Fokus på förbättrad hälsa och utbildning för alla barn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fokus på förbättrad hälsa och utbildning för alla barn"

Transkript

1 Fokus på förbättrad hälsa och utbildning för alla barn Verksamhetsinriktning Part Helsingborg/Landskrona December 2011 Samverkan mellan skol- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen, utvecklingsnämndens förvaltning, kulturförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning i Helsingborgs stad, utbildningsförvaltningen, individ- och familjeförvaltningen, fritids- och kulturförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning i Landskrona stad samt Region Skåne.

2 INNEHÅLL 1. INLEDNING STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN GOD UTBILDNING OCH HÄLSA UTGÅ FRÅN BARN I RISKGRUPPER GEMENSAMT ANSVAR UPPFÖLJNING AV RESULTAT VERKSAMHETSUTVECKLING UTIFRÅN ARBETET MED BARNEN RIKTNING

3 1. INLEDNING I samverkansformen Part (Preventivt arbete tillsammans) arbetar nämnder och förvaltningar i Helsingborgs stad, Landskrona stad och Region Skåne tillsammans för att förbättra barns framtidsutsikter. Det görs genom att utveckla arbetssätt som ger barn goda utbildningsresultat och förutsättningar för god hälsa. Part arbetar enligt utgångspunkten att utbildning och hälsa inte kan hanteras framgångsrikt av en enskild förvaltning utan kräver ett gemensamt samhällsansvar. Parts politiska styrgrupp, bestående av presidierna i deltagande nämnder och regionpolitiker, har antagit ett politiskt måldokument för Parts arbete som sträcker sig över perioden Detta dokument är en långsiktig verksamhetsinriktning för att fastställa tjänstemannastyrgruppens ambitioner under samma tidsperiod. Det kommer att kompletteras med en mer operativ verksamhetsplan för 2012 som antas av Parts ledningsgrupp i början av Denna verksamhetsinriktning bygger på Parts strategiska fokusområden; god utbildning och hälsa, utgå från barn i riskgrupper, gemensamt ansvar, resultatuppföljning och verksamhetsutveckling utifrån arbetet med barnen. I slutet av inriktningen sammanfattas styrgruppens ambitioner för 2012, för att ange riktningen för det kommande året och utgöra underlag för ledningsgruppens konkreta verksamhetsplan för samma år. 2. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Parts strategiska fokusområden har styrt arbetet från starten De genomsyrar arbetet på alla nivåer, från arbetet direkt riktat till barnen till den politiska styrgruppens måldokument. 2.1 GOD UTBILDNING OCH HÄLSA Det råder numera konsensus om utbildningens betydelse för barns hälsa och framtidsutsikter, något som också lyfts i ett flertal nationella utredningar och rapporter. En god utbildning är avgörande för en positiv framtidsutveckling. Att klara grundskolan med godkända betyg minskar risken för bland annat framtida fysisk och psykisk ohälsa, missbruk och bidragsberoende. Sambandet gäller också omvänt, ohälsa ökar risken för sämre skolprestationer. Kan vi bidra till att fler elever når målen i skolan och har en god hälsa förbättrar vi deras uppväxtvillkor och förutsättningar för att skapa sig en positiv framtid. En lyckad skolgång och god hälsa har därför inte bara betydelse för det enskilda barnet utan är också ett sätt att påverka samhällsutvecklingen. God utbildning och hälsa är relativt vida begrepp. För att konkretisera arbetet och underlätta uppföljning och utvärdering krävs därför att vi fokuserar på vissa områden, vilket är strategiskt viktiga ställningstaganden. Parts förebyggande ansats bidrar till att Part förespråkar så tidiga insatser som möjligt. Matematik och språk är avgörande för fortsatt inlärnings- och kunskapsutveckling hos barnen, och därmed centrala områden att satsa på inom utbildning. Insatser har hittills främst skett i grundskolan men förskolan är en viktig arena för kommande insatser, med fokus på att där lägga en god grund för fortsatt inlärning. Nytänkande och samarbete med kulturen är avgörande för att utveckla nya arbetssätt för att höja måluppfyllelsen i matematik, språk och övriga ämnen. En förutsättning för att barnen ska nå sina kunskapsmål är en god social, arbets- och lärmiljö. Det är tätt sammanknutet till barnens hälsa och elevhälsoarbetet på skolorna, vilket Part ämnar utveckla. Genom att arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande kan elevhälsan bidra till att eleverna får en optimal miljö för sin kunskaps- och personliga utveckling. Arbetet inom hälsoområdet är också en 3

4 möjlighet att stärka regionens delaktighet i arbetet, till exempel genom samarbete med primärvårdsenheter. 2.2 UTGÅ FRÅN BARN I RISKGRUPPER Alla barn har rätt till en likvärdig utbildning och hälso- och sjukvård. Vissa grupper av barn löper dock statistiskt sett större risk att inte lyckas i skolan och har en högre risk att utveckla ohälsa. Det bidrar till att de även riskerar bland annat framtida arbetslöshet, behov av ekonomiskt bistånd och sjukvård, vilket kräver samhälleliga resurser. Part fokuserar på barn i riskgrupper för att motverka att dessa gruppers förhöjda risker blir verklighet. Tidiga satsningar på dessa barns utbildning och hälsa motiveras av att de på lång sikt innebär ett mer effektivt sätt att använda samhällets resurser. Part driver i dagsläget ett flertal utvecklingsarbeten som är riktade till barn i olika riskgrupper: Familjehemsplacerade barn (Skolfam, Skolsatsning inom familjhemsvården) Barn i familjer med långvarigt försörjningsstöd och nyanlända barn (Utsikter) Barn med stadigvarande behov av stöd från flera aktörer (HUB, Hälsa - utbildning - barn). Arbete som gynnar barn i riskgrupper gynnar även de allra flesta barn. Genom Parts arbete kan vi i samverkan lära oss nya arbetssätt som på sikt gynnar alla barns utbildning och hälsa. Part arbetar med utvecklingsarbete, metoder som Part utvecklar eller utvärderar och som ger goda resultat är sedan tänkta att spridas i städernas och regionens verksamheter och komma fler barn till gagn. Vi behöver därför en beredskap för hur vi kan dra nytta av och sprida de arbetssätt som inom Part visar sig vara framgångsrika. I detta är forskningen en viktig tillgång, då den kan bidra till förståelse för vilka insatser som faktiskt gör nytta. 2.3 GEMENSAMT ANSVAR Barn och unga är allas ansvar. Ska vi lyckas med uppdraget krävs fungerande samverkan både inom och mellan de två städerna och regionen. Vikten av en centralkommunal styrning av samverkan kring utbildningsfrågor, där hälso- och sjukvård också ingår, lyfts i nationella utredningar och rapporter. Det finns behov av en ökad helhetssyn kring barn och unga, där barn och unga står i fokus snarare än enskilda verksamheter. Gemensamma mål och insatser ger bättre förutsättningar och bättre resultat för det enskilda barnet än om var och en agerar enskilt. Det gemensamma ansvaret innebär också att Part ansvarar för att söka externt stöd när det behövs. Det gäller till exempel forskningsinstitutioner, att som städer och region samverka med forskare bidrar till förståelse för behov och olika insatsers verkan. Det ger en god grund för en hållbar styrning av arbetet. Det kan också gälla kontakter med myndigheter och andra kommuner för att på så sätt knyta till oss kompetens och resurser som behövs för att vi ska lyckas med vårt gemensamma uppdrag. Det gemensamma ansvaret innebär också att Part behöver skapa förutsättningar för ökad delaktighet för både barn och deras föräldrar. Deras delaktighet är avgörande för att arbetet ska lyckas och det är vårt ansvar att se till att de kan vara delaktiga. 2.4 UPPFÖLJNING AV RESULTAT Parts arbete utgår från barnen och det gemensamma uppdraget att lyckas ge dem en god utbildning och hälsa. Då måste vi veta hur det går för barnen och om det vi gör verkligen gör nytta. För att 4

5 kunna visa nyttan med det förebyggande arbetet är mått på framgång avgörande, både gällande det enskilda barnet och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Mätbarheten i Parts arbete är central för att kunna avgöra om vi lyckas med uppdraget. Det kräver konkreta mått och ständiga uppföljningar gentemot dessa. Arbetet direkt riktat mot barnen sker på individ- och gruppnivå och bygger på samma princip. Den grundas i en arbetsprocess i tre huvudsakliga steg: 1. Mätning och analys för att fastslå utgångsläget samt möjligheter och utvecklingsbehov 2. Insatser och uppföljning 3. Uppföljande mätning och analys för att utvärdera genomförda insatser och för att undersöka om resultaten förändrats i jämförelse med utgångsläget. På så sätt utgör regelbundna resultatuppföljningar grunden i utvecklingsarbetet. Analysen av dem bidrar sedan till ett systematiskt kvalitetsarbete. Genom att ständigt följa och analysera resultat på både individ- och gruppnivå kan vi identifiera hinder och möjligheter för ökad måluppfyllelse. I Parts utvecklingsarbeten utgår analysen från olika resultat som betraktas som avgörande för att vi ska lyckas med uppdrag. Resultaten åskådliggörs visuellt genom ett signalsystem kallat färgkartor. På utsikterskolorna utgörs de i dagsläget av Excelfiler och i HUB av ett datasystem somt tagits fram för ändamålet. Med färgkartorna är det möjligt att följa både enskilda individers och gruppers utveckling. Grön färg signalerar goda resultat, gul är godkänt och rödfärgade områden är en tydlig varningssignal om att vi inte lyckas med uppdraget och att det finns behov av insatser. Det är dock viktigt att betona att färgkartorna ska ses som en utvärdering av organisationen och inte barnen. De ska användas för att utveckla verksamheten och på så sätt höja kvaliteten och måluppfyllelsen. En förenklad färgkarta över en fiktiv klass, med ett urval av de parametrar som systematiskt analyseras av lärare, skolledning, elevhälsopersonal och utsikterpersonal på de sju utsikterskolorna. 2.5 VERKSAMHETSUTVECKLING UTIFRÅN ARBETET MED BARNEN För att de täta uppföljningarna av resultat ska leda till verksamhetsutveckling krävs ett systematiskt analys- och kvalitetsarbete samt ett system där vi kan aggregera resultat från individ- och gruppnivå 5

6 till enhets-, områdes- och förvaltningsnivå. Alla nivåer måste kunna följa arbetet och mäta effekten av det. Det kunskapsutvecklingssystem som städerna och regionen vill utveckla inom Part är tänkt att skapa förutsättningar för just detta. Systemet är tänkt att ständigt förse ledningsfunktioner på alla nivåer med information om hur det går för barnen. På så sätt kan vi koppla barnens resultatutveckling till fattade beslut eller genomförda insatser på ett bättre sätt. Alla nivåer får därmed en ökad förståelse för ändamålsenligheten i olika beslut. Transparensen bidrar också till att vi kan förstå var hinder för att nå vårt gemensamma mål uppstår och vems ansvar det är att hantera dem. Alla nivåer måste vara beredda att ta sitt ansvar och agera utifrån det som framkommer av barnens resultat. I dagsläget pågår ett sådant systematiskt analys- och kvalitetsarbete på utsikterskolorna utifrån färgkartorna och på tre nivåer: 1. Första nivån är läraren i förhållande till eleverna i sin klass. Resultatsammanställningen ger läraren verktyg att förstå var barnen och klassen befinner sig och om hon/han behöver förändra sin undervisning. Detta skulle också kunna gälla socialsekreteraren, elevhälsopersonal eller sjukvårdspersonal i förhållande till barn som är i behov av deras tjänster. 2. Nästa nivå är arbetslagets analys tillsammans med en analysledare, som ibland är skolans rektor. Här kan analysen t.ex. resultera i förändringar av arbetslagets arbetssätt. Även detta steg kan översättas till andra verksamheter och då inbegripa analys i t.ex. elevhälsoteam eller team av socialsekreterare. 3. Den tredje nivån är skolans ledning, förstärkt med det lokala elevhälsoteamet och strategisk personal i Utsikter. Här diskuteras resultaten ur ett mer övergripande verksamhetsperspektiv, behöver t.ex. personella resurser fördelas annorlunda eller behöver andra organisatoriska förändringar göras? Även detta moment är översättningsbart till socialtjänsten och andra verksamheter. När ledningsnivån stöter på frågor den inte själv kan lösa har man inom Part tillgång till stödfunktioner inom ett flertal områden (matematik, språk, hälsa, kultur, barn och föräldrar), som ska stötta skolorna i deras analysprocesser. Färgkartorna är utformade som de är för att i första hand utgöra ett verktyg för frontpersonalen. Ska vi bygga ett hållbart kunskapsutvecklingssystem måste det utgå från barnens resultat och upplevas som nytta för fronten. Det hindrar inte att samma information sedan är till nytta för alla nivåer i systemet. Parts ambition är att utveckla ett transparent styrinstrument där resultaten finns tillgängliga för analys och beslutsunderlag på alla nivåer. Färgkartorna eller liknande sammanställningar av relevanta resultat skulle ge ledningsfunktioner på alla nivåer en möjlighet att få överblick samt se effekter av fattade beslut. Ambitionen under är att skapa ett hållbart system som omfattar alla utsikterskolor och som gör det möjligt att aggregera resultaten på dessa skolor till flera nivåer. Det är därför angeläget att stabilisera strukturen med återkommande analyser på utsikterskolorna. Vi är också angelägna om att utveckla systematiken i analysen på ledningsnivåer ovanför den enskilda skolan eller verksamheten. Alla nivåer ska kunna följa barnens utveckling samt hantera och agera utifrån det som framkommer i analysen av resultaten. Med ett sådant system skulle deltagande nämnder kunna se vilken skillnad deras insatser gör hos barnen. 6

7 Bilden visar ambitionen med Parts kunskapsutvecklingssystem, där barnens resultat ska utgöra underlag för analys och beslut på alla nivåer. När barnens utveckling utgör underlag för analys och beslut på högre ledningsnivåer kommer analysen förmodligen också tydliggöra mer övergripande utvecklingsområden som städerna och regionen behöver vara beredda på att hantera. Vi förmodar att olika former av personalfrågor blir ett sådant centralt utvecklingsområde. När barnen, dess resultat och utveckling får större utrymme i analyser av verksamheters effektivitet kommer behov av förbättringar inom områden som organisation och kompetens att tydliggöras. Ett annat förmodat viktigt utvecklingsområde är ekonomifrågor i form av resursanvändande och effektivitet. Med kunskapsutvecklingssystemet har städerna och regionen möjlighet att bättre förstå kopplingen mellan resultat och resursåtgång eftersom verksamheter utvärderas utifrån deras insatser och dess inverkan på barnens resultat. Att utveckla kunskapsutvecklingssystemet och det systematiska analys- och kvalitetsarbete på de högre nivåerna kommer också väcka behov av mer ändamålsenliga tekniska lösningar och IT-stöd. 3. RIKTNING 2012 Utifrån Parts strategiska fokusområden och styrgruppens ambitioner inom dessa ger styrgruppen följande riktlinjer till ledningsgrupp och verksamhet inför Gällande utbildning och hälsa vill styrgruppen att: Part fokuserar på matematik och språk för att höja måluppfyllelsen inom dessa områden. Part undersöker och utvecklar arbetet med tidiga insatser redan i förskolan. Part fortsätter att utveckla samarbetet med kulturen för att hitta nya arbetssätt och höja måluppfyllelsen i skolan. Part ger verksamheterna förutsättningar att utveckla elevhälsoarbetet på utsikterskolorna, med syfte att skapa en god social miljö och på så sätt stärka kopplingen mellan elevhälsoarbetet och barnens kunskapsutveckling. Part förstärker samarbetet med primärvården och regionen, genom samarbete med primärvårdsenheter i båda städerna. Gällande att utgå från barn i riskgrupper vill styrgruppen att: Part fortsätter att fokusera på barn i riskgrupper för att utveckla nya arbetssätt. Det kan innebära både fortsatt utveckling av arbetet med de riskgrupper Part redan arbetar med 7

8 (familjehemsplacerade barn, barn i familjer med långvarigt försörjningsstöd, nyanlända barn och barn i långvarigt behov av stöd från flera samhällsaktörer) samt vid behov arbete med nya identifierade riskgrupper. Part utvärderar och prövar satsningar inom områden som exempelvis matematik och språk för spridning till fler skolor eller verksamheter. En sådan spridning bör bygga på frivillighet och kan alltså gälla delar av Parts arbete, t.ex. det systematiska analys- och kvalitetsarbetet utifrån matematikresultat som pågår på flera utsikterskolor. Gällande gemensamt ansvar vill styrgruppen att: Part sätter barnen i fokus och styr det gemensamma arbetet utifrån barnens behov och inte enskilda verksamheter. Styr- och ledningsgrupper har här en viktig uppgift att styra arbetet genom de gemensamma ledningsfunktionerna. Part arbetar aktivt för att gynna samarbete med forskningsinstitutioner för att möjliggöra tillämpad forskning och utvärdering av både arbetsmetoder och samverkansarbetet. Här är konferensen för forskare och praktiker den 26 april en viktig del. Part har en aktiv omvärldsbevakning för att kunna knyta till sig kompetens, ekonomiska och andra resurser. Det gäller både i relation till myndigheter och till andra kommuner med liknande ambitioner som Part. Part aktivt ska involvera barn och föräldrar i utvecklingsarbetet och hitta arbetssätt som ökar deras delaktighet. Gällande uppföljning av resultat vill styrgruppen att: Part fortsätter att utveckla färgkartorna och det systematiska kvalitetsarbetet kopplat till dem, så att de blir så ändamålsenliga som möjligt. Det innebär bl.a. en förfining av vilka resultat som analyseras, arbetssättet i analysen samt tekniska lösningar som ska underlätta liknande sammanställningar av resultat och analys. Part genom fortsatt utvecklingsarbete identifierar och börjar följa relevanta mätetal inom utbildning och hälsa, som kan bidra till utvärdering av samverkansarbetets effektivitet inom t.ex. socialtjänsten eller primärvården. Gällande verksamhetsutveckling utifrån arbetet med barnen vill styrgruppen att: Part stabiliserar strukturen för det systematiska kvalitetsarbete i form av regelbundna analyser av resultat som pågår på utsikterskolorna och i HUB samt att det utvecklas vidare för att även inbegripa ledningen på förvaltnings- och politisk nivå. Ett första steg i förverkligande av denna ambition är att knyta samman de tre utsikterskolor (Nanny Palmkvist, Dalhem och Dammhag) som arbetar eller har uttryckt en önskan om att arbeta enligt det strukturerade arbetssätt kring analys av barnens resultat och deras samt personalens arbetsmiljö/lärmiljö kallat Bästa klassen. Part kopplar samman kunskapsutvecklingssystemet till städernas och regionens utvecklingsarbete inom utvecklingsområden som i systemet identifieras som centrala, redan nu har vi anledning att tro att det bl.a. inbegriper personal/organisation/kompetens, ekonomi/resursanvändande/effektivitet och IT/kommunikation. 8

Året som gått Parts verksamhetsberättelse 2012

Året som gått Parts verksamhetsberättelse 2012 Året som gått Parts verksamhetsberättelse 2012 Alla barn har rätt till en utbildning som utvecklar deras fulla potential och alla barn har rätt att må bra. Forskning visar att utbildning är en av de viktigaste

Läs mer

Bilaga. Skolsatsning avseende familjehemsplacerade barn projektbeskrivning. Bakgrund

Bilaga. Skolsatsning avseende familjehemsplacerade barn projektbeskrivning. Bakgrund Bilaga Skolsatsning avseende familjehemsplacerade barn projektbeskrivning Bakgrund Socialnämnden och Bildningsnämnden har ett gemensamt ansvar rörande familjehemsplacerade barn och ungdomar. Behov finns

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser

Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser Bilaga 3 Dnr 1.3.2-9645/2016 Sida 1 (7) 2016-11-29 Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser Sida 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Helsingborg Elevhälsan. Skol- och fritidsförvaltningen En presentation

Helsingborg Elevhälsan. Skol- och fritidsförvaltningen En presentation Helsingborg Elevhälsan Skol- och fritidsförvaltningen En presentation VÄLKOMNA DigiLys Systematiskt kvalitetsarbete för utveckling av skolans lärmiljö DigiLys = digital analys Ett systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

GRUNDSKOLAN Svanberga skola

GRUNDSKOLAN Svanberga skola 2016-12-22 ARBETSPLAN 2017/19 GRUNDSKOLAN Svanberga skola P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L E F O N E - P O S T P L U S G I R O Box 803, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 barn.skolnamnden@norrtalje.se

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Bilaga 2 Dnr 1.3.2-9645/2016 Sida 1 (7) 2016-11-29 Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Sida 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser...

Läs mer

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser n Bilaga 2 Dnr 13-401/6081 Sida 1 (7) 2013-09-10 Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Sida 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetssystem för specialpedagog/speciallärare... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd OH-mallen Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd Skolverket visar vägen Skolverket ska genom sin verksamhet främja att

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kronans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3

Läs mer

Systematiskt*kvalitetsarbete*i*process*

Systematiskt*kvalitetsarbete*i*process* Systematiskt*kvalitetsarbete*i*process* Text av Susanne Bertelsen I den bästa av alla världar har skolan en strategi och en struktur för sitt utvecklingsarbete. Nästa steg i kvalitetsarbetet är att finna

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Dnr:40-2010:71 INTERVJUGUIDE FÖR INSPEKTÖRER: REKTORS INTERVJUER Leder rektor

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Utmaningarna för förskolan

Utmaningarna för förskolan Utmaningarna för förskolan Implementeringen av läroplanen Uppföljningen av verksamhetens resultat Kompetensförsörjningen Kapaciteten och utbyggnaden Kompetensförsörjningen Organiseringen av verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Rombergaskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Målgruppen är Rombergaskolans elever inom förskoleklass, grundskola och fritidshem. Vision Alla barn och ungdomar i Enköpings

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Hedemora 2013-07-29 Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen 1 Gemensamma riktlinjer för alla kommunalt drivna skolor Dessa riktlinjer

Läs mer

Linnéuniversitetets kvalitetspolicy

Linnéuniversitetets kvalitetspolicy Linnéuniversitetets kvalitetspolicy Rektorsbeslut nr: 199 Datum: 2013-11-11 Dnr: ST 2013/417-1.1 Rektors förord Linnéuniversitetet har högt ställda ambitioner som lärosäte. För att nå upp till vår vision

Läs mer

Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015

Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015 Handläggare Datum Pia Ihse 13 2014-08-06 0480-45 20 40 Tingbydals förskola Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015 Öppna förskolan Kroggärdets förskola Smedängens förskola/ nattomsorg Förskolan

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

14647 Manual och rollfördelning Skolsatsning

14647 Manual och rollfördelning Skolsatsning Projektbeskrivning Bakgrund 14647 Manual och rollfördelning Skolsatsning Skolsatsningen inom familjehemsvården i Halmstad kommun bygger på forskning om utbildningens betydelse för familjehemsplacerade

Läs mer

Policy och riktlinjer

Policy och riktlinjer Policy och riktlinjer ANDT (ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING OCH TOBAK) ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17 Bakgrund Den 30 mars 2011 antog riksdagen en samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-,

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg

Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg Juni 2010 kortversion Folkhälsoarbete handlar om att med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser åstakomma en god och jämlik hälsa för hela befolkningen.

Läs mer

Utvecklingsarbete för barn och unga i familjer med missbruk och/eller psykisk ohälsa i Örebro län

Utvecklingsarbete för barn och unga i familjer med missbruk och/eller psykisk ohälsa i Örebro län Utvecklingsarbete för barn och unga i familjer med missbruk och/eller psykisk ohälsa i Örebro län Vi måste prata 2017-05-19 Johanna Karlsson Sofias mamma Anhöriga barn ska uppmärksammas och erbjudas hjälp

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Elevhälsoteamets representanter har en tydlig roll-, ansvars- och arbetsuppgiftsfördelning. Bilaga 1.

Elevhälsoteamets representanter har en tydlig roll-, ansvars- och arbetsuppgiftsfördelning. Bilaga 1. Utbildningsförvaltningen Elevhälsoteamets uppdrag och organisation Verksamhetsplan år 2017 Elevhälsoteam BECKOMBERGASKOLAN Skolans elevhälsa Elevhälsoteamet (EHT) består av: (befattningar som ingår inklusive

Läs mer

Kvalitetsprogram för elevhälsa inklusive specialpedagogisk verksamhet

Kvalitetsprogram för elevhälsa inklusive specialpedagogisk verksamhet UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) 2010-03-01 Bilaga 1 Kvalitetsprogram för elevhälsa inklusive specialpedagogisk verksamhet Utgångspunkter, mål och uppdrag Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön,

Läs mer

SkolFam Stockholm. Eva Lindström projektledare Anders Mäkitalo psykolog Mait Svanström specialpedagog. The Capital of Scandinavia

SkolFam Stockholm. Eva Lindström projektledare Anders Mäkitalo psykolog Mait Svanström specialpedagog. The Capital of Scandinavia SkolFam Stockholm Eva Lindström projektledare Anders Mäkitalo psykolog Mait Svanström specialpedagog The Capital of Scandinavia Vad är SkolFam? Skolsatsning inom familjehemsvården Ett utvecklingsprojekt

Läs mer

Nulägesanalys Skolans namn (F-5/6) 13/14

Nulägesanalys Skolans namn (F-5/6) 13/14 140630 Nulägesanalys Skolans namn (F-5/6) 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde inför läsåret 14/15 är: Här ska den/de punkter stå som kokats ner och står längst ner på sista sidan

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan Barn- och elevhälsoplan Fastställt av Barn- och utbildningsnämnden Datum för fastställande 2016-03-23, 32 Giltighetstid Tills vidare + årlig översyn Revidering beslutas av skoldirektör. Ansvarig funktion

Läs mer

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Bakgrund Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län fastställde under våren 2005 Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i

Läs mer

Vägledning för Elevhälsan

Vägledning för Elevhälsan Vägledning för Elevhälsan Med guide Ett elevärendes gång 1 Vägledning för Elevhälsan Följande skrift är en vägledning till Rektorer och Elevhälsoteam i elevhälsoarbetet. Skriften är en sammanfattning,

Läs mer

med värdegrundsfrågorna är en självklar del av kvalitetsarbetet. Det är

med värdegrundsfrågorna är en självklar del av kvalitetsarbetet. Det är 4 : 1 Barn, elever och föräldrar ska kunna ställa höga krav på kvalitet och insyn i utbildningen. Därför finns i skollagen krav på att varje förskoleoch skolenhet ska arbeta systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Kommission för ett socialt hållbart Malmö

Kommission för ett socialt hållbart Malmö Kommission för ett socialt hållbart Malmö Kommission för ett socialt hållbart Malmö Skapa samhälleliga förutsättningar för hälsa på lika villkor 1. Delaktighet och inflytande i samhället 2. Ekonomiska

Läs mer

Rapport - Utvärdering av den nya organisationen

Rapport - Utvärdering av den nya organisationen Barn- och utbildningsnämnden Datum Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Olofsson Carstedt 1 (8) Barn- och utbildningsnämnden Rapport - Utvärdering av den nya organisationen Förslag

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 7-9 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 EKONOMI I BALANS... 4 TJÄNSTER AV HÖG KVALITET... 4 VERKSAMHETENS PRIORITERADE

Läs mer

Skolledarkonferens september 2016

Skolledarkonferens september 2016 Skolledarkonferens 29 30 september 2016 Att leda förskoleutveckling på vetenskaplig grund Lise Lotte Johansson Syfte och mål med min föreläsning Syfte: att på ett konkret och verksamhetsnära sätt lyfta

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan nya krav och utmaningar

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan nya krav och utmaningar Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan nya krav och utmaningar Några utgångspunkter för projektet Små barns lärande i förhållande till: Läroplans- och skollagsförändringar Allmänna råd om systematiskt

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rn Beslut Upplands-Bro kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ekhammarskolan belägen i Upplands-Bro kommun 2 (9) Tillsyn i Ekhammarskolan har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under höstterminen

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens viljeinriktning

Barn- och utbildningsnämndens viljeinriktning SID 1(10) Barn- och utbildningsnämndens viljeinriktning Alla ska lyckas i skolan PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se

Läs mer

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Resursskola - En del av särskilt stöd Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn- och ungdomsförvaltningen - 2013 1 Resursskola en del av särskilt stöd Enligt Allmänna råden

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Stavreskolans fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Stavreskolans fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Stavreskolans fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa 2015-2020. Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Närsjukvården väster

Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa 2015-2020. Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Närsjukvården väster Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa 2015-2020 Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Närsjukvården väster Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa mellan Motala kommun;

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK

Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK Vad innebär kvalitetsarbete inom skolväsendet? 4 kap. 3-8 skollagen Kvalitet och inflytande Systematiskt kvalitetsarbete Varje huvudman och varje förskole- och skolenhet

Läs mer

Folkhälsa i Bollnäs kommun

Folkhälsa i Bollnäs kommun KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Karin Bjellman 2014-02-24 Dnr 13-0121 Folkhälsa i Bollnäs kommun 2014 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014 02 24 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för föräldrastöd Program för föräldrastöd 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning. Stockholms stads grundskolor

Plan för studie- och yrkesvägledning. Stockholms stads grundskolor Plan för studie- och yrkesvägledning i Stockholms stads grundskolor 2014 2014 2015 Utgiven av utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, 2014 Adress: Box 22049, 104 22 Stockholm Tel: 08-508 33 000 (vx)

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015

Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015 Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015 Elever och personal ska få maximal kunskap, entreprenöriell kompetens och mod att förverkliga egna och andras mål På Djurgårdsskolan hjälper vi varandra

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

Synligt lärande DISKUSSIONSMATERIAL

Synligt lärande DISKUSSIONSMATERIAL Synligt lärande DISKUSSIONSMATERIAL Synligt lärande hur då? I skriften Synligt lärande presenteras och analyseras resultaten från den Nya Zeeländske forskarens John Hatties banbrytande studie Visible Learning.

Läs mer

I detta dokument återfinns läraruppdraget, målformulering samt lönekriterier

I detta dokument återfinns läraruppdraget, målformulering samt lönekriterier UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN 2014 I detta dokument återfinns läraruppdraget, målformulering samt lönekriterier Läraruppdraget Lärarens uppdrag utgår från och tar ansvar för att elevens

Läs mer

Kvalitetsredovisning LÄSÅRET 2012 2013. Fritidshemmet Yetin; Himalajaskolan Hjorted

Kvalitetsredovisning LÄSÅRET 2012 2013. Fritidshemmet Yetin; Himalajaskolan Hjorted Kvalitetsredovisning LÄSÅRET 2012 2013 Fritidshemmet Yetin; Himalajaskolan Hjorted Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Styrning och ledning... 3 Personaltäthet och elevgruppernas storlek

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och verksamhetsplan för Magelungen Utvecklings skolor

Systematiskt kvalitetsarbete och verksamhetsplan för Magelungen Utvecklings skolor Systematiskt kvalitetsarbete och verksamhetsplan för Magelungen Utvecklings skolor 2015-2016 Stockholm 15-11-24 Magelungens skolor är för närvarande belägna i: Grundskolor Bakgrund Helsingborg Skola med

Läs mer

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Målet med den socioekonomiska fonden Målet med den socioekonomiska fonden är att ge barn och ungdomar i Gullspångs kommun en bra start i livet. Syftet

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Svar till Skolinspektionen med anledning av Beslut för grundsärskolan Noltorpsskolan Dnr :468

Svar till Skolinspektionen med anledning av Beslut för grundsärskolan Noltorpsskolan Dnr :468 Alingsås 150813 Svar till Skolinspektionen med anledning av Beslut för grundsärskolan Noltorpsskolan Dnr 43-2015:468 Postadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Bedömning av brist Skolinspektionen

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VI BYGGER SAMHÄLLET I takt med att vi blir allt fler Kungälvsbor bygger vi ut vår verksamhet. Varje år utökas verksamheterna med nya förskolor och/eller grundskolor, fler pedagoger

Läs mer

SkolFam. Vad är det? FoUiväst GR

SkolFam. Vad är det? FoUiväst GR SkolFam Vad är det? SkolFam Det började med Bo Vinnerljung Registerstudier Fråga: Vilka grupper av barn och unga löper överrisk för att senare i livet drabbas av: allvarlig psykisk ohälsa suicid och suicidförsök

Läs mer

Ökad kvalitet. Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket

Ökad kvalitet. Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket Ökad kvalitet Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket Ökad kvalitet All utbildning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Inom Skaraborg har utbildning hög kvalitet

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2013 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Stockholms kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kungsholmens grundskola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Kungsholmens grundskola har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren

Läs mer

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. ROBERT OLSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 35 78 388 393 Kommunbidrag

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan UN-2012/288

Barn- och elevhälsoplan UN-2012/288 Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Klas Bergström (M) 2012-11-21 UN-2012/288 Utbildningsnämnden Barn- och elevhälsoplan UN-2012/288 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att anta

Läs mer

Plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan

Plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan Plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan 1. Framgångsfaktorer för en ökad måluppfyllelse för nyanlända elever Forskning på området pekar på ett antal centrala framgångsfaktorer i undervisningen

Läs mer

Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra

Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra Skolförvaltningen Verksamhetsområde Södra Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra Solenskolan/Kiörningskolan åk 4-9 Läsåret 2014/15 Ju mer vi värderar och uppskattar varandra, desto bättre blir vi var och

Läs mer

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2016

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2016 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FÖRSKOLEAVDELNINGE N KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2016 Självvärdering av hur arbetslaget utifrån läroplanen skapar förutsättningar för barnens utveckling och lärande.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN (Styrplan)

VERKSAMHETSPLAN (Styrplan) VERKSAMHETSPLAN (Styrplan) Bifrosts Pedagogiska Enhet Bifrosts förskola Västerbergskolan 2011-2012 1(6) Barnomsorgs-och utbildningsnämndens vision Mölndals stad ger förutsättningar för barn och elevers

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2005/2006

Kvalitetsredovisning 2005/2006 2006-09-30 Kvalitetsredovisning Klöverskolan Rektor Gunilla Söder Johansson 0224-55650. (Från och med hösten 2006: chef för elevhälsan Britt Wallin 0224-55432) Beskrivning av verksamheten per 15 oktober

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Dnr KS/555/2015 Kvalitetsplan 2016 2018 Förskola, obligatoriska skolformer, gymnasie- och gymnasiesärskola samt fritidshem Kommunstyrelsen 2016-01-12, 20 Inledning Varje huvudman inom skolväsendet ska,

Läs mer

Uppföljning av projektet familjecoacher

Uppföljning av projektet familjecoacher Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-11-05 SN 2012.0047 Handläggare: Unni Johansson, 22. socialkansliet Socialnämnden Uppföljning av projektet familjecoacher Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen och

Läs mer

Våra viktigaste frågor. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar

Våra viktigaste frågor. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Våra viktigaste frågor Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Skolledarlöner Sveriges Skolledarförbund anser att Sveriges viktigaste chefer skolledarna ska ha lön och anställningsvillkor som motsvarar det

Läs mer

Uppdrag att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga

Uppdrag att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga Regeringsbeslut I:2 2017-03-16 U2017/01236/GV Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade

Läs mer