Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling"

Transkript

1 2015 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling Örnsköldsviks Kommun

2 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Främjande arbete Syftar till att förstärka respekten för allas lika värde, omfattar alla diskrimineringsgrunderna, riktas mot alla utan förekommen anledning samt är en naturlig del i det vardagliga arbetet. Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och eleven missgynnas på grund av: kön sexuell läggning könsöverskridande identitet eller uttryck etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning funktionshinder Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till t.ex. elevens funktionshinder. Ett exempel kan vara när en rullstolsburen elev nekas tillträde till ett visst utrymme på skolan därför att det inte finns ramp eller hiss så att hon/han tar sig fram. Med indirekt diskriminering menas att en elev missgynnas av att alla behandlas lika. Det sker när skolan tillämpar en bestämmelse som verkar vara neutral, men som i praktiken missgynnar en elev. Om exempelvis alla elever serveras samma mat, kan skolan indirekt diskriminera de elever som på grund av religiösa skäl behöver annan mat. Trakasserier är uppträdande som kränker en persons värdighet och som har samband med diskrimineringsgrunderna. Både personal och barn/elever kan göra sig skyldiga till trakasserier. Kränkande behandling är uppträdande som kränker en människas värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Det kan vara att retas, mobba, frysa ut någon, knuffas, att rycka någon i håret eller kalla någon fula saker. Både personal och barn/elever kan göra sig skyldiga till kränkande behandling. Mobbning är kränkning som sker vid upprepade tillfällen av en eller flera personer. Vid mobbning råder en obalans i makt mellan mobbaren och den mobbade. Både personal och barn/elever kan göra sig skyldiga till mobbning. Det förebyggande arbetet är starkt knutet till målen i läroplanens andra kapitel. sida 1

3 Mål Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv Fokusområden under 2014 var kön könsöverskridande identitet och uttryck sexuell läggning 2015 Fokusområde under 2015 är funktionshinder. Ansvar: pedagog, arbetslag Förebyggande arbete Syftar till att avvärja risker för diskriminering eller kränkande behandling omfattar områden som i kartläggning av verksamheten identifierats som riskfaktorer. Trivselregler Elevrådet, det pedagogiska rådet och trygghetsteamet har utvärderat och justerat reglerna. Bilaga 1. Konflikthantering Varje pedagog arbetar tillsammans med eleverna och reder snarast möjligt ut konflikter. Riskområden Riskområden kartläggs genom den årliga trivselenkäten. I enkäten genomförd nov 2015 framkom följande riskområden; Verbala och fysiska kränkningar Några elever upplever sig kränkta verbalt och fysiskt. sida 2

4 Handlingsplan riskområden Barn som kränker Främja Förebygga Åtgärda Aktivt värdegrundsarbete. Gruppstärkande aktivitet. Kontakter med föräldrar. Aktivt värdegrundsarbete. Samarbete med föräldrar. Rutiner utvärderas, uppdateras och görs kända. Ansvar: pedagoger Ansvar: pedagoger, elevhälsan Ansvar: pedagog, arbetslag, rektor Åtgärdande arbete Att upptäcka, utreda och åtgärda diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Åtgärder påbörjas genast när det kommer signaler om att en elev känner sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Åtgärder vidtas som dokumenteras och utvärderas. Vi upptäcker diskriminering, trakasserier och kränkande behandling genom att pedagoger, elevhälsan och andra elever ser och rapporterar till vuxna i skolan samt genom föräldrar som tar kontakt. I utvecklingssamtalen och trivselenkäten kan också diskriminering, trakasserier och kränkande behandling upptäckas. Rutiner Åtgärder vid diskriminering Eleven får hjälp att fylla i anmälan om kränkande behandling Blanketten lämnas till rektor som utreder diskrimineringen Rektor meddelar berörd elev samt personal om utfallet av utredningen Skolan åtgärdar problemet Åtgärder vid mobbning, trakasserier eller kränkande behandling Anmälan om kränkande behandling görs enl. skollagen. Skickas av rektor till huvudmannen. Rektor utreder omständigheterna, vidtar åtgärder samt återrapporterar till huvudmannen. Rektor, eller den rektor utser, utreder genom samtal med den utsatte och andra som sett eller hört något. Samtal med förövaren/förövarna. Information till föräldrar. sida 3

5 Uppföljningssamtal med samtliga inblandade ca 2-3 veckor efter första samtalet. Om kränkningarna/trakasserierna inte är riktade till enskild person kallar rektor till ett samråd med föräldrar. Den utsatte och förövaren erbjuds samtal med kurator eller skolsköterska. Kränkningar dokumenteras också på anmälan om kränkande behandling, bilaga 2. Skolan ser över sin organisation och sina rutiner så att inte kränkningar och trakasserier kan fortsätta. Den som mobbar eller upprepande kränker andra kan i vissa fall bli förflyttad från klassen/skolan för att säkerställa den mobbades/kränktes trygghet (skollagen 5:12,13). När skolan får kännedom om mobbning så används en särskild modell. Åtgärder vid mobbing, trakasserier och kränkningar på nätet Om elev utsätts för trakasserier/kränkningar via SMS, mail eller andra webforum bör eleven - Spara sms/mail/skärmdump. - Ta kontakt med skolan för att informera om att kränkning skett. När skolan får kännedom om mobbning, trakasserier eller kränkningar via SMS, mail eller andra webforum som sker under skoltid påbörjas utredning och åtgärder enligt arbetsgång ovan. Anmälningsplikt Enligt socialtjänstlagen 14:1 har skolan anmälningsplikt vid misstanke om att barn far illa. Personal kontaktar, vid osäkerhet, elevhälsa eller rektor. Utvärdering Utvärdering och revidering av planen som sådan görs av trygghetsteamet och rektor i början av vårterminen Ansvar: pedagog, arbetslag, rektor sida 4

6 Ordningsregler för Arbetsmiljön i skolan ska enligt skollagen kap. 5 och 6 vara trygg. Det ska finnas studiero och miljön ska vara fri från kränkande behandling och diskriminering. Ordningsregler ska finnas och de ska utarbetas i samråd med elever och pedagoger och beslutas av rektor. Elevrådet och skolans pedagoger utformar och utvärderar reglerna. I skollagen beskrivs vilka åtgärder som kan användas för att säkerställa arbetsmiljön. Lagen, liksom målen i läroplanen kap 2 som handlar om normer och värden, ligger till grund för trivselreglerna. I skolan ska det råda ett vänligt klimat så att det inte sker kränkningar, mobbing, och olika former av trakasserier. Alla som finns i skolan ska känna sig trygga på sin arbetsplats. Ett gemensamt förhållningssätt syftar till att skapa arbetsro och trivsel. Regler gäller under skoldagen, dvs. skoltid och fritidstid. Vi visar respekt för varandra genom att acceptera likheter och olikheter. Vi använder aldrig nedsättande ord om varandra eller accepterar respektlöst uppträdande. Vi gör det till en vana att hälsa på varandra. Skor och ytterkläder tar vi av oss när vi är inomhus. Det visar att vi är här för att arbeta och inte är tillfälliga besökare. Vi använder helst inneskor. Är det kallt och dragigt i klassrummet kan man tillsammans med lärare komma överens om annat. Vi tar ansvar för skolmiljön och är rädda om inventarier och material. Vi hjälps åt att hålla rent och snyggt omkring oss. Självklart städar vi efter oss i klassrummet och när vi arbetat i studiehallen och andra allmänna utrymmen. Rektor eller lärare har enligt skollagen rätt att omhänderta föremål som används på ett störande sätt eller är en fara för säkerheten. Vi passar tider för att skapa arbetsro i klassrummet För att främja vår hälsa äter vi inte godis eller tuggar tuggummi under skoltid och vi går ut på rasterna för att få frisk luft och vädra klassrummen. I korridoren tar vi del lugnt och går. Om vi behöver ringa eller lämna skolans område pratar vi med läraren först. Skolan/fritids ansvarar inte för saker som tas med, t ex pengar, mobiltelefoner eller annat vi är rädda om. Det bör lämnas hemma. Det som vi hittar i skolan eller på skolgården lämnar vi till någon vuxen. sida 5

7 Rastvärdar Rastvärden går ut när rasten börjar, eventuellt efterarbete görs när man kommer in. Rastvärden är ute hela rasten, är aktiv och rör sig över hela området, cirkulerar runt Viktigt att intressera sig för elevers lekar, skapar relationer till alla elever. Speciellt viktigt att uppmärksamma de som är ensamma. Rastvärden är aktiv och engagerad i att hjälpa barnen att lösa mindre konflikter. Vid större konflikter hämtas fler vuxna som tar över konfliktlösningen eller rastvärdskapet. Rasttider - Förmiddagsrast 4-6 2st, f-3 2 st. - Lunchrast två st, två st, två st. Skolgården Yngre åldrar; diket mot Källströms, Lill-berget, pulkabacken ner mot förrådet, från hörnet vid Örnen till förrådet (längst huskroppen). Tillåtet att spela fotboll och åka skridskor på fotbollsplanen/isbanan om det inte är lektion. Fritidshemmen använder fotbollsplanen på eftermiddagarna. Åk 4-6 har möjlighet att vistas längre upp i skogen samt fotbollsplanen. Äldre åldrar; samma som yngre. Ok att efter överenskommelse gå promenad runt skolan på gångvägen. Bäcken; inga barn får leka i bäcken. Lekmaterial får hämtas t ex bollar. Tillsammans med pedagog kan man göra undersökningar i bäcken, gå längre upp i skogen osv sida 6

8 Anmälan om kränkande behandling, enl. (SL 6:10) Enhet: Jag har idag den fått kännedom om att ett barn/elev kan ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten. Det behöver inte vara eleven själv som berättar om kränkningen. (Nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling, Skolverket 2011 s.43) Trakasserier och kränkningar som begås på barnens fritid och fortsätter i verksamheten skall utredas på samma sätt. (Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, skolverket 2012 s 34) Anmälarens namn och befattning: Barn/elev som har utsatts, namn: personnummer (6 siffror): Kort beskrivning av händelseförloppet utan att övriga inblandade kan identifieras: Barnets/elevens beskrivning av kränkningen: Fysisk: Psykisk: Anmälan mottagen på skolan/enheten Datum Rektor/förskolechef Anmälan mottagen hos huvudman 1 Datum Verksamhetschef Uppdrag att utreda omständigheterna kring anmälan och ev. vidta åtgärder lämnas till förskolechef/rektor Återkoppling till huvudmannen ska ske senast 1 Anmälan skickas till bildningskontoret (Obs! Ej e-post) sida 7

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun 2013-11-05 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Töllsjöskolan 2013-08-20 till 2014-11-20 Bollebygds kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Njupkärrs skola 2013/2014 Datum för upprättande: 2013-08-19 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Planens syfte 4 Definitioner

Läs mer

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016 Trygghet, ansvar och respekt på Järvenskolan 2015/2016 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon:

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 Mårbacka arbetslag LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 2 Lagen 2 Begreppsförklaring 3 Ansvarfördelning 4 Rektors ansvar 4 Personalens ansvar 4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola Förskoleklass, fritidshem och grundskola Till dig som är elev: Den här likabehandlingsplanen är till för dig. Den finns för att Du

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan Mackleanskolans Likabehandlingsplan 2015 Mackleanskolans likabehandlingsplan 2015 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 2 1:1 Övergripande mål 2 1:2 Regelverk som styr skolans arbete 3 1:3 Revidering

Läs mer

Furuparksskolan. Plan för att främja trygghet, studiero och likvärdig utbildning samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Furuparksskolan. Plan för att främja trygghet, studiero och likvärdig utbildning samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Furuparksskolan Plan för att främja trygghet, studiero och likvärdig utbildning samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Läsåret 2014/2015 Reviderad 2014-09-04 Innehållsförteckning

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan Upprättad Ht 2014 Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan På vår skola är det inte annorlunda att vara olika 1 Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Skolbarnsomsorg Planen

Läs mer

FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Plan mot diskriminering,och kränkande behandling Analysera arbetet med arbete mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning...

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning... Backa skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 1 Innehåll Till dig som elev... 3 Till dig som förälder... 3 Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Midgårds skola och fritidshem 2014/2015

Likabehandlingsplan. för. Midgårds skola och fritidshem 2014/2015 Datum 2014-11-13 Sida 1/15 Likabehandlingsplan för Midgårds skola och fritidshem 2014/2015 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50 26 E-post info@svalov.se

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Fridhemskolan och Fridhemskolans fritidshem Läsåret 2014-15

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Fridhemskolan och Fridhemskolans fritidshem Läsåret 2014-15 Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Fridhemskolan och Fridhemskolans fritidshem Läsåret 2014-15 Sid 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s 2 1 Vision s 3 2 Uppdraget s 3 3

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Kyrkskolan. Ansvarig: Lena Funseth Norberg Läsåret 2013/2014. Reviderad 131028

Kyrkskolan. Ansvarig: Lena Funseth Norberg Läsåret 2013/2014. Reviderad 131028 Likabehandlingsplan I likabehandlingsplanen ingår skollagens krav på en årlig plan mot kränkande behandling och diskrimineringslagens krav på en likabehandlingsplan mot diskriminering och trakasserier.

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Stodeneskolan inklusive fritidshemmen

Likabehandlingsplan för. Stodeneskolan inklusive fritidshemmen Likabehandlingsplan för Stodeneskolan inklusive fritidshemmen Läsåret 2011-2012 1 Plan för likabehandling vid Stodeneskolan / fritidshemmen Bakgrund Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Toltorpsskolan 2013-2014 Innehållsförteckning 1.Inledning...1 1.1 Mål,Vision... 1 1.2 Ansvar... 1 1.3 Förankringsprocess...2 2.Definition diskrimineringstyper...2

Läs mer