Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs"

Transkript

1 Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad Anna Silver Dnr Fax BN/2008:487 Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Uppdrag Kommunstyrelsen gav vid sitt sammanträde den 19 mars 2008 nuvarande kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att pröva aktuellt område för verksamheter i en detaljplaneprocess. Samråd Vid byggnadsnämndens sammanträde den 31 augusti 2010 redovisade kontoret för samhällsbyggnad ett samrådsförslag som syftade till att möjliggöra en etablering av småindustri-, kontors-, handels- eller lagerverksamhet inom området. Nämnden beslutade att sända förslaget till sakägare, hyresgäster, myndigheter och organisationer som är berörda. Samrådet varade mellan den 7 september 12 oktober Samrådet annonserades i lokaltidningen Mitt i Väsby och Wäsby/Sollentuna Magasinet. Fullständiga planhandlingar sändes till samtliga sakägare. Samrådshandlingarna fanns även på kommunens hemsida, i kommunhusets entré, på kontoret för samhällsbyggnad samt på huvudbiblioteket i Messingenhuset. Inkomna synpunkter är redovisade och bemötta i denna samrådsredogörelse. Större förändringar efter samrådet Vid samrådet visade det sig vara för kostsamt att flytta på befintliga VAledningar som går i marken tvärs över planområdet. Flytten av ledningarna var en förutsättning för att möjliggöra den exploatering som föreslogs i plansamrådet. Utställningsförslaget bygger därför på att ledningarna ligger kvar i befintligt läge och en större del av marken närmast Breddenvägen planläggs som allmän platsmark, parkmark. Sammantaget har byggrätten minskat från ca 3000 m 2 till 1500 m 2. Fastighetsbolaget Lars Schneider, som äger bilhallen Honda City på andra sidan Breddenvägen, har visat intresse av att köpa exploaterbar

2 2 (8) mark inom planområdet för att uppföra en utställningshall för bilar. Detta har lett till att plankartan har kompletterats med bestämmelsen G bilserviceverksamhet. Den nya bebyggelsen kommer att synas från Breddenvägen. Bestämmelsen som tillåter lager har därför tagits bort, då det oftast inte finns möjlighet att utforma en lagerbyggnad så som vore önskvärt p.g.a. planområdets exponerande läge. Plangränsen har justerats så att parkmarken öster om korsningen Grimstavägen/Slånbärsvägen inte längre ingår i planområdet. Nedanstående har fått samrådsmaterialet och beretts tillfälle att yttra sig. Obligatoriska Länsstyrelsen i Stockholm län, Lantmäteriet, Stockholm län Berörda fastighetsägare inom och utanför planområdet enligt fastighetförteckning Kommunala instanser Kommunstyrelsen Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och hälsoskyddskontoret Social- och äldrenämnden Barn- och utbildningsnämnden Tekniska nämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Övriga Bollstanäs Egnahemsförening Brandkåren Attunda Com Hem Cykelfrämjandet E.ON Elnät Stockholm AB (fd Graninge Elnät AB) AB Fortum Värme Fresta församling Handikappföreningarnas Samorganisation, HSO Hembygdsföreningen, Upplands Väsby IP-Only telecom Networks AB Norrortspolisen Norrvatten Odenslunda Villaägarförening Posten Sverige AB SITA STOKAB Svenska Kraftnät Storstockholms Lokaltrafik, SL TeliaSonera Skanova Access AB Trafikverket Upplands Väsby Promotion Vattenfall Eldistribution AB Yttranden har inkommit från följande: Obligatoriska Länsstyrelsens planavdelning Lantmäteriet Kommunala instanser Miljö- och hälsoskyddskontoret Brandkåren Attunda Teknik och Fastighetskontoret Övriga Trafikverket Upplands Väsby Promotion E.ON Elnät Sverige AB

3 3 (8) AB Fortum Värme Upplands Väsby Hembygdsförening Svenska Kraftnät TeliaSonera Skanova Access AB Storstockholms Lokaltrafik, SL Vattenfall Eldistribution AB Norrvatten Ulla och Johnny Persson, Grimsta 56:4, Grimstavägen 39 Följande har svarat att de inte har några erinringar: Lantmäteriet Upplands Väsby Hembygdsförening Norrvatten Svenska Kraftnät Sammanfattning av inkomna synpunkter och kontorets kommentarer Länsstyrelsen, har tagit del av Trafikverkets yttrande över planförslaget, där det konstaterats att fortsatt utbyggnad i InfraCity-området som helhet kräver en övergripande trafikstudie som studerar framtida effekter i och kring Breddens trafikplats. Kommunen har påbörjat arbetet med en sådan analys. Länsstyrelsen delar Trafikverkets uppfattning att resultatet av studien bör beaktas i det fortsatta planarbetet. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att betydande miljöpåverkan inte bör föreligga för aktuell plan. Kommunen har färdigställt arbetet med en analys om framtida trafikeffekter, beräknat fram till år 2030, gällande Breddens trafikplats. Arbetet har skett i samråd med Trafikverket. Enligt analysen har trafik från E4 inte några stora fördröjningar i de första korsningspunkterna efter avfart. Trafik från Breddens trafikplats bör dock garanteras god framkomligheten i Breddenvägens korsningar med Bergkällavägen och Kanalvägen. Kommunen har redan idag planer på att signalreglera korsningen Breddenvägen-Bergkällavägen. Utifrån analysen bedömer kommunen att kapaciteten bedöms klaras för E4:an och dess avfarter även efter en utbyggnad av planområdet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, har inkommit med ett yttrande där de framhåller att planområdet skulle kunna användas i en större utsträckning för dagvattenhantering för uppströmsåtgärder innan dagvattnet går till Breddenanläggningen. Innan behovet av att använda området för dagvattenhantering är utrett bör området inte planläggas för verksamheter i den omfattning som nu föreslås. Vidare anser de att en dagvattenutredning ska finnas redan i planskedet som visar på

4 4 (8) möjligheterna att hantera dagvattnet på det sätt som krävs för att skydda både yt- och grundvatten. Frågan om omhändertagande av dagvattnet från lokalgata och befintlig parkeringsyta behöver också belysas. Miljö- och hälsoskyddskontoret anser att tillkommande verksamheter kan innebära störning för intilliggande bostadsbebyggelse, både från verksamheten, men även från den trafik som verksamheten kan komma att alstra. Trafikalstringen i både fordonstyp och mängd kan variera starkt för dessa olika verksamheter. I planbeskrivningen diskuteras inte denna ökade trafik på Slånbärsvägen. Miljö- och hälsoskyddskontoret anser att tillfarten till verksamheten bör placeras så nära Grimstavägen som möjligt så att trafiken inte leds längre in på Slånbärsvägen. I planbeskrivningen hänvisas till att kommunplanen framhåller att en utbyggnad av fjärrvärme ska eftersträvas. Miljö- och hälsoskyddskontoret anser att kommunen i detta fall aktivt ska arbeta för att kommande byggnad/byggnader ansluts till fjärrvärmenätet. En dagvattenutredning har tagits fram som redovisar förslag till hur dagvattnet inom planområdet kan omhändertas samt hur åtgärder kan vidtas inom parkområdet för att skapa flödesfördröjning i det befintliga kommunala systemet, i syfte att avlasta Breddenanläggnigen. Förutsättningarna för etablering av verksamhet inom planområdet är att de inte får vara störande eller medföra risker för omgivningen och skall anordnas så att besvärande ljud och ljus inte når omgivande bostäder. Angöring till verksamhetsområdet kan endast ske från Slånbärsvägen då det inte finns några andra alternativ. Att omfattningen av byggbar mark har minskat sedan samrådsförslaget torde även ha en positiv effekt på mängden tillkommande trafik på Slånbärsvägen. Uppvärmning ska ske med fjärrvärme, vilket kommer att regleras i markanvisningsavtal. Brandkåren Attunda, anser att tänkt verksamhet för platsen bör specificeras bättre. Marken är olämplig som industrimark med tanke på närheten till bostadsområden, och även småindustri kan medföra risker. Räddningstjänstens principer för utrymning, framkomlighet, brandvattenförsörjning mm ska beaktas i det fortsatta planarbetet. Planförslaget syfte är möjliggöra en flexibel detaljplan för småindustri, kontor, handel och bilservice. Förutsättning för etablering inom planområdet är att verksamheter inte får vara störande eller medföra risker för omgivningen. Övriga synpunkter beaktas i bygglovskedet.

5 5 (8) Teknik & Fastighet, anser att flytt av VA-ledningar medför stora kostnader och tar stora utrymmen i anspråk. Därför ser de inga tekniska eller ekonomiska fördelar med utbyggt planområde. Området bör istället bevaras som naturlig dagvattenhanteringsanläggning. Förutsättningarna för LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) anses begränsat vid utbyggnad av hårdgjorda ytor. Grundvattennivån kommer eventuell att påverkas vid ledningsflytt. Damm för dagvatten i Sollentuna anses inte vara dimensionerad för en utbyggnad som föreslås i planförslaget. Om en omläggning av va-ledningsstråket ska ske förutsätts flytten bekostas av exploateringsavdelningen. Krav på oljeavskiljare förutsätts vid utbyggnad av mer än 10 parkeringsplatser. En privat sjövattenledning sträcker sig genom planområdet. Den privata sjövattenledningen får inte samförläggas i den kommunala ledningsgraven vid en eventuell flytt av ledningen. Teknik och Fastighet föreslår att en återvinningsstation placeras inom planområdet då den för närvarande återvinningsstationen i Bollstanäs ska tas bort. Utställningsförslaget bygger på att de kommunala vattenoch avloppsledningarna ligger kvar i befintligt läge. Detta gäller även för den privata sjövattenledningen. Se svar på yttrande till miljö- och hälsoskyddskontoret, s 4 angående dagvattenhanteringen. Miljö- och hälsoskyddskontoret kommer att ställa krav på rening av trafikdagvatten vid utbyggnad av parkeringsplatser. Återvinningsstation finns idag vid korsningen Breddenvägen/Sandavägen. Vidare ligger Sörab:s återvinningscentral vid Smedbyvägen. Det talades tidigare om att förlägga en återvinningsstation i området men denna idé förkastades då det inte ansågs vara en bra plats. I det exponerade läge som planområdet utgör bör ny bebyggelse som kan bidra till en god helhetsmiljö prioriteras. Trafikverket, påpekar att planförslaget ligger i mötet mellan den storskaliga trafik- och verksamhetsdominerade InfraCity-området i väst och de mer småskaliga bostadsområdena i Grimsta by och Bollstanäs. Trafikverket har i tidigare diskussioner med kommunen och i yttranden över detaljplaner för bl.a. InfraCity-området påpekat vikten av behovet av en övergripande trafikstudie som studerar effekten på Breddens trafikplats till följd av alla de planer kommunen har i närområdet. Denna detaljplan påverkar ytterligare trafiken i området kring Breddens trafikplats. Kommunen har påbörjat arbetet med en analys av framtida trafikeffekter i och kring Breddens trafikplats, och kommer att genomföras under hösten För att få en helhetsbild över kommunens planerade markanvändning och utveckling, och kunna säkerställa en

6 6 (8) långsiktlig god trafiklösning anser Trafikverket att kommunen bör beakta resultaten av pågående trafikutredning inför kommande skeden. Angående planförslagets påverkan på Breddens trafikplats, se kommentar till Länsstyrelsen s. 3. Upplands Väsby Promotion, är positiva till planen, men anser att infarten till tomten bör ske från Breddenvägen eller Grimstavägen istället för från Slånbärsvägen. Det är bättre för verksamheten, men också för boende i närområdet. Breddenvägen är en huvudled och omfattande ombyggnader krävs för att ordna en infart. Infart från Grimstavägen är inte aktuell eftersom den befintliga parkeringsplatsen för boende i Grimsta by är placerad längs vägen. E-ON Elnät Sverige AB, påpekar att en transformatorstation kan behöva lokliaseras i området. Det beror dock på hur elintensiv verksamheten är som kommer att etablera sig. Kommunen har inför utställningen haft underhandskontakt med Eon som meddelar att befintliga nätstationer i närområdet är tillräckliga för att försörja området med el. Något E- område behöver därför inte införas i plan. AB Fortum Värme, meddelar att fjärrvärme kan erbjudas, avgift tas ut beroende på avstånd till befintlig fjärrvärmeledning. Synpunkterna noteras. Uppvärmning ska ske med fjärrvärme, vilket kommer att regleras i markanvisningsavtal. TeliaSonera Skanova Access AB, upplyser om att de har befintliga ledningsstråk inom planområdet som är planerad som parkmark vid Breddenvägen och Grimstavägen. Synpunkterna noteras Storstockholms Lokaltrafik, anser att en översyn av hållplatslägen i samråd mellan SL och kommunen bör göras. Gång- och cykelvägar till SL-trafik bör ha god standard och tillgänglighet. I nuläget bedöms inte en förändring av busshållplatsernas lägen i området behöver ske. Närmsta busshållplats ligger ca 140 meter öster om planområdet. Vattenfall Eldistribution, har en regional 70 kv högspänningsluftledning som går utanför planområdets norra sida samt berör områdets västra del som beskrivs som parkmark. Vattenfall påpekar att luftledningen måste bibehållas i brottsäkert utförande, vilket innebär att Vattenfall fäller farliga träd som kan påverka luftledningarna. Vattenfall förordar därför att det framgår av planhandlingen att parkmarken i det

7 7 (8) västra området ska innehålla låg växtlighet. Vidare vill Vattenfall upplysa om att kommunen beaktar myndigheternas rekommenderade försiktighetsprincip vid nybyggnation i närheten av Vattenfalls anläggningar. Det övergripande syftet med försiktighetsprincipen är att på sikt reducera människors exponering av magnetfält i vår omgivning. Planbeskrivningen har kompletterats med text om att parkmarken i det västra området bör innehålla låg växlighet. Vid eventuell nyplantering av träd inom parkmark som avser planområdets norra del ska samråd ske med Vattenfall. Den föreslagna byggrätten ligger mer än 25 meter ifrån närmsta fasledning, vilket är säkerställt i plankartan. Riktvärdet för elektromagnetisk strålning, 0,2 µt, kommer därför inte att överskridas inom lokalerna. Ulla och Johnny Persson, Grimsta 56:4, Grimstavägen 39, anser att området är olämpligt för föreslagen användning för lagerhantering samt detaljhandel. Infarten till området kommer att kräva en utbyggd trafikapparat för in- och utfartstrafik, där biltrafik ska samsas med cykeloch gångbanor. Lagerhantering är olämpligt pga. de tunga transporter som sådan verksamhet för med sig, och som områdets struktur inte är lämpad för. Närboende kommer att störas av trafik på kvällar och helger, och risk föreligger för att området kommer att användas för varuupplag samt uppställning av transportfordon. Liknande argument framförs mot användningen för detaljhandel, som medför varutransporter, sophantering mm som kommer att störa närboende. Utställningsförslaget bygger på att lagerverksamhet har tagits bort från plankartan och att bilserviceverksamhet har lagt in. Se även under avsnitt samråd på sidan 1. Enligt planbestämmelserna får verksamhet på platsen inte vara störande för omgivningarna. Utomhusupplag får heller inte anordnas. Vidare är avsikten att de ytbegränsningar för byggnader som anges i planen ska motverka alltför storskalig verksamhet. Större handelsetableringar kommer t.ex. inte att kunna lokaliseras sig i området. Förslag till förändringar av samrådsförslaget Följande ändringar föreslås med anledning av inkomna yttranden under samrådstiden och fortsatt arbete med planförslaget. De kommunala vatten- och avloppsledningarna ligger kvar i befintligt läge. Lagerverksamhet har tagits bort från plankartan Bilserviceverksamhet har lagt till på plankartan Plangränsen har justerats så att parkmarken öster om korsningen Grimstavägen/Slånbärsvägen inte längre ingår i planområdet.

8 8 (8) Myndigheter, organisationer och intressenter vars synpunkter inte tillgodosetts Brandkåren Attunda Sakägare som lämnat skriftliga synpunkter under samrådsskedet och inte fått dem tillgodosedda. Följande sakägare, hyresgäster och boende på fastigheter i fastighetsförteckningen (berörda enligt plan- och bygglagens mening) har inkommit med synpunkter som inte alls eller endast delvis kunnat tillgodoses i utarbetandet av utställningshandlingarna. De kommer därmed att efter planens antagande i kommunfullmäktige informeras om möjligheten att överklaga antagandebeslutet. Ulla och Johnny Persson, Grimsta 56:4, Grimstavägen 39 Stadsbyggnadskontoret april 2013 Fredrik Drotte Anna Silver Camilla Persson Stadsutvecklingschef Planarkitekt Mark- och exploateringsingenjör

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg STADSLEDNINGSKONTORET 2015-04-30 Henrik Nordström DNR KS-0042/2015 SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANSAMRÅD Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 1 (15) Tillväxtkontoret Datum 2014-02-21 Vår beteckning 2010-000133 Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 Kungsängen Upplands-Bro kommun

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Måby verksamhetsområde omfattande del av fastigheten Måby 1:1m.fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE PROGRAMSAMRÅDSFÖRFARANDE Detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län BILAGA TILL UTLÅTANDE HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Program Plankarta, skala 1:1000

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista.

Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista. Detaljplan för Boberg 3:13 m fl (F.d Växjökolonin) Falkenbergs kommun Samrådsredogörelse Upprättad 2010-10-11 Kommunstyrelsen beslutade 2007-03-13, 100 att lämna planuppdrag för detaljplan enligt redovisad

Läs mer

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad DP 1543 Detaljplan för Johannisbergss båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Torsby 1:249 m fl Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län Sammanfattning Ärendet Torsby är ett av kommunens prioriterade förändringsområden. Huvudsyftet med

Läs mer

Kontor vid Sikvägen. Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR

Kontor vid Sikvägen. Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kontor vid Sikvägen Fastigheten Siken 2, inom Tyresö kommun, Stockholms län. PLANOMRÅDET Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun

Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden 2014-06-16-2014-09-14. Handlingarna har funnits

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun ANTAGANDEHANDLING 1 [56], reviderad 2011-02-23 Referens Jenny Borheim Ulla Ryk Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län 2014-08-15 Dnr: 12.906 Projektnummer: D7262 Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE SAMRÅDET Enligt bygg- och miljönämndens beslut 2013-11-21 har i rubricerad

Läs mer

Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms

Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms 1(50) Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING UTLÅTANDE 1 Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.20.214 HUR UTSTÄLLNINGEN BEDRIVITS På uppdrag

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn Sidan 1 av 15 Detaljplan för Del av Vaxholms stad Programsamrådsredogörelse Kommunstyrelsen beslöt den 3 april 2008 30 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplaneprogram

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen maj 2013 Karl Hallgren, exploateringsingenjör

Samhällsbyggnadsförvaltningen maj 2013 Karl Hallgren, exploateringsingenjör Samhällsbyggnadsförvaltningen maj 2013 Karl Hallgren, exploateringsingenjör GRANSKNINGSUTLÅTANDE Tillhörande detaljplan för Område för handel och småindustrier vid Bollmoragårdsväg, Bollmoragården 4 samt

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 28 april 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Nya näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för kv Concordia mm inom stadsdelen Ursviken, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Hur samrådet har gått till

Samrådsredogörelse. Detaljplan för kv Concordia mm inom stadsdelen Ursviken, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Hur samrådet har gått till Dokumentation 2015-04-28 Referens: 2014-2218 Samrådsredogörelse Detaljplan för kv Concordia mm inom stadsdelen Ursviken, Skellefteå kommun, Västerbottens län Synpunkter som kommit in under samrådet redovisas

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2013-11-12 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Interiörbild över föreslagen badanläggning, FOJAB arkitekter SAMRÅDET

Läs mer

Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter. Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun. UTLÅTANDE efter samråd

Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter. Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun. UTLÅTANDE efter samråd 1 Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun UTLÅTANDE efter samråd Samrådstid: 2008-02-29-2008-03-25 Planen har handlagts med enkelt planförfarande.

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan 16 i centrala Hedemora, Dalarnas län

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan 16 i centrala Hedemora, Dalarnas län GRANSKNINGSHANDLING Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen 07.07.2015-t.o.m 31.08.2015 DNr: 2011.0072.214 ArkivNr: PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan

Läs mer

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter)

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) Samhällsbyggnadskontoret Samrådsredogörelse Dnr 2011-00312 -214 Detaljplan för Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) inom Järna kommundel, i Södertälje Upprättad 2015-02-16 Innehåll Beslut... 3 Hur samrådet

Läs mer