Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2013"

Transkript

1 Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2013 Allmänt om verksamheten januari-juni 2013 Banken har under våren presenterat flera offensiva satsningar på bland annat skog- och lantbruksmarknaden, ungdomar samt på mobil- och internetbanksområdet. Kompetensen inom skog och lantbruk, som är en viktig del av Roslagens Sparbanks marknad, förstärktes då företagsavdelningen i januari utökades med ytterligare en kvalificerad skog- och lantbruksspecialist. Tack vare detta har aktiviteten, bland annat i form av olika typer av kundträffar och informationsmöten, kunnat öka kraftigt i detta segment. En annan viktig, och stor, kundgrupp är de unga. Här har banken lång tradition av information och utbildning i skolorna om bland annat sparande, kombinerat med attraktiva tjänster för de yngsta kunderna. I mars togs ännu ett steg i och med lanseringen av UNG8242. Konceptet är att likna vid en förmånsklubb med information och erbjudanden till unga kunder. För detta har också ett särskilt UNG8242 -rum inretts på centralkontoret i Norrtälje med drop-in-möjligheter en gång i veckan. Satsningen är ett försök som kommer att utvärderas inför 2014 men redan efter några månader hade UNG8242 ett hundratal medlemmar. Även om kontorsnätet är grunden i bankens tillgänglighet, och det bokade personliga rådgivningsmötet är kärnan i verksamheten, är olika typer av enkla och bekväma självbetjäningstjänster ett viktigt komplement för våra kunders hantering av vardagsekonomin. Tack vare samarbetet med Swedbank har flera viktiga nyheter kunnat lanseras under första halvåret 2013 på detta område: Swish ett enkelt sätt att säkert skicka betalningar mellan mobiltelefoner Bart för att med mobilen betala i kassan på matvarubutiker (inledningsvis Willys och Hemköp) Babs Event som gör det möjligt för föreningar och företag att korttidshyra en kortläsare för att kunna ta emot kortbetalningar vid t ex marknader och event. Mobilbank för företag Dessutom har såväl Mobilbanken som Internetbanken fått nya funktioner. Roslagens Sparbank har också ökat de egna resurserna för hemsida, Facebook med mera, genom att förstärka bankens webredaktion med ytterligare en redaktör. Parallellt med den snabba och stora utvecklingen inom digitala tjänster, har också kontanthanteringen förändrats påtagligt i år. Tillgången till, och hanteringen av, kontanter har varit en het debattfråga sedan flera storbanker (Swedbank, Nordea, SEB) för ett par år sedan aviserade att de tänker upphöra med den servicen. Roslagens Sparbank fortsätter däremot att erbjuda kontantservice på våra huvudorter (Norrtälje, Hallstavik, Älmsta och Rimbo). Från den 1 mars är dock kontanttjänster en exklusiv tjänst endast för bankens kunder. Under första halvåret har också de flesta av bankens uttagsautomater överförts till det nya, bankägda (alla storbanker och Sparbankerna) bolaget Bankomat AB. När överföringen är klar under hösten, kommer Bankomat AB att hantera över uttagsautomater över hela Sverige. För Roslagens Sparbanks kunder innebär det bland annat att antalet automater där kostnadsfria uttag kan göras fördubblas. I likhet med tidigare år har banken fortsatt vara synlig och aktiv i det lokala samhället. Kunderna har mött oss utanför banklokalerna på många platser och i olika sammanhang - som exempelvis den årliga koutsläppardagen i Älmsta, Rospiggarnas speedwaymatcher

2 (Roslagens Sparbank är huvudsponsor till klubben) och på frukostträffar tillsammans med Handelshögskolans Center for Retailing i Norrtälje. För andra sommaren i rad har bankbussen fungerat som rullande bankkontor efter fast tidsschema. Hållplatser har varit bland annat Grisslehamn och på Ljusterö. Sparbanksdagen genomfördes för tionde gången andra lördagen i juni. I år slogs besöksrekord med totalt över barn och vuxna som vandrade mellan de 30-talet deltagande föreningarnas utställningar och aktiviteter. På scenen var det som vanligt final i Roslagstalang och avslutning med en etablerad artist, i år showmannen Sean Banan. Roslagens Sparbanks resultat och ställning Värden inom parantes avser motsvarande period Roslagens Sparbanks resultat Roslagens Sparbank kan för första halvåret 2013 redovisa ett rörelseresultat på tkr (52 369), vilket motsvarar en ökning med 6%. Räntenettot uppgick vid halvåret till tkr (71 755), vilket är en minskning med 8% jämfört med samma period föregående år. Minskningen kan till stor del förklaras av det låga ränteläget. Riksbanken har låtit reporäntan ligga kvar på 1 procent under det första halvåret. Utdelningen på bankens innehav av aktier i Swedbank uppgick till tkr (11 952). Under det första halvåret utökade banken sitt innehav av aktier i Swedbank. Antalet aktier uppgick därmed till st per halvårsskiftet. Provisionsnettot uppgick till tkr (36 375) vid halvårsskiftet, vilket är en ökning med 4%. Ökningen beror dels på ökade värdepappersprovisioner, som i sin tur kan förklaras av ett ökat nettosparande i fonder och försäkringar samtidigt som börsen utvecklats positivt under första halvåret. Ökningen beror även på ökade utlåningsprovisioner. Nettoresultat finansiella transaktioner uppgick till tkr (328 tkr). Resultatet kommer från bankens värdepappersportfölj. Bankens totala kostnader uppgick vid halvårsskiftet till tkr (62 418), vilket är en ökning på 6% jämfört med samma period föregående år. En del av ökningen beror på att banken börjat övergå till digital skyltning för att minska på pappersförbrukningen. Ytterligare en del förklaras av en ökad satsning på skog och lantbruk. Kreditförlusterna uppgick till tkr (6 356). Större delen av kreditförlusterna utgörs av reserveringar för förluster som ännu inte konstaterats men där banken anser att en reservering är nödvändig. Roslagens Sparbanks ställning Roslagens Sparbanks affärsvolym uppgick vid halvårsskiftet till 20,6 miljarder kronor (19,6). Framförallt är det Inlåning från och Utlåning till allmänheten som ökat, men även fond- och försäkringsvolymer har ökat på grund av ett positivt nettosparande samt börsens positiva utveckling. Inlåningen från allmänheten ökade med tkr eller 8% jämfört med halvårsskiftet 2012 och uppgick till tkr ( ). Bankens inlåningserbjudanden står sig väl i den lokala konkurrensen och att främja sparande är en av bankens viktigaste uppgifter.

3 Utlåningen till allmänheten ökade med tkr eller 5% jämfört med halvårsskiftet 2012 och uppgick till tkr ( ). Förmedlade fond- och försäkringsplaceringar till Swedbank Robur uppgick till tkr ( ), vilket motsvarar en ökning med 9%. Bankens förmedling av boendekrediter till Swedbank Hypotek uppgick vid halvårsskiftet till tkr ( ). Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer I Roslagens Sparbanks verksamhet uppstår olika typer av risker såsom kredit-, likviditets-, marknads- och operativa risker. För att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har bankens styrelse fastställt policies och riktlinjer, vars syfte är att hantera ovanstående risker. I banken finns även en separat funktion för oberoende riskkontroll vars uppgift är att analysera utvecklingen av riskerna samt vid behov föreslå ändringar i styrdokument och processer. I den interna kapitalutvärderingen (IKU) gör Roslagens Sparbank kontinuerligt en bedömning av bankens risknivå i förhållande till det egna kapitalet. För att ta hänsyn till utvecklingen av olika omvärldsvariabler genomför Roslagens Sparbank regelbundet stresstester utifrån olika scenarion. Den senaste testen som baseras på utfallet 2012 visar att en djup lågkonjunktur medför en betydande resultatförsämring. Denna försämring har dock banken tillräckligt med eget kapital för att hantera, så att bankens ställning inte hotas. Transaktioner med närstående Roslagens Sparbank har en närståenderelation med Swedbank samt de bolag där någon av bankens styrelseledamöter har ett betydande inflytande eller är en av nyckelpersonerna. Transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor. Karaktären och beloppen på transaktioner med närstående är oförändrade med tidigare rapporterade transaktioner. För ytterligare information, kontakta Dag Nordström, VD Roslagens Sparbank, tel Sten Törnsten, vvd Roslagens Sparbank, tel Roslagens Sparbank är en fristående sparbank med fem kontor i Norrtälje kommun.

4 Resultaträkning i sammandrag, tkr Förändring 2012 Not 1 jan - 30 jun 1 jan - 30 jun % Helår Ränteintäkter , Räntekostnader , Räntenetto , Erhållna utdelningar Provisionsintäkter , Provisionskostnader , Nettoresultat av finansiella transaktioner , Övriga rörelseintäkter , Summa rörelseintäkter , Allmänna administrationskostnader , Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar , Övriga rörelsekostnader , Summa kostnader före kreditförluster , Resultat före kreditförluster , Kreditförluster, netto , Rörelseresultat , Bokslutsdispositioner , Skatt på periodens resultat , Periodens resultat ,

5 Balansräkning i sammandrag, tkr Not TILLGÅNGAR Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Aktier och andelar i intresseföretag Materiella tillgångar -Inventarier Byggnader och mark Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar -Övriga avsättningar Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital -Reservfond Fond för verkligt värde Periodens resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital POSTER INOM LINJEN Ansvarsförbindelser -Garantier Åtaganden -Övriga åtaganden

6 Noter till de finansiella rapporterna i sammandrag Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med bestämmelser i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 9 kap. Och FFFS 2008:25 8 kap. Not 1 Redovisningsprinciper Sedan årsskiftet har banken ändrat redovisningsprincip avseende aktieinnehavet i Swedbank. I årsredovisingen avseende räkenskapsåret 2012 redovisades innehavet som aktier i intresseföretag och värderades därmed till anskaffningsvärde. I denna delårsrapport redovisas innehavet som tillgångar som kan säljas, vilket innebär att innehavet värderas till verkligt värde (marknadsvärde). Förändringen gjordes då kriterierna för att kunna redovisa innehavet som aktier i intresseföretag inte längre bedöms uppfyllda. I övrigt är redovisningsprinciperna och beräkningsgrunderna desamma som i den senaste årsredovisningen. Nya standarder och tolkningar samt ändringar i befintliga standarder och tolkningar som ska tillämpas med början den 1 januari 2013 eller senare har inte haft någon väsentlig effekt på bankens redovisning. Not 2 Utlåning till allmänheten Utestående fordringar, brutto - svensk valuta utländsk valuta Summa varav:osäkra individuell nedskrivning tillkommande gruppvis nedskrivning för individuellt utvärderade lån gruppvis nedskrivning för homogena lånefordringar Redovisat värde, netto Individuellt värderade Gruppvis värderade Summa Förändring av nedskrivningar osäkra lånefordringar osäkra lånefordringar Ingående balans 1 januari Årets nedskrivning för kreditförluster Återförda ej längre erforderliga nedskrivningar för kreditförluster Återförda tidigare gjorda nedskrivningar för kreditförluster som i delårsbokslutet redovisas som konstaterade förluster Utgående balans 30 juni Ingående balans 1 januari Årets nedskrivning för kreditförluster Återförda ej längre erforderliga nedskrivningar för kreditförluster Återförda tidigare gjorda nedskrivningar för kreditförluster som i delårsbokslutet redovisas som konstaterade förluster Utgående balans 31 december Ingående balans 1 januari Årets nedskrivning för kreditförluster Återförda ej längre erforderliga nedskrivningar för kreditförluster Återförda tidigare gjorda nedskrivningar för kreditförluster som i delårsbokslutet redovisas som konstaterade förluster Utgående balans 30 juni

7 Not 3 Kapitaltäckning För Roslagens Sparbank gäller enligt lag specifika minimikapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Banken har därutöver en intern kapitalutvärderingsprocess (IKU) som ska tillförsäkra att bankens kapital även täcker andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen etc. Upplysningarna nedan om kapitalkravet begränsar sig till det legala minimikapitalkravet. Kapitalbas Tkr Primärt kapital Avräkning av aktier och andra tillskott (hälften därav) Summa primärt kapital Orealiserade värdeförändringar redovisade i Fond för verkligt värde Avräkning av aktier och andra tillskott (hälften därav) Summa supplementärt kapital Kapitalbas netto Kapitalkrav Kapitalkrav för kreditrisk enligt schablonmetoden Kapitalkrav för operativ risk, basmetoden Summa minimikapitalkrav Delårsrapporten har ej granskats av bankens revisorer.

8

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr 532800-6282

Ålems Sparbank Org nr 532800-6282 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2015, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2015, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2008

Delårsrapport Januari juni 2008 Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2011

Delårsrapport Januari juni 2011 Delårsrapport Januari juni 2011 delårsrapport jan - jun 2011 För kundernas skull sedan 1826 Sparbanken 1826 är Sveriges äldsta sparbank och det första fröet till den sparbank som finns idag sattes den

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2009. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Årsredovisning 2012. En visionär bank i bygden

Årsredovisning 2012. En visionär bank i bygden Årsredovisning En visionär bank i bygden årsredovisning innehållsförteckning sid 3 årsredovisning innehållsförteckning vd har ordet sid 4 närproducerad bank sid 6 lilla banken med stora bankens resurser

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 080630

DELÅRSRAPPORT 080630 DELÅRSRAPPORT 080630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 080101-080630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Delårsrapport 2014-06

Delårsrapport 2014-06 Delårsrapport 2014-06 Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2014-06-30 Resultat för första halvåret 2014 (jämförelsetal avser -06-30 om inget annat anges) Affärsvolymen ökade med 5 procent till 40 374 msek

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-06-30 FÖR SÖRMLANDS SPARBANK (org nr 516401-9639)

DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-06-30 FÖR SÖRMLANDS SPARBANK (org nr 516401-9639) DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-06-30 FÖR SÖRMLANDS SPARBANK (org nr 516401-9639) Allmänt om verksamheten Sörmlands Sparbanks första halvår 2014 präglas av en lugn utveckling i positiv riktning, utan egentliga

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VD-ord var ett händelserikt år på den skånska bankmarknaden. Vår samarbetspartner Sparbanken Öresund förvärvades av Swedbank och tre skånska banker valde att bilda en större bank. Förändringen

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014

Delårsrapport Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Verksamheten jan jun 2014 4 Resultaträkning koncernen 7 Rapport över totalresultatet koncernen 7 Rapport över finansiell ställning

Läs mer

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer