Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Traktamenten och andra kostnadsersättningar"

Transkript

1 Traktamenten och andra kostnadsersättningar Inkomståret 2004 SKV 354 utgåva 13 Traktamenten och andra kostnadsersättningar är skattepliktiga. Den skattskyldige har rätt till helt schablonavdrag för måltider och småutgifter för varje hel dag även om arbetsgivaren har betalat ut traktamente med ett lägre belopp. Schablonavdraget för måltider och småutgifter under tjänsteresa är detsamma oavsett om traktamente har betalats ut eller inte. Arbetsgivaren ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på ersättningar som överstiger avdragsgilla belopp. Ökade måltidsutgifter och småutgifter kan dras av i inkomstdeklarationen med även vid resa i näringsverksamhet utanför den vanliga verksamhetsorten. Tjänsteresa i Sverige, 2 Tjänsteresa utomlands, 4 Resa i näringsverksamhet i Sverige och utomlands, 5 Tillfälligt arbete och dubbel bosättning, 6 Innehållsförteckning Hemresor, 7 Bilersättning, 7 Annan kostnadsersättning i tjänsten, 7 Kontrolluppgift och inkomstdeklaration, 8 Besök vår webbplats 1

2 Tjänsteresa i Sverige Den som i sitt arbete har gjort resor (tjänsteresor) och övernattat utanför sin vanliga verksamhetsort har rätt till avdrag för ökade levnadskostnader i inkomstdeklarationen. Se även nedan under rubriken Redovisning av traktamente. Förutom utgifter för själva resan ska följande utgifter i samband med tjänsteresan dras av. Utgifter för logi. Ökade utgifter för måltider. Diverse småutgifter. Vid beräkningen av avdraget används för tjänsteresa i Sverige ett maximibelopp () och för tjänsteresa utomlands ett normalbelopp. Fr.o.m. inkomståret 2004 uppgår maximibeloppet till 200 kr för hel dag. Avdraget beräknas för hel eller halv dag. Som hel dag räknas även avresedagen, om resan har påbörjats före klockan 12.00, och hemkomstdagen om resan har avslutats efter klockan Som halv dag räknas avresedagen om resan påbörjas kl eller senare och hemkomstdagen om resan avslutas klockan eller tidigare. Ersättning för levnadskostnader under tjänsteresa på den vanliga verksamhetsorten eller under tjänsteresa som inte varit förenad med övernattning, behandlas som lön och inte som traktamente, även om ersättningen betalas ut enligt kollektivavtal och kallas traktamente. Vanliga verksamhetsorten Med den vanliga verksamhetsorten menas ett område inom 50 kilometer (närmaste färdväg) från den skattskyldiges tjänsteställe eller bostad. Ofta har den skattskyldige två vanliga verksamhetsorter, tjänstestället och bostaden, som delvis kan sammanfalla. Särskilda regler gäller för sjömän. Tjänsteställe En tjänsteresa anses påbörjad respektive avslutad vid den skattskyldiges tjänsteställe eller hans bostad beroende på var den faktiskt påbörjats eller avslutats. Tjänsteställe är den plats där den skattskyldige utför huvuddelen av sitt arbete. Om arbetet utförs på arbetsplatser som hela tiden växlar anses tjänstestället i regel vara den plats där den skattskyldige hämtar och lämnar arbetsmaterial eller förbereder och avslutar sina arbetsuppgifter. Om arbetet pågår en begränsad tid på varje plats enligt vad som gäller för vissa arbeten inom byggnads- och anläggningsbranschen och liknande branscher, anses bostaden som tjänsteställe. Den skattskyldige kan bara ha ett tjänsteställe hos samma arbetsgivare även om han stadigvarande arbetar på två olika orter. Tjänstestället är den plats där den skattskyldige normalt arbetat flest dagar. För reservofficerare, styrelseledamöter, nämndemän och jurymän i allmän domstol m.fl. räknas bostaden som tjänsteställe. Redovisning av traktamente Traktamentsersättningar upp till avdragsgilla (normalbelopp vid utrikes tjänsteresa) redovisas endast med kryss på kontrolluppgiften. Detta innebär att ersättningen varken ska tas upp eller dras av i inkomstdeklarationen. Avdraget har kommit den skattskyldige tillgodo genom en s.k. tyst kvittning. Se även under rubriken Kontrolluppgift och inkomstdeklaration. Det finns ett undantag från vad som ovan sagts angående redovisning i inkomstdeklarationen. Det är när utbetald traktamentsersättning i samband med tjänsteresa i Sverige eller utlandet, som pågår högst tre månader, är lägre än en. I det fallet ska traktamentsersättningen redovisas i inkomstdeklarationen. Avdrag ska göras med en 200 kr för hel dag respektive 100 kr för halv dag för tjänsteresa i Sverige och med ett normalbelopp för hel dag och ett halvt normalbelopp för halv dag för tjänsteresa utomlands. Har arbetsgivaren betalat ut traktamentsersättningar som överstiger en ska den överskjutande delen tas upp som lön i inkomstdeklarationen. Avdrag får under vissa förutsättningar göras med faktiska kostnader. Se nedan under rubriken Högre avdrag. Om ett belopp som motsvarar den faktiska utgiftsökningen dras av i inkomstdeklarationen ska också den erhållna traktamentsersättningen redovisas i deklarationen. Tjänsteresa högst tre månader Traktamente har betalats ut med Om den skattskyldige har fått ersättning för ökade utgifter för måltider och småutgifter (dagtraktamente) för en tjänsteresa förenad med övernattning med et 200 kr för hel dag respektive 100 kr för halv dag ska arbetsgivaren endast redovisa med en kryssmarkering på kontrolluppgiften att traktamente betalats ut. Den skattskyldige ska inte ta upp traktamentsersättningen som intäkt och inte heller göra något avdrag i sin inkomstdeklaration. Observera att de angivna beloppen blir lägre om arbetsgivaren svarar för den skattskyldiges måltidsutgifter under tjänsteresa. Se nedan under rubriken Kostförmån och traktamente. 2

3 Exempel Tjänsteresa kortare tid än tre månader En tjänsteresa börjar måndag morgon kl och slutar fredag eftermiddag kl Arbetsgivaren kan utan att skatt- och avgiftsskyldighet uppkommer betala ut fyra hela och ett halvt dagtraktamente, dvs. totalt 900 kr (200 kr kr kr kr kr). Om arbetsgivaren inte betalar utgiften för logi för den anställde, kan han dessutom betala ut fyra nattraktamenten à 100 kr. Traktamente som överstiger Om den skattskyldige får dagtraktamente som överstiger de (200 respektive 100 kr) som ska dras av eller nattraktamente som överstiger 100 kr ska den överskjutande delen behandlas som lön. Detta innebär att arbetsgivaren ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på den överskjutande delen samt redovisa denna som lön på kontrolluppgiften. Traktamente som är lägre än Den skattskyldige har rätt att i sin inkomstdeklaration göra ett schablonmässigt avdrag med 200 kr för hel dag respektive 100 kr för halv dag även när den utbetalade traktamentsersättningen är lägre än nämnda. I detta fall ska den skattskyldige ta upp traktamentsersättningen till beskattning i inkomstdeklarationen. Traktamente har inte betalats ut Om den skattskyldige inte har fått dagtraktamente men gör sannolikt att han har haft ökade utgifter för måltider och småutgifter, har han ändå rätt till ett schablonmässigt avdrag med 200 kr för hel dag och med 100 kr för halv dag. Tillfredsställande utredning bör lämnas som visar förrättningsort och datum, tider för avresa och hemkomst samt syftet med resan. Denna regel gäller även vid resor i näringsverksamhet. Högre avdrag Om den skattskyldige visar att den sammanlagda utgiftsökningen under samtliga tjänsteresor i Sverige under beskattningsåret i en och samma tjänst varit större än det sammanlagda schablonavdraget, ska i stället ett belopp som motsvarar den faktiska utgiftsökningen dras av. Denna regel gäller oavsett om den skattskyldige fått dagtraktamente eller inte eller med vilket belopp. Erhållna traktamenten ska deklareras. Kostförmån och traktamente Har den skattskyldige fått både kostförmån och traktamente gäller följande. Kostförmånen ska tas upp till beskattning och schablonavdraget för ökade utgifter för måltider och småutgifter ska minskas med värdet av kostförmånen enligt de regler som beskrivs i information om avdrag för ökade levnadskostnader m.m. (RSV M 2003:15). Se nedanstående tabell. I samband med tjänsteresa är fri kost på allmänna transportmedel och fri frukost vid övernattning på hotell inte en skattepliktig förmån om kosten obligatoriskt ingår i priset för resan eller hotellrummet. Traktamentsavdraget ska minskas pga. hotellfrukosten men inte pga. kost på transportmedel. Minskat avdrag p.g.a. kostförmån Schablonavdrag för ökade utgifter för måltider och diverse småutgifter 200 kr 140 kr 100 kr 60 kr Minskning för: Minskning bör ske med: Frukost, lunch och middag 180 kr 126 kr 90 kr 54 kr Lunch och middag 140 kr 98 kr 70 kr 42 kr Lunch/middag 70 kr 49 kr 35 kr 21 kr Frukost 40 kr 28 kr 20 kr 12 kr Utgifter för logi När den skattskyldige har haft utgifter för logi i samband med övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten ska han göra avdrag i sin inkomstdeklaration med det faktiska beloppet. Om han inte kan visa logiutgiften ska han göra ett schablonmässigt avdrag med 100 kr per natt (ett halvt maximibelopp). Har arbetsgivaren betalat för logi får naturligtvis inget avdrag göras. Tjänsteresa längre tid än tre månader Traktamente har betalats ut under de tre första månaderna och fortsätter att betalas ut När tjänsteförrättningen utanför den vanliga verksamhetsorten har pågått på samma ort under längre tid än tre månader, ändras reglerna för avdrag för ökade levnadskostnader. För att få avdrag måste förutom att det fortfarande är fråga om en tjänsteresa förutsättningarna för avdrag vid tillfälligt arbete vara uppfyllda (se vidare under rubriken Tillfälligt arbete och dubbel bosättning ). Den fråga som ska ställas är alltså: Skulle en anställd som inte har traktamente få avdrag enligt reglerna för tillfälligt arbete? Blir svaret ja, ska avdrag för ökade utgifter för måltider och småutgifter på arbetsorten göras enligt en lägre schablon än under de första tre månaderna, nämligen med 140 kr (70 % av helt maximibelopp) per hel dag. En förutsättning för detta schablonavdrag är dock att den skattskyldige fortfarande får ersättning från arbetsgivaren. För tid efter två år är motsvarande avdrag 100 kr (50 % av helt maximibelopp) per hel dag. Utgifter för logi dras av enligt samma regler som gäller för de första tre månaderna (se ovan). Exempel Tjänsteresa längre tid än tre månader En tjänsteresa pågår i tre månader och tjugo dagar. Utresan börjar kl den första dagen, hemkomst kl den sista dagen. Förutom nattraktamente (max. 100 kr/natt) kan arbetsgivaren utan att behöva göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter betala ut helt dagtraktamente med 200 kr/dag de första tre månaderna (med undantag för första dagen där traktamentet blir max. 100 kr) och den lägre schablonen (140 kr/dag) de övriga dagarna. 3

4 Avbrott i tjänsteresa En tjänsteresa anses bruten bara av uppehåll som beror på att arbetet förläggs till annan ort i minst fyra veckor. Kortare uppehåll för semester eller sjukdom bör leda till att tremånadersperioden förlängs i motsvarande mån om inte traktamente betalas under uppehållet. Se vidare information om avdrag för ökade levnadskostnader m.m. (RSV M 2003:15). Traktamente har betalats ut med Traktamentsersättningen ska inte tas upp till beskattning och något avdrag får inte göras i inkomstdeklarationen. Traktamente som överstiger Arbetsgivare, som efter tremånadersperiodens utgång betalar ut traktamente som överstiger de för den skattskyldige avdragsgilla en (140 kr för dag respektive 100 kr för natt), ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på det överskjutande beloppet samt redovisa detta som lön på kontrolluppgiften. Traktamente som är lägre än Traktamentsersättningen ska inte tas upp till beskattning och något avdrag får inte göras i inkomstdeklarationen eftersom högre belopp än vad som motsvarar det utbetalade traktamentet inte får dras av. Traktamente betalas inte ut efter tremånadersperiodens utgång Trots att det fortfarande är en tjänsteresa gäller inte tjänstereseschablonen. Däremot har den skattskyldige under vissa förutsättningar rätt till avdrag för ökade levnadskostnader enligt reglerna för tillfälligt arbete. Tjänsteresa utomlands Ökade levnadskostnader, dvs. måltidsutgifter, diverse småutgifter och logi, vid tjänsteresa utomlands får i likhet med tjänsteresa i Sverige dras av i inkomstdeklarationen bara om resan varit förenad med övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten. Traktamente har betalats ut med normalbelopp Om den skattskyldige har fått dagtraktamente för en tjänsteresa utomlands och han inte kan visa större merutgifter, ska avdrag göras med ett normalbelopp för hel dag som tagits i anspråk för resan och med ett halvt normalbelopp för halv dag. Under rubriken Tjänsteresa kortare tid än tre månader ovan informeras om vad som avses med hel respektive halv dag. Avdraget ska i likhet med vad som gäller för tjänsteresa i Sverige minskas om tjänsteresan pågår längre tid än tre månader. Det lägre avdraget är 70 % (respektive 50 % efter två år) av ett normalbelopp per dag. Normalbeloppen varierar mellan olika länder. Skatteverket har för inkomståret 2004 lämnat allmänna råd om normalbelopp för ökade levnadskostnader (måltider och diverse småutgifter) i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning (RSV 2003:31). Vistelse i mer än ett land Om den skattskyldige under en tjänsteresa samma dag uppehåller sig i mer än ett land bestäms avdraget efter vad som gäller för vistelse i det land där han uppehållit sig den längsta delen av dagen ( ). Se vidare i information om avdrag för ökade levnadskostnader m.m. (RSV M 2003:15). Traktamente som överstiger normalbelopp Har den skattskyldige fått dag- eller nattraktamente som överstiger en (helt eller halvt normalbelopp) ska den överskjutande delen behandlas som lön. Detta innebär att arbetsgivaren ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på den överskjutande delen samt redovisa denna som lön på kontrolluppgiften. Traktamente som är lägre än normalbelopp Vid tjänsteresa som pågår högst tre månader har den skattskyldige rätt att i sin inkomstdeklaration göra avdrag med ett normalbelopp för hel dag och ett halvt normalbelopp för halv dag även om den traktamentsersättning som betalats ut är lägre än normalbeloppet. I detta fall ska den skattskyldige ta upp traktamentsersättningen till beskattning i inkomstdeklarationen. I fråga om tjänsteresa som pågår längre tid än tre månader ska traktamentsersättningen inte tas upp till beskattning. Något avdrag får inte heller göras i inkomstdeklarationen eftersom högre belopp än vad som motsvarar den utbetalda traktamentersättningen inte får dras av. 4

5 Traktamente har inte betalats ut Om den skattskyldige inte fått dagtraktamente vid tjänsteresa utomlands men gör sannolikt att han har haft ökade utgifter för måltider och småutgifter, har han ändå rätt till ett schablonmässigt avdrag med ett normalbelopp för hel dag och ett halvt normalbelopp för halv dag. I så fall bör tillfredsställande utredning lämnas som visar förrättningsort och datum, tider för avresa och hemkomst samt syftet med resan. Detta gäller under de tre första månaderna av vistelsen. För tiden därefter har den skattskyldige rätt till 30 % av normalbeloppet för hel dag. Högre avdrag Kan den skattskyldige visa att den verkliga utgiftsökningen under en tjänsteresa varit större än nämnda normalbelopp ska i stället ett belopp som motsvarar den faktiska utgiftsökningen dras av. Det bör observeras att utgiftsökningen vid tjänsteresa utomlands beräknas för varje tjänsteresa för sig. Erhållna traktamenten ska deklareras. Kostförmån och traktamente Avdraget för måltidsutgifter m.m. (normalbeloppet) ska minskas med värdet av kostförmåner som den skattskyldige fått. Detta gäller dock inte sådana kostförmåner på allmänna transportmedel som inte ska tas upp till beskattning. Se ovan angående kostförmån och traktamente vid inrikes tjänsteresa. Skatteverkets normalbelopp för avdrag för ökade levnadskostnader i utlandet varierar mellan olika länder. Minskningen för den som fått fri kost ska därför ske med viss procent av normalbeloppet (hela eller del av detta). Se nedanstående tabell. Minskat avdrag p.g.a. kostförmåner Minskning av normalbeloppet för: Minskning bör ske med: Frukost, lunch och middag Lunch och middag 70 % Lunch eller middag 35 % Frukost 15 % 85 % av normalbeloppet Utgifter för logi Utgifter för logi ska dras av. Kan den skattskyldige inte visa vilken utgift han har haft, ska ett halvt normalbelopp per natt för aktuellt land dras av vid tjänsteresa utomlands. Resa i näringsverksamhet i Sverige och utomlands Vad som ovan sagts om en skattskyldigs tjänsteställe ska även tillämpas vid resa i näringsverksamhet. Resa som pågår högst tre månader Om en enskild näringsidkare eller fysisk person som är delägare i ett handelsbolag gör sannolikt att han har haft ökade levnadskostnader på grund av sådan resa i näringsverksamheten som är förenad med övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten har han i likhet med vad som gäller anställda som gör tjänsteresor i Sverige rätt till schablonavdrag för merutgifter för måltider och småutgifter. Schablonavdraget är 200 kr för hel dag och 100 kr för halv dag. Om den skattskyldige kan visa att den sammanlagda utgiftsökningen för samtliga resor i verksamheten under året varit högre än det sammanlagda schablonavdraget ska avdrag göras med den faktiska utgiftsökningen. I sistnämnda fall bör en tillfredsställande utredning lämnas som visar förrättningsort och datum, tider för avresa och hemkomst samt syftet med resan. draget för denna resa. I så fall ska avdrag göras för faktiska utgifter. Utredning om resan bör lämnas enligt vad som anges ovan. I fråga om utgifter för logi, se ovan. Resa som pågår längre tid än tre månader Möjligheten till schablonavdrag gäller inte när arbetet utanför den vanliga verksamhetsorten varit förlagd till samma ort under mer än tre månader i följd. En resa i näringsverksamheten anses pågå i en följd om den inte bryts av uppehåll som beror på att arbetet förläggs till en annan ort under minst fyra veckor. Efter tremånadersperiodens utgång gäller avdragsrätt enligt allmänna principer, vilket innebär att avdrag ska ske för verkliga merutgifter. För resa utomlands gäller i motsvarande fall att avdrag ska göras med ett helt eller halvt normalbelopp såvida den skattskyldige inte kan visa att utgiftsökningen under en resa utomlands varit större än schablonav- 5

6 Tillfälligt arbete och dubbel bosättning Enbart det förhållandet att en person har sitt arbete på annan ort än bostadsorten medför inte rätt till avdrag för ökade levnadskostnader. Om det är fråga om tillfälligt arbete eller dubbel bosättning ska ökade levnadskostnader dras av under vissa förutsättningar. Ersättning från arbetsgivaren för ökade levnadskostnader på grund av tillfälligt arbete eller dubbel bosättning behandlas inte som en kostnadsersättning utan som lön, även om den skattskyldige har rätt till avdrag vid taxeringen. Det är ju inte fråga om en tjänsteresa. Tillfälligt arbete Ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete får bara dras av om arbetet avser en kortare tid eller arbetet visserligen inte är kortvarigt men tidsbegränsat eller sådant att en fast anknytning till den tidigare bostadsorten krävs eller arbetet ska bedrivas på flera olika platser eller det av annan anledning inte skäligen kan ifrågasättas att flyttning bör ske till arbetsorten. En förutsättning för att få avdrag är att övernattning sker på arbetsorten och att avståndet mellan bostadsorten och arbetsorten är längre än 50 kilometer. Dubbel bosättning Ökade levnadskostnader ska dras av om den skattskyldige på grund av sitt arbete flyttat till en ny bostadsort och make, sambo eller familj behållit bostaden på den tidigare bostadsorten om sådan dubbel bosättning är skälig på grund av makens eller sambons förvärvsverksamhet eller svårigheter att skaffa fast bostad på arbetsorten eller någon annan särskild omständighet. Ökade levnadskostnader på grund av dubbel bosättning får dras av bara om den skattskyldige övernattar på arbetsorten och avståndet mellan bostadsorten och arbetsorten är längre än 50 kilometer. Beräkning av avdrag Ökade utgifter för måltider och småutgifter på arbetsorten ska dras av antingen med den faktiska utgiftsökningen eller med ett belopp som beräknas enligt schablon. Den schablonmässiga utgiftsökningen beräknas på följande sätt beroende på om utgiftsökningen föranleds av tillfälligt arbete på annan ort eller dubbel bosättning. Reglerna om schablonavdrag gäller endast för hel dag. Tillfälligt arbete på annan ort En skattskyldig med arbetsorten i Sverige ska göra avdrag med 100 kr per hel dag (50 % av maximibeloppet) under de tre första månaderna av vistelsen och med 60 kr per hel dag (30 % av maximibeloppet) för tiden därefter. Har den skattskyldige arbetsorten utomlands ska avdrag göras med 50 % av normalbeloppet per hel dag under de tre första månaderna av vistelsen och 30 % av normalbeloppet per hel dag för tiden därefter. Tidsgräns Avdrag ska göras så länge det tillfälliga arbetet pågår och förutsättningarna för avdrag i övrigt är uppfyllda. Dubbel bosättning En skattskyldig ska göra avdrag med 60 kr per hel dag (30 % av maximibeloppet) om arbetsorten ligger i Sverige och med 30 % av normalbeloppet per hel dag om arbetsorten ligger utomlands. Tidsgräns Ökade levnadskostnader på grund av dubbel bosättning får dras av under längst tre år för gifta och sambor och längst ett år för övriga skattskyldiga. Tiden kan utsträckas om det finns särskilda skäl. Exempel Dubbel bosättning En person som med sin familj bor i Göteborg får ett nytt arbete i Stockholm. Han själv flyttar till ett hyresrum i Stockholm och börjar sitt arbete, men på grund av bostadsbristen dröjer det ett år innan familjen kan flytta efter. Under den tiden får den anställde avdrag för hyran för hyresrummet samt för styrkta merkostnader eller et (60 kr /dag). Minskat avdrag p.g.a. kostförmån Avdraget för ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete på annan ort och dubbel bosättning ska minskas med värdet av kostförmåner som den skattskyldige fått. Detta gäller dock inte sådana kostförmåner på allmänna transportmedel som inte ska tas upp till beskattning. Se tabell för minskning av avdrag p.g.a. kostförmån ovan. Utgifter för logi Tillfälligt arbete Ökade utgifter för logi dras av med ett belopp som motsvarar den faktiska utgiften. Om utgiften inte kan visas ska avdrag göras med 100 kr/natt (ett halvt maximibelopp) vid tillfälligt arbete på annan ort i Sverige och ett halvt normalbelopp vid tillfälligt arbete på annan ort i utlandet. 6

7 Dubbel bosättning Ökade utgifter för logi vid dubbel bosättning ska dras av med ett belopp som motsvarar den faktiska bostadsutgiften på arbetsorten. Om den faktiska bostadsutgiften inte visas finns ingen avdragsmöjlighet. Om familjebostaden flyttats till den nya bostadsorten och den skattskyldige av särskilda skäl under en övergångsperiod bor kvar på den tidigare bostadsorten, ska logiutgiften avse den sistnämnda bostaden. Ytterligare information För ytterligare information om avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning m.m., se information (RSV M 2003:15). I fråga om beskattning av kostförmåner, se information (RSV M 2003:16), om vissa förmåner. Båda publikationerna finns på vår webbplats, Hemresor Den som på grund av sitt arbete vistas på annan ort än hemorten, ska göra avdrag i inkomstdeklarationen för utgifter för hemresor. Förutsättningen är att avståndet mellan hemorten och arbetsorten är längre än 50 kilometer. Avdrag ska göras för högst en hemresa per vecka och bara för utgifter för resor inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Avdraget ska beräknas efter utgiften för det billigaste färdsättet. Om utgiften för tåg (även första klass och s.k. snabbtåg) eller flygresa inte är oskälig ska avdrag göras även om det inte är det billigaste färdsättet. Om det inte finns godtagbara allmänna kommunikationer ska utgifter för bil dras av. Den som använt egen bil ska dra av 16 kr per mil. Har den skattskyldige förmånsbil som använts för hemresor är avdraget 6 kr per mil om drivmedlet är dieselolja och 9 kr per mil om andra drivmedel använts. Detta gäller även den som använt en förmånsbil som inte han själv utan en närstående till honom eller hans sambo är skattskyldig för. Ersättning från arbetsgivaren för hemresor respektive förmån av fria hemresor behandlas som lön. Bilersättning Under förutsättning att arbetsgivaren inte betalat ut någon bilersättning för tjänsteresor med egen bil ska den skattskyldige i sin inkomstdeklaration dra av 16 kr per mil. Om arbetsgivaren betalar ut bilersättning med mer än 16 kronor milen ska det belopp som överstiger 16 kronor behandlas som lön. Om en skattskyldig använder sin förmånsbil för tjänsteresor och betalar samtliga utgifter för drivmedel som är förenade med resorna, ska utgifter för dieselolja dras av med 6 kr per mil och utgifter för andra drivmedel med 9 kr per mil. Utgifter för väg-, bro- eller färjeavgift samt parkeringskostnader i tjänsten ska dras av med den faktiska kostnaden. Arbetsgivaren ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på ersättning som överstiger avdragsgilla belopp. Annan kostnadsersättning i tjänsten För annan ersättning för utgifter i tjänsten (t.ex. telefonersättning) ska avdrag göras i inkomstdeklarationen med styrkta utgifter. Om det är uppenbart att ersättningen inte avser avdragsgilla utgifter eller bara delvis avdragsgilla utgifter behandlas den delen som inte får dras av som lön. Arbetsgivaren ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på det överskjutande beloppet. 7

8 Kontrolluppgift och inkomstdeklaration Följande kostnadsersättningar behöver endast kryssmarkeras på kontrolluppgiften: Ersättning för resa i tjänsten med allmänt kommunikationsmedel, hyrbil eller taxi, motsvarande gjorda utlägg. Ersättning för logi under tjänsteresa, motsvarande gjorda utlägg. Traktamentsersättning vid tjänsteresa med övernattning som inte överstiger en. Ersättning för resa med egen bil i tjänsten som inte överstiger et. Ersättning för resa med förmånsbil i tjänsten som inte överstiger en. Dessa ersättningar behöver inte heller tas upp i inkomstdeklarationen. Å andra sidan ska några utgifter inte dras av. Andra kostnadsersättningar ska redovisas på kontrolluppgiften med belopp. Kostnadsersättningar som uppenbart överstiger det belopp som ska dras av eller som inte alls ska dras av, redovisas som lön till den del de överstiger vad som ska dras av. Om en tjänsteresa har pågått längre tid än tre månader ska detta anges med kryss på kontrolluppgiften (inrikes respektive utrikes resa var för sig). OBS! En ersättning från arbetsgivaren för ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete eller dubbel bosättning ska redovisas som lön och inte som kostnadsersättning. Självbetjäning dygnet runt Webbplats: Servicetelefon: Personlig service Skatteupplysning: Växel: SKV 354 utgåva 13. Utgiven i februari 2004.

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2006 SKV 354 utgåva 16 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med 2005 SKV 354 utgåva 14 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som arbetsgivare

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar SKV 354 utgåva 21 Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2011 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2014 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som arbetsgivare betalar

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar SKV 354 utgåva 26 2016 Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2016 Innehåll Vad gäller för dig som är arbetsgivare?... 2 Vad är traktamente?...2 Vad är tjänsteresa?...2 Vad

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar. Från och med inkomståret 2016

Traktamenten och andra kostnadsersättningar. Från och med inkomståret 2016 2016 Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2016 Innehåll Vad gäller för dig som är arbetsgivare?... 2 Vad är traktamente?...2 Vad är tjänsteresa?...2 Vad är vanliga verksamhetsorten?...3

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om avdrag för ökade levnadskostnader m.m. att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2012 och fr.o.m. 2013 års taxering * I detta meddelande

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om avdrag för ökade levnadskostnader m.m. att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2016 SKV M 2015:16 I detta meddelande finns information

Läs mer

Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Avdelningen för arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 08:17 Diarienr: 08/0433 Arbetsgivarpolitik: 08-2:8 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Traktamente Datum: 2008-02-06 Mottagare: Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen

Läs mer

Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Avdelningen för arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 2007:11 Diarienr: 2007/0227 Arbetsgivarpolitik: 2007-2:6 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Traktamenten Datum: 2007-01-31 Mottagare: Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen

Läs mer

Deklarationsupplysningar

Deklarationsupplysningar Deklarationsupplysningar För dig som arbetar i Danmark och ska betala skatt i Sverige Taxeringsåret 2012 (inkomståret 2011) 2 Allmän information Skatteverket har sammanställt dessa deklarationsupplysningar

Läs mer

Utf datum 2011-04-01. Godkänt av Peter Blomqvist. Reseavtal SJ AB 1

Utf datum 2011-04-01. Godkänt av Peter Blomqvist. Reseavtal SJ AB 1 Utf datum 1(8) 1 Innehållsförteckning: 1 Tillämpningsområde... 1 2 Arbetsgivarbegrepp... 1 3 Vissa definitioner... 2 4 Grundläggande bestämmelser... 2 5 Resplan... 2 6 Resekostnadsersättning... 3 1 mom

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas vid 2008 års taxering * I detta meddelande finns information

Läs mer

Traktamentsavtal KFS TRAKT 13. Gällande från 2013-01-01

Traktamentsavtal KFS TRAKT 13. Gällande från 2013-01-01 Traktamentsavtal KFS TRAKT 13 Gällande från 2013-01-01 1 Traktamentsavtal TRAKT 13 Förhandlingar om Traktamentsavtal TRAKT 13 3 Parter 3 1 Definitioner 3 Resetillägg 4 2 Utlandsresor 4 3 Riktlinjer för

Läs mer

LOKALT RESEAVTAL VID HÖGSKOLAN I GÄVLE

LOKALT RESEAVTAL VID HÖGSKOLAN I GÄVLE LOKALT RESEAVTAL VID HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 Avtalets parter Avtalet tecknas mellan Högskolan i Gävle och arbetstagarorganisationerna Saco-S, OFR- Lärarförbundet och OFR-ST med stöd ALFA och ALFA-T kapitel

Läs mer

Cirkulärnr: 2004:109 Diarienr SK: 2004/2769 Diarienr Lf: 1640/04 P-cirknr: :26 Nyckelord: Traktamente Handläggare: Lars Ericson Avdelning:

Cirkulärnr: 2004:109 Diarienr SK: 2004/2769 Diarienr Lf: 1640/04 P-cirknr: :26 Nyckelord: Traktamente Handläggare: Lars Ericson Avdelning: Cirkulärnr: 2004:109 Diarienr SK: 2004/2769 Diarienr Lf: 1640/04 P-cirknr: 2004-2:26 Nyckelord: Traktamente Handläggare: Lars Ericson Avdelning: Arbetsgivarpolitiska avd. Sektion/Enhet: Förhandlingenheten

Läs mer

Rutin - Regler för resor för förtroendevalda i Jämtlands läns landsting

Rutin - Regler för resor för förtroendevalda i Jämtlands läns landsting 1 (6) Rutin - Regler för resor för förtroendevalda i Jämtlands läns landsting Ansvarig: Björn Ahlnäs 2 (6) Innehållsförteckning 1.1 Syfte 3 1.2 Definitioner 3 2 Rutiner 3 2.1 Reseräkning 3 3 Ersättning

Läs mer

Framsidan. 1 Lön. Obs! Avdrag för kostnader som du fått ersättning för gör du vid punkt 2d eller i vissa fall vid punkt 2b.

Framsidan. 1 Lön. Obs! Avdrag för kostnader som du fått ersättning för gör du vid punkt 2d eller i vissa fall vid punkt 2b. Framsidan Uppgifter för sambeskattning Här står personnumret på den person som du ska sambeskattas med. Kontrollera att det är riktigt. Om rutan inte är ifylld betyder det att du inte ska sambeskattas.

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Allmän arbetsrättslig information om LAS med mera. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare, tel. 08-737 70 00.

FÖRBUNDSINFO. Allmän arbetsrättslig information om LAS med mera. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare, tel. 08-737 70 00. Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 3 februari 2008 Allmän arbetsrättslig information om LAS med mera I detta FörbundsInfo behandlas några vanliga tillämpningar som rör ändringarna i lagen om anställningsskydd

Läs mer

Personalavdelningen 19 juni 2000 Dnr Mahr 49-2000/562

Personalavdelningen 19 juni 2000 Dnr Mahr 49-2000/562 MALMÖ HÖGSKOLA LOKALT AVTAL Personalavdelningen 19 juni 2000 Dnr Mahr 49-2000/562 Parter: Malmö högskola SACO-S OFR-S SEKO-civil Skåne Lokalt kollektivavtal vid Malmö högskola om ersättning vid tjänsteresa

Läs mer

3 kap. Kostnadsersättningar m.m.

3 kap. Kostnadsersättningar m.m. 1 (9) 3 kap. Kostnadsersättningar m.m. Ersättning vid tjänsteresa och förrättning Vissa definitioner 1 Flerdygnsförrättning Förrättning Förrättningsställe IL Tjänsteresa Tjänsteställe Traktamente Vanliga

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2015

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2015 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-40 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2015 Skattetabell 29-40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

Infranord AB Reseavtal

Infranord AB Reseavtal Infranord AB Reseavtal Innehållsförteckning 1 Tillämpningsområde... 4 1.1 Allmänna förutsättningar... 4 2 Vissa definitioner... 4 2.1 Arbetsort... 4 2.2 Bortovaro... 4 2.3 Dag... 4 2.4 Flerdygnsförrättning...

Läs mer

Resor i tjänsten 1 INLEDNING 2 INRIKES TJÄNSTERESA 2014-01-08

Resor i tjänsten 1 INLEDNING 2 INRIKES TJÄNSTERESA 2014-01-08 2014-01-08 1 Resor i tjänsten 1 INLEDNING Vid tjänsteresa och förrättning har en arbetstagare rätt till resekostnadsersättning och traktamente m.m. enligt bestämmelserna i Villkorsavtalet/ Villkorsavtalet-T,

Läs mer

Så betalar du för resor i tjänsten Vi tar ditt företagande personligt

Så betalar du för resor i tjänsten Vi tar ditt företagande personligt Löneguide nr 7 för dig som är eller ska bli löneadministratör Så betalar du för resor i tjänsten Vi tar ditt företagande personligt Din guide är Sebastian Bäckström, på konsultfirman Selegu AB. Han är

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

Cirkulärnr: 2005:119 Diarienr: 2005/2991 P-cirknr: 2005-2:44 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet:

Cirkulärnr: 2005:119 Diarienr: 2005/2991 P-cirknr: 2005-2:44 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Cirkulärnr: 2005:119 Diarienr: 2005/2991 P-cirknr: 2005-2:44 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Traktamenten Datum: 2005-12-28 Mottagare: Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen

Läs mer

Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands

Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands Centrala avtal 2005:5 2005-05 - 05 Innehåll 1 Innehåll Förord 3 Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands 5 Tillämpningsområde

Läs mer

TRAKTAMENTE M FL ERSÄTTNINGAR

TRAKTAMENTE M FL ERSÄTTNINGAR TRAKTAMENTE M FL ERSÄTTNINGAR Finansförbundet 8 Kommentar Cirkulär LA-handbok Lagstiftning Skatteverkets råd mm ÖVERSIKT TRAKTAMENTE Tillåtet blanda att resa på räkning resp traktamente under året Traktamente

Läs mer

RESEAVTAL 1 KAPITLET ALLMÄNT

RESEAVTAL 1 KAPITLET ALLMÄNT Reseavtal IL har i 12 kap följande lydelse: "7 Med vanlig verksamhetsort avses ett område inom 50 kilometer från den skattskyldiges tjänsteställe. Som vanlig verksamhetsort behandlas också ett område inom

Läs mer

Resor i tjänsten 1 INLEDNING 2 INRIKES TJÄNSTERESA 2006-01-04

Resor i tjänsten 1 INLEDNING 2 INRIKES TJÄNSTERESA 2006-01-04 2006-01-04 1 Personalkonsult Per-Evert Persson Resor i tjänsten 1 INLEDNING Vid tjänsteresa och förrättning har tjänstemannen rätt till resekostnadsersättning och traktamente. Detta är en av de grundläggande

Läs mer

Skattetabell För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2017

Skattetabell För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2017 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29 40 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2017 Skattetabell 29 40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2014

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2014 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2014 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2016 Skattetabell 29 40

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2016 Skattetabell 29 40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29 40 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2016 Skattetabell 29 40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

19 Vad som ska dras av i tjänst

19 Vad som ska dras av i tjänst Vad som ska dras av i tjänst 293 19 Vad som ska dras av i tjänst Sammanfattning I 12 kap. 1 IL stadgas att utgifter för att förvärva eller bibehålla inkomster ska dras av som kostnad. Allmänna avdragsregler

Läs mer

Traktamenten m.m. i byggbranschen

Traktamenten m.m. i byggbranschen SKV 353 utgåva 1 Traktamenten m.m. i byggbranschen Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som är arbetsgivare inom bygg- och anläggningsbranschen samt till arbetsgivare i liknande branscher.

Läs mer

19 Vad som ska dras av i tjänst

19 Vad som ska dras av i tjänst 305 19 Vad som ska dras av i tjänst Allmänna avdragsregler Speciella avdragsregler Nödvändiga kostnader Sammanfattning I 12 kap. 1 IL stadgas att utgifter för att förvärva eller bibehålla inkomster ska

Läs mer

TRAKT 04. I lydelse fr.o.m. 2012-01-01

TRAKT 04. I lydelse fr.o.m. 2012-01-01 TRAKT 04 I lydelse fr.o.m. 2012-01-01 Innehåll Förhandlingar om Traktamentsavtal TRAKT 04... 3 Parter... 3 Traktamentsbelopp vid flerdygnsförrättning utom den vanliga verksamhetsorten... 9 Riktlinjer

Läs mer

SKV 353 utgåva 6 2016 Traktamenten m.m. i byggbranschen

SKV 353 utgåva 6 2016 Traktamenten m.m. i byggbranschen SKV 353 utgåva 6 2016 Traktamenten m.m. i byggbranschen Från och med inkomståret 2016 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som är arbets givare inom bygg- och anläggningsbranschen samt

Läs mer

HEMSTÄLLAN OM TILLSÄTTANDE AV UTREDNING

HEMSTÄLLAN OM TILLSÄTTANDE AV UTREDNING Regeringen Finansdepartementet finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se HEMSTÄLLAN OM TILLSÄTTANDE AV UTREDNING Stockholm 3 november 2016 Så som framgår av sista sidan är denna skrivelse undertecknad

Läs mer

Reseavtal mellan Svensk Scenkonst och PTK (2002-01-01)

Reseavtal mellan Svensk Scenkonst och PTK (2002-01-01) Reseavtal mellan Svensk Scenkonst och PTK (2002-01-01) 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller vid tjänsteresor inom Sverige för tjänstemän anställda hos arbetsgivare som är anslutna till Svensk Scenkonst,

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2013

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Finansdepartementet

Till statsrådet och chefen för Finansdepartementet Till statsrådet och chefen för Finansdepartementet Genom beslut den 30 oktober 1997 bemyndigade regeringen statsrådet Thomas Östros att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över reglerna om

Läs mer

Traktamenten m.m. i byggbranschen

Traktamenten m.m. i byggbranschen Traktamenten m.m. i byggbranschen 2014 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som är arbets givare inom bygg- och anläggningsbranschen samt till arbets givare i liknande branscher, t.ex.

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om traktamente, resetillägg m.m.

Lokalt kollektivavtal om traktamente, resetillägg m.m. Regionkansliet, Personalstrategiska avdelningen Lokalt kollektivavtal om traktamente, resetillägg m.m. Originaldokumentets diarienummer: 16/99, reviderad 2012-01-01 Du som är anställd och har frågor om

Läs mer

Traktamenten m.m. i byggbranschen

Traktamenten m.m. i byggbranschen Traktamenten m.m. i byggbranschen 2015 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som är arbets givare inom bygg- och anläggningsbranschen samt till arbets givare i liknande branscher, t.ex.

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2012 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Fastigos rekommendationsavtal. Reseavtal GILTIGT FRÅN

Fastigos rekommendationsavtal. Reseavtal GILTIGT FRÅN Fastigos rekommendationsavtal Reseavtal GILTIGT FRÅN 2002-01-01 Reseavtal Rekommendationsavtal 1993 med ändringar till och med 2012 mellan Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Fastighetsanställdas

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Överenskommelse om reseavtal mellan SFO och PTK Tid 1990-10-08, 1990-11-13, 1990-11-26, 1991-02-08, 1991-03-04, 1991-03-19 Plats Parter SFO lokaler, Göta Ark-huset, Stockholm

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-40 % För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas vid 2010 års taxering * SKV M I detta meddelande finns

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Domaren deklarerar 2011

Domaren deklarerar 2011 Domaren deklarerar 2011 På denna sida presenterar vi information hämtad direkt från Skatteverket. Uppdaterad januari 2011. Om avdrag för idrottsutövare http://www.skatteverket.se/privat/skatter/deklarera2011

Läs mer

Promemoria om vissa skattefrågor för småföretagare

Promemoria om vissa skattefrågor för småföretagare Promemoria 2000-02-22 Fi2000/627 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Promemoria om vissa skattefrågor för småföretagare Sammanfattning I promemorian föreslås vissa förenklingar av reglerna

Läs mer

19 Vad som ska dras av i tjänst

19 Vad som ska dras av i tjänst Vad som ska dras av i tjänst 323 19 Vad som ska dras av i tjänst Allmänna avdragsregler Speciella avdragsregler Nödvändiga kostnader Sammanfattning I 12 kap. 1 IL stadgas att utgifter för att förvärva

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

PERSONALHANDBOK NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND Personalkontoret vid Fagersta kommun TRAKTAMENTE, BILERSÄTTNING, RESEFÖRSÄKRING

PERSONALHANDBOK NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND Personalkontoret vid Fagersta kommun TRAKTAMENTE, BILERSÄTTNING, RESEFÖRSÄKRING PERSONALHANDOK NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRUND TRAKTAMENTE, ILERSÄTTNING, 2010-0-2 1(5) TRAKTAMENTE, ILERSÄTTNING OCH ALLMÄNNA ESTÄMMELSER Tillämpningsområde Arbetstagare som för Norra Västmanlands

Läs mer

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc 1(5) Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc Färdtidsersättning, traktamente och resetillägg regleras i Allmänna bestämmelser (AB), avtalet TRAKT 04

Läs mer

Ersättning vid mötesbesök Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar

Ersättning vid mötesbesök Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar Gäller 2013-05-01 till och med 2016-09-30 Sid 1 av 5 Ersättning vid mötesbesök Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar Inledning Detta är partsgemensamma rekommendationer från Vision,

Läs mer

till nämndemän, jurymän, intresseledamöter, värderingstekniska ledamöter, särskilda ledamöter i mark- och miljödomstol, m.fl.

till nämndemän, jurymän, intresseledamöter, värderingstekniska ledamöter, särskilda ledamöter i mark- och miljödomstol, m.fl. Ersättning till nämndemän, jurymän, intresseledamöter, värderingstekniska ledamöter, särskilda ledamöter i mark- och miljödomstol, m.fl. Ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare regleras

Läs mer

Lokalt avtal om ersättningar vid tjänsteresa och förrättning

Lokalt avtal om ersättningar vid tjänsteresa och förrättning 1 (6) FMV AVTAL Dnr 13FMV8171-6:1 Lokalt avtal om ersättningar vid tjänsteresa och förrättning Allmänt 1 Detta avtal är träffat med stöd av 2 kap 2 Villkorsavtalet/Villkorsavtalet-T. 2 Detta avtal ersätter

Läs mer

POLICY FÖR RESOR OCH REPRESENTATION FÖR FÖRTROENDEVALDA 2009

POLICY FÖR RESOR OCH REPRESENTATION FÖR FÖRTROENDEVALDA 2009 POLICY FÖR RESOR OCH REPRESENTATION FÖR FÖRTROENDEVALDA 2009 Kongressen har beslutat att kostnadsersättningar till förbundsstyrelsen, valberedningen och revisorerna skall utgå enligt samma regler som gäller

Läs mer

Fastigos rekommendationsavtal. Reseavtal. Giltigt från 2005-01-01 2005/03

Fastigos rekommendationsavtal. Reseavtal. Giltigt från 2005-01-01 2005/03 Fastigos rekommendationsavtal Reseavtal Giltigt från 2005-01-01 2005/03 Detta rekommendationsavtal har antagits av följande organisationer Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Sif SKTF

Läs mer

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016 Fakta för arbetsgivare och företag om Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016 Nyhet för redovisningsperioderna juni december 2016 Den reducerade avgiften för ungdomar tas bort fr.o.m.

Läs mer

Information för arbetsgivare 2013

Information för arbetsgivare 2013 Information för arbetsgivare 2013 Kontrolluppgifter Kontrolluppgifter En mycket viktig uppgift Senast den 31 januari 2014 till Skatteverket Via e-tjänsten Filöverföring Öppet varje dag kl. 07:00 till 24:00

Läs mer

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016 Fakta för arbetsgivare och företag om Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016 Nyheter för redovisningsperioderna januari maj 2016 Sjukförsäkringsavgiften höjs från 4,35 % till 4,85 %

Läs mer

9 Beslut om uppdrags- reglemente

9 Beslut om uppdrags- reglemente 9 Beslut om uppdrags- reglemente Tryckeri: FASAB Stockholm 2017.03 Uppdragsreglemente för förtroendevalda inom Seko, Service- och kommunikationsfacket 1. Inledning, syfte och målsättning Detta reglemente

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2017

För beräkning av skatteavdrag för år 2017 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29 40 % För beräkning av skatteavdrag för år 2017 Skattetabell 29 40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt stående jämkning (särskild

Läs mer

Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar

Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar Detta är partgemensamma rekommendationer från SKTF ekumeniska pingstsektion och Pingst-fria församlingar i samverkan. Stig Hilding har på ett

Läs mer

Svensk Scenkonst PTK. Reseavtal. 2002 01 01 och tillsvidare Reviderat 2006 10 01. vtal

Svensk Scenkonst PTK. Reseavtal. 2002 01 01 och tillsvidare Reviderat 2006 10 01. vtal Svensk Scenkonst PTK Reseavtal 2002 01 01 och tillsvidare Reviderat 2006 10 01 vtal De ursprungliga parterna i avtalet Teatrarnas Riksförbund (TR) och Privattjänstemannakartellen (PTK) heter numera Svensk

Läs mer

Traktamente Bilersättning EU-resor

Traktamente Bilersättning EU-resor Traktamente Bilersättning EU-resor ISSN 1651-6885 ISBN 91-85050-64-4 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2005 Till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen beslutade den 15 juni 2005 att tillsätta en utredare att

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2015

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2015 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2015 Avdrag för ökade levnadskostnader vid tiänsteresa och tillfälligt arbete Utredningen änkande De e av om 0 a e levnadskostnader m.m. m o C Ec U1 :n o /QtfKB av SOU

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2016 Skattetabell 29 40

För beräkning av skatteavdrag för år 2016 Skattetabell 29 40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29 40 % För beräkning av skatteavdrag för år 2016 Skattetabell 29 40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014)

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) Kortsiktig genomgång av fakta inom skatter och redovisning. Får användas som kortfattad information! Praktisk tillämpning kräver mer omfattande kunskap

Läs mer

Skattetabell För beräkning av skatteavdrag för år Tabell

Skattetabell För beräkning av skatteavdrag för år Tabell Skattetabell För beräkning av skatteavdrag för år 2000 I fram- och baksidestexten till dessa tabeller används begreppet arbetsgivare. I dessa sammanhang avses härmed den som betalar ut ersättning för arbete

Läs mer

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet SNABBFAKTA 2015 A Tjänsteinkomster Skatteskalla: löner 2015 2014 Skatt inom skiktet Beskattningsbar inkomst -430100-413200 32% Beskattningsbar inkomst 430200-616100 413300-591600 52% Beskattningsbar inkomst

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:83

Regeringens proposition 1998/99:83 Regeringens proposition 1998/99:83 Avdrag för ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete Prop. 1998/99:83 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1999 ' RAN 0ERSSON,ARS%RIK,

Läs mer

ALL-dagarna Information från Skatteverket. Självservice

ALL-dagarna Information från Skatteverket. Självservice ALL-dagarna 2015 Information från Skatteverket Självservice 1 Mina meddelanden Med tjänsten kan företag ta emot post digitalt från myndigheter och kommuner Företaget skaffar en digital brevlåda på minameddelanden.se

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2015 1 ; beslutade den 1 december 2014 i anslutning

Läs mer

Reseavtal Green Cargo AB

Reseavtal Green Cargo AB 2 Inledning Detta dokument innehåller gällande reseavtal för AB i sin lydelse efter ändringar per den 1 januari 2012. AB 1 Tillämpningsområde Avtalet tillämpas på alla arbetstagare vid AB och gäller för

Läs mer

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2014 1 ; beslutade den 2 december 2013 i anslutning

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 1

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 1 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 1 Målnummer: 4659-11 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2012-01-20 Rubrik: Lagrum: En person som är anställd som personlig assistent åt sin

Läs mer

Fastställande av tjänsteställe oklar reglering och spretig praxis

Fastställande av tjänsteställe oklar reglering och spretig praxis 288 SKATTENYTT 2015 KARL-JOHAN NÖRKLIT & LYNDA ONDRASEK OLOFSSON Fastställande av tjänsteställe oklar reglering och spretig praxis Skatteverket har i ett pressmeddelande den 27 januari 2015 meddelat att

Läs mer

Skatteregler Uppdaterat 2011-03 - 01

Skatteregler Uppdaterat 2011-03 - 01 Uppdaterat 2011-03 - 01 Ersätter uppdateringar från 2010-03 - 01. Alla uppdateringar i hela dokumentet som är gjorda 2011 är kantmarkerade. Dessutom är större och viktigare uppdateringar skrivna med fetstil.

Läs mer

Sjöinkomst, Avsnitt 22 459

Sjöinkomst, Avsnitt 22 459 Sjöinkomst, Avsnitt 22 459 22 Sjöinkomst 8 kap. 23 IL 11 kap. 4 5 IL 12 kap. 4 IL 64 kap. IL 65 kap. 11 IL prop. 1995/96:227 Sammanfattning Med sjöinkomst avses i skattelagstiftningen inkomst ombord på

Läs mer

Vissa personbeskattningsfrågor

Vissa personbeskattningsfrågor Lagrådsremiss Vissa personbeskattningsfrågor Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 19 september 2007 Anders Borg Fredrik Löfstedt (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Palasso RES. Lathund Resenär

Palasso RES. Lathund Resenär Palasso RES Lathund Resenär Innehåll Palasso RES... 1 Logga in i Egenrapporteringen... 2 Resor... 3 Inledning... 3 Registrera ny resa... 4 Inrikes resa... 5 Nattraktamente... 5 Registrera måltider... 5

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1344 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Skatteregler vid uthyrning

Skatteregler vid uthyrning Skatteregler vid uthyrning 2017-05-22 Uthyrning av privatbostad Om du hyr ut din privatbostad (d.v.s. ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt) eller hyr ut en hyresrätt som är bostad så ska du

Läs mer

Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster?

Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster? Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster? Om du får överskott på din hobbyverksamhet ska du betala skatt för det. Hobbyn kan till exempel vara hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt,

Läs mer

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013 Beskattning av utländsk personal 19 september 2013 Innehåll Skatteverket Personal som är bosatt utomlands Allmänna regler Skattskyldig Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK Skattefria ersättningar

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om beskattning av idrottsersättningar att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2012 * I detta meddelande finns information om de regler

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Kostnadsersättningar för domare

Kostnadsersättningar för domare Kostnadsersättningar för domare Ekonomiska bestämmelser för Domare inom Svenska bandyförbundet för perioden 2009-07-01-2010-06-30 Avtalet är upprättat mellan parterna SBF, FSE och EDK samt SBF:s Region

Läs mer

15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst

15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst, Avsnitt 15 1 15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst Övergångsbestämmelser SINK och A-SINK 15.1 Innehåll Regler om kontrolluppgift om intäkt

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Riktlinjer vid resor i tjänsten fr o m 2015-01-01

Riktlinjer vid resor i tjänsten fr o m 2015-01-01 Beteckning Riktlinjer vid resor i tjänsten fr o m 2015-01-01 ersättningar, försäkringar, etc Färdtidsersättning, traktamente och resetillägg regleras i Allmänna bestämmelser (AB), avtalet TRAKT 04 samt

Läs mer