BOSTADSFÖRSÖRJNING. LÄGESRAPPORT April förslag till fördjupad översiktsplan KON BYGG NADS STADS TORET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOSTADSFÖRSÖRJNING. LÄGESRAPPORT April 2009. förslag till fördjupad översiktsplan KON BYGG NADS STADS TORET"

Transkript

1 LÄGESRAPPORT April 2009 STADS BYGG NADS KON TORET förslag till fördjupad översiktsplan BOSTADSFÖRSÖRJNING ÅRLIG Öp UPPFÖLJNING 2025 OCH ANALYS AV BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN Malmö Stadsbyggnadskontor Maj 2006 Malmö stad

2 Innehåll 1. Inledning Bostadsförsörjning i Malmö Planering av bostadsförsörjningen på nytt sätt Förslag till bostadspolitiska mål Kommunens styrmedel Produktionsläget för bostadsbyggandet i Malmö Stad Konjunkturutvecklingen Fler färdigställda lägenheter Rekordökning i befolkningen Prognoser bostadsbyggande Halvering av byggstarterna - färre nya bostäder 2009 och Omvandling från hyresrätt till bostadsrätt Ökande ombildning? En ny företeelse Jämförelse med Göteborg Hur blir det 2009? Genomsnittspris i Malmö Småhus och tomter för egna hem Boendesociala frågor: hemlöshet, trångboddhet och bostäder för unga vuxna Planläget Ett stort antal färdiga detaljplaner Bedömning av byggstarter Lägesrapporten är framtagen av Anna Bjärenlöv - Stadskontoret, Christian Röder och Tina Mustelin Fastighetskontoret samt Inger Sellers Stadsbyggnadskontoret. Layout Ann-Margret Rundqvist - Stadsbyggnadskontoret

3 Sammanfattning och fortsatt arbete Förslag till nya bostadspolitiska mål har tagits fram och till dessa har en handlingsplan samt indikatorer för att kunna följa upp målen knutits. De bostadspolitiska målen antogs av kommunfullmäktige den 27 april. Höstens globala finanskris resulterade i en kraftig konjunkturnedgång och osäkerheten om framtida ekonomisk utveckling är fortfarande stor. En följd var att bostadsbyggandet sjönk kraftigt och antalet påbörjade bostäder i Malmö minskde avsevärt. Trots detta kan man skönja en viss framtidstro eftersom nya detaljplaner fortfarande sätts igång. Befolkningen ökade avsevärt förra året och det ser ut som om ökningen fortsätter även Antalet färdigställda bostäder förra året var betydligt fler än tidigare, st. Prismässigt var 2008 ett turbulent år med både bostadsrättspriser och villapriser som sjönk kraftigt. Under första kvartalet 2009 har det dock börjat ske en stabilisering. Det är också en fortsatt hög takt på omvandlingen från hyresrätter till bostadsrätter, även om man kunde se en avmattning sista halvåret Den kommunala tomtkön har fortsatt att minskat. Det kommer in betydligt färre anmälningar till tomtkön än tidigare. Ett projekt om boendesociala frågor, med särskilt fokus på hemlöshet, trångboddhet och bostäder för unga vuxna har genomförts under våren och resulterade i en workshop. Resultatet från workshopen tillsamman med underlaget till workshopen kommer att sammanställas i en rapport. Malmö har även fortsatt ett gott detaljplaneläge, med ett stort antal färdiga detaljplaner där bostadsbyggande kan sättas igång. Malmö fortsätter att arbeta aktivt med bostadsförsörjningen och med att stimulera och stärka bostadsbyggandet i staden. En kommunal bostadsförmedling BoPlats Syd kommer igång efter sommaren Fortsatt samarbetet med både små och stora byggherrar. Ett projekt pågår bl a om bostadsbyggande till rimliga kostnader. Dialog med bankerna för att bostadsbyggandet inte ska stoppas p g a problem med långivning. Fortsatt arbete med de bostadssociala frågorna. Rapporten om hur Malmö ska fortsätta att arbeta med hemlöshet, trångboddhet och bostäder för unga vuxna kommer att färdigställas före sommaren. En modell för att skatta betalningsviljan för nyproduktion i olika områden i Malmö är under utveckling. Med hjälp av modellen kan olika scenarier simuleras för att se vad som skulle krävas av dessa faktorer för att öka betalningsviljan i vissa områden och därmed möjliggöra nyproduktion. En prismodell utifrån ekonomiska faktorer för att skatta prisförändringar för bostadsrätter/småhus i Malmö håller på att utvecklas. Resultatet av modellen kan vara ett viktigt bidrag till bedömningar om bostadsmarknadens utveckling i Malmö. Två enkätundersökningar om flyttrörelser pågår, dels en om vem som flyttar och varifrån man kommer och dels en annan som handlar om de barnfamiljer som bor kvar i Malmö. Uppdragen ska redovisas i slutet av juni Uppföljningen av bostadsplanering och byggande presenteras nu i kvartalsrapporter 1. Inledning Det kommunala ansvaret att planera för utvecklingen av boendet är en viktig strategisk planeringsfråga. Det finns en lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:138 med tillägg SFS 2002:104) som reglerar att riktlinjer för bostadsförsörjningen ska tas fram varje mandatperiod. Hur dessa riktlinjer ska se ut finns det däremot inga krav på. I Malmö har stadsbyggnadsnämnden enligt reglementet i uppgift att svara för upprättandet av bostadsförsörjningsprogram efter de riktlinjer som kommunstyrelsen beslutar. Föreliggande rapport är en årlig uppföljning och en analys av bostadsbyggandet i Malmö och är en del av Malmös bostadsförsörjningsplanering.

4 2. Bostadsförsörjning i Malmö 2.1 Planering av bostadsförsörjningen på nytt sätt I Malmö har ett nytt sätt att arbeta med bostadsförsörjningen tagits fram enligt följande: Bostadspolitiska mål: Nya bostadspolitiska mål tas fram en gång per mandatperiod. Till dessa mål knyts indikatorer som är utvärderingsbara. De bostadspolitiska målen ska svara mot de inriktningsmål som kommunfullmäktige tar fram i samband med budgetprocessen. De bostadspolitiska målen antas av kommunfullmäktige och indikatorerna beslutas av stadsbyggnadsnämnden. Handlingsplan: När de bostadspolitiska målen med indikatorer är framtagna arbetas en handlingsplan fram som bl a visar var ansvaret ligger för att de bostadspolitiska målen ska uppnås. Handlingsplanen beslutas av stadsbyggnadsnämnden. Uppföljning: För att följa upp handlingsplanen tas årligen fram en rapport som innehåller dels uppföljning av handlingsplanen och dels en analys av bostadsbyggandet. Fyra gånger per år presenteras dessutom statistiska kvartalsrapporter som redovisar bostadsbyggandet och planläget. För att arbeta med bostadsförsörjningsfrågorna på ett effektivt sätt har en organisation byggts upp. Denna har deltagare från stadskontoret, fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret och består av en beställargrupp, en styrgrupp och en analysgrupp. Gruppens huvudsakliga arbetsområde är att i första hand att analysera och följa upp bostadsbyggandet i Malmö samt att ta fram nya idéer och tankar för att aktivera aktörerna på bostadsmarknaden att komma igång med respektive öka bostadsbyggandet. Ansvaret att genomföra de bostadspolitiska målen är beskrivet i handlingsplanen till de bostadspolitiska målen och ligger på förvaltningarna, främst stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret. Figur 1 Bostadsförsörjning Organisation Bostadspolitiska mål Handlingsplan och indikatorer Lägesrapporter Kvartalsrapporter KF KS SBN Beställargrupp: Stadsdirektör Fastighetsdirektör Stadsbyggnadsdirektör Styrgrupp: Avdelningschefer eller bitr avdelningschef från Strategisk utveckling, Stadskontoret, Exploateringsavd. och lokalförsörjningsavd FK Planavd och stadsarkitektavd, SBK Analysgrupp: Handläggare från Strategisk utveckling, Stadskontoret, Exploateringsavd, FK Planavd o stadsarkitektavd, SBK

5 2.2 Bostadspolitiska mål De bostadspolitiska målen är indelade enligt hållbarhetsprincipen i mål för en socialt hållbar bostadsförsörjning, en ekonomiskt hållbar bostadsförsörjning samt i ekologiskt långsiktigt hållbart bostadsbyggande och antas av kommunfullmäktige. En socialt hållbar bostadsförsörjning i Malmö 1. Kommunen ska aktivt motverka boendesegregation i Malmö genom att stimulera till ett allsidigt bostadsbyggande vad gäller olika upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och hustyper. 2. Alla malmöbor ska kunna erbjudas en bostad som motsvarar det behov man har genom en god tillgång till ett varierat utbud av bostäder på marknaden. Frågan om tillgänglighet ska ha särskilt fokus. 3. Kommunen ska underlätta förmedlingen av hyresbostäder till de bostadssökande. 4. Kommunen ska arbeta för att utveckla och höja boendekvaliteten i bostadsområdena. 5. Bostadsbyggande och planering ska ske med högsta möjliga demokratiska ambitioner. 6. Stadsdelarnas behov av lokaler för skola, barnomsorg, vård, omsorg och socialt boende vid nyproduktion av bostäder ska komma in tidigt i planprocessen. En ekonomiskt hållbar bostadsförsörjning i Malmö 7. Kommunen ska genom god mark- och planberedskap skapa förutsättningar för nyproduktion av bostäder. 8. Kommunen ska ha en aktiv markpolitik som bidrar till att goda bostäder med hyresrätt till rimliga kostnader byggs. 9. Bostadsbyggandet ska i huvudsak ske i områden där infrastruktur i form av vatten och avlopp, gator, kollektivtrafik och övrig kommunal och privat service redan finns. 10. Kommunen ska medverka till att skapa förutsättningar för en allsidig bostadsförsörjning i regionen. 11. För att stimulera nyproduktion av bostäder ska en god service till byggherrar verksamma i kommunen erbjudas. Ett ekologiskt långsiktigt hållbart bostadsbyggande 12. Byggandet av nya bostäder ska ske enligt högt ställda ekologiska krav. 13. Kommunen ska verka för en bebyggelseutveckling som främjar en ekologiskt hållbar utveckling.

6 2.3 Kommunens styrmedel Kommunen har ett ansvar för bostadsförsörjningen men är inte ensam om att styra utvecklingen på bostadsmarknaden. De styrmedel som kommunen har till sitt förfogande är främst planmonopolet, markpolitiken samt ägandet av MKB. Därutöver har kommunen en betydelsefull roll att kontinuerligt analysera läget på bostadsmarknaden och att utveckla kunskapsunderlag samt att föra en dialog med andra aktörer på marknaden, främst fastighetsägare och byggherrar. I Malmö pågår arbete inom alla områden och detta arbete är under ständig utveckling. Kopplingen mellan bostadsförsörjning och den fysiska planeringen är självklart tydlig, liksom användandet av markpolitiken genom att ställa krav i markanvisningsavtal och exploateringsavtal. Kommunen fortsätter sitt samarbete med MKB för att få igång byggandet av hyresrätter i olika delar av staden och att utveckla de bostadsområden där MKB har stora bestånd. Det ovan beskrivna arbetet med de bostadspolitiska målen samt utvecklandet av handlingsplaner och olika rapporter och uppföljningssystem är en del av det strategiska bostadsförsörjningsarbetet. Nya former för dialoger och samarbeten med aktörerna på bostadsmarknaden håller också på att tas fram t ex hur tar vi hand om de små fastighetsägarna och projekt som handlar om att ta fram bostadsbyggande med rimliga hyreskostnader. 3. Produktionsläget för bostadsbyggandet i Malmö 3.1 Konjunkturutvecklingen Under 2008 spred sig snabbt en global finanskris och lågkonjunktur. Det var den snabbaste inbromsningen av ekonomin och den snabbaste globala spridningen som någonsin upplevts. Den globala ekonomin befinner sig alltså i en mycket kraftig konjunkturnedgång, vilket slår hårt mot den svenska ekonomin. BNP-tillväxten blev för första gången på flera år negativ, räntorna höjdes kraftigt under hösten och sänktes därefter rekordsnabbt, varslen ökade och arbetslösheten ökade. Statistik från SCB visar att BNP föll med 4,9 procent det fjärde kvartalet 2008 jämfört med samma kvartal året innan. En kraftig minskning av lagerinvesteringarna bidrog starkt till den negativa BNP-utvecklingen, men även hushållens konsumtionsutgifter och exportnettot gav kraftigt negativa bidrag. På årsbasis föll BNP med 0,2 procent under 2008, vilket var första gången sedan 1993 som ekonomin krympte. Utgifter för inköp av fordon och driftskostnader för fordon minskade under hela året och bidrog kraftig till nedgången för hushållens konsumtion. Produktionen inom näringslivet minskade kraftigt under sista kvartalet. Motorfordonsindustrin sjönk kraftigast men majoriteten av branscherna inom varuproduktion uppvisade en negativ utveckling. Det sista kvartalet 2008 minskade även tjänsteproduktionen kraftigt. Hushållens reala disponibla inkomster steg dock under 2008 med 3,3 procent. Hushållens sparande ökade till följd av ökade löneinkomster och minskad hushållskonsumtion. Osäkerheten om djupet och längden på konjunkturnedgången är fortsatt mycket stor. Enligt Konjunkturinstitutets bedömning i mars 2009 förväntas BNP falla med 3,9 procent i år och växa med endast 0,9 procent 2010 trots en expansiv finanspolitik förväntas en BNP-tillväxt som är i linje med genomsnittet historiskt sett. En tydlig återhämtning fås inte förrän På arbetsmarknaden förväntas jobb försvinna fram till slutet av Sysselsättningsgraden väntas bli lika låg som vid 1990-talskrisen. Industrin drabbas hårdast. Arbetslösheten i Sverige förväntas stiga till 10,7 procent Riksbanken väntas sänka räntan till nära noll och nya finanspolitiska åtgärder förväntas. Detta har bl.a. visat sig genom extra pengar till kommuner och landsting i vårpropositionen. 2 Hushållens förväntningar om sin egen ekonomi och samhällsekonomin kommer att vara avgörande när det gäller utvecklingen på bostadsmarknaden. Framförallt 1 Konjunkturläget mars 2009, Konjunkturinstitutet års ekonomiska vårproposition, prop. 2008/09:100

7 utvecklingen på arbetsmarknaden kommer att vara av stor vikt. Hushållens reala disponibla inkomster väntas öka kraftigt under 2009 till följd av skattesänkningar och fallande konsumentpriser. Om dessa ökade inkomster kommer att användas till att konsumera eller till att spara är dock osäkert. Riksbankens genomförde en stor räntesänkning i december 2008 med 1,75 procentenheter och en sänkning i januari med ytterligare procentenheter till en procent. Den 21 april 2009 sänkte Riksbanken räntan ytterligare till endast 0,5 procent. Detta är den lägsta räntenivån någonsin och konjunkturen ser ut att bli betydligt svagare än vad de flesta prognosmakare trodde bara för några månader sedan. Den ekonomiska utvecklingen framöver är mycket osäker och svårbedömd. Det mesta talar dock för att 2009 blir ett svagt år för Sveriges ekonomi och bostadsbyggande. Figur 2. Antal färdigställda bostäder i Malmö Fler färdigställda lägenheter 2008 Totalt färdigställdes lägenheter i Malmö under Av dessa var lägenheter i flerbostadshus och 356 i småhus. Av de nyproducerade bostäderna var 473 lägenheter eller 29 procent hyresrätter. Det totala antalet färdigställda lägenheter i Malmö var betydligt högre 2008 än de senaste årens nyproduktion. 3.3 Rekordökning i befolkningen Under 2008 ökade befolkningen i Malmö med personer, den största ökningen någonsin. Mest ökade befolkningen i stadsdelarna Centrum och Limhamn- Bunkeflo där också det största bostadsbyggandet skedde. Hittills under 2009 har befolkningen ökat med ungefär 2000 personer. En stor befolkningsökning skedde också i flera andra stadsdelar. Utmärkande är Fosie där befolkningen ökade med 585 personer trots att i stort sett inga bostäder byggdes i stadsdelen. Om denna ökning håller i sig och inga nya bostäder produceras i stadsdelen kommer det att innebära en socialt svår situation framöver. antal lägenheter Färdigställda bostäder i nyproduktion i Malmö Källa: Malmö stad, stadskontoret, strategisk utveckling flerbostadshus sm åhus

8 Figur 3. Befolkningsökning och bostadsbyggande i Malmös stadsdelar 2008 Befolkningsökning och bostadsbyggande i Malmös stadsdelar C e n tru m S ö d ra In n e rs ta d e n V ä s tra In n e rs ta d e n L im h a m n - B u n k e flo H yllie F o s ie O x ie R o s e n g å rd H u s ie K irs e b e rg Källa: Malmö stad, stadskontoret, strategisk utveckling befolkningsökning bostäder nyprod 4. Prognoser bostadsbyggande 4.1 Halvering av byggstarterna - färre nya bostäder 2009 och var ett turbulent år på bostadsmarknaden. Efter många år av kraftigt stigande priser vände utvecklingen under sommaren. Efterfrågan på nya bostadsrätter och småhus rasade under andra halvåret 2008 samtidigt som det blev kris på kreditmarknaden och räntorna steg. I september höjde Riksbanken räntan till 4,75 procent och i mitten av september blev också finanskrisen påtaglig. En hög ränta tillsammans med ett stort utbud av bostäder till försäljning och oro kring konjunkturen ledde till ett relativt kraftigt prisfall under sista kvartalet 2008 både på villor och på bostadsrätter. Bostadspriserna gick under hösten ner i praktiskt taget hela Sverige enligt Mäklarstatistik. 3 Enligt Mäklarstatistik utmärker sig Stormalmö 4 där priserna började gå ner tidigare än i övriga regioner, främst beroende på minskad efterfrågan från Danmark. Enligt Mäklarstatistik har priserna på bostadsrätter sjunkit med hela 13 procent i Malmö under Detta kan jämföras med en genomsnittlig prisnedgång i landet på 10 procent, i Stockholm på 11 procent och i Göteborg på 7 procent. Villapriserna sjönk under 2008 med 9 procent i Stormalmö och med 5 procent i genomsnitt i hela landet. Dessa siffror baseras på statistik från mäklare medan den officiella prisstatistiken från SCB inte publiceras förrän den 9 juni. 3 Pressmeddelande från Mäklarstatistik 11 februari Stormalmö omfattar kommunerna Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge.

9 Figur 4. Prisförändring på bostadsrätter i Malmö Källa: 15 april 2009 Anmärkning: K/Boy = genomsnittligt pris i kr/kvm på sålda bostadsrätter under perioden En stabilisering på bostadsmarknaden har skett under första kvartalet En generell uppgång i priserna har skett i hela landet och i Malmö har priserna på bostadsrätter ökat med 5 procent det första kvartalet och i Skåne med i genomsnitt 4 procent. 5 Samma period har priserna på villor ökat med i genomsnitt 4 procent i både Malmö och Skåne. De rekordlåga räntorna sedan början på december 2008 och ett uppdämt behov av Figur 5. Prisförändring på villor i Malmö bostäder har stimulerat efterfrågan på bostäder. Samtidigt har emellertid arbetslösheten stigit snabbt och varselstatistik och prognoser över sysselsättningen tyder på att andelen arbetslösa kommer att fortsätta öka i snabb takt. Detta bör hålla tillbaka bostadsefterfrågan. SBABs beräkningar tyder på att det dröjer till början av 2010 innan villapriserna stabiliseras. 6 Källa: 15 april 2009 Anmärkning: K/T = medelvärde av köpesumma/taxeringsvärde på sålda fastigheter under perioden 5 Pressmeddelande Mäklarstatistik 6 Boräntenytt, SBAB:s analys och prognoser, 7 april 2009

10 Osäkerheten och nedgången i ekonomin gav stora effekter på bostadsmarknaden där påbörjandet av nya bostäder minskade kraftigt Byggandet av både flerbostadshus och småhus minskade stort under andra halvåret, då endast 123 bostäder påbörjades. Endast 515 bostäder byggstartades i Malmö under hela 2008, vilket är under hälften av vad som byggstartades året innan byggstartades totalt bostäder. Det låga antalet byggstarter kommer att resultera i färre färdigställda bostäder de närmaste två åren. Figur 6. Antal byggstarter av lägenheter i nyproduktion i Malmö antal lägenheter Byggstartade bostäder i nyproduktion k v k v k v k v k v k v k v k v k v k v k v k v4 Källa: Malmö stad, stadskontoret, strategisk utveckling flerbostadshus sm åhus Prognosen över antalet färdigställda bostäder framöver visar att 2009 och 2010 kommer endast 800 respektive 700 lägenheter att färdigställas. Den beräknade nyproduktionen är baserad på antal pågående bostadsprojekt. Till detta läggs projekt där detaljplan vunnit laga kraft, pågående detaljplanearbete samt planläge för kommande bostadsprojekt. Beräkningarna har inte tagit hänsyn till förändrade stöd och regler samt effekter av konjunkturen som kan påverka nivån på bostadsbyggandet de kommande två åren. Med hänsyn till att det råder stora osäkerheter om den ekonomiska konjunkturen är det för närvarande mycket svårt att göra prognoser över bostadsbyggandet på längre sikt. Stadskontoret avser att starta ett utvecklingsarbete under innevarande år för att ta fram prognoser för nyproduktion av bostäder som också tar hänsyn till konjunkturläget. 10

11 Tabell 1. Antal förväntade färdigställda bostäder, prognos april 2009 Stadsdel C entrum S In n e rs ta d e n V In n e rs ta d e n Lim ham n -B unk eflo H yllie 0 0 F o s ie 0 0 O x ie R osengård 0 10 H u s ie K irseberg 25 0 ej om rådesspecifik a Summa (avrundat) Källa: Malmö stad, stadsbyggnadskontoret, bearbetat av stadskontoret, strategisk utveckling Boverket bedömer att det totala antalet byggstarter i Stormalmö i år kan bli ungefär lika få som under Antalet påbörjade bostadsrätter och småhus förväntas minska jämfört med förra året. Å andra sidan förväntar sig Boverket att byggandet av hyresrätter kan öka något då de utgår ifrån att en del projekt med hyresrätt kan ha hållits tillbaka av de höga anbudspriserna och det ansträngda resursläget i regionen. 7 Det skulle i så fall innebära ett lågt antal färdigställda bostäder även 2011 eftersom beräknad byggtid för flerbostadshus är 1,5 till 2 år. Det kommer med all sannlikhet att bli ett ansträngt läge på bostadsmarknaden i Malmö de närmaste åren med tanke på det förväntade låga bostadsbyggandet och den höga befolkningsutvecklingen var ett rekordår för befolkningstillväxten i Malmö men om vi studerar befolkningsutvecklingen det första kvartalet 2009 ser vi att befolkningen hittills har ökat betydligt mer än under samma period Bedömningen är därför att befolkningen kommer att öka kraftigt i Malmö även Antal personer Befolkningsutveckling i Malmö per vecka 2008 och Källa: Kommuninvånarregistret, KIR, bearbetning av Malmö stad, stadskontoret, preliminära siffror 7 Boverkets indikatorer mars Statistiken är baserad på Kommuninvånarregistret och måste ses som preliminär

12 5. Omvandling från hyresrätt till bostadsrätt 5.1 Ökande ombildning Fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt har under 2008 skett av 34 äldre hyresfastigheter med sammanlagt 1283 lägenheter. De två första kvartalen ökade antalet ombildningar väsentligt jämfört med tidigare år för att sedan de två senare kvartalen nästan avstanna. Trolig orsak till denna avmattning skulle kunna vara finanskrisen under hösten som gjorde blivande köpare oroliga. Figur 7. Antal ombildade hyreslägenheter Antal lägenheter kvartal 1 kvartal 2 kvartal 3 kvartal Källa: Fastighetskontoret 5.2 En ny företeelse För 10 år sen, 1999, ombildades endast ett hyreshus med 15 lägenheter. För varje år som gått sedan dess har ombildningarna i princip ökat med undantag av Under denna 10-års period har totalt 244 hyreshus och 7221 lägenheter ombildats i Malmö. 12 Tabell 2. Antal lägenheter som ombildats per kvartal och år År kvartal 1 Kvartal 2 kvartal 3 kvartal 4 Totalt Summa Källa: Fastighetskontoret

13 5.3 Jämförelse med Göteborg En jämförelse kan göras med de andra storstäderna i Sverige där det finns en längre tradition av ombildningar. Enligt uppgifter från fastighetskontoret i Göteborg ombildades under 2008 omkring hyresrätter till bostadsrätter i Göteborg. Det är en minskning jämfört med 2007 och omkring hälften så många lägenheter som under toppåren 2005 och 2006 då ca hyresrätter per år ombildades till bostadsrätter. Tabell 3 Hyresgästbildade bostadsrätter i Göteborg Antal lgh 686 Antal förvärv Källa: Fastighetskontoret i Göteborg. Uppgifterna för 2008 är preliminära. Sedan år 2000 har över hyresrätter ombildats till bostadsrätter i Göteborg och mer än 7000 i Malmö, vilket ungefär motsvarar städernas storlek. De stora volymerna i ombildandet kom dock något senare i Malmö än i Göteborg. 5.4 Hur blir det 2009? T o m hade 9 fastigheter med sammanlagt 308 lägenheter ombildats. Det slår inte riktigt rekordåret 2008 där 8 fastigheter med sammanlagt 537 lägenheter ombildades under första kvartalet. Däremot är antalet ombildade lägenheter redan högre än antalet för de första kvartalen Ombildningarna sker framför allt i Centrum och Västra Innerstaden. Under det första kvartalet 2009 kan man se en viss tendens till att ombildningarna börjat ta fart igen. Detta kan dock vara en effekt av redan påbörjade ombildningar Karta 1. Ombildningar under 2008 och första kvartalet 2009 Källa: Fastighetskontoret 13

14 5.5 Genomsnittspris i Malmö 1999 var genomsnittspriset kr/m 2 lägenhetsyta (ly). Utgår vi 2008 från köpehandlingarna blir genomsnittspriset kr /m² ly. Detta är dock en missvisande siffra då nästan hälften av förvärven skett genom bolagsköp där vi inte känner till det exakta priset. Ser man däremot i dessa köp istället på köpeskillingen i bostadsrättsföreningens ekonomiska plan och lägger ihop den med de köp vi har en faktisk köpeskilling på blir genomsnittspriset kr /m 2 ly. Detta torde vara närmare det verkliga priset. I så fall skulle priserna ha ökat med c:a 150 % på 10 år. 6. Småhus och tomter för egna hem började Malmö stad, för första gången sedan 1970-talet, förmedla tomter för enskilt småhusbyggande. Fastighetskontoret har tidigare haft som mål att lämna 100 byggklara småhustomter per år till tomtkön, ett mål som dock inte längre finns kvar. I stället har man som mål att med ett varierat utbud av mark för olika former av bostadsbyggande. I Välfärd för alla angavs att Malmö stad bör göra fler områden tillgängliga för småhusbebyggelse och även erbjuda fler tomter för enskilt byggande. I mitten på mars 2009 fanns det hushåll som stod i BoForums tomtkö. Av dessa var cirka 86 % av hushållen boende inom Malmö kommun, cirka 13 % av hushållen boende utanför Malmö kommun men i Sverige samt cirka 1 % av hushållen boende utanför Sverige. Antalet tomtsökande har de senaste åren ökat mellan varje aktualisering av tomtkön med mellan 100 och 200 varje år. Man bör dock tänka på att samma hushåll kan ha upp till sex önskemål som kan ändras när som helst, vilket innebär att det finns luft i tomtkön. Under senare tid har tillströmningen av anmälningar till tomtkön avtagit. Det tillkommer fortfarande nya tomtsökande kontinuerligt men i betydligt mindre omfattning. Generellt upplever BoForum att intresset av tomter för byggande i egen regi är stort, men på grund av det allmänna finansiella läget för närvarande, vill många i tomtkön avvakta till lite längre fram i tiden med att köpa tomt. Vid aktualiseringen i augusti 2008 hade tomtkön minskat med 188 st tomter (15 %) till 1032 jämfört med augusti Nytt för aktualiseringen 2007 var att man anmälde sig till de olika planerade tomtprojekten specifikt, istället för stadsområden. Precis som tidigare kan man ändra sina önskemål när som helst. Dessutom kommer eventuella udda strötomter endast att meddelas via Malmö stads hemsida i fortsättningen. Liksom tidigare är det tomterna i Bunkeflostrand och Tygelsjö som är de mest populära men det finns ett stort intresse även i de östra delarna av Malmö, framförallt i stadsdelen Husie. Under aktualiseringsperioden 2007/2008 har följande tomter erbjudits tomtkön: 12 tomter söder om Hammars park i november 2007 (åtta tomter är sålda, en tomt är accepterad och tre är under anvisning) 20 tomter väster om Louisedalsvägen och norr om Törringevägen i november 2007 (tretton tomter är sålda, en tomt är accepterad och sex är lediga) Under innevarande aktualiseringsperiod 2008/ har följande tomter erbjudits tomtkön: 14 tomter söder om Törringevägen (etapp 2) i Käglinge (tilldelning påbörjas inom kort för de sexton hittills inkomna intresseanmälningarna) 1 tomt i kvarteret Störtloppsåkaren i Käglinge (tilldelning pågår, för nuvarande inga intressenter) Under hösten 2009 aviserar fastighetskontoret följande tomtprojekt: 19 tomter inom Västra Klagstorp station De planerade tomter för eget byggande under perioden fördelar sig i olika stadsdelar enligt följande; cirka 122 tomter i Limhamn-Bunkeflo, cirka 115 i Oxie och cirka 126 i Husie. 14

15 7. Boendesociala frågor: hemlöshet, trångboddhet och bostäder för unga vuxna De senaste åren har Malmö haft en stor ekonomisk tillväxt, en ökande befolkning och ett ökat bostadsbyggande. Samtidigt har denna ökade välfärd inte nått alla stadens invånare, med en ökad trångboddhet och hemlöshet som följd. Man brukar tala om att det finns två bostadsmarknader, en för de välbärgade som har råd och möjlighet att efterfråga de nyproducerade bostäderna i attraktiva lägen och en för dem som inte har ekonomiska möjligheter att efterfråga nya bostäder eller som har dålig förankring på bostadsmarknaden och därmed har svårt att skaffa sig den bostad man har råd med. En grupp bestående av representanter för fastighetskontoret, miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, stadskontoret och sociala resursförvaltningen har i ett projekt fokuserat på de grupper som den vanliga kommersiella bostadsmarknaden inte riktigt bryr sig om och som därmed är ett ansvar för kommunernas bostadsförsörjning. Projektet fokuserar på tre frågor: unga vuxnas situation på bostadsmarknaden, hemlöshet och trångboddhet. De unga vuxna representerar en grupp av människor som kan ha svårt att etablera sig på bostadsmarknaden på grund av olika faktorer, som en svagare personlig ekonomi men även en bostadsmarknad som saknar tillräcklig mängd hyresrätter och hårdnande krav för lån till bostadsrätter m m. Trångboddhet är ett dolt problem i samhället där kunskap om den egentliga utbredningen saknas. I projektet presenteras dels problemen som avsaknaden av faktisk statistik om trångboddhet utgör och dels ett försök att kartlägga hur utbredd trångboddhet är som fenomen i Malmö och i vilka delar av staden som problematiken existerar. Projektet resulterade i en rapport, Boendesociala frågor, som togs fram för att fungera som underlag till en workshop om de bostadssociala frågorna i Malmö, som hölls den 31 mars. Syftet med workshopen var att försöka få fram vilka verktyg kommunen har för att arbeta med dessa frågor och identifiera möjliga lösningar. Avsikten var att få fram konkreta åtgärder för fortsatt arbete med de boendesociala frågorna. I workshopen deltog både kommunala tjänstemän och externa aktörer. Resultatet från workshopen kommer att komplettera rapporten men är i nuläget inte klar. 8. Planläget 8.1 Ett stort antal färdiga detaljplaner Även om bostadsbyggandet har avmattats verkar det som om många byggherrar fortsätter att förbereda sig inför framtiden. Liksom tidigare år finns det en hel del färdiga detaljplaner. Det finns färdiga detaljplaner för mer än 6000 nya bostäder och det finns detaljplaner som är på gång för ytterligare 3850 bostäder. Hemlöshet är ett problem som är ständigt närvarande i de flesta städer. Hemlösa kan grovt sett delas in i två kategorier: de hemlösa som har egen problematik som kan vara ett hinder för att få bostad såsom missbruk eller psykiska problem och de som är hemlösa på grund av strukturella orsaker såsom bostadsbrist mm. Projektet har fokuserat på den hemlöshet som har strukturella orsaker då den till stor del är en effekt av bostadsmarknaden och andra aspekter av bostadstillgång. 15

16 Figur8. Detaljplaneläget i Malmö april flerfam iljs hus s m åhus Totalt A ntal bos täder i K om m ande projek t P ågående detaljplaner A ntagna detaljplaner Källa: Stadsbyggnadskontoret Höstens finanskris orsakade en stor oro i branschen och många bostadsprojekt lades på is eller senarelades. Många projekt arbetas också om och blir till exemplet hyresrätter istället för bostadsrätter eller delas upp i mindre etapper. Man ställer också fortfarande krav på att en stor andel av projekten är försålda innan byggena startas. Om man tittar på detaljplaneläget i de olika stadsdelarna kan man se att det fortfarande finns många färdiga detaljplaner i Limhamn-Bunkeflo, samt också en hel del i Hyllie, Husie och i Centrum. I Limhamn-Bunkeflo är det t ex fortsatt bostadsbyggande på ön i Limhamn som är på gång samt färdiga detaljplaner vid Klagshamns kalkbrott. I Centrum är det fortsatt utbyggnad i Västra hamnen med t ex Fullriggaren och i Husie är det både Draken och Gyllins trädgård. När det gäller pågående detaljplanering så fortsätter planering av utbyggnaden främst i Västra hamnen och i Hyllie och planeringen av Norra Sorgenfri har påbörjats. Figur 9. Detaljplanläget i stadsdelarna Antal bostäder i antagna planer Antal bostäder i pågående planarbete Centrum Södra Innerstaden Västra Innerstaden Limhamn-Bunkeflo Hyllie Oxie Kirseberg Rosengård Husie Fosie Centrum Södra Innerstaden Västra Innerstaden Limhamn-Bunkeflo Hyllie Oxie Kirseberg Rosengård Husie Fosie sm å h u s fle rfa m h u s s m åhus flerfam hus Källa: Stadsbyggnadskontoret 16

17 8.2 Bedömning av byggstarter Det är fortfarande oerhört svårt att bedöma vilka bostadsbyggen som kan komma igång och vilka som kommer att försenas. I lägesrapporten från november 2008 gjordes en bedömning av hur många bostäder som påbörjas under 2009 och Detaljplaneläget är inget hinder för igångsättandet av bostadsbyggen utom i de fall där planen är överklagad. För närvarande finns det fyra detaljplaner med bostäder som är överklagade och alltså inte har vunnit laga kraft och de omfattar tillsammans 180 bostäder. Under det första kvartalet 2009 har väldigt få bostadsprojekt kommit igång och om det fortsätter likadant blir antalet påbörjade bostäder troligen inte större än under Man kan dock se att det nu finns en större optimism på marknaden än i höstas så bedömningen är att antalet påbörjade bostäder ökar. Tabell 4. Prognos antal påbörjade bostäder Påbörjade bostäder Prognos påbörjade bostäder Fh Sh Fh Sh Fh Sh Fh Sh Fh Sh Källa: Stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret Fh=flerfamiljshus Sh=småhus 17

18 18

19 19

20 STADS BYGG NADS KON TORET BOSTADSFÖRSÖRJNING 20

Lägesrapport. Bostadsbyggande och detaljplanering. November 2008

Lägesrapport. Bostadsbyggande och detaljplanering. November 2008 Lägesrapport Bostadsbyggande och detaljplanering November 2008 Innehållsförteckning Inledning... 2 Sammanfattning och fortsatt arbete... 3 Produktionsläget för bostäder i Malmö... 5 Konjunkturutvecklingen...

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING UTBYGGNADSPLAN FÖR MALMÖ 2006-2009. Pr 3085 MAJ 2006 STADSBYGGNADSKONTORET. Godkänd av Kommunstyrelsen 2006-08-16

BOSTADSFÖRSÖRJNING UTBYGGNADSPLAN FÖR MALMÖ 2006-2009. Pr 3085 MAJ 2006 STADSBYGGNADSKONTORET. Godkänd av Kommunstyrelsen 2006-08-16 UTBYGGNADSPLAN FÖR MALMÖ 2006-2009 Pr 3085 MAJ 2006 STADSBYGGNADSKONTORET Godkänd av Kommunstyrelsen 2006-08-16 BOSTADSFÖRSÖRJNING Bostadsförsörjningsprogrammet har tagits fram av tjänstemän från stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 1 HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 2 Innehåll FÖRORD 3 BOSTADSFÖRSÖRJING I MALMÖ STAD 3 SAMMANSFATTNING 4 INLEDNING 7 MOTIV OCH MÅL FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN 8

Läs mer

Foto: Marie Åkerström-Olsson BOENDESOCIALA FRÅGOR

Foto: Marie Åkerström-Olsson BOENDESOCIALA FRÅGOR Foto: Marie Åkerström-Olsson BOENDESOCIALA FRÅGOR Resultatet av en workshop 31 mars 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Många bostäder, men inte till alla? 3 Unga vuxna 8 Trångboddhet 12 Hemlöshet 16 Vad gör vi?

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG - NULÄGE OCH FRAMTIDA INRIKTNING Bostadsförsörjning i Göteborg Mars 2014 DNR 0938/14 Projektledare Lars-Gunnar Krantz, Staffan Claesson Arbetsgrupp Erik Carles, Lukas Jonsson,

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys. Södermanland bygger. Peter Eklund Bengt Nordström. Sörmlandsbilder 16

Bostadsmarknadsanalys. Södermanland bygger. Peter Eklund Bengt Nordström. Sörmlandsbilder 16 Bostadsmarknadsanalys 2012 Södermanland bygger Peter Eklund Bengt Nordström Sörmlandsbilder 16 Sörmlandsbilder 16 Bostadsmarknadsanalys 2012 Södermanland bygger Författare: Peter Eklund, Bengt Nordström

Läs mer

Bostadsförsörjning i Göteborg

Bostadsförsörjning i Göteborg Fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg nuläge och framtida inriktning November 2014 www.goteborg.se/fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg Antagen av kommunfullmäktige 16 april 2015

Läs mer

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Kommunstyrelsen Datum 1 (28) Kommunledningskontoret Näringsliv/Mark och exploatering Camilla Björkman, 016-710 51 58 Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Postadress Besöksadress Telefon,

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun Boendet Maj 2014 Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun - ej politiskt antagna Planeringsförutsättningarna är sammanställda av arbetsgruppen för

Läs mer

Bostäder behövs. En rapport om bostadsmarknaden. Södermanland 2014. Rapport 2014:13

Bostäder behövs. En rapport om bostadsmarknaden. Södermanland 2014. Rapport 2014:13 Bostäder behövs En rapport om bostadsmarknaden i Södermanland 2014 Rapport 2014:13 BOSTÄDER BEHÖVS - EN RAPPORT OM BOSTADSMARKNADEN I SÖDERMANLANDS LÄN 2014 Titel: Bostäder behövs - En rapport om bostadsmarknaden

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer Nummer 3 November 214 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Bostadsbyggandet fortsätter att öka Bostadsbyggandet har ökat snabbt efter eurokrisen 211

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket Titel: Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket Utgiven av: Länsstyrelsen Skåne Styrgrupp: Peter Cavala

Läs mer

Rapport 2011:21 Läget i länet

Rapport 2011:21 Läget i länet Rapport 2011:21 Läget i länet Bostadsmarknaden i Stockholms län 2011 Riktlinjer för bostadsförsörjning Norrtälje 2004 Sigtuna 2010 Vallentuna 2010 Upplands Väsby Upplands-Bro 2002 2002 Täby Sollentuna

Läs mer

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län

Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Rapport Dnr. 405-5106-2010 Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län www.lansstyrelsen.se/uppsala Samhällsbyggnadsenheten Inledning:

Läs mer

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Rapport 2013:10 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 2 Rapporten Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Nyköpings kommun 2011 2015 Del 1 - Faktaunderlag

Bostadsförsörjningsprogram för Nyköpings kommun 2011 2015 Del 1 - Faktaunderlag Bostadsförsörjningsprogram för Nyköpings kommun 2011 2015 Del 1 - Faktaunderlag Antaget av Kommunfullmäktige 2011-04-12 Sammanfattning Nyköpings kommun har under de senaste decennierna upplevt en stadig

Läs mer

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering 2014-01-16 Remissversion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

1 Affärsplan 2015 AFFÄRSPLAN 2015

1 Affärsplan 2015 AFFÄRSPLAN 2015 1 AFFÄRSPLAN 2015 Katrinelund. Fotograf Leif Johansson 2 INNEHÅLL INNEHÅLL INTRODUKTION 4 TRENDER 6 Framtidsutmaningar 6 Unga drömmer om staden - regionens betydelse stärks 7 Utvecklingen på bostadsmarknaden

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne Titel: Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne Utgiven av: Länsstyrelsen Skåne Styrgrupp:

Läs mer

Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun. Remissupplaga 2015-06-16

Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun. Remissupplaga 2015-06-16 1 Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun Remissupplaga 2015-06-16 2 Förslaget till Mark- och bostadsförsörjningsprogram har utarbetats av stadbyggnadsenheten. Arbetet inleddes med ett Bostadsseminarium

Läs mer

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

Rapport 2001:01 Redovisning av kommunernas arbete med bostadsförsörjningen

Rapport 2001:01 Redovisning av kommunernas arbete med bostadsförsörjningen Rapport 2001:01 Redovisning av kommunernas arbete med bostadsförsörjningen 1 (24) Enheten för bostadsfrågor 2012-02-15 405-32188-2011 Redovisning av kommunernas arbete med bostadsförsörjningen Redovisning

Läs mer

Två år med bolånetaket

Två år med bolånetaket Mäklarsamfundet Analys Två år med bolånetaket Hur har bostadsmarknaden och konsumenterna påverkats? 2013:1 Förord För Mäklarsamfundet är det viktigt att både säljare och köpare ska känna sig trygga på

Läs mer

Bostadsmarknaden i Västra Götalands län

Bostadsmarknaden i Västra Götalands län Bostadsmarknaden i Västra Götalands län Summering och analys 2008 Rapport 2008:62 Rapportnr: 2008:62 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Göran Carlsson Arbetsgrupp: Ralf Jacobsson, Torbjörn Sahl och Göran

Läs mer

Boendeplanering 2012-2016. Planeringsunderlag. Kommunstyrelseförvaltningen 2012-01-10

Boendeplanering 2012-2016. Planeringsunderlag. Kommunstyrelseförvaltningen 2012-01-10 Boendeplanering 2012-2016 Planeringsunderlag Kommunstyrelseförvaltningen 2012-01-10 Innehåll 1 Planeringsförutsättningar 5 1.1 Inledning... 5 1.2 Hur hanteras boendeplanen?... 5 1.3 Vad är boendeplanens

Läs mer