Utredning taxor för vuxna i föreningslivet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredning taxor för vuxna i föreningslivet"

Transkript

1 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KFN-2015/ (3) HANDLÄGGARE Högland, Marina Kultur- och fritidsnämnden Utredning taxor för vuxna i föreningslivet Förslag till beslut 1. Förvaltningens förslag om införande av en subventionerad vuxentaxa i enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterad den 5 augusti 2015 godkänns och överlämnas till fullmäktige för fastställelse. 2. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag till prioriterade satsningar 2016 samt höjning av aktivitetsbidragen till barn och ungdomar mellan 7-20 år från och med 2016 utifrån ökade intäkter vid ett införande av vuxentaxa. Bakgrund Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Vibeke Bildt (Fp), gav förvaltningen i uppdrag att utreda 0-taxan för vuxenverksamhet och vilka konsekvenser det skulle få för föreningslivet. Förvaltningen har i utredningen tagit hjälp av en extern konsult för att ta fram en rapport som underlag inför förslag till nämnden samt skickat utredningen på remiss till föreningslivet via en digital enkät. Sammanfattning Huddinge kommun är en av få som erbjuder 0-taxa för vuxenverksamhet i föreningsregi. Det är förvaltningens uppfattning att vuxenverksamhet ska bära en större del av sina kostnader än vad som sker idag. All kommunal kulturoch fritidsverksamhet är i princip subventionerad för nyttjarna. I många fall ingår dock att nyttjarna erlägger en avgift. Det gäller inte minst vuxna. Mot denna bakgrund föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att all kommunal fritidsverksamhet ska avgiftsbeläggas för vuxna nyttjare, det vill säga även det som sker genom föreningar. Detta föreslås dels för att skapa en likställighet inom gruppen vuxna i enlighet med kommunlagen och dels för att ytterligare prioritera ungdomsgruppen i enlighet med kommunens uttalade ambition. Den nu föreslagna inriktningen har vid flera tillfällen lyfts inom kommunen. Viljeyttringar har funnits från 1991 då ett utredningsuppdrag lades i kommunen där förslaget om införande av taxa för viss vuxenverksamhet POSTADRESS Kultur- och fritidsnämnden Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KFN-2015/ (3) föreslogs men remissen återtogs av KF. Frågan aktualiserades igen i och med det ordförandeförslag som lades i kultur- och fritidsnämnden Förvaltningens synpunkter Kommunen har stor handlingsfrihet i stödet till föreningslivet och det är ett viktigt styrinstrument som ska stämma överens med de politiska målen som satts upp. Viktiga sådana är t ex. kommunens kulturpolitiska program samt det idrottspolitiska programmet som har en tydlig prioritering på barn och unga. Ett införande av vuxentaxa ger en möjlighet till styrning via riktade investeringar och inhyrning av lokaler med ett tydligt jämställdhetsperspektiv för att förstärka detta arbete. Utrymme finns även att se över och höja aktivitetsbidraget riktat till barn och unga 7-20 år. En annan möjlighet är att använda ökade intäkter till satsningar i områden med låg socioekonomisk status där deltagande i aktiviteter på fritiden är lågt och där många grupper står utanför nyttjandet. Likställighet är också en viktig princip som stöder förvaltningens förslag om att avgiftsbelägga kommunal fritidsverksamhet för vuxna nyttjare inom föreningslivet. Detta föreslås dels för att skapa en likställighet inom gruppen vuxna i enlighet med kommunlagen och dels för att ytterligare prioritera ungdomsgruppen i enlighet med kommunens uttalade ambition. Ett förtydligande bör enligt förvaltningen också göras för att säkerställa att det kommunala stödet ges till allmängiltig ideell verksamhet genom att anamma de definitioner som föreslås i bilaga 2. Införande av vuxentaxa Förvaltningen föreslår att subventionerad taxa införs successivt under 2016 vid säsongsstart för respektive verksamhet. För de föreningar som har verksamhet löpande året runt föreslås ett införande från och med höstterminen Marina Högland Kultur- och fritidsdirektör

3 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KFN-2015/ (3) Bilagor Bilaga 1 Utredning av taxor för vuxna i föreningslivet, inklusive sammanfattande kommentarer från förvaltningen Bilaga 2 Remissmissiv Bilaga 3 Enkätsvar från föreningslivet inklusive sammanfattande kommentarer från förvaltningen Bilaga 4 Taxor i Stockholms län FSKF Beslutet delges Kommunstyrelsen

4 Bilaga taxeutredning Sammanfattning, kommentarer och förslag från förvaltningen rörande taxeutredningen Den taxeutredning som projektgruppen presenterat är grund för denna sammanfattning som kompletterar utredningen och utgör underlag inför nämndens beslut. För att en förändring ska kunna genomföras krävs att regler och förutsättningar tydliggörs. I kommunen har tidigare funnits en HKF 3871, som reglerade avgifter för lokalupplåtelse mm inom fritidsverksamheten. Nedan de områden som förvaltningen identifierat och här förtydligar. Inledning Stödet till föreningslivet i Huddinge omfattas i huvudsak av två områden. Dels ett kontantstöd till verksamhet för barn, unga och funktionsnedsatta. Det andra stödet utgörs av lokalsubventioner som riktas till alla föreningar och åldersgrupper. För föreningar med egna eller inhyrda lokaler utgår lokalsubventioner via hyresbidrag från kommunen. Kommunen har dessutom slutit samverkansavtal med föreningar kring drift och verksamhet, inte minst inom kulturområdet. I den utredning som gjordes 2012 framkom att det totala stödet till föreningsverksamheten i kommunen uppgick till drygt 44 mnkr (år 2010). Definition Allmängiltig ideell förening vem ska få stöd Det är angeläget att definitionen för vem stödet riktas till tydliggörs. Skatteverket och Bolagsverket definierar ideella föreningar enligt följande: Skatteverket: En ideell förening kännetecknas av att ändamålet är ideellt och/eller dess verksamhet är ideell. En förening som främjar sina medlemmars ekonomiska intressen anses inte ha ett ideellt ändamål. En förening som främjar sina medlemmars ekonomiska intressen anses inte ha ett ideellt ändamål. För att en sådan förening, till exempel en fackförening, ska vara en ideell förening i juridisk mening får den verksamhet som bedrivs för att främja ändamålet inte vara av affärsmässig karaktär. En ideell förening kan alltså inte både bedriva ekonomisk verksamhet och syfta till att främja sina medlemmar ekonomiskt. Bolagsverket: Ändamålet ska vara ideellt. För att en förening ska vara ideell krävs att den har ett ideellt ändamål. Sådana ändamål kan vara religiösa, välgörande, vetenskaplig eller politiska. Som ideellt får men i regel räkna varje syfte som inte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Förvaltningen föreslår att kommunen följer dessa definitioner och detta innebär därmed att föreningar såsom fastighetsägar-, hyresgäst-, bostadsrättsföreningar som inte är tillgängliga för alla samt har till syfte att värna sina medlemmars ekonomiska intressen inte kommer betraktas som ideella föreningar även om de kan vara registrerade som sådana. Dessa föreningar kommer enligt detta förslag betala sk normaltaxa. Olika förutsättningar beroende på verksamhet inom föreningarna Förutsättningarna bör anpassas beroende på verksamhetens/aktiviteternas karaktär. En modell föreslås därför för lagidrotter, en modell för individuella idrotter samt övriga föreningars aktiviteter. Generellt föreslås att till vuxengruppen räknas individer från och med 21 år. Åldersgränsen följer den för LOK-stöd (lokalt aktivitetsstöd) och är också den gräns som de flesta

5 Bilaga taxeutredning kommuner valt att tillämpa. Administrationsavgift Administrationsavgiften på 1000 kr ger bland annat tillträde till subvention för behöriga föreningar. Här föreslår förvaltningen inga förändringar. För lagidrotter föreslås, den regel som generellt tillämpas i Sverige, att föreningars seniorverksamhet (seriespel) räknas som vuxenverksamhet oavsett deltagarnas åldrar. För individuella idrotter räknas deltagarna som vuxna från 21 år. Blandade grupper individuella idrotter Inom de individuella idrotterna där blandade grupper tillämpas föreslås att regeln ska vara att minst 50% av deltagarna ska vara under 21 år för att räknas som ungdomsverksamhet. För vuxendeltagare i sådana grupper debiteras därefter för vuxna proportionerlig andel. Det innebär att om andelen vuxna överstiger 50% så blir hela gruppen debiterad vuxentaxa. En rutin för hur föreningar ska anmäla detta tas fram av förvaltningen liksom rutiner för uppföljning. Övriga ideella föreningars verksamhet Samma princip som för individuella idrotter föreslås tillämpas för övriga ideella föreningars verksamhet. Föreningarnas verksamhet för funktionsnedsatta Förvaltningen föreslår att 0-taxa för målgruppen funktionsnedsatta bibehålls utan ålderstak. Avtal med föreningar (Samverkans-, drift-, hyres-, och entreprenörsavtal) Kommunen har slutit avtal med en mängd föreningar som en överenskommelse om förutsättningar för föreningens verksamhet och drift eller skötsel av en anläggning. Därutöver finns ett antal hyresavtal och entreprenörsavtal som mycket strikt reglerar ansvar, befogenheter och ekonomiska förväntningar för involverade parter. Förvaltningen bör hitta en modell för att skapa enhetlighet och likvärdighet inom kommunen. Förvaltningen föreslår även att avtal tecknas med föreningar som idag saknar avtal och där tillämpande av vuxentaxan inte är en relevant modell. Exempel på sådana är: Bågskytte, hundverksamhet och frisbeegolf. Studieförbunden Studieförbunden föreslås betala taxa för sin vuxenverksamhet på samma sätt som föreningslivet utifrån den indelning man gör för sitt utbud.

6 Bilaga taxeutredning Förslag till taxenivåer Förvaltningen föreslår att en subventionerad vuxentaxa införs enligt projektgruppens förslag: Ny vuxentaxa Normaltaxa (50% normaltaxa) Anläggning kr/timme kr/timme Sporthall Gymnastiksal Motionsrum Omklädningsrum Multihall Ishall Bandybana Gräsplan Konstgräs Konstgräs Konstgräs Grusplan Omklädningsrum Friidrottsarena Simhall (bassäng/linbana) 300/40 600/85 (Vintertaxa konstgräs ej säsong ) Timtaxor i samlingslokaler Ny vuxentaxa/50% Normaltaxa kr/timme kr/timme Aula Festlokal (möteslokal) Matsal Mötesrum Samlingssal Scen/loge ute Skolsal Bidragsberättigade föreningar föreslås härmed betala en vuxentaxa som utgör 50 % av normaltaxan enligt nivåerna ovan. Ett maxtak föreslås enligt tabellen på 300 kr/h för dessa föreningar. Övriga föreningar, privatpersoner och organisationer föreslås betala normaltaxa. Förvaltningen föreslår vidare att taxorna ska indexregleras på årsbasis. Hantering av övriga relaterade frågor Fördelningsprinciper och säsongsindelning

7 Bilaga taxeutredning Under hösten pågår arbetet med översyn av kommunens fördelningsprinciper för föreningslivet. I samband med det kommer säsongsindelningen ses över och revideras för, i första hand, utomhusidrott och isar. Arrangemang och evenemang Förvaltningen föreslår inga ändringar rörande arrangemangstaxor och regler. Rutiner och uppföljning Förvaltningen tar fram rutiner för att säkra att rätt information fås in från föreningarna som underlag för debitering. Redan idag görs uppföljning på nyttjandet och korrekthet i bokning. Detta arbete fortgår och vidareutvecklas som en del av förvaltningens ordinarie kvalitetsarbete. Marina Högland Kultur- och fritidsdirektör

8 Utredning taxor för vuxna i föreningslivet

9 Bakgrund och uppdrag I Huddinge kommun har all föreningsverksamhet inklusive studieförbunden oavsett ålder på deltagarna, 0-taxa för träning, seriespel, interna tävlingar och möten under ordinarie säsong för sin ordinarie verksamhet i kommunens lokaler. För att erhålla 0-taxa måste föreningarna betala en administrationsavgift på 1000 kr/år. Föreningarna får då rätt till 0-taxa under ordinarie säsong, vilken varierar beroende på anläggningstyp och idrott. För övrigt föreningsliv utan säsongsindelning gäller samma förutsättningar hela året. Utanför ordinarie säsong betalar föreningarna taxa enligt fastställda nivåer och de föreningar som inte omfattas av 0-taxan betalar normaltaxa för all sin verksamhet. Dagens 0-taxa omfattar även föreningar som inte inryms i kategorin allmännyttiga ideella föreningar vilket kan ifrågasättas huruvida det är ett kommunalt uppdrag. I ett ordförandeförslag från Vibeke Bildt (Fp) har kultur- och fritidsförvaltningen fått i uppdrag att utreda 0-taxan för vuxenverksamhet och vilka konsekvenser det skulle få för föreningslivet. Utifrån uppdraget påbörjade förvaltningen 2013 ett arbete för att med utgångspunkt från den gällande normaltaxan se över konsekvenser vid ett införande av vuxentaxa för de föreningar som inte har rätt till 0-taxa, företag och privatpersoner i Huddinge kommun. Detta arbete med redovisning för ekonomiska konsekvenser (se tabell sid 5) ligger till stora delar till grund för denna utredning om införande av en vuxentaxa som startade genom en projektbeställning Utredning av taxor för föreningsliv och övriga i Huddinge som överlämnades till en särskild projektgrupp inom förvaltningen. Projektbeställningen bifogas i bilaga 1. Stöd till idrotts- och folkrörelsen Idrottsrörelsen är idag Sveriges största folkrörelse och har ett omfattande stöd från stat och kommuner. Idrottsrörelsen självt ser sig som den största finansiären genom alla ideellt arbetande ledare som finns i verksamheten. Skulle dessa ideellt arbetande ledare finansieras som kommunala fritidsledare skulle det generera en kostnad på cirka 30 miljarder enligt Riksidrottsförbundets beräkningar. De tar också in medlemsavgifter och deltagaravgifter samt sponsring som bekostar en stor del av deras verksamhet. Den största bidragsgivaren utanför idrottsrörelsen är dock kommunerna genom föreningsbidrag men särskilt genom investeringar och drift av idrottsanläggningar. Detta stöd omfattar totalt i landet cirka 5-6 miljarder enligt beräkningar från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Det sker en kraftig subventionering för nyttjandet av dessa anläggningar genom 0-taxa eller låga taxenivåer som långt ifrån täcker de reella driftskostnaderna. Detta gäller idrotten liksom nyttjandet av samlingslokaler. Kommunens lokaler är en grundförutsättning Utbudet av kommunala idrottsanläggningar och möteslokaler är en viktig förutsättning för det omfattande folkrörelsearbete som sker genom det ideella föreningslivet i landet. Detta medverkar till att skapa förutsättningar för en demokratisk och social fostran av barn och ungdomar och skapande av möjligheter till en aktiv fritid och ett demokratiskt samspel för många invånare i alla åldrar. 2

10 Regionalt samarbete i Stockholms län Mindre än hälften av landets kommuner har någon form av 0-taxa eller särskild lokalsubvention för olika grupper. 0-taxa för vuxna finns inom ett fåtal kommuner idag. Inom Stockholmsregionen pågår idag ett regionalt samarbete inom både kultur- och fritidsområdet. Ett arbete som pågår är bland annat en inventering och diskussion kring taxesättningen inom fritidssektorn. Ambitionen är att skapa likartade förhållanden i kommunerna vad gäller detta. Ett syfte är att skapa bra förutsättningar för tillgång till och ett framtida nyttjande av nya men även befintliga idrottsanläggningar över kommungränserna. Liknande taxor i regionen underlättar En liknande taxesättning inom regionens kommuner vore önskvärd för att behålla en balans och undvika svårhanterlig/överdimensionerad tillströmning av tillkommande föreningar till en kommun beroende på lägre taxor än närliggande kommuner i regionen. Detta påverkar tyvärr befintligt föreningsliv negativt då i stort sett samtliga kommuner i länet lider brist på tillgång till tider och anläggningar. I Huddinge råder denna problematik som lett till att fördelning av tider i fullstora sporthallar idag görs från 14 års ålder. Detta är inte önskvärt. I och med de nya anläggningar som nu planeras och byggs bör åldersgränsen kunna sänkas och avsevärt fler tider tillgängliggöras för Huddinges föreningsliv. Barn och ungdom är prioriterade Kommunerna ser generellt sin kärnverksamhet inom fritidsområdet som riktad gentemot barn och ungdomar som en prioriterad målgrupp. Så är uppdraget också formulerat i Huddinge kommuns idrottspolitiska program. Folkhälsoperspektivet är förvisso viktigt för alla åldrar, men när det gäller vuxna handlar kommunens satsningar om att skapa möjlighet för vuxna att vara aktiva på sin fritid genom att erbjuda lokaler och anläggningar medan stödet till barn och unga bör vara mer långtgående/omfattande. Huddinge kommun är den enda kommun i Stockholms län som har 0-taxa för vuxenverksamhet. Med vuxna avses då 21 år och uppåt. Samtliga övriga har antingen 0-taxa för barn och ungdomsverksamhet eller taxa för alla grupper. Stockholms stad exempelvis har 0-taxa för barn och ungdomsverksamhet, men tog bort 0-taxa för vuxna Prioriteringar möjliggör riktade satsningar Det är också viktigt för kommunen att göra prioriteringar för att skapa budgetmässiga förutsättningar för kärnverksamheten och att skapa och bibehålla en budget i balans. Genom att låta vuxna ta ett större ekonomiskt ansvar för sin fritid frigörs möjligheter till större satsningar på prioriterade grupper och områden med de största behoven. Det har från Huddinge kommuns sida, genom dokument och utredningar, uttryckts en ambition om ökad jämställdhet inom fritidssektorn. Ett sådant behov är satsningar på flickors idrottande. Ökade intäkter till nämndens budget skulle enligt vår utredning kunna skapa möjligheter för investeringar och inhyrning av lokaler med ett tydligt jämställdhetsperspektiv för att förstärka detta arbete. 3

11 En annan möjlighet är att använda ökade intäkter till satsningar i områden med låg socioekonomisk status där deltagande i aktiviteter på fritiden är lågt och där många grupper står utanför nyttjandet av de gemensamma offentliga resurserna inom fritidsområdet. Ökade intäkter genom förändring av taxorna med bland annat borttagande av 0-taxan för vuxna skulle skapa utrymme för medvetna satsningar på barn och ungdomar. Projektgruppens förslag 1. En särskild taxa för godkända föreningars vuxenverksamhet införs. Denna taxa ska gälla för åldersgruppen 21 år och uppåt och ska gälla idrottsanläggningar och samlingslokaler.(redan idag tillämpas barn- och ungdomsåldern 7-20 år vad gäller bidragsberättigade för exempelvis lokalt aktivitetsstöd). Alla godkända föreningars representationslag och övrig seniorverksamhet innefattas av den nya taxan. Det gäller både seriespel, andra matcher och träning. En förenings seniorverksamhet räknas som vuxenverksamhet som avgiftsbeläggs enligt förslaget. Individuella idrotter föreslås betala taxa i proportion till andelen vuxna i verksamheten. Detta bör klargöras i den utredning som genomförs under hösten kring fördelningsprinciperna för idrotten. 2. Den nya vuxentaxan föreslås utgöra 50% av den vid var tid gällande normaltaxan för ej godkända föreningar, företag och privatpersoner, dock föreslås ett tak på maximalt 300 kr/tim införas. 3. Taxan införs från och med budgetåret Administrationsavgift på 1000 kr/år. Administrationsavgiften gäller både för 0-taxa för barn och ungdomar och den nya vuxentaxan. 5. Allmännyttiga ideella föreningar omfattas av den nya vuxentaxan. Övriga organisationer och föreningar föreslås betala normaltaxa. 6. Föreningars verksamhet för funktionsnedsatta föreslås ha fortsatt 0-taxa utan ålderstak. 7. Samtliga föreningar ska omfattas av det nya taxesystemet. Det gäller även bokningar som idag inte sker centralt, utan på berörd anläggning, exempelvis simsporten. 8. Fördelning av intäkter för lokaler inom skolan samt gymnastiksalar ses över. 4

12 Redovisning av underlag och kostnadsberäkning 2012 Bokningar av föreningar under 2012 och kostnad för vuxna (antal vuxna/förening) Föreningstyp Bokade timmar Intäkt i kr för alla (barn och vuxna) föreningstider enligt gällande taxa om taxa tagits ut Intäkt, kr för vuxenverksamheten i föreningslivet om taxa tagits ut för bokade tider till vuxenverksamhet Faktisk intäkt 2012, kr taxor utanför ordinarie säsong, arrangemang och intäkt från de som valt att inte betala adm. avgift Diverse föreningar* 28 st Fastighetsägare 72 st Handikapporganisationer 4 st Idrottsföreningar 73 st Konst Kultur Musik Dans 6 st Pensionärsföreningar 11 st Politiska organisationer 11 st Studieförbund 4 st Totalsumma 209 föreningar *Bridge och schack, Etnisk, Föräldraförening, Hembygd och byalag, Koloni och odling, Natur och djur, Religiös organisation, Röda korset, Scoutkår, Student samt Övrig förening. Utfall enligt ovanstående förslag (2012) I det arbete som kultur- och fritidsförvaltningen genomfört 2013 och som bygger på siffror från 2012 har man beräknat utfallet vid införande av en vuxentaxa som ligger på samma nivå som nuvarande normaltaxa. I ovanstående tabell redovisas denna beräkning. Beräkningarna ger en bra bild av hur resultatet av införande av en vuxentaxa skulle slå även idag. Enligt denna tabell där normaltaxan utgör vuxentaxa skulle det enligt tidigare beräkning ge ökade intäkter om 9,5 miljoner kronor, varav merparten cirka 7,5 5

13 miljoner kronor skulle komma från idrottsföreningarna. Då är inte seniorserier med träning och matcher inräknade. Inventeringen utgick från föreningarnas egna medlemsuppgifter och baseras på hur många vuxna som finns i respektive förening. De föreningar som inte uppgivit någon ungdomsverksamhet räknas som vuxenföreningar i beräkningen. Totalt är det 209 föreningar som bokat tider under Underlaget visar vad en förening betalar idag (2012) och hur mycket de skulle betala för vuxenverksamheten enligt normaltaxan. Projektgruppens förslag till timtaxor i idrottsanläggningar (2015) Projektgruppen föreslår att den nya vuxentaxan ska ligga på nedanstående nivå, dvs 50% av normaltaxa. Med denna nivå hamnar timtaxorna nära de taxor som tillämpas av andra närliggande kommuner. Ny vuxentaxa Normaltaxa (50% normaltaxa) Anläggning kr/timme kr/timme Sporthall Gymnastiksal Motionsrum Omklädningsrum Multihall Ishall Bandybana Gräsplan Konstgräs Konstgräs Konstgräs Grusplan Omklädningsrum Friidrottsarena Simhall (bassäng/linbana) 300/40 600/85 (Vintertaxa konstgräs ej säsong ) 6

14 Timtaxor i samlingslokaler Ny vuxentaxa/50% Normaltaxa kr/timme kr/timme Aula Festlokal (möteslokal) Matsal Mötesrum Samlingssal Scen/loge ute Skolsal Intäkter enligt projektgruppens förslag I utredningen har vi utgått ifrån en lägre nivå än normaltaxan för en vuxentaxa. I de exempel vi tagit fram skulle den totala intäktsökningen bli cirka 5 miljoner kronor. Vi har då utgått ifrån en subventionsnivå gentemot normaltaxan på 50%, dvs hälften av normaltaxan. Vi utgår också ifrån att antalet aktiviteter kan minska något med anledning av den nya taxesättningen och har därför justerat ner utfallet något. Den nya vuxentaxan ska också tillämpas för föreningarnas/organisationernas mötesverksamhet. Det betyder att konferenser, möten, studiecirkelverksamhet mm som sker i kommunens samlingslokaler även omfattas av den nya vuxentaxan. I det tidigare arbetet som förvaltningen gjorde 2013 uppskattades de ökade intäkterna från denna verksamhet till cirka 2 miljoner kronor. I projektgruppens förslag skulle intäkterna bli cirka 1,0 miljoner kronor. Detta finns inräknat i de 5 miljoner kronor som redovisas ovan. Seriespel och extratider En tänkt vuxentaxa ska också enligt projektgruppen gälla allt seriespel på seniornivå. Den vuxentaxa vi föreställer oss skulle i enlighet med vad som sagts ovan ge intäkter på cirka 1 miljon kronor. Detta finns inräknat i de 5 miljoner kronor som redovisas ovan. Extratider (tider som blir över efter att fördelning av tider enligt fördelningsmodell är gjord) utgör några procent av tiderna som fördelas ut. I ishallarna finns minimalt med extratider och gäller ett antal väldigt sena kvällstider. Idag redovisas inte hur extratiderna nyttjas. Om en vuxentaxa införs måste föreningarna framöver redovisa hur tiderna fördelas på barn/ungdomar och vuxna. Förvaltningen bör ta fram en rutin för detta. Projektgruppen har tittat på hur den nya vuxentaxan kan slå för olika idrotter. Med utgångspunkt i fördelade träningstider och förväntat antal matcher har vi försökt beräkna hur detta slår på olika lag inom olika idrotter. Hänsyn bör tas till att lag kan köpa in ytterligare tider (extratider) och slutsumman blir då något annat än det vi kommit fram till i denna rapport. 7

15 Ishockey är den idrott där lagen får den största kostnadsökningen. Enligt beräkningar kan ett ishockeylag utifrån beräknat fördelade 230 timmar under en säsong för träning och matcher få en ökad kostnad på upp emot 70 tkr. Liknande beräkningar för fotboll och innebandy hamnar som mest på 31 tkr respektive 24 tkr. I slutsumman på cirka 760 tkr ingår 7 ishockeylag, 9 fotbollslag, 2 bandylag, 16 innebandylag, 6 basketlag och 3 handbollslag. Sammanfattning Man kan konstatera att Huddinge kommun är en av få kommuner som erbjuder 0- taxa för vuxenverksamhet i föreningsregi. I våra beräkningar har vi räknat utifrån kommunens fördelning av tider (exkl extratider) och sett till de intäkter som genereras genom förslaget. Bakom detta döljer sig naturligtvis att föreningarna/organisationerna belastas av ökade kostnader motsvarande de ökade intäkterna. Det är dock projektgruppens ställningstagande att vuxenverksamhet inom fritidssektorn ska bära en större del av sina kostnader än vad som sker idag i Huddinge kommun. Införandet av en vuxentaxa innebär i praktiken att kommunens stöd till föreningslivet får ett tydligare fokus på barn- och ungdomsverksamheten. En minskad subvention av vuxenverksamheten skulle kunna ge möjlighet till ökade satsningar på barn och ungdomar inom fritidssektorn. Enligt de beräkningar som gjorts skulle införande av en vuxentaxa motsvarande 50% av normaltaxan ge kommunen intäkter om sammanlagt cirka 5 mnkr. Privatpersoner Privatpersoner betalar idag för sina tider. Den intäkten kommer till största delen från bokningar av gymnastiksalar och festlokaler. Denna del kommer att öka då vissa organisationer, som inte tillhör kategorin allmännyttiga ideella föreningar, exempelvis fastighetsföreningar, inte fortsättningsvis föreslås ingå i det subventionerade taxesystemet. Fördelning av intäkter i BUF:s anläggningar Intäkter från idrottsanläggningar, som sporthallar, fotbollsplaner, ishallar/banor, boulebana m fl. går till kultur- och fritidsnämnden, liksom intäkter från de kommunala samlingslokalerna. Projektgruppen föreslår även att nuvarande fördelning med BUF som innebär att samtliga intäkter för uthyrning av lokaler i skolor samt gymnastiksalar tillfaller BUF ses över för att säkerställa underhåll i lokalerna. SLUT 8

16 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN REMISSMISSIV Diarienr KFN-2015/182 Datum Sida 1(2) Handläggare Marina Högland Föreningar i Huddinge kommun Kultur- och fritidsnämnden fk. Utredning taxor för vuxna i föreningslivet Huddinge kommun har idag nolltaxa för nyttjande av lokaler för det ideella föreningslivet. Det gäller samtliga ålderskategorier, för såväl idrotts- som kultur- samt övriga ideella föreningar, för dess ordinarie verksamhet. Nolltaxa för samtliga är mycket ovanligt och förekommer endast i ett fåtal kommuner i landet. Förvaltningen har genom ett ordförandeförslag därför fått i uppdrag att utreda införande av en vuxentaxa och konsekvenser av detta i form av kostnader för föreningarna. Utredningen har letts av en extern konsult. Utredningen föreslår att en subventionerad taxa införs för vuxenverksamhet med undantag för föreningarnas handikappverksamhet. Den subventionerade taxan föreslås utgöra 50% av den sk normaltaxan. Föreningar, organisationer, privatpersoner mfl som inte tillhör det allmännyttiga ideella föreningslivet föreslås betala normaltaxa. Förslaget innebär således att kommunen fortsatt ska subventionera det ideella föreningslivets vuxenverksamhet. En viktig del har varit att omvärldsbevaka övriga regionens taxenivåer och det förslag som tagits fram ligger i nivå med kringliggande kommuner. Via länken nedan kan ni lämna svar från er förening och synpunkter på utredningen. Era svar kommer sammanställas och tas med som en del i underlaget till kultur- och fritidsnämnden tillsammans med det slutliga förslaget från förvaltningen. Enligt tidplanen kommer förvaltningen att ta upp ärendet i kultur- och fritidsnämnden den 1 september Detta innebär att vi behöver era svar senast 10 augusti. Postadress Kultur- och fritidsförvaltningen Huddinge Besöksadress Kommunalvägen 28 Telefon (vx) och fax vx E-post och webb

17 Huddinge kommun Datum Sida 2(2) För att lämna era synpunkter går ni in via länken nedan till en digital enkät där ni får besvara frågor och lämna synpunkter. Ert svar kommer registreras när ni trycker på skicka efter att ni svarat på frågeställningarna i den digitala enkäten. Ansvarig handläggare är Marina Högland, kultur- och fritidsförvaltningen Frågor besvaras 1/8 10/8 via e-post: Marina Högland Kultur- och fritidsdirektör Bilagor Bilaga 1 Utredning av taxor för vuxna i föreningslivet

18 Bilaga sammanfattning enkät om taxor Sammanfattning och kommentarer enkät om taxor Inledning Den 27 maj bjöd förvaltningen in till ett första informationsmöte för föreningslivet i Huddinge. I mötet deltog 73 representanter från föreningar. Vid mötet gjordes en muntlig dragning av utredningen och därefter fick föreningslivet ställa frågor. I samband med detta presenterade förvaltningen den fortsatta processen och informerade att föreningslivet skulle få komma till tals via en remissrunda innan ett slutgiltigt förslag togs fram av förvaltningen för att presenteras för nämnden i september. Den 17 juni skickades remissen ut via e-post till samtliga registrerade föreningar i Huddinge kommun. Den 20 juni skickades brev ut till föreningarna för att säkerställa att föreningarna beretts möjlighet att svara. Sammanlagt 110 svar har inkommit på den digitala enkäten. Därutöver har ytterligare 9 svar inkommit samt kompletterande kommentarer från tre fotbollsföreningar. Nedan kommentarer/svar på de mest frekventa frågorna. Antal godkända föreningar Kategori Barn- och ungdomsverksamhet 128 Fastighetsägar-, villaägar-, Nej hyresgästföreningar 95 Idrottsföreningar Ja 75 Nej Konst-, kultur-, musik-, Ja 2 Nej 25 dansföreningar 18 Pensionärsföreningar Nej 12 Handikappföreningar Ja 1 Nej Övriga föreningar Ja 16 Nej 96 Totalt: 392 Allmänt Synpunkter har lämnats om att svarstiden är orimligt kort och man är kritisk till att man varit tvungen att använda sommarmånaderna till att svara. Kommentar: Möte hölls i slutet av maj där alla berörda föreningar bjöds in och förslaget presenterades muntligt. Utskick gjordes till samtliga föreningar via e-post den 17/6 och därefter skickades ett brev ut till samtliga angivna adresser för att säkra att ingen förening exkluderats. Svarstiden blev därmed 51 dagar. I och med att förvaltningen förberett frågor med förval för att förenkla för föreningarna menar förvaltningen att svarstiden har varit rimlig men förvaltningen håller med om att sommarperioden inte är den bästa. Synpunkt: Föreningarna har angett avsaknad av källhänvisningar Kommentar: Till tjänsteutlåtandet bifogas en översikt över taxenivåer i Stockholms län. Uppgifter om nolltaxa i landets kommuner totalt har hämtats från RF:s kommunundersökning (rf.se) Enligt svaren i denna är det 17 kommuner i landet som tillämpar nolltaxa för samtliga målgrupper. Uppgifter om det totala stödet i landet har hämtats från SKLs (Sveriges Kommuner och Landstings) hemsida: skl.se. Information om kommunernas kostnader för kultur- och fritidsverksamhet beskrivs bland annat i publikationen Elitidrottens anläggningar, sid 17. Kommuner i landet som enligt RF:s undersökning har nolltaxa för alla målgrupper utöver Huddinge är: Ale, Arvidsjaur, Bjurholm, Eda, Härjedalen, Krokom, Lomma, Malung-Sälen, Pajala, Perstorp, Simrishamn, Strömsund, Sunne, Svalöv, Vilhelmina, Överkalix och Övertorneå. Övriga tillämpar subventionerade taxor eller nolltaxa för vissa målgrupper.

19 Bilaga sammanfattning enkät om taxor Synpunkt: Huddinge kommun kan välja en annan väg än övriga närliggande kommuner. (Regionalt samarbete och likvärdigt regelverk är inte viktigt) Kommentar: Det regionala samarbetet har utvecklats de senaste åren och utgör idag en viktig plattform för kommunerna i Stockholms län för benchmarking, jämförelse och utveckling. Kommungränserna utgör idag ofta hinder för medborgarna som rör sig fritt över gränserna utan att särskilt reflektera kring detta. Detta påverkar kommunernas uppdrag. Inom ett antal områden har kommunerna redan idag hittat gemensamma lösningar som underlättar och förbättrar för medborgarna. Ett sådant är gymnasieskolan. Också inom fritidsområdet finns pågående samarbeten och planer för nya. Ett exempel är den nya friidrottshallen i Sollentuna där flera kommuner kommer gå in och köpa tider utifrån en helt ny modell. Huddinge är också delaktig i flera samarbeten. Hacksjöbanan är ett sådant och samarbetet kring IP-Skogen där vi delar på mobil utrustning tillsammans med Botkyrka en annan. För att utveckla dessa samarbeten är det arbete som pågår inom FSKF (Storstockholms Fritids- och kulturchefsförening) väldigt viktigt, inte minst genom det pågående arbetet med översyn av regler och riktlinjer. Stockholm är en tillväxtregion. Många av kommunerna växer snabbt. Så även Huddinge. Framtida utmaningar för att tillgodose föreningslivets behov i en rimlig takt kommer kräva gemensamma lösningar där möjligt. Synpunkt: Införande av vuxentaxa inskränker demokratin. Kommentar: Kommunens uppdrag är säkra tillgången till mötesplatser och lokaler och på det sättet skapa möjligheter att utöva demokrati. Förslaget om införande av en subventionerad vuxentaxa innebär inte en inskränkning i tillgången till lokaler. Synpunkt: Pensionärer är en viktig målgrupp som bör prioriteras. Kommentar: Frågan om stöd till pensionärer genom bidrag och de kommande hyreshöjningar samt konsekvenserna av dessa kommer behöva hanteras särskilt under hösten. Till oktobernämnden kommer förvaltningen ta upp ett ärende om att förändra stödet till pensionärer. Denna utredning omfattar därför inte denna del. Synpunkt: Införandetiden är alltför kort Kommentar: Förvaltningen föreslår en senareläggning av införande för att föreningslivet ska hinna planera bättre för de ändrade förutsättningarna. Se förvaltningens sammanfattande kommentarer och förslag utifrån taxeutredningen, bilaga 1 Synpunkt: Lite intäkter för kommunen i förhållande till konsekvenserna för föreningslivet Förvaltningen står inför betydande kostnadsökningar de kommande åren tack vara viktiga investeringar i anläggningar och mötesplatser för unga. Det är därför nödvändigt att kontinuerligt säkerställa att nämndens budget används kostnadseffektivt och riktas rätt och i den riktning nämnden prioriterat. (Som en jämförelse: 5 mnkr motsvarar drift av två sporthallar) Synpunkt: Förslaget innebär sämre folkhälsa Fysisk aktivitet är vitalt för en god folkhälsa. Här spelar föreningslivet en mycket viktig roll inte minst för barn och unga men därutöver finns en stor mängd aktörer inom området som kommunens stöd inte når och där det idag inte finns system och förhållningssätt. Detta blir särskilt tydligt i ungdomsgruppen som idag ofta väljer alternativa sätt än att organisera sig. Det kommer vara en utmaning framöver för kommunen att hitta sin roll i stödet för att bibehålla och förbättra folkhälsan när det gäller fysisk aktivitet och här utgör föreningarna en del.

20 Bilaga sammanfattning enkät om taxor Synpunkt: Hantering av övriga synpunkter fortsatt process Förvaltningen kommer bjuda in till föreningsmöte under hösten för att fortsätta diskussionerna kring de frågor och synpunkter som lyfts fram från föreningarna.

21 Sammanställning - Utredning taxor för vuxna Vilken typ av förening har ni? Namn Antal % Idrottsförening 38 34,5 Kulturförening 21 19,1 Studieförbund 0 0 Politisk organisation 9 8,2 Pensionärsförening 8 7,3 Övrig (t ex fastighetsförening, villaägarförening, 34 30,9 hyresgästförening) Total Svarsfrekvens 92,4% (110/119) 2. Bedriver ni barn och ungdomsverksamhet i föreningen? Namn Antal % Ja 52 46,8 Nej 59 53,2 Total Svarsfrekvens 93,3% (111/119)

22 3. Bör kommunen prioritera stöd till barn och unga? Namn Antal % Ja Nej 8 7,4 Vet ej 19 17,6 Total Svarsfrekvens 90,8% (108/119) 4. Vilket är det viktigaste stödet till er förening? Namn Antal % 0-taxa 39 36,1 Övriga lokalsubventioner 1 0,9 Bidrag till egna lokaler (hyresbidrag) 8 7,4 Verksamhets- eller arrangemangbidrag 6 5,6 Kommunalt aktivitetsstöd Tillgång till lokaler 29 26,9 Annat 11 10,2 Total Svarsfrekvens 90,8% (108/119) alla de viktiga! vi behöver inget stöd Vi behöver inget ekonomiskt stöd samarbetsavtal

23 Utan lokaler kan vi inte bedriva verksamhet. Finansiellt är kommunalt aktivitetsstöd och 0-taxa ungefär lika stora poster för oss. Tre av alternativen är viktiga, Tillgång till lokaler,hyresbidrag och verksamhetsbidrag Då föreningen bedriver breddverksamhet är alla typer av stöd signifikanta för att kunna fortsätta bedriva verksamheten. då föreningarna bedriver breddverksamhet är alla typer av stöd viktiga för att bedriva verksamheten. Det är inte möjligt att välja ett stöd utan kombinationen är viktig. Då föreningen bedriver bred verksamhet är alla typer av ovan nämnda stöd signifikanta för att kunna fortsätta bedriva verksamheten. Partistöd alla ovan nämnda punkter är viktiga. 5. Är det viktigt att närliggande kommuner har någorlunda likvärdiga förutsättningar (stöd)? Namn Antal % Det är inte viktigt alls 65 59,6 Det är ganska viktigt 37 33,9 Det är väldigt viktigt 7 6,4 Total Svarsfrekvens 91,6% (109/119)

24 6. Hur kommer den föreslagna vuxentaxan att påverka er förening positivt och/eller negativt? Det påverkar negativt. Vi kommer att behöva höja våra verksamhetsbidrag eller göra färre arrangemang Det känns svårt att motivera samfälligheten att betala för att vi ska mötas en gång per år i lokaler som kommunen äger men som står tomma då vi ska mötas. Kommunen har ingen extra kostnad för vårt nyttjande av lokalen så det är svårt att motivera för medlemmarna att betala så det hela kommer att uppfattas som mycket negativt Den föreslagna taxan kommer att fördubbla föreningens kostnad för lokalhyra och därmed måste vi också höja terminsavgiften för deltagarna, kanske till det dubbla beroende på hur många som kommer varje termin. Det kommer inte att påverka oss alls. Vi ansökte om hyresbidrag då vi blev tvungna att hyra vår verksamhetslokal i annan kommun då kommunen valde att riva vår verksamhetslokal i Huddinge. Hyresbidraget till vår ridsportverksamhet avslogs på felaktiga grunder anser vi. Vi är en öppen ideell förening och bedriver verksamhet för barn och ungdomar. Vi tycker det ska vara lika värdiga villkor för alla idrottsföreningar. Ridsporten har ingen noll-taxa det har vi aldrig haft, varför har andra idrotter det? Är det dessutom vuxna utövare i noll-taxe lokaler då är det verkligen på tiden att dom får börja betala. Dessa pengar kan användas till barn och ungdomars likvärdiga villkor inom all idrottslig verksamhet. Vår klubb finansierar stor del själva till Huddinges invånare utan kommunala hyresbidrag. Dessutom fick vi investera pengar till en ryttarbuss så att våra barn och ungdomar skulle kunna transportera sig till vår nya verksamhetslokal i annan kommun. Som pricken över allt så tar man hit en kommersiell näringsidkare från Östermalm och erbjuder samma koncept som vi föreslog initialt med fårbonden från Nyköping vid Lövsta Gård men detta passade sig inte. Så resultatet har blivit att ett företag som var etablerat på Östermalm i Stockholms Stad hamnar i Huddinge. Huddinge Ridklubb fick flytta två mil till Haninge kommun i stället. Den ena verkar inte veta vad den andra pysslar med... ur miljösynpunkt verkar det inte klokt att alla ska behöva pendla till sitt fritidsintresse i andra kommuner. de blir brist på tid till sporthallar Ingen påverkan alls. Vi har inte som förening råd att hyra lokal varför vårt föreningsarbete/vår förening riskerar att läggas ner. Vi hyr in oss i Huges lokaler i en bostadsrättsförening och jag tror inte vi påverkas av detta. Rätta mig gärna om jag har fel. Harry WeckströmOrdförande i Bridgeföreningen Huddinge. negativt Den påverkar inte vår förening. Inte alls.

25 Många människor kommer att titta på mina FÖRESTÄLLNING OCH JAG får massor av stöd så det är positivt Tyvärr negativt för oss som är en seniorverksamhet då allt blir mer kostsamt när man går upp i seriesystemen. Kommer vara kämpigt med nya taxor. Eftersom Huddinge Frimärksklubb inte vet hur kommunen ser på vår verksamhet är det väldigt svårt att svara på frågan. Vi har både senior-och juniorverksamhet samma dag som överlappar varandra dvs seniormötet börjar innan juniorerna är färdiga. När ska vuxentaxan börja? Vi är i Tomtbergaskolans matsal och vi vet inte vad den kostar per timme. Vi kan inte i förväg säga exakt hur många timmar vi behöver vid varje enskilt mötestillfälle över ett verksamhetsår. Det kommer säkert flera frågor under sommaren. Med kommentarerna ovan har redan en styrelseledamot som räknat på det värsta utfallet att vi tvingas läggas ned verksamheten för seniorerna av ekonomiska skäl. Vad som händer med juniorerna vet vi inte. Negativ. Santa Rosa de America är en förening där både vuxna och barn spelar fotboll tillsammans, familj aktivitet. Skulle vi behöva betala mer så behöver vi höja medlemsavgiften, då kommer vi att ha svår med många medlemmar. inte alls då vi inte utnyttjar något som helst stöd från Huddinge kommun ökade kostnader för årlig föreningsstämma samt informationsmöte i Brf Det drabbar oss oerhört då vi är en sektion som bedriver sociala- och samhällsinformationsträffar för döva som hör till målgruppen funktionsnedsatta och vi har inte någon inkomst förutom viss bidrag från Stockholms Dövas Förening som knappt täcker vår verksamhet. Vi är beroende av en noll taxa då vi hyr Huddinge kommun totalt cirka 15 ggr/år för våra träffar. Utan träffarna isoleras döva från samhällsinformation och möjligheten att träffa andra likasinnande med samma språk. Vi är en Brf. som nyttjar skolans matsal 1gång/ år för våra årsstämmor. Påverkan är ej så stor för vår del. väldigt negativt Negativt Vi kommer att få färre äldre som vill delta i fysiska aktiviteter. Väldigt negativt för folkhälsan. Inte alls, vi använder inga kommunala lokaler Den kommer int påverka oss alls Den kommer nog inte påverka oss alls Negativt för att alla oavsett inkomst ska ha möjlighet att delta i aktiviteter. Annars blir de som har råd att köpa som får fördel, och alla människor ska behandlas likvärdigt oavsett ålder Något positivt kommer inte ut av detta Det kommer att slå mot föreningen ekonomi. De pengar vi tidigare lagt på att sponsra resurssvaga ungdomar på läger och liknande kommer nu att gå till lokalhyror. vet ej! Gåvor till Röda Korset skall gå till avsedd hjälpverksamhet. bara negativt o svårt för kommunen att administrera ex vis en idrottsplats med fritt tillträde. Idrottshaöll med fler föreningar samtidigt

26 inte påverkas alls Den bedöms inte påverka alls. Negativt!Vi är en liten förening med lite pengar. Vi lägger nog ner laget som vi jobbat med i 17 år. Vi har fortfarande spelares barn med på Söndagsträningen under vintern. Som politiskt parti är det redan i dag svårt att låna/hyra lokaler för både små och stora möten. Vi är rädda för att det kommer bli ännu svårare om nolltaxan för vuxna försvinner. Risken finns att bara de som har råd, kommer ha möjlighet att samlas. Det kommer att medföra att föreningens verksamhet kommer att minska och att vår påverkan på olika händelser i kommunen kommer att minska för att till slut upphöra. Det medför att föreningens verksamhet på sikt kommer att upphöra och att den demokratiska ordningen kommer att störas. Det kommer att medföra att politiker och tjänstemän på sikt kan bestämma vilka föreningar som ska få finnas. Föreningens ekonomi är inte så stor att det räcker till dyra lokalhyror.föreningen representerar åtta lokalföreningar, med c:a 4500 medlemmar, vilka då inte får den påverkansmöjligheten som de ska ha. Våra medlemmar är skattebetalare i kommunen och har som alla andra rätt att få tillgång till kommunens olika tillgångar utan inskränkning. Det innebär merkostnader som kan innebära att vi framöver behöver söka verksamhetsbidrag. Huddinge Hembygdsförening har en viktig uppgift i att vara en mötesplats för gamla och unga. På så vis förs kunskap om historia, traditioner, kultur och lokalkännedom vidare mellan generationerna. Om en vuxentaxa skulle minska deltagandet av äldre, som kan ha ekonomiskt begränsade förutsättningar, missgynnas vår verksamhet. Vi arbetar också för kulturell mångfald där människor med olika bakgrund kan mötas. Även här kan en vuxentaxa inkräkta på deltagande av vuxna med annat kulturellt ursprung. Vuxentaxan kan därför leda till segregation mellan både gamla och unga och människor från andra kulturer. Vi har i år fått lägga ner en tradition som våra klädbytardagar p g a att vi skulle få betala hyra för Källbrinksskolan som ändå står tom. Det handlade om att sälja och köpa urvuxna barnkläder. Inget kommersiellt jippo. Nu kommer nästa dråpslag mot föreningar som försöker göra något för våra barn i Fullersta. Vår julfest, som vi anordnar tillsammans med Snättringes villaförening för barnen som vi haft i drygt 40 år ska man betala hyra för. Detta kommer innebära att denna uppskattade tradition antagligen kommer att få läggas ner. Man måste ställa sig frågan vad det kan finnas för "positivt" med detta som det står i rubriken. Endast i liten utsträckning eftersom vi inte nyttjar subventionerade lokaler. Påverkan på vår förening är enbart negativ. Föreningen har ca 450 medlemmar. Omsättningen är ca kr, den föreslagna taxehöjningen skulle innebära ett underskott på ca kr per år vilket motsvarar drygt 50 % av omsättningen vid bibehållen verksamhetsnivå. De avgiftsnivåer som föreslås i remissen skulle göra att vi drastiskt måste minska antalet aktiviteter eller kraftigt höja medlemsavgiften. Vår uppfattning är att båda dessa faktorer kommer att leda till en minskning av medlemsantalet.

27 Negativt. Ökad kostnad som vi inte kan få täckning för med ökade intäkter. Att sätta upp en revy, kräver repetitioner på scen och vid föreställningar flera timmar utöver föreställningen. Aula för repetition och föreställning kommer att kosta oss minst Sedan tillägg 1 loge 6 veckor hela dygn + ytterligare en loge under spelperioden = Det ger en ökad kostnad på ca Detta är pengar som vår ideella förening inte kommer att kunna betala. Med föreslagna avgifter, kommer 20 år av revy i Huddinge att tvingas lägga ner. Vi betalar idag lokalhyra och ytterligare kostnader kan äventyra verksamheten. Vuxentaxan kommer ej påverka vår verksamhet p.g.a. dess karaktär och det samarbetsavtal vi har med kommunen. Negativt: Ökade kostnader till följd av ökade medlemsavgifter. Positivt: Frigör mera tidblock för aktiva föreningar. Det innebär att föreningar måste bli kostads medveten gällande plankostander och nyttja bokade tider mera effektivt. Nuvarande "Nolltaxa" inbjuder att överbokatider som ej nyttjas fullt ut. Naturligt kommer det att påverka vår verksamhet men då huvudparten av vår verksamhet är för barn och ungdomar så inte så mkt. Det som vi skulle vilja är att föräldramöten för barngrupper ska likställas med barnverksamhet, d v s 0-taxa. Vi skulle vara betjänta av att åldern för aktivitetstöd sänkt istället för att vuxenverksamheten ska vara gratis. Vi kommer få det svårare ekonomiskt, vi driver ett (1) Herrlag där lotteriförsäljning eller dyligt går bort, men det är ju vårt eget val. Att driva en liten förening har blivit svårare, högre kostnader för seriespel, krav på organisationsnummer och deklarerande. Så all hjälp från kommunen är välkommen. Utebliven mötesverksamhet och information till kommuninvånareom aktuella politiska frågor Då Huddingelänkarna ingår i kommunens vårdkedja för att hjälpa beroende ut i samhället, tror jag att vi inte kommer att beröras av vuxentaxan. Vi får dyrare lokalhyra. Denna kostnad måste då läggas på föreningens kurser och andra aktiviteter vilket kommer att medföra att många inte kommer att ha råd att delta i vårt utbud. Negativt. Vi driver vår verksamhet enbart med medlemsintäkter, vi har inget kommunalt aktivitetsbidrag. Om vi måste betala för lokaler minskar vår möjlighet att ge stöd till barn och ungdomar i utsatta situationer. Nu senast har vi stöttat ensamkommande flyktingbarn med inköp av cyklar med tillbehör. Som pensionärsförening kommer en taxehöjning att inverka menligt på verksamheten. Vi gör en viktig insats för pensionärernas hälsa och välbefinnande därför är det viktigt att vi får stöd i forma av lokaler och bidrag. Uteblivit stöd kommer att betyda ökade insatser för kommunen i form av vård och hemtjänst. Negativt Negativt Troligen ingen större förändring Vi får lägga ner föreningen Vi förutsätter att vårt nyttjandeavtal med KUF inte berörs av denna utredning. Om så

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet Utredning taxor för vuxna i föreningslivet Bakgrund och uppdrag I Huddinge kommun har all föreningsverksamhet inklusive studieförbunden oavsett ålder på deltagarna, 0-taxa för träning, seriespel, interna

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

En jämförelse av kommunernas stöd till föreningsliv

En jämförelse av kommunernas stöd till föreningsliv En jämförelse av kommunernas stöd till föreningsliv Kvalitetsnätverk Västkust Deltagande kommuner Ale, Borås, Falkenberg, Kungälv, Mark, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg 2010-09-06 Nätverket är en del

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01 Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Innehållsförteckning 1. Summering av Kultur- och fritidskontorets förslag...4 Del 1 - Utgångspunkter... 6 2. Uppdraget...6

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Översyn av kultur- och fritidsnämndens samlade stöd till föreningslivet i Falkenbergs kommun

Översyn av kultur- och fritidsnämndens samlade stöd till föreningslivet i Falkenbergs kommun Översyn av kultur- och fritidsnämndens samlade stöd till föreningslivet i Falkenbergs kommun Slutrapport 2014-10-21 Anders Lundkvist Magnus Holmgren Daniel Johansson Utvärderingsringen www.utvarderingsringen.se

Läs mer

Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba

Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2013-02-04 Tid Måndag 11 februari 2013, kl 19:00 Plats Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba Ärenden Justering Förvaltningschefen

Läs mer

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003 (Anders Rönmark)

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003 (Anders Rönmark) FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003 (Anders Rönmark) 3. Etnisk mångfald och integration

Läs mer

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Kultur- och fritidsförvaltningen Lund 2014 03 10 1 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Organisation för översynen... 4 2. Stödformer

Läs mer

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-03 KFN-2013/355.389 1 (6) HANDLÄGGARE Parkkali, Malin Malin.Parkkali@huddinge.se Kultur-och fritidsnämnden /UNG- en digital mötesplats

Läs mer

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden Tid Tisdag den 2 september 2014, klockan 18:00 Plats Folkes konferens, lilla salen, Folkets hus, Sjödalstorget 1,

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx Kultur- och fritidsnämnden Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2014-12-09 Innehållsförteckning för kultur- och fritidsnämndens STRATEGI

Läs mer

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder Utveckla samverkan med civilsamhället Inspiration, idéer och metoder Förord Intresset för samverkan med civilsamhället blir allt tydligare. Civilsamhällets potential som förnyare av välfärden, som en kraft

Läs mer

Skolsamverkan och tillgänglighet

Skolsamverkan och tillgänglighet IDROTTSLYFTETS EXTERNA UTVÄRDERING Skolsamverkan och tillgänglighet RAMBÖLL Olov Wolf-Watz, Elin Törner, Steffen Ovdahl STOCKHOLM MARS 2012 ANDRÈN & HOLM AB (16831) FOTO: Bildbyrån Information om Idrottslyftets

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

2 Yttrande över motion - Även fattiga barn bör kunna ha en aktiv fritid. 4 Rapport om Botkyrka kommuns filmsatsning

2 Yttrande över motion - Även fattiga barn bör kunna ha en aktiv fritid. 4 Rapport om Botkyrka kommuns filmsatsning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur och fritidsnämnden 2011-10-14 Tid Måndag 31 oktober, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2, rum 2:2 Ärenden Förvaltningschefen informerar 1 Yttrande över Medborgarförslag

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens

Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2012 2013 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2012 2013

Läs mer

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 40 Svar på medborgarförslag Hälsans stig i Tullinge

Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 40 Svar på medborgarförslag Hälsans stig i Tullinge KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2012-02-22 Tid 2012-03-05, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. Ärenden Justering 38 Information

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling

Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling Sammanfattning 3 Den sociala ekonomin som en resurs att ta tillvara 3 Hinder i relationen med den offentliga

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Sundbyberg 2010-03-30 SD-UTG-12/10. Finansdepartementet 103 33 Stockholm. Mervärdesskatt för den ideella sektorn (Ds 2009:58)

Sundbyberg 2010-03-30 SD-UTG-12/10. Finansdepartementet 103 33 Stockholm. Mervärdesskatt för den ideella sektorn (Ds 2009:58) Sundbyberg 2010-03-30 SD-UTG-12/10 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Mervärdesskatt för den ideella sektorn (Ds 2009:58) Svenska Diabetesförbundet är en rikstäckande handikapporganisation med mer än

Läs mer

Göteborgs Stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Göteborgs Stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Göteborgs Stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Jämställdheten ska öka! Det har kommunfullmäktige fastslagit i budget för Göteborgs Stad. Dessutom ska varje nämnd och styrelse genomföra

Läs mer

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Förord Under 2014 fördelade Myndigheten för ungdoms-

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer