Projektbeskrivning. Kompletterande beskrivning till tidigare ansökan om medel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektbeskrivning. Kompletterande beskrivning till tidigare ansökan om medel"

Transkript

1 Projektbeskrivning Tvärsektoriellt arbete kring barns och ungas psykiska och fysiska hälsa i Helsingborg och Landskrona med fokus på samverkan, prevention och positiv hälsoutveckling Kompletterande beskrivning till tidigare ansökan om medel Statens folkhälsoinstitut Proposition 2007/08:110; En förnyad folkhälsopolitik

2 Tvärsektoriellt arbete kring barns och ungas psykiska och fysiska hälsa i Helsingborg och Landskrona med fokus på samverkan, prevention och positiv hälsoutveckling Kompletterande beskrivning till tidigare ansökan om medel Statens folkhälsoinstitut Proposition 2007/08:110, En förnyad folkhälsopolitik Innehållsförteckning Läsanvisningar... 3 Projektbeskrivning... 3 Projektets syfte... 3 Projektets primära målgrupp... 4 Andra målgrupper... 4 Övergripande målformuleringar... 4 Mätning av resultat kopplat till målformuleringar... 5 Etablerad gränsöverskridande samverkan... 5 Integrering av framgångsrika resultat i reguljär verksamhet... 5 Spridning av kunskap och information om projektet... 5 Kostnader för projektet... 6 Forskning... 6 Delaktiga forskningssäten och forskare... 6 Erfarenhet av aktionsbaserad forskning/formativa utvärderingar med koppling till folkhälsoområdet... 7 Möjligt upplägg av forskningen i projektet... 7 Organisation... 8 Placering av projektet i Helsingborgs stads organisation... 8 Förankring på kommunledningsnivå... 9 Plan för hållbar utveckling stödjer det lokala folkhälsoarbetet... 9 Utveckling av tvärsektoriella samarbetsformer och gemensamma arenor... 9 Kontaktpersoner för arbetet Bilagor Bilaga 1: Beskrivning av projektorganisation och samverkansarbetet PArT. 2 (11)

3 Läsanvisningar Detta dokument avser att komplettera dokumentet Ansökan om medel och dess bilagor som var Statens Folkhälsoinstitut (FHI) tillhanda den 15 september I följande text besvaras kompletterande frågor från FHI som helt eller till delar finns besvarade i tidigare dokument. I texten beskrivs områden med vidare hänvisning till tidigare inskickad ansökan och dess bilagor: Ansökan om medel för tvärsektoriellt arbete kring barns och ungas psykiska och fysiska hälsa i Helsingborg och Landskrona med fokus på samverkan, prevention och positiv hälsoutveckling Bilaga 1: Plan för hållbar utveckling, Helsingborgs stad Bilaga 2: Om Samverkansarbetet PArT, rapport till Länsstyrelsen november 2007 Dnr43/2005 Bilaga 3: PArT:s verksamhetsplan år 2008 Bilaga 4: Projektplan för satsningen UTSIKTER Bilaga 5: Utvecklingsplan för Dalhem i förändring Till detta dokument bifogas en sida som beskriver projektorganisation och samverkansarbetet PArT, Preventivt Arbete Tillsammans: Bilaga 1: Beskrivning av projektorganisation samt samverkansarbetet PArT. Projektbeskrivning Projektets syfte Satsningen kring hälsa ingår som en delinsats i det pågående projektet UTSIKTER i Helsingborg och Landskrona och består av kartläggning och intervention kring de medverkande barnens hälsotillstånd. UTSIKTER:s totala syfte och mål beskrivs under rubriken Övergripande målformuleringar. Satsningen kring hälsa innebär att: Utveckla en fruktbärande samverkan mellan praktiker och forskningsföreträdare. Utröna samvariationen mellan goda utbildningsresultat och god hälsa samt utvärdera om en riktad insats till barnen i projektet kan påverka barnens hälsobeteenden och hälsotillstånd i en positiv riktning. Utvärdera insatsen/interventionen i syfte att dels få erfarenheter av hur lämplig metodik för en sådan intervention kan utformas och dels för att värdera såväl kostnadsnyttan och kostnadseffektiviteten av en sådan intervention. Utveckla en fungerande tvärfacklig arbetsmodell kring barns psykiska och fysiska hälsa. Specifika insatser kring hälsa är under planering och kommer framöver att konkretiseras i separat plan. Insatser kommer dock bland annat att innefatta årligt hälsobesök, hälsodeklaration och en sammanfattande skriftlig bedömning. Arbetsmetoden för satsningen föreslås vara en Case-Controlstudy med exempelvis kartläggning av barnets hälsovanor, ohälsosymptom, skolnärvaro, tandhälsostatus och sjukvårdskonsumtion. Härutöver planeras fler delar att utvecklas och utvärderas. Läs mer om dessa delar under rubriken Forskning samt i tidigare inskickat dokument ( Ansökan om medel, s.3-4). Satsningen på hälsa kommer att vara nära sammankopplad med pågående utbildningssatsningar kring barnen inom UTSIKTER. Det tvärvetenskapliga perspektivet som här förutsätter tvärfackligt samarbete är härmed en viktig utgångspunkt. Ett nära samarbete mellan forskning och praktik är en viktig källa till kunskap för verksamhetsutveckling och kopplingen till forskning innebär att arbetet ska ses som ett forskarstött utvecklingsarbete. 3 (11)

4 Projektets primära målgrupp Målgruppen återfinns i den pågående satsningen UTSIKTER och är uppdelad i tre kategorier: 1. Barn i familjer med försörjningsstöd 2. Barn som är nyanlända i Sverige och befinner sig i introduktion 3. Familjehemsplacerade barn Grupperna hör till de viktigaste när man talar om att inrikta sig mot förebyggande arbete för högriskgrupper. Vidare är målgruppen relativt stor och kan antas stå för en omfattande konsumtion av offentliga resurser som binds upp långsiktigt. Gruppen är heterogen och representerar vitt skilda behovsområden. I projektet kommer cirka 50 till 60 barn omkring åldern 5-9 år i sju skolor i Helsingborg och Landskrona att omfattas. Läs mer kring projektets målgrupp i tidigare inskickade dokument ( Ansökan om medel samt bilaga 1 Projektplan för UTSIKTER, s.7-8). Andra målgrupper En grundläggande utgångspunkt för arbetet är att arbetssättet i förlängningen ska kunna appliceras på andra målgrupper och andra barn i riskgrupper både inom Helsingborgs stad och i andra kommuner. Övergripande målformuleringar Den förstärkta satsningen inom hälsa för barn i riskgrupper ingår som en viktig del av projekt UTSIKTER:s tre övergripande målområden: verksamhetsutveckling ur ett individperspektiv, utveckling av samverkansmodell kring förebyggande arbete för barn i riskgrupper samt utveckling av alternativ resursmodell för ökad effektivitet av insatser. Verksamhetsutveckling ur ett individperspektiv Verksamhetsutveckling ur ett individperspektiv möjliggör Systematisk utvärdering och inhämtande av kunskapsbaserade erfarenheter. Förbättrade förutsättningar för att individen ska uppnå en god hälsoutveckling och goda utbildningsresultat. Förbättrade möjligheter att utveckla metoder som mäter resultat och nytta av tjänsterna för de enskilda barnen. En gemensam förståelse för tjänstens utformning och parternas roller i processen som i sin tur leder till förbättrad samverkan effektanalyser under processen och efter projekttiden genom ett systematiskt utvärderingsarbete. Utveckling av samverkansmodell kring förebyggande arbete för barn i riskgrupper Utvecklandet av en samverkansmodell syftar till att med uppdrag från samverkansarbetet PArT (Preventivt Arbete Tillsammans) underlätta samverkan och samordning av resurser mellan förvaltningar och organisationer i Helsingborg, Landskrona och Region Skåne. En sådan modell bidrar till att möjliggöra En plattform för det förebyggande arbetet för barn och ungdomar (med förebyggande arbete avses även introduktionsverksamhet). Ett kontinuerligt kunskapsinhämtande som påverkar utvecklingen på individ-, grupp och strategisk nivå. Ett arbetssätt som i förlängningen ska kunna appliceras på andra målgrupper Utveckling av adekvata målformuleringar som kan förenkla och förbättra förvaltningarnas/verksamheternas arbete med målgruppen. 4 (11)

5 Möjligheter till bättre resursutnyttjande och kvalitetshöjningar som kan öka hela förvaltningsorganisationens effektivitet. Utveckling av alternativ resursmodell för ökad effektivitet av insatser Ett långsiktigt mål är att utveckla möjliga lösningar på vissa problem för samverkan och förebyggande arbete som uppstår genom att ansvaret för barnen i denna och andra målgrupper är uppdelat på ett flertal organisationer med olika budgetar. Ambitionen är att i liten skala ta några steg på vägen mot att minska problemen och att i största möjliga mån göra det inom de befintliga organisationerna. Erfarenheterna från ska bidra till en Utveckling av metoder och praxis för hur samfinansiering kring gemensamma målgrupper kan lösas i praktiken. Utveckling av målgruppsanknuten resursfördelning. Utveckling av metoder för att mäta och synliggöra effekterna av förebyggande arbete. Mätning av resultat kopplat till målformuleringar Att mäta resultatet av arbetet är en grundförutsättning i den beskrivna satsningen. Arbetsmodellen och projektorganisationen som är skapad är formerad utifrån att systematiskt och kontinuerligt utvärdera arbetet som bedrivs. Se även ovanstående beskrivning av målformuleringar för arbetet. Läs mer om utvärderingsmodell och mätning av resultat i tidigare inskickade dokument ( Ansökan om medel samt bilaga 1 Projektplan för UTSIKTER, s.6-9). Etablerad gränsöverskridande samverkan Ambitionen med satsningen är att den ska vara långsiktigt hållbar och ge resultat. Satsningar på barns och ungas uppväxtvillkor prioriteras i Helsingborgs stads målprogram och är även temat för ett av stadens sju förbättringsområden. Systematiskt förebyggande och tvärsektoriellt kvalitetsarbete är viktiga förutsättningar för utveckling inom området. I Helsingborg och Landskrona pågår flera gemensamma satsningar för att förbättra situationen för barn som tillhör olika riskgrupper. Satsningarna görs i samverkan mellan Helsingborgs Skol- och fritidsnämnd, Utvecklingsnämnd, Socialnämnd, Kulturnämnd, Kommunstyrelsens förvaltning, Helsingborgs lasaretts sektion för mödra, barn- och ungdomshälsovård, Landskrona Kommun samt ett antal externa parter. Sammanhållande för detta arbete är samverkansformen PArT, Preventivt Arbete Tillsammans. Läs mer om dessa förutsättningar i tidigare inskickade dokument (bilaga 1 till Ansökan om medel Plan för Hållbar utveckling samt bilaga 2 PArT:s verksamhetsplan år 2008 ). Integrering av framgångsrika resultat i reguljär verksamhet Utgångspunkten och de övergripande målformuleringarna för arbetet är att de framgångsrika arbetssätt som utvecklas ska övergå till att bli nya ordinarie eller kompletterande arbetssätt inom och mellan berörda organisationer. Läs mer om tillvägagångssätt under ovanstående stycke med övergripande målformuleringar samt i tidigare inskickade dokument (bilaga 1 Projektplan för UTSIKTER till Ansökan om medel ). Spridning av kunskap och information om projektet Informations- och kommunikationsinsatser är ett prioriterat område i det kommande arbetet. UTSIKTER är ett omfattande projekt med ett stort antal inblandade aktörer och verksamheter. I arbetet med hälsosatsningen ökar behovet av information och kommunikation ytterligare och 5 (11)

6 kommunikationsstrukturer som är anpassade efter en tvärfacklig och gränsöverskridande organisation behöver förstärkas. Kommunikations- och informationshanteringen sker inom främst tre områden: 1. Kommunikation med barn och föräldrar 2. Intern kommunikation inom projektorganisationen 3. Extern kommunikation 4. IT- och systemstöd Läs mer om informations- och kommunikationsinsatserna i tidigare inskickade dokument ( Ansökan om medel s.6 samt bilaga 1 Projektplan för UTSIKTER, s.11-15). Kostnader för projektet Hälsosatsningen ingår som en del i det beskrivna utvecklingsarbetet UTSIKTER vilket har en särskild finansiering och organisation. Uppgiften blir nu att integrera arbetsätt och organisation så att målsättningen bättre hälsa och utbildningsresultat kan uppnås. De särskilda kostnaderna för hälsosatsningen kan indelas i nedanstående två poster. En närmare precisering kan i nuläget inte göras då detta kommer att kräva ingående interna och externa analyser och förhandlingar i syfte att uppnå optimalt utnyttjande av resurser. Ambitionsnivån är hög. Många verksamheter och intressen berörs vilket medför att stor vikt bör fästas i denna process. Forskningsresurser Här ingår seniorforskare och doktorander, administrativt stöd samt teknik- och statistikstöd och därtill hörande kostnader. Ramkostnader per år: 1800 tkr Resurser kring ledning och projektorganisation Projektledning: Ledningskostnader uppstår på olika nivåer - dels på ett övergipande plan men även på frontnivå i verksamheterna. Hur detta skall lösas måste diskuteras ingående. Utbildnings- och möteskostnader: Ett tydligt fokus ligger på att åstadkomma resultat och att omsätta faktiska erfarenheter i praktiska handling. Detta kommer att kräva såväl utbildning som genomtänkta kommunikationsinsatser. Teknikstöd: En form av virtuell organisation byggs upp. Stora krav ställs på organisationens förmåga kommunicera. Ramkostnader per år: 1300 tkr Forskning Delaktiga forskningssäten och forskare Samverkan kommer att ske med Sveriges Lantbruksuniveristet (SLU) och Lunds Universitet. De forskare som kommer att vara delaktiga i hälsosatsningen är främst: Per-Olof Östergren, professor inom socialmedicin, Lunds universitet Eva Tideman, fil.dr, leg. psykolog, Lunds Universitet Peter Währborg, professor inom forskningsområdet stress-hälsa, Sveriges Lantbruksuniversitet Härutöver tillkommer en eller ett par doktorander, ett antal forskare/handledare på viss tid samt kompetens inom statistikhantering. Samarbetsdiskussioner har också inletts med Tandvårdshögskolan kring forskning på tandhälsa. Samarbeten kommer dessutom att ske med ett antal forskare som redan är engagerade i angränsande utvecklingsområden inom UTSIKTER. 6 (11)

7 Erfarenhet av aktionsbaserad forskning/formativa utvärderingar med koppling till folkhälsoområdet P-O Östergrens forskargrupp har mycket stor erfarenhet av interventiv forskning sedan 20 år tillbaka. Det första kommundelsinterventiva projektet som de var engagerade i var det så kallade Kirsebergsprojektet som initierades 1988 och avsåg en bred intervention i stadsdelen Kirseberg i Malmö gällande alkoholvanor. Här engagerades stadsdelsledning med tjänstemän och politiker, kommunala förvaltningar, sjukvården och inte minst de mycket livaktiga frivilligorganisationerna i stadsdelen. Projektet resulterade i ett flertal vetenskapliga publikationer, varav en del fick stor uppmärksamhet som banbrytande. P-O Östergren var också huvudhandledare för en doktorsavhandling författad av Gary Svensson 2005, som avsåg en utvärdering av det så kallade P6-projektet bland studenterna vid Lunds universitet, som avsåg att förebygga sexuellt riskbeteende. Även detta projekt stöddes i delar av FHI och har replikerats både på andra håll i Sverige och utomlands. P-O Östergren har också erhållit forskningsanslag, först från FHI, sedan från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) för att utvärdera hälsoeffekterna av den participatoriskt baserade stadsförnyelseintervention som har gjorts i stadsdelen Söder i Helsingborg. P-O Östergren har utöver detta dessutom varit projektledare för ett projekt som för FHI:s räkning validerade ett frågeinstrument för att mäta förskolebarns psykiska hälsa, vilket genomfördes i Malmö och han har också tillhört den vetenskapliga referensgruppen för ett internationellt projekt, HEPRO, som innebar utveckling av ett informationssystem för att stödja folkhälsoaspekterna av kommunal planering i 32 kommuner (medlemmar av Healthy Cities nätverket) i Danmark, Norge, Polen, Litauen, Lettland och Estland, vilket hade en budget på drygt 2 miljoner Euro för Eva Tideman är leg. psykolog och universitetslektor i psykologi vid Lunds Universitet. Tideman forskar inom utvecklingspsykologi där utveckling studeras under hela livsloppet. Centrala begrepp inom utvecklingspsykologin är frågan om arvets och miljöns inflytande på individens utveckling och hur dessa samspelar med sociala faktorer, livserfarenheter och tidsanda. Tideman har bland annat varit en utav de tongivande personerna bakom den svenska standardiseringen och normeringen av kartläggningsinstrumentet WISC (Wechsler Intelligence Scale för Children). Peter Währborg är Professor i beteendemedicin vid Statens Landsbruksuniversitet i Alnarp och Docent i kardiologi vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Währborg är specialiserad på frågor om barn och stress är ansedd som Sveriges främsta forskare inom området. Währborg har erfarenhet av flera vetenskapliga uppdrag och kliniska studier samt flera konsult- och förtroendeuppdrag och har mottagit ett antal priser och stipendier för sitt arbete. Möjligt upplägg av forskningen i projektet Ambitionen i den kommande satsningen är att ytterligare satsa på forskning kring barns hälsa och utvärdera huruvida en riktad insats till barnen i projektet kan påverka barnens hälsobeteenden och hälsotillstånd i en positiv riktning. Insatsen består av kartläggning och intervention kring barnets hälsotillstånd som en delinsats i projektet UTSIKTER. Specifika insatser kring barnet är under planering och kommer framöver att konkretiseras i en separat plan. Insatserna innefattar bland annat årligt hälsobesök, hälsodeklaration och en sammanfattande skriftlig bedömning. Arbetsmetoden för satsningen föreslås vara en Case-Control-study med exempelvis kartläggning av barnets hälsovanor, ohälsosymptom, skolnärvaro, tandhälsostatus och sjukvårdskonsumtion. Härutöver planeras att undersöka närmiljön som resurs och arena i hälsofrämjande insatser för barn och unga samt delar kring hälsoekonomi. 7 (11)

8 Interventionen kommer att utvärderas i syfte att dels få erfarenheter av hur lämplig metodik för en sådan intervention kan utformas och dels för att värdera såväl kostnadsnyttan och kostnadseffektiviteten av en sådan intervention. Ett möjligt upplägg är att vid uppstarten av interventionen göra en mätning av skolbarnens fysiska och psykiska hälsa. I denna mätning ingår såväl de barn som identifierats vara i behov av insatser via PART/UTSIKTER-verksamheten, liksom kamraterna i deras klasser. Detta eftersom effekten av interventionen avses mätas på såväl individ- som på gruppnivå (klassen). Intreventionsindividerna/ klasserna jämförs med så kallade väntelistekontroller, det vill säga individer/klasser som erhåller intervention vid ett senare tillfälle eftersom interventionen inte kommer att kunna omfatta alla skolor redan vid uppstarten. I en andra fas görs en uppföljning av samtliga barn avseende deras hälsa och pedagogiska/sociala utveckling. Genom att beräkna de hälsovinster som förväntas uppstå genom interventionen och jämföra dessa med kostnaderna för interventionen och med de förväntade kostnader som hade uppstått i frånvaro av interventionen, så kan såväl kostnad-nytta som kostnadseffektivitet beräknas enligt vedertagna hälsoekonomiska metoder. Forskningsetiskt tillstånd kommer att inhämtas inför start av projektet. Organisation Placering av projektet i Helsingborgs stads organisation Genom det pågående arbetet i den tvärsektoriella samverkansformen PArT samt i projekt UTSIKTER är projektorganisation och tillvägagångssätt till största del redan formade. Utgångspunkten i PArT och UTSIKTER är att arbetet ska vara ett stöd och en del av den reguljära verksamheten. Medel behövs nu för ytterligare utveckling av ledningsfunktioner, kunskap samt forskning kring hälsa. Projektorganisationen består av: En politisk styrgrupp En ledningsgrupp på tjänstemannanivå En projektgrupp inklusive ett särskilt Hälsoforum Två lokala utvecklingsgrupper kopplade mot medverkande skolor Den politiska styrgruppen syftar till att leda och följa forskningsarbetet under åren Gruppen består av en representant från vardera majoriteten (ordförande) och oppositionen ur kommunstyrelsen, samt presidierna från socialnämnden, utvecklingsnämnden, kulturnämnden och skol- och fritidsnämnden i Helsingborg. Från Landskrona kommer representanter från den politiska ledningen framöver att bjudas in. Ledningsgruppen på tjänstemannanivå består av samverkansformen PArT och dess representanter från de samverkande nämnderna: Skol- och fritidsnämnden, Utvecklingsnämnden, Socialnämnden, Kulturnämnden, Kommunstyrelsens förvaltning inom Helsingborgs stad, Barn- och ungdomsnämnden och Vuxennämnde inom Landskrona Kommun samt Helsingborgs lasarett genom Sektionen för Mödra- Barn- och Ungdomshälsovård. I denna ledningsgrupp adjungeras under åren dessutom forskningsledare från Lunds Universitet och Statens Lantbruksuniversitet. Projektgruppen består av företrädare från deltagande verksamheter samt av projektledare, koordinator och två team med psykologer och specialpedagoger (projektets frontpersonal). Uppgiften är att ta ett helhetsansvar för det operativa ledningsansvaret; att samordna, leda och stödja arbetet. Gruppen ansvarar också för det övergripande arbetet med de enskilda barnen inom ramen för UTSIKTER, exempelvis genom att besluta om rutiner samt aktivt stödja personalen i verksamhetsnivån och i 8 (11)

9 förhållande till de så kallade LUG-grupperna (se nedan). I nära anslutning till projektgruppen finns ett särskilt formerat Hälsoforum. Hälsoforumets inledande uppgifter är att: Utforma fungerande metoder och rutiner som möjliggör en heltäckande kartläggning kring barnets psykiska och fysiska hälsa Utarbeta rutiner och öppna upp vägar för samarbetet kring barnets hälsoutveckling mellan projektets forskningsföreträdare, psykologer, elevhälsa, skolhälsovård och på sikt BVC samt socialtjänsten inom både Helsingborg och Landskrona Utarbeta former för eventuella interventioner samt kontinuerlig uppföljning Skapa förutsättningar för att kartläggning, insatser och uppföljning kan utvärderas De två lokala utvecklingsgrupperna kallas grupp Nord och grupp Syd. Varje grupp utgör en lokal utvecklingsgrupp (LUG) och deltagare i grupperna är berörda verksamhetsledare från medverkande skolor och andra aktiva i förändringsarbetet. Även projektets frontpersonal, bestående av en psykolog och en specialpedagog knutna till respektive grupp, ingår. Gruppernas uppgift är att leda det lokala arbetet, reflektera över vunna erfarenheter och vid behov initiera och verkställa konkreta förändringar. Läs mer om projektorganisationen i tidigare inskickade dokument ( Ansökan om medel samt bilaga 4 Projektplan för UTSIKTER, s.9-10). Se även bilaga 1 till detta dokument Beskrivning av Projektorganisation. Förankring på kommunledningsnivå Den politiska styrgruppen för arbetet syftar till att leda och följa forskningsarbetet under åren Gruppen består av en representant från vardera majoriteten (ordförande) och oppositionen ur kommunstyrelsen, samt presidierna från socialnämnden, utvecklingsnämnden, kulturnämnden och skol- och fritidsnämnden i. Från Landskrona kommer representanter från den politiska ledningen framöver att bjudas in. På tjänstemannanivå är arbetet väl förankrat och leds bland annat av en ledningsgrupp med mandat i respektive förvaltningsledningar. Läs mer i tidigare inskickade dokument ( Ansökan om medel samt bilaga 2 Om samverkansarbetet PArT, bl.a. s.3-4). Plan för hållbar utveckling stödjer det lokala folkhälsoarbetet Plan för hållbar utveckling identifierar, beskriver och analyserar områden som behöver förbättras för att skapa en hållbar utveckling i Helsingborg. I denna plan beskrivs bland annat det tvärsektoriella förbättringsområdet barn och ungas uppväxtvillkor. Se tidigare inskickat dokument (bilaga 1 Plan för hållbar utveckling, Helsingborgs stad ). Utveckling av tvärsektoriella samarbetsformer och gemensamma arenor PArT, Preventivt Arbete Tillsammans, är en befintlig etablerad tvärsektoriell samverkansform i Helsingborg och Landskrona. PArT:s övergripande syfte är att stimulera och stödja framväxten av utvecklande aktiviteter som kan förbättra utvecklingen för barn och ungdomar. Detta sker genom att stärka samverkan och samordning av föräldrars och samhällets insatser. PArT:s ambition är att fylla funktionen av en gemensam plattform som samordnar olika aktörer och aktiviteter inom området förebyggande arbete för barn och ungdomar i Helsingborg. Genom detta arbetssätt är ambitionen även att arbeta för att Helsingborgs Stads och övriga parters gemensamma resurser kan användas på ett optimalt sätt. Målet är att de framgångsrika arbetssätt som utvecklas ska övergå till att bli nya ordinarie/ kompletterande arbetssätt inom och mellan berörda organisationer. 9 (11)

10 Läs mer om PArT:s arbete i tidigare inskickade dokument ( Ansökan om medel, bilaga 2 Om Samverkansarbetet PArT samt bilaga 3 PArT:s verksamhetsplan år 2008 ). Se även i bilaga 1 till detta dokument en bildbeskrivning av projektorganisationen och samverkansarbetet PArT där hälsoforum och forskningsföreträdare finns beskrivna. Kontaktpersoner Kontaktpersoner för arbetet är: Elisabeth Bengtsson, chef avdelningen för hållbar utveckling, Helsingborgs stad E-post: tel: Leif Redestig, utvecklingsledare och projektledare för UTSIKTER, Helsingborgs stad E-post: tel: Läs mer om satsningarna i Helsingborg och Landskrona på följande webbsidor: Hållbar utveckling i Helsingborg: PArT: UTSIKTER: 10 (11)

11 Bilaga 1 Beskrivning av projektorganisation och samverkansarbetet PArT Preventivt Arbete Tillsammans. Beskrivning av projektorganisationen. 11 (11)

Fokus på förbättrad hälsa och utbildning för alla barn

Fokus på förbättrad hälsa och utbildning för alla barn Fokus på förbättrad hälsa och utbildning för alla barn Verksamhetsinriktning Part 2012-2014 Helsingborg/Landskrona December 2011 Samverkan mellan skol- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen, utvecklingsnämndens

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan Gränsöverskridande samverkan Margaretha Månsson, Leg.psykolog, spec.ped.psyk Sektionschef Mödra- Barn- Ungdomshälsovård Helsingborgs Lasarett Plats i geografin MB(U)HV 8 kommuner i Nordvästra Skåne (NvS)

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Förslag om UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Projekt för utvecklad samverkan kring unga vuxna med allvarlig psykisk ohälsa i Göteborg 2015-02-10 2015-02-06 Styrgruppen för projektet Ordförande Lena Säljö, Göteborgs

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Projektplan. Barnets rättigheter i vårdnadstvister

Projektplan. Barnets rättigheter i vårdnadstvister Projektplan Barnets rättigheter i vårdnadstvister Stiftelsen Allmänna Barnhuset planerar att tillsammans med Socialstyrelsen, FoU i Väst/GR och region Örebro starta ett utvecklingsprojekt kring barn som

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap för bättre hälsa. 2011-05-05 Sid 1

Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap för bättre hälsa. 2011-05-05 Sid 1 Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap för bättre hälsa 2011-05-05 Sid 1 Folkhälsopolitiken Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

Läs mer

SkolFam. Vad är det? FoUiväst GR

SkolFam. Vad är det? FoUiväst GR SkolFam Vad är det? Det började med Bo Vinnerljung Registerstudier Vilka grupper av barn och unga löper överrisk för att senare i livet drabbas av: allvarlig psykisk ohälsa suicid och suicidförsök tonårsföräldraskap

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Året som gått Parts verksamhetsberättelse 2012

Året som gått Parts verksamhetsberättelse 2012 Året som gått Parts verksamhetsberättelse 2012 Alla barn har rätt till en utbildning som utvecklar deras fulla potential och alla barn har rätt att må bra. Forskning visar att utbildning är en av de viktigaste

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Bakgrund Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län fastställde under våren 2005 Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i

Läs mer

Främjande faktorer i projektarbetet med Skolkar

Främjande faktorer i projektarbetet med Skolkar Sammanfattning av resultat I detta dokument sammanfattas de resultat som framkommit i utvärderingsrapporten av SkolKlar, En förebyggande skolinsats riktad till familjehemsplacerade barn. Redovisningen

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Statliga medel till forskning och utveckling 2012

Statliga medel till forskning och utveckling 2012 Innehåll 1. Statens satsningar 2. Den nationella innovationsstrategin 3. VINNOVAs agenda-initiativ 4. Utlysning från VINNOVA och Energimyndigheten 5. Bakgrund till vårt SIO-program 6. Diskussionspunkter

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län PROJEKTPLAN REVIDERAD 2011-12-01 Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen och

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Datum 2012-08-01. Slutrapport angående avtal om lokalt utvecklingsarbete i Gottsunda- Valsätra

Datum 2012-08-01. Slutrapport angående avtal om lokalt utvecklingsarbete i Gottsunda- Valsätra KS 8 5 SEPT 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Morén Åsa Datum 2012-08-01 Diarienummer KSN-2010-0321 Kommunstyrelsen Slutrapport angående avtal om lokalt utvecklingsarbete i Gottsunda- Valsätra Förslag

Läs mer

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824 Kommunkontoret Projektplan 1 (8) Avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet Anna-Karin Poussart 046-359 42 37 anna-karin.poussart@lund.se Kommunstyrelsens miljö- och häsloutskott Förslag till

Läs mer

Lägesrapport/slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER. Verksamhetens/projektets namn: Insteget Rapporten har skrivits av:

Lägesrapport/slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER. Verksamhetens/projektets namn: Insteget Rapporten har skrivits av: ALLMÄNNA UPPGIFTER Verksamhetens/projektets namn: Insteget Rapporten har skrivits av: Rapporten avser perioden: 2012-04-01 2013-12-31 Har ni gjort egna uppföljningar* Ja Nej *Om ja, bifoga dessa till rapporten

Läs mer

Diarienummer. Framgångsfaktorer vid läsoch skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning

Diarienummer. Framgångsfaktorer vid läsoch skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning iaried Diarienummer Framgångsfaktorer vid läsoch skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning 2015-02-01 Diarienummer Bakgrund Specialpedagogiska skolmyndigheten ska säkra en likvärdig

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

MALL FÖR PROJEKTANSÖKAN

MALL FÖR PROJEKTANSÖKAN Projektbenämning Samordningsteam i Skäggetorp, Ryd och Berga Projektägare och styrgrupp Projektägare: Landstinget i Östergötland, Primärvården Centrala Styrgrupp; Per Ohlsson, Primärvårdschef, Centrala

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Yttrande över Jämförelser i Missbruksvården resultat i tre kommuner, Luleå, Sundsvall och Umeå kommun

Yttrande över Jämförelser i Missbruksvården resultat i tre kommuner, Luleå, Sundsvall och Umeå kommun Allmänna utskottet 2010-09-14 46 5 Socialnämnden 2010-09-23 112 8 Dnr 2010/223-752 Yttrande över Jämförelser i Missbruksvården resultat i tre kommuner, Luleå, Sundsvall och Umeå kommun Bilagor: Slutdokument

Läs mer

Några erfarenheter hittills från Trestad2

Några erfarenheter hittills från Trestad2 Några erfarenheter hittills från Trestad2 Reflektion kring prevention, Örebro 2014-05-07 Anders Eriksson Utvecklingsledare och projektledare för Trestad2 Stockholm Utvecklingsenheten Socialförvaltningen

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

Redovisning av projektmedel avseende Lokalt sektorsöverskridande arbete för barn och ungdomar (50 miljoners satsningen)

Redovisning av projektmedel avseende Lokalt sektorsöverskridande arbete för barn och ungdomar (50 miljoners satsningen) 50-miljonerskommunerna Redovisning av projektmedel avseende Lokalt sektorsöverskridande arbete för barn och ungdomar (50 miljoners satsningen) Redovisning som lämnas den 1 juni omfattar tiden till och

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet i ett sammanhang

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Projektorganisation Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Tillsammans blir vi starka. När samhället skakas av kriser sluter

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Regeringen Nationell handlingsplan för att förebygga ALKOHOLSKADOR Nationell handlingsplan mot NARKOTIKA Minska sociala, fysiska och psykiska skador

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun

Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 6.34 Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.34 Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24, 54. Riktlinjer

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

Malmö Trygg och säker stad

Malmö Trygg och säker stad Malmö Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016 Malmö trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

Sociala investeringar

Sociala investeringar Sociala investeringar För ökad effektivitet, utveckling och långsiktighet Samordningsförbunden Västmanlands konferens i Västerås 1/10 2012 Tomas Bokström www.skl.se/psynk Disposition Om Psynk psykisk hälsa

Läs mer

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd Sida: 1 (5) Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd 1. BESTÄLLNING Godkännande Projektdirektivet godkänt av: Uppdragsgivare/Beställare: Projektledare: Anders Byström barn- och utbildningschef XXXX projektledare

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten Utdrag från rapporten FAS 05 En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region Januari 2009 Carina Åberg Malin Ljungzell APeL Forskning och Utveckling Bakgrund FAS

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Inbjudan till deltagande i MILSA II

Inbjudan till deltagande i MILSA II Inbjudan till deltagande i MILSA II informations- och inspirationsserie under 2014 för dig som i din verksamhet möter nyanlända flyktingar! Om MILSA MILSA, stödplattform för migration och hälsa, verkar

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Slutrapport- Projekt Barn Blir

Tjänsteskrivelse. Slutrapport- Projekt Barn Blir Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-03-11 Vår referens Jeanette Lebedies Nord Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse jeanette.lebedies-nord@malmo.se Slutrapport- Projekt Barn Blir

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid En unik kommission för social hållbarhet Ojämlikhet i hälsa i Malmö p.g.a. sociala bestämningsfaktorer och samhällsstrukturer Ur direktiven till Malmökommissionen: Innovativa

Läs mer

Föräldrastöd - en investering för framtiden. Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun

Föräldrastöd - en investering för framtiden. Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun Föräldrastöd - en investering för framtiden Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun 2011-2014 Inledning Föräldrar är de viktigaste personerna i varje barns liv. Föräldrar har som

Läs mer

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa Efterfrågad kompetens Hälsovetare HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa HälsoAkademikerna och SRAT Juni 2013 Foto: Istock, Colourbox. Illustration:

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

PROLUMA omgång 2 beslutsförslag

PROLUMA omgång 2 beslutsförslag PROLUMA omgång 2 beslutsförslag Bakgrund För att möta de utmaningar som sjukvården står inför i form av stora pensionsavgångar, snabb medicinsk och teknisk utveckling samt framtida konkurrensutsättning

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer. GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) www.grkom.se/fouivast

FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer. GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) www.grkom.se/fouivast FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) Samarbetspartners Medel till riktat föräldrastöd På uppdrag av regeringen har Statens folkhälsoinstitut fördelat

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö)

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING Följeutvärdering av Mentorskapsprogram Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) 1 ALLMÄN ORIENTERING Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö)

Läs mer