VD-beslutad instruktion för ersättningar, personalförmåner, representation, tjänsteresor m.m.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD-beslutad instruktion för ersättningar, personalförmåner, representation, tjänsteresor m.m."

Transkript

1 1(10) VD-beslutad instruktion för ersättningar, personalförmåner, representation, tjänsteresor m.m.

2 2(10) 1 Inledning Styrelsen har i dokumentet AP-fondernas gemensamma policy för ersättningar, personalförmåner, representation och tjänsteresor (senast beslutad ) fastställt de övergripande riktlinjer som ska gälla för AP7 avseende ersättningar, personalförmåner, representation och tjänsteresor. För att kunna tillämpas behöver policyn kompletteras med mer detaljerade interna riktlinjer. Styrelsen har överlåtit åt VD att utfärda sådana riktlinjer (detta dokument). Detaljerade riktlinjer för samtliga tänkbara situationer som kan uppkomma går inte att fastställa. Det är varje anställds ansvar att visa återhållsamhet och använda sunt förnuft vid tillämpningen av denna instruktion. Vid tveksamhet kring vilka regler som gäller i ett specifikt fall hänvisas till AP7:s etikgrupp för vägledning. Denna instruktion uppdateras löpande, men minst årligen i samband med att styrelsen fastställer AP7:s etiska riktlinjer. 2 VD:s instruktioner 2.1 Lön och förmåner Som huvudregel ska all ersättning till anställda utbetalas i kontant form via månatlig löneutbetalning. Utöver kontant ersättning erbjuder AP7 också sina anställda vissa förmåner. Dessa delas in i skattefria förmåner och skattepliktiga förmåner. Som huvudregel gäller att skattefria förmåner är tillåtna, förutsatt att de riktas mot samtliga anställda. Ersättning genom skattepliktiga förmåner kan ges anställda, men ska i varje enskilt fall motiveras och dokumenteras. De förmåner som erbjuds AP7:s anställda beskrivs nedan. 2.2 Pensionsförmåner Anställda vid AP7 erhåller tjänstepension i enlighet med gällande kollektivavtal. Anställda har vid behov rätt till kostnadsfri personlig konsultation av försäkringsrådgivare som anlitas av AP7 (i nuläget Max Matthiessen).

3 3(10) 2.3 Löneväxling Löneväxling innebär att den anställde byter del av sin bruttolön mot en extra tjänstepensionsavsättning (utöver kollektivavtalsplan). AP7:s anställda ska ha rätt till löneväxling genom bruttolöneavdrag, under förutsättning att det sker fortlöpande (d v s månatligen under en period som inte understiger ett år). Rätten till löneväxling genom bruttolöneavdrag begränsas till ett belopp som motsvarar 5 % av den anställdes lön. 2.4 Skattefria förmåner De skattefria förmåner som erbjuds anställda vid AP7 är: Fri grupplivsförsäkring och fri gruppsjukförsäkring (enligt kollektivavtal) Sjukvårdsförsäkring AP7 erbjuder samtliga anställda fri sjukvårdsförsäkring via Euro accident. Försäkringen ska användas restriktivt. Tandvård ingår inte i försäkringen och ersätts inte i något fall av AP7. Läkemedel ersätts inte. Vid utrikes tjänsteresa kan anställd via försäkring ha rätt till fri sjukvård, inklusive läkemedel. I sådant fall är förmånen skattefri för den anställde. Vaccination som krävs i samband med tjänsteresa. Årlig influencavaccinering Friskvårdsbidrag (5 000 kr/år). Skattefrihet gäller endast motion av mindre värde och av enklare slag, t ex årskort på gym el dyl. 2.5 Skattepliktiga förmåner Medlemsavgifter i yrkes- eller branschföreningar kan i undantagsfall bekostas av AP7, men ska då förmånsbeskattas.

4 4(10) 2.6 Tjänsteresor Resor i tjänsten är en naturligt del i AP7:s verksamhet. Tjänsteresor ska alltid vara motiverade utifrån varje anställds arbetsuppgifter. Som exempel på när resor kan anses vara motiverade kan nämnas uppföljningsmöten med externa förvaltare och depåbank som ett led i kontrollen av utkontrakterad verksamhet, utbildningar / seminarier m.m. För att minimera antalet resor bör anställda sträva efter att förlägga möten med flera olika affärskontakter till ett och samma resetillfälle. Vid val av färdsätt och logi ska säkerhetsmässiga aspekter alltid vägas in. Tjänsteresa får företas efter medgivande av berörd chef. Av AP7 anlitad resebyrå ska användas vid bokning av tjänsteresa. Flygresor Flygresor ska normalt faktureras till fonden. Ej använda biljetter ska återlämnas i fondens namn. Vid resor inom Europa ska billigaste möjliga biljett i ekonomiklass användas. Vid långresor (främst Asien och USA) får biljett i business class bokas, förutsatt att den anställde ska utföra arbete i nära anslutning till ankomst (till resmålet) eller hemkomst. Om det inte är möjligt att boka business class på enkelresa avgör pris och övriga omständigheter om business class får bokas. VD beslutar då från fall till fall. S k frequent flyer bonus tillfaller AP7, vilket innebär att sådan bonus ska användas vid framtida tjänsteresor. Hotell Bättre mellanklasshotell ska väljas (3-4 stjärnor). Dock får, i normalfallet, priset per natt inte överstiga 2,500 kronor. Undantag kan göras vid resor till storstäder med högt kostnadsläge (t ex New York och London).

5 5(10) Vid långdistansflygningar får anställda byta ut business classbiljett mot en extra hotellnatt på AP7:s bekostnad. Om det sammantaget är ekonomiskt mer fördelaktigt för AP7 kan AP7 också bekosta hotellkostnader över helg vid längre tjänsteresor. Befintliga leverantörers rabatterade priser får utnyttjas av AP7:s anställda (gäller dock inte under pågående upphandling). Privat del av tjänsteresa Vid uttag av semester i samband med tjänsteresa bekostar AP7 rese- och hotellkostnader under förutsättning att AP7:s totalkostnad inte ökar. Detsamma gäller om medföljande familjemedlem delar hotellrum. Merkostnader till följd av privat del av resan ska bekostas av den anställde. Omkostnader vid tjänsteresa Vid tjänsteresor som medför övernattning tillämpas skattefri traktamentesmodell med schablonbelopp. De aktuella schablonbelopp Skatteverket fastställer för olika länder anges på Skatteverkets hemsida: traktamente.4.2b543913a42158acf html Traktamentesmodellen innebär att AP7 inte ersätter måltider och andra mindre utgifter av privat karaktär. Om den anställde bjuds på lunch eller middag, eller om frukost ingår i hotellpriset, ska schablonbeloppet justeras ner. Särskild blankett för begäran av traktamentesersättning ska fyllas i av den anställde. AP7 ersätter nödvändiga taxi-, buss- och tunnelbaneresor vid tjänsteresa. Kvitton ska lämnas in vid redovisningen. Resor vid tjänsteförrättningar i Stockholm AP7 ersätter nödvändiga taxi-, buss- och tunnebaneresor vid tjänsteförrättning i Stockolm. Huvudregelen är att kollektivtrafik ska användas när den anställde kan, och att taxiresor begränsas till situationer

6 6(10) där den anställde måste använda detta färdmedel. Kvitto ska lämnas in vid redovisningen. Resekostnader i samband med representation (intern- och extern) AP7 ersätter nödvändiga reskostnader vid extern representation. Vid intern representation (t ex personalfester) är huvudregeln att AP7 inte ersätter reskostnader. Undantag kan medges för del av resa vid bristfälliga allmänna kommunikationer. 2.7 Representation och gåvor Som framgår av AP7:s etiska riktlinjer ska försiktighet iakttas vid all form av representation. Extern representation Ett grundläggande krav är att all representation ska ha ett direkt samband med AP7:s verksamhet. Representationen ingår som en naturlig del i vår utåtriktade verksamhet och ska vara ett uttryck för sedvanlig gästfrihet som syftar till att inleda eller utveckla förbindelser som är viktiga för verksamheten. De kostnader som kan förekomma vid extern representation avser normalt måltider. I undantagsfall kan även andra kostnader förekomma, t.ex. för biljetter eller hotellrum. Representation kan också i speciella fall avse sådana gåvor som är brukliga i affärssammanhang till företag, organisationer eller myndigheter (eller representanter för dessa), t.ex. i samband med jubileum, invigning eller liknande. Som huvudregel gäller att annan representation än måltider ska godkännas av VD efter samråd med etikgruppen. I fall där AP7 bjuder gäller följande: Antalet representanter från AP7 ska stå i rimlig proportion till antalet externa gäster Lyxkrogar ska undvikas. Ett riktmärke för totalkostnad per person är max 900 kronor AP7 bjuder inte på starksprit och champagne När anställda hos AP7 blir bjudna gäller följande:

7 7(10) Ingen representation får tas emot under pågående upphandling Anställda ska i alla sammanhang verka för att representationen hålls på en måttfull nivå AP7 ska i normalfallet stå för rese- och logikostnader i samband med evenemang som erbjuds anställda hos AP7. Om sådant evenemang, eller delar av det, är av ren nöjeskaraktär (t ex konserter och idrottsevenemang) ska den anställde ställa sig frågan om det kan uppfattas som olämpligt att överhuvudtaget acceptera inbjudan. Är svaret ja ska inbjudan avslås (såvida den anställde inte betalar kostnaden själv). Om inbjudan kan accepteras ska den anställde, om värdet av inträdesbiljett till sådant arrangemang bedöms överstiga kronor, begära att själv få bekosta biljetten. Om detta inte är möjligt bör inbjudan avslås. VD kan meddela undantag efter samråd med etikgruppen. Särskild försiktighet ska iakttas när vi bjuds av icke redan upparbetade affärskontakter. I de fallen bör representationen som huvudregel ske över lunch. Gåvor till och från affärskontakter Stor försiktighet ska iakttas när affärskontakter erbjuder anställda hos AP7 gåvor av olika slag (vanligast förekommande är julgåvor). Under pågående upphandlingar får inga gåvor tas emot (skickas tillbaks till avsändaren på AP7:s bekostnad). Om värdet på enskild gåva bedöms överstiga 300 kronor bör gåvan inte accepteras. Anställda som får personliga gåvor från affärskontakter ska anmäla detta till regelverksansvarig. Uppgift om givare och bedömt värde ska anges. Detsamma gäller då anställda erbjuds andra typer av gåvoliknande erbjudanden, som t ex golf, evenemangsbiljetter eller liknande. Gåvor från AP7 till affärskontakter får endast ges efter godkännande från VD efter samråd i etikgruppen (om VD själv är givare av gåvan ska godkännande ges av övriga medlemmar i etikgruppen). Intern representation Intern representation avser aktiviteter (gemensamma måltider, utdelning av julklappar etc.) som syftar till att skapa goda arbetsförhållanden och är

8 8(10) riktade mot den egna personalen, t.ex. i samband med personalmöten och personalfester. AP7 bjuder normalt anställda på sommarfest och julmiddag varje år. Vid särskilda tillfällen (t ex vid jubileér och större projektavslut) kan också andra evenemang anordnas. I dessa sammanhang gäller följande: Representationen ska vara återhållsam vad gäller mat och dryck. Som riktmärke bjuder AP7 på tre normalglas öl eller vin Starksprit ska inte förekomma Totalkostnaden per person bör inte överstiga 900 kronor I övrigt erbjuder AP7 sina anställda kaffe, fredagsfika och frukt. Gemensamma pubkvällar kan anordnas till självkostnadspris. AP7 anordnar också återkommande (oftast årlig) konferens för samtliga anställda. Vid dessa konferenser ska vad som sagts avseende tjänsteresor och intern representation gälla. AP7 står för resa, kost och logi. Utgifter av privat karaktär (som t ex liftkort om skidresa anordnas) bekostas av den anställde själv. Gåvor till anställda AP7 ger samtliga anställda årlig julgåva. Beloppet får inte överstiga 400 kronor. AP7 kan också uppmärksamma anställdas högtidsdagar (t ex jämna födelsedagar, bröllop och pension). Värdet av eventuella gåvor vid sådana tillfällen bör, som huvudregel, inte överstiga kronor och får total inte uppgå till mer än kronor under anställningstiden. 2.8 Arbetsredskap Arbetsredskap som tillhandahålls anställda är AP7:s egendom och ska vårdas väl av anställda. Vid anställningstidens upphörande ska arbetsredskap som tillhandahållits av AP7 återlämnas till AP7. Mobiltelefoner AP7 erbjuder samtliga anställda mobiltelefon eftersom det, med hänsyn till verksamhetens art och organisationens storlek, bedöms vara mycket viktigt att samtliga anställda kan nås med kort varsel. AP7 tillhandahåller abonnemang med fast avgift.

9 9(10) För anställda gäller att privata samtal vid utlandsresa ska särskiljas och förmånsbeskattas. Detsamma gäller då telefonen används för uppkoppling mot internet, d v s internetanvänding vid utlandsresa ska förmånsbeskattas såvida uppkoppling inte krävs för att fullgöra arbetsuppgifter. Då internetuppkoppling krävs för fullgörande av arbetsuppgifter ska i första hand wifi användas (där så är möjligt), och i andra hand fast priserbjudande. Privata utlandssamtal från Sverige ingår inte i fastprisabonnemanget och ska därför särskiljas och förmånsbeskattas. Som huvudregel gäller att en mobiltelefons livslängd uppskattas till tre år. Bärbar dator m.m. Efter godkännande av närmsta chef kan anställda erhålla bärbar dator, om det bedöms vara en väsentlig förutsättning för tjänsteutövningen. I normalfallet tillhandahåller inte AP7 bredbandsuppkopplingar eller skrivare till bärbara datorer. VD kan meddela undantag. Dagstidningar och periodiska tidsskrifter Anställd kan, efter beslut från VD, få dagstidning till hemmet (betalda av AP7) till hemmet om det anses vara av väsentlig betydelse för utförandet av arbetet att anställd kan tillgodogöra sig innehållet innan arbetsdagens början. Av detta följer att periodiska tidsskrifter inte får beställas till hemadressen på AP7:s bekostnad. Terminalglasögon Anställda som har problem att utföra sitt arbete vid terminal har rätt att på AP7:s bekostnad genomgå synundersökning och erhålla terminalglasögon. Priset på bågarna får högst uppgå till kronor. 3. Privatkort AP7 erbjuder samtliga anställda privat kreditkort. Årsavgiften bekostas av AP7. Kortet är i första hand avsett för betalning av utlägg i tjänsten, men får även användas för betalning av privata utgifter. Den anställde har betalningsansvar för hela fakturabeloppet och ersätts för gjorda utlägg i tjänsten mot uppvisande av verifikationer i original.

10 10(10) 4. Återkommande frågor och förtydliganden Inga former av rörlig ersättning (bonus, gratifikationer m.m.) erbjuds anställda vid AP7. AP7 erbjuder inte förmånsbil till anställda. Vissa synkorrigerande åtgärder, som ögonlaseroperation, räknas som hälso- och sjukvård och är därmed skattefri om den inte är offentligt finansierad. Det innebär att AP7 kan erbjuda anställda hjälp med sådan operation via bruttolöneavdrag. Skönhetsoperationer och liknande behandling som inte ingår som ett led i behandling av skada räknas inte som hälso- och sjukvård. Om anställd väljer att genomgå sådan behandling ska konvalesensdagar tas ut i form av semester. Hot mot anställd eller dennes familj kan förekomma. Om sådan situation uppstår kan VD, om hotet är reellt och allvarligt, besluta att åtgärder ska vidtas för att skydda den anställde, dennes familj och egendom. Vidtagna åtgärder (t ex installation av larm) utgör skattefri förmån. AP7 hyr ett mindre antal garageplatser, vilka kan utnyttjas av de anställda. Förmånsbeskattning ska ske vid användning. Som ett led i AP7:s kompetensutvecklingsprogam erbjuds anställda regelbundet möjligheter till vidareutbildning. Som huvudregel ska utbildningen vara betingad av anställningen för att inte den anställde ska förmånsbeskattas. Även utbildningsprogram som inte direkt rör den anställdes verksamhetsområde kan godkännas, förutsatt att det kan visas att utbildningen medför högre kompetens för den anställde. I tveksamma fall fattar VD beslut efter samråd med etikgruppen.

Riktlinjer för representation och gåvor

Riktlinjer för representation och gåvor UFV 2014/787 Riktlinjer för representation och gåvor Fastställd av rektor 2014-06-24 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Ansvar 3 1.2 Förutsättningar 4 1.3 Beslut 4 2 Representation 4 2.1 Extern representation

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor

Riktlinjer för representation och gåvor Ekonomihandboken Riktlinjer för representation och gåvor Beslutad av: Tf universitetsdirektör Per Brolin Datum: 2011-09-16 Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-09-16 Innehåll 1.

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor

Riktlinjer för representation och gåvor Ekonomihandboken Riktlinjer för representation och gåvor Beslutad av: Universitetsdirektör Per Brolin Datum: 2014-12-17 Dnr: 2014/453-1.1 Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2014-12-17

Läs mer

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet Regler för resor vid Luleå tekniska universitet fastställda vid rektors beslutsmöte 2005-05-24 1. Syfte I vår organisation med långtgående delegering av ansvar och befogenheter och med många beslutsfattare

Läs mer

Regler för representation vid Högskolan Dalarna

Regler för representation vid Högskolan Dalarna Regler för representation vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2002-05-30 Revidering: Rektor 2012-03-26 Dnr: DUC 2012/491/10 Gäller fr.o.m. 2012-03-26 Ersätter: Representationspolicy, 2002-05-30, DUF 2002/827/19

Läs mer

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2014-09-23 Dnr: FS 1.1.2 779-14 Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr 102-3011-10. Typ av dokument: Beslutad av:

Läs mer

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3 Sid 1 (19) Innehållsförteckning 1 8 Representation 3 8.1 Definition av begreppet representation. 3 8.1.1 Förtäring som inte är att betrakta som representation.. 3 8.1.2 Deltagande i externa kurser och

Läs mer

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3 Sid 1 (18) Innehållsförteckning 1 8 Representation 3 8.1 Definition av begreppet representation. 3 8.1.1 Förtäring som inte är att betrakta som representation.. 3 8.1.2 Deltagande i externa kurser och

Läs mer

RIKTLINJER OM MUTOR OCH REPRESENTATION

RIKTLINJER OM MUTOR OCH REPRESENTATION STADSLEDNINGSKONTORET JURIDISKA AVDELNINGE N DNR 201-756/2012 SID 1 (7) 2012-09-19 RIKTLINJER OM MUTOR OCH REPRESENTATION En förutsättning för att stockholmarna ska ha förtroende för oss som arbetar inom

Läs mer

RIKTLINJER OM MUTOR OCH REPRESENTATION

RIKTLINJER OM MUTOR OCH REPRESENTATION STADSLEDNINGSKONTORET JURIDISKA AVDELNINGEN DNR 201-756/2012 SID 1 (7) 2012-09-19 RIKTLINJER OM MUTOR OCH REPRESENTATION En förutsättning för att stockholmarna ska ha förtroende för oss som arbetar inom

Läs mer

RIKTLINJER OM MUTOR, REPRESENTATION OCH JÄV

RIKTLINJER OM MUTOR, REPRESENTATION OCH JÄV RIKTLINJER OM MUTOR, REPRESENTATION OCH JÄV FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA I Fastställt av: kommunfullmäktige Datum: 2012-04-19 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och

Läs mer

Teknik- och serviceenhet/tes Ewa Fridén Tel. 08-400 50 432 Box 12854, 112 98 STOCKHOLM ewa.friden@tullverket.se - - Styrdokument Datum 2013-07-100 Dnr Dokumentnamn Mötes- och resepolicy Kategori Strategisk

Läs mer

Handbok till Policy för representation, mutor och jäv

Handbok till Policy för representation, mutor och jäv Kommunstyrelsens förvaltning 2014-04-07 Handbok till Policy för representation, mutor och jäv 1. Beloppsgränser Representation De beloppsgränser som anges nedan avser värdet exklusive moms. Anledningen

Läs mer

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget 1(6) Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2013-04-29 LiÖ 2013-46 Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget Fullmäktige beslutar om grundregler för representation mm. Landstingsdirektören

Läs mer

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget 1(6) Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2013-04-29 LiÖ 2013-46 Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget Fullmäktige beslutar om grundregler för representation mm. Landstingsdirektören

Läs mer

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget 181 17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst 11 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 326-329, SkU 1989/90:30 prop. 1993/94:90 s. 65 67 samt 103, SkU 1989/90:10 prop. 1994/95:182 prop. 1995/96:152 s. 45-52

Läs mer

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Rev av belopp och mutbrott 2012 Personalkontoret KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Beslut av kommunchefen och gäller från 2012-08-01. Representation All

Läs mer

Regler för representation inom Danderyds kommun

Regler för representation inom Danderyds kommun 1(11) KS 2012/0310 för representation inom Danderyds kommun med instruktioner för kontering och redovisning 1 2(11) Innehåll 1. Till Dig som är verksam i Danderyds kommun... 3 1.1. Inledning... 3 1.2 Tillämpningsområde...

Läs mer

Representationspolicy för Hällefors kommun

Representationspolicy för Hällefors kommun Representationspolicy för Hällefors kommun 2(10) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Representation... 3 2.1 Alkoholförtäring... 3 2.2 Extern representation... 4 2.3 Intern representation... 4 2.4 Representationskostnader...

Läs mer

Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner

Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Representation, gåvor och personalförmåner Riktlinjer 2014-06-16, 103 Kommunfullmäktige

Läs mer

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Beslutad av landstingsfullmäktige 2003-09-22 Till resepolicyn hör följande dokument som beslutats av landstingsstyrelsen 2003-09-29, reviderade 2009-12-21 Bilaga

Läs mer

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst, Avsnitt 17 211 17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst 11 kap. IL prop. 1999/2000:2 Sammanfattning Huvudregeln för vad som ska tas upp i inkomstslaget

Läs mer

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy för Sveriges Farmaceuter anställda, förtroendevalda och andra ej anställda Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten/rollen som anställd

Läs mer

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv 1(11) Antagen av kommunfullmäktige Kf 19 2014-04-29 Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv Allmänt Allmänhetens förtroende är utgångspunkten för alla anställda i kommunen och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Förmåner. Personalvårdsförmåner

Förmåner. Personalvårdsförmåner Skattemässig indelning Det går att dela in förmånerna i olika grupper: marknadsvärderade förmåner (skattepliktiga) personalvårdsförmåner (som är skattefria) särskilt reglerade förmåner (som ofta är skattefria

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

Policydokument för kustflottans officersförening.

Policydokument för kustflottans officersförening. 2014/05/20 Policydokument för kustflottans officersförening. 1 Inledning Syftet med detta policydokument är att klarlägga vilka regler som är styrande avseende representation, resor, IT samt synen på alkohol

Läs mer

Representationsreglemente för Staffanstorps kommun

Representationsreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.4 Antaget av kommunfullmäktige 158/13 Reviderad av kommunfullmäktige 158/14 Representationsreglemente för Staffanstorps kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 2 december 2013, 158 och reviderat

Läs mer

Förmåner och representation

Förmåner och representation Förmåner och representation Agenda 1. Allmänt om förmånsbeskattning 2. Skattefria förmåner Personalvårdsförmåner Motion och annan friskvård Förmåner av begränsat värde - arbetsredskap Elektronisk utrustning

Läs mer

Riktlinjer. För resor i tjänsten

Riktlinjer. För resor i tjänsten Riktlinjer För resor i tjänsten INNEHÅLL... 1 Hänvisningar till Västfastigheters hemsida:... 2 VÄSTFASTIGHETERS RIKTLINJER FÖR RESOR I TJÄNSTEN.... 3 RIKTLINJER för Västfastigheters... 4 1.Övergripande

Läs mer