Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar"

Transkript

1 Bidragsnormer Eslövs kommun Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

2 Bidragsnormer Delar ur Kultur- och fritidsnämndens mål för Kultur- och fritidsaktiviteter främjar demokrati, delaktighet och mångfald. Ett rikt kultur- och fritidsutbud engagerar kommuninvånarna, bygger broar mellan olika intressegrupper och skapar tillfällen till människors möten och berikande upplevelser. Genom ett aktivt föreningsliv förstärks demokratin och den sociala sammanhållningen ökar. Kultur- och fritidsverksamhet för barn är en investering i livskvalitet för kommande generationer och en grund för ett meningsfullt liv. Därför skall verksamhet för barn- och ungdomar särskilt prioriteras. Föreningen ska ha en god internkontroll som ger Kultur och Fritid möjlighet att granska verksamheten. Föreningen ska ha ett reellt behov av ekonomiskt stöd. Prioriteringar Föreningsverksamhet för barn och ungdomar 7 20 år Föreningar som utför av Kultur- och fritidsnämnden godkända projekt. Föreningsverksamhet för funktionshindrade Föreningsverksamhet i pensionärsföreningar Bidragsnormer Allmänna bestämmelser gällande föreningar i Eslövs kommun Föreningen ska bedriva fritidsverksamhet i Eslövs kommun. Föreningen ska vara uppbyggd enligt demokratiska principer. Föreningen ska vara ansluten till riksorganisation. Kultur- och fritidsnämnden kan besluta att godkänna annan organisation.

3 Bidragsberättigad förening Barn- och ungdom Föreningen ska vara öppen för alla. Föreningen ska ha kontinuerlig verksamhet med minst 15 plane rade sammankomster per år. Föreningen ska ha minst 15 registrerade medlemmar 7 20 år som betalat medlemsavgift. Dispens från att ta ut medlemsavgift kan ske av ideologiska eller andra skäl om detta framgår i föreningens stadgar. Föreningen ska verka för drogfrihet och ha ett policydokument som anger föreningens handlingsplan i drogfrågor. Dokumentet ska årligen aktualiseras. Föreningen ska arbeta efter demokratiska värderingar och arbeta för folkhälsa, jämställdhet, mångfald och ta största möjliga miljöhänsyn. Bidrag utgår inte till förening som bedriver verksamhet med nära anknytning till kommersiellt driven verksamhet. Bidrag utgår inte till föreningsverksamhet som erhåller lokalt bidrag på annat sätt. Bidragsformer, barn- och ungdomsföreningar Lokalt aktivitetsstöd Lokalbidrag Riktat bidrag Lokalt aktivitetsstöd Kultur- och fritidsnämnden beslutar årligen aktivitetsbidragets storlek. Bidraget beviljas till planerad sammankomst som är ledarledd och varar minst 60 minuter. Sammankomst måste ha minst tre deltagare exklusive ledare. Bidrag beviljas för max 30 deltagare per aktivitet. Bidrag beviljas endast till en aktivitet per person och dag. Bidrag beviljas för varje medlem 7 20 år och närvarokort måste föras. För vissa verksamheter kan annan beräkningsgrund förekomma. Föreningsaktiviteter där funktionshindrade deltager och extra stödåtgärder behövs, kan få fyra gånger aktivitetsstödet för den funktionshindrade. Lovbidrag Lovbidrag kan beviljas som lokalt aktivitetsstöd för lovverksamhet, öppen verksamhet och pröva-på-verksamhet som ej kräver medlemskap. Detta förutsatt att verksamheten sker på skollov för barn och ungdomar 7 20 år och att ingen anmälningsavgift tas ut. Söks på särskild blankett.

4 Lokalbidrag Kommunen ska i första hand erbjuda förening kommunal lokal. Om föreningen avstår från en anvisad och för ändamålet lämplig lokal utgår inget lokalbidrag. Förening kan inte erhålla lokalbidrag för lokal som tillhör anläggning för vilken driftbidrag utgår, inte heller till hyror i andra kommunalt subventionerade lokaler. Lokalbidrag kan sökas för både aktivitetslokal där föreningen bedriver regelbunden verksamhet och föreningsexpedition. Lokalen ska ligga i Eslövs kommun och vara godkänd av Kultur och Fritid. Lokalbidrag till fritidsstuga kan endast godkännas om en betydande del föreningens verksamhet bedrivs i lokalerna. Till lokalkostnad räknas kallhyra, räntekostnad, uppvärmning, el, vatten och försäkringskostnader. Förändringar av hyreskostnader såsom hyreshöjningar och inkomster från stadigvarande uthyrning ska omgående meddelas Kultur och Fritid för omprövning av bidraget. Tillfällig uthyrning redovisas i samband med ansökan. Bidraget reduceras i förhållande till intäkter och omkostnader. För att erhålla fullt lokalbidrag ska minst 65 procent av föreningens medlemmar vara aktiva medlemmar 7 20 år. Bidraget reduceras procentuellt om färre medlemmar är bidragsberättigade. Kultur- och fritidsnämnden beslutar årligen procentsatsen på lokalbidraget. Lägst 50 procent och högst 65 procent av godkända kostnader. Lokalbidraget maximeras till högst 400 kronor per bidragsberättigad medlem och år. Specialbidrag kan utgå med högst 800 kronor per bidragsberättigad medlem och år till föreningar med särskilda behov efter beslut i Kultur- och fritidsnämnden. Ansökan Förening som vill söka bidrag efter dessa normer ska till Kultur- och fritidsnämnden inkomma med ansökan senast 15 februari. Blankett kan erhållas från Kultur och Fritid. Ansökan avser föregående verksamhetsår. Bidragsansökan som inkommer för sent reduceras med 25 procent och efter 15 dagar, med 50 procent. Ansökan som kommer mer än en månad för sent behandlas ej. Oriktiga uppgifter i ansökan kan medföra återbetalningsskyldighet. Kultur- och fritidsnämnden har tolkningsrätt vid tvist.

5 Riktade bidrag Riktade bidrag som kan sökas: Verksamhetsbidrag Kartbidrag Ledarutbildning SM-deltagande Startbidrag Verksamhetsbidrag Riktat verksamhetsbidrag kan sökas av ideella föreningar för verksamhet som ligger utanför ordinarie föreningsverksamhet. Verksamheten ska äga rum i Eslövs kommun och i första hand rikta sig till barn och ungdom. Kultur- och fritidsnämnden kan besluta att prioritera verksamheter med särskild inriktning. Till exempel Projekt för att få med fler ungdomar från underrepresenterade grupper. Friskvårdsatsningar både i föreningar, för riktade grupper och för allmän heten. Nya samverkansformer. SM-bidrag SM-bidrag kan sökas för barn- och ungdomar och deras ledare med max kronor per förening. Endast kostnader för resa och logi kan sökas och endast för halva omkostnaden. Söks efter genomförd aktivitet på blanketten Riktade bidrag tillsammans med verifikationer och namn på deltagare. Ledarutbildning Ledarutbildningsbidrag kan sökas för barn- och ungdomsledarutbildning med max kronor per år. Söks efter genomförd aktivitet på blankett Riktade bidrag tillsammans med verifikationer och eventuella kursbevis. Startbidrag Nybildad förening kan erhålla stöd för omkostnader i samband med föreningsbildning om stort behov föreligger. Högsta belopp är kronor. Kartbidrag Kartbidrag kan erhållas av orienteringsklubbar som har skogen som arena. Bidrag kan sökas till halva framställningskostnaden, dock max kronor per år. Ansökan Riktade bidrag söks kontinuerligt under innevarande verksamhetsår.

6 Handikapp- och pensionärsföreningar Föreningen ska vara ideell och ha till huvudsakligt syfte att främja allmännyttigt ändamål. Föreningen ska ha sin verksamhet i Eslövs kommun. Föreningen ska ha ett reellt behov av ekonomiskt stöd. Föreningen ska ha minst 15 medlemmar, folkbokförda i Eslövs kommun. Föreningen ska ha stadgar, styrelse, revisorer och medlemmarna ska betala medlemsavgift. Grundbidrag Grundbidraget är 40 kronor per medlem upp till 100 medlemmar, därefter 30 kronor per medlem, dock lägst kronor. Barn och ungdomsverksamhet 7 20 år i handikappförening kan få utökat stöd för verksamhet. Söks som aktivitetsstöd på särskild blankett. Endast medlemmar folkbokförda i Eslövs kommun kan erhålla grundbidrag. Lokalbidrag Kommunen ska i första hand erbjuda förening kommunal lokal. Om föreningen avstår från en anvisad och för ändamålet lämplig lokal utgår inget lokalbidrag. Förening kan inte erhålla lokalbidrag för lokal som tillhör anläggning för vilken driftbidrag utgår, inte heller till hyror i andra kommunalt subventionerade lokaler. Lokalbidrag kan sökas för både aktivitetslokal där föreningen bedriver regelbunden verksamhet och föreningsexpedition. Lokalen ska ligga i Eslövs kommun och vara godkänd av Kultur och Fritid. Till lokalkostnad räknas kallhyra, räntekostnad, uppvärmning, el, vatten och försäkringskostnader. Förändringar av hyreskostnader såsom hyreshöjningar och inkomster från stadigvarande uthyrning skall omgående meddelas Kultur och Fritid för omprövning av bidraget. Tillfällig uthyrning redovisas i samband med ansökan. Bidraget reduceras i förhållande till intäkter och omkostnader. Kultur- och fritidsnämnden beslutar årligen procentsatsen på lokalbidraget, dock lägst 50 procent och högst 65 procent av godkända kostnader. Lokalbidraget maximeras till högst 400 kronor per bidragsberättigad medlem och år. Specialbidrag kan utgå med högst 800 kronor per bidragsberättigad medlem och år till förening med särskilda behov efter beslut i Kultur- och fritidsnämnden.

7 Ansökan Ansökan ska vara Kultur och fritidsnämnden tillhanda senast den 15 mars. Bidraget utbetalas i maj. Till ansökan ska bifogas verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår. För sent inkommen ansökan reduceras med 25 procent, efter 14 dagar med 50 procent. Ansökan inkommen mer än en månad för sent behandlas ej. Oriktiga uppgifter i ansökan kan medföra återbetalningsskyldighet. Kultur och fritidsnämnden har tolkningsrätt vid tvist. Bidragsnormerna är antagna av Kommunfullmäktige i december Gäller från 1 januari Kontakt: Kjell Olsson

8 Eslövs kommun Kultur och Fritid Box 255, Eslöv besöksadress: Norregatan telefax:

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN Burlövs kommun 1 (13) BESTÄMMELSER för FÖRENINGS i BURLÖVS KOMMUN 2015 BURLÖVS KOMMUN 2 (13) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser 3 Verksamhetsbidrag 7 Lokalbidrag 8 Aktivitetsbidrag 9 Grundbidrag - verksamhet

Läs mer

Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde.

Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde. Bidragsbestämmelser Adress Kultur & fritid 291 80 Kristianstad Besöksadress: Spannmålsgatan 9 DEFINITIONER Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde. Barn-

Läs mer

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden Bidragsbestämmelser För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun Kulturnämnden Bestämmelser och tillämpningsföreskrifter för kommunal bidragsgivning till föreningslivet i Kävlinge kommun.

Läs mer

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM

FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM MULLSJÖ KOMMUN Februari 2002 (Smärre rev. 2011) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Kommunala bidrag enligt dessa normer, bidragsform A-F), utgår till förening med ungdomsverksamhet

Läs mer

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning Föreningsbidrag För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun Bildning Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge 046-73 90 00 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se Innehållsförteckning Föreningsstöd...

Läs mer

Föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun

Föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun Bilaga KA 2012.41 Föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun Policy och riktlinjer Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00 Fax: 0280 183 09 Plusgiro: 3 43 41 8 Bankgiro: 468 4312 www.malung-salen.se

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR. Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17

FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR. Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17 FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreningsbidrag i Emmaboda kommun... 2 BILDNINGSNÄMNDEN...

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet

FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 1 1 ALLMÄNT 1:1 Rätt till bidrag Förening i Skövde kommun, som bedriver fritidsverksamhet för ungdomar inom Skövde kommun och är uppbyggd

Läs mer

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund 1 Bidragsregler 2010 för Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund ALLMÄNT Kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde 1 (6) För föreningar inom s verksamhetsområde Allmänna bestämmelser Syftet med bidragen är att stödja föreningar som har verksamhet för ungdomar, pensionärer, handikappade eller som har kulturverksamhet.

Läs mer

Borås Stads Bidragsbestämmelser Gäller from 2013-01-01

Borås Stads Bidragsbestämmelser Gäller from 2013-01-01 Borås Stads Bidragsbestämmelser Gäller from 2013-01-01 Gäller för: Ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar. 1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Bidragsbestämmelser för: ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar

Bidragsbestämmelser för: ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar 387:1 Bidragsbestämmelser för: ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping

Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping Bidragsregler för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping Innehåll Föreningsbidrag Grundregler för föreningsbidrag...4 Bidragsformer: - Driftsstöd för föreningsdrivna anläggningar...5 - Handikappanpassningsstöd...5

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG 2012 2(15) INNEHÅLLFÖRTECKNING Målsättning sid 3 Allmänna villkor sid 4-5 Sammankomstbidrag sid 6-7 Stimulansbidrag sid 8 Bidrag till anställda sid 8-9 Lokalbidrag

Läs mer

Bidragsregler för ungdomsföreningar fastställda av Kultur- och fritidsnämnden

Bidragsregler för ungdomsföreningar fastställda av Kultur- och fritidsnämnden 2008 Bidragsregler för ungdomsföreningar fastställda av Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning Allmänna bestämmelser Sid 3 Stoppdatum 4 Lokalbidrag 5 Verksamhetsbidrag 6 Lägerbidrag 8 Driftbidrag

Läs mer

Bidragsregler 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Bidragsregler 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Bidragsregler 2015 Kultur- och fritidsförvaltningen ALLMÄNT Kultur- och fritidsnämndens bidrag syftar till att stödja och stimulera den allsidiga kultur- och fritidsverksamheten i Marks kommun. De ideella

Läs mer

BIDRA. eningar Pensionärsföreningar samt Politiska ungdomsförbund 2007-01-01 2008-01-01

BIDRA. eningar Pensionärsföreningar samt Politiska ungdomsförbund 2007-01-01 2008-01-01 BIDRA IDRAGSBEST GSBESTÄMMELSER Gäller för: Ungdomsförening eningar ar, Invandr andrarför arförening eningar ar, Pensionärsföreningar samt Politiska ungdomsförbund FR O M 2002-01-01 2007-01-01 2008-01-01

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 126 Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister...

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Fr.o.m. 2014-01-01 Antagna av kommunfullmäktige 2013-12-12 280 Bakgrund Värnamo kommun stödjer

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR Föreningslivets värde för samhället I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en oumbärlig tillgång. Inom det traditionella

Läs mer

BIDRAGSREGLER 2013. Att starta en förening... 3. Startbidrag 3. Föreningens verksamhet... 3. Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3

BIDRAGSREGLER 2013. Att starta en förening... 3. Startbidrag 3. Föreningens verksamhet... 3. Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3 BIDRAGSREGLER 2013 Att starta en förening... 3 Startbidrag 3 Föreningens verksamhet... 3 Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3 Mentorsbidrag... 4 Vilka kan söka? 4 Hur stort är bidraget? 4 Utbildning...

Läs mer

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund Kultur och Fritid Bidragsregler för föreningar och studieförbund Bidragsregler för föreningar och studieförbund Antagna av Kultur- och fritidsnämnden Grundvillkor - Bidragsberättigade är ideella och demokratiska

Läs mer

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Bidragsregler för

Läs mer

Fritids- och f. folkhälsonämndens bidragsbestämmelser för. Invandrarföreningar. Ungdomsföreningar. Handikappföreningar. ungdomsföreningar.

Fritids- och f. folkhälsonämndens bidragsbestämmelser för. Invandrarföreningar. Ungdomsföreningar. Handikappföreningar. ungdomsföreningar. Fritids- och f folkhälsonämndens bidragsbestämmelser för Politiska ungdomsföreningar Ungdomsföreningar Handikappföreningar Invandrarföreningar Pensionärsföreningar Gäller fr om 2009-01-01 BORÅS STAD Innehållsförtec

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

bidragsbestämmelser för

bidragsbestämmelser för Fritids- och h turistnämndens bidragsbestämmelser för Politiska ungdomsföreningar Ungdomsföreningar Handikappföreningar Invandrarföreningar Pensionärsföreningar Gäller fr om 2009-01-01 BORÅS STAD Innehållsförtec

Läs mer

Härnösands kommun. Reviderad: 2015-01-07 ATT SÖKA BIDRAG. Härnösands kommun. Samhällsnämnden

Härnösands kommun. Reviderad: 2015-01-07 ATT SÖKA BIDRAG. Härnösands kommun. Samhällsnämnden Härnösands kommun Reviderad: 2015-01-07 ATT SÖKA BIDRAG Härnösands kommun Samhällsnämnden 1 Innehållsförteckning Samhällsnämndens målsättning förhållningssätt... 3 1. Barn ungdomsverksamhet... 4 1.1 Aktiviteter...

Läs mer

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer och regler för Svedala kommuns stöd till ungdomsföreningar antagna av kommunfullmäktige 2014-09-08, 97 Svedala kommuns syn på föreningsstödet Gäller från 2015-01-01

Läs mer