Projektbeskrivning. Kompletterande beskrivning till tidigare ansökan om medel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektbeskrivning. Kompletterande beskrivning till tidigare ansökan om medel"

Transkript

1 Projektbeskrivning Tvärsektoriellt arbete kring barns och ungas psykiska och fysiska hälsa i Helsingborg och Landskrona med fokus på samverkan, prevention och positiv hälsoutveckling Kompletterande beskrivning till tidigare ansökan om medel Statens folkhälsoinstitut Proposition 2007/08:110; En förnyad folkhälsopolitik

2 Tvärsektoriellt arbete kring barns och ungas psykiska och fysiska hälsa i Helsingborg och Landskrona med fokus på samverkan, prevention och positiv hälsoutveckling Kompletterande beskrivning till tidigare ansökan om medel Statens folkhälsoinstitut Proposition 2007/08:110, En förnyad folkhälsopolitik Innehållsförteckning Läsanvisningar... 3 Projektbeskrivning... 3 Projektets syfte... 3 Projektets primära målgrupp... 4 Andra målgrupper... 4 Övergripande målformuleringar... 4 Mätning av resultat kopplat till målformuleringar... 5 Etablerad gränsöverskridande samverkan... 5 Integrering av framgångsrika resultat i reguljär verksamhet... 5 Spridning av kunskap och information om projektet... 5 Kostnader för projektet... 6 Forskning... 6 Delaktiga forskningssäten och forskare... 6 Erfarenhet av aktionsbaserad forskning/formativa utvärderingar med koppling till folkhälsoområdet... 7 Möjligt upplägg av forskningen i projektet... 7 Organisation... 8 Placering av projektet i Helsingborgs stads organisation... 8 Förankring på kommunledningsnivå... 9 Plan för hållbar utveckling stödjer det lokala folkhälsoarbetet... 9 Utveckling av tvärsektoriella samarbetsformer och gemensamma arenor... 9 Kontaktpersoner för arbetet Bilagor Bilaga 1: Beskrivning av projektorganisation och samverkansarbetet PArT. 2 (11)

3 Läsanvisningar Detta dokument avser att komplettera dokumentet Ansökan om medel och dess bilagor som var Statens Folkhälsoinstitut (FHI) tillhanda den 15 september I följande text besvaras kompletterande frågor från FHI som helt eller till delar finns besvarade i tidigare dokument. I texten beskrivs områden med vidare hänvisning till tidigare inskickad ansökan och dess bilagor: Ansökan om medel för tvärsektoriellt arbete kring barns och ungas psykiska och fysiska hälsa i Helsingborg och Landskrona med fokus på samverkan, prevention och positiv hälsoutveckling Bilaga 1: Plan för hållbar utveckling, Helsingborgs stad Bilaga 2: Om Samverkansarbetet PArT, rapport till Länsstyrelsen november 2007 Dnr43/2005 Bilaga 3: PArT:s verksamhetsplan år 2008 Bilaga 4: Projektplan för satsningen UTSIKTER Bilaga 5: Utvecklingsplan för Dalhem i förändring Till detta dokument bifogas en sida som beskriver projektorganisation och samverkansarbetet PArT, Preventivt Arbete Tillsammans: Bilaga 1: Beskrivning av projektorganisation samt samverkansarbetet PArT. Projektbeskrivning Projektets syfte Satsningen kring hälsa ingår som en delinsats i det pågående projektet UTSIKTER i Helsingborg och Landskrona och består av kartläggning och intervention kring de medverkande barnens hälsotillstånd. UTSIKTER:s totala syfte och mål beskrivs under rubriken Övergripande målformuleringar. Satsningen kring hälsa innebär att: Utveckla en fruktbärande samverkan mellan praktiker och forskningsföreträdare. Utröna samvariationen mellan goda utbildningsresultat och god hälsa samt utvärdera om en riktad insats till barnen i projektet kan påverka barnens hälsobeteenden och hälsotillstånd i en positiv riktning. Utvärdera insatsen/interventionen i syfte att dels få erfarenheter av hur lämplig metodik för en sådan intervention kan utformas och dels för att värdera såväl kostnadsnyttan och kostnadseffektiviteten av en sådan intervention. Utveckla en fungerande tvärfacklig arbetsmodell kring barns psykiska och fysiska hälsa. Specifika insatser kring hälsa är under planering och kommer framöver att konkretiseras i separat plan. Insatser kommer dock bland annat att innefatta årligt hälsobesök, hälsodeklaration och en sammanfattande skriftlig bedömning. Arbetsmetoden för satsningen föreslås vara en Case-Controlstudy med exempelvis kartläggning av barnets hälsovanor, ohälsosymptom, skolnärvaro, tandhälsostatus och sjukvårdskonsumtion. Härutöver planeras fler delar att utvecklas och utvärderas. Läs mer om dessa delar under rubriken Forskning samt i tidigare inskickat dokument ( Ansökan om medel, s.3-4). Satsningen på hälsa kommer att vara nära sammankopplad med pågående utbildningssatsningar kring barnen inom UTSIKTER. Det tvärvetenskapliga perspektivet som här förutsätter tvärfackligt samarbete är härmed en viktig utgångspunkt. Ett nära samarbete mellan forskning och praktik är en viktig källa till kunskap för verksamhetsutveckling och kopplingen till forskning innebär att arbetet ska ses som ett forskarstött utvecklingsarbete. 3 (11)

4 Projektets primära målgrupp Målgruppen återfinns i den pågående satsningen UTSIKTER och är uppdelad i tre kategorier: 1. Barn i familjer med försörjningsstöd 2. Barn som är nyanlända i Sverige och befinner sig i introduktion 3. Familjehemsplacerade barn Grupperna hör till de viktigaste när man talar om att inrikta sig mot förebyggande arbete för högriskgrupper. Vidare är målgruppen relativt stor och kan antas stå för en omfattande konsumtion av offentliga resurser som binds upp långsiktigt. Gruppen är heterogen och representerar vitt skilda behovsområden. I projektet kommer cirka 50 till 60 barn omkring åldern 5-9 år i sju skolor i Helsingborg och Landskrona att omfattas. Läs mer kring projektets målgrupp i tidigare inskickade dokument ( Ansökan om medel samt bilaga 1 Projektplan för UTSIKTER, s.7-8). Andra målgrupper En grundläggande utgångspunkt för arbetet är att arbetssättet i förlängningen ska kunna appliceras på andra målgrupper och andra barn i riskgrupper både inom Helsingborgs stad och i andra kommuner. Övergripande målformuleringar Den förstärkta satsningen inom hälsa för barn i riskgrupper ingår som en viktig del av projekt UTSIKTER:s tre övergripande målområden: verksamhetsutveckling ur ett individperspektiv, utveckling av samverkansmodell kring förebyggande arbete för barn i riskgrupper samt utveckling av alternativ resursmodell för ökad effektivitet av insatser. Verksamhetsutveckling ur ett individperspektiv Verksamhetsutveckling ur ett individperspektiv möjliggör Systematisk utvärdering och inhämtande av kunskapsbaserade erfarenheter. Förbättrade förutsättningar för att individen ska uppnå en god hälsoutveckling och goda utbildningsresultat. Förbättrade möjligheter att utveckla metoder som mäter resultat och nytta av tjänsterna för de enskilda barnen. En gemensam förståelse för tjänstens utformning och parternas roller i processen som i sin tur leder till förbättrad samverkan effektanalyser under processen och efter projekttiden genom ett systematiskt utvärderingsarbete. Utveckling av samverkansmodell kring förebyggande arbete för barn i riskgrupper Utvecklandet av en samverkansmodell syftar till att med uppdrag från samverkansarbetet PArT (Preventivt Arbete Tillsammans) underlätta samverkan och samordning av resurser mellan förvaltningar och organisationer i Helsingborg, Landskrona och Region Skåne. En sådan modell bidrar till att möjliggöra En plattform för det förebyggande arbetet för barn och ungdomar (med förebyggande arbete avses även introduktionsverksamhet). Ett kontinuerligt kunskapsinhämtande som påverkar utvecklingen på individ-, grupp och strategisk nivå. Ett arbetssätt som i förlängningen ska kunna appliceras på andra målgrupper Utveckling av adekvata målformuleringar som kan förenkla och förbättra förvaltningarnas/verksamheternas arbete med målgruppen. 4 (11)

5 Möjligheter till bättre resursutnyttjande och kvalitetshöjningar som kan öka hela förvaltningsorganisationens effektivitet. Utveckling av alternativ resursmodell för ökad effektivitet av insatser Ett långsiktigt mål är att utveckla möjliga lösningar på vissa problem för samverkan och förebyggande arbete som uppstår genom att ansvaret för barnen i denna och andra målgrupper är uppdelat på ett flertal organisationer med olika budgetar. Ambitionen är att i liten skala ta några steg på vägen mot att minska problemen och att i största möjliga mån göra det inom de befintliga organisationerna. Erfarenheterna från ska bidra till en Utveckling av metoder och praxis för hur samfinansiering kring gemensamma målgrupper kan lösas i praktiken. Utveckling av målgruppsanknuten resursfördelning. Utveckling av metoder för att mäta och synliggöra effekterna av förebyggande arbete. Mätning av resultat kopplat till målformuleringar Att mäta resultatet av arbetet är en grundförutsättning i den beskrivna satsningen. Arbetsmodellen och projektorganisationen som är skapad är formerad utifrån att systematiskt och kontinuerligt utvärdera arbetet som bedrivs. Se även ovanstående beskrivning av målformuleringar för arbetet. Läs mer om utvärderingsmodell och mätning av resultat i tidigare inskickade dokument ( Ansökan om medel samt bilaga 1 Projektplan för UTSIKTER, s.6-9). Etablerad gränsöverskridande samverkan Ambitionen med satsningen är att den ska vara långsiktigt hållbar och ge resultat. Satsningar på barns och ungas uppväxtvillkor prioriteras i Helsingborgs stads målprogram och är även temat för ett av stadens sju förbättringsområden. Systematiskt förebyggande och tvärsektoriellt kvalitetsarbete är viktiga förutsättningar för utveckling inom området. I Helsingborg och Landskrona pågår flera gemensamma satsningar för att förbättra situationen för barn som tillhör olika riskgrupper. Satsningarna görs i samverkan mellan Helsingborgs Skol- och fritidsnämnd, Utvecklingsnämnd, Socialnämnd, Kulturnämnd, Kommunstyrelsens förvaltning, Helsingborgs lasaretts sektion för mödra, barn- och ungdomshälsovård, Landskrona Kommun samt ett antal externa parter. Sammanhållande för detta arbete är samverkansformen PArT, Preventivt Arbete Tillsammans. Läs mer om dessa förutsättningar i tidigare inskickade dokument (bilaga 1 till Ansökan om medel Plan för Hållbar utveckling samt bilaga 2 PArT:s verksamhetsplan år 2008 ). Integrering av framgångsrika resultat i reguljär verksamhet Utgångspunkten och de övergripande målformuleringarna för arbetet är att de framgångsrika arbetssätt som utvecklas ska övergå till att bli nya ordinarie eller kompletterande arbetssätt inom och mellan berörda organisationer. Läs mer om tillvägagångssätt under ovanstående stycke med övergripande målformuleringar samt i tidigare inskickade dokument (bilaga 1 Projektplan för UTSIKTER till Ansökan om medel ). Spridning av kunskap och information om projektet Informations- och kommunikationsinsatser är ett prioriterat område i det kommande arbetet. UTSIKTER är ett omfattande projekt med ett stort antal inblandade aktörer och verksamheter. I arbetet med hälsosatsningen ökar behovet av information och kommunikation ytterligare och 5 (11)

6 kommunikationsstrukturer som är anpassade efter en tvärfacklig och gränsöverskridande organisation behöver förstärkas. Kommunikations- och informationshanteringen sker inom främst tre områden: 1. Kommunikation med barn och föräldrar 2. Intern kommunikation inom projektorganisationen 3. Extern kommunikation 4. IT- och systemstöd Läs mer om informations- och kommunikationsinsatserna i tidigare inskickade dokument ( Ansökan om medel s.6 samt bilaga 1 Projektplan för UTSIKTER, s.11-15). Kostnader för projektet Hälsosatsningen ingår som en del i det beskrivna utvecklingsarbetet UTSIKTER vilket har en särskild finansiering och organisation. Uppgiften blir nu att integrera arbetsätt och organisation så att målsättningen bättre hälsa och utbildningsresultat kan uppnås. De särskilda kostnaderna för hälsosatsningen kan indelas i nedanstående två poster. En närmare precisering kan i nuläget inte göras då detta kommer att kräva ingående interna och externa analyser och förhandlingar i syfte att uppnå optimalt utnyttjande av resurser. Ambitionsnivån är hög. Många verksamheter och intressen berörs vilket medför att stor vikt bör fästas i denna process. Forskningsresurser Här ingår seniorforskare och doktorander, administrativt stöd samt teknik- och statistikstöd och därtill hörande kostnader. Ramkostnader per år: 1800 tkr Resurser kring ledning och projektorganisation Projektledning: Ledningskostnader uppstår på olika nivåer - dels på ett övergipande plan men även på frontnivå i verksamheterna. Hur detta skall lösas måste diskuteras ingående. Utbildnings- och möteskostnader: Ett tydligt fokus ligger på att åstadkomma resultat och att omsätta faktiska erfarenheter i praktiska handling. Detta kommer att kräva såväl utbildning som genomtänkta kommunikationsinsatser. Teknikstöd: En form av virtuell organisation byggs upp. Stora krav ställs på organisationens förmåga kommunicera. Ramkostnader per år: 1300 tkr Forskning Delaktiga forskningssäten och forskare Samverkan kommer att ske med Sveriges Lantbruksuniveristet (SLU) och Lunds Universitet. De forskare som kommer att vara delaktiga i hälsosatsningen är främst: Per-Olof Östergren, professor inom socialmedicin, Lunds universitet Eva Tideman, fil.dr, leg. psykolog, Lunds Universitet Peter Währborg, professor inom forskningsområdet stress-hälsa, Sveriges Lantbruksuniversitet Härutöver tillkommer en eller ett par doktorander, ett antal forskare/handledare på viss tid samt kompetens inom statistikhantering. Samarbetsdiskussioner har också inletts med Tandvårdshögskolan kring forskning på tandhälsa. Samarbeten kommer dessutom att ske med ett antal forskare som redan är engagerade i angränsande utvecklingsområden inom UTSIKTER. 6 (11)

7 Erfarenhet av aktionsbaserad forskning/formativa utvärderingar med koppling till folkhälsoområdet P-O Östergrens forskargrupp har mycket stor erfarenhet av interventiv forskning sedan 20 år tillbaka. Det första kommundelsinterventiva projektet som de var engagerade i var det så kallade Kirsebergsprojektet som initierades 1988 och avsåg en bred intervention i stadsdelen Kirseberg i Malmö gällande alkoholvanor. Här engagerades stadsdelsledning med tjänstemän och politiker, kommunala förvaltningar, sjukvården och inte minst de mycket livaktiga frivilligorganisationerna i stadsdelen. Projektet resulterade i ett flertal vetenskapliga publikationer, varav en del fick stor uppmärksamhet som banbrytande. P-O Östergren var också huvudhandledare för en doktorsavhandling författad av Gary Svensson 2005, som avsåg en utvärdering av det så kallade P6-projektet bland studenterna vid Lunds universitet, som avsåg att förebygga sexuellt riskbeteende. Även detta projekt stöddes i delar av FHI och har replikerats både på andra håll i Sverige och utomlands. P-O Östergren har också erhållit forskningsanslag, först från FHI, sedan från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) för att utvärdera hälsoeffekterna av den participatoriskt baserade stadsförnyelseintervention som har gjorts i stadsdelen Söder i Helsingborg. P-O Östergren har utöver detta dessutom varit projektledare för ett projekt som för FHI:s räkning validerade ett frågeinstrument för att mäta förskolebarns psykiska hälsa, vilket genomfördes i Malmö och han har också tillhört den vetenskapliga referensgruppen för ett internationellt projekt, HEPRO, som innebar utveckling av ett informationssystem för att stödja folkhälsoaspekterna av kommunal planering i 32 kommuner (medlemmar av Healthy Cities nätverket) i Danmark, Norge, Polen, Litauen, Lettland och Estland, vilket hade en budget på drygt 2 miljoner Euro för Eva Tideman är leg. psykolog och universitetslektor i psykologi vid Lunds Universitet. Tideman forskar inom utvecklingspsykologi där utveckling studeras under hela livsloppet. Centrala begrepp inom utvecklingspsykologin är frågan om arvets och miljöns inflytande på individens utveckling och hur dessa samspelar med sociala faktorer, livserfarenheter och tidsanda. Tideman har bland annat varit en utav de tongivande personerna bakom den svenska standardiseringen och normeringen av kartläggningsinstrumentet WISC (Wechsler Intelligence Scale för Children). Peter Währborg är Professor i beteendemedicin vid Statens Landsbruksuniversitet i Alnarp och Docent i kardiologi vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Währborg är specialiserad på frågor om barn och stress är ansedd som Sveriges främsta forskare inom området. Währborg har erfarenhet av flera vetenskapliga uppdrag och kliniska studier samt flera konsult- och förtroendeuppdrag och har mottagit ett antal priser och stipendier för sitt arbete. Möjligt upplägg av forskningen i projektet Ambitionen i den kommande satsningen är att ytterligare satsa på forskning kring barns hälsa och utvärdera huruvida en riktad insats till barnen i projektet kan påverka barnens hälsobeteenden och hälsotillstånd i en positiv riktning. Insatsen består av kartläggning och intervention kring barnets hälsotillstånd som en delinsats i projektet UTSIKTER. Specifika insatser kring barnet är under planering och kommer framöver att konkretiseras i en separat plan. Insatserna innefattar bland annat årligt hälsobesök, hälsodeklaration och en sammanfattande skriftlig bedömning. Arbetsmetoden för satsningen föreslås vara en Case-Control-study med exempelvis kartläggning av barnets hälsovanor, ohälsosymptom, skolnärvaro, tandhälsostatus och sjukvårdskonsumtion. Härutöver planeras att undersöka närmiljön som resurs och arena i hälsofrämjande insatser för barn och unga samt delar kring hälsoekonomi. 7 (11)

8 Interventionen kommer att utvärderas i syfte att dels få erfarenheter av hur lämplig metodik för en sådan intervention kan utformas och dels för att värdera såväl kostnadsnyttan och kostnadseffektiviteten av en sådan intervention. Ett möjligt upplägg är att vid uppstarten av interventionen göra en mätning av skolbarnens fysiska och psykiska hälsa. I denna mätning ingår såväl de barn som identifierats vara i behov av insatser via PART/UTSIKTER-verksamheten, liksom kamraterna i deras klasser. Detta eftersom effekten av interventionen avses mätas på såväl individ- som på gruppnivå (klassen). Intreventionsindividerna/ klasserna jämförs med så kallade väntelistekontroller, det vill säga individer/klasser som erhåller intervention vid ett senare tillfälle eftersom interventionen inte kommer att kunna omfatta alla skolor redan vid uppstarten. I en andra fas görs en uppföljning av samtliga barn avseende deras hälsa och pedagogiska/sociala utveckling. Genom att beräkna de hälsovinster som förväntas uppstå genom interventionen och jämföra dessa med kostnaderna för interventionen och med de förväntade kostnader som hade uppstått i frånvaro av interventionen, så kan såväl kostnad-nytta som kostnadseffektivitet beräknas enligt vedertagna hälsoekonomiska metoder. Forskningsetiskt tillstånd kommer att inhämtas inför start av projektet. Organisation Placering av projektet i Helsingborgs stads organisation Genom det pågående arbetet i den tvärsektoriella samverkansformen PArT samt i projekt UTSIKTER är projektorganisation och tillvägagångssätt till största del redan formade. Utgångspunkten i PArT och UTSIKTER är att arbetet ska vara ett stöd och en del av den reguljära verksamheten. Medel behövs nu för ytterligare utveckling av ledningsfunktioner, kunskap samt forskning kring hälsa. Projektorganisationen består av: En politisk styrgrupp En ledningsgrupp på tjänstemannanivå En projektgrupp inklusive ett särskilt Hälsoforum Två lokala utvecklingsgrupper kopplade mot medverkande skolor Den politiska styrgruppen syftar till att leda och följa forskningsarbetet under åren Gruppen består av en representant från vardera majoriteten (ordförande) och oppositionen ur kommunstyrelsen, samt presidierna från socialnämnden, utvecklingsnämnden, kulturnämnden och skol- och fritidsnämnden i Helsingborg. Från Landskrona kommer representanter från den politiska ledningen framöver att bjudas in. Ledningsgruppen på tjänstemannanivå består av samverkansformen PArT och dess representanter från de samverkande nämnderna: Skol- och fritidsnämnden, Utvecklingsnämnden, Socialnämnden, Kulturnämnden, Kommunstyrelsens förvaltning inom Helsingborgs stad, Barn- och ungdomsnämnden och Vuxennämnde inom Landskrona Kommun samt Helsingborgs lasarett genom Sektionen för Mödra- Barn- och Ungdomshälsovård. I denna ledningsgrupp adjungeras under åren dessutom forskningsledare från Lunds Universitet och Statens Lantbruksuniversitet. Projektgruppen består av företrädare från deltagande verksamheter samt av projektledare, koordinator och två team med psykologer och specialpedagoger (projektets frontpersonal). Uppgiften är att ta ett helhetsansvar för det operativa ledningsansvaret; att samordna, leda och stödja arbetet. Gruppen ansvarar också för det övergripande arbetet med de enskilda barnen inom ramen för UTSIKTER, exempelvis genom att besluta om rutiner samt aktivt stödja personalen i verksamhetsnivån och i 8 (11)

9 förhållande till de så kallade LUG-grupperna (se nedan). I nära anslutning till projektgruppen finns ett särskilt formerat Hälsoforum. Hälsoforumets inledande uppgifter är att: Utforma fungerande metoder och rutiner som möjliggör en heltäckande kartläggning kring barnets psykiska och fysiska hälsa Utarbeta rutiner och öppna upp vägar för samarbetet kring barnets hälsoutveckling mellan projektets forskningsföreträdare, psykologer, elevhälsa, skolhälsovård och på sikt BVC samt socialtjänsten inom både Helsingborg och Landskrona Utarbeta former för eventuella interventioner samt kontinuerlig uppföljning Skapa förutsättningar för att kartläggning, insatser och uppföljning kan utvärderas De två lokala utvecklingsgrupperna kallas grupp Nord och grupp Syd. Varje grupp utgör en lokal utvecklingsgrupp (LUG) och deltagare i grupperna är berörda verksamhetsledare från medverkande skolor och andra aktiva i förändringsarbetet. Även projektets frontpersonal, bestående av en psykolog och en specialpedagog knutna till respektive grupp, ingår. Gruppernas uppgift är att leda det lokala arbetet, reflektera över vunna erfarenheter och vid behov initiera och verkställa konkreta förändringar. Läs mer om projektorganisationen i tidigare inskickade dokument ( Ansökan om medel samt bilaga 4 Projektplan för UTSIKTER, s.9-10). Se även bilaga 1 till detta dokument Beskrivning av Projektorganisation. Förankring på kommunledningsnivå Den politiska styrgruppen för arbetet syftar till att leda och följa forskningsarbetet under åren Gruppen består av en representant från vardera majoriteten (ordförande) och oppositionen ur kommunstyrelsen, samt presidierna från socialnämnden, utvecklingsnämnden, kulturnämnden och skol- och fritidsnämnden i. Från Landskrona kommer representanter från den politiska ledningen framöver att bjudas in. På tjänstemannanivå är arbetet väl förankrat och leds bland annat av en ledningsgrupp med mandat i respektive förvaltningsledningar. Läs mer i tidigare inskickade dokument ( Ansökan om medel samt bilaga 2 Om samverkansarbetet PArT, bl.a. s.3-4). Plan för hållbar utveckling stödjer det lokala folkhälsoarbetet Plan för hållbar utveckling identifierar, beskriver och analyserar områden som behöver förbättras för att skapa en hållbar utveckling i Helsingborg. I denna plan beskrivs bland annat det tvärsektoriella förbättringsområdet barn och ungas uppväxtvillkor. Se tidigare inskickat dokument (bilaga 1 Plan för hållbar utveckling, Helsingborgs stad ). Utveckling av tvärsektoriella samarbetsformer och gemensamma arenor PArT, Preventivt Arbete Tillsammans, är en befintlig etablerad tvärsektoriell samverkansform i Helsingborg och Landskrona. PArT:s övergripande syfte är att stimulera och stödja framväxten av utvecklande aktiviteter som kan förbättra utvecklingen för barn och ungdomar. Detta sker genom att stärka samverkan och samordning av föräldrars och samhällets insatser. PArT:s ambition är att fylla funktionen av en gemensam plattform som samordnar olika aktörer och aktiviteter inom området förebyggande arbete för barn och ungdomar i Helsingborg. Genom detta arbetssätt är ambitionen även att arbeta för att Helsingborgs Stads och övriga parters gemensamma resurser kan användas på ett optimalt sätt. Målet är att de framgångsrika arbetssätt som utvecklas ska övergå till att bli nya ordinarie/ kompletterande arbetssätt inom och mellan berörda organisationer. 9 (11)

10 Läs mer om PArT:s arbete i tidigare inskickade dokument ( Ansökan om medel, bilaga 2 Om Samverkansarbetet PArT samt bilaga 3 PArT:s verksamhetsplan år 2008 ). Se även i bilaga 1 till detta dokument en bildbeskrivning av projektorganisationen och samverkansarbetet PArT där hälsoforum och forskningsföreträdare finns beskrivna. Kontaktpersoner Kontaktpersoner för arbetet är: Elisabeth Bengtsson, chef avdelningen för hållbar utveckling, Helsingborgs stad E-post: tel: Leif Redestig, utvecklingsledare och projektledare för UTSIKTER, Helsingborgs stad E-post: tel: Läs mer om satsningarna i Helsingborg och Landskrona på följande webbsidor: Hållbar utveckling i Helsingborg: PArT: UTSIKTER: 10 (11)

11 Bilaga 1 Beskrivning av projektorganisation och samverkansarbetet PArT Preventivt Arbete Tillsammans. Beskrivning av projektorganisationen. 11 (11)

Tvärsektoriellt arbete kring barns och ungas psykiska och fysiska hälsa med fokus på samverkan, prevention och positiv hälsoutveckling

Tvärsektoriellt arbete kring barns och ungas psykiska och fysiska hälsa med fokus på samverkan, prevention och positiv hälsoutveckling Tvärsektoriellt arbete kring barns och ungas psykiska och fysiska hälsa med fokus på samverkan, prevention och positiv hälsoutveckling Ansökan om medel till Statens folkhälsoinstitut Proposition 2007/08:110,

Läs mer

Fokus på förbättrad hälsa och utbildning för alla barn

Fokus på förbättrad hälsa och utbildning för alla barn Fokus på förbättrad hälsa och utbildning för alla barn Verksamhetsinriktning Part 2012-2014 Helsingborg/Landskrona December 2011 Samverkan mellan skol- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen, utvecklingsnämndens

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser för barn och ungdomar i riskzonen en samverkansmodell för skola, socialtjänst och barnpsykiatri.

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser för barn och ungdomar i riskzonen en samverkansmodell för skola, socialtjänst och barnpsykiatri. ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN SID 1 (6) 2009-04-07 Till Länsstyrelsen i Stockholms län Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser för barn och ungdomar i

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan Dnr: 110-2012 Avtal om folkhälsosamordning i Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01 Mellan HSN 8 och Borås Stad 1 (7) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i Borås nedan kallad kommunen och Västra

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Skolgången för elever i familjehem, hem för vård eller boende (HVB), jourhem och stödboende ny modell Skolsam

Skolgången för elever i familjehem, hem för vård eller boende (HVB), jourhem och stödboende ny modell Skolsam UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Öqvist Annbritt Thomson Giggi Håkansson Katarina Datum 2017-04-10 Diarienummer UBN-2017-1681 Utbildningsnämnden Skolgången för elever i familjehem, hem för vård eller

Läs mer

Sociala investeringar. - förebyggande insatser för ett minskat utanförskap i Örebro kommun

Sociala investeringar. - förebyggande insatser för ett minskat utanförskap i Örebro kommun Sociala investeringar - förebyggande insatser för ett minskat utanförskap i Örebro kommun Vad är sociala investeringar? Förebyggande, tidigt genomförda insatser tidigt i processen eller tidigt i ålder

Läs mer

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa Socialdepartementet Utdrag Protokoll I:10 vid regeringssammanträde 2011-06-22 S2006/9394/FS (delvis) S2008/2827/FS (delvis) S2008/7907/FS (delvis) S2011/6057/FS Godkännande av en överenskommelse om intensifierat

Läs mer

Inrapportering av inträdesprojekt i HFS-nätverket (patient-, medarbetare- och befolkningsprojekt)

Inrapportering av inträdesprojekt i HFS-nätverket (patient-, medarbetare- och befolkningsprojekt) Inrapportering av inträdesprojekt i HFS-nätverket (patient-, medarbetare- och befolkningsprojekt) Skicka ifyllda projektbeskrivningar med epost till HFS-nätverkets sekretariat. Letter of Intent måste däremot

Läs mer

SkolFam. Vad är det? FoUiväst GR

SkolFam. Vad är det? FoUiväst GR SkolFam Vad är det? SkolFam Det började med Bo Vinnerljung Registerstudier Fråga: Vilka grupper av barn och unga löper överrisk för att senare i livet drabbas av: allvarlig psykisk ohälsa suicid och suicidförsök

Läs mer

Anvisningar för Sociala investeringar

Anvisningar för Sociala investeringar [Kommunstyrelsen] [Utvecklingsavdelningen] Ärendenr: [KS 2015/353] Riktlinjer [Förslag 2016-01-27] Anvisningar för Sociala investeringar Ale Kommun 1 Innehåll Bakgrund... 3 Sociala investeringar... 3 Syfte...

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

samverkan motivera agerar

samverkan motivera agerar NLL-2015-09 SAM syftar till att främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga i Norrbotten. SAM är en arbetsmodell som syftar till ökad förståelse, kompetens och samverkan rörande barn och

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan Gränsöverskridande samverkan Margaretha Månsson, Leg.psykolog, spec.ped.psyk Sektionschef Mödra- Barn- Ungdomshälsovård Helsingborgs Lasarett Plats i geografin MB(U)HV 8 kommuner i Nordvästra Skåne (NvS)

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun

Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 6.34 Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.34 Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24, 54. Riktlinjer

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Förslag om UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Projekt för utvecklad samverkan kring unga vuxna med allvarlig psykisk ohälsa i Göteborg 2015-02-10 2015-02-06 Styrgruppen för projektet Ordförande Lena Säljö, Göteborgs

Läs mer

Sociala investeringar Multikompetent team i förskolan

Sociala investeringar Multikompetent team i förskolan Projektdirektiv Sociala investeringar Multikompetent team i förskolan Sammanfattning Den sammantagna utgångspunkten för arbetet med sociala investeringar är kommunfullmäktiges strategiska mål gör rätt

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg 01054 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 Lokal nämnd i Falkenberg Innehållsförteckning Mål och inriktning - Nämndplan 2015 1 Inledning 3 Nämndens uppdrag 3 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 4 Invånarna

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

Policy och riktlinjer

Policy och riktlinjer Policy och riktlinjer ANDT (ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING OCH TOBAK) ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17 Bakgrund Den 30 mars 2011 antog riksdagen en samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-,

Läs mer

April FALKENBERGSNÄMNDEN Uppföljningsrapport 1 Januari- mars 2014

April FALKENBERGSNÄMNDEN Uppföljningsrapport 1 Januari- mars 2014 April 2014 FALKENBERGSNÄMNDEN Uppföljningsrapport 1 Januari- mars 2014 Uppföljningsrapport 1 2014 Falkenbergsnämnden Nämndsledamöter Jan Berge (MP), ordf. Catharina Berghorn (S), vice ordf Eva Agbrant

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Medel för särskilda folkhälsosatsningar

Medel för särskilda folkhälsosatsningar LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (5) Barbro Müller Medel för särskilda folkhälsosatsningar Beslutat 2011-11-28 Reviderat 2013-02-25 Reviderat 2015-01-12 LULEÅ KOMMUN Dnr 2 (5) Medel för särskilda folkhälsosatsningar

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

Riktlinje för social investeringsreserv (SIR) Riktlinje för social investeringsreserv

Riktlinje för social investeringsreserv (SIR) Riktlinje för social investeringsreserv Riktlinje för social investeringsreserv (SIR) Riktlinje för social investeringsreserv Innehållsförteckning Syfte 3 Målgrupper 3 Verksamhetsöverskridande arbete 3 Vetenskapligt stöd 4 Insats/Innovation

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Varför behövs sociala investeringar och hur kan man som region arbeta med det?

Varför behövs sociala investeringar och hur kan man som region arbeta med det? Varför behövs sociala investeringar och hur kan man som region arbeta med det? Västra Götalandsregionen 9 september 2015 Tomas Bokström & Christina Wahlström Disposition 1. Varför sociala investeringar?

Läs mer

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden 2016-2019. 1. Parter Detta avtal är slutet mellan Uddevalla kommun, nedan kallad kommunen, och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer. GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) www.grkom.se/fouivast

FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer. GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) www.grkom.se/fouivast FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) Samarbetspartners Medel till riktat föräldrastöd På uppdrag av regeringen har Statens folkhälsoinstitut fördelat

Läs mer

Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond

Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond Östermalms stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-01-08 Handläggare Anne Menes Telefon: 08 508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2016-02-04 Riktlinjer för Stockholms

Läs mer

Bilaga. Skolsatsning avseende familjehemsplacerade barn projektbeskrivning. Bakgrund

Bilaga. Skolsatsning avseende familjehemsplacerade barn projektbeskrivning. Bakgrund Bilaga Skolsatsning avseende familjehemsplacerade barn projektbeskrivning Bakgrund Socialnämnden och Bildningsnämnden har ett gemensamt ansvar rörande familjehemsplacerade barn och ungdomar. Behov finns

Läs mer

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan Minnesanteckningar Bästa föräldrastöd i samverkan 110301 Inledning Landstingets Samhällsmedicinska enhet tillsammans med Regionförbundet Örebro jobbar sedan 1 oktober 2010 med ett samverkans och utvecklingsarbete

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Folkhälsoplan 2015 Folkhälsorådet Vara Fastställd av Folkhälsorådet 2014-10-09 Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda

Läs mer

Pm att söka om medel till insatser för jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella

Pm att söka om medel till insatser för jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella Malmö stad Stadskontoret Pm att söka om medel till insatser för jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella minoriteter Inledning Kommunstyrelsens utskott för demokrati, jämställdhet

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Några erfarenheter hittills från Trestad2

Några erfarenheter hittills från Trestad2 Några erfarenheter hittills från Trestad2 Reflektion kring prevention, Örebro 2014-05-07 Anders Eriksson Utvecklingsledare och projektledare för Trestad2 Stockholm Utvecklingsenheten Socialförvaltningen

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Våld i nära relationer. Projektplan. Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING

Våld i nära relationer. Projektplan. Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 504-266/09 PROJEKTPLAN Godkänd av styrgruppen 2010-01-11 Våld i nära relationer Projektplan Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer Projektperiod

Läs mer

Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap för bättre hälsa. 2011-05-05 Sid 1

Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap för bättre hälsa. 2011-05-05 Sid 1 Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap för bättre hälsa 2011-05-05 Sid 1 Folkhälsopolitiken Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

BRA START I LIVET. Barn- och ungdomsplan. Örgryte-Härlanda.

BRA START I LIVET. Barn- och ungdomsplan. Örgryte-Härlanda. Örgryte-Härlanda Barn- och ungdomsplan Alla barn och ungdomar i Örgryte-Härlanda ska få en god start i livet. Planen fokuserar på de områden där vi tillsammans har störst behov av utveckling för att nå

Läs mer

Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma

Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma 1 (6) Datum 2015-05-20 Dnr Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma 2 (6) Förslag till ny FINSAM - Aktivitet Bakgrund Under hösten 2014 genomfördes aktiviteten Samverkanskartan idag

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

1(9) Nämndsplan 2013 Laholmsnämnden

1(9) Nämndsplan 2013 Laholmsnämnden 1(9) Nämndsplan 2013 Laholmsnämnden 2(9) Innehållsförteckning Nämndsplan 2013... 1 Inledning... 3 Laholmsnämndens uppdrag... 4 Nämndsplan 2013... 5 Delaktighet och dialog... 5 Kunskap om invånarna och

Läs mer

Du har nu öppnat en presentation som innehåller:

Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Information och förankringsmaterial avseende utvecklingsfrågor gällande kunskapsstyrning: organisation, aktiviteter och tankar framåt. NSK NSK-S Nuvarande

Läs mer

Ansökan om projektmedel

Ansökan om projektmedel Ansökan om projektmedel Syftet med detta informationsblad och mall för ansökan är att vara ett stöd vid utvecklandet av en idé eller verksamhet. Samordningsmedel kan sökas för att helt eller delvis finansiera

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Kontaktperson Programchef Anna-Lena Christensson Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 317, mobil 070.45 10 317 E-post;

Läs mer

Vägen till självförsörjning

Vägen till självförsörjning Monica Gullin projektledare Thomas Franzén chef ARE Ansökan Gällande ansökan om medel från Samordningsförbundet för att tillämpa föreslagen modell för identifierad målgrupp inom Torsås kommun. Vägen till

Läs mer

Barnhälsa. Fjärås-Gällinge förskolor. Kungsbacka kommun. Verksamhetsår 2014/15

Barnhälsa. Fjärås-Gällinge förskolor. Kungsbacka kommun. Verksamhetsår 2014/15 Barnhälsa Fjärås-Gällinge förskolor Kungsbacka kommun Verksamhetsår 2014/15 1 Arbetet med barnhälsa utgår från förskolans vision; Verksamheten ska genomsyras av en barnsyn med tilltro till barnets egen

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa?

Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa? Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa? Suzanne Nilsson, utredare, enheten för uppväxtvillkor och hälsosamt åldrande Statens folkhälsoinstitut Vår uppgift att främja hälsa samt

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Övergripande handlingsplan för det ungdomspolitiska arbetet 2013-2014

Övergripande handlingsplan för det ungdomspolitiska arbetet 2013-2014 Övergripande handlingsplan för det ungdomspolitiska arbetet 2013-2014 (Reviderad 11.12.2013) Inledning Det övergripande målet för det lokala ungdomspolitiska arbetet är: Landskrona stad ska vara en kommun

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad UFV 2014/1186 Arbetssätt 2020 Fastställd av universitetsdirektören 2014-10-17 Reviderad 2014-12-18 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Mål för projektet 3 Övergripande mål 3 Projektmål 3 Initiering 3 Genomförande

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

Målarbete och kompetensutveckling för folkhälsa och folkhälsoarbete

Målarbete och kompetensutveckling för folkhälsa och folkhälsoarbete Preventionscentrum Stockholm S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Handläggare: Carina Cannertoft Tfn: 08-508 430 28 Anders Eriksson Tfn: 08-508 430 22 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2004-12-09 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2005-01-28

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

KS DECEMBER 2013

KS DECEMBER 2013 KS 17 18 DECEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2013-11-15 Diarienummer KSN-2013-1258 Kommunstyrelsen Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Polismyndigheten i Uppsala

Läs mer

14647 Manual och rollfördelning Skolsatsning

14647 Manual och rollfördelning Skolsatsning Projektbeskrivning Bakgrund 14647 Manual och rollfördelning Skolsatsning Skolsatsningen inom familjehemsvården i Halmstad kommun bygger på forskning om utbildningens betydelse för familjehemsplacerade

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Regeringen Nationell handlingsplan för att förebygga ALKOHOLSKADOR Nationell handlingsplan mot NARKOTIKA Minska sociala, fysiska och psykiska skador

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Projekt Integrativ medicin inom Region Skåne

Projekt Integrativ medicin inom Region Skåne Region Skåne Direktiv Datum 2009-06-08 Dnr Projektdirektiv Projekt Integrativ medicin inom Region Skåne Organisatorisk enhet Projektbeställare Projektledare Koncernledning Rita Jedlert Hans Du Rietz Datum

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Projektplan. Deltagande i Uthållig kommun etapp 3. Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen

Projektplan. Deltagande i Uthållig kommun etapp 3. Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen Projektplan Deltagande i Uthållig kommun etapp 3 Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-07-04 Mora kommun deltar tillsammans med ett 30-tal andra svenska

Läs mer

Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion

Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning 2016-01-29 KS/2014:380 Handläggare Carina Stolt Tfn 0142-851 11 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för övergångar. - mellan förskola och skola 2013

Riktlinjer för övergångar. - mellan förskola och skola 2013 Sida 1 (8) 2013-12-17 Riktlinjer för övergångar - mellan förskola och skola 2013 Riktlinjer för övergångar mellan förskola och skola i Stockholms stad från 2013 Bakgrund I Stockholm är det vanligt att

Läs mer

Statliga medel till forskning och utveckling 2012

Statliga medel till forskning och utveckling 2012 Innehåll 1. Statens satsningar 2. Den nationella innovationsstrategin 3. VINNOVAs agenda-initiativ 4. Utlysning från VINNOVA och Energimyndigheten 5. Bakgrund till vårt SIO-program 6. Diskussionspunkter

Läs mer

Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet

Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet Kultur och fritidsnämnden 2016-05-25 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:109 Sara Nordlund 016 710 7032 Kultur och fritidsnämnden Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns

Läs mer

FRÅN HINDER TILL LÖSNINGAR REGIONAL SAMVERKAN KRING ETABLERING AV NYANLÄNDA INVANDRARE

FRÅN HINDER TILL LÖSNINGAR REGIONAL SAMVERKAN KRING ETABLERING AV NYANLÄNDA INVANDRARE FRÅN HINDER TILL LÖSNINGAR REGIONAL SAMVERKAN KRING ETABLERING AV NYANLÄNDA INVANDRARE VI HOPPAS KUNNA INSPIRERA OCH VISA PÅ VÄGEN FRAMÅT Lyfta fram lärdomar kring hur samverkansbaserat regionalt utvecklingsarbete

Läs mer

DNR: HSNV DNR:

DNR: HSNV DNR: DNR: HSNV 2016-00064 DNR: Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se Postadress: Regionens

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd Sida: 1 (5) Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd 1. BESTÄLLNING Godkännande Projektdirektivet godkänt av: Uppdragsgivare/Beställare: Projektledare: Anders Byström barn- och utbildningschef XXXX projektledare

Läs mer

Strategiskt folkhälsoprogram

Strategiskt folkhälsoprogram Kommunledning Folkhälsoplanerare, Therese Falk Fastställd: 2014-11-03 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 2/10 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning...

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Utvärdering Projekt Vägen

Utvärdering Projekt Vägen Utvärdering Projekt Vägen Projektets bakgrund och utgångspunkter I Lycksele finns ett antal utrikes födda personer som idag har kontakt med alla fyra aktörer (Lycksele kommun, VLL, AF och Försäkringskassan)

Läs mer

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR 13OLL4221 Yttrande över Eva Sundkvists (KD) motion om informations- och antidrogkampanj mot cannabis Ewa Sundkvist, (KD), Örebro har lämnat in en motion angående att inom

Läs mer