stadsdelen Bredäng (180 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-09-16 Handläggare: Per Anders Olsson Tfn 08-508 27 293 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Tempelriddarorden

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24.

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24. GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2012-03-28 Detaljplan för KOSKULLSKULLE 1:81 GÄLLIVARE KOMMUN NORRBOTTENS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit

Läs mer

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Foto från 2003 UTSTÄLLNINGSHANDLING INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar Planhandlingarna består

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE DATUM: 2015-10-30 DNR: 2014 0589

GRANSKNINGSUTLÅTANDE DATUM: 2015-10-30 DNR: 2014 0589 Tillhörande: Detaljplan för kv Köpmannen inom Lycksele stad, Lycksele kommun. Enligt miljö- och samhällsnämndens beslut 2015-09-10 52 har granskning för rubricerad detaljplan pågått mellan 2015-09-10 2015-09-30.

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län

BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län SAMRÅDSREDOGÖRESE Samrådsredogörelse BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län s.2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Samråd angående förslaget till detaljplan för Borgen 8 har hållits under tiden

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

LAGA KRAFT Dnr 2008/660

LAGA KRAFT Dnr 2008/660 www.simrishamn.se Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum: 2009-01-07 1 (1) Samhällsbyggnadsnämnden LAGA KRAFT Dnr 2008/660 Laga kraftbesked rörande detaljplan för Stiby 1:106 i Gärsnäs, Simrishamns kommun,

Läs mer

Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län

Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län Antagandehandling Dnr: MK BN 2015/00004 Detaljplan för del av fastigheten Utmeland 557:1 m.fl samt ersättning av detaljplan S 104 vid Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län UTLÅTANDE

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015 TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen GRANSKNINGSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i juni 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer