Personalavdelningen 19 juni 2000 Dnr Mahr /562

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalavdelningen 19 juni 2000 Dnr Mahr 49-2000/562"

Transkript

1 MALMÖ HÖGSKOLA LOKALT AVTAL Personalavdelningen 19 juni 2000 Dnr Mahr /562 Parter: Malmö högskola SACO-S OFR-S SEKO-civil Skåne Lokalt kollektivavtal vid Malmö högskola om ersättning vid tjänsteresa m.m. 1 Parterna sluter avtal om bestämmelser vid tjänsteresa för arbetstagare vid Malmö högskola. Avtalet sluts med stöd av 2 kap. 4 ALFA. Avtalet skall ha den lydelse som framgår av bilaga. 2 Avtalet gäller från och med 1 juli 2000 och har en uppsägningstid av tre månader. För Malmö högskola. SACO-S Per-Olof Glantz Per Ekborg OFR-S SEKO-civil Skåne Karin Abrahamsson May Börjesson 1

2 MALMÖ HÖGSKOLA Bilaga 1 Personalavdelningen 19 juni 2000 LOKALT AVTAL ANGÅENDE RESEREGLER 1. Allmänt Vid tjänsteresa och förrättning har anställda på Malmö högskola rätt till följande resekostnadsersättning och traktamente. 1.1 Definitioner Avresedag Bostad Dag Egen bil Flerdygnsförrättning Förrättningsställe Hemkomstdag Inrikes förrättning Natt Tjänsteresa Tjänsteställe Dag då tjänsteresa påbörjats Familjebostad eller motsvarande fast bostad i anslutning till verksamhetsorten Tiden på dygnet mellan klockan och Bil som tillhandahålls av den anställde Förrättning som medför övernattning utom bostaden Arbetsplats där förrättning fullgörs Dag då tjänsteresa avslutas Tjänstgöring som anställd utan att få annan anställning fullgör på annat ställe i Sverige än tjänstestället Tiden på dygnet mellan klockan 0.00 och Resa som föranleds av tjänstgöring utanför den vanliga verksamhetsorten. Som tjänsteresa räknas också resor som företas för att fullgöra visst uppdrag. Hit räknas även resor som görs av tillfälligt anlitade gästföreläsare Den plats där en anställd fullgör huvuddelen av sin tjänstgöring. Om detta sker under förflyttning eller på arbetsplatser som hela tiden växlar, anses som tjänsteställe i regel den plats där arbetstagaren fullgör en del av sitt arbete, såsom att hämta och lämna arbetsmaterial eller utföra förberedande och avslutande arbetsuppgifter 2

3 Arbetsort Traktamente Utrikes förrättning Vanliga verksamhetsorten Övernattning Malmö Ersättning för ökade levnadskostnader (logi, måltider, och småutgifter) i samband med tjänsteresa. Traktamente kan bestå av skattepliktig och inte skattepliktig del Tjänstgöring eller uppdrag som fullgörs utom Sverige på någon annan ort än den vanliga verksamhetsorten eller stationeringsorten utomlands. En förrättning kan endast göras i den egna tjänsten Ett område inom 50 kilometer från den ordinarie arbetsplatsen och bostaden Tjänsteresa som medför bortavaro som sträcker sig över en natt 1.2 Resekostnadsersättning Bestämmelserna om resekostnadsersättning gäller för alla tjänsteresor. För att resekostnadsersättning skall utbetalas, skall resan vara beordrad eller vara godkänd i efterhand. Alla kostnader skall verifieras med kvitto i original och bifogas reseräkningen Allmänna kommunikationsmedel Tågresor företas normalt i andra klass och flygresor normalt i ekonomiklass. Transport till och från flygplats skall i första hand ske med flygtåg/flygbuss/linjebil. Taxi får utnyttjas när allmänna kommunikationsmedel inte står till förfogande eller är olämpliga. Kvitto som den anställde lämnar till Malmö högskola skall innehålla från- och till adresser samt den resandes namn Bilresor Vid tjänsteresa där egen bil är lämpligaste färdmedel utbetalas 27 kr/mil, varav 15 kr är skattefria. I ersättningen ingår övriga resekostnader såsom kostnader för medpassagerare, bagage och tung last Samåkning Möjlighet till samåkning skall utnyttjas. 1.3 Kurser och konferenser 3

4 Vid internt eller externt arrangerade kurser eller konferenser med betald helpension utgår ej traktamente. 2. Inrikes resor Vid inrikes tjänsteresa har anställda vid Malmö högskola rätt till traktamente, ersättning för logikostnad och resekostnadsersättning. En resa mellan bostaden och tjänstestället är inte en tjänsteresa. Vid resor mellan bostad och arbetsort samt vid resor inom arbetsorten utgår ersättning endast för merkostnader som kan uppstå vid förrättning på annan plats än tjänstestället. Resekostnadsersättningen och traktamentet beräknas med hänsyn till det faktiska färdsättet och den faktiska bortovaron från tjänstestället eller bostaden. 2.1 Traktamente Vid förrättning utanför den vanliga verksamhetsorten utbetalas traktamente antingen för endagsförrättning eller, om förrättningen medför övernattning, för flerdygnsförrättning. Nattraktamente betalas endast om den anställde inte erhållit av arbetsgivaren betald logi och inte heller fått logikostnad betald på annat sätt. (Se nedan under Logikostnad). I betald logi inräknas sovplats på tåg och båt. Nattraktamente erhålls inte om den anställde kör bil, reser på tåg med sittplatsbiljett eller arbetar under natt Endagsförrättning Vid endagsförrättning utbetalas traktamente med följande belopp: Om tjänsteresan varar mer än 6 timmar 90 kr Om tjänsteresan varar mer än 12 timmar 190 kr För tjänsteresor som varar i högst 6 timmar utbetalas ingen ersättning Flerdygnsförrättning Vid flerdygnsförrättning utbetalas traktamente med följande belopp (varav skattefritt avdrag inom parentes): Avresedag (avresa före kl 12) Avresedag (avresa kl 12 eller senare) Hel dag (dag 1 15) Hel dag (dag 16 90) Hel dag (fr o m dag 91) Hemkomstdag (efter kl 19) Hemkomstdag (kl 19 eller tidigare) 325 (180) kr 160 ( 90) kr 325 (180) kr 220 (180) kr 217 (126) kr 325 (180) kr 160 ( 90) kr Tjänsteresa som pågår längre tid 4

5 En tjänsteresa anses bruten bara av uppehåll som beror på att arbetet förläggs till annan ort i minst fyra veckor. Kortare uppehåll samt uppehåll för semester eller sjukdom skall leda till att en tremånadersperiod förlängs i motsvarande mån om inte traktamente utbetalas under uppehållet. 2.2 Måltidsavdrag, kostförmån Om måltider ingår i rumspriset vid hotellvistelse eller om resenären annars på grund av tjänsten har erhållit någon måltid, skall traktamentet för den dagen reduceras med: Skattefri del Skattepliktig del Frukost 20% 20% Lunch 35% 35% Middag 35% 35% Alla måltider 90% 100% Reduktion av traktamentet görs endast för faktiskt intagna måltider. Reduktion görs ej för måltid som tillhandahållits på allmänna transportmedel, om måltiden obligatoriskt ingår i priset för resan. Måltid som tillhandahållits utan kostnad för resenären är normalt en skattepliktig kostförmån med undantag för fri kost på allmänna transportmedel och fri frukost på hotell om kosten obligatoriskt ingår i priset för resan eller rummet. För 1999 har riksskatteverket fastställt följande förmånsvärde: Frukost 26 kr Lunch eller middag 52 kr Helt fri kost (minst tre måltider) 130 kr Detta betyder att samtidigt som måltidsavdrag görs skall den anställde dessutom förmånsbeskattas för erhållen måltid. Fri måltid i samband med representation är dock inte skattepliktig. I dessa fall görs måltidsavdrag men kostförmån skall inte noteras. 2.3 Logikostnad Vid flerdygnsförrättning utanför den vanliga verksamhetsorten utbetalas ersättning för den faktiska logikostnaden. Denna ersättning är skattefri. Efter 30:e dygnet betalas logikostnad endast om resenären på grund av särskilda skäl måste hyra nattlogi till en kostnad som inte täcks av nattraktamente (se nedan). Nattraktamente utgår då den anställde själv står för logikostnaden. Beloppet är 390 kr per natt, varav 90 kr är skattefritt, och utbetalas för högst 10 nätter per förrättningstillfälle. Från och med den 11:e natten är ersättningen 90 kr per natt (skattefritt). 3. Utrikes tjänstresa 5

6 Vid utrikes resor med övernattning tillämpas URF, utlandsreseförordningen (SFS 1991:1754) kompletterad med Riksskatteverkets rekommendationer. Resekostnadsersättningen och traktamentet beräknas med hänsyn till det faktiska färdsättet och den faktiska bortovaron från tjänstestället eller bostaden. 3.1 Resekostnad Se ovan under Allmänt. Ersättning betalas för transport och tillfällig förvaring av resgods. Ersättning betalas också för andra nödvändiga utgifter som för resgodsförsäkring, visering och kursförlust. Utgifterna skall vara styrkta. 3.2 Traktamente Vid förrättning utanför eller inom den vanliga verksamhetsorten utbetalas traktamente antingen för endagsförrättning eller, om förrättningen medför övernattning, för flerdygnsförrättning Endagsförrättning Vid endagsförrättning utomlands utgår traktamente som för inrikes resa utan övernattning. Förutsättning för att utlandstraktamente skall vara skattefritt är att övernattning skett Flerdygnsförrättning Vid flerdygnsförrättning utbetalas traktamente för dag med ett belopp motsvarande riksskatteverkets rekommenderade normalbelopp. Dessa belopp är skattefria. Observera att p g a bestämmelserna om den vanliga verksamhetsorten blir traktamentsbelopp som betalas ut vid exempelvis flerdygnsförrättning i Köpenhamn helt skattepliktiga. Helt traktamente betalas för avresedagen om resan påbörjats före kl och för hemresedagen om resan avslutats efter kl Om resan har påbörjats senare eller avslutats tidigare, betalas högst halvt traktamente Tjänsteresa som pågår längre tid Pågår tjänsteresan mer än tre månader reduceras den skattefria delen av traktamentsbeloppet med 30% efter de tre första månaderna. En tjänsteresa anses bruten bara av uppehåll som beror på att arbetet förläggs till annan ort i minst fyra veckor. Kortare uppehåll samt uppehåll för semester eller sjukdom skall leda till att en tremånadersperiod förlängs i motsvarande mån om inte traktamente betalas under uppehållet. 6

7 3.2.3 Flera länder på samma dag Om den anställde uppehåller sig i flera länder under samma dag, d v s mellan och 24.00, skall traktamente utges för det land där den anställde tillbringar den längsta tiden. När vistelsetiden beräknas skall hänsyn endast tas till dagtid. Tid som åtgår för färd med båt eller flygplan från hamnen eller flygplatsen i ett land till hamnen eller flygplatsen i ett annat land skall inte räknas in i vistelsen i något av länderna. Detsamma gäller i fråga om tid för mellanlandning för tankning eller liknande eller för byte till eller från inrikes flyg. Uppehåll för övernattning under resan likställs med förrättning på övernattningsorten. Har den anställde avrese- eller hemkomstdagen vistats större delen av tjänsteresetiden i Sverige bestäms traktamentet enligt reglerna för inrikes tjänsteresa. Vid resa mellan länder som har olika tid beräknas vistelsetiden med utgångspunkt i den lokala tiden för respektive ort. Observera att det endast är den tid varunder tjänsteresan pågår (tjänsteresetiden) som skall jämföras när resenären under samma dag vistas i flera länder. Helt traktamente betalas för avresedagen om resan har påbörjats före kl och för hemresedagen om resan avslutats efter kl Om resan påbörjats senare eller avslutats tidigare, betalas halvt traktamente. Exempel: En tjänsteman vid Malmö högskola reser från tjänstestället dag 1 kl för att åka på tjänsteresa till Berlin. Planet till Berlin avgår kl från Sturup och landar i Berlin kl Han reser hem dag 2 med ett plan som avgår kl och landar på Sturup kl Resenären kommer hem till bostaden kl Avresedagen: Sverige Tyskland Tjänsteresetid kl ,5 kl ,5 Halvt tyskt traktamente betalas efterom resenären har vistats den längsta tjänsteresetiden av dagen i Tyskland och avresan inte skett före kl Hemresedagen: Sverige Tyskland Tjänsteresetid kl ,5 kl ,5 Helt tyskt traktamente betalas eftersom resenären har vistats den längsta tjänsteresetiden av dagen i Tyskland och hemresan avslutas efter kl Måltidsavdrag, kostförmån 7

8 Om måltider ingår i rumspriset vid hotellvistelse eller om resenären annars på grund av tjänsten har erhållit någon måltid, skall traktamentet (både den skattefria delen och den skattepliktiga) för den dagen minskas med: Frukost 15% (20% inom den vanliga verksamhetsorten) Lunch 35% Middag 35% Alla måltider 85% Reduktion av traktamentet görs endast för faktiskt intagna måltider. Reduktion görs ej för måltid som tillhandahållits på allmänna transportmedel, om måltiden obligatoriskt ingår i priset för resan. Måltid som tillhandahållits utan kostnad för resenären är normalt en skattepliktig kostförmån med undantag för fri kost på allmänna transportmedel och fri frukost på hotell om kosten obligatoriskt ingår i priset för resan eller rummet. För 1999 har riksskatteverket fastställt följande förmånsvärde. Frukost 26 kr Lunch eller middag 52 kr Helt fri kost (minst tre måltider) 130 kr Detta betyder att samtidigt som måltidsavdrag görs skall den anställde dessutom förmånsbeskattas för erhållen måltid. Fri måltid i samband med representation är dock inte skattepliktig. I dessa fall görs måltidsavdrag men kostförmån skall inte noteras. 3.4 Logikostnad Vid tjänsteresa utomland ersätts styrkta logikostnader för hotellrum. Kostnaderna skall vara skäliga. Delas hotellrum med person som inte är ersättningsberättigad, utgår ersättning för hotellkostnader för max 75% av priset för ett dubbelrum. Om en resenär, i stället för att bo på hotell, hyr en annan bostad får han ersättning för styrkta kostnader, dock högst med belopp motsvarande normal hotellrumskostnad på orten för en person. Om den anställde själv står för logikostnaden utges ersättning för särskilda kostnader med ett belopp per natt som svarar mot 50% av det traktamente för dag som gäller för den plats där övernattning sker. Sådan ersättning betalas inte när resenären tillbringat natten på tåg, fartyg eller flygplan och inte heller då fritt logi tillhandahållits av värdlandet, av en myndighet, av ett trafikföretag eller motsvarande. 3.5 Utlägg i främmande valuta Utlägg i främmande valuta ersätts enligt den växelkurs efter vilken valutan förvärvats. 4. Statens tjänstereseförsäkring 8

9 Försäkringens grundskydd gäller vid alla inrikes och utrikes tjänsteresor och förrättningar för Malmö högskolas räkning. Det gäller under hela bortovaron från tjänstestället eller bostaden eller annan plats där tjänsteresan börjar eller slutar. Vid en utrikes tjänsteresa gäller det även under avbrott p g a semester eller tjänstledighet på annan ort än resenärens vanliga verksamhetsort. Försäkringen gäller utan självrisk. Se mer om grundskydd och allmänna villkor i foldern Statens tjänstereseförsäkring, Försäkringsvillkor, Foldern kan du rekvirera från personalavdelningen. 5. Ersättning till utländska gästlärare/forskare 5.1 Vistelsetid kortare än sex månader För utländsk gästföreläsare och gästforskare som vistas här kortare tid än sex månader är kostnadsersättning för resa till och från Sverige samt för logi i Sverige skattefri. Dagsersättning i form av traktamente eller motsvarande betraktas av skattemyndigheterna som lön och är därmed skattepliktig (skatten betalas i Sverige såvida det inte föreligger ett s k dubbelbeskattningsavtal som säger annorlunda). Gästföreläsaren/forskaren har samma rätt till ersättningar och avdrag vid tjänsteresa (d v s resa mellan tjänstestället vid Malmö högskola och förrättningsstället) som övriga anställda. 5.2 Vistelsetid sex månader eller längre Kostnadsersättning för resa till och från Sverige samt för logi (även bostadsbidrag) är för utländsk gästforskare som vistas i Sverige i sex månader eller längre skattebelagd. Detta gäller med undantag för särskilt kvalificerade gästforskare som av forskarskattenämnden beviljats skattefrihet för dessa förmåner. Utländsk gästforskare som vistas här sex månader eller längre betraktas som bosatta i Sverige och jämställs i princip med svenska medborgare ur skattesynpunkt. Reglerna om inrikes och utrikes tjänsteresa tillämpas följaktligen i sin helhet. 9

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet Regler för resor vid Luleå tekniska universitet fastställda vid rektors beslutsmöte 2005-05-24 1. Syfte I vår organisation med långtgående delegering av ansvar och befogenheter och med många beslutsfattare

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Inkomståret 2004 SKV 354 utgåva 13 Traktamenten och andra kostnadsersättningar är skattepliktiga. Den skattskyldige har rätt till helt schablonavdrag för måltider

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2014 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som arbetsgivare betalar

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2006 SKV 354 utgåva 16 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som

Läs mer

19 Vad som ska dras av i tjänst

19 Vad som ska dras av i tjänst 305 19 Vad som ska dras av i tjänst Allmänna avdragsregler Speciella avdragsregler Nödvändiga kostnader Sammanfattning I 12 kap. 1 IL stadgas att utgifter för att förvärva eller bibehålla inkomster ska

Läs mer

Traktamenten m.m. i byggbranschen

Traktamenten m.m. i byggbranschen Traktamenten m.m. i byggbranschen 2014 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som är arbets givare inom bygg- och anläggningsbranschen samt till arbets givare i liknande branscher, t.ex.

Läs mer

UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015

UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015 1(8) UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Detta reglemente gäller för avdelningsstyrelsen och vid av avdelningsstyrelsen meddelade uppdrag inklusive fackliga studier,

Läs mer

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2014-09-23 Dnr: FS 1.1.2 779-14 Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr 102-3011-10. Typ av dokument: Beslutad av:

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

Resereglemente för Karolinska Institutet

Resereglemente för Karolinska Institutet Resereglemente för Karolinska Institutet Gäller från och med 2010-07-01 Ersätter resereglemente från 2008-02-01 Beslut Dnr: 3400/2010-200 2010-06-10 Universitetsdirektör Revidering av resereglemente för

Läs mer

Deklarationsupplysningar

Deklarationsupplysningar Deklarationsupplysningar För dig som arbetar i Danmark och ska betala skatt i Sverige Taxeringsåret 2012 (inkomståret 2011) 2 Allmän information Skatteverket har sammanställt dessa deklarationsupplysningar

Läs mer

Teknik- och serviceenhet/tes Ewa Fridén Tel. 08-400 50 432 Box 12854, 112 98 STOCKHOLM ewa.friden@tullverket.se - - Styrdokument Datum 2013-07-100 Dnr Dokumentnamn Mötes- och resepolicy Kategori Strategisk

Läs mer

Göteborgs universitet. Reseguiden för anställda 081219

Göteborgs universitet. Reseguiden för anställda 081219 Göteborgs universitet Reseguiden för anställda 081219 Innehållsförteckning 1 Resepolicy 2 2 Resegruppen vid Göteborgs universitet 2 3 Reseplanering 3 4 Universitetets resebyråer 4 4.1 GU:s ramavtal med

Läs mer

Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar

Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar Detta är partgemensamma rekommendationer från SKTF ekumeniska pingstsektion och Pingst-fria församlingar i samverkan. Stig Hilding har på ett

Läs mer

Skatteregler Uppdaterat 2011-03 - 01

Skatteregler Uppdaterat 2011-03 - 01 Uppdaterat 2011-03 - 01 Ersätter uppdateringar från 2010-03 - 01. Alla uppdateringar i hela dokumentet som är gjorda 2011 är kantmarkerade. Dessutom är större och viktigare uppdateringar skrivna med fetstil.

Läs mer

Fulltextversion! Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.

Fulltextversion! Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Fulltextversion! Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. RFS nr: 2006:6 Rubrik: Tillämpningsföreskrifter till lagen (1994:1065)

Läs mer

Kollektivavtal Vattenfall 2011-2012

Kollektivavtal Vattenfall 2011-2012 Kollektivavtal Vattenfall 2011-2012 Gäller för Vattenfallkoncernens bolag och enheter i Sverige Avtalet är träffat mellan Vattenfallkoncernens bolag i Sverige Akademikerrådet i Vattenfall Unionen Ledarna

Läs mer

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Innehåll Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa... 1 Prioriteringsordning vid tjänsteresa... 3 Regler för beställning av tjänsteresor...

Läs mer

SVEVIA Företagsavtal fr.o.m. 2012-04-01 Innehållsförteckning

SVEVIA Företagsavtal fr.o.m. 2012-04-01 Innehållsförteckning SVEVIA Företagsavtal fr.o.m. 2012-04-01 Innehållsförteckning Svevias Affärsverksavtal...2 1 Avtalets omfattning i Svevia...2 2 Anställning...2 3 Kostnadsersättningar...3 4 Bisysslor, Disciplinpåföljd...5

Läs mer

15. Ersättning till förtroendevalda 2014

15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Förmiddag, station 2 15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Valberedningen har tagit fram ett förslag på ersättningar till förtroendevalda. Valberedningens förslag till beslut: Att anta valberedningens

Läs mer

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Deltagande: FS ledamöter: Personalens representant: SISU Idrottsutbildarnas personal: Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

Hankens reseanvisningar 12.2.2014

Hankens reseanvisningar 12.2.2014 Hankens reseanvisningar 12.2.2014 INNEHÅLL 1 ALLMÄNT... 4 1.1. Syftet med reseanvisningarna... 4 1.2. Högskolans reseadministration... 4 1.3. Reserelaterade begrepp... 4 1.3.1 Arbetsresa... 4 1.3.2 Arbetsplats...

Läs mer

Arvodes- och ersättningsreglemente

Arvodes- och ersättningsreglemente Hörselskadades Riksförbund 1(5) Arvodes- och ersättningsreglemente Gäller för styrelseledamöter och övriga förtroendevalda på förbundsnivå 1. Grundläggande bestämmelser 1.1 Definitioner Med förrättning

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor

Riktlinjer för representation och gåvor Ekonomihandboken Riktlinjer för representation och gåvor Beslutad av: Universitetsdirektör Per Brolin Datum: 2014-12-17 Dnr: 2014/453-1.1 Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2014-12-17

Läs mer

URA Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands

URA Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands URA Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands Gäller från 2010-02-01 Upplysning I förhandlingsprotokoll 2010-01-25 har parterna enats om ändring i avtalets

Läs mer

URA. Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för. anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands. Centrala avtal 2007:1 2007-10-01

URA. Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för. anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands. Centrala avtal 2007:1 2007-10-01 URA Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands Centrala avtal 2007:1 2007-10-01 Ersätter cirkulär 2003:A2 Utgiven av Arbetsgivarverket 2007 Produktion &

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE

KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE KOLLEKTIVAVTAL om löner och allmänna anställningsvillkor mellan BANKINSTITUTENS ARBETSGIVAREORGANISATION (BAO) och FINANSFÖRBUNDET

Läs mer

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc 1(5) Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc Färdtidsersättning, traktamente och resetillägg regleras i Allmänna bestämmelser (AB), avtalet TRAKT 04

Läs mer

11 Beräkning av skatteavdrag för preliminär skatt... 1

11 Beräkning av skatteavdrag för preliminär skatt... 1 Innehåll 11 Beräkning av skatteavdrag för preliminär skatt... 1 11.1 Innehåll...1 11.2 Definitioner...1 11.2.1 Regelbunden ersättning...1 11.2.2 Huvudinkomst...2 11.3 Underlag för beräkning av skatteavdrag

Läs mer

EKONOMISKA BESTÄMMELSER

EKONOMISKA BESTÄMMELSER EKONOMISKA BESTÄMMELSER inom Svenska Handbollförbundet för perioden 15 07 01 16 06 30 1. Förtroendevalda 2. Vid kurs/konferensuppdrag 3. Vid lägeruppdrag 4. Traktamente för 1, 2 och 3 5. Resekostnadsersättning

Läs mer