PUFF-projektet i Tomelilla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PUFF-projektet i Tomelilla"

Transkript

1 PUFF-projektet i Tomelilla Projektet för Utveckling av FöräldraFörmågan Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter Rapport Linda Ljunggren och Carina Wester 1

2 FÖRORD Arbetet under det här året har satt igång en process. En process för att uppmärksamma målgruppen och arbetet runt målgruppen dvs samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter där svårigheterna kan påverka föräldraskapet. Vi, som arbetat med detta uppdrag har haft förmånen att möta kompetenta och engagerade medarbetare som är verksamma inom Tomelilla kommun och Region Skåne. Trots hög arbetsbelastning har, alla vi mött, tagit sig tid till oss och med ett vänligt bemötande berättat om sitt arbetsområde och sin arbetsplats. Alla har med stort intresse och engagemang för denna målgrupp uppgett i våra möten att de saknar gemensamt fokus och samverkan runt målgruppen. Genomgående har också varit en önskan och förhoppning att projektet ska leda till positiva förändringar för målgruppen i form av metoder och kompetenshöjande insatser för samtliga personalgrupper. Att arbeta i ett implementeringsprojekt och få till resultat det tar tid! Vår förhoppning är att projektet PUFF ska ge ett underlag till en fortsatt diskussion kring utveckling för denna målgrupp i kommun och i region. En utveckling som tillvaratar resurser och erfarenheter hos såväl kollegor och målgruppens familjer och att fortsätta samverka och samarbeta mellan olika professioner inom Tomelilla kommun och Region Skåne. Med det engagemang och den kompetens som finns idag hos alla som vi mött så finns det också förutsättningar för en god framtida utveckling. SUF- Kunskapscentrum i Uppsala har under året utgjort ett stort stöd och framförallt varit en stor inspirationskälla genom sin stora kunskapsbank och engagerade medarbetare. Puff-arbetet i Tomelilla har bara påbörjats! Tomelilla den Linda Ljunggren och Carina Wester Projektansvariga 2

3 INNEHÅLL Förord 2 Innehåll.. 3 Sammanfattning 4 Bakgrund, syfte.. 5 Projektmål, projektorganisation, tidsplan.. 6 Resultat Kartläggning - Utbildningsdagar - SUF-nätverk - Konsultationsgrupp - Aktiviteter Övrigt Styrgrupp- och ledningsmöten - Ekonomi - Informationsmaterial - Utbildningar Utvärdering..9 - Samverkan och handlingsplan hur ser det ut idag Diskussion Kartläggning - Utbildningsdagar - Konsultationsgrupp - Aktiviteter - Stöd i dag handlingsplan till målgruppen - Fortsatt samverkan Litteraturtips/länkar..12 Bilagor: Bilaga 1 Kartläggningens resultat Bilaga 2 Inbjudan till utbildningsdag den 30 mars -11 Bilaga 3 Inbjudan till utbildningsdag den 24 oktober -11 3

4 SAMMANFATTNING Tomelilla Kommun ansökte om utvecklingsmedel till tidiga insatser hos Länsstyrelsen i Skåne Län med anledning av att det i Tomelilla Kommun finns ett ökat antal föräldrar med diagnostiserad eller misstänkt utvecklingsstörning. Ett 1-årigt projektarbete påbörjades , projektets namn blev PUFF vilket betyder Projektet för Utveckling av FöräldraFörmågan. Projektet PUFF i Tomelilla är ett implementeringsprojekt i syfte att lyfta fram och medvetandegöra denna grupp av föräldrar, som har så stora svårigheter att dessa orsakar brister i föräldraskapet med påföljd att barnen riskerar att fara illa. Projektets mål; att genomföra kartläggning av målgruppen 1 i Tomelilla kommun, kompetenshöjande insatser för personal i vård och kommun, att erbjuda konsultativt stöd samt att utarbeta former för samverkan för att ge stöd till målgruppen samt vara ett stöd för det nybildade SUF-nätverket som hade sitt uppstartsmöte Kartläggningen som genomfördes under hösten 2010 visade att 7,1 % av kommunens familjer och 196 barn tillhör målgruppen. En utvärdering genomfördes dels efter projektets två utbildningsdagar, och och dels med konsultationsgruppens representanter. Denna visade att det är angeläget att samverka kring målgruppen och i dessa frågor. En nödvändig förutsättning för denna samverkan är att det finns kunskap inom och om verksamheterna. Sedan år 1994 har Tomelilla Kommun bedrivit gruppverksamhet för unga mammor och deras barn. Verksamheten är idag väl inarbetad och attraktiv för målgruppen. Projektet PUFF erbjuder sedan oktober -11, en enkel caféverksamhet i samarbete med Röda Korset. Rekryteringen till Föräldracafeét är mycket tids- och resurskrävande. Ett fortsatt viktigt arbete är att förankra SUF-tanken på ledningsnivå i de olika verksamheterna i syfte att implementera metoder runt målgruppen samt att sprida samverkan över alla de olika samverkanspartner som är berörda. Utifrån konsultationsgruppens fortsatta arbete är behovet stort av aktivt stöd och tydlig legitimitet från ledningsnivå att kunna samverka och det kan bara skapas genom grundläggande samsyn för målgruppens problematik. 1 Med målgruppen menas föräldrar med diagnos t.ex utvecklingsstörning och/eller föräldrar som har kognitiva svårigheter som begränsar föräldraförmågan. Kognitiva svårigheter kan vara bl.a planering, struktur, minne, abstrakt tänkande, läsning, räkning eller skrivning och därför behöver stöd i föräldraskapet. 4

5 BAKGRUND Det finns numera en allt ökande kunskap om familjer där föräldrarna har intellektuella begränsningar, exempelvis utvecklingsstörning, svagbegåvning eller andra kognitiva svårigheter. Dessa föräldrar har ofta stora svårigheter med planering, struktur, minne, abstrakt tänkande, läsning, räkning eller skrivning, vilka var för sig eller gemensamt kan inverka på föräldraförmågan. I vissa fall kan svårigheterna vara så stora att föräldraförmågan sviktar. I Tomelilla Kommun finns ett ökat antal föräldrar med diagnostiserad eller misstänkt utvecklingsstörning. Det finns också föräldrar som har både utvecklingsstörning/psykiska problem och utvecklingsstörning/missbruk. Det konstaterades vid en mätning år 2009 att 23 av 32 familjehemsplacerade barn kommer från familjer där en eller båda föräldrarna har intellektuella begränsningar. En inventering som genomförts endast inom Stöd och Lärande (IFO, Socialpsykiatri, Vuxenutbildning samt Resursenhet) visar att det finns kännedom om ca 100 familjer som till tillhör målgruppen. Dessa familjer får inte det stödet som de är i behov av eftersom de saknar kunskap om sin funktionsnedsättning och om sina rättigheter att få stöd i sitt föräldraskap. De professionellas kunskaper år otillräckliga för att möta behoven hos familjerna. Det saknas metoder och strategier för hur man arbetar med barnen och föräldrarna inom förskola/skola och socialtjänst. Det saknas samverkan mellan olika verksamheter för att ge föräldrar och barn ett stöd som med ett helhetsperspektiv kan stärka familjens möjligheter till ett kvalitativt gott liv. Tomelilla Kommun ansökte om utvecklingsmedel till tidiga insatser hos Länsstyrelsen i Skåne Län. Med hjälp av medel påbörjades ett projektarbete under 1 år, utifrån nämnda bakgrund. Projektets namn blev PUFF vilket betyder Projektet för Utveckling av FöräldraFörmågan. SYFTE Projektets syfte är att målgruppen ska uppmärksammas och få tillgång till kommunalt stöd av hög kvalitet samt förebyggande och hälsofrämjande hälso- och sjukvård. 5

6 PROJEKTMÅL Det övergripande målet med projektet är att minska riskerna att barn far illa och öka skyddsfaktorerna för hela familjen. Att genomföra kartläggning av målgruppens storlek i Tomelilla Kommun för att kunna se resursbehov och insatsbehov. Att erbjuda kompetenshöjande insatser för personal inom vård och kommun i form av gemensamma utbildningsdagar. Att erbjuda konsultativ stöd till personal inom vård och kommun samt en handlingsplan för stöd till målgruppen. Att utarbeta former för samverkan mellan olika yrkeskategorier, att formulera en grundläggande samsyn på målgruppens problematik och hur olika metoder och kunskaper kan utnyttjas för ett gemensamt syfte. Att implementera evidensbaserade metoder i de ordinarie verksamheterna skapar förutsättningar för målgruppen att få stöd av samhället. Ett sekundärt projektmål är att minska de långvariga familjehemsplaceringarna. PROJEKTORGANISATION Styrgrupp Sara Anheden (S) Anders Ahlbäck (FP) Elisabeth Andersson, socialchef Monica Neldeborn, enhetschef för Resursenheten Ledningsgrupp Elisabeth Andersson, socialchef Monica Neldeborn, enhetschef för Resursenheten Projektansvariga Linda Ljunggren 50% tjänst, Carina Wester 50% tjänst. TIDSPLAN Projektet påbörjades och avslutades

7 RESULTAT Kartläggning Det från början kanske främsta syftet med projektet var att genomföra en kartläggning av målgruppen dvs. att ta reda på hur många familjer det finns i Tomelilla Kommun där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter som ev. kan påverka föräldraskapet. I planeringen inför detta arbete var handledningen som gavs från Kommunförbundet en ovärderlig hjälp och många alternativ diskuterades. Efter kontakt med kommunens jurist, där syftet med inventeringen tillsammans med information om projekt PUFF i Tomelilla noga förklarades, fick kartläggning ett helt annat utförande än planerat. Juristen godkände inte förfarandet med hänvisning till lagen om personuppgifter (PUL) trots att samma förfarande hade godkänts i övriga kommuner. Motiveringen var att kommunen var för liten samt att de projektansvariga hade för stor klientkännedom utifrån tidigare tjänster inom IFO. Efter ett flertal diskussioner i ledningsgruppen beslöts att en uppskattning av antal barn/familjer skulle genomföras utan personuppgifter. Privata skolor och förskolor besöktes för information om Projektet PUFF och en inbjudan om samarbete inför kartläggningen. De olika kommunala verksamheterna socialpsykiatrin, personligt ombud, LSS, IFO fick samma personliga information. Samtliga rektorer inom kommunal förskola och grundskola blev informerade vid ett ledningsgruppsmöte. Även de olika verksamheterna inom Region Skåne Vuxen- och Barnhabiliteringen i Ystad, Vårdcentralen i Tomelilla med BVC och MCV, BHV-psykolog i Simrishamn och Tomelilla. Privata vårdcentralen Nova-kliniken, i Tomelilla med MCV, BVC erhöll personlig information. Sammanlagt lämnades 25 enkäter ut och mottagarna uppmanades uppskatta hur många barn till föräldrar i målgruppen som var aktuella inom varje enhet. Antal barn till föräldrar med kognitiva svårigheter, uppskattades till 196 barn. (bilaga 1) Utbildningsdagar Ett annat av projektets delmål har varit att erbjuda kompetenshöjande insatser inom region och kommun i form av gemensamma utbildningsdagar. Som ett led i denna kunskapsspridning anordnades våren -11 en utbildningsdag på Folkets Park i Tomelilla. Inbjudan (bilaga 2) skickades till samtliga som arbetade i kommunala verksamheter och till Region Skåne samt till politiker inom Tomelilla kommun. Syftet med innehållet i föreläsningen var att ge en grundläggande information om utvecklingsstörning och hur detta påverkar föräldraskapet (psykolog Siw Berkowitz-Kornfält). Vidare ville vi informera om det arbete i Uppsala län som ligger till grund för att SUF-Kunskapscentrum bildats (Sven-Erik Pistol). Utbildningsdagen utföll mycket väl och responsen var oerhört positiv! Här citeras några röster: Tack för en lärorik och trevlig dag. Ger tankar om att mycket är möjligt om man har barnen i fokus/centrum oavsett om föräldrarna har begåvningshandikapp, psykisk sjukdom, missbruk, våld i hemmet. Bra dag som fungerar som inspiration. Tack. Mycket givande dag. Inspirerande. Över förväntan. Dagen har varit mycket givande. Gärna fler utbildningsdagar i liknande utformning i närliggande ämnesområden. Ytterligare en utbildningsdag genomfördes på hösten -11 på Stora Hotellet i Tomelilla. Inbjudan (bilaga 3) skickades till ovan nämnda, till samverkanspartner inom SÖSK samt att inbjudan lades ut på kommunens intranät. Syftet med inspirationsdagen var att bidra med nya 7

8 tankar, reflektera och att utmana våra värderingar med hjälp av föreläsare Egon Rommedahl. Denna utbildningsdag utföll också mycket väl och responsen var oerhört positiv. Här citeras några röster från den dagen: Bra fokus på oss som individer och vad vi själva kan göra/förändra. En stark person som vågar stå för sin åsikt. Jag har verkligen fått massor av energi påfyllt. Fantastisk föreläsare! Inspirerande person som gav tankar att arbeta vidare med. Härligt med en halvdag för reflektion och tankar utan att bli avbruten av annat arbete. Sammantaget är dessa kompetenshöjande insatser för professionella inom de olika verksamheterna och för politiker av största betydelse och ger en positiv bild av gemensamt lärande och av personliga möten. SUF-nätverk bildades efter samarbete, under våren -10, mellan Tomelilla Kommun och Vuxenhabiliteringen i Ystad. Inbjudna till SUF-nätverket var samtliga arbetsledare och övrig personal som kom i kontakt med målgruppen. Syftet med nätverket är att på olika sätt ge stöd till personal som arbetar med, eller på andra sätt kommer i kontakt med föräldrar med utvecklingsstörning och/eller andra kognitiva funktionsnedsättningar. SUF-nätverket gav klartecken till bildande av en konsultationsgrupp eftersom det ansågs värdefullt att utarbeta en handlingsplan ute i verksamheterna som ett stöd i det praktiska arbetet. SUF-nätverket har idag en tydlig och prioriterad ledningsuppgift på enhets- och chefsnivå och diskussionen rör gemensamma rutiner och formaliserade kontaktvägar för samverkan. Konsultationsgrupp Konsultationsgruppen har under året -11 haft 4 möten. Gruppen som är ett tvärprofessionellt nätverk sammansatt av företrädare för Tomelilla kommun skola, LSS, socialpsykiatri Region Skåne BHV-psykolog, MVC, Vuxenhabiliteringen, Novakliniken BVC och projektet PUFF är sammankallande. Nätverket fungerar som stöd för medarbetare som har kontakt med brukare som ingår i målgruppen. Konsultationsgruppen är ännu i sin begynnelsestart där diskussionerna handlar mycket om inbördes handledning för att hålla sig informerade om varandras verksamheter och olika former av insatser samt behovet av en handlingsplan. Att samverka kring enskilda familjer går till stor del ut på att formulera en grundläggande samsyn på målgruppens problemkomplex och hur olika metoder och kunskaper kan utnyttjas för ett gemensamt syfte. Ett av konsultationsgruppens syften är att ge stöd till medarbetare genom att diskutera hantering av viss problematik av ett ärende som kan vara både identifierade eller avidentifierade. Då utses från gruppen en samordnare som sedan ansvarar för återföring. Aktiviteter Tomelilla Kommun har sedan år 1994 bedrivit gruppverksamhet för unga mammor och deras barn. De har genom samverkan rekryterats från MVC, BVC och från IFO. Mammorna är ofta i avsaknad av socialt nätverk och övrig vuxenkontakt. Verksamheten är idag inarbetad och fyller en viktig funktion för de unga mammorna. I oktober -11 startades ett Föräldracafé i samarbete med Röda Korset. Där kan daglediga föräldrar få en mötesplats och i gruppdynamiken frigöra olika teman. 8

9 ÖVRIGT Styrgrupps- och ledningsgruppsmöten Styrgruppen, som består av politiska företrädare, formulerar och ansvarar för projektets mål. Ledningsgruppen, bestående av kommunala tjänstemän, leder projektet och formulerar dess uppdrag och arbetsordning, beslutar i frågor rörande samordnarnas arbete och har det slutliga ansvaret. Utöver de båda gruppernas enskilda möten har även fem för grupperna gemensamt möte genomförts. Ekonomi Projektet har finansierats av Länsstyrelsen i Skåne Län. Informationsmaterial Varje månad mailas ett brev till de verksamheter som dagligen möter målgruppen samt till Familjenämndens politiker, ett brev där information lämnas om projektet PUFF samt presentation av forskning och informativa länkar om målgruppen. Brevet finns också tillgänglig på Tomelilla kommuns intranät. Projektet har även fått godkännande av SUF-Kunskapscentrum i Uppsala att få göra en Tomelillaversion av den SUF-guide som SUF-Kunskapscentrum författat. I och med tillgång till denna guide kommer projektet PUFF att få ett bra och tydligt redskap att använda i syfte att sprida kunskap om målgruppen och om samverkan kring målgruppen. Tomelillaversionen kommer att kunna laddas ner från SUF-Kunskapscentrums hemsida (www.lul.se/suf). På SUF-Kunskapscentrums hemsida (www.lul.se/suf ) har projektet PUFF fått egen flik under fliken SUF i Sverige. Utbildningar Under året har projektansvariga deltagit i olika utbildningsdagar Studiebesök på Vuxenhabiliteringen, Marianne Öhrn Kristianstad Seminarium runt temat Familjebehandling på nya grunder anordnad av Familjeforum Lund Utbildning om användande av kommunens intranät Samverkansdag kring Barn i behov av särskilt stöd SÖSK SUF-konferensen i Uppsala, anordnad av SUF-kunskapscentrum i Uppsala Samverkansdag kring Barn i behov av särskilt stöd SÖSK SUF i Hässleholm Föda barn SUF i Hässleholm Parenting Young Children Samverkansdag kring Barn i behov av särskilt stöd SÖSK UTVÄRDERING Samverkan och handlingsplan hur ser det ut idag? Ett viktigt redskap i implementeringsarbetet av projektet PUFF har konsultationsgruppens medlemmar varit. För att ta reda på konsultationsgruppens uppfattning och tankar om projektet PUFF och utveckla tanken på en gemensam handlingsplan var det angeläget att under hösten -11 ställa några frågor som sammanfattats enligt följande: a) Har du tagit del av kartläggningens resultat som blev klar december -10? Deltagarna har tagit del av kartläggningen i mindre och större omfattning. 9

10 b) Upplever du idag att det finns ett annat synsätt och förhållningsätt mot målgruppen? Det finns idag en ökad medvetenhet och att projektet har tydliggjort målgruppens behov av rätt insatser. Vidare uttalas behov av utökad kunskap om målgruppens komplexa problematik. c) Finns det några vinster med samverkan med andra professioner i det dagliga arbetet med målgruppen? Samverkan har många vinster dels i form av att samla resurser kring målgruppens familjer och dels att tydliggöra vem som gör vad. Vinster med att minimera aktiva professionella som är inne i ärendet. d) Har konsultationsgruppen rätt sammansättning av medlemmar och anser du att konsultationsgruppen fyller en viktig funktion? För vem? Konsultationsgruppen har idag 13 deltagare och det upplevs som bra både i antal och representerade verksamheter. Gruppen stöttar/handleder varandra genom sina olika professioner. e) Har du saknat något som inte kommit fram i konsultationsgruppens diskussioner/möten och vilken inställning har du till fortsatt samverkan i denna form? Samtliga är positiva till fortsatt samverkan och uttalar inte att de saknat något i den nuvarande samverkansformen. Det påtalas att det är en samverkansform som ständigt behöver utvecklas. f) Upplever du att det finns det ett aktivt stöd och tydlig legitimitet från kollegor och chefer? Ett aktivt stöd och ett tydligt mandat upplever samtliga att de har, främst från kollegor. På chefsnivå finns en acceptans att närvara i konsultationsgruppen men där är det viktigt att hela tiden hålla processen levande. g) Finns det någon dokumenterad handlingsplan till målgruppen inom din verksamhet? Några dokumenterade handlingsplaner som är riktade mot målgruppen finns idag inte ute i verksamheterna. DISKUSSION Kartläggning Betyder det mycket för projektet PUFF:s genomförande och fortsatta arbete att vi inte fick genomföra en kartläggning så som vi önskat? Svaret blir kanske både ja och nej. Ja - det hade varit intressant om materialet hade kunnat presenteras med mera exakthet och därmed fått tydligare information om populationen/utfallet i Tomelilla kommun. En aspekt av denna typ av kartläggning är att ett bortfall blir procentuellt stort och att i bortfallet fanns 62 barn. Det betyder att kunna presentera siffror som underlag i diskussioner om insatser i målgruppen inte blir riktigt relevant. En annan aspekt av kartläggningens resultat är, att det med utökad kunskap om målgruppens problematik bland professionella och om kartläggningsarbete, hade ett annat resultat påvisats? 10

11 Kanske nej eftersom vi vet att målgruppen finns och att vi kan anta att det finns ett stort antal familjer som är i behov av stödinsatser. Utifrån Stöd och Lärandes inventering om att det finns 100 familjer i Tomelilla kommun som är i behov av insatser, bekräftades i kartläggningen trots ett bortfall. Enligt lednings- och styrgruppen var syftet med kartläggningen att få fram en siffra som kunde bilda underlag för fortsatta diskussioner om resursbehov och insatser. Utbildningsdag 1 Tidpunkten för utbildningsdagen den 30 mars -11 var kanske felaktig med tanke på det hade gått lång tid efter kartläggningen vilken presenterades i november månad -10. Men det fanns inget annat alternativ med den framförhållning som krävs med föreläsare och lokal. Just lokalen blev inte vad vi beställt pga renovering men det blev bra trots begränsad uppvärmning. Föreläsningens tema Föräldraskap och Kognitiva Funktionshinder visade från utvärderingen av deltagarna att dagen var inspirerande och att det var viktigt att fortsätta föra ut budskapet. Det var ca 95 personer som anmält sig men efter en del avbokningar hamnade deltagarna på strax över 70. Önskemål framfördes även om fler utbildningsdagar i ämnet. Utbildningsdag 2 Den andra utbildningsdagen blev till stor del en inspirationsdag med 2 halvdagsföreläsningar 24 oktober -11. Val av föreläsare och av annan lokal än tidigare var en viktig ingrediens eftersom budskapet Bemötande, Etik och Värdighet bedömdes vara angeläget att reflektera om. Utvärderingen från deltagarna visade att föreläsningarna var energiberikande och positiva. Det var ca 120 personer som anmält sig men efter en del avbokningar hamnade deltagarna på ca 110. Av de som svarade på kursvärderingens frågor var 95% intresserade av gemensamma utbildningsdagar. Sammantaget är dessa kompetenshöjande insatser för professionella inom de olika verksamheterna och för politiker av största betydelse och ger en positiv bild av gemensamt lärande och av personliga möten. Konsultationsgrupp Konsultationsgruppen bedömdes vara ett viktig redskap, av SUF-nätverket, för att nå ut med stöd till medarbetare som har kontakt med familjer som ingår målgruppen. Även om varje verksamhet arbetar med målgruppen efter sina uppdrag och sin specifika kunskap så har det visat sig att denna kunskap endast till viss del är känd av övriga verksamheter. Att få belyst ett avidentifierat fall/problematik i en grupp med representanter från så många olika verksamheter har visat sig vara både framgångsrikt och lärorikt för gruppen som helhet. I samtliga fall har de konkreta råd som lämnats varit till nytta. Detta visar på att kunskapen om varandras kunskapsområden och vad som kan göras måste öka. Att ha en konsultationsgrupp är ett sätt där vi både samverkar och har ett lärande. Aktiviteter Mamma/barn-gruppen är idag, efter många år, en väl inarbetad gruppverksamhet. Den är väl känd av professionella som i sina verksamheter möter målgruppen, gravida/unga mammor med barn. Genom samverkan och kunskap om de olika verksamheternas ansvarsområden har denna form av gruppverksamhet blivit attraktiv för målgruppen och deltagarna rekommenderar verksamheten som ett alternativ till öppen förskola för sina väninnor. 11

12 Föräldracafé är en helt ny form av verksamhet i samarbete med Röda Korset. Syftet är att skapa en arena för daglediga föräldrar som har barn inom förskola/skola. Forskningen visar att barn med föräldrar som har en utvecklingsstörning/kognitiva svårigheter är utsatta för många riskfaktorer och ofta lever socialt isolerade. Att erbjuda caféverksamhet är ett första delmål mot huvudmålet Stödgruppsverksamhet. Genom att först erbjuda en enkel caféverksamhet till föräldrarna som får ta med sig sina barn bryts den sociala isoleringen vilket kan innebära att skyddsfaktorerna för hela familjen kan öka. Det kan ta 1 2 terminer innan stödgruppsverksamhet kan startas, först måste relationer skapas och föräldern få insikter om sin funktionsnedsättning. Målgruppen är svår att nå genom kommunens ordinarie verksamhet som föräldrautbildningar, öppna förskolor m.m. Samtliga professionella som möter familjerna och har en relation till dem kan hjälpa till och informera om de olika aktiviteterna. Rekryteringen som sker i flera led är resurskrävande och effektiv samverkan är nödvändig. Båda aktiviteterna bygger på att skapa positiva mötesplatser och goda bärande relationer för att stärka rollen som föräldrar, från otrygga och passiva till trygga och aktiva föräldrar. Stöd i dag handlingsplan till målgruppen Den inventering som gjordes utifrån vilket stöd som idag ges till målgruppen, visar att det är inga verksamheter som har en fastställd handlingsplan riktad mot målgruppen. Behovet av dokumenterad och fastställd handlingsplan är stort och det är enhetscheferna som har ett ansvar för att upprätta en handlingsplan för samverkan kring dessa frågor. Det finns i några få verksamheter som har inarbetade rutiner utifrån verksamhetens mål. Någon etablerad samverkan mellan verksamheterna finns inte idag. Konsultationsgruppen som startats genom SUF-nätverket är således ett första steg i arbetet med att etablera utvecklade samverkansstrategier och nätverksbyggen verksamheterna emellan. Fortsatt samverkan Det arbete som utförts under projekttiden är förhoppningsvis inledningen på en fortsatt givande samverkan i dessa frågor inom både Tomelilla kommun och dess samverkanspartner. Men implementeringsarbete tar tid och måste få ta tid. Det är viktigt att förankra PUFF-tanken i SUF-gruppen på ledningsnivå att tillsammans med representanter från de olika verksamheterna ge aktivt stöd och tydlig legitimitet till respektive verksamhet. Att verka för god samverkan är ju också ett sätt att hålla i resurserna. Slutligen kan ett fortsatt PUFF-arbete komma att utgöra ett viktigt stöd till verksamheterna genom att ha en samordnande och rådgivande funktion samt vara ett stöd i en framtida handlingsplan för samarbete och samverkan. LITTERATURTIPS/LÄNKAR Pistol, S-E. FIB-projektet i Uppsala län. Föräldrar med intellektuella begränsningar. Kartläggning av målgruppen, Uppsala. Regionförbundet Uppsala län. FoU-rapport 2009/5 Bager, B. Barn till mödrar med utvecklingsstörning en inventering. Läkartidningen nr 1-2, 2003 Jöreskog, K. Checklistor, tålamod och gemenskap. Arvsfonden, 2009 Socialstyrelsen. Föräldrar med utvecklingsstörning och deras barn vad finns det för 12

13 kunskap? Socialstyrelsen. Barn som har föräldrar med utvecklingsstörning Länkar! Bilaga 1 13

14 14

15 Bilaga 2 Stöd och lärande melilla kommun anordnar en dag på temat: To FÖRÄLDRASKAP OCH KOGNITIVA FUNKTIONSHINDER En dag med inspiration och utveckling 8.30 Inledning av socialchef Elisabeth Andersson 8.45 Siw Berkowitz Kornfält, leg. psykolog vid Vuxenhabiliteringen i Malmö, föreläser om utvecklingsstörning och hur detta kan påverka den kognitiva, sociala och emotionella förmågan Frukt- och kaffepaus Sven-Erik Pistol, från SUF-Kunskapscenter i Uppsala, berättar bl.a. om den samverkansmodell, den forskning och de undersökningsresultat som tagits fram och som ligger till grund för fortsatt arbete med dessa frågor i Uppsala län Avslutning DAG: Onsdagen den 30 mars PLATS: Folkets Park, Teaterhallen Föreläsningen är kostnadsfri och anmälan är bindande. Anmälan sker senast den 1 mars till eller VARMT VÄLKOMNA 15

16 Bilaga 3 PUFF Projektet för Utveckling av Föräldraförmågan Bemötande, Etik och Värdighet Lär dig mötas på bästa sätt och väx i din yrkesroll Välkommen till en utbildningsdag måndagen den 24 oktober 2011, Stora Hotellet, Tomelilla 2 föreläsningar uppdelade på kl 8.15 och kl Egon Rommedahl, är en välkänd och mycket inspirerande föreläsare som ger dig ny energi och nya nödvändiga perspektiv. Genom humor och goda exempel förmedlar han en förståelse för hur du ständigt kan hitta nya utgångspunkter och förbättringsmöjligheter. Du får lära dig att förbättra ditt bemötande och skapa en etiskt hållbar kultur och du får praktiska tips och idéer som får dig att växa i din yrkesroll. Egon är utbildad teolog, psykoterapeut samt handledare och har under flera år arbetat som konsult inom områdena etik, bemötande och grupprocessfrågor Inledning av PUFF Egon Rommedahl startar sin föreläsning Frukt- och kaffepaus Egon Rommedahl fortsätter Avslutning Tidigare betyg: 4,9 av 5 Vi garanterar dig en inspirerande halvdag där dina tankesätt och värderingar utmanas, allt för att öppna upp för nya möjligheter och reflektion. För att få andra att växa måste du först växa själv! Utbildningsdagen arrangeras av Tomelilla Kommun, Projektet PUFF och vänder sig till beslutsfattare och politiker i Tomelilla Kommun samt till dig som arbetar i en verksamhet där människosyn och bemötande är avgörande för god kvalitet. Anmäl ditt deltagande och vilken föreläsning du vill gå på samt deltagande av lunch före eller efter föreläsningen, senast den 23 september till PUFF eller Utbildningsdagen är kostnadsfri. Anmälan är dock bindande. OBS. Deltagarantalet är begränsat först till kvarn-principen gäller. 16

Projektförslag. Barn till föräldrar som har en kognitiv begränsning i Eslöv.

Projektförslag. Barn till föräldrar som har en kognitiv begränsning i Eslöv. Barn till föräldrar som har en kognitiv begränsning i Eslöv. Författare: Camilla Petersson Thomas Larsen Godkänt av (förvaltningschefer):eva Åström Kerstin Melen-Gyllensten Datum för godkännande: 1. Bakgrund

Läs mer

Utbildningspaket 2014

Utbildningspaket 2014 Utbildningspaket 2014 Utbildningarna vänder sig till yrkesverksamma inom kommun och landsting som i sin yrkesroll träffar föräldrar med kognitiva svårigheter eller deras barn. Det kan vara yrkesverksamma

Läs mer

SUF-projekt i Helsingborg

SUF-projekt i Helsingborg SUF-projekt i Helsingborg Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter Rapport 091201-101130

Läs mer

Från caféverksamhet till barngruppsverksamhet erfarenheter från Uppsala län. Ann Nilsson familjecoach, Tierps kommun och SUF kunskapscentrum

Från caféverksamhet till barngruppsverksamhet erfarenheter från Uppsala län. Ann Nilsson familjecoach, Tierps kommun och SUF kunskapscentrum Från caféverksamhet till barngruppsverksamhet erfarenheter från Uppsala län Ann Nilsson familjecoach, Tierps kommun och SUF kunskapscentrum Tidsschema 13.00 Presentation historik Ann Nilsson 13.30 Gruppverksamhet

Läs mer

Målgruppen. Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter. Ann Nilsson, familjecoach

Målgruppen. Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter. Ann Nilsson, familjecoach Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter Målgruppen Föräldrar med kognitiva svårigheter som behöver stöd 1. Föräldrar med en utvecklingsstörning/ svagbegåvning 3. Föräldrar med

Läs mer

Projekt SUF-Hässleholm

Projekt SUF-Hässleholm Projekt SUF-Hässleholm 2008-2011 Marianne Lundquist Öhrn Rikskongress Ystad 17-18 oktober 2013 Slutsatser Det behövs mer kunskap om föräldrar med utvecklingsstörning och de sammanhang de befinner sig i

Läs mer

Det anpassade stödet till barn och föräldrar i familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter

Det anpassade stödet till barn och föräldrar i familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter Det anpassade stödet till barn och föräldrar i familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter Ann Nilsson, familjecoach, Tierps kommun Presentation Ann Nilsson Familjecoach, IFO, öppna insatser,

Läs mer

FIB-PROJEKTET UPPSALA LÄN Föräldrar med intellektuella begränsningar Kartläggning av målgruppen, 2005-2008

FIB-PROJEKTET UPPSALA LÄN Föräldrar med intellektuella begränsningar Kartläggning av målgruppen, 2005-2008 FoU-rapport 2009/5 FIB-PROJEKTET UPPSALA LÄN Föräldrar med intellektuella begränsningar Kartläggning av målgruppen, 2005-2008 - ett metodutvecklingsprojekt Sven-Erik Pistol Regionförbundet Uppsala län

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns kommuner, Landstinget, Regionförbundet och FUB IHF Konferens Norrköping 9 september, 2010 Stöd till barn och föräldrar i familjer där

Läs mer

SUF-nätverket i Växjö. Kartläggning av målgruppen för Samverkan Utveckling Föräldraskap i Växjö kommun 2013-12-01. Landstinget Kronoberg.

SUF-nätverket i Växjö. Kartläggning av målgruppen för Samverkan Utveckling Föräldraskap i Växjö kommun 2013-12-01. Landstinget Kronoberg. Kartläggning av målgruppen för Samverkan Utveckling Föräldraskap i Växjö kommun Leg. psykolog Vuxenhabiliteringen SUF-nätverket i Växjö Landstinget Kronoberg Vuxenhabiliteringen Barn- och ungdomshabiliteringen

Läs mer

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF Version 3, 2015:01 Det enskilda barnets bästa riskerar ofta att hamna i skymundan. Barn med föräldrar i vårdnadstvister Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har varje

Läs mer

Vägledning vid samtal

Vägledning vid samtal Eva Rosén-Sverdén Leg psykolog Vuxenhabiliteringen Vägledning vid samtal Detta material vänder sig till professionella som möter blivande föräldrar med kognitiva funktionsnedsättningar, och där det kan

Läs mer

Nätverksdag samordnare

Nätverksdag samordnare Nätverksdag samordnare Deltagare: se bifogad anmälningslista Möte: 22 september 2011 kl 9-12 (lunch 12-13) Plats: Bohusläns museum, Spisrummet 1. Disa Hansson, från Fyrbodals kommunalförbund hälsade välkomna

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Kontaktperson Programchef Anna-Lena Christensson Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 317, mobil 070.45 10 317 E-post;

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN BORLÄNGE LOKALA SUF-GRUPP 11-03-17

MINNESANTECKNINGAR FRÅN BORLÄNGE LOKALA SUF-GRUPP 11-03-17 MINNESANTECKNINGAR FRÅN BORLÄNGE LOKALA SUF-GRUPP 11-03-17 på Kvarnsvedens vårdcentral Närv: Per-Olof Rosendahl, socialpsykiatrin, Claudia Engman, BVC-psykolog Domnarvets vc, Gerd Edström, socialtjänsten,

Läs mer

Program. Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn Östersund. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap

Program. Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn Östersund. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn Östersund 2015-11-18 2015-11-19 Lydia Springer, Sandra Melander Pernilla Rydberg Hallén och Anna Thalén Program 8.30-9.00 Fika 9.00-10.15 Identifiering

Läs mer

Minnesanteckningar från Knivstas lokala suf-grupp

Minnesanteckningar från Knivstas lokala suf-grupp Minnesanteckningar från Knivstas lokala suf-grupp 20013-03-12 Närvarande : Karin Cervenka, Ingrid Claesson, Sandra Jardemalm, Ulrika Hedell, Annika Olofsson, Iwona Grundström, Margareta Selin, Barbro Sandberg/vid

Läs mer

FKS 2014-03-10 www.lul.se/suf

FKS 2014-03-10 www.lul.se/suf FKS 2014-03-10 www.lul.se/suf Projekt i samverkan mellan Regionförbundet och kommunerna i Uppsala län och FUB Gunnel Janeslätt Med dr. leg arbetsterapeut Forskare på SUF KC, Uppsala Associerad till Institutionen

Läs mer

Den sociala investeringsfonden i Tomelilla kommun

Den sociala investeringsfonden i Tomelilla kommun Den sociala investeringsfonden i Tomelilla kommun Bakgrund Folkhälsosiffror Medellivslängd Ohälsotal unga kvinnor Befolkning efter utbildningsnivå Rökande blivande mödrar Rökande spädbarnsföräldrar

Läs mer

Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn

Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn Utbildningsdag Tierp 22 okt 2012 LYDIA SPRINGER SANDRA MELANDER lydia.springer@lul.se sandra.melander@lul.se Projektet finansieras av: SUF-Kunskapscentrum

Läs mer

Barn som närstående/anhöriga

Barn som närstående/anhöriga (5) Barn som närstående/anhöriga Barns rätt till information, råd och stöd I en situation där barn lever tillsammans med en vuxen patient som har en allvarlig fysisk sjukdom, psykisk störning eller funktionsnedsättning

Läs mer

Simrishamn - Sjöbo Skurup Tomelilla - Ystad

Simrishamn - Sjöbo Skurup Tomelilla - Ystad Simrishamn - Sjöbo Skurup Tomelilla - Ystad Samverkan i sydöstra Skåne SÖSK Hur det hela började. När vi tog våra första steg Miltonprojekt SÖSK 2006-2008 Kartläggning av vuxna med psykiska funktionshinder

Läs mer

Föräldrastöd - en investering för framtiden. Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun

Föräldrastöd - en investering för framtiden. Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun Föräldrastöd - en investering för framtiden Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun 2011-2014 Inledning Föräldrar är de viktigaste personerna i varje barns liv. Föräldrar har som

Läs mer

Barn som är närstående

Barn som är närstående 2014-09-29 Barn som är närstående DISKUSSIONSFRÅGOR Diskussionsfrågor är ett material som kan användas för att diskutera och reflektera över arbetet med Barn som är närstående i verksamheten. Används gärna

Läs mer

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt Om CARPE och YRKESKRAVEN Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet. För att

Läs mer

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA Ingela Bernholtz/Lovisa Gentz Ahl Projektplan Fri:JA Bakgrund Fri:JA projektet startade i augusti 2012 med anledning av att samtliga IM elever i Kristianstads kommun samlades på Österängsgymnasiet. Eftersom

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Minnesanteckningar från SUF mötet den 9/1 14 Mora.

Minnesanteckningar från SUF mötet den 9/1 14 Mora. Minnesanteckningar från SUF mötet den 9/1 14 Mora. Närvarande: Mari Thorildsson MVC, Inga Lill Lingman BVC, Majlis Ersson Elevhälsoenheten, Lena Karlsson habiliteringen, Maja Franz Socialtjänsten, samt

Läs mer

http://www.regionorebro.se/4.51ddd3b10fa0c64b24800034364/12.51ddd3b10fa0c64...

http://www.regionorebro.se/4.51ddd3b10fa0c64b24800034364/12.51ddd3b10fa0c64... Sida 1 av 2 #$% #/0 2% 3%/$ 6 7 /8 '()*+,-. 1()*+'. (*+-. -(4*+5. ('*+,. -(4*+5.,)(,*+).,(*+)4., 4(*+). ) ('*+,. )('*+'. (*+)5., )(*+. ) 1()*+'.,,(4*+)).,,(*+),. ) )('*+'.! " )5(5*+4.,)(,*+)., )'()*+5.

Läs mer

Rutiner för samverkan mellan Barn- och utbildning (BU), Individoch familjeomsorg (IFO) samt Primärvården i Arjeplog NORRBUS.

Rutiner för samverkan mellan Barn- och utbildning (BU), Individoch familjeomsorg (IFO) samt Primärvården i Arjeplog NORRBUS. Rutiner för samverkan mellan Barn- och utbildning (BU), Individoch familjeomsorg (IFO) samt Primärvården i Arjeplog NORRBUS. 2012-04-18 Bakgrund Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbotten har

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

MONICA SÖDERBERG, SOCIONOM/KURATOR. Onkologikliniken, Västerås

MONICA SÖDERBERG, SOCIONOM/KURATOR. Onkologikliniken, Västerås MONICA SÖDERBERG, SOCIONOM/KURATOR Onkologikliniken, Västerås HSL Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som

Läs mer

Minnesanteckning SUF möte

Minnesanteckning SUF möte Minnesanteckning SUF möte 170207 1. Genomgång av förra mötets minnesanteckningar. 2. Genomgång/diskussion med några konsultationsärenden. 3. Information om PYC. Det arbetas i en familj nu i Knivsta. Det

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Kommunstyrelsen Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-10-22 Sid Delges: Socialnämnden och arbete Peter Nyberg Styrdokument 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Handlingsplan Utifrån inventering och analys kring

Läs mer

ANHÖRIGPLAN 2012-2015

ANHÖRIGPLAN 2012-2015 ANHÖRIGPLAN 2012-2015 INLEDNING Anhörigplanen för Svedala kommun 2012-2015 är kommunens plattform för anhörigstödet. Planen ska ses som ett uttryck för den politiska synen på verksamheten, övergripande

Läs mer

Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna kommun under 2009-07-01 2010-06-30

Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna kommun under 2009-07-01 2010-06-30 Socialkontoret Elisabeth Bengtsson Avdelningschef 08-57921257 Redovisning 2011-04-11 Sida 1 av 5 Länsstyrelsen i Stockholms län Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd Lilian Gullberg, projektledare 0413-620 22 110615 VOO IOU Vård- och omsorgsnämnden.5, INVESTOR NPEOPLE Strategiplan anhörigstöd Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Läs mer

Hammarbyenhetens Samverkansprojekt

Hammarbyenhetens Samverkansprojekt Hammarbyenhetens Samverkansprojekt 15 september 2007 15 juni 2009 1 Humor, javisst! Barnen stod i kö i matsalen i en katolsk lågstadieskola för att få sin lunch. Längst fram på bordet fanns en stor hög

Läs mer

Samverkan varför, när och hur?

Samverkan varför, när och hur? Samverkan varför, när och hur? Varför behövs samarbete? Det finns ett tydligt samband mellan utsatthet och ohälsa, försenad utveckling samt bristande skolgång Vanligast och även mest allvarligt med multipla

Läs mer

Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Ett utbildningspaket för barnhälsovården

Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Ett utbildningspaket för barnhälsovården Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning Ett utbildningspaket för barnhälsovården Utbildningspaketet innehåller ett kunskapsstöd två filmer två scenarier en broschyr till föräldrar en studiehandledning

Läs mer

Välkommen till dialogseminarium Varför föräldrastöd under hela barnets uppväxt?

Välkommen till dialogseminarium Varför föräldrastöd under hela barnets uppväxt? Välkommen till dialogseminarium Varför föräldrastöd under hela barnets uppväxt? Marie Cesares Olsson Utvecklingsledare barn och unga Region Örebro län marie-cesares.olsson@regionorebrolan.se 019-602 63

Läs mer

Minnesanteckningar från SUF-möte Mora 25 januari 2011.

Minnesanteckningar från SUF-möte Mora 25 januari 2011. Minnesanteckningar från SUF-möte Mora 25 januari 2011. Närvarande: Gunilla Agby socialförvaltningen Orsa, Carina Sandgren-Gustafsson och Catarina Nääs från Mora särskola, Ingalill Lingman BVC, Marie Thorildsson

Läs mer

Våga se, våga fråga och våga agera!

Våga se, våga fråga och våga agera! Våga se, våga fråga och våga agera! Utbildningsdag om barn som lever med våld i nära relationer den 12 december 2012 i Malmö För er som arbetar i Malmö, Burlöv, Trelleborg, Svedala och Vellinge inom framförallt

Läs mer

Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada

Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada Utbildar INBJUDAN till Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada Tema: Konsekvenser vid förvärvad hjärnskada. Plats: Missionskyrkan i Uppsala. Tid: Tisdagen den 8 mars 2016 kl. 9.00 17.00 (registrering

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Datum 2008-08-06 Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Mellan Region Skåne och.. kommun har träffats följande ramavtal om samverkan kring personer över 18

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Johanna Hillgren, Anne Kulle, Anna-Lena Löf, Ulla Sjödin, Elisabeth Hedberg.

Johanna Hillgren, Anne Kulle, Anna-Lena Löf, Ulla Sjödin, Elisabeth Hedberg. Närvarande: Johanna Hillgren, Anne Kulle, Anna-Lena Löf, Ulla Sjödin, Elisabeth Hedberg. 19/5 Info i Bålsta. Referensgruppen är bokad. Inbjudan Anna Lena tar hjälp av Rosmarie för att göra en inbjudan

Läs mer

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Tid och plats: 11/2 2011 kl 9.00 11.00 Falu Habilitering, Falun Närvarande: Erica Karlsson, Carina Jarl och Carl

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

ETIK för FRITIDS- LEDARE

ETIK för FRITIDS- LEDARE ETIK för FRITIDS- LEDARE KC KUNSKAPSCENTRUM FÖR FRITIDSLEDARSKAP Kunskapscentrum för fritidsledarskap har under flera år arbetat för att skapa samsyn kring fritidsledarens yrkesidentitet, såsom människosyn,

Läs mer

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 februari 2011 TALARE Örebro universitet Umeå kommun Jan Brännström Jan Hjelte Uppsala

Läs mer

Hederskultur. Metoder och samverkan för kvalitet och säkerhet i arbetet med unga utsatta. Hur ska vi se och agera?

Hederskultur. Metoder och samverkan för kvalitet och säkerhet i arbetet med unga utsatta. Hur ska vi se och agera? Hederskultur Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2009 TALARE FRÅN Stockholms stad Ulf Kristersson Stockholms Universitet Astrid Schlytter Uppsala kommun Birgitta Lindquist Lundellska

Läs mer

LGS Temagrupp Psykiatri

LGS Temagrupp Psykiatri LGS Temagrupp Psykiatri Lokal riktlinje för samverkan mellan Mödra- Barnhälsovårdsteamet i Haga, socialtjänst och Beroendekliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012-09 -12 Lagstöd Förvaltningslag

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

Stöd till föräldrar med utvecklingsstörning - ett delprojekt inom Föräldrastödsprojektet de tre F:en

Stöd till föräldrar med utvecklingsstörning - ett delprojekt inom Föräldrastödsprojektet de tre F:en Projektplan 1 (8) -06-22 Stöd till föräldrar med utvecklingsstörning - ett delprojekt inom Föräldrastödsprojektet de tre F:en Bakgrund En kartläggning av befintligt stöd till målgruppen som bor i Hudiksvalls

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Utbildning i FREDA. - Standardiserade bedömningsmetoder i arbetet mot våld i nära relationer

Utbildning i FREDA. - Standardiserade bedömningsmetoder i arbetet mot våld i nära relationer Utbildning i FREDA - Standardiserade bedömningsmetoder i arbetet mot våld i nära relationer Socialstyrelsen har tagit fram standardiserade bedömningsmetoder i arbetet mot våld i nära relationer, FREDA.

Läs mer

Mötesplatser för kunskap

Mötesplatser för kunskap Täby kommuns anhörigstöd Mötesplatser för kunskap taby.se/anhorigstod Täby kommuns anhörigstöd riktar sig till dig som vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Du ska bo

Läs mer

Slutrapport: PUFF kompetens till användning

Slutrapport: PUFF kompetens till användning Slutrapport: PUFF kompetens till användning Projektets namn: Projektledare: PUFF kompetens till användning Carina Wester Nyman Projektnummer. Sociala investeringsfonden 8701 1. Sammanfattning Projektets

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Våld i nära relationer. Projektplan. Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING

Våld i nära relationer. Projektplan. Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 504-266/09 PROJEKTPLAN Godkänd av styrgruppen 2010-01-11 Våld i nära relationer Projektplan Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer Projektperiod

Läs mer

Kursplan 2011 gruppledarutbildning i stödgrupper för både barn och föräldrar i familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter

Kursplan 2011 gruppledarutbildning i stödgrupper för både barn och föräldrar i familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter Kursplan 2011 gruppledarutbildning i stödgrupper för både barn och föräldrar i familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter Utbildningstillfälle 1: Den 16-17 juni 2011 Utbildningstillfälle 2: Den

Läs mer

April FALKENBERGSNÄMNDEN Uppföljningsrapport 1 Januari- mars 2014

April FALKENBERGSNÄMNDEN Uppföljningsrapport 1 Januari- mars 2014 April 2014 FALKENBERGSNÄMNDEN Uppföljningsrapport 1 Januari- mars 2014 Uppföljningsrapport 1 2014 Falkenbergsnämnden Nämndsledamöter Jan Berge (MP), ordf. Catharina Berghorn (S), vice ordf Eva Agbrant

Läs mer

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Handlingsplan kring området psykisk hälsa utifrån regional analys Psykisk hälsa fastställd av Chefsgrupp Närvård 2016-10-27 Handlingsplan Oktober 2016 ARBETSMATERIAL 0

Läs mer

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten Presentation av Delaktighetsmodellen 1 Delaktighet, integrerat tänkande Delaktighetsmodellen är ett av flera arbetssätt för att främja brukares

Läs mer

Mellangårdens förskolas plan för likabehandling, diskriminering och kränkande behandling.

Mellangårdens förskolas plan för likabehandling, diskriminering och kränkande behandling. Mellangårdens förskolas plan för likabehandling, diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Ansvariga för planen: Förskolechefen. Vår vision:

Läs mer

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE Familjehem 2017 kunskap utveckling inspiration Handledning hur kan du som handledare använda dig själv som arbetsredskap på bästa sätt? Familjehemsutredning vad vill vi veta om familjerna och hur bör vi

Läs mer

Checklistor, tålamod och gemenskap

Checklistor, tålamod och gemenskap Checklistor, tålamod och gemenskap stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar Erfarenheter från FIBprojekt 2005 2008 Karin Jöreskog, fil. dr Uppsala universitet, oktober 2009 Checklistor, tålamod

Läs mer

Bakgrund Många barn föds in i en ogynnsam livssituation. Detta då deras föräldrar har problem som hämmar deras förmåga att på ett tillfredsställande sätt svara upp mot sina barns behov av omvårdnad och

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Carpes Yrkeskrav & Socialstyrelsens Allmänna råd. Verktyg som kan användas i kartläggning av kompetens

Carpes Yrkeskrav & Socialstyrelsens Allmänna råd. Verktyg som kan användas i kartläggning av kompetens Carpes Yrkeskrav & Socialstyrelsens Allmänna råd Verktyg som kan användas i kartläggning av kompetens stor mängd kompetensutveckling Samverkansprojekt med 19 kommuner. 1 jan 2009 31 mars 2012 Framtagna

Läs mer

Samverkan och metodutveckling för förbättrat stöd till unga som utsatts för sexuella övergrepp

Samverkan och metodutveckling för förbättrat stöd till unga som utsatts för sexuella övergrepp Utvärdering av projektet Samverkan och metodutveckling för förbättrat stöd till unga som utsatts för sexuella övergrepp Fil dr Lisbeth Lindahl Vem hjälper unga utsatta för sexuella övergrepp? Hotell Riverton:

Läs mer

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Baserad på överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning, Landstinget i Värmland och länets kommuner 2014-10-30--2016-10-29 1. Definition av målgrupp/er

Läs mer

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten Presentation av Delaktighetsmodellen Stockholm 31 januari 2014 FoU Välfärd KF Skåne 1 Delaktighet, integrerat tänkande Delaktighetsmodellen

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

Hågadalsskolan 2016/17

Hågadalsskolan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Reviderad 160818 Hågadalsskolan 2016/17 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Samverkan - på vems villkor?

Samverkan - på vems villkor? Samverkan - på vems villkor? Utbilningsdag om våld i nära relationer och myndighetssamverkan med fokus på individen i centrum Den 4 mars 2011 i Lund för mellersta Skåne Inledning Göran Tunhammar Hans Nordin

Läs mer

1 januari (HSL 2 g )

1 januari (HSL 2 g ) 1 januari 2010 Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med 1. har en psykisk

Läs mer

KUNSKAPS- OCH KOMPETENSPÅFYLLNAD 2009-2011 FÖRMEDLAT AV SUF-KUNSKAPSCENTER ÕIE UMB CARLSSON, MED.DR

KUNSKAPS- OCH KOMPETENSPÅFYLLNAD 2009-2011 FÖRMEDLAT AV SUF-KUNSKAPSCENTER ÕIE UMB CARLSSON, MED.DR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSPÅFYLLNAD FÖRMEDLAT AV SUF-KUNSKAPSCENTER 2009-2011 ÕIE UMB CARLSSON, MED.DR UPPSALA UNIVERSITET, JUNI 2012 INNEHÅLL Kunskaps- och kompetenspåfyllnad... 1 förmedlat av suf-kunskapscenter

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll barn och ungdom är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service

Läs mer

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Datum 2012-07-05 Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Kvalitetsdokument Redaktör Dokumentnamn Upprättat (dat.) 2011-11-24 Handlingsplan

Läs mer

Verksamhetsplan för perioden 2015-2017

Verksamhetsplan för perioden 2015-2017 Verksamhetsplan för perioden 2015-2017 FoU Södertörns uppgift är att bidra till att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering och utbildning. Det sker i nära samarbete med personal inom socialtjänstens

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012

Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012 Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012 Med kunskap om implementering genomförs i genomsnitt 80 procent av planerat förändringsarbete efter tre år. Utan sådan kunskap

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 NÄTVERK FÖR ANHÖRIGA Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 taby.se/anhorigstod NÄTVERK HÖSTEN FÖR ANHÖRIGA 2015 Mötesplatser för anhöriga Täby kommun ordnar mötesplatser där du som anhörig får

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 TALARE FRÅN Länsstyrelsen Stockholm Margareta Florin Borlänge kommun Anette Wikblom IMS, Socialstyrelsen Catrine

Läs mer

Socialtjänstens arbete brukar delas upp i

Socialtjänstens arbete brukar delas upp i Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Samverkansrutin Barn- och ungdomsenheten Hagfors och VISIT, Landstinget i Värmland 1.0 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Barn-

Läs mer

NYHETSBREV. Det finns 3 olika arbetsgrupper ÖPP, Active Parenting och Riktade insatser.

NYHETSBREV. Det finns 3 olika arbetsgrupper ÖPP, Active Parenting och Riktade insatser. 1 (6) Det här är första Nyhetsbrevet från Föräldrautvecklingsprojektet Värme & Ramar i Oskarshamn. Ambitionen är att det fr o m hösten ska komma ut ett (1) Nyhetsbrev per månad om vad som är på gång i

Läs mer

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-03-07 62 Dokumentansvarig Anhörigsamordnare/BA Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Regelverk...5

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Uppdragsspecifikation

Uppdragsspecifikation Uppdragsspecifikation 2014-03-28 NP-center Omfattar stöd för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller problematik enligt: - Socialtjänstlagen (SoL) - Lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Introduktion av nyanställda

Introduktion av nyanställda Personalavdelningen Ärendenr: KS 2016/111 Fastställd: KS 2016-09-07 Reviderad: RIKTLINJE Introduktion av nyanställda 2/5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Syfte...3 Mål...3 Introduktion...3

Läs mer

AGENDA. SUF möte. Ärendepunkt och beslut. 1 Föregående minnesanteckningar Gås igenom och läggs till handlingarna utan korrigeringar.

AGENDA. SUF möte. Ärendepunkt och beslut. 1 Föregående minnesanteckningar Gås igenom och läggs till handlingarna utan korrigeringar. AGENDA Grupp/mötesforum Verksamhetsområde SUF möte Enhet Lokal Familjecentralen Datum 2014-01-24 Deltagare Lennart H, Ewa G, Ann N, Veronica L, Emma R, Rose-Marie B Mötesordförande Mötessekreterare Frånvarande

Läs mer