BOSTADSFÖRSÖRJNING. LÄGESRAPPORT April förslag till fördjupad översiktsplan KON BYGG NADS STADS TORET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOSTADSFÖRSÖRJNING. LÄGESRAPPORT April 2009. förslag till fördjupad översiktsplan KON BYGG NADS STADS TORET"

Transkript

1 LÄGESRAPPORT April 2009 STADS BYGG NADS KON TORET förslag till fördjupad översiktsplan BOSTADSFÖRSÖRJNING ÅRLIG Öp UPPFÖLJNING 2025 OCH ANALYS AV BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN Malmö Stadsbyggnadskontor Maj 2006 Malmö stad

2 Innehåll 1. Inledning Bostadsförsörjning i Malmö Planering av bostadsförsörjningen på nytt sätt Förslag till bostadspolitiska mål Kommunens styrmedel Produktionsläget för bostadsbyggandet i Malmö Stad Konjunkturutvecklingen Fler färdigställda lägenheter Rekordökning i befolkningen Prognoser bostadsbyggande Halvering av byggstarterna - färre nya bostäder 2009 och Omvandling från hyresrätt till bostadsrätt Ökande ombildning? En ny företeelse Jämförelse med Göteborg Hur blir det 2009? Genomsnittspris i Malmö Småhus och tomter för egna hem Boendesociala frågor: hemlöshet, trångboddhet och bostäder för unga vuxna Planläget Ett stort antal färdiga detaljplaner Bedömning av byggstarter Lägesrapporten är framtagen av Anna Bjärenlöv - Stadskontoret, Christian Röder och Tina Mustelin Fastighetskontoret samt Inger Sellers Stadsbyggnadskontoret. Layout Ann-Margret Rundqvist - Stadsbyggnadskontoret

3 Sammanfattning och fortsatt arbete Förslag till nya bostadspolitiska mål har tagits fram och till dessa har en handlingsplan samt indikatorer för att kunna följa upp målen knutits. De bostadspolitiska målen antogs av kommunfullmäktige den 27 april. Höstens globala finanskris resulterade i en kraftig konjunkturnedgång och osäkerheten om framtida ekonomisk utveckling är fortfarande stor. En följd var att bostadsbyggandet sjönk kraftigt och antalet påbörjade bostäder i Malmö minskde avsevärt. Trots detta kan man skönja en viss framtidstro eftersom nya detaljplaner fortfarande sätts igång. Befolkningen ökade avsevärt förra året och det ser ut som om ökningen fortsätter även Antalet färdigställda bostäder förra året var betydligt fler än tidigare, st. Prismässigt var 2008 ett turbulent år med både bostadsrättspriser och villapriser som sjönk kraftigt. Under första kvartalet 2009 har det dock börjat ske en stabilisering. Det är också en fortsatt hög takt på omvandlingen från hyresrätter till bostadsrätter, även om man kunde se en avmattning sista halvåret Den kommunala tomtkön har fortsatt att minskat. Det kommer in betydligt färre anmälningar till tomtkön än tidigare. Ett projekt om boendesociala frågor, med särskilt fokus på hemlöshet, trångboddhet och bostäder för unga vuxna har genomförts under våren och resulterade i en workshop. Resultatet från workshopen tillsamman med underlaget till workshopen kommer att sammanställas i en rapport. Malmö har även fortsatt ett gott detaljplaneläge, med ett stort antal färdiga detaljplaner där bostadsbyggande kan sättas igång. Malmö fortsätter att arbeta aktivt med bostadsförsörjningen och med att stimulera och stärka bostadsbyggandet i staden. En kommunal bostadsförmedling BoPlats Syd kommer igång efter sommaren Fortsatt samarbetet med både små och stora byggherrar. Ett projekt pågår bl a om bostadsbyggande till rimliga kostnader. Dialog med bankerna för att bostadsbyggandet inte ska stoppas p g a problem med långivning. Fortsatt arbete med de bostadssociala frågorna. Rapporten om hur Malmö ska fortsätta att arbeta med hemlöshet, trångboddhet och bostäder för unga vuxna kommer att färdigställas före sommaren. En modell för att skatta betalningsviljan för nyproduktion i olika områden i Malmö är under utveckling. Med hjälp av modellen kan olika scenarier simuleras för att se vad som skulle krävas av dessa faktorer för att öka betalningsviljan i vissa områden och därmed möjliggöra nyproduktion. En prismodell utifrån ekonomiska faktorer för att skatta prisförändringar för bostadsrätter/småhus i Malmö håller på att utvecklas. Resultatet av modellen kan vara ett viktigt bidrag till bedömningar om bostadsmarknadens utveckling i Malmö. Två enkätundersökningar om flyttrörelser pågår, dels en om vem som flyttar och varifrån man kommer och dels en annan som handlar om de barnfamiljer som bor kvar i Malmö. Uppdragen ska redovisas i slutet av juni Uppföljningen av bostadsplanering och byggande presenteras nu i kvartalsrapporter 1. Inledning Det kommunala ansvaret att planera för utvecklingen av boendet är en viktig strategisk planeringsfråga. Det finns en lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:138 med tillägg SFS 2002:104) som reglerar att riktlinjer för bostadsförsörjningen ska tas fram varje mandatperiod. Hur dessa riktlinjer ska se ut finns det däremot inga krav på. I Malmö har stadsbyggnadsnämnden enligt reglementet i uppgift att svara för upprättandet av bostadsförsörjningsprogram efter de riktlinjer som kommunstyrelsen beslutar. Föreliggande rapport är en årlig uppföljning och en analys av bostadsbyggandet i Malmö och är en del av Malmös bostadsförsörjningsplanering.

4 2. Bostadsförsörjning i Malmö 2.1 Planering av bostadsförsörjningen på nytt sätt I Malmö har ett nytt sätt att arbeta med bostadsförsörjningen tagits fram enligt följande: Bostadspolitiska mål: Nya bostadspolitiska mål tas fram en gång per mandatperiod. Till dessa mål knyts indikatorer som är utvärderingsbara. De bostadspolitiska målen ska svara mot de inriktningsmål som kommunfullmäktige tar fram i samband med budgetprocessen. De bostadspolitiska målen antas av kommunfullmäktige och indikatorerna beslutas av stadsbyggnadsnämnden. Handlingsplan: När de bostadspolitiska målen med indikatorer är framtagna arbetas en handlingsplan fram som bl a visar var ansvaret ligger för att de bostadspolitiska målen ska uppnås. Handlingsplanen beslutas av stadsbyggnadsnämnden. Uppföljning: För att följa upp handlingsplanen tas årligen fram en rapport som innehåller dels uppföljning av handlingsplanen och dels en analys av bostadsbyggandet. Fyra gånger per år presenteras dessutom statistiska kvartalsrapporter som redovisar bostadsbyggandet och planläget. För att arbeta med bostadsförsörjningsfrågorna på ett effektivt sätt har en organisation byggts upp. Denna har deltagare från stadskontoret, fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret och består av en beställargrupp, en styrgrupp och en analysgrupp. Gruppens huvudsakliga arbetsområde är att i första hand att analysera och följa upp bostadsbyggandet i Malmö samt att ta fram nya idéer och tankar för att aktivera aktörerna på bostadsmarknaden att komma igång med respektive öka bostadsbyggandet. Ansvaret att genomföra de bostadspolitiska målen är beskrivet i handlingsplanen till de bostadspolitiska målen och ligger på förvaltningarna, främst stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret. Figur 1 Bostadsförsörjning Organisation Bostadspolitiska mål Handlingsplan och indikatorer Lägesrapporter Kvartalsrapporter KF KS SBN Beställargrupp: Stadsdirektör Fastighetsdirektör Stadsbyggnadsdirektör Styrgrupp: Avdelningschefer eller bitr avdelningschef från Strategisk utveckling, Stadskontoret, Exploateringsavd. och lokalförsörjningsavd FK Planavd och stadsarkitektavd, SBK Analysgrupp: Handläggare från Strategisk utveckling, Stadskontoret, Exploateringsavd, FK Planavd o stadsarkitektavd, SBK

5 2.2 Bostadspolitiska mål De bostadspolitiska målen är indelade enligt hållbarhetsprincipen i mål för en socialt hållbar bostadsförsörjning, en ekonomiskt hållbar bostadsförsörjning samt i ekologiskt långsiktigt hållbart bostadsbyggande och antas av kommunfullmäktige. En socialt hållbar bostadsförsörjning i Malmö 1. Kommunen ska aktivt motverka boendesegregation i Malmö genom att stimulera till ett allsidigt bostadsbyggande vad gäller olika upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och hustyper. 2. Alla malmöbor ska kunna erbjudas en bostad som motsvarar det behov man har genom en god tillgång till ett varierat utbud av bostäder på marknaden. Frågan om tillgänglighet ska ha särskilt fokus. 3. Kommunen ska underlätta förmedlingen av hyresbostäder till de bostadssökande. 4. Kommunen ska arbeta för att utveckla och höja boendekvaliteten i bostadsområdena. 5. Bostadsbyggande och planering ska ske med högsta möjliga demokratiska ambitioner. 6. Stadsdelarnas behov av lokaler för skola, barnomsorg, vård, omsorg och socialt boende vid nyproduktion av bostäder ska komma in tidigt i planprocessen. En ekonomiskt hållbar bostadsförsörjning i Malmö 7. Kommunen ska genom god mark- och planberedskap skapa förutsättningar för nyproduktion av bostäder. 8. Kommunen ska ha en aktiv markpolitik som bidrar till att goda bostäder med hyresrätt till rimliga kostnader byggs. 9. Bostadsbyggandet ska i huvudsak ske i områden där infrastruktur i form av vatten och avlopp, gator, kollektivtrafik och övrig kommunal och privat service redan finns. 10. Kommunen ska medverka till att skapa förutsättningar för en allsidig bostadsförsörjning i regionen. 11. För att stimulera nyproduktion av bostäder ska en god service till byggherrar verksamma i kommunen erbjudas. Ett ekologiskt långsiktigt hållbart bostadsbyggande 12. Byggandet av nya bostäder ska ske enligt högt ställda ekologiska krav. 13. Kommunen ska verka för en bebyggelseutveckling som främjar en ekologiskt hållbar utveckling.

6 2.3 Kommunens styrmedel Kommunen har ett ansvar för bostadsförsörjningen men är inte ensam om att styra utvecklingen på bostadsmarknaden. De styrmedel som kommunen har till sitt förfogande är främst planmonopolet, markpolitiken samt ägandet av MKB. Därutöver har kommunen en betydelsefull roll att kontinuerligt analysera läget på bostadsmarknaden och att utveckla kunskapsunderlag samt att föra en dialog med andra aktörer på marknaden, främst fastighetsägare och byggherrar. I Malmö pågår arbete inom alla områden och detta arbete är under ständig utveckling. Kopplingen mellan bostadsförsörjning och den fysiska planeringen är självklart tydlig, liksom användandet av markpolitiken genom att ställa krav i markanvisningsavtal och exploateringsavtal. Kommunen fortsätter sitt samarbete med MKB för att få igång byggandet av hyresrätter i olika delar av staden och att utveckla de bostadsområden där MKB har stora bestånd. Det ovan beskrivna arbetet med de bostadspolitiska målen samt utvecklandet av handlingsplaner och olika rapporter och uppföljningssystem är en del av det strategiska bostadsförsörjningsarbetet. Nya former för dialoger och samarbeten med aktörerna på bostadsmarknaden håller också på att tas fram t ex hur tar vi hand om de små fastighetsägarna och projekt som handlar om att ta fram bostadsbyggande med rimliga hyreskostnader. 3. Produktionsläget för bostadsbyggandet i Malmö 3.1 Konjunkturutvecklingen Under 2008 spred sig snabbt en global finanskris och lågkonjunktur. Det var den snabbaste inbromsningen av ekonomin och den snabbaste globala spridningen som någonsin upplevts. Den globala ekonomin befinner sig alltså i en mycket kraftig konjunkturnedgång, vilket slår hårt mot den svenska ekonomin. BNP-tillväxten blev för första gången på flera år negativ, räntorna höjdes kraftigt under hösten och sänktes därefter rekordsnabbt, varslen ökade och arbetslösheten ökade. Statistik från SCB visar att BNP föll med 4,9 procent det fjärde kvartalet 2008 jämfört med samma kvartal året innan. En kraftig minskning av lagerinvesteringarna bidrog starkt till den negativa BNP-utvecklingen, men även hushållens konsumtionsutgifter och exportnettot gav kraftigt negativa bidrag. På årsbasis föll BNP med 0,2 procent under 2008, vilket var första gången sedan 1993 som ekonomin krympte. Utgifter för inköp av fordon och driftskostnader för fordon minskade under hela året och bidrog kraftig till nedgången för hushållens konsumtion. Produktionen inom näringslivet minskade kraftigt under sista kvartalet. Motorfordonsindustrin sjönk kraftigast men majoriteten av branscherna inom varuproduktion uppvisade en negativ utveckling. Det sista kvartalet 2008 minskade även tjänsteproduktionen kraftigt. Hushållens reala disponibla inkomster steg dock under 2008 med 3,3 procent. Hushållens sparande ökade till följd av ökade löneinkomster och minskad hushållskonsumtion. Osäkerheten om djupet och längden på konjunkturnedgången är fortsatt mycket stor. Enligt Konjunkturinstitutets bedömning i mars 2009 förväntas BNP falla med 3,9 procent i år och växa med endast 0,9 procent 2010 trots en expansiv finanspolitik förväntas en BNP-tillväxt som är i linje med genomsnittet historiskt sett. En tydlig återhämtning fås inte förrän På arbetsmarknaden förväntas jobb försvinna fram till slutet av Sysselsättningsgraden väntas bli lika låg som vid 1990-talskrisen. Industrin drabbas hårdast. Arbetslösheten i Sverige förväntas stiga till 10,7 procent Riksbanken väntas sänka räntan till nära noll och nya finanspolitiska åtgärder förväntas. Detta har bl.a. visat sig genom extra pengar till kommuner och landsting i vårpropositionen. 2 Hushållens förväntningar om sin egen ekonomi och samhällsekonomin kommer att vara avgörande när det gäller utvecklingen på bostadsmarknaden. Framförallt 1 Konjunkturläget mars 2009, Konjunkturinstitutet års ekonomiska vårproposition, prop. 2008/09:100

7 utvecklingen på arbetsmarknaden kommer att vara av stor vikt. Hushållens reala disponibla inkomster väntas öka kraftigt under 2009 till följd av skattesänkningar och fallande konsumentpriser. Om dessa ökade inkomster kommer att användas till att konsumera eller till att spara är dock osäkert. Riksbankens genomförde en stor räntesänkning i december 2008 med 1,75 procentenheter och en sänkning i januari med ytterligare procentenheter till en procent. Den 21 april 2009 sänkte Riksbanken räntan ytterligare till endast 0,5 procent. Detta är den lägsta räntenivån någonsin och konjunkturen ser ut att bli betydligt svagare än vad de flesta prognosmakare trodde bara för några månader sedan. Den ekonomiska utvecklingen framöver är mycket osäker och svårbedömd. Det mesta talar dock för att 2009 blir ett svagt år för Sveriges ekonomi och bostadsbyggande. Figur 2. Antal färdigställda bostäder i Malmö Fler färdigställda lägenheter 2008 Totalt färdigställdes lägenheter i Malmö under Av dessa var lägenheter i flerbostadshus och 356 i småhus. Av de nyproducerade bostäderna var 473 lägenheter eller 29 procent hyresrätter. Det totala antalet färdigställda lägenheter i Malmö var betydligt högre 2008 än de senaste årens nyproduktion. 3.3 Rekordökning i befolkningen Under 2008 ökade befolkningen i Malmö med personer, den största ökningen någonsin. Mest ökade befolkningen i stadsdelarna Centrum och Limhamn- Bunkeflo där också det största bostadsbyggandet skedde. Hittills under 2009 har befolkningen ökat med ungefär 2000 personer. En stor befolkningsökning skedde också i flera andra stadsdelar. Utmärkande är Fosie där befolkningen ökade med 585 personer trots att i stort sett inga bostäder byggdes i stadsdelen. Om denna ökning håller i sig och inga nya bostäder produceras i stadsdelen kommer det att innebära en socialt svår situation framöver. antal lägenheter Färdigställda bostäder i nyproduktion i Malmö Källa: Malmö stad, stadskontoret, strategisk utveckling flerbostadshus sm åhus

8 Figur 3. Befolkningsökning och bostadsbyggande i Malmös stadsdelar 2008 Befolkningsökning och bostadsbyggande i Malmös stadsdelar C e n tru m S ö d ra In n e rs ta d e n V ä s tra In n e rs ta d e n L im h a m n - B u n k e flo H yllie F o s ie O x ie R o s e n g å rd H u s ie K irs e b e rg Källa: Malmö stad, stadskontoret, strategisk utveckling befolkningsökning bostäder nyprod 4. Prognoser bostadsbyggande 4.1 Halvering av byggstarterna - färre nya bostäder 2009 och var ett turbulent år på bostadsmarknaden. Efter många år av kraftigt stigande priser vände utvecklingen under sommaren. Efterfrågan på nya bostadsrätter och småhus rasade under andra halvåret 2008 samtidigt som det blev kris på kreditmarknaden och räntorna steg. I september höjde Riksbanken räntan till 4,75 procent och i mitten av september blev också finanskrisen påtaglig. En hög ränta tillsammans med ett stort utbud av bostäder till försäljning och oro kring konjunkturen ledde till ett relativt kraftigt prisfall under sista kvartalet 2008 både på villor och på bostadsrätter. Bostadspriserna gick under hösten ner i praktiskt taget hela Sverige enligt Mäklarstatistik. 3 Enligt Mäklarstatistik utmärker sig Stormalmö 4 där priserna började gå ner tidigare än i övriga regioner, främst beroende på minskad efterfrågan från Danmark. Enligt Mäklarstatistik har priserna på bostadsrätter sjunkit med hela 13 procent i Malmö under Detta kan jämföras med en genomsnittlig prisnedgång i landet på 10 procent, i Stockholm på 11 procent och i Göteborg på 7 procent. Villapriserna sjönk under 2008 med 9 procent i Stormalmö och med 5 procent i genomsnitt i hela landet. Dessa siffror baseras på statistik från mäklare medan den officiella prisstatistiken från SCB inte publiceras förrän den 9 juni. 3 Pressmeddelande från Mäklarstatistik 11 februari Stormalmö omfattar kommunerna Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge.

9 Figur 4. Prisförändring på bostadsrätter i Malmö Källa: 15 april 2009 Anmärkning: K/Boy = genomsnittligt pris i kr/kvm på sålda bostadsrätter under perioden En stabilisering på bostadsmarknaden har skett under första kvartalet En generell uppgång i priserna har skett i hela landet och i Malmö har priserna på bostadsrätter ökat med 5 procent det första kvartalet och i Skåne med i genomsnitt 4 procent. 5 Samma period har priserna på villor ökat med i genomsnitt 4 procent i både Malmö och Skåne. De rekordlåga räntorna sedan början på december 2008 och ett uppdämt behov av Figur 5. Prisförändring på villor i Malmö bostäder har stimulerat efterfrågan på bostäder. Samtidigt har emellertid arbetslösheten stigit snabbt och varselstatistik och prognoser över sysselsättningen tyder på att andelen arbetslösa kommer att fortsätta öka i snabb takt. Detta bör hålla tillbaka bostadsefterfrågan. SBABs beräkningar tyder på att det dröjer till början av 2010 innan villapriserna stabiliseras. 6 Källa: 15 april 2009 Anmärkning: K/T = medelvärde av köpesumma/taxeringsvärde på sålda fastigheter under perioden 5 Pressmeddelande Mäklarstatistik 6 Boräntenytt, SBAB:s analys och prognoser, 7 april 2009

10 Osäkerheten och nedgången i ekonomin gav stora effekter på bostadsmarknaden där påbörjandet av nya bostäder minskade kraftigt Byggandet av både flerbostadshus och småhus minskade stort under andra halvåret, då endast 123 bostäder påbörjades. Endast 515 bostäder byggstartades i Malmö under hela 2008, vilket är under hälften av vad som byggstartades året innan byggstartades totalt bostäder. Det låga antalet byggstarter kommer att resultera i färre färdigställda bostäder de närmaste två åren. Figur 6. Antal byggstarter av lägenheter i nyproduktion i Malmö antal lägenheter Byggstartade bostäder i nyproduktion k v k v k v k v k v k v k v k v k v k v k v k v4 Källa: Malmö stad, stadskontoret, strategisk utveckling flerbostadshus sm åhus Prognosen över antalet färdigställda bostäder framöver visar att 2009 och 2010 kommer endast 800 respektive 700 lägenheter att färdigställas. Den beräknade nyproduktionen är baserad på antal pågående bostadsprojekt. Till detta läggs projekt där detaljplan vunnit laga kraft, pågående detaljplanearbete samt planläge för kommande bostadsprojekt. Beräkningarna har inte tagit hänsyn till förändrade stöd och regler samt effekter av konjunkturen som kan påverka nivån på bostadsbyggandet de kommande två åren. Med hänsyn till att det råder stora osäkerheter om den ekonomiska konjunkturen är det för närvarande mycket svårt att göra prognoser över bostadsbyggandet på längre sikt. Stadskontoret avser att starta ett utvecklingsarbete under innevarande år för att ta fram prognoser för nyproduktion av bostäder som också tar hänsyn till konjunkturläget. 10

11 Tabell 1. Antal förväntade färdigställda bostäder, prognos april 2009 Stadsdel C entrum S In n e rs ta d e n V In n e rs ta d e n Lim ham n -B unk eflo H yllie 0 0 F o s ie 0 0 O x ie R osengård 0 10 H u s ie K irseberg 25 0 ej om rådesspecifik a Summa (avrundat) Källa: Malmö stad, stadsbyggnadskontoret, bearbetat av stadskontoret, strategisk utveckling Boverket bedömer att det totala antalet byggstarter i Stormalmö i år kan bli ungefär lika få som under Antalet påbörjade bostadsrätter och småhus förväntas minska jämfört med förra året. Å andra sidan förväntar sig Boverket att byggandet av hyresrätter kan öka något då de utgår ifrån att en del projekt med hyresrätt kan ha hållits tillbaka av de höga anbudspriserna och det ansträngda resursläget i regionen. 7 Det skulle i så fall innebära ett lågt antal färdigställda bostäder även 2011 eftersom beräknad byggtid för flerbostadshus är 1,5 till 2 år. Det kommer med all sannlikhet att bli ett ansträngt läge på bostadsmarknaden i Malmö de närmaste åren med tanke på det förväntade låga bostadsbyggandet och den höga befolkningsutvecklingen var ett rekordår för befolkningstillväxten i Malmö men om vi studerar befolkningsutvecklingen det första kvartalet 2009 ser vi att befolkningen hittills har ökat betydligt mer än under samma period Bedömningen är därför att befolkningen kommer att öka kraftigt i Malmö även Antal personer Befolkningsutveckling i Malmö per vecka 2008 och Källa: Kommuninvånarregistret, KIR, bearbetning av Malmö stad, stadskontoret, preliminära siffror 7 Boverkets indikatorer mars Statistiken är baserad på Kommuninvånarregistret och måste ses som preliminär

12 5. Omvandling från hyresrätt till bostadsrätt 5.1 Ökande ombildning Fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt har under 2008 skett av 34 äldre hyresfastigheter med sammanlagt 1283 lägenheter. De två första kvartalen ökade antalet ombildningar väsentligt jämfört med tidigare år för att sedan de två senare kvartalen nästan avstanna. Trolig orsak till denna avmattning skulle kunna vara finanskrisen under hösten som gjorde blivande köpare oroliga. Figur 7. Antal ombildade hyreslägenheter Antal lägenheter kvartal 1 kvartal 2 kvartal 3 kvartal Källa: Fastighetskontoret 5.2 En ny företeelse För 10 år sen, 1999, ombildades endast ett hyreshus med 15 lägenheter. För varje år som gått sedan dess har ombildningarna i princip ökat med undantag av Under denna 10-års period har totalt 244 hyreshus och 7221 lägenheter ombildats i Malmö. 12 Tabell 2. Antal lägenheter som ombildats per kvartal och år År kvartal 1 Kvartal 2 kvartal 3 kvartal 4 Totalt Summa Källa: Fastighetskontoret

13 5.3 Jämförelse med Göteborg En jämförelse kan göras med de andra storstäderna i Sverige där det finns en längre tradition av ombildningar. Enligt uppgifter från fastighetskontoret i Göteborg ombildades under 2008 omkring hyresrätter till bostadsrätter i Göteborg. Det är en minskning jämfört med 2007 och omkring hälften så många lägenheter som under toppåren 2005 och 2006 då ca hyresrätter per år ombildades till bostadsrätter. Tabell 3 Hyresgästbildade bostadsrätter i Göteborg Antal lgh 686 Antal förvärv Källa: Fastighetskontoret i Göteborg. Uppgifterna för 2008 är preliminära. Sedan år 2000 har över hyresrätter ombildats till bostadsrätter i Göteborg och mer än 7000 i Malmö, vilket ungefär motsvarar städernas storlek. De stora volymerna i ombildandet kom dock något senare i Malmö än i Göteborg. 5.4 Hur blir det 2009? T o m hade 9 fastigheter med sammanlagt 308 lägenheter ombildats. Det slår inte riktigt rekordåret 2008 där 8 fastigheter med sammanlagt 537 lägenheter ombildades under första kvartalet. Däremot är antalet ombildade lägenheter redan högre än antalet för de första kvartalen Ombildningarna sker framför allt i Centrum och Västra Innerstaden. Under det första kvartalet 2009 kan man se en viss tendens till att ombildningarna börjat ta fart igen. Detta kan dock vara en effekt av redan påbörjade ombildningar Karta 1. Ombildningar under 2008 och första kvartalet 2009 Källa: Fastighetskontoret 13

14 5.5 Genomsnittspris i Malmö 1999 var genomsnittspriset kr/m 2 lägenhetsyta (ly). Utgår vi 2008 från köpehandlingarna blir genomsnittspriset kr /m² ly. Detta är dock en missvisande siffra då nästan hälften av förvärven skett genom bolagsköp där vi inte känner till det exakta priset. Ser man däremot i dessa köp istället på köpeskillingen i bostadsrättsföreningens ekonomiska plan och lägger ihop den med de köp vi har en faktisk köpeskilling på blir genomsnittspriset kr /m 2 ly. Detta torde vara närmare det verkliga priset. I så fall skulle priserna ha ökat med c:a 150 % på 10 år. 6. Småhus och tomter för egna hem började Malmö stad, för första gången sedan 1970-talet, förmedla tomter för enskilt småhusbyggande. Fastighetskontoret har tidigare haft som mål att lämna 100 byggklara småhustomter per år till tomtkön, ett mål som dock inte längre finns kvar. I stället har man som mål att med ett varierat utbud av mark för olika former av bostadsbyggande. I Välfärd för alla angavs att Malmö stad bör göra fler områden tillgängliga för småhusbebyggelse och även erbjuda fler tomter för enskilt byggande. I mitten på mars 2009 fanns det hushåll som stod i BoForums tomtkö. Av dessa var cirka 86 % av hushållen boende inom Malmö kommun, cirka 13 % av hushållen boende utanför Malmö kommun men i Sverige samt cirka 1 % av hushållen boende utanför Sverige. Antalet tomtsökande har de senaste åren ökat mellan varje aktualisering av tomtkön med mellan 100 och 200 varje år. Man bör dock tänka på att samma hushåll kan ha upp till sex önskemål som kan ändras när som helst, vilket innebär att det finns luft i tomtkön. Under senare tid har tillströmningen av anmälningar till tomtkön avtagit. Det tillkommer fortfarande nya tomtsökande kontinuerligt men i betydligt mindre omfattning. Generellt upplever BoForum att intresset av tomter för byggande i egen regi är stort, men på grund av det allmänna finansiella läget för närvarande, vill många i tomtkön avvakta till lite längre fram i tiden med att köpa tomt. Vid aktualiseringen i augusti 2008 hade tomtkön minskat med 188 st tomter (15 %) till 1032 jämfört med augusti Nytt för aktualiseringen 2007 var att man anmälde sig till de olika planerade tomtprojekten specifikt, istället för stadsområden. Precis som tidigare kan man ändra sina önskemål när som helst. Dessutom kommer eventuella udda strötomter endast att meddelas via Malmö stads hemsida i fortsättningen. Liksom tidigare är det tomterna i Bunkeflostrand och Tygelsjö som är de mest populära men det finns ett stort intresse även i de östra delarna av Malmö, framförallt i stadsdelen Husie. Under aktualiseringsperioden 2007/2008 har följande tomter erbjudits tomtkön: 12 tomter söder om Hammars park i november 2007 (åtta tomter är sålda, en tomt är accepterad och tre är under anvisning) 20 tomter väster om Louisedalsvägen och norr om Törringevägen i november 2007 (tretton tomter är sålda, en tomt är accepterad och sex är lediga) Under innevarande aktualiseringsperiod 2008/ har följande tomter erbjudits tomtkön: 14 tomter söder om Törringevägen (etapp 2) i Käglinge (tilldelning påbörjas inom kort för de sexton hittills inkomna intresseanmälningarna) 1 tomt i kvarteret Störtloppsåkaren i Käglinge (tilldelning pågår, för nuvarande inga intressenter) Under hösten 2009 aviserar fastighetskontoret följande tomtprojekt: 19 tomter inom Västra Klagstorp station De planerade tomter för eget byggande under perioden fördelar sig i olika stadsdelar enligt följande; cirka 122 tomter i Limhamn-Bunkeflo, cirka 115 i Oxie och cirka 126 i Husie. 14

15 7. Boendesociala frågor: hemlöshet, trångboddhet och bostäder för unga vuxna De senaste åren har Malmö haft en stor ekonomisk tillväxt, en ökande befolkning och ett ökat bostadsbyggande. Samtidigt har denna ökade välfärd inte nått alla stadens invånare, med en ökad trångboddhet och hemlöshet som följd. Man brukar tala om att det finns två bostadsmarknader, en för de välbärgade som har råd och möjlighet att efterfråga de nyproducerade bostäderna i attraktiva lägen och en för dem som inte har ekonomiska möjligheter att efterfråga nya bostäder eller som har dålig förankring på bostadsmarknaden och därmed har svårt att skaffa sig den bostad man har råd med. En grupp bestående av representanter för fastighetskontoret, miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, stadskontoret och sociala resursförvaltningen har i ett projekt fokuserat på de grupper som den vanliga kommersiella bostadsmarknaden inte riktigt bryr sig om och som därmed är ett ansvar för kommunernas bostadsförsörjning. Projektet fokuserar på tre frågor: unga vuxnas situation på bostadsmarknaden, hemlöshet och trångboddhet. De unga vuxna representerar en grupp av människor som kan ha svårt att etablera sig på bostadsmarknaden på grund av olika faktorer, som en svagare personlig ekonomi men även en bostadsmarknad som saknar tillräcklig mängd hyresrätter och hårdnande krav för lån till bostadsrätter m m. Trångboddhet är ett dolt problem i samhället där kunskap om den egentliga utbredningen saknas. I projektet presenteras dels problemen som avsaknaden av faktisk statistik om trångboddhet utgör och dels ett försök att kartlägga hur utbredd trångboddhet är som fenomen i Malmö och i vilka delar av staden som problematiken existerar. Projektet resulterade i en rapport, Boendesociala frågor, som togs fram för att fungera som underlag till en workshop om de bostadssociala frågorna i Malmö, som hölls den 31 mars. Syftet med workshopen var att försöka få fram vilka verktyg kommunen har för att arbeta med dessa frågor och identifiera möjliga lösningar. Avsikten var att få fram konkreta åtgärder för fortsatt arbete med de boendesociala frågorna. I workshopen deltog både kommunala tjänstemän och externa aktörer. Resultatet från workshopen kommer att komplettera rapporten men är i nuläget inte klar. 8. Planläget 8.1 Ett stort antal färdiga detaljplaner Även om bostadsbyggandet har avmattats verkar det som om många byggherrar fortsätter att förbereda sig inför framtiden. Liksom tidigare år finns det en hel del färdiga detaljplaner. Det finns färdiga detaljplaner för mer än 6000 nya bostäder och det finns detaljplaner som är på gång för ytterligare 3850 bostäder. Hemlöshet är ett problem som är ständigt närvarande i de flesta städer. Hemlösa kan grovt sett delas in i två kategorier: de hemlösa som har egen problematik som kan vara ett hinder för att få bostad såsom missbruk eller psykiska problem och de som är hemlösa på grund av strukturella orsaker såsom bostadsbrist mm. Projektet har fokuserat på den hemlöshet som har strukturella orsaker då den till stor del är en effekt av bostadsmarknaden och andra aspekter av bostadstillgång. 15

16 Figur8. Detaljplaneläget i Malmö april flerfam iljs hus s m åhus Totalt A ntal bos täder i K om m ande projek t P ågående detaljplaner A ntagna detaljplaner Källa: Stadsbyggnadskontoret Höstens finanskris orsakade en stor oro i branschen och många bostadsprojekt lades på is eller senarelades. Många projekt arbetas också om och blir till exemplet hyresrätter istället för bostadsrätter eller delas upp i mindre etapper. Man ställer också fortfarande krav på att en stor andel av projekten är försålda innan byggena startas. Om man tittar på detaljplaneläget i de olika stadsdelarna kan man se att det fortfarande finns många färdiga detaljplaner i Limhamn-Bunkeflo, samt också en hel del i Hyllie, Husie och i Centrum. I Limhamn-Bunkeflo är det t ex fortsatt bostadsbyggande på ön i Limhamn som är på gång samt färdiga detaljplaner vid Klagshamns kalkbrott. I Centrum är det fortsatt utbyggnad i Västra hamnen med t ex Fullriggaren och i Husie är det både Draken och Gyllins trädgård. När det gäller pågående detaljplanering så fortsätter planering av utbyggnaden främst i Västra hamnen och i Hyllie och planeringen av Norra Sorgenfri har påbörjats. Figur 9. Detaljplanläget i stadsdelarna Antal bostäder i antagna planer Antal bostäder i pågående planarbete Centrum Södra Innerstaden Västra Innerstaden Limhamn-Bunkeflo Hyllie Oxie Kirseberg Rosengård Husie Fosie Centrum Södra Innerstaden Västra Innerstaden Limhamn-Bunkeflo Hyllie Oxie Kirseberg Rosengård Husie Fosie sm å h u s fle rfa m h u s s m åhus flerfam hus Källa: Stadsbyggnadskontoret 16

17 8.2 Bedömning av byggstarter Det är fortfarande oerhört svårt att bedöma vilka bostadsbyggen som kan komma igång och vilka som kommer att försenas. I lägesrapporten från november 2008 gjordes en bedömning av hur många bostäder som påbörjas under 2009 och Detaljplaneläget är inget hinder för igångsättandet av bostadsbyggen utom i de fall där planen är överklagad. För närvarande finns det fyra detaljplaner med bostäder som är överklagade och alltså inte har vunnit laga kraft och de omfattar tillsammans 180 bostäder. Under det första kvartalet 2009 har väldigt få bostadsprojekt kommit igång och om det fortsätter likadant blir antalet påbörjade bostäder troligen inte större än under Man kan dock se att det nu finns en större optimism på marknaden än i höstas så bedömningen är att antalet påbörjade bostäder ökar. Tabell 4. Prognos antal påbörjade bostäder Påbörjade bostäder Prognos påbörjade bostäder Fh Sh Fh Sh Fh Sh Fh Sh Fh Sh Källa: Stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret Fh=flerfamiljshus Sh=småhus 17

18 18

19 19

20 STADS BYGG NADS KON TORET BOSTADSFÖRSÖRJNING 20

Lägesrapport. Bostadsbyggande och detaljplanering. November 2008

Lägesrapport. Bostadsbyggande och detaljplanering. November 2008 Lägesrapport Bostadsbyggande och detaljplanering November 2008 Innehållsförteckning Inledning... 2 Sammanfattning och fortsatt arbete... 3 Produktionsläget för bostäder i Malmö... 5 Konjunkturutvecklingen...

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer maj 2012 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN Inget ökat bostadsbyggande 2012 Under 2011 påbörjades 24 500 bostäder, enligt Boverkets senaste bedömning av bostadsbyggandet.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt SIGNERAD 2014-05-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-05-16 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Bygg Malmö helt STK-2014-590 Sammanfning Kommunstyrelsens

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

Bokslut Befolkning 2014

Bokslut Befolkning 2014 Bokslut Befolkning 2014 Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-06-30 1.0 Maria Kronogård och Necmi Ingegül Stadskontoret Avdelningen för samhällsplanering Sammanfattning

Läs mer

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Storstadspriser Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Sidan 3 Spretigt på bostadsmarknaden Sidan 5 Bostadsrätter unga färgade av 15 års uppgång Sidan 6 Lägre

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun 12-03-06 1 Markpolicy och markanvisningspolicy.... 3 1.1 Övergripande syfte... 3 1.1.1 Allmänt om kommunal markreserv... 3 2 Politiska inriktningsmål...

Läs mer

INNEHÅLL SAMMANFATTNING...3. Malmö stads arbete med bostadsförsörjning... 4 Om rapporten... 4

INNEHÅLL SAMMANFATTNING...3. Malmö stads arbete med bostadsförsörjning... 4 Om rapporten... 4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING...3 1. INLEDNING... 4 Malmö stads arbete med bostadsförsörjning... 4 Om rapporten... 4 2. UTVECKLINGEN PÅ BOSTADSMARKNADEN I MALMÖ 2012...5 Bostadsbyggande och ekonomi nationellt...5

Läs mer

STADS BYGG NADS LÄGESRAPPORT MARS 2014 KON TORET ÅRLIG UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN BOSTADSFÖRSÖRJNING.

STADS BYGG NADS LÄGESRAPPORT MARS 2014 KON TORET ÅRLIG UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN BOSTADSFÖRSÖRJNING. LÄGESRAPPORT MARS 2014 ÅRLIG UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN STADS BYGG NADS KON TORET BOSTADSFÖRSÖRJNING Malmö stad Lägesrapporten är framtagen av analysgruppen för bostadsförsörjning:

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-17 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB STK-2014-1254 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014 SIGNERAD 2014-04-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2014-04-24 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING UTBYGGNADSPLAN FÖR MALMÖ 2006-2009. Pr 3085 MAJ 2006 STADSBYGGNADSKONTORET. Godkänd av Kommunstyrelsen 2006-08-16

BOSTADSFÖRSÖRJNING UTBYGGNADSPLAN FÖR MALMÖ 2006-2009. Pr 3085 MAJ 2006 STADSBYGGNADSKONTORET. Godkänd av Kommunstyrelsen 2006-08-16 UTBYGGNADSPLAN FÖR MALMÖ 2006-2009 Pr 3085 MAJ 2006 STADSBYGGNADSKONTORET Godkänd av Kommunstyrelsen 2006-08-16 BOSTADSFÖRSÖRJNING Bostadsförsörjningsprogrammet har tagits fram av tjänstemän från stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2011-08-15 Publicerad i augusti 2011 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll Den ekonomiska

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. mars 2015 1

Mäklarstatistik - t.o.m. mars 2015 1 Mäklarstatistik - t.o.m. mars 2015 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik till och med mars månad år 2015. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform: Under

Läs mer

APPORT UPPFÖLJNING AV OCH UPPDRAG BOSTADSFÖRSÖRJNING. Malmö stad Stadsbyggnadskontoret

APPORT UPPFÖLJNING AV OCH UPPDRAG BOSTADSFÖRSÖRJNING. Malmö stad Stadsbyggnadskontoret LÄGESRAPPOR APPORT UPPFÖLJNING AV BOSTADSBY ADSBYGGANDE OCH UPPDRAG Pr 3080 APRIL 2005 Malmö stad Stadsbyggnadskontoret BOSTADSFÖRSÖRJNING SAMMANFATTNING 1 BOSTADSPRODUKTION OCH 2 BOSTADSPOLITISKA MÅL

Läs mer

Bostadspolitiska program

Bostadspolitiska program Sundsvalls Bostadspolitiska program Maj 2014 antaget av kommunfullmäktige 2014-06-23 Detta bostadspolitiska program innehåller mål och handlingsplan för Sundsvalls kommuns bostadsförsörjning med sikte

Läs mer

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Hälften av de unga vuxna har egen bostad

Läs mer

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet?

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? Byggkonjunkturen 2015 Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? FASADDAGEN, MALMÖ BÖRSHUS, 2015-02-05 Fredrik Isaksson Chefekonom Fasaddagen 2015 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Maj 2011 FÖR DIG SOM SÖKER VILLATOMT I MALMÖ

Maj 2011 FÖR DIG SOM SÖKER VILLATOMT I MALMÖ Maj 2011 FÖR DIG SOM SÖKER VILLATOMT I MALMÖ ATT KÖPA TOMT I MALMÖ I Malmö kommun är det fastighetskontoret som tillhandahåller kommunala tomter för de som önskar bygga sitt eget hus. administrerar den

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. november 2012 1

Mäklarstatistik - t.o.m. november 2012 1 Mäklarstatistik - t.o.m. november 2012 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik under november månad 2012. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform: Under

Läs mer

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Fredrik Meurman, Avdelningschef Ulrika Palm, Regionplanerare Regeringsuppdrag

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Sidan 11 Prisfall i Malmö. Sidan 13 Diagrambilaga

Sidan 11 Prisfall i Malmö. Sidan 13 Diagrambilaga Mäklarbarometern Kvartal 4 25 januari 12 Sidan 3 Boprisprognosen pekar uppåt Sidan 5 Samstämmig regional uppgång Sidan 6 Spirande optimism i Stockholm Sidan 8 Accepterat pris blir inte lägre pris Sidan

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2014-08-13 Augusti 2014 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Kontaktperson: Christian Nilsson Tfn:

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014

Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014 Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014 Sidan 3 Småhusmarknaderna accelererar Sidan 6 Försiktiga förväntningar Sidan 7 Dämpad uppgång i Stockholm Sidan 9 Stabilt uppåt i Göteborg Sidan 11 Malmö i täten

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 1 HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 2 Innehåll FÖRORD 3 BOSTADSFÖRSÖRJING I MALMÖ STAD 3 SAMMANSFATTNING 4 INLEDNING 7 MOTIV OCH MÅL FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN 8

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. april 2015 1

Mäklarstatistik - t.o.m. april 2015 1 Mäklarstatistik - t.o.m. april 2015 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik till och med april månad år 2015. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform:

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. januari 2015 1

Mäklarstatistik - t.o.m. januari 2015 1 Mäklarstatistik - t.o.m. januari 2015 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik till och med januari månad år 2015. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform:

Läs mer

Ska vi oroas av hushållens skulder?

Ska vi oroas av hushållens skulder? Disponibelinkomsterna har ökat snabbare än bostadspriserna sedan finanskrisen 31 procent (inkomster) jämfört med 22 procent (priser) 12 Disponibel inkomst i relation till bostadspriser 11 Index 237:3=1

Läs mer

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012 Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2 Sidan 1 Riksbankens Groundhog Day Sidan 3 Liten ljusning på bostadsmarknaden Riksbankens Groundhog Day Vi håller fast vid prognosen att styrräntan kommer att sänkas till

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER 84 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER BOSTADSPRISER De svenska bostadspriserna mindre attraktiva för danskar Billigare bostäder, större och bättre bostad för pengarna var drivkraften bakom den

Läs mer

STADS BYGG NADS LÄGESRAPPORT MARS 2015 KON TORET ÅRLIG UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN BOSTADSFÖRSÖRJNING.

STADS BYGG NADS LÄGESRAPPORT MARS 2015 KON TORET ÅRLIG UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN BOSTADSFÖRSÖRJNING. LÄGESRAPPORT MARS 2015 ÅRLIG UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN STADS BYGG NADS KON TORET BOSTADSFÖRSÖRJNING Malmö stad Lägesrapporten är framtagen av analysgruppen för bostadsförsörjning:

Läs mer

Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget

Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget SNS 21 augusti 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Huvudbudskap Svensk ekonomi utvecklas positivt - expansiv penningpolitik stödjer

Läs mer

Marknadsrapport Ombildningar i Stockholm. sep 2010-2011. Accelerating success.

Marknadsrapport Ombildningar i Stockholm. sep 2010-2011. Accelerating success. Marknadsrapport Ombildningar i Stockholm sep 2010-2011 Accelerating success. Ombildningar i Stockholm 2010-2011 De boende hos allmännyttan som under analysperioden sålt sin nybildade bostadsrätt har i

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 3 18 oktober 2013

Mäklarbarometern Kvartal 3 18 oktober 2013 Mäklarbarometern Kvartal 3 18 oktober 2013 Sidan 3 Temperaturen stiger Sidan 6 Indikatorerna pekar uppåt Sidan 7 Het bostadsmarknad i Stockholm Från vänster: Tor Borg och Maria Landeborn, Ekonomiska Sekretariatet,

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer Nummer 1 Maj 215 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Drygt 5 bostäder påbörjas nästa år Bostadsbyggandet ökade med drygt 2 procent under 214, då cirka

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 3 16 Oktober 2014

Mäklarbarometern Kvartal 3 16 Oktober 2014 Mäklarbarometern Kvartal 3 16 Oktober 2014 Sidan 3 Storstäder sätter nya bostadsrekord Sidan 6 Indikatorer i topp Sidan 7 Prisrekord i Stockholm Sidan 9 Acceleration i Göteborg Sidan 11 Optimism i Malmö

Läs mer

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Faktaunderlag om de nordiska bostadsmarknaderna 1995-2010 Jón Rúnar Sveinsson bearbetade i november 2009 på basis av skriften Finanskrisen och bostadsmarknaden

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. mars 2014 1

Mäklarstatistik - t.o.m. mars 2014 1 Mäklarstatistik - t.o.m. mars 2014 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik under mars månad 2014. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform: Under de senaste

Läs mer

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Bostadsmötet 2014-10-01 Svenskarnas flyttningar Vi flyttar ungefär 10 gånger i livet i genomsnitt och varje

Läs mer

Markanvisningspolicy. för bostadsmark

Markanvisningspolicy. för bostadsmark Markanvisningspolicy för bostadsmark INNEHÅLLSFÖRTECKNING Planering för dagens och morgondagens västeråsare 3 Vad innebär markanvisning? 4 Hur gör jag för att få en markanvisning? 5 Ansökan om markanvisning

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo.

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo. SIGNERAD 2014-01-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (10) Datum 2014-02-12 Vår referens Karin Andersson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Karin.Andersson@malmo.se Kartläggning av hemlösa år 2013 STK-2013-969

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2014

Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2014 Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2014 Sidan 3 Mot nya rekord Sidan 6 Återhållsam optimism Sidan 7 Rekordhet Stockholmsmarknad Sidan 9 Prisuppgång i Göteborg Sidan 11 Malmö på väg i kapp Tor Borg Ekonomiska

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014

Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014 Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014 Sidan 3 Uppgången fortsätter Sidan 6 Optimismen frodas Sidan 7 Stockholm i täten Sidan 9 Stark bostadsmarknad i Göteborg Tor Borg Ekonomiska Sekretariatet, SBAB

Läs mer

Uppföljning av bostadsbyggandet

Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport2001:01 2015:7 Rapport Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport 2015:7 Uppföljning av bostadsbyggandet Foto omslag: Bostadsbyggnation på Södermalm, Stockholm. Christina Fagergren. Utgivningsår:

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. september 2012 1

Mäklarstatistik - t.o.m. september 2012 1 Mäklarstatistik - t.o.m. september 2012 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik under september månad 2012. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform: Under

Läs mer

Boendeprogram Svalövs kommun 2013-2020

Boendeprogram Svalövs kommun 2013-2020 Boendeprogram Svalövs kommun 2013-2020 Beslutsdel Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25 Boendeprogram 2013-2020, beslutsdel 2 (10) Innehållsförteckning INLEDNING...3 BOSTADSFÖRSÖRJNING...4 Syfte... 4

Läs mer

BOSTADSPROGRAM 2011-2016

BOSTADSPROGRAM 2011-2016 BOSTADSPROGRAM 2011-2016 Antagen av kommunstyrelsen 2011-08-15 172 Innehåll Inledning...1 Målsättningar...1 Utbud och efterfrågan... 3 Planerad bostadsproduktion och prioriteringar 2011-2016... 6 INLEDNING

Läs mer

Framtidens boende och bostäder

Framtidens boende och bostäder Framtidens boende och bostäder Maria Pleiborn, 2015-04-24 @MariaPleiborn Trenden idag: Det är de stora som växer på de smås bekostnad Årlig tillväxttakt i genomsnitt 1990-2012, % 1,50 Samband mellan storlek

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. februari 2013 1

Mäklarstatistik - t.o.m. februari 2013 1 Mäklarstatistik - t.o.m. februari 2013 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik under februari månad 2013. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform: Under

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2012-09-07 Publicerad i september 2012 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se 1 (11) Bolånemarknaden

Läs mer

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen VVS företagen Mars 201 0 000 5 000 0 000 25 000 20 000 000 10 000 5 000 0 Värme & sanitet Mkr, 201 års priser 116 2 01 2 590 500 000 + +1 2011 2012 201 201 20 Regional utveckling Ackumulerad prognos 201-20,

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Hemlöshet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2010-02-02. Malmö stad Revisionskontoret

GRANSKNINGSRAPPORT. Hemlöshet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2010-02-02. Malmö stad Revisionskontoret GRANSKNINGSRAPPORT Hemlöshet Projektledare: Olof Hammar Beslutad av revisorskollegiet 2010-02-02 Granskningsrapport hemlöshet.doc Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August Palms plats 1

Läs mer

20 000 färre byggjobb med de rödgröna i Stockholm. Så påverkar rödgrön bostadspolitik i Stockholm byggjobben enligt underlag från SCB och Bygganalys

20 000 färre byggjobb med de rödgröna i Stockholm. Så påverkar rödgrön bostadspolitik i Stockholm byggjobben enligt underlag från SCB och Bygganalys 20 000 färre byggjobb med de rödgröna i Stockholm Så påverkar rödgrön bostadspolitik i Stockholm byggjobben enligt underlag från SCB och Bygganalys Innehåll Sammanfattning 3 Inledning 3 Färre bostäder

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

BostadStorstad Q3 2015

BostadStorstad Q3 2015 Oktober 2015 Per Tryding BostadStorstad Q3 2015 - Lägenhetsboom i Skåne, stabilt i Stockholm BostadStorstad är Handelskammarens nya index över utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsområden.

Läs mer

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 3 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur många

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer Nummer 3 November 214 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Bostadsbyggandet fortsätter att öka Bostadsbyggandet har ökat snabbt efter eurokrisen 211

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer Nummer 2 Juni 214 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Drygt 4 bostäder påbörjas nästa år Bostadsbyggandet ökade även under första kvartalet, då nära

Läs mer

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Aktuellt på bostadsmarknaden januari juni 2015 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 10 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Nya rekord för bostadsmarknaden i Umeå!

Nya rekord för bostadsmarknaden i Umeå! Övergripande Planering Nya rekord för bostadsmarknaden i Umeå! Aktuellt på bostadsmarknaden januari juni 214 1 (8) Utredningar och rapporter från Övergripande Planering, nr 6 214 Sammanfattning Under den

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2013

Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2013 Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2013 Sidan 3 Överträffade förväntningar Sidan 6 Toppnoteringar för indikatorerna Sidan 7 Rykande het marknad i Stockholm Sidan 9 Bra drag i Göteborg Från vänster: Tor

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Foto: Marie Åkerström-Olsson BOENDESOCIALA FRÅGOR

Foto: Marie Åkerström-Olsson BOENDESOCIALA FRÅGOR Foto: Marie Åkerström-Olsson BOENDESOCIALA FRÅGOR Resultatet av en workshop 31 mars 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Många bostäder, men inte till alla? 3 Unga vuxna 8 Trångboddhet 12 Hemlöshet 16 Vad gör vi?

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. maj 2013 1

Mäklarstatistik - t.o.m. maj 2013 1 Mäklarstatistik - t.o.m. maj 2013 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik under maj månad 2013. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform: Under de senaste

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer April 214 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Byggandet fortsätter öka efter den kraftiga uppgången 213 Bostadsbyggandet tog rejäl fart mot slutet

Läs mer

Sidan 3 Stark konjunktur blir svagare. Sidan 5 Optimism om industrins export. Sidan 6 Nedgång för handel och tjänster

Sidan 3 Stark konjunktur blir svagare. Sidan 5 Optimism om industrins export. Sidan 6 Nedgång för handel och tjänster Konjunktur och bostadsmarknad 1 november 211 Sidan 3 Stark konjunktur blir svagare Sidan 5 Optimism om industrins export Sidan 6 Nedgång för handel och tjänster Sidan 9 Inbromsning i byggsektorn Sidan

Läs mer

"STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL"

STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL EN BOSTADSMARKNAD I FÖRÄNDRING HYRESRÄTTENS ANDEL AV BESTÅNDET 1990-2014 "STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL" Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Rapport 2014:2. Regionala skillnader i bostadssektorn

Rapport 2014:2. Regionala skillnader i bostadssektorn Rapport 2014:2 Regionala skillnader i bostadssektorn Regionala skillnader i bostadssektorn Boverket januari 2014 Titel: Regionala skillnader i bostadssektorn Rapport: 2014:2 Utgivare: Boverket januari

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 11 28 februari 2013

Inlåning & Sparande Nummer 11 28 februari 2013 Inlåning & Sparande Nummer 11 28 februari 2013 En rapport baserad på Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer i februari 2013. Rekordmånga har möjlighet att spara pengar i slutet av månaden. SBAB BANK

Läs mer

Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2011

Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2011 Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2 Sidan 1 Greklandskrisen och boräntorna Sidan 4 Nedåt för bostadspriserna hittills under 2 Greklandskrisen och boräntorna Det verkar allt mer troligt att Grekland måste skriva

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer