PUFF-projektet i Tomelilla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PUFF-projektet i Tomelilla"

Transkript

1 PUFF-projektet i Tomelilla Projektet för Utveckling av FöräldraFörmågan Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter Rapport Linda Ljunggren och Carina Wester 1

2 FÖRORD Arbetet under det här året har satt igång en process. En process för att uppmärksamma målgruppen och arbetet runt målgruppen dvs samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter där svårigheterna kan påverka föräldraskapet. Vi, som arbetat med detta uppdrag har haft förmånen att möta kompetenta och engagerade medarbetare som är verksamma inom Tomelilla kommun och Region Skåne. Trots hög arbetsbelastning har, alla vi mött, tagit sig tid till oss och med ett vänligt bemötande berättat om sitt arbetsområde och sin arbetsplats. Alla har med stort intresse och engagemang för denna målgrupp uppgett i våra möten att de saknar gemensamt fokus och samverkan runt målgruppen. Genomgående har också varit en önskan och förhoppning att projektet ska leda till positiva förändringar för målgruppen i form av metoder och kompetenshöjande insatser för samtliga personalgrupper. Att arbeta i ett implementeringsprojekt och få till resultat det tar tid! Vår förhoppning är att projektet PUFF ska ge ett underlag till en fortsatt diskussion kring utveckling för denna målgrupp i kommun och i region. En utveckling som tillvaratar resurser och erfarenheter hos såväl kollegor och målgruppens familjer och att fortsätta samverka och samarbeta mellan olika professioner inom Tomelilla kommun och Region Skåne. Med det engagemang och den kompetens som finns idag hos alla som vi mött så finns det också förutsättningar för en god framtida utveckling. SUF- Kunskapscentrum i Uppsala har under året utgjort ett stort stöd och framförallt varit en stor inspirationskälla genom sin stora kunskapsbank och engagerade medarbetare. Puff-arbetet i Tomelilla har bara påbörjats! Tomelilla den Linda Ljunggren och Carina Wester Projektansvariga 2

3 INNEHÅLL Förord 2 Innehåll.. 3 Sammanfattning 4 Bakgrund, syfte.. 5 Projektmål, projektorganisation, tidsplan.. 6 Resultat Kartläggning - Utbildningsdagar - SUF-nätverk - Konsultationsgrupp - Aktiviteter Övrigt Styrgrupp- och ledningsmöten - Ekonomi - Informationsmaterial - Utbildningar Utvärdering..9 - Samverkan och handlingsplan hur ser det ut idag Diskussion Kartläggning - Utbildningsdagar - Konsultationsgrupp - Aktiviteter - Stöd i dag handlingsplan till målgruppen - Fortsatt samverkan Litteraturtips/länkar..12 Bilagor: Bilaga 1 Kartläggningens resultat Bilaga 2 Inbjudan till utbildningsdag den 30 mars -11 Bilaga 3 Inbjudan till utbildningsdag den 24 oktober -11 3

4 SAMMANFATTNING Tomelilla Kommun ansökte om utvecklingsmedel till tidiga insatser hos Länsstyrelsen i Skåne Län med anledning av att det i Tomelilla Kommun finns ett ökat antal föräldrar med diagnostiserad eller misstänkt utvecklingsstörning. Ett 1-årigt projektarbete påbörjades , projektets namn blev PUFF vilket betyder Projektet för Utveckling av FöräldraFörmågan. Projektet PUFF i Tomelilla är ett implementeringsprojekt i syfte att lyfta fram och medvetandegöra denna grupp av föräldrar, som har så stora svårigheter att dessa orsakar brister i föräldraskapet med påföljd att barnen riskerar att fara illa. Projektets mål; att genomföra kartläggning av målgruppen 1 i Tomelilla kommun, kompetenshöjande insatser för personal i vård och kommun, att erbjuda konsultativt stöd samt att utarbeta former för samverkan för att ge stöd till målgruppen samt vara ett stöd för det nybildade SUF-nätverket som hade sitt uppstartsmöte Kartläggningen som genomfördes under hösten 2010 visade att 7,1 % av kommunens familjer och 196 barn tillhör målgruppen. En utvärdering genomfördes dels efter projektets två utbildningsdagar, och och dels med konsultationsgruppens representanter. Denna visade att det är angeläget att samverka kring målgruppen och i dessa frågor. En nödvändig förutsättning för denna samverkan är att det finns kunskap inom och om verksamheterna. Sedan år 1994 har Tomelilla Kommun bedrivit gruppverksamhet för unga mammor och deras barn. Verksamheten är idag väl inarbetad och attraktiv för målgruppen. Projektet PUFF erbjuder sedan oktober -11, en enkel caféverksamhet i samarbete med Röda Korset. Rekryteringen till Föräldracafeét är mycket tids- och resurskrävande. Ett fortsatt viktigt arbete är att förankra SUF-tanken på ledningsnivå i de olika verksamheterna i syfte att implementera metoder runt målgruppen samt att sprida samverkan över alla de olika samverkanspartner som är berörda. Utifrån konsultationsgruppens fortsatta arbete är behovet stort av aktivt stöd och tydlig legitimitet från ledningsnivå att kunna samverka och det kan bara skapas genom grundläggande samsyn för målgruppens problematik. 1 Med målgruppen menas föräldrar med diagnos t.ex utvecklingsstörning och/eller föräldrar som har kognitiva svårigheter som begränsar föräldraförmågan. Kognitiva svårigheter kan vara bl.a planering, struktur, minne, abstrakt tänkande, läsning, räkning eller skrivning och därför behöver stöd i föräldraskapet. 4

5 BAKGRUND Det finns numera en allt ökande kunskap om familjer där föräldrarna har intellektuella begränsningar, exempelvis utvecklingsstörning, svagbegåvning eller andra kognitiva svårigheter. Dessa föräldrar har ofta stora svårigheter med planering, struktur, minne, abstrakt tänkande, läsning, räkning eller skrivning, vilka var för sig eller gemensamt kan inverka på föräldraförmågan. I vissa fall kan svårigheterna vara så stora att föräldraförmågan sviktar. I Tomelilla Kommun finns ett ökat antal föräldrar med diagnostiserad eller misstänkt utvecklingsstörning. Det finns också föräldrar som har både utvecklingsstörning/psykiska problem och utvecklingsstörning/missbruk. Det konstaterades vid en mätning år 2009 att 23 av 32 familjehemsplacerade barn kommer från familjer där en eller båda föräldrarna har intellektuella begränsningar. En inventering som genomförts endast inom Stöd och Lärande (IFO, Socialpsykiatri, Vuxenutbildning samt Resursenhet) visar att det finns kännedom om ca 100 familjer som till tillhör målgruppen. Dessa familjer får inte det stödet som de är i behov av eftersom de saknar kunskap om sin funktionsnedsättning och om sina rättigheter att få stöd i sitt föräldraskap. De professionellas kunskaper år otillräckliga för att möta behoven hos familjerna. Det saknas metoder och strategier för hur man arbetar med barnen och föräldrarna inom förskola/skola och socialtjänst. Det saknas samverkan mellan olika verksamheter för att ge föräldrar och barn ett stöd som med ett helhetsperspektiv kan stärka familjens möjligheter till ett kvalitativt gott liv. Tomelilla Kommun ansökte om utvecklingsmedel till tidiga insatser hos Länsstyrelsen i Skåne Län. Med hjälp av medel påbörjades ett projektarbete under 1 år, utifrån nämnda bakgrund. Projektets namn blev PUFF vilket betyder Projektet för Utveckling av FöräldraFörmågan. SYFTE Projektets syfte är att målgruppen ska uppmärksammas och få tillgång till kommunalt stöd av hög kvalitet samt förebyggande och hälsofrämjande hälso- och sjukvård. 5

6 PROJEKTMÅL Det övergripande målet med projektet är att minska riskerna att barn far illa och öka skyddsfaktorerna för hela familjen. Att genomföra kartläggning av målgruppens storlek i Tomelilla Kommun för att kunna se resursbehov och insatsbehov. Att erbjuda kompetenshöjande insatser för personal inom vård och kommun i form av gemensamma utbildningsdagar. Att erbjuda konsultativ stöd till personal inom vård och kommun samt en handlingsplan för stöd till målgruppen. Att utarbeta former för samverkan mellan olika yrkeskategorier, att formulera en grundläggande samsyn på målgruppens problematik och hur olika metoder och kunskaper kan utnyttjas för ett gemensamt syfte. Att implementera evidensbaserade metoder i de ordinarie verksamheterna skapar förutsättningar för målgruppen att få stöd av samhället. Ett sekundärt projektmål är att minska de långvariga familjehemsplaceringarna. PROJEKTORGANISATION Styrgrupp Sara Anheden (S) Anders Ahlbäck (FP) Elisabeth Andersson, socialchef Monica Neldeborn, enhetschef för Resursenheten Ledningsgrupp Elisabeth Andersson, socialchef Monica Neldeborn, enhetschef för Resursenheten Projektansvariga Linda Ljunggren 50% tjänst, Carina Wester 50% tjänst. TIDSPLAN Projektet påbörjades och avslutades

7 RESULTAT Kartläggning Det från början kanske främsta syftet med projektet var att genomföra en kartläggning av målgruppen dvs. att ta reda på hur många familjer det finns i Tomelilla Kommun där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter som ev. kan påverka föräldraskapet. I planeringen inför detta arbete var handledningen som gavs från Kommunförbundet en ovärderlig hjälp och många alternativ diskuterades. Efter kontakt med kommunens jurist, där syftet med inventeringen tillsammans med information om projekt PUFF i Tomelilla noga förklarades, fick kartläggning ett helt annat utförande än planerat. Juristen godkände inte förfarandet med hänvisning till lagen om personuppgifter (PUL) trots att samma förfarande hade godkänts i övriga kommuner. Motiveringen var att kommunen var för liten samt att de projektansvariga hade för stor klientkännedom utifrån tidigare tjänster inom IFO. Efter ett flertal diskussioner i ledningsgruppen beslöts att en uppskattning av antal barn/familjer skulle genomföras utan personuppgifter. Privata skolor och förskolor besöktes för information om Projektet PUFF och en inbjudan om samarbete inför kartläggningen. De olika kommunala verksamheterna socialpsykiatrin, personligt ombud, LSS, IFO fick samma personliga information. Samtliga rektorer inom kommunal förskola och grundskola blev informerade vid ett ledningsgruppsmöte. Även de olika verksamheterna inom Region Skåne Vuxen- och Barnhabiliteringen i Ystad, Vårdcentralen i Tomelilla med BVC och MCV, BHV-psykolog i Simrishamn och Tomelilla. Privata vårdcentralen Nova-kliniken, i Tomelilla med MCV, BVC erhöll personlig information. Sammanlagt lämnades 25 enkäter ut och mottagarna uppmanades uppskatta hur många barn till föräldrar i målgruppen som var aktuella inom varje enhet. Antal barn till föräldrar med kognitiva svårigheter, uppskattades till 196 barn. (bilaga 1) Utbildningsdagar Ett annat av projektets delmål har varit att erbjuda kompetenshöjande insatser inom region och kommun i form av gemensamma utbildningsdagar. Som ett led i denna kunskapsspridning anordnades våren -11 en utbildningsdag på Folkets Park i Tomelilla. Inbjudan (bilaga 2) skickades till samtliga som arbetade i kommunala verksamheter och till Region Skåne samt till politiker inom Tomelilla kommun. Syftet med innehållet i föreläsningen var att ge en grundläggande information om utvecklingsstörning och hur detta påverkar föräldraskapet (psykolog Siw Berkowitz-Kornfält). Vidare ville vi informera om det arbete i Uppsala län som ligger till grund för att SUF-Kunskapscentrum bildats (Sven-Erik Pistol). Utbildningsdagen utföll mycket väl och responsen var oerhört positiv! Här citeras några röster: Tack för en lärorik och trevlig dag. Ger tankar om att mycket är möjligt om man har barnen i fokus/centrum oavsett om föräldrarna har begåvningshandikapp, psykisk sjukdom, missbruk, våld i hemmet. Bra dag som fungerar som inspiration. Tack. Mycket givande dag. Inspirerande. Över förväntan. Dagen har varit mycket givande. Gärna fler utbildningsdagar i liknande utformning i närliggande ämnesområden. Ytterligare en utbildningsdag genomfördes på hösten -11 på Stora Hotellet i Tomelilla. Inbjudan (bilaga 3) skickades till ovan nämnda, till samverkanspartner inom SÖSK samt att inbjudan lades ut på kommunens intranät. Syftet med inspirationsdagen var att bidra med nya 7

8 tankar, reflektera och att utmana våra värderingar med hjälp av föreläsare Egon Rommedahl. Denna utbildningsdag utföll också mycket väl och responsen var oerhört positiv. Här citeras några röster från den dagen: Bra fokus på oss som individer och vad vi själva kan göra/förändra. En stark person som vågar stå för sin åsikt. Jag har verkligen fått massor av energi påfyllt. Fantastisk föreläsare! Inspirerande person som gav tankar att arbeta vidare med. Härligt med en halvdag för reflektion och tankar utan att bli avbruten av annat arbete. Sammantaget är dessa kompetenshöjande insatser för professionella inom de olika verksamheterna och för politiker av största betydelse och ger en positiv bild av gemensamt lärande och av personliga möten. SUF-nätverk bildades efter samarbete, under våren -10, mellan Tomelilla Kommun och Vuxenhabiliteringen i Ystad. Inbjudna till SUF-nätverket var samtliga arbetsledare och övrig personal som kom i kontakt med målgruppen. Syftet med nätverket är att på olika sätt ge stöd till personal som arbetar med, eller på andra sätt kommer i kontakt med föräldrar med utvecklingsstörning och/eller andra kognitiva funktionsnedsättningar. SUF-nätverket gav klartecken till bildande av en konsultationsgrupp eftersom det ansågs värdefullt att utarbeta en handlingsplan ute i verksamheterna som ett stöd i det praktiska arbetet. SUF-nätverket har idag en tydlig och prioriterad ledningsuppgift på enhets- och chefsnivå och diskussionen rör gemensamma rutiner och formaliserade kontaktvägar för samverkan. Konsultationsgrupp Konsultationsgruppen har under året -11 haft 4 möten. Gruppen som är ett tvärprofessionellt nätverk sammansatt av företrädare för Tomelilla kommun skola, LSS, socialpsykiatri Region Skåne BHV-psykolog, MVC, Vuxenhabiliteringen, Novakliniken BVC och projektet PUFF är sammankallande. Nätverket fungerar som stöd för medarbetare som har kontakt med brukare som ingår i målgruppen. Konsultationsgruppen är ännu i sin begynnelsestart där diskussionerna handlar mycket om inbördes handledning för att hålla sig informerade om varandras verksamheter och olika former av insatser samt behovet av en handlingsplan. Att samverka kring enskilda familjer går till stor del ut på att formulera en grundläggande samsyn på målgruppens problemkomplex och hur olika metoder och kunskaper kan utnyttjas för ett gemensamt syfte. Ett av konsultationsgruppens syften är att ge stöd till medarbetare genom att diskutera hantering av viss problematik av ett ärende som kan vara både identifierade eller avidentifierade. Då utses från gruppen en samordnare som sedan ansvarar för återföring. Aktiviteter Tomelilla Kommun har sedan år 1994 bedrivit gruppverksamhet för unga mammor och deras barn. De har genom samverkan rekryterats från MVC, BVC och från IFO. Mammorna är ofta i avsaknad av socialt nätverk och övrig vuxenkontakt. Verksamheten är idag inarbetad och fyller en viktig funktion för de unga mammorna. I oktober -11 startades ett Föräldracafé i samarbete med Röda Korset. Där kan daglediga föräldrar få en mötesplats och i gruppdynamiken frigöra olika teman. 8

9 ÖVRIGT Styrgrupps- och ledningsgruppsmöten Styrgruppen, som består av politiska företrädare, formulerar och ansvarar för projektets mål. Ledningsgruppen, bestående av kommunala tjänstemän, leder projektet och formulerar dess uppdrag och arbetsordning, beslutar i frågor rörande samordnarnas arbete och har det slutliga ansvaret. Utöver de båda gruppernas enskilda möten har även fem för grupperna gemensamt möte genomförts. Ekonomi Projektet har finansierats av Länsstyrelsen i Skåne Län. Informationsmaterial Varje månad mailas ett brev till de verksamheter som dagligen möter målgruppen samt till Familjenämndens politiker, ett brev där information lämnas om projektet PUFF samt presentation av forskning och informativa länkar om målgruppen. Brevet finns också tillgänglig på Tomelilla kommuns intranät. Projektet har även fått godkännande av SUF-Kunskapscentrum i Uppsala att få göra en Tomelillaversion av den SUF-guide som SUF-Kunskapscentrum författat. I och med tillgång till denna guide kommer projektet PUFF att få ett bra och tydligt redskap att använda i syfte att sprida kunskap om målgruppen och om samverkan kring målgruppen. Tomelillaversionen kommer att kunna laddas ner från SUF-Kunskapscentrums hemsida (www.lul.se/suf). På SUF-Kunskapscentrums hemsida (www.lul.se/suf ) har projektet PUFF fått egen flik under fliken SUF i Sverige. Utbildningar Under året har projektansvariga deltagit i olika utbildningsdagar Studiebesök på Vuxenhabiliteringen, Marianne Öhrn Kristianstad Seminarium runt temat Familjebehandling på nya grunder anordnad av Familjeforum Lund Utbildning om användande av kommunens intranät Samverkansdag kring Barn i behov av särskilt stöd SÖSK SUF-konferensen i Uppsala, anordnad av SUF-kunskapscentrum i Uppsala Samverkansdag kring Barn i behov av särskilt stöd SÖSK SUF i Hässleholm Föda barn SUF i Hässleholm Parenting Young Children Samverkansdag kring Barn i behov av särskilt stöd SÖSK UTVÄRDERING Samverkan och handlingsplan hur ser det ut idag? Ett viktigt redskap i implementeringsarbetet av projektet PUFF har konsultationsgruppens medlemmar varit. För att ta reda på konsultationsgruppens uppfattning och tankar om projektet PUFF och utveckla tanken på en gemensam handlingsplan var det angeläget att under hösten -11 ställa några frågor som sammanfattats enligt följande: a) Har du tagit del av kartläggningens resultat som blev klar december -10? Deltagarna har tagit del av kartläggningen i mindre och större omfattning. 9

10 b) Upplever du idag att det finns ett annat synsätt och förhållningsätt mot målgruppen? Det finns idag en ökad medvetenhet och att projektet har tydliggjort målgruppens behov av rätt insatser. Vidare uttalas behov av utökad kunskap om målgruppens komplexa problematik. c) Finns det några vinster med samverkan med andra professioner i det dagliga arbetet med målgruppen? Samverkan har många vinster dels i form av att samla resurser kring målgruppens familjer och dels att tydliggöra vem som gör vad. Vinster med att minimera aktiva professionella som är inne i ärendet. d) Har konsultationsgruppen rätt sammansättning av medlemmar och anser du att konsultationsgruppen fyller en viktig funktion? För vem? Konsultationsgruppen har idag 13 deltagare och det upplevs som bra både i antal och representerade verksamheter. Gruppen stöttar/handleder varandra genom sina olika professioner. e) Har du saknat något som inte kommit fram i konsultationsgruppens diskussioner/möten och vilken inställning har du till fortsatt samverkan i denna form? Samtliga är positiva till fortsatt samverkan och uttalar inte att de saknat något i den nuvarande samverkansformen. Det påtalas att det är en samverkansform som ständigt behöver utvecklas. f) Upplever du att det finns det ett aktivt stöd och tydlig legitimitet från kollegor och chefer? Ett aktivt stöd och ett tydligt mandat upplever samtliga att de har, främst från kollegor. På chefsnivå finns en acceptans att närvara i konsultationsgruppen men där är det viktigt att hela tiden hålla processen levande. g) Finns det någon dokumenterad handlingsplan till målgruppen inom din verksamhet? Några dokumenterade handlingsplaner som är riktade mot målgruppen finns idag inte ute i verksamheterna. DISKUSSION Kartläggning Betyder det mycket för projektet PUFF:s genomförande och fortsatta arbete att vi inte fick genomföra en kartläggning så som vi önskat? Svaret blir kanske både ja och nej. Ja - det hade varit intressant om materialet hade kunnat presenteras med mera exakthet och därmed fått tydligare information om populationen/utfallet i Tomelilla kommun. En aspekt av denna typ av kartläggning är att ett bortfall blir procentuellt stort och att i bortfallet fanns 62 barn. Det betyder att kunna presentera siffror som underlag i diskussioner om insatser i målgruppen inte blir riktigt relevant. En annan aspekt av kartläggningens resultat är, att det med utökad kunskap om målgruppens problematik bland professionella och om kartläggningsarbete, hade ett annat resultat påvisats? 10

11 Kanske nej eftersom vi vet att målgruppen finns och att vi kan anta att det finns ett stort antal familjer som är i behov av stödinsatser. Utifrån Stöd och Lärandes inventering om att det finns 100 familjer i Tomelilla kommun som är i behov av insatser, bekräftades i kartläggningen trots ett bortfall. Enligt lednings- och styrgruppen var syftet med kartläggningen att få fram en siffra som kunde bilda underlag för fortsatta diskussioner om resursbehov och insatser. Utbildningsdag 1 Tidpunkten för utbildningsdagen den 30 mars -11 var kanske felaktig med tanke på det hade gått lång tid efter kartläggningen vilken presenterades i november månad -10. Men det fanns inget annat alternativ med den framförhållning som krävs med föreläsare och lokal. Just lokalen blev inte vad vi beställt pga renovering men det blev bra trots begränsad uppvärmning. Föreläsningens tema Föräldraskap och Kognitiva Funktionshinder visade från utvärderingen av deltagarna att dagen var inspirerande och att det var viktigt att fortsätta föra ut budskapet. Det var ca 95 personer som anmält sig men efter en del avbokningar hamnade deltagarna på strax över 70. Önskemål framfördes även om fler utbildningsdagar i ämnet. Utbildningsdag 2 Den andra utbildningsdagen blev till stor del en inspirationsdag med 2 halvdagsföreläsningar 24 oktober -11. Val av föreläsare och av annan lokal än tidigare var en viktig ingrediens eftersom budskapet Bemötande, Etik och Värdighet bedömdes vara angeläget att reflektera om. Utvärderingen från deltagarna visade att föreläsningarna var energiberikande och positiva. Det var ca 120 personer som anmält sig men efter en del avbokningar hamnade deltagarna på ca 110. Av de som svarade på kursvärderingens frågor var 95% intresserade av gemensamma utbildningsdagar. Sammantaget är dessa kompetenshöjande insatser för professionella inom de olika verksamheterna och för politiker av största betydelse och ger en positiv bild av gemensamt lärande och av personliga möten. Konsultationsgrupp Konsultationsgruppen bedömdes vara ett viktig redskap, av SUF-nätverket, för att nå ut med stöd till medarbetare som har kontakt med familjer som ingår målgruppen. Även om varje verksamhet arbetar med målgruppen efter sina uppdrag och sin specifika kunskap så har det visat sig att denna kunskap endast till viss del är känd av övriga verksamheter. Att få belyst ett avidentifierat fall/problematik i en grupp med representanter från så många olika verksamheter har visat sig vara både framgångsrikt och lärorikt för gruppen som helhet. I samtliga fall har de konkreta råd som lämnats varit till nytta. Detta visar på att kunskapen om varandras kunskapsområden och vad som kan göras måste öka. Att ha en konsultationsgrupp är ett sätt där vi både samverkar och har ett lärande. Aktiviteter Mamma/barn-gruppen är idag, efter många år, en väl inarbetad gruppverksamhet. Den är väl känd av professionella som i sina verksamheter möter målgruppen, gravida/unga mammor med barn. Genom samverkan och kunskap om de olika verksamheternas ansvarsområden har denna form av gruppverksamhet blivit attraktiv för målgruppen och deltagarna rekommenderar verksamheten som ett alternativ till öppen förskola för sina väninnor. 11

12 Föräldracafé är en helt ny form av verksamhet i samarbete med Röda Korset. Syftet är att skapa en arena för daglediga föräldrar som har barn inom förskola/skola. Forskningen visar att barn med föräldrar som har en utvecklingsstörning/kognitiva svårigheter är utsatta för många riskfaktorer och ofta lever socialt isolerade. Att erbjuda caféverksamhet är ett första delmål mot huvudmålet Stödgruppsverksamhet. Genom att först erbjuda en enkel caféverksamhet till föräldrarna som får ta med sig sina barn bryts den sociala isoleringen vilket kan innebära att skyddsfaktorerna för hela familjen kan öka. Det kan ta 1 2 terminer innan stödgruppsverksamhet kan startas, först måste relationer skapas och föräldern få insikter om sin funktionsnedsättning. Målgruppen är svår att nå genom kommunens ordinarie verksamhet som föräldrautbildningar, öppna förskolor m.m. Samtliga professionella som möter familjerna och har en relation till dem kan hjälpa till och informera om de olika aktiviteterna. Rekryteringen som sker i flera led är resurskrävande och effektiv samverkan är nödvändig. Båda aktiviteterna bygger på att skapa positiva mötesplatser och goda bärande relationer för att stärka rollen som föräldrar, från otrygga och passiva till trygga och aktiva föräldrar. Stöd i dag handlingsplan till målgruppen Den inventering som gjordes utifrån vilket stöd som idag ges till målgruppen, visar att det är inga verksamheter som har en fastställd handlingsplan riktad mot målgruppen. Behovet av dokumenterad och fastställd handlingsplan är stort och det är enhetscheferna som har ett ansvar för att upprätta en handlingsplan för samverkan kring dessa frågor. Det finns i några få verksamheter som har inarbetade rutiner utifrån verksamhetens mål. Någon etablerad samverkan mellan verksamheterna finns inte idag. Konsultationsgruppen som startats genom SUF-nätverket är således ett första steg i arbetet med att etablera utvecklade samverkansstrategier och nätverksbyggen verksamheterna emellan. Fortsatt samverkan Det arbete som utförts under projekttiden är förhoppningsvis inledningen på en fortsatt givande samverkan i dessa frågor inom både Tomelilla kommun och dess samverkanspartner. Men implementeringsarbete tar tid och måste få ta tid. Det är viktigt att förankra PUFF-tanken i SUF-gruppen på ledningsnivå att tillsammans med representanter från de olika verksamheterna ge aktivt stöd och tydlig legitimitet till respektive verksamhet. Att verka för god samverkan är ju också ett sätt att hålla i resurserna. Slutligen kan ett fortsatt PUFF-arbete komma att utgöra ett viktigt stöd till verksamheterna genom att ha en samordnande och rådgivande funktion samt vara ett stöd i en framtida handlingsplan för samarbete och samverkan. LITTERATURTIPS/LÄNKAR Pistol, S-E. FIB-projektet i Uppsala län. Föräldrar med intellektuella begränsningar. Kartläggning av målgruppen, Uppsala. Regionförbundet Uppsala län. FoU-rapport 2009/5 Bager, B. Barn till mödrar med utvecklingsstörning en inventering. Läkartidningen nr 1-2, 2003 Jöreskog, K. Checklistor, tålamod och gemenskap. Arvsfonden, 2009 Socialstyrelsen. Föräldrar med utvecklingsstörning och deras barn vad finns det för 12

13 kunskap? Socialstyrelsen. Barn som har föräldrar med utvecklingsstörning Länkar! Bilaga 1 13

14 14

15 Bilaga 2 Stöd och lärande melilla kommun anordnar en dag på temat: To FÖRÄLDRASKAP OCH KOGNITIVA FUNKTIONSHINDER En dag med inspiration och utveckling 8.30 Inledning av socialchef Elisabeth Andersson 8.45 Siw Berkowitz Kornfält, leg. psykolog vid Vuxenhabiliteringen i Malmö, föreläser om utvecklingsstörning och hur detta kan påverka den kognitiva, sociala och emotionella förmågan Frukt- och kaffepaus Sven-Erik Pistol, från SUF-Kunskapscenter i Uppsala, berättar bl.a. om den samverkansmodell, den forskning och de undersökningsresultat som tagits fram och som ligger till grund för fortsatt arbete med dessa frågor i Uppsala län Avslutning DAG: Onsdagen den 30 mars PLATS: Folkets Park, Teaterhallen Föreläsningen är kostnadsfri och anmälan är bindande. Anmälan sker senast den 1 mars till eller VARMT VÄLKOMNA 15

16 Bilaga 3 PUFF Projektet för Utveckling av Föräldraförmågan Bemötande, Etik och Värdighet Lär dig mötas på bästa sätt och väx i din yrkesroll Välkommen till en utbildningsdag måndagen den 24 oktober 2011, Stora Hotellet, Tomelilla 2 föreläsningar uppdelade på kl 8.15 och kl Egon Rommedahl, är en välkänd och mycket inspirerande föreläsare som ger dig ny energi och nya nödvändiga perspektiv. Genom humor och goda exempel förmedlar han en förståelse för hur du ständigt kan hitta nya utgångspunkter och förbättringsmöjligheter. Du får lära dig att förbättra ditt bemötande och skapa en etiskt hållbar kultur och du får praktiska tips och idéer som får dig att växa i din yrkesroll. Egon är utbildad teolog, psykoterapeut samt handledare och har under flera år arbetat som konsult inom områdena etik, bemötande och grupprocessfrågor Inledning av PUFF Egon Rommedahl startar sin föreläsning Frukt- och kaffepaus Egon Rommedahl fortsätter Avslutning Tidigare betyg: 4,9 av 5 Vi garanterar dig en inspirerande halvdag där dina tankesätt och värderingar utmanas, allt för att öppna upp för nya möjligheter och reflektion. För att få andra att växa måste du först växa själv! Utbildningsdagen arrangeras av Tomelilla Kommun, Projektet PUFF och vänder sig till beslutsfattare och politiker i Tomelilla Kommun samt till dig som arbetar i en verksamhet där människosyn och bemötande är avgörande för god kvalitet. Anmäl ditt deltagande och vilken föreläsning du vill gå på samt deltagande av lunch före eller efter föreläsningen, senast den 23 september till PUFF eller Utbildningsdagen är kostnadsfri. Anmälan är dock bindande. OBS. Deltagarantalet är begränsat först till kvarn-principen gäller. 16

SUF-projekt i Helsingborg

SUF-projekt i Helsingborg SUF-projekt i Helsingborg Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter Rapport 091201-101130

Läs mer

Målgruppen. Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter. Ann Nilsson, familjecoach

Målgruppen. Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter. Ann Nilsson, familjecoach Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter Målgruppen Föräldrar med kognitiva svårigheter som behöver stöd 1. Föräldrar med en utvecklingsstörning/ svagbegåvning 3. Föräldrar med

Läs mer

Från caféverksamhet till barngruppsverksamhet erfarenheter från Uppsala län. Ann Nilsson familjecoach, Tierps kommun och SUF kunskapscentrum

Från caféverksamhet till barngruppsverksamhet erfarenheter från Uppsala län. Ann Nilsson familjecoach, Tierps kommun och SUF kunskapscentrum Från caféverksamhet till barngruppsverksamhet erfarenheter från Uppsala län Ann Nilsson familjecoach, Tierps kommun och SUF kunskapscentrum Tidsschema 13.00 Presentation historik Ann Nilsson 13.30 Gruppverksamhet

Läs mer

Utbildningspaket 2014

Utbildningspaket 2014 Utbildningspaket 2014 Utbildningarna vänder sig till yrkesverksamma inom kommun och landsting som i sin yrkesroll träffar föräldrar med kognitiva svårigheter eller deras barn. Det kan vara yrkesverksamma

Läs mer

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns kommuner, Landstinget, Regionförbundet och FUB IHF Konferens Norrköping 9 september, 2010 Stöd till barn och föräldrar i familjer där

Läs mer

Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn

Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn Utbildningsdag Tierp 22 okt 2012 LYDIA SPRINGER SANDRA MELANDER lydia.springer@lul.se sandra.melander@lul.se Projektet finansieras av: SUF-Kunskapscentrum

Läs mer

Checklistor, tålamod och gemenskap

Checklistor, tålamod och gemenskap Checklistor, tålamod och gemenskap stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar Erfarenheter från FIBprojekt 2005 2008 Karin Jöreskog, fil. dr Uppsala universitet, oktober 2009 Checklistor, tålamod

Läs mer

Föräldrastöd - en investering för framtiden. Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun

Föräldrastöd - en investering för framtiden. Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun Föräldrastöd - en investering för framtiden Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun 2011-2014 Inledning Föräldrar är de viktigaste personerna i varje barns liv. Föräldrar har som

Läs mer

Den sociala investeringsfonden i Tomelilla kommun

Den sociala investeringsfonden i Tomelilla kommun Den sociala investeringsfonden i Tomelilla kommun Bakgrund Folkhälsosiffror Medellivslängd Ohälsotal unga kvinnor Befolkning efter utbildningsnivå Rökande blivande mödrar Rökande spädbarnsföräldrar

Läs mer

Närvarande: Rose Marie Gardström, Ewa Tillman, Mona Svensson, Marina Jonasson, Elisabeth Hedberg, Cecilia Trillon och Anna Lena Löf

Närvarande: Rose Marie Gardström, Ewa Tillman, Mona Svensson, Marina Jonasson, Elisabeth Hedberg, Cecilia Trillon och Anna Lena Löf Mötesanteckningar från den lokala SUF gruppen i Håbo 4/2 2014 Plats Futurum Närvarande: Rose Marie Gardström, Ewa Tillman, Mona Svensson, Marina Jonasson, Elisabeth Hedberg, Cecilia Trillon och Anna Lena

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt Om CARPE och YRKESKRAVEN Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet. För att

Läs mer

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA Ingela Bernholtz/Lovisa Gentz Ahl Projektplan Fri:JA Bakgrund Fri:JA projektet startade i augusti 2012 med anledning av att samtliga IM elever i Kristianstads kommun samlades på Österängsgymnasiet. Eftersom

Läs mer

Glömmer, missar tider och kommer med en massa förklaringar

Glömmer, missar tider och kommer med en massa förklaringar Glömmer, missar tider och kommer med en massa förklaringar Vänersborg Torsdag 10 november 2011 Lydia Springer & Sven-Erik Pistol www.lul.se/suf Projektet finansieras av: Projektet finansieras av: Bergen

Läs mer

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Tid och plats: 11/2 2011 kl 9.00 11.00 Falu Habilitering, Falun Närvarande: Erica Karlsson, Carina Jarl och Carl

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd Lilian Gullberg, projektledare 0413-620 22 110615 VOO IOU Vård- och omsorgsnämnden.5, INVESTOR NPEOPLE Strategiplan anhörigstöd Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Läs mer

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Datum 2012-07-05 Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Kvalitetsdokument Redaktör Dokumentnamn Upprättat (dat.) 2011-11-24 Handlingsplan

Läs mer

Här visar vi exempel på aktiviteter som SUF-Kunskapscentrum deltagit i under 2010:

Här visar vi exempel på aktiviteter som SUF-Kunskapscentrum deltagit i under 2010: Här visar vi exempel på aktiviteter som SUF-Kunskapscentrum deltagit i under 2010: 2010-12-08 Utbildning för 100 barnmorskor i Göteborg - Många av oss barnmorskor möter föräldrar med kognitiva funktionsnedsättningar

Läs mer

Slutrapport: Att stimulera till högre närvaro

Slutrapport: Att stimulera till högre närvaro Slutrapport: Att stimulera till högre närvaro 1. Sammanfattning Under våren 2012 inleddes ett samarbete mellan Barn och Utbildning och Stöd och Lärande kring närvaro i skolan. Ett antal områden utkristalliserade

Läs mer

KUNSKAPS- OCH KOMPETENSPÅFYLLNAD 2009-2011 FÖRMEDLAT AV SUF-KUNSKAPSCENTER ÕIE UMB CARLSSON, MED.DR

KUNSKAPS- OCH KOMPETENSPÅFYLLNAD 2009-2011 FÖRMEDLAT AV SUF-KUNSKAPSCENTER ÕIE UMB CARLSSON, MED.DR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSPÅFYLLNAD FÖRMEDLAT AV SUF-KUNSKAPSCENTER 2009-2011 ÕIE UMB CARLSSON, MED.DR UPPSALA UNIVERSITET, JUNI 2012 INNEHÅLL Kunskaps- och kompetenspåfyllnad... 1 förmedlat av suf-kunskapscenter

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer

Mötesplatser för kunskap

Mötesplatser för kunskap Täby kommuns anhörigstöd Mötesplatser för kunskap taby.se/anhorigstod Täby kommuns anhörigstöd riktar sig till dig som vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Du ska bo

Läs mer

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Plats: Kvarnsvedens Vårdcentral Ordförande: Rose-Marie Casselbrant, MVC Sekreterare: Maria Bäck, BVC Jakobsgårdarna Närvarande: Jenny Westergren

Läs mer

Samverkan - på vems villkor?

Samverkan - på vems villkor? Samverkan - på vems villkor? Utbilningsdag om våld i nära relationer och myndighetssamverkan med fokus på individen i centrum Den 4 mars 2011 i Lund för mellersta Skåne Inledning Göran Tunhammar Hans Nordin

Läs mer

Simrishamn - Sjöbo Skurup Tomelilla - Ystad

Simrishamn - Sjöbo Skurup Tomelilla - Ystad Simrishamn - Sjöbo Skurup Tomelilla - Ystad Samverkan i sydöstra Skåne SÖSK Hur det hela började. När vi tog våra första steg Miltonprojekt SÖSK 2006-2008 Kartläggning av vuxna med psykiska funktionshinder

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 TALARE FRÅN Länsstyrelsen Stockholm Margareta Florin Borlänge kommun Anette Wikblom IMS, Socialstyrelsen Catrine

Läs mer

Johanna Hillgren, Anne Kulle, Anna-Lena Löf, Ulla Sjödin, Elisabeth Hedberg.

Johanna Hillgren, Anne Kulle, Anna-Lena Löf, Ulla Sjödin, Elisabeth Hedberg. Närvarande: Johanna Hillgren, Anne Kulle, Anna-Lena Löf, Ulla Sjödin, Elisabeth Hedberg. 19/5 Info i Bålsta. Referensgruppen är bokad. Inbjudan Anna Lena tar hjälp av Rosmarie för att göra en inbjudan

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-03-05 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

Välkomna till Uppstart av Christina projektet. Radisson Blu Skandinavia Hotell 4 september 2013

Välkomna till Uppstart av Christina projektet. Radisson Blu Skandinavia Hotell 4 september 2013 Välkomna till Uppstart av Radisson Blu Skandinavia Hotell 4 september 2013 Välkomna till Uppstart av VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Carina Eliason, utvecklingsledare

Läs mer

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014 Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till

Läs mer

ANHÖRIGPLAN 2012-2015

ANHÖRIGPLAN 2012-2015 ANHÖRIGPLAN 2012-2015 INLEDNING Anhörigplanen för Svedala kommun 2012-2015 är kommunens plattform för anhörigstödet. Planen ska ses som ett uttryck för den politiska synen på verksamheten, övergripande

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Orrekullens gruppbostads Verksamhetsplan 2012 Orrekullen är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Presentation av närvarande och revidering av kontaktlistan.

Presentation av närvarande och revidering av kontaktlistan. SUF möte Bålsta 130129 Närvarande: Rosmarie, Lena Sagström (vuxenpsykiatrin)m Marlene (kurator på Kämpe ( dvs särgymnasiet och kämpe bcjf), Marina, Niklas. Frånvarande: Angelica Järvehed, Lennart Eriksson,

Läs mer

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld 1. Grunduppgifter Kommun/verksamhet: Medrapporterande

Läs mer

NYHETSBREV. Det finns 3 olika arbetsgrupper ÖPP, Active Parenting och Riktade insatser.

NYHETSBREV. Det finns 3 olika arbetsgrupper ÖPP, Active Parenting och Riktade insatser. 1 (6) Det här är första Nyhetsbrevet från Föräldrautvecklingsprojektet Värme & Ramar i Oskarshamn. Ambitionen är att det fr o m hösten ska komma ut ett (1) Nyhetsbrev per månad om vad som är på gång i

Läs mer

Preventiva insatser Utsatta barn

Preventiva insatser Utsatta barn Preventiva insatser Utsatta barn En konferens som hjälper dig att se och agera! Inbjudan till konferens i Stockholm den 24-25 januari 2012 TALARE Utbildare & konsult Halmstads kommun Anders Gustafsson

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december.

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. se bifogat. Med vänlig hälsning Vesna Casitovski SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(19) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-12-11 Handlingsplan

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som hade temat kompetens och rekrytering. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Ylva Disheden, Länsstyrelsen

Läs mer

Projektplan. 1. Bakgrund

Projektplan. 1. Bakgrund Projektnamn: Barn till föräldrar med kognitiva svårigheter Projektägare: Kerstin Melén Gyllensten Styrgrupp: Jörgen Larsson, Eva Wensmark och Sara Anderhov Projektledare: Agneta Söderholm och Camilla Petersson

Läs mer

Team TJÖRN. Presentation för projekt Pinocchio II, MIR-Seminarium Göteborg 09 04 16

Team TJÖRN. Presentation för projekt Pinocchio II, MIR-Seminarium Göteborg 09 04 16 Team TJÖRN Presentation för projekt Pinocchio II, MIR-Seminarium Göteborg 09 04 16 Deltagare Katja Nikula fritidsassistent Kultur & Fritid Cecilia Forsberg familjepedagog IFO Helena Broberg socialsekreterare

Läs mer

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Uppdrag Den delregionala ledningsgruppens uppdrag är att kontinuerligt och enligt Västbus

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Modellområde Vänersborg

Modellområde Vänersborg Modellområde Vänersborg Att möta barn och ungas psykiska hälsa med en helhet Spår 1 Från tanke till handling! Spridningskonferens 26 april 2012 Spår 1 Analys och strategi Uppbyggnad och start av arbetet

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Uppdragsföreläsningar

Uppdragsföreläsningar Barn som väcker funderingar i förskolan Målgrupp Personal och föräldrar till barn i förskoleåldern. Rektorer för förskoleverksamhet. Personal inom BVC. Föreläsare Ulrika Aspeflo, leg. logoped Pris/Information

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Funnits sedan 2008 Regional processledare åter Tog ett samlat grepp och omstrukturerade den regionala styrgruppens sammansättning våren 2011. Från förvaltande

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning för Personligt Ombud i norra Dalarna

Verksamhetsbeskrivning för Personligt Ombud i norra Dalarna 2014-04-14 Verksamhetsbeskrivning för Personligt Ombud i norra Dalarna Bakgrund Denna beskrivning av hur verksamheten är organiserad och hur man arbetar som Personligt Ombud i norra Dalarna bygger på den

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Att samverka när barn och unga misstänks fara illa Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar och metoder för bra samverkan

Att samverka när barn och unga misstänks fara illa Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar och metoder för bra samverkan 2014-12-19 15/36 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Landstinget Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar

Läs mer

Projektplan Hälsofrämjande grupp- och servicebostad

Projektplan Hälsofrämjande grupp- och servicebostad SIG1000, v4.0, 2012-09-24 1 (8) 2015-02-12 Elisabeth Rågård Projektledare Omsorgen för funktionsnedsatta 070-429 07 25 elisabeth.ragard@sigtuna.se Projektplan Hälsofrämjande grupp- och servicebostad Bakgrund:

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) 2010/08/27 Projektspecifikation Projekt: Sociala Innehållet 2264 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 091229 Godkänd av: Datum:

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

Konferensen riktar sig till tjänstemän och politiker inom socialtjänsten, skola och hälso- och sjukvård.

Konferensen riktar sig till tjänstemän och politiker inom socialtjänsten, skola och hälso- och sjukvård. Konferensen riktar sig till tjänstemän och politiker inom socialtjänsten, skola och hälso- och sjukvård. Antalet platser är begränsade och sista anmälningsdag är fredagen den 14 februari. Anmälan är bindande

Läs mer

Enskilt föräldrabesök för pappa/vårdnadshavare inom Barnhälsovården

Enskilt föräldrabesök för pappa/vårdnadshavare inom Barnhälsovården Enskilt föräldrabesök för pappa/vårdnadshavare inom Barnhälsovården erfarenheter från två pilotprojekt i Stockholm och Kronoberg Amanda Wikerstål, Kronoberg Malin Bergström, Maria Söderblom & Michael Wells,

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Rättssäker elevhälsa i samverkan Legala och organisatoriska möjligheter och förutsättningar att stödja elevers utveckling och välmående!

Rättssäker elevhälsa i samverkan Legala och organisatoriska möjligheter och förutsättningar att stödja elevers utveckling och välmående! 2014-12-22 15/39 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Rättssäker elevhälsa i samverkan Legala och organisatoriska möjligheter

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Guldsmedsgårdens servicebostads Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Servicebostaden

Läs mer

Inbjudan till deltagande i MILSA II

Inbjudan till deltagande i MILSA II Inbjudan till deltagande i MILSA II informations- och inspirationsserie under 2014 för dig som i din verksamhet möter nyanlända flyktingar! Om MILSA MILSA, stödplattform för migration och hälsa, verkar

Läs mer

Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012

Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012 Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012 Med kunskap om implementering genomförs i genomsnitt 80 procent av planerat förändringsarbete efter tre år. Utan sådan kunskap

Läs mer

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga Bakgrund Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län fastställde under våren 2005 Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen

Läs mer

Välfärd i förändring

Välfärd i förändring Linköping 7-8 februari 2008 Familjecentral - mångsidig och lärande mötesplats för barnfamiljer! i Linköping 7-8 7-8 februari 2008 LEDSTJÄRNA På familjecentralen ska alla mötas av en välkomnande atmosfär

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Sammanfattning av statistikuppgifter

Sammanfattning av statistikuppgifter Bilaga 1-10 Sammanfattning av statistikuppgifter Sammanfattning av statistik För att tidigt identifiera de barn och unga 0-16 år som kommer och eller är i behov av extra stöd har en första inventering

Läs mer

Gotlands Regnbågshelg 2012

Gotlands Regnbågshelg 2012 Gotlands Regnbågsgrupp Visby 2012-02-05 Inbjudan till deltagande i Gotlands Regnbågshelg 2012 Projektet Gotlands Regnbågshelg 2012 vill ge mångfaldsarbetet på Gotland ytterligare en dimension. Det genom

Läs mer

SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap

SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns kommuner, Landstinget, Regionförbundet och FUB Stöd till barn och föräldrar i familjer där någon förälder har utvecklingsstörning eller

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Projekt: Fallprevention Svedala kommun

Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projektperiod: 110901-121231 Projektledare: Sofia Fredriksson, Leg sjukgymnast Projektansvarig: Anita Persson, Mas Yvonne Lenander, Enhetschef Hemsjukvården Beskrivning

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

Minnesanteckningar SUF möte på Samariterhemmet den 7.3-14.

Minnesanteckningar SUF möte på Samariterhemmet den 7.3-14. Minnesanteckningar SUF möte på Samariterhemmet den 7.3-14. Närvarande: Chatarina Molin, Margareta Lundqvist, Lena Axén, Lydia Springer, Sandra Melander, Anna Nilsson, Sara Rydqvist, Margita Eskman (Maggi)

Läs mer

Kurser 2014 kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården

Kurser 2014 kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården Kurser 2014 kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården Ni ges nu möjlighet att anmäla er till fyra olika kurser. Anmälan är bindande och kan överlåtas till annan person. Max antal platser

Läs mer

Rutiner för samverkan mellan Barn- och utbildning (BU), Individoch familjeomsorg (IFO) samt Primärvården i Arjeplog NORRBUS.

Rutiner för samverkan mellan Barn- och utbildning (BU), Individoch familjeomsorg (IFO) samt Primärvården i Arjeplog NORRBUS. Rutiner för samverkan mellan Barn- och utbildning (BU), Individoch familjeomsorg (IFO) samt Primärvården i Arjeplog NORRBUS. 2012-04-18 Bakgrund Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbotten har

Läs mer

Sundsvalls kommun Maria Holknekt, Verksamhetsutvecklare, Stöd och Omsorg

Sundsvalls kommun Maria Holknekt, Verksamhetsutvecklare, Stöd och Omsorg * Sundsvalls kommun Maria Holknekt, Verksamhetsutvecklare, Stöd och Omsorg *Utbildning Kognitiva funktionsnedsättningar och Tydliggörande pedagogik *Skattning av självständighet *Genomförandeplan *Brukarenkäter

Läs mer

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL TINDRA En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL Barn som far illa Alldeles för många barn i Sverige far illa genom att de utsätts för misshandel. Alldeles för många av dem får inte

Läs mer

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Inledning KSL, kommunerna och Stockholms läns landsting har tillsammans arbetat fram

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder

Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder Sundbyberg 2007-05-18 Vår referens: Anna-Lena Jacobsson Diarienummer 07-158 Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Ange diarienummer vid all korrespondens Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder

Läs mer

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Ett sätt att främja lika rättigheter, möjligheter och förutsättningar för brukare med olika former av intellektuell funktionsnedsättning Denna trycksak

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014 LIKA men OLIKA LIKA Svenska förbundet för Specialpedagogik ARRANGÖR: SÖDRA SVERIGES FÖRENING FÖR SPECIALPEDAGOGIK Torsdag 13 november

Läs mer