BOSTADSFÖRSÖRJNING. LÄGESRAPPORT April förslag till fördjupad översiktsplan KON BYGG NADS STADS TORET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOSTADSFÖRSÖRJNING. LÄGESRAPPORT April 2009. förslag till fördjupad översiktsplan KON BYGG NADS STADS TORET"

Transkript

1 LÄGESRAPPORT April 2009 STADS BYGG NADS KON TORET förslag till fördjupad översiktsplan BOSTADSFÖRSÖRJNING ÅRLIG Öp UPPFÖLJNING 2025 OCH ANALYS AV BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN Malmö Stadsbyggnadskontor Maj 2006 Malmö stad

2 Innehåll 1. Inledning Bostadsförsörjning i Malmö Planering av bostadsförsörjningen på nytt sätt Förslag till bostadspolitiska mål Kommunens styrmedel Produktionsläget för bostadsbyggandet i Malmö Stad Konjunkturutvecklingen Fler färdigställda lägenheter Rekordökning i befolkningen Prognoser bostadsbyggande Halvering av byggstarterna - färre nya bostäder 2009 och Omvandling från hyresrätt till bostadsrätt Ökande ombildning? En ny företeelse Jämförelse med Göteborg Hur blir det 2009? Genomsnittspris i Malmö Småhus och tomter för egna hem Boendesociala frågor: hemlöshet, trångboddhet och bostäder för unga vuxna Planläget Ett stort antal färdiga detaljplaner Bedömning av byggstarter Lägesrapporten är framtagen av Anna Bjärenlöv - Stadskontoret, Christian Röder och Tina Mustelin Fastighetskontoret samt Inger Sellers Stadsbyggnadskontoret. Layout Ann-Margret Rundqvist - Stadsbyggnadskontoret

3 Sammanfattning och fortsatt arbete Förslag till nya bostadspolitiska mål har tagits fram och till dessa har en handlingsplan samt indikatorer för att kunna följa upp målen knutits. De bostadspolitiska målen antogs av kommunfullmäktige den 27 april. Höstens globala finanskris resulterade i en kraftig konjunkturnedgång och osäkerheten om framtida ekonomisk utveckling är fortfarande stor. En följd var att bostadsbyggandet sjönk kraftigt och antalet påbörjade bostäder i Malmö minskde avsevärt. Trots detta kan man skönja en viss framtidstro eftersom nya detaljplaner fortfarande sätts igång. Befolkningen ökade avsevärt förra året och det ser ut som om ökningen fortsätter även Antalet färdigställda bostäder förra året var betydligt fler än tidigare, st. Prismässigt var 2008 ett turbulent år med både bostadsrättspriser och villapriser som sjönk kraftigt. Under första kvartalet 2009 har det dock börjat ske en stabilisering. Det är också en fortsatt hög takt på omvandlingen från hyresrätter till bostadsrätter, även om man kunde se en avmattning sista halvåret Den kommunala tomtkön har fortsatt att minskat. Det kommer in betydligt färre anmälningar till tomtkön än tidigare. Ett projekt om boendesociala frågor, med särskilt fokus på hemlöshet, trångboddhet och bostäder för unga vuxna har genomförts under våren och resulterade i en workshop. Resultatet från workshopen tillsamman med underlaget till workshopen kommer att sammanställas i en rapport. Malmö har även fortsatt ett gott detaljplaneläge, med ett stort antal färdiga detaljplaner där bostadsbyggande kan sättas igång. Malmö fortsätter att arbeta aktivt med bostadsförsörjningen och med att stimulera och stärka bostadsbyggandet i staden. En kommunal bostadsförmedling BoPlats Syd kommer igång efter sommaren Fortsatt samarbetet med både små och stora byggherrar. Ett projekt pågår bl a om bostadsbyggande till rimliga kostnader. Dialog med bankerna för att bostadsbyggandet inte ska stoppas p g a problem med långivning. Fortsatt arbete med de bostadssociala frågorna. Rapporten om hur Malmö ska fortsätta att arbeta med hemlöshet, trångboddhet och bostäder för unga vuxna kommer att färdigställas före sommaren. En modell för att skatta betalningsviljan för nyproduktion i olika områden i Malmö är under utveckling. Med hjälp av modellen kan olika scenarier simuleras för att se vad som skulle krävas av dessa faktorer för att öka betalningsviljan i vissa områden och därmed möjliggöra nyproduktion. En prismodell utifrån ekonomiska faktorer för att skatta prisförändringar för bostadsrätter/småhus i Malmö håller på att utvecklas. Resultatet av modellen kan vara ett viktigt bidrag till bedömningar om bostadsmarknadens utveckling i Malmö. Två enkätundersökningar om flyttrörelser pågår, dels en om vem som flyttar och varifrån man kommer och dels en annan som handlar om de barnfamiljer som bor kvar i Malmö. Uppdragen ska redovisas i slutet av juni Uppföljningen av bostadsplanering och byggande presenteras nu i kvartalsrapporter 1. Inledning Det kommunala ansvaret att planera för utvecklingen av boendet är en viktig strategisk planeringsfråga. Det finns en lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:138 med tillägg SFS 2002:104) som reglerar att riktlinjer för bostadsförsörjningen ska tas fram varje mandatperiod. Hur dessa riktlinjer ska se ut finns det däremot inga krav på. I Malmö har stadsbyggnadsnämnden enligt reglementet i uppgift att svara för upprättandet av bostadsförsörjningsprogram efter de riktlinjer som kommunstyrelsen beslutar. Föreliggande rapport är en årlig uppföljning och en analys av bostadsbyggandet i Malmö och är en del av Malmös bostadsförsörjningsplanering.

4 2. Bostadsförsörjning i Malmö 2.1 Planering av bostadsförsörjningen på nytt sätt I Malmö har ett nytt sätt att arbeta med bostadsförsörjningen tagits fram enligt följande: Bostadspolitiska mål: Nya bostadspolitiska mål tas fram en gång per mandatperiod. Till dessa mål knyts indikatorer som är utvärderingsbara. De bostadspolitiska målen ska svara mot de inriktningsmål som kommunfullmäktige tar fram i samband med budgetprocessen. De bostadspolitiska målen antas av kommunfullmäktige och indikatorerna beslutas av stadsbyggnadsnämnden. Handlingsplan: När de bostadspolitiska målen med indikatorer är framtagna arbetas en handlingsplan fram som bl a visar var ansvaret ligger för att de bostadspolitiska målen ska uppnås. Handlingsplanen beslutas av stadsbyggnadsnämnden. Uppföljning: För att följa upp handlingsplanen tas årligen fram en rapport som innehåller dels uppföljning av handlingsplanen och dels en analys av bostadsbyggandet. Fyra gånger per år presenteras dessutom statistiska kvartalsrapporter som redovisar bostadsbyggandet och planläget. För att arbeta med bostadsförsörjningsfrågorna på ett effektivt sätt har en organisation byggts upp. Denna har deltagare från stadskontoret, fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret och består av en beställargrupp, en styrgrupp och en analysgrupp. Gruppens huvudsakliga arbetsområde är att i första hand att analysera och följa upp bostadsbyggandet i Malmö samt att ta fram nya idéer och tankar för att aktivera aktörerna på bostadsmarknaden att komma igång med respektive öka bostadsbyggandet. Ansvaret att genomföra de bostadspolitiska målen är beskrivet i handlingsplanen till de bostadspolitiska målen och ligger på förvaltningarna, främst stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret. Figur 1 Bostadsförsörjning Organisation Bostadspolitiska mål Handlingsplan och indikatorer Lägesrapporter Kvartalsrapporter KF KS SBN Beställargrupp: Stadsdirektör Fastighetsdirektör Stadsbyggnadsdirektör Styrgrupp: Avdelningschefer eller bitr avdelningschef från Strategisk utveckling, Stadskontoret, Exploateringsavd. och lokalförsörjningsavd FK Planavd och stadsarkitektavd, SBK Analysgrupp: Handläggare från Strategisk utveckling, Stadskontoret, Exploateringsavd, FK Planavd o stadsarkitektavd, SBK

5 2.2 Bostadspolitiska mål De bostadspolitiska målen är indelade enligt hållbarhetsprincipen i mål för en socialt hållbar bostadsförsörjning, en ekonomiskt hållbar bostadsförsörjning samt i ekologiskt långsiktigt hållbart bostadsbyggande och antas av kommunfullmäktige. En socialt hållbar bostadsförsörjning i Malmö 1. Kommunen ska aktivt motverka boendesegregation i Malmö genom att stimulera till ett allsidigt bostadsbyggande vad gäller olika upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och hustyper. 2. Alla malmöbor ska kunna erbjudas en bostad som motsvarar det behov man har genom en god tillgång till ett varierat utbud av bostäder på marknaden. Frågan om tillgänglighet ska ha särskilt fokus. 3. Kommunen ska underlätta förmedlingen av hyresbostäder till de bostadssökande. 4. Kommunen ska arbeta för att utveckla och höja boendekvaliteten i bostadsområdena. 5. Bostadsbyggande och planering ska ske med högsta möjliga demokratiska ambitioner. 6. Stadsdelarnas behov av lokaler för skola, barnomsorg, vård, omsorg och socialt boende vid nyproduktion av bostäder ska komma in tidigt i planprocessen. En ekonomiskt hållbar bostadsförsörjning i Malmö 7. Kommunen ska genom god mark- och planberedskap skapa förutsättningar för nyproduktion av bostäder. 8. Kommunen ska ha en aktiv markpolitik som bidrar till att goda bostäder med hyresrätt till rimliga kostnader byggs. 9. Bostadsbyggandet ska i huvudsak ske i områden där infrastruktur i form av vatten och avlopp, gator, kollektivtrafik och övrig kommunal och privat service redan finns. 10. Kommunen ska medverka till att skapa förutsättningar för en allsidig bostadsförsörjning i regionen. 11. För att stimulera nyproduktion av bostäder ska en god service till byggherrar verksamma i kommunen erbjudas. Ett ekologiskt långsiktigt hållbart bostadsbyggande 12. Byggandet av nya bostäder ska ske enligt högt ställda ekologiska krav. 13. Kommunen ska verka för en bebyggelseutveckling som främjar en ekologiskt hållbar utveckling.

6 2.3 Kommunens styrmedel Kommunen har ett ansvar för bostadsförsörjningen men är inte ensam om att styra utvecklingen på bostadsmarknaden. De styrmedel som kommunen har till sitt förfogande är främst planmonopolet, markpolitiken samt ägandet av MKB. Därutöver har kommunen en betydelsefull roll att kontinuerligt analysera läget på bostadsmarknaden och att utveckla kunskapsunderlag samt att föra en dialog med andra aktörer på marknaden, främst fastighetsägare och byggherrar. I Malmö pågår arbete inom alla områden och detta arbete är under ständig utveckling. Kopplingen mellan bostadsförsörjning och den fysiska planeringen är självklart tydlig, liksom användandet av markpolitiken genom att ställa krav i markanvisningsavtal och exploateringsavtal. Kommunen fortsätter sitt samarbete med MKB för att få igång byggandet av hyresrätter i olika delar av staden och att utveckla de bostadsområden där MKB har stora bestånd. Det ovan beskrivna arbetet med de bostadspolitiska målen samt utvecklandet av handlingsplaner och olika rapporter och uppföljningssystem är en del av det strategiska bostadsförsörjningsarbetet. Nya former för dialoger och samarbeten med aktörerna på bostadsmarknaden håller också på att tas fram t ex hur tar vi hand om de små fastighetsägarna och projekt som handlar om att ta fram bostadsbyggande med rimliga hyreskostnader. 3. Produktionsläget för bostadsbyggandet i Malmö 3.1 Konjunkturutvecklingen Under 2008 spred sig snabbt en global finanskris och lågkonjunktur. Det var den snabbaste inbromsningen av ekonomin och den snabbaste globala spridningen som någonsin upplevts. Den globala ekonomin befinner sig alltså i en mycket kraftig konjunkturnedgång, vilket slår hårt mot den svenska ekonomin. BNP-tillväxten blev för första gången på flera år negativ, räntorna höjdes kraftigt under hösten och sänktes därefter rekordsnabbt, varslen ökade och arbetslösheten ökade. Statistik från SCB visar att BNP föll med 4,9 procent det fjärde kvartalet 2008 jämfört med samma kvartal året innan. En kraftig minskning av lagerinvesteringarna bidrog starkt till den negativa BNP-utvecklingen, men även hushållens konsumtionsutgifter och exportnettot gav kraftigt negativa bidrag. På årsbasis föll BNP med 0,2 procent under 2008, vilket var första gången sedan 1993 som ekonomin krympte. Utgifter för inköp av fordon och driftskostnader för fordon minskade under hela året och bidrog kraftig till nedgången för hushållens konsumtion. Produktionen inom näringslivet minskade kraftigt under sista kvartalet. Motorfordonsindustrin sjönk kraftigast men majoriteten av branscherna inom varuproduktion uppvisade en negativ utveckling. Det sista kvartalet 2008 minskade även tjänsteproduktionen kraftigt. Hushållens reala disponibla inkomster steg dock under 2008 med 3,3 procent. Hushållens sparande ökade till följd av ökade löneinkomster och minskad hushållskonsumtion. Osäkerheten om djupet och längden på konjunkturnedgången är fortsatt mycket stor. Enligt Konjunkturinstitutets bedömning i mars 2009 förväntas BNP falla med 3,9 procent i år och växa med endast 0,9 procent 2010 trots en expansiv finanspolitik förväntas en BNP-tillväxt som är i linje med genomsnittet historiskt sett. En tydlig återhämtning fås inte förrän På arbetsmarknaden förväntas jobb försvinna fram till slutet av Sysselsättningsgraden väntas bli lika låg som vid 1990-talskrisen. Industrin drabbas hårdast. Arbetslösheten i Sverige förväntas stiga till 10,7 procent Riksbanken väntas sänka räntan till nära noll och nya finanspolitiska åtgärder förväntas. Detta har bl.a. visat sig genom extra pengar till kommuner och landsting i vårpropositionen. 2 Hushållens förväntningar om sin egen ekonomi och samhällsekonomin kommer att vara avgörande när det gäller utvecklingen på bostadsmarknaden. Framförallt 1 Konjunkturläget mars 2009, Konjunkturinstitutet års ekonomiska vårproposition, prop. 2008/09:100

7 utvecklingen på arbetsmarknaden kommer att vara av stor vikt. Hushållens reala disponibla inkomster väntas öka kraftigt under 2009 till följd av skattesänkningar och fallande konsumentpriser. Om dessa ökade inkomster kommer att användas till att konsumera eller till att spara är dock osäkert. Riksbankens genomförde en stor räntesänkning i december 2008 med 1,75 procentenheter och en sänkning i januari med ytterligare procentenheter till en procent. Den 21 april 2009 sänkte Riksbanken räntan ytterligare till endast 0,5 procent. Detta är den lägsta räntenivån någonsin och konjunkturen ser ut att bli betydligt svagare än vad de flesta prognosmakare trodde bara för några månader sedan. Den ekonomiska utvecklingen framöver är mycket osäker och svårbedömd. Det mesta talar dock för att 2009 blir ett svagt år för Sveriges ekonomi och bostadsbyggande. Figur 2. Antal färdigställda bostäder i Malmö Fler färdigställda lägenheter 2008 Totalt färdigställdes lägenheter i Malmö under Av dessa var lägenheter i flerbostadshus och 356 i småhus. Av de nyproducerade bostäderna var 473 lägenheter eller 29 procent hyresrätter. Det totala antalet färdigställda lägenheter i Malmö var betydligt högre 2008 än de senaste årens nyproduktion. 3.3 Rekordökning i befolkningen Under 2008 ökade befolkningen i Malmö med personer, den största ökningen någonsin. Mest ökade befolkningen i stadsdelarna Centrum och Limhamn- Bunkeflo där också det största bostadsbyggandet skedde. Hittills under 2009 har befolkningen ökat med ungefär 2000 personer. En stor befolkningsökning skedde också i flera andra stadsdelar. Utmärkande är Fosie där befolkningen ökade med 585 personer trots att i stort sett inga bostäder byggdes i stadsdelen. Om denna ökning håller i sig och inga nya bostäder produceras i stadsdelen kommer det att innebära en socialt svår situation framöver. antal lägenheter Färdigställda bostäder i nyproduktion i Malmö Källa: Malmö stad, stadskontoret, strategisk utveckling flerbostadshus sm åhus

8 Figur 3. Befolkningsökning och bostadsbyggande i Malmös stadsdelar 2008 Befolkningsökning och bostadsbyggande i Malmös stadsdelar C e n tru m S ö d ra In n e rs ta d e n V ä s tra In n e rs ta d e n L im h a m n - B u n k e flo H yllie F o s ie O x ie R o s e n g å rd H u s ie K irs e b e rg Källa: Malmö stad, stadskontoret, strategisk utveckling befolkningsökning bostäder nyprod 4. Prognoser bostadsbyggande 4.1 Halvering av byggstarterna - färre nya bostäder 2009 och var ett turbulent år på bostadsmarknaden. Efter många år av kraftigt stigande priser vände utvecklingen under sommaren. Efterfrågan på nya bostadsrätter och småhus rasade under andra halvåret 2008 samtidigt som det blev kris på kreditmarknaden och räntorna steg. I september höjde Riksbanken räntan till 4,75 procent och i mitten av september blev också finanskrisen påtaglig. En hög ränta tillsammans med ett stort utbud av bostäder till försäljning och oro kring konjunkturen ledde till ett relativt kraftigt prisfall under sista kvartalet 2008 både på villor och på bostadsrätter. Bostadspriserna gick under hösten ner i praktiskt taget hela Sverige enligt Mäklarstatistik. 3 Enligt Mäklarstatistik utmärker sig Stormalmö 4 där priserna började gå ner tidigare än i övriga regioner, främst beroende på minskad efterfrågan från Danmark. Enligt Mäklarstatistik har priserna på bostadsrätter sjunkit med hela 13 procent i Malmö under Detta kan jämföras med en genomsnittlig prisnedgång i landet på 10 procent, i Stockholm på 11 procent och i Göteborg på 7 procent. Villapriserna sjönk under 2008 med 9 procent i Stormalmö och med 5 procent i genomsnitt i hela landet. Dessa siffror baseras på statistik från mäklare medan den officiella prisstatistiken från SCB inte publiceras förrän den 9 juni. 3 Pressmeddelande från Mäklarstatistik 11 februari Stormalmö omfattar kommunerna Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge.

9 Figur 4. Prisförändring på bostadsrätter i Malmö Källa: 15 april 2009 Anmärkning: K/Boy = genomsnittligt pris i kr/kvm på sålda bostadsrätter under perioden En stabilisering på bostadsmarknaden har skett under första kvartalet En generell uppgång i priserna har skett i hela landet och i Malmö har priserna på bostadsrätter ökat med 5 procent det första kvartalet och i Skåne med i genomsnitt 4 procent. 5 Samma period har priserna på villor ökat med i genomsnitt 4 procent i både Malmö och Skåne. De rekordlåga räntorna sedan början på december 2008 och ett uppdämt behov av Figur 5. Prisförändring på villor i Malmö bostäder har stimulerat efterfrågan på bostäder. Samtidigt har emellertid arbetslösheten stigit snabbt och varselstatistik och prognoser över sysselsättningen tyder på att andelen arbetslösa kommer att fortsätta öka i snabb takt. Detta bör hålla tillbaka bostadsefterfrågan. SBABs beräkningar tyder på att det dröjer till början av 2010 innan villapriserna stabiliseras. 6 Källa: 15 april 2009 Anmärkning: K/T = medelvärde av köpesumma/taxeringsvärde på sålda fastigheter under perioden 5 Pressmeddelande Mäklarstatistik 6 Boräntenytt, SBAB:s analys och prognoser, 7 april 2009

10 Osäkerheten och nedgången i ekonomin gav stora effekter på bostadsmarknaden där påbörjandet av nya bostäder minskade kraftigt Byggandet av både flerbostadshus och småhus minskade stort under andra halvåret, då endast 123 bostäder påbörjades. Endast 515 bostäder byggstartades i Malmö under hela 2008, vilket är under hälften av vad som byggstartades året innan byggstartades totalt bostäder. Det låga antalet byggstarter kommer att resultera i färre färdigställda bostäder de närmaste två åren. Figur 6. Antal byggstarter av lägenheter i nyproduktion i Malmö antal lägenheter Byggstartade bostäder i nyproduktion k v k v k v k v k v k v k v k v k v k v k v k v4 Källa: Malmö stad, stadskontoret, strategisk utveckling flerbostadshus sm åhus Prognosen över antalet färdigställda bostäder framöver visar att 2009 och 2010 kommer endast 800 respektive 700 lägenheter att färdigställas. Den beräknade nyproduktionen är baserad på antal pågående bostadsprojekt. Till detta läggs projekt där detaljplan vunnit laga kraft, pågående detaljplanearbete samt planläge för kommande bostadsprojekt. Beräkningarna har inte tagit hänsyn till förändrade stöd och regler samt effekter av konjunkturen som kan påverka nivån på bostadsbyggandet de kommande två åren. Med hänsyn till att det råder stora osäkerheter om den ekonomiska konjunkturen är det för närvarande mycket svårt att göra prognoser över bostadsbyggandet på längre sikt. Stadskontoret avser att starta ett utvecklingsarbete under innevarande år för att ta fram prognoser för nyproduktion av bostäder som också tar hänsyn till konjunkturläget. 10

11 Tabell 1. Antal förväntade färdigställda bostäder, prognos april 2009 Stadsdel C entrum S In n e rs ta d e n V In n e rs ta d e n Lim ham n -B unk eflo H yllie 0 0 F o s ie 0 0 O x ie R osengård 0 10 H u s ie K irseberg 25 0 ej om rådesspecifik a Summa (avrundat) Källa: Malmö stad, stadsbyggnadskontoret, bearbetat av stadskontoret, strategisk utveckling Boverket bedömer att det totala antalet byggstarter i Stormalmö i år kan bli ungefär lika få som under Antalet påbörjade bostadsrätter och småhus förväntas minska jämfört med förra året. Å andra sidan förväntar sig Boverket att byggandet av hyresrätter kan öka något då de utgår ifrån att en del projekt med hyresrätt kan ha hållits tillbaka av de höga anbudspriserna och det ansträngda resursläget i regionen. 7 Det skulle i så fall innebära ett lågt antal färdigställda bostäder även 2011 eftersom beräknad byggtid för flerbostadshus är 1,5 till 2 år. Det kommer med all sannlikhet att bli ett ansträngt läge på bostadsmarknaden i Malmö de närmaste åren med tanke på det förväntade låga bostadsbyggandet och den höga befolkningsutvecklingen var ett rekordår för befolkningstillväxten i Malmö men om vi studerar befolkningsutvecklingen det första kvartalet 2009 ser vi att befolkningen hittills har ökat betydligt mer än under samma period Bedömningen är därför att befolkningen kommer att öka kraftigt i Malmö även Antal personer Befolkningsutveckling i Malmö per vecka 2008 och Källa: Kommuninvånarregistret, KIR, bearbetning av Malmö stad, stadskontoret, preliminära siffror 7 Boverkets indikatorer mars Statistiken är baserad på Kommuninvånarregistret och måste ses som preliminär

12 5. Omvandling från hyresrätt till bostadsrätt 5.1 Ökande ombildning Fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt har under 2008 skett av 34 äldre hyresfastigheter med sammanlagt 1283 lägenheter. De två första kvartalen ökade antalet ombildningar väsentligt jämfört med tidigare år för att sedan de två senare kvartalen nästan avstanna. Trolig orsak till denna avmattning skulle kunna vara finanskrisen under hösten som gjorde blivande köpare oroliga. Figur 7. Antal ombildade hyreslägenheter Antal lägenheter kvartal 1 kvartal 2 kvartal 3 kvartal Källa: Fastighetskontoret 5.2 En ny företeelse För 10 år sen, 1999, ombildades endast ett hyreshus med 15 lägenheter. För varje år som gått sedan dess har ombildningarna i princip ökat med undantag av Under denna 10-års period har totalt 244 hyreshus och 7221 lägenheter ombildats i Malmö. 12 Tabell 2. Antal lägenheter som ombildats per kvartal och år År kvartal 1 Kvartal 2 kvartal 3 kvartal 4 Totalt Summa Källa: Fastighetskontoret

13 5.3 Jämförelse med Göteborg En jämförelse kan göras med de andra storstäderna i Sverige där det finns en längre tradition av ombildningar. Enligt uppgifter från fastighetskontoret i Göteborg ombildades under 2008 omkring hyresrätter till bostadsrätter i Göteborg. Det är en minskning jämfört med 2007 och omkring hälften så många lägenheter som under toppåren 2005 och 2006 då ca hyresrätter per år ombildades till bostadsrätter. Tabell 3 Hyresgästbildade bostadsrätter i Göteborg Antal lgh 686 Antal förvärv Källa: Fastighetskontoret i Göteborg. Uppgifterna för 2008 är preliminära. Sedan år 2000 har över hyresrätter ombildats till bostadsrätter i Göteborg och mer än 7000 i Malmö, vilket ungefär motsvarar städernas storlek. De stora volymerna i ombildandet kom dock något senare i Malmö än i Göteborg. 5.4 Hur blir det 2009? T o m hade 9 fastigheter med sammanlagt 308 lägenheter ombildats. Det slår inte riktigt rekordåret 2008 där 8 fastigheter med sammanlagt 537 lägenheter ombildades under första kvartalet. Däremot är antalet ombildade lägenheter redan högre än antalet för de första kvartalen Ombildningarna sker framför allt i Centrum och Västra Innerstaden. Under det första kvartalet 2009 kan man se en viss tendens till att ombildningarna börjat ta fart igen. Detta kan dock vara en effekt av redan påbörjade ombildningar Karta 1. Ombildningar under 2008 och första kvartalet 2009 Källa: Fastighetskontoret 13

14 5.5 Genomsnittspris i Malmö 1999 var genomsnittspriset kr/m 2 lägenhetsyta (ly). Utgår vi 2008 från köpehandlingarna blir genomsnittspriset kr /m² ly. Detta är dock en missvisande siffra då nästan hälften av förvärven skett genom bolagsköp där vi inte känner till det exakta priset. Ser man däremot i dessa köp istället på köpeskillingen i bostadsrättsföreningens ekonomiska plan och lägger ihop den med de köp vi har en faktisk köpeskilling på blir genomsnittspriset kr /m 2 ly. Detta torde vara närmare det verkliga priset. I så fall skulle priserna ha ökat med c:a 150 % på 10 år. 6. Småhus och tomter för egna hem började Malmö stad, för första gången sedan 1970-talet, förmedla tomter för enskilt småhusbyggande. Fastighetskontoret har tidigare haft som mål att lämna 100 byggklara småhustomter per år till tomtkön, ett mål som dock inte längre finns kvar. I stället har man som mål att med ett varierat utbud av mark för olika former av bostadsbyggande. I Välfärd för alla angavs att Malmö stad bör göra fler områden tillgängliga för småhusbebyggelse och även erbjuda fler tomter för enskilt byggande. I mitten på mars 2009 fanns det hushåll som stod i BoForums tomtkö. Av dessa var cirka 86 % av hushållen boende inom Malmö kommun, cirka 13 % av hushållen boende utanför Malmö kommun men i Sverige samt cirka 1 % av hushållen boende utanför Sverige. Antalet tomtsökande har de senaste åren ökat mellan varje aktualisering av tomtkön med mellan 100 och 200 varje år. Man bör dock tänka på att samma hushåll kan ha upp till sex önskemål som kan ändras när som helst, vilket innebär att det finns luft i tomtkön. Under senare tid har tillströmningen av anmälningar till tomtkön avtagit. Det tillkommer fortfarande nya tomtsökande kontinuerligt men i betydligt mindre omfattning. Generellt upplever BoForum att intresset av tomter för byggande i egen regi är stort, men på grund av det allmänna finansiella läget för närvarande, vill många i tomtkön avvakta till lite längre fram i tiden med att köpa tomt. Vid aktualiseringen i augusti 2008 hade tomtkön minskat med 188 st tomter (15 %) till 1032 jämfört med augusti Nytt för aktualiseringen 2007 var att man anmälde sig till de olika planerade tomtprojekten specifikt, istället för stadsområden. Precis som tidigare kan man ändra sina önskemål när som helst. Dessutom kommer eventuella udda strötomter endast att meddelas via Malmö stads hemsida i fortsättningen. Liksom tidigare är det tomterna i Bunkeflostrand och Tygelsjö som är de mest populära men det finns ett stort intresse även i de östra delarna av Malmö, framförallt i stadsdelen Husie. Under aktualiseringsperioden 2007/2008 har följande tomter erbjudits tomtkön: 12 tomter söder om Hammars park i november 2007 (åtta tomter är sålda, en tomt är accepterad och tre är under anvisning) 20 tomter väster om Louisedalsvägen och norr om Törringevägen i november 2007 (tretton tomter är sålda, en tomt är accepterad och sex är lediga) Under innevarande aktualiseringsperiod 2008/ har följande tomter erbjudits tomtkön: 14 tomter söder om Törringevägen (etapp 2) i Käglinge (tilldelning påbörjas inom kort för de sexton hittills inkomna intresseanmälningarna) 1 tomt i kvarteret Störtloppsåkaren i Käglinge (tilldelning pågår, för nuvarande inga intressenter) Under hösten 2009 aviserar fastighetskontoret följande tomtprojekt: 19 tomter inom Västra Klagstorp station De planerade tomter för eget byggande under perioden fördelar sig i olika stadsdelar enligt följande; cirka 122 tomter i Limhamn-Bunkeflo, cirka 115 i Oxie och cirka 126 i Husie. 14

15 7. Boendesociala frågor: hemlöshet, trångboddhet och bostäder för unga vuxna De senaste åren har Malmö haft en stor ekonomisk tillväxt, en ökande befolkning och ett ökat bostadsbyggande. Samtidigt har denna ökade välfärd inte nått alla stadens invånare, med en ökad trångboddhet och hemlöshet som följd. Man brukar tala om att det finns två bostadsmarknader, en för de välbärgade som har råd och möjlighet att efterfråga de nyproducerade bostäderna i attraktiva lägen och en för dem som inte har ekonomiska möjligheter att efterfråga nya bostäder eller som har dålig förankring på bostadsmarknaden och därmed har svårt att skaffa sig den bostad man har råd med. En grupp bestående av representanter för fastighetskontoret, miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, stadskontoret och sociala resursförvaltningen har i ett projekt fokuserat på de grupper som den vanliga kommersiella bostadsmarknaden inte riktigt bryr sig om och som därmed är ett ansvar för kommunernas bostadsförsörjning. Projektet fokuserar på tre frågor: unga vuxnas situation på bostadsmarknaden, hemlöshet och trångboddhet. De unga vuxna representerar en grupp av människor som kan ha svårt att etablera sig på bostadsmarknaden på grund av olika faktorer, som en svagare personlig ekonomi men även en bostadsmarknad som saknar tillräcklig mängd hyresrätter och hårdnande krav för lån till bostadsrätter m m. Trångboddhet är ett dolt problem i samhället där kunskap om den egentliga utbredningen saknas. I projektet presenteras dels problemen som avsaknaden av faktisk statistik om trångboddhet utgör och dels ett försök att kartlägga hur utbredd trångboddhet är som fenomen i Malmö och i vilka delar av staden som problematiken existerar. Projektet resulterade i en rapport, Boendesociala frågor, som togs fram för att fungera som underlag till en workshop om de bostadssociala frågorna i Malmö, som hölls den 31 mars. Syftet med workshopen var att försöka få fram vilka verktyg kommunen har för att arbeta med dessa frågor och identifiera möjliga lösningar. Avsikten var att få fram konkreta åtgärder för fortsatt arbete med de boendesociala frågorna. I workshopen deltog både kommunala tjänstemän och externa aktörer. Resultatet från workshopen kommer att komplettera rapporten men är i nuläget inte klar. 8. Planläget 8.1 Ett stort antal färdiga detaljplaner Även om bostadsbyggandet har avmattats verkar det som om många byggherrar fortsätter att förbereda sig inför framtiden. Liksom tidigare år finns det en hel del färdiga detaljplaner. Det finns färdiga detaljplaner för mer än 6000 nya bostäder och det finns detaljplaner som är på gång för ytterligare 3850 bostäder. Hemlöshet är ett problem som är ständigt närvarande i de flesta städer. Hemlösa kan grovt sett delas in i två kategorier: de hemlösa som har egen problematik som kan vara ett hinder för att få bostad såsom missbruk eller psykiska problem och de som är hemlösa på grund av strukturella orsaker såsom bostadsbrist mm. Projektet har fokuserat på den hemlöshet som har strukturella orsaker då den till stor del är en effekt av bostadsmarknaden och andra aspekter av bostadstillgång. 15

16 Figur8. Detaljplaneläget i Malmö april flerfam iljs hus s m åhus Totalt A ntal bos täder i K om m ande projek t P ågående detaljplaner A ntagna detaljplaner Källa: Stadsbyggnadskontoret Höstens finanskris orsakade en stor oro i branschen och många bostadsprojekt lades på is eller senarelades. Många projekt arbetas också om och blir till exemplet hyresrätter istället för bostadsrätter eller delas upp i mindre etapper. Man ställer också fortfarande krav på att en stor andel av projekten är försålda innan byggena startas. Om man tittar på detaljplaneläget i de olika stadsdelarna kan man se att det fortfarande finns många färdiga detaljplaner i Limhamn-Bunkeflo, samt också en hel del i Hyllie, Husie och i Centrum. I Limhamn-Bunkeflo är det t ex fortsatt bostadsbyggande på ön i Limhamn som är på gång samt färdiga detaljplaner vid Klagshamns kalkbrott. I Centrum är det fortsatt utbyggnad i Västra hamnen med t ex Fullriggaren och i Husie är det både Draken och Gyllins trädgård. När det gäller pågående detaljplanering så fortsätter planering av utbyggnaden främst i Västra hamnen och i Hyllie och planeringen av Norra Sorgenfri har påbörjats. Figur 9. Detaljplanläget i stadsdelarna Antal bostäder i antagna planer Antal bostäder i pågående planarbete Centrum Södra Innerstaden Västra Innerstaden Limhamn-Bunkeflo Hyllie Oxie Kirseberg Rosengård Husie Fosie Centrum Södra Innerstaden Västra Innerstaden Limhamn-Bunkeflo Hyllie Oxie Kirseberg Rosengård Husie Fosie sm å h u s fle rfa m h u s s m åhus flerfam hus Källa: Stadsbyggnadskontoret 16

17 8.2 Bedömning av byggstarter Det är fortfarande oerhört svårt att bedöma vilka bostadsbyggen som kan komma igång och vilka som kommer att försenas. I lägesrapporten från november 2008 gjordes en bedömning av hur många bostäder som påbörjas under 2009 och Detaljplaneläget är inget hinder för igångsättandet av bostadsbyggen utom i de fall där planen är överklagad. För närvarande finns det fyra detaljplaner med bostäder som är överklagade och alltså inte har vunnit laga kraft och de omfattar tillsammans 180 bostäder. Under det första kvartalet 2009 har väldigt få bostadsprojekt kommit igång och om det fortsätter likadant blir antalet påbörjade bostäder troligen inte större än under Man kan dock se att det nu finns en större optimism på marknaden än i höstas så bedömningen är att antalet påbörjade bostäder ökar. Tabell 4. Prognos antal påbörjade bostäder Påbörjade bostäder Prognos påbörjade bostäder Fh Sh Fh Sh Fh Sh Fh Sh Fh Sh Källa: Stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret Fh=flerfamiljshus Sh=småhus 17

18 18

19 19

20 STADS BYGG NADS KON TORET BOSTADSFÖRSÖRJNING 20

Lägesrapport. Bostadsbyggande och detaljplanering. November 2008

Lägesrapport. Bostadsbyggande och detaljplanering. November 2008 Lägesrapport Bostadsbyggande och detaljplanering November 2008 Innehållsförteckning Inledning... 2 Sammanfattning och fortsatt arbete... 3 Produktionsläget för bostäder i Malmö... 5 Konjunkturutvecklingen...

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

STADS BYGG NADS. TERTIALRAPPORT Tertial KON TORET UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE BOSTADSFÖRSÖRJNING.

STADS BYGG NADS. TERTIALRAPPORT Tertial KON TORET UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE BOSTADSFÖRSÖRJNING. TERTIALRAPPORT Tertial 0 UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE STADS BYGG NADS KON TORET BOSTADSFÖRSÖRJNING Malmö stad Tertialrapporten är framtagen av Annika Reischmann, stadsbyggnadskontoret.

Läs mer

STADS BYGG NADS. KVARTALSRAPPORT Kvartal KON TORET BOSTADSFÖRSÖRJNING. UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE Malmö stad

STADS BYGG NADS. KVARTALSRAPPORT Kvartal KON TORET BOSTADSFÖRSÖRJNING. UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE Malmö stad KVARTALSRAPPORT 2009 STADS BYGG NADS KON TORET BOSTADSFÖRSÖRJNING UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE Malmö stad Kvartalrapporten är framtagen av Annika Reischmann, Susanne Käsper och Inger Sellers,

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

STADS BYGG NADS. TERTIALRAPPORT Tertial 2 2012 KON TORET UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE BOSTADSFÖRSÖRJNING.

STADS BYGG NADS. TERTIALRAPPORT Tertial 2 2012 KON TORET UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE BOSTADSFÖRSÖRJNING. TERTIALRAPPORT Tertial UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE STADS BYGG NADS KON TORET BOSTADSFÖRSÖRJNING Malmö stad Tertialrapporten är framtagen av Annika Reischmann, stadsbyggnadskontoret. Bild:

Läs mer

STADS BYGG NADS. TERTIALRAPPORT Tertial 2 2014 KON TORET UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE BOSTADSFÖRSÖRJNING.

STADS BYGG NADS. TERTIALRAPPORT Tertial 2 2014 KON TORET UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE BOSTADSFÖRSÖRJNING. TERTIALRAPPORT Tertial UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE STADS BYGG NADS KON TORET BOSTADSFÖRSÖRJNING Malmö stad Tertialrapporten är framtagen av Annika Reischmann, stadsbyggnadskontoret. Foto:

Läs mer

STADS BYGG NADS. TERTIALRAPPORT Tertial 1 2014 KON TORET UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE BOSTADSFÖRSÖRJNING.

STADS BYGG NADS. TERTIALRAPPORT Tertial 1 2014 KON TORET UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE BOSTADSFÖRSÖRJNING. TERTIALRAPPORT Tertial UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE STADS BYGG NADS KON TORET BOSTADSFÖRSÖRJNING Malmö stad Tertialrapporten är framtagen av Annika Reischmann, stadsbyggnadskontoret. Foto:

Läs mer

STADS BYGG NADS. TERTIALRAPPORT Tertial 3 2014 KON TORET UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE BOSTADSFÖRSÖRJNING.

STADS BYGG NADS. TERTIALRAPPORT Tertial 3 2014 KON TORET UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE BOSTADSFÖRSÖRJNING. TERTIALRAPPORT Tertial UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE STADS BYGG NADS KON TORET BOSTADSFÖRSÖRJNING Malmö stad Tertialrapporten är framtagen av Annika Reischmann, stadsbyggnadskontoret. Foto:

Läs mer

STADS BYGG NADS. TERTIALRAPPORT Tertial KON TORET UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE BOSTADSFÖRSÖRJNING.

STADS BYGG NADS. TERTIALRAPPORT Tertial KON TORET UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE BOSTADSFÖRSÖRJNING. TERTIALRAPPORT Tertial UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE STADS BYGG NADS KON TORET BOSTADSFÖRSÖRJNING Malmö stad Tertialrapporten är framtagen av Annika Reischmann, stadsbyggnadskontoret. Illustration

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Organisation En projektledare, ingen arbetsgrupp Kommunstyrelsens arbetsutskott politisk styrgrupp Bostadspolitiska mål hämtade från Vision och Handlingsprogram

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Aktuellt om bostadsbyggandet

Utvecklingsavdelningen Aktuellt om bostadsbyggandet Utvecklingsavdelningen Aktuellt om bostadsbyggandet 1 (7) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 4, juni 211 I rapporten redovisas bostadsbyggandet omfattning, sammansättning och lokalisering

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer maj 2012 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN Inget ökat bostadsbyggande 2012 Under 2011 påbörjades 24 500 bostäder, enligt Boverkets senaste bedömning av bostadsbyggandet.

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING. LÄGESRAPPORT April 2010. förslag till fördjupad översiktsplan KON BYGG NADS STADS TORET BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN

BOSTADSFÖRSÖRJNING. LÄGESRAPPORT April 2010. förslag till fördjupad översiktsplan KON BYGG NADS STADS TORET BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN STADS KON TORET BOSTADSFÖRSÖRJNING LÄGESRAPPORT April 2010 BYGG NADS förslag till fördjupad översiktsplan ÅRLIG OCH ANALYS AV ÖpUPPFÖLJNING 2025 BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN Malmö Stadsbyggnadskontor Maj 2006

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Bokslut Befolkning 2014

Bokslut Befolkning 2014 Bokslut Befolkning 2014 Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-06-30 1.0 Maria Kronogård och Necmi Ingegül Stadskontoret Avdelningen för samhällsplanering Sammanfattning

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

Barnfattigdom i Malmö. Tillägg till Barnfattigdom i Sverige Årsrapport 2015

Barnfattigdom i Malmö. Tillägg till Barnfattigdom i Sverige Årsrapport 2015 Barnfattigdom i Malmö Tillägg till Barnfattigdom i Sverige Årsrapport 2015 Tillägg till Barnfattigdom i Sverige Årsrapport 2015 Barnfattigdom i Malmö Barnfattigdomen är högst i Malmö Rädda Barnen har följt

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer KONJUNKTURRAPPORT Ventilationsinstallationer 2000-12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 KVARTAL 1-4 2008 Mars 2009 Ventilationsinstallationer Mkr, 2008 års priser Regional

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Dnr KS14.339 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 Förslag 2016-07-08 Sektor samhällsbyggnad Innehåll 1 Bostadsförsörjningsprogrammets syfte och roll 3 2 Mål och inriktningar för bostadsbyggandet 4 3 Dagens

Läs mer

SEX TEMAN OM BOSTÄDER OCH BOSTADSMARKNAD. Göran Cars Jan-Evert Nilsson Bostadsuniversitetet augusti 2012

SEX TEMAN OM BOSTÄDER OCH BOSTADSMARKNAD. Göran Cars Jan-Evert Nilsson Bostadsuniversitetet augusti 2012 SEX TEMAN OM BOSTÄDER OCH BOSTADSMARKNAD Göran Cars Jan-Evert Nilsson Bostadsuniversitetet 15-17 augusti 2012 Det är inte alltid det är som ser ut och de enkla svaren finns inte, åtminstone inte där man

Läs mer

Sysselsättning och utanförskap i Skåne

Sysselsättning och utanförskap i Skåne EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JANUARI 212 Sysselsättning och utanförskap i Skåne Åldersfördelningen bland Skånes befolkning ger regionen en betydande fördel, då en stor andel av invånarna

Läs mer

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Storstadspriser Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Sidan 3 Spretigt på bostadsmarknaden Sidan 5 Bostadsrätter unga färgade av 15 års uppgång Sidan 6 Lägre

Läs mer

BostadStorstad H2 2016

BostadStorstad H2 2016 Februari 2017 Pernilla Johansson Tarek Zaza BostadStorstad H2 2016 Köpkraft och bostadspriser: Lägst risk i Skåne Byggandet går framåt och 2016 blev ett toppår. Men byggandet understiger behovet och priserna

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt SIGNERAD 2014-05-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-05-16 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Bygg Malmö helt STK-2014-590 Sammanfning Kommunstyrelsens

Läs mer

Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun

Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun Dnr KK15/547 STRATEGI Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun Del 3 - Handlingsplan Antagen av kommunfullmäktige 2016-12-13 Dnr KK15/547 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 ns genomförande...

Läs mer

Regeringens totalrenovering av bostadspolitiken

Regeringens totalrenovering av bostadspolitiken Regeringens totalrenovering av bostadspolitiken Stefan Attefall, bostadsminister Kommunal Teknik 2014 3 september 201 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Nu vänder det

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

Utbyggnadsplan för Bostadsprogram för Falu kommun

Utbyggnadsplan för Bostadsprogram för Falu kommun Utbyggnadsplan för Bostadsprogram för Falu kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2014-08-26 2 BEDÖMNING AV FRAMTIDA BOSTADSBEHOV Till det bostadsprogram som beslutades 2011 för perioden 2012-2014 hör en Utbyggnadsplan

Läs mer

INNEHÅLL SAMMANFATTNING...3. Malmö stads arbete med bostadsförsörjning... 4 Om rapporten... 4

INNEHÅLL SAMMANFATTNING...3. Malmö stads arbete med bostadsförsörjning... 4 Om rapporten... 4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING...3 1. INLEDNING... 4 Malmö stads arbete med bostadsförsörjning... 4 Om rapporten... 4 2. UTVECKLINGEN PÅ BOSTADSMARKNADEN I MALMÖ 2012...5 Bostadsbyggande och ekonomi nationellt...5

Läs mer

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun 12-03-06 1 Markpolicy och markanvisningspolicy.... 3 1.1 Övergripande syfte... 3 1.1.1 Allmänt om kommunal markreserv... 3 2 Politiska inriktningsmål...

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-08-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-08-17 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

STADS BYGG NADS LÄGESRAPPORT MARS 2014 KON TORET ÅRLIG UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN BOSTADSFÖRSÖRJNING.

STADS BYGG NADS LÄGESRAPPORT MARS 2014 KON TORET ÅRLIG UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN BOSTADSFÖRSÖRJNING. LÄGESRAPPORT MARS 2014 ÅRLIG UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN STADS BYGG NADS KON TORET BOSTADSFÖRSÖRJNING Malmö stad Lägesrapporten är framtagen av analysgruppen för bostadsförsörjning:

Läs mer

MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017

MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige sjönk med 1,9 procent jämfört med föregående

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-09-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Befolkningsutveckling och bostadsförsörjning i SSSV 2008 SSSV. Samverkan Skåne Sydväst

Befolkningsutveckling och bostadsförsörjning i SSSV 2008 SSSV. Samverkan Skåne Sydväst Befolkningsutveckling och bostadsförsörjning i SSSV 2008 SSSV Samverkan Skåne Sydväst A P R I L 2008 1 Författare: Anna Bjärenlöv, stadskontoret Malmö Stad, Daniel Svärd, kommunledningsstaben, Lunds Kommun

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030 T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-03-18 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 18 december 2013 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län november 2013 62 395 (10,4 %) 27 984 kvinnor (9,7 %) 34 411 män (11,0 %) 14

Läs mer

Bostadsförsörjning i Västerås

Bostadsförsörjning i Västerås Bostadsförsörjning i Västerås program med riktlinjer 2014-2017 Antagen av kommunfullmäktige 4 september 2014 Detta är en populärutgåva av Program med riktlinjer för bostadsförsörjningen i Västerås 2014-2017

Läs mer

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och Näringsliv Skåne Foto: Anders Ebefeldt Studio e Konjunktur och arbetsmarknad Rapport januari 2012 1 Konjunktur och arbetsmarknad Konjunkturläget Konjunkturprognoserna fortsätter att bli allt dystrare.

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport april 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har ökat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för BNP-tillväxten

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport december 2013 Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå I diagrammet nedan presenteras en sammanställning av samtliga BNP-prognoser som släppts av större prognosinstitut och

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. mars 2015 1

Mäklarstatistik - t.o.m. mars 2015 1 Mäklarstatistik - t.o.m. mars 2015 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik till och med mars månad år 2015. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform: Under

Läs mer

Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Bostadsmarknaden Stockholm Analys och efterfrågan på successionsmarknaden

Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Bostadsmarknaden Stockholm Analys och efterfrågan på successionsmarknaden Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige sjönk med 3,5 procent jämfört med föregående månad. Villaindex sjönk med 2,5 procent. Svenskarnas förväntningar

Läs mer

Svensk Mäklarstatistik - t.o.m. september

Svensk Mäklarstatistik - t.o.m. september Svensk Mäklarstatistik - t.o.m. september 2016 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Svensk Mäklarstatistik till och med september månad år 2016. Nedan följer en kort sammanfattning

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-17 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB STK-2014-1254 Sammanfattning

Läs mer

Svensk Mäklarstatistik - t.o.m. januari

Svensk Mäklarstatistik - t.o.m. januari Svensk Mäklarstatistik - t.o.m. januari 2017 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Svensk Mäklarstatistik till och med januari månad år 2017. Nedan följer en kort sammanfattning

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik - Fastighetsägarnas frukostseminarium 6 november 2015. Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik - Fastighetsägarnas frukostseminarium 6 november 2015. Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik - Fastighetsägarnas frukostseminarium 6 november 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Inflationen stiger men behöver stöd i en osäker omvärld Återhämtningen

Läs mer

Svensk Mäklarstatistik - t.o.m. december

Svensk Mäklarstatistik - t.o.m. december Svensk Mäklarstatistik - t.o.m. december 2016 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Svensk Mäklarstatistik till och med december månad år 2016. Nedan följer en kort sammanfattning

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. juli 2015 1

Mäklarstatistik - t.o.m. juli 2015 1 Mäklarstatistik - t.o.m. juli 2015 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik till och med juli månad år 2015. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform: Under

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

MARKNADSRAPPORT APRIL 2017

MARKNADSRAPPORT APRIL 2017 MARKNADSRAPPORT APRIL 2017 MARKNADSRAPPORT APRIL 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige steg med 0,8 procent jämfört med föregående månad.

Läs mer

Lund i siffror. Sammanfattning. juni 2011 1 (8)

Lund i siffror. Sammanfattning. juni 2011 1 (8) juni 211 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-35546 1 (8) Sammanfattning Den konjunkturförändring som kunde skönjas under slutet av 21 kan sägas ha fortsätt under 211. Arbetslösheten fortsätter och sjunka

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-04-12 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Fördjupning i Konjunkturläget juni 2(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 2 33 FÖRDJUPNING Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Ekonomisk-politiska

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 Varför en bostadspolitisk strategi? Tillgången till och utbudet av bostäder

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. maj 2015 1

Mäklarstatistik - t.o.m. maj 2015 1 Mäklarstatistik - t.o.m. maj 2015 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik till och med maj månad år 2015. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform: Under

Läs mer

Svensk Mäklarstatistik - t.o.m. oktober

Svensk Mäklarstatistik - t.o.m. oktober Svensk Mäklarstatistik - t.o.m. oktober 2016 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Svensk Mäklarstatistik till och med oktober månad år 2016. Nedan följer en kort sammanfattning

Läs mer

Skåne fortsätter att växa

Skåne fortsätter att växa TemaBLAD: Markanvändning Skåne fortsätter att växa Strukturbild för Skåne TemaBLAD: Markanvändning Skåne fortsätter att växa Maj 2013 Analyser: Joakim Skanby, Therese Andersson & My-Linda Lorentsson Kartlayout:

Läs mer

Svensk Mäklarstatistik - t.o.m. juni

Svensk Mäklarstatistik - t.o.m. juni Svensk Mäklarstatistik - t.o.m. juni 2016 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Svensk Mäklarstatistik till och med juni månad år 2016. Nedan följer en kort sammanfattning

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-01-15 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Bostadspolitiska alternativ

Bostadspolitiska alternativ Bostadspolitiska alternativ Skånskt Bostadsforum Maria Pleiborn, 2016-12-05 Inledning Har vi en bostadsbrist eller en bostadskris? Vilka problem finns på svensk bostadsmarknad? 2 Lång tid av lågt bostadsbyggande

Läs mer

Maj 2011 FÖR DIG SOM SÖKER VILLATOMT I MALMÖ

Maj 2011 FÖR DIG SOM SÖKER VILLATOMT I MALMÖ Maj 2011 FÖR DIG SOM SÖKER VILLATOMT I MALMÖ ATT KÖPA TOMT I MALMÖ I Malmö kommun är det fastighetskontoret som tillhandahåller kommunala tomter för de som önskar bygga sitt eget hus. administrerar den

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Situationen i omvärlden har stor påverkan på den exportberoende svenska ekonomin. Den svaga utvecklingen i eurozonen bidrar

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014

Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014 Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014 Sidan 3 Småhusmarknaderna accelererar Sidan 6 Försiktiga förväntningar Sidan 7 Dämpad uppgång i Stockholm Sidan 9 Stabilt uppåt i Göteborg Sidan 11 Malmö i täten

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram väx med 1 %

Bostadsförsörjningsprogram väx med 1 % Bostadsförsörjningsprogram väx med 1 % Del av utvecklingsstrategin Samrådsversion december 2014 Samråd vår-höst 2015 Antagande KsAU-Ks-KF 2015-12-09 Reglerad i lag Varje kommun ska ha riktlinjer för bostadsförsörjning

Läs mer

STADS BYGG NADS. TERTIALRAPPORT Tertial KON TORET UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE BOSTADSFÖRSÖRJNING.

STADS BYGG NADS. TERTIALRAPPORT Tertial KON TORET UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE BOSTADSFÖRSÖRJNING. TERTIALRAPPORT Tertial 1 2015 UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE STADS BYGG NADS KON TORET BOSTADSFÖRSÖRJNING Malmö stad 1 Tertialrapporten är framtagen av Annika Reischmann, stadsbyggnadskontoret.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget december 2013 Skåne län

Arbetsmarknadsläget december 2013 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 14 januari 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län december 2013 64 504 (10,7 %) 28 534 kvinnor (9,9 %) 35 970 män (11,5 %) 14 381

Läs mer

Bostadsplaneringen i Västerås

Bostadsplaneringen i Västerås Bostadsplaneringen i Västerås Så får vi det att funka! Helena Felldin, Bostadsstrateg Västerås Växer! Västerås Översiktsplan 2026 Fysisk planering och hållbar utveckling och tillsammans kan vi göra det

Läs mer

Riktlinjer och åtgärder. Lunds kommun

Riktlinjer och åtgärder. Lunds kommun Riktlinjer och åtgärder för att öka bostadsbyggandet i Lunds kommun Kommunfullmäktige 2013-11-28 Innehåll Inledning...1 Effektiva processer...1 Enkla och flexibla regler...4 Ökad konkurrens...4 Ökad samverkan

Läs mer

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition SVENSK EKONOMI Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 2009/2 Sid 1 (5) Lägesrapport av den svenska

Läs mer

Utbyggnadsplan för Borlänge kommun

Utbyggnadsplan för Borlänge kommun Utbyggnadsplan för Borlänge kommun Boendeutvecklingsprogrammet anger kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen och förnyas en gång under varje mandatperiod, medan utbyggnadsplanen förnyas årligen.

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Den svenska ekonomin präglas fortfarande av en stor osäkerhet. Arbetsgivarnas varsel om kommande personaluppsägningar har

Läs mer

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Vård- och omsorgsberedningen Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Reservation Vi Sverigedemokrater yrkade bifall till motionen. När den styrande minoriteten

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Metodik Så genomfördes rapporten Skanskas bostadsrapport 2015 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. Statistik från Hittabrf.se och Mäklarstatistik har

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

Sidan 11 Prisfall i Malmö. Sidan 13 Diagrambilaga

Sidan 11 Prisfall i Malmö. Sidan 13 Diagrambilaga Mäklarbarometern Kvartal 4 25 januari 12 Sidan 3 Boprisprognosen pekar uppåt Sidan 5 Samstämmig regional uppgång Sidan 6 Spirande optimism i Stockholm Sidan 8 Accepterat pris blir inte lägre pris Sidan

Läs mer

Marknadsrapport Ombildningar i Stockholm. sep 2010-2011. Accelerating success.

Marknadsrapport Ombildningar i Stockholm. sep 2010-2011. Accelerating success. Marknadsrapport Ombildningar i Stockholm sep 2010-2011 Accelerating success. Ombildningar i Stockholm 2010-2011 De boende hos allmännyttan som under analysperioden sålt sin nybildade bostadsrätt har i

Läs mer

STADS BYGG NADS LÄGESRAPPORT MARS 2012 KON TORET ÅRLIG UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN BOSTADSFÖRSÖRJNING.

STADS BYGG NADS LÄGESRAPPORT MARS 2012 KON TORET ÅRLIG UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN BOSTADSFÖRSÖRJNING. LÄGESRAPPORT MARS 2012 ÅRLIG UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN STADS BYGG NADS KON TORET BOSTADSFÖRSÖRJNING 1 Malmö stad Innehåll Sammanfattning 3 Inledning 4 Malmö stads arbete med bostadsförsörjning

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Malmö, juni Josef Lannemyr. år (19,3 %)) arbetskraften) ungdomar och. redan börjat. S e kan få jobb.

Malmö, juni Josef Lannemyr. år (19,3 %)) arbetskraften) ungdomar och. redan börjat. S e kan få jobb. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, juni 2014 Josef Lannemyr Analysavdelningenn Totaltt inskrivna arbetslösa i Skåne län juli 20142 59 800 (10, 0 %) 26 8000 kvinnor (9, 2 %) 33 1000 män (10,7

Läs mer

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige Antaget av kommunfullmäktige 2011-06-09 2 INLEDNING Varför ska kommunen ha ett bostadsförsörjningsprogram, eller Bostadsprogram för Falu kommun, som det här dokumentet kallas? Det är inte bara det att

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Fortsatt rekordhög befolkningsökning men bostadsbyggandet hänger inte med. Bostadsbristen förvärras 2006 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Läs mer

Stora prisskillnader på bostäder på andra sidan sundet

Stora prisskillnader på bostäder på andra sidan sundet Ø-analys N R 1 m a r s 2 0 0 7 A k t u e l l a n a ly s o m ö r e s u n d s r e g i o n e n Stora prisskillnader på bostäder på andra sidan sundet Sedan öppningen av Øresundsbron 2000 flyttar fler och

Läs mer

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet?

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? Byggkonjunkturen 2015 Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? FASADDAGEN, MALMÖ BÖRSHUS, 2015-02-05 Fredrik Isaksson Chefekonom Fasaddagen 2015 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING UTBYGGNADSPLAN FÖR MALMÖ 2006-2009. Pr 3085 MAJ 2006 STADSBYGGNADSKONTORET. Godkänd av Kommunstyrelsen 2006-08-16

BOSTADSFÖRSÖRJNING UTBYGGNADSPLAN FÖR MALMÖ 2006-2009. Pr 3085 MAJ 2006 STADSBYGGNADSKONTORET. Godkänd av Kommunstyrelsen 2006-08-16 UTBYGGNADSPLAN FÖR MALMÖ 2006-2009 Pr 3085 MAJ 2006 STADSBYGGNADSKONTORET Godkänd av Kommunstyrelsen 2006-08-16 BOSTADSFÖRSÖRJNING Bostadsförsörjningsprogrammet har tagits fram av tjänstemän från stadsbyggnadskontoret,

Läs mer