SUF-projekt i Helsingborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SUF-projekt i Helsingborg"

Transkript

1 SUF-projekt i Helsingborg Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter Rapport Eva Creime, Projektledare

2 Förord Ett stort tack till föreningen Mjölkdroppen i Helsingborg som möjliggjort detta projekts genomförande. Att arbeta i ett implementeringsprojekt och få till resultat det tar tid! Arbetet under det här året har satt igång en process. En process för att uppmärksamma målgruppen och arbetet kring målgruppen dvs. samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter och där svårigheterna kan påverka föräldraskapet. SUF-Kunskapscentrum i Uppsala har under året utgjort ett stort stöd och framförallt varit en stor inspirationskälla genom sin nu 10-åriga erfarenhet av detta arbete. SUF-arbetet i Helsingborg har bara påbörjats! Helsingborg Eva Creime Projektledare 2

3 INNEHÅLL Förord 2 Innehåll.. 3 Sammanfattning 4 Bakgrund, syfte, projektmål 5 Projektorganisation.. 6 Resultat Kartläggning - Utbildningsdag - Konsultativ mottagning - Samverkan och handlingsplan Övrigt Styrgruppsmöten - Ekonomi - Informationsmaterial - Utbildningsdagar Utvärdering Styrgrupp - Konsultativ mottagning Diskussion Litteraturtips/länkar.. 17 Bilagor: Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Informationsbrev angående kartläggning Inbjudan till utbildningsdag Liten folder 3

4 SAMMANFATTNING SUF står för Samverkan Utveckling Föräldraskap dvs. samverkan kring barn och föräldrar där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter, och har i Uppsala län utvecklats under en 10-årsperiod. Bl a har en genomgripande kartläggning av målgruppen 1, genom FIB-projektet , genomförts över hela länet. I Uppsala finns numera även ett SUF-Kunskapscentrum som arbetar med forskning kring och utveckling av stöd till målgruppen. SUF-projektet i Helsingborg är ett implementeringsprojekt i syfte att lyfta fram och medvetandegöra denna grupp av föräldrar som har så stora svårigheter att dessa orsakar brister i föräldraskapet med påföljd att barnen risker att fara illa. Projektets mål; att genomföra kartläggning av målgruppen i Helsingborgs kommun enligt FIB-projektets modell, att anordna en utbildningsdag för företrädare inom vård och kommun, att erbjuda konsultativ mottagning samt att utarbeta former för samverkan för att ge stöd till målgruppen, har uppfyllts med undantag av kartläggningen. Någon kartläggning liknande den i Uppsala län tilläts inte genomföras enligt lagen om personuppgifter (PUL). Däremot genomfördes en uppskattning av antal barn/familjer som hade kontakt med BVC. Antalet barn, i åldersgruppen 0 6 år, till föräldrar med kognitiva svårigheter uppskattades till 50 st. En utvärdering genomförd med styrgruppens medlemmar samt med de personer som utnyttjat den konsultativa mottagningen visar att det är angeläget att samverka kring målgruppen och i dessa frågor. En nödvändig förutsättning för denna samverkan är att det finns kunskap inom verksamheterna. Ett fortsatt viktigt arbete skulle vara att förankra SUF-tanken på ledningsnivå i de olika verksamheterna samt att sprida samverkan över våra åtta kommuner i NV Skåne. 1 Med målgruppen menas 1) föräldrar med känd diagnos; utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada eller autismspektrumstörning där stöd i föräldraskapet föreligger eller 2) föräldrar utan diagnos men som uppvisar stora kognitiva nedsättningar vilka ger svårigheter med bl.a. planering, struktur, minne, abstrakt tänkande, läsning, räkning eller skrivning och därför behöver stöd i föräldraskapet. 4

5 BAKGRUND Det finns numera en allt ökande kunskap om familjer där föräldrarna har intellektuella begränsningar, exempelvis utvecklingsstörning, svagbegåvning eller andra kognitiva svårigheter. Dessa föräldrar har ofta stora svårigheter med planering, struktur, minne, abstrakt tänkande, läsning, räkning eller skrivning, vilka var för sig eller gemensamt kan inverka på föräldraförmågan. I vissa fall kan svårigheterna vara så stora att föräldraförmågan sviktar. I Uppsala län arbetar man sedan ett flertal år tillbaka med dessa frågor. En kartläggning har genomförts i hela Uppsala län (8 kommuner) där Barnavårdscentraler (BVC), Mödravårdscentraler (MVC), skolsköterskor, distriktssköterskor, vuxenhabilitering, LSS samt socialförvaltningen har tillfrågats och ombetts inventera kända individer med kognitiva svårigheter. Inventeringen/kartläggningen har tillgått så att initialer i för- och efternamn, födelseår och kön har noterats. Därefter har noteringarna från varje enhet jämförts och på så sätt har kunskap om antal föräldrar och hur många barn som berörs erhållits (FIB-projektet, Pistol 2009). I Tierps kommun med innevånare fann man, som ett exempel för att belysa kartläggningen, 69 familjer med sammanlagt 126 barn (0 16 år) där föräldrarna har kognitiva nedsättningar. 25 av dessa familjer (50 barn) tillhörde kategorin utvecklingsstörning/intellektuella begränsningar. 44 familjer (76 barn) hade andra kognitiva nedsättningar ( ). Under 2008 har en grupp med representanter från Mödrahälsovården (MHV), Barnhälsovårdsenheten (BHV), Socialtjänsten, LSS och Vuxenhabiliteringen träffats i Helsingborg vid sammanlagt 4 tillfällen för att diskutera dessa frågor. Genom ökad kunskap från olika utbildningar och studiebesök bl. a från SUF Kunskapscentrum i Uppsala (Samverkan Utveckling Föräldraskap) har diskussioner förts om hur arbetet med dessa angelägna frågor inom Helsingborgs kommun skall fortsätta. SYFTE Att kartlägga hur många föräldrar med stödbehov som finns i Helsingborgs kommun. Att sprida kunskap kring målgruppen till personal i vård och kommun. Att hitta samverkansformer för att ge stöd till målgruppen. PROJEKTMÅL Att genomföra kartläggning enligt den modell som genomfördes i Uppsala län genom FIB-projektet Att anordna en utbildningsdag för företrädare inom socialtjänst, LSS, MHV, BHV, Elevhälsa m.fl. kring temat utvecklingsstörning och olika intellektuella begränsningar. Att erbjuda konsultativ mottagning till personal inom BHV-enheten, BVCsköterskor, MHV, socialtjänsten m.fl. Att utarbeta former för samverkan samt att påbörja arbetet med en handlingsplan för stöd till målgruppen. 5

6 PROJEKTORGANISATION Styrgrupp Elisabeth Cederwall, överläkare, verksamhetschef Barn- och ungdomsmedicinsk klinik Ängelholm (BUM) Marie Wirén Widberg, enhetschef, Vuxenhabiliteringen i Nordvästra Skåne Ingela Larsson, barnmorska, MHV, Helsingborg Jessica Swartling, enhetschef, LSS, Helsingborg Kerstin Bergmark, samordnare, BHV-enheten, Helsingborg Eva Folkesson, bitr. enhetschef BoF, Socialtjänsten, Helsingborg (från Birgitta Roupe, enhetschef BoF, Socialtjänsten, Helsingborg) Jannice Jäderhed Linderståhl, enhetschef, Vuxenpsykiatrin, Helsingborg Eva Nilsson, mödra- och barnhälsovårdspsykolog, BHV-enheten, Helsingborg Madeleine Melander, bitr. chef Elevhälsan, Helsingborg (från Carolina Peyron, särskolesamordnare, Elevhälsan, Helsingborg) Elisabeth Hallberg, enhetschef, Barn- och ungdomshabiliteringen, Helsingborg Projektledare Eva Creime 50 % tjänst, TIDPLAN Projektet påbörjades och avslutades

7 RESULTAT Kartläggning Det från början kanske främsta syftet med projektet var att genomföra en kartläggning av målgruppen dvs. att ta reda på hur många familjer det finns i Helsingborgs kommun där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter som ev. kan påverka föräldraskapet. I planeringen inför detta arbete förutsattes att inventeringen skulle kunna genomföras på samma sätt som i FIBprojektet i Uppsala. Efter kontakt med juristerna i Region Skåne och Helsingborgs kommun, där syftet med inventeringen tillsammans med information om projekt SUF i Helsingborg noga förklarades, fick kartläggning enligt denna modell avstyras. Juristerna godkände inte förfarandet med hänvisning till lagen om personuppgifter (PUL) trots att samma förfarande hade godkänts i Uppsala av motsvarande instans. Efter diskussion i styrgruppen vid ett flertal tillfällen beslöts att en uppskattning av antal barn/familjer via BVC skulle genomföras. Ett brev till samtliga BVC-enheter i Helsingborgs kommun mailades ut till distriktssköterskorna (bilaga 1) med hjälp av samordnare Kerstin Bergmark. Distriktssköterskorna uppmanades uppskatta hur många barn till föräldrar i målgruppen som fanns per enhet. Av 18 BVC-enheter har svar inkommit från 17. Antalet barn, i åldersgruppen 0 6 år, till föräldrar med kognitiva svårigheter, uppskattades till 50 st. Antal inskrivna barn i Helsingborg födda uppgår till 9058 st. Utbildningsdag Ett annat av projektets syften var att sprida kunskap om målgruppen. Som ett led i denna kunskapsspridning anordnades den 30 september en utbildningsdag på Hotell Marina Plaza i Helsingborg. Inbjudan (bilaga 2) skickades till dem som kunde tänkas vara intresserade - beslutsfattare och politiker i Helsingborgs kommun samt personer med arbete i landsting och kommun. Sammanlagt 160 personer anmälde sitt intresse till denna dag, vilket var över förväntan. Syftet med innehållet i föreläsningarna var att ge en grundläggande information om utvecklingsstörning och hur detta påverkar föräldraskapet (psykolog Siw Berkowitz- Kornfält). Vidare ville vi informera om det arbete i Uppsala län som ligger till grund för att SUF-Kunskapscentrum bildats (Sven-Erik Pistol), berätta om autismspektrumsyndrom hos vuxna (överläkare Lena Nylander) samt ge en bild av hur SUF-arbetet ser ut i ett Skåneperspektiv (Greger Nyberg). Marianne Öhrn och Birgitta Johansson avslutade dagen med att berätta om SUF-projektet i Hässleholm. Utbildningsdagen utföll mycket väl och responsen var oerhört positiv! Här citeras några röster: Tack för en lärorik och trevlig dag. Mycket fakta att ta in, men framförallt MYCKET att ta med i mitt arbete framöver. Än en gång Tack! Ger tankar om att mycket är möjligt om man har barnen i fokus/centrum oavsett om föräldrarna har begåvningshandikapp, psykisk sjukdom, missbruk, våld i hemmet. Vad ska rymmas inom vår vanliga verksamhet. Bra dag som fungerar som inspiration. Tack. 7

8 Mycket givande dag. Inspirerande. Över förväntan. Dagen har varit mycket givande. När ska Helsingborg fatta stafettpinnen och starta en SUF-grupp? Gärna fler utbildningsdagar i liknande utformning i närliggande ämnesområden. Mycket nöjd besökare. Konsultativ mottagning Med start redan under hösten 2009 har konsultativ mottagning erbjudits personal i projektets ingående verksamheter vid åtta tillfällen. Konsultationerna har ägt rum i konferensrummet på Bergendahls villa och den tillgängliga tiden har satts till 2 timmar. Till en början redovisades fallen var för sig med efterföljande diskussion. Under året förändrades tillvägagångssättet så att samtliga föredragande (max 2) lyssnade till varandras avidentifierade fall vilket bidrog till en ökad kunskap hos deltagarna. Samverkan och handlingsplan hur ser det ut idag? För att kunna utveckla tanken på en gemensam handlingsplan har det känts angeläget att ställa några frågor till samtliga ingående verksamheter för att se vilket stöd till målgruppen som finns idag. Följande tre frågor besvarades enligt följande sammanställning: 1) Finns det kännedom om föräldrar med kognitiva svårigheter och/eller utvecklingsstörning eller annan diagnos som påverkat föräldraskapet? Samtliga verksamheter kommer i kontakt med eller har kännedom om föräldrar med svårigheter. Några ett fåtal om året och andra betydligt fler, beroende på verksamhetsområde. Det är inte alltid att funktionsnedsättningen/svårigheterna kan bekräftas dvs. att det finns kännedom om en bakomliggande diagnos. Svårigheterna/problematiken blir tydliga i kontakten med föräldern/föräldrarna. Ibland berättar föräldrarna själva om sina svårigheter, t ex att de gått i särskola. I flera fall har det framkommit att barnen farit illa. 2) Vilket stöd ges till familjer i målgruppen? LSS-enheten inom Vård- och omsorgsförvaltningen ger stöd, enligt Lag om särskild Stöd och Service, till familjer i form av avlastning i de fall där barnen också har en utvecklingsstörning eller annan funktionsnedsättning som ingår i personkretsen. Inom Vuxenpsykiatrin finns barnombud på alla enheter som har som uppgift att se hur föräldrarna klarar föräldrarollen. Enhetscheferna har ansvar för att upprätta en handlingsplan för samverkan kring dessa frågor. Verksamheten registrerar barnen och åtgärder kring olika insatser. Personal från Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) bedriver familjestödssamtal tillsammans med personal på slutenvårdsavd. Enhetschefer och barnombud utbildas enligt ALMA-modellen och viss personal erbjuds utbildning i Beardslees familjeintervention. 8

9 Mödrahälsovården (MHV) erbjuder tätare kontroller hos barnmorska samt förmedlar kontakt med andra samarbetspartners framförallt Barnhälsovården (BHV) och Socialtjänsten. Inom MHV upplevs att kvinnan (och ev. mannen) redan har någon form av stödinsatser sedan tidigare. Det är viktigt med samarbete och att överrapportera noggrant till BHV som kommer att möta paret i egenskap av föräldrar i direkt relation till barnet. När de blivande föräldrarna kommer till MHV kan de själva välja att berätta om sina stödinsatser eller ej. I de fall de väljer att inte berätta kan upplysningar missas. Mödra- barnhälsovårdspsykologerna inom Barnhälsovården (MBHV) försöker i sina föräldrakonsultationer få med båda föräldrarna då de gemensamt kan finna lösningar. En reflekterande samspelsbehandling kan inte vara aktuell då det föreligger en utvecklingsstörning hos förälder. I övrigt försöker MBHVpsykologerna uppmuntra föräldern att själv ta kontakt med socialtjänsten då stödbehovet är omfattande. Mödra- barnhälsovårdspsykologerna möter föräldrar med skiftande bekymmer kring sina barn och möter därför, utifrån sin profession, upp utifrån behov av stöd. Barn- och ungdomshabiliteringens (Bou) huvuduppgift är att ge stöd till barnet/ungdomen. Visst stöd går via föräldrarna och då anpassas instruktioner och information till dem. Vid brister i föräldraskapet kopplas socialförvaltningen in. Även inom Vuxenhabiliteringen är arbetet inriktat på individuellt stöd t ex genom samtalsstöd, hjälp med struktur och stöd i myndighetskontakter men inte alltid i förhållande till föräldraskapet. 3) Finns det någon dokumenterad handlingsplan till målgruppen? Uttalad handlingsplan finns idag endast inom vuxenpsykiatrin. ÖVRIGT Styrgruppsmöten Styrgruppen har under året träffats vid 8 tillfällen och noteringar från dessa möten har förts av projektledaren. Under projekttiden har ytterligare två verksamheter anslutits till gruppen; Barn- och ungdomshabiliteringen samt Skol- och fritidsförvaltningen/elevhälsan. Två medlemmar i styrgruppen har avgått från uppdraget av olika skäl och ersatts av andra personer inom samma verksamhet. Styrgruppsmötena har vid flera tillfällen hållits ute i de olika verksamheterna varvid gruppen har fått kort information om resp. verksamhet. 9

10 Ekonomi Projektet har finansierats av föreningen Mjölkdroppen, Helsingborg. Informationsmaterial I projektets inledningsfas sammanställdes en liten folder (bilaga 3) för att informera om syftet med projektet samt vilka personer som ingick i styrgruppen. Projektet har även fått godkännande av SUF-Kunskapscentrum i Uppsala att få göra en Helsingborgsversion av den SUF-guide som SUF-Kunskapscentrum författat. I och med tillgång till denna guide kommer projektet att få ett bra och tydligt redskap att använda i syfte att sprida kunskap om målgruppen och om samverkan kring målgruppen. Helsingborgsversionen kommer att kunna laddas ner från SUF- Kunskapscentrums hemsida (www.lul.se/suf). På SUF-Kunskapscentrums hemsida (www.lul.se/suf ) har SUF-Helsingborg fått egen flik under fliken SUF i Sverige. Information om projektet har vid tre tillfällen lagts ut i BHV s nyhetsbrev Småttingen av BHV-samordnare Kerstin Bergmark. Utbildningar Under året har projektledare och styrgruppsmedlemmar deltagit i olika utbildningsdagar : Heldagsutbildning i Malmö anordnad av Kommunförbundet Skåne kring temat Samverkan kring och stöd till föräldrar med utvecklingsstörning och deras barn. Deltagare: Eva Creime och Elisabeth Cederwall : Seminarium Projekt SUF Hässleholm. Deltagare: Eva Creime : Seminarium i Lund Samverkan genom lokala SUF-grupper. Arrangör Läns-SUF. Deltagare: Eva Creime : Seminarium i Lund med Jytte Faureholm, dansk forskare, under temat Man må ju kämpa. Deltagare: Eva Creime, Elisabeth Cederwall, Kerstin Bergmark. 10

11 UTVÄRDERING Styrgrupp Ett viktigt redskap i implementeringsarbetet av SUF har styrgruppen och dess medlemmar varit. För att ta reda på styrgruppens uppfattning och tankar om projektet ställdes några frågor som sammanfattats enligt följande: 1) Hur väl införstådd var du med projektets syfte och målsättning vid starten? De flesta svarar att de har varit helt på det klara med projektets syfte och målsättning. Någon säger inte så väl i början men det klarnade snabbt. En person säger att hon inte var införstådd med syfte och målsättning då projektet startade. 2) Har din kunskap och förståelse om uppdraget förändrats under tiden projektet pågått? På vilket sätt och i vilken riktning? Insikt och ett lärande är de gemensamma nämnarna i svaren på denna fråga. Framförallt upplever styrgruppen att de lärt sig mycket om de olika ingående verksamheterna samt blivit mer övertygande om att det absolut är nödvändigt att samverka kring målgruppen och i dessa frågor. Även en ökad kunskap om den okunskap som råder inom de olika verksamheter och organisationer som kommer i kontakt med målgruppen har framkommit. Att verka för god samverkan är ju också ett sätt att hålla i resurserna. 3) På vilket sätt har du bidragit till att sprida kunskap om projektet i din organisation? Kunskap om projektet har spridits inom de egna organisationerna genom att t ex - beskriva målgruppen/personkretsen både muntligt och via interna informationsblad - muntligen berätta om projektet vid interna sammankomster för chefskollegor och medarbetare - skicka ut foldern som beskriver projektet i organisationerna 4) Upplever du att det skett någon förändring i möten med eller diskussioner om målgruppen i din organisation då du är närvarande? Frågan upplevs som för tidig att svara på. Möjligen finns ett lätt ökande intresse men problematiken måste diskuteras kontinuerligt. I en av verksamheterna finns framtaget riktlinjer om hur arbetet med målgruppen skall bedrivas. I en annan verksamhet finns en regelbunden dialog om målgruppen för att kunna få till ett så fungerande stöd som möjligt. Men en nödvändig förutsättning för detta är att det finns kunskap inom verksamheten. En annan framgångsfaktor som beskrivs är att berörda verksamheter samverkar. Dessutom beskriver en verksamhet att barnperspektivet fått en större uppmärksamhet än tidigare. 11

12 5) Vad anser du är det viktigaste resultatet av det hitintills nedlagda arbetet? Svaren citeras: Större insikt om andra verksamheter som möter målgruppen. Större egen kunskap om hur man kan tänka kring dessa familjer. Större insikt hur många ofullständiga brutna vårdkedjor det finns runt dessa personer. Konsultationsgruppens lärande forum. Tidiga insatser tidigt i föräldraskapet. Den samverkan som växt och växer fram. Även konsultationerna har fallit väl ut tror jag, känns så.. Kunskapsspridande inkl. konsultationsarbetet men även att fortsätta med styrgruppsarbetet och att denna blir etablerad. Att vi hittar varandra och startar förståelse för varandras verksamheter och sprider kunskap och att vi har möjlighet till konsultationstillfällen. När detta blir mer uppmärksammat tror jag detta kommer kunna vara välbesökta tillfällen. Att vi hjälpt till att synliggöra målgruppen! Att de verksamheter som haft möjlighet att delta i projektet har kommit igång med att samverka i tänket och i mer praktisk handling som konsultation. Utbildningsdagen har varit en framgångsfaktor för att lyfta kunskapen i ämnet som i sin tur ska leda fram till en gemensam förståelse. Jag har lärt känna myndigheter och organisationer som kan bidra till ett bättre omhändertagande kring barnen. Konsultgruppen gör ett fantastiskt arbete tillsammans. Att vi kunde sprida kunskap till många okunniga på utbildningsdagen. Att konsultationsgruppen kommit till stånd. Att vi fått ett fungerande nätverk med medlemmar från många olika verksamheter. 6) Är det något som du har saknat/inte kommit fram i diskussioner/möte under projekttiden? Ansvarsfrågan avseende behandling samt den gemensamma samverkan satt i en handlingsplan är frågor som två av styrgruppsmedlemmarna anser inte ha kommit riktigt fram under projekttiden. 7) Vad tror du blir den största utmaningen för en fortsatt samverkansgrupp? Den största utmaningen ses i att hålla samman gruppen, hålla intresset levande samt att bygga stöd utifrån en gemensam kunskap och förståelse. Att få chefer och högre tjänstemän, politiker, att värna om resurser. Styrgruppen nämner även 12

13 problematiken i att sprida budskapet så att det når berörda yrkesgrupper och människor som arbetar med målgruppen och som skulle kunna ha nytta av kunskapen och samverkan. En annan utmaning som anges är att bredda arbetet över våra åtta kommuner i NVS. Det som inte får kosta idag kommer att kosta imorgon. 8) Hur ser din vision ut när det gäller fortsatt samverkan kring målgruppen? Styrgruppens vision är att - det kommer att finnas små samverkansgrupper SUF-grupper i varje kommun i Skåne, med representanter från verksamheter som möter målgruppen, för att genom konsultation och nätverksbyggande öka samverkan. - det finns SUF-grupper som samverkar med målgruppen i syfte att ge stöd tidigt i föräldraskapet. - samverkan mellan verksamheterna blir en naturlig del i det vardagliga arbetet inte bara på ett papper. - det finns ett av politikerna fastslaget uppdrag på kommun- och regionnivå. - de olika professioner som arbetar kring och med målgruppen får fortsatt stöd och stimulans för att behålla energi och arbetsglädje. - samverkansgruppen for fortsätta utvecklas och just samverka. - det inrättas ett regionalt centrum liknande det i Uppsala. Konsultativ mottagning Samtliga personer som deltagit i konsultativ mottagning bjöds i november in till en träff i syfte att utvärdera mottagningen utifrån ett antal frågor. De personer som hade förhinder att närvara har kontaktats personligen av projektledaren för att får besvarat följande frågor. 1) Var konsultationen till någon nytta? Deltagarna svarar, med ett undantag, att konsultationen var till nytta. De upplevde att de fick konkreta tips och att gruppen gav bekräftelse på egna tankar. Ja, tipsen var jättebra och gav gott resultat. Kändes också som en bekräftelse på egna tankar. Ja, det har varit mycket värdefullt att få bredd och belysning utifrån. 2) Hur upplevde du konsultationstillfället? Att komma till en grupp med kanske okända personer och presentera ett ärende upplevdes inte besvärande av någon. Tvärtemot kändes det bra då alla lyssnade vilket någon speciellt påpekade: Man arbetar ensam och har oftast ingen att bolla tankar med. 13

14 3) Har du saknat något? De flesta svarar inte på denna fråga. En person säger att det varit önskvärt om även socialtjänsten i hennes kommun också varit med på konsultationen då det ibland förekommer krockar i sättet att arbeta. 4) Vilken inställning har du till fortsatt samverkan i denna form? Samtliga deltagare ställer sig mycket positiva till denna samverkansform. 5) Övrigt Borde alltid finnas är mycket positivt. Om jag får önska något vill jag ha hjälp tämligen omgående på plats när man har ett svårbedömt fall. Hur detta skall göras i praktiken kan man ju diskutera. DISKUSSION Kartläggning Betyder det mycket för projektets genomförande och fortsatta arbete att vi inte fick genomföra en kartläggning så som vi önskat? Svaret blir kanske både ja och nej! Ja - med tanke på att det hitintills i Sverige bara är FIB-projektets kartläggning i Uppsala län som omfattar hela målgruppen. En tidigare undersökning i Sverige omfattade endast kvinnor med diagnostiserad utvecklingsstörning (Bager 2003). Det hade varit intressant om ett material hade kunnat presenteras för att bekräfta FIBstudien och för att se om populationen/utfallet i Helsingborgs kommun överensstämmer med den i Uppsala. En annan aspekt av en kartläggning är att kunna presentera siffror som underlag i diskussioner om insatser till målgruppen. Och kanske ett nej - eftersom vi vet att målgruppen finns och att vi troligtvis kan anta att det finns proportionellt lika många familjer i Helsingborg med grannkommuner som i Uppsala län. För jämförelse kommunerna emellan kan noteras att det i Uppsala kommun bodde innevånare 31/ dvs. vid tidpunkten för kartläggningen. Antal barn 0 18 år med föräldrar i målgruppen uppgick till 281 st. I Helsingborgs kommun bor det idag invånare 2. Den uppskattade siffran för gruppen barn 0 6 år (som besöker BVC) visar att det skulle finnas 50 barn där en eller båda föräldrarna har svårigheter/funktionsnedsättning som faller inom målgruppen. Resultatet av FIB-kartläggningen visade att det totalt i Uppsala län handlade om 1092 barn i 602 familjer. 2 Källa: Wikipedia sept

15 Den sammanlagda folkmängden i Uppsala län uppgick till personer vid tidpunkter för kartläggningen. Motsvarande siffra för Nordvästskånes åtta kommuner (Helsingborg, Höganäs, Båstad, Örkelljunga, Klippan, Åstorp, Ängelholm och Bjuv) är personer (sept. 2010). Det är givetvis många faktorer och omständigheter som gör att någon jämförelse de båda områdena rakt över inte är möjlig. Men ett hypotetiskt antagande, med hänvisning till den statistik som erhållits i FIB-projektet (1092 barn), skulle kunna visa att det finns ca 790 barn i x-antal familjer i NV Skåne. Utbildningsdag Tidpunkten för utbildningsdagen 30 september - var kanske felaktigt vald med tanke på att projektet avslutades i november. Men avseende den framförhållning som krävs med att boka lokal och föreläsare så fanns inget alternativ. Utvärderingen från deltagarna visar att dagen var inspirerande och att det är viktigt att fortsätta föra ut budskapet. 160 personer hade totalt anmält sig men efter en del avbokningar hamnade antalet deltagare strax över 140. Önskemål framfördes även om fler utbildningsdagar i ämnet. Konsultativ mottagning Den konsultativa mottagningen bedöms vara till nytta enligt den utvärdering som genomförts bland konsultanderna. Även om varje organisation arbetar med målgruppen efter sina uppdrag och sin specifika kunskap så har det visat sig att denna kunskap endast till viss del är känd av övriga organisationer. Att få belyst ett avidentifierat fall/problematik i en grupp med representanter från så många olika verksamheter har visat sig vara både framgångsrikt och lärorikt. Inte bara för konsultanderna utan även för gruppen som helhet. I nästan samtliga presenterade fall har de konkreta råd som lämnats varit till nytta. Detta visar ju också på att kunskapen om varandras kunskapsområden och vad som kan göras måste öka. Att erbjuda konsultativ mottagning är ett sätt där vi både samverkar och samtidigt lär av varandra. Stöd i dag handlingsplan till målgruppen Den inventering som gjordes utifrån vilket stöd som idag ges till målgruppen, visar att det i endast en verksamhet finns en fastställd handlingsplan nämligen inom Vuxenpsykiatrin. I denna verksamhet har även ett ytterligare steg tagits genom att det finns barnombud som har till uppgift att se hur föräldrarna klarar föräldrarollen. Enhetscheferna där har också ett ansvar för att upprätta en handlingsplan för barnen och samverkan kring dessa frågor. Någon etablerad samverkan mellan verksamheterna finns inte idag. Den konsultativa mottagning som startat genom detta projekt är således ett första steg i arbetet med att etablera utvecklade samverkansstrategier och nätverksbyggen verksamheterna emellan. 15

16 Fortsatt samverkan Det arbete som utförts under projekttiden är förhoppningsvis inledningen på en fortsatt givande samverkan i dessa frågor inom både Helsingborgs- och närliggande kommuner. Men implementeringsarbete tar tid och måste få ta tid. I ett fortsatt arbete inom ramen för SUF är det viktigt att inte bara sprida budskapet i Helsingborgs kommun utan även i övriga kommuner i NV Skåne (Ängelholm, Båstad, Örkelljunga, Klippan, Åstorp, Bjuv och Höganäs). Anledningen till detta är att flera av de ingående verksamheterna har dessa kommuner som upptagningsområde. Socialförvaltning, Skol- och fritidsförvaltning samt Vård- och omsorgsförvaltning finns däremot i varje kommun. Det är också viktigt att försöka förankra SUF-tanken på ledningsnivå i de olika verksamheterna tillsammans med representanter från dessa verksamheter. Slutligen kan en fortsatt SUF-grupp komma att utgöra ett viktigt stöd till verksamheterna dels genom fortsatt konsultativ mottagning men även genom att utgöra ett stöd i en framtida handlingsplan för samverkan. I Uppsala, genom SUF-Kunskapscentrum, har detta arbete vidareutvecklats under de 10 år som verksamheten nu varit igång. I varje kommun inom Uppsala län finns sedan 2008 en lokal SUF-grupp. Utformningen av varje lokal SUF-grupp varierar mellan kommunerna. Verksamheter som regelmässigt ingår i de lokala SUF-grupperna är mödrahälsovård, förskola, skola, särskola, barnhälsovård, habilitering, LSS och biståndsbedömning, socialtjänst, utredningshem och psykiatri. 3 Representanter från dessa verksamheter träffas regelbundet (ca. 3-4 ggr/termin) och utgör en plattform för professionella att utveckla och utvärdera befintliga och nya arbetsmetoder som är särskilt anpassade för målgruppen. 3 Källa: 16

17 Litteraturtips! Pistol, S-E. FIB-projektet i Uppsala län. Föräldrar med intellektuella begränsningar. Kartläggning av målgruppen, Uppsala. Regionförbundet Uppsala län. FoU-rapport 2009/5 Bager, B. Barn till mödrar med utvecklingsstörning en inventering. Läkartidningen nr 1-2, 2003 Jöreskog, K. Checklistor, tålamod och gemenskap. Arvsfonden, 2009 Socialstyrelsen. Föräldrar med utvecklingsstörning och deras barn vad finns det för kunskap? Socialstyrelsen. Barn som har föräldrar med utvecklingsstörning Länkar! Bilaga 1 17

18 SUF Samverkan Utveckling - Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter Samverkan Med erfarenhet av ett samverkansprojekt genomfört i Uppsala län ( ) har ett liknande projekt nu startat i Helsingborgs kommun. Projektet är ett samarbete mellan våra professionella verksamheter i kommun och sjukvård och kommer inledningsvis att pågå under Projektets syfte är att minska riskerna för att barn far illa genom att utveckla stöd till barnfamiljer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter. En del i projektet är att genomföra en kartläggning av målgruppens storlek i Helsingborgs kommun för att kunna se resursbehov. Har en person ett funktionshinder är det troligt att det ger konsekvenser inom de flesta livsområden. Föräldraskap är ett sådant område. Det saknas emellertid information idag om hur många föräldrar det finns som tillhör målgruppen. Vi vet inte heller hur många barn det finns. En kartläggning/beräkning av antalet är en förutsättning för att kunna bedöma vilka behov av stöd som dessa barn och deras föräldrar har och planera utifrån det. Med målgruppen menar vi föräldrar med utvecklingsstörning samt personer vars svårigheter i föräldraskapet kan kopplas till kognitiv nedsättning. Kognitiva svårigheter innebär t ex att ha stora problem med planering, struktur, minne, abstrakt tänkande, läsning, räkning eller skrivning, vilka var för sig eller gemensamt kan inverka på föräldraförmågan. I vissa fall kan svårigheterna vara så stora att föräldraförmågan sviktar. Dessa personer kan t ex ha en svag begåvning, förvärvad hjärnskada eller andra neuropsykiatriska funktionshinder såsom Aspergers syndrom eller ADHD. För att kunna få en uppskattning av hur många familjer det finns i Helsingborgs kommun undrar vi om du skulle kunna göra en beräkning av hur många familjer du har kännedom inom ditt område. Maila antalet till Tack för din medverkan! Helsingborg den 31 mars 2010 Eva Creime Projektledare Mobiltfn

19 SUF Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter Bilaga 2 Hur tror du det är att vara förälder och dessutom ha en utvecklingsstörning eller andra kognitiva funktionshinder? Känner du till att barn till föräldrar med sådana svårigheter kan vara barn som riskerar att fara illa? Vi måste ha kunskap för att veta hur vi bäst ska stötta dessa föräldrar! Föräldraskap och kognitiva funktionshinder Välkommen till en utbildningsdag den 30 september 2010 på Hotel Marina Plaza, Helsingborg, med start klockan 09:00 och slut ca 16:00. Enkel förtäring ingår. Ingen kostnad! Siw Berkowitz Kornfält, leg. psykolog vid Vuxenhabiliteringen i Malmö, föreläser om utvecklingsstörning och hur detta kan påverka den kognitiva, sociala och emotionella förmågan. Sven-Erik Pistol, från SUF-Kunskapscentrum i Uppsala, berättar bl.a. om den samverkansmodell, den forskning och de undersökningsresultat som tagits fram och som ligger till grund för fortsatt arbete med dessa frågor i Uppsala län. Lena Nylander, överläkare vid vuxenpsykiatrin och vid Vuxenhabiliteringen i Region Skåne, föreläser om autismspektrumtillstånd hos vuxna. Greger Nyberg, FoU Handikappomsorg, berättar om det utvecklingsarbete som pågår i Skåne under begreppet Läns-SUF. Utbildningsdagen arrangeras av SUF-projektet i Helsingborg och vänder sig till beslutsfattare och politiker i Helsingborgs kommun samt till dig som arbetar inom landsting och kommun och som är intresserad av att få mer kunskap inom området. Anmäl ditt deltagande senast 18 juni till projektledare Utbildningsdagen är kostnadsfri. Anmälan är dock bindande. Vid uteblivet deltagande debiteras 250,-. OBS! Deltagarantalet är begränsat först till kvarn-principen gäller! Registrering från 08:30. SUF-projektet och utbildningsdagen finansieras av Föreningen Mjölkdroppen Helsingborgs Lasarett 19

20 Bilaga 3 SUF Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter Projektet finansieras av föreningen Mjölkdroppen Ett samverkansprojekt mellan sjukvården i Region Skåne och Helsingborgs kommun Illustrationer av Jenny Johnson

21 Styrgrupp Kerstin Bergmark samordnare BHV Elisabeth Cederwall barnläkare BUM Birgitta Roupe enhetschef BoF Socialtjänsten Elisabeth Hallberg enhetschef Barn- och ungdomshabiliteringen Ingela Larsson barnmorska Mödrahälsovården Jannice Jäderhed Linderståhl enhetschef Vuxenpsykiatrin Carolina Peyron särskolesamordnare Eva Nilsson mödra- och barnhälsovårdspsykolog BHV Jessica Swartling enhetschef LSS Marie Wirén Widberg enhetschef Vuxenhabiliteringen Syftet med projektet Kunskapen ökar om familjer där någon av föräldrarna har ett funktionshinder i form av utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter. Kognitiva svårigheter innebär att ha stora problem med planering, struktur, minne, abstrakt tänkande, läsning, räkning eller skrivning. Vi vet att föräldraskapet kan påverkas av ett sådant funktionshinder. I vissa fall kan svårigheterna vara så stora att föräldraförmågan sviktar. Projektets syfte är att minska riskerna för att barn far illa genom att utveckla stöd till dessa barnfamiljer. Professionella verksamheter inom sjukvården i Region Skåne och Helsingborgs kommun har därför tillsammans startat detta samverkansprojekt. Inom ramen för projektet skall vi försöka ta reda på hur stor målgruppen är i Helsingborgs kommun, hitta samverkansformer för att ge stöd samt sprida kunskap kring målgruppen till personal i vård och kommun. Projektledare Eva Creime tfn Utifrån den forskning som finns vet vi att behovet av samordnat samhällsstöd till dessa familjer är stort. Uppsala landsting arbetar sedan många år tillbaka med dessa frågor och startade 2009 ett SUF Kunskapscentrum. För ytterligare information läs på hemsida eller kontakta projektledaren. 21

PUFF-projektet i Tomelilla

PUFF-projektet i Tomelilla PUFF-projektet i Tomelilla Projektet för Utveckling av FöräldraFörmågan Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning

Läs mer

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns kommuner, Landstinget, Regionförbundet och FUB IHF Konferens Norrköping 9 september, 2010 Stöd till barn och föräldrar i familjer där

Läs mer

Utbildningspaket 2014

Utbildningspaket 2014 Utbildningspaket 2014 Utbildningarna vänder sig till yrkesverksamma inom kommun och landsting som i sin yrkesroll träffar föräldrar med kognitiva svårigheter eller deras barn. Det kan vara yrkesverksamma

Läs mer

Målgruppen. Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter. Ann Nilsson, familjecoach

Målgruppen. Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter. Ann Nilsson, familjecoach Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter Målgruppen Föräldrar med kognitiva svårigheter som behöver stöd 1. Föräldrar med en utvecklingsstörning/ svagbegåvning 3. Föräldrar med

Läs mer

Från caféverksamhet till barngruppsverksamhet erfarenheter från Uppsala län. Ann Nilsson familjecoach, Tierps kommun och SUF kunskapscentrum

Från caféverksamhet till barngruppsverksamhet erfarenheter från Uppsala län. Ann Nilsson familjecoach, Tierps kommun och SUF kunskapscentrum Från caféverksamhet till barngruppsverksamhet erfarenheter från Uppsala län Ann Nilsson familjecoach, Tierps kommun och SUF kunskapscentrum Tidsschema 13.00 Presentation historik Ann Nilsson 13.30 Gruppverksamhet

Läs mer

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Tid och plats: 11/2 2011 kl 9.00 11.00 Falu Habilitering, Falun Närvarande: Erica Karlsson, Carina Jarl och Carl

Läs mer

Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn

Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn Utbildningsdag Tierp 22 okt 2012 LYDIA SPRINGER SANDRA MELANDER lydia.springer@lul.se sandra.melander@lul.se Projektet finansieras av: SUF-Kunskapscentrum

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Glömmer, missar tider och kommer med en massa förklaringar

Glömmer, missar tider och kommer med en massa förklaringar Glömmer, missar tider och kommer med en massa förklaringar Vänersborg Torsdag 10 november 2011 Lydia Springer & Sven-Erik Pistol www.lul.se/suf Projektet finansieras av: Projektet finansieras av: Bergen

Läs mer

KUNSKAPS- OCH KOMPETENSPÅFYLLNAD 2009-2011 FÖRMEDLAT AV SUF-KUNSKAPSCENTER ÕIE UMB CARLSSON, MED.DR

KUNSKAPS- OCH KOMPETENSPÅFYLLNAD 2009-2011 FÖRMEDLAT AV SUF-KUNSKAPSCENTER ÕIE UMB CARLSSON, MED.DR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSPÅFYLLNAD FÖRMEDLAT AV SUF-KUNSKAPSCENTER 2009-2011 ÕIE UMB CARLSSON, MED.DR UPPSALA UNIVERSITET, JUNI 2012 INNEHÅLL Kunskaps- och kompetenspåfyllnad... 1 förmedlat av suf-kunskapscenter

Läs mer

Verksamhetsutvecklingsprojekt Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän

Verksamhetsutvecklingsprojekt Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Verksamhetsutvecklingsprojekt Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Slutrapport Vägledarprojektet 2007-10-15 Projektledare Annika Tynan O Mahony Innehållsförteckning 1. Sammanfattning av projektet

Läs mer

SUF-Guide. www.lul.se/suf

SUF-Guide. www.lul.se/suf SUF-Guide Samverkansplan för bemötande av barn och föräldrar i familjer där en eller båda föräldrarna har utvecklingsstörning eller andra kognitiva funktionsnedsättningar. www.lul.se/suf Information till

Läs mer

Checklistor, tålamod och gemenskap

Checklistor, tålamod och gemenskap Checklistor, tålamod och gemenskap stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar Erfarenheter från FIBprojekt 2005 2008 Karin Jöreskog, fil. dr Uppsala universitet, oktober 2009 Checklistor, tålamod

Läs mer

SUF-Guide. www.lul.se/suf

SUF-Guide. www.lul.se/suf SUF-Guide Samverkansplan för bemötande av barn och föräldrar i familjer där en eller båda föräldrarna har utvecklingsstörning, kognitiva funktionsnedsättningar eller andra varaktiga svårigheter. www.lul.se/suf

Läs mer

Att samverka när barn och unga misstänks fara illa Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar och metoder för bra samverkan

Att samverka när barn och unga misstänks fara illa Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar och metoder för bra samverkan 2014-12-19 15/36 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Landstinget Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar

Läs mer

Johanna Hillgren, Anne Kulle, Anna-Lena Löf, Ulla Sjödin, Elisabeth Hedberg.

Johanna Hillgren, Anne Kulle, Anna-Lena Löf, Ulla Sjödin, Elisabeth Hedberg. Närvarande: Johanna Hillgren, Anne Kulle, Anna-Lena Löf, Ulla Sjödin, Elisabeth Hedberg. 19/5 Info i Bålsta. Referensgruppen är bokad. Inbjudan Anna Lena tar hjälp av Rosmarie för att göra en inbjudan

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Närvarande: Rose Marie Gardström, Ewa Tillman, Mona Svensson, Marina Jonasson, Elisabeth Hedberg, Cecilia Trillon och Anna Lena Löf

Närvarande: Rose Marie Gardström, Ewa Tillman, Mona Svensson, Marina Jonasson, Elisabeth Hedberg, Cecilia Trillon och Anna Lena Löf Mötesanteckningar från den lokala SUF gruppen i Håbo 4/2 2014 Plats Futurum Närvarande: Rose Marie Gardström, Ewa Tillman, Mona Svensson, Marina Jonasson, Elisabeth Hedberg, Cecilia Trillon och Anna Lena

Läs mer

Projektplan. 1. Bakgrund

Projektplan. 1. Bakgrund Projektnamn: Barn till föräldrar med kognitiva svårigheter Projektägare: Kerstin Melén Gyllensten Styrgrupp: Jörgen Larsson, Eva Wensmark och Sara Anderhov Projektledare: Agneta Söderholm och Camilla Petersson

Läs mer

Personlig presentationsteknik

Personlig presentationsteknik 2014-11-21 15/17 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Personlig presentationsteknik BAKGRUND Hur når jag fram med mitt budskap? Att

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn

Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn Torsdagen den 7 mars, 2013 Lydia Springer och Sandra Melander Projektet finansieras av: SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala

Läs mer

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Plats: Kvarnsvedens Vårdcentral Ordförande: Rose-Marie Casselbrant, MVC Sekreterare: Maria Bäck, BVC Jakobsgårdarna Närvarande: Jenny Westergren

Läs mer

SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap

SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns kommuner, Landstinget, Regionförbundet och FUB Stöd till barn och föräldrar i familjer där någon förälder har utvecklingsstörning eller

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan Gränsöverskridande samverkan Margaretha Månsson, Leg.psykolog, spec.ped.psyk Sektionschef Mödra- Barn- Ungdomshälsovård Helsingborgs Lasarett Plats i geografin MB(U)HV 8 kommuner i Nordvästra Skåne (NvS)

Läs mer

Välkomna! Till lärandeseminarium 2 om första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa

Välkomna! Till lärandeseminarium 2 om första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa Välkomna! Till lärandeseminarium 2 om första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa Tema- barn med koncentrationssvårigheter, barn som tänker annorlunda Lycksele 17.1 2012 Umeå 3.2 2012

Läs mer

Tolka och förstå små barn

Tolka och förstå små barn 2013-06-24 13/59 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Tolka och förstå små barn BAKGRUND/ SYFTE Den här kursen vänder

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

SUF-guide. En vägledning för professionella som möter föräldrar med kognitiva svårigheter

SUF-guide. En vägledning för professionella som möter föräldrar med kognitiva svårigheter SUF-guide En vägledning för professionella som möter föräldrar med kognitiva svårigheter Innehållsförteckning Inledning 3 SUF-gruppen 3 Föräldraskap och kognitiva svårigheter 4 Kognitiva svårigheter vad

Läs mer

Kurs i barnsamtal. Kursen vänder sig till socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården, familjehemsvården och familjerätten.

Kurs i barnsamtal. Kursen vänder sig till socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården, familjehemsvården och familjerätten. 2014-03-04 14/43 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Kurs i barnsamtal BAKGRUND En av Barnkonventionens grundläggande principer är att alla

Läs mer

Välkommen till den femte nationella konferensen

Välkommen till den femte nationella konferensen Första konferensen, Stockholm 2000: De osynliga banen Andra konferensen, Stockholm, 2003: Att synliggöra de osynliga barnen Tredje konferensen, Skellefteå, 2006: Familjeintervention Fjärde konferensen,

Läs mer

Minnesanteckningar SUF möte på Samariterhemmet den 7.3-14.

Minnesanteckningar SUF möte på Samariterhemmet den 7.3-14. Minnesanteckningar SUF möte på Samariterhemmet den 7.3-14. Närvarande: Chatarina Molin, Margareta Lundqvist, Lena Axén, Lydia Springer, Sandra Melander, Anna Nilsson, Sara Rydqvist, Margita Eskman (Maggi)

Läs mer

Mödra/Barnhälsovårdsteamet i Haga. Enhet för gravida kvinnor med missbruksproblematik och deras barn. Inom Primärvården i Göteborg och Södra Bohuslän

Mödra/Barnhälsovårdsteamet i Haga. Enhet för gravida kvinnor med missbruksproblematik och deras barn. Inom Primärvården i Göteborg och Södra Bohuslän Primärvård Mödra/Barnhälsovårdsteamet i Haga Psykiatri Enhet för gravida kvinnor med missbruksproblematik och deras barn. Inom Primärvården i Göteborg och Södra Bohuslän Metod Tidigare besök på MVC Strukturerad

Läs mer

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 Lyft ungas hälsa Program för hälso- och sjukvård för barn och unga Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 2 Hälsan grundläggs tidigt i barnaåren. De förhållanden som råder under

Läs mer

Att tolka smärta hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar

Att tolka smärta hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar 2014-12-01 15/24 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Landstinget Att tolka smärta hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar BAKGRUND

Läs mer

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL TINDRA En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL Barn som far illa Alldeles för många barn i Sverige far illa genom att de utsätts för misshandel. Alldeles för många av dem får inte

Läs mer

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Inledning KSL, kommunerna och Stockholms läns landsting har tillsammans arbetat fram

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 taby.se/anhorigstod samtalsgrupper Mötesplatser för anhöriga Anhörigstödet arrangerar mötesplatser där du får information som kan vägleda och inspirera dig.

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

BARNENS BÄSTA I FOKUS KONFERENS DEN 10 NOVEMBER 2011 I VÄNERSBORG

BARNENS BÄSTA I FOKUS KONFERENS DEN 10 NOVEMBER 2011 I VÄNERSBORG BARNENS BÄSTA I FOKUS KONFERENS DEN 10 NOVEMBER 2011 I VÄNERSBORG VÄLKOMNA TILL VÄNERSBORG! Det var både symbolisk och praktisk samverkan redan från inledningen av seminariedagen om Barnens bästa, med

Läs mer

Rättssäker elevhälsa i samverkan Legala och organisatoriska möjligheter och förutsättningar att stödja elevers utveckling och välmående!

Rättssäker elevhälsa i samverkan Legala och organisatoriska möjligheter och förutsättningar att stödja elevers utveckling och välmående! 2014-12-22 15/39 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Rättssäker elevhälsa i samverkan Legala och organisatoriska möjligheter

Läs mer

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 2 (5) Regelbok för Barnhälsovården 5.5.1 Bakgrund Barnhälsovården inom vårdcentralen ska aktivt erbjuda ett generellt program med hälsoövervakning, regelbunden sköterskekontakt

Läs mer

Enskilt föräldrabesök för pappa/vårdnadshavare inom Barnhälsovården

Enskilt föräldrabesök för pappa/vårdnadshavare inom Barnhälsovården Enskilt föräldrabesök för pappa/vårdnadshavare inom Barnhälsovården erfarenheter från två pilotprojekt i Stockholm och Kronoberg Amanda Wikerstål, Kronoberg Malin Bergström, Maria Söderblom & Michael Wells,

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Uppdrag Den delregionala ledningsgruppens uppdrag är att kontinuerligt och enligt Västbus

Läs mer

VITS. Verksamhetsberättelse

VITS. Verksamhetsberättelse VITS Vardagsnära Insatser i Tydlig Samverkan Jönköpings kommun Verksamhetsberättelse 2012 Inledning Politiker, beslutsfattare och yrkesprofessionella med ansvar för barn och unga vet idag att det både

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Rapport, 13-03-22. Utveckling av vårdkedja för diagnostik och behandlingsinsatser för små barn med autism och andra utvecklingsavvikelser.

Rapport, 13-03-22. Utveckling av vårdkedja för diagnostik och behandlingsinsatser för små barn med autism och andra utvecklingsavvikelser. Investera i framtiden Rapport, 13-03-22 Utveckling av vårdkedja för diagnostik och behandlingsinsatser för små barn med autism och andra utvecklingsavvikelser. Arbetsgrupp: Leif Ranemo, rektor elevhälsan,

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Projekt Barn som anhöriga 2012-2014

Projekt Barn som anhöriga 2012-2014 Projekt Barn som anhöriga 2012-2014 Nationell satsning sker på utvecklingsarbete som stödjer barn och unga som har föräldrar med olika svårigheter. I hälso- och sjukvårdslagen har lyfts in barns särskilda

Läs mer

Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012

Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012 Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012 Med kunskap om implementering genomförs i genomsnitt 80 procent av planerat förändringsarbete efter tre år. Utan sådan kunskap

Läs mer

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård Neurologiska klinikens arbete med rutiner

Läs mer

Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2013-09-03 LS-LED13-484-3 114/13 Förändring gällande ansvar och uppdrag för barn och unga med neuropsykiatrisk problematik, inom

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg 12-13 november Stockholm 4-5 februari Neuropsykiatriska funktionshinder Öka din kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder! Utveckla ditt bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Föräldrastöd - en investering för framtiden. Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun

Föräldrastöd - en investering för framtiden. Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun Föräldrastöd - en investering för framtiden Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun 2011-2014 Inledning Föräldrar är de viktigaste personerna i varje barns liv. Föräldrar har som

Läs mer

Stöd och behandling för en enklare vardag

Stöd och behandling för en enklare vardag STOCKHOLM 2010-09-15 Stöd och behandling för en enklare vardag Nya förslag om vården för barn och unga vuxna med neuropsykiatriska diagnoser Alla barn har rätt till en god uppväxt Allt fler barn och unga

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Psykologer för Mödra- och barnhälsovården i Västra Götalandsregionen Foto: Viktoria Svensson Reviderad version Augusti 2011 Följande dokument har arbetats fram för att beskriva psykologfunktionen,

Läs mer

Presentation av närvarande och revidering av kontaktlistan.

Presentation av närvarande och revidering av kontaktlistan. SUF möte Bålsta 130129 Närvarande: Rosmarie, Lena Sagström (vuxenpsykiatrin)m Marlene (kurator på Kämpe ( dvs särgymnasiet och kämpe bcjf), Marina, Niklas. Frånvarande: Angelica Järvehed, Lennart Eriksson,

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med autism Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger stöd och

Läs mer

gunborg.brannstrom@skl.se Drogfokus 2012 10 24

gunborg.brannstrom@skl.se Drogfokus 2012 10 24 Förstärkt barn- och föräldraperspektiv i missbruks- och beroendevården - ny överenskommelse med regeringen. Ett utvecklingsarbete inom Kunskap till praktik Drogfokus 2012 10 24 gunborg.brannstrom@skl.se

Läs mer

LSS/Personlig assistans - sekretess, tystnadsoch anmälningsplikt, dokumentationskrav och nya lagbestämmelser 2011

LSS/Personlig assistans - sekretess, tystnadsoch anmälningsplikt, dokumentationskrav och nya lagbestämmelser 2011 2012-02-29 12/35 Socialnämnden (motsv) Assistansföretag LSS/Personlig assistans - sekretess, tystnadsoch anmälningsplikt, dokumentationskrav och nya lagbestämmelser 2011 Stärk dina kunskaper om viktig

Läs mer

Sammanfattning av statistikuppgifter

Sammanfattning av statistikuppgifter Bilaga 1-10 Sammanfattning av statistikuppgifter Sammanfattning av statistik För att tidigt identifiera de barn och unga 0-16 år som kommer och eller är i behov av extra stöd har en första inventering

Läs mer

Samverkan Utveckling Föräldraskap

Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon förälder har en utvecklingsstörning eller andra betydande kognitiva funktionsnedsättningar. En kunskapsöversikt

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

Samverkan - på vems villkor?

Samverkan - på vems villkor? Samverkan - på vems villkor? Utbilningsdag om våld i nära relationer och myndighetssamverkan med fokus på individen i centrum Den 4 mars 2011 i Lund för mellersta Skåne Inledning Göran Tunhammar Hans Nordin

Läs mer

Revisionsrapport. Sociala jouren ALVESTA KOMMUN. 11 juni 2012. Jard Larsson. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Sociala jouren ALVESTA KOMMUN. 11 juni 2012. Jard Larsson. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Sociala jouren ALVESTA KOMMUN 11 juni 2012 Jard Larsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 1 2 Revisionsfråga och kontrollmål... 1 3 Metod... 1

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Sammanfattning

Läs mer

Kursprogram våren 2015

Kursprogram våren 2015 Kursprogram våren 2015 Unga vuxna Välkommen till ADHD-center! www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern

Läs mer

Den sociala investeringsfonden i Tomelilla kommun

Den sociala investeringsfonden i Tomelilla kommun Den sociala investeringsfonden i Tomelilla kommun Bakgrund Folkhälsosiffror Medellivslängd Ohälsotal unga kvinnor Befolkning efter utbildningsnivå Rökande blivande mödrar Rökande spädbarnsföräldrar

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

Utvecklingsråd personer med psykisk ohälsa

Utvecklingsråd personer med psykisk ohälsa Utvecklingsråd personer med psykisk ohälsa Tid:, 8.30 10.20 Plats: Blår rummet, Solhem, Primärvårdskansliet, plan 8 Närvarande: Bertil Martinsson Bengt-Arne Andersson Catherine Larsson Gunilla Bothén Primärvården,

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Barn som är närstående

Barn som är närstående Barn som är närstående VÄGLEDNING OCH ANSVARSNIVÅER FÖR VERKSAMHETSANPASSADE RUTINER FÖR INFORMATION, RÅD OCH STÖD Vägledning vill ge underlag och inspiration till utveckling av rutiner för det vardagliga

Läs mer

Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011

Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011 Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 november 2011 TALARE Moderator: Lena Eidevall Örebro Universitet Per Germundsson Helsingborgs stad Thorbjörn Jordansson

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Explosiva barn - Vad vet vi? - Hur hjälper vi?

Explosiva barn - Vad vet vi? - Hur hjälper vi? Explosiva barn - Vad vet vi? - Hur hjälper vi? Elisabeth Fernell, Gunnar Fransson, Mats Johnson och Sven Östlund /Presentation I: Elisabeth Fernell 2012-10-25 Gillbergcentrum, Göteborgs universitet Utvecklingsneurologiska

Läs mer

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 14-02-10

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 14-02-10 Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 14-02-10 Plats: Gemensamma krafter Närvarande: Lena Ingels BVC Vårdcentral Kvarnsveden, Catharina Henningsson, Gemensamma krafter, Ros-Mari Casselbrant

Läs mer

Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga

Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga Regional medicinsk riktlinje Barn som anhöriga Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga Hälso- och sjukvården

Läs mer

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare 2014-11-21 15/16 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade

Läs mer

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt Om CARPE och YRKESKRAVEN Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet. För att

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.nu 1(18) Grupper för person som har en

Läs mer

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC)

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC) Sid 1 (5) HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL () 1 Mål och inriktning Barnhälsovården utgör en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet. Verksamheten skall utgå från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt

Läs mer

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG Ku 1 i BESLUTSFÖRSLAG Tillämpning av LOV under 65 år Sociala omsorgsnämnden beslutade 2015-04-21 att tillämpa hemtjänstvalet för personer 18-64 år, enligt uppdrag i budget, för de personer som har hemtjänst

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Att åldras med utvecklingsstörning

Att åldras med utvecklingsstörning 2015-02-20 15/25 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Landstinget Att åldras med utvecklingsstörning BAKGRUND Personer med utvecklingsstörning

Läs mer

AKTUALITETSDAG FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE (LSS)

AKTUALITETSDAG FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE (LSS) 2006-03-03 06/35 Socialnämnden (motsv) LSS-enheten Landstinget AKTUALITETSDAG FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE (LSS) BAKGRUND/SYFTE INNEHÅLL Enligt önskemål inbjuder härmed Gävleborgs Kommuner

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Barn som anhöriga. Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson

Barn som anhöriga. Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson Barn som anhöriga Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson Kunskapscentrum för Barnhälsovård Fortbildning Kunskaps- och informationsspridning Stöd till verksamheter Externa föreläsningar Samverkan

Läs mer

Enhetschefer, områdeschefer, verksamhetschefer, fackliga företrädare samt övriga intresserade.

Enhetschefer, områdeschefer, verksamhetschefer, fackliga företrädare samt övriga intresserade. UTBILDNINGSAVDELNINGEN 2006-01-26 06/27 Socialnämnden (motsv) Äldreomsorgen INSPIRATIONSDAG PLANERING, BEMANNING OCH SCHEMALÄGGNING BAKGRUND Under 14 år har Kvalitid arbetat med analyser och utbildningar

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås För sjukgymnaster inom omsorg och habilitering Onsdag 15 oktober 11.30-12.00 Registrering 12.00-13.00 Lunch 13.00-13.30 Konferensen öppnas Inledning

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Mitt tips är att bjuda in er själva och varandra till studiebesök runtom i landet. Det är samverkan i sin bästa form.

Mitt tips är att bjuda in er själva och varandra till studiebesök runtom i landet. Det är samverkan i sin bästa form. Nyhetsbrev mars 2014 Tack för ett superbra studiebesök, Eskilstuna! Häromveckan var jag och mina kollegor från de er som samverkar kring sociala insatsgrupper, på ett studiebesök i Eskilstuna. Våra värdar

Läs mer

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten?

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? ISSN 1103-8209, meddelande 1999:23 Text: Britt Segerberg Omslagsbild:

Läs mer

ENKÄT 2013 SAMVERKAN

ENKÄT 2013 SAMVERKAN ENKÄT 2013 SAMVERKAN "Jag kämpar och tänker inte ge upp!" Rapport Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg Lindhultsganan 23 41674 GÖTEBORG 073-822 30 03 goteborg@autism.se 1 Sammanfattning Föreningen

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer