Vad gäller vid privatisering av en vårdcentral?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad gäller vid privatisering av en vårdcentral?"

Transkript

1 Vad gäller vid privatisering av en vårdcentral?

2 Pågående mångfaldsutveckling Den pågående mångfaldsutvecklingen, t.ex. utläggning av verksamhet på entreprenad och s.k. avknoppning av verksamhet, aktualiserar reglerna kring verksamhetsövergång. Dessa regler syftar till att skydda arbetstagarnas rättigheter då den verksamhet som de är anställda vid övergår till en ny arbetsgivare. Nedan lämnas därför information om vad som krävs för att övergång av verksamhet skall föreligga och över vad som gäller då, med fokus på vad som händer med anställningsvillkoren i anställningsavtal och kollektivavtal. En verksamhetsövergång torde ofta föreligga då landstinget lägger ut verksamhet på entreprenad eller knoppar av en verksamhet men verksamhetsövergång kan även vara fallet i andra situationer, men det är inte alltid självklart. Därför måste man i varje enskilt fall noga utreda omständigheterna med ledning av de kriterier som ställts upp i EG-domstolen enligt redogörelsen nedan, detta för att en bedömning ska kunna göras. Om det rör sig om en verksamhetsövergång, måste varje individ utifrån sin egen speciella situation, ta ställning till om det är till fördel eller nackdel för honom eller henne att följa med. Man bör då beakta risken för övertalighet hos såväl överlåtaren som förvärvaren. Andra faktorer av betydelse är till exempel möjligheter till arbetsanpassning och rehabilitering vid sjukdom. Av betydelse är också allmänna anställningsvillkor i förhållande till lönenivå liksom möjligheterna till personlig utveckling och forskning. Det är således viktigt att individen noga överväger och förstår konsekvenserna av sitt val vid en verksamhetsövergång. Det bör också påpekas att kollektivavtal och företagsvisa anpassningar till kollektivavtal förhandlas mellan avtalsparterna och kan variera beroende på verksamhetsområde.

3 Lagregler Begreppet övergång av verksamhet Paragraf 6 b i lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar arbetstagarnas rättigheter vid övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet från en arbetsgivare till en annan. Bestämmelsen bygger på ett EG-direktiv om överlåtelse av företag, verksamhet eller delar av verksamheter, det så kallade överlåtelsedirektivet (77/187 EEG). De svenska reglerna gäller även arbetstagare i allmän tjänst. Reglerna är som nämnts tillämpliga vid verksamhetsövergång. Därför måste man i varje enskilt fall börja med att ta ställning till om det är fråga om en övergång av verksamhet eller ej i lagens mening. För att det ska vara fråga om en övergång av verksamhet har EG-domstolen slagit fast att det krävs att verksamheten vid övergången har bevarat sin identitet. Det som gått över ska enligt domstolen kunna beskrivas som en bestående ekonomisk enhet, a going concern, d v s en i kraft varande verksamhet/rörelse. För att kunna avgöra detta måste enligt domstolens praxis en helhetsbedömning av omständigheterna vid övergången göras. Vid denna bedömning får enligt domstolen följande sju kriterier särskild betydelse för att avgöra om en övergång har skett. 1. Arten av företag eller verksamhet. 2. Frågan om företagets materiella tillgångar, såsom byggnader och lösöre, har övelåtits eller inte. 3. Värdet av överlåtna immateriella tillgångar vid överlåtelsetidpunkten. 4. Om majoriteten av de anställda tagits över eller inte. 5. Om kunderna tagits över eller inte. 6. Graden av likhet mellan verksamheten före och efter överlåtelsen. 7. I förekommande fall den tidsperiod under vilken verksamheten har legat nere. Det är viktigt att komma ihåg att dessa omständigheter inte ska ses isolerade var för sig utan att en samlad bedömning av alla förhållanden kring överlåtelsen måste göras. Det är inte fråga om övergång av verksamhet om det endast är arbetsuppgifterna som sådana som förs över. Rena aktieöverlåtelser är inte heller verksamhetsövergång. Reglerna är vidare inte tillämpliga vid övergång i samband med konkurs. Anställningsavtal Om verksamhetsövergång är för handen, övergår enligt 6 b LAS (anställningsskyddslagen) de rättigheter och skyldigheter som följer av anställningsavtalet med den förre arbetsgivaren på den nya arbetsgivaren från och med tidpunkten för övergången. Anställningsavtalet övergår alltså automatiskt från överlåtaren till förvärvaren av verksamheten. Alla villkor övergår emellertid inte. Reglerna gäller inte arbetstagarens rätt till ålders-, invaliditets- och efterlevandeförmåner. Förvärvaren inträder därför inte på grund av övergången i överlåtarens skyldighet att betala sådana intjänade förmåner. Enligt 31 semesterlagen ska arbetstagarens rätt enligt denna lag inte påverkas av övergången. Det innebär att den nya arbetsgivaren ska ta hänsyn även till tiden före övergången vid beräkning av en arbetstagares semesterförmåner. Den nya arbetsgivaren är ansvarig mot arbetstagaren för semesterförmåner som har tjänats in men inte förfallit före övergången. Ansvaret omfattar inte semester som rätteligen skulle ha utgått redan dessförinnan.

4 Efter övergången svarar alltså den nya arbetsgivaren även för förpliktelser som hänför sig till tiden före övergången. Dock har den nya arbetsgivarens ansvar för dessa förpliktelser begränsats på sätt som angivits ovan, d v s den nya arbetsgivaren svarar inte för arbetstagarens intjänade rätt till ålders-, invaliditets- och efterlevandeförmåner och inte heller för semester som rätteligen skulle utgått före övergången. Dessutom har den tidigare arbetsgivaren kvar ett ansvar för de ekonomiska förpliktelserna - solidariskt med den nya arbetsgivaren - när det gäller skyldigheter som hänför sig till förfluten tid. Att den nya arbetsgivaren träder in i den tidigare arbetsgivarens ställe betyder att den nya arbetsgivaren kan ändra arbetsvillkoren och utöva arbetsledningsrätten på samma sätt som den tidigare arbetsgivaren hade kunnat. Bestämmelsen innebär en rättighet för arbetstagaren att följa med men inte en skyldighet härtill. Arbetstagaren kan alltså välja att tacka nej till att följa med till den nya arbetsgivaren. Detta innebär således att anställningsförhållandet med överlåtaren består. Det finns då emellertid en risk för uppsägning på grund av arbetsbrist hos överlåtaren. Under sådana förhållanden gäller sedvanliga arbetsrättsliga regler om omplacering, turordning, företrädesrätt etc. Arbetstagaren bör enligt förarbetena inom skälig tid från det att han blivit underrättad om övergången uppge om han vill utnyttja sin rätt att stanna kvar. Vid övergång av del av verksamhet övergår bara de anställningsförhållanden som är knutna till denna del. Det innebär att man i en sådan situation måste bestämma vilka arbetstagare som hör till den del som övergår. Kollektivavtal I 28 MBL (medbestämmandelagen) regleras vad som händer med kollektivavtal vid verksamhetsövergång. Överlåtarens kollektivavtal övergår på förvärvaren om denne inte har något kollektivavtal alls eller har ett avtal som inte kan tillämpas på arbetstagarna ifråga. Detta betyder att den nya arbetsgivaren blir bunden av den tidigare arbetsgivarens kollektivavtal. Om den nya arbetsgivaren emellertid redan är bunden av något annat kollektivavtal som kan tillämpas på de arbetstagare som följer med, tränger det avtalet alltså undan överlåtarens kollektivavtal. Det finns möjlighet för arbetstagarparten och överlåtaren att inom vissa tider säga upp kollektivavtal i samband med verksamhetsövergång. Förvärvaren kan alltså inte själv säga upp avtalet. Genom detta möjliggörs omförhandlingar av kollektivavtal med anledning av övergången. Det är även möjligt att helt befria sig från kollektivavtalsbundenhet enligt dessa regler. Om uppsägning sker gäller kollektivavtalet nämligen inte för den nya arbetsgivaren. Är det så att det tidigare kollektivavtalet förfaller av den anledningen att den nya arbetsgivaren redan är bunden av ett annat, tillämpligt kollektivavtal, har de övertagna arbetstagarna rätt att behålla anställningsvillkoren i det kollektivavtal som gällde för den tidigare arbetsgivaren under högst ett år, räknat från övergången. Detsamma gäller om det tidigare kollektivavtalet har blivit uppsagt inför övergången. Detta betyder att det föreligger en skyldighet för den nya arbetsgivaren att tillämpa anställningsvillkoren i överlåtarens kollektivavtal under en övergångstid. Den nya arbetsgivaren ska tillämpa villkoren på samma sätt som den tidigare arbetsgivaren var skyldig att tillämpa dem. Någon bundenhet uppstår alltså inte i denna situation. Detta betyder bl.a. att förhandlingsordningen i överlåtarens kollektivavtal inte gäller. Det särskilda

5 skyddet för de kollektivavtalsenliga villkoren gäller dock inte sedan det gamla kollektivavtalets ursprungliga giltighetstid löpt ut eller ett nytt kollektivavtal, t. ex. p.g.a. inrangering, d.v.s. avtal om att ett visst kollektivavtal skall tillämpas, har börjat gälla för de övertagna arbetstagarna samt, under alla förhållanden, inte efter det att ett år förflutit från övergången. Uppsägningsförbud I 7 tredje stycket anställningsskyddslagen uppställs ett uppsägningsförbud innebärande att verksamhetsövergång i sig inte är saklig grund för uppsägning. Däremot hindrar inte detta förbud uppsägningar som sker av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl, d.v.s. av andra skäl än just övergången. En verksamhetsövergång kan naturligtvis medföra en övertalighetssituation hos förvärvaren. Denna hanteras då av förvärvaren med iakttagande av sedvanliga arbetsrättsliga regler om omplacering, turordning, företrädesrätt etc. De arbetstagare som övergår får här tillgodoräkna sig anställningstiden hos den tidigare arbetsgivaren enligt en bestämmelse i 3 LAS. Företrädesrätt En arbetstagare som har sagts upp p.g.a. arbetsbrist har enligt 25 LAS under vissa förutsättningar företrädesrätt till återanställning hos förvärvaren om en verksamhetsövergång ägt rum under den tid som företrädesrätten består. Jämförelse mellan kollektivavtalen på den kommunala och den privata sektorn Sveriges läkarförbund och Föreningen Vårdföretagarna, sektionen för Vård & Behandling (sektion E & F) inom ALMEGA har sedan en följd av år ett kollektivavtal som reglerar de allmänna anställningsvillkoren, lönebildning samt statistik. Senast träffades avtal från och med den 1 januari 2002 och tillsvidare. För anställning inom den kommunala sektorn gäller bl.a. villkorsavtalet Allmänna Bestämmelser (AB 05) samt Specialbestämmelser för läkare (bilaga 3 till huvudöverenskommelsen HÖK 05 - med Sveriges Kommuner & Landsting SKL). Om och vilket kollektivavtal som blir gällande efter en verksamhetsövergång, som framgår ovan, beror av faktorer såsom kollektivavtalssituationen vid övergången och resultatet av förhandlingar mellan parterna. Inom primärvården gäller vanligen, vid övergång av verksamhet, endera fortsättningsvis de kommunala avtalen eller så väljer man att övergå till den privata sektorns avtal. Mot bakgrund härav redovisas nedan en jämförelse mellan ovan nämnda kollektivavtal. De avtalsförhållanden som här beskrivs gäller anställning som läkare.

6 Regler om lojalitet och bisyssla m.m. Företagskulturen skiljer sig på flera sätt mellan offentligt bedriven vård och vård bedriven i företagsform. Vi kan konstatera att det privata avtalet t.ex. uppställer starkare krav på lojalitet och diskretion vad gäller driftsförhållanden och även bisyssla än vad som är fallet i de offentliga avtalen. Arbetstagaren skall dock i bägge fallen på begäran lämna uppgift om bisyssla och arbetsgivaren får förbjuda bisyssla om den är arbetshindrande, påverkar handläggning eller är konkurrerande. Förtroendeuppdrag (fackligt, politiskt eller ideellt) räknas inte som bisyssla. Disciplinpåföljd I AB 05 finns regler om disciplinpåföljd i form av varning vid fel eller försummelse i tjänsten. Den lokala fackföreningen har rätt till överläggning. I det privata avtalet är detta inte reglerat. Provanställning Provanställning under sex månader är möjlig enligt bägge kollektivavtalen. Regeln i AB 05 är dock mindre generös gentemot arbetsgivaren eftersom där stadgas att provanställning är möjlig om arbetsgivaren finner det nödvändigt på grund av särskilda omständigheter och att arbetsgivaren före beslut om provanställning skall förhandla med den lokala läkarföreningen enligt 11 MBL. AT/ST De centrala parterna förhandlar om villkoren för AT- och ST-läkare om sådana tjänster inrättas på privata sektorn, medan villkoren bestäms i AB/Specialbestämmelser för läkare inom den kommunala sektorn. Uppsägningstid Här skiljer sig avtalen år. Enligt Vårdföretagarnas avtal är uppsägningstiden från arbetsgivarens sida 4 6 månader beroende på ålder om läkaren är anställd före och 3 6 månader beroende på anställningstid om läkaren är anställd eller senare samt en månad det första året. Uppsägningstiden från läkarens sida är en månad under det första året och sedan 3 månader. Individuella avtal om längre uppsägningstider förekommer. Enligt AB 05 är uppsägningstiden från arbetsgivarens sida 6 månader eller ett år om läkaren har varit anställd hos arbetsgivaren sedan 15 år och har fyllt 40 år. Om förvaltningsorganisationen ändras och detta medför uppsägning, är uppsägningstiden ett år om anställningstiden är minst 10 år. Uppsägningstiden från läkarens sida är 3 månader med undantag för vissa tidsbegränsade anställningar understigande ett år. Skadestånd Om en privatanställd läkare lämnar sin anställning utan att iaktta uppsägningstid, finns i Vårdföretagarnas avtal möjlighet till ekonomiskt skadestånd enligt skadeståndsrättsliga regler, d.v.s. för visad ekonomisk skada, dock lägst med 14 dagars lön. Den kommunalt anställde läkaren mister i samma situation innestående avlöningsförmåner, dock högst lön för 14 kalenderdagar. Viss skillnad således. Arbetstid I det privata avtalet är arbetstidsmåttet i genomsnitt 40 veckotimmar liksom i de kommunala avtalen. I verkligheten varierar arbetstidsmåttet mellan 37,5 40 veckotimmar inom den privata sektorn. I de kommunala avtalen likställs påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton med helgdag, vilket inte är fallet i det privata avtalet. 6

7 Övertid Vad gäller övertidsersättning bör noteras att reglerna är uppbyggda på olika sätt i de bägge avtalen. Övertidsrätt föreligger enligt de kommunala avtalen om den inte har skrivits bort i överenskommelse mellan läkaren och arbetsgivaren. Enligt det privata avtalet kompenseras bortskrivning av övertidsrätt med extra semesterdagar eller i form av lön alternativt annan förmån. Mertid Enligt Vårdarbetsgivarnas avtal utges kompensation för mertid, d.v.s. om deltidsanställd läkare har utfört beordrat arbete utöver den arbetstid som är överenskommen för deltidsanställningen, med kontant ersättning eller kompensationsledighet. Restid I det privata avtalet finns möjlighet till restidsersättning. Jour- och beredskap Reglerna om jour- och beredskapsersättning i det privata avtalet är i hämtat från det kommunala kollektivavtalet Specialbestämmelser för läkare och avtalen är i princip lika. Dock har vissa förenklingar gjorts, bl.a. utges timersättning för beredskap. Sjukdom Avtalens uppbyggnad är olika. Det privata avtalet har en avdragsmodell medan de kommunala arbetsgivarna enligt AB:s regler fyller ut till viss procentsats av lönen. Efter 3 månaders sjukdom överförs betalningsansvaret för den privata sjukersättningen till ITP:s sjukpension, medan sjuklön utges enligt AB till dess sjukersättning beviljas av Försäkringskassan då AFA Sjukförsäkring övertar betalningsansvaret (avtal om avtalsgruppsjukförsäkring - AGS-KL). Havandeskap och tillfällig föräldrapenning Förmånerna rörande havandeskap och tillfällig föräldrapenning är avsevärt bättre i AB än i Vårdföretagarnas avtal och i privata sektorns övriga tjänstemannaavtal. Under många år har Läkarförbundet yrkat på förbättringar härvidlag och detta har resulterat i att i avtalet har införts en passus att inget hinder föreligger mot att lokalt träffa överenskommelse om bättre villkor. Denna fråga bör särskilt bevakas i inrangeringsförhandlingen vid överföring av verksamhet. Semester I det senast tecknade avtalet mellan Sveriges läkarförbund och Föreningen Vårdföretagarna (sektion E & F) har semesterreglerna mellan det privata avtalet och AB likställts, innebärande förbättring för de privatanställda. De läkare som inte har fyllt 40 år har 25 dagars semester om övertidsrätt föreligger och 5 extra semesterdagar, d.v.s. 30 dagar om övertidsrätten har avtalats bort. Nytt fr.o.m. den 1 januari 2002 är att läkare som har fyllt 40 år har 31 semesterdagar och vid 50 år 32 semesterdagar. Det förekommer dessutom att avtal om längre semester träffas i enskild överenskommelse mellan arbetsgivaren och läkaren.

8 Permission & tjänstledighet Enligt AB 05 kan arbetsgivaren, om det finns synnerliga skäl (anhörigs svårare sjukdom eller bortgång, begravning och gravsättning etc.), bevilja ledighet med lön under högst 10 arbetsdagar per kalenderår. I Vårdföretagarnas avtal anges kortledighet med lön respektive, om det finns synnerliga skäl, en eller flera dagar med lön. I AB 05 finns ingen reglering om tjänstledighet utan lön, medan det i Vårdföretagarnas avtal föreskrivs reduktion av 1/21 av månadslönen för högst fem dagar och sedan avdrag med dagslönen för även arbetsfria dagar. Pension Sedan 1977 har pensionsrätt som intjänats genom anställning inom kommun eller landsting betraktats som ITP-liknande, d.v.s. att tid intjänad inom det kommunala pensionssystemet får tillgodoräknas i ITP-systemet. I bägge systemen erfordras30 pensionsgrundande tjänsteår för full pension, även om de nya kommunala pensionsavtalen (PFA 98 respektive KAP-KL) är uppbyggt på ett annat sätt. ITP skall uttydas som industrins och handelns pensionsplan för tjänstemän. ITP, som är ett nettosystem, är det förhärskande pensionsavtalet inom den privata sektorn och administreras av Alecta. Med nettosystem menas att pensionsförmånen utbetalas oberoende av förmåner från den allmänna försäkringen. Sjukpension utbetalas dock brutto i ITP-planen, d.v.s. att den samordnas med sjukersättning från den allmänna försäkringen. Slutade man sin anställning hos kommun eller landsting före , fastställdes ett fribrev, d.v.s. en rätt till framtida utbetalning från 65 år av ett pensionsbelopp i form av livränta. Detta fribrev värdesäkrades först från 65 år. För att få sådant fribrev krävdes att man arbetat viss tid vid avgången och att tjänstgöringen varit fribrevsgrundande. Slutade man eller senare, fastställdes istället ett värdesäkrat pensionstillgodohavande. Livränteberäkningen före 1998 var oförmånlig jämfört med ålderspension av flera anledningar: 1. Livränteunderlaget var endast 95 % av pensionsunderlaget. 2. Livräntegrundande tjänstetid dividerades med intjänad pensionsgrundande tid plus kvarvarande tid till ordinarie pensionsålder, dock minst 30 år, vilket innebar att antal pensionsgrundande år vid övergången till den privata verksamheten och kvarvarande år till pensionsåldern bestämmer hur stor livräntan skall bli. En 35-årig läkare hinner intjäna en full ålderspensionsförmån i den nya anställningen eller verksamheten fram till tidpunkten för ålderspension. 3. Livräntan enligt de äldre pensionsavtalen (PAK/L-PAK respektive PA-KL) värdesäkras inte förrän från 65 år och utbetalas inte heller tidigare än så. Det säger sig självt att livräntebeloppet på detta sätt urholkas i takt med inflationen. Konsekvensen blir att den nye arbetsgivaren, om ITP avdelning 2 (se nedan) tillämpas i företaget, får högre avgifter. Man bör dock notera att det endast är mellanskillnaden som skall täckas och hur stor denna är varierar från fall till fall. 4. Livräntan består numera av enbart egenpension (ålderspension). Någon livränta i form av efterlevandepension eller sjukpension ingick inte i PA-KL. Dessutom byggs inte något kapital upp för efterlevandepension vare sig i de äldre kommunala pensionsavtalen eller i det nya KAP-KL, varför ibland höga engångsbelopp eller höjda premier till ITP måste täcka det kapital som fattas för att ITP-planens efterlevandepensionsförmåner skall byggas upp eller återförsäkras. Samma sak gäller om ett företag beslutar sig för att tillämpa PFA, kapital måste byggas upp eller återförsäkras, även om PFA-tillgodohavande värdesäkras.

9 Hur stor mellanskillnaden som skall täckas genom premier eller engångsbelopp blir är således beroende av den kommunala livräntans storlek vid avgången och inflationen fram till tidpunkten för ålderspension. Kalkylen påverkas av möjligheten att intjäna en pensionsförmån i den nya anställningen/verksamhetsformen. Är inkomstmöjligheterna sämre i den nya verksamheten, blir avsättningarna till pension givetvis lägre och tvärt om. Företagets egna prioriteringarna vad gäller avsättning till pension blir avgörande med iakttagande av de ramar för avdrag som skattelagstiftningen uppställer. För att minska arbetsgivarnas kostnader i fall som beskrivs under punkt 4 ovan, har Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen (PTK) skapat ett nytt kollektivavtal om pension för den privata sektorn, benämnt ITP avdelning 1. Detta kollektivavtal är en red premiebestämd plan. Huvudregeln är att ITP avdelning 1 skall gälla för tjänstemän födda 1979 eller senare, medan de som är äldre skall omfattas av ITP avdelning 2. Ett nystartat bolag kan dock välja att tillämpa ITP avdelning 1 för samtliga tjänstemän anställda i bolaget. Individuell bedömning av lämpligheten av att läkare vid högre ålder eller vid uppbärande av partiell sjukersättning övergå till ett rent premiebestämt system kräver individuell analys innan beslut kan fattas. I det fall full pension (livränta) redan har intjänats vid övergången till premiebestämd pension, kan eventuellt risken vara mindre, men en individuell analys bör ändå göras. Förutom ITP tecknas också tjänstegrupplivförsäkring (TGL), trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) samt Trygghetsöverenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen (PTK). Om läkaren (eller en grupp läkare) verkar som egna företagare och ansluter sitt företag till ITPplanen avdelning 2, t.ex. i samband med att verksamhet som tidigare har bedrivits i offentlig regi privatiseras och privata sektorns avtal tillämpas, medför det enligt nuvarande ITP-avtal att intjänade pensionsförmåner (fribrev) inräknas i de totala pensionsförmånerna och tid motsvarande denna pensionsrätt räknas in i den pensionsgrundande tiden (tidssamordning). ITP-försäkringen finansieras genom att arbetsgivaren betalar in en för varje läkare individuellt beräknad premie. Eftersom tidigare intjänad pensionsrätt inte bara påverkar ITP-försäkringens förmåner utan även arbetsgivarens premier, görs tidssamordningen redan i samband med inträdesanmälan till ITP. Även om tidigare intjänad pensionsrätt tidssamordnats med ITP-försäkringen, stannar pengarna kvar hos den tidigare pensionsinrättningen, exempelvis landstinget som vanligtvis anlitar KPA för utbetalning. Det betyder att man vid pensionsutbetalningen får tjänstepension (i förekommande fall livränta) från flera håll, t.ex. KPA, SPV, från ITP-försäkringen samt allmän pension från Försäkringskassan. För den som fyllt 28 år och som börjar en anställning med ITP-försäkring, skall arbetsgivaren sända en inträdesanmälan till det bolag som förvaltar ITP-planen, vanligtvis Alecta. Det är viktigt att sådan anmälan görs, annars kan för låg premie komma att fastställas. Alecta tar sedan kontakt med de pensionsinrättningar som har uppgivits för att få uppgift om fribrevens storlek och därefter tidssamordnas fribreven.

10 Egna företagare För egna företagare gäller de avtal som överlåtare och förvärvare av verksamhet träffar samt gällande kollektivavtal för företaget. Särskilda regler gäller för egna företagare vad avser pension. För att som företagsledare eller företagsägare kunna omfattas av ITP-försäkringen, måste företaget vanligtvis ha aktiebolagsform och alla anställda i företaget måste anslutas till ITP. Det är även möjligt att ansluta en enskild firma till ITP, men då måste firman ha minst en anställd utöver företagets ägare och ägarens make/maka. Detta innebär att en husläkare eller motsvarande som bedriver sin verksamhet som enskild firma kan ansluta sig och en eller flera anställda till ITP. För bolagets ägare och ledande tjänstemän kan individuella lösningar göras såväl inom som utom ITP-planen. En nyhet i kollektivavtalet med Vårdföretagarna är att läkaren och arbetsgivaren kan komma överens om annan pensionslösning än ITP, men skulle man inte enas så skall ITP-planen tecknas. För egna företagare finns andra pensioneringsalternativ: 1. Privat eller företagsägd tjänstepension i individualbolag. 2. Pensionsutfästelse tryggad genom pensionsstiftelse (en lösning som ställer stora krav på fackkunskaper). 3. Direktpension (tryggad eller otryggad). 4. Kapitaluppbyggnad som kan realiseras vid en avveckling av företaget (kan göras som komplement till andra lösningar). 5. Privat pensionsförsäkring. Kontakt rörande försäkringsfrågor för företagare kan lämpligen tagas med Salus-Ansvar ( ). Skattekonsekvenser och tryggandeformer för pensionsåtaganden bör studeras i varje enskilt fall, speciellt skattekonsekvenser mot bakgrund av de komplicerade skattereglerna för fåmansaktiebolag. Bl.a. gäller att personer som äger och arbetar i fåmansaktiebolag kan ta ut ersättning för utfört arbete i form av lön samt utdelning och realisationsvinst på aktier. Utdelning från fåmansaktiebolag beskattas som arbetsinkomst till den del den överstiger normal kapitalavkastning och riskersättning, d.v.s. att den redovisas som inkomst av tjänst i stället för inkomst av kapital. Sak samma gäller realisationsvinst av aktier. Vikten av att man med sakkunniga rådgivare tänker igenom civilrättsliga och skatterättsliga konsekvenser vid val av företagsform samt vilken pensionslösning som är den lämpligaste för individen respektive företaget, kan inte nog betonas. Stockholm den 3 augusti 2007 SVERIGES LÄKARFÖRBUND Arbetsliv & Juridik 10

Övergång av verksamhet

Övergång av verksamhet PM 2012-04-17 1 (14) Övergång av verksamhet 1. Inledning I denna promemoria beskrivs begreppet övergång av verksamhet och de vanligaste frågorna som uppstår för överlåtaren och förvärvaren. Med överlåtaren

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Övergång av verksamhet

Övergång av verksamhet PM 2015-01-27 1 (10) Övergång av verksamhet 1. Inledning I denna promemoria beskrivs begreppet övergång av verksamhet och de vanligaste frågorna som uppstår för överlåtaren och förvärvaren. Med överlåtaren

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång

Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång Styrdokument, plan Kommunledningskontoret 2016-10-18 Torgny Hagelin 08-59097023 Dnr Fax 08-59073340 KS/2016:381 Torgny.hagelin@upplandsvasby.se Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder PM 2006-04-06 1 (8) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Förhandlingssektionen Lars-Gösta Andréen Arbete efter 65 års ålder I denna PM behandlas i tre avsnitt kortfattat de särskilda bestämmelser som gäller

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Nuvarande pensionsbestämmelser i kommunen 3. Pensionspolicyn 1. Inledning Målsättningen med pensionspolicyn är att skapa ett dokument

Läs mer

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen Din anställning i Västra Götalandsregionen regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd bättre villkor

Läs mer

KAP-KL. Förmåner i KAP-KL KAP-KL innehåller både premiebestämd och förmånsbestämda förmåner

KAP-KL. Förmåner i KAP-KL KAP-KL innehåller både premiebestämd och förmånsbestämda förmåner KAP-KL KAP-KL - Kollektiv Avtalad Pension Kommuner och Landsting gäller för anställda som är födda 1938 eller senare. KAP-KL gäller från 1 januari 2006 och ersatte pensionsavtalet PFA. Även anställda i

Läs mer

Bransch- och löneavtal

Bransch- och löneavtal Ideella och Idéburna Organisationer Bransch- och löneavtal 2017-2020 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer Unionen Vision Akademikerförbunden Arbetsgivaralliansen Branschkommitté

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder PM 1 (6) 2004-03-17 Arbetsgivarpolitiska avdelningen Arbete efter 65 års ålder Vad gäller beträffande anställningsskydd, pensioner och försäkringar samt arbetsmarknadspolitiska insatser? I denna PM behandlas

Läs mer

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 Pensionspolicy för anställda i Mönsterås kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 1 Allmänt Denna pensionspolicy avser arbetstagarens tjänstepension som är ett komplement till den allmänna pensionen.

Läs mer

Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda

Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda 1 Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda Två avdelningar i avtalet Det nya pensionsavtalet för den statliga sektorn gäller från den 1 januari 2016. Avtalet är uppdelat i två avdelningar.

Läs mer

Ändringar i avtalet om allmänna villkor

Ändringar i avtalet om allmänna villkor Bilaga 2 Ändringar i avtalet om allmänna villkor 2 mom 2 andra stycket utgår. 5 Lön får ett nytt moment 1 med följande lydelse: Mom 1 Löneform Löneformen är månadslön för de arbetstagare som i anställningsavtalet

Läs mer

Anställningsförhållanden

Anställningsförhållanden 28 ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN Anställningsförhållanden Det här avsnittet handlar om hur det kollektivavtalade försäkringsskyddet påverkas vid olika anställningsförhållanden. Främst påverkas ITP- och TGL-försäkringarna

Läs mer

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Vård- och behandlingsverksamhet Övrig omsorgsverksamhet Bemanningsföretagen * Vårdförbundet 1999-07-01 tills vidare Innehållsförteckning Vårdförbundet

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

KAP-KL DITT NYA PENSIONSAVTAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUN, LANDSTING ELLER REGION.

KAP-KL DITT NYA PENSIONSAVTAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUN, LANDSTING ELLER REGION. K A P-KL D IT T NYA PE N SI O N SAVTA L VI KTI G I N F O R M ATI O N F Ö R D I G SO M Ä R A N STÄ L L D I KO M MUN, L A N D STI N G E L L E R R E G I O N. Din framtida pension Anställda i kommun, landsting

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är väldigt individuellt. Under

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar ÖVERENSKOMMELSE Ärende: Parter: Tid och plats: Närvarande för KFO: för PTK: Antagande av omställningsavtal Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO) Privattjänstemannakartellen (PTK) 7 december 1998,

Läs mer

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor 2016-05-04 Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor Ändringarna i Allmänna bestämmelser (AB) gäller med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) från och med 2016-05-01.

Läs mer

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning 2016-09-07 Redogörelsetext Allmänna bestämmelser 1 Inledning Centrala parter uttrycker i bestämmelsen vikten av att arbetsgivaren verkar för att redan anställda arbetstagare i högre utsträckning ska arbeta

Läs mer

LÖNEVÄXLING TILL PENSION

LÖNEVÄXLING TILL PENSION Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga DATUM 2008-10-28 DIARIENR LÖNEVÄXLING TILL PENSION Landstinget Sörmland vill ge arbetstagare möjlighet att påverka den framtida pensionen genom frivilliga pensionsavsättningar.

Läs mer

Redogörelse för överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m.

Redogörelse för överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m. Redogörelse för överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Arbetsgivarförbundet Pacta har den 19 juni 2013 träffat överenskommelse

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Förhandlingsprotokoll 2014-12-11 Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Allmän

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2016-04-12 Reviderad 2016-11-01 Dnr: FS 1.1-531-16 Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställt beslut

Läs mer

I bilaga 1 framgår övrig information gällande lönerevisionen och i bilaga 2 framgår förhandlingsordningen.

I bilaga 1 framgår övrig information gällande lönerevisionen och i bilaga 2 framgår förhandlingsordningen. Vårdföretagarna och Svenska Kommunalarbetareförbundet träffade den 23 april 2012 överenskommelse om nytt kollektivavtal gällande personliga assistenter. Förhandlingarna har bedrivits under det att Svenska

Läs mer

Tele 2 Sverige AB. Pensionsplan

Tele 2 Sverige AB. Pensionsplan Tele 2 Sverige AB Pensionsplan giltighetstid 1 maj 2012 30 april 2013 Pensionsförsäkringsplan för Tele2 Sverige, nedan kallat Tele2 Tele2s pensionsförsäkringsplan För att tillförsäkra sina anställda förbättrad

Läs mer

A-KAP-KL Sveriges mest jämställda och flexibla tjänstepensionsavtal

A-KAP-KL Sveriges mest jämställda och flexibla tjänstepensionsavtal A-KAP-KL Sveriges mest jämställda och flexibla tjänstepensionsavtal Den 4 oktober skrev AkademikerAlliansen på ett nytt tjänstepensionsavtal tillsammans med arbetsgivarorganisationerna SKL och Pacta. Det

Läs mer

Pensionsriktlinjer. i samarbete med KPA pension. Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer. Dokumentdatum: 2015-01-27 Reviderad: 2015-01-27

Pensionsriktlinjer. i samarbete med KPA pension. Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer. Dokumentdatum: 2015-01-27 Reviderad: 2015-01-27 Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer Dokumentansvarig: Stefan Larsson, förhandlingschef Godkänd av: Kommunstyrelsens personalutskott Version: 1.0 Dokumentdatum:

Läs mer

FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST

FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST Sida 1(9) FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST Hamntorget 8 Tel 026-17 96 53 www.gastrikeraddningstjanst.se 803 10 Gävle Fax 026-18 99 42 gastrike.raddning@gavle.se Upprättad:

Läs mer

MEDARBETARVILLKOR. Avgiftsbefrielseförsäkring Försäkring som betalar pensionsavgiften i arbetsgivarens ställe när arbetstagaren får sjukersättning.

MEDARBETARVILLKOR. Avgiftsbefrielseförsäkring Försäkring som betalar pensionsavgiften i arbetsgivarens ställe när arbetstagaren får sjukersättning. Förmånslista MEDARBETARVILLKOR Villkor som följer av anställningen Försäkringar och pensioner Avtalsförsäkringar Avtalsgruppsjukförsäkring AGS-KL Arbetstagare tillförsäkras viss ersättning vid sjukdom

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension

Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension Dokumenttyp: Riktlinje Dokumentansvarig: Personalfunktionen Beslutad av: Kommunstyrelsens personalutskott Beslutsdatum: 2015-01-27 DNR: KS-2015/00043 Innehåll

Läs mer

ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS

ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS Ett pensionsavtal för anställda vid KFS medlemsföretag Den här informationen är utformad för dig som omfattas av avtalspension Gamla PA-KFS. Ett avtal som träffats mellan

Läs mer

Reviderade riktlinjer - Särskild avtalspension dat 2012-01-01

Reviderade riktlinjer - Särskild avtalspension dat 2012-01-01 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Susanne Frölander 2012-01-31 LS-LED12-146-1 Ä R E N D E G Å N G Personalutskottet Landstingsstyrelsen M Ö T E S D A T U M 2012-03-13

Läs mer

Tentamen Kommentar

Tentamen Kommentar Uppsala universitet Juridiska institutionen Arbetsrätt VT 2012, 15/30 hp Tentamen 2012-03-16 Kommentar Obs! Detta är inget modellsvar utan en kommentar kring frågor och bedömningar som kan eller bör finnas

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Förhandlingsprotokoll 2013-12-17 Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Parter Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta Arbetstagarsidan

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Kumla kommun ser över pensionspolicy vid behov eller på grund av förändringar i lagar och kollektivavtal inom pensionsområdet.

Kumla kommun ser över pensionspolicy vid behov eller på grund av förändringar i lagar och kollektivavtal inom pensionsområdet. Pensionspolicy 1 BAKGRUND KOLLEKTIVAVTALET Kommunens anställda omfattas för närvarande av pensionsavtalet Kollektivavtalad Pension (KAP-KL) och Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension (A KAP-KL). Anställda

Läs mer

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 2 SYFTE... 2 FÖRSÄKRINGSADMINISTRATÖR... 2 PERSONKRETS/AVTALSOMRÅDE... 2 LÖNENIVÅER... 3 PENSIONSGRUNDANDE LÖN... 3

Läs mer

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor Bilaga 2 SIF & CF Ändringar i Allmänna anställningsvillkor 1 Omfattning Stycke ett får följande nya lydelse Avtalet gäller för samtliga medarbetare i företag anslutna i Almega Tjänsteförbunden, Almega

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder PM 2007-02-12 1 (8) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Förhandlingssektionen Lars-Gösta Andréen Arbete efter 65 års ålder I denna PM behandlas kortfattat de särskilda bestämmelser som gäller för anställningsskydd,

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1 (10) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum: 7 maj 30 sept 2013 Parter: Närvarande Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet Medarbetareförbundet: Huvudmannaförbundet: Ärende: Helena Yli-Koski Marit Innala Förändringar

Läs mer

Vad händer vid en rörelseöverlåtelse? Juridiska och praktiska aspekter ur ett HR perspektiv

Vad händer vid en rörelseöverlåtelse? Juridiska och praktiska aspekter ur ett HR perspektiv I detta nyhetsbrev kan du läsa om följande: verksamhetsöverlåtelse ur ett legalt och praktiskt perspektiv lagändringar nya rättsfall pågående utredningar på arbetsrättens område Vad händer vid en rörelseöverlåtelse?

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Din avtalspension är knuten till din anställning.

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Vem omfattas av A-KAP-KL

Vem omfattas av A-KAP-KL Vem omfattas av A-KAP-KL I vänsterkolumnen nedan beskrivs avtalsinnehållet i A-KAP-KL. Högerkolumnen innehåller en mer utvecklad beskrivning, och ibland en beskrivning över av vad förändringen innebär.

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i. i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13.

Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i. i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13. Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 Redogörelsen omfattar Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 och gäller

Läs mer

PA-KL:S ANSLUTNINGSVILLKOR OCH EFTERSKYDD...2 PENSIONSPÅVERKANDE FAKTORER...3 ÅLDERSPENSION...6 GARANTIPENSION...12 VISSTIDSPENSION...

PA-KL:S ANSLUTNINGSVILLKOR OCH EFTERSKYDD...2 PENSIONSPÅVERKANDE FAKTORER...3 ÅLDERSPENSION...6 GARANTIPENSION...12 VISSTIDSPENSION... PAKL AVTALET PAKL:S ANSLUTNINGSVILLKOR OCH EFTERSKYDD...2 PENSIONSPÅVERKANDE FAKTORER...3 ÅLDERSPENSION...6 GARANTIPENSION...12 VISSTIDSPENSION...16 SJUKDOM ARBETSSKADA...18 EFTERLEVANDESKYDD... EFTERLEVANDEPENSION

Läs mer

Mall för VD avtal med kommentarer

Mall för VD avtal med kommentarer 12 januari 2016 Mall för VD avtal med kommentarer Mellan bolaget AB (organisationsnummer) nedan kallad bolaget och NN (personnummer) har följande avtal träffats denna dag. Ändringar eller tillägg till

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING...3 KOLLEKTIVAVTALET...3 UPPDATERING...3 BESLUTSORDNING...3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...4 A.1 LÖNEVÄXLING

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Pensionspolicy för Stenungsunds kommun

Pensionspolicy för Stenungsunds kommun Pensionspolicy för Stenungsunds kommun INLEDNING... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdatering... 3 BESLUTSORDNING... 3 PENSION FÖR ANSTÄLLDA... 3 Avgiftsbestämd ålderspension... 3 PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA...

Läs mer

VD-uppdraget. Fördjupad information om ditt uppdrag som vd

VD-uppdraget. Fördjupad information om ditt uppdrag som vd VD-uppdraget Fördjupad information om ditt uppdrag som vd Uppdraget ansvaret Att vara VD innebär mer än att vara chef oavsett om det är i en liten eller stor verksamhet. Du har som VD det yttersta ansvaret

Läs mer

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 ARBETSRÄTTENS GRUNDER Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 DEN SVENSKA MODELLEN Att parternas arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer kommer överens utan politisk inblandning

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KOLLEKTIVAVTALET... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 KOSTNADER... 3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...

Läs mer

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Uppdraget Arbetsgruppen har fått i uppdrag att komma med förslag hur överföring av hemsjukvårdsarbetsuppgifter kan flyttas från Norrbottens läns landsting

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Från och med den 1 januari 2014 omfattar KAP-KL

Läs mer

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 1 (7) Pensionspolicy Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 2 (7) Termer och begrepp Pensionsmyndighet Kommunstyrelsens arbetsutskott som personalorgan har i delegation från kommunstyrelsen i uppdrag

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning undantas dock 1. arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. Call/contactcenteroch marknadsundersökningsföretag. Giltighetstid: 2012-11-01 2013-10-31

KOLLEKTIVAVTAL. Call/contactcenteroch marknadsundersökningsföretag. Giltighetstid: 2012-11-01 2013-10-31 KOLLEKTIVAVTAL Call/contactcenteroch marknadsundersökningsföretag 2012 2013 Giltighetstid: 2012-11-01 2013-10-31 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning 9 1.1 Omfattning... 9 1.2 Tillämpning... 9 1.2.1

Läs mer

Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta

Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta Partsgemensam information till arbetstagarna Information till dig som är född 1985 eller tidigare och överväger tjänstepensionsavtalet AKAP-KL i stället för KAP-KL. Parter - en information från parterna

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgivare vid överenskommelse om AKAP-KL i stället för KAP-KL. - Råd och stöd för arbetsgivare utformad av parterna på AKAP-KL

Riktlinjer för arbetsgivare vid överenskommelse om AKAP-KL i stället för KAP-KL. - Råd och stöd för arbetsgivare utformad av parterna på AKAP-KL Riktlinjer för arbetsgivare vid överenskommelse om AKAP-KL i stället för KAP-KL Parter - Råd och stöd för arbetsgivare utformad av parterna på AKAP-KL Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Läs mer

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun Pensionstillämpning Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun hanterar pensionsfrågor för medarbetare och förtroendevalda. De pensionsavtal som

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

Bilaga till pensionspolicy

Bilaga till pensionspolicy Bilaga till pensionspolicy 2007 Eksjö kommun I samarbete med Innehållsförteckning BESKRIVNING AV DET SVENSKA PENSIONSSYSTEMET... 3 ALLMÄN PENSION... 3 TJÄNSTEPENSION... 3 PRIVAT PENSIONSSPARANDE... 3 BESKRIVNING

Läs mer

Pension. Policyuttalande. Bakgrund

Pension. Policyuttalande. Bakgrund Pension Policyuttalande 1. Lidköpings kommun vill möjliggöra för den anställde att pensionera sig på deltid och att utnyttja möjligheten att ta ut pensionsförmåner flexibelt samtidigt som vi vill värna

Läs mer

September-December. för Kommunal; Anne-Maria Carlsgård Tord Almlöf. för SKTF; Mats Andersson

September-December. för Kommunal; Anne-Maria Carlsgård Tord Almlöf. för SKTF; Mats Andersson FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-04-07 1 (6) Ärende Förhandlingar angående nytt pensionsavtal, PA-KFS 09, för branschområde Trafik Plats Tid Parter Närvarande KFS, Stockholm September-December Kommunala

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Marie Halvardsson Förhandlare 040-675 32 91, 0768-890161 marie.halvardsson@skane.se Datum 2011-09-12 1 (8) Medarbetarinformation kring anställningsvillkor Som anställd i

Läs mer

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Arbetsgivarfrågor Nr 10 Juni 2006 Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Riksdagen beslutade den 18 maj 2006 om ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen.

Läs mer

Förhandlingar &avtal

Förhandlingar &avtal oj Förhandlingar &avtal ~ Arbetsgivarpolitiska avdelningen F 04:9 Landstingsstyrelserna, regionstyrelserna i Skåne och Västra Götaland samt kommunstyrelsen i Gotlands kommun Arbete efter 65 års ålder -

Läs mer

Ändringar och tillägg i avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare m fl ledare/lärare

Ändringar och tillägg i avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare m fl ledare/lärare Bilaga 2 Ändringar och tillägg i avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare m fl ledare/lärare 1 Avtalets omfattning 2 Anställning Denna paragraf gäller också objektsanställda och timanställda

Läs mer

Samverkan över kommungränser råd vid övergång till annan huvudman

Samverkan över kommungränser råd vid övergång till annan huvudman Samverkan över kommungränser råd vid övergång till annan huvudman På följande sidor finns en sammanställning av råd och texter från arbetet inför bildandet av Dalslands miljöförvaltning. Tanken med bifogade

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare

Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare... 3 Tillämpningsområde...

Läs mer

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Näringslivsansvarig Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills

Läs mer

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING Bilaga C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING 1. Dessa särskilda bestämmelser gäller som ändring i och tillägg till ITP-planen för tjänstemän som anges i punkt A 2.7. Bestämmelserna i punkterna

Läs mer

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring produktinformation En arbetsgivare kan trygga kollektivavtalade förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. Följande pensionsavtal

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Äldreförvaltningen Bilaga 1 Planeringsavdelningen Sida 1 (6) 2017-04-26 Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Arbets- och anställningsvillkor - Inledning Utföraren ska vid

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Folkets hus och folkparkrörelsens förhandlingsorganisation Avtal 1/10

Läs mer

Byte av Kollektivavtal från Tjänstemannaavtalet samt Detaljhandelsavtalet till Telekomavtalet

Byte av Kollektivavtal från Tjänstemannaavtalet samt Detaljhandelsavtalet till Telekomavtalet Sammanfattning Protokoll Byte av Kollektivavtal från Tjänstemannaavtalet samt Detaljhandelsavtalet till Telekomavtalet Förhandling enligt MBL gällande byte av kollektivavtal Förhandlingsdatum mellan 2012

Läs mer

Nedanstående definitioner används genomgående i detta kollektivavtal.

Nedanstående definitioner används genomgående i detta kollektivavtal. DEFINITIONER Nedanstående definitioner används genomgående i detta kollektivavtal. Månadslön Fast kontant månadslön Dagslön Månadslön x 12/365 Timlön Månadslön x 12/52 x veckoarbetstiden 1 AVTALETS OMFATTNING

Läs mer

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB 01 Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Tillämpningsområde 1. Dessa bestämmelser gäller för lärare vars huvuduppgift är undervisning, förlagd till läsår inom det offentliga

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet

Din pension enligt det nya ITP-avtalet Din pension enligt det nya ITP-avtalet För dig som är född 1978 eller tidigare. 008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 6 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

1(7) ANTAGEN KF 2014-09-29 170. Pensionspolicy för

1(7) ANTAGEN KF 2014-09-29 170. Pensionspolicy för 1(7) ANTAGEN KF 2014-09-29 170 Pensionspolicy för 2(7) INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 PENSION FÖR ANSTÄLLDA... 4 PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA... 4 HELTIDS-

Läs mer

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA Tillämpningsområde m m 1 Avtalet gäller arbetstagare

Läs mer

Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus

Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören TJÄNSTEUTLÅTANDE 2003-12-10 Landstingsstyrelsen Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus AB ÄRENDET Landstingsfullmäktige

Läs mer

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson Välkommen till informationsträff med KPA Pension Åke Andersson Om KPA Pension KPA Pension är ett serviceorgan för den kommunala sektorn i pensions- och försäkringsfrågor. Vi hjälper till att: räkna fram

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i semesterlagen (1977:480); SFS 2009:1439 Utkom från trycket den 18 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. (Uppdaterad 2017-04-07) INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar

Läs mer

Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. för lärare

Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01 Arbetstider m.m. för lärare fååéü ää= Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare... 3 Särskilda bestämmelser till AB... 4 Anställningsform... 4 Vissa bestämmelser

Läs mer