Lägesrapport. Bostadsbyggande och detaljplanering. November 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägesrapport. Bostadsbyggande och detaljplanering. November 2008"

Transkript

1 Lägesrapport Bostadsbyggande och detaljplanering November 2008

2 Innehållsförteckning Inledning... 2 Sammanfattning och fortsatt arbete... 3 Produktionsläget för bostäder i Malmö... 5 Konjunkturutvecklingen... 5 Fallande bostadsrättspriser... 5 Hög inflyttning till Malmö... 6 Fler färdigställda bostäder men ökad trångboddhet... 6 Betydligt färre bostäder framöver... 6 Omvandling av hyresrätter till bostadsrätter Fortsatt hög takt på omvandlingen... 8 Småhus och tomter för egna hem... 9 Minskad tomtkö... 9 Populärt i väster Planläget Ett stort antal färdiga detaljplaner Inledning Det kommunala ansvaret att planera för utvecklingen av boendet är en viktig strategisk planeringsfråga. Det finns en lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:138 med tillägg SFS 2002:104) som reglerar att riktlinjer för bostadsförsörjningen ska tas fram varje mandatperiod. Hur dessa riktlinjer ska se ut finns det däremot inga krav på. Denna rapport är en del av Malmö stads arbete med bostadsförsörjningsplaneringen. Denna planering består av tre delar: Bostadspolitiska mål, handlingsplan samt uppföljning av handlingsplanen. Arbetsgången är att uppföljningen varje år ska presenteras i två rapporter, en statistisk uppföljning av bostadsbyggandet och detaljplanering på våren och en uppföljning av åtgärderna i handlingsplanen på hösten. Just nu är förslaget till nya bostadspolitiska mål och en handlingsplan under remissbehandling och beslut kan tas i början på nästa år. Föreliggande rapport är därför en analys och en statistisk redovisning av hur läget är för bostadsbyggandet och detaljplanering. Lägesrapporten är framtagen av Anna Bjärenlöv, stadskontoret, Christian Röder, fastighetskontoret samt Inger Sellers, stadsbyggnadskontoret 2

3 Sammanfattning och fortsatt arbete Det kärva ekonomiska läget och sjunkande priser på framför allt bostadsrätter har gjort att bostadsbyggandet har dämpats i Malmö, såväl som på de flesta håll i landet. Trots detta kan man skönja en viss framtidstro med tanke på att ansökningar om att påbörja nya detaljplaner är fler till och med kvartal tre 2008 än under hela Det finns ett fortsatt stort behov av fler bostäder i Malmö. Malmö betraktas fortfarande som en attraktiv stad att flytta till och tillsammans med de höga födelsetalen som funnits de senaste åren blir det även i år en stor befolkningsökning. Det är också en fortsatt hög takt på omvandlingen från hyresrätter till bostadsrätter. Möjligen kan finanskrisen dämpa denna utveckling något. Eftersom det har byggts så få hyresrätter har Malmös totala antal hyreslägenheter minskat de senaste åren på grund av omvandlingarna. Den kommunala tomtkön har minskat något, men det är ännu för tidigt att dra några slutsatser av detta. En orsak kan vara att man är mer försiktig med att låna stora summor. Malmö har även fortsatt ett gott detaljplaneläge, med ett stort antal färdiga detaljplaner där bostadsbyggande kan sättas igång. Det skulle kunna sättas igång cirka 1400 bostäder nästa år, men troligare är att påbörjandet blir omkring bostäder. Malmö fortsätter att arbeta aktivt för att stimulera och stärka bostadsbyggandet i staden. Med anledning av nedgången i bostadsbyggandet kommer detta arbete att ytterligare förstärkas framöver. Just nu är ett förslag om nya bostadspolitiska mål med handlingsplan under remissbehandling och kommer att kunna antas i början av nästa år. Ett förslag till kommunal bostadsförmedling har också tagits fram, BoPlats Syd. Denna kommer sannolikt att komma igång i början av Samarbetet med både små och stora byggherrar kommer ytterligare att intensifieras. En aktuell fråga är hur man kan påverka marknaden att ställa om produktionen från bostadsrätter till hyresrätter istället för att sluta bygga. Det kan också handla om att se till att vi har en gemensam syn på det som ska byggas och arbeta för att förenkla planerings- och byggprocessen. De bostadssociala frågorna är ännu viktigare att arbeta med när tiderna blir kärvare. Ett nytt projekt om hur Malmö ska fortsätta att arbeta med hemlöshet, trångboddhet och bostäder för unga vuxna har påbörjats och ska resultera i en åtgärdslista. För att studera olika områdens attraktivitet för nyproduktion kan en ny studie göras över betalningsviljan för bostadsrätter och hyresrätter för olika delar av staden. En sådan studie inleds med en kartläggning av priser på sålda lägenheter i olika delar av Malmö. Det finns också ett behov av en studie om relationen mellan bostadsrätter och hyresrätter i den centrala staden, samt konsekvenserna av att hyresrätter omvandlas till bostadsrätter. 3

4 Andra pågående projekt och utredningar: Øresundsinstituttet Hur påverkas nyproduktionen av det nya ekonomiska läget?. Studien är klar inom kort och kommer att innehålla följande: Utbud: Insamling och analys av statistik över nyproduktionen av bostäder i Malmö och Öresundsregionen till och med Efterfrågan: Insamling och analys av statistik över flyttningar till och från Malmö samt över Öresund. Malmös och Öresundsregionens befolkningstillväxt. Konjunkturens, räntenivåns och kreditåtstramningens påverkan på bostadspriser och efterfrågan av bostäder. Konjunkturens, räntenivåns och kreditåtstramningens påverkan på utbudet av bostäder samt ett resonemang om produktionskostnadernas svängningar. Effekter av fastighetsskatten Slutsatser med scenario för nyproduktionen i Malmö de kommande åren Områdesstrategier för utvecklingsområdena. I samband med Välfärd för alla identifierades fem utvecklingsområden i Malmö, Norra Sorgenfri, Rosengård, Seved, Holma-Kroksbäck och NHL-stråket (Nydala Hermodsdal Lindängen). Ett arbete pågår med att ta fram strategier för fortsatt utveckling av dessa områden. Inventering av utvecklingspotentialen i Malmös halvcentrala områden. Projektet bygger på den utredning om förtätning i Malmö som togs fram Under sommaren 2008 gjorde två praktikanter en studie som främst beskrev konsekvenser av förtätning samt undersökte fastighetsägares uppfattning om svårigheter. En ny etapp pågår under hösten 2008 som kommer att konkretisera och exemplifiera förtätning. 4

5 Produktionsläget för bostäder i Malmö Konjunkturutvecklingen Med anledning av den senaste månadens fördjupade finansiella kris skrev Konjunkturinstitutet, i en prognosuppdatering den 29 oktober, ner den tidigare prognosen angående Sveriges ekonomi. I augustiprognosen var Konjunkturinstitutets bedömning att svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur i år och att BNP-tillväxten i Sverige och OECD-området hamnar på omkring 1,5 procent i år och nästa år. Bedömningen gjordes att konjunkturen skulle vända upp igen Bedömningarna från slutet av oktober är att en djupare konjunkturnedgång än den som förutspåddes i augustiprognosen förväntas både i Sverige och i OECD-området. Konjunkturinstitutet gör nu bedömningen att tillväxten i OECD-området blir cirka 1,5 procent i år och nära noll nästa år, vilket är den svagaste tillväxten på 25 år. Återhämtningen av konjunkturen i OECD kommer först efter Även världen utanför OECD-området drabbas av finanskrisen. Konjunkturinstitutet räknar med att svensk BNP kommer att falla fjärde kvartalet i år och första kvartalet Faktisk BNP-tillväxt förväntas uppgå till cirka 1,2 procent i år och -0,1 procent 2009 (kalenderkorrigerad 0,0 procent). BNP antas därmed stagnera, vilket är den svagaste BNPutvecklingen i Sverige sedan Sysselsättningen i Sverige började falla det tredje kvartalet i år och den bedöms minska både 2009 och Under 2010 förväntas dock BNP-tillväxten stärkas något då den internationella tillväxten återhämtar sig något. Tillväxten kommer dock inte att vara tillräcklig för att dra med sig sysselsättningen uppåt. Lågkonjunkturen bedömdes i oktober bli utdragen och återhämtningen kommer först 2011 och Hushållens konsumtion bedöms dämpas på grund av kreditåtstramningen och det osäkra ekonomiska läget. Kreditåtstramningen och den svagare efterfrågan bidrar också till att bostadsinvesteringarna minskar nästa år. Enligt Sveriges Byggindustrier får regeringens satsning på infrastrukturen bygginvesteringarna att drivas av en helt ny motor. Den närtidssatsning som presenterades i budgetpropositionen tillför betydande medel till investeringar i vägar och järnvägar. Därmed undviks en nedgång i bygginvesteringarna och troligen kommer därmed inte byggkostnaderna att sjunka nämnvärt. Fallande bostadsrättspriser Enligt Mäklarstatistik har bostadsrättspriserna i Malmö minskat med 15 procent den senaste tolvmånadersperioden (27 oktober 2008). Malmö är den kommun i Skåne där bostadsrättspriserna har sjunkit mest. Bostadsrättspriserna i Stockholm har under samma period sjunkit med i genomsnitt 12 procent och i Göteborg med 7 procent. Enligt SCB:s senaste småhusbarometer (Småhusbarometern september 2008) har småhuspriserna i Malmö sjunkit med i genomsnitt 5 procent i förhållande till föregående år. Variationen av prisförändringar är stor i Skåne och genomsnittet under perioden var en minskning med 1 procent. I Stockholm låg priserna stilla under perioden och i Göteborg ökade småhuspriserna med 2 procent. Fler och fler indikatorer tyder på att priserna på både villor och bostadsrätter i stora delar av Sverige är på väg ner. Det är dock svårt att förutse storleken på och hur utdragen en eventuell nedgång blir. 5

6 Hög inflyttning till Malmö Befolkningen i Malmö har ökat med personer de tre första kvartalen 2008, vilket är 500 fler än under motsvarande period Folkökningen drivs framförallt av nettoinflyttningen och i synnerhet från utlandet. Av den totala inflyttningen hittills i år kommer 37 procent från utlandet. Flyttningsnettot mot övriga Sverige är endast 200 medan flyttningsnettot mot utlandet är cirka personer. Även födelsenettot på har bidragit starkt till befolkningstillväxten. Fler färdigställda bostäder men ökad trångboddhet De tre första kvartalen 2008 färdigställdes 908 lägenheter varav 652 i flerbostadshus. Det var en ökning med totalt cirka 70 lägenheter jämfört med samma period Med tanke på att befolkningen ökade under de tre första kvartalen med personer och endast 908 lägenheter färdigställdes, blev befolkningen i Malmö mer trångbodd i vissa områden. Figur 1. Förtätning av befolkningen 2008 Befolkningsökningen i de olika delområdena har i kartan ovan justerats med bostadsproduktionen och den befolkning som de genererar i genomsnitt. Det som illustreras i kartan är därmed befolkningsökningen under januari oktober 2008, som har uppkommit utan att bostadsproduktionen har ökat, dvs. en förtätning av befolkningen. De områden där förtätningen har varit som störst och där befolkningen har ökat med mer än 100 personer rensat från bostadsbyggandet är Östervärn, Kryddgården, Lindängen, Lorensborg, Kirsebergsstaden, Rörsjöstaden och Västra Sorgenfri. Betydligt färre bostäder framöver De tre första kvartalen 2008 har 455 bostäder påbörjats jämfört med 791 samma period Den största minskningen under perioden var det första kvartalet Minskningen av byggstartade bostäder under 2008 gäller både småhus och lägenheter i flerbostadshus. 6

7 Även pågående byggnation av bostäder är lägre de tre första kvartalen 2008 jämfört med samma period En stor minskning ses framförallt i byggnationen av flerbostadshus där färre lägenheter är pågående. Om man studerar de tre första kvartalen och jämför med 2007 har bygglovsansökningarna ökat något. Om man däremot enbart tittar på det tredje kvartalet 2008 är efterfrågan på bygglov betydligt lägre än samma kvartal året innan. Byggföretagen har höjt sina säljkrav och många företag kräver nu att minst 75 procent av lägenheterna ska vara sålda innan byggstart. Det finns fortfarande en stor efterfrågan men bankerna ställer för tillfället mycket högra krav för att låna ut pengar, vilket har inneburit att projekt inte har kunnat startas som planerat. En del projekt delas nu upp i mindre etapper för att minska problemen och kunna byggstarta tidigare. De minskade byggstarterna och bygglovsansökningarna slår igenom i färdigställandet med cirka 1-1,5 års fördröjning. De färdigställda bostäderna i Malmö de närmaste åren kommer därmed att vara betydligt lägre än vad som behövs för att möta den stora inflyttningen. Prognosen över antalet färdigställda bostäder i Malmö skrevs ner rejält i oktober jämfört med prognosen som gjordes i april i år. De minskade byggstarterna kommer att medföra ett betydligt färre antal färdigställda bostäder framförallt år Oktoberprognosen för antalet färdigställda bostäder förutspår 670 bostäder år 2010, vilket är en halvering jämfört med prognosen från april. I år förväntas cirka 280 färre lägenheter färdigställas jämfört med tidigare förväntningar. Tabell 1. Antal förväntade färdigställda bostäder, prognos oktober 2008 Stadsdelar Centrum S Innerstaden V Innerstaden Limhamn-Bunkeflo Hyllie Fosie Oxie Rosengård Husie Kirseberg Totalt Även Boverket bedömer att bostadsbyggandet i Sverige minskar avsevärt i år och ytterligare något Stigande byggpriser, hushållens pessimism, en svag tillväxt i ekonomin och den finansiella turbulensen gör att byggandet av bostadsrätter och småhus sjunker. Boverkets bedömning är att de på sikt kan få en avsevärd påverkan på bostadsbyggandet. De positiva faktorerna är att hushållens disponibla inkomster har ökat både 2007 och 2008 och en expansiv finanspolitik förväntas inför valåret. Räntorna förväntas också falla. Bostadsefterfrågan påverkas också av det stora demografiska trycket, med många ungdomar på väg in på bostadsmarknaden och den höga inflyttningen. Samtidigt stramas dock kreditvillkoren upp vilket gör det svårare att få lån. 7

8 Omvandling av hyresrätter till bostadsrätter. Fortsatt hög takt på omvandlingen Under 2007 ombildades hyresrätter till bostadsrätter i Malmö och var det år då hittills flest bostadsrätter ombildades. Under 2006 ombildades 878 lägenheter och under 2006 ombildades Till och med september 2008 har 1195 hyresrätter omvandlats. Antalet ombildade hyresrätter samma tid 2007 var 716. Det innebär att antalet ombildade hyresrätter sannolikt kommer att hamna i paritet med år 2007 eller till och med över. Dagens oroliga ekonomiska marknad kan dock innebära en dämpning av antalet omvandlingar. Ombildande av hyresrätter till bostadsrätter i Malmö Observera att siffran för 2008 är för tiden fram till och med september månad. Siffran för samma tid år 2007 var 716 En omvandlingstakt liknande de senaste åren, innebär att vi årligen får en brist på hyresrätter i Malmö. Den produktion som idag sker av hyresrätter äts upp av omvandlingen av befintliga hyresrätter. För att få ett nettotillskott av hyresrätter måste produktionen av hyresrätter vara större än omvandlingen av hyresrätter. Liksom tidigare år är det framförallt inom stadsdelarna Västra innerstaden och Centrum som ombildningarna sker, även om det finns en viss spridning över staden. Just i Västra Innerstaden sker det i princip ingen nybyggnation av hyresrätter, vilket innebär att antalet hyresrätter hela tiden minskar. 8

9 Ombildningar under 2008 tom september Under 2008 har det hittills lämnats in 43 stycken intresseanmälningar om förvärv för ombildning av bostadsrätt. Antalet intresseanmälningar ligger i paritet med ombildningarna, dvs ett stort intresse för ombildningar har lett till en stor omvandling: 2007 (83 stycken), 2006 (81 stycken), 2005 (98 stycken), 2004 (72 stycken), 2003 (43 stycken), 2002 (28 stycken) Småhus och tomter för egna hem. Minskad tomtkö 1987 började Malmö stad, för första gången sedan 1970-talet, förmedla tomter för enskilt småhusbyggande. Totalt har 614 tomter erbjudits tomtkön under åren Ytterligare 52 tomter har erbjudits tomtkön men som antingen varit bundna till kataloghus (Frillingehög i Södra Sallerup) eller varit i privat ägo (Gadhs väg i Klagshamn). Fastighetskontoret har tidigare haft som mål att lämna 100 byggklara småhustomter per år till tomtkön, ett mål som dock inte längre finns kvar. I stället finns ett mål att det ska finnas ett varierat utbud av mark för olika former av bostadsbyggande. I Välfärd för alla angavs att Malmö stad bör göra fler områden tillgängliga för småhusbebyggelse och även erbjuda fler tomter för enskilt byggande. I slutet på augusti 2008 fanns det hushåll i BoForums tomtkö (varje hushåll har en plats i kön även om man väljer att köa till flera områden). Av dessa var cirka 86 % av hushållen boende inom Malmö kommun, cirka 13 % av hushållen boende utanför Malmö kommun men i Sverige samt cirka 1 % av hushållen boende utanför Sverige. Det tillkommer nya tomtsökande kontinuerligt. Generellt upplever BoForum att intresset av tomter för byggande i egen regi är stort och de har i princip förfrågan om tomter varje dag. Antalet tomtsökande har de senaste åren ökat mellan varje aktualisering av tomtkön, mellan 100 och 200 varje år. Man bör dock tänka på att samma hushåll kan ha upp till sex önskemål som kan ändras när som helst, vilket innebär att det finns luft i tomtkön. 9

10 Vid årets aktualisering i augusti har dock tomtkön minskat med 188 st (15 %) jämfört med augusti Detta kan vara ett trendbrott, men det är för tidigt att dra några slutsatser. Det skulle dock kunna vara en reaktion på att låneräntorna har höjts och att det har blivit svårare att låna. Det stora trycket på småhus gör att även gruppbyggda småhus är en boendeform som efterfrågas av många bostadssökande. Byggföretag och småhusproducenter bygger grupphusområden både på kommunal och privat mark. Nytt för aktualisering 2007 var att man anmälde sig till de olika planerade tomtprojekten specifikt, istället för stadsområden. Precis som tidigare kan man ändra sina önskemål när som helst. Dessutom kommer eventuella udda strötomter endast att meddelas via Malmö stads hemsida i fortsättningen. Populärt i väster Som tidigare är det tomterna i Bunkeflostrand och Tygelsjö som är de mest populära men det finns ett stort intresse även i de östra delarna av Malmö. Under aktualiseringsperioden 2007/2008 har 12 tomter söder om Hammars park samt 20 tomter väster om Louisedalsvägen och norr om Törringevägen erbjudits tomtkön i november 2007 Under hösten/vintern 2008 aviserar Fastighetskontoret dessutom 14 tomter söder om Törringevägen i Käglinge(etapp 2), 1 tomt i kvarteret Störtloppsåkaren i Käglinge samt 19 tomter inom Västra Klagstorp station De planerade tomter för eget byggande under perioden fördelar sig i olika stadsdelar enligt följande; cirka 278 tomter i Limhamn-Bunkeflo, cirka 134 i Oxie och cirka 120 i Hyllie. På kartan redovisas indelning av Malmö i stadsområden samt planerade tomter för byggande i egen regi

11 Planläget Ett stort antal färdiga detaljplaner Det finns färdiga detaljplaner för ca 6000 bostäder och det pågår detaljplanearbete för ytterligare 2800 bostäder. Hur många av dessa förväntas då påbörjas under de närmaste åren? Fastighetskontoret och Stadsbyggnadskontoret har tagit kontakt med byggherrarna för att försöka få reda på hur man resonerar när det gäller byggstarter. Sammantaget kan man säga att många har en ganska avvaktande inställning och vill i dagsläget inte fatta några avgörande beslut. Man poängterar dock att bostadsbyggandet i Malmö inte har avstannat, man fortsätter att planera och projektera nya bostadsprojekt. Möjligen kommer projekt att arbetas om, delas upp i mindre etapper, en del bostadsrätter kan komma att bli hyresrätter istället, småhus blir mindre och enklare och en del projekt skjuts framåt i tiden. Många byggherrar vill också ha större andel av projekten reserverade eller sålda innan man påbörjar byggandet. Detaljplaneläget medger att det är möjligt att påbörja ca 1400 bostäder 2009 och ca 2500 bostäder Det troliga är att siffrorna blir betydligt lägre än så. När projekt byggstartas är naturligtvis osäkrare ju längre bort i tiden det är och just nu är osäkerheten väldigt stor också i det lite kortare perspektivet. Detaljplaneläget november 2008 Antal bostäder i flerfamiljshus småhus totalt Antagna detaljplaner Pågående detaljplaner Kommande projekt flerfamiljshus småhus Totalt Antal bostäder i Kommande projekt Pågående detaljplaner Antagna detaljplaner Ovan redovisade tabell och diagram visar de antal bostäder som totalt finns i de planer som antingen är antagna, påbörjade eller som inte har kommit igång ännu. Med tanke på nuvarande konjunkturläge och efter samtal med aktörerna på bostadsmarknaden har följande bedömning gjorts av hur många bostäder som kan påbörjas under de närmaste åren inklusive innevarande år. En jämförelse kan göras med påbörjandet 2006 och Påbörjade bostäder Prognos påbörjade bostäder Flerfam-Småhuhuhuhuhuhus Flerfam-Småhus Flerfam-Småhus Flerfam- Småhus Flerfam- Småhus

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING. LÄGESRAPPORT April 2009. förslag till fördjupad översiktsplan KON BYGG NADS STADS TORET

BOSTADSFÖRSÖRJNING. LÄGESRAPPORT April 2009. förslag till fördjupad översiktsplan KON BYGG NADS STADS TORET LÄGESRAPPORT April 2009 STADS BYGG NADS KON TORET förslag till fördjupad översiktsplan BOSTADSFÖRSÖRJNING ÅRLIG Öp UPPFÖLJNING 2025 OCH ANALYS AV BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN Malmö Stadsbyggnadskontor Maj 2006

Läs mer

STADS BYGG NADS. TERTIALRAPPORT Tertial KON TORET UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE BOSTADSFÖRSÖRJNING.

STADS BYGG NADS. TERTIALRAPPORT Tertial KON TORET UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE BOSTADSFÖRSÖRJNING. TERTIALRAPPORT Tertial 0 UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE STADS BYGG NADS KON TORET BOSTADSFÖRSÖRJNING Malmö stad Tertialrapporten är framtagen av Annika Reischmann, stadsbyggnadskontoret.

Läs mer

STADS BYGG NADS. KVARTALSRAPPORT Kvartal KON TORET BOSTADSFÖRSÖRJNING. UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE Malmö stad

STADS BYGG NADS. KVARTALSRAPPORT Kvartal KON TORET BOSTADSFÖRSÖRJNING. UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE Malmö stad KVARTALSRAPPORT 2009 STADS BYGG NADS KON TORET BOSTADSFÖRSÖRJNING UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE Malmö stad Kvartalrapporten är framtagen av Annika Reischmann, Susanne Käsper och Inger Sellers,

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer maj 2012 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN Inget ökat bostadsbyggande 2012 Under 2011 påbörjades 24 500 bostäder, enligt Boverkets senaste bedömning av bostadsbyggandet.

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Aktuellt om bostadsbyggandet

Utvecklingsavdelningen Aktuellt om bostadsbyggandet Utvecklingsavdelningen Aktuellt om bostadsbyggandet 1 (7) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 4, juni 211 I rapporten redovisas bostadsbyggandet omfattning, sammansättning och lokalisering

Läs mer

STADS BYGG NADS. TERTIALRAPPORT Tertial 3 2014 KON TORET UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE BOSTADSFÖRSÖRJNING.

STADS BYGG NADS. TERTIALRAPPORT Tertial 3 2014 KON TORET UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE BOSTADSFÖRSÖRJNING. TERTIALRAPPORT Tertial UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE STADS BYGG NADS KON TORET BOSTADSFÖRSÖRJNING Malmö stad Tertialrapporten är framtagen av Annika Reischmann, stadsbyggnadskontoret. Foto:

Läs mer

Lund i siffror. Sammanfattning. juni 2011 1 (8)

Lund i siffror. Sammanfattning. juni 2011 1 (8) juni 211 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-35546 1 (8) Sammanfattning Den konjunkturförändring som kunde skönjas under slutet av 21 kan sägas ha fortsätt under 211. Arbetslösheten fortsätter och sjunka

Läs mer

Bokslut Befolkning 2014

Bokslut Befolkning 2014 Bokslut Befolkning 2014 Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-06-30 1.0 Maria Kronogård och Necmi Ingegül Stadskontoret Avdelningen för samhällsplanering Sammanfattning

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

STADS BYGG NADS. TERTIALRAPPORT Tertial 2 2012 KON TORET UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE BOSTADSFÖRSÖRJNING.

STADS BYGG NADS. TERTIALRAPPORT Tertial 2 2012 KON TORET UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE BOSTADSFÖRSÖRJNING. TERTIALRAPPORT Tertial UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE STADS BYGG NADS KON TORET BOSTADSFÖRSÖRJNING Malmö stad Tertialrapporten är framtagen av Annika Reischmann, stadsbyggnadskontoret. Bild:

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

BostadStorstad Q3 2015

BostadStorstad Q3 2015 Oktober 2015 Per Tryding BostadStorstad Q3 2015 - Lägenhetsboom i Skåne, stabilt i Stockholm BostadStorstad är Handelskammarens nya index över utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsområden.

Läs mer

Bostadspolitiska alternativ

Bostadspolitiska alternativ Bostadspolitiska alternativ Skånskt Bostadsforum Maria Pleiborn, 2016-12-05 Inledning Har vi en bostadsbrist eller en bostadskris? Vilka problem finns på svensk bostadsmarknad? 2 Lång tid av lågt bostadsbyggande

Läs mer

Konjunkturen och bostadsmarknaden

Konjunkturen och bostadsmarknaden www.bygg.org Konjunkturen och bostadsmarknaden Bostadsdagen 2012 Fredrik Isaksson Chefekonom, Sveriges Byggindustrier Byggkonjunkturen 2/2012: Byggindustrin på lågvarv (publ. 30 maj 2012) Några av huvudpunkterna

Läs mer

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Uppföljning av bostadsplanering och byggande TERTIAL 1 2017 1 SKÖVDE VÄXER! Första tertialen* under 2017 har startat i högt tempo. Månaderna januari-april har inneburit mycket arbete

Läs mer

MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017

MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Mellan juni och juli steg prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, med 0,3

Läs mer

STADS BYGG NADS. TERTIALRAPPORT Tertial 1 2014 KON TORET UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE BOSTADSFÖRSÖRJNING.

STADS BYGG NADS. TERTIALRAPPORT Tertial 1 2014 KON TORET UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE BOSTADSFÖRSÖRJNING. TERTIALRAPPORT Tertial UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE STADS BYGG NADS KON TORET BOSTADSFÖRSÖRJNING Malmö stad Tertialrapporten är framtagen av Annika Reischmann, stadsbyggnadskontoret. Foto:

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Organisation En projektledare, ingen arbetsgrupp Kommunstyrelsens arbetsutskott politisk styrgrupp Bostadspolitiska mål hämtade från Vision och Handlingsprogram

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik - Fastighetsägarnas frukostseminarium 6 november 2015. Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik - Fastighetsägarnas frukostseminarium 6 november 2015. Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik - Fastighetsägarnas frukostseminarium 6 november 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Inflationen stiger men behöver stöd i en osäker omvärld Återhämtningen

Läs mer

BostadStorstad Q4 2015

BostadStorstad Q4 2015 December 2015 Per Tryding Jessica Ulfgren BostadStorstad Q4 2015 - Hellre tunnelbana än hiss? BostadStorstad är Handelskammarens index över utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsområden.

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2011-08-15 Publicerad i augusti 2011 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll Den ekonomiska

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2014-08-13 Augusti 2014 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Kontaktperson: Christian Nilsson Tfn:

Läs mer

Lund i siffror. Befolkning. juni 2010 1 (6)

Lund i siffror. Befolkning. juni 2010 1 (6) Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-35546 Jens.nilson@lund.se, 46-358269 1 (6) Befolkning Figur 1 Folkökningen veckovis 28-21 antal 11 19 5 19 18 5 18 17 5 17 16 5 21b 21 29 28 16 15 5 15 veck 1 4 7 1 13

Läs mer

STADS BYGG NADS. TERTIALRAPPORT Tertial 2 2014 KON TORET UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE BOSTADSFÖRSÖRJNING.

STADS BYGG NADS. TERTIALRAPPORT Tertial 2 2014 KON TORET UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE BOSTADSFÖRSÖRJNING. TERTIALRAPPORT Tertial UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE STADS BYGG NADS KON TORET BOSTADSFÖRSÖRJNING Malmö stad Tertialrapporten är framtagen av Annika Reischmann, stadsbyggnadskontoret. Foto:

Läs mer

Maj 2011 FÖR DIG SOM SÖKER VILLATOMT I MALMÖ

Maj 2011 FÖR DIG SOM SÖKER VILLATOMT I MALMÖ Maj 2011 FÖR DIG SOM SÖKER VILLATOMT I MALMÖ ATT KÖPA TOMT I MALMÖ I Malmö kommun är det fastighetskontoret som tillhandahåller kommunala tomter för de som önskar bygga sitt eget hus. administrerar den

Läs mer

Befolkningsprognos BFP15A

Befolkningsprognos BFP15A R A PPORT Befolkningsprognos 015-05 BFP15A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 014... 4 Utfall 014 jämfört med prognos... 5 Prognos 015-05... 6 1. Vallentuna kommun... 6 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget

Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget SNS 21 augusti 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Huvudbudskap Svensk ekonomi utvecklas positivt - expansiv penningpolitik stödjer

Läs mer

Barnfattigdom i Malmö. Tillägg till Barnfattigdom i Sverige Årsrapport 2015

Barnfattigdom i Malmö. Tillägg till Barnfattigdom i Sverige Årsrapport 2015 Barnfattigdom i Malmö Tillägg till Barnfattigdom i Sverige Årsrapport 2015 Tillägg till Barnfattigdom i Sverige Årsrapport 2015 Barnfattigdom i Malmö Barnfattigdomen är högst i Malmö Rädda Barnen har följt

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Fler bostäder i Sverige

Fler bostäder i Sverige Fler bostäder i Sverige Stefan Löfven Åsa Romson Magdalena Andersson Gustav Fridolin 25 mars 2015 Foto: Folio Bildbyrå / Maskot 2 Jobbstrategi Investera för framtiden Infrastruktur Bostäder Klimat Fler

Läs mer

Bostadspriserna i Sverige

Bostadspriserna i Sverige Bostadspriserna i Sverige 56 Trots att svensk ekonomi befinner sig i en djup lågkonjunktur ökar bostadspriserna. Det finns tecken på att bostadspriserna för närvarande ligger något över den nivå som är

Läs mer

STADS BYGG NADS. TERTIALRAPPORT Tertial KON TORET UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE BOSTADSFÖRSÖRJNING.

STADS BYGG NADS. TERTIALRAPPORT Tertial KON TORET UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE BOSTADSFÖRSÖRJNING. TERTIALRAPPORT Tertial UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE STADS BYGG NADS KON TORET BOSTADSFÖRSÖRJNING Malmö stad Tertialrapporten är framtagen av Annika Reischmann, stadsbyggnadskontoret. Illustration

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer KONJUNKTURRAPPORT Ventilationsinstallationer 2000-12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 KVARTAL 1-4 2008 Mars 2009 Ventilationsinstallationer Mkr, 2008 års priser Regional

Läs mer

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Faktaunderlag om de nordiska bostadsmarknaderna 1995-2010 Jón Rúnar Sveinsson bearbetade i november 2009 på basis av skriften Finanskrisen och bostadsmarknaden

Läs mer

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet?

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? Byggkonjunkturen 2015 Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? FASADDAGEN, MALMÖ BÖRSHUS, 2015-02-05 Fredrik Isaksson Chefekonom Fasaddagen 2015 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror Pär Svanberg par.svanberg@hyresgastforeningen.se Vad är det för marknad? Rätten till bostad är inskriven i 2 av regeringsformen av en anledning:

Läs mer

Fastighetsmarknaden i Sverige

Fastighetsmarknaden i Sverige Fastighetsmarknaden i Sverige Nordisk byggdag den 3 september 2015 1 Innehållsförteckning Konjunktur Bostadsbyggande Kontor Handel Transaktioner 2 Summary Swedish economy is doing well Houshold consumption

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer November 2012 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Osäkerhet och bolånetak bromsar bostadsbyggandet Återigen minskar bostadsbyggandet. Efter finanskrisen

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Metodik Så genomfördes rapporten Skanskas bostadsrapport 2015 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. Statistik från Hittabrf.se och Mäklarstatistik har

Läs mer

MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017

MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige sjönk med 1,9 procent jämfört med föregående

Läs mer

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Utmaningar för bostadsbyggandet KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Läget Det byggs enligt många för få bostäder i Sverige. Samtidigt sjunker nivåerna för påbörjade bostäder i nyproduktionen År 2012

Läs mer

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Björn Nordlund, Utredare Villaägarnas Riksförbund 1. INLEDNING... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Syfte... 4 4. Metod... 4 5. Avgränsningar... 4 6. Resultat... 5 6.1 Kommuner

Läs mer

Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn,

Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn, Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn, 2017-01-26 Inledning Det skrivs mycket just nu om det goda läget på fastighetsmarknaden i och med en kraftigt ökande befolkning

Läs mer

STADS BYGG NADS LÄGESRAPPORT MARS 2015 KON TORET ÅRLIG UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN BOSTADSFÖRSÖRJNING.

STADS BYGG NADS LÄGESRAPPORT MARS 2015 KON TORET ÅRLIG UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN BOSTADSFÖRSÖRJNING. LÄGESRAPPORT MARS 2015 ÅRLIG UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN STADS BYGG NADS KON TORET BOSTADSFÖRSÖRJNING Malmö stad Lägesrapporten är framtagen av analysgruppen för bostadsförsörjning:

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

STADS BYGG NADS. TERTIALRAPPORT Tertial KON TORET UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE BOSTADSFÖRSÖRJNING.

STADS BYGG NADS. TERTIALRAPPORT Tertial KON TORET UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE BOSTADSFÖRSÖRJNING. TERTIALRAPPORT Tertial 1 2015 UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE STADS BYGG NADS KON TORET BOSTADSFÖRSÖRJNING Malmö stad 1 Tertialrapporten är framtagen av Annika Reischmann, stadsbyggnadskontoret.

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition SVENSK EKONOMI Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 2009/2 Sid 1 (5) Lägesrapport av den svenska

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer April 214 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Byggandet fortsätter öka efter den kraftiga uppgången 213 Bostadsbyggandet tog rejäl fart mot slutet

Läs mer

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Fördjupning i Konjunkturläget juni 2(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 2 33 FÖRDJUPNING Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Ekonomisk-politiska

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt SIGNERAD 2014-05-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-05-16 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Bygg Malmö helt STK-2014-590 Sammanfning Kommunstyrelsens

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Förändringar i pendlingen över Öresund

Förändringar i pendlingen över Öresund EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING OKTOBER 212 Förändringar i pendlingen över Öresund Arbetspendlingen över Öresund har minskat något de senaste åren men är ändå dubbelt så stor jämfört med

Läs mer

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge VÅR 2014 Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Kommunstyrelsen (2) 147 Yttrande över remiss av regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:282)

Kommunstyrelsen (2) 147 Yttrande över remiss av regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:282) Utdrag ur sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2012-11-12 1(2) 147 Yttrande över remiss av regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:282) Ärendebeskrivning

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer Nummer 1 Maj 215 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Drygt 5 bostäder påbörjas nästa år Bostadsbyggandet ökade med drygt 2 procent under 214, då cirka

Läs mer

Befolkningsprognos 2016

Befolkningsprognos 2016 KS16.712 2016-07-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Träffsäkerheten i prognosen... 5 2 Befolkningsförändringar och prognossäkerhet 6 2.1

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

APPORT UPPFÖLJNING AV OCH UPPDRAG BOSTADSFÖRSÖRJNING. Malmö stad Stadsbyggnadskontoret

APPORT UPPFÖLJNING AV OCH UPPDRAG BOSTADSFÖRSÖRJNING. Malmö stad Stadsbyggnadskontoret LÄGESRAPPOR APPORT UPPFÖLJNING AV BOSTADSBY ADSBYGGANDE OCH UPPDRAG Pr 3080 APRIL 2005 Malmö stad Stadsbyggnadskontoret BOSTADSFÖRSÖRJNING SAMMANFATTNING 1 BOSTADSPRODUKTION OCH 2 BOSTADSPOLITISKA MÅL

Läs mer

Utbyggnadsplan för Bostadsprogram för Falu kommun

Utbyggnadsplan för Bostadsprogram för Falu kommun Utbyggnadsplan för Bostadsprogram för Falu kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2014-08-26 2 BEDÖMNING AV FRAMTIDA BOSTADSBEHOV Till det bostadsprogram som beslutades 2011 för perioden 2012-2014 hör en Utbyggnadsplan

Läs mer

Sysselsättning och utanförskap i Skåne

Sysselsättning och utanförskap i Skåne EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JANUARI 212 Sysselsättning och utanförskap i Skåne Åldersfördelningen bland Skånes befolkning ger regionen en betydande fördel, då en stor andel av invånarna

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Inledning: Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som skapar

Läs mer

Befolkningsutveckling och bostadsförsörjning i SSSV 2008 SSSV. Samverkan Skåne Sydväst

Befolkningsutveckling och bostadsförsörjning i SSSV 2008 SSSV. Samverkan Skåne Sydväst Befolkningsutveckling och bostadsförsörjning i SSSV 2008 SSSV Samverkan Skåne Sydväst A P R I L 2008 1 Författare: Anna Bjärenlöv, stadskontoret Malmö Stad, Daniel Svärd, kommunledningsstaben, Lunds Kommun

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 Varför en bostadspolitisk strategi? Tillgången till och utbudet av bostäder

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram väx med 1 %

Bostadsförsörjningsprogram väx med 1 % Bostadsförsörjningsprogram väx med 1 % Del av utvecklingsstrategin Samrådsversion december 2014 Samråd vår-höst 2015 Antagande KsAU-Ks-KF 2015-12-09 Reglerad i lag Varje kommun ska ha riktlinjer för bostadsförsörjning

Läs mer

Regeringens totalrenovering av bostadspolitiken

Regeringens totalrenovering av bostadspolitiken Regeringens totalrenovering av bostadspolitiken Stefan Attefall, bostadsminister Kommunal Teknik 2014 3 september 201 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Nu vänder det

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Befolkning i Halland. Källa: SCB

Befolkning i Halland. Källa: SCB Befolkning i Halland Källa: SCB Interaktiv statistik Innehållsförteckning Flera diagram i rapporten kan filtreras efter kommun, Halland och Sverige. Uppe i vänstra hörnet på sidan visas i så fall vilket

Läs mer

Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist

Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist TMR ÖPPET FORUM FÖR BOENDEPLANERING 215-6-17 1 Antal Varför så få hyresrätter? eventuell avveckling av ränteavdrag betyder mindre

Läs mer

Landrapport från Island NBO:s styrelsemöte november 2014 i Helsingfors

Landrapport från Island NBO:s styrelsemöte november 2014 i Helsingfors Landrapport från Island NBO:s styrelsemöte november 2014 i Helsingfors Nyckeltal för Island Folkmängd 328.170 Förväntad BNP-utveckling 3,4 % Inflationstakt 2,5 % Arbetslöshet 3,8 % Styrränta 6,0 % Bolåneskuld

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Befolkningsprognos Va xjo kommun

Befolkningsprognos Va xjo kommun 2017 Befolkningsprognos Va xjo kommun 2017-2025 Avstämning befolkningsprognos 2016 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2017 Metod Resultat befolkningsprognos 2017 Resonemang Sammanfattning 1 Avstämning

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

SNS konjunkturrådsrapport 2015

SNS konjunkturrådsrapport 2015 SNS konjunkturrådsrapport 2015 Finansminister Magdalena Andersson 15 januari 2015 Agenda Offentlig sektor Hushållen Företagen Kommentar till förslag Låg offentlig skuldsättning en styrka i svensk ekonomi

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik

Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att senast

Läs mer

SEX TEMAN OM BOSTÄDER OCH BOSTADSMARKNAD. Göran Cars Jan-Evert Nilsson Bostadsuniversitetet augusti 2012

SEX TEMAN OM BOSTÄDER OCH BOSTADSMARKNAD. Göran Cars Jan-Evert Nilsson Bostadsuniversitetet augusti 2012 SEX TEMAN OM BOSTÄDER OCH BOSTADSMARKNAD Göran Cars Jan-Evert Nilsson Bostadsuniversitetet 15-17 augusti 2012 Det är inte alltid det är som ser ut och de enkla svaren finns inte, åtminstone inte där man

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark VÅR 2015 Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark Räntan påverkar den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing

Läs mer

Malmös framtida Kollektivtrafik Jan Haak, stadskontoret. FODRAL Stockholm 2008.03.12

Malmös framtida Kollektivtrafik Jan Haak, stadskontoret. FODRAL Stockholm 2008.03.12 Malmös framtida Kollektivtrafik Jan Haak, stadskontoret FODRAL Stockholm 2008.03.12 Malmö regionens tillväxtcentrum - Motiv till utredning Malmö växer snabbast bland Sveriges 10 största städer sedan 2000,

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Svenska hushåll har de starkaste finanserna i hela. De är också mer optimistiska om sin ekonomi än hushåll i andra länder och har den högsta sparbenägenheten.

Läs mer

INNEHÅLL SAMMANFATTNING...3. Malmö stads arbete med bostadsförsörjning... 4 Om rapporten... 4

INNEHÅLL SAMMANFATTNING...3. Malmö stads arbete med bostadsförsörjning... 4 Om rapporten... 4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING...3 1. INLEDNING... 4 Malmö stads arbete med bostadsförsörjning... 4 Om rapporten... 4 2. UTVECKLINGEN PÅ BOSTADSMARKNADEN I MALMÖ 2012...5 Bostadsbyggande och ekonomi nationellt...5

Läs mer

MARKNADSRAPPORT APRIL 2017

MARKNADSRAPPORT APRIL 2017 MARKNADSRAPPORT APRIL 2017 MARKNADSRAPPORT APRIL 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige steg med 0,8 procent jämfört med föregående månad.

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun

Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun Dnr KK15/547 STRATEGI Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun Del 3 - Handlingsplan Antagen av kommunfullmäktige 2016-12-13 Dnr KK15/547 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 ns genomförande...

Läs mer