Utredning taxor för vuxna i föreningslivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredning taxor för vuxna i föreningslivet"

Transkript

1 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KFN-2015/ (3) HANDLÄGGARE Högland, Marina Kultur- och fritidsnämnden Utredning taxor för vuxna i föreningslivet Förslag till beslut 1. Förvaltningens förslag om införande av en subventionerad vuxentaxa i enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterad den 5 augusti 2015 godkänns och överlämnas till fullmäktige för fastställelse. 2. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag till prioriterade satsningar 2016 samt höjning av aktivitetsbidragen till barn och ungdomar mellan 7-20 år från och med 2016 utifrån ökade intäkter vid ett införande av vuxentaxa. Bakgrund Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Vibeke Bildt (Fp), gav förvaltningen i uppdrag att utreda 0-taxan för vuxenverksamhet och vilka konsekvenser det skulle få för föreningslivet. Förvaltningen har i utredningen tagit hjälp av en extern konsult för att ta fram en rapport som underlag inför förslag till nämnden samt skickat utredningen på remiss till föreningslivet via en digital enkät. Sammanfattning Huddinge kommun är en av få som erbjuder 0-taxa för vuxenverksamhet i föreningsregi. Det är förvaltningens uppfattning att vuxenverksamhet ska bära en större del av sina kostnader än vad som sker idag. All kommunal kulturoch fritidsverksamhet är i princip subventionerad för nyttjarna. I många fall ingår dock att nyttjarna erlägger en avgift. Det gäller inte minst vuxna. Mot denna bakgrund föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att all kommunal fritidsverksamhet ska avgiftsbeläggas för vuxna nyttjare, det vill säga även det som sker genom föreningar. Detta föreslås dels för att skapa en likställighet inom gruppen vuxna i enlighet med kommunlagen och dels för att ytterligare prioritera ungdomsgruppen i enlighet med kommunens uttalade ambition. Den nu föreslagna inriktningen har vid flera tillfällen lyfts inom kommunen. Viljeyttringar har funnits från 1991 då ett utredningsuppdrag lades i kommunen där förslaget om införande av taxa för viss vuxenverksamhet POSTADRESS Kultur- och fritidsnämnden Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KFN-2015/ (3) föreslogs men remissen återtogs av KF. Frågan aktualiserades igen i och med det ordförandeförslag som lades i kultur- och fritidsnämnden Förvaltningens synpunkter Kommunen har stor handlingsfrihet i stödet till föreningslivet och det är ett viktigt styrinstrument som ska stämma överens med de politiska målen som satts upp. Viktiga sådana är t ex. kommunens kulturpolitiska program samt det idrottspolitiska programmet som har en tydlig prioritering på barn och unga. Ett införande av vuxentaxa ger en möjlighet till styrning via riktade investeringar och inhyrning av lokaler med ett tydligt jämställdhetsperspektiv för att förstärka detta arbete. Utrymme finns även att se över och höja aktivitetsbidraget riktat till barn och unga 7-20 år. En annan möjlighet är att använda ökade intäkter till satsningar i områden med låg socioekonomisk status där deltagande i aktiviteter på fritiden är lågt och där många grupper står utanför nyttjandet. Likställighet är också en viktig princip som stöder förvaltningens förslag om att avgiftsbelägga kommunal fritidsverksamhet för vuxna nyttjare inom föreningslivet. Detta föreslås dels för att skapa en likställighet inom gruppen vuxna i enlighet med kommunlagen och dels för att ytterligare prioritera ungdomsgruppen i enlighet med kommunens uttalade ambition. Ett förtydligande bör enligt förvaltningen också göras för att säkerställa att det kommunala stödet ges till allmängiltig ideell verksamhet genom att anamma de definitioner som föreslås i bilaga 2. Införande av vuxentaxa Förvaltningen föreslår att subventionerad taxa införs successivt under 2016 vid säsongsstart för respektive verksamhet. För de föreningar som har verksamhet löpande året runt föreslås ett införande från och med höstterminen Marina Högland Kultur- och fritidsdirektör

3 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KFN-2015/ (3) Bilagor Bilaga 1 Utredning av taxor för vuxna i föreningslivet, inklusive sammanfattande kommentarer från förvaltningen Bilaga 2 Remissmissiv Bilaga 3 Enkätsvar från föreningslivet inklusive sammanfattande kommentarer från förvaltningen Bilaga 4 Taxor i Stockholms län FSKF Beslutet delges Kommunstyrelsen

4 Bilaga taxeutredning Sammanfattning, kommentarer och förslag från förvaltningen rörande taxeutredningen Den taxeutredning som projektgruppen presenterat är grund för denna sammanfattning som kompletterar utredningen och utgör underlag inför nämndens beslut. För att en förändring ska kunna genomföras krävs att regler och förutsättningar tydliggörs. I kommunen har tidigare funnits en HKF 3871, som reglerade avgifter för lokalupplåtelse mm inom fritidsverksamheten. Nedan de områden som förvaltningen identifierat och här förtydligar. Inledning Stödet till föreningslivet i Huddinge omfattas i huvudsak av två områden. Dels ett kontantstöd till verksamhet för barn, unga och funktionsnedsatta. Det andra stödet utgörs av lokalsubventioner som riktas till alla föreningar och åldersgrupper. För föreningar med egna eller inhyrda lokaler utgår lokalsubventioner via hyresbidrag från kommunen. Kommunen har dessutom slutit samverkansavtal med föreningar kring drift och verksamhet, inte minst inom kulturområdet. I den utredning som gjordes 2012 framkom att det totala stödet till föreningsverksamheten i kommunen uppgick till drygt 44 mnkr (år 2010). Definition Allmängiltig ideell förening vem ska få stöd Det är angeläget att definitionen för vem stödet riktas till tydliggörs. Skatteverket och Bolagsverket definierar ideella föreningar enligt följande: Skatteverket: En ideell förening kännetecknas av att ändamålet är ideellt och/eller dess verksamhet är ideell. En förening som främjar sina medlemmars ekonomiska intressen anses inte ha ett ideellt ändamål. En förening som främjar sina medlemmars ekonomiska intressen anses inte ha ett ideellt ändamål. För att en sådan förening, till exempel en fackförening, ska vara en ideell förening i juridisk mening får den verksamhet som bedrivs för att främja ändamålet inte vara av affärsmässig karaktär. En ideell förening kan alltså inte både bedriva ekonomisk verksamhet och syfta till att främja sina medlemmar ekonomiskt. Bolagsverket: Ändamålet ska vara ideellt. För att en förening ska vara ideell krävs att den har ett ideellt ändamål. Sådana ändamål kan vara religiösa, välgörande, vetenskaplig eller politiska. Som ideellt får men i regel räkna varje syfte som inte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Förvaltningen föreslår att kommunen följer dessa definitioner och detta innebär därmed att föreningar såsom fastighetsägar-, hyresgäst-, bostadsrättsföreningar som inte är tillgängliga för alla samt har till syfte att värna sina medlemmars ekonomiska intressen inte kommer betraktas som ideella föreningar även om de kan vara registrerade som sådana. Dessa föreningar kommer enligt detta förslag betala sk normaltaxa. Olika förutsättningar beroende på verksamhet inom föreningarna Förutsättningarna bör anpassas beroende på verksamhetens/aktiviteternas karaktär. En modell föreslås därför för lagidrotter, en modell för individuella idrotter samt övriga föreningars aktiviteter. Generellt föreslås att till vuxengruppen räknas individer från och med 21 år. Åldersgränsen följer den för LOK-stöd (lokalt aktivitetsstöd) och är också den gräns som de flesta

5 Bilaga taxeutredning kommuner valt att tillämpa. Administrationsavgift Administrationsavgiften på 1000 kr ger bland annat tillträde till subvention för behöriga föreningar. Här föreslår förvaltningen inga förändringar. För lagidrotter föreslås, den regel som generellt tillämpas i Sverige, att föreningars seniorverksamhet (seriespel) räknas som vuxenverksamhet oavsett deltagarnas åldrar. För individuella idrotter räknas deltagarna som vuxna från 21 år. Blandade grupper individuella idrotter Inom de individuella idrotterna där blandade grupper tillämpas föreslås att regeln ska vara att minst 50% av deltagarna ska vara under 21 år för att räknas som ungdomsverksamhet. För vuxendeltagare i sådana grupper debiteras därefter för vuxna proportionerlig andel. Det innebär att om andelen vuxna överstiger 50% så blir hela gruppen debiterad vuxentaxa. En rutin för hur föreningar ska anmäla detta tas fram av förvaltningen liksom rutiner för uppföljning. Övriga ideella föreningars verksamhet Samma princip som för individuella idrotter föreslås tillämpas för övriga ideella föreningars verksamhet. Föreningarnas verksamhet för funktionsnedsatta Förvaltningen föreslår att 0-taxa för målgruppen funktionsnedsatta bibehålls utan ålderstak. Avtal med föreningar (Samverkans-, drift-, hyres-, och entreprenörsavtal) Kommunen har slutit avtal med en mängd föreningar som en överenskommelse om förutsättningar för föreningens verksamhet och drift eller skötsel av en anläggning. Därutöver finns ett antal hyresavtal och entreprenörsavtal som mycket strikt reglerar ansvar, befogenheter och ekonomiska förväntningar för involverade parter. Förvaltningen bör hitta en modell för att skapa enhetlighet och likvärdighet inom kommunen. Förvaltningen föreslår även att avtal tecknas med föreningar som idag saknar avtal och där tillämpande av vuxentaxan inte är en relevant modell. Exempel på sådana är: Bågskytte, hundverksamhet och frisbeegolf. Studieförbunden Studieförbunden föreslås betala taxa för sin vuxenverksamhet på samma sätt som föreningslivet utifrån den indelning man gör för sitt utbud.

6 Bilaga taxeutredning Förslag till taxenivåer Förvaltningen föreslår att en subventionerad vuxentaxa införs enligt projektgruppens förslag: Ny vuxentaxa Normaltaxa (50% normaltaxa) Anläggning kr/timme kr/timme Sporthall Gymnastiksal Motionsrum Omklädningsrum Multihall Ishall Bandybana Gräsplan Konstgräs Konstgräs Konstgräs Grusplan Omklädningsrum Friidrottsarena Simhall (bassäng/linbana) 300/40 600/85 (Vintertaxa konstgräs ej säsong ) Timtaxor i samlingslokaler Ny vuxentaxa/50% Normaltaxa kr/timme kr/timme Aula Festlokal (möteslokal) Matsal Mötesrum Samlingssal Scen/loge ute Skolsal Bidragsberättigade föreningar föreslås härmed betala en vuxentaxa som utgör 50 % av normaltaxan enligt nivåerna ovan. Ett maxtak föreslås enligt tabellen på 300 kr/h för dessa föreningar. Övriga föreningar, privatpersoner och organisationer föreslås betala normaltaxa. Förvaltningen föreslår vidare att taxorna ska indexregleras på årsbasis. Hantering av övriga relaterade frågor Fördelningsprinciper och säsongsindelning

7 Bilaga taxeutredning Under hösten pågår arbetet med översyn av kommunens fördelningsprinciper för föreningslivet. I samband med det kommer säsongsindelningen ses över och revideras för, i första hand, utomhusidrott och isar. Arrangemang och evenemang Förvaltningen föreslår inga ändringar rörande arrangemangstaxor och regler. Rutiner och uppföljning Förvaltningen tar fram rutiner för att säkra att rätt information fås in från föreningarna som underlag för debitering. Redan idag görs uppföljning på nyttjandet och korrekthet i bokning. Detta arbete fortgår och vidareutvecklas som en del av förvaltningens ordinarie kvalitetsarbete. Marina Högland Kultur- och fritidsdirektör

8 Utredning taxor för vuxna i föreningslivet

9 Bakgrund och uppdrag I Huddinge kommun har all föreningsverksamhet inklusive studieförbunden oavsett ålder på deltagarna, 0-taxa för träning, seriespel, interna tävlingar och möten under ordinarie säsong för sin ordinarie verksamhet i kommunens lokaler. För att erhålla 0-taxa måste föreningarna betala en administrationsavgift på 1000 kr/år. Föreningarna får då rätt till 0-taxa under ordinarie säsong, vilken varierar beroende på anläggningstyp och idrott. För övrigt föreningsliv utan säsongsindelning gäller samma förutsättningar hela året. Utanför ordinarie säsong betalar föreningarna taxa enligt fastställda nivåer och de föreningar som inte omfattas av 0-taxan betalar normaltaxa för all sin verksamhet. Dagens 0-taxa omfattar även föreningar som inte inryms i kategorin allmännyttiga ideella föreningar vilket kan ifrågasättas huruvida det är ett kommunalt uppdrag. I ett ordförandeförslag från Vibeke Bildt (Fp) har kultur- och fritidsförvaltningen fått i uppdrag att utreda 0-taxan för vuxenverksamhet och vilka konsekvenser det skulle få för föreningslivet. Utifrån uppdraget påbörjade förvaltningen 2013 ett arbete för att med utgångspunkt från den gällande normaltaxan se över konsekvenser vid ett införande av vuxentaxa för de föreningar som inte har rätt till 0-taxa, företag och privatpersoner i Huddinge kommun. Detta arbete med redovisning för ekonomiska konsekvenser (se tabell sid 5) ligger till stora delar till grund för denna utredning om införande av en vuxentaxa som startade genom en projektbeställning Utredning av taxor för föreningsliv och övriga i Huddinge som överlämnades till en särskild projektgrupp inom förvaltningen. Projektbeställningen bifogas i bilaga 1. Stöd till idrotts- och folkrörelsen Idrottsrörelsen är idag Sveriges största folkrörelse och har ett omfattande stöd från stat och kommuner. Idrottsrörelsen självt ser sig som den största finansiären genom alla ideellt arbetande ledare som finns i verksamheten. Skulle dessa ideellt arbetande ledare finansieras som kommunala fritidsledare skulle det generera en kostnad på cirka 30 miljarder enligt Riksidrottsförbundets beräkningar. De tar också in medlemsavgifter och deltagaravgifter samt sponsring som bekostar en stor del av deras verksamhet. Den största bidragsgivaren utanför idrottsrörelsen är dock kommunerna genom föreningsbidrag men särskilt genom investeringar och drift av idrottsanläggningar. Detta stöd omfattar totalt i landet cirka 5-6 miljarder enligt beräkningar från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Det sker en kraftig subventionering för nyttjandet av dessa anläggningar genom 0-taxa eller låga taxenivåer som långt ifrån täcker de reella driftskostnaderna. Detta gäller idrotten liksom nyttjandet av samlingslokaler. Kommunens lokaler är en grundförutsättning Utbudet av kommunala idrottsanläggningar och möteslokaler är en viktig förutsättning för det omfattande folkrörelsearbete som sker genom det ideella föreningslivet i landet. Detta medverkar till att skapa förutsättningar för en demokratisk och social fostran av barn och ungdomar och skapande av möjligheter till en aktiv fritid och ett demokratiskt samspel för många invånare i alla åldrar. 2

10 Regionalt samarbete i Stockholms län Mindre än hälften av landets kommuner har någon form av 0-taxa eller särskild lokalsubvention för olika grupper. 0-taxa för vuxna finns inom ett fåtal kommuner idag. Inom Stockholmsregionen pågår idag ett regionalt samarbete inom både kultur- och fritidsområdet. Ett arbete som pågår är bland annat en inventering och diskussion kring taxesättningen inom fritidssektorn. Ambitionen är att skapa likartade förhållanden i kommunerna vad gäller detta. Ett syfte är att skapa bra förutsättningar för tillgång till och ett framtida nyttjande av nya men även befintliga idrottsanläggningar över kommungränserna. Liknande taxor i regionen underlättar En liknande taxesättning inom regionens kommuner vore önskvärd för att behålla en balans och undvika svårhanterlig/överdimensionerad tillströmning av tillkommande föreningar till en kommun beroende på lägre taxor än närliggande kommuner i regionen. Detta påverkar tyvärr befintligt föreningsliv negativt då i stort sett samtliga kommuner i länet lider brist på tillgång till tider och anläggningar. I Huddinge råder denna problematik som lett till att fördelning av tider i fullstora sporthallar idag görs från 14 års ålder. Detta är inte önskvärt. I och med de nya anläggningar som nu planeras och byggs bör åldersgränsen kunna sänkas och avsevärt fler tider tillgängliggöras för Huddinges föreningsliv. Barn och ungdom är prioriterade Kommunerna ser generellt sin kärnverksamhet inom fritidsområdet som riktad gentemot barn och ungdomar som en prioriterad målgrupp. Så är uppdraget också formulerat i Huddinge kommuns idrottspolitiska program. Folkhälsoperspektivet är förvisso viktigt för alla åldrar, men när det gäller vuxna handlar kommunens satsningar om att skapa möjlighet för vuxna att vara aktiva på sin fritid genom att erbjuda lokaler och anläggningar medan stödet till barn och unga bör vara mer långtgående/omfattande. Huddinge kommun är den enda kommun i Stockholms län som har 0-taxa för vuxenverksamhet. Med vuxna avses då 21 år och uppåt. Samtliga övriga har antingen 0-taxa för barn och ungdomsverksamhet eller taxa för alla grupper. Stockholms stad exempelvis har 0-taxa för barn och ungdomsverksamhet, men tog bort 0-taxa för vuxna Prioriteringar möjliggör riktade satsningar Det är också viktigt för kommunen att göra prioriteringar för att skapa budgetmässiga förutsättningar för kärnverksamheten och att skapa och bibehålla en budget i balans. Genom att låta vuxna ta ett större ekonomiskt ansvar för sin fritid frigörs möjligheter till större satsningar på prioriterade grupper och områden med de största behoven. Det har från Huddinge kommuns sida, genom dokument och utredningar, uttryckts en ambition om ökad jämställdhet inom fritidssektorn. Ett sådant behov är satsningar på flickors idrottande. Ökade intäkter till nämndens budget skulle enligt vår utredning kunna skapa möjligheter för investeringar och inhyrning av lokaler med ett tydligt jämställdhetsperspektiv för att förstärka detta arbete. 3

11 En annan möjlighet är att använda ökade intäkter till satsningar i områden med låg socioekonomisk status där deltagande i aktiviteter på fritiden är lågt och där många grupper står utanför nyttjandet av de gemensamma offentliga resurserna inom fritidsområdet. Ökade intäkter genom förändring av taxorna med bland annat borttagande av 0-taxan för vuxna skulle skapa utrymme för medvetna satsningar på barn och ungdomar. Projektgruppens förslag 1. En särskild taxa för godkända föreningars vuxenverksamhet införs. Denna taxa ska gälla för åldersgruppen 21 år och uppåt och ska gälla idrottsanläggningar och samlingslokaler.(redan idag tillämpas barn- och ungdomsåldern 7-20 år vad gäller bidragsberättigade för exempelvis lokalt aktivitetsstöd). Alla godkända föreningars representationslag och övrig seniorverksamhet innefattas av den nya taxan. Det gäller både seriespel, andra matcher och träning. En förenings seniorverksamhet räknas som vuxenverksamhet som avgiftsbeläggs enligt förslaget. Individuella idrotter föreslås betala taxa i proportion till andelen vuxna i verksamheten. Detta bör klargöras i den utredning som genomförs under hösten kring fördelningsprinciperna för idrotten. 2. Den nya vuxentaxan föreslås utgöra 50% av den vid var tid gällande normaltaxan för ej godkända föreningar, företag och privatpersoner, dock föreslås ett tak på maximalt 300 kr/tim införas. 3. Taxan införs från och med budgetåret Administrationsavgift på 1000 kr/år. Administrationsavgiften gäller både för 0-taxa för barn och ungdomar och den nya vuxentaxan. 5. Allmännyttiga ideella föreningar omfattas av den nya vuxentaxan. Övriga organisationer och föreningar föreslås betala normaltaxa. 6. Föreningars verksamhet för funktionsnedsatta föreslås ha fortsatt 0-taxa utan ålderstak. 7. Samtliga föreningar ska omfattas av det nya taxesystemet. Det gäller även bokningar som idag inte sker centralt, utan på berörd anläggning, exempelvis simsporten. 8. Fördelning av intäkter för lokaler inom skolan samt gymnastiksalar ses över. 4

12 Redovisning av underlag och kostnadsberäkning 2012 Bokningar av föreningar under 2012 och kostnad för vuxna (antal vuxna/förening) Föreningstyp Bokade timmar Intäkt i kr för alla (barn och vuxna) föreningstider enligt gällande taxa om taxa tagits ut Intäkt, kr för vuxenverksamheten i föreningslivet om taxa tagits ut för bokade tider till vuxenverksamhet Faktisk intäkt 2012, kr taxor utanför ordinarie säsong, arrangemang och intäkt från de som valt att inte betala adm. avgift Diverse föreningar* 28 st Fastighetsägare 72 st Handikapporganisationer 4 st Idrottsföreningar 73 st Konst Kultur Musik Dans 6 st Pensionärsföreningar 11 st Politiska organisationer 11 st Studieförbund 4 st Totalsumma 209 föreningar *Bridge och schack, Etnisk, Föräldraförening, Hembygd och byalag, Koloni och odling, Natur och djur, Religiös organisation, Röda korset, Scoutkår, Student samt Övrig förening. Utfall enligt ovanstående förslag (2012) I det arbete som kultur- och fritidsförvaltningen genomfört 2013 och som bygger på siffror från 2012 har man beräknat utfallet vid införande av en vuxentaxa som ligger på samma nivå som nuvarande normaltaxa. I ovanstående tabell redovisas denna beräkning. Beräkningarna ger en bra bild av hur resultatet av införande av en vuxentaxa skulle slå även idag. Enligt denna tabell där normaltaxan utgör vuxentaxa skulle det enligt tidigare beräkning ge ökade intäkter om 9,5 miljoner kronor, varav merparten cirka 7,5 5

13 miljoner kronor skulle komma från idrottsföreningarna. Då är inte seniorserier med träning och matcher inräknade. Inventeringen utgick från föreningarnas egna medlemsuppgifter och baseras på hur många vuxna som finns i respektive förening. De föreningar som inte uppgivit någon ungdomsverksamhet räknas som vuxenföreningar i beräkningen. Totalt är det 209 föreningar som bokat tider under Underlaget visar vad en förening betalar idag (2012) och hur mycket de skulle betala för vuxenverksamheten enligt normaltaxan. Projektgruppens förslag till timtaxor i idrottsanläggningar (2015) Projektgruppen föreslår att den nya vuxentaxan ska ligga på nedanstående nivå, dvs 50% av normaltaxa. Med denna nivå hamnar timtaxorna nära de taxor som tillämpas av andra närliggande kommuner. Ny vuxentaxa Normaltaxa (50% normaltaxa) Anläggning kr/timme kr/timme Sporthall Gymnastiksal Motionsrum Omklädningsrum Multihall Ishall Bandybana Gräsplan Konstgräs Konstgräs Konstgräs Grusplan Omklädningsrum Friidrottsarena Simhall (bassäng/linbana) 300/40 600/85 (Vintertaxa konstgräs ej säsong ) 6

14 Timtaxor i samlingslokaler Ny vuxentaxa/50% Normaltaxa kr/timme kr/timme Aula Festlokal (möteslokal) Matsal Mötesrum Samlingssal Scen/loge ute Skolsal Intäkter enligt projektgruppens förslag I utredningen har vi utgått ifrån en lägre nivå än normaltaxan för en vuxentaxa. I de exempel vi tagit fram skulle den totala intäktsökningen bli cirka 5 miljoner kronor. Vi har då utgått ifrån en subventionsnivå gentemot normaltaxan på 50%, dvs hälften av normaltaxan. Vi utgår också ifrån att antalet aktiviteter kan minska något med anledning av den nya taxesättningen och har därför justerat ner utfallet något. Den nya vuxentaxan ska också tillämpas för föreningarnas/organisationernas mötesverksamhet. Det betyder att konferenser, möten, studiecirkelverksamhet mm som sker i kommunens samlingslokaler även omfattas av den nya vuxentaxan. I det tidigare arbetet som förvaltningen gjorde 2013 uppskattades de ökade intäkterna från denna verksamhet till cirka 2 miljoner kronor. I projektgruppens förslag skulle intäkterna bli cirka 1,0 miljoner kronor. Detta finns inräknat i de 5 miljoner kronor som redovisas ovan. Seriespel och extratider En tänkt vuxentaxa ska också enligt projektgruppen gälla allt seriespel på seniornivå. Den vuxentaxa vi föreställer oss skulle i enlighet med vad som sagts ovan ge intäkter på cirka 1 miljon kronor. Detta finns inräknat i de 5 miljoner kronor som redovisas ovan. Extratider (tider som blir över efter att fördelning av tider enligt fördelningsmodell är gjord) utgör några procent av tiderna som fördelas ut. I ishallarna finns minimalt med extratider och gäller ett antal väldigt sena kvällstider. Idag redovisas inte hur extratiderna nyttjas. Om en vuxentaxa införs måste föreningarna framöver redovisa hur tiderna fördelas på barn/ungdomar och vuxna. Förvaltningen bör ta fram en rutin för detta. Projektgruppen har tittat på hur den nya vuxentaxan kan slå för olika idrotter. Med utgångspunkt i fördelade träningstider och förväntat antal matcher har vi försökt beräkna hur detta slår på olika lag inom olika idrotter. Hänsyn bör tas till att lag kan köpa in ytterligare tider (extratider) och slutsumman blir då något annat än det vi kommit fram till i denna rapport. 7

15 Ishockey är den idrott där lagen får den största kostnadsökningen. Enligt beräkningar kan ett ishockeylag utifrån beräknat fördelade 230 timmar under en säsong för träning och matcher få en ökad kostnad på upp emot 70 tkr. Liknande beräkningar för fotboll och innebandy hamnar som mest på 31 tkr respektive 24 tkr. I slutsumman på cirka 760 tkr ingår 7 ishockeylag, 9 fotbollslag, 2 bandylag, 16 innebandylag, 6 basketlag och 3 handbollslag. Sammanfattning Man kan konstatera att Huddinge kommun är en av få kommuner som erbjuder 0- taxa för vuxenverksamhet i föreningsregi. I våra beräkningar har vi räknat utifrån kommunens fördelning av tider (exkl extratider) och sett till de intäkter som genereras genom förslaget. Bakom detta döljer sig naturligtvis att föreningarna/organisationerna belastas av ökade kostnader motsvarande de ökade intäkterna. Det är dock projektgruppens ställningstagande att vuxenverksamhet inom fritidssektorn ska bära en större del av sina kostnader än vad som sker idag i Huddinge kommun. Införandet av en vuxentaxa innebär i praktiken att kommunens stöd till föreningslivet får ett tydligare fokus på barn- och ungdomsverksamheten. En minskad subvention av vuxenverksamheten skulle kunna ge möjlighet till ökade satsningar på barn och ungdomar inom fritidssektorn. Enligt de beräkningar som gjorts skulle införande av en vuxentaxa motsvarande 50% av normaltaxan ge kommunen intäkter om sammanlagt cirka 5 mnkr. Privatpersoner Privatpersoner betalar idag för sina tider. Den intäkten kommer till största delen från bokningar av gymnastiksalar och festlokaler. Denna del kommer att öka då vissa organisationer, som inte tillhör kategorin allmännyttiga ideella föreningar, exempelvis fastighetsföreningar, inte fortsättningsvis föreslås ingå i det subventionerade taxesystemet. Fördelning av intäkter i BUF:s anläggningar Intäkter från idrottsanläggningar, som sporthallar, fotbollsplaner, ishallar/banor, boulebana m fl. går till kultur- och fritidsnämnden, liksom intäkter från de kommunala samlingslokalerna. Projektgruppen föreslår även att nuvarande fördelning med BUF som innebär att samtliga intäkter för uthyrning av lokaler i skolor samt gymnastiksalar tillfaller BUF ses över för att säkerställa underhåll i lokalerna. SLUT 8

16 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN REMISSMISSIV Diarienr KFN-2015/182 Datum Sida 1(2) Handläggare Marina Högland Föreningar i Huddinge kommun Kultur- och fritidsnämnden fk. Utredning taxor för vuxna i föreningslivet Huddinge kommun har idag nolltaxa för nyttjande av lokaler för det ideella föreningslivet. Det gäller samtliga ålderskategorier, för såväl idrotts- som kultur- samt övriga ideella föreningar, för dess ordinarie verksamhet. Nolltaxa för samtliga är mycket ovanligt och förekommer endast i ett fåtal kommuner i landet. Förvaltningen har genom ett ordförandeförslag därför fått i uppdrag att utreda införande av en vuxentaxa och konsekvenser av detta i form av kostnader för föreningarna. Utredningen har letts av en extern konsult. Utredningen föreslår att en subventionerad taxa införs för vuxenverksamhet med undantag för föreningarnas handikappverksamhet. Den subventionerade taxan föreslås utgöra 50% av den sk normaltaxan. Föreningar, organisationer, privatpersoner mfl som inte tillhör det allmännyttiga ideella föreningslivet föreslås betala normaltaxa. Förslaget innebär således att kommunen fortsatt ska subventionera det ideella föreningslivets vuxenverksamhet. En viktig del har varit att omvärldsbevaka övriga regionens taxenivåer och det förslag som tagits fram ligger i nivå med kringliggande kommuner. Via länken nedan kan ni lämna svar från er förening och synpunkter på utredningen. Era svar kommer sammanställas och tas med som en del i underlaget till kultur- och fritidsnämnden tillsammans med det slutliga förslaget från förvaltningen. Enligt tidplanen kommer förvaltningen att ta upp ärendet i kultur- och fritidsnämnden den 1 september Detta innebär att vi behöver era svar senast 10 augusti. Postadress Kultur- och fritidsförvaltningen Huddinge Besöksadress Kommunalvägen 28 Telefon (vx) och fax vx E-post och webb

17 Huddinge kommun Datum Sida 2(2) För att lämna era synpunkter går ni in via länken nedan till en digital enkät där ni får besvara frågor och lämna synpunkter. Ert svar kommer registreras när ni trycker på skicka efter att ni svarat på frågeställningarna i den digitala enkäten. Ansvarig handläggare är Marina Högland, kultur- och fritidsförvaltningen Frågor besvaras 1/8 10/8 via e-post: Marina Högland Kultur- och fritidsdirektör Bilagor Bilaga 1 Utredning av taxor för vuxna i föreningslivet

18 Bilaga sammanfattning enkät om taxor Sammanfattning och kommentarer enkät om taxor Inledning Den 27 maj bjöd förvaltningen in till ett första informationsmöte för föreningslivet i Huddinge. I mötet deltog 73 representanter från föreningar. Vid mötet gjordes en muntlig dragning av utredningen och därefter fick föreningslivet ställa frågor. I samband med detta presenterade förvaltningen den fortsatta processen och informerade att föreningslivet skulle få komma till tals via en remissrunda innan ett slutgiltigt förslag togs fram av förvaltningen för att presenteras för nämnden i september. Den 17 juni skickades remissen ut via e-post till samtliga registrerade föreningar i Huddinge kommun. Den 20 juni skickades brev ut till föreningarna för att säkerställa att föreningarna beretts möjlighet att svara. Sammanlagt 110 svar har inkommit på den digitala enkäten. Därutöver har ytterligare 9 svar inkommit samt kompletterande kommentarer från tre fotbollsföreningar. Nedan kommentarer/svar på de mest frekventa frågorna. Antal godkända föreningar Kategori Barn- och ungdomsverksamhet 128 Fastighetsägar-, villaägar-, Nej hyresgästföreningar 95 Idrottsföreningar Ja 75 Nej Konst-, kultur-, musik-, Ja 2 Nej 25 dansföreningar 18 Pensionärsföreningar Nej 12 Handikappföreningar Ja 1 Nej Övriga föreningar Ja 16 Nej 96 Totalt: 392 Allmänt Synpunkter har lämnats om att svarstiden är orimligt kort och man är kritisk till att man varit tvungen att använda sommarmånaderna till att svara. Kommentar: Möte hölls i slutet av maj där alla berörda föreningar bjöds in och förslaget presenterades muntligt. Utskick gjordes till samtliga föreningar via e-post den 17/6 och därefter skickades ett brev ut till samtliga angivna adresser för att säkra att ingen förening exkluderats. Svarstiden blev därmed 51 dagar. I och med att förvaltningen förberett frågor med förval för att förenkla för föreningarna menar förvaltningen att svarstiden har varit rimlig men förvaltningen håller med om att sommarperioden inte är den bästa. Synpunkt: Föreningarna har angett avsaknad av källhänvisningar Kommentar: Till tjänsteutlåtandet bifogas en översikt över taxenivåer i Stockholms län. Uppgifter om nolltaxa i landets kommuner totalt har hämtats från RF:s kommunundersökning (rf.se) Enligt svaren i denna är det 17 kommuner i landet som tillämpar nolltaxa för samtliga målgrupper. Uppgifter om det totala stödet i landet har hämtats från SKLs (Sveriges Kommuner och Landstings) hemsida: skl.se. Information om kommunernas kostnader för kultur- och fritidsverksamhet beskrivs bland annat i publikationen Elitidrottens anläggningar, sid 17. Kommuner i landet som enligt RF:s undersökning har nolltaxa för alla målgrupper utöver Huddinge är: Ale, Arvidsjaur, Bjurholm, Eda, Härjedalen, Krokom, Lomma, Malung-Sälen, Pajala, Perstorp, Simrishamn, Strömsund, Sunne, Svalöv, Vilhelmina, Överkalix och Övertorneå. Övriga tillämpar subventionerade taxor eller nolltaxa för vissa målgrupper.

19 Bilaga sammanfattning enkät om taxor Synpunkt: Huddinge kommun kan välja en annan väg än övriga närliggande kommuner. (Regionalt samarbete och likvärdigt regelverk är inte viktigt) Kommentar: Det regionala samarbetet har utvecklats de senaste åren och utgör idag en viktig plattform för kommunerna i Stockholms län för benchmarking, jämförelse och utveckling. Kommungränserna utgör idag ofta hinder för medborgarna som rör sig fritt över gränserna utan att särskilt reflektera kring detta. Detta påverkar kommunernas uppdrag. Inom ett antal områden har kommunerna redan idag hittat gemensamma lösningar som underlättar och förbättrar för medborgarna. Ett sådant är gymnasieskolan. Också inom fritidsområdet finns pågående samarbeten och planer för nya. Ett exempel är den nya friidrottshallen i Sollentuna där flera kommuner kommer gå in och köpa tider utifrån en helt ny modell. Huddinge är också delaktig i flera samarbeten. Hacksjöbanan är ett sådant och samarbetet kring IP-Skogen där vi delar på mobil utrustning tillsammans med Botkyrka en annan. För att utveckla dessa samarbeten är det arbete som pågår inom FSKF (Storstockholms Fritids- och kulturchefsförening) väldigt viktigt, inte minst genom det pågående arbetet med översyn av regler och riktlinjer. Stockholm är en tillväxtregion. Många av kommunerna växer snabbt. Så även Huddinge. Framtida utmaningar för att tillgodose föreningslivets behov i en rimlig takt kommer kräva gemensamma lösningar där möjligt. Synpunkt: Införande av vuxentaxa inskränker demokratin. Kommentar: Kommunens uppdrag är säkra tillgången till mötesplatser och lokaler och på det sättet skapa möjligheter att utöva demokrati. Förslaget om införande av en subventionerad vuxentaxa innebär inte en inskränkning i tillgången till lokaler. Synpunkt: Pensionärer är en viktig målgrupp som bör prioriteras. Kommentar: Frågan om stöd till pensionärer genom bidrag och de kommande hyreshöjningar samt konsekvenserna av dessa kommer behöva hanteras särskilt under hösten. Till oktobernämnden kommer förvaltningen ta upp ett ärende om att förändra stödet till pensionärer. Denna utredning omfattar därför inte denna del. Synpunkt: Införandetiden är alltför kort Kommentar: Förvaltningen föreslår en senareläggning av införande för att föreningslivet ska hinna planera bättre för de ändrade förutsättningarna. Se förvaltningens sammanfattande kommentarer och förslag utifrån taxeutredningen, bilaga 1 Synpunkt: Lite intäkter för kommunen i förhållande till konsekvenserna för föreningslivet Förvaltningen står inför betydande kostnadsökningar de kommande åren tack vara viktiga investeringar i anläggningar och mötesplatser för unga. Det är därför nödvändigt att kontinuerligt säkerställa att nämndens budget används kostnadseffektivt och riktas rätt och i den riktning nämnden prioriterat. (Som en jämförelse: 5 mnkr motsvarar drift av två sporthallar) Synpunkt: Förslaget innebär sämre folkhälsa Fysisk aktivitet är vitalt för en god folkhälsa. Här spelar föreningslivet en mycket viktig roll inte minst för barn och unga men därutöver finns en stor mängd aktörer inom området som kommunens stöd inte når och där det idag inte finns system och förhållningssätt. Detta blir särskilt tydligt i ungdomsgruppen som idag ofta väljer alternativa sätt än att organisera sig. Det kommer vara en utmaning framöver för kommunen att hitta sin roll i stödet för att bibehålla och förbättra folkhälsan när det gäller fysisk aktivitet och här utgör föreningarna en del.

20 Bilaga sammanfattning enkät om taxor Synpunkt: Hantering av övriga synpunkter fortsatt process Förvaltningen kommer bjuda in till föreningsmöte under hösten för att fortsätta diskussionerna kring de frågor och synpunkter som lyfts fram från föreningarna.

21 Sammanställning - Utredning taxor för vuxna Vilken typ av förening har ni? Namn Antal % Idrottsförening 38 34,5 Kulturförening 21 19,1 Studieförbund 0 0 Politisk organisation 9 8,2 Pensionärsförening 8 7,3 Övrig (t ex fastighetsförening, villaägarförening, 34 30,9 hyresgästförening) Total Svarsfrekvens 92,4% (110/119) 2. Bedriver ni barn och ungdomsverksamhet i föreningen? Namn Antal % Ja 52 46,8 Nej 59 53,2 Total Svarsfrekvens 93,3% (111/119)

22 3. Bör kommunen prioritera stöd till barn och unga? Namn Antal % Ja Nej 8 7,4 Vet ej 19 17,6 Total Svarsfrekvens 90,8% (108/119) 4. Vilket är det viktigaste stödet till er förening? Namn Antal % 0-taxa 39 36,1 Övriga lokalsubventioner 1 0,9 Bidrag till egna lokaler (hyresbidrag) 8 7,4 Verksamhets- eller arrangemangbidrag 6 5,6 Kommunalt aktivitetsstöd Tillgång till lokaler 29 26,9 Annat 11 10,2 Total Svarsfrekvens 90,8% (108/119) alla de viktiga! vi behöver inget stöd Vi behöver inget ekonomiskt stöd samarbetsavtal

23 Utan lokaler kan vi inte bedriva verksamhet. Finansiellt är kommunalt aktivitetsstöd och 0-taxa ungefär lika stora poster för oss. Tre av alternativen är viktiga, Tillgång till lokaler,hyresbidrag och verksamhetsbidrag Då föreningen bedriver breddverksamhet är alla typer av stöd signifikanta för att kunna fortsätta bedriva verksamheten. då föreningarna bedriver breddverksamhet är alla typer av stöd viktiga för att bedriva verksamheten. Det är inte möjligt att välja ett stöd utan kombinationen är viktig. Då föreningen bedriver bred verksamhet är alla typer av ovan nämnda stöd signifikanta för att kunna fortsätta bedriva verksamheten. Partistöd alla ovan nämnda punkter är viktiga. 5. Är det viktigt att närliggande kommuner har någorlunda likvärdiga förutsättningar (stöd)? Namn Antal % Det är inte viktigt alls 65 59,6 Det är ganska viktigt 37 33,9 Det är väldigt viktigt 7 6,4 Total Svarsfrekvens 91,6% (109/119)

24 6. Hur kommer den föreslagna vuxentaxan att påverka er förening positivt och/eller negativt? Det påverkar negativt. Vi kommer att behöva höja våra verksamhetsbidrag eller göra färre arrangemang Det känns svårt att motivera samfälligheten att betala för att vi ska mötas en gång per år i lokaler som kommunen äger men som står tomma då vi ska mötas. Kommunen har ingen extra kostnad för vårt nyttjande av lokalen så det är svårt att motivera för medlemmarna att betala så det hela kommer att uppfattas som mycket negativt Den föreslagna taxan kommer att fördubbla föreningens kostnad för lokalhyra och därmed måste vi också höja terminsavgiften för deltagarna, kanske till det dubbla beroende på hur många som kommer varje termin. Det kommer inte att påverka oss alls. Vi ansökte om hyresbidrag då vi blev tvungna att hyra vår verksamhetslokal i annan kommun då kommunen valde att riva vår verksamhetslokal i Huddinge. Hyresbidraget till vår ridsportverksamhet avslogs på felaktiga grunder anser vi. Vi är en öppen ideell förening och bedriver verksamhet för barn och ungdomar. Vi tycker det ska vara lika värdiga villkor för alla idrottsföreningar. Ridsporten har ingen noll-taxa det har vi aldrig haft, varför har andra idrotter det? Är det dessutom vuxna utövare i noll-taxe lokaler då är det verkligen på tiden att dom får börja betala. Dessa pengar kan användas till barn och ungdomars likvärdiga villkor inom all idrottslig verksamhet. Vår klubb finansierar stor del själva till Huddinges invånare utan kommunala hyresbidrag. Dessutom fick vi investera pengar till en ryttarbuss så att våra barn och ungdomar skulle kunna transportera sig till vår nya verksamhetslokal i annan kommun. Som pricken över allt så tar man hit en kommersiell näringsidkare från Östermalm och erbjuder samma koncept som vi föreslog initialt med fårbonden från Nyköping vid Lövsta Gård men detta passade sig inte. Så resultatet har blivit att ett företag som var etablerat på Östermalm i Stockholms Stad hamnar i Huddinge. Huddinge Ridklubb fick flytta två mil till Haninge kommun i stället. Den ena verkar inte veta vad den andra pysslar med... ur miljösynpunkt verkar det inte klokt att alla ska behöva pendla till sitt fritidsintresse i andra kommuner. de blir brist på tid till sporthallar Ingen påverkan alls. Vi har inte som förening råd att hyra lokal varför vårt föreningsarbete/vår förening riskerar att läggas ner. Vi hyr in oss i Huges lokaler i en bostadsrättsförening och jag tror inte vi påverkas av detta. Rätta mig gärna om jag har fel. Harry WeckströmOrdförande i Bridgeföreningen Huddinge. negativt Den påverkar inte vår förening. Inte alls.

25 Många människor kommer att titta på mina FÖRESTÄLLNING OCH JAG får massor av stöd så det är positivt Tyvärr negativt för oss som är en seniorverksamhet då allt blir mer kostsamt när man går upp i seriesystemen. Kommer vara kämpigt med nya taxor. Eftersom Huddinge Frimärksklubb inte vet hur kommunen ser på vår verksamhet är det väldigt svårt att svara på frågan. Vi har både senior-och juniorverksamhet samma dag som överlappar varandra dvs seniormötet börjar innan juniorerna är färdiga. När ska vuxentaxan börja? Vi är i Tomtbergaskolans matsal och vi vet inte vad den kostar per timme. Vi kan inte i förväg säga exakt hur många timmar vi behöver vid varje enskilt mötestillfälle över ett verksamhetsår. Det kommer säkert flera frågor under sommaren. Med kommentarerna ovan har redan en styrelseledamot som räknat på det värsta utfallet att vi tvingas läggas ned verksamheten för seniorerna av ekonomiska skäl. Vad som händer med juniorerna vet vi inte. Negativ. Santa Rosa de America är en förening där både vuxna och barn spelar fotboll tillsammans, familj aktivitet. Skulle vi behöva betala mer så behöver vi höja medlemsavgiften, då kommer vi att ha svår med många medlemmar. inte alls då vi inte utnyttjar något som helst stöd från Huddinge kommun ökade kostnader för årlig föreningsstämma samt informationsmöte i Brf Det drabbar oss oerhört då vi är en sektion som bedriver sociala- och samhällsinformationsträffar för döva som hör till målgruppen funktionsnedsatta och vi har inte någon inkomst förutom viss bidrag från Stockholms Dövas Förening som knappt täcker vår verksamhet. Vi är beroende av en noll taxa då vi hyr Huddinge kommun totalt cirka 15 ggr/år för våra träffar. Utan träffarna isoleras döva från samhällsinformation och möjligheten att träffa andra likasinnande med samma språk. Vi är en Brf. som nyttjar skolans matsal 1gång/ år för våra årsstämmor. Påverkan är ej så stor för vår del. väldigt negativt Negativt Vi kommer att få färre äldre som vill delta i fysiska aktiviteter. Väldigt negativt för folkhälsan. Inte alls, vi använder inga kommunala lokaler Den kommer int påverka oss alls Den kommer nog inte påverka oss alls Negativt för att alla oavsett inkomst ska ha möjlighet att delta i aktiviteter. Annars blir de som har råd att köpa som får fördel, och alla människor ska behandlas likvärdigt oavsett ålder Något positivt kommer inte ut av detta Det kommer att slå mot föreningen ekonomi. De pengar vi tidigare lagt på att sponsra resurssvaga ungdomar på läger och liknande kommer nu att gå till lokalhyror. vet ej! Gåvor till Röda Korset skall gå till avsedd hjälpverksamhet. bara negativt o svårt för kommunen att administrera ex vis en idrottsplats med fritt tillträde. Idrottshaöll med fler föreningar samtidigt

26 inte påverkas alls Den bedöms inte påverka alls. Negativt!Vi är en liten förening med lite pengar. Vi lägger nog ner laget som vi jobbat med i 17 år. Vi har fortfarande spelares barn med på Söndagsträningen under vintern. Som politiskt parti är det redan i dag svårt att låna/hyra lokaler för både små och stora möten. Vi är rädda för att det kommer bli ännu svårare om nolltaxan för vuxna försvinner. Risken finns att bara de som har råd, kommer ha möjlighet att samlas. Det kommer att medföra att föreningens verksamhet kommer att minska och att vår påverkan på olika händelser i kommunen kommer att minska för att till slut upphöra. Det medför att föreningens verksamhet på sikt kommer att upphöra och att den demokratiska ordningen kommer att störas. Det kommer att medföra att politiker och tjänstemän på sikt kan bestämma vilka föreningar som ska få finnas. Föreningens ekonomi är inte så stor att det räcker till dyra lokalhyror.föreningen representerar åtta lokalföreningar, med c:a 4500 medlemmar, vilka då inte får den påverkansmöjligheten som de ska ha. Våra medlemmar är skattebetalare i kommunen och har som alla andra rätt att få tillgång till kommunens olika tillgångar utan inskränkning. Det innebär merkostnader som kan innebära att vi framöver behöver söka verksamhetsbidrag. Huddinge Hembygdsförening har en viktig uppgift i att vara en mötesplats för gamla och unga. På så vis förs kunskap om historia, traditioner, kultur och lokalkännedom vidare mellan generationerna. Om en vuxentaxa skulle minska deltagandet av äldre, som kan ha ekonomiskt begränsade förutsättningar, missgynnas vår verksamhet. Vi arbetar också för kulturell mångfald där människor med olika bakgrund kan mötas. Även här kan en vuxentaxa inkräkta på deltagande av vuxna med annat kulturellt ursprung. Vuxentaxan kan därför leda till segregation mellan både gamla och unga och människor från andra kulturer. Vi har i år fått lägga ner en tradition som våra klädbytardagar p g a att vi skulle få betala hyra för Källbrinksskolan som ändå står tom. Det handlade om att sälja och köpa urvuxna barnkläder. Inget kommersiellt jippo. Nu kommer nästa dråpslag mot föreningar som försöker göra något för våra barn i Fullersta. Vår julfest, som vi anordnar tillsammans med Snättringes villaförening för barnen som vi haft i drygt 40 år ska man betala hyra för. Detta kommer innebära att denna uppskattade tradition antagligen kommer att få läggas ner. Man måste ställa sig frågan vad det kan finnas för "positivt" med detta som det står i rubriken. Endast i liten utsträckning eftersom vi inte nyttjar subventionerade lokaler. Påverkan på vår förening är enbart negativ. Föreningen har ca 450 medlemmar. Omsättningen är ca kr, den föreslagna taxehöjningen skulle innebära ett underskott på ca kr per år vilket motsvarar drygt 50 % av omsättningen vid bibehållen verksamhetsnivå. De avgiftsnivåer som föreslås i remissen skulle göra att vi drastiskt måste minska antalet aktiviteter eller kraftigt höja medlemsavgiften. Vår uppfattning är att båda dessa faktorer kommer att leda till en minskning av medlemsantalet.

27 Negativt. Ökad kostnad som vi inte kan få täckning för med ökade intäkter. Att sätta upp en revy, kräver repetitioner på scen och vid föreställningar flera timmar utöver föreställningen. Aula för repetition och föreställning kommer att kosta oss minst Sedan tillägg 1 loge 6 veckor hela dygn + ytterligare en loge under spelperioden = Det ger en ökad kostnad på ca Detta är pengar som vår ideella förening inte kommer att kunna betala. Med föreslagna avgifter, kommer 20 år av revy i Huddinge att tvingas lägga ner. Vi betalar idag lokalhyra och ytterligare kostnader kan äventyra verksamheten. Vuxentaxan kommer ej påverka vår verksamhet p.g.a. dess karaktär och det samarbetsavtal vi har med kommunen. Negativt: Ökade kostnader till följd av ökade medlemsavgifter. Positivt: Frigör mera tidblock för aktiva föreningar. Det innebär att föreningar måste bli kostads medveten gällande plankostander och nyttja bokade tider mera effektivt. Nuvarande "Nolltaxa" inbjuder att överbokatider som ej nyttjas fullt ut. Naturligt kommer det att påverka vår verksamhet men då huvudparten av vår verksamhet är för barn och ungdomar så inte så mkt. Det som vi skulle vilja är att föräldramöten för barngrupper ska likställas med barnverksamhet, d v s 0-taxa. Vi skulle vara betjänta av att åldern för aktivitetstöd sänkt istället för att vuxenverksamheten ska vara gratis. Vi kommer få det svårare ekonomiskt, vi driver ett (1) Herrlag där lotteriförsäljning eller dyligt går bort, men det är ju vårt eget val. Att driva en liten förening har blivit svårare, högre kostnader för seriespel, krav på organisationsnummer och deklarerande. Så all hjälp från kommunen är välkommen. Utebliven mötesverksamhet och information till kommuninvånareom aktuella politiska frågor Då Huddingelänkarna ingår i kommunens vårdkedja för att hjälpa beroende ut i samhället, tror jag att vi inte kommer att beröras av vuxentaxan. Vi får dyrare lokalhyra. Denna kostnad måste då läggas på föreningens kurser och andra aktiviteter vilket kommer att medföra att många inte kommer att ha råd att delta i vårt utbud. Negativt. Vi driver vår verksamhet enbart med medlemsintäkter, vi har inget kommunalt aktivitetsbidrag. Om vi måste betala för lokaler minskar vår möjlighet att ge stöd till barn och ungdomar i utsatta situationer. Nu senast har vi stöttat ensamkommande flyktingbarn med inköp av cyklar med tillbehör. Som pensionärsförening kommer en taxehöjning att inverka menligt på verksamheten. Vi gör en viktig insats för pensionärernas hälsa och välbefinnande därför är det viktigt att vi får stöd i forma av lokaler och bidrag. Uteblivit stöd kommer att betyda ökade insatser för kommunen i form av vård och hemtjänst. Negativt Negativt Troligen ingen större förändring Vi får lägga ner föreningen Vi förutsätter att vårt nyttjandeavtal med KUF inte berörs av denna utredning. Om så

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet Utredning taxor för vuxna i föreningslivet Bakgrund och uppdrag I Huddinge kommun har all föreningsverksamhet inklusive studieförbunden oavsett ålder på deltagarna, 0-taxa för träning, seriespel, interna

Läs mer

Förslag till taxor och avgifter inom idrotts-och fritidsnämndens område

Förslag till taxor och avgifter inom idrotts-och fritidsnämndens område KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Jo Linder Roger Nilsson Bjervner Åsa Datum 2016-11-18 Diarienummer KSN-2016-2405 Kommunstyrelsen Förslag till taxor och avgifter inom idrotts-och fritidsnämndens område

Läs mer

Aktiv Fritid Vallentuna

Aktiv Fritid Vallentuna Aktiv Fritid Vallentuna Föreningsmöte 14 april 2015 Fritidsnämnden Aktiv Fritid 14/4 2015 Kvällens hållpunkter 19.00 Fritidsnämnden ny mandatperiod Nämndens uppgift och planer för perioden 19.20 Kultur-

Läs mer

Policy för uthyrning/utlåning av kommunens lokaler och anläggningar

Policy för uthyrning/utlåning av kommunens lokaler och anläggningar Policy för uthyrning/utlåning av kommunens lokaler och anläggningar Samhällsbyggnad, Kultur och fritid Utkast förslag Policy för uthyrning/utlåning av kommunens lokaler och anläggningar Osby kommun hyr

Läs mer

Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1

Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1 Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1 Grundprinciper för Allaktivitetshuset Stadens målsättning är att främja ett brett föreningsliv och utbud av kultur, fritids-

Läs mer

Hållbar idrott Gävle - idrottspolitiskt program

Hållbar idrott Gävle - idrottspolitiskt program Sid 1 (7) Dnr 12KFN4 2012-09-27 Camilla Williamsson Telefon 026-17 97 17 camilla.williamsson@gavle.se Hållbar idrott Gävle - idrottspolitiskt program Inledning och syfte Gävle kommun vill stärka och utveckla

Läs mer

Förslag till taxor och avgifter inom idrotts-och fritidsnämndens område

Förslag till taxor och avgifter inom idrotts-och fritidsnämndens område KF 173 12 DECEMBER 2016 Datum 2016-11-29 Diarienummer KSN-2016-2405 Kommunfullmäktige Förslag till taxor och avgifter inom idrotts-och fritidsnämndens område Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Taxa för ridanläggningen Erstavik 25:1, Stall Compass

Taxa för ridanläggningen Erstavik 25:1, Stall Compass 2013-06-12 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/102 Fritidsnämnden Taxa för ridanläggningen Erstavik 25:1, Stall Compass Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att hyra anläggningen Erstavik 25:1 för

Läs mer

Kommunalt föreningsstöd

Kommunalt föreningsstöd Kommunalt föreningsstöd Bidragsregler 1 Allmänna förutsättningar Kommunens bidragsgivning syftar till att stödja Järfällaföreningarnas organiserade barn- och ungdomsverksamhet. Med Järfällaförening avses

Läs mer

Ny modell för matchavgifter och planhyror

Ny modell för matchavgifter och planhyror Dnr KFN-2013-429 Dpl 01 sid 1 (5) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Ekonomistab Tjänsteyttrande 2013-09-30 Pär Nyberg, 054-5402356 par.nyberg@karlstad.se Ny modell för matchavgifter och planhyror Dnr KFN-2013-429

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Sundsvalls kommun vill genom sitt bidragssystem stödja kommunens föreningsliv så att möjlighet skapas för en omfattande och stimulerande fritid för alla på ett både jämlikt och jämställt

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen

Antagen av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen Antagen av kommunfullmäktige 2010-04-26 och av kommunstyrelsen 2010-04-13 2010-05-18 POLICY FÖR FÖRENINGSBIDRAG Ärende 2010-05-18 KS 2010/118 Gäller from 2011-01-01 Antaget av Kommunfullmäktige 2010-04-26

Läs mer

En revidering av HKF 8120 där bl.a. en avgift för tre dagars lån av hyrfilm avskaffas

En revidering av HKF 8120 där bl.a. en avgift för tre dagars lån av hyrfilm avskaffas KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-04-23 KFN-2013/82.689 1 (3) HANDLÄGGARE Jones, Nick Kultur- och fritidsnämnden Nick.Jones@huddinge.se En revidering av HKF 8120 där bl.a. en avgift

Läs mer

Hållbar idrott Gävle - idrottspolitiskt program

Hållbar idrott Gävle - idrottspolitiskt program Sid 1 (7) Dnr 12KFN4 2014-02-27 Camilla Williamsson Telefon 026-17 97 17 camilla.williamsson@gavle.se Hållbar idrott Gävle - idrottspolitiskt program Inledning och syfte Gävle kommun vill stärka och utveckla

Läs mer

Inriktning för reviderade riktlinjer för föreningsbidrag

Inriktning för reviderade riktlinjer för föreningsbidrag 2016-05-17 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr FRN 2016/68 Fritidsnämnden Inriktning för reviderade riktlinjer för föreningsbidrag Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att de nuvarande riktlinjerna för

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Ändring av avgifter för nyttjande av fritidsservice - Edsvail

Ändring av avgifter för nyttjande av fritidsservice - Edsvail Sammanträdes protokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sidan 4 av 8 30/2011 Dnr 2011/39 KFN.110 Ändring av avgifter för nyttjande av fritidsservice - Edsvail I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2011-04-26

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

Tyresö kommun Utvecklingsförvaltningen 1 (6) Karin Sundström Utredare /KFN

Tyresö kommun Utvecklingsförvaltningen 1 (6) Karin Sundström Utredare /KFN TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-02-09 Utvecklingsförvaltningen 1 (6) Karin Sundström Utredare 08-5782 95 09 karin.sundstrom@tyreso.se 2015/KFN 0110 71 Kultur- och fritidsnämnden Profilfritids Förslag

Läs mer

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 2013-07-31 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/106 Fritidsnämnden Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden fastställer avgifter för besök i simhallar från och

Läs mer

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014 Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014 2014-04-23 Piteå kommuns idrottsanläggningar och samlingslokaler Kultur, park och fritid har uppdraget att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-23 KFN-2014/344.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2015

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2015 Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2015 2015-01-01 Piteå kommuns idrottsanläggningar och samlingslokaler Kultur, park och fritid har uppdraget att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler

Läs mer

Bidrag till föreningar i Bjuvs kommun från 2014 Dnr KoF

Bidrag till föreningar i Bjuvs kommun från 2014 Dnr KoF Beslutad i KF 2013-09-26 Kultur- och fritidsnämnden Bidrag till föreningar i Bjuvs kommun från 2014 Dnr KoF 2012.0042 Bidragsgrunder Kommunens bidrag till föreningar skall vara enkla, begripliga och uppfattas

Läs mer

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 Syfte Lomma kommuns stöd till det ideella föreningslivet syftar till att stimulera till ett

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Särskilt föreningsbidrag för ridsport

Särskilt föreningsbidrag för ridsport 2014-09-08 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2014/150-805 Fritidsnämnden Särskilt föreningsbidrag för ridsport Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att ett förslag om införande av ett särskilt föreningsbidrag

Läs mer

Förändrade markeringsavgifter och föreningsbidrag

Förändrade markeringsavgifter och föreningsbidrag uppolfie STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Sten Larsson 2016-09-06 IFN-2016-0113 Idrott- och fritidsnämnden Förändrade markeringsavgifter och föreningsbidrag Förslag till beslut

Läs mer

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Eslövs kommun Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Delar ur Kultur- och fritidsnämndens mål för 2003 2006 Kultur- och fritidsaktiviteter främjar

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 18 BIDRAGSNORMER FÖR BARN- OCH UNGDOMS- FÖRENINGAR SAMT PENSIONÄRS- OCH HANDIKAPPFÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2005-11-28 att gälla fr o m 2006-01-01 Delar

Läs mer

Dokumentets syfte Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för fördelningsprinciper som tillämpas för idrottsanläggningar och idrottslokaler

Dokumentets syfte Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för fördelningsprinciper som tillämpas för idrottsanläggningar och idrottslokaler RIKTLINJE Fördelningsprinciper som tillämpas för idrottslokaler och idrottsanläggningar Dokumentets syfte Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för fördelningsprinciper som och idrottslokaler

Läs mer

Fördelningsprinciper

Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper för idrottsanläggningar Det är en stor efterfrågan på kommunens lokaler och anläggningar för idrottsverksamhet. Därför har kultur- och fritidsnämnden tagit fram

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet 1 (5) Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Föreningslivet stärker civilsamhället och bidrar till ett lokalt engagemang. Därför har Sundbybergs stad valt att på olika sätt stötta föreningar

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Avgifter för nyttjande av fritidsservice Fastställda av kultur- och fritidsnämnden 2009-11-12, 112 Från och med 2004-01-01 är kultur- och fritidsnämnden bemyndigad att fastställa dessa avgifter. Reviderade

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Välkommen till Cricket

Ansökan om projektbidrag - Välkommen till Cricket KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-23 KFN-2014/142.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Kultur och Fritidsnämnden 2013-01-01 STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Antagen av kultur och fritidsnämnden den 13/11 2013 och börja gälla 2013-01-01. Hörby kommun 242 80 Hörby Tel: 0415-182

Läs mer

SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING. Regler för uthyrning av 2:hemmet (Ungdomens hus) och öppna parker i Skärholmens stadsdelsförvaltning

SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING. Regler för uthyrning av 2:hemmet (Ungdomens hus) och öppna parker i Skärholmens stadsdelsförvaltning SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SAMHÄLLSSERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-03-10 Handläggare: Rune Ney, 08-508 24 060 Sophie Dahlberg, 08-508 24 016 Till Skärholmens stadsdelsnämnd Regler för uthyrning

Läs mer

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Bilaga 1. Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Kultur- och fritidsupplevelser av alla slag ger människor en ökad livskraft och därmed förutsättningar för en bättre allmän folkhälsa. Ett varierat

Läs mer

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2017

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2017 Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2017 2016-11-02 Piteå kommuns idrottsanläggningar och samlingslokaler Kultur, park och fritid har uppdraget att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler

Läs mer

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 R I K TLINJER FRITIDSNÄMNDEN Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Varför lämnar fritidsnämnden

Läs mer

2. Rutiner vid fördelning av tränings- och tävlingstider samt arrangemang... 3

2. Rutiner vid fördelning av tränings- och tävlingstider samt arrangemang... 3 1(9) 2(9) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Rutiner vid fördelning av tränings- och tävlingstider samt arrangemang... 3 3. Principer vid fördelning av tränings- och tävlingstider samt arrangemang... 5 4. Alkoholservering

Läs mer

Motion väckt av Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) med förslag om att avskaffa de ofrivilliga deltiderna i kommunen

Motion väckt av Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) med förslag om att avskaffa de ofrivilliga deltiderna i kommunen 2015-03-18 KFN-2015/25.199 1 (3) HANDLÄGGARE Press, Annika 08-53531706 Annika.Press@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Motion väckt av Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich

Läs mer

Värdegrund för Huddinge kommun remissvar

Värdegrund för Huddinge kommun remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-16 SN-2014/1118.119 1 (2) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05 erika.svardh@huddinge.se Socialnämnden Värdegrund för Huddinge kommun remissvar

Läs mer

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-15 FSN-2014/92.119 1 (4) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun Förslag

Läs mer

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet 1 (7) Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Föreningslivet stärker civilsamhället och bidrar till ett lokalt engagemang. Därför har Sundbybergs stad valt att på olika sätt stötta föreningar

Läs mer

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun Idrottspolitiskt program 2011-2020 Hudiksvalls kommun Förstasidesbilder: Inga Britt Jonsson Sören Olofsson Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2010. Innehållsförteckning Syfte... 1 Metod... 2

Läs mer

Förslag till ändrade taxor 2014

Förslag till ändrade taxor 2014 Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2013-06-04 IDN 2013-06-18 Handläggare Susanne Olsson Telefon: 08-508 28 426 Till idrottsnämnden Förvaltningens förslag till beslut Idrottsnämnden föreslår

Läs mer

Riktlinje för fördelning av tider på kommunala idrottsanläggningar

Riktlinje för fördelning av tider på kommunala idrottsanläggningar Riktlinje 2016-04-13 Riktlinje för fördelning av tider på kommunala idrottsanläggningar KFN 2016/0134-5 003 Antagen av kultur- och fritidsnämnden 13 april 2016 49 Ersätter dokumentet Prioriteringsordning

Läs mer

Riktlinjer föreningsbidrag Sektor stöd och omsorg

Riktlinjer föreningsbidrag Sektor stöd och omsorg Sektor stöd och omsorg Dnr KS16.475-1 Reviderat 2016-06-10 Innehåll Riktlinjer Föreningsbidrag Sektor SO 4 Generella krav och förutsättningar... 4 Fördelningsprinciper.. 5 Medlemsbidrag... 5 Lokalkostnadsbidrag...

Läs mer

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2001-09-24 och gäller from 2002-01-01 Rev KF 2010-11-29, 89 Rev KF 2012-11-26 1 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG TILL UNGDOMS- ORGANISATIONER, VALDEMARSVIKSKORPEN,

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen. Inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar

Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen. Inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar KS13-268 003 Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen Inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-09-10

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - simkollo

Ansökan om projektbidrag - simkollo KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-23 KFN-2014/105.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

Kommersiell verksamhet i offentliga lokaler

Kommersiell verksamhet i offentliga lokaler Tjänsteskrivelse 2013-12-18 KFN 2013.0103 Handläggare: Claes Åsenblad Kommersiell verksamhet i offentliga lokaler Sammanfattning Enligt uppdrag har kommersiell verksamhet i offentligt finansierade lokaler

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1).

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1). Policy för uthyrning av Töreboda kommuns lokaler Töreboda kommun har lokaler som utanför ordinarie verksamhet kan hyras ut för olika aktiviteter och arrangemang. Föreningslivet i Töreboda kommun är ett

Läs mer

Där ej annat anges avser taxorna kostnad per timme i kr. För- och eftersäsong Privat Förening Skolor. Privat Förening Skolor

Där ej annat anges avser taxorna kostnad per timme i kr. För- och eftersäsong Privat Förening Skolor. Privat Förening Skolor BILAGA 2a TAXOR 2009 INOMHUSANLÄGGNINGAR taxor gällande från 2009 Där ej annat anges avser taxorna kostnad per timme i kr. Eriksdalshallen 540 330 230 540 330 350 Idrottshall > 700 kvm 430 270 230 430

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 070 799 10 53 Box 17 631 02 Eskilstuna

Kultur- och fritidsnämnden 070 799 10 53 Box 17 631 02 Eskilstuna Eskilstuna 2012-03-15 Samarbetsorganisation för funktionshindersfrågor Eskilstuna kommun Ingvar Edin Kultur- och fritidsnämnden 070 799 10 53 Box 17 631 02 Eskilstuna Synpunkter på översynen av föreningsstödet

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens fördelning av föreningsbidrag

Vård- och omsorgsnämndens fördelning av föreningsbidrag Sida: 1 (5) Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden har enligt gällande reglemente ansvar för att fördela bidrag till föreningar

Läs mer

Föreningsbidrag - fritid barn- och ungdomsverksamhet

Föreningsbidrag - fritid barn- och ungdomsverksamhet RIKTLINJE Föreningsbidrag - fritid Dokumentets syfte Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för ekonomiska bidrag för föreningar som bedriver fritidsverksamhet för barn och ungdomar i Nacka. Dokumentet

Läs mer

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008.

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008. sid 1 (5) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2013-09-04 Bengt Palo, 054-5405215 bengt.palo@karlstad.se Till arbetsmarknads- och socialnämnden Översyn av nämndens hantering

Läs mer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer 1 (7) Typ: Bestämmelse Giltighetstid: Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 20 Uppdateras: Barn, kultur- och utbildningsnämnden lämnar bidrag till olika föreningar och organisationer som bedriver barn-

Läs mer

Remissvar - motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond

Remissvar - motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond Tjänsteskrivelse 2013-04-29 KFN 2013.0017 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Remissvar - motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Ärende: Kommunplan med årsbudget 2015 och utblick

Ärende: Kommunplan med årsbudget 2015 och utblick YRKANDE 1 Möjligheten att få välja förskola/skola och hemtjänstutövare är en rättighet som ger gävleborna makten att själva avgöra vilken förskola/skola eller hemtjänstutövare som fungera bäst för dem.

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2013/294.709 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av egenavgiften för familjerådgivning Förslag till

Läs mer

Kommunalt föreningsstöd

Kommunalt föreningsstöd Kommunalt föreningsstöd Bidragsregler 2 2008-11-12 Kommunalt foreningsstd senaste versionen.doc 1 Allmänna förutsättningar Kommunens bidragsgivning syftar till att stödja Järfällaföreningarnas organiserade

Läs mer

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med Samkraft skapa en cykelverkstad för ungdomar - svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP)

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med Samkraft skapa en cykelverkstad för ungdomar - svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-12-11 SN-2013/4277.629 KS-2013/783.629 1 (3) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Socialnämnden Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Ge kultur-och fritidsnämnden

Läs mer

Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig plats (HKF 1210)

Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig plats (HKF 1210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-15 KS-2014/598.184 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig

Läs mer

Förslag till fördelning av föreningsbidrag år 2015

Förslag till fördelning av föreningsbidrag år 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 5 september 2014 SN-2014/3051.705 1 (4) HANDLÄGGARE Lina Albrektsson 08-535 378 08 lina.albrektsson@huddinge.se Socialnämnden Förslag till fördelning

Läs mer

Inomhusanläggningar säsong (vattensport och gym: året runt, övriga v. 34-v. 21) Bilaga 2, taxor för planhyror sida 1(5)

Inomhusanläggningar säsong (vattensport och gym: året runt, övriga v. 34-v. 21) Bilaga 2, taxor för planhyror sida 1(5) sida 1(5) Taxor för planhyror 2017 Taxor (där ej annat anges avser taxorna kostnad per timme i kr) De nya taxorna gäller successivt fr.o.m. januari 2017 på nya bokningar/avtal, under förutsättning att

Läs mer

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.2-201/2017 Sida 1 (6) 2017-05-02 Handläggare Eva-Lotta Elmér Telefon: +46 08-508 251 87 Till Socialnämnden 2017-05-16 Nya riktlinjer

Läs mer

Sammanfattning - dokumentation Regional idrottssamverkan 150911

Sammanfattning - dokumentation Regional idrottssamverkan 150911 Sammanfattning - dokumentation Regional idrottssamverkan 150911 Innehåll Hur kan vi öka legitimiteten för idrotten i samhällsplaneringen?... 1 Idrotten i samhället och i samhällsbyggnationen... 1 Att hantera...

Läs mer

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun KFN13/62 RIKTLINJE Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-04. Antagen datum 2013-09-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad

Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad Inledning Den svenska idrottsrörelsen, som är landets största folkrörelse är en unik kraft inte minst genom sitt arbete med verksamhet för barn och ungdomar.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016: Avgifter och lokalhyror för Flens kommun. Antagen av kommunfullmäktige

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016: Avgifter och lokalhyror för Flens kommun. Antagen av kommunfullmäktige KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:11 806 Avgifter och lokalhyror för Flens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-06-16 102 1 Avgifter och lokalhyror Dessa hyror och avgifter är fastställda med stöd

Läs mer

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2011-02-22. 5,gäller från 2011-03-28. Ändringar antagna av KF 2012-02-28, gäller från 2012-01-01.

Läs mer

Kommunernas stöd till idrotten. En undersökning våren 2005

Kommunernas stöd till idrotten. En undersökning våren 2005 Kommunernas stöd till idrotten En undersökning våren 2005 Sammanfattning Det stöd landets kommuner ger till idrottsrörelsen, genom såväl kontanta bidrag som stöd till antingen egna eller föreningsdrivna

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer till Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet

Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer till Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer till Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Riktlinjerna reglerar hur bidragsansökningar till kultur och fritidsnämnden ska göras, vilka krav som ställs

Läs mer

Fritidsbidragen gäller för idrottsföreningar, handikappföreningar, naturföreningar och ideella föreningar.

Fritidsbidragen gäller för idrottsföreningar, handikappföreningar, naturföreningar och ideella föreningar. Information Föreningar som uppfyller Strängnäs kommuns bidragspolicy (http://www.strangnas.se/globalassets/upload/ kommun-och-politik/forfattningssamling/ovriga-styrdokument/policys/bidragspolicy-i-strangnas-kommun.pdf)

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00.

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. AGENDA Inledning Bakgrund Marknadsutveckling Utveckling medlemmar, intäkter och resultat

Läs mer

Revidering av styrdokumentet - Fördelningsprinciper av tider och uthyrningsprinciper idrottsanläggningar i Kalmar kommun

Revidering av styrdokumentet - Fördelningsprinciper av tider och uthyrningsprinciper idrottsanläggningar i Kalmar kommun Per-Ola Johansson 2014-11-11 Kultur- och fritidsnämnden Revidering av styrdokumentet - Fördelningsprinciper av tider och uthyrningsprinciper idrottsanläggningar i Kalmar kommun Förslag till beslut Kultur-

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - projekt Tjejhockey

Ansökan om projektbidrag - projekt Tjejhockey KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-22 KFN-2014/356.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

Regelverk för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Regelverk för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Regelverk för föreningsbidrag i Nyköpings kommun (KFN) den 2009-08-27 Antagen av kommunfullmäktige den 2009-11-10 I dokumentet anges Kultur- och fritidsnämnden med förkortningen KFN Regelverk för föreningsbidrag

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

Prislista 2015 vid uthyrning av Torshälla stads nämnds lokaler och anläggningar

Prislista 2015 vid uthyrning av Torshälla stads nämnds lokaler och anläggningar Torshälla stads nämnd 2014-12-22 1 (7) Torshälla stads förvaltning Ledning & administration TSN/2014:420 Ulrika Hansson 016-710 73 25 Torshälla stads nämnd Prislista 2015 vid uthyrning av Torshälla stads

Läs mer

BIDRAGSNORMER Policy för investeringsbidrag och lokaluthyrning. TORSÅS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden

BIDRAGSNORMER Policy för investeringsbidrag och lokaluthyrning. TORSÅS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden BIDRAGSNORMER Policy för investeringsbidrag och lokaluthyrning TORSÅS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Kommunalt bidrag till föreningsverksamheten i Torsås kommun. Bidragsnormer fastställda av Torsås

Läs mer

Hållbar idrott Idrottspolitiskt program. Handlingsplan

Hållbar idrott Idrottspolitiskt program. Handlingsplan Hållbar idrott Idrottspolitiskt program Handlingsplan 2014 2016 Innehåll Hållbar Idrott Gävle...4 Idrottens roll i Gävle...5 Stöd till föreningar...6 Idrotten ska vara tillgänglig för alla...6 Organiserad

Läs mer

TAXOR OCH UTHYRNINGSPRINCIPER

TAXOR OCH UTHYRNINGSPRINCIPER TAXOR OCH UTHYRNINGSPRINCIPER Idrottshallar och gymnastiksalar Stenungsund Arena: Idrottshall Bordtennis/danslokal Brottning/judolokal Ishall Sammanträdesrum Friidrottsanläggning Fotbollsplaner Kommunala

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall Kommunfullmäktige 2009-10-26 161 380 Kommunstyrelsen 2009-10-12 190 507 Arbets- och personalutskottet 2009-09-14 185 398 Dnr 09.543-825 oktkf11 Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby

Läs mer

FÖRENINGSÄGDA ANLÄGGNINGAR

FÖRENINGSÄGDA ANLÄGGNINGAR FÖRENINGSÄGDA ANLÄGGNINGAR Utredning om föreningars intäkter och kostnader för egna anläggningar i jämförelse med 1 Innehållsförteckning Sidan Utredningsuppdrag: Bakgrund, syfte och genomförande.3 Blankettens

Läs mer

Enkät föreningsfrågor 2014

Enkät föreningsfrågor 2014 Enkät föreningsfrågor 2014 Vår förening tillhör kategorin A. Idrottsförening (OBS! Även skytte/jaktvård/bilsport/korpoch motionsidrott 33 32,7 B. Handikapporganisation 5 5 C. Kyrklig organisation 18 17,8

Läs mer

Huddinge konunun Servicecenter i kommunalhuset Kommunalvägen 28 HUDDINGE. Medborgarförslag - Parkeringsplatser på schaktmassorna i Sörskogen

Huddinge konunun Servicecenter i kommunalhuset Kommunalvägen 28 HUDDINGE. Medborgarförslag - Parkeringsplatser på schaktmassorna i Sörskogen Huddinge konunun Servicecenter i kommunalhuset Kommunalvägen 28 HUDDINGE i-'-}~ U~:~;') ~~':j (; 0~- j(~ö7\'f:r;n ij""f Jl ~ i

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Remiss av utredning om gränslöst/generellt bidrag för handikappidrotten i länet Remiss från Kommunförbundet Stockholms län Remisstid 12 november 2003

Remiss av utredning om gränslöst/generellt bidrag för handikappidrotten i länet Remiss från Kommunförbundet Stockholms län Remisstid 12 november 2003 PM 2003 RII (Dnr 326-2325/2003) Remiss av utredning om gränslöst/generellt bidrag för handikappidrotten i länet Remiss från Kommunförbundet Stockholms län Remisstid 12 november 2003 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet 2014-02-14 KS-2013/1648.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björn Rosborg 08-535 302 09 bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64)

Läs mer