PUFF-projektet i Tomelilla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PUFF-projektet i Tomelilla"

Transkript

1 PUFF-projektet i Tomelilla Projektet för Utveckling av FöräldraFörmågan Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter Rapport Linda Ljunggren och Carina Wester 1

2 FÖRORD Arbetet under det här året har satt igång en process. En process för att uppmärksamma målgruppen och arbetet runt målgruppen dvs samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter där svårigheterna kan påverka föräldraskapet. Vi, som arbetat med detta uppdrag har haft förmånen att möta kompetenta och engagerade medarbetare som är verksamma inom Tomelilla kommun och Region Skåne. Trots hög arbetsbelastning har, alla vi mött, tagit sig tid till oss och med ett vänligt bemötande berättat om sitt arbetsområde och sin arbetsplats. Alla har med stort intresse och engagemang för denna målgrupp uppgett i våra möten att de saknar gemensamt fokus och samverkan runt målgruppen. Genomgående har också varit en önskan och förhoppning att projektet ska leda till positiva förändringar för målgruppen i form av metoder och kompetenshöjande insatser för samtliga personalgrupper. Att arbeta i ett implementeringsprojekt och få till resultat det tar tid! Vår förhoppning är att projektet PUFF ska ge ett underlag till en fortsatt diskussion kring utveckling för denna målgrupp i kommun och i region. En utveckling som tillvaratar resurser och erfarenheter hos såväl kollegor och målgruppens familjer och att fortsätta samverka och samarbeta mellan olika professioner inom Tomelilla kommun och Region Skåne. Med det engagemang och den kompetens som finns idag hos alla som vi mött så finns det också förutsättningar för en god framtida utveckling. SUF- Kunskapscentrum i Uppsala har under året utgjort ett stort stöd och framförallt varit en stor inspirationskälla genom sin stora kunskapsbank och engagerade medarbetare. Puff-arbetet i Tomelilla har bara påbörjats! Tomelilla den Linda Ljunggren och Carina Wester Projektansvariga 2

3 INNEHÅLL Förord 2 Innehåll.. 3 Sammanfattning 4 Bakgrund, syfte.. 5 Projektmål, projektorganisation, tidsplan.. 6 Resultat Kartläggning - Utbildningsdagar - SUF-nätverk - Konsultationsgrupp - Aktiviteter Övrigt Styrgrupp- och ledningsmöten - Ekonomi - Informationsmaterial - Utbildningar Utvärdering..9 - Samverkan och handlingsplan hur ser det ut idag Diskussion Kartläggning - Utbildningsdagar - Konsultationsgrupp - Aktiviteter - Stöd i dag handlingsplan till målgruppen - Fortsatt samverkan Litteraturtips/länkar..12 Bilagor: Bilaga 1 Kartläggningens resultat Bilaga 2 Inbjudan till utbildningsdag den 30 mars -11 Bilaga 3 Inbjudan till utbildningsdag den 24 oktober -11 3

4 SAMMANFATTNING Tomelilla Kommun ansökte om utvecklingsmedel till tidiga insatser hos Länsstyrelsen i Skåne Län med anledning av att det i Tomelilla Kommun finns ett ökat antal föräldrar med diagnostiserad eller misstänkt utvecklingsstörning. Ett 1-årigt projektarbete påbörjades , projektets namn blev PUFF vilket betyder Projektet för Utveckling av FöräldraFörmågan. Projektet PUFF i Tomelilla är ett implementeringsprojekt i syfte att lyfta fram och medvetandegöra denna grupp av föräldrar, som har så stora svårigheter att dessa orsakar brister i föräldraskapet med påföljd att barnen riskerar att fara illa. Projektets mål; att genomföra kartläggning av målgruppen 1 i Tomelilla kommun, kompetenshöjande insatser för personal i vård och kommun, att erbjuda konsultativt stöd samt att utarbeta former för samverkan för att ge stöd till målgruppen samt vara ett stöd för det nybildade SUF-nätverket som hade sitt uppstartsmöte Kartläggningen som genomfördes under hösten 2010 visade att 7,1 % av kommunens familjer och 196 barn tillhör målgruppen. En utvärdering genomfördes dels efter projektets två utbildningsdagar, och och dels med konsultationsgruppens representanter. Denna visade att det är angeläget att samverka kring målgruppen och i dessa frågor. En nödvändig förutsättning för denna samverkan är att det finns kunskap inom och om verksamheterna. Sedan år 1994 har Tomelilla Kommun bedrivit gruppverksamhet för unga mammor och deras barn. Verksamheten är idag väl inarbetad och attraktiv för målgruppen. Projektet PUFF erbjuder sedan oktober -11, en enkel caféverksamhet i samarbete med Röda Korset. Rekryteringen till Föräldracafeét är mycket tids- och resurskrävande. Ett fortsatt viktigt arbete är att förankra SUF-tanken på ledningsnivå i de olika verksamheterna i syfte att implementera metoder runt målgruppen samt att sprida samverkan över alla de olika samverkanspartner som är berörda. Utifrån konsultationsgruppens fortsatta arbete är behovet stort av aktivt stöd och tydlig legitimitet från ledningsnivå att kunna samverka och det kan bara skapas genom grundläggande samsyn för målgruppens problematik. 1 Med målgruppen menas föräldrar med diagnos t.ex utvecklingsstörning och/eller föräldrar som har kognitiva svårigheter som begränsar föräldraförmågan. Kognitiva svårigheter kan vara bl.a planering, struktur, minne, abstrakt tänkande, läsning, räkning eller skrivning och därför behöver stöd i föräldraskapet. 4

5 BAKGRUND Det finns numera en allt ökande kunskap om familjer där föräldrarna har intellektuella begränsningar, exempelvis utvecklingsstörning, svagbegåvning eller andra kognitiva svårigheter. Dessa föräldrar har ofta stora svårigheter med planering, struktur, minne, abstrakt tänkande, läsning, räkning eller skrivning, vilka var för sig eller gemensamt kan inverka på föräldraförmågan. I vissa fall kan svårigheterna vara så stora att föräldraförmågan sviktar. I Tomelilla Kommun finns ett ökat antal föräldrar med diagnostiserad eller misstänkt utvecklingsstörning. Det finns också föräldrar som har både utvecklingsstörning/psykiska problem och utvecklingsstörning/missbruk. Det konstaterades vid en mätning år 2009 att 23 av 32 familjehemsplacerade barn kommer från familjer där en eller båda föräldrarna har intellektuella begränsningar. En inventering som genomförts endast inom Stöd och Lärande (IFO, Socialpsykiatri, Vuxenutbildning samt Resursenhet) visar att det finns kännedom om ca 100 familjer som till tillhör målgruppen. Dessa familjer får inte det stödet som de är i behov av eftersom de saknar kunskap om sin funktionsnedsättning och om sina rättigheter att få stöd i sitt föräldraskap. De professionellas kunskaper år otillräckliga för att möta behoven hos familjerna. Det saknas metoder och strategier för hur man arbetar med barnen och föräldrarna inom förskola/skola och socialtjänst. Det saknas samverkan mellan olika verksamheter för att ge föräldrar och barn ett stöd som med ett helhetsperspektiv kan stärka familjens möjligheter till ett kvalitativt gott liv. Tomelilla Kommun ansökte om utvecklingsmedel till tidiga insatser hos Länsstyrelsen i Skåne Län. Med hjälp av medel påbörjades ett projektarbete under 1 år, utifrån nämnda bakgrund. Projektets namn blev PUFF vilket betyder Projektet för Utveckling av FöräldraFörmågan. SYFTE Projektets syfte är att målgruppen ska uppmärksammas och få tillgång till kommunalt stöd av hög kvalitet samt förebyggande och hälsofrämjande hälso- och sjukvård. 5

6 PROJEKTMÅL Det övergripande målet med projektet är att minska riskerna att barn far illa och öka skyddsfaktorerna för hela familjen. Att genomföra kartläggning av målgruppens storlek i Tomelilla Kommun för att kunna se resursbehov och insatsbehov. Att erbjuda kompetenshöjande insatser för personal inom vård och kommun i form av gemensamma utbildningsdagar. Att erbjuda konsultativ stöd till personal inom vård och kommun samt en handlingsplan för stöd till målgruppen. Att utarbeta former för samverkan mellan olika yrkeskategorier, att formulera en grundläggande samsyn på målgruppens problematik och hur olika metoder och kunskaper kan utnyttjas för ett gemensamt syfte. Att implementera evidensbaserade metoder i de ordinarie verksamheterna skapar förutsättningar för målgruppen att få stöd av samhället. Ett sekundärt projektmål är att minska de långvariga familjehemsplaceringarna. PROJEKTORGANISATION Styrgrupp Sara Anheden (S) Anders Ahlbäck (FP) Elisabeth Andersson, socialchef Monica Neldeborn, enhetschef för Resursenheten Ledningsgrupp Elisabeth Andersson, socialchef Monica Neldeborn, enhetschef för Resursenheten Projektansvariga Linda Ljunggren 50% tjänst, Carina Wester 50% tjänst. TIDSPLAN Projektet påbörjades och avslutades

7 RESULTAT Kartläggning Det från början kanske främsta syftet med projektet var att genomföra en kartläggning av målgruppen dvs. att ta reda på hur många familjer det finns i Tomelilla Kommun där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter som ev. kan påverka föräldraskapet. I planeringen inför detta arbete var handledningen som gavs från Kommunförbundet en ovärderlig hjälp och många alternativ diskuterades. Efter kontakt med kommunens jurist, där syftet med inventeringen tillsammans med information om projekt PUFF i Tomelilla noga förklarades, fick kartläggning ett helt annat utförande än planerat. Juristen godkände inte förfarandet med hänvisning till lagen om personuppgifter (PUL) trots att samma förfarande hade godkänts i övriga kommuner. Motiveringen var att kommunen var för liten samt att de projektansvariga hade för stor klientkännedom utifrån tidigare tjänster inom IFO. Efter ett flertal diskussioner i ledningsgruppen beslöts att en uppskattning av antal barn/familjer skulle genomföras utan personuppgifter. Privata skolor och förskolor besöktes för information om Projektet PUFF och en inbjudan om samarbete inför kartläggningen. De olika kommunala verksamheterna socialpsykiatrin, personligt ombud, LSS, IFO fick samma personliga information. Samtliga rektorer inom kommunal förskola och grundskola blev informerade vid ett ledningsgruppsmöte. Även de olika verksamheterna inom Region Skåne Vuxen- och Barnhabiliteringen i Ystad, Vårdcentralen i Tomelilla med BVC och MCV, BHV-psykolog i Simrishamn och Tomelilla. Privata vårdcentralen Nova-kliniken, i Tomelilla med MCV, BVC erhöll personlig information. Sammanlagt lämnades 25 enkäter ut och mottagarna uppmanades uppskatta hur många barn till föräldrar i målgruppen som var aktuella inom varje enhet. Antal barn till föräldrar med kognitiva svårigheter, uppskattades till 196 barn. (bilaga 1) Utbildningsdagar Ett annat av projektets delmål har varit att erbjuda kompetenshöjande insatser inom region och kommun i form av gemensamma utbildningsdagar. Som ett led i denna kunskapsspridning anordnades våren -11 en utbildningsdag på Folkets Park i Tomelilla. Inbjudan (bilaga 2) skickades till samtliga som arbetade i kommunala verksamheter och till Region Skåne samt till politiker inom Tomelilla kommun. Syftet med innehållet i föreläsningen var att ge en grundläggande information om utvecklingsstörning och hur detta påverkar föräldraskapet (psykolog Siw Berkowitz-Kornfält). Vidare ville vi informera om det arbete i Uppsala län som ligger till grund för att SUF-Kunskapscentrum bildats (Sven-Erik Pistol). Utbildningsdagen utföll mycket väl och responsen var oerhört positiv! Här citeras några röster: Tack för en lärorik och trevlig dag. Ger tankar om att mycket är möjligt om man har barnen i fokus/centrum oavsett om föräldrarna har begåvningshandikapp, psykisk sjukdom, missbruk, våld i hemmet. Bra dag som fungerar som inspiration. Tack. Mycket givande dag. Inspirerande. Över förväntan. Dagen har varit mycket givande. Gärna fler utbildningsdagar i liknande utformning i närliggande ämnesområden. Ytterligare en utbildningsdag genomfördes på hösten -11 på Stora Hotellet i Tomelilla. Inbjudan (bilaga 3) skickades till ovan nämnda, till samverkanspartner inom SÖSK samt att inbjudan lades ut på kommunens intranät. Syftet med inspirationsdagen var att bidra med nya 7

8 tankar, reflektera och att utmana våra värderingar med hjälp av föreläsare Egon Rommedahl. Denna utbildningsdag utföll också mycket väl och responsen var oerhört positiv. Här citeras några röster från den dagen: Bra fokus på oss som individer och vad vi själva kan göra/förändra. En stark person som vågar stå för sin åsikt. Jag har verkligen fått massor av energi påfyllt. Fantastisk föreläsare! Inspirerande person som gav tankar att arbeta vidare med. Härligt med en halvdag för reflektion och tankar utan att bli avbruten av annat arbete. Sammantaget är dessa kompetenshöjande insatser för professionella inom de olika verksamheterna och för politiker av största betydelse och ger en positiv bild av gemensamt lärande och av personliga möten. SUF-nätverk bildades efter samarbete, under våren -10, mellan Tomelilla Kommun och Vuxenhabiliteringen i Ystad. Inbjudna till SUF-nätverket var samtliga arbetsledare och övrig personal som kom i kontakt med målgruppen. Syftet med nätverket är att på olika sätt ge stöd till personal som arbetar med, eller på andra sätt kommer i kontakt med föräldrar med utvecklingsstörning och/eller andra kognitiva funktionsnedsättningar. SUF-nätverket gav klartecken till bildande av en konsultationsgrupp eftersom det ansågs värdefullt att utarbeta en handlingsplan ute i verksamheterna som ett stöd i det praktiska arbetet. SUF-nätverket har idag en tydlig och prioriterad ledningsuppgift på enhets- och chefsnivå och diskussionen rör gemensamma rutiner och formaliserade kontaktvägar för samverkan. Konsultationsgrupp Konsultationsgruppen har under året -11 haft 4 möten. Gruppen som är ett tvärprofessionellt nätverk sammansatt av företrädare för Tomelilla kommun skola, LSS, socialpsykiatri Region Skåne BHV-psykolog, MVC, Vuxenhabiliteringen, Novakliniken BVC och projektet PUFF är sammankallande. Nätverket fungerar som stöd för medarbetare som har kontakt med brukare som ingår i målgruppen. Konsultationsgruppen är ännu i sin begynnelsestart där diskussionerna handlar mycket om inbördes handledning för att hålla sig informerade om varandras verksamheter och olika former av insatser samt behovet av en handlingsplan. Att samverka kring enskilda familjer går till stor del ut på att formulera en grundläggande samsyn på målgruppens problemkomplex och hur olika metoder och kunskaper kan utnyttjas för ett gemensamt syfte. Ett av konsultationsgruppens syften är att ge stöd till medarbetare genom att diskutera hantering av viss problematik av ett ärende som kan vara både identifierade eller avidentifierade. Då utses från gruppen en samordnare som sedan ansvarar för återföring. Aktiviteter Tomelilla Kommun har sedan år 1994 bedrivit gruppverksamhet för unga mammor och deras barn. De har genom samverkan rekryterats från MVC, BVC och från IFO. Mammorna är ofta i avsaknad av socialt nätverk och övrig vuxenkontakt. Verksamheten är idag inarbetad och fyller en viktig funktion för de unga mammorna. I oktober -11 startades ett Föräldracafé i samarbete med Röda Korset. Där kan daglediga föräldrar få en mötesplats och i gruppdynamiken frigöra olika teman. 8

9 ÖVRIGT Styrgrupps- och ledningsgruppsmöten Styrgruppen, som består av politiska företrädare, formulerar och ansvarar för projektets mål. Ledningsgruppen, bestående av kommunala tjänstemän, leder projektet och formulerar dess uppdrag och arbetsordning, beslutar i frågor rörande samordnarnas arbete och har det slutliga ansvaret. Utöver de båda gruppernas enskilda möten har även fem för grupperna gemensamt möte genomförts. Ekonomi Projektet har finansierats av Länsstyrelsen i Skåne Län. Informationsmaterial Varje månad mailas ett brev till de verksamheter som dagligen möter målgruppen samt till Familjenämndens politiker, ett brev där information lämnas om projektet PUFF samt presentation av forskning och informativa länkar om målgruppen. Brevet finns också tillgänglig på Tomelilla kommuns intranät. Projektet har även fått godkännande av SUF-Kunskapscentrum i Uppsala att få göra en Tomelillaversion av den SUF-guide som SUF-Kunskapscentrum författat. I och med tillgång till denna guide kommer projektet PUFF att få ett bra och tydligt redskap att använda i syfte att sprida kunskap om målgruppen och om samverkan kring målgruppen. Tomelillaversionen kommer att kunna laddas ner från SUF-Kunskapscentrums hemsida (www.lul.se/suf). På SUF-Kunskapscentrums hemsida (www.lul.se/suf ) har projektet PUFF fått egen flik under fliken SUF i Sverige. Utbildningar Under året har projektansvariga deltagit i olika utbildningsdagar Studiebesök på Vuxenhabiliteringen, Marianne Öhrn Kristianstad Seminarium runt temat Familjebehandling på nya grunder anordnad av Familjeforum Lund Utbildning om användande av kommunens intranät Samverkansdag kring Barn i behov av särskilt stöd SÖSK SUF-konferensen i Uppsala, anordnad av SUF-kunskapscentrum i Uppsala Samverkansdag kring Barn i behov av särskilt stöd SÖSK SUF i Hässleholm Föda barn SUF i Hässleholm Parenting Young Children Samverkansdag kring Barn i behov av särskilt stöd SÖSK UTVÄRDERING Samverkan och handlingsplan hur ser det ut idag? Ett viktigt redskap i implementeringsarbetet av projektet PUFF har konsultationsgruppens medlemmar varit. För att ta reda på konsultationsgruppens uppfattning och tankar om projektet PUFF och utveckla tanken på en gemensam handlingsplan var det angeläget att under hösten -11 ställa några frågor som sammanfattats enligt följande: a) Har du tagit del av kartläggningens resultat som blev klar december -10? Deltagarna har tagit del av kartläggningen i mindre och större omfattning. 9

10 b) Upplever du idag att det finns ett annat synsätt och förhållningsätt mot målgruppen? Det finns idag en ökad medvetenhet och att projektet har tydliggjort målgruppens behov av rätt insatser. Vidare uttalas behov av utökad kunskap om målgruppens komplexa problematik. c) Finns det några vinster med samverkan med andra professioner i det dagliga arbetet med målgruppen? Samverkan har många vinster dels i form av att samla resurser kring målgruppens familjer och dels att tydliggöra vem som gör vad. Vinster med att minimera aktiva professionella som är inne i ärendet. d) Har konsultationsgruppen rätt sammansättning av medlemmar och anser du att konsultationsgruppen fyller en viktig funktion? För vem? Konsultationsgruppen har idag 13 deltagare och det upplevs som bra både i antal och representerade verksamheter. Gruppen stöttar/handleder varandra genom sina olika professioner. e) Har du saknat något som inte kommit fram i konsultationsgruppens diskussioner/möten och vilken inställning har du till fortsatt samverkan i denna form? Samtliga är positiva till fortsatt samverkan och uttalar inte att de saknat något i den nuvarande samverkansformen. Det påtalas att det är en samverkansform som ständigt behöver utvecklas. f) Upplever du att det finns det ett aktivt stöd och tydlig legitimitet från kollegor och chefer? Ett aktivt stöd och ett tydligt mandat upplever samtliga att de har, främst från kollegor. På chefsnivå finns en acceptans att närvara i konsultationsgruppen men där är det viktigt att hela tiden hålla processen levande. g) Finns det någon dokumenterad handlingsplan till målgruppen inom din verksamhet? Några dokumenterade handlingsplaner som är riktade mot målgruppen finns idag inte ute i verksamheterna. DISKUSSION Kartläggning Betyder det mycket för projektet PUFF:s genomförande och fortsatta arbete att vi inte fick genomföra en kartläggning så som vi önskat? Svaret blir kanske både ja och nej. Ja - det hade varit intressant om materialet hade kunnat presenteras med mera exakthet och därmed fått tydligare information om populationen/utfallet i Tomelilla kommun. En aspekt av denna typ av kartläggning är att ett bortfall blir procentuellt stort och att i bortfallet fanns 62 barn. Det betyder att kunna presentera siffror som underlag i diskussioner om insatser i målgruppen inte blir riktigt relevant. En annan aspekt av kartläggningens resultat är, att det med utökad kunskap om målgruppens problematik bland professionella och om kartläggningsarbete, hade ett annat resultat påvisats? 10

11 Kanske nej eftersom vi vet att målgruppen finns och att vi kan anta att det finns ett stort antal familjer som är i behov av stödinsatser. Utifrån Stöd och Lärandes inventering om att det finns 100 familjer i Tomelilla kommun som är i behov av insatser, bekräftades i kartläggningen trots ett bortfall. Enligt lednings- och styrgruppen var syftet med kartläggningen att få fram en siffra som kunde bilda underlag för fortsatta diskussioner om resursbehov och insatser. Utbildningsdag 1 Tidpunkten för utbildningsdagen den 30 mars -11 var kanske felaktig med tanke på det hade gått lång tid efter kartläggningen vilken presenterades i november månad -10. Men det fanns inget annat alternativ med den framförhållning som krävs med föreläsare och lokal. Just lokalen blev inte vad vi beställt pga renovering men det blev bra trots begränsad uppvärmning. Föreläsningens tema Föräldraskap och Kognitiva Funktionshinder visade från utvärderingen av deltagarna att dagen var inspirerande och att det var viktigt att fortsätta föra ut budskapet. Det var ca 95 personer som anmält sig men efter en del avbokningar hamnade deltagarna på strax över 70. Önskemål framfördes även om fler utbildningsdagar i ämnet. Utbildningsdag 2 Den andra utbildningsdagen blev till stor del en inspirationsdag med 2 halvdagsföreläsningar 24 oktober -11. Val av föreläsare och av annan lokal än tidigare var en viktig ingrediens eftersom budskapet Bemötande, Etik och Värdighet bedömdes vara angeläget att reflektera om. Utvärderingen från deltagarna visade att föreläsningarna var energiberikande och positiva. Det var ca 120 personer som anmält sig men efter en del avbokningar hamnade deltagarna på ca 110. Av de som svarade på kursvärderingens frågor var 95% intresserade av gemensamma utbildningsdagar. Sammantaget är dessa kompetenshöjande insatser för professionella inom de olika verksamheterna och för politiker av största betydelse och ger en positiv bild av gemensamt lärande och av personliga möten. Konsultationsgrupp Konsultationsgruppen bedömdes vara ett viktig redskap, av SUF-nätverket, för att nå ut med stöd till medarbetare som har kontakt med familjer som ingår målgruppen. Även om varje verksamhet arbetar med målgruppen efter sina uppdrag och sin specifika kunskap så har det visat sig att denna kunskap endast till viss del är känd av övriga verksamheter. Att få belyst ett avidentifierat fall/problematik i en grupp med representanter från så många olika verksamheter har visat sig vara både framgångsrikt och lärorikt för gruppen som helhet. I samtliga fall har de konkreta råd som lämnats varit till nytta. Detta visar på att kunskapen om varandras kunskapsområden och vad som kan göras måste öka. Att ha en konsultationsgrupp är ett sätt där vi både samverkar och har ett lärande. Aktiviteter Mamma/barn-gruppen är idag, efter många år, en väl inarbetad gruppverksamhet. Den är väl känd av professionella som i sina verksamheter möter målgruppen, gravida/unga mammor med barn. Genom samverkan och kunskap om de olika verksamheternas ansvarsområden har denna form av gruppverksamhet blivit attraktiv för målgruppen och deltagarna rekommenderar verksamheten som ett alternativ till öppen förskola för sina väninnor. 11

12 Föräldracafé är en helt ny form av verksamhet i samarbete med Röda Korset. Syftet är att skapa en arena för daglediga föräldrar som har barn inom förskola/skola. Forskningen visar att barn med föräldrar som har en utvecklingsstörning/kognitiva svårigheter är utsatta för många riskfaktorer och ofta lever socialt isolerade. Att erbjuda caféverksamhet är ett första delmål mot huvudmålet Stödgruppsverksamhet. Genom att först erbjuda en enkel caféverksamhet till föräldrarna som får ta med sig sina barn bryts den sociala isoleringen vilket kan innebära att skyddsfaktorerna för hela familjen kan öka. Det kan ta 1 2 terminer innan stödgruppsverksamhet kan startas, först måste relationer skapas och föräldern få insikter om sin funktionsnedsättning. Målgruppen är svår att nå genom kommunens ordinarie verksamhet som föräldrautbildningar, öppna förskolor m.m. Samtliga professionella som möter familjerna och har en relation till dem kan hjälpa till och informera om de olika aktiviteterna. Rekryteringen som sker i flera led är resurskrävande och effektiv samverkan är nödvändig. Båda aktiviteterna bygger på att skapa positiva mötesplatser och goda bärande relationer för att stärka rollen som föräldrar, från otrygga och passiva till trygga och aktiva föräldrar. Stöd i dag handlingsplan till målgruppen Den inventering som gjordes utifrån vilket stöd som idag ges till målgruppen, visar att det är inga verksamheter som har en fastställd handlingsplan riktad mot målgruppen. Behovet av dokumenterad och fastställd handlingsplan är stort och det är enhetscheferna som har ett ansvar för att upprätta en handlingsplan för samverkan kring dessa frågor. Det finns i några få verksamheter som har inarbetade rutiner utifrån verksamhetens mål. Någon etablerad samverkan mellan verksamheterna finns inte idag. Konsultationsgruppen som startats genom SUF-nätverket är således ett första steg i arbetet med att etablera utvecklade samverkansstrategier och nätverksbyggen verksamheterna emellan. Fortsatt samverkan Det arbete som utförts under projekttiden är förhoppningsvis inledningen på en fortsatt givande samverkan i dessa frågor inom både Tomelilla kommun och dess samverkanspartner. Men implementeringsarbete tar tid och måste få ta tid. Det är viktigt att förankra PUFF-tanken i SUF-gruppen på ledningsnivå att tillsammans med representanter från de olika verksamheterna ge aktivt stöd och tydlig legitimitet till respektive verksamhet. Att verka för god samverkan är ju också ett sätt att hålla i resurserna. Slutligen kan ett fortsatt PUFF-arbete komma att utgöra ett viktigt stöd till verksamheterna genom att ha en samordnande och rådgivande funktion samt vara ett stöd i en framtida handlingsplan för samarbete och samverkan. LITTERATURTIPS/LÄNKAR Pistol, S-E. FIB-projektet i Uppsala län. Föräldrar med intellektuella begränsningar. Kartläggning av målgruppen, Uppsala. Regionförbundet Uppsala län. FoU-rapport 2009/5 Bager, B. Barn till mödrar med utvecklingsstörning en inventering. Läkartidningen nr 1-2, 2003 Jöreskog, K. Checklistor, tålamod och gemenskap. Arvsfonden, 2009 Socialstyrelsen. Föräldrar med utvecklingsstörning och deras barn vad finns det för 12

13 kunskap? Socialstyrelsen. Barn som har föräldrar med utvecklingsstörning Länkar! Bilaga 1 13

14 14

15 Bilaga 2 Stöd och lärande melilla kommun anordnar en dag på temat: To FÖRÄLDRASKAP OCH KOGNITIVA FUNKTIONSHINDER En dag med inspiration och utveckling 8.30 Inledning av socialchef Elisabeth Andersson 8.45 Siw Berkowitz Kornfält, leg. psykolog vid Vuxenhabiliteringen i Malmö, föreläser om utvecklingsstörning och hur detta kan påverka den kognitiva, sociala och emotionella förmågan Frukt- och kaffepaus Sven-Erik Pistol, från SUF-Kunskapscenter i Uppsala, berättar bl.a. om den samverkansmodell, den forskning och de undersökningsresultat som tagits fram och som ligger till grund för fortsatt arbete med dessa frågor i Uppsala län Avslutning DAG: Onsdagen den 30 mars PLATS: Folkets Park, Teaterhallen Föreläsningen är kostnadsfri och anmälan är bindande. Anmälan sker senast den 1 mars till eller VARMT VÄLKOMNA 15

16 Bilaga 3 PUFF Projektet för Utveckling av Föräldraförmågan Bemötande, Etik och Värdighet Lär dig mötas på bästa sätt och väx i din yrkesroll Välkommen till en utbildningsdag måndagen den 24 oktober 2011, Stora Hotellet, Tomelilla 2 föreläsningar uppdelade på kl 8.15 och kl Egon Rommedahl, är en välkänd och mycket inspirerande föreläsare som ger dig ny energi och nya nödvändiga perspektiv. Genom humor och goda exempel förmedlar han en förståelse för hur du ständigt kan hitta nya utgångspunkter och förbättringsmöjligheter. Du får lära dig att förbättra ditt bemötande och skapa en etiskt hållbar kultur och du får praktiska tips och idéer som får dig att växa i din yrkesroll. Egon är utbildad teolog, psykoterapeut samt handledare och har under flera år arbetat som konsult inom områdena etik, bemötande och grupprocessfrågor Inledning av PUFF Egon Rommedahl startar sin föreläsning Frukt- och kaffepaus Egon Rommedahl fortsätter Avslutning Tidigare betyg: 4,9 av 5 Vi garanterar dig en inspirerande halvdag där dina tankesätt och värderingar utmanas, allt för att öppna upp för nya möjligheter och reflektion. För att få andra att växa måste du först växa själv! Utbildningsdagen arrangeras av Tomelilla Kommun, Projektet PUFF och vänder sig till beslutsfattare och politiker i Tomelilla Kommun samt till dig som arbetar i en verksamhet där människosyn och bemötande är avgörande för god kvalitet. Anmäl ditt deltagande och vilken föreläsning du vill gå på samt deltagande av lunch före eller efter föreläsningen, senast den 23 september till PUFF eller Utbildningsdagen är kostnadsfri. Anmälan är dock bindande. OBS. Deltagarantalet är begränsat först till kvarn-principen gäller. 16

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Barnets rättigheter i vårdnadstvister. mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten

Barnets rättigheter i vårdnadstvister. mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten Barnets rättigheter i vårdnadstvister mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten FoU i Väst/GR Maj 2013 FoU i Väst Göteborgsregionens kommunalförbund Box 5073, 402 22 Göteborg e-post:

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Slutrapport för projekt:

Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats Projektledare Malin Johansson Version:1.0 Slutrapport Datum 2012-04-02 Sid 1 Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats i SDF Angered SLUTRAPPORT Sid 2 (30)

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Avsedd för Origo. Dokumenttyp Utvärdering. Datum Oktober 2014 UTVÄRDERING AV ORIGO

Avsedd för Origo. Dokumenttyp Utvärdering. Datum Oktober 2014 UTVÄRDERING AV ORIGO Avsedd för Origo Dokumenttyp Utvärdering Datum Oktober 2014 UTVÄRDERING AV ORIGO Ramböll Krukmakargatan 21 Box 17009 SE-104 62 Stockholm T +46 (0) 8 568 494 40 F +46 (0) 10 615 20 00 www.ramboll-management.se

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Vi har också barn! Riktad föräldrautbildning för föräldrar med psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i Halland

Vi har också barn! Riktad föräldrautbildning för föräldrar med psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i Halland Vi har också barn! Riktad föräldrautbildning för föräldrar med psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i Halland Del I - kartläggning av behov och möjligheter Lizette Larsson Högfeldt

Läs mer

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV Samverkan för ökad rörlighet inom Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring SLUTRAPPORT December 2006 Bosse Angelöw Innehåll 1 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Tryggare och tryggare för varje dag

Tryggare och tryggare för varje dag Tryggare och tryggare för varje dag Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken är ett nätverk av kommuner från norr till söder. I tio år har vi drivit på för att ge barnrättsfrågorna högre prioritet

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Elisabet Näsman Sociologiska institutionen Uppsala Universitet 2012 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Sammanfattning

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Slutrapport Elis Elever i skolan Juni 2009

Slutrapport Elis Elever i skolan Juni 2009 Slutrapport Elis Elever i skolan Juni 2009 Enköpings Kommun Projektledare Dagmar Mardi dagmar.mardi@vasterled.enkoping.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Bakgrund... 3 Projektidé... 3 Syfte och målsättning...

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar Innehåll 1. Inledning 1.1 Förord av professor Bo Vinnerljung 1.2 Introduktion till Skolfam 1.3 Om manualen 1.3.1 Vinsterna med ett gemensamt arbetssätt 1.3.2 Läsanvisningar 1.4 Helsingborgs tack Del 1

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer