Tid: Torsdagen den 19 mars 2015, klockan Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid: Torsdagen den 19 mars 2015, klockan 09.00 Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämnden 19 mars 2015

2 Kallelse/föredragningslista 1 (2) Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder Tid: Torsdagen den 19 mars 2015, klockan Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4 Ersättarna underrättas om sammanträdet. Handlingarna publiceras också på webbplatsen: under Kommun & politik/ Demokrati Fastställande av dagordning Val av justerare Förslag: Carola Sandberg (S), ersättare Anneli Lyckeborn (FP) Justeringsdatum: Torsdagen den 26 mars 2015, klockan Ärenden Handlingar Föredragande 1. Samhällsbyggnadsinformation Information utredning VA-verksamhetsområde Information om samråd gällande föreslagna Natura 2000 områden Yttrande klimatanpassningsplan På sammanträdet Bosse Björk Bosse Björk (Liv Hellqvist) Hans Bergh Nilsson 2. Medborgarförslag om tak och väggar på uterinken X Omedelbar justering Stig Rengman 3. Rapportering medarbetarundersökning 2014 Senare utskick Stefan Larsson 4. Arbetsmiljöplan 2015 X Stefan Larsson 5. Verksamhetsrapport X Stefan Larsson Ulla Lindqvist 6. Ekonomisk rapport till KS X Stefan Larsson Ulla Lindqvist 7. Yttrande ny investeringspolicy På sammanträdet Stefan Larsson 8. Svar till revisionen kommunens viltvård X Veronica Holmén 9. Beslut om att skicka Handlingsplan för en Giftfri förskola i Karlskoga kommun på remiss X Martin Lindström

3 Kallelse/föredragningslista 2 (2) Ärenden Handlingar Föredragande 10. Motion om att utreda möjligheterna att återuppliva Sandvikens camping X Stig Rengman 11. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset X Stig Rengman 12. Medborgarförslag småbåtshamn i Karlskoga X Stig Rengman 13. Deltagande i politikerlunch från samhällsbyggnadsnämnden På sammanträdet 14. Val av ledamöter till namnberedningen X Anmälningsärenden 15. Delegationsärenden X Pärm 16. Inkomna handlingar X Pärm Informationsärenden Samhällsbyggnadsinformation Projektplan Hyttåsen 1 Utredning omorganistation Lokalutredning 2.0 Underhållsinsats av utemiljöer på skolor Revidering avfallsplan och föreskrifter Handlingsplan finskt förvaltningsområde Personal och övriga frågor På sammanträdet Stefan Larsson Eleonore Åkerlund Stefan Larsson/Per Blom Veronica Holmén Terese Riddersand Martin Lindström Rundtur i Karlskoga Karlskoga den 5 mars 2015 Liselotte Eriksson (S) Ordförande Presskonferens den 20 mars klockan 9:00, Skrantahöjdsvägen 35

4 Ärende 2 Medborgarförslag om tak och väggar på uterinken

5 Tjänsteskrivelse SBN Handläggare: Stig Rengman Samhällsbyggnadsnämnden Medborgarförslag om tak och väggar på uterinken Sammanfattning Hösten 2013 inkom ett medborgarförslag om att det borde byggas tak och väggar över uterinken vid Nobelhallen. Syftet med förslaget var skapa möjlighet till mer istid och träningstillfällen även för flickor inom hockeyn och samtidigt möjliggöra för t ex konståkning. Motiveringen var: att bygga ett tak och väggar över uterinken för då kan det bli mer speltid och träningstillfällen för killar OCH tjejer, så att vi tjejer också kan ha möjlighet till egna tjejlag. Kommunfullmäktige beslutade i maj 2014 att ge kultur- och föreningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans utreda möjligheten till att bygga tak och väggar över uterinken. Samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och föreningsförvaltningen har utrett möjligheten att bygga tak och väggar över uterinken vid Nobelhallen. Efter genomförd utredning föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att: - medborgarförslaget om att bygga tak och väggar över uterinken vid Nobel bifalls. - att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att bygga tak och väggar över uterinken och att det anslås 3,1 Mnkr för utförandet vilket föreslås finansieras från kommunens finansförvaltning. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 februari 2015 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 9 december Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 december 2014 Kommunfullmäktiges protokoll den 27 maj Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 12 mars 2014 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 11 februari Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 januari 2014 Medborgarförslag inkom den 15 augusti 2013 (Inkom till SBN diarium) g:\stab\verksamhetsområden\sekreterare\sbn\utskick \ärende 2 - medborgarförslag tak och väggar på uterinken\tjänsteskrivelse sbf.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Skrantahöjdsvägen MALMÖ

6 <!Skapat_datum> 2 (5) Bakgrund Till kommunen inkom hösten 2013 ett medborgarförslag om att det borde byggas tak och väggar över uterinken vid Nobelhallen. Syftet med förslaget är skapa möjlighet till mer istid och träningstillfällen även för flickor inom hockeyn och samtidigt möjliggöra för t ex konståkning. Motiveringen var: att bygga ett tak och väggar över uterinken för då kan det bli mer speltid och träningstillfällen för killar OCH tjejer, så att vi tjejer också kan ha möjlighet till egna tjejlag. Medborgarförslaget remitterades till både kultur- och föreningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden är fastighetsägare och hyr ut Nobelhallen och uterinken till kultur- och föreningsnämnden som i sin tur hyr ut till BIK Karlskoga. Sedan hösten 2013 har BIK Karlskoga ett 10 årigt nyttjanderättsavtal för utererinken. Det innebär att BIK Karlskoga har större möjligheter att söka bidrag till ett tak och väggar över uterinken. Samhällsbyggnadsnämnden bestlutade i februari 2014 att föreslå kommunfullmäktige att ge kultur- och föreningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans utreda möjligheten till att bygga tak och väggar över uterrinken, se över möjligheten till finansiering utan kommunens medverkan och ge allmänheten tillgång till uterinken enligt medborgarförslaget samt återkomma till kommunfullmäktige med ett förslag. Kultur- och föreningsnämnden beslutade i sin tur att föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget genom att ge kulturoch föreningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans utreda möjligheten till att bygga ett tak över uterinken och se över möjligheten till finansiering. Kommunfullmäktiges beslut i maj 2014: 1. Medborgarförslaget bifölls i avseendet att utreda möjligheterna till att bygga tak och väggar på uterinken. 2. Kultur- och föreningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans utreda möjligheten till att bygga tak och väggar över uterinken. Uppdraget omfattar även att se över möjligheten till finansiering. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige senast i oktober I oktober respektive december 2014 fick kultur- och föreningsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden informationen att BIK Karlskoga under hösten 2014 har fått beviljat 400 tkr i anläggningsstöd för byggnation av tak över uterinken från Värmlands Idrottsförbund, under förutsättning att övrig finansiering från sponsorer och kommunen beviljas. BIK Karlskoga har också tillsammans med Karlskoga kommun gjort en gemensam ansökan till Boverket om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda

7 <!Skapat_datum> 3 (5) offentliga miljöer i städer och tätorter samt att BIK ensamma har sökt medel från Allmänna arvsfonden. Beslut på dessa ansökningar väntas under första kvartalet Enligt muntlig uppgift har Boverket sagt nej till ansökan. Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och föreningsförvaltningen har utrett möjligheten att bygga tak och väggar över uterinken vid Nobelhallen. Fördelar med att bygga tak och väggar över uterinken Av utredningen har framkommit att ett tak med väggar över uterinken skulle ha följande föredelar: - Uterinken skulle kunna användas dels under en längre period; från 1 oktober fram till feb/mars och dels mer optimalt d v s isen är garanterat användningsbar fler timmar per dag. - Det går att träna oberoende av temperatur (varmt/kallt), väder (regn/snö) och vind. Idag styrs möjligheterna till användandet av isytan helt klart av väder, vind och temperatur. Vintern 2013/2014 fanns det åkbar is från den 7 december och vintern 2014/2015 från den 1 december. Träningsmiljön skulle bli bättre då temperaturen inomhus är jämnare. Som det är nu är det inte hälsosamt att träna/åka om temperaturen sjunker och det blir väldigt kallt. - Ur jämställdhetssynpunkt skulle förutsättningarna för flickidrottande vid Nobelhallen öka. Träningsmöjligheter för konståkning har efterfrågats länge och med mer total istid skulle förutsättningarna öka för att starta upp konståkning i Karlskoga. Under hösten 2014 startades en träningsgrupp för tjejer som vill spela hockey. Antalet flickor/kvinnor som deltar ökar var vid årsskiftet uppe i 30 st aktiva (men med stor åldersspridning). Fram till dess att uterinken kunde användas erbjöds endast en träningstid per vecka p g a fullbokad hall. Om fler tjejer börjar behövs fler träningsgrupper och fler träningstider per vecka. - En ökad total istid skulle förbättra möjligheten för att breddidrotten inom hockeyn skulle fortsätta högre upp i åldrarna. - Med en tidigare uppstart av uterinken kan fler hockeyträningar ske på hemmaplan. BIK-ungdoms hockeylag behöver inte hyra in sig för träning i ishallar i grannkommuner.

8 <!Skapat_datum> 4 (5) - Allmänheten och övriga spontanidrottare kommer alltid erbjudas åkning inomhus. - Istider kommer att kunna erbjudas från kl , vilket ökar möjligheten för t ex förskolor att åka skridskor. - För allmänhetens åkning, hockeyn, andra föreningar och spontan åkare skulle säsongen på uterinken förlängas och medföra betydligt mer istid. - Med bättre förutsättningar för garanterad istid ökar möjligheten för föreningarna att arrangera fler turneringar och poolspel. Det kan också bli lättare att få evenemang till Karlskoga som t ex TVpucken. Tak och väggar över uterinken kanske inte löser samtliga ovan nämnda punkter till fullo, men det skulle förbättra förutsättningar avsevärt för de som nyttjar Nobelhallen och uterinken. En konsekvens är dock att med fler utövare och fler träningsmöjligheter ökar också behovet av fler omklädningsrum och förråd. Hur man löser behovet av fler omklädningsrum (t ex paviljong vägg i vägg med blivande bygge) behöver utredas vidare och föreslås lösas i fortsatta ordinarie budgetdiskussioner. Tak och väggar beskrivning och kostnader Följande åtgärder föreslås vid uterinken: - Tak och väggar av plåt uppförs över uterinken, med en liten enkel läktare längs ena långsidan alternativt vid ena kortsidan. - Belysning - Ventilation - Ev isolering Kostnader Investering Offerter har tagits in och övriga kostnadsberäkningar har gjorts vilket ger en total investeringskostnad om 3,5 Mnkr. I dessa kostnader ingår tak och väggar, belysning, ventilation, markarbeten samt projektering. Drift/hyra Samhällsbyggnadsnämnden är fastighetsägare och hyr ut anläggningen till kultur- och föreningsnämnden. Hyran för anläggningen kommer att öka motsvarande kapitaltjänstkostnader om 250 tkr.

9 <!Skapat_datum> 5 (5) Finansiering BIK Karlskoga ungdom har beviljats 400 tkr i anläggningsstöd för byggnation av tak över uterinken från Värmlands Idrottsförbund, under förutsättning att övrig finansiering från sponsorer och kommunen beviljas. Genom att dra av anläggningsstödet från den totala kostnaden blir den slutliga totalkostnaden som kommunen måste finansiera 3,1 Mnkr, vilket föreslås finansieras från kommunens finansförvaltning. Om fler bidragsansökningar beviljas kan den totala investeringskostnaden minskas ytterligare. Enligt uppgift har BIK Karlskoga sedan tidigare sparat ihop medel för att försöka delfinansiera en överbyggnad. Om kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget får en dialog tas upp med föreningen om hur de kan gå in och bidra till projektet. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget om att bygga tak och väggar över uterinken vid Nobel. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att bygga tak och väggar över uterinken och anslå 3,1 Mnkr för utförandet vilket föreslås finansieras från kommunens finansförvaltning. Stig Rengman Teknik- och fastighetschef Expedieras till Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige BIK Karlskoga

10

11 Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum SBN 132 SBN Medborgarförslag om tak och väggar på uterinken Sammanfattning I februari i år var ett medborgarförslag uppe för beslut i SBN 21, gällande tak och väggar över uterinken. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att ge nämnden och kultur- och föreningsnämnden i uppdrag att tillsammans utreda möjligheten till att bygga tak och väggar över uterinken, samt se över möjligheten till finansiering utan kommunens medverkan och ge allmänheten tillgång till uterinken enligt medborgarförslaget samt återkomma till fullmäktige med ett förslag. Kommunfullmäktige beslutade i maj 2014 att ge kultur- och föreningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten till att bygga tak och väggar över uterinken. Uppdraget omfattade även att se över möjligheten till finansiering. Förvaltningarna har tillsammans med BIK Karlskoga diskuterat olika möjligheter till att söka bidrag. Kommunen och BIK Karlskoga har gjort en gemensam ansökan till Boverket om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter. BIK Karlskoga håller på att göra en ansökan om medel från Allmänna arvsfonden. Beslut på dessa ansökningar väntas någon gång under första kvartalet BIK Karlskoga har nyligen fått veta att deras ansökan till Värmlands Idrottsförbund beviljats positivt. I Värmlands idrottsförbunds beslut står att Anläggningstöd på 400 tkr för byggnation av tak över uterinken, om övrig finansiering från sponsorer och kommunen beviljas. Utredningen väntas bli klar och redovisas till kommunfullmäktige under våren Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 december 2014 Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner informationen. Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna informationen. Justerande Utdragsbestyrkande

12 Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Forts. SBN 132 SBN Expedieras till Kommunfullmäktige Kultur och föreningsnämnden Samhällsbyggnadsförvaltningen Justerande Utdragsbestyrkande

13 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KF 85 KS Medborgarförslag om tak och väggar på uterinken Sammanfattning I ett medborgarförslag framförs ett förslag om att tak och väggar ska byggas över uterinken för att skapa möjlighet till mer speltid och träningstillfällen. Kultur- och föreningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över medborgarförslaget. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 6 maj Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 12 mars 2014 Kultur- och föreningsnämndens beslut den 5 februari 2014 Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 januari 2014 Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 11 februari 2014 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 januari 2014 Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. Medborgarförslaget bifalls i avseendet att utreda möjligheterna till att bygga tak och väggar på uterinken. 2. Kultur- och föreningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans utreda möjligheten till att bygga tak och väggar över uterinken. Uppdraget omfattar även att se över möjligheten till finansiering. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige senast i oktober Yrkanden Liselotte Eriksson (S) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsgång Ordföranden ställde kommunstyrelsens förslag under proposition och fann att kommunfullmäktige biföll detta. Kommunfullmäktiges beslut 1. Medborgarförslaget bifölls i avseendet att utreda möjligheterna till att bygga tak och väggar på uterinken. 2. Kultur- och föreningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans utreda möjligheten till att bygga tak och väggar över uterinken. Uppdraget omfattar även att se över Justerande Utdragsbestyrkande

14 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum möjligheten till finansiering. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige senast i oktober Expedieras till Kultur- och föreningsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Justerande Utdragsbestyrkande

15 Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum SBN 21 SBN Medborgarförslag om tak och väggar på uterinken Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över ett medborgarförslag om att bygga tak och väggar över uterinken vid Nobelhallen. Av medborgarförslaget framgår att kommunen kan skapa möjlighet till mer istid och fler träningstillfällen och då också skapa möjlighet för fler d v s både killar/män och flickor/kvinnor att t ex spela hockey eller utöva konståkning. Sedan hösten 2013 har BIK Karlskoga ett 10 årigt nyttjandeavtal av uterinken. Det innebär att BIK Karlskoga har större möjligheter att söka olika bidrag till ett tak över uterinken. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kultur- och föreningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden tillsammans får i uppdrag att utreda möjligheten till att bygga tak och väggar över uterinken och i samarbete med BIK Karlskoga se över möjligheten till finansiering. Beslutsunderlag Samhällsbyggandsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 januari 2014 Medborgarförslag den 15 augusti 2013 Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ge kultur- och föreningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans utreda möjligheten till att bygga tak och väggar över uterinken och se över möjligheten till finansiering och återkomma till fullmäktige med ett förslag. Yrkande Hans Muth (M) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ge kultur- och föreningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans utreda möjligheten till att bygga tak och väggar över uterrinken, se över möjligheten till finansiering utan kommunens medverkan och ge allmänheten tillgång till uterinken enligt medborgarförslaget samt återkomma till kommunfullmäktige med ett förslag. Daniel Ekelund (MP) och Tobias Isaksson (V) yrkar bifall till Hans Muth (M) yrkande. Justerande Utdragsbestyrkande

16 Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Forts. SBN 21 SBN Beslutsgång Ordförande ställde förvaltningens förslag mot Hans Muth (M) yrkande och fann att nämnden beslutade enligt Hans Muth (M) yrkande. Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att ge kultur- och föreningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans utreda möjligheten till att bygga tak och väggar över uterrinken, se över möjligheten till finansiering utan kommunens medverkan och ge allmänheten tillgång till uterinken enligt medborgarförslaget samt återkomma till kommunfullmäktige med ett förslag. Expedieras till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Samhällsbyggnadsförvaltningen Justerande Utdragsbestyrkande

17 Tjänsteskrivelse SBN Handläggare: Stig Rengman Samhällsbyggnadsnämnden Medborgarförslag om tak och väggar på uterinken Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över ett medborgarförslag om att bygga tak och väggar över uterinken vid Nobelhallen. Av medborgarförslaget framgår att kommunen kan skapa möjlighet till mer istid och fler träningstillfällen och då också skapa möjlighet för fler d v s både killar/män och flickor/kvinnor att t ex spela hockey eller utöva konståkning. Sedan hösten 2013 har BIK Karlskoga ett 10 årigt nyttjandeavtal av uterinken. Det innebär att BIK Karlskoga har större möjligheter att söka olika bidrag till ett tak över uterinken. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kultur- och föreningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden tillsammans får i uppdrag att utreda möjligheten till att bygga tak och väggar över uterinken och i samarbete med BIK Karlskoga se över möjligheten till finansiering. Beslutsunderlag Samhällsbyggandsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 januari 2014 Medborgarförslag den 15 augusti 2013 Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och föreningsnämnden har ombetts yttra sig över ett medborgarförslag om att bygga tak och väggar över uterinken. Samhällsbyggnadsnämnden är fastighetsägare och hyr ut Nobelhallen till Kultur- och föreningsnämnden som i sin tur hyr ut anläggningen till BIK Karlskoga. Beskrivning av ärendet Medborgarens förslag är att det ska byggas ett tak och väggar över uterinken vid Nobelhallen. Syftet med förslaget är skapa möjlighet till mer istid och träningstillfällen även för flickor inom hockeyn och samtidigt möjliggöra för ex konståkning. g:\stab\verksamhetsområden\sekreterare\sbn\utskick \ärende 2 - medborgarförslag tak och väggar på uterinken\tjänsteskrivelse med hut sbf.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Skrantahöjdsvägen MALMÖ

18 <!Skapat_datum> 2 (4) Samhällsbyggnadsförvaltningen är förvaltare av Nobelhallen och har svårt att kommentera hur möjligheten ser ut i dag för tjejer/damer att spela hockey eller ej, och förutsätter att kultur- och föreningsnämnden kommer att kommentera detta i sitt yttrande. Det finns ju även andra idrotter/sporter än hockey som utövas på is. Däremot kan konstateras att förutsättningarna för utövandet av flickidrott kanske inte riktigt finns, bl a saknas det idag ett omklädningsrum för flickor i Nobelhallen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför i samband med upprustningen av Nobelhallen planerat för att iordningställa ett omklädningsrum för flickor. Ett tak med tillhörande väggar över uterinken skulle medföra att säsongen med is på rinken kan bli längre (börja tidigare på hösten och förlängas på våren). Nyttjandet av isen skulle inte heller längre vara påverkat av väder och vind. Ett tak skulle kunna innebära att isen kan nyttjas bättre och med en högre kvalité för den/de som idrottar eller nöjesåker. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och föreningsnämnden tillsammans får i uppdrag att utreda möjligheten till att bygga ett tak och väggar över uterinken och i samarbete med BIK Karlskoga se över möjligheten till finansiering. Det handlar om att söka bidrag och utreda olika finansieringssätt som t ex sponsring, hyrköp, leasing eller omfördelning av medel i samband med försäljning av kommunal egendom. Sedan hösten 2013 har BIK Karlskoga ett 10 årigt nyttjanderättsavtal av uterinken. Det innebär att BIK Karlskoga har större möjligheter att söka olika bidrag till ett tak. Konsekvensbeskrivning Karlskoga kommun har planerat att göra investeringar i såväl skateanläggning som i Nobelhallen. Vid en enkel analys är det troligt att dessa anläggningar kommer att användas mer av killar/män än flickor/kvinnor. Av medborgarförslaget framgår att genom att bygga ett tak över uterinken kan kommunen skapa möjlighet till mer istid och fler träningstillfällen och då också skapa möjlighet för fler d v s både killar/män och flickor/kvinnor att t ex spela hockey eller utöva konståkning. Med en satsning på en anläggning för typisk "killsport" kan Karlskoga kommun främja en bättre jämställdhet då det blir mer istid och då bättre möjligheter till träningstillfällen för flickor. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ge kulturoch föreningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans utreda möjligheten till att bygga tak och väggar över uterinken och se över möjligheten till finansiering och återkomma till fullmäktige med ett förslag.

19 <!Skapat_datum> 3 (4) Stig Rengman Tf förvaltninschef Bilaga Konsekvenser för en hållbar utveckling sammanfattande bedömning Expedieras till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Samhällsbyggnadsförvaltningen

20 Bilaga Konsekvenser för en hållbar utveckling - sammanfattande bedömning av förslag till beslut Aspekter Beslutsförslaget har Beskrivning av konsekvenser utifrån checklistan Sociala/ kulturella en positiv påverkan ingen påverkan en negativ påverkan Lyft särskilt fram konsekvenser som kommer i konflikt med andra aspekter av hållbar utveckling. Barnkonventionen X Barn får möjlighet att vara med och påverka utformningen av samhället. Dialog och inflytande X Medborgarförslaget beaktas. Folkhälsa X På lång sikt fler utövare, hälsosammare livsstil. Jämlikhet och social rättvisa X Samma möjligheter för flickor och pojkar. Jämställdhet X Skapar förutsättningar för fler flickor att nyttja hallarna. Kulturmiljö/kulturella omgivningar Miljörelaterad hälsa Ekologiska Avfall X Biologisk mångfald Energi Konsumtion X X X X X Transporter X Idrottare behöver inte åka till grannkommuner för isträning. Vatten, luft och mark X Ekonomiska Kommunens ekonomi X Kan handla om en kortsiktigt ökad kostnad om föreningen beviljas bidrag. Kostnadseffektivitet X Genom att titta på olika sätt till finansiering, ex olika former av bidrag. Tillväxt X Ett större utbud av fritidsaktiviteter för barn skapar ett attraktivare Karlskoga. Positiv publicitet om Karlskoga ger ökad tillväxt. I framtiden kanske BIK Karlskoga också representeras av ett damlag!

21 Ärende 4 Arbetsmiljöplan 2015

22 Tjänsteskrivelse SBN Handläggare: Stefan Larsson Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsförvaltningens arbetsmiljöplan 2015 Sammanfattning Arbetet med arbetsmiljön är ett långsiktigt arbete och den övergripande målsätningen för 2015 är den samma som för Vart annat år genomför Karlskoga kommun en medarbetarundersökning och resultatet från 2014 års undersökning kommer att redovisas tillsammans med handlingsplaner förnämnden. Övergripande målsättning med arbetsmiljöarbetet: Nollvision gällande arbetsskador. Levandegöra arbetsmiljöfrågor. Genomföra åtgärder i handlingsplaner utifrån analys av medarbetarenkät och stressenkät. Prioriterade åtgärder 2015: SmartTime: Fortsätta arbeta med SmartTime och sprida kunskapen till fler inom förvaltningen. Målsättningen är att fler ska arbeta enklare, smartare och med bättre kontroll över sina arbets-uppgifter och sin arbetsdag. Rutiner: L-ABC: Friskvård: Ta fram rutiner för krishantering och Hot och våld samt säkerställa att befintliga rutiner kring arbetskador och tillbud är kända av alla. Genomföra utbildning för vissa personalgrupper i L-ABC utöver utbildning i hjärt- och lungräddning samt i hur hjärtstartare används. Vidare skall anskaffning av sjukvårdsmateriel för enheter i yttre tjänst ske. Genomföra en gemensam höstpromenad. Hälsokontroll: Regelbunden hälsokontroll med ett till tre års intervall införs under våren 2015 för vissa befattningar. g:\stab\verksamhetsområden\sekreterare\sbn\utskick \ärende 4 - arbetsmiljöplan 2015\tjänsteskrivelse amp 2015.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Skrantahöjdsvägen MALMÖ

23 (2) Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 mars 2015 Bilaga 1 Samhällsbyggnadsförvaltningens arbetsmiljöplan 2015 Bakgrund Enligt Karlskoga kommuns arbetsmiljöpolicy (KF ) ska varje nämnd upprätta en arbetsmiljöplan som innehåller en planering av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska genomföras inom nämndens verksamhetsområde. Karlskoga kommuns strävan är att arbetsmiljön ska främja trivsel och samarbete samt öka medarbetarnas delaktighet, utveckling och inflytande i arbetet. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens arbetsmiljöplan 2015 enligt bilaga 1. Stefan Larsson Förvaltningschef Expedieras till: Samhällsbyggnadsförvaltningen Centrala samverkansgruppen

24 Samhällsbyggnadsförvaltningens arbetsmiljöplan 2015 Innehåll: 1) Syftet med arbetsmiljöplanen 2) Arbetsmiljöarbete ) Kommentarer till övergripande målsättning 4) Uppföljning 5) Ansvarsfördelning och beslutsgång

25 Bilaga SBN Samhällsbyggnadsförvaltningens arbetsmiljöplan ) Syftet med arbetsmiljöplanen Syftet med arbetsmiljöplanen är att skapa säkra och stimulerande arbetsplatser som främjar medarbetarnas hälsa, motivation, delaktighet och engagemang i arbetet. En bra arbetsmiljö är en förutsättning för att kunna skapa och bibehålla kvalitet, effektivitet och leverera tjänster och service till medborgare och kunder utifrån nämndens uppdrag. 2) Arbetsmiljöarbete 2015 Arbetet med arbetsmiljön är ett långsiktigt arbete och den övergripande målsätningen för 2015 är den samma som för Vart annat år genomför Karlskoga kommun en medarbetarundersökning och 2014 genomfördes den senast och analysen av resultatet kommer att ske under våren Efter varje medarbetarundersökning görs handlingsplaner som förvaltningen och respektive avdelning arbetar vidare utifrån. Övergripande målsättning: Nollvision gällande arbetsskador. Levandegöra arbetsmiljöfrågor i verksamheten. Alla tillbud ska rapporteras. Genomföra åtgärder i handlingsplaner utifrån analys av medarbetarenkät och stressenkät. Prioriterade åtgärder 2015: SmartTime: Fortsätta arbeta med SmartTime och sprida kunskapen till fler inom förvaltningen. Målsättningen är att fler ska arbeta enklare, smartare och med bättre kontroll över sina arbets-uppgifter och sin arbetsdag. Rutiner: L-ABC: Friskvård: Ta fram rutiner för krishantering och Hot och våld samt säkerställa att befintliga rutiner kring arbetskador och tillbud är kända av alla. Genomföra utbildning för vissa personalgrupper i L-ABC utöver utbildning i hjärt- och lungräddning samt i hur hjärtstartare används. Vidare skall anskaffning av sjukvårdsmateriel för enheter i yttre tjänst ske. Genomföra en gemensam höstpromenad. Hälsokontroll: Regelbunden hälsokontroll med ett till tre års intervall införs under våren 2015 för vissa befattningar.

26 SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå: Riskbedömningar Skyddsrond minst 1 gång/år Arbetsplatsträffar minst 8 ggr/år Utvecklingssamtal för varje medarbetare minst en gång per år Medarbetarundersökning vartannat år med upprättandet av handlingsplaner efter utvärdering. Rapportering av arbetsskador, tillbud och sjukfrånvaro. Anmälan av arbetsskador och tillbud rapporteras i LISA. Om arbetsmiljöproblem/risker upptäcks ska dessa om möjligt åtgärdas omgående. Om detta inte kan ske ska en handlingsplan upprättas där åtgärder och uppföljning tidsätts och en ansvarig utses. Samtliga risker ska dokumenteras och sorteras som allvarliga eller inte allvarliga. Även risker som åtgärdas direkt ska dokumenteras. Skyddsrond ska genomföras minst en gång per år och planeras så att föreslagna åtgärder kan tas med i budgetarbetet. Årsplanering av SAM Januari till juni Rapportering till nämnd av föregående års arbetsmiljöarbete Beslut om rev. arbetsmiljöplan (nämnd) Skyddsronder och riskbedömningar Augusti till december Uppföljning av arbetsmiljöplanen i samverkansgruppen (augusti) Utvecklingssamtal (december februari) Revidering arbetsmiljöplan (december)

27 3) Kommentarer till övergripande målsättning Nollvision gällande arbetsskador Förvaltningen ska fortsätta arbetet mot nollvisionen av arbetsskador genom att systematisk undersöka och analysera verksamheten för att försöka förebygga att arbetsskador inträffar. Levandegöra arbetsmiljöfrågor i verksamheten Genom att på arbetsplatsträffar diskutera och följa upp undersökningar, riskbedömningar, åtgärder och handlingsplaner synliggörs det konkreta systematiska arbetsmiljöarbetet och det skapas förutsättningar till delaktighet och möjlighet att påverka arbetsmiljön. Alla tillbud ska rapporteras Aktivt arbeta för att alla tillbud rapporteras till närmsta avdelningschef/enhetschef och att rutinerna för rapportering är kända av alla. Det är ett viktigt arbete för att förebygga risken att arbetsskador inträffar. Genomföra åtgärder i handlingsplaner utifrån analys av medarbetarenkät och stressenkät Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp samt representanter från de fackliga organisationerna i förvaltningens samverkansgrupp, analysera resultaten från medarbetarundersökningen och den interna stressenkäten som gjordes under senare delen av 2012.

28 De områden som fastställdes i 2014 års arbetsmiljöplan och som ska fortsätta gälla för 2015 är: UPPNÅ Ökad kunskap och medvetenhet om Karlskoga kommuns politiska mål Brukarorientering Uppföljning och reflektion BEVARA Gott ledarskap UNDVIKA Maktlöshet ELIMINERA Stresskänslor Uppnå Ökad kunskap och medvetenhet om de politiska målen Åtgärd: Följa upp den stora omarbetning av de politiska målen som skedde 2013 och framåt samt utveckla de strukturer som finns för förvaltningens verksamhetsplanering. Till exempel uppdragsdialog samt verksamhetsplan. Brukarorientering Åtgärd: Tydliggöra avdelningarnas uppdrag, arbeta för att stärka organisationsklimatet samt ha fokus på utveckling och kvalitetsarbete. Uppföljning och reflektion Åtgärd: Förvaltningen måste fortsatt bli bättre på att systematiskt följa upp och göra utvärderingar av projekt och andra typer av arbeten. Tydliggöra hela kedjan: Planera- Genomföra Uppfölja. Bevara Gott ledarskap på alla chefsnivåer Åtgärd: Fortsätta arbeta för öppenhet i organisationen. Ta till vara på erfarenheter från gott ledarskap inom den egna organisationen. Genomföra två interna chefsträffar för dialog och utveckling. Undvika Maktlöshet Åtgärd: Tydliggöra förvaltningens och avdelningarnas uppdrag, verka för bra intern kommunikation, bibehålla framtidstro och trygghet. Eliminera Stresskänslor och frustration som resultat av att inte räcka till i arbetet Åtgärd: Tydliga beslut om prioriteringar på nivå på utförandet av förvaltningens/avdelningarnas uppdrag.

29 4) Uppföljning Samhällsbyggnadsförvaltningens samverkansgrupp (skyddskommitté) ska följa upp den fastställda arbetsmiljöplanen minst 2 ggr/år och ansvara för löpande uppföljning av arbetsskador och sjukfrånvaro samt rehabilitering. Arbetsmiljöfrågor och handlingsplaner följs upp på den nivå de väckts. Frågor som inte kunnat lösas på arbetsplatsträff följs upp av samverkansgruppen som återkopplar till arbetsplatsträff. En gång per år redovisar förvaltningen till samhällsbyggnadsnämnden resultat av förvaltningens arbetsmiljöarbete, arbetsmiljöstatistik över antal arbetsskador, tillbud och sjuktal. 5) Ansvarsfördelning och beslutsgång Inom Karlskoga kommun är det kommunstyrelsen (KS) som har huvudansvaret för arbetsmiljön. KS ansvarar för att varje nämnd upprättar en arbetsmiljöplan som innehåller en planering av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska genomföras. Det är samhällsbyggnadsnämndens ansvar att tillse att arbetsledare med personalansvar som får arbetsmiljöuppgifter, också har resurser, befogenheter och nödvändiga kunskaper för sitt uppdrag. Nämnden delegerar ansvaret till förvaltningschefen som tillser att avdelningscheferna har de förutsättningar som krävs för att klara uppdraget. Inom förvaltningen är det avdelningscheferna samt arbetsledare inom teknik- och fastighetsavdelningen som har delegerat arbetsmiljöansvar. Varje chef/arbetsledare ansvarar på sin beslutsnivå för att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det innebär att undersöka, genomföra och följa upp sin verksamhet på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Regelbundna undersökningar, riskbedömningar och kontroll av genomförda åtgärder ligger i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Chef och enhetschef skall dokumentera arbetsmiljön och arbetet med denna. Arbetsmiljöproblem som avdelningschef och enhetschef inte kan lösa på grund av resursbrist, kunskapsbrist eller av avsaknad av befogenhet ska returneras till förvaltningschef.

30 Hanteringen av arbetsmiljöfrågor följer samverkansavtalet och diskuteras i samma forum som övriga verksamhetsfrågor. Arbetsmiljöfrågor ska vara en stående punkt på såväl arbetsplatsträffar som samverkansmöten. På arbetsplatsträffar sker det konkreta systematiska arbetsmiljöarbetet med undersökningar, riskbedömningar, åtgärder, handlingsplaner och uppföljning. Varje medarbetare har skyldighet att ta ansvar för arbetsmiljön och skapa ett positivt arbetsklimat genom att respektera och stödja sina arbetskamrater samt uppmärksamma och rapportera eventuella risker och hot mot arbetsmiljön. Arbetsmiljöfrågor och handlingsplaner som inte kan lösas på arbetsplatsträff lyfts till samverkansgruppen. Samhällsbyggnadsförvaltningens samverkansgrupp är skyddskommitté i arbetsmiljölagens mening. Skyddskommitténs uppgifter styrs enligt AML 6 kapitel 9. Samverkansgruppen behandlar frågor som är av förvaltningsövergripande karaktär.

31 Ärende 5 Verksamhetsrapport

32 Verksamhetsrapport för Samhällsbyggnadsnämnden Ekonomisk rapport för SBN efter februari månad RIKTPUNKT ÅRSBUDGET BUDGET 2 mån UTFALL PROCENT % % 16 % INTÄKTER KOSTNADER ÅRSPROGNOS Stab/Ledning: Uppföljningen av 2014 har sammanställts i årsberättelsen för det gångna året och resultatet är generellt sett mycket bra. I övrigt har mycket tid ägnats åt mål och budget , uppstart av nämnderna för en ny mandatperiod, planering av utbildningar för båda nämnderna, förberedelser för förvaltningens översyn av organisation. Staben har i samarbete med socialförvaltningen kommit överens om att överta hanteringen av e-tjänstekort inom ramen för Repros verksamhet. Dessutom har det upprättats en serviceöverenskommelse med övriga förvaltningar för att minska administrationen inom fordonssamordningen. Stadsbyggnadskontoret: Bostadsanpassning: Antal ansökningar inkomna under februari i Karlskoga är 15 st och i Storfors 1st. Antal tagna beslut i Karlskoga är 31 st varav 23 st bifall, 5 ändringsbeslut, 1 delvis avslag, 1 avskrivet och 1 st avslag. Antal tagna beslut i Storfors är 4 st, varav 2 st bifall och 2 är avskrivna. Ett ärende från Karlskoga är överklagat till förvaltningsrätten i Karlstad. Bygglov: Inflödet av ansökningar denna månad är normal i förhållande till tidigare år. Sektionen är förberedd på ett ökat vår-inflöde. Bland ansökningarna syns nybyggnad av enbostadshus och flera Attefallsåtgärder såsom tillbyggnad av enbostadshus och nybyggnad av komplementbyggnad. Flera förfrågningar och ärenden är utredningskrävande och många frågar om råd inför ansökan. En annons med uppmaning att söka bygglov nu om man vill bygga i sommar publicerades i tidningen sista veckan i februari och effekten visar sig med ökat antal frågor i kundtjänsten och ansökningar. Annonsen är även publicerad i Storfors lokaltidning I freske lufta. Även fortsatt arbete med att utveckla handläggningen i tillsynsärenden och detta projekt kommer att fortgå hela året. Lantmäteriet: ett antal förrättningar är genomförda, bl.a. en i Storängens handelsområde (biltvätt) och förrättning berörande gamla brandstationen. Likaså är avstyckningen klar för Khatoons verksamhet i Stråningstorp. I arbetet med att bilda ledningsrätt för alla allmänna VA-ledningar i kommunen så är första området avklarat. Ett antal fastighetsförteckningar till planer har färdigställts. Inom adressverksamheten har vi fått årsuppföljning på det avtal som finns med statliga lantmäteriet. Det visar på att vi har vissa brister, som måste åtgärdas under året. Bristerna kommer framförallt av att man har höjt kvalitetsnivån i adressregistret. Myndigheten har registrerat två nya naturreservat i kommunen: Falbergshöjden och Malmhöjden. Mät: Februari månad har varit en väldigt lugn månad på fältsidan. Istället har man passat på att jobba med rutiner för verksamheten. En broschyr om utstakning av byggnader och "enkel" utsättning av gräns har färdigställts. Denna är tänkt som stöd för den som söker bygglov och för bygglovinspektörerna. Bygglov ska lämna ut denna till alla som får "utstakning krävs" i sina bygglovsbeslut så att byggherren vet vad som gäller. Grävgruppmötena tillsammans med

33 Gata och Karlskoga Energi och Miljö är igång efter vintern i syfte att samordna och samarbeta. Arbetet med höjdsystemet RH2000 rullar på och tidplanen håller. Plan- och exploateringsavdelningen: Större aktuella exploateringsprojekt är för närvarande Storängens handelsområde där fortsatt projektering och planläggning pågår. Förhandlingar om försäljning av en handelstomt i Ekeby har skett. Handläggning av arrenden och tomträtter med begäran om justering av avgälderna har skett. Gamla brandstationen har marknadsförts genom mäklare. Utredning av Gälleråsens motorstadion vad gäller avdelningens kompetensområde har skett med bistånd av handläggare på stadsbyggnadskontoret. Tomtkön är för närvarande 7 st. Inom detaljplanesidan så har arbete bland annat utförts med detaljplanerna för Skogsrundan - kv Arkitekten m fl, Rosendalskorsningen, Storängens handelsområde korsning väg 205, Näckrosen 1-18, Aggerudsviken, Dammängen, Bandet 7 m fl Sandviken och Valåsen 2:78. Arbete med detaljplaneprogram för Karlberg har fortsatt. Projektgruppen för Aktivt samråd inom detaljplanering har fortsatt sitt arbete. Inom GIS-verksamheten har arbete skett med att arbeta ikapp eftersatt arbete genom att ordinarie handläggare har börjat arbeta heltid års bostadsmarknadsenkät har levererats till länsstyrelsen. Arbetet med att skapa rutiner och handledningar för avdelningens arbete har fortsatt. Miljökontoret: På miljökontoret har arbete fortsatt i de stora projekt som pågår hos kommunbiolog, miljö-, vatten-, och avfallssamordnare. I arbetet med Grönstrukturplanen har ett flertal möten skett med olika intressentgrupper för att få in deras synpunkter på hur grönområden används och uppfattas. Bland annat har man träffat skolor och förskolor, ungdomsråd och SFI klasser. Även äldre och funktionshindrades ska ges möjlighet att delge sina synpunkter. Synpunkter ska nu bearbetas och behandlas för att finnas med som ett underlag till dokumentet. Miljösamordnarna har arbetat med resepolicyn som närmar sig slutfasen samt att handlingsplan för giftfri förskola har färdigställts och är redo att skickas på remiss. Förberedelser pågår för kommunens uppmärksammande av Earth Hour som äger rum lördag 28 mars då vi släcker den och manifesterar betydelsen av att leva klimatsmart. Inom vattenområdet har arbetet framförallt fokuserat på vattenmyndighetens åtgärdsprogram, dels med rapportering om hur kommunen under 2014 arbetat med fastställda åtgärder i åtgärdsprogrammet dels med samrådet för myndighetens nya åtgärdsprogram för vatten. Inom avfallssamordningen pågår arbetet med att revidera Karlskoga kommuns avfallsplan och tillhörande föreskrifter. Fastighet: Årets planering för underhållsarbeten är genomförd och vi har som vanligt mycket arbete att ta tag i. Även våra raminvesteringar är planerade och det som redan är i gång av 2015 års planering är bl.a. byte av hiss på Björkelidens vårdboende. Det är den sista av våra hissar som måste åtgärdas med anledning av de nya strängare säkerhetskraven när det gäller hissdörrarnas utformning. Karlbergsskolans förvandling är också långt framskriden och nu har de invändiga arbetena för att anpassa byggnaden till den nya utformningen kommit igång. Förfrågan på rivningsjobbet är utlämnat och beräknas komma igång i april.

34 Vi har en hel del att ta tag i och förstärkningen på personalsidan med vår nya projektingenjör Dan Christensen har redan visat resultat i form av att fler underhålls projekt och planering för kommande projekt har kunnat startas. Den förstärkningen kommer att ytterligare effektivisera vårt arbete med underhåll och förnyelse av kommunenes fastigheter. Gata Park: Gatuenheten fortsätter arbeta med vinterunderhållet vilket innebär; plogning, halkbekämpning, isrivning samt bortkörning av snövallar. Samtidigt pågår nu för fullt arbetet med att projektera och planera 2015 års projekt. Det finns precis som de senaste åren många investeringsprojekt avseende gator och mark, för tillfället är 25 stycken med i planeringen. Parkenheten arbetar i skogen med röjning och gallring. Det sker även nedtagning av enstaka träd efter efterfrågningar från boende. På fastighetsmark arbetas det, med nya rutiner, vidare med åtgärder efter felanmälningar. I växthuset så krukas det jord inför säsongen och i konsthallen pågår en vårutställning med vårlök och vårblommor under en veckas tid. Trafikenheten arbetar med vägvisningsplanen för Karlskoga, gällande idag och framåt. Avseende kollektivtrafik har Länstrafiken lämnat in ett nytt trafikeringsförslag för de västra länsdelarna som vi har tagit ställning till. Vidare börjar alltid året med ett stort antal ansökningar av nyttokort samt uteserveringar, som nu betats av. I övrigt utfärdas det parkeringstillstånd och dispenser och övervakning av datumparkering i samband med snöfall har även skett. Fordonserviceenheten arbetar intensivt med både personbilar samt tunga maskiner för tillfället. En deltidssjukskrivning gör att en person extra nu är inne under två månader, för att verkstaden ska kunna hantera detta. Det nya fordonssystemet KomMa är nu driftsatt och går in i ett skarpt läge. Personal: Johan Mood har anställts som fysisk planerare och Sanda Madjo har fått titeln planarkitekt. Mark- och exploateringshandläggare Agnes Levin har sagt upp sig och slutar 30 april Carina Karlsson på stadsbyggnadskontoret har slutat och ersätts av Dan Eriksson. I maj månad börjar en erfaren bygglovhandläggare från Norrtälje på stadsbyggnadskontoret hon heter Karin Thålin Höök och är från Karlskoga. Kommunikatör Johanna Eklind har gått hem för föräldraledighet och hennes vikarie Ellinor Arvidsson slutade samtidigt pga erbjudande om fast anställning i närliggande kommun. Sjukfrånvaron är efter två månader 3,8 %. Ekonomi: Nämnden har förbrukat 1 % mer av kommunbidraget än riktpunkten vilket beror på vinterväghållningen så här års. 1 % motsvarar ca 300 tkr för mycket. Prognosen för året är noll.

35 Ärende 6 ekonomiskrapport till KS

36 Tjänsteskrivelse SBN Handläggare: Ulla Lindqvist Samhällsbyggnadsnämnden Ekonomisk rapport till KS Utfall 2015 jan-feb Prognos 2015 Budget 2015 Avvikelse 2015 Driftredovisning Kostnader varav personal Intäkter Nettokostnader Nettobudget Eventuella avvikelser Nettokostnader per verksamhet Nämnd 100 3D0 3D0 0 Ledning D 1 40D 0 Stab D 4 90D 0 Stadsbyggnadskontoret Plan och Exploateringsavdelning DD8 2 DD8 0 Miljösamordning Teknik och Fastighet varav Fastighet varav Gata Park D Vinterväghållning D 060 D Summa nettokostnader Kommentarer till resultat och prognos vid eventuell avvikelse Efter två månader ligger nämnden ca 300 tkr efter budget vilket kan förklaras av vinterväghållningen så här års. Prognosen för helår är noll. g:\stab\verksamhetsområden\sekreterare\sbn\utskick \ärende 6 - ekonkomisk rapport till ks\tjänsteskrivelse.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Skrantahöjdsvägen MALMÖ

37 3-års budget Utifrån de direktiv som anges i beslutet för treårsbudgeten ska varje nämnd totalt redovisa ett nollresultat vid budgetperiodens utgång. Redovisning tkr Ingående balans 2014 Utfall 2014 Prognos 2015 Prognos Resultat i förhållande till budget Kommentarer till åtgärdsplan De överskott från tidigare år som nämnden har med in i 2015 ska användas för nämndutbildningar och kostnader för databaser. En reserv på 1 Mkr planeras att föras till Jämförelse av löneutfall efter två månader Utfall jan-feb 2014 Utfall jan-feb Kommentarer Det lägre beloppet 2015 förklaras av att en del personal flyttats och belastar Myndighetsnämnden under Sjukfrånvaron efter två månader är 3,8 %.

38 Investeringar tkr Utfall 2015 jan-feb Prognos 2015 Budget 2015 Avvikelse 2015 Varav överförs till nästa år Projekt 2015 Nytt gruppboende Nobel byte sarg och glas Arkiv Förvaltningsgemensamma Reserv Reinvestering lokaler Reinv.gator och maskiner Konstnärlig utsmyckning Projekt från 2014 Projekt fastighet Projekt gata park Konstnärlig utsmyckning Brandstation Gestaltning Boforsudden Attraktiv stadskärna Attr.stad ställplatser Nobelhallen Ekebyskolan Gästis Karlberg Diverse KS Knapped Summa investeringsutgifter Omsättningstillgångar Centrumstråk/marklösen Storängens industriområde Aggerudsviken detaljplan Kostnader mark Försäljning mark/fastigheter Va Villingsberg Summa Omsättningstillgångar Kommentarer investeringar Budget för 2015 är 40,7 Mkr. Därutöver tillkommer 22,1 Mkr för ej avslutade projekt under Total budgetram 62,8 Mkr med in i året. Gjorda försäljningar de två första månaderna är 14,4 Mkr där Älvkärrs gård är den stora posten. Planerad försäljning av gamla brandstation finns hänsyn tagen till i prognosen för året avseende omsättningstillgångar.

Tid: Tisdagen den 4 december 2012, klockan 08.00 Plats: Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35

Tid: Tisdagen den 4 december 2012, klockan 08.00 Plats: Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35 Samhällsbyggnadsnämnden 4 december 2012 Kallelse/föredragningslista 1 (2) Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder Tid: Tisdagen den 4 december 2012, klockan 08.00 Plats: Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen

Läs mer

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015 Tjänsteskrivelse -05-22 KS.0014 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat en delårsrapport

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

KALLELSE. Nr Anmälningsärenden 11 Anmälan av delegationsbeslut 63 12 Meddelanden 70

KALLELSE. Nr Anmälningsärenden 11 Anmälan av delegationsbeslut 63 12 Meddelanden 70 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN -03-27 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdagen den 3 april, kl. 13.15 Plats Jakobsdal, Vingåkersvägen 18 Nr Formalia 1 Justering av närvarolista

Läs mer

Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 09.00 Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4

Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 09.00 Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4 Myndighetsnämnden 2 maj Kallelse/föredragningslista 1 (2) Myndighetsnämnden sammanträder Tid: Onsdagen den 2 maj, klockan 9. Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4 Ersättarna underrättas

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2013-01-30, 13.30 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Budget 2015. Samt plan för 2016-17

Budget 2015. Samt plan för 2016-17 Samt plan för 2016-17 Innehåll Sida Förutsättningar för 2015 års budget 4 Kommunfullmäktiges mål 2015 10 Kommunstyrelsen 11 Servicenämnden 13 Miljö- och byggnadsnämnden 15 Bildningsnämnden 17 Socialnämnden

Läs mer

Information om nya upphandlingsregler

Information om nya upphandlingsregler VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2010-08-26 83 2 Information om nya upphandlingsregler Upphandlingsspecialist Staffan Källström informerar om nya upphandlingsregler som gäller från den 15 juli 2010. Under informationen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-12-04

Kommunstyrelsen 2012-12-04 Kommunstyrelsen 2012-12-04 Ks 209 Svar på medborgarförslag om vatten och avlopp... 2 Ks 210 Förslag till avfallsplan 2013-2017 för Säters kommun... 3 Ks 211 Rapport om förbättrat företagsklimat, Förenkla

Läs mer

Preliminär Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser

Preliminär Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser Preliminär Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 124 2 Innehåll INLEDNING... 5 EKONOMISKA MÅL 2015-2017... 5 VISION

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Ksau Tid och plats: Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 2014-10-27, 8.30 Kommunhuset 291. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen, den 23 april 2015, kl. 16:00-22:00 (Observera tiden! Start kl. 16:00) Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN 2012-10-19 Kommunledningskontoret BUDGET 2013 OCH FLERÅRSPLAN 2014-2015

BURLÖVS KOMMUN 2012-10-19 Kommunledningskontoret BUDGET 2013 OCH FLERÅRSPLAN 2014-2015 1 BURLÖVS KOMMUN 2012-10-19 Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen BUDGET 2013 OCH FLERÅRSPLAN 2014-2015 A. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys Samhällsekonomisk bakgrund mm Finanskrisen 2008

Läs mer

Teknik- och fritidsnämnden 2014-03-19. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: teknik.fritidsnamnden@halmstad.se.

Teknik- och fritidsnämnden 2014-03-19. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: teknik.fritidsnamnden@halmstad.se. Teknik- och fritidsnämndens handlingar 27 mars 2014 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Teknik- och fritidsnämnden 2014-03-19 Sida Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: teknik.fritidsnamnden@halmstad.se

Läs mer

Ärende 14. Slutrapport - pilotprojekt för införande av surfplattor i Karlskoga kommun

Ärende 14. Slutrapport - pilotprojekt för införande av surfplattor i Karlskoga kommun Ärende 14 Slutrapport - pilotprojekt för införande av surfplattor i Karlskoga kommun Tjänsteskrivelse KS 2012.0046 Handläggare: Kristofer Gisslén Kommunstyrelsen Slutrapport - pilotprojekt för införande

Läs mer

Vad menar vi med perspektivbyte?

Vad menar vi med perspektivbyte? Äldrenämnden Verksamhetsberättelse 2013 Vad menar vi med perspektivbyte? Som läsaren säkert känner till har Jönköpings kommun from den 1 januari 2013 även ansvar för hälso-och sjukvård i det ordinära

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget MILJÖ & HÄLSOSKYDD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Gymnasie & Vuxenutbildning

Gymnasie & Vuxenutbildning KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Gymnasie & Vuxenutbildning Sammanträde 2015-05-19 klockan 16.30, Beda Hallbergs gymnasium Ärende Tid Sid Beslutsförslag Val av protokolljusterare Helen Billström (M) 1 Information

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer