Yttrande ang. förslag om utbyggnad av marksänd digital TV. Skrivelse från Digital-TV-kommittén (Ku 1997:06) den 17 maj 2000.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande ang. förslag om utbyggnad av marksänd digital TV. Skrivelse från Digital-TV-kommittén (Ku 1997:06) den 17 maj 2000."

Transkript

1 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Charlotte Ingvar-Nilsson Rättsavdelningen DATUM VÅR REFERENS 15 augusti aktbil. 5 ERT DATUM ER REFERENS Ku2000/1259/1330/1681Me Kulturdepartementet STOCKHOLM Yttrande ang. förslag om utbyggnad av marksänd digital TV. Skrivelse från Digital-TV-kommittén (Ku 1997:06) den 17 maj Sammanfattning PTS uppfattning är att det är bra att analoga utsändningar ersätts med digitala utsändningar då den digitala tekniken innebär att spektrum kan utnyttjas mer effektivt. Det frekvensutrymme som kan frigöras kan rätt använt leda till betydande samhällsekonomiska vinster med positiv inverkan på tillväxt och sysselsättning. Mot bakgrund av den stora efterfrågan på tekniskt och ekonomiskt lämpligt frekvensutrymme är det enligt PTS mening angeläget att Sverige så snart som möjligt tar ställning för en tidig avveckling av de analoga markbundna sändningarna så att frekvensutrymmet kan frigöras för andra tjänster. Om det digitala marknätet byggs ut till den av Digital-TV-kommittén föreslagna täckningen (99,8 procent) medför det att i stort sett samtliga hushåll kommer att täckas av dubbla digitala sändningar eftersom digitala satellitsändningar redan täcker hela Sverige. Enligt PTS mening är detta inte ett effektivt utnyttjande av frekvenser. Den mest optimala användningen, sett strikt ur frekvenseffektivitetssynpunkt och med beaktande av bandens egenskaper är att använda marknätets frekvenser för mobila telekommunikationer och att distribuera TV-sändningar via satellit. Mot bakgrund av att public service sändningar sänds digitalt via satellit, frekvensbandens egenskaper samt efterfrågan på frekvensutrymme bör vid en eventuell utbyggnad, täckningen sättas lägre än de 99,8 procent Digital-TV-kommittén föreslagit. Ett av de argument som framförs för marksänd digital TV är möjligheten till portabilitet eller mobilitet. De kostnader som angivits i Digital-TV-kommitténs förslag för ett utbyggt nät möjliggör inte mobil mottagning, för detta krävs ytterligare investeringar. POSTADRESS Box 5398, Stockholm BESÖKSADRESS Birger Jarlsgatan 16 TELEFON FAX E-POST WEBBADRESS

2 2 Innan beslut tas om ytterligare utbyggnad av det digitala marknätet bör enligt PTS mening säkerställas att utbyggnaden inte kommer i strid med det pågående lagstiftningsarbetet inom EU. Det digitala marknätet reser frågor om konkurrens. En sådan fråga rör de factomonopol i rundradiobanden. Teracom är ett vertikalt integrerat företag. Bolaget tillhandahåller en komplett rikstäckande infrastruktur, säljer satellittjänster och överföringskapacitet för telekommunikationstjänster, inplaceringstjänster i master och anläggning samt utför konsulttjänster och service. Vidare utvecklar, producerar och säljer bolaget systemteknik, apparater och komponenter inom områden med anknytning till kärnverksamheten. Utsändning av radio och TV svarar för den största delen av bolagets tjänsteutbud. Samtidigt med detta utvecklar bolaget tjänster som kompletterar rollen som nätoperatör. Det innebär att bolaget även kommer att ha en roll som serviceleverantör, och i vissa fall via sina intressebolag, även som innehållsleverantör 1. Teracoms dominans på marknaden när det gäller att tillhandahålla infrastruktur för TV-sändningar förstärks om riksdagen med nu gällande regler beslutar om en fortsatt utbyggnad av digital-tv. För det fall det frekvensband som nu används för TV-sändningar skall användas till exempelvis mobil access till Internet måste en allmän inbjudan till ansökan ske enligt telelagen eller lagen om radiokommunikation. Varje annan ståndpunkt skulle innebära att en s.k. gräddfil skapas för den operatör som tilldelats utrymme för digitala markbundna TV-sändningar när det gäller tillhandahållandet av teletjänster. PTS uppdrag I PTS uppdrag ingår att övervaka att syftet med telelagen och lagen om radiokommunikation uppnås. Bestämmelserna i lagen om radiokommunikation syftar till att främja ett effektivt nyttjande av möjligheterna till radiokommunikationer och andra användningar av radiovågor. Bestämmelserna i telelagen syftar till att enskilda och myndigheter skall få tillgång till effektiva telekommunikationer till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. Vid tillämpningen av lagen skall en strävan vara att skapa utrymme för och upprätthålla en effektiv konkurrens inom alla delar av telekommunikationsområdet såsom ett medel att uppnå detta syfte. PTS skall således främja ett effektivt nyttjande av frekvenser samt verka för en sund konkurrens. Remissvaret har utformats mot bakgrund av dessa åligganden. 1

3 3 Frekvenseffektivitet Tillgången till radiofrekvenser är begränsad. Efterfrågan på tekniskt och ekonomiskt lämpligt frekvensutrymme är större än tillgången samtidigt som en ökad efterfrågan kan förutses. PTS bedömning är att det sannolikt kommer att råda frekvensbrist inom överskådlig framtid 2. Bristen blir särskilt problematisk då vissa tjänster med samma eller liknande natur konkurrerar om samma ur vågutbredningssynpunkt och därmed ekonomisk synpunkt attraktiva frekvensband. Enligt PTS uppfattning är det positivt att analoga utsändningar ersätts med digitala. Den digitala tekniken innebär att spektrum kan utnyttjas mer effektivt. Förutom att digitaliseringen kan bidra till förbättrad kvalitet på sändningarna kan den digitala signalen komprimeras. Detta gör dels att kapaciteten i den befintliga infrastrukturen kan utnyttjas bättre dels att tittarna kan erbjudas mer avancerade tjänster. För närvarande sänds många TV-program i både analog och digital form. Denna s.k. simulcast resulterar i ett ökat behov av frekvenser under en övergångsperiod. Mot bakgrund av den stora efterfrågan på tekniskt och ekonomiskt lämpligt frekvensutrymme är det enligt PTS mening angeläget att dessa dubbla sändningar pågår under så kort tid som möjligt. Det är därför nödvändigt att Sverige så snart möjligt tar ställning för en tidig avveckling av de analoga markbundna sändningarna så att frekvensutrymme kan frigöras för andra tjänster. Satellitsändningar och markbundna sändningar För viss del av de markbundna TV-sändningarna, bl. a. DVB-T, används i dag frekvensområde MHz. I området finns även utrymme för vissa fasta och mobila tillämpningar. Enligt radioreglementets (RR:s) frekvenstabell är området för Sveriges del avsatt för rundradio samt viss annan verksamheter, bl.a. mobil radio ( MHz) 3. Frekvensbandets egenskaper gör att det är mycket väl lämpat för mobil kommunikation. Frekvensbandets användning för DVB-T har mindre kapacitet än de planerade eller existerande satellitsändningar och kabel-tv-nät som planeras för interaktiv användning. De frekvensband som används för satellitsändningar är däremot mindre lämpade för mobil kommunikation. Det markbundna digital-tv-nätet täcker med dagens utbyggnad ca 50 procent av befolkningen eller 2,1 miljoner hushåll. Antalet levererade boxar för mottagning av digital marksänd TV uppgår till ca PTS skrivelse Det framtida utnyttjandet av frekvensutrymmet, PTS skrivelse Den framtida användningen av frekvensområdet MHz kap Enligt uppgift 14 augusti 2000 från Kristian Viidas, sekreterare i Digital-TV-kommittén.

4 4 Digitala sändningar via satellit täcker i dag hela Sverige. Antalet digitalboxar för satellitmottagning uppgår till drygt Antalet hushåll med digitalbox för satellitmottagning torde öka markant under kommande höst, enligt tidningsuppgift kommer bl.a. en satellitoperatör då att skänka digitalboxar till premiekunder i Skandinavien 7. I dag sänds public service-program (SVT1, SVT2 och SVT24) digitalt via satellit. Av SVT:s remissvar över Digital-TV-kommitténs förslag framgår att över hushåll utnyttjar denna möjligheten att se public service sändningar digitalt via satellit. SVT förhandlar även med satellitoperatörer om sändning av de regionala digitala kanalerna 8. 9 Om det digitala marknätet byggs ut i enlighet med Digital-TV-kommitténs förslag kommer effekten bli att i stort sett samtliga hushåll i Sverige (99,8 procent) kommer att täckas av dubbla digitala sändningar, dels via marknätet dels via satellit. Enligt PTS mening är detta inte ett effektivt utnyttjande av den begränsade resurs som frekvenser är 10. Den mest optimala användningen, sett strikt ur frekvenseffektivitetssynpunkt och med beaktande av bandens egenskaper, är att använda marknätets frekvenser för mobila telekommunikationstjänster och att distribuera TV-sändningar via satellit. Slutligen bör framhållas att den särställning yttrandefrihetsgrundlagen och lagen om radiokommunikation ger sändningar som berör yttrandefrihet och informationsfrihet inte inverkar på val av frekvensband eller distributionsform. Ingen av lagarna anger i vilket frekvensband eller på vilket sätt sådan verksamhet skall bedrivas. 5 Av SVT:s yttrande över Digital-TV-kommitténs förslag till marksänd digital TV framgår att över hushåll har utrustning att ta emot digitala satellitsändningar. 6 2,7 miljoner hushåll har tillgång till kabel-tv. Störst är com hem ab (fd Telia InfoMediea Television) med 1,3 miljoner hushåll. Telia startade digitala sändningar i november I princip nästan alla deras anslutna hushåll har möjlighet att ta emot digital-tv.. Vid årsskiftet 99/00 hade, enligt Telia, ca hushåll skaffat en digital TV-box. ( 7 Finanstidningen, fredag 4 augusti 2000; Hård kritik mot Ulvskogs förslag. 8 Detta är enligt SVT en förutsättning för att satellit skall bli ett fullvärdigt alternativ till marksändningar, jfr. Radio och TV i allmänhetens tjänst (SOU 2000:55) s SVT har separata avtal med Teracom för analoga respektive digitala sändningar. Avtalet om satellitsändningar med Canal Digital är inte exklusivt. SVT förhandlar också med Viasat om att finnas i denna operatörs utbud. 10 PTS tar inte här ställning till andra skäl som kan anföras för ett marknät. Jfr. exempelvis Från Massmedia till multimedia (SOU 1996:25 s. 21 samt s.140 f.). Möjligheten till statligt inflytande över satellit- och kabelsändningar är starkt begränsade. Det har alltid funnits en önskan hos det allmänna att kunna påverka och kontrollera innehållet i sändningarna med hänsyn till mediets särskilda genomslagskraft och public service-ändamål. Detta beredde inga problem när det analoga marknätet var den enda distributionsform som existerade. Genom tillkomsten av en mängd alternativa distributionsformer och ett ökat flöde av program har det dock blivit allt svårare för staten att utöva inflytande över programinnehållet. Möjligheten till statlig påverkan varierar mycket beroende på i vilken form programmen eller informationen förmedlas, störst är kontrollen i den markbundna televisionen..

5 5 Kostnaderna och täckningen Kostnader I förslaget görs en uppskattning av de investeringar som blir erforderliga för att uppnå full hushållstäckning i Sverige. Ett av de argument som anges för digital marksänd TV är möjligheten till portabel respektive mobil mottagning. Den kostnad för utbyggnad som angivits i Digital- TV-kommitténs förslag bygger emellertid inte på sådan mottagning. För att uppnå målet helt, dvs. såväl portabel som mobil täckning, krävs ytterligare investeringar. Hur stora investeringar som krävs är inte möjligt att säkert uppskatta, då en sådan uppskattning skulle kräva en mycket omfattande utredning, där bl.a. en fastställd modellsituation för täckningskraven ingår. Någon sådan modell föreligger inte i dag utan planeringen inriktas på att så många som möjligt skall ha portabel mottagning. I begreppet så många som möjligt ingår då en täckningsgrad som operatören inte definierat i förväg. Kostnaden för denna kan därför inte uppskattas av PTS. Ett stort antal mindre sändaranläggningar torde emellertid behövas för att få t.ex. portabel mottagning inomhus i stadsbebyggelse. PTS vill i detta sammanhang understryka att någon faktisk redovisning av den önskade täckningsgraden i förhållande till såväl nät- som tittarkostnader aldrig presenterats. För övrigt kan konstateras att rikstäckande sändningar med satellit är billigare än marktäckande sådana Täckningsgrad Digital-TV-kommittén föreslår att marknätet byggs ut så att det har samma täckning som det analoga nätet, dvs. 99,8 procent av hushållen. 13 Mot bakgrund av att public service-sändningar redan i dag finns tillgängliga över hela Sverige via satellit och med beaktande av frekvensbandens lämplighet samt efterfrågan på frekvensutrymme finns det därför anledning att ifrågasätta en utbyggnad med den av Digital-TV-kommittén föreslagna täckningen. För det fall beslut tas om en fortsatt utbyggnad bör enligt PTS mening en lägre täckningsgrad fastställas. För övrigt bör noteras att innebörden av begreppet täckningsgrad är oklar. Avses fast mottagning, portabel mottagning eller mobil mottagning? Det nuvarande ut- 11 Jfr. Radio och TV i allmänhetens tjänst (SOU 2000:55) s Sändningstillstånden för marksänd digital TV har i huvudsak fördelats för rikstäckande sändningar, dvs. sändningar som inte är regionala. Det bör noteras att det i Digital-TV-kommitténs förslag anges att regionala sändningar över marknätet är billigare än sådana sändningar via satellit. 13 Kulturminister Marita Ulvskog har uppgivit att regeringen i budgetpropositionen kommer att föreslå att Teracom får bygga ut det digitala marknätet så att 98,5 procent av hushållen kan nås enligt artikel i Finanstidningen, fredagen den 4 augusti 2000.

6 6 byggda nätet är utbyggt för mottagning med takantenn. Mottagning inomhus med bordsantenn (portabel mottagning) är ofta möjlig. Av Teracoms hemsida (se exempelvis framgår emellertid att detta endast är möjligt i mycket begränsade områden. Lagstiftningen Telelagen och lagen om radiokommunikation S.k. TV-utsändningar (utsändning till allmänheten) är enligt telelagen och lagen om radiokommunikation att betrakta som en helt annan tjänst än teletjänster som exempelvis tillhandahållande av mobil access till Internet. Den som vill utnyttja frekvenser för att tillhandahålla exempelvis mobila teletjänster som mobil access till Internet måste konkurrera med andra operatörer om utrymmet. Statsmakterna har däremot möjlighet att peka ut den operatör som skall stå för själva tjänsten att sända ut TV-program (transmissionen) eftersom denna transmission i dag inte omfattas av telelagen och dessutom intar en särställning enligt lagen om radiokommunikation 14. Inom EU pågår dock ett arbete som med all sannolikhet kommer att innebära att även transmissionen av TV-program måste konkurrensutsättas, se vidare nedan. Lagstiftningens nuvarande utformning innebär att om det ryms andra tjänster än TV-utsändningar i ett frekvensutrymme som är avsatt för detta ändamål skall PTS tillämpa ett förfarande med allmän inbjudan till ansökan (jfr 12 telelagen, respektive 9 a lagen om radiokommunikation) 15. Enligt förarbeten kan ett utrymme som tilldelats till digitala TV-sändningar användas för olika slag av teletjänster (prop. 1996/97:67 s. 28). Detta innebär emellertid inte att en allmän inbjudan till ansökan kan underlåtas. Teracoms förslag om utbyggnad av två nät utöver de fyra som nu är igång där viss kapacitet bör avsättas för en komplettering av det digitala TV-utbudet, bland annat för mobil mottagning av ett eller två tv-program, samtidigt som en betydande del av kapaciteten kan användas för bredbandiga förbindelser för snabb Internetaccess, såväl fast som mobil får således följder enligt telelagen respektive lagen om radiokommunikation. Tas beslut om att teletjänster, exempelvis access till Internet (fast eller mobilt) får tillhandahållas i frekvensutrymme avsatt för utsändning till allmänheten skall enligt svensk lag PTS, efter prövning fastställa vilken eller vilka operatörer som skall få tillhandahålla tjänsten. Denna prövning kan ske först efter en allmän inbjudan till ansökan skett enligt någon av ovan nämnda lagar. 14 SVT, SR, UR och TV 4 är i respektive tillståndsvillkor ålagda att använda Teracom för sina analoga utsändningar av TV-programmen. 15 Se vidare PTS skrivelse Den framtida användningen av frekvensområdet MHz.

7 7 Det frekvensutrymme som kan komma att behövas för dessa av Teracom föreslagna två extra nät utnyttjas redan i dag i stora delar för trådlösa mikrofoner vid teatrar, skolor, kyrkor m.m. I detta sammanhang finns för övrigt anledning att framhålla att PTS tidigare vid flera tillfällen har konstaterat att en översyn behövs vad gäller den svenska lagstiftningen 16. Direktiven Även de nu gällande EG-direktiven på telekommunikationsområdet ställer krav på visst förfaringssätt innan frekvenser, allokerade och fördelade för att användas för utsändning till allmänheten, används för att tillhandahålla teletjänster. PTS har tidigare utförligt redogjort för detta förhållande 17. Därutöver bör följande framhållas. Inom EU pågår för närvarande ett intensivt arbete för att reglera infrastrukturen för olika former av telekommunikation. Kommissionen presenterade den 12 juli i år förslag till direktiv som har inverkan på själva utsändningen (transmissionen) av TV-program, bl. a. ramdirektivet (Directive on a common regulatory framework for electronic communications networks and services) och auktorisationsdirektivet (Directive on the authorisation of electronic communications networks and services). Av artikel 1 i förslaget till ramdirektiv framgår att direktivet omfattar även nät som används för utsändning till allmänheten. I artikel 8 anges att det åligger medlemsstaterna att säkerställa att spektrum avsätts och fördelas efter kriterier som är objektiva, transparenta, icke-diskriminerande och proportionella. I förslaget till auktorisationsdirektiv artikel 5 anges att procedurer för fördelning av frekvenser skall vara öppna och icke-diskriminerande. Fördelningen får inte heller strida mot regler om spektrumeffektivitet som stämmer överens med ramdirektivet (proportionalitet). Samma tillståndsprinciper skall tillämpas vid beviljande av tillstånd för kommunikationsinfrastruktur och alla tillhörande tjänster (öppenhet, icke-diskriminering, proportionalitet och objektivitet). Detta torde öka möjligheterna till konkurrens när det gäller att tillhandahålla drift av nätinfrastruktur och överföring av radiooch TV-signaler. Förslaget till ramdirektiv skall behandlas under hösten 2000 och förslaget till auktorisationsdirektiv under våren Innan beslut tas om ytterligare utbyggnad av det digitala marknätet bör, enligt PTS mening säkerställas att utbyggnaden inte kommer i strid med den pågående regleringen inom EU. 16 Se bl.a. Hemställan om översyn av lagstiftningen rörande digital marksänd TV (dnr ) samt PTS skrivelse Den framtida användningen av frekvensområde MHz, Ibid.

8 8 Konkurrensaspekter Bestämmelserna i telelagen syftar till att enskilda och myndigheter skall få tillgång till effektiva telekommunikationer till längsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. Vid tillämpningen av lagen skall en strävan vara att skapa utrymme för och upprätthålla en effektiv konkurrens inom alla delar av telekommunikationsområdet såsom ett medel att uppnå detta syfte. En utbyggnad av det digitala marknätet väcker frågor om konkurrens ur olika aspekter. De facto monopol i rundradiobandet En aspekt är det de facto monopol som råder när det gäller utsändning till allmänheten. Som redan angivits är SVT, SR UR och TV 4 genom tillståndsvillkor ålagda att anlita Teracom för sina analoga utsändningar. När det gäller de digitala markbundna sändningarna har programföretagen genom tillståndsvillkor åtagit sig att samverka i tekniska frågor. Genom avtal med programföretagen har Teracom tilldelats rollen som multiplexoperatör 18. Huvuddelen av det aktuella frekvensbandet är fördelat till sådan verksamhet som på uppdrag av tillståndshavarna bedrivs av Teracom. Mot bakgrund av de investeringar som erfordras finns inte tillräckligt utrymme att fördela för att det skall finnas intresse för någon annan operatör att bedriva konkurrerande verksamhet. Eftersom den befintliga infrastrukturen för analog TV kan utnyttjas för digital TV såvitt avser master, antenner och förbindelser erhåller Teracom dessutom en kostnadsfördel i förhållande till eventuella konkurrenter. Som framgår av Digital-TV-kommitténs rapport kan det digitala marknätet användas t.ex. för att möjliggöra mobil Internetaccess. Det finns en risk för att de facto monopolet för TV-utsändningar i framtiden kan utvidgas till att omfatta även teletjänster som kan komma att tillhandahållas i rundradiobandet. Som PTS tidigare konstaterat torde den nuvarande ordningen vara ägnad att inge betänkligheter ur konkurrenssynpunkt 19. I PTS rapport Risker för monopolisering av bredbandstjänster till flerfamiljshus 2000 konstateras följande. Det stora flertalet operatörer vill i första hand tillhandhålla innehållstjänster.. Infrastrukturmonopol är ett problem i sig. Ett infrastrukturmonopol blir däremot ett mycket större problem om inte den vertikala integrationen löses upp, eftersom konkurrensen och därmed utvecklingen avseende innehållstjänster hindras. Vertikal integration, där samma leverantör tillhandahåller både infrastruktur- och innehållstjänster, utgör den 18 I Kommissionens meddelande Utvecklingen av marknaden för digital television i Europeiska unionen anges (s. 31) att det finns en risk för missbruk om mux-operatören också är ett TVföretag eftersom operatören kan komma att gynna sina egna tjänster på bekostnad av andras. 19 Se PTS rapport Den framtida användningen av frekvensområdet MHz.

9 9 största risken vad gäller monopolisering av bredbandstjänster i flerfamiljshus. Risken med vertikal integration omfattar både befintliga nät som t.ex. kabel-tvnät och nya nät och är ett generellt problem som gäller i hela landet. PTS kan härvid endast konstatera att Teracom är ett vertikalt integrerat företag. Bolaget tillhandahåller en komplett rikstäckande infrastruktur, säljer satellittjänster och överföringskapacitet för telekommunikationstjänster, inplaceringstjänster i master och anläggning samt utför konsulttjänster och service. Vidare utvecklar, producerar och säljer bolaget systemteknik, apparater och komponenter inom områden med anknytning till kärnverksamheten. Utsändning av radio och TV svarar för den största delen av bolagets tjänsteutbud. Samtidigt med detta utvecklar bolaget tjänster som kompletterar rollen som nätoperatör. Det innebär att bolaget även kommer att ha en roll som serviceleverantör, och i vissa fall via sina intressebolag, även som innehållsleverantör 20. Teracoms dominans på marknaden när det gäller att tillhandahålla infrastruktur för TV-sändningar förstärks om riksdagen med nu gällande regler beslutar om en fortsatt utbyggnad av digital-tv. Teletjänster i rundradiobandet En annan aspekt är frågan om teletjänster i frekvensutrymme som fördelats för TV-sändningar (utsändning till allmänheten). Som ovan angivits har i förarbetena uttalats att utrymme som avsätts för digital marksänd TV kan användas för olika slag av teletjänster. Det förslag Teracom lämnat i sin hemställan om fortsatt utbyggnad av de digitala mark-tv-näten innebär just teletjänster i rundradioband. Teracoms förslag är att utrymme i det femte och sjätte nätet kan användas för bredbandiga förbindelser för snabb Internetaccess, såväl fast som mobil.. Ett sådant utnyttjande för exempelvis mobila teletjänster måste föregås av en allmän inbjudan till ansökan i enlighet med telelagen eller lagen om radiokommunikation. Varje annan ståndpunkt skulle innebära att en s.k. gräddfil skapas för den operatör som tilldelats utrymme för digitala markbundna TV-sändningar när det gäller tillhandahållandet av teletjänster. Gräddfilen har sin grund i att lagen om radiokommunikation anger att vid tillämpning av lagen skall radiokommunikationens betydelse för yttrandefriheten och informationsfriheten beaktas särskilt. (1 tredje stycket). Detta innebär enligt föredragande statsråd att sådana radioanvändningar som har särskild betydelse från yttrande och informationsfrihetssynpunkt skall ha visst företräde vid konkurrens med andra radioanvändningar. 21 Enligt PTS mening bör utgångspunkten vara att operatörer som tillhandahåller liknande tjänster skall konkurrera på lika villkor, oavsett vilka tjänster operatören tillhandahåller i övrigt Frågan diskuteras i PTS skrivelse Den framtida användningen av frekvensområdet MHz.

10 10 Konkurrens mellan transmissionssätt Ytterligare en aspekt är frågan om konkurrens mellan transmissionssätt. EUkommissionen har i en rapport om utvecklingen av marknaden för digital television i EU uttalat att när det gäller övergången från analog till digital television måste denna ske på ett sätt som helt förenligt med konkurrenslagstiftningen. Framför allt får den inte innebära att konkurrensen snedvrids till förmån för marksänd television på bekostnad av satellit- och kabel-tv. Slutligen måste det frekvensutrymme som frigörs fördelas på grundval av öppna och icke-diskriminerande regler. 22 Planeringskonferens Sverige har genom PTS (skrivelse den 14 juni 2000) skrivit till ITU:s generalsekreterare och begärt att en regional planeringskonferens sammankallas. Ett flertal andra länder har skrivit motsvarande begäran. I skrivelsen föreslås en konferens i två delar, med omkring två års mellanrum. Den första delen föreslås ta ställning till ett antal frågor av teknisk art. Den andra delen skall ta ställning till en helt digital plan som kan komma att genomföras någon gång under Ett flertal länder kommer troligen inte att slutligt acceptera koordinering av digital TV på vissa kanaler eller endast att ge ett interimistiskt godkännande innan en digital plan slagits fast. Enligt PTS mening är det därför inte försvarligt att utöver de nu aktuella fyra näten bygga ytterligare nät i enlighet med Teracoms förslag. Avslutande synpunkter Det frekvensområde som används för marksänd TV är som redan angivits mycket väl lämpat för mobil användning. Utvecklingen av telekommunikationer har fått en allt större betydelse för samhället, framförallt utvecklingen av ny teknik för att kunna ge mobil anslutning till Internet, ett område där Sverige är världsledande. Mot bakgrund av telekommunikationernas stora betydelse för samhället och dess inverkan på tillväxten och sysselsättningen har PTS därför föreslagit att regeringen uttalar att del av frekvensband MHz i framtiden avsätts för mobila teletjänster 23. Som PTS redan framhållit kommer övergången från analog till digital utsändningsteknik att frigöra eftertraktat frekvensutrymme. Rätt använt kan utrymmet komma att leda till betydande samhällsekonomiska vinster med positiv inverkan på tillväxt och sysselsättningen. För det fall en utbyggnad med en täckningsgrad 22 I kommissionens rapport om utvecklingen av marknaden för digital television i Europeiska unionen meddelandet om digital TV anges att övergången till digital-tv måste genomföras på ett konkurrensneutralt sätt. 23 PTS skrivelse Den framtida användningen av frekvensområdet MHz kap.7.6.

11 11 om föreslagna 99,8 procent genomförs kommer emellertid en stor del av det frekvensutrymme som teknikskiftet kan frigöra komma att tas i anspråk. Eftersom den verksamhet som det i första hand måste vara angeläget att säkerställa tillgängligheten till public service sändningarna kan säkerställas genom andra transmissionssätt bör detta beaktas då riksdagen beslutar om en eventuell fortsatt utbyggnad och vilken täckningsgrad som skall uppnås vid utbyggnaden. Härvid bör frekvenseffektivitetsaspekter vägas in så att frekvensutrymme kan användas för det som det är bäst lämpat för. Nils Gunnar Billinger Generaldirektör I beslutet har deltagit avdelningschef Marianne Treschow samt enhetscheferna Per Kjellin och Charlotte Ingvar-Nilsson (föredragande).

Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv

Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv Regeringsbeslut 2 2013-02-21 Ku2013/313/MFI Kulturdepartementet Myndigheten för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv Regeringens

Läs mer

Saken. Post- och telestyrelsens avgörande BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga Dnr: Post- och telestyrelsen

Saken. Post- och telestyrelsens avgörande BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga Dnr: Post- och telestyrelsen BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-07-01 Dnr: 15-6916 49 Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt 3 kap. 7 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation LEK och utfärdande

Läs mer

Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd Box SUNDBYBERG

Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd Box SUNDBYBERG BESLUT DATUM DIARIENR 14 oktober 2004 04-10068 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd 08-678 55 46 fredrik.ohlstrom@pts.se Teracom

Läs mer

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar.

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar. ------ REGERINGEN Kulturdepartementet Regeringsbeslut 2014-02-27 Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 Stockholm 7 Ku2013/1232/MFI, Ku2013/1994/MFI, Ku2013/2084/MFI, Ku2013/2201/MFI, Ku2013/2209/MFI;

Läs mer

Datum Vår referens Sida Dnr: (5)

Datum Vår referens Sida Dnr: (5) Datum Vår referens Sida 2008-09-24 Dnr: 08-8790 1(5) Ert datum Er referens Ku2008/1375/MFI Spektrummarknadsavdelningen Carina Horvath 08-678 56 85 carina.horvath@pts.se Kulturdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-11 Dnr: 09-2097/18 4 Spektrummarknadsavdelningen Per G. Andersson 08 678 57 73 per.g.andersson@pts.se Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo Lagrummet

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess i 3,5 GHzbandet i Gotlands län. Tillståndet gäller till och med den 31 mars 2013.

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess i 3,5 GHzbandet i Gotlands län. Tillståndet gäller till och med den 31 mars 2013. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Åsa Möller Radioavdelningen 08-678 56 51 asa.moller@pts.se DATUM VÅR REFERENS 24 februari 2003 02-14620 Gotlands Energi AB Att: Jan-Erik Pott Storgatan

Läs mer

2. Tillståndet gäller för Uppsala län.

2. Tillståndet gäller för Uppsala län. BESLUT DATUM DIARIENR 29 september 2005 05-11171 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jan Boström Spektrum / Fast radio och satellit tillstånd 08 678 58 86 jan.bostrom@pts.se Digiweb Ltd IDA

Läs mer

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden.

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden. Du kan använda din nuvarande TV när du tar emot digital-tv, men du måste ha en box till varje TV-apparat. Boxen omvandlar den digitala signalen så att TV-apparaten kan visa TV-programmen. Företagen som

Läs mer

Tillståndet förenas med följande villkor.

Tillståndet förenas med följande villkor. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Åsa Möller Radioavdelningen 08-678 56 51 asa.moller@pts.se DATUM VÅR REFERENS 24 februari 2003 02-14759, 02-14676, 02-14765, 02-14761 Paradigm Communication

Läs mer

Tillståndet gäller till och med den 31 mars Tillståndet förenas med följande villkor.

Tillståndet gäller till och med den 31 mars Tillståndet förenas med följande villkor. BESLUT DATUM VÅR REFERENS 24 februari 2003 02-16983 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Åsa Möller Radioavdelningen 08-678 56 51 Göteborg Energi Gothnet AB Att: Mats Devert Box 53 401 20 GÖTEBORG

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess i 3,5 och 10,5 GHz-banden i Skåne län.

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess i 3,5 och 10,5 GHz-banden i Skåne län. BESLUT S HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Åsa Möller Radioavdelningen 08-678 56 51 asa.moller@pts.se DATUM VÅR REFERENS 24 februari 2003 02-14636, 02-14758 Region Skåne Att: Mikael Nilsson

Läs mer

Tillståndet förenas med följande villkor.

Tillståndet förenas med följande villkor. BESLUT DATUM DIARIENR 19 november 2004 04-2215 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Elsy Arwidson Rättsavdelningen 08-678 57 35 elsy.arwidson@pts.se BIM 2002 AB Tallbacken, Lerbo 640 23

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-06-10 Dnr: 08-1129 Spektrummarknadsavdelningen Elena Belkow 08-678 55 20 elena.belkow@pts.se Norrsken AB (556576-3066) Box 300 821 24 Bollnäs Saken Tillstånd att

Läs mer

Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet

Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet Regeringsbeslut 87 2013-12-19 Ku2013/2333/MFI (delvis) Ku2013/2529/MFI Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt

Läs mer

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-08-27 Dnr: 09-8737 Spektrummarknadsavdelningen Swefour GSM AB, 556646-2189 c/o Tele2 Sverige AB Box 62 164 94 Kista Spring Mobil GSM AB, 556780-7630 c/o Spring

Läs mer

Post- och telestyrelsen avvisar Vodafones begäran. Post- och telestyrelsen avvisar Hi3G:s begäran. Post- och telestyrelsen avslår Oranges ansökan.

Post- och telestyrelsen avvisar Vodafones begäran. Post- och telestyrelsen avvisar Hi3G:s begäran. Post- och telestyrelsen avslår Oranges ansökan. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Hans Brändström Telefrågor 08-678 55 97 hans.brandstrom@pts.se DATUM VÅR REFERENS 2003-04-23 03-2918 Orange Sverige AB att. Pontus Nylander Stora Varvsgatan

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation - LEK; fråga om omprövning av tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation - LEK; fråga om omprövning av tillståndsvillkor BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-06-10 Dnr: 08-1708 Spektrummarknadsavdelningen Elena Belkow 08-678 55 20 elena.belkow@pts.se Mälarenergi Stadsnät AB (556554-1488) Att: Alf Edgren 721 03 Västerås

Läs mer

Vissa frågor om kommersiell radio

Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio remissvar på Ds 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio ( MTG ) har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på DS 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio. Med anledning av

Läs mer

24 februari , , , , ,

24 februari , , , , , BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Åsa Möller Radioavdelningen 08-678 56 51 asa.moller@pts.se DATUM VÅR REFERENS 24 februari 2003 02-14764, 02-14677, 02-14762, 02-14763, 02-14760, 02-14766

Läs mer

Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m.

Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. Promemoria Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. Promemorians huvudsakliga innehåll I denna promemoria föreslås en modernisering och effektivisering av reglerna för tillstånd att

Läs mer

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. ---

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. --- FÖRELÄGGANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST My Bergdahl Rättsavdelningen 08-678 57 23 my.bergdahl@pts.se DATUM VÅR REFERENS 26 juni 2003 03-1862 Callmedia Telecom CMT AB Box 239 201 22 Malmö

Läs mer

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963.

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Teleavdelningen +46 8 678 5593 Pamela.Davidsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 2002-09-06 Dnr 02-8434 enligt sändlista Part Telia AB, 123 86 FARSTA

Läs mer

Tillståndet förenas med följande villkor. 1. Tillståndshavaren tilldelas 1783,1-1784,9/1878,1-1879,9 MHz (kanalnummer 877-885).

Tillståndet förenas med följande villkor. 1. Tillståndshavaren tilldelas 1783,1-1784,9/1878,1-1879,9 MHz (kanalnummer 877-885). BESLUT DATUM DIARIENR 12 juni 2006 06-2551 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Elsy Arwidson Spektrumavdelningen 08-678 57 35 elsy.arwidson@pts.se Telenor Mobile Aviation AS Snaroyveien

Läs mer

Telia överlämnar frågan till PTS prövning.

Telia överlämnar frågan till PTS prövning. YTTRANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Mikael Grape Teletillsyn 08-678 55 19 mikael.grape@pts.se DATUM VÅR REFERENS 11 april 2001 Dnr 01-0154/23 Tele2 AB Box 62 164 94 KISTA Telia AB 123

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för kultur och utbildning

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för kultur och utbildning EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 2007/0174(COD) 20.12.2007 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning till utskottet för industrifrågor, forskning och

Läs mer

Tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster Sveriges Television AB:s (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB:s (UR) samrådsyttrande över PTS andra förslag till beslut avseende grossistmarknaden för programutsändningstjänster för distribution av TV-sändningsinnehåll

Läs mer

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enlig lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om medgivande.

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enlig lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om medgivande. BESLUT Datum Vår referens Sida 2011-08-15 Dnr: 11-7801 1(13) Spektrumavdelningen Kristian Viidas Telenor Sverige AB Box 4247 116 88 Stockholm Tele2 AB c/o Tele2 Sverige AB, Box 62 164 94 Kista Tele2 Sverige

Läs mer

Återkallelse av tillstånd att sända programtjänsten Viasat Fotboll i marknätet

Återkallelse av tillstånd att sända programtjänsten Viasat Fotboll i marknätet 1/5 BESLUT 2011-05-19 Dnr: 11/00271 Viasat Broadcasting UK Limited Att: Jonny Searle Floor 2, Building 11 566 Chiswick High Road London W4 5 XR United Kingdom Återkallelse av tillstånd att sända programtjänsten

Läs mer

Advokatfirma Linse&Wirgin, på uppdrag av Teledigit Scandinavia AB och

Advokatfirma Linse&Wirgin, på uppdrag av Teledigit Scandinavia AB och BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Bo Martinsson Teleavdelningen +46 8 678 5653 Bo.Martinsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 2002-04-23 Dnr 02-2885 Enligt sändlista Saken Ändring av den svenska

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende / MHz

Begränsningsbeslut avseende / MHz BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 20ÅÅ-MM-DD Dnr: 15-11708 Spektrumavdelningen Begränsningsbeslut avseende 1775-1780/1870-1875 MHz Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Åsa Möller Radioavdelningen 08-678 56 51 asa.moller@pts.se DATUM VÅR REFERENS 24 februari 2003 02-15114 Quadracom Wireless AB Att: Lars Backlund c/o

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:118

Regeringens proposition 2003/04:118 Regeringens proposition 2003/04:118 Digitala TV-sändningar Prop. 2003/04:118 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2004 Marita Ulvskog Mona Sahlin (Kulturdepartementet)

Läs mer

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-11-24 Dnr: 16-9900 37 Spektrumavdelningen Teracom AB, org. nr 556441-5098 Box 30150 104 25 Stockholm Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor

Läs mer

26 september AKTBIL. 2. Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen Box ÖRNSKÖLDSVIK

26 september AKTBIL. 2. Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen Box ÖRNSKÖLDSVIK BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se DATUM DIARIENR 26 september 2007 07-10958 AKTBIL. 2 Malux Sweden AB

Läs mer

Regeringsbeslut 3 2014-03-27 Ku2014/644/MFI (delvis) Kulturdepartementet Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Utbildningsradio AB med rätt att

Läs mer

Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader

Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader UNDERRÄTTELSE 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-09-08 Dnr: 17-2527 10 Canal Digital Sverige AB org. nummer 556039-8306 Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-03 Dnr 142/2012 1 (5) Post- och Telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Er referens 11-9384

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; tilldelning genom spektrumauktion

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; tilldelning genom spektrumauktion BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-11-06 Dnr: 09-2077/23 Spektrummarknadsavdelningen Vindeln Bostäder Aktiebolag, 556487-9962 Box 65 922 81 Vindeln Saken Tillstånd att använda radiosändare enligt

Läs mer

Inledning. Om marknätet. Myndigheten för Radio och TV registrator@radioochtv.se. Stockholm den 4 april 2012

Inledning. Om marknätet. Myndigheten för Radio och TV registrator@radioochtv.se. Stockholm den 4 april 2012 Myndigheten för Radio och TV registrator@radioochtv.se Stockholm den 4 april 2012 Teracom Group har inbjudits att lämna synpunkter på Stelacons och PTS rapporter till Myndigheten för radio och tv angående

Läs mer

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader UNDERRÄTTELSE 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-09-08 Dnr: 17-2528 13 Viasat AB Org. nummer 556304-7041 Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24

Läs mer

Regeringsbeslut 2 2014-03-27 Ku2014/644/MFI (delvis) Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet

Läs mer

Telia AB föreläggs vid vite av tio miljoner ( ) kronor. PTS föreläggande gäller omedelbart enligt 64 telelagen (1993:597).

Telia AB föreläggs vid vite av tio miljoner ( ) kronor. PTS föreläggande gäller omedelbart enligt 64 telelagen (1993:597). FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 31 oktober 2002 02-11758 ERT DATUM ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Cecilia Östrand, teletillsyn 08-678 57 58, cecilia.ostrand@pts.se My Bergdahl,

Läs mer

Svar på remiss av strategi för Myndigheten för press, radio och tv:s tillståndsgivning för analog kommersiell radio

Svar på remiss av strategi för Myndigheten för press, radio och tv:s tillståndsgivning för analog kommersiell radio Beslut Datum Vår referens Sida 2017-06-09 Dnr: 17-6404 1(5) Spektrumavdelningen Ulf Johansson 086785592 ulf.johansson@pts.se Er referens Dnr: 17/00477 Myndigheten för press, radio och tv Svar på remiss

Läs mer

Protokoll vid föredragning för generaldirektören

Protokoll vid föredragning för generaldirektören PROTOKOLLSBILAGA Föredragningsda 2017-05-10 Protokoll vid föredragning för generaldirektören Beslut om remissvar avseende departementspromemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet DS2017:7, dnr

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende 3,5 GHzbandet

Begränsningsbeslut avseende 3,5 GHzbandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens 2011-0410-28 Dnr: 11-4936 Beslut om självrättelse enl. 26 Förvaltningslagen (1986:223) Dateringen av föreliggande beslut är felaktigt på grund av skrivfel. Rätt datum är

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 7 februari

Läs mer

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning 1 PTS Att: 800-bandet@pts.se Diarienummer 09-9526 Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning Boxer TV-Access AB har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade

Läs mer

Förslaget om vidaresändningsplikt och upphovsrättskostnader

Förslaget om vidaresändningsplikt och upphovsrättskostnader Bakgrund Förslaget om vidaresändningsplikt och upphovsrättskostnader SABOs medlemsföretag och deras kabelnät SABO har idag ca 300 medlemsföretag med sammanlagt omkring 730 000 lägenheter. Drygt 90 % av

Läs mer

Halloj, det är din tur.

Halloj, det är din tur. Halloj, det är din tur. Under 2007 går västra och södra Sverige i tre etapper över till enbart digitala tv-sändningar i marknätet. I den här broschyren berättar vi mer om hur, när och varför digital-tv-övergången

Läs mer

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm.

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm. 1661 BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-03-12 Dnr: 08-1331/23 Konkurrensavdelningen Barbro Svensson 08-678 56 50 barbro.svensson@pts.se Teracom AB Att: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet

Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet BESLUT 1(7) Datum Vår referens 2011-10-28 Dnr: 11-4937 Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt 3 kap. 7 lagen (2003:389) om elektronisk

Läs mer

Anmälan enligt kap 2 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)

Anmälan enligt kap 2 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-11-05 Dnr: 08-9691 Konkurrensavdelningen Ingela Cronberg 08-678 57 47 ingela.cronberg@pts.se Telemar Scandinavia AB Box 9304 400 97 GÖTEBORG Part Telemar Scandinavia

Läs mer

Hi3G Access AB beviljas tillstånd att använda radiosändare för att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i 900 MHz-bandet i hela Sverige.

Hi3G Access AB beviljas tillstånd att använda radiosändare för att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i 900 MHz-bandet i hela Sverige. Datum Vår referens Sida 2009-XX-XX Dnr: 08-12019 1(5) Ert datum Er referens HI3G Access AB, 556593-4899 Box 1360 111 83 Stockholm Bilaga 5 Förslag Tillstånd [nr] 1 att använda radiosändare Hi3G Access

Läs mer

Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Beslut om ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(5) Datum Vår referens 2016-02-16 Dnr: 15-10583 Nätsäkerhetsavdelningen Beslut om ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende 071 0-

Läs mer

Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter i ett mobilt satellitsystem

Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter i ett mobilt satellitsystem BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-11-19 Dnr: 14-11103 9 Spektrumavdelningen Inmarsat Ventures Limited 99 City Road London EC1Y 1AX Storbritannien Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter

Läs mer

Koordineringsarbete digital TV och ljudradio (DVB-T och T-DAB)

Koordineringsarbete digital TV och ljudradio (DVB-T och T-DAB) Koordineringsarbete digital TV och ljudradio (DVB-T och T-DAB) Första regeringsuppdraget - 28 mars 1996 - I den första etappen skall Post- och telestyrelsen koordinera frekvenser så att sändningsmöjlighet

Läs mer

Beslut Krav på tillgänglighet av tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning

Beslut Krav på tillgänglighet av tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning 1/11 Beslut 2011-06-23 Dnr 10/01035 Leverantörer av medietjänster enligt sändlista Krav på tillgänglighet av tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning Myndigheten för radio och tv:s beslut 1.

Läs mer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Ann-Charlotte Bejerskog Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 55 37 ann-charlotte.bejerskog@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 oktober 2007 dnr 07-11203-9 Saken

Läs mer

Teracoms synpunkter på MRTV:s strategi inför tillståndsgivning för marksänd tv 2014-20

Teracoms synpunkter på MRTV:s strategi inför tillståndsgivning för marksänd tv 2014-20 Stockholm 2013-08-23 Myndigheten för radio och tv Registrator@mrtv.se Teracoms synpunkter på MRTV:s strategi inför tillståndsgivning för marksänd tv 2014-20 Teracom AB är en nätoperatör i det svenska marknätet.

Läs mer

Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor FARSTA

Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor FARSTA FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 9 maj 2005 04-13230 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 57 82 jakob.rutberg@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik,

Läs mer

Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet

Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet 11 december, kl. 13.00-14.30 på PTS Post- och telestyrelsen Syftet och agenda Ge regionala aktörer och andra intressenter av ett

Läs mer

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-11-24 Dnr: 16-9899 22 Spektrumavdelningen Bauer Media AB, org. nr 556602-1647 Box 34108 100 26 Stockholm Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor

Läs mer

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-10-17 Dnr: 10-6250 Spektrumavdelningen Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet Sökande Hi3G Access AB, 556593-4899 Net4Mobility HB,

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Digital TV Digital TV finns i flera standarder Idag finns det digitala sändningar i Marknätet DVB -T (Terrest) Satellitsänd DVB -S ( Satellit) Kabel TV CATV DVB -C (Cable) DVB står för Digital Video Broadcasting

Läs mer

Riksrevisionens rapport om digitalradio

Riksrevisionens rapport om digitalradio Konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU6 Riksrevisionens rapport om digitalradio Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna. Som regeringen anför

Läs mer

Yttrande över från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77)

Yttrande över från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77) Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma konsekvensutredningars kvalitet med hänsyn till de effekter författningsförslaget kan få för

Läs mer

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-12-04 Dnr 704/2014 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde 11-9306, 11-9313 och 14-1253

Läs mer

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens 2011-12-08 Dnr: 11-4936 Spektrumavdelningen Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet Sökande SavMAN AB, 556490-9439 Saken Tillstånd att använda radiosändare

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen

Förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen Förslag till BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-12-03 Dnr: 13 11805 Nätsäkerhetsavdelningen Ann-Charlotte Bejerskog 08-678 55 37 Ann-charlotte.bejerskog@pts.se Förslag till beslut om ändring

Läs mer

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP)

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) YTTRANDE 2009-11-26 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) Den Nya Välfärden bedriver verksamhet i bland annat näringspolitiska

Läs mer

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se SLUTLIG BEDÖMNING Ärendenummer: 2009-003 Datum: 2009-03-05 Utredare: Mårten Hyltner Micha Velasco Utredning avseende Post-

Läs mer

PTS remissvar på betänkandet

PTS remissvar på betänkandet REMISSVAR Datum Vår referens 2015-03-20 Dnr: 14-13061 Sida Er referens 1(11) Ku2014/2006/MFI Spektrumavdelningen Amela Hatibovic Sehic 08-678 5621 amela.hatibovic-sehic@pts.se Kulturdepartementet Enheten

Läs mer

Jan-Olof Gurinder. senior adviser Sveriges Television

Jan-Olof Gurinder. senior adviser Sveriges Television Jan-Olof Gurinder senior adviser Sveriges Television Tjänster i marknätet grunden för SVT Sändningstillstånd i marknätet grunden för SVT Inget sändningstillstånd för satellit Sändningstillstånd för tråd

Läs mer

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-07-01 Dnr: 08-8152 2 Spektrummarknadsavdelningen Carina Horvath 08-678 56 85 carina.horvath@pts.se Axcom AB Box 50 164 94 KISTA Saken Förbud att sälja radioutrustning

Läs mer

AINMT Sverige AB ( AINMT ) har tagit del av Post- och Telestyrelsens ( PTS ) konsultation angående 800 MHz-bandet.

AINMT Sverige AB ( AINMT ) har tagit del av Post- och Telestyrelsens ( PTS ) konsultation angående 800 MHz-bandet. Post- och Telestyrelsen Spektrummarknadsavdelningen Stockholm 2009-10-30 Yttrande över Konsultation av tilldelning av 800 MHz-bandet AINMT Sverige AB ( AINMT ) har tagit del av Post- och Telestyrelsens

Läs mer

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan?

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Sida 1 av 6 Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Hur beskriva mediemarknaden? För att kunna analysera public service-bolagens påverkan på mediemarknaden

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 12 juli 2006 05-13745/79 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Adrienne Adilz Administrativa avdelningen 08-678 58 90 Vattenfall AB 162

Läs mer

Yttrande över rapporten Grossistmarknaden för fri-tv via marknät (samråd II)

Yttrande över rapporten Grossistmarknaden för fri-tv via marknät (samråd II) Post- och Telestyrelsen Att: Anne Ronkainen Box 5398 102 49 Stockholm Insänt via e-post till adress: smp@pts.se Yttrande över rapporten Grossistmarknaden för fri-tv via marknät (samråd II) Com Hem AB (

Läs mer

1 Konsultation av planerad radioanvändning i 3,5 GHz-bandet

1 Konsultation av planerad radioanvändning i 3,5 GHz-bandet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-10-08 Dnr: 10-9088 1(8) Spektrummarknadsavdelningen Johan Hansson 08-678 56 52 johan.hansson@pts.se 1 Konsultation av planerad radioanvändning i 3,5 GHz-bandet Kommunikationsmyndigheten

Läs mer

Sökande Telia Sonera Network Sales AB, Farsta

Sökande Telia Sonera Network Sales AB, Farsta BESLUT DATUM DIARIENR 24 juni 2004 04-3682 AKTBIL. 20 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Peter Sigurdson Rättsavdelningen, enheten för tvistlösning 08-678 57 85 peter.sigurdson@pts.se Sökande

Läs mer

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-09-23 Dnr: 15-8773 8 Spektrumavdelningen Elsy Arwidson Hi3G Access AB org.nr 556593-4899 Box 30213 104 25 Stockholm Saken Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389)

Läs mer

22 januari Box STOCKHOLM

22 januari Box STOCKHOLM YTTRANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Charlotte Ingvar-Nilsson Rättsavdelningen 08-678 55 23 Charlotte.ingvar-nilsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 22 januari 2001 01-256 Länsrätten i Stockholms

Läs mer

TRN Stockholms läns landsting. Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang

TRN Stockholms läns landsting. Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang Datum Vår referens 2016-09-21 Dnr: 16-3881 1(5) Ert datum Er referens Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang 08 678 56 18 emma.hagmanrang@pts.se Stockholms läns landsting Samråd om nästa regionala

Läs mer

Sverigeinför digital-tv!

Sverigeinför digital-tv! 1/7 Sverigeinför digital-tv! Är din tv redo för digital mottagning? 2/7 Vi ska få digital-tv i Sverige Kan din tv ta emot digital-tv? Analog sändning är det gamla sättet att sända tv-program. Digital sändning

Läs mer

TERACOM 2005-08-23 Dnr EJ 12/05

TERACOM 2005-08-23 Dnr EJ 12/05 TERACOM 2005-08-23 Dnr EJ 12/05 Post och Telestyrelsen Avdelningen för marknadsfrågor Box 5398 102 49 Stockholm Per brev och e-post Yttrande över preliminära beslutsutkast av den 22 juni 2005 Dnr 05-8674/23,

Läs mer

Kommentarer till NetLights webbenkät Användning av frigjort frekvensutrymme vid övergången till marksänd digital-tv

Kommentarer till NetLights webbenkät Användning av frigjort frekvensutrymme vid övergången till marksänd digital-tv 1 2006-05-18 SVT/SR/UR Kommentarer till NetLights webbenkät Användning av frigjort frekvensutrymme vid övergången till marksänd digital-tv Efter diskussion den 11 maj 2006 med Kristoffer Nilsson, NetLight,

Läs mer

Den framtida användningen av frekvensområdet 470-862 MHz

Den framtida användningen av frekvensområdet 470-862 MHz Den framtida användningen av frekvensområdet 470-862 MHz 2000-04-07 Sammanfattning Uppdraget Enligt direktiven skall Post- och telestyrelsen (PTS) i samråd med berörda myndigheter utreda den framtida användningen

Läs mer

Radiospektrum hur funkar det? Vad händer med 700-bandet?

Radiospektrum hur funkar det? Vad händer med 700-bandet? Radiospektrum hur funkar det? Vad händer med 700-bandet? Jonas Wessel Post- och telestyrelsen Spektrum är en ändlig resurs Utmaningar Räcka till nuvarande och traditionella behov Räcka till nya behov Störningsfrihet

Läs mer

Post- och telestyrelsen Box 5398 SE-102 49 Stockholm Sverige 31.08.2004 11.06.2004

Post- och telestyrelsen Box 5398 SE-102 49 Stockholm Sverige 31.08.2004 11.06.2004 Post- och telestyrelsen Box 5398 SE-102 49 Stockholm Sverige Vår dato 31.08.2004 Deres dato 11.06.2004 Vår referanse Deres referanse Vår saksbehandler INFORMELLT SAMRÅD AVSEENDE FÖRSLAG TILL MARKNADSAVGRÄNSNING

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16/10/2009 K(2009)8121 SG-Greffe (2009) D/7223 Post- och telestyrelsen (PTS) Birger Jarlsgatan 16 102 49 Stockholm Sverige Att.: Marianne Treschow Generaldirektör Fax:

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den C(2013) Post- och telestyrelsen (PTS) Box 5398-Valhallavägen 117 SE-102 49 Stockholm Sverige Att.: Göran Marby Generaldirektör Fax: +46 8 678 55 05 Ärende: Kommissionens

Läs mer

Yttrande över betänkande Toppdomän för Sverige (SOU 2003:59)

Yttrande över betänkande Toppdomän för Sverige (SOU 2003:59) DATUM VÅR REFERENS 22 september 2003 03-009711/60 ERT DATUM ER REFERENS 2003-06-26 N2003/4833/IT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Anders Rafting Nätsäkerhet 08-678 55 41 anders.rafting@pts.se

Läs mer

Skrivelse gällande public service-kommitténs uppdrag

Skrivelse gällande public service-kommitténs uppdrag Skrivelse gällande public service-kommitténs uppdrag Regeringen inbjöd ett stort antal remissinstanser att inkomma med synpunkter på den tidigare medieutredningen. I sammanhanget begärde regeringen särskilt

Läs mer

3. PTS beslutar att 116 112 undantas från tilldelning. 4. PTS beslutar att 116 200-116 999 reserveras för framtida bruk.

3. PTS beslutar att 116 112 undantas från tilldelning. 4. PTS beslutar att 116 200-116 999 reserveras för framtida bruk. BESLUT ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Bo Martinsson Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 5653 Bo.martinsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 7 december 2007 07-12807 Saken Ändring av

Läs mer

Nordisk Mobiltelefon AS Postboks 1513 Vika 0117 Oslo Norge

Nordisk Mobiltelefon AS Postboks 1513 Vika 0117 Oslo Norge BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST My Bergdahl Spektrumavdelningen 08-678 57 23 DATUM DIARIENR 4 mars 2005 05-1337 Nordisk Mobiltelefon AS Postboks 1513 Vika 0117 Oslo Norge AKTBIL. 6

Läs mer

Klicka här för att ändra

Klicka här för att ändra Klicka här för att ändra Post- och telestyrelsen Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Per Bergstrand Nivå två verksjurist Nivå tre per.bergstrand@pts.se Nivå fyra» Nivå fem Lag Bakgrund till

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

Föreläggande enligt 60 första stycket telelagen (1993:597)

Föreläggande enligt 60 första stycket telelagen (1993:597) FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 17 januari 2003 02-12813 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Bo Martinsson Teleavdelningen +46 8 678 5653 Bo.martinsson@pts.se TeliaSonera

Läs mer

Minnesanteckningar från det tionde nationella förberedelsemötet inför RRC-04/05

Minnesanteckningar från det tionde nationella förberedelsemötet inför RRC-04/05 MINNESANTECKNINGAR DATUM 10 december 2003 VÅR REFERENS Minnesanteckningar från det tionde nationella förberedelsemötet inför RRC-04/05 Datum: 5 december 2003 Tid: 0900-1400 Plats: Citykonferensen, Ingenjörshuset,

Läs mer