SUF-projekt i Helsingborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SUF-projekt i Helsingborg"

Transkript

1 SUF-projekt i Helsingborg Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter Rapport Eva Creime, Projektledare

2 Förord Ett stort tack till föreningen Mjölkdroppen i Helsingborg som möjliggjort detta projekts genomförande. Att arbeta i ett implementeringsprojekt och få till resultat det tar tid! Arbetet under det här året har satt igång en process. En process för att uppmärksamma målgruppen och arbetet kring målgruppen dvs. samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter och där svårigheterna kan påverka föräldraskapet. SUF-Kunskapscentrum i Uppsala har under året utgjort ett stort stöd och framförallt varit en stor inspirationskälla genom sin nu 10-åriga erfarenhet av detta arbete. SUF-arbetet i Helsingborg har bara påbörjats! Helsingborg Eva Creime Projektledare 2

3 INNEHÅLL Förord 2 Innehåll.. 3 Sammanfattning 4 Bakgrund, syfte, projektmål 5 Projektorganisation.. 6 Resultat Kartläggning - Utbildningsdag - Konsultativ mottagning - Samverkan och handlingsplan Övrigt Styrgruppsmöten - Ekonomi - Informationsmaterial - Utbildningsdagar Utvärdering Styrgrupp - Konsultativ mottagning Diskussion Litteraturtips/länkar.. 17 Bilagor: Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Informationsbrev angående kartläggning Inbjudan till utbildningsdag Liten folder 3

4 SAMMANFATTNING SUF står för Samverkan Utveckling Föräldraskap dvs. samverkan kring barn och föräldrar där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter, och har i Uppsala län utvecklats under en 10-årsperiod. Bl a har en genomgripande kartläggning av målgruppen 1, genom FIB-projektet , genomförts över hela länet. I Uppsala finns numera även ett SUF-Kunskapscentrum som arbetar med forskning kring och utveckling av stöd till målgruppen. SUF-projektet i Helsingborg är ett implementeringsprojekt i syfte att lyfta fram och medvetandegöra denna grupp av föräldrar som har så stora svårigheter att dessa orsakar brister i föräldraskapet med påföljd att barnen risker att fara illa. Projektets mål; att genomföra kartläggning av målgruppen i Helsingborgs kommun enligt FIB-projektets modell, att anordna en utbildningsdag för företrädare inom vård och kommun, att erbjuda konsultativ mottagning samt att utarbeta former för samverkan för att ge stöd till målgruppen, har uppfyllts med undantag av kartläggningen. Någon kartläggning liknande den i Uppsala län tilläts inte genomföras enligt lagen om personuppgifter (PUL). Däremot genomfördes en uppskattning av antal barn/familjer som hade kontakt med BVC. Antalet barn, i åldersgruppen 0 6 år, till föräldrar med kognitiva svårigheter uppskattades till 50 st. En utvärdering genomförd med styrgruppens medlemmar samt med de personer som utnyttjat den konsultativa mottagningen visar att det är angeläget att samverka kring målgruppen och i dessa frågor. En nödvändig förutsättning för denna samverkan är att det finns kunskap inom verksamheterna. Ett fortsatt viktigt arbete skulle vara att förankra SUF-tanken på ledningsnivå i de olika verksamheterna samt att sprida samverkan över våra åtta kommuner i NV Skåne. 1 Med målgruppen menas 1) föräldrar med känd diagnos; utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada eller autismspektrumstörning där stöd i föräldraskapet föreligger eller 2) föräldrar utan diagnos men som uppvisar stora kognitiva nedsättningar vilka ger svårigheter med bl.a. planering, struktur, minne, abstrakt tänkande, läsning, räkning eller skrivning och därför behöver stöd i föräldraskapet. 4

5 BAKGRUND Det finns numera en allt ökande kunskap om familjer där föräldrarna har intellektuella begränsningar, exempelvis utvecklingsstörning, svagbegåvning eller andra kognitiva svårigheter. Dessa föräldrar har ofta stora svårigheter med planering, struktur, minne, abstrakt tänkande, läsning, räkning eller skrivning, vilka var för sig eller gemensamt kan inverka på föräldraförmågan. I vissa fall kan svårigheterna vara så stora att föräldraförmågan sviktar. I Uppsala län arbetar man sedan ett flertal år tillbaka med dessa frågor. En kartläggning har genomförts i hela Uppsala län (8 kommuner) där Barnavårdscentraler (BVC), Mödravårdscentraler (MVC), skolsköterskor, distriktssköterskor, vuxenhabilitering, LSS samt socialförvaltningen har tillfrågats och ombetts inventera kända individer med kognitiva svårigheter. Inventeringen/kartläggningen har tillgått så att initialer i för- och efternamn, födelseår och kön har noterats. Därefter har noteringarna från varje enhet jämförts och på så sätt har kunskap om antal föräldrar och hur många barn som berörs erhållits (FIB-projektet, Pistol 2009). I Tierps kommun med innevånare fann man, som ett exempel för att belysa kartläggningen, 69 familjer med sammanlagt 126 barn (0 16 år) där föräldrarna har kognitiva nedsättningar. 25 av dessa familjer (50 barn) tillhörde kategorin utvecklingsstörning/intellektuella begränsningar. 44 familjer (76 barn) hade andra kognitiva nedsättningar ( ). Under 2008 har en grupp med representanter från Mödrahälsovården (MHV), Barnhälsovårdsenheten (BHV), Socialtjänsten, LSS och Vuxenhabiliteringen träffats i Helsingborg vid sammanlagt 4 tillfällen för att diskutera dessa frågor. Genom ökad kunskap från olika utbildningar och studiebesök bl. a från SUF Kunskapscentrum i Uppsala (Samverkan Utveckling Föräldraskap) har diskussioner förts om hur arbetet med dessa angelägna frågor inom Helsingborgs kommun skall fortsätta. SYFTE Att kartlägga hur många föräldrar med stödbehov som finns i Helsingborgs kommun. Att sprida kunskap kring målgruppen till personal i vård och kommun. Att hitta samverkansformer för att ge stöd till målgruppen. PROJEKTMÅL Att genomföra kartläggning enligt den modell som genomfördes i Uppsala län genom FIB-projektet Att anordna en utbildningsdag för företrädare inom socialtjänst, LSS, MHV, BHV, Elevhälsa m.fl. kring temat utvecklingsstörning och olika intellektuella begränsningar. Att erbjuda konsultativ mottagning till personal inom BHV-enheten, BVCsköterskor, MHV, socialtjänsten m.fl. Att utarbeta former för samverkan samt att påbörja arbetet med en handlingsplan för stöd till målgruppen. 5

6 PROJEKTORGANISATION Styrgrupp Elisabeth Cederwall, överläkare, verksamhetschef Barn- och ungdomsmedicinsk klinik Ängelholm (BUM) Marie Wirén Widberg, enhetschef, Vuxenhabiliteringen i Nordvästra Skåne Ingela Larsson, barnmorska, MHV, Helsingborg Jessica Swartling, enhetschef, LSS, Helsingborg Kerstin Bergmark, samordnare, BHV-enheten, Helsingborg Eva Folkesson, bitr. enhetschef BoF, Socialtjänsten, Helsingborg (från Birgitta Roupe, enhetschef BoF, Socialtjänsten, Helsingborg) Jannice Jäderhed Linderståhl, enhetschef, Vuxenpsykiatrin, Helsingborg Eva Nilsson, mödra- och barnhälsovårdspsykolog, BHV-enheten, Helsingborg Madeleine Melander, bitr. chef Elevhälsan, Helsingborg (från Carolina Peyron, särskolesamordnare, Elevhälsan, Helsingborg) Elisabeth Hallberg, enhetschef, Barn- och ungdomshabiliteringen, Helsingborg Projektledare Eva Creime 50 % tjänst, TIDPLAN Projektet påbörjades och avslutades

7 RESULTAT Kartläggning Det från början kanske främsta syftet med projektet var att genomföra en kartläggning av målgruppen dvs. att ta reda på hur många familjer det finns i Helsingborgs kommun där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter som ev. kan påverka föräldraskapet. I planeringen inför detta arbete förutsattes att inventeringen skulle kunna genomföras på samma sätt som i FIBprojektet i Uppsala. Efter kontakt med juristerna i Region Skåne och Helsingborgs kommun, där syftet med inventeringen tillsammans med information om projekt SUF i Helsingborg noga förklarades, fick kartläggning enligt denna modell avstyras. Juristerna godkände inte förfarandet med hänvisning till lagen om personuppgifter (PUL) trots att samma förfarande hade godkänts i Uppsala av motsvarande instans. Efter diskussion i styrgruppen vid ett flertal tillfällen beslöts att en uppskattning av antal barn/familjer via BVC skulle genomföras. Ett brev till samtliga BVC-enheter i Helsingborgs kommun mailades ut till distriktssköterskorna (bilaga 1) med hjälp av samordnare Kerstin Bergmark. Distriktssköterskorna uppmanades uppskatta hur många barn till föräldrar i målgruppen som fanns per enhet. Av 18 BVC-enheter har svar inkommit från 17. Antalet barn, i åldersgruppen 0 6 år, till föräldrar med kognitiva svårigheter, uppskattades till 50 st. Antal inskrivna barn i Helsingborg födda uppgår till 9058 st. Utbildningsdag Ett annat av projektets syften var att sprida kunskap om målgruppen. Som ett led i denna kunskapsspridning anordnades den 30 september en utbildningsdag på Hotell Marina Plaza i Helsingborg. Inbjudan (bilaga 2) skickades till dem som kunde tänkas vara intresserade - beslutsfattare och politiker i Helsingborgs kommun samt personer med arbete i landsting och kommun. Sammanlagt 160 personer anmälde sitt intresse till denna dag, vilket var över förväntan. Syftet med innehållet i föreläsningarna var att ge en grundläggande information om utvecklingsstörning och hur detta påverkar föräldraskapet (psykolog Siw Berkowitz- Kornfält). Vidare ville vi informera om det arbete i Uppsala län som ligger till grund för att SUF-Kunskapscentrum bildats (Sven-Erik Pistol), berätta om autismspektrumsyndrom hos vuxna (överläkare Lena Nylander) samt ge en bild av hur SUF-arbetet ser ut i ett Skåneperspektiv (Greger Nyberg). Marianne Öhrn och Birgitta Johansson avslutade dagen med att berätta om SUF-projektet i Hässleholm. Utbildningsdagen utföll mycket väl och responsen var oerhört positiv! Här citeras några röster: Tack för en lärorik och trevlig dag. Mycket fakta att ta in, men framförallt MYCKET att ta med i mitt arbete framöver. Än en gång Tack! Ger tankar om att mycket är möjligt om man har barnen i fokus/centrum oavsett om föräldrarna har begåvningshandikapp, psykisk sjukdom, missbruk, våld i hemmet. Vad ska rymmas inom vår vanliga verksamhet. Bra dag som fungerar som inspiration. Tack. 7

8 Mycket givande dag. Inspirerande. Över förväntan. Dagen har varit mycket givande. När ska Helsingborg fatta stafettpinnen och starta en SUF-grupp? Gärna fler utbildningsdagar i liknande utformning i närliggande ämnesområden. Mycket nöjd besökare. Konsultativ mottagning Med start redan under hösten 2009 har konsultativ mottagning erbjudits personal i projektets ingående verksamheter vid åtta tillfällen. Konsultationerna har ägt rum i konferensrummet på Bergendahls villa och den tillgängliga tiden har satts till 2 timmar. Till en början redovisades fallen var för sig med efterföljande diskussion. Under året förändrades tillvägagångssättet så att samtliga föredragande (max 2) lyssnade till varandras avidentifierade fall vilket bidrog till en ökad kunskap hos deltagarna. Samverkan och handlingsplan hur ser det ut idag? För att kunna utveckla tanken på en gemensam handlingsplan har det känts angeläget att ställa några frågor till samtliga ingående verksamheter för att se vilket stöd till målgruppen som finns idag. Följande tre frågor besvarades enligt följande sammanställning: 1) Finns det kännedom om föräldrar med kognitiva svårigheter och/eller utvecklingsstörning eller annan diagnos som påverkat föräldraskapet? Samtliga verksamheter kommer i kontakt med eller har kännedom om föräldrar med svårigheter. Några ett fåtal om året och andra betydligt fler, beroende på verksamhetsområde. Det är inte alltid att funktionsnedsättningen/svårigheterna kan bekräftas dvs. att det finns kännedom om en bakomliggande diagnos. Svårigheterna/problematiken blir tydliga i kontakten med föräldern/föräldrarna. Ibland berättar föräldrarna själva om sina svårigheter, t ex att de gått i särskola. I flera fall har det framkommit att barnen farit illa. 2) Vilket stöd ges till familjer i målgruppen? LSS-enheten inom Vård- och omsorgsförvaltningen ger stöd, enligt Lag om särskild Stöd och Service, till familjer i form av avlastning i de fall där barnen också har en utvecklingsstörning eller annan funktionsnedsättning som ingår i personkretsen. Inom Vuxenpsykiatrin finns barnombud på alla enheter som har som uppgift att se hur föräldrarna klarar föräldrarollen. Enhetscheferna har ansvar för att upprätta en handlingsplan för samverkan kring dessa frågor. Verksamheten registrerar barnen och åtgärder kring olika insatser. Personal från Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) bedriver familjestödssamtal tillsammans med personal på slutenvårdsavd. Enhetschefer och barnombud utbildas enligt ALMA-modellen och viss personal erbjuds utbildning i Beardslees familjeintervention. 8

9 Mödrahälsovården (MHV) erbjuder tätare kontroller hos barnmorska samt förmedlar kontakt med andra samarbetspartners framförallt Barnhälsovården (BHV) och Socialtjänsten. Inom MHV upplevs att kvinnan (och ev. mannen) redan har någon form av stödinsatser sedan tidigare. Det är viktigt med samarbete och att överrapportera noggrant till BHV som kommer att möta paret i egenskap av föräldrar i direkt relation till barnet. När de blivande föräldrarna kommer till MHV kan de själva välja att berätta om sina stödinsatser eller ej. I de fall de väljer att inte berätta kan upplysningar missas. Mödra- barnhälsovårdspsykologerna inom Barnhälsovården (MBHV) försöker i sina föräldrakonsultationer få med båda föräldrarna då de gemensamt kan finna lösningar. En reflekterande samspelsbehandling kan inte vara aktuell då det föreligger en utvecklingsstörning hos förälder. I övrigt försöker MBHVpsykologerna uppmuntra föräldern att själv ta kontakt med socialtjänsten då stödbehovet är omfattande. Mödra- barnhälsovårdspsykologerna möter föräldrar med skiftande bekymmer kring sina barn och möter därför, utifrån sin profession, upp utifrån behov av stöd. Barn- och ungdomshabiliteringens (Bou) huvuduppgift är att ge stöd till barnet/ungdomen. Visst stöd går via föräldrarna och då anpassas instruktioner och information till dem. Vid brister i föräldraskapet kopplas socialförvaltningen in. Även inom Vuxenhabiliteringen är arbetet inriktat på individuellt stöd t ex genom samtalsstöd, hjälp med struktur och stöd i myndighetskontakter men inte alltid i förhållande till föräldraskapet. 3) Finns det någon dokumenterad handlingsplan till målgruppen? Uttalad handlingsplan finns idag endast inom vuxenpsykiatrin. ÖVRIGT Styrgruppsmöten Styrgruppen har under året träffats vid 8 tillfällen och noteringar från dessa möten har förts av projektledaren. Under projekttiden har ytterligare två verksamheter anslutits till gruppen; Barn- och ungdomshabiliteringen samt Skol- och fritidsförvaltningen/elevhälsan. Två medlemmar i styrgruppen har avgått från uppdraget av olika skäl och ersatts av andra personer inom samma verksamhet. Styrgruppsmötena har vid flera tillfällen hållits ute i de olika verksamheterna varvid gruppen har fått kort information om resp. verksamhet. 9

10 Ekonomi Projektet har finansierats av föreningen Mjölkdroppen, Helsingborg. Informationsmaterial I projektets inledningsfas sammanställdes en liten folder (bilaga 3) för att informera om syftet med projektet samt vilka personer som ingick i styrgruppen. Projektet har även fått godkännande av SUF-Kunskapscentrum i Uppsala att få göra en Helsingborgsversion av den SUF-guide som SUF-Kunskapscentrum författat. I och med tillgång till denna guide kommer projektet att få ett bra och tydligt redskap att använda i syfte att sprida kunskap om målgruppen och om samverkan kring målgruppen. Helsingborgsversionen kommer att kunna laddas ner från SUF- Kunskapscentrums hemsida ( På SUF-Kunskapscentrums hemsida ( ) har SUF-Helsingborg fått egen flik under fliken SUF i Sverige. Information om projektet har vid tre tillfällen lagts ut i BHV s nyhetsbrev Småttingen av BHV-samordnare Kerstin Bergmark. Utbildningar Under året har projektledare och styrgruppsmedlemmar deltagit i olika utbildningsdagar : Heldagsutbildning i Malmö anordnad av Kommunförbundet Skåne kring temat Samverkan kring och stöd till föräldrar med utvecklingsstörning och deras barn. Deltagare: Eva Creime och Elisabeth Cederwall : Seminarium Projekt SUF Hässleholm. Deltagare: Eva Creime : Seminarium i Lund Samverkan genom lokala SUF-grupper. Arrangör Läns-SUF. Deltagare: Eva Creime : Seminarium i Lund med Jytte Faureholm, dansk forskare, under temat Man må ju kämpa. Deltagare: Eva Creime, Elisabeth Cederwall, Kerstin Bergmark. 10

11 UTVÄRDERING Styrgrupp Ett viktigt redskap i implementeringsarbetet av SUF har styrgruppen och dess medlemmar varit. För att ta reda på styrgruppens uppfattning och tankar om projektet ställdes några frågor som sammanfattats enligt följande: 1) Hur väl införstådd var du med projektets syfte och målsättning vid starten? De flesta svarar att de har varit helt på det klara med projektets syfte och målsättning. Någon säger inte så väl i början men det klarnade snabbt. En person säger att hon inte var införstådd med syfte och målsättning då projektet startade. 2) Har din kunskap och förståelse om uppdraget förändrats under tiden projektet pågått? På vilket sätt och i vilken riktning? Insikt och ett lärande är de gemensamma nämnarna i svaren på denna fråga. Framförallt upplever styrgruppen att de lärt sig mycket om de olika ingående verksamheterna samt blivit mer övertygande om att det absolut är nödvändigt att samverka kring målgruppen och i dessa frågor. Även en ökad kunskap om den okunskap som råder inom de olika verksamheter och organisationer som kommer i kontakt med målgruppen har framkommit. Att verka för god samverkan är ju också ett sätt att hålla i resurserna. 3) På vilket sätt har du bidragit till att sprida kunskap om projektet i din organisation? Kunskap om projektet har spridits inom de egna organisationerna genom att t ex - beskriva målgruppen/personkretsen både muntligt och via interna informationsblad - muntligen berätta om projektet vid interna sammankomster för chefskollegor och medarbetare - skicka ut foldern som beskriver projektet i organisationerna 4) Upplever du att det skett någon förändring i möten med eller diskussioner om målgruppen i din organisation då du är närvarande? Frågan upplevs som för tidig att svara på. Möjligen finns ett lätt ökande intresse men problematiken måste diskuteras kontinuerligt. I en av verksamheterna finns framtaget riktlinjer om hur arbetet med målgruppen skall bedrivas. I en annan verksamhet finns en regelbunden dialog om målgruppen för att kunna få till ett så fungerande stöd som möjligt. Men en nödvändig förutsättning för detta är att det finns kunskap inom verksamheten. En annan framgångsfaktor som beskrivs är att berörda verksamheter samverkar. Dessutom beskriver en verksamhet att barnperspektivet fått en större uppmärksamhet än tidigare. 11

12 5) Vad anser du är det viktigaste resultatet av det hitintills nedlagda arbetet? Svaren citeras: Större insikt om andra verksamheter som möter målgruppen. Större egen kunskap om hur man kan tänka kring dessa familjer. Större insikt hur många ofullständiga brutna vårdkedjor det finns runt dessa personer. Konsultationsgruppens lärande forum. Tidiga insatser tidigt i föräldraskapet. Den samverkan som växt och växer fram. Även konsultationerna har fallit väl ut tror jag, känns så.. Kunskapsspridande inkl. konsultationsarbetet men även att fortsätta med styrgruppsarbetet och att denna blir etablerad. Att vi hittar varandra och startar förståelse för varandras verksamheter och sprider kunskap och att vi har möjlighet till konsultationstillfällen. När detta blir mer uppmärksammat tror jag detta kommer kunna vara välbesökta tillfällen. Att vi hjälpt till att synliggöra målgruppen! Att de verksamheter som haft möjlighet att delta i projektet har kommit igång med att samverka i tänket och i mer praktisk handling som konsultation. Utbildningsdagen har varit en framgångsfaktor för att lyfta kunskapen i ämnet som i sin tur ska leda fram till en gemensam förståelse. Jag har lärt känna myndigheter och organisationer som kan bidra till ett bättre omhändertagande kring barnen. Konsultgruppen gör ett fantastiskt arbete tillsammans. Att vi kunde sprida kunskap till många okunniga på utbildningsdagen. Att konsultationsgruppen kommit till stånd. Att vi fått ett fungerande nätverk med medlemmar från många olika verksamheter. 6) Är det något som du har saknat/inte kommit fram i diskussioner/möte under projekttiden? Ansvarsfrågan avseende behandling samt den gemensamma samverkan satt i en handlingsplan är frågor som två av styrgruppsmedlemmarna anser inte ha kommit riktigt fram under projekttiden. 7) Vad tror du blir den största utmaningen för en fortsatt samverkansgrupp? Den största utmaningen ses i att hålla samman gruppen, hålla intresset levande samt att bygga stöd utifrån en gemensam kunskap och förståelse. Att få chefer och högre tjänstemän, politiker, att värna om resurser. Styrgruppen nämner även 12

13 problematiken i att sprida budskapet så att det når berörda yrkesgrupper och människor som arbetar med målgruppen och som skulle kunna ha nytta av kunskapen och samverkan. En annan utmaning som anges är att bredda arbetet över våra åtta kommuner i NVS. Det som inte får kosta idag kommer att kosta imorgon. 8) Hur ser din vision ut när det gäller fortsatt samverkan kring målgruppen? Styrgruppens vision är att - det kommer att finnas små samverkansgrupper SUF-grupper i varje kommun i Skåne, med representanter från verksamheter som möter målgruppen, för att genom konsultation och nätverksbyggande öka samverkan. - det finns SUF-grupper som samverkar med målgruppen i syfte att ge stöd tidigt i föräldraskapet. - samverkan mellan verksamheterna blir en naturlig del i det vardagliga arbetet inte bara på ett papper. - det finns ett av politikerna fastslaget uppdrag på kommun- och regionnivå. - de olika professioner som arbetar kring och med målgruppen får fortsatt stöd och stimulans för att behålla energi och arbetsglädje. - samverkansgruppen for fortsätta utvecklas och just samverka. - det inrättas ett regionalt centrum liknande det i Uppsala. Konsultativ mottagning Samtliga personer som deltagit i konsultativ mottagning bjöds i november in till en träff i syfte att utvärdera mottagningen utifrån ett antal frågor. De personer som hade förhinder att närvara har kontaktats personligen av projektledaren för att får besvarat följande frågor. 1) Var konsultationen till någon nytta? Deltagarna svarar, med ett undantag, att konsultationen var till nytta. De upplevde att de fick konkreta tips och att gruppen gav bekräftelse på egna tankar. Ja, tipsen var jättebra och gav gott resultat. Kändes också som en bekräftelse på egna tankar. Ja, det har varit mycket värdefullt att få bredd och belysning utifrån. 2) Hur upplevde du konsultationstillfället? Att komma till en grupp med kanske okända personer och presentera ett ärende upplevdes inte besvärande av någon. Tvärtemot kändes det bra då alla lyssnade vilket någon speciellt påpekade: Man arbetar ensam och har oftast ingen att bolla tankar med. 13

14 3) Har du saknat något? De flesta svarar inte på denna fråga. En person säger att det varit önskvärt om även socialtjänsten i hennes kommun också varit med på konsultationen då det ibland förekommer krockar i sättet att arbeta. 4) Vilken inställning har du till fortsatt samverkan i denna form? Samtliga deltagare ställer sig mycket positiva till denna samverkansform. 5) Övrigt Borde alltid finnas är mycket positivt. Om jag får önska något vill jag ha hjälp tämligen omgående på plats när man har ett svårbedömt fall. Hur detta skall göras i praktiken kan man ju diskutera. DISKUSSION Kartläggning Betyder det mycket för projektets genomförande och fortsatta arbete att vi inte fick genomföra en kartläggning så som vi önskat? Svaret blir kanske både ja och nej! Ja - med tanke på att det hitintills i Sverige bara är FIB-projektets kartläggning i Uppsala län som omfattar hela målgruppen. En tidigare undersökning i Sverige omfattade endast kvinnor med diagnostiserad utvecklingsstörning (Bager 2003). Det hade varit intressant om ett material hade kunnat presenteras för att bekräfta FIBstudien och för att se om populationen/utfallet i Helsingborgs kommun överensstämmer med den i Uppsala. En annan aspekt av en kartläggning är att kunna presentera siffror som underlag i diskussioner om insatser till målgruppen. Och kanske ett nej - eftersom vi vet att målgruppen finns och att vi troligtvis kan anta att det finns proportionellt lika många familjer i Helsingborg med grannkommuner som i Uppsala län. För jämförelse kommunerna emellan kan noteras att det i Uppsala kommun bodde innevånare 31/ dvs. vid tidpunkten för kartläggningen. Antal barn 0 18 år med föräldrar i målgruppen uppgick till 281 st. I Helsingborgs kommun bor det idag invånare 2. Den uppskattade siffran för gruppen barn 0 6 år (som besöker BVC) visar att det skulle finnas 50 barn där en eller båda föräldrarna har svårigheter/funktionsnedsättning som faller inom målgruppen. Resultatet av FIB-kartläggningen visade att det totalt i Uppsala län handlade om 1092 barn i 602 familjer. 2 Källa: Wikipedia sept

15 Den sammanlagda folkmängden i Uppsala län uppgick till personer vid tidpunkter för kartläggningen. Motsvarande siffra för Nordvästskånes åtta kommuner (Helsingborg, Höganäs, Båstad, Örkelljunga, Klippan, Åstorp, Ängelholm och Bjuv) är personer (sept. 2010). Det är givetvis många faktorer och omständigheter som gör att någon jämförelse de båda områdena rakt över inte är möjlig. Men ett hypotetiskt antagande, med hänvisning till den statistik som erhållits i FIB-projektet (1092 barn), skulle kunna visa att det finns ca 790 barn i x-antal familjer i NV Skåne. Utbildningsdag Tidpunkten för utbildningsdagen 30 september - var kanske felaktigt vald med tanke på att projektet avslutades i november. Men avseende den framförhållning som krävs med att boka lokal och föreläsare så fanns inget alternativ. Utvärderingen från deltagarna visar att dagen var inspirerande och att det är viktigt att fortsätta föra ut budskapet. 160 personer hade totalt anmält sig men efter en del avbokningar hamnade antalet deltagare strax över 140. Önskemål framfördes även om fler utbildningsdagar i ämnet. Konsultativ mottagning Den konsultativa mottagningen bedöms vara till nytta enligt den utvärdering som genomförts bland konsultanderna. Även om varje organisation arbetar med målgruppen efter sina uppdrag och sin specifika kunskap så har det visat sig att denna kunskap endast till viss del är känd av övriga organisationer. Att få belyst ett avidentifierat fall/problematik i en grupp med representanter från så många olika verksamheter har visat sig vara både framgångsrikt och lärorikt. Inte bara för konsultanderna utan även för gruppen som helhet. I nästan samtliga presenterade fall har de konkreta råd som lämnats varit till nytta. Detta visar ju också på att kunskapen om varandras kunskapsområden och vad som kan göras måste öka. Att erbjuda konsultativ mottagning är ett sätt där vi både samverkar och samtidigt lär av varandra. Stöd i dag handlingsplan till målgruppen Den inventering som gjordes utifrån vilket stöd som idag ges till målgruppen, visar att det i endast en verksamhet finns en fastställd handlingsplan nämligen inom Vuxenpsykiatrin. I denna verksamhet har även ett ytterligare steg tagits genom att det finns barnombud som har till uppgift att se hur föräldrarna klarar föräldrarollen. Enhetscheferna där har också ett ansvar för att upprätta en handlingsplan för barnen och samverkan kring dessa frågor. Någon etablerad samverkan mellan verksamheterna finns inte idag. Den konsultativa mottagning som startat genom detta projekt är således ett första steg i arbetet med att etablera utvecklade samverkansstrategier och nätverksbyggen verksamheterna emellan. 15

16 Fortsatt samverkan Det arbete som utförts under projekttiden är förhoppningsvis inledningen på en fortsatt givande samverkan i dessa frågor inom både Helsingborgs- och närliggande kommuner. Men implementeringsarbete tar tid och måste få ta tid. I ett fortsatt arbete inom ramen för SUF är det viktigt att inte bara sprida budskapet i Helsingborgs kommun utan även i övriga kommuner i NV Skåne (Ängelholm, Båstad, Örkelljunga, Klippan, Åstorp, Bjuv och Höganäs). Anledningen till detta är att flera av de ingående verksamheterna har dessa kommuner som upptagningsområde. Socialförvaltning, Skol- och fritidsförvaltning samt Vård- och omsorgsförvaltning finns däremot i varje kommun. Det är också viktigt att försöka förankra SUF-tanken på ledningsnivå i de olika verksamheterna tillsammans med representanter från dessa verksamheter. Slutligen kan en fortsatt SUF-grupp komma att utgöra ett viktigt stöd till verksamheterna dels genom fortsatt konsultativ mottagning men även genom att utgöra ett stöd i en framtida handlingsplan för samverkan. I Uppsala, genom SUF-Kunskapscentrum, har detta arbete vidareutvecklats under de 10 år som verksamheten nu varit igång. I varje kommun inom Uppsala län finns sedan 2008 en lokal SUF-grupp. Utformningen av varje lokal SUF-grupp varierar mellan kommunerna. Verksamheter som regelmässigt ingår i de lokala SUF-grupperna är mödrahälsovård, förskola, skola, särskola, barnhälsovård, habilitering, LSS och biståndsbedömning, socialtjänst, utredningshem och psykiatri. 3 Representanter från dessa verksamheter träffas regelbundet (ca. 3-4 ggr/termin) och utgör en plattform för professionella att utveckla och utvärdera befintliga och nya arbetsmetoder som är särskilt anpassade för målgruppen. 3 Källa: 16

17 Litteraturtips! Pistol, S-E. FIB-projektet i Uppsala län. Föräldrar med intellektuella begränsningar. Kartläggning av målgruppen, Uppsala. Regionförbundet Uppsala län. FoU-rapport 2009/5 Bager, B. Barn till mödrar med utvecklingsstörning en inventering. Läkartidningen nr 1-2, 2003 Jöreskog, K. Checklistor, tålamod och gemenskap. Arvsfonden, 2009 Socialstyrelsen. Föräldrar med utvecklingsstörning och deras barn vad finns det för kunskap? Socialstyrelsen. Barn som har föräldrar med utvecklingsstörning Länkar! Bilaga 1 17

18 SUF Samverkan Utveckling - Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter Samverkan Med erfarenhet av ett samverkansprojekt genomfört i Uppsala län ( ) har ett liknande projekt nu startat i Helsingborgs kommun. Projektet är ett samarbete mellan våra professionella verksamheter i kommun och sjukvård och kommer inledningsvis att pågå under Projektets syfte är att minska riskerna för att barn far illa genom att utveckla stöd till barnfamiljer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter. En del i projektet är att genomföra en kartläggning av målgruppens storlek i Helsingborgs kommun för att kunna se resursbehov. Har en person ett funktionshinder är det troligt att det ger konsekvenser inom de flesta livsområden. Föräldraskap är ett sådant område. Det saknas emellertid information idag om hur många föräldrar det finns som tillhör målgruppen. Vi vet inte heller hur många barn det finns. En kartläggning/beräkning av antalet är en förutsättning för att kunna bedöma vilka behov av stöd som dessa barn och deras föräldrar har och planera utifrån det. Med målgruppen menar vi föräldrar med utvecklingsstörning samt personer vars svårigheter i föräldraskapet kan kopplas till kognitiv nedsättning. Kognitiva svårigheter innebär t ex att ha stora problem med planering, struktur, minne, abstrakt tänkande, läsning, räkning eller skrivning, vilka var för sig eller gemensamt kan inverka på föräldraförmågan. I vissa fall kan svårigheterna vara så stora att föräldraförmågan sviktar. Dessa personer kan t ex ha en svag begåvning, förvärvad hjärnskada eller andra neuropsykiatriska funktionshinder såsom Aspergers syndrom eller ADHD. För att kunna få en uppskattning av hur många familjer det finns i Helsingborgs kommun undrar vi om du skulle kunna göra en beräkning av hur många familjer du har kännedom inom ditt område. Maila antalet till Tack för din medverkan! Helsingborg den 31 mars 2010 Eva Creime Projektledare Mobiltfn

19 SUF Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter Bilaga 2 Hur tror du det är att vara förälder och dessutom ha en utvecklingsstörning eller andra kognitiva funktionshinder? Känner du till att barn till föräldrar med sådana svårigheter kan vara barn som riskerar att fara illa? Vi måste ha kunskap för att veta hur vi bäst ska stötta dessa föräldrar! Föräldraskap och kognitiva funktionshinder Välkommen till en utbildningsdag den 30 september 2010 på Hotel Marina Plaza, Helsingborg, med start klockan 09:00 och slut ca 16:00. Enkel förtäring ingår. Ingen kostnad! Siw Berkowitz Kornfält, leg. psykolog vid Vuxenhabiliteringen i Malmö, föreläser om utvecklingsstörning och hur detta kan påverka den kognitiva, sociala och emotionella förmågan. Sven-Erik Pistol, från SUF-Kunskapscentrum i Uppsala, berättar bl.a. om den samverkansmodell, den forskning och de undersökningsresultat som tagits fram och som ligger till grund för fortsatt arbete med dessa frågor i Uppsala län. Lena Nylander, överläkare vid vuxenpsykiatrin och vid Vuxenhabiliteringen i Region Skåne, föreläser om autismspektrumtillstånd hos vuxna. Greger Nyberg, FoU Handikappomsorg, berättar om det utvecklingsarbete som pågår i Skåne under begreppet Läns-SUF. Utbildningsdagen arrangeras av SUF-projektet i Helsingborg och vänder sig till beslutsfattare och politiker i Helsingborgs kommun samt till dig som arbetar inom landsting och kommun och som är intresserad av att få mer kunskap inom området. Anmäl ditt deltagande senast 18 juni till projektledare Utbildningsdagen är kostnadsfri. Anmälan är dock bindande. Vid uteblivet deltagande debiteras 250,-. OBS! Deltagarantalet är begränsat först till kvarn-principen gäller! Registrering från 08:30. SUF-projektet och utbildningsdagen finansieras av Föreningen Mjölkdroppen Helsingborgs Lasarett 19

20 Bilaga 3 SUF Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter Projektet finansieras av föreningen Mjölkdroppen Ett samverkansprojekt mellan sjukvården i Region Skåne och Helsingborgs kommun Illustrationer av Jenny Johnson

21 Styrgrupp Kerstin Bergmark samordnare BHV Elisabeth Cederwall barnläkare BUM Birgitta Roupe enhetschef BoF Socialtjänsten Elisabeth Hallberg enhetschef Barn- och ungdomshabiliteringen Ingela Larsson barnmorska Mödrahälsovården Jannice Jäderhed Linderståhl enhetschef Vuxenpsykiatrin Carolina Peyron särskolesamordnare Eva Nilsson mödra- och barnhälsovårdspsykolog BHV Jessica Swartling enhetschef LSS Marie Wirén Widberg enhetschef Vuxenhabiliteringen Syftet med projektet Kunskapen ökar om familjer där någon av föräldrarna har ett funktionshinder i form av utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter. Kognitiva svårigheter innebär att ha stora problem med planering, struktur, minne, abstrakt tänkande, läsning, räkning eller skrivning. Vi vet att föräldraskapet kan påverkas av ett sådant funktionshinder. I vissa fall kan svårigheterna vara så stora att föräldraförmågan sviktar. Projektets syfte är att minska riskerna för att barn far illa genom att utveckla stöd till dessa barnfamiljer. Professionella verksamheter inom sjukvården i Region Skåne och Helsingborgs kommun har därför tillsammans startat detta samverkansprojekt. Inom ramen för projektet skall vi försöka ta reda på hur stor målgruppen är i Helsingborgs kommun, hitta samverkansformer för att ge stöd samt sprida kunskap kring målgruppen till personal i vård och kommun. Projektledare Eva Creime tfn Utifrån den forskning som finns vet vi att behovet av samordnat samhällsstöd till dessa familjer är stort. Uppsala landsting arbetar sedan många år tillbaka med dessa frågor och startade 2009 ett SUF Kunskapscentrum. För ytterligare information läs på hemsida eller kontakta projektledaren. 21

PUFF-projektet i Tomelilla

PUFF-projektet i Tomelilla PUFF-projektet i Tomelilla Projektet för Utveckling av FöräldraFörmågan Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning

Läs mer

SUF-nätverket i Växjö. Kartläggning av målgruppen för Samverkan Utveckling Föräldraskap i Växjö kommun 2013-12-01. Landstinget Kronoberg.

SUF-nätverket i Växjö. Kartläggning av målgruppen för Samverkan Utveckling Föräldraskap i Växjö kommun 2013-12-01. Landstinget Kronoberg. Kartläggning av målgruppen för Samverkan Utveckling Föräldraskap i Växjö kommun Leg. psykolog Vuxenhabiliteringen SUF-nätverket i Växjö Landstinget Kronoberg Vuxenhabiliteringen Barn- och ungdomshabiliteringen

Läs mer

FIB-PROJEKTET UPPSALA LÄN Föräldrar med intellektuella begränsningar Kartläggning av målgruppen, 2005-2008

FIB-PROJEKTET UPPSALA LÄN Föräldrar med intellektuella begränsningar Kartläggning av målgruppen, 2005-2008 FoU-rapport 2009/5 FIB-PROJEKTET UPPSALA LÄN Föräldrar med intellektuella begränsningar Kartläggning av målgruppen, 2005-2008 - ett metodutvecklingsprojekt Sven-Erik Pistol Regionförbundet Uppsala län

Läs mer

Projektförslag. Barn till föräldrar som har en kognitiv begränsning i Eslöv.

Projektförslag. Barn till föräldrar som har en kognitiv begränsning i Eslöv. Barn till föräldrar som har en kognitiv begränsning i Eslöv. Författare: Camilla Petersson Thomas Larsen Godkänt av (förvaltningschefer):eva Åström Kerstin Melen-Gyllensten Datum för godkännande: 1. Bakgrund

Läs mer

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns kommuner, Landstinget, Regionförbundet och FUB IHF Konferens Norrköping 9 september, 2010 Stöd till barn och föräldrar i familjer där

Läs mer

Utbildningspaket 2014

Utbildningspaket 2014 Utbildningspaket 2014 Utbildningarna vänder sig till yrkesverksamma inom kommun och landsting som i sin yrkesroll träffar föräldrar med kognitiva svårigheter eller deras barn. Det kan vara yrkesverksamma

Läs mer

Målgruppen. Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter. Ann Nilsson, familjecoach

Målgruppen. Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter. Ann Nilsson, familjecoach Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter Målgruppen Föräldrar med kognitiva svårigheter som behöver stöd 1. Föräldrar med en utvecklingsstörning/ svagbegåvning 3. Föräldrar med

Läs mer

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Tid och plats: 11/2 2011 kl 9.00 11.00 Falu Habilitering, Falun Närvarande: Erica Karlsson, Carina Jarl och Carl

Läs mer

Vägledning vid samtal

Vägledning vid samtal Eva Rosén-Sverdén Leg psykolog Vuxenhabiliteringen Vägledning vid samtal Detta material vänder sig till professionella som möter blivande föräldrar med kognitiva funktionsnedsättningar, och där det kan

Läs mer

Projekt SUF-Hässleholm

Projekt SUF-Hässleholm Projekt SUF-Hässleholm 2008-2011 Marianne Lundquist Öhrn Rikskongress Ystad 17-18 oktober 2013 Slutsatser Det behövs mer kunskap om föräldrar med utvecklingsstörning och de sammanhang de befinner sig i

Läs mer

Kartläggning av målgruppen Samverkan Utveckling Föräldraskap

Kartläggning av målgruppen Samverkan Utveckling Föräldraskap FoU Kronoberg FoU-rapport 2013:1 Kartläggning av målgruppen Samverkan Utveckling Föräldraskap Föräldrar med utvecklingsstörning eller kognitiva svårigheter och deras barn Linnea Gunnarsson FoU Kronobergs

Läs mer

Från caféverksamhet till barngruppsverksamhet erfarenheter från Uppsala län. Ann Nilsson familjecoach, Tierps kommun och SUF kunskapscentrum

Från caféverksamhet till barngruppsverksamhet erfarenheter från Uppsala län. Ann Nilsson familjecoach, Tierps kommun och SUF kunskapscentrum Från caféverksamhet till barngruppsverksamhet erfarenheter från Uppsala län Ann Nilsson familjecoach, Tierps kommun och SUF kunskapscentrum Tidsschema 13.00 Presentation historik Ann Nilsson 13.30 Gruppverksamhet

Läs mer

Program. Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn Östersund. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap

Program. Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn Östersund. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn Östersund 2015-11-18 2015-11-19 Lydia Springer, Sandra Melander Pernilla Rydberg Hallén och Anna Thalén Program 8.30-9.00 Fika 9.00-10.15 Identifiering

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Kontaktperson Programchef Anna-Lena Christensson Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 317, mobil 070.45 10 317 E-post;

Läs mer

Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn

Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn Utbildningsdag Tierp 22 okt 2012 LYDIA SPRINGER SANDRA MELANDER lydia.springer@lul.se sandra.melander@lul.se Projektet finansieras av: SUF-Kunskapscentrum

Läs mer

Minnesanteckningar från SUF mötet den 9/1 14 Mora.

Minnesanteckningar från SUF mötet den 9/1 14 Mora. Minnesanteckningar från SUF mötet den 9/1 14 Mora. Närvarande: Mari Thorildsson MVC, Inga Lill Lingman BVC, Majlis Ersson Elevhälsoenheten, Lena Karlsson habiliteringen, Maja Franz Socialtjänsten, samt

Läs mer

AGENDA. SUF möte. Ärendepunkt och beslut. 1 Föregående minnesanteckningar Gås igenom och läggs till handlingarna utan korrigeringar.

AGENDA. SUF möte. Ärendepunkt och beslut. 1 Föregående minnesanteckningar Gås igenom och läggs till handlingarna utan korrigeringar. AGENDA Grupp/mötesforum Verksamhetsområde SUF möte Enhet Lokal Familjecentralen Datum 2014-01-24 Deltagare Lennart H, Ewa G, Ann N, Veronica L, Emma R, Rose-Marie B Mötesordförande Mötessekreterare Frånvarande

Läs mer

Johanna Hillgren, Anne Kulle, Anna-Lena Löf, Ulla Sjödin, Elisabeth Hedberg.

Johanna Hillgren, Anne Kulle, Anna-Lena Löf, Ulla Sjödin, Elisabeth Hedberg. Närvarande: Johanna Hillgren, Anne Kulle, Anna-Lena Löf, Ulla Sjödin, Elisabeth Hedberg. 19/5 Info i Bålsta. Referensgruppen är bokad. Inbjudan Anna Lena tar hjälp av Rosmarie för att göra en inbjudan

Läs mer

SUF-Guide. Information till personal inom vård och kommun i Nordvästra Skåne. www.lul.se/suf

SUF-Guide. Information till personal inom vård och kommun i Nordvästra Skåne. www.lul.se/suf SUF-Guide Samverkansplan för bemötande av barn och föräldrar i familjer där en eller båda föräldrarna har utvecklingsstörning eller andra kognitiva funktionsnedsättningar. Information till personal inom

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Det anpassade stödet till barn och föräldrar i familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter

Det anpassade stödet till barn och föräldrar i familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter Det anpassade stödet till barn och föräldrar i familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter Ann Nilsson, familjecoach, Tierps kommun Presentation Ann Nilsson Familjecoach, IFO, öppna insatser,

Läs mer

KUNSKAPS- OCH KOMPETENSPÅFYLLNAD 2009-2011 FÖRMEDLAT AV SUF-KUNSKAPSCENTER ÕIE UMB CARLSSON, MED.DR

KUNSKAPS- OCH KOMPETENSPÅFYLLNAD 2009-2011 FÖRMEDLAT AV SUF-KUNSKAPSCENTER ÕIE UMB CARLSSON, MED.DR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSPÅFYLLNAD FÖRMEDLAT AV SUF-KUNSKAPSCENTER 2009-2011 ÕIE UMB CARLSSON, MED.DR UPPSALA UNIVERSITET, JUNI 2012 INNEHÅLL Kunskaps- och kompetenspåfyllnad... 1 förmedlat av suf-kunskapscenter

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN BORLÄNGE LOKALA SUF-GRUPP 11-03-17

MINNESANTECKNINGAR FRÅN BORLÄNGE LOKALA SUF-GRUPP 11-03-17 MINNESANTECKNINGAR FRÅN BORLÄNGE LOKALA SUF-GRUPP 11-03-17 på Kvarnsvedens vårdcentral Närv: Per-Olof Rosendahl, socialpsykiatrin, Claudia Engman, BVC-psykolog Domnarvets vc, Gerd Edström, socialtjänsten,

Läs mer

Familjehemsdagen Stockholm 22 maj 2017

Familjehemsdagen Stockholm 22 maj 2017 Familjehemsdagen Stockholm 22 maj 2017 Lydia Springer Leg psykolog, Specialist i klinisk psykologi SUF-Kunskapscentrum, Habiliteringen SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns

Läs mer

Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada

Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada Utbildar INBJUDAN till Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada Tema: Konsekvenser vid förvärvad hjärnskada. Plats: Missionskyrkan i Uppsala. Tid: Tisdagen den 8 mars 2016 kl. 9.00 17.00 (registrering

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Kommunstyrelsen Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-10-22 Sid Delges: Socialnämnden och arbete Peter Nyberg Styrdokument 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Handlingsplan Utifrån inventering och analys kring

Läs mer

Minnesanteckningar från SUF-möte Mora 25 januari 2011.

Minnesanteckningar från SUF-möte Mora 25 januari 2011. Minnesanteckningar från SUF-möte Mora 25 januari 2011. Närvarande: Gunilla Agby socialförvaltningen Orsa, Carina Sandgren-Gustafsson och Catarina Nääs från Mora särskola, Ingalill Lingman BVC, Marie Thorildsson

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

BASUTBILDNING NEUROPSYKIATRI

BASUTBILDNING NEUROPSYKIATRI BASUTBILDNING NEUROPSYKIATRI Nacka hösten 2017 Vad handlar utbildningen om? Grundutbildning i neuropsykiatrisk funktionsvariation hos barn och vuxna Diagnostik Styrkor och svårigheter Bemötande, kommunikation

Läs mer

ANSÖKAN OM FORTSATT BIDRAG TILL TIDIGA INSATSER

ANSÖKAN OM FORTSATT BIDRAG TILL TIDIGA INSATSER SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG/PREVEN TIONSENHETEN SID 1 (5) 2008-03-27 ANSÖKAN OM FORTSATT BIDRAG TILL TIDIGA INSATSER Projektstart Projektet Sköra föräldrar startade den 31 augusti 2007

Läs mer

Verksamhetsutvecklingsprojekt Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän

Verksamhetsutvecklingsprojekt Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Verksamhetsutvecklingsprojekt Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Slutrapport Vägledarprojektet 2007-10-15 Projektledare Annika Tynan O Mahony Innehållsförteckning 1. Sammanfattning av projektet

Läs mer

Minnesanteckningar från Knivstas lokala suf-grupp

Minnesanteckningar från Knivstas lokala suf-grupp Minnesanteckningar från Knivstas lokala suf-grupp 20013-03-12 Närvarande : Karin Cervenka, Ingrid Claesson, Sandra Jardemalm, Ulrika Hedell, Annika Olofsson, Iwona Grundström, Margareta Selin, Barbro Sandberg/vid

Läs mer

Protokoll från SUF-möte i Tierp den 7 februari 2011.

Protokoll från SUF-möte i Tierp den 7 februari 2011. Protokoll från SUF-möte i Tierp den 7 februari 2011. Närvarande: Ingela Helling, Aino Holmgren, Helena Ljung, Ann Nilsson. Lennart Hillberg samt u.t. Ann berättade om hur hennes arbete i hemmet hos föräldrar

Läs mer

Glömmer, missar tider och kommer med en massa förklaringar

Glömmer, missar tider och kommer med en massa förklaringar Glömmer, missar tider och kommer med en massa förklaringar Vänersborg Torsdag 10 november 2011 Lydia Springer & Sven-Erik Pistol www.lul.se/suf Projektet finansieras av: Projektet finansieras av: Bergen

Läs mer

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF Version 3, 2015:01 Det enskilda barnets bästa riskerar ofta att hamna i skymundan. Barn med föräldrar i vårdnadstvister Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har varje

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Att samverka när barn och unga misstänks fara illa Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar och metoder för bra samverkan

Att samverka när barn och unga misstänks fara illa Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar och metoder för bra samverkan 2014-12-19 15/36 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Landstinget Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar

Läs mer

Johanna Hillgren, Anne Kulle, Anna-Lena Löf, Ulla Sjödin, Elisabeth Hedberg.

Johanna Hillgren, Anne Kulle, Anna-Lena Löf, Ulla Sjödin, Elisabeth Hedberg. Närvarande: Johanna Hillgren, Anne Kulle, Anna-Lena Löf, Ulla Sjödin, Elisabeth Hedberg. 19/5 Info i Bålsta. Referensgruppen är bokad. Inbjudan Anna Lena tar hjälp av Rosmarie för att göra en inbjudan

Läs mer

Stöd till föräldrar med utvecklingsstörning - ett delprojekt inom Föräldrastödsprojektet de tre F:en

Stöd till föräldrar med utvecklingsstörning - ett delprojekt inom Föräldrastödsprojektet de tre F:en Projektplan 1 (8) -06-22 Stöd till föräldrar med utvecklingsstörning - ett delprojekt inom Föräldrastödsprojektet de tre F:en Bakgrund En kartläggning av befintligt stöd till målgruppen som bor i Hudiksvalls

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Barnkonventionen september Det är dags för BK att ta av sig finkostymen, kliva ut från politikens finrum och bli grå genomförandevardag!

Barnkonventionen september Det är dags för BK att ta av sig finkostymen, kliva ut från politikens finrum och bli grå genomförandevardag! Barnkonventionen september 2011 Det är dags för BK att ta av sig finkostymen, kliva ut från politikens finrum och bli grå genomförandevardag! Barnkonventionen 0-18 år Landstingsfullmäktige 2001 Införliva

Läs mer

Personlig presentationsteknik

Personlig presentationsteknik 2014-11-21 15/17 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Personlig presentationsteknik BAKGRUND Hur når jag fram med mitt budskap? Att

Läs mer

SUF-Guide. www.lul.se/suf

SUF-Guide. www.lul.se/suf SUF-Guide Samverkansplan för bemötande av barn och föräldrar i familjer där en eller båda föräldrarna har utvecklingsstörning eller andra kognitiva funktionsnedsättningar. www.lul.se/suf Information till

Läs mer

Våld i nära relationer. Projektplan. Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING

Våld i nära relationer. Projektplan. Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 504-266/09 PROJEKTPLAN Godkänd av styrgruppen 2010-01-11 Våld i nära relationer Projektplan Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer Projektperiod

Läs mer

Barn som närstående/anhöriga

Barn som närstående/anhöriga (5) Barn som närstående/anhöriga Barns rätt till information, råd och stöd I en situation där barn lever tillsammans med en vuxen patient som har en allvarlig fysisk sjukdom, psykisk störning eller funktionsnedsättning

Läs mer

SUF-Guide. www.lul.se/suf

SUF-Guide. www.lul.se/suf SUF-Guide Samverkansplan för bemötande av barn och föräldrar i familjer där en eller båda föräldrarna har utvecklingsstörning, kognitiva funktionsnedsättningar eller andra varaktiga svårigheter. www.lul.se/suf

Läs mer

http://www.regionorebro.se/4.51ddd3b10fa0c64b24800034364/12.51ddd3b10fa0c64...

http://www.regionorebro.se/4.51ddd3b10fa0c64b24800034364/12.51ddd3b10fa0c64... Sida 1 av 2 #$% #/0 2% 3%/$ 6 7 /8 '()*+,-. 1()*+'. (*+-. -(4*+5. ('*+,. -(4*+5.,)(,*+).,(*+)4., 4(*+). ) ('*+,. )('*+'. (*+)5., )(*+. ) 1()*+'.,,(4*+)).,,(*+),. ) )('*+'.! " )5(5*+4.,)(,*+)., )'()*+5.

Läs mer

Vad behövs? Syfte med arbetet med barn som anhöriga. Vad behövs? Perspektivförskjutning. Barn som anhöriga Lagstadgad rätt till stöd Vad behövs?

Vad behövs? Syfte med arbetet med barn som anhöriga. Vad behövs? Perspektivförskjutning. Barn som anhöriga Lagstadgad rätt till stöd Vad behövs? Barn som anhöriga Lagstadgad rätt till stöd Vad behövs? Syfte med arbetet med barn som anhöriga Öka skyddsfaktorerna Minska riskfaktorerna Vad behövs? Perspektivförskjutning Se patienter som är föräldrar

Läs mer

Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn

Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn Torsdagen den 24 maj, 2012 Lydia Springer lydia.springer@lul.se Projektet finansieras av: Bergen Uppsala Stockholm Köpenhamn Madrid London Paris Berlin

Läs mer

Checklistor, tålamod och gemenskap

Checklistor, tålamod och gemenskap Checklistor, tålamod och gemenskap stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar Erfarenheter från FIBprojekt 2005 2008 Karin Jöreskog, fil. dr Uppsala universitet, oktober 2009 Checklistor, tålamod

Läs mer

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Baserad på överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning, Landstinget i Värmland och länets kommuner 2014-10-30--2016-10-29 1. Definition av målgrupp/er

Läs mer

H-Modellen. Samarbetsmodell kring barn och ungdomar. med neuropsykiatriska funktionshinder

H-Modellen. Samarbetsmodell kring barn och ungdomar. med neuropsykiatriska funktionshinder H-Modellen Samarbetsmodell kring barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder 2 H-Modellen 2009 designby Innehållsförteckning Förord...4 Mål...5 Målgrupp...5 Lots...6 Lots-utbildning...6 Lotsens

Läs mer

Gilla kommunen En dag om sociala medier i offentlig sektor

Gilla kommunen En dag om sociala medier i offentlig sektor 2014-11-21 15/22 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Gilla kommunen En dag om sociala medier i offentlig sektor BAKGRUND/ SYFTE De sociala

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 NÄTVERK FÖR ANHÖRIGA Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 taby.se/anhorigstod NÄTVERK HÖSTEN FÖR ANHÖRIGA 2015 Mötesplatser för anhöriga Täby kommun ordnar mötesplatser där du som anhörig får

Läs mer

Föräldraskap och kognitiva svårigheter Gimo

Föräldraskap och kognitiva svårigheter Gimo Föräldraskap och kognitiva svårigheter Gimo 2016-11-28 Lydia Springer SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns kommuner, Landstinget & Regionförbundet Stöd till barn och föräldrar

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/08 N Y T T F R Å N SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tilldelats statliga medel till det 3-åriga samverkansprojektet SIKTA (Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

FKS 2014-03-10 www.lul.se/suf

FKS 2014-03-10 www.lul.se/suf FKS 2014-03-10 www.lul.se/suf Projekt i samverkan mellan Regionförbundet och kommunerna i Uppsala län och FUB Gunnel Janeslätt Med dr. leg arbetsterapeut Forskare på SUF KC, Uppsala Associerad till Institutionen

Läs mer

Föräldrastöd. Enköpings kommun

Föräldrastöd. Enköpings kommun Föräldrastöd Enköpings kommun Beskrivning föräldrastödsprogram 1-3 år Program Att vara småbarnsförälder är inte alltid lätt! Barn är olika till sin läggning redan från tidig ålder. En del är följsamma,

Läs mer

Enskilt föräldrabesök för pappa/vårdnadshavare inom Barnhälsovården

Enskilt föräldrabesök för pappa/vårdnadshavare inom Barnhälsovården Enskilt föräldrabesök för pappa/vårdnadshavare inom Barnhälsovården erfarenheter från två pilotprojekt i Stockholm och Kronoberg Amanda Wikerstål, Kronoberg Malin Bergström, Maria Söderblom & Michael Wells,

Läs mer

Bakgrund Många barn föds in i en ogynnsam livssituation. Detta då deras föräldrar har problem som hämmar deras förmåga att på ett tillfredsställande sätt svara upp mot sina barns behov av omvårdnad och

Läs mer

Med utgångspunkt i barnkonventionen

Med utgångspunkt i barnkonventionen Med utgångspunkt i barnkonventionen arbetar Stiftelsen Allmänna Barnhuset med att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Öka kompetensen hos de professionella som möter barn, påverka beslutsfattare

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 taby.se/anhorigstod samtalsgrupper Mötesplatser för anhöriga Anhörigstödet arrangerar mötesplatser där du får information som kan vägleda och inspirera dig.

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Årsrapport samordnare för barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Årsrapport samordnare för barn till föräldrar med psykisk ohälsa 1(6) Länssjukhuset Ryhov Psykiatriska kliniken Årsrapport samordnare för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Katarina Johansson, skötare på psykiatriska kliniken, har under 2012 arbetat 25% med klinikens

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser för barn och ungdomar i riskzonen en samverkansmodell för skola, socialtjänst och barnpsykiatri.

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser för barn och ungdomar i riskzonen en samverkansmodell för skola, socialtjänst och barnpsykiatri. ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN SID 1 (6) 2009-04-07 Till Länsstyrelsen i Stockholms län Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser för barn och ungdomar i

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR /2011 SID 1 (5)

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR /2011 SID 1 (5) SOCIALFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSENHETEN UTLYSNING SID 1 (5) 2011-10-17 UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PROJEKTET SAMVERKAN OCH STYR- NING UTIFRÅN EFFEKTER FÖR MÅLGRUPPEN SAMORDNAD VÅRDPLAN FÖR

Läs mer

Barns behov av information, råd och stöd när en förälder är psykiskt sjuk hur efterföljs lagen?

Barns behov av information, råd och stöd när en förälder är psykiskt sjuk hur efterföljs lagen? Barns behov av information, råd och stöd när en förälder är psykiskt sjuk hur efterföljs lagen? En utvärdering av implementeringen i Psykiatri Skåne Gisela Priebe, Lunds universitet Maria Afzelius, Region

Läs mer

På G i Älvkarleby kommun för SUF-familjer

På G i Älvkarleby kommun för SUF-familjer På G i Älvkarleby kommun för SUF-familjer 2017 09 15 Sandra Melander sandra.melander@regionuppsala.se Lydia.Springer lydia.springer@regionuppsala.se SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap

Läs mer

SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap

SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns kommuner, Landstinget, Regionförbundet och FUB Stöd till barn och föräldrar i familjer där någon förälder har utvecklingsstörning eller

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2010:38 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:7 av Anna Kettner (S) om inrättande av familjemottagningar för neuropsykiatriska diagnoser Föredragande landstingsråd: Birgitta

Läs mer

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 februari 2011 TALARE Örebro universitet Umeå kommun Jan Brännström Jan Hjelte Uppsala

Läs mer

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare 2014-11-21 15/16 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade

Läs mer

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Plats: Kvarnsvedens Vårdcentral Ordförande: Rose-Marie Casselbrant, MVC Sekreterare: Maria Bäck, BVC Jakobsgårdarna Närvarande: Jenny Westergren

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn

Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn Hornö 6-7 november 2012 LYDIA SPRINGER SVEN-ERIK PISTOL lydia.springer@lul.se sven-erik.pistol@lul.se Projektet finansieras av: SUF-Kunskapscentrum ö

Läs mer

Årsrapport samordnare barn till psykiskt sjuka föräldrar och BIP Ryhov Jönköping 2016

Årsrapport samordnare barn till psykiskt sjuka föräldrar och BIP Ryhov Jönköping 2016 Förvaltningsnamn Avsändare Psykiatri Psyk. Avd. H Katarina Johansson 036-323320 katarina.johansson@rjl.se Berörda Region Jönköping Årsrapport samordnare barn till psykiskt sjuka föräldrar och BIP Ryhov

Läs mer

Projektplan Barn och Unga Fyrbodal

Projektplan Barn och Unga Fyrbodal 2012-04-26 Projektplan Barn och Unga Fyrbodal Bakgrund Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 2011-01-27 undertecknat en överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik inom den

Läs mer

Länsstyrelserna stödjer och samordnar föräldrastödet

Länsstyrelserna stödjer och samordnar föräldrastödet Länsstyrelserna stödjer och samordnar föräldrastödet Camilla Pettersson Örebro län Länsstyrelsernas uppdrag ska under åren 2014-2017 stödja kommuner, landsting och andra föräldrastödjande i arbetet med

Läs mer

Välkomna! Till lärandeseminarium 2 om första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa

Välkomna! Till lärandeseminarium 2 om första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa Välkomna! Till lärandeseminarium 2 om första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa Tema- barn med koncentrationssvårigheter, barn som tänker annorlunda Lycksele 17.1 2012 Umeå 3.2 2012

Läs mer

Ipad i förskola och skola

Ipad i förskola och skola 2014-11-21 15/21 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Ipad i förskola och skola BAKGRUND/ SYFTE Denna utbildningsdag vänder sig till dig som

Läs mer

Tolka och förstå små barn

Tolka och förstå små barn 2013-06-24 13/59 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Tolka och förstå små barn BAKGRUND/ SYFTE Den här kursen vänder

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i lokal suf-grupp i Östhammar 20140228

Minnesanteckningar från möte i lokal suf-grupp i Östhammar 20140228 2014-03-05 Minnesanteckningar från möte i lokal suf-grupp i Östhammar 20140228 Närvarande: Cajsa Strand, Anita Eliasson, Lena Palm Samuelsdotter Frånvarande: Anna Blomkvist, Michiel Neuman Detta är första

Läs mer

Samverkan varför, när och hur?

Samverkan varför, när och hur? Samverkan varför, när och hur? Varför behövs samarbete? Det finns ett tydligt samband mellan utsatthet och ohälsa, försenad utveckling samt bristande skolgång Vanligast och även mest allvarligt med multipla

Läs mer

Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn

Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn Nordiska Barnavårdskongressen - September 2012 LYDIA SPRINGER SVEN-ERIK PISTOL lydia.springer@lul.se sven-erik.pistol@lul.se Projektet finansieras av:

Läs mer

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Inledning KSL, kommunerna och Stockholms läns landsting har tillsammans arbetat fram

Läs mer

Förstärkt familje/jourhem, Uppsala kommun

Förstärkt familje/jourhem, Uppsala kommun Förstärkt familje/jourhem, Uppsala kommun 2017 12 05 Lydia Springer lydia.springer@regionuppsala.se Christine Mattsson christine.eriksson-mattsson@regionuppsala.se SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling

Läs mer

Minnesanteckningar lokala Suf mötet 120228 hos Familjeteamet

Minnesanteckningar lokala Suf mötet 120228 hos Familjeteamet Minnesanteckningar lokala Suf mötet 120228 hos Familjeteamet Närvarande: Elisabeth Hedberg, Magdalena Ingelgård, Boel Nordström, Niklas Arnö samt praktikant Evelyn, Marlene Bjering kurator Medpro Clinic,

Läs mer

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Uppdrag Den delregionala ledningsgruppens uppdrag är att kontinuerligt och enligt Västbus

Läs mer

Vuxenpsykiatrin finns de med i de lokala Västbusgrupperna? Svar: Vuxenpsykiatrin finns inte med i lokala Västbusgrupper. Det gäller hela regionen.

Vuxenpsykiatrin finns de med i de lokala Västbusgrupperna? Svar: Vuxenpsykiatrin finns inte med i lokala Västbusgrupper. Det gäller hela regionen. BUP efterfrågar en regional utbildning med uppföljningar som ska vara obligatoriska för våra familjehem. Svar: Socialstyrelsen har under år 2013 anordnat en utbildning för familjehemsutbildare med utgångspunkt

Läs mer

FÖRÄLDRAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING - HUR GÅR DET FÖR BARNEN?

FÖRÄLDRAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING - HUR GÅR DET FÖR BARNEN? FÖRÄLDRAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING - HUR GÅR DET FÖR BARNEN? IDA LINDBLAD, LEG PSYKOLOG, MED. DR. Individer med intellektuell funktionsnedsättning Att ha en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

KUR - Kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykiatrisk diagnos/funktionsnedsättning.

KUR - Kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykiatrisk diagnos/funktionsnedsättning. Inbjudan KUR - Kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykiatrisk diagnos/funktionsnedsättning. Försäkringskassan har fått regeringens uppdrag att stimulera en gemensam kunskapsutveckling

Läs mer

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten?

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? ISSN 1103-8209, meddelande 1999:23 Text: Britt Segerberg Omslagsbild:

Läs mer

Varmt välkomna! Tvärprofessionella samverkansteam. kring psykisk skörhet/ sjukdom under graviditet och tidigt föräldraskap

Varmt välkomna! Tvärprofessionella samverkansteam. kring psykisk skörhet/ sjukdom under graviditet och tidigt föräldraskap Varmt välkomna! Tvärprofessionella samverkansteam kring psykisk skörhet/ sjukdom under graviditet och tidigt föräldraskap Charlotte Luptovics Larsson Barnsamordnare, Handledare Leg. Sjuksköterska Lagstiftning

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård Neurologiska klinikens arbete med rutiner

Läs mer

Policy för att förverkliga barnets rättigheter & Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter. 24 april 2013

Policy för att förverkliga barnets rättigheter & Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter. 24 april 2013 Policy för att förverkliga barnets rättigheter & Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter 24 april 2013 Policy för att förverkliga barnets rättigheter Målet för den svenska barnrättspolitiken

Läs mer